K O N S E K V E N S U T R E D N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K O N S E K V E N S U T R E D N I N G"

Transkript

1 Solem Hartmann AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel Faks E-post: NO MVA K O N S E K V E N S U T R E D N I N G Stav handels- og næringspark, Malvik kommune. Byggjeområde - handel/service/industri

2 Føreord Stav handel og næringspark AS vart etablert i februar 2008 mellom anna med formål å legge til rette for næringsutvikling i eit område mellom Stav og Sveberg. Det vert lagt opp til ei etablering av næringsbygg med samla bruksareal på m². Området vert i dag brukt til landbruks- og vegformål. I kommuneplanens arealdel , vedteke , er eit område på ca 270 daa omdisponert til byggjeområde - handel/service/industri. Grensa for planområdet er fastsett med basis i kommunedelplan for Sveberg og topografien i området. Vidare er det lagt opp til å vurdere avkjørsel til/frå E6 nord og sør for næringsområdet. I dokumentet Kommunale planstrategi skriv rådmannen: Med bakgrunn i tanken om at en person som bor og arbeider i samme kommune, vil føle seg mer knyttet til kommunen og dermed engasjere seg sterkere i det lokale kulturlivet, enn en som daglig reiser ut av kommunen, er det et mål for Malvik kommune å arbeide for flere arbeidsplasser innenfor kommunegrensa. I forskrift om konsekvensutredning frå , vedlegg 1, punkt A1 - jamfør 2 d, er det sett krav om konsekvensutredning i samband med utarbeiding av reguleringsplanar når det vert planlagt for Industri, nærings-, lager og kontorbygg [...] med [ ] et bruksareal på mer enn m². Malvik kommune vedtok planprogrammet Formålet med konsekvensutredninga er å sikre at omsynet til miljø, naturressursar og samfunn vert teke med under førebuinga av det aktuelle tiltaket, og når ein skal ta stilling til om (og eventuelt på kva vilkår) tiltaket kan verta gjennomført. Konsekvensutredninga er utarbeida av Norge AS vedrørande geotekniske forhold. AS, med hjelp frå SWECO Innhald: Føreord 1 1. Arealbruk og planlagt tiltak Eksisterande arealbruk og vedteke arealbruk Planlagt tiltak, ulike alternativ Planområde Eigedommar som inngår i reguleringsplanen Null-alternativet 3 2 Metode 3 3 Konsekvensutredning Oppsummering av konsekvensar og avbøtande tiltak Samfunnsutvikling Klimaforhold Støy og luftforureining Teknisk infrastruktur Friluftsliv og grøntstruktur Arkitektonisk utforming og landskapstilpassing Universell utforming Kulturminne og kulturmiljø Forhold i anleggsperioden Geotekniske forhold Trafikkforhold 42 4 Kjelder brukt i utredninga 47 1

3 1. Arealbruk og planlagt tiltak 1.1 Eksisterande arealbruk og vedteke arealbruk Planlagt utbyggingsområde er på ca 270 daa og vert i dag i hovudsak brukt til landbruksformål. Ca 87 daa dyrka mark vert i dag nytta til grasproduksjon. Stav handel og næringspark ligg inntil E6 som vil vera hovudadkomst til planområdet. Figur 1-1. Utsnitt av gjeldande kommunedelplan Sveberg, vedteke I kommuneplanens arealdel , vedteke , er området synt som byggjeområde - handel/service/industri. (merka som Nytt næringsområde på kartet til venstre). Kommunedelplanen har mellom anna som hovudmål at Sveberg skal utviklast vidare som nærings- og handelssenter. I arealplanen er det fastsett at før det vert etablert ny næringsverksemd som er særlig trafikkskapande, må det vera sikra tilstrekkeleg transportkapasitet på kommunikasjonsnettet. 1.2 Planlagt tiltak, ulike alternativ Stav handel og næringspark AS har som målsetjing å utvikle eit næringsområde med føremålsteneleg infrastruktur og veltilpassa næringstomter samstundes som ein tek omsyn til viktige landskaps- og friluftsforhold i området. I vedteke planprogram vart det lagt opp til å vurdere to alternativ: eit omfang på omlag m² bruksareal der gesimshøgda på bygningane er 22 meter som forrige alternativ, med tillegg eit signalbygg (hotell) med høgde ca 65 meter (18 etasjar) Planprogrammet la og til grunn ei arealmessig lik fordeling av etablering av handel-, service- og industriverksemder. Med bakgrunn i vedteke arealplan, vert det i konsekvensutredninga ikkje drøfta alternative plasseringar. 1.3 Planområdet Figur 1-2. Planområdet (synt med raud stipla linje). Grensa for planområdet er fastsett med basis i kommunedelplan for Sveberg, topografien i området, plangrensa for Reguleringsplan for Sveberg vest industriveg og pendlerparkering (planident 56 L) og mogeleg avkøyring frå E6 vest for næringsområdet. I kommunedelplan er området totalt omlag 270 daa (svart stipla linje). Førebels planforslag er synt med raud stipla linje og er 350 daa. 2

4 1.4 Eigedommar som er omfatta av reguleringsplanen Innan førebels planområdet finn ein følgjande eigedommar (heile eller deler av) og eigar/forvaltar: 40/31 Malvik kommune, 7551 Hommelvik 43/1 Karen og Adolf Øiens Aldershjem Stiftelse, Johan Tillersveg 13, 7072 Heimdal 44/1 Øystein Lillesand, Svedalsvegen 1, 7563 Malvik 44/2 Oskar Johannes Malvik, 7563 Malvik 44/3 Harald Svedal Stav, Svedalsvegen 42, 7563 Malvik 44/5 Arne Georg Bjerkan, Svedalvegen 41, 7563 Malvik 45/1 Anders Buaas, Kindseth, 7550 Hommelvik 45/2 Hallfrid Næss, Presthusvegen 6 c, 7056 RANHEIM 1006/11,12,13 Staten v/statens vegvesen, Region midt 1.5 Null-alternativet I ei konsekvensutredning skal null-alternativet syne den framtidige situasjonen i tiltaksområdet dersom tiltaket ikkje vert gjennomført og skal vera ein målestokk i vurderinga av konsekvensane av tiltaket. Før området vart omdisponert i kommuneplanens arealdel i 2003, var arealfastsetjinga LNF, dvs den arealbruk som er i området i 2009 (landbruk, naturområde, friluftsliv og vegformål). Null-alternativet er fastsett til Den bruk som området har i landbruk, naturområde/friluftsliv og vegformål. 2. Metode. Konsekvensutredninga legg til grunn den metodikk som er presentert i Statens vegvesen si handbok 140 for å evaluera ikkje-prissette konsekvensar. For kvart deltema er det gitt ei vurdering av influensområdet, som er dei stader og område der tiltaket si vesentlege verknad vil gjera seg gjeldande. Konsekvensen av tiltaket (fordelen eller ulempene dette har på menneska, samfunnet eller naturen) vert drøfta. For konsekvensutredninga er det eit mål å kunne samanlikna ulike alternativ. For å kunne gjere dette vert det nytta ein metode der ein vurderar verdien av eigenskapane i området og korleis den vil utvikla seg. Vidare vurderar ein omfanget av dei endringane som ein trur tiltaket vil føre til. I tillegg til null-alternativet er det valt alternativ utbygging med eit konferansehotell/signalbygg. Utbygginga for dei ulike alternativa skjer på same lokalitet og ein verdivurdering vil derfor ofte vera den same for dei ulike alternativa. Konsekvensane ved dei ulike alternativa vert ein funksjon av verdien og omfanget og er ei avveging mellom fordeler og ulemper tiltaket fører med seg. I ein 9-delt skala vurderar ein konsekvensane ei utbygging på Sveberg/Stav vil ha i forhold til null-alternativet for dei ulike deltema fastsett i planprogrammet. Dersom tiltaket har ingen verknad eller uvesentleg verknad vert konsekvensgraden sett til 0. Skala for vurdering av konsekvensgrad innan kvart deltema. Teiknbruk Vurderingsgrad ++++ Svært stor positiv konsekvens +++ Stor positiv konsekvens ++ Middels positiv konsekvens + Liten positiv konsekvens 0 Ingen konsekvens eller uvesentleg konsekvens - Liten negativ konsekvens - - Middels negativ konsekvens Stor negativ konsekvens Svært stor negativ konsekvens 3

5 3 Konsekvensvurdering 3.1 Oppsummering av konsekvensar og avbøtande tiltak Oppsummering av konsekvensar som følgje av gjennomført tiltak i forhold til nullalternativet Nr Deltema Konsekvensar for planområdet Konsekvensar for influensområdet 3.2 Samfunnsutvikling Som landbruksområde: Liten til middels negativ konsekvens Som busetjings og næringsområde: Middels positiv konsekvens (++) (-/--) 3.3 Klimaforhold Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) 3.4 Støy og luftforureining Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) 3.5 Teknisk infrastruktur Ingen til liten negativ konsekvens Ingen til liten negativ konsekvens 3.6 Friluftsliv og grøntstruktur (0/-) Stor negativ konsekvens (---) (0/-) Liten negativ konsekvens (-) 3.7 Arkitektonisk utforming og Middels negativ konsekvens (--) landskapstilpassing 3.8 Universell utforming Middels positiv konsekvens (++) 3.9 Kulturminne og kulturmiljø Ingen/uvesentleg konsekvens (0) 3.10 Forhold i Middels negativ konsekvens anleggsperioden (--) Geotekniske forhold Ingen/uvesentleg konsekvens (0) 3.12 Trafikkforhold Liten positiv konsekvens (+) Liten negativ konsekvens (-) Liten til middels positiv konsekvens (+/++) Ingen/uvesentleg konsekvens (0) Middels negativ konsekvens (--). Ingen/uvesentleg konsekvens (0) Liten til middels negativ konsekvens (-/--) Oppsummering av avbøtande tiltak. Følgjande forhold bør vurderast teke inn i planbestemmelsane Det må varslas dersom det vert gjort funn i samband med framtidig opparbeiding av området, jamfør 8 i kulturminnelova. Øvre tillete grense for støy mot omkringliggjande bustadområde i samband med etablering av ny industri- og næringsverksemd. Bestemmelsar som sikrar tilgjenge for alle langs hovudvegar og fram til utmarksområda sør for planområdet. Det må vurderast installering av heis på arbeidsplassar og lokalitetar som er tilgjengeleg for publikum. Krav om at anleggsverksemd skal skje innafor ein gitt dagleg arbeidsperiode ( ). Krav om spyling av asfalt i trafikkområde. Byggjeområdet må utformast med gode adkomst til alle bygningar, og uteareal og anna fellesareal, og med vegar og gangvegar som gir god tilgjenge for personar med nedsett funksjonsevne. I samband med tomteavgrensingar skal geoteknikar vera konsulert. 4

6 I samband med søknad om tiltak i området rundt tidlegare deponiområde, er det krav om supplerande grunnundersøkingar. Utanfor deponiområdet må behovet for supplerande undersøkingar avklarast meg geoteknikar. Fastsetje avgrensing i tal på biloppstillingsplassar for å stimulere til auka bruk av kollektivtrafikk Legge til rette for avfallshandtering med vekt på sortering og attvinning Setje minimumskrav til sykkelparkering. Etablering av fordrøyningsbasseng innan planområdet for å redusere faren for flaumskadar. Dimensjonering av røyr for overflatevatn gjennom veg/planområdet må ikkje vera mindre enn tilsvarande røyr gjennom E6. Transportinfrastruktur må utformast og leggast til rette slik at den kan brukast av alle, i så stor utstrekning som mogeleg. Bygningar bør på ytterkledning og tak ha materialval som legg til rette for bruk av jordfarge. Krav om at utomhusplan skal syne eksisterande og framtidig terrengformasjonar. Gesimshøgde for bygg innan formål kombinert bygg- og anlegg bør avgrensast til 22,0 meter over planert terreng Hotellbygget skal utformast slik at det vert tilpassa terrenget innan området og terrenget innan landbruks- og friluftsarealet mot sør, og skal ikkje ha høgde over cote Parkeringstilhøva ved Sekkhølet skal oppretthaldast i omfang og kvalitet minst tilsvarande det som er før utbygginga tek til. Krav om at saman med søknad om byggjeløyve skal følgje utomhusplan som syner stiar og grøntstruktur i planområdet. Uteareal og fellesareal må ha ei utforming slik at områda er brukbare og gir høve til aktivitetar for alle. Ved tilrettelegging av grøntstruktur og ved plassering av bygg må allergenforhold vurderast. Rekkefølgjekrav om at vatn- og avløpsplan skal vera godkjent av Malvik kommune før det vert gitt løyve til å setje i gang byggjearbeid innan planområdet. Vatn- og avløpsløysingar skal byggast i samsvar med godkjent vatn- og avløpsplan. Ny veg inn i området frå E6 må byggast før det vert gitt byggjeløyve på einkelttomter. Dette vil redusere ein del av ulempene med trafikk langs Vuluvegen. Før ny industriveg frå aust kan opnast for ferdsel, skal utbetringar i kryssingspunkt i Svebergkrysset for fotgjengarar vera gjennomført. Det må vurderast å setje krav i planbestemmelsane om støygrenser i bygge- og anleggsperioden. Før byggjestart må ansvarleg utførande utarbeide rutinar for handtering av uønska hendingar. Følgjande forhold bør vurderast teke inn i plankartet: Ta med areal til busstransport/busshaldeplassar. Det skal leggast til rette for fortau/gang- og sykkelveg slik at ein kan flytta seg effektivt og trygt i planområdet. Langs nye adkomstvegen frå aust skal det etablerast fortau eller gang- og sykkelveg. Liknande løysning må også vurderast langs med Vuluvegen som vil vera viktig ferdselsåre fram til næringsparken og til utmarksområda på Vassåsen og Sekkhølet. Plankartet skal syne viktige samband mellom adkomst til planområdet og eksisterande stiar utanfor planområdet. Nye, eventuelt utviding av adkomst til og frå E6 til næringsområdet for å redusera trafikken i Svebergkrysset. Særleg vurdere adkomst til planområdet via avkøyring frå E6 ved Norlandia Stav Gjestegård/Stav bensinstasjon. Legge til rette for adkomstar til eventuell framtidige næringsareal mellom Leistad og Sveberg. Plankartet skal syne viktig grøntstruktur som skal oppretthaldast innan planområdet. Fastsetje formålsgrenser slik at ein får mest mogeleg klare grenser mellom landbruksarealet og anna næringsareal. 5

7 3.2 Samfunnsutvikling Utredninga baserar seg på følgjande punkt i planprogrammet: Temaet omfattar Verknad av tiltaket for samfunnet og områdeutviklinga, folkesetnad og servicetilbodet. Vurdering av regionale verknader av tiltaket og føringar som er gitt i overordna planar. Aktuelle Rett etablering på rett plass. problemstillingar Vurderingar i Drøfte type næringsetablering. Ta stilling til kva slags handelsverksemd som er mest KU egna innan planområdet og i området ved Svebergkrysset. Vurdere talet på nye arbeidsplassar. Sjå dette i samanhang med eksisterande og framtidig næringssituasjon i området. Vurdere korleis ein kan leggje til rette for effektiv arealbruk. Drøfte behovet for strukturendringar og tiltak for å gjennomføre planen. Gi oversikt over føringar gitt i fylkes- og kommuneplanar. Synleggjere i kva grad tiltaket kan tilpassast eit langsiktig, berekraftig perspektiv. Framgangsmåte Definere influensområde. Innhente relevante opplysningar frå overordna planar. Innhente relevante opplysningar om eksisterande næringssituasjon og områdestruktur. Omtale eventuelle avbøtande tiltak og effekt av desse Influensområdet Ei etablering av nye arbeidsplassar vil i hovudsak verke inn på samfunnet innan pendlarområdet som i denne samanhang vert definert som reiseavstand på 45 min/45 km. Influensområdet omfattar kommunane Levanger, Frosta og Stjørdal i Nord-Trøndelag og Malvik, Selbu, Trondheim, Klæbu, Melhus og Skaun i Sør-Trøndelag, totalt med eit folketal på omlag , av desse om lag i yrkesaktiv alder Overordna planar og retningslinjer RPR for samordna areal- og transportplanlegging legg opp til at planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnast slik at det vert lagt til rette for mest mogleg effektiv, trygg og miljøvennleg transport, og slik at transportbehovet kan avgrensast. Det bør leggast vekt på å få til løysningar som kan gi korte avstandar i forhold til daglege gjeremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåtar. Rett lokalisering av rett funksjon i forhold til tilgjenge for personar og transport er eit viktig planprinsipp. God lokalisering kan redusera trafikkveksten og legge til rette for kollektivtrafikk. Den kan gi minska trafikk med reduksjon i kostnadar, i investerings- og arealbehov og i forureining. Betre balanse i forholdet mellom bustader og arbeidsplassar kan medverke til færre daglege arbeidsreiser. Utbyggingsmønster og transportsystem bør utformast slik at ein unngår omdisponering av store, samanhangande areal med dyrka eller dyrkbar mark av høg kvalitet. RPR for kjøpesenter skal legge til rette for ei sterkare regional samordning av etablering og utviding av større kjøpesenter. Formålet er å styrka eksisterande by- og tettstadssenter og medverke til effektiv arealbruk og miljøvennlege transportval, dvs. unngå ei utvikling som fører til byspreiing, meir bruk av bil og dårligare tilgjenge for dei som ikkje disponerar bil. For dei kjøpesenterområde som ikkje er i tråd med føringane gitt i gjeldande fylkesplan, er det ikkje høve til å etablera eller utvida kjøpesenter med eit samla bruksareal på meir enn m 2 utan samtykke frå fylkesmannen. Fylkestinget har gjennom fylkesplan for Trøndelag fastslege at næringsutvikling og trygge arbeidsplassar er eit av dei viktigaste satsingsområda for Trøndelag. Vedteke fylkesplan gir føringar for det planlagde tiltaket. Overordna klimamål å redusere utslepp av klimagassar i Trøndelag med 30 % innan 2020 samanlikna med 1991, i tillegg til at Trøndelag skal spele ein leiande rolle i utviklinga av klimavennleg teknologi og tilrettelegging for miljøvenlege verksemder og levemåtar. 6

8 FoU-basert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon i Trøndelag skal styrkast. Mellom anna skal Trøndelag vera eit fyrtårn for teknologi og kunnskap og ein skal styrke utviklinga av næringsklynger i Trøndelag: Veldefinerte og synlige næringsklynger tiltrekker seg ulike ressurser i form av kapital og kompetanse både nasjonalt og internasjonalt. Tilhørighet til en dynamisk næringsklynge med spesialiserte bedrifter og kunnskapsleverandører, kan gi ytterligere konkurransefortrinn. Auka berekraftig produksjon av mat i tillegg til at Trøndelag skal vera nasjonal rollemodell for eit konkurransedyktig, balansert og berekraftig utbyggings- og busetjingsmønster. Et føre-var prinsipp må legges til grunn i forhold til utnytting av viktige arealer og ressurser, slik at også kommende generasjoner kan ha gleden av dem, benytte dem og gjøre sine egne valg. En særlig utfordring er å kunne tilby attraktive næringsarealer og bokvaliteter i byområdene Trondheimsregionen har en særlig utfordring i å kunne tilby attraktive næringsarealer. Gjennom interkommunalt samarbeid skal det sikres en langsiktig og helhetlig arealutvikling av Trondheimsregionen, særlig med fokus på attraktive nærings-, bosettings- og rekreasjonsområder. Miljøvenleg, trygg og effektiv kommunikasjon Det skal legges vekt på å redusere transportavstander gjennom fortetting og riktig lokalisering av transportgenererende virksomheter. I alle byer og tettsteder bør utviklingen av gode gang- og sykkeltraseer prioriteres. En restriktiv parkeringspolitikk er viktig for å stimulere til endret reisemiddelvalg, også på regionale reiser. Arealpolitiske retningslinjer for Sør-Trøndelag, første gong gitt av Fylkestinget i 2000, seinare revidert, drøftar strategien Desentral konsentrasjon. Denne vert lagt til grunn for vidare utbygging i Trondheimsregionen ved at veksten primært skjer i definerte sentra og i knutepunkt for kollektivtrafikken. Utbygging skjer i første rekke gjennom fortetting, ut over det som tilknytta vekst. For næringsetablering vert ABC-prinsippet lagt til grunn, dvs. at verksemd som skapar mykje persontransport vert lokalisert i sentrum og nærleiken til knutepunkt for kollektivtrafikk, og verksemd som er meir avhengig av bil vert plassert mindre sentralt (rett verksemd på rett stad). Det vert sett i verk tiltak som medverkar til fortetting av eksisterande næringsareal. Strategien legg til grunn eit sterkt jordvern i kjerneområda til landbruket og at ein tek vare på grøntstrukturen og tilgangen til viktige friluftsområde. Fylkesdelplan for arealbruk, transport og utbyggingsmønster "Ny giv for Trondheimsregionen" fører vidare desse prinsippa og har konkrete retningslinje for samordning av arealbruk og transporttilbod. Mellom anna heiter det at For lokalisering av handel og tenester i fylket vert det lagt til grunn ei senterstuktur på 4 nivå. Sveberg i Malvik ligg i nivå 2 (senter med interkommunal handel). Detaljahandel og tenester med høg besøksfrekvens bør lokaliserast i område definert som sentrum. Område med godt kollektivtilbod og nærleik til service- og forretningssenter skal ha ei effektiv arealutnytting. I dei mest sentrale delane av Trondheim og andre kommunesentra bør ein oppnå et bruksareal minst like stort som tomtearealet. Der kjerneområde for jordbruk vert teke til bruk til utbyggingsformål, bør bruksarealet vera minst halvparten av tomtearealet. Ein bør søke å oppnå gode og samanhangande tettstadsområde som har i seg både eksisterande og planlagt verksemd med felles areal for adkomst, parkering og grøntanlegg. Det bør leggast tilrette for korte og attraktive gangvegar internt mellom verksemdene og målpunkt som er utanfor. Berre ein avgrensa del av tomteområdet kan nyttast til parkering på bakkeplan. Denne delen bør vera maksimum 25 % for bustader, kontor, administrasjon, helse og undervisning, og maksimum 35 % for forretnings- og serviceverksemd. 7

9 Kommuneplanens arealdel for Malvik vart vedteke av kommunestyret med tilhøyrande kommunedelplan for Sveberg. Planområdet er sett av til byggjeområde for handel/service/industri. I kommuneplanen vert det lagt ein del strategiar for utviklinga på Sveberg og eit hovudmål er at dette området skal vidareutviklast som nærings- og handelssenter. Viktige føringar er å legge LA21-tankegangen til grunn for alle kommunale planar og tiltak, og setje varige utbyggingsgrenser mot dyrkamark og mot utmarks- og friluftsområda. Byggjeområde skal utformast slik at dei i så stor grad som mogeleg kan nyttast av alle (universell utforming). Det vert lagt opp til at vidare bustadutvikling skal skje på Sveberg. Vidare er det eit hovudmål at Malvik kommune skal arbeide for å sikre utviklinga av næringslivet i området. I tillegg har kommunestyret vedteke planbestemmelsar til arealdelen som skal leggast til grunn ved planlegging og behandling. Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) er under utarbeiding. Kommunane i Trondheimsregionen er i gang med å laga ein felles plan som skal gi strategiar for arealutviklina i området. Ei viktig målsetting er meir areal til næringsverksemd. Det vert teke sikte på at planforslaget skal leggast fram i årsskiftet 2009/2010. Den interkommunale arealplanen er i utgangspunktet ikkje tenkt å ha juridisk verknad, men vert vedteke av dei ulike kommunane som konkret bindande føresetnad for kommuneplanens arealdel. IKAP vil kunne gjelde framfor fylkesplanen Ny Giv for Trondheimsregionen i forhold til lokaliseringskriteriar for næringsareal Tiltaket Det vert planlagt utbygging av eit forholdsvis stort bruksareal. Talet på arbeidsplassar som vert oppretta vil vera avhengig av type verksemd som vert etablert. I samband med konsekvensvurdering av samsfunnsmessige og trafikkmessige forhold, vert det lagt til grunn at etableringa vil føre til 3000 arbeidsplassar på sikt. Type nærings- og handelsverksemd i tillegg til kundemålgruppe vert drøfta under avsnitt Tiltaksområdet sin karakter og verdi. Eit meir eller mindre samanhangande landbruksareal (jord- og skogareal) trekker seg sørover frå sjøen danna av linja Torp Midtsand, med spreidd busetnad og ein del vegar særleg E6 som element i landskapet. Like ved planområdet ligg Norlandia Stav Gjestegård og ein bensinstasjon som bryt opp landbrukspreget. Planområdet, som ligg i ein akse mellom gjestegården og eksisterande område med handel/service /industri aust for Vassåsen, er i ytterkant av det store jordbruksområdet. Figur 2-1. Jordsmonnskart. Gul og oransje er dyrka mark, grønt er skogsområde. 8

10 Planområdet har i dag karakter som eit landbruksområde, men E6 deler dyrkajorda innan planområdet frå resten av dyrkajorda lengre nord. Planområdet basert på planprogrammet omfattar ca 95 daa dyrkamark. Basert på temakartinformasjon frå Norge digitalt er dyrkajorda innan planområdet vurdert som middels (ca 80 daa) til dårleg egna (ca 15 daa) til kornproduksjon, men middels til godt egna til grasproduksjon. Skogarealet innan planområdet slik det kjem fram i planprogrammet har følgjande bonitetsfordeling: Høg bonitet: 25 daa Middels bonitet: 115 daa Låg bonitet: 55 daa Resten av arealet er uproduktiv fastmark, veg m.m. (50 daa) og myr (4 daa). 15 daa av skogareal er rekna som dyrkbart. Alle tal er baset på oppmåling på kart og er ca-tal. Med bakgrunn i dette vert den samfunnsmessige verdi for planområdet som landbruksareal fastsett til middels. I nærleiken av planområdet ligg fleire delvis utbygde næringsområde (sjå figur 1-1), med bedrifter innan eit variert spekter frå reiselivsnæring, konferansesenter, produksjons- og vidareforedlingsbedrifter og detalj- og daglegvareforretningar. Malvik kommune har i samband med komande arbeid med kommuneplanens arealdel vurderet å legge til rette meir næringsareal vidare vest og sørvest for Vassåsen, første omgang truleg eit areal på opp mot daa. Ei slik satsing saman med tilrettelegging av samordna infrastruktur (mellom anna kollektivtrafikk) vil gi fordeler for dei næringsdrivande i området Omfanget. Samfunnsmessig vurdering av ei etablering. Landbruksareal Arealomfanget innan planlagt utbyggingsområde (95 daa dyrkamark/270 daa totalareal) tilsvarar ein landbrukseigedom litt mindre enn middels stor for gardbruk i Trøndelag. Årleg vert det omdisponert ca 500 daa dyrkajord og 1000 daa dyrkbar jord i Sør-Trøndelag. Ei nedbygging tilsvarande den innan næringsparken er opp mot dette av stor omfang og sjølv om arealet her ikkje vert rekna som godtmatkornareal, vil ei omdisponering vera negativ sett i forhold til jordvernet. Fylkesmannen har gitt innspel om at det må leggast opp til høg grad av utnytting i området. Effektiv arealbruk er viktig for å unngå press mot nærliggjande areal og for å få til gode løysningar for gåande, syklande og kollektivt reisande. Drøfting omkring tilrettelegging for alle trafikkantgrupper vert gjort i kapittel 3.12 Trafikkforhold. Arbeidsplassar Ei utbygging vil medføre mange nye arbeidsplassar. Sett opp mot dei føringar som er gitt i overordna planar kan ein fastsetje dette som en endring av positiv omfang. Tal frå SSB syner at det i 2001 var registret omlag 4200 som pendlar ut frå Malvik kommune for å arbeida i andre kommunar (av dette om lag 800 til andre fylker, i hovudsak Stjørdal/Nord-Trøndelag). Om lag 70 % av dei med arbeid og som bur i Malvik pendlar til anna kommune på arbeid. (sjå figur 2-2 nedanfor). Frå nabokommunen Stjørdal er det omlag 3000 som pendlar ut or kommunen, og brorparten av desse til anna fylke. Det er soleis mange som pendlar frå Stjørdal og Malvik til Trondheim. Etablering av fleire arbeidsplassar i Svebergområdet vil kunne redusere denne trafikken. Sjå også kapittel 3.3. Frå kommunal planstrategi vert det peika på den store handelslekkasjen som er i Malvikområdet. Det vert handla for kr. pr innbyggar i detaljhandel, medan omsetjinga i Malvik i 2003 tilsvarte om lag kroner pr. innbyggar. 9

11 Utpendling frå kommunen til storbyregionen Utpendling frå kommunen til kommunar utanom storbyregionen Sysselsette med bustad i eigen kommune Figur 2-2. Utpendling Sysselsette for kvar kommune fordelt på sysselsette med arbeidsstad i kommunen. Utpendling til storbyregionen og utpendling til andre kommunar. Storleiken på sirklane syner tal sysselsette i kommunen. Kjelde SSB. Type verksemd Sør-Trøndelag fylkeskommune kommune nemner at det er eit særskilt stort behov for areal til industri, lager og logistikkformål. Vidare vert det, til liks med Fylkesmannen og kommuneplanleggaren i Malvik, peika på at overordna og regionale dokument (mellom anna kommuneplanen for Malvik) legg til grunn at intensiv detaljhandel av kjøpesenterkarakter (kle, mat, sko osv) vert lokalisert nær opp til Svebergkrysset. I fylkesdelplanen Ny giv for Trondheimsregionen er det planlagte området på Sveberg utpeika som senter med interkommunal handel. I kommuneplanen for Malvik vert det påpeika at Behovet for arealer til handels- og serviceformål i tilknytning til Svebergkrysset, vil i planperioden dekkes gjennom eksisterende reguleringsplaner. Kommuneplanleggeren i Malvik opplyser at det er i dette området at kommunen ønske å byggje opp handelssenteret på Sveberg. I fylkesdelplanen heiter det at Detaljhandel og tjenester med høy besøksfrekvens slik som dagligvarer, klær, sko, offentlig tjenesteyting, kulturtilbud, servering og overnatting skal lokaliseres i området definert som sentrum i et interkommunalt eller kommunalt senter, eventuelt sentralt i et lokalt senter... Areal- og transportkrevende virksomheter med lav besøksfrekvens og liten andel fotgjengerkunder, slik som større forhandlere av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/ hagesentre bør for å ikke beslaglegge areal i sentrumskjernen, legges i utkant av tettstedene. Spesialforretninger innen samme bransje bør lokaliseres nær hverandre. Utenfor tettbygde strøk, i tilknytning til hovedvegnett tillates lokalisert særlig arealkrevende virksomheter med svært lav besøksfrekvens, lavt antall sysselsatte i forhold til arealet og/ eller som er forurensende eller på annen måte til sjenanse for folk, eksempelvis entreprenørvirksomhet, bilopphugging o.l. Sistnemnde døme på type etablering høver truleg mindre godt innan området på grunn av den forholdsvise korte avstanden til bustadområda på Sveberg. Plassering av eit kjøpesenter som planlagt ved Svebergkrysset vil få kortare avstand til eksisterande og planlagt bustadfelt enn om ein skulle legge kjøpesenteret innan Stav handel og næringspark. Med kjøpesenter plassert i samsvar med eksisterande reguleringsplan for området ved Svebergkrysset, vil avstanden til Stav handel og næringspark vera under 1 km. Den korte avstanden, der dei fleste i bustadområda på 10

12 Sveberg vil kunne kome sentralt inn i planområdet innan minutt gangtid/sykling (jamfør figur 12-4), medføre at det vil kunne vera mogleg å få effektiv, trygg og miljøvennleg transport også om det vert etablert detaljhandel innan næringsparken. Fylkeskommunen uttaler at Selv om det på grunn av bransjeglidninger er vanskelig å trekke klare skille mellom ulike former for detaljhandel, bør det være et mål å samle den mest publikumsintensitive handelen mest mulig geografisk, og da til området ved Svebergkrysset, hvor også tilgjengeligheten er størst for ulike trafikantgrupper. I reguleringsplan for Sveberg vest, som er til behandling i Malvik kommune, er det i planbestemmelsane lagt opp til at det kan etableras detaljhandel med eit bruksareal inntil m² på eit område på 26,6 daa. Utgangspunktet for RPR for kjøpesenter er å unngå bilbaserte kjøpesenter utanfor byar og tettstadar. For dei kjøpesenterområde som ikkje er i tråd med føringane gitt i gjeldande fylkesplan, er det ikkje høve til å etablera eller utvida kjøpesenter med eit samla bruksareal på meir enn m 2 utan samtykke frå fylkesmannen. Ved å opne for detaljhandel som kan utfylle det som vert etablert i kjøpesenteret ved Svebergkrysset vil tiltaket innan Stav handels- og næringspark kunne ivareta eit langsiktig, berekraftig perspektiv. Gjennom felles profilering og ei tilpassing til dei kundegruppene som vanlegvis elles etterspør produkt innan næringsparken vil tilrettelegging for detaljhandel medverke til at ein kan få dekka ein større del av innkjøpsbehovet innan eit avgrensa geografisk område. Malvik kommune skal i løpet av 2010 utarbeide ny kommuneplan. I den samanhang vil det vera behov for å drøfte sentrumsavgrensinga i Svebergområdet (omfanget av nærings- og handelssenter). Ein vil styrke den satsinga som kommunen har valt på området ved å la arealet innan Stav handels- og næringspark inngå i sentrumsområdet slik at det gir grunnlag for etablering av detaljhandel og tenester med høg besøksfrekvens Konsekvensar av gjennomført tiltak Ei nedbygging av landbruksarealet innan planområdet har betydeleg omfang og sjølv om arealet her ikkje vert rekna som godt matkornareal, vil ei omdisponering vera negativ sett i forhold til jordvernet. Tiltaket vil medføre nye arbeidsplassar og opp mot dei føringar som er gitt i overordna planar kan ein fastsetje dette som en endring av positiv omfang. Område Planområdet/nærmiljø Influensområdet Verdivurdering samfunnsforhold Middels verdi som landbruksområde Stor verdi som busetjings- og næringsområde Konsekvens i forhold til nullalternativet Som landbruksområde: Liten til middels negativ konsekvens (-/--). Som busetjings- og næringsområde: Middels positiv konsekvens (++) Naudsynlege strukturendringar og tiltak for å gjennomføra planen Tekniske strukturendringar og tiltak for å gjennomføre planen vert drøfta under kapittel 3.5 (VA-forhold, energitilgang, tele og brann) og kapittel 3.12 (veg- og trafikkforhold) Avbøtande tiltak Fastsetje formålsgrenser slik at ein får mest mogeleg klare grenser mellom landbruksarealet og anna næringsareal. 11

13 3.3 Klimaforhold Utredninga baserar seg på følgjande punkt i planprogrammet: Temaet omfattar Klimagass i global og regional samanhang. Klimaverknad. Aktuelle Verknaden som tiltaket vil kunne ha på klimamessig forhold som ut frå auka problemstillingar transport og auka energiforbruk. Avfallshandtering. Verknad på mikroklimaet. Vurderingar i Fastsetje miljømål. Vurdere forventa endringar i klimagassutslepp og forventa KU endringar i mikroklimaet. Drøfte avfallshandtering. Framgangsmåte Definere influensområde. Samla eksisterande opplysningar om klimaet i området. Oversikt over avfallshandteringsmetodar. Sjå på eventuelle avbøtande tiltak og effekt av desse Avklaring. Klima er ei fastsetjing av gjennomsnittsveret på ein stad eller område, når enkeltobservasjonar vert bearbeida statistisk. Medan veret spelar ein viktig rolle i vårt daglegliv, er klimainformasjon viktig for å kunne planlegge framover i tid. Planlagde tiltak vil truleg ha størst innverknad på følgjande klimapåverkande forhold: forureining (med hovudvekt på transport), bygningshøgde, energiforhold og avfallshandtering Influensområdet Klimaendringar vil påverke forholda på heile kloden, men i denne samanhang fastset ein influensområdet til areala innan og nært inntil planområdet på Stav/Sveberg Overordna planar. Første steg i retning av ein internasjonal klimaavtale vart teke på FN-toppmøtet om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i Kyotoavtalen vart vedteken i Protokollen er juridisk bindande og omhandlar talfesta, tidsbestemte utsleppsreduksjonar for industrilanda. Kyotoavtalen sitt mål er å redusera dei samla utsleppa av dei viktigaste klimagassane til minst 5 prosent under 1990-nivå i ein periode som går frå 2008 til Seinhausten 2009 vert det nye rundar for å få til ein ny internasjonal klimaavtale som skal tre i kraft før Kyotoprotokollen sin første periode vert avslutta i Klima og miljø er behandla i fleire overordna planar. Nedanfor følgjer kort nokre hovudtrekk på regionalt nivå/lokalt nivå: Klima og miljø er valt som innsatsområde nr 1 for fylkesplan for Trøndelag Prinsippet om bærekraftig utvikling er lagt til grunn. I kommuneplan Malvik kommune er det eit målarbeide for å utvikle Malvik til eit berekraftig lokalsamfunn mellom anna ved å legge til grunn LA21-tankegangen for alle kommunale planar og tiltak. Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (som er venta framlagt i 2009/2010) har som eit viktig utgangspunkt for både næringsutvikling og busetjingsmønster å legge til rette for ei arealutvikling som reduserar transport og klimautslipp og samstundes er konkurransekraftig og attraktiv Klimaforhold i influensområdet Informasjon utarbeida av NGU og Cicero syner at ein klimamessig for regionen kan vente følgjande trendar fram mot år 2100: Temperatur: Årlig gjennomsnittstemperatur vil kunne auka med 2,5 ºC Tal mildversdagar om vinteren aukar med (færre dagar med snødekke) Nedbør: Totalt årlig nedbør aukar med 5-20 % Størst endring om hausten Ekstremnedbør skjer oftare 12

14 Vind: Havnivå Luftkvalitet: Årleg ikkje store endringar Fleire døgn med sterk vind, mest om hausten cm auke i vass-nivået og stormflom-nivå (utrekna til 3,0 meter over vass-nivået). Mogleg betring i sentrale byområde p.g.a. mindre vedfyring og auka vind Næraste værmålestasjonar ligg i Hommelvik, på Værnes og på Moholt, Trondheim. Det er ikkje utført eigne observasjonar for Stav/Sveberg. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År ºC -3,0-2,2 0,6 3,9 9,3 12,5 13,5 13,0 9,5 6,0 1,0-1,2 5,2 mm m/s 6,7 5,2 6,0 7,0 5,5 4,3 4,9 5,3 6,2 5,1 5,6 5,6 5,6 Tabell 3-1. Normaltemperatur, normalnedbør pr. måned, Hommelvik. Middelvind pr. månad, Moholt. Vindrosa syner mest vanleg vindretning på målestasjonen på Værnes i åra Observasjonane syner oftast vind frå aust/søraust og vest/sørvest, mens kraftigaste vinden i hovudsak kjem frå vest. Samanliknar ein dette med observasjonar for Moholt i Trondheim kommune, er det skildnad på retninga til kraftigaste vind. Ved Moholt kjem den frå sør/sørvest. Skilnaden kan forklarast ut frå topografiske forhold, m.a. retning på dalføre. Observasjonar frå Stubbe i Selbu er i hovudsak tilsvarande dei på Værnes. På Stav/Sveberg har ein ikkje tilsvarande dominerande dalføre, og truleg vil mest vind kome frå sør/søraust. Figur 3-1. Vindrose, Værnes Det vert årleg registrert nokre få tilfelle av full storm (25-29 m/s) i området Miljøparameter Utrekningar frå SSB syner at totalt utgjer klimagassutsleppet frå mobile kjelde (bilar, båtar m.m) nesten 50 % av dei totale utsleppa i nabokommunen Trondheim. Utslepp av klimagassar i Trondheim har auka med 11 % mellom 1991 og Det er ikkje gjort tilsvarande utrekningar for Malvik kommune Verdivurdering Til tross for at det både i dei politiske og faglege miljøa er ein intens diskusjon om kva tiltak som trengst for å hindra ei uønska klimaendring, er det ei allmenn oppfatning at reduksjon i utslepp av klimagassar må til. Med bakgrunn i dei vedtak som er fatta i overordna planar, fastsett ein at klimaforhold generelt har stor verdi og er sårbar for påverknad Omfang. Sol og skugge Volum og høgde på ein bygning vil innverke på sol- og skugge-forholda for omgjevnaden. Med unnatak av Norlandia Stav Gjestegård og Stav bensinstasjonen er det stor avstand frå planlagt tiltak til bygningar på andre eigedommar. Bygningane på Norlandia Stav Gjestegård og Stav bensinstasjon har gesimshøgde ca.162 moh. Rett sør for desse eigedomane ligg ein ås med toppunkt 190 moh. I samband med tilrettelegging av næringsparken vil det i dette området vera aktuelt med ei terrengsenking slik at nyetableringane vert liggjande på ca moh. Med ei byggjehøgde på rundt 20 meter vil sol- og skuggeforholda for Norlandia Stav Gjestgård/Stav bensinstasjon vil derfor ikkje verte vesentleg endra i forhold til før gjennomføring av tiltaket. 13

15 Vind Ved etablering av eit høghus må ein ta omsyn til verknaden som vind har på bygningen og som følgje av storleiken på huset. Høgda på ein bygning vil verke inn på effekten av kastevind. Skissa til venstre illustrerar dette. Figur 3-2. Skisse som syner effekten av høghus og vind på omgjevnaden. Ekstremvær-påverknaden aukar med byggjehøgde. Observasjonar frå Det norske meteorologiske institutt syner at regionen sjeldan er utsett for vind over liten storm (over 25 m/s). Ved etablering av eit høghus vil sikring av bygning verta ivareteke i byggjesøknaden. Klimagassrekneskapet Ei drøfting av klimagass-rekneskapet vil syne noko av omfanget av dei endringane som tiltaket vil føre til. Mobile kjelder har størst innverknad på klimagassutsleppa i området. Dersom ein legger til grunn at halvparten av arbeidstakarane (av ei etablering med 3000 arbeidsplassar) nyttar privatbil til arbeidet og dei bur i snitt 30 km frå Stav, vil dette årleg medverke til eit forbruk på omlag 1800 tonn CO 2. Målsettinga med avfallshandteringa er å redusera mengda med restavfall som går til deponi. Utrekningar frå SFT/SSB syner at utslepp av metangass frå deponi utgjer knapt 4 % av samla utslepp. Dersom ein reknar årleg avfallsmengde til om lag 250 kg/årsverk for dei verksemdene som kan kome på tiltaksområdet, vil dette, avhengig av sorteringsevne, kunne medføre utslepp av tonn CO 2 - ekvivalentar pr år. Dersom ein legg til grunn at vesentleg del av importert elektrisk kraft kjem frå fossile kjelder vil ein med eit forbruk på omlag 150 kwh pr m² bygningsareal ha eit årleg utslepp tilsvarande 330 tonn CO 2 for planlagt utbygging. Dersom planområdet framleis vart nytta som eit landbruksområde, vil dette medføre ei årleg binding av ca 30 tonn CO 2 gjennom tilveksten i skogen. SSB har rekna ut at klimagassutsleppa i nabokommunen Trondheim er omlag 0,5 mill. tonn CO 2. Om ein jamfører med dette, vil isolert sett dermed utbygginga kunne medverka til ein auke på 4 i dette rekneskapet for klimagassutslepp. Så langt ein kjenner til er det ikkje gjennomført tilsvarande rekneskap for Malvik kommune. I totalrekneskapet må ein også ta med endringar i dagens pendlartrafikk som følgje av etablering av nye arbeidsplassar. Malvik er ein stor pendlarkommune. Mange av dei som pendlar i dag kan ein rekne med vil endre mønster med endra lokalisering av arbeidsplassar. Dersom 25 % av dei som i dag pendlar frå Malvik og Stjørdal til nabokommunar endrar arbeidsplass til Stav, vil dette redusere talet på køyrde mil mykje. Som ein ser er det mange ukjente variablar i dette reknestykket, men ei totalvurdering syner at ei næringsetablering i området vil kunne ha ingen til liten negativ omfang på utslepp av klimagassar. 14

16 Avfallshandtering Veksten i avfallsmengda aukar i regionen, vesentleg p.g.a. ei sterk auke i avfallmengda frå næringslivet dei siste tre åra. Næringsavfallet står for knapt 80 prosent av det totale avfallet. Næringslivet har ansvaret for eige avfall og det vil vera viktig å legge til rette for ei avfallshandtering med vekt på sortering og attvinning Miljømål Tiltaket sitt miljømål vil vere å tilpasse seg dei mål og krav som kommunen har i overordna planar. Malvik kommune har sett i gang å revidere gjeldande arealplan, men truleg vil dei nye areal- og miljømål først vera på plass etter at reguleringsplan for Stav handel og næringspark er vedtaken. Eit miljømål bør omfatte dei forhold som ein har mest høve til å påverke. Etter at arealdisponeringa er fastsett gjennom vedteken reguleringsplan, vil tiltak som går på type etablering og utforming av området ha størst effekt. Ut frå dette er førebels miljømål for etablering av Stav handels- og næringspark: Stav handels- og næringspark skal avgrense miljøbelastninga ved å legge til rette for ei etablering som gir gode rammevilkår for samfunnet og den einskilde bedrift. Ved etablering i området skal det fastsetjast miljøkriterium for val av produkt og materiale, bygningsutforming og tilrettelegging av miljøtilpassa avfallshandtering Konsekvensar av gjennomført tiltak Ei gjennomgang av klimarekneskapet tyder på at ei næringsetablering i området vil kunne ha ein liten negativ auke i utslepp av klimagassar. Område Verdivurdering klimaforhold Konsekvens i forhold til nullalternativet Planområdet/nærmiljø Stor verdi Liten negativ konsekvens (-) Influensområdet Stor verdi Liten negativ konsekvens (-) Avbøtande tiltak Følgjande forhold bør vurderast teke inn i planbestemmelsane/plankartet Avgrensing i tal på biloppstillingsplassar for å stimulere til auka bruk av kollektivtrafikk Minimumskrav til sykkelparkering Tilrettelegge for busstransport Tilrettelegging av gang- og sykkelvegar Tilrettelegge for avfallshandtering med vekt på sortering og attvinning 15

17 3.4 Støy og luftforureining Utredninga baserar seg på følgjande punkt i planprogrammet: Temaet omfattar En vurdering av endring i støy og luftforureining som tiltaket vil medføra ved nærliggande bustadar. Aktuelle Trafikk til og frå næringsområdet vil kunne føre til høgare støy- og problemstillingar forureiningsnivå enn i dagens situasjon. Vurderingar i KU Støy vert behandla som ikkje-prissett konsekvens. Framgangsmåte Definera influensområde. Vurdera og omtale eventuelle konsekvensar/endringar for andre støykjelde i influensområdet. Innhente opplysningar om eksisterande luftkvalitet. Vurdere framtidig luftkvalitet i området. Vurdere endring i støy som følgje av tiltaket. Omtale av eventuelle avbøtande tiltak og effekt av desse Avklaring. Med luftforureining meiner ein i denne samanhang spreiing av skadelege stoff frå menneskeleg aktivitet, i form av gassar og små partiklar i hovudsak frå forbrenninga av fossilt brennstoff. Menneskeskapt luftforureining er eit alvorleg problem i urbane område, i hovudsak gjennom svevestøv og nitrogendioksid (NO 2 ) og benzen (C 6 H 6 ). Hovudkjelda til svevestøv i bymiljø er vegstøv p.g.a. asfaltslitasje frå køyring med piggdekk på bar asfalt. Eksos, lokale industriutslipp og vedfyring er også med i biletet. Mange menneske oppheld seg innandørs omtrent 90 % av døgnet. Difor kan inneforureining vera ein større helserisiko enn uteforureining for mange. Støy er definert som uønska lyd. Normalt vert det fastsett to soner (gul og raud) der raud sona ligg nærast støykjelda. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging vart fastsett i Influensområdet Det er i dag ikkje vesentlege støykjelder innan sjølve planområdet. Trafikk på E6 rett utanfor planområdet er den største støy- og luftforureiningskjelda i området. Fly til og frå Værnes som flyg over området vil også føre til støy, men det er ingen faste flygekorridorar sidan verforholda, særleg vind, avgjer kva retning flya kjem frå. Ut frå dette fastset ein influensområdet til areala innan og nært inntil planområdet Miljøparameter Utrekningar frå SSB syner at totalt utgjør klimagassutsleppet frå mobile kjelder (bilar, båtar m.m) nesten 50 % av dei totale utsleppa i nabokommunen Trondheim. Utslepp av klimagassar i Trondheim har auka med 11 % mellom 1991 og Det er ikkje gjort tilsvarande utrekningar for i Malvik kommune. Kapittel 7 i forureiningsforskrifta gir konkrete og juridisk bindande grenseverdiar for ei rekke luftforureiningar, m.a. ein grenseverdi på maksimum 35 døgn årleg med svevestøv over 50 µg/m³. Det er eit overordna mål at døgnmiddelkonsentrasjonen av svevestøv innan 2010 ikkje skal overstiga 50 µg/m³ meir enn 7 dagar pr. år. Tabell 3-1. Kriteriar for støysoneinndeling gitt av miljøverndepartementet Støykjelde Gul sone Raud sone Utandørs støynivå Utandørs støynivå i nattperiode kl Utandørs støynivå Utandørs støynivå i nattperiode kl Veg L den 55 db L 5AF 70 db L den 65 db L 5AF 85 db Verdivurdering Med ei lokalisering nært inn til bustad og friluftsområde, er det viktig at det innan influensområdet er god luftkvalitet og minst mogeleg støy. 16

18 3.4.5 Omfang. Luftkvalitet Trondheim kommune har sidan 1994 utført målingar av luftkvaliteten inne i byen. I Elgesetergt/Prinsens gt (med i underkant av ÅDT) er det årleg registrert om lag 40 døgn med svevestøv over 50 µg/m³ og i nærleiken av Bakke bru (med i underkant av ÅDT) er det registret døgn med tilsvarande luftkvalitet. Det er ikkje gjennomført tilsvarande undersøkingar på Sveberg. E6 forbi Svebergkrysset har i følgje opplysningar frå Statens vegvesen i dag ÅDT på Etableringa søraust for Vassåsen vil føre til ein auke i ÅDT mellom 5000 og avhengig av type verksemd som vert etablert (jamfør kapittel 3.12). Ei god tilretteleggina av kollektivtrafikken vil redusere denne auken. Samanlikna med trafikkomfanget ved målestasjonane i Trondheim by, legg ein til grunn at det i influensområdet før etableringa ikkje er luftforureining over grenseverdiane fastsett i forureiningsforskrifta. Trafikkstøy Støy frå vegtrafikk er den vanlegaste typen støy på omgjevnaden og står for 80 % av registrerte støyplagar. Sidan handel/service/industri ikkje vert omfatta av retningslinjene sitt verkeområde som er nye bustadar og anna bygg som er kjenslevar for støy (barnehagar, helseinstitusjonar m.m.), er det ikkje gjennomført støymålingar inn mot planområdet. Støy frå tiltak i området (industristøy). Sveberg Velforening har peika på at støy frå E6 er ei utfordring og at etablering av næringsarealet vil føre til auka støy. Det vil vera ca 400 meter frå næraste industritomt til bustadhusa på Sveberg. Med slik avstand vil vanleg industriverksemd ikkje medføra støy over fastsette grenseverdiar. Det er ikkje fastsett kva slags industri som vil kome på området, og ut frå det kan ein heller ikkje seie om støybiletet vert dominert av jamn støy eller impulsstøy. Støy i byggje og anleggsperioden vert handsama under kapittel Tabell 3-2. Kritereiar for støysoneinndeling gitt av miljøverndepartementet Støykjelde Gul sone Raud sone Ekvivalentnivå L den Maksimalnivå natt kl Ekvivalentnivå L den Maksimalnivå natt kl Industri utan impulslyd L den 55 db L 5AF 60 db Lnight45 db L den 65 db L 5AF 80 db Lnight55 db Sidan planområdet vert lagt ut til uspesifisert industri- og næringsverksemd bør det i planbestemmelsane fastsetjast øvre tillete grense for støy mot omkringliggjande bustadområde. Når eventuelle støydempande tiltak skal vurderast må ein sjå på sumstøyen (både frå trafikken på E6 og industristøy) Konsekvensar av gjennomført tiltak Tiltaket vil medføre auka trafikk langs E6 som vil kunne medføre auka svevestøv i området. Med bakgrunn i målingar i Trondheim, vil ein kunne rekne med at det ikkje vert luftforureining over grenseverdiane fastsett i forureiningsforskrifta. E6 er, og vil vera også etter at tiltaket er gjennomført, den dominerande støyfaktoren i området. Område Planområdet Influensområdet Verdivurdering støy og luftforureining Middels verdi Stor verdi Konsekvens i forhold til nullalternativet Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) Avbøtande tiltak Det må fastsetjast planbestemmelsar om øvre tillete grense for støy mot omkringliggjande bustadområde i samband med etablering av ny industri- og næringsverksemd (jamfør avsnitt 3.4.7). 17

19 3.5 Teknisk infrastruktur Utredninga baserar seg på følgjande punkt i planprogrammet: Temaet omfattar Eksisterande kommunale og private VA-ledningar og kulvertar innan planområdet. Om tilknyting til desse kan skje og om det trengs omlegging/nyanlegg. Energitilgang. Aktuelle Etablering av eit stor næringsareal vil krevje gode løysningar på vasstilgang og problemstillingar avlaup. Store bygnings- og parkeringsflater vil endre avlaupsintensiteten på overflatevatnet. Store bygningsmassar vil krevje stor og god energitilgang. Vurderingar i Vurdere kapasitet på eksisterande VA-ledningar. Vurdere endringar i tilførsel av KU overflatevatn. Framgangsmåte Innhente naudsynte opplysningar om ledningstrasear og dimensjoner på kulvert og ledningar. Sjekke tidligare grunnboringar og evt. anleggsrapporter frå lednings- og fundamentarbeid, dersom slike fins. Møter med kommunen Avklaring. Med teknisk infrastruktur meinar ein i denne samanhang VA-forhold, energitilgang, tele og brann. Veg- og trafikkforhold vert drøfta i kapittel Influensområdet Forhold knytta til tele, brann og energitilgang vil kunne ha eit stort influensområde. Overflatevatnet vil ikkje berre vera påverka av tilstandane innan planområdet, men også av vatn som renn inn i planområdet frå heile nedbørsfeltet. Dette vert synt meir av i figur 5-2. Influensområdet er avgrensa til å omfatta dei området som ligg lågare enn planområdet og som i mest grad vert påverka av vatn- og avløpsforholda, dvs areala innan planområdet og området nord for planområdet. Figur 5-1. Influensområdet teknisk infrastruktur Nedbørsfelt Nedbørsfeltet fram til planområdet er ca 220 ha og vert danna av omkringliggjande åshøgder med ca kote Det aller vesentlege av nedbøren innan feltet vil gå til Lauvtjønna (4,4 ha) og Stamtjønna (5,4 ha) og vidare i kvar sin bekk som går til Svedalen og i området vest for Norlandia Stav Gjestegård. Vatnet frå Stamtjønna går i bekk ut i Svedalen og drenerar eit område på ca 100 ha, medan bekken vest for gjestegården har eit nedbørsfelt på ca 120 ha. Figur 5-2 Nedbørsfelt. Nedanfor planområdet (A1 og A2) og fram til planområdet (B1 og B2). 18

20 Både Lauvtjønna og Stamtjønna ligg på ca cote +205 og vil medverka til å minske intensiteten på vatnet som kjem inn i planområdet. Arealet nedanfor mot planområdet har eit fall på ca 1: Verdivurdering Innan influensområdet er det mange bustadhus og viktige vegar. Den tekniske infrastrukturen vil derfor ha betydning for mange Omfang. Overflatevatn Overflatevatnet vil inngå i arealplanlegging i hovudsak ut frå fare for flaum som kan føre til skade på hus og vegar og det at overflatevatnet kan nyttast som ein ressurs i eit landskap. I planlegging legg ein opp til å få forsvarleg opne flomvegar som kan handtere ein 200-årsflaum. Det vert lag til grunn at tiltaket ikkje vil medføre endring i mengda overflatevatn inn i planområdet. Så langt det lar seg gjere bør overflatevatn gå i bekkar som ikkje vert lagt i røyr. I dag går vatnet i røyr gjennom E6 og gjennom Vuluvegen (røyr med ulike dimensjonar - 60 cm, 80 cm og 120 cm). I den vidare detaljplanlegginga må ein sjå nærare på om open grøft/bekk let seg gjennomføre når ein også må ta omsyn til behovet for fordrøyningsbasseng. Behovet for plastring av eksisterande bekkar må vurderast konkret, men ei førebels gjennomgang syner at tilstanden på sideskråningane er tilfredsstillande. Utarbeiding av vatn- og avløpsplan vi gi klarlegge dette forholdet. Ein slik plan må utarbeidast før det vert gitt løyve til å setje i gang byggjearbeid innan planområdet. Fordrøyningsbasseng Ved utbygging i planområdet vil avrenninga kunne endrast dramatisk. Avrenninga vert raskare og vassmengda aukar. Dette fordi storleiken av tette flater aukar og dreneringa gjennom jordsmonnet minkar, samtidig som naturlege kulpar og dammar som verkar fordrøyande i området vert borte. Det er derfor behov for å etablere fordrøyingsbasseng. Dersom ein legg ein til grunn at avrenninga frå planområdet vert fordelt likt mellom dei to bekkane, syner utrekningar at det er behov for fordrøyningsbasseng med sprengstein på ca 3000 m 3 knytta til kvart bekkeinntak. Ein har då teke høgde for auka avrenning som følgje av eventuelle klimatiske endringar (jamfør kapittel 3.3). Magasinet kan vera under bygningar eller parkeringsplassar og medverke til at tiltaket ikkje gir negative konsekvensar for overflatevatnet innan influensområdet Avløpvatn Med bakgrunn i at det ikkje er kjent kva slags etableringar som vil kome innan Stav handel- og næringspark, er det ikkje kjent kor stor mengde avløpsvatn tiltaket medfører. Det er ikkje offentlege ledningar i området og avløpsvatnet må førast til Midtsand renseanlegg som ligg rett aust for Midtsand friluftsområde. Traseen for røyrgata må avklarast før utbygging kan starte. Midtsand renseanlegg vil i følgje opplysning gitt av Malvik kommune neppe ha kapasitet til å dekke ferdig bustadetablering i Svebergmarka samstundes med næringsetableringa i området. Drikkevatn I samband med etableringane som skjer i Svebergområdet, har Malvik kommune bygd vassbasseng på Vassåsen. Vatnet vert pumpa frå Jonsvatnet til vassbassenget og pumpekapasiteten vil vera ein kritisk minstefaktor. Malvik kommune opplyse at kapasiteten vil dekke etablering av vanleg industri, handel og service, men at etablering av verksemd med vasskrevjande prosessar (t.d næringsmiddelindustri og metallindustri) vil kunne verte vanskeleg å få gjennomført utan vesentleg endringar i vasstilførselen til området. Vatnet har god kvalitet, jamfør informasjon frå Trondheim kommune. 19

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale forventningane til regional og

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN

NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT NAUSTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN Dok. ref. Dato: AK/10/483-174/K1-143/ 06.11.2013 Vurdering av problemstillingar drøfta i planutvalet etter synfaring 10 oktober 2013 1. Byggehøgder framfor eksisterande

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen

Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen Vedlegg 4 til planomtale Godkjent av Hareid kommunestyre 21.06.2012,

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL)

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) Innhald Planområdet... 2 Planlagt bygg... 3 Solforhold... 6 Veg... 8 Fjernverknad... 11 Nær verknad / naboar... 14 11/41 og

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane?

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 Vedteke i sak /6 i Fylkestinget.06.6 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale

Detaljer

2. rj, fl. Vår ref. 12.059 WIWO. HOTELL I TOROLV KVELDULFS GATE 47, ALSTAHAUG KOMMUNE. Endrin av re ulerin sbestemmelsar.

2. rj, fl. Vår ref. 12.059 WIWO. HOTELL I TOROLV KVELDULFS GATE 47, ALSTAHAUG KOMMUNE. Endrin av re ulerin sbestemmelsar. Alstahaug kommune (sendt pr e-post til post@alstahaug.kommune.no) 2. rj, fl sotem:arkitektur Solem Arkitektur AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel 73 53 70 70 Faks 73 53 70 80 Epost: post@solemarkitektur.no

Detaljer

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker Jordvern og jordlova Christian Rekkedal Nordfjordeid 5. april 2016 1 Sterke statlege føringar om at jordvern er viktig Dyrka og dyrkbar jord har

Detaljer

Regionale roller og regionalt samarbeid i klimatilpassingsarbeidet

Regionale roller og regionalt samarbeid i klimatilpassingsarbeidet Regionale roller og regionalt samarbeid i klimatilpassingsarbeidet - Føringar - Regionale roller og oppgåver - Føresetnader i Sogn og Fjordane Synnøve Stalheim fylkeskommunen Føringar -Statlige planretningslinjer

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: Signhild Johanne Volden 30.03.2012. Planid 201175F Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B 11

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: Signhild Johanne Volden 30.03.2012. Planid 201175F Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B 11 Plan, Byggesak og Landbruk Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: Signhild Johanne Volden 30.03.2012 Planbestemmelser Planid 201175F Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B 11 Dato for siste

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER FØRESEGNER Reguleringsplan for klyngetun gnr.57, bnr. 5 - Fjell gard Reguleringsplan utarbeidd av : Dato for siste revisjon av planen 26.05.08 Dato for vedtak i kommunestyret... 1.1 AVGRENSING Planen viser

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan Framlegg til arbeidsprogram 10.10.2016 1. Innleiing I planstrategi for Fjell kommune for perioden 2016-2019, blir det peika på at klimaendringane førar til

Detaljer

UTVIDING AV KILDEN SENTER, NORDÅS, BERGEN KOMMUNE - SAMTYKKE ETTER KJØPESENTERBESTEMMELSANE - FRÅSEGN

UTVIDING AV KILDEN SENTER, NORDÅS, BERGEN KOMMUNE - SAMTYKKE ETTER KJØPESENTERBESTEMMELSANE - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200902410-2 Arkivnr. 714.T04 Saksh. Rødseth, Marit Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Straume, S3a, gnr 35 bnr 25 m. fl. Sentrumsnært bustadområde. Plannr. Datert 15.05.2007 Revidert 15.06.2007 1 FELLES FØRESEGNER

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet Kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, melding om start av planarbeid Aukra formannskap har i møte den 3. april 2017 vedtatt å melde start av planarbeid, kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2015, i samsvar

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

Interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord KS sin haustkonferanse oktober 2017

Interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord KS sin haustkonferanse oktober 2017 Interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord KS sin haustkonferanse 23-24 oktober 2017 Bakgrunn Arbeidet byggjer på tidlegare interkommunal planstrategi i SiS og ein felles ROS analyse for Sunnfjord

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 130/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 130/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 130/16 Plan- og miljøutvalet PS 19.10.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 16/2000 2. gangs handsaming av mindre endring av reguleringsplan for Eikanger

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Statens vegvesen. E105 Sør-Varanger. Vegtrafikkstøy.

Statens vegvesen. E105 Sør-Varanger. Vegtrafikkstøy. Statens vegvesen RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 97917001 Kunde: Statens vegvesen Samandrag: Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Statens vegvesen å utreda støy for eksisterande (A0) og utbetra

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten

Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten NOTAT Oppdrag Kommuneplan Aukra Kunde Aukra kommune Notat nr. 3 Dato 11.09.2014 Til Fra Kopi Kjell Lode Oddhild Fausa Eirik Lind, Asbjørn Bua Notat - utvikling av kommunesenteret Falkhytten Falkhytten

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001 ØEN EIGEDOM ROALD ØEN Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde OPPDRAGSNUMMER 13665001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK TORMOD UTNE KVÅLE BERNT HEGGØY Sweco Endringar REV. DATO ENDRINGA

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG)

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG) DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2017 Revidert 14.07.2017 HERØY KOMMUNE

Detaljer

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgåve: 3 Dato: 17.08.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgave/dato: 3/ 17.08.2017 Filnavn:

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

IKAP Interkommunal arealplan. Esther Balvers, prosjektleder IKAP

IKAP Interkommunal arealplan. Esther Balvers, prosjektleder IKAP IKAP Interkommunal arealplan Esther Balvers, prosjektleder IKAP Byutviklingskomiteen 10. mars 2016 Trondheimsregionen 10 kommuner som samarbeider om næringsutvikling og samordnet areal- og transport Hvorfor

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland JORDVERNSTRATEGI FOR OPPLAND

Fylkesmannen i Oppland JORDVERNSTRATEGI FOR OPPLAND Fylkesmannen i Oppland JORDVERNSTRATEGI FOR OPPLAND 2007-2011 www.fylkesmannen.no/oppland www.oppland.no www.planoppland.no Innleiing Jordvernstrategi for Oppland er laga i eit samarbeid mellom fylkeskommunen,

Detaljer

E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Statens vegvesen NOTAT E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Fagtema - Støy Dato: Juni 2016 Innhald Støy-KU E39 Stord-Os... 2 Prissett konsekvens... 7 Støy ved realisering av prosjektet...

Detaljer

: Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef. Saksnr./Arkivkode Stad Dato 12/608 - L12 BALESTRAND

: Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef. Saksnr./Arkivkode Stad Dato 12/608 - L12 BALESTRAND Notat Til : Harald Offerdal, ordførar Balestrand formannskap Frå Kopi : Arne Abrahamsen, plan og utviklingssjef : Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef Sak : Reguleringsplan for Sæle

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

Planstrategi for Ullensvang herad

Planstrategi for Ullensvang herad Planstrategi for Ullensvang herad 2012 2016 Ullensvang herad har ny kommuneplan som gjeld frå 2011 til 2022. Planstrategien vurderar heradet sitt planbehov og prioriteringar i perioden 2012 2016. Strategien

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Kommunedelplan Myrkdalen

Kommunedelplan Myrkdalen Kilde Akustikk AS Rapport 4772-1 Kommunedelplan Myrkdalen Vegtrafikkstøy Utsnitt av kommuneplanens arealdel datert 3.11.2008 for Opus Bergen AS desember 08 Rapport 4772-1 16 sider Voss Versjon Vår ref

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad.

Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad. Til Kvam herad 02.10.2013 Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad. Forslag til planavgrensing: Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSAR FOR SØRHOLMEN, KRISTIANSAND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSAR FOR SØRHOLMEN, KRISTIANSAND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSAR FOR SØRHOLMEN, KRISTIANSAND KOMMUNE 1. INNLEIING Reguleringsbestemmelsane gjeld for området som er synt med reguleringsgrense på plankart utarbeida av Solem Arkitektur AS. Plankart

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet 12.10.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Områdereguleringsplan for Håbakken del I og del II Kort samandrag:

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

PRINSIPPSAK OM 2 RULLEBANER OG FLYSTØY METTE IVERSEN OG ARNE MATTHIESSEN. Orientering i komite for miljø og byutvikling 2.

PRINSIPPSAK OM 2 RULLEBANER OG FLYSTØY METTE IVERSEN OG ARNE MATTHIESSEN. Orientering i komite for miljø og byutvikling 2. PRINSIPPSAK OM 2 RULLEBANER OG FLYSTØY METTE IVERSEN OG ARNE MATTHIESSEN Orientering i komite for miljø og byutvikling 2. mai 2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Konsekvensutredning a Konsekvensutredning

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra Jordlova Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Føremålet med lova 1.1Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli VINJE KOMMUNE 19. april 2017 Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FØREMÅL MED

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

Reguleringsplan for

Reguleringsplan for <namn på planen> XX kommune Vedteken dato: Dato for siste mindre endring: Reguleringsplan for Plannamn vil seie opplysning om kva stad planen gjeld for, til dømes område, stadnamn (frå SSR), adresse. Reguleringsføresegner

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

Reguleringsføresegner for Kvartalet Gravensteinsgata-Hovevegen-Leitevegen Alt. 2

Reguleringsføresegner for Kvartalet Gravensteinsgata-Hovevegen-Leitevegen Alt. 2 Reguleringsføresegner for Kvartalet Gravensteinsgata-Hovevegen-Leitevegen Alt. 2 Føresegnene gjeld for det området som er merka av på plankart av 20.02.07 med plangrense. Føresegnene er vedtekne i k-sak

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalssak. Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2

Nord-Aurdal kommune Utvalssak. Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2 Nord-Aurdal kommune Utvalssak JournalID: 13/2691 Behandla av Møtedato Saksnr. Saksbehandlar Formannskapet 11.04.2013 017/13 Nyhgun Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2 Vedlegg: Dok. dato

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer