Kommuneplanens arealdel- revisjon sluttbehandling av arealbruksforslag og offentlig ettersyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanens arealdel- revisjon 2013-2023 - sluttbehandling av arealbruksforslag og offentlig ettersyn"

Transkript

1 ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Referanse: 2012/4926 / 102 Ordningsverdi: 143 Kommuneplanens arealdel- revisjon sluttbehandling av arealbruksforslag og offentlig ettersyn Rådmannens forslag til vedtak: 1) Kommuneplanutvalget vedtar de konkrete forslagene til arealbruk som framkommer i saksframstillingen her med tilhørende vedlegg. 2) Etter plan-og bygningslovens vedtar kommuneplanutvalget å legge ut forslag til ny kommuneplan, slik saksframstillingen redegjør for. Kart, beskrivelse, konsekvensutredninger, bestemmelser og retningslinjer må klargjøres ut fra de vedtak som er gjort gjennom kommuneplanutvalgets mange behandlinger. Vedlegg: 1. Oversikt over alle innspillspunkt 2. Innspillspunkt nr. 62-Knubben 3. Kopi av Brev fra Skilsø vel vedrørende Knubben 4. Kopi av Mail fra Blystad/Berge vedrørende Knubben 5. Innspillspunkt nr- 51- Solborg- Bjørn Bringsverd 6. Innspillspunkt nr. 72- Skytebane alternativ 1 :Moen Nord 7. Støyuredning Moen Nord 8. Innspillspunkt nr. 73- Skytebane alternativ 2: Skarkedalen 9. Støyutredning Skarkedalen 10.Skytebaneutvalgets redegjørelse 11.Innspillspunkt nr. 74 Stokken kapellkirkegård 12.Notat Stokken Gravplassbehov 13.Uttalelse fra Stuenes skole vedr. utvidelse av kapellkirkegård 14.Innspillspunkt nr. 75 Hytter- Abusland-Tromøya 15.Innspillspunkt nr. 76 Kilsund- Holmen 16.Innspillet om arealbruksendring-kilsund-holmen 17.Byggegrenser langs sjø Beskrivelse-kart -Delområder Bestemmelser og retningslinjer Saksfremstilling: Status for revisjonsarbeidet 2012/4926/-102 Side1av 6

2 Revisjonsarbeidet er kommet så langt at det nå er mulig å sende ut et forslag til ny kommuneplan til offentlig ettersyn, når de siste arealbuksforslagene blir behandlet gjennom denne saken. Med denne behandlingen er alle innspill om ny arealbruk gjennomført, både fra private og de som har kommet som ledd i andre pågående interne prosesser i kommunen. Videre kommer forslag til endringer i bestemmelser/retningslinjer opp ved denne behandlingen. Gjenstående innspill å behandle: Innspillspunkt nr 62- Knubben: Ved sist behandling av Knubben, ønsket kommuneplanutvalget å få informasjon om krav vedr. byggehøyder og at eiere av Fladeskjæra ble kontaktet for å få deres mening. Eiere av Fladeskjæra (Blystad- Berge) har sendt inn 2 mailer, se vedlegg. De har motforestillinger til planene for Knubben. I tillegg har det kommet merknad fra Skilsø vel, se vedlegg, som også går i mot planene for Knubben. Når det gjelder byggehøyder har dette blitt sett nærmere på. I innspillet beskrives at området skal peles til fjell. Hytter som bygges oppe på faste peler må ha gulv på min. kote (Stormflo +bølge skvalp). Utvendig veiareal må ligge på min. kote helst kote Dersom det bygges flytende hytter må disse ha ett fribord til sjø på min 1.00 m av hensyn til bølgeskvalp og stiv kuling- bølger. Med dette kan kommuneplanutvalget behandle innspillspunkt nr. 62- Knubben. Se vedlegg for administrativ vurdering og innstilling. Innspill nr- 51- Solborg- Bjørn Bringsverd: På kommuneplanutvalgets møte den 18. sept. d.å. ble det besluttet å konsekvensutrede innspillet, for behandling i kommuneplanutvalget. Det vises til vedlegg for saksframlegg og administrativ innstilling. Skytebane: Bystyret opprettet et politisk mandat for et skytebaneutvalg den Utvalget fikk i oppdrag å finne fram til minst 3 ulike lokasjoner. En av disse skulle være Snøreismyr, som tidligere har vært behandlet som reguleringsplan, men som ikke fikk flertall. Fristen for å ferdigstille oppdraget ble satt til 1. oktober, noe som holdt med god margin. (18. september.) Skytebaneutvalget har sett på 10 ulike lokasjoner og anbefaler at forslag til ny kommuneplan legger inn 2 alternativer til offentlig ettersyn. Begge er lokalisert i Austre Moland. Den ene ligger nord for E-18, øst for Brekka, benevnt Moen Nord. (Innspillspunkt nr. 72) Den andre ligger sør for E-18, nærmere bestemt nordøst for Sagene. (Innspillspunkt nr. 73) De andre alternativene, inkludert Snøreismyr anbefales ikke fra Skytebaneutvalget. Det vises til Utvalgets redegjørelse, se vedlegg. Her framgår hvordan utvalget har jobbet, metoder for utvelgelse, prosess og argumentasjon. Utvalgets redegjørelse ble lagt fram for kommuneplanutvalget den Der ble det gitt tilslutning til skytebaneutvalgets anbefalinger om å konsekvensutrede de to nevnte lokasjonene på samme måte som alle andre innspill om ny arealbruk i kommuneplanens arealdel.. Det vises til vedlegg. Det framgår av disse utredningene at det vil føre til noe ulike konsekvenser på de to lokasjonene. I samsvar med anbefalinger fra både skytebaneutvalg og kommuneplanutvalg, foreslår rådmannen at begge lokasjonene legges inn i forslag til ny kommuneplan. Ved offentlig ettersyn kan det komme inn verdifull informasjon som kan gi et godt beslutningsgrunnlag når bystyret skal avgjøre endelig arealbruk. 2012/4926/-102 Side2av 6

3 Innspillspunkt nr. 74 Stokken kapellkirkegård Det er behov for mer kirkegårdsareal rundt Stokken kapellkirkegård. Samtidig er det en viss grad av arealkonkurranse i samme område. Leos jorde, der en del av utvidelsene foreslås består av matjord (grasproduksjon) og benyttes mye vinterstid av barn og unge, særlig i Stuenes skoles regi. Ny storskole ved Stuenes er ikke på plass. Potensiale for framtidige rekreasjonsmuligheter bør ikke begrenses uten at dette er nøye vurdert. Dette er bakgrunn for at kirkegårdsutvidelser anbefales til et minimum, se vedlegg. Det er behov for å se nærmere på behovene hos alle parter når ny storskole har eksistert en periode. Innspillspunkt nr. 75 Hytter- Abusland-Tromøya Se vedlegg for redegjørelse og administrativ innstilling. Innspillspunkt nr. 76 Ønske om transformasjon Holmen-Kilsund Prosjektet Vekst i øst har avstedkommet et konkret innspill om endring av arealbruk på Kilsund Holmen. Fra næring til bolig/fritidsbolig. Her har administrasjonen vurdert at området må diskuteres i en større sammenheng i forhold til sentrumsutvikling. Se vedlegg for nærmere redegjørelse og administrativ innstilling. Willumstad: I gjeldende kommuneplan er arealet satt av til boligformål, med krav om felles planlegging. Det innstilles på at det i tillegg legges inn en hensynssone Båndlegging for ny regulering. Da er det hjemmel for å kreve ny plan og det gis en frist på 4 år. (Med muligheter for forlengelse.) Internett-informasjon: Alle innspill fra private er tilrettelagt på web: Bestemmelser og retningslinjer se vedlegg I vedlegget framgår forslag til ny tekst skrevet med rødt. Her skal særlig trekkes fram: Plankravet: Stadig mer nyansert og tilpasset. En forbedring i forhold til å slippe unødvendig byråkrati. Retn.linjer i kjerneområder for landbruk: Her har fylkesmannen ønske om 50 m grense, vi har foreslått 30 m. Basert på politiske signal i enkeltsaker. Teksten lyder; I tilfeller der det ellers ligger til rette for å dispensere ( ved søknad om fradeling og bygging av bolighus ) gjelder følgende avstandskrav: min. 30 m fra nybygget til dyrket mark, samt min. 10 m fra ny eiendomsgrense til dyrket mark. Sone m/felles krav om planlegging for flere eiendommer (H 810) er tatt ut. Det viser seg vanskelig å få gjennomført og det er ikke politisk ønske om å holde på dette når det søkes om fritak. Kulturminnevernregistreringer er også en utfordring med å se store areal sammen. Byggehøyde langs sjø: Fylkesmannen har meddelt ønske om kotehøyde på Ut fra nasjonale retningslinjer om emnet, og framtidige beregninger av havstigning/landhevning for vårt område er administrasjonen av den oppfatning at er tilstrekkelig. Infrastruktursone (H 400) (Sentrum- sør for Strømsbuveien): (SKibberheia mot Strømsbuveien) : Ved fortettingsprosjekter i dette området er vegløsninger og trafikk viktig å få avklart i en større sammmenheng. Det er derfor foreslått et plankrav i denne sonen. 2012/4926/-102 Side3av 6

4 Byggegrenser langs sjø Det vises til redegjørelse i vedlegg. Slik administrasjonen vurderer det vil plan- og bygningslovens alminnelige regler, sammen med kommuneplanbestemmelser ivareta de hensyn som 100 m byggeforbudet skal ivareta innenfor de områdene der det nå foreslås en alternativ byggegrense mot sjø. Det er imidlertid kommet innspill fra fylkesmann og fylkeskommune pr. mailkorrespondanse om at det kreves egne bestemmelser på hva som kan tillates og hva som ikke kan tillates, på de byggeområdene hvor det legges inn differensiert/alternativ byggegrense. I så fall må dette avklares under offentlig ettersyn av planforslaget. Stier og løyper i Arendal øst- knyttet mot ny E-18 Det har vært konstruktive prosesser med Statens vegvesen i forhold til å tenke tilrettelegging av nye løyper/turveisystemer i bymarka (sentrum øst), når ny E-18 kommer. Et mål har vært å få på plass en hovedturvei, som tilbyr en stor rundløype i bymarka øst, med mange adkomstmuligheter fra alle boligområder og som gir muligheter for kryssinger av ny E-18 og tilførselsvei Longum-Krøgenes. Fra sentrum mot Saltrød, via Heftingsdalen og til knutepunkt ved Nesheim og derfra til Bjørnebo og lysløype. Ved Nesheim er det tilknytning videre mot eksisterende sti-og løypesystem mot Granestua. Turveien skal være av høy standard med bredder som gir mulighet for kjøring av skiløypemaskin. Det har vært avholdt eget møte med berørte grunneiere. I kommuneplanen legges forslag til slik hovedturvei/løype inn, med en hensynssone friluftsliv som er 30 m bred. Bredden er satt så vidt stor, for at løypa skal synes i kartet. Ved utførelse er det snakk om 3-4 m bredde + nødvendige grøfter og nødvendige ryddebelter. Turveien/løypa er lagt inn med en grov strek. Det vil bli store muligheter for justeringer i samarbeid med grunneiere. Dette er berørte informert om. Turveien vil bli en vei/løype som kan nyttes av mange. Det vil kunne kalles en urban friluftslivstilrettelegging, som på den ene siden kan anses negativt, med tanke på naturinngrep. Men etter administrasjonens vurdering vil den gi et unikt rekreasjonstilbud som ikke finnes i dag. Rundt byen vil det likevel være tilstrekkelig med andre skogsområder, som er mindre tilrettelagt. All erfaring fra tilsvarende tilrettelegging andre steder tilsier stor økning av folk som trimmer og går tur. Med høy tilretteleggingsgrad (god standard på veiene) vil det også bli muligheter for flere brukergrupper, som for eksempel de som er avhengig av å trille. (Rullestolbrukere, barnevogner, rullatorer, syklister). I et helseperspektiv vil dette være svært positivt. Finansiering av hovedløype/turveisystemet med adkomster er tenkt gjennom statlige E-18-midler. I tillegg til nevnte stier og løyper som legges inn i kartet, legges inn ny vedtatt kommunedelplan for E-18 og de gamle alternative korridorene tas ut. Kartet: Til behandlingen den 16. oktober vil det framlegges et prøvetrykk. Det gjenstår behandling av noen innspill på samme møte så kartet kan ikke gjøres ferdig på forhånd. Før saken sendes ut til offentlig ettersyn vil samtlige samtlige arealbruksvedtak tegnes inn. Det vil, i samsvar med det som er vedtatt i planprogrammet, bli lagt en annen kartlayout til grunn. Alle regulerte områder i kommunen vil framstå hvite. Dette vil medføre at kommuneplanens papirkart ikke lenger blir så lett å bruke med tanke på å se en helhetlig arealbruk. På den annen side vil kartet bli bedre å bruke i juridisk sammenheng. Dette har betydning for opplysninger til meglere og ved behandling av plan- og byggesaker. Det vil bli mindre rom for tolkninger når kommuneplan og reguleringsplan ikke er i samsvar. Det blir tydelig at i de hvite områdene er det reguleringsplanen som skal gjelde. Offentlig ettersyn vil medføre synspunkter- også på kartlayout. Dersom det er mange innvendinger til ny kartlayout må det vurderes om kartet skal tegnes opp slik som nå, før endelig avgjørelse i bystyret. 2012/4926/-102 Side4av 6

5 Offentlig ettersyn Når saken i praksis sendes ut,vil det følge med redegjørelse /beskrivelse av alle de vedtak som er gjort i kommuneplanutvalget. Det vil beskrives i oversikt hva som er lagt inn av nye arealbruksformål og hensynssoner, byggegrenser og annet av relevant informasjon. Videre legges alle konsekvensutredningene av enkeltinnspillene ut eller det gis informasjon om hvor de kan leses på nett. Hva er ønskelig å ta opp ved neste rullering: Bestemmelser og retningslinjer omkring krav til lekeområder. Her er det ambisjoner om forbedring. Grønnstruktur- Markagrenser. Grønnstruktur i tettbebyggelse, riktig juridisk illustrering på kart, med mer. Arealfastsettelser som er utgått på dato Byggegrenser langs sjø, fortsettelse Rådmannens vurderinger av kommuneplanforslagets samlede virkninger: Dersom en ser på de vedtak som er gjort med hensyn til ny arealbruk som skal legges inn i forslag til ny kommuneplan er det etter rådmannens vurdering alt i alt et planforslag som er i tråd med vedtatt arealpolitikk, nasjonale og regionale mål. På noen områder er det nyanser og uenighet mellom administrasjon og politisk hold, men overveiende kan forslag til ny arealbruk sies å ta tilstrekkelig hensyn til de store linjene. Vekst og utvikling av bolig- og næringsområder er greit balansert mot vernehensyn. Jordvernet er ivaretatt, det er ingen matjord som tas. Kjerneområdene for landbruk har hatt stor betydning for avgjørelser i saker som har vært diskutert. Naturmiljøer og fareområder er ivaretatt bedre gjennom flere hensynssoner og det er ikke lokalisert byggeområder med de store konfliktene. Noen nyanser er det selvsagt også her. I forhold til sjø- og strandsoner i bebygde områder foreslås for 10 delområder en differensiert byggegrense som etter rådmannens vurdering vil gi en bedre og mer forståelig forvaltning av de interesser som ligger bak byggeforbudet. Der det er foreslått byggegrense i kystlinja er det vurdert at interessene som ligger bakom 100 m byggeforbud ikke blir skadelidende. Innspill om boligområder er prioritert der de bygger oppunder kollektivlinjer og knutepunkt/sentra, i tråd med det som er strategien til Byplan Arendal Lavutslippsamfunnet har vært et bærende prinsipp for å prioritere utbyggingsområder. Helseforebygging gjennom arealfastsettelser som gir grunnlag for å sykle og gå har vært styrende. Dette er et langsiktig arbeid, men målet er klart. Barn og unges interesser, kulturmiljø, beredskap, infrastruktur og flere sektorinteresser er tema som hvert nytt arealplaninnspill er vurdert opp i mot. For Tromøya er det trukket opp en arealpolitikk for ønskelige vekstretninger og innspill om ny arealbruk har for disse områdene blitt fulgt opp i forhold til denne politikken. Transformasjon av flere områder er også en god måloppnåelse. Til slutt skal nevnes at bestemmelser og retningslinjer stadig forbedres i forhold til å gi et godt forvaltningsregime for både innbyggere og administrasjon. Det som ble vedtatt av oppgaver i planprogrammet er fulgt opp, så nært som ett punkt. Det var å gå i gjennom arealbruk som ikke ser ut til å bli realisert for å vurdere endret arealbruksstatus. Dette må tas opp igjen ved senere revisjoner. 2012/4926/-102 Side5av 6

6 I forhold til tidsperspektivet som ble vedtatt i planprogrammet skulle ny kommuneplan vedtas av bystyret innen Teoretisk kan dette fortsatt gå, men dette vil medføre at bystyret får kommuneplanen til behandling i desembermøtet. Da er det budsjettbehandlinger og rådmannen vil derfor anbefale at kommuneplanen kommer opp på nyåret. Det er også en mulighet for at regionale myndigheter kan komme med innsigelser til planforslaget. Da vil det ikke kunne legges fram en sak i desember. Innsigelser forsøkes løst gjennom dialog, før det legges fram for politisk avgjørelse. Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 11. oktober /4926/-102 Side6av 6

7 Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget Behandling: Innspillspunkt nr.62 : Kommuneplanutvalget fattet følgende enstemmige vedtak: Knubben avsettes til Kombinert bebyggelse og anlegg, en sone på 10 m omkring i sjø avsettes til kombinerte formål i sjø og vassdrag i forslag til ny kommuneplan. For øvrig opprettholdes gjeldende k-plan. Reguleringsplanarbeid må følge opp premisser og mål som framgår av kommuneplan og de forutsetninger som vil bli lagt til grunn for en utvikling av området, med tanke på teknisk infrastruktur, med mer. Innspillspunkt nr. 51 Solberg. Bjørn Bringsverd: Torbjørn Nilsen, FrP, foreslo at omsøkte område avsettes til boligformål. Ved avstemming mellom Torbjørn Nilsen sitt forslag og rådmannens forslag ble Torbjørn Nilsen sitt forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Med 7 stemmer (1 KrF, 2 AP, 1 H, 3 Frp ) mot 2 stemmer (1 SV, 1 V) legges byggeområdeboligformål inn på gnr 444 Bnr 3 som omsøkt i forslag til ny kommuneplan Innspillspunkt 72- Skytebaneanlegg alternativ 1 -Moen Nord- Alternativ a og b Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Forslag til ny kommuneplan legger inn forslag til lokasjon for skytebane ved Moen Nord,begge alternativ, med hensynssone støy på de gule og røde støysonene. Arealformålet er idrettsanlegg. Forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn og da vil det komme inn ulike bemerkninger som kan gi et bedre kunnskapstilfang og et godt beslutningsgrunnlag før endelig avgjørelse i bystyret. Alle merknader som har kommet til nå, samt de som eventuelt kommer skal legges fram for politisk behandling. Innspillspunkt -73: Skytebaneanlegg alternativ 2 -Skarkedalen Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag til ny kommuneplan legger inn forslag til lokasjon for skytebane ved Skarkedalen, med hensynssone støy på de gule og røde støysonene. Arealformålet er idrettsanlegg. Forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn og da vil det komme inn ulike bemerkninger som kan gi et bedre kunnskapstilfang og et godt beslutningsgrunnlag før endelig avgjørelse i bystyret. Alle merknader som har kommet til nå, samt de som eventuelt kommer skal legges fram for politisk behandling.

8 Innspillspunkt 74: Stokken kapellkirkegård Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. I forslag til ny arealdel tas gjeldende utvidelsesmulighet for Stokken kapellkirkegård ut. Det legges inn et mindre areal i forlengelsen østover, se kart under vurdering og konklusjon i saksframstillingen. Innspillspunkt nr Tromøya- Abusland Hytter Einar Kraft Myhren, SV fremmet følgende forslag til vedtak, med kartvedlegg: Kommuneplanens arealdel endres fra LNF til eksisterende Fritids-og turistformål, angitt på medfølgende kartutsnitt. Ved votering ble forslaget fra Einar Kraft Myhren vedtatt med 6 (1 KrF, 2 AP, 1 V, 1 SV, 1 H) mot 3 stemmer (3 FrP). Kommuneplanens arealdel endres fra LNF til eksisterende Fritids-og turistformål, angitt på medfølgende kartutsnitt. (Kartutsnittet legges inn i saksframstillingens skjema-i forbindelse med kommuneplanutvalgets behandling.) Innspillspunkt 76: Kilsund-Holmen Rådmannens forslag ble vedtatt med 7 (1 KrF, 2 AP, 1 V, 1 SV, 1 H, 1 FrP) mot 2 stemmer (2 FrP). Ønsket arealbruk til bolig/fritidsbebyggelse/båthavn legges ikke inn. I stedet endres kommuneplanens arealdel i forslaget til sentrumsformål sammen med naboareal, se kart over. Dette betyr at gjeldende reguleringsplan tilsidesettes for dette arealet. I sentrumsformålet inngår forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen. Båthavnspørsmål må bli en del av reguleringsplan, dersom det fremmes en slik for behandling. Kommuneplanbestemmelser, vedtatt arealpolitikk, samt de forutsetninger som framkommer i saken her gir nærmere premisser for et eventuelt reguleringsplanarbeid. Willumstad-Hisøya Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

9 I forlag til ny kommuneplan legges inn hensynssone båndlagt for regulering i tillegg til den hensynssonen som er for området i gjeldende plan. Byggegrenser langs sjø: Kommuneplanutvalget behandlet samtlige forslag til byggegrenser for de 10 delområdene. Område: Delområde 1 - Strømbrua-Ormeviga Delområde 2 Fluet-Havstad Delområde 3 Songebukta Delområde 4 Dyviga Delområde 5 Trollnes-halvøya Delområde 6 - Bråtebukt-Mørfjærkilen Delområde 7 Arnevik Delområde 8 Dalskilen-Narestø vest Delområde 9 Brårvikkilen Delområde 10 Staubø Vedtak: Kommuneplanutvalget tar ut hele området. Enstemmig. Begrunnelse: Området er vedtatt å bli lagt ut til Båndlagt for regulering i forslag til ny kommuneplan Odden med stupebrett vest for gnr 41 bnr 158 bør ikke bebygges. (Hører til gnr.41 bnr 8 ). Byggegrensen flyttes derfor øst for odden. Enstemmig. Repr. Torbjørn Nilsen, FrP, ønsker alternativt forslag: Byggegrense i kystlinjen på hele byggeområdet, med unntak på de to svabergsonene i øst. Rådmannen bes tegne inn forslaget og det foreslås at utvalget behandler dette ved neste møte, den 6. november. Forslag fra Torbjørn Nilsen, FrP, om å legge byggegrensen i kystlinjen. Ved avstemming ble forslaget vedtatt med 5 (3 FrP, 1 KrF, 1 H) mot 4 (1 SV, 1 V, 2 AP) stemmer.

Revisjon av kommuneplanens arealdel - fase 2 - Konsekvensvurderinger og anbefaling av innspill- Vurderingsgrunnlag

Revisjon av kommuneplanens arealdel - fase 2 - Konsekvensvurderinger og anbefaling av innspill- Vurderingsgrunnlag ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Referanse: 2012/4926 / 84 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Revisjon av

Detaljer

Kommuneplanens arealdel-revisjon 2013-2023- Arealpolitikk Overordnede føringer ved utvelgelse av arealplaninnspill

Kommuneplanens arealdel-revisjon 2013-2023- Arealpolitikk Overordnede føringer ved utvelgelse av arealplaninnspill ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/4926 / 5 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Kommuneplanens

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Egengodkjent i bystyret 16.06.2011og egengodkjent tilleggsvedtak 08.12.2011 Saksnr.: 2010/17882 Dokumentnr.: 165 Løpenr.: 127122/2011 Klassering: 143 Saksbehandler:

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Innhold A1 A2 A2-2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11-1 A11-2 A11-3 A12 A13 Sande kommune Den norske kirke Den norske kirke Nedre Eiker kommune

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer