K O N S E K V E N S U T R E D N I N G

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K O N S E K V E N S U T R E D N I N G"

Transkript

1 Solem Hartmann AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel Faks E-post: NO MVA K O N S E K V E N S U T R E D N I N G Stav handels- og næringspark, Malvik kommune. Byggjeområde - handel/service/industri

2 Føreord Stav handel og næringspark AS vart etablert i februar 2008 mellom anna med formål å legge til rette for næringsutvikling i eit område mellom Stav og Sveberg. Det vert lagt opp til ei etablering av næringsbygg med samla bruksareal på m². Området vert i dag brukt til landbruks- og vegformål. I kommuneplanens arealdel , vedteke , er eit område på ca 270 daa omdisponert til byggjeområde - handel/service/industri. Grensa for planområdet er fastsett med basis i kommunedelplan for Sveberg og topografien i området. Vidare er det lagt opp til å vurdere avkjørsel til/frå E6 nord og sør for næringsområdet. I dokumentet Kommunale planstrategi skriv rådmannen: Med bakgrunn i tanken om at en person som bor og arbeider i samme kommune, vil føle seg mer knyttet til kommunen og dermed engasjere seg sterkere i det lokale kulturlivet, enn en som daglig reiser ut av kommunen, er det et mål for Malvik kommune å arbeide for flere arbeidsplasser innenfor kommunegrensa. I forskrift om konsekvensutredning frå , vedlegg 1, punkt A1 - jamfør 2 d, er det sett krav om konsekvensutredning i samband med utarbeiding av reguleringsplanar når det vert planlagt for Industri, nærings-, lager og kontorbygg [...] med [ ] et bruksareal på mer enn m². Malvik kommune vedtok planprogrammet Formålet med konsekvensutredninga er å sikre at omsynet til miljø, naturressursar og samfunn vert teke med under førebuinga av det aktuelle tiltaket, og når ein skal ta stilling til om (og eventuelt på kva vilkår) tiltaket kan verta gjennomført. Konsekvensutredninga er utarbeida av Norge AS vedrørande geotekniske forhold. AS, med hjelp frå SWECO Innhald: Føreord 1 1. Arealbruk og planlagt tiltak Eksisterande arealbruk og vedteke arealbruk Planlagt tiltak, ulike alternativ Planområde Eigedommar som inngår i reguleringsplanen Null-alternativet 3 2 Metode 3 3 Konsekvensutredning Oppsummering av konsekvensar og avbøtande tiltak Samfunnsutvikling Klimaforhold Støy og luftforureining Teknisk infrastruktur Friluftsliv og grøntstruktur Arkitektonisk utforming og landskapstilpassing Universell utforming Kulturminne og kulturmiljø Forhold i anleggsperioden Geotekniske forhold Trafikkforhold 42 4 Kjelder brukt i utredninga 47 1

3 1. Arealbruk og planlagt tiltak 1.1 Eksisterande arealbruk og vedteke arealbruk Planlagt utbyggingsområde er på ca 270 daa og vert i dag i hovudsak brukt til landbruksformål. Ca 87 daa dyrka mark vert i dag nytta til grasproduksjon. Stav handel og næringspark ligg inntil E6 som vil vera hovudadkomst til planområdet. Figur 1-1. Utsnitt av gjeldande kommunedelplan Sveberg, vedteke I kommuneplanens arealdel , vedteke , er området synt som byggjeområde - handel/service/industri. (merka som Nytt næringsområde på kartet til venstre). Kommunedelplanen har mellom anna som hovudmål at Sveberg skal utviklast vidare som nærings- og handelssenter. I arealplanen er det fastsett at før det vert etablert ny næringsverksemd som er særlig trafikkskapande, må det vera sikra tilstrekkeleg transportkapasitet på kommunikasjonsnettet. 1.2 Planlagt tiltak, ulike alternativ Stav handel og næringspark AS har som målsetjing å utvikle eit næringsområde med føremålsteneleg infrastruktur og veltilpassa næringstomter samstundes som ein tek omsyn til viktige landskaps- og friluftsforhold i området. I vedteke planprogram vart det lagt opp til å vurdere to alternativ: eit omfang på omlag m² bruksareal der gesimshøgda på bygningane er 22 meter som forrige alternativ, med tillegg eit signalbygg (hotell) med høgde ca 65 meter (18 etasjar) Planprogrammet la og til grunn ei arealmessig lik fordeling av etablering av handel-, service- og industriverksemder. Med bakgrunn i vedteke arealplan, vert det i konsekvensutredninga ikkje drøfta alternative plasseringar. 1.3 Planområdet Figur 1-2. Planområdet (synt med raud stipla linje). Grensa for planområdet er fastsett med basis i kommunedelplan for Sveberg, topografien i området, plangrensa for Reguleringsplan for Sveberg vest industriveg og pendlerparkering (planident 56 L) og mogeleg avkøyring frå E6 vest for næringsområdet. I kommunedelplan er området totalt omlag 270 daa (svart stipla linje). Førebels planforslag er synt med raud stipla linje og er 350 daa. 2

4 1.4 Eigedommar som er omfatta av reguleringsplanen Innan førebels planområdet finn ein følgjande eigedommar (heile eller deler av) og eigar/forvaltar: 40/31 Malvik kommune, 7551 Hommelvik 43/1 Karen og Adolf Øiens Aldershjem Stiftelse, Johan Tillersveg 13, 7072 Heimdal 44/1 Øystein Lillesand, Svedalsvegen 1, 7563 Malvik 44/2 Oskar Johannes Malvik, 7563 Malvik 44/3 Harald Svedal Stav, Svedalsvegen 42, 7563 Malvik 44/5 Arne Georg Bjerkan, Svedalvegen 41, 7563 Malvik 45/1 Anders Buaas, Kindseth, 7550 Hommelvik 45/2 Hallfrid Næss, Presthusvegen 6 c, 7056 RANHEIM 1006/11,12,13 Staten v/statens vegvesen, Region midt 1.5 Null-alternativet I ei konsekvensutredning skal null-alternativet syne den framtidige situasjonen i tiltaksområdet dersom tiltaket ikkje vert gjennomført og skal vera ein målestokk i vurderinga av konsekvensane av tiltaket. Før området vart omdisponert i kommuneplanens arealdel i 2003, var arealfastsetjinga LNF, dvs den arealbruk som er i området i 2009 (landbruk, naturområde, friluftsliv og vegformål). Null-alternativet er fastsett til Den bruk som området har i landbruk, naturområde/friluftsliv og vegformål. 2. Metode. Konsekvensutredninga legg til grunn den metodikk som er presentert i Statens vegvesen si handbok 140 for å evaluera ikkje-prissette konsekvensar. For kvart deltema er det gitt ei vurdering av influensområdet, som er dei stader og område der tiltaket si vesentlege verknad vil gjera seg gjeldande. Konsekvensen av tiltaket (fordelen eller ulempene dette har på menneska, samfunnet eller naturen) vert drøfta. For konsekvensutredninga er det eit mål å kunne samanlikna ulike alternativ. For å kunne gjere dette vert det nytta ein metode der ein vurderar verdien av eigenskapane i området og korleis den vil utvikla seg. Vidare vurderar ein omfanget av dei endringane som ein trur tiltaket vil føre til. I tillegg til null-alternativet er det valt alternativ utbygging med eit konferansehotell/signalbygg. Utbygginga for dei ulike alternativa skjer på same lokalitet og ein verdivurdering vil derfor ofte vera den same for dei ulike alternativa. Konsekvensane ved dei ulike alternativa vert ein funksjon av verdien og omfanget og er ei avveging mellom fordeler og ulemper tiltaket fører med seg. I ein 9-delt skala vurderar ein konsekvensane ei utbygging på Sveberg/Stav vil ha i forhold til null-alternativet for dei ulike deltema fastsett i planprogrammet. Dersom tiltaket har ingen verknad eller uvesentleg verknad vert konsekvensgraden sett til 0. Skala for vurdering av konsekvensgrad innan kvart deltema. Teiknbruk Vurderingsgrad ++++ Svært stor positiv konsekvens +++ Stor positiv konsekvens ++ Middels positiv konsekvens + Liten positiv konsekvens 0 Ingen konsekvens eller uvesentleg konsekvens - Liten negativ konsekvens - - Middels negativ konsekvens Stor negativ konsekvens Svært stor negativ konsekvens 3

5 3 Konsekvensvurdering 3.1 Oppsummering av konsekvensar og avbøtande tiltak Oppsummering av konsekvensar som følgje av gjennomført tiltak i forhold til nullalternativet Nr Deltema Konsekvensar for planområdet Konsekvensar for influensområdet 3.2 Samfunnsutvikling Som landbruksområde: Liten til middels negativ konsekvens Som busetjings og næringsområde: Middels positiv konsekvens (++) (-/--) 3.3 Klimaforhold Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) 3.4 Støy og luftforureining Liten negativ konsekvens (-) Liten negativ konsekvens (-) 3.5 Teknisk infrastruktur Ingen til liten negativ konsekvens Ingen til liten negativ konsekvens 3.6 Friluftsliv og grøntstruktur (0/-) Stor negativ konsekvens (---) (0/-) Liten negativ konsekvens (-) 3.7 Arkitektonisk utforming og Middels negativ konsekvens (--) landskapstilpassing 3.8 Universell utforming Middels positiv konsekvens (++) 3.9 Kulturminne og kulturmiljø Ingen/uvesentleg konsekvens (0) 3.10 Forhold i Middels negativ konsekvens anleggsperioden (--) Geotekniske forhold Ingen/uvesentleg konsekvens (0) 3.12 Trafikkforhold Liten positiv konsekvens (+) Liten negativ konsekvens (-) Liten til middels positiv konsekvens (+/++) Ingen/uvesentleg konsekvens (0) Middels negativ konsekvens (--). Ingen/uvesentleg konsekvens (0) Liten til middels negativ konsekvens (-/--) Oppsummering av avbøtande tiltak. Følgjande forhold bør vurderast teke inn i planbestemmelsane Det må varslas dersom det vert gjort funn i samband med framtidig opparbeiding av området, jamfør 8 i kulturminnelova. Øvre tillete grense for støy mot omkringliggjande bustadområde i samband med etablering av ny industri- og næringsverksemd. Bestemmelsar som sikrar tilgjenge for alle langs hovudvegar og fram til utmarksområda sør for planområdet. Det må vurderast installering av heis på arbeidsplassar og lokalitetar som er tilgjengeleg for publikum. Krav om at anleggsverksemd skal skje innafor ein gitt dagleg arbeidsperiode ( ). Krav om spyling av asfalt i trafikkområde. Byggjeområdet må utformast med gode adkomst til alle bygningar, og uteareal og anna fellesareal, og med vegar og gangvegar som gir god tilgjenge for personar med nedsett funksjonsevne. I samband med tomteavgrensingar skal geoteknikar vera konsulert. 4

6 I samband med søknad om tiltak i området rundt tidlegare deponiområde, er det krav om supplerande grunnundersøkingar. Utanfor deponiområdet må behovet for supplerande undersøkingar avklarast meg geoteknikar. Fastsetje avgrensing i tal på biloppstillingsplassar for å stimulere til auka bruk av kollektivtrafikk Legge til rette for avfallshandtering med vekt på sortering og attvinning Setje minimumskrav til sykkelparkering. Etablering av fordrøyningsbasseng innan planområdet for å redusere faren for flaumskadar. Dimensjonering av røyr for overflatevatn gjennom veg/planområdet må ikkje vera mindre enn tilsvarande røyr gjennom E6. Transportinfrastruktur må utformast og leggast til rette slik at den kan brukast av alle, i så stor utstrekning som mogeleg. Bygningar bør på ytterkledning og tak ha materialval som legg til rette for bruk av jordfarge. Krav om at utomhusplan skal syne eksisterande og framtidig terrengformasjonar. Gesimshøgde for bygg innan formål kombinert bygg- og anlegg bør avgrensast til 22,0 meter over planert terreng Hotellbygget skal utformast slik at det vert tilpassa terrenget innan området og terrenget innan landbruks- og friluftsarealet mot sør, og skal ikkje ha høgde over cote Parkeringstilhøva ved Sekkhølet skal oppretthaldast i omfang og kvalitet minst tilsvarande det som er før utbygginga tek til. Krav om at saman med søknad om byggjeløyve skal følgje utomhusplan som syner stiar og grøntstruktur i planområdet. Uteareal og fellesareal må ha ei utforming slik at områda er brukbare og gir høve til aktivitetar for alle. Ved tilrettelegging av grøntstruktur og ved plassering av bygg må allergenforhold vurderast. Rekkefølgjekrav om at vatn- og avløpsplan skal vera godkjent av Malvik kommune før det vert gitt løyve til å setje i gang byggjearbeid innan planområdet. Vatn- og avløpsløysingar skal byggast i samsvar med godkjent vatn- og avløpsplan. Ny veg inn i området frå E6 må byggast før det vert gitt byggjeløyve på einkelttomter. Dette vil redusere ein del av ulempene med trafikk langs Vuluvegen. Før ny industriveg frå aust kan opnast for ferdsel, skal utbetringar i kryssingspunkt i Svebergkrysset for fotgjengarar vera gjennomført. Det må vurderast å setje krav i planbestemmelsane om støygrenser i bygge- og anleggsperioden. Før byggjestart må ansvarleg utførande utarbeide rutinar for handtering av uønska hendingar. Følgjande forhold bør vurderast teke inn i plankartet: Ta med areal til busstransport/busshaldeplassar. Det skal leggast til rette for fortau/gang- og sykkelveg slik at ein kan flytta seg effektivt og trygt i planområdet. Langs nye adkomstvegen frå aust skal det etablerast fortau eller gang- og sykkelveg. Liknande løysning må også vurderast langs med Vuluvegen som vil vera viktig ferdselsåre fram til næringsparken og til utmarksområda på Vassåsen og Sekkhølet. Plankartet skal syne viktige samband mellom adkomst til planområdet og eksisterande stiar utanfor planområdet. Nye, eventuelt utviding av adkomst til og frå E6 til næringsområdet for å redusera trafikken i Svebergkrysset. Særleg vurdere adkomst til planområdet via avkøyring frå E6 ved Norlandia Stav Gjestegård/Stav bensinstasjon. Legge til rette for adkomstar til eventuell framtidige næringsareal mellom Leistad og Sveberg. Plankartet skal syne viktig grøntstruktur som skal oppretthaldast innan planområdet. Fastsetje formålsgrenser slik at ein får mest mogeleg klare grenser mellom landbruksarealet og anna næringsareal. 5

7 3.2 Samfunnsutvikling Utredninga baserar seg på følgjande punkt i planprogrammet: Temaet omfattar Verknad av tiltaket for samfunnet og områdeutviklinga, folkesetnad og servicetilbodet. Vurdering av regionale verknader av tiltaket og føringar som er gitt i overordna planar. Aktuelle Rett etablering på rett plass. problemstillingar Vurderingar i Drøfte type næringsetablering. Ta stilling til kva slags handelsverksemd som er mest KU egna innan planområdet og i området ved Svebergkrysset. Vurdere talet på nye arbeidsplassar. Sjå dette i samanhang med eksisterande og framtidig næringssituasjon i området. Vurdere korleis ein kan leggje til rette for effektiv arealbruk. Drøfte behovet for strukturendringar og tiltak for å gjennomføre planen. Gi oversikt over føringar gitt i fylkes- og kommuneplanar. Synleggjere i kva grad tiltaket kan tilpassast eit langsiktig, berekraftig perspektiv. Framgangsmåte Definere influensområde. Innhente relevante opplysningar frå overordna planar. Innhente relevante opplysningar om eksisterande næringssituasjon og områdestruktur. Omtale eventuelle avbøtande tiltak og effekt av desse Influensområdet Ei etablering av nye arbeidsplassar vil i hovudsak verke inn på samfunnet innan pendlarområdet som i denne samanhang vert definert som reiseavstand på 45 min/45 km. Influensområdet omfattar kommunane Levanger, Frosta og Stjørdal i Nord-Trøndelag og Malvik, Selbu, Trondheim, Klæbu, Melhus og Skaun i Sør-Trøndelag, totalt med eit folketal på omlag , av desse om lag i yrkesaktiv alder Overordna planar og retningslinjer RPR for samordna areal- og transportplanlegging legg opp til at planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnast slik at det vert lagt til rette for mest mogleg effektiv, trygg og miljøvennleg transport, og slik at transportbehovet kan avgrensast. Det bør leggast vekt på å få til løysningar som kan gi korte avstandar i forhold til daglege gjeremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåtar. Rett lokalisering av rett funksjon i forhold til tilgjenge for personar og transport er eit viktig planprinsipp. God lokalisering kan redusera trafikkveksten og legge til rette for kollektivtrafikk. Den kan gi minska trafikk med reduksjon i kostnadar, i investerings- og arealbehov og i forureining. Betre balanse i forholdet mellom bustader og arbeidsplassar kan medverke til færre daglege arbeidsreiser. Utbyggingsmønster og transportsystem bør utformast slik at ein unngår omdisponering av store, samanhangande areal med dyrka eller dyrkbar mark av høg kvalitet. RPR for kjøpesenter skal legge til rette for ei sterkare regional samordning av etablering og utviding av større kjøpesenter. Formålet er å styrka eksisterande by- og tettstadssenter og medverke til effektiv arealbruk og miljøvennlege transportval, dvs. unngå ei utvikling som fører til byspreiing, meir bruk av bil og dårligare tilgjenge for dei som ikkje disponerar bil. For dei kjøpesenterområde som ikkje er i tråd med føringane gitt i gjeldande fylkesplan, er det ikkje høve til å etablera eller utvida kjøpesenter med eit samla bruksareal på meir enn m 2 utan samtykke frå fylkesmannen. Fylkestinget har gjennom fylkesplan for Trøndelag fastslege at næringsutvikling og trygge arbeidsplassar er eit av dei viktigaste satsingsområda for Trøndelag. Vedteke fylkesplan gir føringar for det planlagde tiltaket. Overordna klimamål å redusere utslepp av klimagassar i Trøndelag med 30 % innan 2020 samanlikna med 1991, i tillegg til at Trøndelag skal spele ein leiande rolle i utviklinga av klimavennleg teknologi og tilrettelegging for miljøvenlege verksemder og levemåtar. 6

8 FoU-basert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon i Trøndelag skal styrkast. Mellom anna skal Trøndelag vera eit fyrtårn for teknologi og kunnskap og ein skal styrke utviklinga av næringsklynger i Trøndelag: Veldefinerte og synlige næringsklynger tiltrekker seg ulike ressurser i form av kapital og kompetanse både nasjonalt og internasjonalt. Tilhørighet til en dynamisk næringsklynge med spesialiserte bedrifter og kunnskapsleverandører, kan gi ytterligere konkurransefortrinn. Auka berekraftig produksjon av mat i tillegg til at Trøndelag skal vera nasjonal rollemodell for eit konkurransedyktig, balansert og berekraftig utbyggings- og busetjingsmønster. Et føre-var prinsipp må legges til grunn i forhold til utnytting av viktige arealer og ressurser, slik at også kommende generasjoner kan ha gleden av dem, benytte dem og gjøre sine egne valg. En særlig utfordring er å kunne tilby attraktive næringsarealer og bokvaliteter i byområdene Trondheimsregionen har en særlig utfordring i å kunne tilby attraktive næringsarealer. Gjennom interkommunalt samarbeid skal det sikres en langsiktig og helhetlig arealutvikling av Trondheimsregionen, særlig med fokus på attraktive nærings-, bosettings- og rekreasjonsområder. Miljøvenleg, trygg og effektiv kommunikasjon Det skal legges vekt på å redusere transportavstander gjennom fortetting og riktig lokalisering av transportgenererende virksomheter. I alle byer og tettsteder bør utviklingen av gode gang- og sykkeltraseer prioriteres. En restriktiv parkeringspolitikk er viktig for å stimulere til endret reisemiddelvalg, også på regionale reiser. Arealpolitiske retningslinjer for Sør-Trøndelag, første gong gitt av Fylkestinget i 2000, seinare revidert, drøftar strategien Desentral konsentrasjon. Denne vert lagt til grunn for vidare utbygging i Trondheimsregionen ved at veksten primært skjer i definerte sentra og i knutepunkt for kollektivtrafikken. Utbygging skjer i første rekke gjennom fortetting, ut over det som tilknytta vekst. For næringsetablering vert ABC-prinsippet lagt til grunn, dvs. at verksemd som skapar mykje persontransport vert lokalisert i sentrum og nærleiken til knutepunkt for kollektivtrafikk, og verksemd som er meir avhengig av bil vert plassert mindre sentralt (rett verksemd på rett stad). Det vert sett i verk tiltak som medverkar til fortetting av eksisterande næringsareal. Strategien legg til grunn eit sterkt jordvern i kjerneområda til landbruket og at ein tek vare på grøntstrukturen og tilgangen til viktige friluftsområde. Fylkesdelplan for arealbruk, transport og utbyggingsmønster "Ny giv for Trondheimsregionen" fører vidare desse prinsippa og har konkrete retningslinje for samordning av arealbruk og transporttilbod. Mellom anna heiter det at For lokalisering av handel og tenester i fylket vert det lagt til grunn ei senterstuktur på 4 nivå. Sveberg i Malvik ligg i nivå 2 (senter med interkommunal handel). Detaljahandel og tenester med høg besøksfrekvens bør lokaliserast i område definert som sentrum. Område med godt kollektivtilbod og nærleik til service- og forretningssenter skal ha ei effektiv arealutnytting. I dei mest sentrale delane av Trondheim og andre kommunesentra bør ein oppnå et bruksareal minst like stort som tomtearealet. Der kjerneområde for jordbruk vert teke til bruk til utbyggingsformål, bør bruksarealet vera minst halvparten av tomtearealet. Ein bør søke å oppnå gode og samanhangande tettstadsområde som har i seg både eksisterande og planlagt verksemd med felles areal for adkomst, parkering og grøntanlegg. Det bør leggast tilrette for korte og attraktive gangvegar internt mellom verksemdene og målpunkt som er utanfor. Berre ein avgrensa del av tomteområdet kan nyttast til parkering på bakkeplan. Denne delen bør vera maksimum 25 % for bustader, kontor, administrasjon, helse og undervisning, og maksimum 35 % for forretnings- og serviceverksemd. 7

9 Kommuneplanens arealdel for Malvik vart vedteke av kommunestyret med tilhøyrande kommunedelplan for Sveberg. Planområdet er sett av til byggjeområde for handel/service/industri. I kommuneplanen vert det lagt ein del strategiar for utviklinga på Sveberg og eit hovudmål er at dette området skal vidareutviklast som nærings- og handelssenter. Viktige føringar er å legge LA21-tankegangen til grunn for alle kommunale planar og tiltak, og setje varige utbyggingsgrenser mot dyrkamark og mot utmarks- og friluftsområda. Byggjeområde skal utformast slik at dei i så stor grad som mogeleg kan nyttast av alle (universell utforming). Det vert lagt opp til at vidare bustadutvikling skal skje på Sveberg. Vidare er det eit hovudmål at Malvik kommune skal arbeide for å sikre utviklinga av næringslivet i området. I tillegg har kommunestyret vedteke planbestemmelsar til arealdelen som skal leggast til grunn ved planlegging og behandling. Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) er under utarbeiding. Kommunane i Trondheimsregionen er i gang med å laga ein felles plan som skal gi strategiar for arealutviklina i området. Ei viktig målsetting er meir areal til næringsverksemd. Det vert teke sikte på at planforslaget skal leggast fram i årsskiftet 2009/2010. Den interkommunale arealplanen er i utgangspunktet ikkje tenkt å ha juridisk verknad, men vert vedteke av dei ulike kommunane som konkret bindande føresetnad for kommuneplanens arealdel. IKAP vil kunne gjelde framfor fylkesplanen Ny Giv for Trondheimsregionen i forhold til lokaliseringskriteriar for næringsareal Tiltaket Det vert planlagt utbygging av eit forholdsvis stort bruksareal. Talet på arbeidsplassar som vert oppretta vil vera avhengig av type verksemd som vert etablert. I samband med konsekvensvurdering av samsfunnsmessige og trafikkmessige forhold, vert det lagt til grunn at etableringa vil føre til 3000 arbeidsplassar på sikt. Type nærings- og handelsverksemd i tillegg til kundemålgruppe vert drøfta under avsnitt Tiltaksområdet sin karakter og verdi. Eit meir eller mindre samanhangande landbruksareal (jord- og skogareal) trekker seg sørover frå sjøen danna av linja Torp Midtsand, med spreidd busetnad og ein del vegar særleg E6 som element i landskapet. Like ved planområdet ligg Norlandia Stav Gjestegård og ein bensinstasjon som bryt opp landbrukspreget. Planområdet, som ligg i ein akse mellom gjestegården og eksisterande område med handel/service /industri aust for Vassåsen, er i ytterkant av det store jordbruksområdet. Figur 2-1. Jordsmonnskart. Gul og oransje er dyrka mark, grønt er skogsområde. 8

10 Planområdet har i dag karakter som eit landbruksområde, men E6 deler dyrkajorda innan planområdet frå resten av dyrkajorda lengre nord. Planområdet basert på planprogrammet omfattar ca 95 daa dyrkamark. Basert på temakartinformasjon frå Norge digitalt er dyrkajorda innan planområdet vurdert som middels (ca 80 daa) til dårleg egna (ca 15 daa) til kornproduksjon, men middels til godt egna til grasproduksjon. Skogarealet innan planområdet slik det kjem fram i planprogrammet har følgjande bonitetsfordeling: Høg bonitet: 25 daa Middels bonitet: 115 daa Låg bonitet: 55 daa Resten av arealet er uproduktiv fastmark, veg m.m. (50 daa) og myr (4 daa). 15 daa av skogareal er rekna som dyrkbart. Alle tal er baset på oppmåling på kart og er ca-tal. Med bakgrunn i dette vert den samfunnsmessige verdi for planområdet som landbruksareal fastsett til middels. I nærleiken av planområdet ligg fleire delvis utbygde næringsområde (sjå figur 1-1), med bedrifter innan eit variert spekter frå reiselivsnæring, konferansesenter, produksjons- og vidareforedlingsbedrifter og detalj- og daglegvareforretningar. Malvik kommune har i samband med komande arbeid med kommuneplanens arealdel vurderet å legge til rette meir næringsareal vidare vest og sørvest for Vassåsen, første omgang truleg eit areal på opp mot daa. Ei slik satsing saman med tilrettelegging av samordna infrastruktur (mellom anna kollektivtrafikk) vil gi fordeler for dei næringsdrivande i området Omfanget. Samfunnsmessig vurdering av ei etablering. Landbruksareal Arealomfanget innan planlagt utbyggingsområde (95 daa dyrkamark/270 daa totalareal) tilsvarar ein landbrukseigedom litt mindre enn middels stor for gardbruk i Trøndelag. Årleg vert det omdisponert ca 500 daa dyrkajord og 1000 daa dyrkbar jord i Sør-Trøndelag. Ei nedbygging tilsvarande den innan næringsparken er opp mot dette av stor omfang og sjølv om arealet her ikkje vert rekna som godtmatkornareal, vil ei omdisponering vera negativ sett i forhold til jordvernet. Fylkesmannen har gitt innspel om at det må leggast opp til høg grad av utnytting i området. Effektiv arealbruk er viktig for å unngå press mot nærliggjande areal og for å få til gode løysningar for gåande, syklande og kollektivt reisande. Drøfting omkring tilrettelegging for alle trafikkantgrupper vert gjort i kapittel 3.12 Trafikkforhold. Arbeidsplassar Ei utbygging vil medføre mange nye arbeidsplassar. Sett opp mot dei føringar som er gitt i overordna planar kan ein fastsetje dette som en endring av positiv omfang. Tal frå SSB syner at det i 2001 var registret omlag 4200 som pendlar ut frå Malvik kommune for å arbeida i andre kommunar (av dette om lag 800 til andre fylker, i hovudsak Stjørdal/Nord-Trøndelag). Om lag 70 % av dei med arbeid og som bur i Malvik pendlar til anna kommune på arbeid. (sjå figur 2-2 nedanfor). Frå nabokommunen Stjørdal er det omlag 3000 som pendlar ut or kommunen, og brorparten av desse til anna fylke. Det er soleis mange som pendlar frå Stjørdal og Malvik til Trondheim. Etablering av fleire arbeidsplassar i Svebergområdet vil kunne redusere denne trafikken. Sjå også kapittel 3.3. Frå kommunal planstrategi vert det peika på den store handelslekkasjen som er i Malvikområdet. Det vert handla for kr. pr innbyggar i detaljhandel, medan omsetjinga i Malvik i 2003 tilsvarte om lag kroner pr. innbyggar. 9

11 Utpendling frå kommunen til storbyregionen Utpendling frå kommunen til kommunar utanom storbyregionen Sysselsette med bustad i eigen kommune Figur 2-2. Utpendling Sysselsette for kvar kommune fordelt på sysselsette med arbeidsstad i kommunen. Utpendling til storbyregionen og utpendling til andre kommunar. Storleiken på sirklane syner tal sysselsette i kommunen. Kjelde SSB. Type verksemd Sør-Trøndelag fylkeskommune kommune nemner at det er eit særskilt stort behov for areal til industri, lager og logistikkformål. Vidare vert det, til liks med Fylkesmannen og kommuneplanleggaren i Malvik, peika på at overordna og regionale dokument (mellom anna kommuneplanen for Malvik) legg til grunn at intensiv detaljhandel av kjøpesenterkarakter (kle, mat, sko osv) vert lokalisert nær opp til Svebergkrysset. I fylkesdelplanen Ny giv for Trondheimsregionen er det planlagte området på Sveberg utpeika som senter med interkommunal handel. I kommuneplanen for Malvik vert det påpeika at Behovet for arealer til handels- og serviceformål i tilknytning til Svebergkrysset, vil i planperioden dekkes gjennom eksisterende reguleringsplaner. Kommuneplanleggeren i Malvik opplyser at det er i dette området at kommunen ønske å byggje opp handelssenteret på Sveberg. I fylkesdelplanen heiter det at Detaljhandel og tjenester med høy besøksfrekvens slik som dagligvarer, klær, sko, offentlig tjenesteyting, kulturtilbud, servering og overnatting skal lokaliseres i området definert som sentrum i et interkommunalt eller kommunalt senter, eventuelt sentralt i et lokalt senter... Areal- og transportkrevende virksomheter med lav besøksfrekvens og liten andel fotgjengerkunder, slik som større forhandlere av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/ hagesentre bør for å ikke beslaglegge areal i sentrumskjernen, legges i utkant av tettstedene. Spesialforretninger innen samme bransje bør lokaliseres nær hverandre. Utenfor tettbygde strøk, i tilknytning til hovedvegnett tillates lokalisert særlig arealkrevende virksomheter med svært lav besøksfrekvens, lavt antall sysselsatte i forhold til arealet og/ eller som er forurensende eller på annen måte til sjenanse for folk, eksempelvis entreprenørvirksomhet, bilopphugging o.l. Sistnemnde døme på type etablering høver truleg mindre godt innan området på grunn av den forholdsvise korte avstanden til bustadområda på Sveberg. Plassering av eit kjøpesenter som planlagt ved Svebergkrysset vil få kortare avstand til eksisterande og planlagt bustadfelt enn om ein skulle legge kjøpesenteret innan Stav handel og næringspark. Med kjøpesenter plassert i samsvar med eksisterande reguleringsplan for området ved Svebergkrysset, vil avstanden til Stav handel og næringspark vera under 1 km. Den korte avstanden, der dei fleste i bustadområda på 10

12 Sveberg vil kunne kome sentralt inn i planområdet innan minutt gangtid/sykling (jamfør figur 12-4), medføre at det vil kunne vera mogleg å få effektiv, trygg og miljøvennleg transport også om det vert etablert detaljhandel innan næringsparken. Fylkeskommunen uttaler at Selv om det på grunn av bransjeglidninger er vanskelig å trekke klare skille mellom ulike former for detaljhandel, bør det være et mål å samle den mest publikumsintensitive handelen mest mulig geografisk, og da til området ved Svebergkrysset, hvor også tilgjengeligheten er størst for ulike trafikantgrupper. I reguleringsplan for Sveberg vest, som er til behandling i Malvik kommune, er det i planbestemmelsane lagt opp til at det kan etableras detaljhandel med eit bruksareal inntil m² på eit område på 26,6 daa. Utgangspunktet for RPR for kjøpesenter er å unngå bilbaserte kjøpesenter utanfor byar og tettstadar. For dei kjøpesenterområde som ikkje er i tråd med føringane gitt i gjeldande fylkesplan, er det ikkje høve til å etablera eller utvida kjøpesenter med eit samla bruksareal på meir enn m 2 utan samtykke frå fylkesmannen. Ved å opne for detaljhandel som kan utfylle det som vert etablert i kjøpesenteret ved Svebergkrysset vil tiltaket innan Stav handels- og næringspark kunne ivareta eit langsiktig, berekraftig perspektiv. Gjennom felles profilering og ei tilpassing til dei kundegruppene som vanlegvis elles etterspør produkt innan næringsparken vil tilrettelegging for detaljhandel medverke til at ein kan få dekka ein større del av innkjøpsbehovet innan eit avgrensa geografisk område. Malvik kommune skal i løpet av 2010 utarbeide ny kommuneplan. I den samanhang vil det vera behov for å drøfte sentrumsavgrensinga i Svebergområdet (omfanget av nærings- og handelssenter). Ein vil styrke den satsinga som kommunen har valt på området ved å la arealet innan Stav handels- og næringspark inngå i sentrumsområdet slik at det gir grunnlag for etablering av detaljhandel og tenester med høg besøksfrekvens Konsekvensar av gjennomført tiltak Ei nedbygging av landbruksarealet innan planområdet har betydeleg omfang og sjølv om arealet her ikkje vert rekna som godt matkornareal, vil ei omdisponering vera negativ sett i forhold til jordvernet. Tiltaket vil medføre nye arbeidsplassar og opp mot dei føringar som er gitt i overordna planar kan ein fastsetje dette som en endring av positiv omfang. Område Planområdet/nærmiljø Influensområdet Verdivurdering samfunnsforhold Middels verdi som landbruksområde Stor verdi som busetjings- og næringsområde Konsekvens i forhold til nullalternativet Som landbruksområde: Liten til middels negativ konsekvens (-/--). Som busetjings- og næringsområde: Middels positiv konsekvens (++) Naudsynlege strukturendringar og tiltak for å gjennomføra planen Tekniske strukturendringar og tiltak for å gjennomføre planen vert drøfta under kapittel 3.5 (VA-forhold, energitilgang, tele og brann) og kapittel 3.12 (veg- og trafikkforhold) Avbøtande tiltak Fastsetje formålsgrenser slik at ein får mest mogeleg klare grenser mellom landbruksarealet og anna næringsareal. 11

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD Eit kraftig lyft framover Vedteken av Kommunestyre i K-sak 01/05 Gol kommune Oppsummering Gol kommune ynskjer eit kraftig lyft framover for Gol tettstad. I ei tid med stor

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015 Foto; Lauritz Eide 1. INNLEIING/OM PLANPROSESSEN...3 1.1 Nasjonale forventningar...3 1.2. Regional planstrategi...4 1.2.1 Temavise innspel til den kommunale

Detaljer

Energi- og klimaplan Vaksdal kommune

Energi- og klimaplan Vaksdal kommune Energi- og klimaplan Vaksdal kommune 2011-2015 Vedteken i kommunestyret 26.9.2011 1 FØREORD Energi- og klimaplan for Vaksdal kommune har status som kommunedelplan, og inngår som ein del av kommunen si

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS

SIRDAL KOMMUNE. Områderegulering Tonstad. Planbeskrivelse. Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS SIRDAL KOMMUNE Områderegulering Tonstad Planbeskrivelse Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling 2013 MULTICONSULT AS R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Områderegulering Tonstad

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Barrierar og hindringar for heilskaplege sektoroverskridande samarbeid

Barrierar og hindringar for heilskaplege sektoroverskridande samarbeid Barrierar og hindringar for heilskaplege sektoroverskridande samarbeid - nye tiltak på klimaområdet Underlagsnotat knytt til kommunane sitt handlingsrom og kvantifisering av tiltak Rolv Lea og Rune Opheim,

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer