DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE"

Transkript

1 Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for kommunestyrets godkjenning: DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE 1 Arealformål (PBL 12-5) Området er regulert til følgende formål: 1.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG, 12.5 nr 1 Forretninger (Rp1150) Barnehage (Rp1161) Forsamlingslokale (Rp1165) Bensinstasjon, vegserviceanlegg (Rp1360) Forretning/ kontor (Rp1810) 1.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, 12-5 nr 2 Kjøreveg (Rp2011) Gangveg (Rp2016) Annen veggrunn grøntareal (Rp2019) Kollektivholdeplass (Rp2073) Parkering/ kommunaltekniske anlegg/ grøntanlegg (Rp 2900) 1.3 GRØNNSTRUKTUR, 12-5 nr 3 Turvei (Rp3031) Friområde (Rp3040) Detaljreguleringsplan for Høvleriet Vest, Halden kommune Side 1 av 6

2 2 Hensynssoner (PBL 12-6) 2.1 Frisiktsone I frisiktsone tillates ikke sikthinder høyere enn 0,5m over tilstøtende vegers kjørebanehøyde. 3 Bestemmelser (PBL 12-7) 3.1 Utforming, estetiske krav, bruk av arealer, bygninger og anlegg (PBL ) STØY Støy skal holdes innenfor anbefalte grenseverdier i Miljøverndepartementets veileder T- 1442, pkt. 3.1, "Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging". Støy fra bygningstekniske installasjoner skal ikke overstige kravet i NS Virksomheter som ved lukt, røyk eller støv vil virke sjenerende for omgivelsene tillates ikke GRØNNSTRUKTUR Det skal, ved byggesøknad, redegjøres for bruk av vegetasjon som romdannende og trivselsskapende elementer, og behov for skjermvegetasjon og vegetasjon brukt for å skille ulike typer arealer fra hverandre. Ved utvikling av felles uterom og møteplasser, skal det legges vekt på vegetasjonselementer som vegetasjonssoner og miljøskapende faktor som kan bidra til å skape gode plassdannelser, strukturere og skjerme ESTETIKK Det skal legges vekt på estetikk i bygningers form, arkitektur og materialvalg. Ny eller endret bebyggelse skal ikke virke skjemmende i seg selv eller i forhold til omkringliggende miljø og eksisterende bebyggelse. Materialbruken skal tilpasses bygningsvolumene på en slik måte at bebyggelsen fremstår som et slektskap av individuelle volumer. På bebyggelsens tak skal det benyttes tradisjonelle materialer som teglstein, skifer, båndtekking eller tilsvarende. Fargebruken skal være variert for å unngå at området fremstår som ensartet. Bebyggelsens farger skal dokumenteres i byggesøknad. Ny bebyggelse skal ikke virke dominerende eller skjemmende i forhold til de bevarte høvleribygningene. I forbindelse med utarbeiding av plan eller byggesøknad ved etablering av virksomhet som krever store utearealer til parkering, trafikkmanøvrering og lagring, skal det vurderes og redegjøres for forming av arealene og bruk av vegetasjon, kantmarkering og terrengsprang egnet til å bryte opp og strukturere store ubrutte flater. Det er viktig å visuelt skille ulike trafikkarealer, spesielt fotgjengerarealer fra øvrige trafikkarealer. I større næringsområder skal det søkes å motvirke barrierer i form av lange gjerder og store trafikkarealer. Disse forholdene skal fremgå av utomhusplan ved byggemelding OMRÅDE F/K2 Området avsatt med blandet formål, merket med F/K2 kan benyttes til forretninger/ kontor samt tilhørende parkering. Eventuell utvendig lagring på eiendom skal være avskjermet med gjerde eller vegetasjonsbelte, slik at dette ikke virker skjemmende for omgivelsene. Det skal planlegges for god håndtering av næringsavfall, gjerne som fellesløsning innenfor felt F/K2. Detaljreguleringsplan for Høvleriet Vest, Halden kommune Side 2 av 6

3 Byggehøyde: Maks gesimshøyde kote 12,6, maks mønehøyde er kote 15,6. Gulv i 1.etasje kan ikke ligge lavere enn kote 2,2. Prosent BYA=90%. Avkjørsler skal fastsettes og fremgå av situasjonsplan ved byggemelding. Samlet bruksareal for F/K1 og F/K2 kan ikke overstige m 2. Det skal være sikringsgjerde mot jernbanelinjen OMRÅDENE F2, F3 og F4 Område merket med F2, F3 og F4 omfattes av de samme bestemmelser som gjelder felt S2 i tilliggende reguleringsplan G OMRÅDE F/K 1 Område avsatt med blandet formål merket F/K1 kan benyttes til forretninger/ kontor og parkering i 1.etasje, og forretninger i 2.etasje. Prosent BYA=90%. Gulv i 1.etasje kan ikke ligge lavere enn kote 2,2. Avkjørsler skal fastsettes og fremgå av situasjonsplan ved byggemelding. Samlet bruksareal for F/K1 og F/K2 kan ikke overstige m 2. Byggehøyde: Maks gesimshøyde er kote 9,9, og maks mønehøyde er kote 13,9. Mot Tista skal fasaden brytes med innhakk/sprang, minimum 2 meter dype, og bredde i tråd med innhakkene i elvebredden OMRÅDE P/R1 Område avsatt med blandet formål merket P/R1 kan benyttes til parkering og avløps- og overvannspumpestasjon. Det skal være sikringsgjerde mot jernbanelinjen. I tillegg skal det etableres skjermende randvegetasjon/ grøntanlegg. Dette skal fremgå og redegjøres for i situasjonsplan ved byggemelding OMRÅDE AN Område AN er avsatt som allmennyttig formål for forsamlingslokale. Parkering skal skje på egen grunn, eller på tilliggende parkeringsområde P/R1 etter avtale med grunneier. Parkering kan også løses ved avtale/ rettighet som fellesløsning med område BH, dersom dette ikke går ut over BH sin egendekning. Prosent BYA=80%. Byggehøyde: Maks gesimshøyde er 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng, og maks mønehøyde 10,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng OMRÅDE BH Område BH kan benyttes til barnehage samt tilhørende parkering. Prosent BYA=70%. Byggehøyde: Maks gesimshøyde er 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng, og maks mønehøyde 10,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Parkering for ansatte skal skje på egen grunn, men kan også skje på tilliggende område P/R1 etter avtale med grunneier. Det skal være 1 plass pr. heltidsansatt. Tilstrekkelig korttidsparkering for foreldre skal avsettes på området. Parkering og adkomst skal vises på situasjonsplan ved byggemelding, og skal stå i forhold til antall avdelinger i barnehagen. Arealer for utelek skal være egnet for formålet, og skal avskjermes med gjerde og port, og skal være på minimum 300 m 2 pr. avdeling OMRÅDE T1 Område T1 kan benyttes til liten automat-tankstasjon/ vegserviceanlegg. Overbygg over drivstoffpumper er tillatt, og skal gis en god estetisk utforming. Adkomst fra rundkjøring og avkjørsel til veg er vist med piler på plankartet. Detaljreguleringsplan for Høvleriet Vest, Halden kommune Side 3 av 6

4 3.2 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg, byggegrenser (PBL ) BYGGEGRENSER Ny bebyggelse kan oppføres i nabogrense, så fremt dette ikke kommer i strid med andre bestemmelser i reguleringsplanen, eller de viste byggegrenser på reguleringsplankartet. I områdene F/K2 og P/R1 er minimum byggeavstand 15m fra midt nærmeste jernbanespor TURVEI Avsatt turvei er brygge langs Tista. 3.3 Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer (PBL ) UNIVERSELL UTFORMING Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utbygging av området. Det skal sikres god tilgjengelighet for hele befolkningen, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede. Uteområder, offentlige rom og bebyggelse skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av en så stor del av befolkningen som mulig REKLAME/ LYS Skilt og reklameinnretninger skal utføres i henhold til de kommunale vedtekter for reklame. Innenfor større naturlig sammenhengende områder skal det tilstrebes enhetlig bruk av lysarmaturer og vegmøblering. Bruk av skilt og andre reklameeffekter skal inngå i beskrivelse av bygningers fasader FRIOMRÅDER FR1 og FR3 skal opparbeides som park med tilhørende anlegg. Det skal i område FR1 etableres sikringsgjerde mot jernbanelinjen OVERFLATEVANN Overvann skal ikke tilkobles kommunalt ledningsnett, og lokal overvannshåndtering skal benyttes. Fordrøyningsbasseng i grunnen kan benyttes, dersom dette er forsvarlig i forhold til forurensningsmessige hensyn (jf 3.6.1) UTOMHUSPLAN Det skal innsendes utomhus plan ved søknad om byggetillatelse. Utomhusarealene skal være ferdig opparbeidet sammen med tilhørende bebyggelse. 3.4 Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser (PBL ) PARKERING Forretning: Kundeparkering 1 plass pr. 100 m 2 bruksareal. 2 plasser for ansatte pr. handelsenhet. Det skal videre avsettes lasteareal for vare- og lastebiler. Kontor, administrasjon: Minimum 1 plass pr. 150 m 2 kontorareal. Maksimum 1 plass pr. 100 m 2 kontorareal. Service, tjenester: 1 plass pr. 100 m 2 bruksareal. 2 plasser for ansatte pr. service-/ tjeneste-enhet. Detaljreguleringsplan for Høvleriet Vest, Halden kommune Side 4 av 6

5 For fellesprosjekter/ samarbeid mellom flere bedrifter/ næringsdrivende kan kravene til parkeringsdekning reduseres med 25-50% ved dokumentert sambruk/ fungerende fellesløsninger. Område P/R1 kan også benyttes til parkeringsdekning for områdene F/K2, BH og AN etter avtale med grunneier FOTGJENGERFELT Fotgjengerfelt skal etableres og oppmerkes som vist på plankartet. 3.5 Tilknytningsplikt for vannbåren varme (PBL ) FJERNVARME Ny bebyggelse ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, og skal være tilrettelagt for tilknytning til fjernvarme jf PBL Nærmere undersøkelser (PBL ) FORURENSNING Ved gravearbeider og byggetiltak i området skal grunnen undersøkes for eventuell forurensning. Undersøkelsene og eventuelle oppfølgende tiltak skal gjennomføres i samsvar med forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap.2 med veileder KULTURMINNER Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/ eller brent stein etc.,skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) Offentlige arealer og fellesarealer (PBL ) OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER Fortau, kollektivholdeplass, annen veggrunn og alle kjøreveger unntatt V2 er offentlige FRIOMRÅDER OG TURVEG Avsatte parker og turveg (brygge langs Tista) er offentlige områder tilgjengelige for allmennheten FELLES ADKOMST Kjøreveg markert V2 er felles for F4 med tilliggende næringsområde, BH (barnehage) og AN (forsamlingslokale). Revisjoner : 1.1, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, ny 3.1.8, ny 3.1.9, 3.2.1, 3.2.2, fjernet tidligere 3.3.3, ny 3.3.4, 3.4.1, ny 3.5.1, Revisjoner : 1.1, 1.2, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.2.1, 3.3.3, 3.4.1, 3.7.1, ny , , Revisjoner : 1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.9, , 3.3.4, 3.4.1, 3.6.1, Revisjoner : Ny Revisjoner : 3.1.5, 3.1.7, , 3.2.1, 3.4.1, Detaljreguleringsplan for Høvleriet Vest, Halden kommune Side 5 av 6

6 Revisjoner : og Revisjoner : Revisjoner : Detaljreguleringsplan for Høvleriet Vest, Halden kommune Side 6 av 6

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer)

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN Stadfestet av Det kongelige

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R

R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R Forslag til R E G U L E RI N G SE N D RI N G - D E TAL J R E G U L E RI N G F O R B J L S TAD VEI E N 4 Plan - I D: 24 N 2 J ENS F ORE LPI G W ILHE L MSEN TEGN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1 Gjeldende planer... 4 1-1.2 Reguleringsplaner som oppheves... 4

Detaljer

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM 158k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 19.06.96 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Punkt 21.7 i disse bestemmelsene vedtatt av kommunestyret 06.11.96 i medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM 1 REGULERINGSBESTEMMELSER INNHOLD: KAP. 1: KAP. 2: KAP. 3: KAP. 4: KAP 1. REGULERINGSPLANEN. REGULERINGSFORMÅL. FELLES BESTEMMELSER. BESTEMMELSER VEDR. DE ENKELTE OMRÅDER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn

Detaljer

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal BØ KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR EVJUDALEN Dato: 31.1.11 Kommunestyrets godkjenning: 31.1.11 1 GENERELT 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til: BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

bambus a r k i t e k t e r

bambus a r k i t e k t e r REGULERINGSBESTEMMELSER FOR TVEDESTRAND FJORDHOTELL, G.NR. 74, B.NR. 42, 57, 59, 60 I TVEDESTRAND KOMMUNE 1 GENERELT Datert: 14.01.08 Sist Revidert: Egengodkjent: Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer