Eier. Eiendomsforvalter. Kommunens handlingsrom og verdiskaping gjennom bedre eiendomsforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eier. Eiendomsforvalter. Kommunens handlingsrom og verdiskaping gjennom bedre eiendomsforvaltning"

Transkript

1 Rådmann Rektor Eier Eiendomsforvalter Bruker Elev Innbygger Pårørende Publikum Kommunens handlingsrom og verdiskaping gjennom bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6. januar 2012 Margareth Belling Noen nøkkeltall elever og ansatte i skolebygg barn og ansatte i barnehagene beboere i institusjonmer for eldre og funksjonshemmede + alle idrettsanlegg, biblioteker og administrasjonsbygg

2 Forskjell på å Drive dyrt Dyrt å drive Disposisjon Kommunenes rammebetingelser (Demografi, økonomi ) Forslag til regjeringen for felles løft KS som pådriver Effektiviseringsnettverk

3 Inntekter i kommunesektoren i pst av BNP om lag 18 pst Kjente elementer i kommuneregnskapene i Mill kr Fri inntektsvekst Oppgavevekst Økt underliggende behov Ubundet Veg Demens Demografi Pensjonskostnader Ressurskrevende BPA Barnevern Spes.underv. Kilder: Statsbudsjettet 2012, KS

4 Netto driftsresultat på 3 pst er nødvendig for å opprettholde formuen over tid 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Nto driftsresultat i prosent av driftsinntekt for kommunesektoren Med anslått intervall for 2011 og Kilde: Kostra, KS Har bare ligget på eller over 3 pst i fire av de siste tretten årene Venter at resultatet vil havne under 3 pst også i 2011 og 2012 Overføring til investeringer i nye fylkesveier trekker resultatet opp med ½ pp i Regnskapet er sminket momsrefusjon på investeringer pensjonskostnadene Kommunenes handlingsrom 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 Netto driftsresultat og kommunenes handlingsrom 0,4 2,6 3,2 2, ,4 0,8 Netto driftsresultat Handlingsrom Handlingsrommet kan vi uttrykke ved netto driftsresultat korrigert for Avvik mellom avskrivninger og avdrag Netto avsetninger til bundne fonds Dekning av regnskapsmessig underskudd Hele momskomp for investeringer

5 S Utfordringer Positive premieavvik regnskapsførte kostnader lavere enn betalte premier 30,0 Pensjon for kommunesektoren, mrd kr 30,0 Akkumulert premieavvik for kommunesektoren, mrd kr 25,0 25,0 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 5,0 0, Kilde: Kostra, KS Økning i akkumulert premieavvik Nedbetaling av tidl. års prem.avvik Årets pensjonspremie Årets pensjonskostnad * ,0 5,0 0, *

6 Høyeste befolkningsvekst på 100 år all time high målt i antall personer Årlig økning i folketallet Folketilvekst " MMMH (juni 2011) " MMMM (juni 2011) " MMML (juni 2011) Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Gir økt arbeidstilbud og dermed økt potensiell BNP-vekst Gir økt etterspørsel og behov for offentlige tjenester Ulike utfordringer i kommune-norge: Befolkningsutvikling i hhv tettbygde og spredtbygde områder per fylke Tettbygde områder 2004 Spredtbygde områder

7 Vedlikeholdsetterslep - Bygg og veier milliarder kroner!!! S Prioriteringer

8 Fordeling av produksjon for 204 mrd kr i pst av all kommunal produksjon Administrasjon og selvkostområder som bl.a VAR er ikke med, heller ikke byggesaks-beha ndling Veksten i investeringene flater ut?

9 Investerings- og driftsutgifter i kommunene S men fortsatt trengs mer KS inviterer staten til felles løft

10 I konsultasjoner med Regjeringen inviterte vi i 2011 til felles løft For å finne gode mekanismer som fremmer bærekraftig forvaltning av realverdiene, f.eks Alle kostnader synliggjøres i regnskapet, også kapitalslit Periodisk kartlegging av status på eiendommene Langsiktige investerings- og vedlikeholdsplaner inn i økonomiplan som grunnlag for prioriteringer Kompetanseheving Økonomisk tilskudd i en periode for å reversere etterslepet God eiendomsforvaltning - perspektiver Viktig ramme for tjenestene Omdømme Klima, miljø, energi Innkjøpsregler Effektivisering God nok kvalitet til best mulig pris

11 Kommunestyrets ansvar for kommunens eiendommer bygg og vei Ivareta eierrollen for bygg og vei på vegne av innbyggerne Foreta strategiske valg for forvaltning av realkapitalen Etterspørre jevnlig et godt beslutningsgrunnlag for langsiktig eiendomsforvaltning gjelder både vei, bygg og øvrig realkapital Anbefaling: Langsiktige investerings- og vedlikeholdsplaner får et eget kapittel i kommunens økonomiplan Godt beslutningsgrunnlag - hva må etterspørres? Oversikt over alle bygg og veier kommunen eier Oversikt over standard på disse byggene og veiene Forslag til langsiktig plan for vedlikehold oppgradering nyinvesteringer sanering av eiendommer og veier - med tilhørende kostnader

12 Veileder kan bestilles hos KS eller lastes ned fra ks.no Viktig grunnlag: Samspill mellom eier, rådmann og eiendomsforvalter en forutsetning for god eierstyring Lage gode beslutningsgrunnlag God dialog: Folkevalgte er utsatt for eksternt press stiller store krav til eiendomsforvalternes profesjonalitet og objektivitet

13 Bidrar i utviklingsarbeid sammen medlemmene og andre aktører Effektiviseringsnettverk Deltakelse i KOSTRA-arbeidsgrupper Sekretær for KS Innkjøpsforum Innovasjon, deltakelse i leverandørutvikling, sammen NHO og DIFI Kurs og foredrag Forskning og utredningsarbeid S Nøkkeltall og rapportering

14

15 Detaljer om kommunal rapportering Sektoradministrasjonen bruker mest av informasjonen Figur : Hvor mye av informasjonen fra rapporteringene bruker ulike grupper i kommunene? Ingen ting Lite Deler av det Mesteparten Alt sammen Sektoradmin. 4 % 24 % 24 % 13 % Rådmenn/Politikere 17 % 24 % 16 % 4 % Tjenestestedene 28 % 28 % 11 % 7 % Kontrollutvalg 40 % 31 % 3 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % PwC 29 KOSTRA - hva og når? 15. januar og 15. februar: rapporteringsfrist for kommuner 15. mars: Publisering av foreløpige tall 15. april: Frist for innsending av reviderte tall Mai/juni: Arbeidsgruppenes rapporter til samordningsrådet 15. juni: Publisering endelige tall fra SSB August/september: møte samordningsrådet Nov/des: revidert veileder for kommende år

16 Pris Hva Hva brukeren brukeren betaler betaler Ressursinnsats Kostnader Kostnader pr. pr. tjeneste tjeneste som som produseres produseres Effektiviseringsnettverk Målt kvalitet Saksbehandlingstider, Saksbehandlingstider, brukerresultater brukerresultater Metodisk perspektiv - bruk av ulike datakilder Dekningsgrader Tilgjengelighet Tilgjengelighet til til tjenester tjenester Opplevd kvalitet Brukernes Brukernes vurderinger vurderinger av av tjenesten tjenesten Opplevd kvalitet Medarbeidertilfredshet Lærernes vurdering av tjenesten Nøkkeltall fra regnskap og tjenester => SSB + Skoleporten.no Data fra kommunene/målt kvalitet => SSB + Skoleporten.no ++++ KS Brukerundersøkelser => bedrekommune.no og elev/foreldreundersøkelsene KS Medarbeiderundersøkelser / Lærerundersøkelsene => bedrekommune.no og skoleporten.no KS EffektiviseringsNettverkene KS har siden 2002 tilbudt deltakelse i EffektiviseringsNettverkene til alle landets kommuner Present asjon Siden da har 340 kommuner deltatt i EffektiviseringsNettverk Læring i nettverk gir resultater på hjemmebane

17 Effektiviseringsnettverk for bedre ressursutnyttelse - krever riktige (sammenlignbare) nøkkeltall de riktige tallene Orden i sysakene Tjenesteprofil

18 Viktige nøkkeltall - eksempel Hva sier tallene? Prioritering Produksjon/Ressursbruk Dekningsgrad Kvalitet?

19 Mulige kvalitetsindikatorer? Takk for oppmerksomheten! Margareth Belling

20 Leder Adressa : Varsko om lokaldemokratiet «Minimumsnormen (for lærerbemanning i skolen) er like mye et kvelertak på lokalt selvstyre som det er satsning på skole og utdanning. Dette er det foreløpig siste av stadig flere tiltak fra statlig hold for å holde lokalpolitikerne i ørene. I det godes tjeneste blir det innført felles normer, krav og reguleringer på det ene velferdsområdet etter det andre. Lærernormen har helt fortjent ført til sterke reaksjoner. Dette svekker innbyggernes mulighet til å påvirke lokale prioriteringer i kommunen gjennom kommunevalget, advarer Sigrun Vågeng, leder for kommunens interesseorganisasjon KS. Hun oppsummerer situasjonen helt presist.» Statlig styring av kommunene Statens styring med kommunesektoren er gradvis forskjøvet fra økonomiske til juridiske virkemidler Den sterke økningen i rettighetslovgivningen både på utdannings- og helseområdet og for så vidt også økningen i kommunale plikter snevrer inn det

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Kommunerapport Fredrikstad Kommune 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Fredrikstad 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Stavanger Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Stavanger 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Tromsø Kommune 2009 2012

Tromsø Kommune 2009 2012 Tromsø Kommune 2009 2012 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG... 9 3.2. DRIFTSINNTEKTENE... 10 3.3. DRIFTSUTGIFTENE... 13 3.4.

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Kommunerapport Kristiansand Kommune 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Kristiansand 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Bergen. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Bergen. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Bergen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte Utgave 1-2013 Økonomiplanlegging for folkevalgte Innholdsfortegnelse 5 råd for god økonomiplanlegging 1. Grip muligheten mulighetene for å realisere politiske ambisjoner øker med kvaliteten på økonomiplanarbeidet

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Fredrikstad KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Kristiansand KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Sandnes Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Sandnes 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og 2012 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og inntektsvekst... 10 3.3. Utgifter til lønn... 12 3.4. Brutto

Detaljer

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011 Utviklingen i kommuneøkonomien Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 3. mai 211 1 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 135, 13, 125, Realinntektsutvikling for kommunesektoren

Detaljer

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 5 3 Regnskapsanalyse... 8 3.1 Formål og datagrunnlag... 8 3.2 Inntektssammenstilling og inntektsvekst... 9 3.3 Utgifter til lønn... 1 3.4 Brutto driftsresultat

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument STRATEGIPLAN 2016-2019 Utfordringsdokument Vår ambisjon: Å utvikle regionen til en av Europas mest kreative regioner Våre verdier: Vi skal gjøre hverandre gode, vi skal være grensesprengende Roan 1632

Detaljer