Miljørapport Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport 2014. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud"

Transkript

1 Miljørapport 2014 Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud franzefoss.no

2 Innhold Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av anleggene 6 Utslipp 7 Revisjoner 15 Interne revisjoner 15 Eksterne revisjoner 16 Naboklager 18 Oppsummering og måloppnåelse 19 1

3 Historie Franzefoss Bruk ble etablert i 1919 i Sandvika utenfor Oslo og startet opp med produksjon av kalksteinsmel til landbruket og knust stein til bygg og anlegg. I 1936 ble virksomheten omgjort til aksjeselskap eid av familien Markussen. I 2005 ble bedriften delt i to selvstendige aksjeselskap, fortsatt 100 % familieeid, men av ulike grener innen familien Markussen. Følgende selskaper ble etablert: Franzefoss AS og Franzefoss Minerals AS. Hvem vi er Franzefoss AS er et selskap som baserer sin virksomhet på resirkulering, gjenvinning, bearbeiding og deponering av restprodukter og avfall gjennom Franzefoss Gjenvinning AS, pukk og grus mot bygg- og anleggsmarkedet gjennom Franzefoss Pukk AS, og eiendomsforvaltning gjennom Franzefoss Utvikling AS og Franzefossbyen AS. Morselskapet Franzefoss AS har konsernovergripende fellesfunksjoner. Franzefoss Gjenvinning AS ble etablert i 1995 og er i dag blant de ledende aktører innen gjenvinning og avfallshåndtering. Virksomheten består av innsamling, sortering, gjenvinning, bearbeiding, resirkulering og deponering av produkter, restprodukter og avfall fra næringsliv, offshore, industri og bygg og anlegg. I tillegg yter vi rådgiving, transport og servicetjenester innen avfallshåndtering. Franzefoss Gjenvinning er etablert i Oslo, Stavanger, Haugesund, Bergen, Hareid, Kristiansund, Sunndalsøra, Oppdal og i Trondheim. Nylig har også Franzefoss Gjenvinning utvidet sin geografiske lokalisering ved oppkjøp av Avfall Sør Bedrift AS i Kristiansand og endret navnet til Franzefoss Gjenvinning Sør AS. 2

4 Visjon Franzefoss - Samfunnets beste valg Dette betyr: Våre kunder skal oppleve Franzefoss som en trygg samarbeidspartner. De skal få levert våre varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris. Våre naboer skal oppleve at de blir tatt på alvor. Vi skal oppleves som en god nabo. Dette skal skje gjennom åpenhet, dialog og løpende informasjon om vår virksomhets påvirkning på omgivelsene. Lokalmiljøene hvor vi er etablert skal oppleve Franzefoss som en lokal aktør med dialog mot skoler og utdanning. Beboere skal føle seg trygge på at virksomheten drives på en trygg og miljømessig god måte. Tilsynsmyndigheter skal oppleve og føle trygghet for at Franzefoss overholder de krav som er pålagt dem gjennom lover og forskrifter. Dette skal skje gjennom åpenhet og løpende dialog om eventuelle avvik. Franzefoss skal være aktiv premisspåvirker i utarbeidelse av nye krav og rammebetingelser. Bedriften skal oppleves som en aktør som kontinuerlig arbeider mot BAT (Best Anvendbare Teknologi). Ansatte og potensielle ansatte skal oppleve Franzefoss som en interessant, utviklende, trygg og sikker arbeidsplass. Ansatte skal oppleve å bli tatt på alvor og involveres i saker som vedrører den enkelte. Arbeidsmiljøet skal oppleves positivt og kompetanseutviklende. 3

5 Miljøpolitikk Franzefoss sin miljøpolitikk innebærer at: Vi skal tilfredsstille de krav som offentlige myndigheter setter til vår virksomhet med hensyn til utslipp til luft, vann og grunn og kontinuerlig arbeide for å redusere dette gjennom teknologi og kompetanse. Vi skal gi våre omgivelser trygghet for at virksomheten ikke medfører unødige ulemper. Dette krever god dialog med våre omgivelser. Det skal jobbes proaktivt med miljøarbeid og gjennomføres forebyggende tiltak for å minimalisere risikoen for uhell og utslipp til våre omgivelser. Miljømål Franzefoss Gjenvinning hadde i 2014 følgende miljømål Alle større anlegg skal gjennomføre nabomøte eller åpen dag. Energiforbruk registreres hver måned for å få oversikt over forbruket før mål for neste år vedr. energibesparelser utformes. Alle anlegg etablerer og gjennomfører minst ett nytt miljøtiltak. 4

6 Sertifisering Alle Franzefoss Gjenvinning sine anlegg er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO Sertifiseringen innebærer at vi styrer prosessene i våre verdikjeder etter kvalitetsstyringsprinsippet. TQM, konsernets kvalitetsstyringssystem er et av våre verktøy i arbeidet med å styre og lede verdikjedene våre, slik at vi lykkes i å nå konsernets overordnede mål. Kvalitetsstandarden ISO 9001, Miljøstandarden ISO14001 og Internkontrollforskriften, sammen med myndighetenes krav, danner grunnlaget for styringssystemet. Videre er vi godkjent av kvalifikasjonsordningene Achilles JQS (olje og gass), Sellicha (energi), TransQ (transport) og StartBANK (bygg og anlegg). Miljøkommunikasjon Vi er fullt ut klar over at våre virksomheter påvirker det ytre miljø i form av støy, støv, lukt og avrenning. Vi forsøker hele tiden å redusere dette til et minimum. At vår virksomhet er uønsket i et nabolag forstår vi, men samfunnet er helt avhengig av våre varer og tjenester. Videre brukes tid og kompetanse for å ha en god kontakt og dialog med våre omgivelser som naboer, kommuner, tilsynsmyndigheter osv. De siste årene har det vært økt fokus på dette. Avfallet vi mottar på våre anlegg er samlet inn fra nærområdene og vi tilbyr tjenester i lokalmiljøene rundt anleggene. Vårt avfall tåler begrenset transport både kostnadsmessig og miljømessig. Vi er således hovedsakelig etablert i og rundt større befolkningssentra og i nærheten av store brukere av våre tjenester. 5

7 Presentasjon av anleggene Trondheim Kristiansund Sunndalsøra Oppdal Hareid Bergen Oslo/Bærum Haugesund Stavanger Franzefoss Gjenvinning har anlegg i 5 geografiske regioner i Norge: Sør, Øst, Vest, Midt-Norge samt Region Offshore. Region Sør er nyetablert i 2014 etter oppkjøp av Avfall Sør Bedrift AS og etableringen av Franzefoss Gjenvinning Sør AS i Kristiansand. Region Øst omfatter Østlandet med to anlegg i Bærum, ett i Oslo og ett på Skedsmo. Datterselskapene FFF Hage og Miljø og Røyken Grovfyllplass dekker markedet i Røyken, Hurum og delvis Drammen samt dekker konsernets deponibehov på Østlandet. I region Vest har vi fire anlegg, ett i Knarrevik utenfor Bergen, et i Haugesund og to anlegg i Stavanger-regionen (Tananger og Forus). Tananger har et mottaksanlegg for farlig avfall stykkgods samt en tankpark som for en stor del betjener offshorekunder. Forus samler inn og tar imot næringsavfall. Anlegget i Haugesund er tilsvarende som anlegget på Forus. Anlegget i Knarrevik betjener avfall fra næringsvirksomhet i Bergen samt farlig avfall tilsvarende Forus og Tananger. Region Midt-Norge omfatter anleggene på Hareid, Sunndalsøra, Oppdal og to anlegg i Trondheim (Lia og Lade). På Hareid, Sunndalsøra og på Lade tar man imot farlig avfall og næringsavfall, mens anlegget på Oppdal kun er en omlastningsstasjon for næringsavfall. Det nystartede deponiet på Lia tar imot ordinært avfall, fremst i form av forurensede gravemasser. Region Offshore har to behandlingsanlegg for boreavfall fra Nordsjøen og forurenset vann; ett på Sotra utenfor Bergen og ett på Husøya ved Kristiansund. I tillegg til egne anlegg og datterselskaper har vi det tilknyttede selskapet Finnmark Gjenvinning AS med anlegg i Alta og Repparfjord. Datterselskapene FFF Hage og Miljø, Røyken grovfyllplass, Finnmark Gjenvinning og Franzefoss Gjenvinning Sør (tidligere Avfall Sør Bedrift) er ikke er del av denne miljørapporten. 6

8 Utslipp Franzefoss Gjenvinning sine virksomheter medfører utslipp til vann og luft. Utslippene er regulert med tillatelser gitt av myndighetene. Franzefoss Gjenvinning måler jevnlig sine utslipp for å kontrollere at de krav som er satt til våre virksomheter blir overholdt. Resultatene rapporteres også årlig inn til myndighetene. Utslipp av lukt fra deponier og prosessanlegg kan også være et problem for de nærmeste omgivelsene, men Franzefoss har i løpet av de siste årene jobbet hardt for å minimere disse plagene. Franzefoss Gjenvinning bidrar positivt til klimaet gjennom energi- og materialgjenvinning av avfall. Deponering av avfall leder derimot til et utslipp av klimagasser. I 2009 ble deponiforbudet innført. Det innebærer at det ikke er lov å deponere avfall med mer enn 10 % organisk avfall. Det er ved nedbrytningen av organisk materiale at klimagasser dannes. Deponiforbudet har bidratt til en betydelig lavere produksjon av klimagasser fra deponert avfall etter Klima Franzefoss Gjenvinning hadde i 2014 en samlet klimanytte på ca tonn CO 2. Dette tilsvarer i snitt ca. 520 kg CO 2 per behandlet tonn avfall. Klimaeffekten fra de forskjellige anleggene varierte fra en klimabelastning på 80 kg til en klimanytte på 970 kg, begge per behandlet tonn avfall. Diagrammet viser at klimanytten totalt sett for Franzefoss Gjenvinning er mer eller mindre uforandret i 2014 sammenlignet med året før, til tross for mindre endringer på enkelte anlegg. I klimaregnskapet inkluderer gjenvinning og deponering av avfall, fyring (kontorer, verksted etc.), transport internt på anleggene, tjenestereiser (persontransport) og all transport av avfall fra kunde (avfallsbesitter) og inn til våre anlegg. 7

9 1,00 Klimautslipp Franzefoss Gjenvinning tonn CO2/tonn avfalll 0,50 0,00-0,50-1, ,50 Energi Totalt energiforbruket i Franzefoss Gjenvinning de seks siste årene: Olje/Diesel 1,2 mill. 1,1 mill. 1,6 mill. 1,8 mill. 3,5 mill. 3,9 mill. liter El MWh LPG (propan) tonn 8

10 1600 Energiforbruk Franzefoss Gjenvinning MJ/tonn avfall Dette tilsvarer i snitt 510 MJ/behandlet tonn avfall i 2014, sammenlignet med 468 MJ/behandlet avfall i Hoveddelen av energiforbruket går til prosessen for behandling av oljeboringsavfall samt transport av avfall. Gjenvinningsgrad En stor del av avfallet som blir behandlet på Franzefoss Gjenvinning sine anlegg går til gjenvinning. Gjenvinningen består av materialgjenvinning eller energigjenvinning. Den totale gjenvinningsgraden for Franzefoss Gjenvinning sine anlegg er ca. 81 %, dvs. totalt 19 % av behandlet avfall går til deponi eller forbrenning uten energigjenvinning. Gjenvinningsgraden er stort sett uendret fra 2012, men noe dårligere sammenlignet med årene før. 9

11 2014 Deponi 19 % Forbrenning med energigjenvinning Material47 % gjenvinning 34 % 10 Forbrenning uten energigjenvinning 0%

12 Vann Anleggene på Eide og Husøya har behandlingsanlegg for oljeholdig vann fra oljeindustrien. Husøya og Eide behandler også mud og kaks fra offshoreindustrien i en termisk prosess. Vannfraksjonen fra denne termiske prosessen er en del av det vannet som renses i vannrenseanleggene. Knarrevik har også hatt behandlingsanlegg for oljeholdig vann, men dette ble avviklet i Anlegget fikk fornyet tillatelse til utslipp fra 1. juli Etter en lang søknadsprosess endte Knarrevik opp med rensekrav fra myndighetene som var langt strengere enn det anlegget hadde mulighet til å overholde innenfor forsvarlige kostnadsrammer. Utslippene ble derfor stoppet da ny tillatelse trådte i kraft. Anlegget har måttet finne andre nedstrømløsninger for vannfraksjonene sine. Ultrafiltreringsanlegget, som ble brukt tidligere, ble demontert. Helt fra vannrenseanlegget startet på Eide har det vært en rekke utfordringer. Dette har medført både ombygginger og justeringer underveis for å optimalisere drift. I 2014 var det stabil drift, men med noen overskridelser på konsesjonsgrensen for TOC (totalt organisk karbon). Anlegget stopper utslippet fra vannrenseanlegget så fort man oppdager overskridelsene og vann blir ikke sluppet ut igjen før analyser viser at man er innenfor kravene. Anlegget på Eide har også et deponi for ordinært avfall. Deponiet består av en gammel og en ny del. Den nye delen ble tatt i bruk i 2008, samtidig som den gamle delen ble avsluttet. Fra 2011 blir den nye delen mest benyttet til deponi for det tørrstoff som er et av avfallsproduktene ved rensing av offshore avfall på Eide. I slutten av 2011 ble det også etablert et renseanlegg for sigevannet. Rensingen består av at sigevannet luftes og deretter passerer et utfellingstrinn før utslipp til sjøen. Sigevannet overvåkes iht veileder fra Miljødirektoratet. Resultatene fra overvåkingen rapporteres årlig til Fylkesmannen i Hordaland. Sigevannsovervåkingen i 2014 viser at renseanlegget ser ut til å ha en relativt god effekt på mange av parametrene, spesielt på organiske miljøgifter. Konsentrasjonene i både det urensede og rensede sigevannet har også gått 11

13 ned for de fleste parametere sammenlignet med i Påvirkningen på grunnvannet fra deponiet synes å være liten. Fortynningen ved utslipp til sjøen er også veldig stor. Det er i 2013 gjennomført en omfattende resipientkartlegging utenfor utslippsledningene fra deponiet og vannrenseanlegget. Kort oppsummert dokumenterte kartleggingen at det er liten til moderat påvirkning av sedimentene både i nær- og fjernsonen til utslippsledningene. Det konkluderes med god økologisk status i fjorden. Det er også tidligere gjennomført slike undersøkelser. Vannrenseanlegget på Husøya ble startet opp i juni Anlegget hadde i oppstartsfasen betydelige problemer med lufttilsetting, og med bakteriekulturen som brukes i renseprosessen, men etter en del ombygginger fungerer det nå betydelig bedre. I 2014 var det noen overskridelser på utslippsgrensen for barium og TOC, og ved et tilfelle for olje. Anlegget stopper utslippet fra vannrenseanlegget så fort man oppdager overskridelsene og vann blir ikke sluppet ut igjen før analyser viser at man er innenfor kravene. Anlegget på Hareid behandler spillolje. Vannfraksjonen fra spilloljen ble frem til august 2014 behandlet i et enklere renseanlegg. Etter den tid ble dette vannet sendt for rensing til Franzefoss sitt anlegg på Husøya. Det gjennomføres prøvetaking fra to oljeutskillere på anlegget. Prøvene viser at konsentrasjonene av oljen overholdes ved alle prøvetakinger i På anlegget i Sandvika samles alt overflatevann fra industriområdet opp og behandles ved sedimentering i gamle gruver på området. Etter at dette tiltaket ble gjennomført i 2008 tyder resultatene fra overvåkingen av vannet ut fra gruvene og i Sandvikselven på at effekten er relativt god, og at vannet ikke påvirker elven. Anleggene på Lade, Sunndalsøra, Sandvika, Haraldrud, Forus og Husøya har installert oljeutskillere for å rense overvann fra områdene. Anleggene på Lade, Sunndalsøra og Sandvika hadde ikke overskridelser på grenseverdiene. Imidlertid registrerte Sunndalsøra relativt høye 12

14 verdier av BTEX. Det ble satt i gang et arbeid for å finne ut kilden til denne forurensningen. Foreløpig er det ikke helt avklart hvor forurensningen kommer fra. Anlegget på Haraldrud hadde en overskridelse på grenseverdien for oljeinnhold. Anlegget på Forus hadde ikke overskridelser på oljeinnhold, men på enkelte tungmetaller ved en eller flere prøvetakinger. Anlegget på Tananger og Bøler har ikke utslipp av vann. Det har ikke vært noen akutte utslipp til vann eller grunn på noen av anleggene i Luft Det har vært mindre overskridelser på utslipp av røykgass i 2014 på Eide og Husøya, og vi har hatt dialog med Miljødirektoratet i forbindelse med røykgassmålinger. Det jobbes med prosjekt for rensing av røykgass som videreføres til Anleggene på Eide og Husøya benytter spillolje som energibærer i den termiske prosessen for å behandle mud og kaks. I 2013 fikk begge anleggene montert utstyr for kontinuerlig måling av røykgass fra spilloljebrennerne. I tillegg måles utslipp til luft halvårlig av akkreditert laboratorium i tråd med tillatelsen og utarbeidet måleprogram. På Husøya var målesystemet i en innkjøringsfase med noe tekniske problemer og ustabilitet i 2013, men har vært stabilt i For samtlige utslippsparametre, med unntak av svoveldioksid (SO 2 ) er middelverdiene for 2014 under utslippsgrensene. Tredjepartsmålinger på Husøya viste ved første måling i 2014 marginal overskridelse på utslipp av hydrogenklorid (HCl). Ved andre måling i 2014 var samtlige utslipp under tillatt grense for alle utslippskomponenter. Tredjepartsmålinger gir ellers kun et øyeblikksbilde, men er viktig verktøy for å kontrollere at kontinuerlig målesystem viser korrekte utslippsverdier. 13

15 På Eide har målesystemet vært stabilt, med unntak av et driftsavbrudd i juli Kontinuerlige målinger viser middelverdier for 2014 over utslippsgrensene for parametrene HCl, karbonmonoksid (CO) og nitrogenoksider (NO x ). Utslipp av NO x er tidvis marginalt over utslippsgrense, mens CO- og HCl-verdier varierer betydelig. Tredjepartsmålinger viste ved første måling i 2014 NO x -utslipp over grenseverdi, men under grenseverdier for alle andre utslippsparametre. Andre måling i 2014 viste HCl-utslipp over grenseverdier, men under for NO x og alle andre parametre. Utslipp over grenseverdier for Husøya og Eide er meldt Miljødirektoratet. Overutslipp av CO på Eide skyldes brennertekniske problemer. Tiltak er allerede gjennomført for å begrense CO-utslipp. Utslipp av SO 2 og HCl skyldes i hovedsak forbrenning av prosessgasser (luktgasser). Disse er ikke pålagt samme strenge utslippskrav som spillolje, men da spillolje og prosessgasser brennes i samme brennere og utslippsmålinger foretas i pipene kan ikke målesystemet skille mellom den ene eller den andre kilden. Dermed fremstår utslippsverdier som høyere enn tillatt utslippsgrense ved forbrenning av spillolje. Franzefoss Gjenvinning er i dialog med Miljødirektoratet om beregningsmetode for utslipp fra spilloljeforbrenningen. Inntil beregningsmetode er avklart rapporteres summen av utslipp fra forbrenning av spillolje og prosessgasser. Samtidig er prosjekt igangsatt for å rense røykgass på begge anlegg slik at miljøpåvirkningen reduseres ytterligere. 14

16 Lukt Mennesket er veldig følsomt for enkelte luktforbindelser. Dette gjelder spesielt for svovelholdige forbindelser. For denne typen stoffer er konsentrasjonen for hva som gir luktplager betydelig lavere enn de konsentrasjoner som gir helseeffekter. Følsomheten for lukt varierer også betydelig fra person til person. Termisk behandling av mud og kaks fra offshore-virksomhet kan medføre sjenerende lukt. På Husøya har naboer klaget på lukt fra anlegget og det er foretatt luktrisikovurderinger av eksternt firma i to omganger. Luktreduserende tiltak er gjennomført og det er installert permanent kullfilteranlegg på tankanlegget for å redusere lukt, og da spesielt lukt av «cracket» olje. Luktfilteranlegget har blitt oppgradert i flere omganger ved at stadig flere luktkilder har blitt koblet til anlegget. I 2015 vil det bli igangsatt målinger på luft før og etter rensing for å kontrollere at renseanlegget fungerer som det skal og rensemediet (aktivt kull) byttes før det er mettet. Det var opprettet en referansegruppe, bestående av representanter fra Franzefoss, Kristiansund kommune, naboer, samt omkringliggende velforeninger. Åpen dag ble arrangert i juni 2014, for å informere om anlegget og hva vi gjør. Det ble også bestemt at hjemmesiden skulle brukes for å informere naboene om målinger som er gjennomført og forhold ved driften som kan påvirke naboskapet. Øvrige anlegg har ikke hatt problemer med sjenerende lukt for naboene. Støv Håndtering av avfallet på anleggene, fremfor alt kverning av flis, kan medføre støvulemper. For å minske disse plagene blir det brukt vanning og feiing på anleggene. I 2010 ble det på anlegget i Sandvika installert et støvdempingsanlegg i sorteringshallen og i 2011 ble et tilsvarende anlegg etablert på anlegget på Haraldrud i Oslo. Dette medførte en betydelig minskning av støv. Ingen anlegg mottok klager på støv i

17 Revisjoner Interne revisjoner Det ble gjennomført interne revisjoner på alle Franzefoss Gjenvinning sine anlegg i Revisjonene omhandlet ISO 9001 og Det ble ikke avdekket avvik som hadde medført utslipp til det ytre miljøet. På flere anlegg ble det avdekket brudd på rutiner for lagring, merking og oppbevaring av kjemikalier og farlig avfall. Samtlige avdekkede forhold er utbedret og alle avvik er lukket. Eksterne revisjoner Det har i løpet av 2014 blitt gjennomført følgende eksterne revisjoner eller tilsyn mht ytre miljø på Franzefoss Gjenvinning sine anlegg: Tilsyn Miljødirektoratet (Husøya) Tilsyn Fylkesmannen (Sunndalsøra, Eide, Lia) Tilsyn mattilsynet (Eide) Tilsyn kunder (Forus, Tananger, Lia) Tilsyn NSO - Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (Haraldrud) Revisjon Dovre sertifisering AS (Eide, Knarrevik, Sunndalsøra, Hareid, Husøya, Haugesund) - Tilsyn Miljødirektoratet Husøya fikk tre avvik etter revisjon fra Miljødirektoratet. Anlegget hadde i 2014 utslipp til vann og luft over grensene i tillatelsen og dette var ikke i tilstrekkelig grad avviksregistrert internt. Det andre avviket omhandlet merking av lagret avfall og det siste gikk på at noen prosedyrer måtte oppdateres. I dialog med Miljødirektoratet er det igangsatt et prosjekt for å forbedre røykgassrensingen. Prosjektet videreføres til Når det gjelder utslipp til vann har man nå oppnådd en mer stabil prosess. Dersom analyser viser overskridelser stoppes utslippet til sjø umiddelbart. Videre er merkingen av farlig avfall forbedret og rutiner er revidert. 16

18 - Tilsyn Fylkesmannen Ved tilsyn fra Fylkesmannen på Eide ble det registrert tre avvik på deponiet: mangler angående håndtering og overvåking av sigevann samt håndtering av deponigass. Det ble også registrert mangler på mottakskontrollen og sikring rundt deponiet for å forhindre at uvedkommende har adgang. Ved komposteringsanlegget på Eide ble det registrert to avvik som omhandlet mangelfull mottakskontroll og rapportering til fylkesmannen og risikovurdering. Det er gjort endringer i prosedyrer for å tilfredsstille krav fra myndighetene og gjennomført opplæring av personell på anlegget. Tre avvik ble registrert på tilsynet på Sunndalsøra angående farlig avfall: manglende mottakskontroll, overskredet lagringstid for farlig avfall og fulle oppsamlingskar i lagerhall for farlig avfall. Det ble gjennomført en opprydding på anlegget og en gjennomgang av rutiner og avvikene er nå lukket. Ved tilsyn på deponiet på Lia ble det gitt 1 avvik som omhandlet måten prøver av sigevannet ble tatt på. Avviket er lukket. - Tilsyn Mattilsynet Tre avvik ble funnet på Eide ved tilsyn fra Mattilsynet. Anlegget måtte gjennomføre tiltak som sikrer at alt slam i komposteringsprosessen har tilstrekkelig sporing og blir tilfredsstillende hygienisert. Videre måtte det gjennomføres tiltak som sikrer at slam som allerede er i komposteringsprosessen ikke blir forurenset av ferskt, nytt slam. I tillegg måtte det kunne dokumenteres at det ferdige gjødselvareproduktet ikke inneholder bakterier over grenseverdiene satt i tillatelsen. Tiltak er gjennomført og avvik lukket. - Tilsyn kunder Samtlige revisjoner har vært gjennomført av kunder tilknyttet offshorevirksomhet. Forus og Tananger ble revidert som fant avvik angående identifisering av miljøaspekter, 17

19 samsvarsvurdering av lover og forskrifter og identifisering av og oversikt over lovbestemte krav. Avvikene er lukket. - Tilsyn NSO Det ble gitt avvik angående beredskapsøvelser (antall øvelser og øvelsesplan) ved tilsyn fra Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) på Haraldrud. Avvik er lukket. - Revisjon sertifiseringsfirma Dovre Det er ikke registrert avvik ved revisjon fra sertifiseringsfirmaet Dovre, som har medført utslipp med negative konsekvenser for det ytre miljø i Avvikene som ble gitt omhandlet kompetanse/opplæring, risikovurdering, beredskap, kjemikalier og farlig avfall (lagring og substitusjon), kontroll av oljeutskillere og leverandørevalueringer. Avvikene er lukket. Naboklager Husøya mottok 45 naboklager, alle på lukt, unntatt en som var på biltrafikk. Det er installert et kullfilter for rensing av lukt i 2014 og deretter ble det mottatt betydelig færre naboklager. Eide mottok en naboklage på lukt. Det ble mottatt en naboklage på Sunndalsøra angående landbruksplast som førte til flygeavfall. Innendørs lagring løste utfordringen. Forus mottok tre naboklager. En av klagene gikk på skadedyr. En innleid skadedyrkontrollør påpekte at skadedyr funnet hos nabo ikke kom fra anlegget, men sannsynligvis fra et utbyggingsprosjekt av veinettet rundt anlegget. Anticimex og fylkeskommunen hadde møter med naboer, og situasjonen ble avklart. I tillegg ble det mottatt en klage på lukt og en på drift utenom ordinær åpningstid. Øvrige anlegg hadde ikke naboklager i

20 Oppsummering og måloppnåelse Mål 2014, ytre miljø Oppnåelse og forslag til forbedringer Resultat Alle større anlegg skal gjennomføre nabomøte eller åpen dag. Halvparten av anleggene har avholdt nabomøte eller åpen dag. Målet videreføres til 2015 Energiforbruk skal registreres mnd. for å få oversikt over forbruket før mål for neste år vedr. energibesparelser utformes. Alle anlegg har registrert energiforbruket månedlig. Alle anlegg etablerer og gjennomfører minst ett nytt miljøtiltak. Mange anlegg, men ikke alle, har satt opp og gjennomført et nytt miljøtiltak i Målet videreføres til

Miljørapport 2011. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud

Miljørapport 2011. Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud Miljørapport 2011 Franzefoss Gjenvinning AS, Postboks 53, 1309 Rud franzefoss.no Innhold: Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av

Detaljer

Miljørapport 2010. Franzefoss Gjenvinning AS. www.franzefoss.no

Miljørapport 2010. Franzefoss Gjenvinning AS. www.franzefoss.no Miljørapport 2010 Franzefoss Gjenvinning AS www.franzefoss.no Innhold: Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av anleggene 6 Utslipp

Detaljer

Miljørapport 2009. Franzefoss Gjenvinning AS. www.franzefoss.no

Miljørapport 2009. Franzefoss Gjenvinning AS. www.franzefoss.no Miljørapport 2009 Franzefoss Gjenvinning AS www.franzefoss.no Innhold: Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av anleggene 6 Utslipp

Detaljer

Miljørapport. Franzefoss Gjenvinning 2015. Samfunnets beste valg

Miljørapport. Franzefoss Gjenvinning 2015. Samfunnets beste valg Miljørapport Franzefoss Gjenvinning 2015 Samfunnets beste valg Innhold Historie 2 Hvem vi er 2 Visjon 3 Miljøpolitikk 4 Miljømål 4 Sertifisering 5 Miljøkommunikasjon 5 Presentasjon av anleggene 6 Utslipp

Detaljer

Miljørapport Franzefoss Pukk AS.

Miljørapport Franzefoss Pukk AS. Miljørapport 2009 Franzefoss Pukk AS www.franzefoss.no Historie Franzefoss Bruk ble etablert i 1919 av Wilhelm B. Markussen i Sandvika utenfor Oslo og startet opp med produksjon av kalksteinsmel til landbruket

Detaljer

Miljørapport Franzefoss Pukk AS, Postboks 53, 1309 Rud

Miljørapport Franzefoss Pukk AS, Postboks 53, 1309 Rud Miljørapport 2011 Franzefoss Pukk AS, Postboks 53, 1309 Rud franzefoss.no Innhold: Historie Hvem vi er Visjon Miljøpolitikk Miljømål Sertifisering Miljøkommunikasjon Presentasjon av anleggene Utslipp Klima

Detaljer

Seminar Farlig Avfallsanlegg. Søknader saksbehandling og - behandlingstid. Samfunnets beste valg

Seminar Farlig Avfallsanlegg. Søknader saksbehandling og - behandlingstid. Samfunnets beste valg Seminar Farlig Avfallsanlegg Søknader saksbehandling og - behandlingstid Samfunnets beste valg Franzefoss AS Morselskap for konsernet Franzefoss Eier 100% av Franzefoss Pukk AS, Franzefoss Gjenvinning

Detaljer

Miljørapport Franzefoss Gjenvinning AS.

Miljørapport Franzefoss Gjenvinning AS. Miljørapport 2010 Franzefoss Gjenvinning AS www.franzefoss.no Innhold: Historie Hvem vi er Visjon Miljøpolitikk Miljømål Sertifisering Miljøkommunikasjon Presentasjon av anleggene Utslipp Klima Energi

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Wergeland Halsvik AS Dato for inspeksjonen: 22. september Dalsøyra Rapportnummer: I.SFT Ved: Egil Kvingedal

Wergeland Halsvik AS Dato for inspeksjonen: 22. september Dalsøyra Rapportnummer: I.SFT Ved: Egil Kvingedal Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no Wergeland Halsvik AS Dato

Detaljer

I. SFT Franzefoss Gjenvinning AS, Region Vest 5363 Ågotnes

I. SFT Franzefoss Gjenvinning AS, Region Vest 5363 Ågotnes 1 Rapport nr.: Virksomhet: Virksomhetens adresse: 2007.127.I. SFT Franzefoss Gjenvinning AS, Region Vest 5363 Ågotnes Organisasjonsnummer: 972027847 SFTs saksnr.: 2002/538 EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer:

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS

Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS Virksomhet Virksomhetens Adresse Sutterø avfallsanlegg Industriveien 13, 7502 Stjørdal Organisasjonsnummer 971791764 Tidsrom for kontrollen

Detaljer

Hvordan har bransjen løst krav til måleprogram og hvordan oppleves direktoratets krav til måleprogram? 22.04.2014

Hvordan har bransjen løst krav til måleprogram og hvordan oppleves direktoratets krav til måleprogram? 22.04.2014 Hvordan har bransjen løst krav til måleprogram og hvordan oppleves direktoratets krav til måleprogram? 22.04.2014 Hvem er vi? -Vi er en ledende norsk avfallsaktør med lokal kundeservice og kundetilpassede

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

Hva forventer vi av virksomheten når vi går på tilsyn?

Hva forventer vi av virksomheten når vi går på tilsyn? Hva forventer vi av virksomheten når vi går på tilsyn? Miljødirektoratets tilsyn av behandlingsanlegg for farlig avfall Senioringeniør Hilde Sundt Skålevåg, Industritilsynsseksjonen, Miljødirektoratet

Detaljer

Avfallsbehandling. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 9

Avfallsbehandling. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 9 Avfallsbehandling Innholdsfortegnelse 1) Avfallsdeponering 2) Avfallsforbrenning 3) Biologisk behandling av avfall http://test.miljostatus.no/tema/avfall/avfall-og-gjenvinning/avfallsbehandling/ Side 1

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Nydalen Energi AS Postboks 4538 Nydalen 0404 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Avslag på søknad om utvidelse av konsesjon for kompostering av forurenset masse

Avslag på søknad om utvidelse av konsesjon for kompostering av forurenset masse Vår dato: 26.06.2015 Vår referanse: 2007/105 Arkivnr.: 471 Deres referanse: 12.09.2014 Saksbehandler: Marianne Seland Lindum Oredalen AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen KJELLERHOLEN VARMESENTRAL (BIOENERGY AS) - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0106.01 2013.301.I.FMOA 2013/22744 20/11-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Bærum kommune, Forurensing og renovasjon - Isi I og II - Revisjonsrapport

Bærum kommune, Forurensing og renovasjon - Isi I og II - Revisjonsrapport Miljøvernavdelingen Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Synnøve Finden ASA, avd. Alvdal Endelig rapport. Bedriftens adresse: Inspeksjonsdato: Forrige kontroll: Til stede fra bedriften: Synnøve Finden

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NorFraKalk

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NorFraKalk INSPEKSJONSRAPPORT NorFraKalk AS Oslo, 14.05.2014 Postboks 53 1309 Rud Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jan Olav Ryan 2013/2677 Saksbehandler: Bent Bolstad Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved

Detaljer

Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder

Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder Generelt Naturvernforbundet i Vest-Agder setter stor pris på at Glencore Nikkelverk

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2017/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2017/ / Miljøvernavdelingen Haslum krematorium Gamle Ringeriksvei 88 1356 BEKKESTUA Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Solør Energi

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Solør Energi INSPEKSJONSRAPPORT SOLØR BIOENERGI AS Oslo, 19. juni 2015 2260 Kirkenær Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jon Magne Glomsvoll 2013/4632 Saksbehandler: Lise K. S. Jensen Inspeksjonsrapport: Inspeksjon

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hofseth BioCare Midaund Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hofseth BioCare Midaund Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.06.2015 2007/4632/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. HBC Midsund Stormyra

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.003.I.FMTE Saksnummer: 2014/3898 Dato for kontroll: 14.10.14

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

INSPEKSJON VED INSPEKSJONS- RAPPORT NR Hermod Teigen as FYLKESMANNEN I BUSKERUD MILJØVERNAVDELINGEN. Virksomhetens adresse: 2005/7103

INSPEKSJON VED INSPEKSJONS- RAPPORT NR Hermod Teigen as FYLKESMANNEN I BUSKERUD MILJØVERNAVDELINGEN. Virksomhetens adresse: 2005/7103 FYLKESMANNEN I BUSKERUD MILJØVERNAVDELINGEN INSPEKSJON VED Hermod Teigen as INSPEKSJONS- RAPPORT NR. 05.014 Virksomhetens adresse: Utslippstillatelse av: Bransjenr.: Organisasjonsnr: Kontrollklasse: Tilstede

Detaljer

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall Sandnessjøen Gjenvinning AS Horvnes Øyvind Lambes vei 17 8803 SANDNESSJØEN Oslo, 25.10.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4312 Saksbehandler: Ida Maria Evensen Tonje Johnsen

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2014/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2014/ / Miljøvernavdelingen Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Fylkesmannen I Sør-Trøndelag

Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nr.: 2016.028.I.FMST

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2013/7626 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Bjørg Thon Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS c/o Union Eiendomsutvikling AS Postboks 2295 Strømsø 3003 DRAMMEN Innvalgstelefon:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.005.I.FMTE Saksnummer: 2017/770 Dato for kontroll: 07.02.2017

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Avfallsbehandling. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Avfallsbehandling. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Avfallsbehandling Innholdsfortegnelse 1) Avfallsdeponering 2) Avfallsforbrenning 3) Biologisk behandling av avfall http://test.miljostatus.no/tema/avfall/avfall-og-gjenvinning/avfallsbehandling/ Side 1

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS Vår dato: 23.10.2012 Vår referanse: 2009/7004 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Leif Ove Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32266821 Rapport

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Inspeksjon ved Solør Gjenvinning AS Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.Klif Saksnr.: 2009/344

Inspeksjon ved Solør Gjenvinning AS Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.Klif Saksnr.: 2009/344 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2000.025.I.KLIF

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Krav og forventninger til energibransjen

Krav og forventninger til energibransjen Krav og forventninger til energibransjen Olje og kjemikaliehåndtering Energi Norge, Miljøvennlig vannkraft, 31. januar 2011 Qno Lundkvist, tilsynsavdelingen, Klif 04.02.2011 Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Postboks 3903 Leangen 7433 Trondheim Nei. Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 6

Postboks 3903 Leangen 7433 Trondheim Nei. Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 6 1 Rapport nr.: 06.081.I.SFT Virksomhet: Rockwool, Trondheim Bedriftsnummer: 873104112 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Postboks 3903 Leangen 7433 Trondheim Nei SFTs arkivkode: Anleggsnummer: 06/1502

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS Avd Sortland - Asfalt Kontrollnummer: I.FMNO

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS Avd Sortland - Asfalt Kontrollnummer: I.FMNO Fylkesmannen i Nordland VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF SORTLAND Bodø, 07.07.2017 Husvik 8406 Sortland Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Oddgeir Johnsen 2005/4502 Saksbehandler: Sten Bruaas Inspeksjonsrapport:

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

Rapport fra kontroll ved Stormyra avfallsanlegg mottak og mellomlagring

Rapport fra kontroll ved Stormyra avfallsanlegg mottak og mellomlagring Rapport fra kontroll ved Stormyra avfallsanlegg mottak og mellomlagring Virksomhet Stormyra avfallsanlegg Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Deltakere fra virksomheten Trond Bjørnes (driftsleder) Stein Gunnar

Detaljer

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16 og 29

Detaljer

Eramet Norway AS, Sauda 4201 Sauda

Eramet Norway AS, Sauda 4201 Sauda 1 Rapport nr.: 05.004 Virksomhet: Virksomhetens adresse: Eramet Norway AS, Sauda 4201 Sauda Bedriftsnummer: 974077930 SFTs arkivkode: 408/2002-010 EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer: A31005 ISO-14001-sertifisert:

Detaljer

Vedtak om midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS - forurensede masser ved Lindum Oredalen AS i Hurum kommune.

Vedtak om midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS - forurensede masser ved Lindum Oredalen AS i Hurum kommune. Vår dato: 28.06.2017 Vår referanse: 2017/3908 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 24.05.2017 Saksbehandler: Hilde Sundt Skålevåg Lindum AS Innvalgstelefon: Brevet er sendt per e-post til: Hilmar.Thor.Saevarsson@lindum.no

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg Vår dato: 09.05.2014 Vår referanse: 2008/3370 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Roar Jarness Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak om

Detaljer

Fra Klif: Rune Aasheim

Fra Klif: Rune Aasheim Klif Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.166.I.KLIF Norsk Gjenvinning Industri AS,

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

konsernnivå Utslippstillatelse datert: , endret Antall sider i rapporten: 5

konsernnivå Utslippstillatelse datert: , endret Antall sider i rapporten: 5 1 Rapport nr.: 06.039 Virksomhet: Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Hydro Aluminium Sunndal Postboks 51 6601 Sunndalsøra Nei Bedriftsnummer: 917537534 SFTs arkivkode: 06/908 Anleggsnummer: A31015

Detaljer

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering?

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? FMOAs kommuneseminar 14. oktober 2010 Rita Vigdis Hansen 1. Kort om forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Avfall og metallgjenvinning AS Gjestvangen 5 1346 GJETTUM Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

SYSTEMREVISJON ved Norsk Gjenvinning AS, Onsøy Fredrikstad

SYSTEMREVISJON ved Norsk Gjenvinning AS, Onsøy Fredrikstad Endelig SYSTEMREVISJON ved Norsk Gjenvinning AS, Onsøy Fredrikstad RAPPORT 2012.006.R. FMOS Virksomhetens adresse: Onsøy stasjon 15, 1615 Fredrikstad Arkivkode: Saksnr. 461.3 HEG 07/3656 Utslippstillatelse:

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Vår dato: Vår referanse: 09/12367

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Vår dato: Vår referanse: 09/12367 Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Vår dato: 04.12.09 Vår referanse: 09/12367 Einar Haualand, tlf: 51 56 89 25 Kristin Espeset, tlf: 5156 8878 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nr.: 2009.067.I.MVARO

Detaljer

Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen?

Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen? Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Naturmangfoldloven under lupen, Trondheim 12. mars 2014 Norsk Bergindustri

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 13.10.2015 2007/1559/GUGJ/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 Vår ref. Norsk Gjenvinning

Detaljer

Forus Energigjenvinning

Forus Energigjenvinning Forus Energigjenvinning MILJØRAPPORT 2015 Forus Energigjenvinning - Fra avfall til ren energi Forus Energigjenvinning Miljørapport for 2015 Forus Energigjenvinning sluttbehandler restavfall fra husholdninger,

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

Inspeksjonsrapport etter inspeksjon av Ringerike Septikservice AS, I.FMBU

Inspeksjonsrapport etter inspeksjon av Ringerike Septikservice AS, I.FMBU Vår dato: 1.juni 2016 Vår referanse: 2016/3359 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Nina Dahl Saksbehandler: Gro Angeltveit Innvalgstelefon: 32 26 69 13 Brevet er sendt per e-post til: nina@ringseptik.no Inspeksjonsrapport

Detaljer

Vi ber om en skriftlig bekreftelse innen på at avvikene blir rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Vi ber om en skriftlig bekreftelse innen på at avvikene blir rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2. Indre Østfold Gjenvinning AS Fauglivn. 177 1850 MYSEN Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2008/1279 473 KAB Vår dato: 24.10.2013 Oppfølging etter inspeksjon Dato for inspeksjonen: 17.09.2013 Rapportnummer:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Miljøservice Vest

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Miljøservice Vest INSPEKSJONSRAPPORT MILJØSERVICE VEST AS Oslo, 19. juni 2015 Bøvågen 4262 Avaldsnes Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Sissel Eikeskog 2013/934 Saksbehandler: Per Antonsen Inspeksjonsrapport: Inspeksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.06.2015 2010/2633/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Kristiansund Mekaniske

Detaljer

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Magne Nesse 77 64 22 27 24.10.2013 2007/5822-71 460 Deres dato Deres ref. Remiks Produksjon AS Postboks 3304 9275 Tromsø Tilsyn ved Remiks Produksjon AS,

Detaljer

TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE

TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat TILLATELSE TIL KIRKENES FERDIGBETONG AS TIL DEPONERING AV VASKEVANN FRA BETONGPRODUKSJON, SØR- VARANGER KOMMUNE I

Detaljer

Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud - Kontrollrapport

Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud Postboks 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

Høring, revidert tillatelse Eramet Norway, avdeling Kvinesdal

Høring, revidert tillatelse Eramet Norway, avdeling Kvinesdal Til Miljødirektoratet Sluppen Trondheim (www.miljodirektoratet.no) Høring, revidert tillatelse Eramet Norway, avdeling Kvinesdal Naturvernforbundet i Vest-Agder viser til høring av utkast til revidert

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway INSPEKSJONSRAPPORT WACKER CHEMICALS NORWAY AS Oslo, 19. mai 2015 7200 Kyrksæterøra Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Marit Bergh 2013/3401 Saksbehandler: Ole Jakob Birkenes Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.045.I.FMTE Saksnummer: 2013/3684 Dato for kontroll:

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, 35 58 62 13/fmteall@fylkesmanne.no Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.053.I.FMTE Saksnummer: 2014/2994

Detaljer

Haraldrud energigjenvinningsanlegg

Haraldrud energigjenvinningsanlegg Haraldrud energigjenvinningsanlegg I miljøets tjeneste i 50 år 7.9.2017 Per Kristiansen Dir. EGE Brobekk 1961 T-banen i forgrunnen Bakgrunn 1960 - årene Deponiene i Groruddalen Stubberud, Romsås og

Detaljer

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll:

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll: Rapport nr.: 2006.088.I.SFT Virksomhet: SMA Magnesium AS Bedriftsnummer: 984680023 Virksomhetens adresse: Herøya Industripark 3908 Porsgrunn SFTs arkivkode: 408/04-031 EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Follo Truckutleie Regnbuen - Mottak av Farlig avfall Kontrollnummer: I.FMOA

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Follo Truckutleie Regnbuen - Mottak av Farlig avfall Kontrollnummer: I.FMOA Fylkesmannen i Oslo og Akershus FOLLO TRUCKUTLEIE AS Oslo, 29.08.2017 Tomterveien 41 1408 Kråkstad Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Bjørn Prytz 2017/27314 Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.006.I.FMTE Saksnummer: 2016/935 Dato for kontroll: 09.03.2016

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013 Nobio Driftsseminar oktober 2013 Forskriften om forurensing fra forbrenning av rene brensler. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Bioen as Mats Rosenberg

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten INSPEKSJONSRAPPORT ELKEM AS AVD SALTEN VERK Valjord 8226 Straumen Oslo, 28. september 2015 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): John Kristian Magnussen 2013/874 Saksbehandler: Rune Andersen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.002.I.FMTE Saksnummer: 2017/768 Dato for kontroll: 02.02.2017

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Reichhold avd Fredrikstad

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Reichhold avd Fredrikstad INSPEKSJONSRAPPORT REICHHOLD AS AVD FREDRIKSTAD Oslo, 10. mars 2016 Øraveien 8-19 1630 Gamle Fredrikstad Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Bente G. Hornnæs 2016/1206 Saksbehandler: Sigrun Øen

Detaljer

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Reine og ureine massar og andre definisjonar Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga 1 Fylkesmannen Statens representant i fylket Følger opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Inderøy Slakteri AS

Rapport etter kontroll ved Inderøy Slakteri AS Rapport etter kontroll ved Inderøy Slakteri AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Inderøy Slakteri AS Meieribakken 4, 7670 Inderøy Deltakere fra virksomheten Håvard Gausen (daglig leder) Anton Næss

Detaljer

Utvidelse av behandlingsanlegg for oljeboringsavfall

Utvidelse av behandlingsanlegg for oljeboringsavfall Utvidelse av behandlingsanlegg for oljeboringsavfall på Husøya, Kristiansund Planprogram Franzefoss Gjenvinning AS INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Begrunnelse for tiltaket... 3 1.2 Kort presentasjon av tiltakshaver...

Detaljer