skogfrøverket årsmelding Innhold Forsiden: Bilde side 2. Baksiden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "skogfrøverket årsmelding Innhold Forsiden: Bilde side 2. Baksiden:"

Transkript

1 Årsmelding

2

3 Innhold Innhold Styret ansatte kontrollutvalget... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Noter til regnskapet Revisjonsberetning Frøverksdrift Forvaltningsoppgaver Foredlingsprosjektet ved skog og landskap Miljø-, kompetanse- og kvalitetssikring Historien til Åsen frøavlsgård i Trøndelag...34 Skogfrøverkets fagtur til Polen Forsiden: Skogmiljø i Mt. Rainier nasjonalparken i Washington State, USA. I lysninger under gigantene Douglas, Pseudotsuga menziesii, og Vestamerikansk hemlokk, Tsuga heterophylla, vokser «Vine Maple», Acer circinatum som en busk. Foto: Øyvind Meland Edvardsen Bilde side 2. Anton Øyvindsson i en rotvelte med Kjempetuja, Thuja plicata, i Mt. Rainier nasjonalpark. Foto: Øyvind Meland Edvardsen Baksiden: Ragnar ved avkomforsøk med contortafuru, Pinus contorta (frøplantasjematerialer Braset) i Koppang. Foto: Øyvind Meland Edvardsen 3

4 Styret ansatte kontollutvalget Styret ansatte kontrollutvalget Styrets sammensetning Styremedlemmer: Fra institusjon/virksomhet: Oppnevnt av: Olav Kaveldiget, leder Det norske Skogselskap Det norske Skogselskap Tore Frisli Hov Alstahaug planteskole Fylkesskogselskapene Knut Ivar Løken Fylkesmannen i Vestfold Landbruks- og matdepartementet Benthe Lørenskiold Norskog Det norske Skogselskap Bjørn Hageberg Det norske Skogfrøverk Skogfrøverkets ansatte Jon Olav Brunvatne til Fylkesmannen i Telemark Fylkesskogselskapene Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Det norske Skogselskap Johannes Bergum Mjøsen Skog BA Det norske Skogselskap Magne Gullord Graminor Det norske Skogselskap Merete Larsmoen til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesskogselskapene Fylkesmannen i Troms Landbruks- og matdepartementet Merete Larsmoen fra Kjersti Kinderås Vararepresentanter: Aud Irene Vatland fra Terje Dahl Ansatte Øyvind Meland Edvardsen, daglig leder Astrid Johannessen Jan Ulitzsch Frode Murud Ragnar Johnskås Bjørn Hageberg Marte Friberg Myre, ansatt fra 21. august Heidi Røsok Bye, 70 % stilling Arne Steffenrem, 50 % stilling Torstein Myhre, prosjektengasjement i 50 % stilling Arjan Besemer, årsengasjement i 50 % stilling Gwidon Tyczynski, årsengasjement i 67 % stilling Terese Heppner, årsengasjement i 16 % stilling Diana Floor, årsengasjement i 40 % stilling Utvalget for kontroll av frøforsyningen i skogbruket (Oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet) 4 Mari Mette Tollefsrud, leder Norsk institutt for skog og landskap Torfinn Kringlebotn Fylkesmannen i Hedmark Ellen A. Finne Fylkesmannen i Vestfold

5 Styrets beretning Styrets beretning Stiftelsen Det norske Skogfrøverk, i dagligtale Skogfrøverket, ligger i Hamar. Stiftelsens drift er nedfelt i formålsparagrafen som lyder: «Stiftelsens formål er å sørge for landsdekkende skogfrøforsyning av god kvalitet. Stiftelsen skal også drive rådgivning vedrørende frø- og planteforedling.» Skogfrøverket har dessuten ansvaret for oppbygging, drift og forvaltning av skogfrøplantasjer i hele landet. Styret har i meldingsåret avholdt 5 styremøter hvorav 2 telefonisk, og behandlet 26 saker. Økonomi Resultatregnskapet for viser et overskudd på kr ,- etter finansinntekter Overskuddet på drift var kr ,-. Hovedårsaken til dette er at Skogfrøverket har solgt tjenester og frø til Sverige for i underkant av 2 millioner kroner dette året. Etter styrets mening gir det framlagte resultatregnskap med balanse og tilhørende noter, god informasjon om stiftelsens drift og stilling pr basert på god regnskapsskikk og regnskapsloven. Styret legger til grunn at driften ved Skogfrøverket skal fortsette. Skogfrøverkets framtidige lokalisering Styret startet drøftingene om Skogfrøverkets framtidige lokalisering allerede vinteren Ut fra dette ble det i 2010 utarbeidet en fyldig rapport fra Skogfrøverkets side som ble oversendt Landbruks- og matdepartementet. Med bakgrunn i den tilsendte rapporten opprettet Landbruks- og matdepartementet tidlig i 2011 en utredningsgruppe for å vurdere Skogfrøverkets modernisering og framtidige lokalisering. Utredningsgruppen avga tidlig i en innstilling med 4 alternative løsninger. Alternativet med å foreta en rehabilitering av Birkebeinerveien 11 ble prioritert høyest, og i begrunnelsen heter det: «Rehabilitering av Birkebeinerveien 11 er det rimeligste og minst risikofylte alternativet. Dette er en fleksibel løsning, der valg av tiltak og tidshorisont kan vurderes underveis i rehabiliteringen og i forhold til finansiering. Dette kan også gi fleksibilitet i forhold til viktige investeringer i nye skogfrøplantasjer og skogplanteforedling i årene som kommer.» Med bakgrunn i utredningsgruppens innstilling og prioritering, og senere kontakt både med Landbruks- og matdepartementet og Det norske Skogselskap har styret behandlet saken på nytt. Styrets innstilling er at Skogfrøverket kjøper Birkebeinerveien 11 av Det norske Skogselskap for den sum som er fastsatt i avtalen mellom Landbruksdepartementet og Det norske Skogselskap av 15. november 1995 nemlig 1,5 mill kr. Ut fra dette er det etablert kontakt med Det norske Skogselskap om overdragelse av eiendommen. Saken ventes sluttført tidlig i Vedlikeholds-/oppgraderingsarbeider For å sikre frølageret ble det i 2011 i verksatt arbeid med å bygge nytt fryselager. Dette arbeidet er fullført, og det nye lageret er satt i drift. I løpet av året har Skogfrøverket koblet seg til fjernvarmenettet i Hamar der ledningsnettet går rett utenfor bygget. Det er en betydelig investering, men som vil være et viktig miljømessig pluss for virksomheten, men vil belaste resultatet i årene som kommer. Kongleplukking og frøsalg Det er ikke gjennomført kongleplukking av noe omfang verken i naturbestand eller i frøplantasjeanlegg dette året. Det betyr at det blir viktig å etterfylle frølageret så snart det blir et frøår av noe omfang. Frøsalget innenlands ble noe bedre enn budsjettert. Dette gir signal om noe oppgang i skogkulturaktiviteten i de kommende årene, og det er å håpe at det kommer en ytterligere økning om de politisk opptrukne mål skal nås. Som omtalt foran ble det en betydelig eksport av granfrø til Sverige dette året. Det er en positiv utvikling for Skogfrøverket samtidig som det gir utfordringer i arbeidet med fordeling av frøet fram til høsting av nytt frø kan skje. Etterspørselen av frøplantasjefrø er på samme høye nivå som de foregående årene. For gran utgjør salget av frøplantasjefrø 79 % for landet sett under ett, mens for Østlandet er andelen 97 %. Verdien av å benytte godt frø fra frøplantasjer er betydelig, og dette er nevnt i flere av den siste tidens utredninger om behovet for å øke skogplantingen. Prisene på frøplantasjefrø er justert mer enn for øvrige frøpartier, noe som også skal avspeile verdien av å benytte slikt frø. 5

6 Styrets beretning Planteforedling Samarbeidet mellom Skog og landskap og Skogfrøverket er videreført etter samme avtalemønster som for tidligere år. Det er ikke etablert nye frøplantasjeanlegg dette året, men det foregår kontinuerlig supplerings- og vedlikeholdsarbeid i de eksisterende anlegg. Leieavtalene for flere av de eksisterende frøplantasjeanleggene går mot slutten, og det er satt i gang arbeid for å forlenge flere av avtalene. Samtidig gjøres en vurdering av om det er behov for å videreføre alle avtaler. Det er også satt i gang arbeid for å kartlegge mulige nye anlegg for frøplantasjevirksomhet. Kontrolloppgaver Laboratoriet gjennomfører årlige spireanalyser av alle frøpartier som selges eller legges inn på lager. Ved byggingen av nytt lager legges det opp til mer rasjonell prøvetakning av de frøpartier som skal testes. Alt testarbeid skjer etter regelverk godkjent av International Seed Testing Association (ISTA). Alle kontrolloppgaver 6 skjer på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Innkjøp av nytt røntgenutstyr og oppgraderte spirebord er verdifulle hjelpemidler i dette arbeidet. Informasjon Med den fokus frøforsyningen har fått for å kunne bygge opp en god skog både for virkesproduksjon og i klimasammenheng, er det et mål å drive aktiv kunnskapsformidling til hele bransjen. Skogfrøverket og Skog og landskap har i fellesskap etablert nettsiden Dette nettstedet brukes aktivt, og er et positivet bidrag i informasjonen fra Skogfrøverket. Administrasjonen fronter også planteforedling og frøforsyning gjennom fagartikler, foredrag og deltakelse på fagsamlinger både i inn- og utland. Øvrig arbeid Skogfrøverket vektlegger å ha god kontakt til både nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Kontakten til forskningsmiljøet ved Skog og landskap er meget be- Presentasjon av Skogfrøverket under «kick off» for Arena Heidner. Foto: Øyvind Meland Edvardsen

7 Styrets beretning tydningsfullt. Samarbeidet fungerer meget godt. Samarbeidet med skogplanteskolene er godt, og ivaretas i hovedsak gjennom deltakelse på fagsamlinger og fordrag ved disse. Den internasjonale kontakten skjer i hovedsak gjennom deltakelse i nordiske arbeidsgrupper på frø- og plantesektoren og ved direkte kontakt til fagrelevante institusjoner i Norden. Det er også god kontakt innad i ISTA-systemet, og til ISF. Ansatte Skogfrøverket har 9 fast ansatte hvorav 1 i 70 % stilling. I tillegg kommer en planteforedler/forsker i delt stilling med Skog og landskap. Skogfrøverket har dessuten flere personer i engasjement på % stillinger. En av disse jobber med praktisk planteforedling og frøplantasjedrift nordafjells. Likestilling Av de fast ansatte er det 3 kvinner. Daglig leder er mann. Styret består av 7 personer, 3 kvinner og 4 menn. Det er ikke iverksatt særskilte tiltak på dette området, men styret er opptatt av best mulig likestilling på alle områder i virksomheten. Helse og miljø Arbeidsmiljøet ved Skogfrøverket er tilfredsstillende. Sykefraværet i er på 56 dagsverk. Dette utgjør 3,1 % av den totale arbeidstiden. Skogfrøverket gjennomfører nødvendige tiltak innen helse, miljø og sikkerhet. Det har ikke vært arbeidsuhell verken i frøframstilling eller i feltarbeid. Stiftelsen arbeider etter bærekraftige prinsipper, og påvirker ikke det ytre miljø i nevneverdig grad. Samarbeidet i styret er konstruktivt og godt for å nå opptrukne mål. Hamar, 27. februar 2013 Olav Kaveldiget Styreleder Benthe Løvenskiold Kveseth Styremedlem Kjersti Kinderås Nestleder Knut Ivar Løken Styremedlem Tore Frisli Hov Styremedlem Merete Larsmon Styremedlem Bjørn Hageberg Styremedlem (ansattes representant) 7

8 Resultatregnskap Resultatregnskap 2011 Salgsinntekter Note Forvaltningsmidler Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad 3 Avskrivning Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad 0 0 Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årsresultat Annen driftskostnad Sum driftskostnader Disponering av årsresultatet Til/fra (-) Annen Egenkapital 9 Til/fra (-) frøsikringsfondet Til/fra (-) vedlikeholdsfond Sum disponering Hamar, 27. februar Olav Kaveldiget Styreleder Kjersti Kinderås Nestleder Merete Larsmon Styremedlem Knut Ivar Løken Styremedlem Bjørn Hageberg Styremedlem (ansattes representant) Øyvind Meland Edvardsen Daglig leder Tore Frisli Hov Styremedlem Benthe Løvenskiold Kveseth Styremedlem

9 Balanse Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer 2 Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Sum omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum Eiendeler Innskutt grunnkapital Sum innskutt egenkapital Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Frøsikringsfond 6 Annen egenkapital Vedlikeholdsfond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 5, Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum Gjeld og Egenkapital

10 Noter til regnskapet Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med stiftelsesloven, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av frø. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Tilskudd inntektsføres for det år de er tildelt for. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Note 2 varer Beholdninger: Handelsvarer, frøimport Ferdigvarer Konglelager Sum varer Verdsettelsen av ferdigvarelageret vurderes til variabel tilvirkningskost. Ved verdsettelse av ferdigvarelageret inngår kun frøpartier med tilfredsstillende spireprosent. Ved nye tester i laboratoriet vil det kunne forekomme at partier oppnår bedre spireprosent enn ved tidligere. Hvis denne oppgangen antas å være av forbigående art, taes ikke partiet med. Minimum spireprosent for gran er 90% og for furu 85%. Dette er uforandret fra Det er ingen forhold som tilsier at grensene for kvalifisering til oppføring av varelageret skal endres i årsregnskapet for. Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner m.m. Lønnskostnader mm Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønninger Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk: Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter «først inn - først ut»-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er anskaffelseskost for råvarer, direkte lønn samt andel av variable indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Se også omtale under note Endring Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets har en pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse som tilfredsstiller lovkravene til obligatorisk tjenestepensjon. Godtgjørelser (i kroner) Lønn Daglig leder Styret Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse Revisor: Kostnadsført honorar til revisor for utgjør totalt kr hvorav kr i annen bistand. Beløpene er eks. mva.

11 Noter til regnskapet Note 4 Varige driftsmidler Bygningsmessig anlegg Transportmidler Driftsløsøre mm. Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivning Bokført verdi pr Årets avskrivning Økonomisk levetid Avskrivningsplan Sum Sum år 10 år 3-20år Lineær Lineær Lineær Årets tilgang driftsmidler: Nytt fryseanlegg Fjernvarmetilknytning ATV kjøretøy Prevac 100 liter Traktorklipper Bensinskap Datautstyr Sum: Note 5 Fri egenkapital Stiftelsens egenkapital pr er hovedsakelig bundet i varelager og likviditetsreserve. Denne reserven er ansett å være nødvendig til delvis dekning av kommende konglesankinger. Note 6 Frøsikringsfond Bokført verdi Note 7 Offentlige forvaltningsmidler Stiftelsen mottar forvaltningsstøtte fra Landbruksdepartementet til dekning av forvaltningsoppgavene. For ble stiftelsen tildelt kr til forvaltningsoppgaver. Utover dette tilskuddet er det inntektsført kr i rentemidler fra fylkesmenn samt kr i støtte til prosjekter Avsetning til frøsikringsfond iht til styrevedtak - Renter frøsikringsfond Bokført verdi Note 8 Bundne midler I bankinnskudd er det bundne midler til skattetrekk med kr Note 9 Egenkapital Grunnkapital Egenkapital Frøsikringsfond Vedlikeholdsfond Annen egenkapital Sum Årets endring i egenkapital: Åresesultat Egenkapital

12 Noter til regnskapet Note 10 - Aktivitetsbasert resultatregnskap Frøverksdrift Konglesanking Refusjon fra LMD Frøplantasjedrift Foredlingsoppgaver Andre tilskudd Driftsinntekter Finansinntekter Kostnader Resultat Kontrolloppgaver Refusjon fra LMD Informasjon drift Sum drift/ forvaltning * FOU- gaver aktiviteter Sum Andre tilskudd Driftsinntekter Finansinntekter Kostnader Resultat Svartor Trearkiv Trøndelag Inntekter/bidrag Kostnader Til balansen Skogfrøv. egenandel Hovedfinansiering Konglesanking Wood Res Ny-frøet Østlandet NFR FMLA NFR Foredlingsoppgaver Skog og landskap Kontrolloppgaver Informasjonsoppgaver Sust Breed Stratifisering fjelledelgran GUS Sum FOUaktiviteter GUS Bærekraftig skogpl.fored Frøplantesjedrift Sum bidrag til forvaltning NFR-Klima Gran M-N Til balansen 12 Samarbeid Skog og landskap NFR EGET Note 11 Skogfrøverkets bidrag til forvaltningsoppgaver Inntekter fra frøverksdriften skal etter avtale med Landbruks- og matdepartementet være med på å finansiere de av forvaltningsoppdragene som klart gir et bidrag til frøverksdriften. Dette fremkommer ved at det er lagt et pristillegg på foredlet frø på 25 % av grunnprisen. Fra 1. november er dette pristillegget økt til 30%. For er det ført et aktivitetsbasert regnskap, samtidig som det er innført et timeregistreringssystem. Dette gir en mer presis kalkyle av bidraget til forvaltningsoppgavene.

13 Revisjonsberetning Revisjonsberetning 13

14 Frøverksdrift Frøverksdrift BLOMSTRING OG FRØSETTING Konglesettingen var i følge rapportene i all hovedsak dårlig på Østlandet og dårlig til god på Sør og Vestlandet. Nordafjells var konglesettingen stort sett dårlig. Det registreres blomstring og frøsetting på lauvtrær og utenlandske treslag i enkelte kommuner. Rapportene er variable og det er ikke mulig å generalisere en trend regionvis for de ulike treslagene. Det var dårlige forhold for frømodning i hele landet i. Det var kun i lavereliggende strøk det ble registrert varmesummer høye nok for en tilfredsstillende frømodning. Skogfrøverket mottar årlig blomstringsrapporter fra kommunene. Styrken på blomstringen/frøsettingen registreres i en skala fra = ingen blomstring/ ingen tilgang på kongler og frø, 1 = dårlig, 2 = god og 3 = meget god. Når det gjelder furu, så tar vi inn rapporter både over årets blomstring og tilgangen på furukongler. Furua har som kjent en 2-årig syklus. Det var stort sett meldt om dårlig blomstring på gran i hele landet, men situasjonen var noe bedre i Nord-Norge. Det er vanskelig å bedømme blomstring på furu og rapportene ble som vanlig svært variable. Vekstenheter Sted 14 Tabell 1 Gran trenger ca 290 vekstenheter for tilstrekkelig modning av frø, furu noe mer Kommune H.o.h Venstenheter Trysil vegstasjon Trysil Flisa II Åsnes Kise Ringsaker Lillehammer Lillehammer Venabu Ringebu Haugedalshøgda Åmot Rygge Rygge Tryvasshøgda I Oslo Vest-Torpa II Nordre Land Løken i Volbu Øystre Slidre 525 Kongsberg V Kongsberg 168 Gvarv-Nes Sauherad 93 Byglandsfjord Bygland Mjølfjell UH Voss Soknedal Midtre Gauldal Selbu II Selbu 160 Værnes Stjørdal Nordli-Holand Lierne Namskogan Namskogan 140 Varntresk Hattfjelldal 406 Hjartåsen Rana Bardufoss Målselv Alta lufthavn Alta

15 Frøverksdrift KONGLESANKING OG FRØFRAMSTILLING FRØSALG Dårlig konglesetting og frømodning ga ikke noe grunnlag for større konglesankinger i. Det er derfor fortsatt behov for supplering av frøbeholdningen. Det gjelder spesielt i en del frøplantasjer. I Nord-Norge ble det imidlertid sanket 287 kg furukongler fra bestand i X1 området som har gitt to partier med en totalvekt på 4,1 kg. Det ble bra kvalitet på disse partiene med henholdsvis 95 % og 90 % spiring etter 14 dager. Det blev også sanket 478 kg kongler og tilvirket et parti furufrø på 4,7 kg i Ø1 området i Finnmark. Den har lavere men likevel tilfredsstillende spiring (sankeområdet tatt i betraktning) med 81% etter 14 dager. Frøsalget i gikk som forventet og det ble solgt 356,6 kg frø totalt. Innenlands salg fra Skogfrøverket ble på 302,95 kg. Det ble eksportert 51 kg granfrø til Sverige, ellers ble det solgte mindre mengder frø av forskjellige treslag til kunder i Danmark, Island og Østerrike. Når det gjelder innenlands salg av granfrø ble det en økning med ca. 23 kg mot 2011, hvilket motsvarer en økning på 10 %. Salg av furufrø var med 9,78 kg omtrent på samme nivå som året før. Plantasjefrø av gran utgjorde 198,39 kg eller hele 72 % av salget. For levering til Østlandet er andel frøplantasjefrø 96,8 % - en økning med 2,8 %. Etter gran og furu utgjør frø av edelgranartene Abies lasiocarpa og Abies nordmanniana det viktigste salget med 20,47 kg dette er en nedgang på ca. 40 % i forhold til En grunn for reduksjonen kan være begrenset tilgang på spesielt ettertraktede provenienser. Salg til juletreproduksjon forventes å øke i årene fremover dersom tilgangen på frø av ønskede provenienser bedres. FRØIMPORT Det ble importert 5,15 kg frø, hvorav det meste (5 kg) var gran fra Harz 7 området i Tyskland. I tillegg ble det importert 150 g frø av hybridlerk på vegne av en kunde. Tabell 2 Konglesanking og frøframstilling Treslag Sankeområde Sanket kongler Høydelag Spiring (%) kg kg partier 14d X , Furu X , Furu Ø , , ,19 10 Furu hl. Frøproduksjon SUM Andre treslag SUM Leiekleng Furu Sverige 1637,6 Fjelledelgran SUM 1637,6 734,20 12 Tabell 3 Frøimport Treslag Proveniens Ant.kg Gran Picea abies Harz 7 / Tyskland 5,00 Hybridlerk Larix eurolepis FPL Mørkov 205 / Danmark 0,15 SUM 5,15 Spiring (%) 14d 21d d 94 15

16 Frøverksdrift Tabell 4 Frøsalg innenlands Treslag Antall kg Andel % Gran norsk opprinnelse Picea abies 232,58 76,77 Gran utenlandsk opprinnelse Picea abies 30,70 10,13 Fjelledelgran Abies lasiocarpa 14,08 4,65 Furu Pinus sylvestris 9,78 3,23 Nordmannsgran Abies nordmanniana 6,39 2,11 Lavlandsbjørk Betula verrucosa 2,50 0,83 Contortafuru Pinus contorta var. latifolia 2,00 0,66 Fraseredelgran Abies fraseri 1,60 0,53 Japansk lerk Larix leptolepis 0,95 0,31 Sibirsk lerk Larix sibirica 0,85 0,28 Nobelgran Abies procera 0,70 0,23 Serbergran Picea omorika 0,40 0,13 Hybridlerk Larix eurolepis 0,15 0,05 Sitkagran Picea sitchensis 0,10 0,03 Valbjørk Betula verrucosa carelica 0,05 0,02 Sibirsk edelgran Abies sibirica 0,04 0,01 Svartor Alnus glutinosa 0,03 0,01 Lutzgran Picea lutzii 0,03 0,01 Fjellhemlokk Tsuga mertensiana 0,02 0,01 302,95 100,00 SUM FRØBANK Skogfrøverket har et stort frølager. Hva som regnes som salgsvare er først og fremst avhenging av kvaliteten på frøet på lager og tilgangen på nytt frø. For gran regnes frø som salgsvare når spireevnen er bedre enn 90 %, med mindre frøtilgang og spesielle forhold tilsier annet (for eksempel frø for høyereliggende områder som vanligvis har dårlige modningsforhold). For furu gjelder tilsvarende kriterier, men ved en spireevne bedre enn 85 %. Frø av dårligere kvalitet enn salgsvarekriterier, men som likevel kan gi tilfredsstillende resultat ved flerfrøsåing, lagres som en beredskap for uforutsette hendelser. Jan Ulitzsch fikk en kald jobb med inventering av lagerbeholdning i fryselager før omorganisering og flytting til nytt fryselager. Foto: Bjørn Hageberg Tabell 5 Frøsalg gran Antall kg fordelt på frøkilder og landsdeler Landsdel Midt-Nord-Norge Sørlandet Utvalgt bestand Frøplantasje Import Sum 37,62 8,70 10,30 0,00 56,62 1,00 4,50 0,80 0,00 6,30 Vestlandet 3,02 0,00 4,00 4,00 11,02 Østlandet 6,05 0,00 183,29 0,00 189,34 47,69 13,20 198,39 4,00 263,28 SUM 16 Ordinær sanking

17 Frøverksdrift Tabell 6 Frøeksport Mottakerland Treslag Østerrike Danmark Island Sverige Kg totalt Antall kg Gran Picea abies Lavlandsbjørk Betula verrucosa 0,02 0,59 Fjelledelgran Abies lasiocarpa 0,50 0,50 Contortafuru Pinus contorta var. latifolia 0,30 0,30 Douglasgran Pseudotsuga menziesii var. glauca 0,10 0,10 Bergfuru Pinus mugo var. rostrata 0,06 0,06 Fageredelgran Abies amabilis 0,05 0,05 Nordmannsgran Abies nordmanniana 0,05 0,05 Nobelgran Abies procera 0,05 0,05 Spisslønn Acer platanoides 0,05 0,05 Lutzgran Picea lutzii SUM 0,02 1, ,57 51,12 0,05 0,02 1,67 1,18 0,05 50,05 52, , , , , , ,00 Serie4 > , ,00 Serie3 >80 Serie2 >70 Serie1 > , ,00 500,00 500,00 3- B A- A- B B N 4 1 O N 1-2 O 1 1 O O 3 P P 1-2 P 3 P 3 Q 1 Q 1 R 1 R 1 W 1 W 0,00 4 B A- B A B A- 7- B 8 5 A - 6 B - B C, 9 7 D, - 8 E, F 1-2 B 9 C, C E 3-,D, 4 E, C C,E F C C C 9 C 7 FP L C 9 Hm 1 FPL K Hm K K K K L 1 K L 1 L L 3 M M M M 0,00 Figur 1. Kg granfrø på lager med spire-% etter 14. dag 17

18 Frøverksdrift 300, ,00 250, ,00 200, ,00 >90 Serie4 150, ,00 >80 Serie3 >70 Serie2 >60 Serie1 1000,00 100,00 500,00 50,00 B 1 A- - 2 B 3- A- 4 B 5 A- - 6 B 7-8 B 9 C, D, E C,,F E 3-4 C 5-6 C 7 C 9 FP L Hm 1 K 1-2 K 3-4 K 5-6 L 1-2 L 3-4 M 1-2 M 3-4 N 1 O 1-2 O 3-4 P 1-2 P 3 Q 1 R 1 W 1 0,00 B A- 2 B 3- A- 4 B 5 A- - 6 B 7-8 A C, 9 E, F 1 - C, 2 E 3-4 C 6 FP L Gm 2 Hm Ii, 1 Ii, Im 1 Im -, I 2 y 3-4 Ji, Jm Iy, J 1 y Ji, 1-2 Jm 3-4 K 1-2 K 3-4 K 5-6 L 1 N 1-2 N 3 T 1 V 1 X 1-2 Z 1 Æ 1-2 Ø 1 0,00 Figur 2. Kg furufrø på lager med spire-% etter 14. dag FRØBEHANDLING Vitalisering blir utført på frøpartier med lav spirehastighet for å gi en raskere spiring. Raskere spiring vil gi et bedre planteutbytte ved at frøene spirer jevnere. Vitalisert frø er en ferskvare som må håndteres varsomt. IDSbehandling av frø gjør det mulig å fjerne dødt frø fra et frøparti slik at spireevnen forbedres. Denne metoden har best effekt på furufrø. Eldre frø som i utgangspunktet er godt fysiologisk utviklet egner seg best for IDSbehandling. Det er vitalisert/ids behandlet ett parti i. Ny prevac ble innkjøpt i og etter litt tilpasninger fungerer den veldig bra. Det ble kjørt prevac på all furu som ble klenget for en kunde i Sverige. LEIEOPPDRAG 18 Herdighetstesting av planter Formålet med testen er i hovedsak å finne riktig tidspunk for innlegging av planter på fryselager. Kravet til herdighet oppnås stort sett innen midten av oktober, men dette kan variere fra slutten av september til midten av november alt etter treslag, proveniens, klimatiske forhold, såtidspunkt og gjødslingsrutiner. Det er viktig for plantenes evne til å beholde vitaliteten under lagring, at innleggingen ikke starter før plantene har nådd et visst stadium i innvintringen. Testmetoden bygger på frysing av plantedeler med etterfølgende måling av ionelekkasje fra skadet vev. Metoden blir også brukt for måling av frosttoleranse før høstplanting og effekten av kortdagsbehandling. Høsten leverte 6 planteskoler salgsplanter for herdighetstesting, og det ble testet til sammen 37 plantepartier. De første partiene ble testet den 2. oktober og det siste partiet ble testet den 23. oktober. I år viste testene en ca.1 2 uke tidligere innvintring enn i På grunn av en litt senere start på testing og god herdighetsutvikling ble antall tester omtrent halvert i forhold til 2011.

19 Frøverksdrift Andre leieoppdrag Skogfrøverket tilbyr leiekleng av kongler og leielagring av frø for kunder som har sanket kongler for egen regning og bruk. Skogfrøverket tok i på seg et stort klengoppdrag fra Sverige. Omtrent 75 tonn med kongler av svensk furu fra forskjellige områder ble klenget i Hamar. I oppdraget inngikk også rensning og Prevac behandling av frøet samt pakking etter kundens ønsker. Alt i alt ble det tilvirket 10 partier med en totalvekt på ca. 735 kg fra Sverige. For en privat kunde ble det også klenget og renset 2 mindre partier med fjelledelgran. Leielagring av frø utgjorde ved utgangen av til sammen 141,11 kg frø fordelt på 19 kunder og 34 frøpartier. Det ble utført 122 frøanalyser i laboratoriet på oppdrag for kunder. FORSKNING OG UTVIKLING Skogbruket og juletrenæringen er avhengig av god tilgang på frø av høy fysiologisk og genetisk kvalitet. For å sikre dette deltar Skogfrøverket i forsknings og utviklingsprosjekter innen genetikk, planteforedling og frøfremstilling. Arbeidet omfatter blant annet studier av granas fenologi og klimatilpassing som er viktig i et klima i endring, studier av resistens mot rotråte og blåvedsopp, utvikling av genetiske markører for bruk i praktisk foredling, utvikling av databasesystemer og analyseverktøy, og utvikling av metoder for frøbehandling. Furukongler på lastebil fra Sverige for klenging i Hamar. Foto: Øyvind M. Edvardsen Prosjektet «Foredling av gran for høy virkeskvalitet og resistens mot angrep av rotråte og blåvedsopp» (WoodRes) har som formål å studere genetisk variasjonen i resistens, og hvordan en gjennom foredling kan øke resistensen mot granas rotråte og barkebilleassosiert blåvedsopp. Prosjektet skal også forbedre kunnskapen om genetisk variasjon for viktige virkesegenskaper, og hvordan vi kan forbedre disse mest mulig effektivt. Prosjektet som startet opp i 2010 er finansiert av Norges Forskningsråd og Skogfrøverket som et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB). Skogfrøverket bidrar også med viktig materiale fra foredlingsprogrammet som skal brukes i forskningen. Forsøk med masseinokulering er gjort på foreldretrær i Møystad frøplantasje og på avkom fra de samme foreldretrærne i feltforsøk på Braset (Hamar) og Jord (Vestby). Inokuleringer og måling av virkesegenskaper på foreldre og avkom blir gjort for å studere graden av nedarving. Et viktig element er om det er muligheter for å ta «snarveier» gjennom testing direkte på foreldrene i frøplantasjer og klonarkiver, framfor den mer standardiserte testingen på avkom i langsiktige avkomforsøk. Testing gjennom avkom er kostbart og tar lang tid, derfor er det ønskelig å gjøre så mye som mulig direkte på foreldrene. Men slike snarveier kan vi ikke ta dersom det ikke er et godt dokumentert grunnlag for det. Prosjektet avsluttes i 2013 og har et totalt budsjett på 8.6 mill. kr. «Bevaring av utsatte og verdifulle svartorpopulasjoner i Nord-Trøndelag» er et prosjekt som har til formål å bevare viktig materiale fra de nordligste populasjonene med svartor i Norge. Et delmål er å produsere svartorfrø for Nord-Trøndelag og Nordland. Med bakgrunn i tidligere avkomforsøk med bl.a. avkom fra populasjoner ved Salsvatnet i Nærøy, og med støtte fra Norsk Genressurssenter, ble det sanket inn podekvist i februar 2011 fra Hende, en av populasjonene ved vatnet. Disse ble podet siste uka i april i arkiv ved Skogplanter Midt-Norge sitt anlegg Kvatningen. Tidligere og nye podinger ble fulgt opp i august med klippinga av grunnstammekvist. Samarbeidsparter er Skogplanter Midt-Norge, Skog og landskap og Ketil Kohmann. 19

20 Frøverksdrift «Bærekraftig skogplanteforedling (Sustbreed)» er et forskningsprosjekt som Skog og landskap skal gjennomføre i perioden 2015 i samarbeid med Skogfrøverket. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og Skogfrøverket. Skogfrøverket «tjuvstartet» i 2011 med å gjennomføre en forsknings-konglesakning i en del frøplantasjer etter et kaldt og dårlig blomstringsår. Det var ikke grunnlag for en ordinær konglesakning dette året. Det ble hentet inn frø- og DNA-prøver fra alle kloner med konglesetting i Kaupanger, Kilen og Jordtveitmonen frøplantasjer. Nå skal bl.a. prosjektet bruke disse materialene for å se på hvordan den genetiske strukturen i foredlingspopulasjonen er i gode og dårlige blomstringsår, i eldre og yngre frøplantasjer, for å gi råd om klontall og sankerutiner i framtidige norske frøplantasjer. Prosjektet skal gi en bedre kartlegging av genetisk diversitet både i frøplantasjefrø, frø fra ordinære bestand, og ulike årganger av frø. Formålet er å etterstrebe en balanse mellom genetisk diversitet og gevinst ved skogplanteforedling. «An integrated approach to major disease and weed problems in an expanding Norwegian Christmas tree industry» (IPM-juletre) er et prosjekt drevet av Bioforsk og som støttes av Skogfrøverket. Skogfrøverket har bistått med informasjon og korrekturlesning av publikasjoner. 20 «Klimatilpassing hos gran i Midt-Norge - naturlig tilpassing og muligheter gjennom skogplanteforedling» (Klimatilpasset gran i Midt-Norge) skal studere genetisk og epigenetisk variasjon og forbedre grunnlaget for å gi god veiledning for bruk av frøplantasje- og bestandsfrø. Prosjektet skal sammenfatte kunnskap og data fra en rekke forsøksserier i landsdelen etablert tilbake til 1970-tallet. Prosjektet, som eies og styres av Skog og landskap, har et totalt budsjett på kr i perioden I følge opprinnelig prosjektplan skulle prosjektet gjennomføres innen utgangen av 2013, men på grunn av andre oppgaver må prosjektet forlenges til Det er ALLSKOG SA (gjennom Skogtiltaksfondet), Skogbrukets utviklingsfond (SLF) og Skogfrøverket som stiller med finansiering. Skogfrøverket bidrar både med data fra tidligere datainnsamlinger, og en betydelig egeninnsats gjen- nom nye datainnsamlinger i prosjektperioden. Skog og landskap gjennomfører foredlingsoppgaver som finansieres av Skogfrøverket. En del av disse oppgavene har FOU-preg da de bidrar til ny utvikling av selve foredlingsmetoden. Dette arbeidet er videre beskrevet under «Foredlingsprosjektet ved Skog og landskap». På Østlandet ble det i 2010 etablert et prosjekt kalt «Bedre veiledning for planteproduksjon og for optimal bruk av provenienser av skogfrø». Her studeres årgangseffekter for vekstrytmeegenskaper hos Østlands-provenienser. Prosjektet startet i 2010 og blir finansiert innenfor Skog og trestrategien i Hedmark og Oppland. Prosjektet har en kostnadsramme på kr, der kr kommer fra Fylkesmennene i respektive fylker mens resten dekkes av Skogfrøverket. Prosjektet gjennomføres av Skogfrøverket i samarbeid med Skog og landskap og Granli planteskole. Et planteskoleforsøk ble etablert på Granli planteskole i Kongsvinger i 2010 og registreringer er blitt gjort der i 2010 og Plantene ble etter hvert flyttet til Ås der de ble klargjort for utplanting i to feltforsøk. Disse ble i anlagt som korttids innmarksforsøk på Hoxmark i Ås og langtids skogsmarksforsøk i Ringsaker. Både Skogfrøverket og Granli planteskole bidrar med betydelig egeninnsats for å gjennomføre prosjektet.

Frøplantasjer. FRØPLANTASJER - Copyright 2015 Skogplanteforedling.no

Frøplantasjer. FRØPLANTASJER - Copyright 2015 Skogplanteforedling.no Frøplantasjer Introduksjon side. 1 De norske Skogfrøplantasjene side. 2 Bruksområder side. 3 Sanderud side. 4 Svenneby side. 5 Kaupanger side. 6 Jordtveitmonen side. 7 Kilen side. 8 e Bok: Frøplantasjene

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Klar for 3. generasjons frøplantasjer! Foredlingssenter Midt-Norge

Klar for 3. generasjons frøplantasjer! Foredlingssenter Midt-Norge Klar for 3. generasjons frøplantasjer! Foredlingssenter Midt-Norge Arne Steffenrem Forsker, Skogfrøverket / NIBIO Generell presentasjon Skogplanteforedlingen i Midt- og Nord-Norge I samarbeid med Gisle

Detaljer

Innhold. Innhold. Forsiden: Harald Smit fra Innlandet trepleie, kapper toppen kontrollert. Foto: Arjan Besemer

Innhold. Innhold. Forsiden: Harald Smit fra Innlandet trepleie, kapper toppen kontrollert. Foto: Arjan Besemer Årsmelding Innhold Innhold Innhold... 3 Styret ansatte kontrollutvalget... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Noter til regnskapet... 10 Revisjonsberetning... 13 Frøverksdrift...

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Bærekraftig foredling

Bærekraftig foredling Øyvind Meland Edvardsen, Seniorrådgiver Skogfrøverket Arne Steffenrem, Forsker Skogfrøverket / NIBIO Bærekraftig foredling -anvendelse av forskningsresultatene Klimatilpasning Vår visjon Norsk skogplanteforedling

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Status foredling og frøforsyning: Hvor leveringsdyktige kan vi være på det beste plantematerialet? Hvor godt er det, og hvor bør vi bruke det?

Status foredling og frøforsyning: Hvor leveringsdyktige kan vi være på det beste plantematerialet? Hvor godt er det, og hvor bør vi bruke det? Status foredling og frøforsyning: Hvor leveringsdyktige kan vi være på det beste plantematerialet? Hvor godt er det, og hvor bør vi bruke det? Arne Steffenrem Norsk institutt for bioøkonomi / Skogfrøverket

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Prioriteringer og strategier for bærekraftig skogplanteforedling Vegårshei 14. juni Øyvind Meland Edvardsen Marte Friberg Myre & Arne

Prioriteringer og strategier for bærekraftig skogplanteforedling Vegårshei 14. juni Øyvind Meland Edvardsen Marte Friberg Myre & Arne Prioriteringer og strategier for bærekraftig skogplanteforedling Vegårshei 14. juni 2017 - Øyvind Meland Edvardsen Marte Friberg Myre & Arne Steffenrem Frøverksdrift Skogplanteforedling Kontrolloppgaver

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Frøtilgang og bruk på Østlandet Honne 4. april Øyvind Meland Edvardsen. Skogfrøverket

Frøtilgang og bruk på Østlandet Honne 4. april Øyvind Meland Edvardsen. Skogfrøverket Frøtilgang og bruk på Østlandet Honne 4. april 2017 - Øyvind Meland Edvardsen Skogfrøverket Millioner planter 120 Planteleveranser 1942-2016 100 80 Norsk frøplantasje 60 Importfrø Norsk bestandsfrø 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kan vi ivareta genetisk variasjon samtidig som gevinsten øker

Kan vi ivareta genetisk variasjon samtidig som gevinsten øker Kan vi ivareta genetisk variasjon samtidig som gevinsten øker Jørn Henrik Sønstebø, Mari Mette Tollefsrud, Arne Steffenrem, Øyvind M. Edvardsen, Ragnar Johnskås, Anne E. Nilsen, Tor Myking, Yousry El Kassaby

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Strategi for skogplanteforedling

Strategi for skogplanteforedling Strategi for skogplanteforedling 2010 2040 Strategiprosessen Grundig prosess med workshop og høring, men som har tatt tid! Svært positive tilbakemeldinger fra skognæring og skogforvaltning Skogbruket ønsker

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

skogfrøverket årsmelding 2009 Innhold Innhold

skogfrøverket årsmelding 2009 Innhold Innhold Årsmelding 2009 Innhold Innhold Innhold...3 Styret ansatte kontrollutvalget...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter til regnskapet...9 Revisjonsberetning... 11 Frøverksdrift...

Detaljer

Genetikk i skogen. Jørn Henrik Sønstebø

Genetikk i skogen. Jørn Henrik Sønstebø Genetikk i skogen Jørn Henrik Sønstebø BAKGRUNN Genetisk variasjon basis for foredling Skogplanteforedling av gran Tradisjonell foredling Breeding without breeding Forvaltning av genetiske variasjonen

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

skogfrøverket årsmelding Innhold Innhold

skogfrøverket årsmelding Innhold Innhold Årsmelding Innhold Innhold Innhold...3 Styret ansatte kontrollutvalget...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...8 Balanse...9 Noter til regnskapet...10 Revisjonsberetning... 13 Frøverksdrift... 15

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Bruk av foredlet frø - hva slags kunnskaper har vi? Tore Skrøppa Norsk institutt for skog og landskap NordGen Skog

Bruk av foredlet frø - hva slags kunnskaper har vi? Tore Skrøppa Norsk institutt for skog og landskap NordGen Skog Bruk av foredlet frø - hva slags kunnskaper har vi? Tore Skrøppa Norsk institutt for skog og landskap NordGen Skog Skogfrøverket er ansvarlig for, og utfører den praktiske foredlingen Skog og landskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Foredling av gran på Vestlandet. Jan-Ole Skage, Skog og landskap, RKV på Fana

Foredling av gran på Vestlandet. Jan-Ole Skage, Skog og landskap, RKV på Fana Foredling av gran på Vestlandet Jan-Ole Skage, Skog og landskap, RKV på Fana Bakgrunn > I skogbrukssammenheng er Vestlandet spesielt på mange måter. > Viktigst er nok det store produksjonspotensialet,

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Foredling, gran Foredlingsmøte, Hamar, 2. desember Ragnar Johnskås, Torstein Myhre, Jan Ole Skage og Arne Steffenrem

Foredling, gran Foredlingsmøte, Hamar, 2. desember Ragnar Johnskås, Torstein Myhre, Jan Ole Skage og Arne Steffenrem Foredling, gran Foredlingsmøte, Hamar, 2. desember 2014 Ragnar Johnskås, Torstein Myhre, Jan Ole Skage og Arne Steffenrem Frøplantasjer Pluss-tre utvalg 1. generasjon 1950-1998 1985-2030 Nye og bedre plantasjer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer