årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap..."

Transkript

1 årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn.... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... side 10

2 2 STYRETS BERETNING 3 Verdens Barn er en medlemsorganisasjon som formidler internasjonale adopsjoner og driver humanitært hjelpearbeid overfor vanskeligstilte barn og familier uten økonomisk vinning. Grunnleggende for Verdens Barns virksomhet er prinsippet om prioritert omsorgsrekkefølge for barn, nedfelt i FN-deklarasjonen om barns rettigheter av 1989 og konkretisert i Haag-konvensjonen av Dette prinsippet går ut på at barn primært skal vokse opp hos sine foreldre eller også hos andre medlemmer av den biologiske familie. Er dette ikke mulig, skal det forsøkes å skaffe barnet en annen permanent familie, først og fremst i barnets eget hjemland, og dernest i et annet land før barnet søkes plassert på institusjon. Oppvekst i institusjon blir dermed sistevalg. Adopsjonsvirksomheten til Verdens Barn baseres på en helhetlig tenkning om adopsjon der i tillegg til selve adopsjonsformidlingen også foreldrenes forberedelse til adopsjon og de adopterte barnas oppvekstvilkår inngår. Gjennom foreningens fadderskapsprogram og hjelpeprosjekter får vanskeligstilte barn i flere samarbeidsland styrket sine muligheter til å få en positiv oppvekst og utvikling. Adopsjon og hjelpearbeid blir dermed grunnpilarene i Verdens Barns virksomhet der adopsjon er hovedvirksomhetsområde. Lokalavdelingene i Verdens Barn spiller en viktig rolle for å fremme foreningens formål om adopsjonsforberedelse og etteradopsjonsarbeid, gjennom faglig opplysningsvirksomhet og gjennom ulike kulturarrangementer og sosiale samlinger for medlemmene. Verdens Barn gjennomførte sitt landsmøte fredag 19. og lørdag 20. september 2014 på Rica Hotel Gardermoen. Representanter fra lokalavdelingene, hovedstyret og administrasjonen møttes til diskusjon og erfaringsutveksling, og til å drøfte årsberetning og vedta årsregnskap som formelt er tillagt landsmøtet. Her ble det gjort nødvendige formelle vedtak i henhold til vedtektene. Valgkomiteen og styret i Stiftelsen Verdens Barns Fond var også til stede. Før oppstart av landsmøtet ble det gjennomført hovedstyremøte, ledermøte samt et seminar for tillitsvalgte. Hovedtemaet for landsmøtet, utenom de faste vedtektsbestemte sakene, var lokalavdelingsstruktur, og man ble utfordret til å drøfte mulige nye samarbeidsmodeller, samt diskutere de største utfordringene lokalavdelingene har når det gjelder hvordan man kan få de forskjellige foreninger til å fungere bedre der det er store utfordringer. Frem til landsmøtet i september 2014 besto Verdens Barns hovedstyre av disse personene, som ble valgt på landsmøtet i 2012: Verdens Barn drev gjennom 2014 virksomheten sin fra sekretariatet i Bogstadveien 27B i Oslo. Adopsjonsformidlingen drives på basis av tillatelse fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I de siste årene har økt ventetid og synkende antall adopsjoner, i tillegg til økte overføringer til våre samarbeidsorganisasjoner, forårsaket både en driftsmessig og økonomisk ustabil situasjon for Verdens Barn. Styret og administrasjonen har de siste årene satt i verk en rekke kostnadsreduserende tiltak, som sammen med en bedring i adopsjonssituasjonen i 2014 har ført til at foreningen i 2014 igjen har drevet med et lite overskudd. Denne fokus på kostnadseffektiv drift fortsetter i I 2014 er det formidlet totalt 55 adopsjoner til Norge, fordelt på barn fra Kina (5), Sør-Korea (21), Sør-Afrika (16) og Thailand (13). Dette er en vesentlig økning fra 2013, hvor samlet antall adopsjoner var kun 37. Bistandsarbeid har i 2014 blitt gjennomført overfor hjelpetrengende barn i India, Romania, Sør-Afrika, Sør-Korea, Thailand og Nord-Korea. Hjelpen skjer i første rekke gjennom fadderskapsordninger og dernest gjennom godt målrettede og kostnadseffektive prosjekt. Leder Helge Molaug Nestleder Jørn Uggerud Styremedlemmer Ingvild Bryn Eva Gripne Svalland Else-Karin Henriksen Helge M. Nesheim Varamedlemmer Åse Overrein Irén Kydland På landsmøtet i september 2014 ble det valgt et nytt hovedstyre for verdens Barn, som består av følgende: Leder Jørn Uggerud Nestleder Åse Overrein Styremedlemmer Ingvild Bryn Eva Gripne Svalland Helge M. Nesheim Else-Karin Henriksen Varamedlemmer Anne Marit W Jacobsen Iren Kydland Mangeårig leder av Verdens Barn, Helge Molaug, trådte etter dette tilbake som styreleder i Verdens Barn, og ble behørig takket for sin enorme innsats for Verdens Barn. Helge har jobbet på lokalplan, både i Oslo Vest, Asker og Bærum og Rogaland, og ble valgt inn i hovedstyret allerede i 1996, og han var styrets leder fra Helge var i flere år medlem i styret i Nordisk Adopsjonsråd (NAC), var to perioder i styret i EurAdopt og har sittet i flere år

3 4 5 som medlem av EurAdopt s råd. Det gjeldende styret benytter også denne anledningen til å takke Helge for sin enestående innsats for foreningen. Verdens Barn hadde medlemmer ved årsskiftet, en nedgang på omtrent 200 fra året før. Antall faddere var pr , en nedgang med litt under 100 fra året før. Nøkkeltall Sammensetningen av hovedstyret i Verdens Barn gjenspeiler valgkomiteens arbeid for å oppnå god balanse mellom kjønn i foreningens organer. Hovedstyret har i virksomhetsåret holdt 6 styremøter og behandlet 42 saker. Noen av sakene er behandlet som hastesaker pr. e-post, og også ordinære styremøter vil i økende grad bli holdt som telefonmøter der dette er forsvarlig saksbehandling for å spare tid og penger (reisekostnader). Verdens Barn samarbeider med søsterorganisasjoner i Norge, i Norden og på europeisk plan gjennom Norsk Adopsjonsråd (NAR), Nordisk Adopsjonsråd (NAC) og EurAdopt. Samarbeidet med den norske adopsjonsmyndigheten (Bufdir) er bra. Styreleder og daglig leder har sammen med tilsvarende ledere i Adopsjonsforum og InorAdopt hatt flere kontaktmøter med Bufdir i året som gikk. Solid kompetanse skapt i samarbeid med partnerorganisasjoner over mange tiår er et verdifullt fundament for bistandsarbeidet vårt, og denne kompetansen gir oss stor tillit i inn- og utland både hos myndigheter og organisasjoner til å utføre slikt arbeid, og vi vil takke våre medlemmer, lokalavdelinger og faddere for stort engasjement for å gi vanskeligstilte barn i våre samarbeidsland bedre forutsetninger for å få en positiv oppvekst og utvikling barn var ved årsskiftet i våre fadderskapsprogram, noen færre enn året før. Behovet for hjelp er imidlertid enormt, og vi håper vi kan øke bistanden framover. I 2014 har det i sekretariatet arbeidet 7,3 årsverk. Av de 8 faste medarbeiderne ved årsskiftet 2014/15 var 5 kvinner og 3 menn. Verdens Barn arbeider for en jevnere fordeling av de ansatte på kjønn. Sykefraværet har gått ned fra 7,7 % i 2013 til 6,0 % i KINA 5 THAILAND 13 Adopsjoner i 2014: KOREA 21 I løpet av 2014 fikk Verdens Barn besøk av ROA fra Romania, Nord-koreansk ambassadør fra Stockholm, CWB fra India, ICAA fra Kambodsja, NorSA fra Sør-Afrika og Holt Korea. Daglig leder besøkte Kambodsja/Thailand, Korea og den Nord-koreanske ambassaden i Stockholm. Styreleder deltok på de europeiske (Euradopt) og nordiske (NAC) møtene som fant sted i Stockholm i april 2014, og var på besøk hos DanAdopt i Copenhagen i sammenheng med deres 50-årsfeiring. Gjennom NAR, Norsk Adopsjonsråd, deltok styre- og daglig leder på møte med ny statsråd Solveig Horne i begynnelsen av Regnskapet for 2014 viser et overskudd på Styret i Verdens Barn vil fortsatt ha stor fokus på kostnadskontroll, uten at det skal gå ut over faglig kvalitet og etisk standard på arbeidet som utføres til fordel for adoptivfamilier og faddere. Styret ønsker å gi uttrykk for en stor takk til medarbeiderne i Verdens Barn for kostnadsbesparende drift og profesjonelt utført arbeid også gjennom Verdens Barn driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Likevel skal nevnes at internasjonal adopsjonsformidling innebærer reiser over store avstander. Forutsetningen for fortsatt drift av Verdens Barn er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Det framlagte årsregnskap gir etter styrets bedømming et korrekt uttrykk for foreningens økonomiske stilling og resultat. Jørn Uggerud, Hovedstyreleder SØR-AFRIKA 16 Andre nøkkeltall: Antall medlemmer i 2013: Antall medlemmer i 2014: Antall faddere i 2013: Antall faddere i 2014: Antall adopsjoner i 2013: 37 Antall adopsjoner i 2014: 55 Antall nye søkere i 2013: 63 Antall nye søkere i 2014: 53 Antall søkere totalt i 2013: 314 Antall søkere totalt i 2014: 267 Gebyrer ved adopsjon i Verdens Barn: Startgebyr: kr Registreringsgebyr: kr * Administrasjonsgebyr: kr * Translatørgebyr: kr * Adopsjonsbeløp: kr * * Fra Støtte fra myndighetene ved adopsjon pr : 46 ukers omsorgspermisjon med 100 % lønn eller 56 ukers omsorgspermisjon med 80 % lønn, alternativt engangsstøtte for ikke-yrkesaktive på kr Engangsstønad på kr utbetales etter at barnet har kommet til Norge.

4 6 administrasjonens beretning ADOPSJON Over 3 år 15 % 0-1 år 25 % 7 De siste 4 årene har antallet adopsjoner gått gradvis ned. Etter en dramatisk nedgang i 2013, viste tallene en økning til 55 adopsjoner i Det ble gjennomført 21 adopsjoner fra Sør-Korea i Med dette antallet ble Sør-Korea Verdens Barns største samarbeidsland for adopsjon dette året, og antallet utgjør mer enn en tredjedel av adopsjonene gjennom Verdens Barn i Det ble gjennomført 5 adopsjoner fra Kina, 16 fra Sør-Afrika, 13 fra Thailand og ingen adopsjoner fra India. Korea signerte Haagkonvensjonen i mai Implementeringen av ny lov går sakte, og myndighetene i Korea innfører stadig nye, strengere og vanskeligere krav til adoptivsøkere. Ventetiden etter tildeling har økt i både Thailand og Korea. Sommeren 2011 fikk vi muligheten til å sende søknader direkte til CAC (Child Adoption Center, adopsjonsmyndigheten i Bangkok), og første adopsjon gjennom CAC er gjennomført i Verdens Barn økte gebyrene fra 1. september 2014, og samlede adopsjonsgebyrer utgjorde kr ,- per desember På grunn av få nye søkere og mange utgåtte saker de siste årene, er det totale antallet søkere i Verdens Barn redusert. Per 31. desember 2014 hadde Verdens Barn totalt 267 registrerte søkere (314 i 2013). Siden 2004 har Verdens Barn undersøkt mulighetene for adopsjon fra en rekke nye land. Å utvikle nye adopsjonsland krever mye ressurser, og det er ingen garanti for snarlige resultater. Utfordringen blir ikke mindre med tanken på redusert økonomisk frihet i Verdens Barn og redusert bemanning i sekretariatet. Når vi vurderer å gå inn i nye land er det en rekke spørsmål som må avklares. Dette arbeidet tar lang tid og vil kreve mye ressurser i årene som kommer. Verden Barn har valgt å fokusere på å videreutvikle samarbeidet med eksisterende samarbeidsland (Thailand, Korea og Sør-Afrika). I 2013 ble det startet et viktig arbeid med i bistå Kambodsja i å få på plass et forsvarlig system for adopsjon. Verdens Barn startet høsten 2003 med oppbygging av kontaktnett med tanke på å starte hjelpeprosjekt i Nord-Korea. I desember 2004 fikk to barnehjem med til sammen over 300 foreldreløse barn i Pyong Song i Nord-Korea varme vinterklær, mat og utstyr fra Verdens Barn. Ved ytterligere seks anledninger har Verdens Barn fått anledning til å komme inn i Nord-Korea med hjelpesendinger. Behovene er mange og mat, klær, sko og medisinsk utstyr har blitt fraktet til de samme to barnehjemmene. Et nytt og spennende kollektivt fadderskapsprogram ble introdusert 1. halvår 2013 i Nord-Korea. Interessen for Nord-Korea er bedre enn forventet, og medlemmer og faddere har vist engasjement. Informasjonsutveksling mellom Norge og Pyongsong i Nord-Korea er vanskelig, og det vil være avgjørende for om vi lykkes med fadderskapsprogrammet. 82 faddere er registrert, og kr er innbetalt som fadderkontingent (FA). Innsamlet økonomisk bidrag (ØB) er kr Young K. Kim Daglig leder 2-3 år 53 % Det ble i 2014 gjennomført 55 adopsjoner gjennom Verdens Barn. Flest barn kom fra Sør-Korea. Rundt en tredjedel av barna under var 2 år ved ankomst, 85% var under 3 år. To tredjedeler av de adopterte var gutter, mens en tredjedel var jenter. Både alders- og kjønnsfordeling varierer fra land til land. Thailand Det kom til sammen 13 barn fra Thailand, en god dobling av året før. Av disse var ni gutter og fire jenter. Åtte av barna var mellom 2-3 år, tre mellom 3-4 år, og to barn var mellom 5-6 år ved ankomst til Norge. Blant barna var det to søskenpar, hvorav et sett tvillinger. 12 av barna var under omsorg av Holt Sahathai Foundation (HSF). Det siste barnet var under omsorg via sentralmyndighetene i Thailand, før ankomst til sin nye familie. Den største begivenheten i 2014 var at vi fikk de første tildelingene via sentralmyndighetene i Thailand, og det første barnet hjem etter at vi sendte de første søknadene direkte dit i Det er estimert at det i de fleste saker tar ca. tre år til tildeling, og deretter ca. 3-4 måneder til hentereise. I løpet av 2013 så vi en økning i ventetiden fra tildeling til hentereise for barn tildelt via HSF, med en gjennomsnittlig ventetid på ca. 12 måneder. Denne økningen fortsatte i Gjennomsnittlig ventetid endte på 16 måneder. Noen ventet litt kortere, og noen litt lengre. En av årsakene til økning i ventetid er stor arbeidsbelastning på saksbehandlerne hos sentralmyndighetene. I tillegg var det i 1-2 år 7 % første halvdel av året militært kupp i Thailand, hvor regjeringen ble avsatt, og regjeringslokalene beleiret. Det ble opprettet midlertidige lokaler for ansatte hos myndighetene et godt stykke utenfor byen. Men med lite tilgang til dokumenter og arbeidsverktøy gikk det ekstra trått den perioden beleiringen varte. HSF fikk i løpet av året til en avtale med sentralmyndighetene, som innebærer at det maksimalt skal ta ca. 12 måneder fra tildeling til hentereise. Det vil imidlertid ta litt tid før DSDW reelt kan innfri dette, men det arbeides mot det som mål. Daglig leder var på arbeidsreise i Thailand i mars måned og hadde møter med vår samarbeidsorganisasjon HSF og thailandske myndigheter (DSDW/CAC). Vi har en solid samarbeidsorganisasjon i Thailand, som holder et faglig høyt nivå på adopsjonsarbeidet. I tillegg har HSF godt renommé i Thailand, og organisasjonen har kontaktnett i Vietnam, Laos, Kambodsja og Myanmar. HSFs kompetanse og assistanse er til stor hjelp for Verdens Barn. Korea Det ble gjennomført 21 adopsjoner fra Korea i 2014, mot 6 i Av disse var 17 gutter og 4 jenter. 19 av barna var mellom 2 og 3 år, og 2 mellom 3 og 4 år. Økningen i antall adopsjoner skyldes at det løsnet hos domstolen på vårparten av 2014 etter mange måneders stans og treg saksbehandling etter iverksettelse av ny adopsjonslov (august 2012). Enkelte av familiene som kom hjem sommeren 2014 hadde ventet i opp mot 28 måneder etter tildeling. Det kom 13 tildelinger totalt i I tillegg til svært lang ventetid fra tildeling til hentereise, var adopsjonssituasjonen preget av til dels store individuelle forskjeller i ventetid. En av årsakene var ulikt tempo i behandlingen av saker dommerne imellom. Hos Ministry of Health and Welfare, departementet som behandler utreisetillatelser, var det lite aktivitet særlig de siste månedene av året. Dette var som en følge

5 8 9 av få innenlandsadopsjoner, som myndighetene regulerer antall utreisetillatelser ut fra. Høsten 2014 kom en regelendring hos koreanske myndigheter vedrørende øvre tillatte alder for adoptivsøkere. Tidligere var øvre alder 45 år ved barnets hjemkomst. Nå gjelder 45-årsgrensen ved søkernes godkjenning hos Bufetat. Videre vil det nå differensieres mellom ulike søkergrupper. Nå er det slik at søkere som selv er adoptert fra Korea, eller har adoptert fra Korea tidligere, vil kunne være helt opp til 50 år ved godkjenning. Det ble arrangert familietur til Korea i påsken med 59 deltakere. I tilknytning til landsmøtet på Gardermoen i september, hadde Verdens Barn besøk av leder for adopsjonsteamet hos Holt Children s Services, Mrs Duk Jin You. Sør-Afrika I 2014 kom det til sammen 16 barn fra Sør-Afrika, en liten økning fra året før. Av disse var 7 jenter og 9 gutter. Alle barna var under 2 år ved ankomst til Norge, 14 av barna var under 1 år. Færre tildelinger fra Sør-Afrika etter at den nye adopsjonsloven ble innført, samt mange flere nye søkere, har ført til at ventetiden for søkere på Sør-Afrika har økt. Også ventetiden i Norge før saken kan sendes til Sør-Afrika har blitt lengre. Det innebærer at en større andel av ventetiden etter godkjenning vil være mens papirene fortsatt er i Norge. Det vil fortsatt være store forskjeller i ventetid i Sør-Afrika for hver enkelt familie. I første halvdel av 2014 kom det få barn til Norge. Hovedårsaken til dette er at vår samarbeidsorganisasjon ABBA var pålagt å avvikle sitt samarbeid med blant annet Belgia. Det betød at de måtte prioritere de siste belgiske familiene. Høsten ble imidlertid travel, og 12 av de 16 adopsjonene i år ble gjennomført i løpet av andre halvår. Innenlandsadopsjonene har økt i Sør-Afrika, blant annet som følge av lovendringen som ble vedtatt i Imidlertid er det fortsatt mange barn som man ikke klarer å finne en ny familie til i Sør-Afrika. Kina Det ble gjennomført 5 adopsjoner fra Kina i 2014, mot 12 i Av disse var det 2 gutter og 3 jenter. 4 av barna var mellom 1 og 2 år, og ett barn var 3 år ved ankomst til Norge. Adopsjonstallene fra Kina har gått kraftig ned de siste årene, og det går lenger tid mellom hver tildeling. Ventetiden fra man sender ned søknaden og til man får en tildeling har økt betraktelig. Mot slutten av 2014 var ventetiden gått opp til nesten 8 år. I 2014 opplevde vi vår første søker som måtte få ny godkjenning for 3 gang i venteperioden. Det sier seg selv at det blir mange som ikke vil få en slik godkjenning, og vi ser at det er flere søkere som nå velger å trekke seg før de starter på nytt nok en gang hos barnevernet. Mange av våre søkere begynner også å nærme seg aldersgrensen på 50 år for å adoptere fra Kina. De faller også naturligvis ut av køen. Kina har fremdeles sin offisielle forklaring på hvorfor ventetiden har økt slik de siste årene. Det er langt færre barn tilgjengelig for adopsjon nå enn det var for noen år tilbake, samtidig som det nå er flere innenlands adopsjoner enn tidligere. Verdens Barn tok i mot en ny søker på Kina i 2014, og det var kun etter nøye gjennomgang av den usikre ventetid. China Center Of Childrens Welfare and Adoption har fremdeles et eget program for adopsjon av barn med spesielle behov, men dette viser seg i svært mange tilfeller å være barn med større utfordringer. Verdens Barn følger likevel med på dette programmet, og legger fra tid til annen ut forespørsler til familier om konkrete barn. I 2014 fikk vi ingen henvendelser fra familier om noen av de barna som ble lagt ut. India Det ble ikke gjennomført noen adopsjoner fra India i Tidligere jobbet Verdens Barn med CWB i Mumbai og BSSK i Pune. De nye retningslinjene som ble innført av CARA i 2011 har ført til at våre søkere nå kan få tildeling fra alle godkjente adopsjonsorganisasjoner i hele India, med unntak av nettopp disse organisasjonene. I henhold til de nye retningslinjene kan ikke lenger en organisasjon i India både jobbe med adopsjon og samtidig motta penger for sitt bistandsarbeid. Vi har per i dag nesten 1000 fadderbarn hos CWB og BSSK som er avhengig av vår bistand. For å kunne fortsette dette arbeidet, var Verdens Barn derfor nødt til å avslutte adopsjonssamarbeidet med disse to organisasjonene. Grunnet den vanskelige situasjonen i India, samt stor usikkerhet rundt de nye retningslinjene for adopsjon, er Verdens Barn svært forsiktige med å anbefale nye søkere på dette landet. Et unntak er indiske statsborgere som er bosatt i Norge, da disse kan bli gitt prioritet i India. FADDERSKAP OG HJELPEARBEID Fadderskap og hjelpearbeid har også i 2014, slik som de siste år, stått sterkt i fokus i Verdens Barns virksomhet. Verdens Barn bruker ikke midler på markedsføring, slik at nye faddere hovedsakelig kommer inn via medlemsmassen. Da medlemsmassen har vært synkende de siste årene speiler dette seg i faddermassen også. Verdens Barn er i stor grad avhengige av «jungeltelegrafen» for å spre ordet om våre flotte fadderprogram, og vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer om hjelp til å verve nye faddere. Fadderkontingenten er pr. i dag kr ,- pr år. Denne ble sist økt i januar 2012, og det var da seks år siden forrige økning. Verdens Barn ligger langt under de fleste andre fadderorganisasjoner når det gjelder kontingentens størrelse. Dette er mulig fordi vi driver kostnadseffektivt, og blant annet overfører direkte til programmene uten fordyrende mellomledd og/eller moderorganisasjon som også skal driftes. Ved utgangen av året hadde Verdens Barn 2597 faddere som støtter 1482 fadderbarn samt barna på de to barnehjemmene i vårt kollektive fadderprogram i Nord-Korea. Disse fordeler seg slik: Children of the World Bombay (CWB), India 810 faddere 810 fadderbarn Bharatiya Samaj Seva Kendra (BSSK), India Holt Children s Services (HCS), Sør-Korea Holt Sahathai Foundation (HSF), Thailand Pentru Fiecare Copil O Familie (PAFCAF), Romania SA Cares for Life, Sør-Afrika NORSA, Sør-Afrika Nord-Korea Innsamlede midler 2014: Fadderkontingent kr ,- Økonomiske bidrag kr ,- 150 faddere 150 fadderbarn 280 faddere 126 fadderbarn 239 faddere 60 fadderbarn 452 faddere 120 fadderbarn 221 faddere 55 fadderbarn 362 faddere 80 fadderbarn 82 faddere Provisjonen som Verdens Barn inntektsfører er 20% av fadderkontingenten, og andre økonomiske bidrag og donasjoner overføres i sin helhet til programmene/prosjektene. Verdens Barn startet høsten 2003 med oppbygging av kontaktnett med tanke på å starte hjelpeprosjekt i Nord-Korea. I desember 2004 fikk to barnehjem med til sammen over 300 foreldreløse barn i Pyong Song i Nord-Korea varme vinterklær, mat og utstyr fra Verdens Barn. Ved ytterligere syv anledninger har Verdens Barn fått anledning til å komme inn i Nord-Korea med hjelpesendinger, den siste ble sendt i august Verdens Barn har sakte og sikkert bygd opp tillitt hos nordkoreanske myndigheter og fikk i 2012 tillatelse til å starte et fadderprogram i tilknytning til disse barnehjemmene. Vi ser dette som et signal på at vår langsiktige, tålmodige og forsiktige tilnærmingsmåte har vært riktig. Nytt i Verdens Barn er at dette er et kollektivt fadderprogram. Her knyttes ikke fadderen mot ett enkelt barn, men alle barna på barnehjemmet vil nyte godt av den støtten som kommer fra norske faddere. Programmet er fremdeles i oppbyggingsfasen og vi trenger ca. 150 faddere for å kunne sikre en årlig hjelpesending til disse to barnehjemmene. I november ble det avholdt en erfaringsutveksling mellom vårt program i Mumbai i India og vårt program i Cape-distriktet i Sør- Afrika. Styreleder og to senior sosialarbeiderne som er ansvarlig for fadderprogrammene i India reiste til Sør-Afrika og hadde et 5 dagers program hvor man utvekslet erfaringer og ideer. Dette var svært nyttig for begge parter, og nye ideer er allerede satt i virksomhet i begge programmene. Våren 2014 kunne vi, takket være to solide donasjoner fra adoptivfamilier i Norge, bistå NorSA med å etablere et babysenter. Det var akutt behov for å kunne plassere babyer i trygge omgivelser da det var stor mangel på fosterhjem, og noe av lokalene til NorSA ble bygget om til et senter der man kan ivareta disse på en god måte inntil de kan få en permanent familie. Her er det nå til en-hver tid plass for inntil 6 babyer. En stor og varm takk rettes til alle dere som har bidratt, som faddere, med donasjoner, verving av nye faddere og andre ting for å hjelpe nødstilte barn i våre program og prosjekter!

6 10 OPPSUMMERT RESULTATREGNSKAP RESULTAT PR AVVIK NOTER OPPSUMMERT BALANSE BALANSE AVVIK NOTER 11 Kontingenter Adopsjon R1 Fadderskap * Gruppereiser Renter og tilskudd R2 BRUTTO INNTEKTER Kontingent refusjon Adopsjon Fadderskap - FA & ØB * Varer og Bøker Gruppereiser - Utgifter OVERFØRINGER Inventar SUM VARIGE DRIFTSMIDLER Varerlager Andre kortsiktige fordringer B1 Pengebeholdning SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Grunnkapital Fri egenkapital B2 Udisponert årsresultat DRIFTSINNTEKTER SUM EGENKAPITAL Lønn og avgifter R3 Kontor og data Blad og informasjon Adopsjonsutgifter Norge Adopsjonsutgifter Utland Andre adm.kostnader Reise- og møtekostnader DRIFTSKOSTNADER Avsatte gebyrer Skyldige overføringer Skyldig leverandør Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD DRIFTSRESULTAT * Verdens Barn overfører 80% av innsamlede midler, og inntektsfører 20% som provisjon. Økonomiske bidrag blir overført i sin helhet. JØRN UGGERUD Styreleder ÅSE OVERREIN Nestleder INGVILD BRYN Styremedlem ELSE-KARIN HENRIKSEN Styremedlem HELGE M. NESHEIM Styremedlem EVA G. SVALLAND Styremedlem YOUNG K. KIM Daglig leder (OSLO, )

7 12 Hovedmomenter i Verdens Barns økonomi 13 Nedgang i antall medlemmer - fra 2420 til 2205 (- 8,9 %) Økt antall adopsjoner - fra 37 til 55 (48,6 %) Nedgang i antall nye adoptivsøkere - fra 63 til 53 (- 15,9 %) Nedgang i antall faddere - fra 2685 til 2597 (- 3,3 %) Flere kostnadsreduserende tiltak Økning i driftsinntekter - fra kr til kr (8,0 %) Nedgang i driftskostnader - fra kr til kr (- 9,9 %) Økning i pengebeholdning - fra kr til kr (11,9 %) Økning i avsatte gebyrer - fra kr til kr (5,3 %) Gjennomført Nord-Korea prosjekt nr samlet kr Årsresultat er overskudd på kr Allerede høsten 2006 satte Verdens Barn i gang tiltak for å tilpasse kostnadene til inntektssituasjonen som oppstod på grunn av redusert antall gjennomførte adopsjoner. Adopsjonssituasjonen er blitt uforutsigbar og utfordrende. Pengebeholdningen er økt med kr , og innbetalinger for familieturer til India og Korea er hovedårsak til økningen. Verdens Barns egenkapital, før disponering av årsresultat, er kr hvorav kr er fri egenkapital. Årets resultat er et overskudd på kr Det er foretatt 2 revisjoner for regnskapet 2014.

8 14 NOTER Noter til balansen 15 Noter til regnskapet Note R 1 Adopsjon: REGNSKAP PR STARTGEBYR REGISTRERINGSGEBYR ADMINISTASJONSGEBYR TRANSLATØRGEBYR ADOPSJONSGEBYR TRAVEL FEE - KOREA UTGÅTTE SAKER ANDRE ADOPSJONSINNTEKTER ADOPSJONSINNTEKTER Verdens Barns politikk er at alle adopsjoner skal koste like mye uansett hvilket land det adopteres fra. Verdens Barn inntektsfører innbetalte adopsjonsgebyrer etter gjennomføring av adopsjon - unntatt startgebyr og translatørgebyr, som inntektsføres ved innbetaling. Av administrasjonsgebyret overføres kr. 500 for hver adopsjon til Stiftelsen Verdens Barn Fond. Note B1 Kortsiktige fordringer: BALANSE PR AVVIK FORSKUDD KOSTNADER UTESTÅENDE FORDRINGER - * FORSKUDD ADOPSJON - CWB FORSKUDD ANSATTE KORTSIKTIGE FORDRINGER * Tidsavgrensning Tilskudd fra Stiftelsen VB Fond Note B2 Fri egenkapital: BALANSE PR AVVIK AVSATT VALUTAAVREGNING AVSATT UTVIKLING ADOPSJON AVSATT UTVIKLINGSARBEID STYRETS DISPOSISJON* FRI EGENKAPITAL *Landsmøte vedtak Sak 3/14: Kr (underskudd i 2013) dekkes av tidligere avsatte midler. Note R 2 Renter, agio og tilskudd fra departement: REGNSKAP PR Avvik TILSKUDD FRA STATEN - DRIFTSSTØTTE TILSKUDD FRA STATEN - UTVIKLING TILSKUDD FRA STIFTELSEN VB RENTEINNTEKTER AGIO RENTER OG TILSKUDD Note R 3 Lønn og avgifter: REGNSKAP PR Avvik LØNN ANSATTE LØNN STYRET LØNN OVERSETTERE LØNN ANDRE FERIEPENGER OG AVGIFTER KOLLEKTIV PENSJONSFORSIKRING YRKESSKADEFORSIKRING ANDRE PERSONALKOSTNADER REFUSJON FRA NAV LØNN OG AVGIFTER Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som pensjonskostnad. Daglig leders samlede lønn i 2014 er kr inklusive andre godtgjørelser.

9 Verdens Barn Briskebyveien Oslo Tlf.: E-post: Hjemmeside:

årsrapport 2015 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning... side 6 Verdens Barns regnskap...

årsrapport 2015 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning... side 6 Verdens Barns regnskap... årsrapport 2015 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn.... side 5 Administrasjonens beretning... side 6 Verdens Barns regnskap... side 11 2 STYRETS BERETNING 3 Verdens Barn er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Julen nærmer seg raskt, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Se informasjon for hvert land på de neste sidene.

Julen nærmer seg raskt, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Se informasjon for hvert land på de neste sidene. Mens vi venter Desember 2015 Kjære alle dere som venter! Julen nærmer seg raskt, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Se informasjon for hvert land på de neste sidene. Julaften og

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Mens vi. Kjære alle dere som venter!

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Mens vi venter September 2017 Kjære alle dere som venter! Verdens Barn flytter inn i nye lokaler! Vår nye adresse vil fra 5. oktober vil være Frognerveien 10, 0257 Oslo. Våre telefonnumre vil være de samme.

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Mens vi venter Våren 2016 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent,

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2015

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2015 Mens vi venter Høsten 2015 Kjære alle dere som venter! Vi vet ventetiden kan være lang, og noen ganger føles vanskelig. Vi vet også at det er viktig å bruke denne tiden. Tenk på at dere adopterer ikke

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Mens vi venter Våren 2014 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent,

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Marianne Engh Stig Solheim

ÅRSBERETNING 2014. Marianne Engh Stig Solheim ÅRSBERETNING 2014 Virksomhet og lokalisering Foreningen arbeider med adopsjonsformidling som hovedformål. Foreningen har også som formål å hjelpe barn i sitt hjemland i form av hjelpearbeid. Foreningen

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014.

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014. Mens vi venter Sommeren 2015 Kjære alle dere som venter! Nå er sommeren her! Vi skriver juli, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sekretariatet har vi nå lagt feriekabalen.

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum

VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum Vedtatt 01.06.1970, med endringer vedtatt 18.10.1971, 6.10.1975, 25.10.1976, 31.3.1979, 26.3.1982, 9.4.1983, 7.4.1984, 9.4.1988, 13.4.1991, 17.4.1993, 16.4.1994, 20.4.1996,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Mens vi venter Påsken 2017 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent,

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Regnskap og balanse

Regnskap og balanse Regnskap og balanse 2016 31.12.2016 Regnskap 2016 Resultat Budsjett Prosent av 31.12.2016 2016 budsjettet Inntekter: Medlemskontingenter Offentlige tilskudd Andre inntekter Inntekter overført til neste

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

INNHOLD. Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 8 Balanse...9 Noter... 11 Revisors beretning for 2011... 14

INNHOLD. Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 8 Balanse...9 Noter... 11 Revisors beretning for 2011... 14 ÅRSBERETNING 2013 INNHOLD Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 8 Balanse...9 Noter... 11 Revisors beretning for 2011... 14 2 // ADOPSJONSFORUM årsrapport 2013 STYRETS BERETNING 1. Formål og styresammensetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste.

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste. Stiftet 16.03.2013 Innkalling Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark kl. 18:30. 27. april 2015. Idrettens Hus Sandefjord. Saksliste. Sak. 1. Konstituering. a. Godkjenning av stemmeberetige. b.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

INNHOLD. Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 8 Balanse...9 Noter... 11 Revisors beretning for 2014... 14

INNHOLD. Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 8 Balanse...9 Noter... 11 Revisors beretning for 2014... 14 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 8 Balanse...9 Noter... 11 Revisors beretning for 2014... 14 2 // ADOPSJONSFORUM årsrapport 2014 STYRETS BERETNING 1. Formål og styresammensetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer