skogfrøverket årsmelding Innhold Forsiden: Bilde side 2. Baksiden:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "skogfrøverket årsmelding Innhold Forsiden: Bilde side 2. Baksiden:"

Transkript

1 Årsmelding

2

3 Innhold Innhold Styret ansatte kontrollutvalget... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Noter til regnskapet Revisjonsberetning Frøverksdrift Forvaltningsoppgaver Foredlingsprosjektet ved skog og landskap Miljø-, kompetanse- og kvalitetssikring Historien til Åsen frøavlsgård i Trøndelag...34 Skogfrøverkets fagtur til Polen Forsiden: Skogmiljø i Mt. Rainier nasjonalparken i Washington State, USA. I lysninger under gigantene Douglas, Pseudotsuga menziesii, og Vestamerikansk hemlokk, Tsuga heterophylla, vokser «Vine Maple», Acer circinatum som en busk. Foto: Øyvind Meland Edvardsen Bilde side 2. Anton Øyvindsson i en rotvelte med Kjempetuja, Thuja plicata, i Mt. Rainier nasjonalpark. Foto: Øyvind Meland Edvardsen Baksiden: Ragnar ved avkomforsøk med contortafuru, Pinus contorta (frøplantasjematerialer Braset) i Koppang. Foto: Øyvind Meland Edvardsen 3

4 Styret ansatte kontollutvalget Styret ansatte kontrollutvalget Styrets sammensetning Styremedlemmer: Fra institusjon/virksomhet: Oppnevnt av: Olav Kaveldiget, leder Det norske Skogselskap Det norske Skogselskap Tore Frisli Hov Alstahaug planteskole Fylkesskogselskapene Knut Ivar Løken Fylkesmannen i Vestfold Landbruks- og matdepartementet Benthe Lørenskiold Norskog Det norske Skogselskap Bjørn Hageberg Det norske Skogfrøverk Skogfrøverkets ansatte Jon Olav Brunvatne til Fylkesmannen i Telemark Fylkesskogselskapene Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Det norske Skogselskap Johannes Bergum Mjøsen Skog BA Det norske Skogselskap Magne Gullord Graminor Det norske Skogselskap Merete Larsmoen til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesskogselskapene Fylkesmannen i Troms Landbruks- og matdepartementet Merete Larsmoen fra Kjersti Kinderås Vararepresentanter: Aud Irene Vatland fra Terje Dahl Ansatte Øyvind Meland Edvardsen, daglig leder Astrid Johannessen Jan Ulitzsch Frode Murud Ragnar Johnskås Bjørn Hageberg Marte Friberg Myre, ansatt fra 21. august Heidi Røsok Bye, 70 % stilling Arne Steffenrem, 50 % stilling Torstein Myhre, prosjektengasjement i 50 % stilling Arjan Besemer, årsengasjement i 50 % stilling Gwidon Tyczynski, årsengasjement i 67 % stilling Terese Heppner, årsengasjement i 16 % stilling Diana Floor, årsengasjement i 40 % stilling Utvalget for kontroll av frøforsyningen i skogbruket (Oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet) 4 Mari Mette Tollefsrud, leder Norsk institutt for skog og landskap Torfinn Kringlebotn Fylkesmannen i Hedmark Ellen A. Finne Fylkesmannen i Vestfold

5 Styrets beretning Styrets beretning Stiftelsen Det norske Skogfrøverk, i dagligtale Skogfrøverket, ligger i Hamar. Stiftelsens drift er nedfelt i formålsparagrafen som lyder: «Stiftelsens formål er å sørge for landsdekkende skogfrøforsyning av god kvalitet. Stiftelsen skal også drive rådgivning vedrørende frø- og planteforedling.» Skogfrøverket har dessuten ansvaret for oppbygging, drift og forvaltning av skogfrøplantasjer i hele landet. Styret har i meldingsåret avholdt 5 styremøter hvorav 2 telefonisk, og behandlet 26 saker. Økonomi Resultatregnskapet for viser et overskudd på kr ,- etter finansinntekter Overskuddet på drift var kr ,-. Hovedårsaken til dette er at Skogfrøverket har solgt tjenester og frø til Sverige for i underkant av 2 millioner kroner dette året. Etter styrets mening gir det framlagte resultatregnskap med balanse og tilhørende noter, god informasjon om stiftelsens drift og stilling pr basert på god regnskapsskikk og regnskapsloven. Styret legger til grunn at driften ved Skogfrøverket skal fortsette. Skogfrøverkets framtidige lokalisering Styret startet drøftingene om Skogfrøverkets framtidige lokalisering allerede vinteren Ut fra dette ble det i 2010 utarbeidet en fyldig rapport fra Skogfrøverkets side som ble oversendt Landbruks- og matdepartementet. Med bakgrunn i den tilsendte rapporten opprettet Landbruks- og matdepartementet tidlig i 2011 en utredningsgruppe for å vurdere Skogfrøverkets modernisering og framtidige lokalisering. Utredningsgruppen avga tidlig i en innstilling med 4 alternative løsninger. Alternativet med å foreta en rehabilitering av Birkebeinerveien 11 ble prioritert høyest, og i begrunnelsen heter det: «Rehabilitering av Birkebeinerveien 11 er det rimeligste og minst risikofylte alternativet. Dette er en fleksibel løsning, der valg av tiltak og tidshorisont kan vurderes underveis i rehabiliteringen og i forhold til finansiering. Dette kan også gi fleksibilitet i forhold til viktige investeringer i nye skogfrøplantasjer og skogplanteforedling i årene som kommer.» Med bakgrunn i utredningsgruppens innstilling og prioritering, og senere kontakt både med Landbruks- og matdepartementet og Det norske Skogselskap har styret behandlet saken på nytt. Styrets innstilling er at Skogfrøverket kjøper Birkebeinerveien 11 av Det norske Skogselskap for den sum som er fastsatt i avtalen mellom Landbruksdepartementet og Det norske Skogselskap av 15. november 1995 nemlig 1,5 mill kr. Ut fra dette er det etablert kontakt med Det norske Skogselskap om overdragelse av eiendommen. Saken ventes sluttført tidlig i Vedlikeholds-/oppgraderingsarbeider For å sikre frølageret ble det i 2011 i verksatt arbeid med å bygge nytt fryselager. Dette arbeidet er fullført, og det nye lageret er satt i drift. I løpet av året har Skogfrøverket koblet seg til fjernvarmenettet i Hamar der ledningsnettet går rett utenfor bygget. Det er en betydelig investering, men som vil være et viktig miljømessig pluss for virksomheten, men vil belaste resultatet i årene som kommer. Kongleplukking og frøsalg Det er ikke gjennomført kongleplukking av noe omfang verken i naturbestand eller i frøplantasjeanlegg dette året. Det betyr at det blir viktig å etterfylle frølageret så snart det blir et frøår av noe omfang. Frøsalget innenlands ble noe bedre enn budsjettert. Dette gir signal om noe oppgang i skogkulturaktiviteten i de kommende årene, og det er å håpe at det kommer en ytterligere økning om de politisk opptrukne mål skal nås. Som omtalt foran ble det en betydelig eksport av granfrø til Sverige dette året. Det er en positiv utvikling for Skogfrøverket samtidig som det gir utfordringer i arbeidet med fordeling av frøet fram til høsting av nytt frø kan skje. Etterspørselen av frøplantasjefrø er på samme høye nivå som de foregående årene. For gran utgjør salget av frøplantasjefrø 79 % for landet sett under ett, mens for Østlandet er andelen 97 %. Verdien av å benytte godt frø fra frøplantasjer er betydelig, og dette er nevnt i flere av den siste tidens utredninger om behovet for å øke skogplantingen. Prisene på frøplantasjefrø er justert mer enn for øvrige frøpartier, noe som også skal avspeile verdien av å benytte slikt frø. 5

6 Styrets beretning Planteforedling Samarbeidet mellom Skog og landskap og Skogfrøverket er videreført etter samme avtalemønster som for tidligere år. Det er ikke etablert nye frøplantasjeanlegg dette året, men det foregår kontinuerlig supplerings- og vedlikeholdsarbeid i de eksisterende anlegg. Leieavtalene for flere av de eksisterende frøplantasjeanleggene går mot slutten, og det er satt i gang arbeid for å forlenge flere av avtalene. Samtidig gjøres en vurdering av om det er behov for å videreføre alle avtaler. Det er også satt i gang arbeid for å kartlegge mulige nye anlegg for frøplantasjevirksomhet. Kontrolloppgaver Laboratoriet gjennomfører årlige spireanalyser av alle frøpartier som selges eller legges inn på lager. Ved byggingen av nytt lager legges det opp til mer rasjonell prøvetakning av de frøpartier som skal testes. Alt testarbeid skjer etter regelverk godkjent av International Seed Testing Association (ISTA). Alle kontrolloppgaver 6 skjer på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Innkjøp av nytt røntgenutstyr og oppgraderte spirebord er verdifulle hjelpemidler i dette arbeidet. Informasjon Med den fokus frøforsyningen har fått for å kunne bygge opp en god skog både for virkesproduksjon og i klimasammenheng, er det et mål å drive aktiv kunnskapsformidling til hele bransjen. Skogfrøverket og Skog og landskap har i fellesskap etablert nettsiden Dette nettstedet brukes aktivt, og er et positivet bidrag i informasjonen fra Skogfrøverket. Administrasjonen fronter også planteforedling og frøforsyning gjennom fagartikler, foredrag og deltakelse på fagsamlinger både i inn- og utland. Øvrig arbeid Skogfrøverket vektlegger å ha god kontakt til både nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Kontakten til forskningsmiljøet ved Skog og landskap er meget be- Presentasjon av Skogfrøverket under «kick off» for Arena Heidner. Foto: Øyvind Meland Edvardsen

7 Styrets beretning tydningsfullt. Samarbeidet fungerer meget godt. Samarbeidet med skogplanteskolene er godt, og ivaretas i hovedsak gjennom deltakelse på fagsamlinger og fordrag ved disse. Den internasjonale kontakten skjer i hovedsak gjennom deltakelse i nordiske arbeidsgrupper på frø- og plantesektoren og ved direkte kontakt til fagrelevante institusjoner i Norden. Det er også god kontakt innad i ISTA-systemet, og til ISF. Ansatte Skogfrøverket har 9 fast ansatte hvorav 1 i 70 % stilling. I tillegg kommer en planteforedler/forsker i delt stilling med Skog og landskap. Skogfrøverket har dessuten flere personer i engasjement på % stillinger. En av disse jobber med praktisk planteforedling og frøplantasjedrift nordafjells. Likestilling Av de fast ansatte er det 3 kvinner. Daglig leder er mann. Styret består av 7 personer, 3 kvinner og 4 menn. Det er ikke iverksatt særskilte tiltak på dette området, men styret er opptatt av best mulig likestilling på alle områder i virksomheten. Helse og miljø Arbeidsmiljøet ved Skogfrøverket er tilfredsstillende. Sykefraværet i er på 56 dagsverk. Dette utgjør 3,1 % av den totale arbeidstiden. Skogfrøverket gjennomfører nødvendige tiltak innen helse, miljø og sikkerhet. Det har ikke vært arbeidsuhell verken i frøframstilling eller i feltarbeid. Stiftelsen arbeider etter bærekraftige prinsipper, og påvirker ikke det ytre miljø i nevneverdig grad. Samarbeidet i styret er konstruktivt og godt for å nå opptrukne mål. Hamar, 27. februar 2013 Olav Kaveldiget Styreleder Benthe Løvenskiold Kveseth Styremedlem Kjersti Kinderås Nestleder Knut Ivar Løken Styremedlem Tore Frisli Hov Styremedlem Merete Larsmon Styremedlem Bjørn Hageberg Styremedlem (ansattes representant) 7

8 Resultatregnskap Resultatregnskap 2011 Salgsinntekter Note Forvaltningsmidler Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad 3 Avskrivning Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad 0 0 Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årsresultat Annen driftskostnad Sum driftskostnader Disponering av årsresultatet Til/fra (-) Annen Egenkapital 9 Til/fra (-) frøsikringsfondet Til/fra (-) vedlikeholdsfond Sum disponering Hamar, 27. februar Olav Kaveldiget Styreleder Kjersti Kinderås Nestleder Merete Larsmon Styremedlem Knut Ivar Løken Styremedlem Bjørn Hageberg Styremedlem (ansattes representant) Øyvind Meland Edvardsen Daglig leder Tore Frisli Hov Styremedlem Benthe Løvenskiold Kveseth Styremedlem

9 Balanse Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer 2 Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Sum omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum Eiendeler Innskutt grunnkapital Sum innskutt egenkapital Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Frøsikringsfond 6 Annen egenkapital Vedlikeholdsfond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 5, Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum Gjeld og Egenkapital

10 Noter til regnskapet Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med stiftelsesloven, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av frø. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Tilskudd inntektsføres for det år de er tildelt for. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Note 2 varer Beholdninger: Handelsvarer, frøimport Ferdigvarer Konglelager Sum varer Verdsettelsen av ferdigvarelageret vurderes til variabel tilvirkningskost. Ved verdsettelse av ferdigvarelageret inngår kun frøpartier med tilfredsstillende spireprosent. Ved nye tester i laboratoriet vil det kunne forekomme at partier oppnår bedre spireprosent enn ved tidligere. Hvis denne oppgangen antas å være av forbigående art, taes ikke partiet med. Minimum spireprosent for gran er 90% og for furu 85%. Dette er uforandret fra Det er ingen forhold som tilsier at grensene for kvalifisering til oppføring av varelageret skal endres i årsregnskapet for. Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner m.m. Lønnskostnader mm Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønninger Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk: Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter «først inn - først ut»-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er anskaffelseskost for råvarer, direkte lønn samt andel av variable indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Se også omtale under note Endring Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets har en pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse som tilfredsstiller lovkravene til obligatorisk tjenestepensjon. Godtgjørelser (i kroner) Lønn Daglig leder Styret Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse Revisor: Kostnadsført honorar til revisor for utgjør totalt kr hvorav kr i annen bistand. Beløpene er eks. mva.

11 Noter til regnskapet Note 4 Varige driftsmidler Bygningsmessig anlegg Transportmidler Driftsløsøre mm. Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivning Bokført verdi pr Årets avskrivning Økonomisk levetid Avskrivningsplan Sum Sum år 10 år 3-20år Lineær Lineær Lineær Årets tilgang driftsmidler: Nytt fryseanlegg Fjernvarmetilknytning ATV kjøretøy Prevac 100 liter Traktorklipper Bensinskap Datautstyr Sum: Note 5 Fri egenkapital Stiftelsens egenkapital pr er hovedsakelig bundet i varelager og likviditetsreserve. Denne reserven er ansett å være nødvendig til delvis dekning av kommende konglesankinger. Note 6 Frøsikringsfond Bokført verdi Note 7 Offentlige forvaltningsmidler Stiftelsen mottar forvaltningsstøtte fra Landbruksdepartementet til dekning av forvaltningsoppgavene. For ble stiftelsen tildelt kr til forvaltningsoppgaver. Utover dette tilskuddet er det inntektsført kr i rentemidler fra fylkesmenn samt kr i støtte til prosjekter Avsetning til frøsikringsfond iht til styrevedtak - Renter frøsikringsfond Bokført verdi Note 8 Bundne midler I bankinnskudd er det bundne midler til skattetrekk med kr Note 9 Egenkapital Grunnkapital Egenkapital Frøsikringsfond Vedlikeholdsfond Annen egenkapital Sum Årets endring i egenkapital: Åresesultat Egenkapital

12 Noter til regnskapet Note 10 - Aktivitetsbasert resultatregnskap Frøverksdrift Konglesanking Refusjon fra LMD Frøplantasjedrift Foredlingsoppgaver Andre tilskudd Driftsinntekter Finansinntekter Kostnader Resultat Kontrolloppgaver Refusjon fra LMD Informasjon drift Sum drift/ forvaltning * FOU- gaver aktiviteter Sum Andre tilskudd Driftsinntekter Finansinntekter Kostnader Resultat Svartor Trearkiv Trøndelag Inntekter/bidrag Kostnader Til balansen Skogfrøv. egenandel Hovedfinansiering Konglesanking Wood Res Ny-frøet Østlandet NFR FMLA NFR Foredlingsoppgaver Skog og landskap Kontrolloppgaver Informasjonsoppgaver Sust Breed Stratifisering fjelledelgran GUS Sum FOUaktiviteter GUS Bærekraftig skogpl.fored Frøplantesjedrift Sum bidrag til forvaltning NFR-Klima Gran M-N Til balansen 12 Samarbeid Skog og landskap NFR EGET Note 11 Skogfrøverkets bidrag til forvaltningsoppgaver Inntekter fra frøverksdriften skal etter avtale med Landbruks- og matdepartementet være med på å finansiere de av forvaltningsoppdragene som klart gir et bidrag til frøverksdriften. Dette fremkommer ved at det er lagt et pristillegg på foredlet frø på 25 % av grunnprisen. Fra 1. november er dette pristillegget økt til 30%. For er det ført et aktivitetsbasert regnskap, samtidig som det er innført et timeregistreringssystem. Dette gir en mer presis kalkyle av bidraget til forvaltningsoppgavene.

13 Revisjonsberetning Revisjonsberetning 13

14 Frøverksdrift Frøverksdrift BLOMSTRING OG FRØSETTING Konglesettingen var i følge rapportene i all hovedsak dårlig på Østlandet og dårlig til god på Sør og Vestlandet. Nordafjells var konglesettingen stort sett dårlig. Det registreres blomstring og frøsetting på lauvtrær og utenlandske treslag i enkelte kommuner. Rapportene er variable og det er ikke mulig å generalisere en trend regionvis for de ulike treslagene. Det var dårlige forhold for frømodning i hele landet i. Det var kun i lavereliggende strøk det ble registrert varmesummer høye nok for en tilfredsstillende frømodning. Skogfrøverket mottar årlig blomstringsrapporter fra kommunene. Styrken på blomstringen/frøsettingen registreres i en skala fra = ingen blomstring/ ingen tilgang på kongler og frø, 1 = dårlig, 2 = god og 3 = meget god. Når det gjelder furu, så tar vi inn rapporter både over årets blomstring og tilgangen på furukongler. Furua har som kjent en 2-årig syklus. Det var stort sett meldt om dårlig blomstring på gran i hele landet, men situasjonen var noe bedre i Nord-Norge. Det er vanskelig å bedømme blomstring på furu og rapportene ble som vanlig svært variable. Vekstenheter Sted 14 Tabell 1 Gran trenger ca 290 vekstenheter for tilstrekkelig modning av frø, furu noe mer Kommune H.o.h Venstenheter Trysil vegstasjon Trysil Flisa II Åsnes Kise Ringsaker Lillehammer Lillehammer Venabu Ringebu Haugedalshøgda Åmot Rygge Rygge Tryvasshøgda I Oslo Vest-Torpa II Nordre Land Løken i Volbu Øystre Slidre 525 Kongsberg V Kongsberg 168 Gvarv-Nes Sauherad 93 Byglandsfjord Bygland Mjølfjell UH Voss Soknedal Midtre Gauldal Selbu II Selbu 160 Værnes Stjørdal Nordli-Holand Lierne Namskogan Namskogan 140 Varntresk Hattfjelldal 406 Hjartåsen Rana Bardufoss Målselv Alta lufthavn Alta

15 Frøverksdrift KONGLESANKING OG FRØFRAMSTILLING FRØSALG Dårlig konglesetting og frømodning ga ikke noe grunnlag for større konglesankinger i. Det er derfor fortsatt behov for supplering av frøbeholdningen. Det gjelder spesielt i en del frøplantasjer. I Nord-Norge ble det imidlertid sanket 287 kg furukongler fra bestand i X1 området som har gitt to partier med en totalvekt på 4,1 kg. Det ble bra kvalitet på disse partiene med henholdsvis 95 % og 90 % spiring etter 14 dager. Det blev også sanket 478 kg kongler og tilvirket et parti furufrø på 4,7 kg i Ø1 området i Finnmark. Den har lavere men likevel tilfredsstillende spiring (sankeområdet tatt i betraktning) med 81% etter 14 dager. Frøsalget i gikk som forventet og det ble solgt 356,6 kg frø totalt. Innenlands salg fra Skogfrøverket ble på 302,95 kg. Det ble eksportert 51 kg granfrø til Sverige, ellers ble det solgte mindre mengder frø av forskjellige treslag til kunder i Danmark, Island og Østerrike. Når det gjelder innenlands salg av granfrø ble det en økning med ca. 23 kg mot 2011, hvilket motsvarer en økning på 10 %. Salg av furufrø var med 9,78 kg omtrent på samme nivå som året før. Plantasjefrø av gran utgjorde 198,39 kg eller hele 72 % av salget. For levering til Østlandet er andel frøplantasjefrø 96,8 % - en økning med 2,8 %. Etter gran og furu utgjør frø av edelgranartene Abies lasiocarpa og Abies nordmanniana det viktigste salget med 20,47 kg dette er en nedgang på ca. 40 % i forhold til En grunn for reduksjonen kan være begrenset tilgang på spesielt ettertraktede provenienser. Salg til juletreproduksjon forventes å øke i årene fremover dersom tilgangen på frø av ønskede provenienser bedres. FRØIMPORT Det ble importert 5,15 kg frø, hvorav det meste (5 kg) var gran fra Harz 7 området i Tyskland. I tillegg ble det importert 150 g frø av hybridlerk på vegne av en kunde. Tabell 2 Konglesanking og frøframstilling Treslag Sankeområde Sanket kongler Høydelag Spiring (%) kg kg partier 14d X , Furu X , Furu Ø , , ,19 10 Furu hl. Frøproduksjon SUM Andre treslag SUM Leiekleng Furu Sverige 1637,6 Fjelledelgran SUM 1637,6 734,20 12 Tabell 3 Frøimport Treslag Proveniens Ant.kg Gran Picea abies Harz 7 / Tyskland 5,00 Hybridlerk Larix eurolepis FPL Mørkov 205 / Danmark 0,15 SUM 5,15 Spiring (%) 14d 21d d 94 15

16 Frøverksdrift Tabell 4 Frøsalg innenlands Treslag Antall kg Andel % Gran norsk opprinnelse Picea abies 232,58 76,77 Gran utenlandsk opprinnelse Picea abies 30,70 10,13 Fjelledelgran Abies lasiocarpa 14,08 4,65 Furu Pinus sylvestris 9,78 3,23 Nordmannsgran Abies nordmanniana 6,39 2,11 Lavlandsbjørk Betula verrucosa 2,50 0,83 Contortafuru Pinus contorta var. latifolia 2,00 0,66 Fraseredelgran Abies fraseri 1,60 0,53 Japansk lerk Larix leptolepis 0,95 0,31 Sibirsk lerk Larix sibirica 0,85 0,28 Nobelgran Abies procera 0,70 0,23 Serbergran Picea omorika 0,40 0,13 Hybridlerk Larix eurolepis 0,15 0,05 Sitkagran Picea sitchensis 0,10 0,03 Valbjørk Betula verrucosa carelica 0,05 0,02 Sibirsk edelgran Abies sibirica 0,04 0,01 Svartor Alnus glutinosa 0,03 0,01 Lutzgran Picea lutzii 0,03 0,01 Fjellhemlokk Tsuga mertensiana 0,02 0,01 302,95 100,00 SUM FRØBANK Skogfrøverket har et stort frølager. Hva som regnes som salgsvare er først og fremst avhenging av kvaliteten på frøet på lager og tilgangen på nytt frø. For gran regnes frø som salgsvare når spireevnen er bedre enn 90 %, med mindre frøtilgang og spesielle forhold tilsier annet (for eksempel frø for høyereliggende områder som vanligvis har dårlige modningsforhold). For furu gjelder tilsvarende kriterier, men ved en spireevne bedre enn 85 %. Frø av dårligere kvalitet enn salgsvarekriterier, men som likevel kan gi tilfredsstillende resultat ved flerfrøsåing, lagres som en beredskap for uforutsette hendelser. Jan Ulitzsch fikk en kald jobb med inventering av lagerbeholdning i fryselager før omorganisering og flytting til nytt fryselager. Foto: Bjørn Hageberg Tabell 5 Frøsalg gran Antall kg fordelt på frøkilder og landsdeler Landsdel Midt-Nord-Norge Sørlandet Utvalgt bestand Frøplantasje Import Sum 37,62 8,70 10,30 0,00 56,62 1,00 4,50 0,80 0,00 6,30 Vestlandet 3,02 0,00 4,00 4,00 11,02 Østlandet 6,05 0,00 183,29 0,00 189,34 47,69 13,20 198,39 4,00 263,28 SUM 16 Ordinær sanking

17 Frøverksdrift Tabell 6 Frøeksport Mottakerland Treslag Østerrike Danmark Island Sverige Kg totalt Antall kg Gran Picea abies Lavlandsbjørk Betula verrucosa 0,02 0,59 Fjelledelgran Abies lasiocarpa 0,50 0,50 Contortafuru Pinus contorta var. latifolia 0,30 0,30 Douglasgran Pseudotsuga menziesii var. glauca 0,10 0,10 Bergfuru Pinus mugo var. rostrata 0,06 0,06 Fageredelgran Abies amabilis 0,05 0,05 Nordmannsgran Abies nordmanniana 0,05 0,05 Nobelgran Abies procera 0,05 0,05 Spisslønn Acer platanoides 0,05 0,05 Lutzgran Picea lutzii SUM 0,02 1, ,57 51,12 0,05 0,02 1,67 1,18 0,05 50,05 52, , , , , , ,00 Serie4 > , ,00 Serie3 >80 Serie2 >70 Serie1 > , ,00 500,00 500,00 3- B A- A- B B N 4 1 O N 1-2 O 1 1 O O 3 P P 1-2 P 3 P 3 Q 1 Q 1 R 1 R 1 W 1 W 0,00 4 B A- B A B A- 7- B 8 5 A - 6 B - B C, 9 7 D, - 8 E, F 1-2 B 9 C, C E 3-,D, 4 E, C C,E F C C C 9 C 7 FP L C 9 Hm 1 FPL K Hm K K K K L 1 K L 1 L L 3 M M M M 0,00 Figur 1. Kg granfrø på lager med spire-% etter 14. dag 17

18 Frøverksdrift 300, ,00 250, ,00 200, ,00 >90 Serie4 150, ,00 >80 Serie3 >70 Serie2 >60 Serie1 1000,00 100,00 500,00 50,00 B 1 A- - 2 B 3- A- 4 B 5 A- - 6 B 7-8 B 9 C, D, E C,,F E 3-4 C 5-6 C 7 C 9 FP L Hm 1 K 1-2 K 3-4 K 5-6 L 1-2 L 3-4 M 1-2 M 3-4 N 1 O 1-2 O 3-4 P 1-2 P 3 Q 1 R 1 W 1 0,00 B A- 2 B 3- A- 4 B 5 A- - 6 B 7-8 A C, 9 E, F 1 - C, 2 E 3-4 C 6 FP L Gm 2 Hm Ii, 1 Ii, Im 1 Im -, I 2 y 3-4 Ji, Jm Iy, J 1 y Ji, 1-2 Jm 3-4 K 1-2 K 3-4 K 5-6 L 1 N 1-2 N 3 T 1 V 1 X 1-2 Z 1 Æ 1-2 Ø 1 0,00 Figur 2. Kg furufrø på lager med spire-% etter 14. dag FRØBEHANDLING Vitalisering blir utført på frøpartier med lav spirehastighet for å gi en raskere spiring. Raskere spiring vil gi et bedre planteutbytte ved at frøene spirer jevnere. Vitalisert frø er en ferskvare som må håndteres varsomt. IDSbehandling av frø gjør det mulig å fjerne dødt frø fra et frøparti slik at spireevnen forbedres. Denne metoden har best effekt på furufrø. Eldre frø som i utgangspunktet er godt fysiologisk utviklet egner seg best for IDSbehandling. Det er vitalisert/ids behandlet ett parti i. Ny prevac ble innkjøpt i og etter litt tilpasninger fungerer den veldig bra. Det ble kjørt prevac på all furu som ble klenget for en kunde i Sverige. LEIEOPPDRAG 18 Herdighetstesting av planter Formålet med testen er i hovedsak å finne riktig tidspunk for innlegging av planter på fryselager. Kravet til herdighet oppnås stort sett innen midten av oktober, men dette kan variere fra slutten av september til midten av november alt etter treslag, proveniens, klimatiske forhold, såtidspunkt og gjødslingsrutiner. Det er viktig for plantenes evne til å beholde vitaliteten under lagring, at innleggingen ikke starter før plantene har nådd et visst stadium i innvintringen. Testmetoden bygger på frysing av plantedeler med etterfølgende måling av ionelekkasje fra skadet vev. Metoden blir også brukt for måling av frosttoleranse før høstplanting og effekten av kortdagsbehandling. Høsten leverte 6 planteskoler salgsplanter for herdighetstesting, og det ble testet til sammen 37 plantepartier. De første partiene ble testet den 2. oktober og det siste partiet ble testet den 23. oktober. I år viste testene en ca.1 2 uke tidligere innvintring enn i På grunn av en litt senere start på testing og god herdighetsutvikling ble antall tester omtrent halvert i forhold til 2011.

19 Frøverksdrift Andre leieoppdrag Skogfrøverket tilbyr leiekleng av kongler og leielagring av frø for kunder som har sanket kongler for egen regning og bruk. Skogfrøverket tok i på seg et stort klengoppdrag fra Sverige. Omtrent 75 tonn med kongler av svensk furu fra forskjellige områder ble klenget i Hamar. I oppdraget inngikk også rensning og Prevac behandling av frøet samt pakking etter kundens ønsker. Alt i alt ble det tilvirket 10 partier med en totalvekt på ca. 735 kg fra Sverige. For en privat kunde ble det også klenget og renset 2 mindre partier med fjelledelgran. Leielagring av frø utgjorde ved utgangen av til sammen 141,11 kg frø fordelt på 19 kunder og 34 frøpartier. Det ble utført 122 frøanalyser i laboratoriet på oppdrag for kunder. FORSKNING OG UTVIKLING Skogbruket og juletrenæringen er avhengig av god tilgang på frø av høy fysiologisk og genetisk kvalitet. For å sikre dette deltar Skogfrøverket i forsknings og utviklingsprosjekter innen genetikk, planteforedling og frøfremstilling. Arbeidet omfatter blant annet studier av granas fenologi og klimatilpassing som er viktig i et klima i endring, studier av resistens mot rotråte og blåvedsopp, utvikling av genetiske markører for bruk i praktisk foredling, utvikling av databasesystemer og analyseverktøy, og utvikling av metoder for frøbehandling. Furukongler på lastebil fra Sverige for klenging i Hamar. Foto: Øyvind M. Edvardsen Prosjektet «Foredling av gran for høy virkeskvalitet og resistens mot angrep av rotråte og blåvedsopp» (WoodRes) har som formål å studere genetisk variasjonen i resistens, og hvordan en gjennom foredling kan øke resistensen mot granas rotråte og barkebilleassosiert blåvedsopp. Prosjektet skal også forbedre kunnskapen om genetisk variasjon for viktige virkesegenskaper, og hvordan vi kan forbedre disse mest mulig effektivt. Prosjektet som startet opp i 2010 er finansiert av Norges Forskningsråd og Skogfrøverket som et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB). Skogfrøverket bidrar også med viktig materiale fra foredlingsprogrammet som skal brukes i forskningen. Forsøk med masseinokulering er gjort på foreldretrær i Møystad frøplantasje og på avkom fra de samme foreldretrærne i feltforsøk på Braset (Hamar) og Jord (Vestby). Inokuleringer og måling av virkesegenskaper på foreldre og avkom blir gjort for å studere graden av nedarving. Et viktig element er om det er muligheter for å ta «snarveier» gjennom testing direkte på foreldrene i frøplantasjer og klonarkiver, framfor den mer standardiserte testingen på avkom i langsiktige avkomforsøk. Testing gjennom avkom er kostbart og tar lang tid, derfor er det ønskelig å gjøre så mye som mulig direkte på foreldrene. Men slike snarveier kan vi ikke ta dersom det ikke er et godt dokumentert grunnlag for det. Prosjektet avsluttes i 2013 og har et totalt budsjett på 8.6 mill. kr. «Bevaring av utsatte og verdifulle svartorpopulasjoner i Nord-Trøndelag» er et prosjekt som har til formål å bevare viktig materiale fra de nordligste populasjonene med svartor i Norge. Et delmål er å produsere svartorfrø for Nord-Trøndelag og Nordland. Med bakgrunn i tidligere avkomforsøk med bl.a. avkom fra populasjoner ved Salsvatnet i Nærøy, og med støtte fra Norsk Genressurssenter, ble det sanket inn podekvist i februar 2011 fra Hende, en av populasjonene ved vatnet. Disse ble podet siste uka i april i arkiv ved Skogplanter Midt-Norge sitt anlegg Kvatningen. Tidligere og nye podinger ble fulgt opp i august med klippinga av grunnstammekvist. Samarbeidsparter er Skogplanter Midt-Norge, Skog og landskap og Ketil Kohmann. 19

20 Frøverksdrift «Bærekraftig skogplanteforedling (Sustbreed)» er et forskningsprosjekt som Skog og landskap skal gjennomføre i perioden 2015 i samarbeid med Skogfrøverket. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og Skogfrøverket. Skogfrøverket «tjuvstartet» i 2011 med å gjennomføre en forsknings-konglesakning i en del frøplantasjer etter et kaldt og dårlig blomstringsår. Det var ikke grunnlag for en ordinær konglesakning dette året. Det ble hentet inn frø- og DNA-prøver fra alle kloner med konglesetting i Kaupanger, Kilen og Jordtveitmonen frøplantasjer. Nå skal bl.a. prosjektet bruke disse materialene for å se på hvordan den genetiske strukturen i foredlingspopulasjonen er i gode og dårlige blomstringsår, i eldre og yngre frøplantasjer, for å gi råd om klontall og sankerutiner i framtidige norske frøplantasjer. Prosjektet skal gi en bedre kartlegging av genetisk diversitet både i frøplantasjefrø, frø fra ordinære bestand, og ulike årganger av frø. Formålet er å etterstrebe en balanse mellom genetisk diversitet og gevinst ved skogplanteforedling. «An integrated approach to major disease and weed problems in an expanding Norwegian Christmas tree industry» (IPM-juletre) er et prosjekt drevet av Bioforsk og som støttes av Skogfrøverket. Skogfrøverket har bistått med informasjon og korrekturlesning av publikasjoner. 20 «Klimatilpassing hos gran i Midt-Norge - naturlig tilpassing og muligheter gjennom skogplanteforedling» (Klimatilpasset gran i Midt-Norge) skal studere genetisk og epigenetisk variasjon og forbedre grunnlaget for å gi god veiledning for bruk av frøplantasje- og bestandsfrø. Prosjektet skal sammenfatte kunnskap og data fra en rekke forsøksserier i landsdelen etablert tilbake til 1970-tallet. Prosjektet, som eies og styres av Skog og landskap, har et totalt budsjett på kr i perioden I følge opprinnelig prosjektplan skulle prosjektet gjennomføres innen utgangen av 2013, men på grunn av andre oppgaver må prosjektet forlenges til Det er ALLSKOG SA (gjennom Skogtiltaksfondet), Skogbrukets utviklingsfond (SLF) og Skogfrøverket som stiller med finansiering. Skogfrøverket bidrar både med data fra tidligere datainnsamlinger, og en betydelig egeninnsats gjen- nom nye datainnsamlinger i prosjektperioden. Skog og landskap gjennomfører foredlingsoppgaver som finansieres av Skogfrøverket. En del av disse oppgavene har FOU-preg da de bidrar til ny utvikling av selve foredlingsmetoden. Dette arbeidet er videre beskrevet under «Foredlingsprosjektet ved Skog og landskap». På Østlandet ble det i 2010 etablert et prosjekt kalt «Bedre veiledning for planteproduksjon og for optimal bruk av provenienser av skogfrø». Her studeres årgangseffekter for vekstrytmeegenskaper hos Østlands-provenienser. Prosjektet startet i 2010 og blir finansiert innenfor Skog og trestrategien i Hedmark og Oppland. Prosjektet har en kostnadsramme på kr, der kr kommer fra Fylkesmennene i respektive fylker mens resten dekkes av Skogfrøverket. Prosjektet gjennomføres av Skogfrøverket i samarbeid med Skog og landskap og Granli planteskole. Et planteskoleforsøk ble etablert på Granli planteskole i Kongsvinger i 2010 og registreringer er blitt gjort der i 2010 og Plantene ble etter hvert flyttet til Ås der de ble klargjort for utplanting i to feltforsøk. Disse ble i anlagt som korttids innmarksforsøk på Hoxmark i Ås og langtids skogsmarksforsøk i Ringsaker. Både Skogfrøverket og Granli planteskole bidrar med betydelig egeninnsats for å gjennomføre prosjektet.

Skogfrøverkets svartorfrøplantasje. etablert seg godt og vil om få år produsere rikelig med frø. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket

Skogfrøverkets svartorfrøplantasje. etablert seg godt og vil om få år produsere rikelig med frø. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket Årsmelding 2008 Skogfrøverkets svartorfrøplantasje på Sanderud har etablert seg godt og vil om få år produsere rikelig med frø. Foto: Ragnar Johnskås, Skogfrøverket Innhold Innhold Innhold 3 Styret Ansatte

Detaljer

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Styrets beretning for 2013 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2012 Holdes på Kvatninga i Overhalla kommune. fredag den 22. juni 2012 kl. 10.00 Kaffe serveres fra kl. 09.00

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Lederen har ordet Samhandling Mange av de postulatene Nils Arne Eggen ga ut for noen år siden, gjelder fortsatt. Samhandling, det å gjøre hverandre gode, var et

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi Årsberetning 2006 Nøkkeltall Organisasjon 2006 2005 Indeks Andelseiere antall 7 651 Skogeierlag antall 54 54 100 Medlemmer i skogeierlagene antall 7 897 8 445 93,5 Markedet Omsetning 1 ) m 3 929 879 1

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2014 holdes på Trones Hotell i Namsskogan kommune fredag den 27. juni 2014 kl. 10.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2013 holdes på Kvatninga i Overhalla kommune fredag den 28. juni 2013 kl. 15.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping...

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping... Årsberetning 1997 natur fugl fisk ressurser kompetanse foredling skog tømmer effektivitet tur energi stein verdiskaping... Konsernkontor Distriktskontor Avdelingskontor Grunn forvaltet av Statskog Alta

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2014

INNHOLD. Årsrapport 2014 ÅRS rapport 2014 1 Årsrapport 2014 INNHOLD 03 Hovedtall 04 Virksomheten 06 Tømmeromsetning 08 Skogproduksjon 10 Industri 11 Eiendomsrådgivning 12 Næringspolitikk 14 Organisasjon og informasjon 16 Årsberetning

Detaljer

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 årsrapport 2011 6 10 18 26 høydepunkter og Utfordringer nøkkeltall nergård konsern styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 VI NÅR MÅLENE SAMMEN Det er bare i fellesskap

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer