Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 50/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr RS 56/13 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 57/13 MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET /36 RS 58/13 MØTEPROTOKOLL AU /1105 RS 59/13 RS 60/13 RS 61/13 PROTOKOLL FRA MØTE I NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK OG SYLAN LANDSKAVPSVERNOMRÅDE AVSLAG PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLERING AV VOKSNE FRIVILLIGE I TYDAL KOMMUNE, 4H SØR-TRØNDELAG AVSLAG PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL ORGANISASJONSOPPLÆRING, 4H SØR- TRØNDELAG RS 62/13 SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - ENKELTANLEDNING PATRUSLI GAARD RS 63/13 RS 64/13 PS 51/13 RØROSMAT SA. SVAR PÅ SØKNAD AV AVSLAG PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT "BEVER I TYDAL" I NÆRINGSFONDET Saker til behandling SALG AV EIENDOMMEN NEATUN GNR 181 BNR 179 I TYDAL 2013/ / / / / / /694 PS 52/13 SALG AV TOMT I HUSVOLDLIA BOLIGOMRÅDE 2011/695 PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG SAMT INVITASJON TIL Å SØKE OM Å DELTA I FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER 172/2 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING AV HILMOHAUGEN - LAILA B.S DYRHAUG SØKNAD OM STØTTE TIL INNKJØP AV ROTORHARV 2013/ / / /447

3

4 PS50/13Referater

5 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:30-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen VARAORD V/SP Lars Græsli MEDL A/SV Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Ingjald Græsli Berit Øian Kåsen V/SP Henning Braaten Kari B. Aune Inge Svelmo Lars Græsli Henning Braaten (FS 47/13) John Inge Sørensen (FS 39/13) A/SV A/SV Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnbjørn Berggård Marthe R. Græsli Eirik Einum Stilling Rådmann Økonomisjef Nærings og kultursjef Marthe R. Græsli Økonomisjef

6 Saksliste PS 37/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr RS 49/13 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 50/13 RS 51/13 RS 52/13 RS 53/13 SKADEFOREBYGGENDE TILTAK - UTTAK AV JERV I OMRÅDET MELLOM NEADALFØRET OG INNDALEN INNENFOR KOMMUNENE TYDAL, SELBU, MERÅKER, STJØRDAL, LEVANGER OG VERDAL (KOPI AV BREV TIL DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING) EN OVERSIKT OVER SAKER SOM ER BEVILGET, MEN IKKE UTBETALT FRA NÆRINGSFONDET MELDING OM DELEGART VEDTAK - SØKNAD OM TILSKOTT, EGGEN TAXI SVAR PÅ SØKNAD OM SERVERINGS-OG SKJENKEBEVILLING - TYDAL SKISENTER RS 54/13 SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - TYDAL RESTAURANT RS 55/13 PS 38/13 PS 39/13 PS 40/13 PS 41/13 SØR-TRØNDELAG PLEIE- OG OMSORGSFORUM: REDEGJØRELSE TYDAL KOMMUNE Saker til behandling REGULERINGSPLAN FOR DALSLIA HYTTEFELT GNR 192 BNR 1 I TYDAL KOMMUNE - 2. GANGS BEHANDLING REGULERINGSPLAN SYLAN HYTTEFELT GNR 188 BNR 1 I TYDAL KOMMUNE - 2. GANGS BEHANDLING SALG AV KOMMUNAL BOLIG, 2. GANGS BEHANDLING. TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN VED STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET / / / / / / / / / /244 PS 42/13 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR TKE /302 PS 43/13 ÅRSREGNSKAP 2012 FOR TYDAL KOMMUNE 2013/127 PS 44/13 ÅRSMELDING TYDAL KOMMUNE 2013/10 PS 45/13 ÅRSMELDING VÆRNESREGIONEN /326 PS 46/13 RAPPORT FOR BRUK AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER I 2012 PS 47/13 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ÅR 3 - FISKEDESTINASJON NEADALEN 2012/7 2011/189 PS 48/13 KOMMUNALT TILSKUDD TIL 2012/602

7 LANDBRUKSTILTAK 2013 PS 49/13 AS AAS TRANSPORT. SØKNAD OM TILSKUDD. X 2013/337

8 PS 37/13 Referater Merknader i Formannskapet Ingen merknader. RS 49/13 Møteprotokoll formannskap RS 50/13 Skadeforebyggende tiltak - uttak av jerv i området mellom Neadalføret og Inndalen innenfor kommunene Tydal, Selbu, Meråker, Stjørdal, Levanger og Verdal (kopi av brev til Direktoratet for Naturforvaltning) RS 51/13 En oversikt over saker som er bevilget, men ikke utbetalt fra Næringsfondet RS 52/13 Melding om delegart vedtak - søknad om tilskott, Eggen Taxi RS 53/13 Svar på søknad om serverings-og skjenkebevilling - Tydal Skisenter RS 54/13 Svar på søknad om skjenkebevilling - Tydal Restaurant RS 55/13 SØR-TRØNDELAG PLEIE- OG OMSORGSFORUM: REDEGJØRELSE TYDAL KOMMUNE

9 PS 38/13 Reguleringsplan for Dalslia hyttefelt gnr 192 bnr 1 i Tydal kommune - 2. gangs behandling Behandling i Formannskapet Innstilling i utvalg for areal, miljø og teknikk enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet I medhold av plan- og bygningslovens godkjenner Tydal kommunestyre den fremlagte reviderte reguleringsplanen for Dalslia hyttefelt gnr 192 bnr 1 datert på følgende vilkår: 1. Tomt 139 flyttes til sør for veg som anført i saksframlegget. 2. Tomt 122 flyttes til vest for ny adkomstveg som anført i saksframlegget. Plassering av tomt 123 opprettholdes. 3. Ny veg til tomt 39 godkjennes ikke. Adkomst til tomt 39 skal vises som forlengelse av veg til tomt 40 i henhold til tidligere plan. 4. Tomt 109 flyttes til området nordvest for tomt 10 med vist adkomst fra veg til tomt 8 eller tomt 9. Tomt 110 beholder sin plassering som vist i planen. 5. Tomtene 108, 129, 132 og 135 flyttes til vest for den nye regulerte adkomstvegen. Plassering av tomtene 130, 131 og 133 opprettholdes. 6. Plassering av tomt 117 opprettholdes. 7. Utstikking av de nye tomtene må skje i samråd med teknisk etat. 8. Når de nye tomtene er utstukket må det utarbeides et nytt revidert plankart som viser de nye plasseringene av tomtene og som oversendes kommunen. 9. Med den økte trafikken som vil bli på vegen inn i hytteområdet forutsettes det at et veglag dannes. Veglaget må ha som oppgave å sørge for at vegen holdes i en slik stand at den ikke sjenerer tilliggende boliger, hytter og landbruksarealene på en unødig belastende måte. Standarden på vegen må være slik at støv og støyplager unngås mest mulig. 10. Vedtaket om å godkjenne den nye reviderte reguleringsplanen datert med de endringer og vilkår som er opplistet og vedtatt opphever den tidligere godkjente reguleringsplanen for området.

10 PS 39/13 Reguleringsplan Sylan hyttefelt gnr 188 bnr 1 i Tydal kommune - 2. gangs behandling Behandling i Formannskapet John Inge Sørensen stiller spørsmål om sin habilitet. Inge Svelmo inntrer som vararepresentant. John Inge ble enstemmig erklært inhabil. Ingjald Græsli stiller spørsmål om sin habilitet. Ingen vararepresentant kalt inn. Ingjald ble enstemmig erklært inhabil. Innstilling i utvalg for areal, miljø og teknikk enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet I medhold av plan- og bygningslovens godkjenner Tydal kommunestyre den fremlagte reguleringsplanen for Sylane hyttefelt gnr 188 bnr 1 datert på følgende vilkår: 1. Viltkorridoren gis grønn farge som viser formål LNFR og den må utvides i nordre del området slik den fremstår og er vist i den vedtatte kommuneplanens arealdel. 2. Utnyttelsesgraden på hver tomt settes til 30 % BYA. Det vises for øvrig til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel hva angår utnyttelse av tomtearealene. 3. Aktsomhetsplikten i kulturminnelovens 8 må overholdes og fylkeskommunen må varsles og arbeide opphøre om det under arbeidet med utbygging av område oppdages forhold som kan tyde på at det finnes kulturminner i utbyggingsområdet. 4. Merknaden fra eier av tomt 31 om fare for innsyn kan ikke tas til følge da avstanden frem til ny tomt utgjør ca. 120 m og at det er del vegetasjon mellom tomtene. 5. Merknaden fra eier av tomt nr. 2 vedr. brønn tas til følge ved at bygging av veg frem til tomt 92 ikke berører den etablert brønnen eller tilsiget til denne. Det må anføres at det er tilrettelagt etter søknad fra hytteeier tilknytning av hytte nr. 2 til offentlig ledningsnett i området. 6. Avkjørsler til Sylsjøvegen må teknisk godkjennes av vegholder Statkraft. 7. Vedtaket om godkjenning av reguleringsplanen for Sylane hyttefelt datert opphever tidligere vedtatte reguleringsplan for Stugguvollbekken hytteområde og deler av tidligere godkjent disposisjonsplan for hyttebebyggelse på eiendommen opp til reguleringsplanens avgrensning opp mot Rotåtjønna.

11 PS 40/13 Salg av kommunal bolig, 2. gangs behandling. Behandling i Formannskapet Innstilling i utvalg for areal, miljø og teknikk enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtok at saken ikke skal sendes videre til kommunestyret. Vedtak i Formannskapet Boligeiendommen Rønningen 6 selges ikke for mottatte tilbudssum. PS 41/13 Tid og sted for stemmegivningen ved stortings- og sametingsvalget 2013 Behandling i Formannskapet Saken trekkes, behandles i valgstyret. PS 42/13 Årsmelding og årsregnskap for TKE 2012 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Årsberetning og årsregnskap 2012 for TKE godkjennes. 2. Underskuddet på kr ,- belastes foretakets frie egenkapital. PS 43/13 Årsregnskap 2012 for Tydal kommune Behandling i Formannskapet Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Tydal kommunes regnskap for 2012 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- avsettes til disposisjonsfondet. PS 44/13 Årsmelding Tydal kommune Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

12 Innstilling i Formannskapet Årsmeldingen 2012 for Tydal kommune godkjennes som fremlagt. PS 45/13 Årsmelding Værnesregionen 2012 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Årsmelding for Værnesregionen godkjennes som framlagt. PS 46/13 Rapport for bruk av regionale utviklingsmidler i 2012 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Rapporten tas til etterretning og godkjennes PS 47/13 Søknad om tilskudd til år 3 - Fiskedestinasjon Neadalen Behandling i Formannskapet Henning Braaten stiller spørsmål ved sin habilitet. Kari B. Aune tiltrer som vararepresentant. Henning Braaten foreslått inhabil i saken. Forslaget enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Prosjekt Fiskedestinasjon Neadalen gis et tilskudd på kr for å fullføre siste ordinære driftsår, i henhold til prosjektplan og skissert finansieringsplan. 2. Beløpet belastes næringsfondet 3. Beløpet kan utbetales ved henvendelse til kommunen. 4. Det kreves dokumentert rapport og regnskap etter at prosjektet er avsluttet. PS 48/13 Kommunalt tilskudd til landbrukstiltak 2013 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

13 Vedtak i Formannskapet Det innvilges kr ,- tilsvarende kr 0,80 pr liter i tilskudd til melkekvotekjøp godkjent fom. kvoteåret Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag innvilges kr i driftstilskudd for Det skal kunne stilles kompetanse til alle produsenter i Tydal. 3. Tydal bondelag innvilges tilskudd kr ,- til rekrutterings- og helsefremmende tiltak. 4. Morten Malvik innvilges tilskudd kr 3.000,- til utbyggingspakke med driftsplan og byggeplan for ombygging til storfekjøttproduksjon. 5. Det avsettes kr ,- til fellestiltak (landbrukstreff, fagmøter etc.) innen landbruksnæringen Arbeidsfrist for alle tiltak settes til Det må framlegges dokumenterte utgifter til investering og sluttregnskap for utbetaling av tilskudd. PS 49/13 AS Aas Transport. Søknad om tilskudd.

14 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby LEDER V/SP Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Lars Græsli Nestleder Medlem V/SP A/SV Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Ingjald Græsli Henning Braaten Berit Ø.Kåsen Lars Græsli V/SP A/SV Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnbjørn Berggård Marthe R. Græsli Stilling Rådmann Økonomisjef Marthe R. Græsli økonomisjef

15 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr SAKER TIL BEHANDLING PS 1/13 VALG AV STEMMESTYRER VED STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET /244 PS 2/13 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN VED STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET /244 PS 3/13 STED FOR FORHÅNDSSTEMMEGIVNING OG VALG AV STEMMEMOTTAKERE TIL STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET /244

16 Saker til behandling PS 1/13 Valg av stemmestyrer ved stortings- og sametingsvalget 2013 Behandling i Valgstyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Valgstyret Som stemmestyrer velges: Græsli: Lars Græsli leder Kirsten Olava Hofstad nestleder Kari Aune Borghild Hanssen Vara: Geir Morten Rønning Ås: Mona Moan Lien leder Ketil Nilsen nestleder Toralf Øverås Torill Aas Vara: Hege Kløften Stugudal: John Inge Sørensen leder Ola Bjarne Østby nestleder Berit Kåsen Laila Kvitland Vara: Kari Haarstad PS 2/13 Tid og sted for stemmegivningen ved stortings- og sametingsvalget 2013 Behandling i Valgstyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Valgstyret Følgende stemmetider og stemmesteder vedtas: Mandag 9. september: Spongtun Kl og Rådhus II møterom Øyfjellet Kl og Bjørkly Kl og

17 PS 3/13 Sted for forhåndsstemmegivning og valg av stemmemottakere til stortings- og sametingsvalget 2013 Behandling i Valgstyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Valgstyret Forhåndsstemmegivningen legges til servicekontoret i Tydal kommune. 2. Følgende personer kan ta i mot forhåndsstemmer: Borghild Hanssen Gerd N. Lunden Laila Kvitland Torill Aas Frank Lysø Marthe R. Græsli

18 Utvalg: Møtested: Møtedato: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Valberg slektsgård, Frosta Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 13/13 Til sak: 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Henrik Vinje Meråker Kjell Fosse Stjørdal Gunnbjørn Berggård Tydal Karsten Reitan Selbu Arne Ketil Auran Frosta Roar Øverås HTV Kari Krogstad HTV Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kristian Rolstad Malvik Fra administrasjonen møtte: Navn Asbjørn Brenne Marthe Abelsen Strømmen Liv-Edel Berg Stilling Sekretariatsleder Rådgiver Leder teknisk/landbruk i Frosta kom. Møtet ble ledet av: Henrik Vinje Merknader

19 Saksliste for Arbeidsutvalget Værnesregionen i møte Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/13 Orienteringer: a. Kostnadsfordeling for nye områder; fra prosjekt til drift (Runar Asp + Rune Aspaas Olsen kl. 13) - oppfølging av PS i AU 7/13 g. Frisklivssentral Kommuneoverlege- /helsestasjonsprosjekt b. Avklare endelig deltakelse i nødnettprosjekt i VR, jfr. PS i AU 7/13 c. c. Status interesse i kommunene for å utrede felles regionalt fond, felles brannvesen og felles sentralbord i VR, jfr. PS i AU 11/13 nr. 4. d. PP-tjeneste i VR; status behandling i kommunene/ny behandling, politisk nemnd, delegering til rådmannen i VK. e. Status ansettelse av sekretariatsleder, vikar for rådgiver og innkjøpsrådgiver. f. Brannvernordning Status for organisering i kommunene Grunnlag for å utrede felles ordning i VR? RS 13/13 Forprosjektplan 1.utkast til drøfting. 2013/236 PS 14/13 Eventuelt PS 15/13 Godkjenning av møteprotokoll

20 PS 13/13 Orienteringer Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen a. Kostnadsfordeling for nye områder Frisklivssentral. Utsendt lik fordeling på kommunene, godkjennes. Overgang og kostnadsfordeling fra prosjekt til drift drøftes i det enkelte prosjekt framover. Hvis prosjektkostnader ikke dekkes i sin helhet av eksterne midler tas fordelingen opp til avgjørelse i AU. Kommuneoverlege-/helsestasjonsprosjekt Utsendt fordeling på kommunene, godkjennes. Jfr. uttalelse om Frisklivssentralen. Samhandlingsleder Utgiftsfordeling fra drøftes i Berggårdsutvalget sammen med controller i Stjørdal, Rune Aspaas Olsen. Forslag til fordeling legges fram i AU. b. Deltakelse i nødnett-prosjekt i VR, jfr. PS i AU 7/13 c. Alle kommuner (unntatt Malvik og Frosta) samarbeider om nødnett. c. Interesse i kommunene for å utrede felles regionalt fond, felles brannvesen og felles sentralbord i VR Felles regionalt fond i VR; PAU bør vurdere om det skal utredes felles regionalt fond i VR. Notat ut fra drøfting i AU legges med til PAU (ambisjonsnivå og virkemidler for gjennomføring av regionale tiltak). Felles brannvesen i VR; Det gjennomføres en forstudie for fellesløsning i VR. Arbeidsgruppe av brannsjefer og tillitsvalgte legger fram forslag til forstudieplan for en mulig felles brann- og redningstjeneste i VR til AU høsten Stjørdal tar lederansvar for utredningsarbeidet. Felles sentralbord i VR; Det gjennomføres en forstudie for fellesløsning i VR. Arbeidsgruppe av Bjørg Løkken (Stjørdal), Gerd Fuglem (Selbu), Inge Falstad, (Meråker-prosjektleder) + representanter fra de andre deltagende kommuner og tillitsvalgte, legger fram forslag til forstudieplan høsten d. PP-tjeneste i VR Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal inngår i fellestjenesten. Rådmannen i Meråker la fram ny kostnadsfordeling ut fra regnskap Forslag til ny fordeling, godkjennes. Prosess med nye arbeidsavtaler gjennomføres etter bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. Rådmannen i Stjørdal legger fram et notat om faglig forankring for barnevern og PPT til neste møte i AU. e. Status ansettelse av sekretariatsleder, vikar for rådgiver og innkjøpsrådgiver. Leder i AU orienterte om status for ansettelse av sekretariatsleder mulig tilsetting i løpet av mai 13. Vikar for rådgiver intervju 14.mai. Innkjøpsrådgiver søknadsfrist var 1.mai, og en gruppe jobber med prosess. f. Forprosjektplan «Plan, landbruk, miljø i VR». Prosessen deles i to trinn; forprosjekt og implementering av fellesløsning. Stjørdal, Tydal, Frosta, Selbu og Meråker deltar i forprosjektet.

21 Felles tjenestesenter med desentralisert fagpersonell utredes for plan, byggesak, miljø, landbruk, deling/oppmåling, plan og geodatabehandling. Sekretariatet ajourfører forprosjektplanen som sendes medlemmene i AU. Sekretariatsleder og rådgiver deltar på møte 4.juni med regionale aktører. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen a. Kostnadsfordeling for nye områder; fra prosjekt til drift for områdene frisklivssentralen og kommuneoverlege-/helsestasjonsprosjektet. Regnskapsoversikt for perioden var utsendt. Rune Aspaas Olsen og Runar Asp orienterte i møtet. Utgiftsfordeling for samhandlingsleder ble også drøftet. b. Avklare endelig deltakelse i nødnett-prosjekt i VR ble drøftet. c. Status interesse i kommunene for å utrede felles regionalt fond, felles brannvesen og felles sentralbord i VR ble drøftet. d. PP-tjeneste i VR; status behandling i kommunene ble lagt fram, og videre oppfølging drøftet. e. Status ansettelse av sekretariatsleder, vikar for rådgiver og innkjøpsrådgiver ble lagt fram f. Forprosjektplan «Plan, landbruk, miljø i VR». Arbeidsgruppas utkast til plan var utsendt til møtet. Deltakelse i prosjektet; Malvik deltar ikke. Stjørdal, Tydal, Frosta, Selbu og Meråker deltar i forprosjektet. RS 13/13 Forprosjektplan 1.utkast PS 14/13 Eventuelt Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Personvernombud. Det er nødvendig at alle rådmenn har fokus på arbeidet med personvernombud og kvalitetssikring. Neste møte i AU avholdes fredag 7.juni kl i Stjørdal (ikke 5.juni). Hans Kristian Knutsen er ansatt som helse-/omsorgssjef i Selbu med tiltredelse 19.aug. Skolenettverk og mulig samarbeid bør settes opp på sakslista i AU (første møte etter ferien). Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannen i Tydal orienterte om arbeidet med personvernombud og kvalitetssikring og utfordringer knyttet til dette. Flytting av møte 5.juni i AU. Tilsetting av helse-/omsorgssjef i Selbu. Skolenettverk og mulig samarbeid. PS 15/13 Godkjenning av møteprotokoll Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Protokollen godkjennes.

22 Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Protokollen ble gått gjennom i møtet.

23 Protokoll fra møte i nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde Tid/sted: Selbutunet, den 23. mai 2013 kl ti l kl Til stede (medlemmer og varamedlemmer): Inga J. Bal stad (leder), John Paulsby, Laila M. Bergstrøm, Lars Aage Brandsfjell, Helen B. Brandsfjell (vara for Mattis Danielsen), Sivert Berg (vara for Guro Angel l Gimse). Andre: Unni Killi (Selbu fjellstyre), Ivar Rimul (Fjellstyrene i Stjørdal), Marit Østby Nilsen (oppsyn, Tydal grunneierlag), Jan Erik Andersen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Inge Hafstad fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Forfall: Anne M. Mevassvik, Bård Langsåvold, Joar Håve, Guro Angell Gimse og Mattis Danielsen. Møte var et fellesmøte med verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Saksliste Sak NP 03/2013: Godkjennelse av innkalling og saks liste. Innkalling og saksliste godkjent uten merknader. Sak NP 04/2013: Valg av tre personer til å godkjen ne protokollen Følgende ble valgt til å godkjenne protokollen: Inga J. Balstad John Paulsby Laila M. Bergstrøm Sak NP 05/2013: Valg av kontorsted for verneområdef orvalteren Dette er en fellessak mellom begge styrene. Nasjona lparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan og verneområdestyret for Skardsf jella og Hyllingsdalen skal ha felles verneområdeforvalter. Tydal og Røros komm uner fremmet sitt kandidatur som kontorsted og forvaltningsknutepunkt for verneområdeforvalteren. Saken ble fremmet uten innstilling til vedtak. Vedtak (enstemmig): Tydal kommune ble valgt som forvaltningsknutepunkt og kontorsted for felles verneområdeforvalter for nasjonalparkstyret for Ska rvan og Roltdalen og Sylan og verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsda len. Styret ber Miljøverndepartementet vurdere å opprette enda en forvalterstilling for disse områdene, og ber om at denne blir lokalisert på Røros. Tydal kommune oppdaterer sitt informasjonsskriv ved rørende Selbu kommune sin kompetanse. Det innhentes skriftlig bekreftelse fra Stjørdal og Meråker

24 kommuner om at de støtter Tydal kommune sitt kandid atur. Bekreftelsen og informasjonsskrivet videresendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v /Jan Erik Andersen og sendes Miljøverndepartementet. Sak NP 06/2013: Offisielt navn på styret Til foreløpig bruk i saksbehandling og i innkalling en til dette møtet er det brukt navnet «Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan», i en foreløpig heading. Etter at navn på styret er valgt, vil Dire ktoratet for naturforvaltning lage offisiell logo og brevmal for styret. Innstilling til vedtak: Styrets navn skal være «Nasjonalparkstyret for Skar van og Roltdalen og Sylan». Vedtaket var enstemmig. Vedtak (enstemmig): Styrets navn skal være «Nasjonalparkstyret for Skar van og Roltdalen og Sylan». Det skal også få et eget sørsamisk navn. Lars Aage Brandsfjell sender inn forslag til sørsamisk navn. Sak NP 07/2013: Presentasjon av det lokale naturopp synet Unni Killi (Selbu fjellstyre) har ansvaret for nasj onalparkoppsynet i Selbu og Tydal kommuners del av Skarvan og Roltdalen nasjona lpark og samarbeider tett med Ivar Rimul (Fjellstyrene i Stjørdal) som har an svaret i Nord-Trøndelag. Statens naturoppsyn kjøper tjenester av disse for å utføre nasjonalparkoppsynet. I Sylan landskapsvernområde, Sankkjølen naturreserv at, samt Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde kjøper SNO oppsyn stjenester fra Marit Østby Nilsen, ansatt som oppsyn i Tydal grunneierlag. Alle tre presenterte seg selv og sine opppgaver. Sak NP 08/2013: Økonomi og tiltak i 2013 Midler til tiltak i verneområder fremskaffes gjenno m bestillingsdialogen med Statens naturoppsyn (SN O). For 2013 er det fylkesme nnene som har kjørt denne dialogen med SNO. Fra og med i år vil det være en direkte bestillingsdialog mellom nasjonalparkstyret og SNO. Følgende midler er tildelt til tiltak i områdene i 2013: Område Tiltak Beløp Kommentar Skarvan og Pott for gjennomføring Tildelt FMNT. Se under Roltdalen av tiltak for hvilke tiltak som er spilt inn. Skarvan og Vedlikehold av skilt, 5000 Tildelt SNO- lokalt Roltdalen benker m.m. (Berit Broen) Skarvan og Uspesifiserte Tildelt FMST. Til Roltdalen og Sylan tiltaksmidler disposisjon til de tiltak styret finner formålstjenlig Sum Kr til vedlikehold av skilt, benker m.m. er tildelt SNO v /Berit Broen, og disponeres dermed ikke av styret. Styret har dermed kr til disposisjon.

25 Følgende tiltak ble spilt inn som grunnlag for den tildelte pott på kr i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark: Tiltak Prioritet Omsøkt beløp Kartlegging av Bergand, sjøorre og havelle 2, FMNT Utkjøring av ved til kjente rasteplasser for å 3, FMNT skjerme vegetasjon Kartlegging av kjørespor etter barmarkskjøring i 4, FMNT Meråker utlegging av geonett på de mest sårbare steder Klopple gging av slitasjeutsatte stipartier - 1, FMST videreføring Ferdigstilling av p- plass ved Hoemskjølen i Selbu 2, FMST kommune Vedlikehold av skilt, benker m.m. 3, FMST 5000 Sum omsøkt I Sylan ble det i år ikke søkt om midler til særski lte tiltak, da en har tilstrekkelig arbeid med å sluttføre tidligere tiltak (som er fin ansiert), særlig klopplegging. Videreføring av klopplegging vil skje i Selbu i reg i av Unni Killi, og her er det allerede kjøpt materialer for midler som tidligere er tildelt. Behovet i 2013 anslås til å være på ca. kr til uttransporten og leggingen av kloppene. Behovet for midler til de omsøkte tiltakene i 2013 er derme d kr Innstilling til vedtak «Styret tildeler herved følgende midler til tiltak i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i 2013: Tiltak Tildelt beløp Kartlegging av Bergand, sjøorre og havelle Utkjøring av ved til kjente rasteplasser for å skjerme vegetasjon Kartlegging av kjørespor etter barmarkskjøring i Meråker utlegging av geonett på de mest sårbare steder Klopplegging av slitasjeutsatte stipartier videreføring Ferdigstilling av p- plass ved Hoemskjølen i Selbu kommune Sum De resterende kr disponeres senere.» Vedtak (enstemmig): «Styret tildeler herved følgende midler til tiltak i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i 2013: Tiltak Tildelt beløp Kartlegging av Bergand, sjøorre og havelle Utkjøring av ved til kjente rasteplasser for å skjerme vegetasjon Kartlegging av kjørespor etter barmarkskjøring i

26 Meråker utlegging av geonett på de mest sårbare steder Klopplegging av slitasjeutsatte stipartier videreføring Ferdigstilling av p- plass ved Hoemskjølen i Selbu kommune Sum De resterende kr disponeres senere.» Sak NP 09/2013: Møte og arbeidsplan for 2013 Det rådgivende utvalget bør opprettes så raskt som mulig. Alle i det gamle rådgivende utvalget skal tilbys plass i det nye råd givende utvalget. Forvaltningsplanen for Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat må sluttføres. Neste møte ble berammet til 25. juni 2013, med møte sted i Meråker. Møteplan for resten av året blir sak på styremøte i juni. Sak NP 10/2013: Innkomne saker Søknad fra Norsk Folkehjelp om tillatelse til utpla ssering av mobil basestasjon i Litlfongen i Tydal kommune. Innstilling til vedtak: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Syla n gir Norsk Folkehjelp Tydal Fjellredningsgruppa dispensasjon for utplassering av repeater i Litlfongen, på følgende vilkår: 1. Repeateren må utplasseres i kasse som beskrevet i søknaden på en mest mulig skjult og skånsom måte i terrenget. Det må ses på en plassering som gjør at repeateren er minst mulig utsatt for gj ensnøing og nedising, for å redusere motorferdsel knyttet til vedlikehold. 2. Det gis tillatelse til en tur med snøscooter for ut plassering av repeateren. Om føret tillater det, kan denne turen utføres i ma i 2013, alternativt tidlig neste vinter så snart føreforholdene tilsier det. Om turen gjøres i mai 2013, må det avklares med Essand reinbeitedistrikt at turen kan gjennomføres uten konflikt i forhold til reinen. 3. Det gis tillatelse til inntil 4 turer vinteren 2013 /14 for drift av repeateren. Turer for videre drift i årene framover må tilpasse s erfaringene fra første vinters drift, med det utgangspunkt at det skal vær e færrest mulig turer. 4. Kjøringen må skje med hensyn til naturmiljø og fril uftsliv. Denne tillatelsen er gitt i medhold av naturmangfol dlovens 48 (gjengitt over). Vedtak (enstemmig): Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Syla n gir Norsk Folkehjelp Tydal Fjellredningsgruppa dispensasjon for utplassering av repeater i Litlfongen, på følgende vilkår: 1. Repeateren må utplasseres i kasse som beskrevet i søknaden på en mest mulig skjult og skånsom måte i terrenget. Det må ses på en plassering som gjør at repeateren er minst mulig utsatt for gj ensnøing og nedising, for å redusere motorferdsel knyttet til vedlikehold.

27 2. Det gis tillatelse til en tur med snøscooter for ut plassering av repeateren. Om føret tillater det, kan denne turen utføres i ma i 2013, alternativt tidlig neste vinter så snart føreforholdene tilsier det. Om turen gjøres i mai 2013, må det avklares med Essand reinbeitedistrikt at turen kan gjennomføres uten konflikt i forhold til reinen. 3. Det gis tillatelse til inntil 4 turer vinteren 2013 /14 for drift av repeateren. Turer for videre drift i årene framover må tilpasse s erfaringene fra første vinters drift, med det utgangspunkt at det skal vær e færrest mulig turer. 4. Kjøringen må skje med hensyn til naturmiljø og fril uftsliv. Denne tillatelsen er gitt i medhold av naturmangfol dlovens 48 (gjengitt over). Sak NP 11/2013: Referatsaker Tillatelse til transport med snøscooter Stig Alse thaug og Arne Kjetil Svenkerud Vedtak etter delegert myndighet til nasjonalparkfor valter: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Syla n gir Stig Alsethaug og Arne Kjetil Svenkerud tillatelse til bruk av snøscooter til bu på Brattslåtten nedre i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i Selbu kommune, på disse vilkår: 1. Tillatelsen gjelder for inntil 3 turer pr. sesong i vintersesongene 2013 og 2013/14 for transport av materialer, utstyr, provia nt m.m. Søkerne fordeler selv turene seg imellom. 2. Det forutsettes at traseen beskrevet i søknaden (Vo rfjellet-rimsjøen- Brattslåtten Nedre) benyttes ved transportene. 3. Hver enkelt tur skal føres i kjørebok før den start er (jfr. vedlegg). Kjøreboken skal returneres til nasjonalparkstyret innen den 1. juni Siste kjøredag om våren er 2. mai. 5. Kjøringen må skje med hensyn til naturmiljø og fril uftsliv. Denne tillatelsen er gitt i medhold av forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, 3 punkt 6.3b, hvor det heter at for valtningsmyndigheten kan gi tillatelse til transport av ved og utstyr til hytte r, setre og buer på snødekt mark. Sak NP 12/2013: Eventuelt 1. Inge Hafstad informert om en henvendelse fra eierne av Huldervollen ved Østre Sonvatna om en mulig søknad om restaurering/u tvidelse av hytta på vollen. Det har ikke kommet noen søknad ennå, men det vil være naturlig at styret tar en befaring til Huldervollen sammen m ed eierne når søknaden har blitt innsendt. 2. Jan Erik Andersen og Inge Hafstad informerte om at det hadde kommet formelt delegeringsbrev fra Miljøverndepartementet. 3. Jan Erik Andersen orienterte fra møte i Sylan fjell forum. Det vil være naturlig at nasjonalparkstyret er representert i de tte forumet i fremtiden. Underskrift: Jeg bekrefter med min underskrift av det som er før t i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Møteprotokoll bekr eftet godkjent pr. e-post. Inga J. Balstad (sign) John Paulsby (sign) Laila M. Bergstrøm (sign)

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 08.05.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Valberg slektsgård, Frosta Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 13/13 Til sak: 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 20.03.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: 7/13 Til sak: 12/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 04.09.2013. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 04.09.2013. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.09.2013 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen F-salen, Selbu Møtedato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Fra sak: Til sak: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Henrik Vinje

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: Tidspunkt: Befaring Møte

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: Tidspunkt: Befaring Møte Møteprotokoll Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: 17-18.08.2016 Tidspunkt: Befaring 17. 18.08.2016. Møte 17.08.2016 20.30-21.30 Følgende faste

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Miljøverndepartementet P.B.8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold 08.07.2013 Tlf. 73 815954 Høringsuttalelse

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 12.06.2013. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 12.06.2013. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 12.06.2013 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 05.02.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 13:30-17:00 Fra sak: PS 5/14 Til sak: PS 12/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Selbutunet, Selbu Møtedato: 09.12.2015 Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 56/15 Til sak: 64/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.10.2015 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 74/15 Til sak: 98/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Tydalshallen, Tydal Møtedato: 14.05.2014 Tidspunkt: 10:00-14:00 Fra sak: PS 36/14 Til sak: PS 40/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Møteprotokoll Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Utvalg: Møtested: Austkil, Stjørdal - Hegra Dato: 21.11.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem Medlem. SP SP Svein Erik Unsgård Medlem SP Kåre Lunden Medlem SP Andreas Andersen Medlem SP Odd Gulbrandsen Medlem AP/SV

Medlem Medlem. SP SP Svein Erik Unsgård Medlem SP Kåre Lunden Medlem SP Andreas Andersen Medlem SP Odd Gulbrandsen Medlem AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Lars Græsli Medlem AP/SV Mona

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.10.2014 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Malvik rådhus Tidspunkt: 10:00-16:00 Fra sak: 50/14 Til sak: 75/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2015 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-12:20 og 12:30 12:45 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Verkstedet, Kimen kulturhus Møtedato: 06.04.2016 Tidspunkt: 09:00-11:30 Fra sak: 39/16 Til sak: 54/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 16. og 17.11.10 på Væktarstua i Tydal Tilstede: Karsten Reitan, Gunnbjørn Berggård, Arne Ketil Auran, Kjell Fosse, Kari L. Øfsti, Henrik Vinje,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Uthus

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Uthus Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen Formannskapssal, Rådhus Møtedato: 11.06.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: PS 11/13 Til sak: PS 17/13 Følgende faste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold Møteprotokoll Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Utvalg: Møtested: Væktarstua, Tydal Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16. Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen, Dag Brustind, Siv N. Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen, Dag Brustind, Siv N. Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 06.04.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen, Erik Roll, Eidar Tøllefsen, Janne Helgesen,

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til bente.bakken@varnesregionen.no eller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 28.05.2013. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 28.05.2013. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 28.05.2013 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Steinar Strøm, Kjell Ove Hovde

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Steinar Strøm, Kjell Ove Hovde SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 05.03.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Åse Lene B Eckhoff Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 22.02.12 kl. 09.00 13.30 i Tydal rådhus, kommunestyresalen Tilstede: Forfall: Arne Ketil Auran, Henrik Vinje, Kjell Fosse og Kari L. Øfsti, Karsten

Detaljer

Møteprotokoll. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret

Møteprotokoll. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret Møteprotokoll Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret Utvalg: Møtested: Finsås, Snåsa kommune Dato: 21.03.2012 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Alf

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune MELDING OM VEDTAK Nærøy og Vikna Boligutleie AS v/ole Petter Fjær Byåsvegen 16 a 7900 RØRVIK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Aarstad MEDL AP-KRF Knut Snorre Sandnes MEDL H-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Aarstad MEDL AP-KRF Knut Snorre Sandnes MEDL H-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Til stede: 9 representanter. Repr. Tor-Petter Abelsen ble

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Møterom 1. etg., Kommunehuset Dato: 30.06.2009 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil Enge Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal

Detaljer

Møteprotokoll. Fulufjellet nasjonalpark. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00-17:00

Møteprotokoll. Fulufjellet nasjonalpark. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00-17:00 Møteprotokoll Fulufjellet nasjonalpark Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 14:00-17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Dag Rønning Erik Sletten Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Befaring formannskapssak 56/16

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Befaring formannskapssak 56/16 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: Kl. 09.00 Befaring formannskapssak 56/16 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Per Jensen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Per Jensen Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: 1, Kommunehuset Dato: 05.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kjell Ove Hovde, Gunvor Synnøve Green og Johannes Michielsen

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kjell Ove Hovde, Gunvor Synnøve Green og Johannes Michielsen SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 22.01.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Åse Lene B Eckhoff Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Møtedato: 11.02.2013 Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 1/13 Til sak: 5/13 Følgende

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 08.12.2014 18:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 08.12.2014 18:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 08.12.2014 18:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 15.01.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl 10.00 Informasjon og drøfting om budsjett/virksomhetsplan Kl 13.00 Styringsgruppe strategisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krog Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krog Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Tysfjord Turistsenter, Storjord Møtedato: 26.08.2010 Tid: 09.30 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krog Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 23.04.2014 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Stjørdal Rådhus, Stjørdal Tidspunkt: 09:00-15.00 Fra sak: 1/14 Til sak: 20/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vensmoen (Røkland) Saltdal kommune Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 19.01.2010 Tid: Kl 09.00 17.45 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 14:15-16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ann

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4.etg), Stjørdal Rådhus Fra sak: 41/14 Til sak: 68/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Jon Bakken Tanja Fuglem Inga Johanne Balstad Per

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 22.02.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/12 Til saknr.: 15/12 Av utvalgets

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer