årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap..."

Transkript

1 årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn.... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... side 10

2 2 STYRETS BERETNING 3 Verdens Barn er en medlemsorganisasjon som formidler internasjonale adopsjoner og driver humanitært hjelpearbeid overfor vanskeligstilte barn og familier uten økonomisk vinning. Grunnleggende for Verdens Barns virksomhet er prinsippet om prioritert omsorgsrekkefølge for barn, nedfelt i FN-deklarasjonen om barns rettigheter av 1989 og konkretisert i Haag-konvensjonen av Dette prinsippet går ut på at barn primært skal vokse opp hos sine foreldre eller også hos andre medlemmer av den biologiske familie. Er dette ikke mulig, skal det forsøkes å skaffe barnet en annen permanent familie, først og fremst i barnets eget hjemland, og dernest i et annet land før barnet søkes plassert på institusjon. Oppvekst i institusjon blir dermed sistevalg. Adopsjonsvirksomheten til Verdens Barn baseres på en helhetlig tenkning om adopsjon der i tillegg til selve adopsjonsformidlingen også foreldrenes forberedelse til adopsjon og de adopterte barnas oppvekstvilkår inngår. Gjennom foreningens fadderskapsprogram og hjelpeprosjekter får vanskeligstilte barn i flere samarbeidsland styrket sine muligheter til å få en positiv oppvekst og utvikling. Adopsjon og hjelpearbeid blir dermed grunnpilarene i Verdens Barns virksomhet der adopsjon er hovedvirksomhetsområde. Lokalavdelingene i Verdens Barn spiller en viktig rolle for å fremme foreningens formål om adopsjonsforberedelse og etteradopsjonsarbeid, gjennom faglig opplysningsvirksomhet og gjennom ulike kulturarrangementer og sosiale samlinger for medlemmene. Verdens Barn gjennomførte sitt landsmøte fredag 19. og lørdag 20. september 2014 på Rica Hotel Gardermoen. Representanter fra lokalavdelingene, hovedstyret og administrasjonen møttes til diskusjon og erfaringsutveksling, og til å drøfte årsberetning og vedta årsregnskap som formelt er tillagt landsmøtet. Her ble det gjort nødvendige formelle vedtak i henhold til vedtektene. Valgkomiteen og styret i Stiftelsen Verdens Barns Fond var også til stede. Før oppstart av landsmøtet ble det gjennomført hovedstyremøte, ledermøte samt et seminar for tillitsvalgte. Hovedtemaet for landsmøtet, utenom de faste vedtektsbestemte sakene, var lokalavdelingsstruktur, og man ble utfordret til å drøfte mulige nye samarbeidsmodeller, samt diskutere de største utfordringene lokalavdelingene har når det gjelder hvordan man kan få de forskjellige foreninger til å fungere bedre der det er store utfordringer. Frem til landsmøtet i september 2014 besto Verdens Barns hovedstyre av disse personene, som ble valgt på landsmøtet i 2012: Verdens Barn drev gjennom 2014 virksomheten sin fra sekretariatet i Bogstadveien 27B i Oslo. Adopsjonsformidlingen drives på basis av tillatelse fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I de siste årene har økt ventetid og synkende antall adopsjoner, i tillegg til økte overføringer til våre samarbeidsorganisasjoner, forårsaket både en driftsmessig og økonomisk ustabil situasjon for Verdens Barn. Styret og administrasjonen har de siste årene satt i verk en rekke kostnadsreduserende tiltak, som sammen med en bedring i adopsjonssituasjonen i 2014 har ført til at foreningen i 2014 igjen har drevet med et lite overskudd. Denne fokus på kostnadseffektiv drift fortsetter i I 2014 er det formidlet totalt 55 adopsjoner til Norge, fordelt på barn fra Kina (5), Sør-Korea (21), Sør-Afrika (16) og Thailand (13). Dette er en vesentlig økning fra 2013, hvor samlet antall adopsjoner var kun 37. Bistandsarbeid har i 2014 blitt gjennomført overfor hjelpetrengende barn i India, Romania, Sør-Afrika, Sør-Korea, Thailand og Nord-Korea. Hjelpen skjer i første rekke gjennom fadderskapsordninger og dernest gjennom godt målrettede og kostnadseffektive prosjekt. Leder Helge Molaug Nestleder Jørn Uggerud Styremedlemmer Ingvild Bryn Eva Gripne Svalland Else-Karin Henriksen Helge M. Nesheim Varamedlemmer Åse Overrein Irén Kydland På landsmøtet i september 2014 ble det valgt et nytt hovedstyre for verdens Barn, som består av følgende: Leder Jørn Uggerud Nestleder Åse Overrein Styremedlemmer Ingvild Bryn Eva Gripne Svalland Helge M. Nesheim Else-Karin Henriksen Varamedlemmer Anne Marit W Jacobsen Iren Kydland Mangeårig leder av Verdens Barn, Helge Molaug, trådte etter dette tilbake som styreleder i Verdens Barn, og ble behørig takket for sin enorme innsats for Verdens Barn. Helge har jobbet på lokalplan, både i Oslo Vest, Asker og Bærum og Rogaland, og ble valgt inn i hovedstyret allerede i 1996, og han var styrets leder fra Helge var i flere år medlem i styret i Nordisk Adopsjonsråd (NAC), var to perioder i styret i EurAdopt og har sittet i flere år

3 4 5 som medlem av EurAdopt s råd. Det gjeldende styret benytter også denne anledningen til å takke Helge for sin enestående innsats for foreningen. Verdens Barn hadde medlemmer ved årsskiftet, en nedgang på omtrent 200 fra året før. Antall faddere var pr , en nedgang med litt under 100 fra året før. Nøkkeltall Sammensetningen av hovedstyret i Verdens Barn gjenspeiler valgkomiteens arbeid for å oppnå god balanse mellom kjønn i foreningens organer. Hovedstyret har i virksomhetsåret holdt 6 styremøter og behandlet 42 saker. Noen av sakene er behandlet som hastesaker pr. e-post, og også ordinære styremøter vil i økende grad bli holdt som telefonmøter der dette er forsvarlig saksbehandling for å spare tid og penger (reisekostnader). Verdens Barn samarbeider med søsterorganisasjoner i Norge, i Norden og på europeisk plan gjennom Norsk Adopsjonsråd (NAR), Nordisk Adopsjonsråd (NAC) og EurAdopt. Samarbeidet med den norske adopsjonsmyndigheten (Bufdir) er bra. Styreleder og daglig leder har sammen med tilsvarende ledere i Adopsjonsforum og InorAdopt hatt flere kontaktmøter med Bufdir i året som gikk. Solid kompetanse skapt i samarbeid med partnerorganisasjoner over mange tiår er et verdifullt fundament for bistandsarbeidet vårt, og denne kompetansen gir oss stor tillit i inn- og utland både hos myndigheter og organisasjoner til å utføre slikt arbeid, og vi vil takke våre medlemmer, lokalavdelinger og faddere for stort engasjement for å gi vanskeligstilte barn i våre samarbeidsland bedre forutsetninger for å få en positiv oppvekst og utvikling barn var ved årsskiftet i våre fadderskapsprogram, noen færre enn året før. Behovet for hjelp er imidlertid enormt, og vi håper vi kan øke bistanden framover. I 2014 har det i sekretariatet arbeidet 7,3 årsverk. Av de 8 faste medarbeiderne ved årsskiftet 2014/15 var 5 kvinner og 3 menn. Verdens Barn arbeider for en jevnere fordeling av de ansatte på kjønn. Sykefraværet har gått ned fra 7,7 % i 2013 til 6,0 % i KINA 5 THAILAND 13 Adopsjoner i 2014: KOREA 21 I løpet av 2014 fikk Verdens Barn besøk av ROA fra Romania, Nord-koreansk ambassadør fra Stockholm, CWB fra India, ICAA fra Kambodsja, NorSA fra Sør-Afrika og Holt Korea. Daglig leder besøkte Kambodsja/Thailand, Korea og den Nord-koreanske ambassaden i Stockholm. Styreleder deltok på de europeiske (Euradopt) og nordiske (NAC) møtene som fant sted i Stockholm i april 2014, og var på besøk hos DanAdopt i Copenhagen i sammenheng med deres 50-årsfeiring. Gjennom NAR, Norsk Adopsjonsråd, deltok styre- og daglig leder på møte med ny statsråd Solveig Horne i begynnelsen av Regnskapet for 2014 viser et overskudd på Styret i Verdens Barn vil fortsatt ha stor fokus på kostnadskontroll, uten at det skal gå ut over faglig kvalitet og etisk standard på arbeidet som utføres til fordel for adoptivfamilier og faddere. Styret ønsker å gi uttrykk for en stor takk til medarbeiderne i Verdens Barn for kostnadsbesparende drift og profesjonelt utført arbeid også gjennom Verdens Barn driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Likevel skal nevnes at internasjonal adopsjonsformidling innebærer reiser over store avstander. Forutsetningen for fortsatt drift av Verdens Barn er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Det framlagte årsregnskap gir etter styrets bedømming et korrekt uttrykk for foreningens økonomiske stilling og resultat. Jørn Uggerud, Hovedstyreleder SØR-AFRIKA 16 Andre nøkkeltall: Antall medlemmer i 2013: Antall medlemmer i 2014: Antall faddere i 2013: Antall faddere i 2014: Antall adopsjoner i 2013: 37 Antall adopsjoner i 2014: 55 Antall nye søkere i 2013: 63 Antall nye søkere i 2014: 53 Antall søkere totalt i 2013: 314 Antall søkere totalt i 2014: 267 Gebyrer ved adopsjon i Verdens Barn: Startgebyr: kr Registreringsgebyr: kr * Administrasjonsgebyr: kr * Translatørgebyr: kr * Adopsjonsbeløp: kr * * Fra Støtte fra myndighetene ved adopsjon pr : 46 ukers omsorgspermisjon med 100 % lønn eller 56 ukers omsorgspermisjon med 80 % lønn, alternativt engangsstøtte for ikke-yrkesaktive på kr Engangsstønad på kr utbetales etter at barnet har kommet til Norge.

4 6 administrasjonens beretning ADOPSJON Over 3 år 15 % 0-1 år 25 % 7 De siste 4 årene har antallet adopsjoner gått gradvis ned. Etter en dramatisk nedgang i 2013, viste tallene en økning til 55 adopsjoner i Det ble gjennomført 21 adopsjoner fra Sør-Korea i Med dette antallet ble Sør-Korea Verdens Barns største samarbeidsland for adopsjon dette året, og antallet utgjør mer enn en tredjedel av adopsjonene gjennom Verdens Barn i Det ble gjennomført 5 adopsjoner fra Kina, 16 fra Sør-Afrika, 13 fra Thailand og ingen adopsjoner fra India. Korea signerte Haagkonvensjonen i mai Implementeringen av ny lov går sakte, og myndighetene i Korea innfører stadig nye, strengere og vanskeligere krav til adoptivsøkere. Ventetiden etter tildeling har økt i både Thailand og Korea. Sommeren 2011 fikk vi muligheten til å sende søknader direkte til CAC (Child Adoption Center, adopsjonsmyndigheten i Bangkok), og første adopsjon gjennom CAC er gjennomført i Verdens Barn økte gebyrene fra 1. september 2014, og samlede adopsjonsgebyrer utgjorde kr ,- per desember På grunn av få nye søkere og mange utgåtte saker de siste årene, er det totale antallet søkere i Verdens Barn redusert. Per 31. desember 2014 hadde Verdens Barn totalt 267 registrerte søkere (314 i 2013). Siden 2004 har Verdens Barn undersøkt mulighetene for adopsjon fra en rekke nye land. Å utvikle nye adopsjonsland krever mye ressurser, og det er ingen garanti for snarlige resultater. Utfordringen blir ikke mindre med tanken på redusert økonomisk frihet i Verdens Barn og redusert bemanning i sekretariatet. Når vi vurderer å gå inn i nye land er det en rekke spørsmål som må avklares. Dette arbeidet tar lang tid og vil kreve mye ressurser i årene som kommer. Verden Barn har valgt å fokusere på å videreutvikle samarbeidet med eksisterende samarbeidsland (Thailand, Korea og Sør-Afrika). I 2013 ble det startet et viktig arbeid med i bistå Kambodsja i å få på plass et forsvarlig system for adopsjon. Verdens Barn startet høsten 2003 med oppbygging av kontaktnett med tanke på å starte hjelpeprosjekt i Nord-Korea. I desember 2004 fikk to barnehjem med til sammen over 300 foreldreløse barn i Pyong Song i Nord-Korea varme vinterklær, mat og utstyr fra Verdens Barn. Ved ytterligere seks anledninger har Verdens Barn fått anledning til å komme inn i Nord-Korea med hjelpesendinger. Behovene er mange og mat, klær, sko og medisinsk utstyr har blitt fraktet til de samme to barnehjemmene. Et nytt og spennende kollektivt fadderskapsprogram ble introdusert 1. halvår 2013 i Nord-Korea. Interessen for Nord-Korea er bedre enn forventet, og medlemmer og faddere har vist engasjement. Informasjonsutveksling mellom Norge og Pyongsong i Nord-Korea er vanskelig, og det vil være avgjørende for om vi lykkes med fadderskapsprogrammet. 82 faddere er registrert, og kr er innbetalt som fadderkontingent (FA). Innsamlet økonomisk bidrag (ØB) er kr Young K. Kim Daglig leder 2-3 år 53 % Det ble i 2014 gjennomført 55 adopsjoner gjennom Verdens Barn. Flest barn kom fra Sør-Korea. Rundt en tredjedel av barna under var 2 år ved ankomst, 85% var under 3 år. To tredjedeler av de adopterte var gutter, mens en tredjedel var jenter. Både alders- og kjønnsfordeling varierer fra land til land. Thailand Det kom til sammen 13 barn fra Thailand, en god dobling av året før. Av disse var ni gutter og fire jenter. Åtte av barna var mellom 2-3 år, tre mellom 3-4 år, og to barn var mellom 5-6 år ved ankomst til Norge. Blant barna var det to søskenpar, hvorav et sett tvillinger. 12 av barna var under omsorg av Holt Sahathai Foundation (HSF). Det siste barnet var under omsorg via sentralmyndighetene i Thailand, før ankomst til sin nye familie. Den største begivenheten i 2014 var at vi fikk de første tildelingene via sentralmyndighetene i Thailand, og det første barnet hjem etter at vi sendte de første søknadene direkte dit i Det er estimert at det i de fleste saker tar ca. tre år til tildeling, og deretter ca. 3-4 måneder til hentereise. I løpet av 2013 så vi en økning i ventetiden fra tildeling til hentereise for barn tildelt via HSF, med en gjennomsnittlig ventetid på ca. 12 måneder. Denne økningen fortsatte i Gjennomsnittlig ventetid endte på 16 måneder. Noen ventet litt kortere, og noen litt lengre. En av årsakene til økning i ventetid er stor arbeidsbelastning på saksbehandlerne hos sentralmyndighetene. I tillegg var det i 1-2 år 7 % første halvdel av året militært kupp i Thailand, hvor regjeringen ble avsatt, og regjeringslokalene beleiret. Det ble opprettet midlertidige lokaler for ansatte hos myndighetene et godt stykke utenfor byen. Men med lite tilgang til dokumenter og arbeidsverktøy gikk det ekstra trått den perioden beleiringen varte. HSF fikk i løpet av året til en avtale med sentralmyndighetene, som innebærer at det maksimalt skal ta ca. 12 måneder fra tildeling til hentereise. Det vil imidlertid ta litt tid før DSDW reelt kan innfri dette, men det arbeides mot det som mål. Daglig leder var på arbeidsreise i Thailand i mars måned og hadde møter med vår samarbeidsorganisasjon HSF og thailandske myndigheter (DSDW/CAC). Vi har en solid samarbeidsorganisasjon i Thailand, som holder et faglig høyt nivå på adopsjonsarbeidet. I tillegg har HSF godt renommé i Thailand, og organisasjonen har kontaktnett i Vietnam, Laos, Kambodsja og Myanmar. HSFs kompetanse og assistanse er til stor hjelp for Verdens Barn. Korea Det ble gjennomført 21 adopsjoner fra Korea i 2014, mot 6 i Av disse var 17 gutter og 4 jenter. 19 av barna var mellom 2 og 3 år, og 2 mellom 3 og 4 år. Økningen i antall adopsjoner skyldes at det løsnet hos domstolen på vårparten av 2014 etter mange måneders stans og treg saksbehandling etter iverksettelse av ny adopsjonslov (august 2012). Enkelte av familiene som kom hjem sommeren 2014 hadde ventet i opp mot 28 måneder etter tildeling. Det kom 13 tildelinger totalt i I tillegg til svært lang ventetid fra tildeling til hentereise, var adopsjonssituasjonen preget av til dels store individuelle forskjeller i ventetid. En av årsakene var ulikt tempo i behandlingen av saker dommerne imellom. Hos Ministry of Health and Welfare, departementet som behandler utreisetillatelser, var det lite aktivitet særlig de siste månedene av året. Dette var som en følge

5 8 9 av få innenlandsadopsjoner, som myndighetene regulerer antall utreisetillatelser ut fra. Høsten 2014 kom en regelendring hos koreanske myndigheter vedrørende øvre tillatte alder for adoptivsøkere. Tidligere var øvre alder 45 år ved barnets hjemkomst. Nå gjelder 45-årsgrensen ved søkernes godkjenning hos Bufetat. Videre vil det nå differensieres mellom ulike søkergrupper. Nå er det slik at søkere som selv er adoptert fra Korea, eller har adoptert fra Korea tidligere, vil kunne være helt opp til 50 år ved godkjenning. Det ble arrangert familietur til Korea i påsken med 59 deltakere. I tilknytning til landsmøtet på Gardermoen i september, hadde Verdens Barn besøk av leder for adopsjonsteamet hos Holt Children s Services, Mrs Duk Jin You. Sør-Afrika I 2014 kom det til sammen 16 barn fra Sør-Afrika, en liten økning fra året før. Av disse var 7 jenter og 9 gutter. Alle barna var under 2 år ved ankomst til Norge, 14 av barna var under 1 år. Færre tildelinger fra Sør-Afrika etter at den nye adopsjonsloven ble innført, samt mange flere nye søkere, har ført til at ventetiden for søkere på Sør-Afrika har økt. Også ventetiden i Norge før saken kan sendes til Sør-Afrika har blitt lengre. Det innebærer at en større andel av ventetiden etter godkjenning vil være mens papirene fortsatt er i Norge. Det vil fortsatt være store forskjeller i ventetid i Sør-Afrika for hver enkelt familie. I første halvdel av 2014 kom det få barn til Norge. Hovedårsaken til dette er at vår samarbeidsorganisasjon ABBA var pålagt å avvikle sitt samarbeid med blant annet Belgia. Det betød at de måtte prioritere de siste belgiske familiene. Høsten ble imidlertid travel, og 12 av de 16 adopsjonene i år ble gjennomført i løpet av andre halvår. Innenlandsadopsjonene har økt i Sør-Afrika, blant annet som følge av lovendringen som ble vedtatt i Imidlertid er det fortsatt mange barn som man ikke klarer å finne en ny familie til i Sør-Afrika. Kina Det ble gjennomført 5 adopsjoner fra Kina i 2014, mot 12 i Av disse var det 2 gutter og 3 jenter. 4 av barna var mellom 1 og 2 år, og ett barn var 3 år ved ankomst til Norge. Adopsjonstallene fra Kina har gått kraftig ned de siste årene, og det går lenger tid mellom hver tildeling. Ventetiden fra man sender ned søknaden og til man får en tildeling har økt betraktelig. Mot slutten av 2014 var ventetiden gått opp til nesten 8 år. I 2014 opplevde vi vår første søker som måtte få ny godkjenning for 3 gang i venteperioden. Det sier seg selv at det blir mange som ikke vil få en slik godkjenning, og vi ser at det er flere søkere som nå velger å trekke seg før de starter på nytt nok en gang hos barnevernet. Mange av våre søkere begynner også å nærme seg aldersgrensen på 50 år for å adoptere fra Kina. De faller også naturligvis ut av køen. Kina har fremdeles sin offisielle forklaring på hvorfor ventetiden har økt slik de siste årene. Det er langt færre barn tilgjengelig for adopsjon nå enn det var for noen år tilbake, samtidig som det nå er flere innenlands adopsjoner enn tidligere. Verdens Barn tok i mot en ny søker på Kina i 2014, og det var kun etter nøye gjennomgang av den usikre ventetid. China Center Of Childrens Welfare and Adoption har fremdeles et eget program for adopsjon av barn med spesielle behov, men dette viser seg i svært mange tilfeller å være barn med større utfordringer. Verdens Barn følger likevel med på dette programmet, og legger fra tid til annen ut forespørsler til familier om konkrete barn. I 2014 fikk vi ingen henvendelser fra familier om noen av de barna som ble lagt ut. India Det ble ikke gjennomført noen adopsjoner fra India i Tidligere jobbet Verdens Barn med CWB i Mumbai og BSSK i Pune. De nye retningslinjene som ble innført av CARA i 2011 har ført til at våre søkere nå kan få tildeling fra alle godkjente adopsjonsorganisasjoner i hele India, med unntak av nettopp disse organisasjonene. I henhold til de nye retningslinjene kan ikke lenger en organisasjon i India både jobbe med adopsjon og samtidig motta penger for sitt bistandsarbeid. Vi har per i dag nesten 1000 fadderbarn hos CWB og BSSK som er avhengig av vår bistand. For å kunne fortsette dette arbeidet, var Verdens Barn derfor nødt til å avslutte adopsjonssamarbeidet med disse to organisasjonene. Grunnet den vanskelige situasjonen i India, samt stor usikkerhet rundt de nye retningslinjene for adopsjon, er Verdens Barn svært forsiktige med å anbefale nye søkere på dette landet. Et unntak er indiske statsborgere som er bosatt i Norge, da disse kan bli gitt prioritet i India. FADDERSKAP OG HJELPEARBEID Fadderskap og hjelpearbeid har også i 2014, slik som de siste år, stått sterkt i fokus i Verdens Barns virksomhet. Verdens Barn bruker ikke midler på markedsføring, slik at nye faddere hovedsakelig kommer inn via medlemsmassen. Da medlemsmassen har vært synkende de siste årene speiler dette seg i faddermassen også. Verdens Barn er i stor grad avhengige av «jungeltelegrafen» for å spre ordet om våre flotte fadderprogram, og vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer om hjelp til å verve nye faddere. Fadderkontingenten er pr. i dag kr ,- pr år. Denne ble sist økt i januar 2012, og det var da seks år siden forrige økning. Verdens Barn ligger langt under de fleste andre fadderorganisasjoner når det gjelder kontingentens størrelse. Dette er mulig fordi vi driver kostnadseffektivt, og blant annet overfører direkte til programmene uten fordyrende mellomledd og/eller moderorganisasjon som også skal driftes. Ved utgangen av året hadde Verdens Barn 2597 faddere som støtter 1482 fadderbarn samt barna på de to barnehjemmene i vårt kollektive fadderprogram i Nord-Korea. Disse fordeler seg slik: Children of the World Bombay (CWB), India 810 faddere 810 fadderbarn Bharatiya Samaj Seva Kendra (BSSK), India Holt Children s Services (HCS), Sør-Korea Holt Sahathai Foundation (HSF), Thailand Pentru Fiecare Copil O Familie (PAFCAF), Romania SA Cares for Life, Sør-Afrika NORSA, Sør-Afrika Nord-Korea Innsamlede midler 2014: Fadderkontingent kr ,- Økonomiske bidrag kr ,- 150 faddere 150 fadderbarn 280 faddere 126 fadderbarn 239 faddere 60 fadderbarn 452 faddere 120 fadderbarn 221 faddere 55 fadderbarn 362 faddere 80 fadderbarn 82 faddere Provisjonen som Verdens Barn inntektsfører er 20% av fadderkontingenten, og andre økonomiske bidrag og donasjoner overføres i sin helhet til programmene/prosjektene. Verdens Barn startet høsten 2003 med oppbygging av kontaktnett med tanke på å starte hjelpeprosjekt i Nord-Korea. I desember 2004 fikk to barnehjem med til sammen over 300 foreldreløse barn i Pyong Song i Nord-Korea varme vinterklær, mat og utstyr fra Verdens Barn. Ved ytterligere syv anledninger har Verdens Barn fått anledning til å komme inn i Nord-Korea med hjelpesendinger, den siste ble sendt i august Verdens Barn har sakte og sikkert bygd opp tillitt hos nordkoreanske myndigheter og fikk i 2012 tillatelse til å starte et fadderprogram i tilknytning til disse barnehjemmene. Vi ser dette som et signal på at vår langsiktige, tålmodige og forsiktige tilnærmingsmåte har vært riktig. Nytt i Verdens Barn er at dette er et kollektivt fadderprogram. Her knyttes ikke fadderen mot ett enkelt barn, men alle barna på barnehjemmet vil nyte godt av den støtten som kommer fra norske faddere. Programmet er fremdeles i oppbyggingsfasen og vi trenger ca. 150 faddere for å kunne sikre en årlig hjelpesending til disse to barnehjemmene. I november ble det avholdt en erfaringsutveksling mellom vårt program i Mumbai i India og vårt program i Cape-distriktet i Sør- Afrika. Styreleder og to senior sosialarbeiderne som er ansvarlig for fadderprogrammene i India reiste til Sør-Afrika og hadde et 5 dagers program hvor man utvekslet erfaringer og ideer. Dette var svært nyttig for begge parter, og nye ideer er allerede satt i virksomhet i begge programmene. Våren 2014 kunne vi, takket være to solide donasjoner fra adoptivfamilier i Norge, bistå NorSA med å etablere et babysenter. Det var akutt behov for å kunne plassere babyer i trygge omgivelser da det var stor mangel på fosterhjem, og noe av lokalene til NorSA ble bygget om til et senter der man kan ivareta disse på en god måte inntil de kan få en permanent familie. Her er det nå til en-hver tid plass for inntil 6 babyer. En stor og varm takk rettes til alle dere som har bidratt, som faddere, med donasjoner, verving av nye faddere og andre ting for å hjelpe nødstilte barn i våre program og prosjekter!

6 10 OPPSUMMERT RESULTATREGNSKAP RESULTAT PR AVVIK NOTER OPPSUMMERT BALANSE BALANSE AVVIK NOTER 11 Kontingenter Adopsjon R1 Fadderskap * Gruppereiser Renter og tilskudd R2 BRUTTO INNTEKTER Kontingent refusjon Adopsjon Fadderskap - FA & ØB * Varer og Bøker Gruppereiser - Utgifter OVERFØRINGER Inventar SUM VARIGE DRIFTSMIDLER Varerlager Andre kortsiktige fordringer B1 Pengebeholdning SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Grunnkapital Fri egenkapital B2 Udisponert årsresultat DRIFTSINNTEKTER SUM EGENKAPITAL Lønn og avgifter R3 Kontor og data Blad og informasjon Adopsjonsutgifter Norge Adopsjonsutgifter Utland Andre adm.kostnader Reise- og møtekostnader DRIFTSKOSTNADER Avsatte gebyrer Skyldige overføringer Skyldig leverandør Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD DRIFTSRESULTAT * Verdens Barn overfører 80% av innsamlede midler, og inntektsfører 20% som provisjon. Økonomiske bidrag blir overført i sin helhet. JØRN UGGERUD Styreleder ÅSE OVERREIN Nestleder INGVILD BRYN Styremedlem ELSE-KARIN HENRIKSEN Styremedlem HELGE M. NESHEIM Styremedlem EVA G. SVALLAND Styremedlem YOUNG K. KIM Daglig leder (OSLO, )

7 12 Hovedmomenter i Verdens Barns økonomi 13 Nedgang i antall medlemmer - fra 2420 til 2205 (- 8,9 %) Økt antall adopsjoner - fra 37 til 55 (48,6 %) Nedgang i antall nye adoptivsøkere - fra 63 til 53 (- 15,9 %) Nedgang i antall faddere - fra 2685 til 2597 (- 3,3 %) Flere kostnadsreduserende tiltak Økning i driftsinntekter - fra kr til kr (8,0 %) Nedgang i driftskostnader - fra kr til kr (- 9,9 %) Økning i pengebeholdning - fra kr til kr (11,9 %) Økning i avsatte gebyrer - fra kr til kr (5,3 %) Gjennomført Nord-Korea prosjekt nr samlet kr Årsresultat er overskudd på kr Allerede høsten 2006 satte Verdens Barn i gang tiltak for å tilpasse kostnadene til inntektssituasjonen som oppstod på grunn av redusert antall gjennomførte adopsjoner. Adopsjonssituasjonen er blitt uforutsigbar og utfordrende. Pengebeholdningen er økt med kr , og innbetalinger for familieturer til India og Korea er hovedårsak til økningen. Verdens Barns egenkapital, før disponering av årsresultat, er kr hvorav kr er fri egenkapital. Årets resultat er et overskudd på kr Det er foretatt 2 revisjoner for regnskapet 2014.

8 14 NOTER Noter til balansen 15 Noter til regnskapet Note R 1 Adopsjon: REGNSKAP PR STARTGEBYR REGISTRERINGSGEBYR ADMINISTASJONSGEBYR TRANSLATØRGEBYR ADOPSJONSGEBYR TRAVEL FEE - KOREA UTGÅTTE SAKER ANDRE ADOPSJONSINNTEKTER ADOPSJONSINNTEKTER Verdens Barns politikk er at alle adopsjoner skal koste like mye uansett hvilket land det adopteres fra. Verdens Barn inntektsfører innbetalte adopsjonsgebyrer etter gjennomføring av adopsjon - unntatt startgebyr og translatørgebyr, som inntektsføres ved innbetaling. Av administrasjonsgebyret overføres kr. 500 for hver adopsjon til Stiftelsen Verdens Barn Fond. Note B1 Kortsiktige fordringer: BALANSE PR AVVIK FORSKUDD KOSTNADER UTESTÅENDE FORDRINGER - * FORSKUDD ADOPSJON - CWB FORSKUDD ANSATTE KORTSIKTIGE FORDRINGER * Tidsavgrensning Tilskudd fra Stiftelsen VB Fond Note B2 Fri egenkapital: BALANSE PR AVVIK AVSATT VALUTAAVREGNING AVSATT UTVIKLING ADOPSJON AVSATT UTVIKLINGSARBEID STYRETS DISPOSISJON* FRI EGENKAPITAL *Landsmøte vedtak Sak 3/14: Kr (underskudd i 2013) dekkes av tidligere avsatte midler. Note R 2 Renter, agio og tilskudd fra departement: REGNSKAP PR Avvik TILSKUDD FRA STATEN - DRIFTSSTØTTE TILSKUDD FRA STATEN - UTVIKLING TILSKUDD FRA STIFTELSEN VB RENTEINNTEKTER AGIO RENTER OG TILSKUDD Note R 3 Lønn og avgifter: REGNSKAP PR Avvik LØNN ANSATTE LØNN STYRET LØNN OVERSETTERE LØNN ANDRE FERIEPENGER OG AVGIFTER KOLLEKTIV PENSJONSFORSIKRING YRKESSKADEFORSIKRING ANDRE PERSONALKOSTNADER REFUSJON FRA NAV LØNN OG AVGIFTER Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som pensjonskostnad. Daglig leders samlede lønn i 2014 er kr inklusive andre godtgjørelser.

9 Verdens Barn Briskebyveien Oslo Tlf.: E-post: Hjemmeside:

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014.

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014. Mens vi venter Sommeren 2015 Kjære alle dere som venter! Nå er sommeren her! Vi skriver juli, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sekretariatet har vi nå lagt feriekabalen.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Marianne Engh Stig Solheim

ÅRSBERETNING 2014. Marianne Engh Stig Solheim ÅRSBERETNING 2014 Virksomhet og lokalisering Foreningen arbeider med adopsjonsformidling som hovedformål. Foreningen har også som formål å hjelpe barn i sitt hjemland i form av hjelpearbeid. Foreningen

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport 2008. Side 1

Årsrapport 2008. Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2008...2 Sparebankenes rammebetingelser i 2008...2 Bankens virksomhet i 2008...2 Virksomhetsstyring...2 Eiendomsmegling...3 Strategisk samarbeid Terra-gruppen...3 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Lånekassens årsmelding 2006

Lånekassens årsmelding 2006 Lånekassens årsmelding 2006 1 Innhold Kort om Lånekassen... 3 Direktøren har ordet:... 5 Lånekassen velger bort papir... 6 Elektronisk samarbeid gir gode resultater... 6 Satser på elektronisk informasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING. www.sos-barnebyer.no

ÅRSBERETNING. www.sos-barnebyer.no ÅRSBERETNING 09 www.sos-barnebyer.no Foto: Patrick Wittmann Forsidefoto: Bjørn-Owe Holmberg Vi takker for støtten fra våre hovedsamarbeidspartnere 2 Det nytter Utdanning er selve grunnsteinen for vekst

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

NBBLs ÅRSRAPPORT 2013. Norske Boligbyggelag

NBBLs ÅRSRAPPORT 2013. Norske Boligbyggelag NBBLs ÅRSRAPPORT 2013 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. Per 31.12.2013 var 50 boligbyggelag tilsluttet NBBL. Disse hadde 900 000

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Årstalen 2014. Hovedstyrets beretning 2014. Lovutvalg og høringsuttalelser

Årstalen 2014. Hovedstyrets beretning 2014. Lovutvalg og høringsuttalelser 2 Å r s r t r a p p o 0 1 4 6 Årstalen 2014 10 Hovedstyrets beretning 2014 40 Lovutvalg og høringsuttalelser i 2014 Et helt spesielt år 4 Årstalen 2014 6 n Hovedstyrets beretning 2014 10 Hovedpunkter i

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no Foto: GANDALF - ricardofoto.no Årsrapport 2009 Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2009 6 Styret i Odal Sparebank 15 Regnskap 2009 16 Noter 2009 21 Revisjonsberetningen og kontrollkomitéens

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning.

ÅRSRAPPORT 2006. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning. ÅRSRAPPORT 2006 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten Grenser Norge Styrets Årsberetning Årsoppgjør, m/ noter Revisjonsberetning Vedlegg Årsberetning 2006 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten

Detaljer