Nye miljøvilkår i gamle vannkraftanlegg - Revisjoner og ny vannforvaltning. Regionmøter LVK 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye miljøvilkår i gamle vannkraftanlegg - Revisjoner og ny vannforvaltning. Regionmøter LVK 2014"

Transkript

1 Nye miljøvilkår i gamle vannkraftanlegg - Revisjoner og ny vannforvaltning Regionmøter LVK 2014

2 Eksempel på konsesjon som kan revideres: Regulering av Sira- og Kvina-vassdragene - Sira Kvina Kraftselskap

3 Revisjon hjemlet i vassdragsreguleringsloven 10 tredje ledd: «Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år. Er det gitt flere reguleringskonsesjoner i samme vassdrag til forskjellig tid, kan kortere revisjonstid fastsettes» Revisjon innebærer endring av vilkårene i en konsesjon

4 Hvorfor revisjon? Synet på miljøvern og skadevirkninger har endret seg vesentlig de siste årene mer kunnskap Eldre konsesjoner med utdaterte vilkår Ny og endret måte å kjøre magasinene på - effektkjøring Mer nedbør Internasjonale miljøforpliktelser Like vilkår for konsesjonærene strengere vilkår i nye konsesjoner Reiseliv, turisme

5 Hvorfor revisjon, forts: Økt eksport av kraft til kontinentet Fornybarforpliktelser økt press på ny utbygging i samme vassdrag Opprustning- og utvidelsesprosjekter (husk OEDs retningslinjer side 20): «I de tilfeller der en vilkårsrevisjon og et O/Uprosjekt berører samme konsesjon eller konsesjoner, skal NVE søke å behandle revisjonskravene sammen med konsesjonsbehandlingen av O/U-prosjektet. Gjennom endring av eksisterende vilkår og/eller fastsettelse av nye vilkår, kan mange av kravene i en revisjon bli løst.»

6 Hvorfor revisjon, forts: Ot.prp. nr. 50 ( ) s. 114: «Behovet for en slik revisjonsadgang for konsesjonsvilkårene begrunnes i den utvikling som skjer innenfor dette området. Dette kan dreie seg om forholdet til naturforholdene på stedet, eller forholdet til ny lovgivning. Andre momenter som frembringer et behov for justering av konsesjonsvilkårene kan være endrede samfunnsforhold, nye skader og ulemper på grunn av langtidsvirkninger av reguleringen, hydrologiske eller økologiske forhold, økonomiske forhold o.s.v.»

7 Hva kan endres i en revisjon? Ot.prp. nr. 50 ( , s. 114): «Samtlige vilkår som er oppstilt i konsesjonen, kan undergis ny vurdering på bakgrunn av de erfaringer man har gjort seg i løpet av perioden.» Eksempler på vilkår som kan endres/innfases: Krav om minstevannføring, magasinfylling, sommervannstand Terskelbygging, vannspeil Erosjonssikring Fiskeutsetting, biotopjusterende og estetiske tiltak Miljøfond og økonomiske vilkår

8 Saksbehandling Ikke lovbestemt hvordan revisjonsprosessen skal foregå, kun generell hjemmel for revisjon Ingenting i lovteksten Ingen beskrivelser i forarbeidene Ingen forskrifter Praksis: Vinstra og Tesse «Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer» OED mai 2012

9 Saksgang revisjonssak: Kommunen som representant for «allmenne interesser» kan fremme revisjonskravet Kommunen bør få innspill fra lokale interesser, vannregionmyndigheten osv. før kravet fremmes Kommunen kan fremme revisjonskravet sammen med vannregionmyndigheten Vannregionmyndigheten kan fremme kravet alene Revisjonskravet må begrunnes Beskrivelse av skader, ulemper Forslag til tiltak, forbedringer (minstevannføring mv.)

10 Saksgang revisjonssak forts: NVE bestemmer om revisjonssak åpnes (kan påklages til OED) Konsesjonæren utarbeider revisjonsdokument Eventuelle O/U-prosjekter bør tas med Høringsrunde Konsesjonær kommentere høringsinnspill NVE innstiller på endringer og nye vilkår OED avgjør, revisjonen vedtas i kgl.res. Prosessen vil erfaringsmessig ta veldig lang tid!

11 Årdalsvassdraget Hjelmeland: Hjelmeland kommune fremmet revisjonskrav da konsesjon var 50 år i 1998 NVE avgav innstilling til OED i 2003 Februar 2014: OED har ennå ikke sluttført revisjonen

12 Sakkyndig bistand utgiftsdekning til kommunen Behov for sakkyndig bistand: Ofte kompliserte saker hydrologisk, naturfaglig og juridisk Nødvendige kostnader til dette skal dekkes av konsesjonær, vdrregll. 6 nr. 1 fjerde ledd: «Utgifter til nødvendig juridisk og annen sakkyndig hjelp som er påløpt etter at melding er lagt ut til offentlig gjennomsyn som bestemt i lov 14. Juni 1985 nr annet ledd erstattes grunneiere, rettighetshavere, kommuner og andre interesserte av søkeren i den utstrekning det finnes rimelig. Avgjørelsen treffes av departementet.»

13 OED har avgjort at vregl. 6 nr. 1 fjerde ledd får virkning også for revisjoner Erfaringen er at konsesjonæren likevel motsetter seg å dekke slike utgifter Men i retningslinjene til OED: «Det forutsettes at det ikke er behov for omfattende juridisk bistand i disse sakene.»

14 Behov for sakkyndig og juridisk bistand? Hemsil-reguleringen som eksempel: Gjeldende rett var utlagt uriktig i konsesjonærens revisjonsdokument: Revisjon ble beskrevet som en «sikkerhetsventil» Oppstilte egne vilkår for om revisjon kunne kreves Feil om økonomiske vilkår og minstevannføring Snevret inn rammene for revisjonsinstituttet Brukte Borten Moes foredrag til LVK-LM som rettskilde Forutsatte at kommunen ikke hadde behov for juridisk bistand

15 Ny vannforvaltning EUs vanndirektiv implementert i norsk rett gjennom Forskrift om rammer for vannforvaltningen av 15. des 2006 nr (vannforskriften) Direktivet fastsetter ambisiøse miljømål og er et viktig miljødirektiv, og innebærer en ny og sektorovergripende vannforvaltning i Norge Vannforskriftens bestemmelser og den nye vannforvaltningen berører vannkraft i stor grad både ny kraftutbygging og eksisterende kraftanlegg

16 16 vannregioner, hvorav 5 har avrenning til Sverige eller Finland 11 vannregionmyndigheter Vannregionutvalg Litt over 100 vannområder, inndelt etter nedbørsfelt Vannområdeutvalg

17 Vanndirektivet/vannforskriften Miljøtiltak i alle vassdrag som har en miljøtilstand under streken I regulerte vassdrag: Revisjon av gamle konsesjoner aktuelt tiltak Vannforvaltningsplaner skal legge en plan for å oppnå miljømålene innen fristen

18 Vannforvaltningsplaner Utarbeides som regionale planer etter plan- og bygningslovens kapittel 8 6-årsplaner - syklus Frivillig planperiode i Norge for utvalgte vassdrag i perioden : Forvaltningsplaner som omfatter alle vassdrag Norge ligger en periode etter EU Helhetlig og sektorovergripende: Vurderer hele vassdraget/nedbørsfeltet og vurderer samlet påvirkning og tiltak innen alle sektorer (vannkraft, landbruksavrenning, vannuttak, sur nedbør, industriutslipp, avløp/kloakk, fiskeoppdrett etc )

19 Vannforvaltningsplanene: I vannforvaltningsplanene fastsettes forpliktende miljømål for hvert vassdrag/innsjø Miljømålet skal være den miljøtilstand som kan oppnås når alle tiltak i kommende planperiode er gjennomført Alle tiltak som ikke er uforholdsmessig dyre eller teknisk umulig skal gjennomføres Det lages et tiltaksprogram Målet skal nås i løpet av planperioden, jf. forskriften 8 Fristen for å nå miljømål kan unntaksvis utsettes på bestemte vilkår, jf. forskriften 9 Sektormyndigheter fatter avgjørelser innenfor sin sektor, men vannforvaltningsplanene blir styrende for sektormyndighetenes beslutninger

20 Vannforvaltningsplanene : Forslag til vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram på høring fra 1. juli 2014 Vedtak i fylkestingene og sentral godkjenning i 2015 Nye tiltak som inngår i tiltaksprogrammet skal igangsettes innen 2018 Miljømål skal være nådd innen utgangen av 2021 Ny 6-årsplan Mange konsesjoner åpnes for revisjon frem til 2022

21 Revisjoner og vanndirektivet Vanndirektivet: Sektorovergripende vannregionmyndigheter fastsetter hvert 6. år miljømål i alle vassdrag Revisjoner: Hvert 30. år kan kommunene fremme krav om revisjon/modernisering av konsesjonsvilkårene overfor energimyndigheten Frister i vannforvaltningsplanene lang saksbehandlingstid i revisjonssakene Sammenfallende mål, men ulike tidssykluser, ulike myndigheter, ulike prosesser

22 Stortinget s syn Innst. S. nr 131 ( ) Komiteen mener tiltaksplanene som skal utarbeides med utgangspunkt i direktivet, må innlemme revisjoner av vannkraftkonsesjoner. I særdeleshet er det viktig å få til ordentlige miljøforbedringer der det ikke er krav om minstevannføring i dag. På sikt må konsesjonsrevisjonene synkroniseres med revisjon av forvaltningsplanene i vannregionene, slik direktivet forutsetter. Komiteen vil påpeke at det generelt er stort forbedringspotensial på mange plan i gamle vannkraftverk, der potensialet for miljøforbedring kan være stort med bare litt vannslipp.

23 NIVA miljørammer for fornybar energi: «Stortinget har etterlyst prioritet og samordning mellom vilkårsrevisjon og forvaltningsplanene etter vanndirektivet.» «Ved behandlingen av forvaltningsplanene i Regjeringen i juni 2010 ble det bestemt at fastsettelse av GØP (miljømål) med tilhørende forbedringstiltak skal skje gjennom konsesjonsprosessen knyttet til vilkårsendringer og ikke knyttet til prosessen for forvaltningsplanene etter vannforskriften» LVK, Samarbeidsrådet for Naturvernsaker, FRIFO, SABIMA og Norske Lakseelver har bedt ESA om å vurdere Regjeringens vedtak om å holde revisjoner utenfor vanndirektivets system.

24 ESA til norske myndigheter 22. februar 2012: Medlemsstatene skal sørge for at relevante tillatelser (..) blir gjennomgått (..) hensiktsmessig. Det betyr at når det er nødvendig, og minst hvert 6. år, må kompetent nasjonal myndighet være i posisjon til å vurdere relevante tillatelser (..) med for å sikre at miljømålet (..) nås. Det er klart at denne bestemmelsen medfører at prosessene under vanndirektivet må ha forrang foran enhver nasjonal konsesjonsordning. Revisjonstiltak er svært relevant tiltak for å nå miljømål i regulerte vassdrag Norske myndigheter har til dels endret syn Saken er ikke avgjort i ESA

25 Nasjonal gjennomgang av revisjoner NVE og Miljødirektoratet Ca. 400 konsesjoner i 187 vassdrag 103 av de 187 vassdragene er prioritert til minstevannføring eller magasinrestriksjoner (kategori 1.1 og 1.2) Samlet krafttap anslått til 2,3-3,6 TWh Rapporten gir uttrykk for bedre avveiing mellom kraftproduksjon og miljøhensyn

26 Brev fra OED og MD til vannregionene 24. januar: «..Tiltak som vannslipp/magasinrestriksjoner legges derfor som utgangspunkt bare til grunn for miljømål i de høyt prioriterte vassdragene.» (Kategori 1.1.) «Friluftsliv og landskap er ikke alene en begrunnelse for å foreslå minstevannføring/magasinrestriksjoner ved miljømålfastsettelsen.» MDs brev til ESA 31. juli 2013: The screening provides input on how significant adverse effects and important environmental values are to be considered nationally. It does not affect the requirement of individually set environmental objectives which applies to all heavily modified water bodies."

27 Brev fra OED og MD til vannregionene: «Kapasitetsproblemer i forvaltningen skal som utgangspunkt ikke brukes som argument for å sette lavere miljømål, men kan gjøre det nødvendig å bruke adgangen til å utsette måloppnåelsen.» Vannforskriften 9 måloppnåelse kan kun benyttes hvis: a) forbedringene kan av tekniske årsaker ikke gjennomføres innen fristen, b) det ville være uforholdsmessig kostnadskrevende å gjennomføre forbedringen innen fristen, eller c) det foreligger slike naturforhold at en forbedring av vannforekomsten innen fristen ikke lar seg gjennomføre.

28 E-post fra NVE til kommunene i januar 2014 i Tokke-Vinje-revisjonen: «NVE har nå i en lengre periode brukt mye tid og ressurser på å gjennomføre en nasjonal gjennomgang av konsesjoner som kan revideres innen (..) I den nærmeste perioden vil ressursbruken dreies mot behandling av søknader som gir ny vannkraft, (..) Det vil også være fokus på arbeidet med forvaltningsplanene. (..) Det er derfor dessverre ikke mulig å gi noen tidfestet fremdriftsplan for den videre gjennomføring av Tokke- Vinje revisjonen. Det vil ikke bli arrangert noen befaring nå til våren.»

29 Vær aktiv i vannforvaltningsplanarbeidet! Kommunene må følge opp krav om vilkårsendringer både gjennom ordinær revisjonsprosess og i arbeidet med vannforvaltningsplaner. Må huske på nåværende og fremtidige revisjonssaker i arbeidet i vannregionutvalgene og vannområdeutvalgene vannkraftanleggenes konsesjonsrettslige status blir mindre viktig vannforvaltningsplanene blir mer førende Vannforvaltningsplanene vil være et viktig verktøy for å få inn bedre miljøvilkår i gamle konsesjoner Selv om revisjonsåpningen i et vassdrag ligger flere år frem i tid, bør det legges føringer i vannforvaltningsplanene nå

30 Oppsummering Det er behov for bedre samordning mellom prosesser etter vanndirektivet og revisjonssaker Samordning med O/U-prosjekter: Vilkårene for gjeldende konsesjonen bør revideres senest samtidig med ny konsesjon Uakseptabelt å sette revisjonssaker ytterligere på vent

31 Nyttig informasjon Revisjonsdatabase på NVEs hjemmesider LVKs hjemmesider: LVKs nye hefte om revisjoner og vannforvaltning (ligger også på hjemmesidene)

Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer. LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig

Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer. LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig Hva er en vilkårsrevisjon? Revisjon gir mulighet til å pålegge nye og endrede

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter. Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013

Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter. Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013 Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013 Stiftet i 1978 Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) 174 medlemskommuner

Detaljer

HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om

HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om revisjonsordningen Eldre vannkraftutbygginger ble ikke pålagt miljøvilkår

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Høringsuttalelse til andre gangs høring for regional vannforvaltningsplan Vest-Viken vannregion. fra. Tokke Jeger & Fiskerforening

Høringsuttalelse til andre gangs høring for regional vannforvaltningsplan Vest-Viken vannregion. fra. Tokke Jeger & Fiskerforening Høringsuttalelse til andre gangs høring for regional vannforvaltningsplan Vest-Viken vannregion. fra Tokke Jeger & Fiskerforening Water is not a commercial product like any other but,a heritage which must

Detaljer

St.prp. nr. 75 (2007 2008)

St.prp. nr. 75 (2007 2008) St.prp. nr. 75 (2007 2008) Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 125 av 28. september 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK 1 LVK en organisering av kraftkommunene Med våre bratte fjell, dype fjorder og mye nedbør er Norge fra naturens side som skapt for vannkraftutbygging.

Detaljer

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring Vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO

Detaljer

ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING.

ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING. ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING. Rjukan, 10. desember 2014 Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken v/ Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene Hvordan balansere miljøforbedringer og kraftproduksjon? Rune Flatby NVE Gardermoen 11.09.2014 Vannkraft i Norge litt

Detaljer

Kan kommunene gjøre energisektoren mer naturvennlig? Advokat (H) Caroline Lund Advokatfirmaet Lund & Co DA

Kan kommunene gjøre energisektoren mer naturvennlig? Advokat (H) Caroline Lund Advokatfirmaet Lund & Co DA Kan kommunene gjøre energisektoren mer naturvennlig? Advokat (H) Caroline Lund Advokatfirmaet Lund & Co DA Kan kommunene gjøre energisektoren mer naturvennlig? Ja, kommunene kan bidra, og bidrar i betydelig

Detaljer

Den kommende revisjonsprosessen

Den kommende revisjonsprosessen Den kommende revisjonsprosessen Vilkår og tiltak av relevans for villrein Jan Sørensen NVE- konsesjonsavdelingen, seksjon for vassdragskonsesjoner Villreinseminar, Oslo, 5. mai 2014 Revisjoner innen 2022

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR. Plan for friluftslivstiltak. Avtaledokument med vertskommunene. Miljødesign Sira. November 2014

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR. Plan for friluftslivstiltak. Avtaledokument med vertskommunene. Miljødesign Sira. November 2014 REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR Plan for friluftslivstiltak Avtaledokument med vertskommunene Miljødesign Sira November 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Miljødesign som metode... 4 1.2 Planforutsetninger...

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021)

Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021) Gjennomgang av høringsinnspillene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021) Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional

Detaljer

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem.

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem. Høringsnotat Om forslag til lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven), i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer

Detaljer

Revisjon av kraftkonsesjoner

Revisjon av kraftkonsesjoner NOTAT Siri Bøthun Naturforvaltning Revisjon av kraftkonsesjoner Villreinforvaltningen sine behov i oppfølgingen av revisjonssaker Siri Wølneberg Bøthun september 2013 NOTAT NOTA3.09.2013 12.09.2013 FORORD

Detaljer

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Vedtatt i: Rana kommunestyre 6.3.2012 Hemnes kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer