Årsrapport Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning

2 Resultatregnskap Tall i hele NOTER Resultatregnskap Salgsinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Avsatt til utbytte Avsatt fra annen egenkapital Til hovedmeny

3 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømanalyse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivinger Nedskriving anleggsmidler Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Ending i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjoneller aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 0 Netto endring i kassekreditt Utbetaling av utbytte Netto kontanstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantsekvivalenter Beholdinger av kontanter og kontantsekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantsekvivalenter perdiodens slutt Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt Bankinnskudd, kontanter og liknende Ubenyttet kassekreditt Til hovedmeny

4 Balanse Tall i hele Balanse EIENDELER: A. Anleggsmidler I. Immaterielle eiendeler Lisenser/ERP-system Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler II. Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Anlegg under utførelse Driftsløsøre, inventar, verktøy.o.l. Noter Noter EGENKAPITAL OG GJELD C. Egenkapital I. Innskutt egenkapital Aksjekapital II. Opptjent egenkapital Annen egenkapital 5, Sum egenkapital D. Gjeld Sum varige driftsmidler III. Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler I. Varer II. Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer III. Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum gjeld Sum omløpsmidler I. Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt III Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld 7 4, Sum eiendeler Sum egenkapital og gjeld Til hovedmeny

5 Årsberetning 2012 VIRKSOMHETENS ART ÅRSBERETNING 2012 NORSK STÅL AS Norsk Stål AS er en ledende stål- og metalldistributør og har avdelinger på 12 steder i Norge med hovedkontor i Asker og arbeider innen olje og gass, skips-, bygg-, og øvrig mekanisk industri. Selskapets eiere er Tata Steel (50 % gjennom et investeringsselskap) og TIBNOR AB (50 %). RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Omsetningen i selskapet ble redusert fra 2053 mill kr i 2011 til 1929 mill kr i Årets resultat ble et overskudd på 13,5 mill kr sammenlignet med et overskudd 34,9 mill kr i Hovedårsakene til omsetningsnedgangen er redusert marked innen mekanisk industri og skipsbygging. Kontantstrømoppstillingen viser at driften har gitt negativ kontantstrøm. Dette skyldes i hovedsak reduksjon i leverandørgjeld. Investeringene er i hovedsak et nytt produksjonslokale i Trondheim, normale vedlikeholdsinvesteringer og investering i software i forbindelse med innføring av nytt datasystem. Implementeringen ble gjennomført Etter styrets oppfatning er selskapets finansielle stilling god. Selskapets egenkapitalandel pr er 29,3 %, sammenlignet med 30,2 % ved årets begynnelse. Selskapets likviditetsbeholdning pr var 0 mill kr og ubenyttet kassekreditt er 133 mill.kr. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. FORTSATT DRIFT Årsregnskapet for 2012 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Selskapet hadde pr ansatte mot 267 ansatte pr Akkumulert sykefravær totalt i 2012 er på 6,6 %, hvorav langtidssykmeldte utover 2 uker utgjorde 4,7 %. Tilsvarende tall for 2010 var henholdsvis 6,3 % og4,3 %. Det arbeides aktivt i selskapet med helse, miljø og sikkerhet og arbeidsmiljøet er godt ivaretatt i henhold til både lovgivning, forskrifter og interne krav. Det er innrapportert 7 arbeidsuhell. Dette er samme nivå som forrige år. Oppnåelse av HMS mål har høy fokus i selskapet og det iverksettes nødvendige tiltak for forbedring / realisering gjennom hele organisasjonen. Forbedrede risikoanalyser og vernerunder med tettere frekvens gjennomføres for å forebygge uhell og ytterligere sikre arbeidsmiljøet Selskapet har vært gjennom ny sertifisering og vårt sertifikat OHSAS 18001:2007 er videreført. LIKESTILLING Av selskapets 284 ansatte er 47 kvinner. I styret er det ingen kvinner. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kjønnene. DISKRIMERERING Diskrimineringsloven formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet arbeider for å fremme lovens formål ved rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. Selskapet har også som målsetting å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. MILJØRAPPORTERING Selskapet har avtale med autoriserte mottaksfirmaer for avfall og det føres avfallsstatistikk over type og mengde avfall, både avdelingsvis og totalt. Selskapet opererer innenfor gitte konsesjonsrammer for utslipp. Av selskapets totale avfallsmengde utgjorde rester / kapp etter våre primærprodukter 68 %, tilsvarende tall for 2011 var 72 %. FINANSIELL RISIKO Selskapets finansielle risiko er først og fremst knyttet til internasjonale variasjoner i stål- og metallpriser som påvirker vurdering av varelageret. I tillegg er selskapet utsatt for svingninger i valutakursene da en stor del av varekjøpene gjøres i Euro, mens salget faktureres i norske kroner. I de tilfeller hvor kontrakt med kunden er gjort, sikres valutarisikoen med prisjusteringsklausul, terminkontrakter eller lignende. Selskapet har ingen lån i fremmed valuta. På denne bakgrunn samt selskapets resultat for 2012 og resultatprognoser for 2013, ser vi ingen risiko i den likvide situasjonen. Selskapet har kredittforsikret ca. 82 % av sine kundefordringer. FREMTIDIG UTVIKLING Økonomiske nedgangstider i Europa får også betydning i Norge da norsk industri i stor grad er eksportrettet. Det råder for tiden stor usikkerhet i hvor stor grad denne situasjonen påvirker aktiviteten, men Norsk Stål vil fortsette å ha fokus på å opprettholde den sterke posisjonen som er oppnådd i det norske markedet. Samtidig blir det en viktig oppgave å kostnadstilpasse bedriften til endrede markedsforutsetninger. Neste side Til hovedmeny

6 Årsberetning 2012 ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Norsk Stål AS: Til utbytte Fra annen egenkapital Totalt disponert TNOK TNOK TNOK Selskapets frie egenkapital pr var: TNOK Vakås, Morten Danielsen Adm.direktør Thomas Philippe de Butler Styrets formann Per Henrik Lindblad Styremedlem Tor Owe Sandkjernan Ansattes representant Jahn Sommer Ansattes representant Fredrik Haglund Styremedlem Mikael Nyquist Styremedlem Ole Johny Løvbak Ansattes representant Til hovedmeny

7 Revisors beretning Til hovedmeny To the Board of Directors of Norsk StA.l AS Nye Vakas vei So 1395 Hvalstad Att.: Chairman of the Board Thomas Philippe De Butler 28 February 2013 Record no.21jyear: 2013 Management letter following the audit of the Financial Statements for 2012 We have substantially completed the audit of the financial statements for the accounting year 2012 and in this letter we would like to point out to the company's management some matters that have come to our attention as a result of the audit, that require written reporting from the company's auditor according to the Norwegian Act on Auditing and Auditors. This letter covers, among other matters, significant audit and accounting related issues and material errors and defaults in the company's internal control systems that have been revealed during the audit. In addition to the statutory communication requirements, this letter includes comments about the Company's Corporate Governance and Internal Controls which, in our opinion, are matters for Management to consider. The objective of an audit is to enable a company's auditor to express an opinion on whether the financial statements give a true and fair view of the company's financial position. The auditor shall also consider whether the company has established satisfactory management and proper control of its financial affairs. This involves among other matters that the auditor, within the scope of generally accepted auditing principles, acquires an understanding of the nature of the company's activities and its environment as well as its corporate governance, management of financial affairs, and accounting and internal control systems. This does not include a full review or verification of all existing systems and controls. The objective is primarily to enable the auditor to identify and assess the risks of material misstatements in the financial statements and to determine type, time and scope of the necessary audit procedures. Our communication only comprises the relevant audit issues identified as a result of our audit. Change of ERP system The ERP system was successfully changed from the old AS 400 to SAP 1May We have reviewed the transfer of general ledger items, other accounting ledgers and stock values from the old system to the new and we have not revealed any material accounting misstatements resulting from the transfer. Generally accounting controls seems not to have been as timely as normal for a period after the transfer. We have understood that the accounting department was required to focus on the day to day operation of the system, and that there was a lack of time and capacity to also ensure periodic controls and reconciliations.this situation may have affected the quality of management accounts for a period during Based on the year end documentation we have no reason to believe the financial statements for the year as a whole have been materially affected. We recommend that regular, timely accounting controls such as reconciliations of sub ledger and general ledger accounts are reestablished in the SAP environment on a montly basis. Use of standard cost for inventory valuation In SAP standard cost is used as an approximation of purchase cost for inventory. Use of a fixed standard cost may imply a risk of erroneous valuation of inventory if purchase prices, transportation and handling costs change or differ materially from the prices applied as assumptions calculating the standard cost value. We have performed some cost tests at yearend and have no reason to believe that there are significant errors related to inventory valuation. In order to minimize the risk, we recommend, however, that the company from time to time, at least annually, re\iew the calculation of standard cost values, including the transportation and internal handling element of the standard cost. In addition an assessment should be made as part of the year end procedures to assure that the standard cost used for inventory valuation at year end adequately reflects the effective purchase cost. Work in progress The supporting documentation for stock categorized as work in progress was not satisfactory at year end. Management has made a general provision of 3 MNOK to compensate for the risk of work in progress being overvalued. We have accepted this estimate but do recommend management to improve routines to ensure follow up of the accounting of work in progress and a complete listing of the products in this part of the stock Access control in SAP We have identified some weaknesses in the access control in SAP as Norsk Sill has not established a system to periodically review the users of SAP. We recommend that a system of periodically review of user access in SAP is established. Furthermore, we recommend that management documented a formal authorization concept to describe the access the various users shall be given. We have been informed that users' access rights are generally wide. This increases the risk of unauthorized access to data. We have learned that Tibnor has initiated a project to address this problem for Swedish SAP users and recommend that Norsk Stru also takes part in this process. Closing We remind you that according to Norwegian law this letter should be kept orderly and securely after being dealt with by the Board of Directors. Kindly contact the undersigned if you have any questions in connection with this letter or would like to discuss the contents of the letter more in detail with us. uaooooooooouooooooooooaooooonaoouoouooooonooooooooooouoaooaooooooooooooooooooooooouoooooouoooooooooooooooooooouooooouooooonoonooooooooooooooooaaooooooooooooooooooooooooooooaooooooaoooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooonoonoooo PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, N Oslo T: 02316, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisoiforening og autorisert regnskapsfgrerselskap Yours sincerely PricewaterhouseCoopers AS Bente Norbye Lie State Authorised Public Accountant (Norway)

8 Grafer Omsetning og driftsmargin Resultater Egenkapital Avkastning på engasjert kapital Til hovedmeny

9 Omsetning og driftsmargin

10 Resultater

11 Egenkapital

12 Avkastning på engasjert kapital

13 Nøkkeltall NORSK STÅL AS NØKKELTALL Driftsmargin 6,9 % 5,7 % -0,3 % 3,9 % 2,7 % 1,3 % 2 Avkastning totalkapital 26,3 % 20,1 % -0,6 % 12,2 % 9,1 % 4,4 % 3 Avkastning engasjert kapital 59,9 % 39,2 % -1,0 % 19,1 % 14,5 % 7,7 % 4 Likviditetsgrad 1 1,68 1,61 2,15 1,48 1,29 1,23 5 Soliditet 32,1 % 37,1 % 58,4 % 39,9 % 30,2 % 29,4 % SAMMENDRAG RESULTAT- OG BALANSEREGNSKAP Omsetning Driftsresultat (5 978) Resultat før skatt (9 424) Gjennomsnittlig totalkapital Gjennomsnittlig engasjert kapital Egenkapital pr PERSONALE Antall ansatte pr Omsetning pr. ansatt (MNOK) 9,0 8,6 6,2 6,6 7,7 6,8 DEFINISJONER 1 Driftsmargin Driftsresultat / Omsetning 2 Avkastning totalkapital Driftsresultat pluss renteinntekter dividert med gjennomsnittlig totalkapital 3 Avkastning engasjert kapital Driftsresultat pluss renteinntekter dividert med gjennomsnittlig engasjert kapital 4 Likviditetsgrad 1 Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld 5 Soliditet Egenkapital i % av totalkapital 6 Gjennomsnittlig kapital Gjennomsnittet av IB og UB 7 Engasjert kapital Totalkapital - rentefri gjeld Til hovedmeny

14 Regnskapsprinsipper Noter til regnskap Note 1 - Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Note 2 - Datterselskap Note 3 - Varebeholdninger Note 4 - Pantestillelser Note 5 - Egenkapital Note 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Note 7 - Pensjoner Note 8 - Skatt Note 9 - Salgsinntekter Note 10 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Note 11 - Bankinnskudd, trekkrettigheter Note 12/13 - Garantiansvar og Transaksjoner med nærstående partner Til hovedmeny

15 Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapskikk i Norge. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Korstiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes ved slit og elde avskrives lineært over antatt levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Aksjer Aksjer er oppført til kostpris. I de tilfellene der den virkelige verdi er lavere enn kostpris og dette ikke er ansett å være forbigående er det foretatt nedskrivning. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Pensjoner Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med NRS 6 Selskapet har kollektiv (sikret) pensjonsforsikring for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, da selskapet har det økonomiske ansvaret for pensjonsytelsen. Lineær opptjening og forventet sluttlønn er lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Selskapet har også usikrede pensjonsordninger, i form av tilleggspensjoner som finansieres over selskapets drift. Ny AFP ordring behandles som en innskuddspensjon og selskapets bidrag kostnadsføres løpende. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigerers hvert år i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Arbeidsgiveravgiften er hensyntatt for påløpne pensjonsforpliktelser. For sikrede pensjoner kostnadsføres arbeidsgiveravgiften basert på innbetalt pensjonspremie. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Kontantstrømsoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

16 Note 1 - Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

17 Note 2 - Datterselskap tgh/

18 Note 3 - Varebeholdninger Note 3 (Alle tall i 1000) Varebeholdninger Varebeholdning Avsetning for ukurans Verdi i balansen tgh/

19 Note 4 - Pantestillelser tgh/

20 Note 5 - Egenkapital tgh/

21 Note 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

22 Note 7 (Alle tall i 1000) Pensjoner Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 629 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige. ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Sikrede forpliktelser omfatter kollektiv pensjonsordning. Usikre forpliktelser omfatter tilleggspensjoner og pensjonsavtale for daglig leder (se note 10). Note 7 - Pensjoner Selskapet har også en avtalefestet førtidspensjon (AFP). Den nye AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011 er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at selskapet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnaden, pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene i ordningen. Selskapet forpliktelse er dermed ikke balanseført som gjeld. Selskapets pensjonsordninger oppfyller kravene i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon Sikret Usikret Sikret Usikret Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatførte estimatendringer og avvik Resultatført planendring Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Sikret Usikret Sikret Usikret Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,20 % 3,90 % Forventet lønnsregulering 3,25 % 4,00 % Pensjonsøkning - sikret 0,00 % 0,70 % Pensjonsøkning - usikret 3,25 % 3,75 % G-regulering 3,00 % 3,75 % Forventet avkastning på fondsmidler 3,60 % 4,80 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.

23 Note 8 - Skatt

24 Note 9 - Salgsinntekter

25 Note 10 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Note 10 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. (Alle tall i 1000) Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall sysselsatte årsverk har vært 289 Ytelser til ledende personer Lønn, andre godtgjørelser og pensjonspremie vedrørende daglig leder utgjør henholdsvis , og Livrente som tidligere var del av pensjonspremie blir i dag utbetalt som del av lønn, utgjør kr Daglig leder har lønn i 18 måneder etter fratredelse i sin stilling. Daglig leder har avtale om førtidspensjonering fra 62 år. Nivået på denne trappes ned fra 85 % 1. år til 60 % ved ordinær pensjonsalder. Daglig leder og styreleder har ikke krav på særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsforhold eller vervet. Daglig leder har en bonusavtale knyttet til selskapet resultat. Foruten ovennenvte avtale har ikke daglig leder øvrig avtale om overskuddsdeling eller lignede. Bonus utgjør kr , inkludert i lønn overstående. Styreleder har ikke bonusavtale, avtale om overskuddseling e.l. Styrehonorar i 2012 utgjør Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer en 5 % av selskapets egenkapital. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 fordeler seg på lovpålagt revisjon, skatterådgivning og øvrig rådgivning med hhv. TNOK 639, TNOK 120 og TNOK 80, beløp ekskl. mva.

26 Note 11 Bankinnskudd, trekkrettigheter Note 11 - Bankinnskudd, trekkrettigheter Beholdningen av kontanter ved periodens slutt fremgår av kontantstrømanalysen. Norsk Stål har skattetrekksgaranti på TNOK fra Danske Bank. Limit på kassekreditten er TNOK , herav er trukket TNOK Videre har bedriften valutainnskudd i Danske Bank, TNOK , som i regnskapet er presentert netto mot gjeld til kredittinstitusjoner

27 Note 12 Garantiansvar Note 12 - Garantiansvar Note 13 - Transaksjoner med nærstående partner Avgitte garantier Note 13 Transaksjoner med nærstående partner Norsk Stål eiers 50 % av Tata Steel Plc og Tibnor AB (ref. note 6) Tata Steel, som eier Tata Steel Europe, er verdens 7 største stål og metall produsent. Tibnor, som eies av SSAB - produsent av kvalitetsstål, er nordens største stål og metalldistributør - med hovedaktivitet i Sverige. Begge eiere er også leverandører av stål og metallkvaliteter som etterspørres på det norske markedet - noen av kvalitetene som eneste tilbyder. Norsk Stål Tynnplater AS eies av de samme selskapene. Begge eiere er etablert i Norge med egne, heleide, døtre, og leverer på det norske marked i konkurranse med Norsk Stål. Norsk Stål kjøper stål og metaller av leverandør som kan leverer rett kvalitet til konkurransedyktige priser, i rett tid, av den som tilfredsstiller markedets behov. Dette innbærer at eierne blir vurdert etter samme kriterier som øvrige leverandører på markedet,og at den beste leverandøren blir valgt. Varekjøp med nærstående part alle tall i hele Tibnor Tata Steel SSAB Norsk Stål Tynnplater Norsk Stål har inngått avtale med Tibnor om implemnetering av deres stålgrossisttilpassede ERP system basert på SAP. Foruten årets kostnad knyttet til utvikling og tilpassing til norske forhold, inkluderer avtalen også en årlig avgift til Tibnor beregnet ut fra anstall ansatte. Avgiften trappes gradvis ned over tre år, og vil fra år fire være på samme nivå som år tre. Avgiften vil være gjenstand for inflasjonsjustering. Systemet baseres på og driftes fra Tibnor, men inkluderer ikke tilgang til hverandres regnskap eller forretningssystemer. Dersom Norsk Stål utgår fra SSAB gruppens eierskap, innebærer avtalen også en kjøpskostnad av systemet som gradvis reduseres. I tillegg vil det tilkomme 50% av kostnaden å fysisk separere Norsk Stål til egen plattform, uavhengig av Tibnor. Tjenester mottatt fra Tibnor i forbindelse med utvikling, implementering, testing og opplæring av nytt ERP system (2011), drift og support i Tibnor Til hovedmeny

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Resultatregnskap Tall i hele 1 000 NOTER 2013 2012

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2008 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet.

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet. 20 00 Å R S R A P P O R T Årsberetning År 2000 var det andre fulle driftsåret for Oslo Lufthavn (OSL). Fortsatt står de driftsmessige forholdene i fokus. Det har vært foretatt store investeringer for å

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer