Miljørapport Utarbeidet av miljørådgiver Birte Helland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport 2014. Utarbeidet av miljørådgiver Birte Helland"

Transkript

1 Miljørapport 2014 Helse Stavanger HF ble miljøsertifisert etter standarden høsten Målet med miljørapporten er å presentere foretakets miljøresultater. Kildedata som brukes i rapporten er tatt fra foretakets Klimaregnskap, avfallsstatistikk, interne revisjoner og års-samlerapport HMS. Tiltak for å nå målene vil bli tatt opp i Ledelsens gjennomgang og overført til Miljøhandlingsplanen. Utarbeidet av miljørådgiver Birte Helland

2 MILJØARBEID I HELSE STAVANGER HF Det er gjennomført en miljøkartlegging i hele foretaket for å få oversikt hvordan vår sykehusdrift påvirker natur og klima. Som et resultat av kartleggingen, ble det utarbeidet fire overordnete miljømål. Som offentlig foretak har vi et ansvar for å bidra til ren luft, rent vann og ren jord for å sikre en god folkehelse. Årlig utarbeides et Klimaregnskap. Skjema som brukes er utarbeidet av Difi og brukes av alle helseforetak i Norge. Antall tonn CO2 for energiforbruk, pasienttransport, tjenestereiser til og fra jobb og interntransport sammenlignes med fjorårets klimaregnskap i prosent av total CO2 forbruk. Tallene som presenteres er kun basert på direkte utslipp, dvs. utslippet som sykehuset selv produserer. Tallene for ansattes transport til og fra jobber er satt inn i Klimaregnskapet, men er ikke tatt med i utregningen grunnet stor usikkerhet i tallene. Derimot er Lystgass (N2O) tatt med som ny indikator, og tallene er sammenlignet med fjorårets tall. Vår nye avfallsleverandør kan ennå ikke gi oss gode nok tall på CO2 tall for avfall. Derfor tar vi med avfall på neste års Klimaregnskap. Årlig avfallsstatistikk fra vår avfallstransportør, Norsk Gjenvinning (NG), brukes som grunnlagstall for å vurdere andel kildesortert avfall. Det har vært utfordrende å sammenligne tall for matavfall for året 2013 og Bakgrunnen for dette, er at vi skiftet avfallstransportør i slutten av NG veier matavfallet, mens gammel avfallsleverandør kun stipulerte matavfallet. Kildesortert papir/pappavfall har også vært vanskelig å sammenligne, ved at NG har flere papir/pappfraksjoner enn vår gamle avfallstransportør. Foretaket har vedtatt å redusere CO2 utslippet med 3 % årlig, men for å kunne utarbeide et pålitelig Klimaregnskap, må prosent CO2 utslipp korrigeres opp mot aktivitetsendring i foretaket. Vi har brukt tall fra styresak 5/15 B Virksomhetsrapport pr som grunnlag for utregningen av aktivitetsendring i somatikk og psykiatri. I somatikk brukes NFN tall som konverterer dag og poliklinisk aktivitet over til døgnaktivitet. I utregningen for somatikken er det lagt til grunn at 10 polikliniske konsultasjoner er ett liggedøgn og 3 dagopphold er ett liggedøgn. På grunnlag av utregningen, fremkommer det en prosentvis økning i aktivitet på somatikken på 2,17 %. Vi er ikke kjent med noen forholdstall i psykiatrien mellom polikliniske konsultasjoner, døgnopphold og liggedøgn. Derfor har vi valgt å se på prosentvis utvikling innenfor døgnopphold, polikliniske konsultasjoner og sum liggedøgn. Når en ser på gjennomsnitt av prosentvis endring, fremkommer en reduksjon i aktivitet på 0,02 %, som er en nullvekst i psykiatrien. I 2014 er aktivitetsøkningen i Helse Stavanger HF, i henhold til overnevnt grunnlag for utregning, satt til 2,2 %. Miljøkunnskap er en forutsetning for å kunne utøve god miljøstyring i foretaket. ISO standarden krever at ansatte har nødvendige miljøkompetanse, opplæring og bevissthet (ISO ). Foretaket har ikke definert et eget miljømål om «Miljøbevisste ansatte», men de 4 miljøindikatorene som er tatt ut fra foretakets HMS samle-årsrapport og resultater fra interne revisjoner, gir oss gode kildedata for å vurdere om standardens krav blir ivaretatt.

3 MILJØMÅL OG MILJØPRESTASJONER Mål Indikator Utvikling 2014 Redusere foretakets CO2 Antall km flyreiser utslipp med 3 % årlig Antall liter drivstoff ambulanse, 3,9 % ambulansebåt, helikopter, drosje, privat bil, tjenestebil og intern transport. Antall kilo lystgass (N20) Energiforbruket dvs. elektrisitet, fjernvarme og fyring (fyringsolje, parafin, naturgass, propan og diesel). Øke andel kildesortert avfall med 2 % årlig Redusere forbruket av kopipapir med 20 % innen utgangen av 2016 Øke andel av økologiske matvarer til 15 % innen 2016 % kildesortert avfall i forhold til total avfallsmengde. 3,6 % Statistikk kopipapir (Lagersystem unike), antall ark bestilt på hvert brukersted ift. -14 % forbruket i Antall kroner som brukes til økologiske varer i forhold til total varemengde. 5,4 % Tabellen viser de 4 overordnede miljømål med tilhørende miljøindikator, som gir et bilde av miljøprestasjonen til sykehuset. Grønt- Utviklingen vurderes som positiv Gult- Utviklingen vurderes som positiv, men bidrar ikke tilstrekkelig. Trenden er ikke entydig. Rødt- Utviklingen vurderes som negativ. Miljøbevisste medarbeidere Alle avdelinger og divisjoner skal utarbeide miljømål og handlingsplaner. Alle ansatte skal i løpet av 3 år gjennomføre e- læringsprogrammet Ytre miljø. Det skal alltid foreligge en oppdatert 3 årlig opplæringsplan basert på en interesseanalyse. Det skal årlig gjennomføres 10 interne revisjoner etter vedtatt revisjonsplan. Ansatte skal behandle miljøavvik i revisjonsmodulen Synergi. Indikator Utvikling 2014 Antall miljøhandlingsplaner med miljømål er utarbeidet og fulgt opp. 95,4 % Antall medarbeidere som har gjennomført e-læring «Ytre miljø» iht. foretakets krav. Gjennomført opplæring iht. 45 % opplæringsplan. 86 % Antall planlagte interne miljørevisjoner som er gjennomført etter plan. 100 % Antall behandlete miljøavvik som er behandlet og lukket i revisjonsmodulen Synergi 75 % Tabellen viser resultater fra 4 miljøindikatorer tatt ut fra foretakets HMS samle- årsrapport og resultat fra «Internrevisjoner ytre miljø 2014»(vedlegg 1). Grønt- Utviklingen vurderes som positiv % Gult- Utviklingen vurderes som positiv, men bidrar ikke tilstrekkelig. Trenden er ikke entydig % Rødt- Utviklingen vurderes som negativ 0-50 %

4 kwh/m2 oppv. areal MILJØMÅ LENE OG RESULTÅT 1. Redusere foretakets CO2 utslipp med 3 % årlig Helse Stavanger sitt klimaregnskap viser en svak reduksjon på kun 1,7 % av totalt CO2 forbruk fra 2013 til Korrigeres CO2 reduksjonen på 1,7 % med foretakets aktivitetsendring i 2014 på 2,2 % bekrefter resultatene at vi i 2014 klarte å oppnå en reduksjon av CO2 på 3,9 % årlig. Tjenestereiser i inn og utland har økt, men flyreiser for pasienter er redusert. Det er også en økning i antall km drosjetransport for ansatte og pasienter. Foretaket har hatt fokus på Lync og videomøter,og flere melder om at det er et fokusområde når miljøhandlingsplaner skrives. Flere ambulanser er blitt skiftet ut og har fått ny teknologi som viser et lavere CO2 utslipp i 2014 sammenlignet med Økning i antall ambulanseoppdrag med ambulansebåt fra 2013 til 2014 er på 21 %. En av årsakene til at dette ikke slår mer inn på CO2 regnskapet, kan være at det er blitt flere, men kortere ambulanseturer. Det vises til gode resultater for energiforbruk har vært et mildt år, og det er derfor brukt mindre gass enn forventet. Den lille økningen i grønn elektrisitetsforbruk kan sannsynligvis tilskrives økt aktivitetsnivå. En liten økning av fyringsolje kan sannsynligvis tilskrives utfordringer på varmeanlegget. Energiforbruk SUS, Våland År

5 Det er over 20 % økning i bruk av lystgass sammenlignet med antall kilo i Økningen kan mulig tilskrives foretaket aktivitetsøkning på 2,2 % og aktivitetsendring som forskyves fra døgn til dagbehandling. Lystgass er en sterk drivhusgass, -300 ganger sterkere enn CO2. Det meldes fra at forbruket ikke differensieres mellom Fødeavdelingen og operasjonsstuene, - alt går i et samlet ledningsnett. Anestesiologiske metoder har endret seg, og fagmiljøene gir tilbakemelding om at gassen stadig reduseres i ulike typer anestesier. Fødeavdelingen bruker fortsatt lystgass i fødsler. Nasjonalt sees en synkende trend på bruk av Lystgass, og stadig flere sykehus velger å fase ut lystgass til fødende. Egentransport til og fra jobb er ikke tatt med i totalen, grunnet stor usikkerhet til tallene. Trafikkberegningen som Asplan Virak utførte i 2013, viste at bilandelen for sykehusets ansatte er på 48 %, mens gjennomsnittet ellers i regionen er 57 %. Hele 37 % av ansatte går eller sykler og 10 % av ansatte bruker kollektiv transport. Det ble i 2014 gjennomført en reisevaneundersøkelse i Gat hvor 4024 ansatte svarte og 1958 unnlot å svare. Dette utgjør en svarprosent på 67,3 %. Undersøkelsen viste at det ble kjørt ,2 km i vår-månedene og ,6 km i vintermånedene. Fremkomstmiddel som oppgis er både bil og motorsykkel. Til neste år vil det gjennomføres en lik undersøkelse i Gat for å se om det er endring i antall km som er kjørt. Det er ønskelig at flere går over til kollektiv transport, går, springer eller sykler. Det telles antall sykler gjennom hele året, og i 2015 vil en få et sammenligningsgrunnlag for å se om det er en bedring eller forverring. I tillegg er det fokus på å gi ansatte gode garderobeforhold, slik at forholdene skal ligge til rette for at ansatte kan gå, springe eller sykle til jobb. Det er også rettet en henvendelse til Kolumbus for å vurdere rabatterte løsninger til foretakets ansatte. 2. Øke andel kildesortert avfall med 2 % årlig Avfallsstatistikk av andel kildesorterte fraksjoner er 42,5 % og avfall til sortering/energigjenvinning 57,2 %. I 2014 hadde vi en økning på 3,6 % prosentpoeng kildesortert avfall, og vi har nådd vårt klimamål med en årlig økning på 2 %. 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % Kildesorteringsprosent 38,9 % 34,8 % 34,1 % 34,8 % 32,2 % 42,5 % 0,0 %

6 Foretakets fire avfallsprosedyrer i EQS er tilrettelagt for ulike avfallsfraksjoner. Ved spesielle behov for sorteringsutstyr, kan ansatte kontakte miljørådgiver. I den somatiske delen av foretaket har kildesortering av matavfall fungert over flere år. Under avfallskartleggingen av foretaket i 2013, kom det frem at Psykiatrisk divisjon ikke hadde fått tilbud om sortering av matavfall. Tilbudet ble igangsatt i 2014 og ble svært godt tatt imot i divisjonen. I 2014 ble det totalt generert 105,9 tonn matavfall fordelt på 70,9 tonn i somatikken og 35 tonn i psykiatrien. Dette utgjør 290 kg/ døgn matavfall i Helse Stavanger. Internservice/kjøkkenavdelingen har startet opp et prosjekt, hvor en veier og har fokus på matsvinn. Kartlegging og reduksjon av matsvinn på sentralkjøkkenet, i kantinen og på postkjøkkenene kan gi mulige miljømessige gevinster. I Helse Stavanger fremgår en økning i total avfallsmengde på 192 tonn fra 2013 til Dette kan tilskrives aktivitetsøkningen på 2,2 % samt en økt byggeaktivitet ved for eksempel Stavanger DPS, Vardesenteret, AMK og en rekke mindre renoveringsprosjekt , ,0 Total avfallsmengde i tonn 1 444, , , , , , ,0 500,0 0, Ute i divisjonene har det vært et økt fokus på kildesortering og spesielt har plastavfallet vært kilde til diskusjon. Flere avdelinger har i forbindelse med egen miljøkartlegging i HMS runden og interne miljørevisjoner, startet opp med sortering av hard og myk-plast. På foretaksnivå fremkommer en økning av hardplast på over 100 %. Bakgrunnen for en svak reduksjon av mykplast er økt bevissthet på å sortere rene fraksjoner. Økning av isoporfraksjonen kan tilskrives taktekking på vestbygget. Økt metallavfall antas å sees i sammenheng med utskifting av diverse garderobeskap, gamle ventilasjonsrør og ståldører. NG har flere papir/pappfraksjoner enn vår gamle avfallstransportør, og det er derfor vanskelig å sammenligne med fjoråret. For å kunne resirkulere papp, må pappen blandes sammen med litt papir. Papir til makulering har hatt en nedgang, men papp og papir har hatt en økning på 7 tonn sett i forhold til 2013 tall.

7 3. Redusere forbruket av kopipapir med 20 % innen utgangen av 2016 I 2013 økte forbruket av kopipapir med 5,5 %, og i 2014 viser det en økning på 14 %. Dette betyr at vi totalt må redusere forbruket av kopipapir med 39,5 % innen 2016 for å nå foretakets miljømål. For å avdekke årsakene til økningen, ble det i 2014 gjennomført en granskning etter Den Norske Veritas Taps-årsaks-modell. Granskningsrapporten munnet ut i 14 anbefalinger som ble vedtatt med følgende beslutning i LG gruppen: AD beslutter at overstående anbefalinger utredes og følges iht. overstående matrise. AD ber om å få status over de 14 anbefalingene i LG møtet ila oktober Etter referat og status for saken er flere av de anbefalte tiltakene ikke fulgt opp etter intensjonen. 4. Øke andel av økologiske matvarer til 15 % innen 2016 I dag er prosentandel økologiske matvarer 5,4 %, og det er nå laget et forslag til handlingsplan for å nå 15 % økologiske matvarer innen Hovedproduktene som i dag brukes er egg, lettmelk, helmelk, te, buljong og Cultura. Stortinget og regjeringen har en nasjonal målsetting om 15 % økologisk forbruk og produksjon innen Helse Stavanger er med i delprosjektet «Mat, helse & miljø i spesialisthelsetjenesten» (matprosjektet), som har til formål å bidra til bærekraftige matvaner og forbruk i helseforetakene. Helse Stavanger har innkjøpt produkter som utgjør et relativt stort volum og er lett tilgjengelige. Det er i 2014 avholdt informasjonsmøte for ledelsen om økologisk jordbruk og forbruk, flere seminarer på foretaket, på spesialisthelsetjenestens årlig Miljø- og klimakonferanse og Miljø og klimaforum hvor ansatte fra sykehuset har deltatt.

8 Miljøbevisste medarbeidere Antall miljøhandlingsplaner med miljømål som er utarbeidet og fulgt opp er 95,4 %. Alle avdelinger og divisjoner skal i forbindelse med HMS runden utarbeide miljømål og miljøhandlingsplan som støtter foretakets fire miljømål. Grunnlaget for å utarbeide en miljøhandlingsplan er skjema 11- Ytre miljø som årlig skal gjennomføres i forbindelse med HMS runden. Fire av de ti totale interne revisjonene gjennomført i 2014, hadde oppfølging av miljøstyringssystemet med fokus på miljømål og miljøhandlingsplaner som tema. Det er gitt tilbakemelding om at rapporteringsskjema HMS årsrapport samlerapport er utfordrende å jobbe med. Det vil bli foretatt en evaluering og forslag til forbedring av miljø- kildedata i samlerapporten. Total gjennomføring av obligatorisk e- læringsprogram Ytre miljø er 45 %. Alle divisjonene har satt sine mål om antall prosent gjennomført e-læring og halvårlige tall tas ut fra Læringsportalen. Ved årsskiftet 2014/2015 hadde 3285 av foretakets 7300 ansatte i Helse Stavanger gjennomført e- læring i Ytre miljø. E - læringsprogrammet ble utrullert i 2013 og iht. intern prosedyre skal alle ansatte ha gjennomført opplæring innen Hensikten med programmet, er at alle skal kjenne til foretakets miljøpolitikk, overgripende miljømål og hvordan drift av sykehuset påvirker ytre miljø. Ansatte skal vite hvordan miljøet påvirkes i utførelse av eget arbeid, hvilke rutiner som gjelder for å ivareta det ytre miljø og hvilke miljøavvik som kan meldes som uønskede hendelser. Gjennomført opplæring (minus e-læring) i henhold til vedtatt opplæringsplan er 86 %. Ulik miljøopplæring tilbys ansatte definert ut fra en interesseanalyse. Planlagt opplæring til innkjøperne, ble ikke gjennomført i regi av Helse Vest RHF. I tillegg til definert opplæring ble det ytterligere gitt opplæring til ulike grupper av ansatte etter forespørsel. Behandlete miljøavvik ved interne revisjoner meldt i Synergi er 75 % Under interne revisjoner fremkom 13 avvik og 19 merknader som ble lagt i avviksmodulen i Synergi. Pr hadde syv av de ti reviderte enheter behandlet og lukket sine avvik og merknader med gode kompenserende tiltak. Antall planlagte interne miljørevisjoner som er gjennomført etter plan er 100 %. Det er gjennomført miljørevisjoner og utarbeidet revisjonsrapporter som er sendt til revidert enhet og behandlet i de ulike divisjoners AMU. Foretakets revisjonsrapport Ytre miljø 2014 ligger som et vedlegg i denne rapporten. Vedlegg Rapport Interne revisjoner ytre miljø 2014

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Klimaregnskap Helse Stavanger År: 2011

Klimaregnskap Helse Stavanger År: 2011 Virksomhet (husk Klimaregnskap Helse Stavanger År: 2011 avgrensning): Energiforbruk Kilde Faktor Utslipp tonn CO 2 Hvordan hentet virksomheten inn data? kg CO2/enhet Antall arbeidstimer brukt på å samle

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Møtereferat (Utdrag Ytre miljø)

Møtereferat (Utdrag Ytre miljø) Direktørens kontor Møtereferat (Utdrag Ytre miljø) Deltakere: Representanter fra adm. direktørs ledergruppe Miljørådgiver Birte Helland Aud Riise (FHTV) Linda M. Schouw (FHVO) Systemansvarlige fra de enkelte

Detaljer

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver MILJØSERTIFISERT SYKEHUS Helse Bergen skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Vi skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Årsrapport Miljøutvalget

Årsrapport Miljøutvalget Årsrapport Miljøutvalget ARA Stavanger Universitetssjukehus 10.02. Innhold Vedtatt miljøpolicy for SUS... 3 Miljøutvalget... 3 Handlingsplan... 4 Hovedfokus... 5 Nasjonalt miljø og klimaforum for spesialisthelsetjenesten...

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014 Miljøingeniør Kristin Evju Miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden Krav fra HOD: alle sykehus skal være sertifisert etter ISO 14001 innen

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten Inndelt i fire helseregioner: Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

5 4,31 % 4,18 % 4 3,65 %

5 4,31 % 4,18 % 4 3,65 % 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Banken AS Miljøfyrtårn KLP Banken AS Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,76 % 6 5 4,31 % 4,18 % Prosent 4 3 3,21 % 3,65 % 2 1 211 212 213

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. 1 Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner kr. 2009 139,00

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5. Beskrivelse av miljøstyringsystemet

Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5. Beskrivelse av miljøstyringsystemet HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Alle Helse Møre og Romsdal Revisjon : Ny 04.00_00 Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 Beskrivelse av miljøstyringsystemet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 357,16 Millioner kr 461,8 Millioner

Detaljer

HILSEN FRA LEDELSENS REPRESENTANT

HILSEN FRA LEDELSENS REPRESENTANT MILJØRAPPORT 2014 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om miljøarbeidet i sykehuset. Helse Bergen fikk godkjent sitt miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001-standarden

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Handlingsplan for 2010 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Miljørapport - Kristiansund vgs

Miljørapport - Kristiansund vgs Miljørapport - Kristiansund vgs Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2013 03.04.2013 2010 2011 NB! Omsetning var registrert inkludert mva. t.o.m. 2009-rapporten Arbeidsmiljø

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljøledelsessystemet

Miljøledelsessystemet RAPPORT M 127-2014 Miljøledelsessystemet Årsrapport Forord Miljødirektoratet ble opprettet 1. juli etter sammenslåing av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

Miljørapport - MK Rådgivning AS

Miljørapport - MK Rådgivning AS - MK Rådgivning AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2013 41,30 Millioner kr. 37 45,00 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012.

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 028 2012 KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012. ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS

Detaljer

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning Millioner kr Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Miljørapport - Renholdssoner AS

Miljørapport - Renholdssoner AS Miljørapport - Renholdssoner AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Renholdssoner AS Miljørapport 212 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

2007/3108-45 15.10.2012. Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og Asle Lydersen

2007/3108-45 15.10.2012. Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og Asle Lydersen Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Referanse 2007/3108-45 15.10.2012 Dato Referat fra Ledelsens gjennomgåelse 15.10.12 Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer