Kommuneplanens arealdel- revisjon sluttbehandling av arealbruksforslag og offentlig ettersyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanens arealdel- revisjon 2013-2023 - sluttbehandling av arealbruksforslag og offentlig ettersyn"

Transkript

1 ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Referanse: 2012/4926 / 102 Ordningsverdi: 143 Kommuneplanens arealdel- revisjon sluttbehandling av arealbruksforslag og offentlig ettersyn Rådmannens forslag til vedtak: 1) Kommuneplanutvalget vedtar de konkrete forslagene til arealbruk som framkommer i saksframstillingen her med tilhørende vedlegg. 2) Etter plan-og bygningslovens vedtar kommuneplanutvalget å legge ut forslag til ny kommuneplan, slik saksframstillingen redegjør for. Kart, beskrivelse, konsekvensutredninger, bestemmelser og retningslinjer må klargjøres ut fra de vedtak som er gjort gjennom kommuneplanutvalgets mange behandlinger. Vedlegg: 1. Oversikt over alle innspillspunkt 2. Innspillspunkt nr. 62-Knubben 3. Kopi av Brev fra Skilsø vel vedrørende Knubben 4. Kopi av Mail fra Blystad/Berge vedrørende Knubben 5. Innspillspunkt nr- 51- Solborg- Bjørn Bringsverd 6. Innspillspunkt nr. 72- Skytebane alternativ 1 :Moen Nord 7. Støyuredning Moen Nord 8. Innspillspunkt nr. 73- Skytebane alternativ 2: Skarkedalen 9. Støyutredning Skarkedalen 10.Skytebaneutvalgets redegjørelse 11.Innspillspunkt nr. 74 Stokken kapellkirkegård 12.Notat Stokken Gravplassbehov 13.Uttalelse fra Stuenes skole vedr. utvidelse av kapellkirkegård 14.Innspillspunkt nr. 75 Hytter- Abusland-Tromøya 15.Innspillspunkt nr. 76 Kilsund- Holmen 16.Innspillet om arealbruksendring-kilsund-holmen 17.Byggegrenser langs sjø Beskrivelse-kart -Delområder Bestemmelser og retningslinjer Saksfremstilling: Status for revisjonsarbeidet 2012/4926/-102 Side1av 6

2 Revisjonsarbeidet er kommet så langt at det nå er mulig å sende ut et forslag til ny kommuneplan til offentlig ettersyn, når de siste arealbuksforslagene blir behandlet gjennom denne saken. Med denne behandlingen er alle innspill om ny arealbruk gjennomført, både fra private og de som har kommet som ledd i andre pågående interne prosesser i kommunen. Videre kommer forslag til endringer i bestemmelser/retningslinjer opp ved denne behandlingen. Gjenstående innspill å behandle: Innspillspunkt nr 62- Knubben: Ved sist behandling av Knubben, ønsket kommuneplanutvalget å få informasjon om krav vedr. byggehøyder og at eiere av Fladeskjæra ble kontaktet for å få deres mening. Eiere av Fladeskjæra (Blystad- Berge) har sendt inn 2 mailer, se vedlegg. De har motforestillinger til planene for Knubben. I tillegg har det kommet merknad fra Skilsø vel, se vedlegg, som også går i mot planene for Knubben. Når det gjelder byggehøyder har dette blitt sett nærmere på. I innspillet beskrives at området skal peles til fjell. Hytter som bygges oppe på faste peler må ha gulv på min. kote (Stormflo +bølge skvalp). Utvendig veiareal må ligge på min. kote helst kote Dersom det bygges flytende hytter må disse ha ett fribord til sjø på min 1.00 m av hensyn til bølgeskvalp og stiv kuling- bølger. Med dette kan kommuneplanutvalget behandle innspillspunkt nr. 62- Knubben. Se vedlegg for administrativ vurdering og innstilling. Innspill nr- 51- Solborg- Bjørn Bringsverd: På kommuneplanutvalgets møte den 18. sept. d.å. ble det besluttet å konsekvensutrede innspillet, for behandling i kommuneplanutvalget. Det vises til vedlegg for saksframlegg og administrativ innstilling. Skytebane: Bystyret opprettet et politisk mandat for et skytebaneutvalg den Utvalget fikk i oppdrag å finne fram til minst 3 ulike lokasjoner. En av disse skulle være Snøreismyr, som tidligere har vært behandlet som reguleringsplan, men som ikke fikk flertall. Fristen for å ferdigstille oppdraget ble satt til 1. oktober, noe som holdt med god margin. (18. september.) Skytebaneutvalget har sett på 10 ulike lokasjoner og anbefaler at forslag til ny kommuneplan legger inn 2 alternativer til offentlig ettersyn. Begge er lokalisert i Austre Moland. Den ene ligger nord for E-18, øst for Brekka, benevnt Moen Nord. (Innspillspunkt nr. 72) Den andre ligger sør for E-18, nærmere bestemt nordøst for Sagene. (Innspillspunkt nr. 73) De andre alternativene, inkludert Snøreismyr anbefales ikke fra Skytebaneutvalget. Det vises til Utvalgets redegjørelse, se vedlegg. Her framgår hvordan utvalget har jobbet, metoder for utvelgelse, prosess og argumentasjon. Utvalgets redegjørelse ble lagt fram for kommuneplanutvalget den Der ble det gitt tilslutning til skytebaneutvalgets anbefalinger om å konsekvensutrede de to nevnte lokasjonene på samme måte som alle andre innspill om ny arealbruk i kommuneplanens arealdel.. Det vises til vedlegg. Det framgår av disse utredningene at det vil føre til noe ulike konsekvenser på de to lokasjonene. I samsvar med anbefalinger fra både skytebaneutvalg og kommuneplanutvalg, foreslår rådmannen at begge lokasjonene legges inn i forslag til ny kommuneplan. Ved offentlig ettersyn kan det komme inn verdifull informasjon som kan gi et godt beslutningsgrunnlag når bystyret skal avgjøre endelig arealbruk. 2012/4926/-102 Side2av 6

3 Innspillspunkt nr. 74 Stokken kapellkirkegård Det er behov for mer kirkegårdsareal rundt Stokken kapellkirkegård. Samtidig er det en viss grad av arealkonkurranse i samme område. Leos jorde, der en del av utvidelsene foreslås består av matjord (grasproduksjon) og benyttes mye vinterstid av barn og unge, særlig i Stuenes skoles regi. Ny storskole ved Stuenes er ikke på plass. Potensiale for framtidige rekreasjonsmuligheter bør ikke begrenses uten at dette er nøye vurdert. Dette er bakgrunn for at kirkegårdsutvidelser anbefales til et minimum, se vedlegg. Det er behov for å se nærmere på behovene hos alle parter når ny storskole har eksistert en periode. Innspillspunkt nr. 75 Hytter- Abusland-Tromøya Se vedlegg for redegjørelse og administrativ innstilling. Innspillspunkt nr. 76 Ønske om transformasjon Holmen-Kilsund Prosjektet Vekst i øst har avstedkommet et konkret innspill om endring av arealbruk på Kilsund Holmen. Fra næring til bolig/fritidsbolig. Her har administrasjonen vurdert at området må diskuteres i en større sammenheng i forhold til sentrumsutvikling. Se vedlegg for nærmere redegjørelse og administrativ innstilling. Willumstad: I gjeldende kommuneplan er arealet satt av til boligformål, med krav om felles planlegging. Det innstilles på at det i tillegg legges inn en hensynssone Båndlegging for ny regulering. Da er det hjemmel for å kreve ny plan og det gis en frist på 4 år. (Med muligheter for forlengelse.) Internett-informasjon: Alle innspill fra private er tilrettelagt på web: Bestemmelser og retningslinjer se vedlegg I vedlegget framgår forslag til ny tekst skrevet med rødt. Her skal særlig trekkes fram: Plankravet: Stadig mer nyansert og tilpasset. En forbedring i forhold til å slippe unødvendig byråkrati. Retn.linjer i kjerneområder for landbruk: Her har fylkesmannen ønske om 50 m grense, vi har foreslått 30 m. Basert på politiske signal i enkeltsaker. Teksten lyder; I tilfeller der det ellers ligger til rette for å dispensere ( ved søknad om fradeling og bygging av bolighus ) gjelder følgende avstandskrav: min. 30 m fra nybygget til dyrket mark, samt min. 10 m fra ny eiendomsgrense til dyrket mark. Sone m/felles krav om planlegging for flere eiendommer (H 810) er tatt ut. Det viser seg vanskelig å få gjennomført og det er ikke politisk ønske om å holde på dette når det søkes om fritak. Kulturminnevernregistreringer er også en utfordring med å se store areal sammen. Byggehøyde langs sjø: Fylkesmannen har meddelt ønske om kotehøyde på Ut fra nasjonale retningslinjer om emnet, og framtidige beregninger av havstigning/landhevning for vårt område er administrasjonen av den oppfatning at er tilstrekkelig. Infrastruktursone (H 400) (Sentrum- sør for Strømsbuveien): (SKibberheia mot Strømsbuveien) : Ved fortettingsprosjekter i dette området er vegløsninger og trafikk viktig å få avklart i en større sammmenheng. Det er derfor foreslått et plankrav i denne sonen. 2012/4926/-102 Side3av 6

4 Byggegrenser langs sjø Det vises til redegjørelse i vedlegg. Slik administrasjonen vurderer det vil plan- og bygningslovens alminnelige regler, sammen med kommuneplanbestemmelser ivareta de hensyn som 100 m byggeforbudet skal ivareta innenfor de områdene der det nå foreslås en alternativ byggegrense mot sjø. Det er imidlertid kommet innspill fra fylkesmann og fylkeskommune pr. mailkorrespondanse om at det kreves egne bestemmelser på hva som kan tillates og hva som ikke kan tillates, på de byggeområdene hvor det legges inn differensiert/alternativ byggegrense. I så fall må dette avklares under offentlig ettersyn av planforslaget. Stier og løyper i Arendal øst- knyttet mot ny E-18 Det har vært konstruktive prosesser med Statens vegvesen i forhold til å tenke tilrettelegging av nye løyper/turveisystemer i bymarka (sentrum øst), når ny E-18 kommer. Et mål har vært å få på plass en hovedturvei, som tilbyr en stor rundløype i bymarka øst, med mange adkomstmuligheter fra alle boligområder og som gir muligheter for kryssinger av ny E-18 og tilførselsvei Longum-Krøgenes. Fra sentrum mot Saltrød, via Heftingsdalen og til knutepunkt ved Nesheim og derfra til Bjørnebo og lysløype. Ved Nesheim er det tilknytning videre mot eksisterende sti-og løypesystem mot Granestua. Turveien skal være av høy standard med bredder som gir mulighet for kjøring av skiløypemaskin. Det har vært avholdt eget møte med berørte grunneiere. I kommuneplanen legges forslag til slik hovedturvei/løype inn, med en hensynssone friluftsliv som er 30 m bred. Bredden er satt så vidt stor, for at løypa skal synes i kartet. Ved utførelse er det snakk om 3-4 m bredde + nødvendige grøfter og nødvendige ryddebelter. Turveien/løypa er lagt inn med en grov strek. Det vil bli store muligheter for justeringer i samarbeid med grunneiere. Dette er berørte informert om. Turveien vil bli en vei/løype som kan nyttes av mange. Det vil kunne kalles en urban friluftslivstilrettelegging, som på den ene siden kan anses negativt, med tanke på naturinngrep. Men etter administrasjonens vurdering vil den gi et unikt rekreasjonstilbud som ikke finnes i dag. Rundt byen vil det likevel være tilstrekkelig med andre skogsområder, som er mindre tilrettelagt. All erfaring fra tilsvarende tilrettelegging andre steder tilsier stor økning av folk som trimmer og går tur. Med høy tilretteleggingsgrad (god standard på veiene) vil det også bli muligheter for flere brukergrupper, som for eksempel de som er avhengig av å trille. (Rullestolbrukere, barnevogner, rullatorer, syklister). I et helseperspektiv vil dette være svært positivt. Finansiering av hovedløype/turveisystemet med adkomster er tenkt gjennom statlige E-18-midler. I tillegg til nevnte stier og løyper som legges inn i kartet, legges inn ny vedtatt kommunedelplan for E-18 og de gamle alternative korridorene tas ut. Kartet: Til behandlingen den 16. oktober vil det framlegges et prøvetrykk. Det gjenstår behandling av noen innspill på samme møte så kartet kan ikke gjøres ferdig på forhånd. Før saken sendes ut til offentlig ettersyn vil samtlige samtlige arealbruksvedtak tegnes inn. Det vil, i samsvar med det som er vedtatt i planprogrammet, bli lagt en annen kartlayout til grunn. Alle regulerte områder i kommunen vil framstå hvite. Dette vil medføre at kommuneplanens papirkart ikke lenger blir så lett å bruke med tanke på å se en helhetlig arealbruk. På den annen side vil kartet bli bedre å bruke i juridisk sammenheng. Dette har betydning for opplysninger til meglere og ved behandling av plan- og byggesaker. Det vil bli mindre rom for tolkninger når kommuneplan og reguleringsplan ikke er i samsvar. Det blir tydelig at i de hvite områdene er det reguleringsplanen som skal gjelde. Offentlig ettersyn vil medføre synspunkter- også på kartlayout. Dersom det er mange innvendinger til ny kartlayout må det vurderes om kartet skal tegnes opp slik som nå, før endelig avgjørelse i bystyret. 2012/4926/-102 Side4av 6

5 Offentlig ettersyn Når saken i praksis sendes ut,vil det følge med redegjørelse /beskrivelse av alle de vedtak som er gjort i kommuneplanutvalget. Det vil beskrives i oversikt hva som er lagt inn av nye arealbruksformål og hensynssoner, byggegrenser og annet av relevant informasjon. Videre legges alle konsekvensutredningene av enkeltinnspillene ut eller det gis informasjon om hvor de kan leses på nett. Hva er ønskelig å ta opp ved neste rullering: Bestemmelser og retningslinjer omkring krav til lekeområder. Her er det ambisjoner om forbedring. Grønnstruktur- Markagrenser. Grønnstruktur i tettbebyggelse, riktig juridisk illustrering på kart, med mer. Arealfastsettelser som er utgått på dato Byggegrenser langs sjø, fortsettelse Rådmannens vurderinger av kommuneplanforslagets samlede virkninger: Dersom en ser på de vedtak som er gjort med hensyn til ny arealbruk som skal legges inn i forslag til ny kommuneplan er det etter rådmannens vurdering alt i alt et planforslag som er i tråd med vedtatt arealpolitikk, nasjonale og regionale mål. På noen områder er det nyanser og uenighet mellom administrasjon og politisk hold, men overveiende kan forslag til ny arealbruk sies å ta tilstrekkelig hensyn til de store linjene. Vekst og utvikling av bolig- og næringsområder er greit balansert mot vernehensyn. Jordvernet er ivaretatt, det er ingen matjord som tas. Kjerneområdene for landbruk har hatt stor betydning for avgjørelser i saker som har vært diskutert. Naturmiljøer og fareområder er ivaretatt bedre gjennom flere hensynssoner og det er ikke lokalisert byggeområder med de store konfliktene. Noen nyanser er det selvsagt også her. I forhold til sjø- og strandsoner i bebygde områder foreslås for 10 delområder en differensiert byggegrense som etter rådmannens vurdering vil gi en bedre og mer forståelig forvaltning av de interesser som ligger bak byggeforbudet. Der det er foreslått byggegrense i kystlinja er det vurdert at interessene som ligger bakom 100 m byggeforbud ikke blir skadelidende. Innspill om boligområder er prioritert der de bygger oppunder kollektivlinjer og knutepunkt/sentra, i tråd med det som er strategien til Byplan Arendal Lavutslippsamfunnet har vært et bærende prinsipp for å prioritere utbyggingsområder. Helseforebygging gjennom arealfastsettelser som gir grunnlag for å sykle og gå har vært styrende. Dette er et langsiktig arbeid, men målet er klart. Barn og unges interesser, kulturmiljø, beredskap, infrastruktur og flere sektorinteresser er tema som hvert nytt arealplaninnspill er vurdert opp i mot. For Tromøya er det trukket opp en arealpolitikk for ønskelige vekstretninger og innspill om ny arealbruk har for disse områdene blitt fulgt opp i forhold til denne politikken. Transformasjon av flere områder er også en god måloppnåelse. Til slutt skal nevnes at bestemmelser og retningslinjer stadig forbedres i forhold til å gi et godt forvaltningsregime for både innbyggere og administrasjon. Det som ble vedtatt av oppgaver i planprogrammet er fulgt opp, så nært som ett punkt. Det var å gå i gjennom arealbruk som ikke ser ut til å bli realisert for å vurdere endret arealbruksstatus. Dette må tas opp igjen ved senere revisjoner. 2012/4926/-102 Side5av 6

6 I forhold til tidsperspektivet som ble vedtatt i planprogrammet skulle ny kommuneplan vedtas av bystyret innen Teoretisk kan dette fortsatt gå, men dette vil medføre at bystyret får kommuneplanen til behandling i desembermøtet. Da er det budsjettbehandlinger og rådmannen vil derfor anbefale at kommuneplanen kommer opp på nyåret. Det er også en mulighet for at regionale myndigheter kan komme med innsigelser til planforslaget. Da vil det ikke kunne legges fram en sak i desember. Innsigelser forsøkes løst gjennom dialog, før det legges fram for politisk avgjørelse. Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 11. oktober /4926/-102 Side6av 6

7 Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget Behandling: Innspillspunkt nr.62 : Kommuneplanutvalget fattet følgende enstemmige vedtak: Knubben avsettes til Kombinert bebyggelse og anlegg, en sone på 10 m omkring i sjø avsettes til kombinerte formål i sjø og vassdrag i forslag til ny kommuneplan. For øvrig opprettholdes gjeldende k-plan. Reguleringsplanarbeid må følge opp premisser og mål som framgår av kommuneplan og de forutsetninger som vil bli lagt til grunn for en utvikling av området, med tanke på teknisk infrastruktur, med mer. Innspillspunkt nr. 51 Solberg. Bjørn Bringsverd: Torbjørn Nilsen, FrP, foreslo at omsøkte område avsettes til boligformål. Ved avstemming mellom Torbjørn Nilsen sitt forslag og rådmannens forslag ble Torbjørn Nilsen sitt forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Med 7 stemmer (1 KrF, 2 AP, 1 H, 3 Frp ) mot 2 stemmer (1 SV, 1 V) legges byggeområdeboligformål inn på gnr 444 Bnr 3 som omsøkt i forslag til ny kommuneplan Innspillspunkt 72- Skytebaneanlegg alternativ 1 -Moen Nord- Alternativ a og b Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Forslag til ny kommuneplan legger inn forslag til lokasjon for skytebane ved Moen Nord,begge alternativ, med hensynssone støy på de gule og røde støysonene. Arealformålet er idrettsanlegg. Forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn og da vil det komme inn ulike bemerkninger som kan gi et bedre kunnskapstilfang og et godt beslutningsgrunnlag før endelig avgjørelse i bystyret. Alle merknader som har kommet til nå, samt de som eventuelt kommer skal legges fram for politisk behandling. Innspillspunkt -73: Skytebaneanlegg alternativ 2 -Skarkedalen Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag til ny kommuneplan legger inn forslag til lokasjon for skytebane ved Skarkedalen, med hensynssone støy på de gule og røde støysonene. Arealformålet er idrettsanlegg. Forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn og da vil det komme inn ulike bemerkninger som kan gi et bedre kunnskapstilfang og et godt beslutningsgrunnlag før endelig avgjørelse i bystyret. Alle merknader som har kommet til nå, samt de som eventuelt kommer skal legges fram for politisk behandling.

8 Innspillspunkt 74: Stokken kapellkirkegård Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. I forslag til ny arealdel tas gjeldende utvidelsesmulighet for Stokken kapellkirkegård ut. Det legges inn et mindre areal i forlengelsen østover, se kart under vurdering og konklusjon i saksframstillingen. Innspillspunkt nr Tromøya- Abusland Hytter Einar Kraft Myhren, SV fremmet følgende forslag til vedtak, med kartvedlegg: Kommuneplanens arealdel endres fra LNF til eksisterende Fritids-og turistformål, angitt på medfølgende kartutsnitt. Ved votering ble forslaget fra Einar Kraft Myhren vedtatt med 6 (1 KrF, 2 AP, 1 V, 1 SV, 1 H) mot 3 stemmer (3 FrP). Kommuneplanens arealdel endres fra LNF til eksisterende Fritids-og turistformål, angitt på medfølgende kartutsnitt. (Kartutsnittet legges inn i saksframstillingens skjema-i forbindelse med kommuneplanutvalgets behandling.) Innspillspunkt 76: Kilsund-Holmen Rådmannens forslag ble vedtatt med 7 (1 KrF, 2 AP, 1 V, 1 SV, 1 H, 1 FrP) mot 2 stemmer (2 FrP). Ønsket arealbruk til bolig/fritidsbebyggelse/båthavn legges ikke inn. I stedet endres kommuneplanens arealdel i forslaget til sentrumsformål sammen med naboareal, se kart over. Dette betyr at gjeldende reguleringsplan tilsidesettes for dette arealet. I sentrumsformålet inngår forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen. Båthavnspørsmål må bli en del av reguleringsplan, dersom det fremmes en slik for behandling. Kommuneplanbestemmelser, vedtatt arealpolitikk, samt de forutsetninger som framkommer i saken her gir nærmere premisser for et eventuelt reguleringsplanarbeid. Willumstad-Hisøya Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

9 I forlag til ny kommuneplan legges inn hensynssone båndlagt for regulering i tillegg til den hensynssonen som er for området i gjeldende plan. Byggegrenser langs sjø: Kommuneplanutvalget behandlet samtlige forslag til byggegrenser for de 10 delområdene. Område: Delområde 1 - Strømbrua-Ormeviga Delområde 2 Fluet-Havstad Delområde 3 Songebukta Delområde 4 Dyviga Delområde 5 Trollnes-halvøya Delområde 6 - Bråtebukt-Mørfjærkilen Delområde 7 Arnevik Delområde 8 Dalskilen-Narestø vest Delområde 9 Brårvikkilen Delområde 10 Staubø Vedtak: Kommuneplanutvalget tar ut hele området. Enstemmig. Begrunnelse: Området er vedtatt å bli lagt ut til Båndlagt for regulering i forslag til ny kommuneplan Odden med stupebrett vest for gnr 41 bnr 158 bør ikke bebygges. (Hører til gnr.41 bnr 8 ). Byggegrensen flyttes derfor øst for odden. Enstemmig. Repr. Torbjørn Nilsen, FrP, ønsker alternativt forslag: Byggegrense i kystlinjen på hele byggeområdet, med unntak på de to svabergsonene i øst. Rådmannen bes tegne inn forslaget og det foreslås at utvalget behandler dette ved neste møte, den 6. november. Forslag fra Torbjørn Nilsen, FrP, om å legge byggegrensen i kystlinjen. Ved avstemming ble forslaget vedtatt med 5 (3 FrP, 1 KrF, 1 H) mot 4 (1 SV, 1 V, 2 AP) stemmer.

Kommuneplanens arealdel -revisjon 2013-2023- Sluttbehandling før offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel -revisjon 2013-2023- Sluttbehandling før offentlig ettersyn ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Referanse: 2012/4926 / 108 Ordningsverdi: 143 Kommuneplanens

Detaljer

Kommunedelplan for His bydelssenter - oppstart av planarbeid

Kommunedelplan for His bydelssenter - oppstart av planarbeid ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Referanse: 2014/7809 / 11 Ordningsverdi: L05/&40 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Kommunedelplan

Detaljer

Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816

Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816 Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816 Side 1 av 6 Andebu kommune - kommuneplanens arealdel - revisjon 2014-2026 - sluttbehandling av arealbruksforslag

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/7809 / 43 Ordningsverdi: 09062014-26 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget His bydelssenter

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel - fase 2 - Konsekvensvurderinger og anbefaling av innspill- Vurderingsgrunnlag

Revisjon av kommuneplanens arealdel - fase 2 - Konsekvensvurderinger og anbefaling av innspill- Vurderingsgrunnlag ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Referanse: 2012/4926 / 84 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Revisjon av

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7587 / 6 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Områdereguleringsplan

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/5988 / 5 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Høgedalslia,

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/6657 / 27 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Heftingsdalen

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/962-16430/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.05.2016 Saksframlegg Sluttbehandling - opphevelse av planer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for del av Solberg Vestre, II, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for del av Solberg Vestre, II, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/8240 / 17 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Forslag

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/2290 / 35 Ordningsverdi: 09062014-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Nettverksamling for kommunal planlegging 27.05.13 Birgitte Kahrs, Byplankontoret Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson Vedtatt i Bystyret 21.03.13 www.trondheim.kommune.no/arealdel

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet Behandlet i kommuneplanutvalget 16. oktober og 6. november 2013

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/1863-8 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 26/17 15.03.2017 Formannskapet 45/17 16.03.2017 Komite

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014002 Arkivsaksnr: 2014/218-18 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/17 19.10.2017 Kommunestyret 93/17 30.10.2017

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2017/3036-1 Arkiv: 140 Dato: 28.04.2017 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Arne Aukland Utv.saksnr Utvalg Møtedato 20/17 Fast utvalg for plansaker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift /38 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift /38 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L13 Dato: 10.07.2015 Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift 24.08.2015 15/38 Kommunestyret 01.09.2015 Saksbehandler: Ingjerd Astad Sluttbehandling av endring

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 229/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 94/12 Kommunestyret 08.10.2012 KOMMUNEDELPLAN FOR KLØFTA - AVKLARING AV

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/4-61 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2011-2023 - SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNESTYRET

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommuneplanens arealdel

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommuneplanens arealdel ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2013/905 Arkivkode: 141 Saksbehandler: Jens Langkaas Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet 06.06.2016 49/16 Kommunestyret 20.06.2016 Kommuneplanens

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Arkitekt - Service AS Postboks 424 4804 Arendal Dato: 29.05.2013 Vår ref: 2011/5847-34 Deres ref: Arkivkode: 206/647 Saksbeh.: Tlf.: 37013970 Liv Cathrine

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/3339 / 10 Ordningsverdi:09062015-13 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Mørlandsmoen,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel-revisjon 2013-2023- Arealpolitikk Overordnede føringer ved utvelgelse av arealplaninnspill

Kommuneplanens arealdel-revisjon 2013-2023- Arealpolitikk Overordnede føringer ved utvelgelse av arealplaninnspill ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/4926 / 5 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Kommuneplanens

Detaljer

Notat om byggegrenser langs sjø og vassdrag, Høst 2016

Notat om byggegrenser langs sjø og vassdrag, Høst 2016 Notat om byggegrenser langs sjø og vassdrag, Høst 2016 Dette notatet skal gi en kort forklaring av hvordan man skal forstå de fastsatte byggegrensene og hvordan man skal forstå regelverket med byggegrenser.

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Indre Kittelsbukt, mindre endring. Saksfremlegg. Saksgang: Kommuneplanutvalget. Rådmannens forslag til vedtak:

ARENDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Indre Kittelsbukt, mindre endring. Saksfremlegg. Saksgang: Kommuneplanutvalget. Rådmannens forslag til vedtak: ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf Saksgang: Referanse: 2012/6951 / 9 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Reguleringsplan

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Virkemidler i Plan og bygningsloven. v/spesialrådgiver Tom Hoel

Virkemidler i Plan og bygningsloven. v/spesialrådgiver Tom Hoel Virkemidler i Plan og bygningsloven v/spesialrådgiver Tom Hoel Virkemidler Plan- og bygningsloven inneholder en rekke virkemidler som kan ivareta naturmangfoldet De viktigste juridiske virkemidlene er

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029

Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029 Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029 Innhold Om kartutsnittene... 1 Golfbaneområde G5 Slettmoen tilbakeføring til LNF... 2 Næringsområde

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV TANGEN 1.GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV TANGEN 1.GANGS BEHANDLING ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2010/1288 / 4 Ordningsverdi: 1709r1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Planutvalget REGULERINGSPLANFORSLAG

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Planforslag for Fluet, 2.gangsbehandling

Planforslag for Fluet, 2.gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Elin Lunde, tlf 37013402 Referanse: 2010/1575 / 47 Ordningsverdi: 2214pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret 25.08.2011 Planforslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/10998 / 16 Ordningsverdi: 2818pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte Flå kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00014-37 Saksbehandler Jon Andreas Ask Kommunedelplan for Gulsvik - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 2015-2019 28.03.2017 30/17 Kommunestyret

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 127/17 Formannskapet 06.06.2017 49/17 Kommunestyret 13.06.2017 DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Sandvigveien 120, Hisøy, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Sandvigveien 120, Hisøy, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/1526 / 26 Ordningsverdi: 09062013-8 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset sluttbehandling

Kommunedelplan for Hjelset sluttbehandling Molde kommune Rådmannen Arkiv: K201301 Saksmappe: 2015/3351-80 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 19.10.2016 Saksframlegg Kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 - sluttbehandling Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Saksframlegg. Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer

Saksframlegg. Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer Saksframlegg Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Leif Sølve Bjørkevoll FE - 144, HIST - 13/19 14/746 Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.04.2016 Sak: 53/16 Tittel: Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 12/14816 Vedtak: 1. Bystyret vedtar forslag til kommunedelplan

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr.

FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. Utvalg Møtedato Saksnr. SAKSFRAMLEGG FORTETTING I EKSISTERENDE BOLIGOMRÅDER - UTVIKLING AV STRATEGIER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Leif Sølve Bjørkevoll Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 13/19 Løpenr.: 3772/14 Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune Behandling:

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune Behandling: Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 13.11.2014 Behandling: Hallgeir Grøntvedt fremmer på vegne av planutvalget følgende ny innstilling i saken: kan det fremmes reguleringsplan for området.

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:04/00838 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 14.04.2005 0036/05 FORMANNSKAPET 12.05.2005 0040/05 FORMANNSKAPET 13.10.2005 0111/05

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /14 2 Kommunestyret /14. Kommuneplanens arealdel Sluttbehandling.

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget /14 2 Kommunestyret /14. Kommuneplanens arealdel Sluttbehandling. Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/00207-196 Arkivkode. Overordna plan Saksbehandler Knut Baklid Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 26.06.2014 8/14 2 Kommunestyret 27.08.2014 51/14 Kommuneplanens

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 24.11.2009 Møtetidspunkt: Kl. 18.00 19.40 Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 13/20 Hovedutvalg for arealbruk og drift /20 Kommunestyret - Bjugn kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 13/20 Hovedutvalg for arealbruk og drift /20 Kommunestyret - Bjugn kommune Bjugn KOMMUNE Arkiv: 140 Dato: 02.04.2013 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 13/20 Hovedutvalg for arealbruk og drift 23.04.2013 13/20 Kommunestyret - Bjugn kommune 29.04.2013 Saksbehandler: Lisa Ekmann

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 054/ Kommunestyret 059/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 054/ Kommunestyret 059/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse - 15/6689 FE - 109, FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Fåvang - godkjenning av plan Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 17.02.2016 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664-162 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Utlegging til høring og offentlig ettersyn. Kommunedelplan for Dagalifjellet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Gnr 44 bnr utvidelse - Lensmannsgården Småbåthavn - Vurdering av klage

Gnr 44 bnr utvidelse - Lensmannsgården Småbåthavn - Vurdering av klage ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/1587 / 21 Ordningsverdi: 44/527 Vår saksbehandler Frank Olav Gauslå, tlf 37013738 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Planutvalget Gnr 44 bnr 527

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL ENDELIG VEDTAK

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL ENDELIG VEDTAK Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 29.03.2017 Sak: 57/17 Resultat: Innstilling m tillegg vedtatt Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2026 - TIL ENDELIG VEDTAK

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12 Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Søknad om dispensasjon, fradeling av parsell

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/78 Hovedutvalg for arealbruk og drift /39 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/78 Hovedutvalg for arealbruk og drift /39 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L13 Dato: 10.07.2015 Saksnr Utvalg Møtedato 15/78 Hovedutvalg for arealbruk og drift 24.08.2015 15/39 Kommunestyret 01.09.2015 Saksbehandler: Ingjerd Astad Sluttbehandling av områderegulering

Detaljer