Evaluering av Værnesregionenlegevakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Værnesregionenlegevakt"

Transkript

1 Evaluering av Værnesregionenlegevakt Evalueringav interkommunal t legevaktsamarbeidi Meråker,Selbu,Stjørdalog Tydalkommuner. - September2011- BørgeLillebo Medisinskansvarlig,Værnesregionenlegevakt Bodil Dyrstad Kommuneoverlege,Stjørdalkommune Unni Røkke Enhetsleder,Stjørdalkommune Brit Skille Koordinator,Værnesregionenlegevakt 1

2 Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Brukerundersøkelsen Introduksjon Metode Resultat... 6 Intervjuene Introduksjon Metode Resultat Ambulansebruk Introduksjon Metode Resultat Virksomhetsdatafra legevakta Introduksjon Metode Resultat Økonomi Diskusjon Referanser Vedlegg

3 1 Sammendrag Med utgangspunkti samarbeidsavtalenom felleslegevaktsordningfra 2009, harværnesregionen legevaktnåblitt evaluert.evalueringenomfattetenspørreundersøkelse til brukereav legevakta, intervju medhelsepersonellog helsepolitikere,gjennomgangav virksomhetsdatafor legevaktsaktivitetog ambulansebruki regionen, samtengjennomgangav legevaktsordningens økonomi. Totaltsettharambulansebrukenfør og etterinnførselværtstabil.meråkerog Selbuharhatten reduksjoni ambulansebruken, Stjørdalog Tydalenøkning.Antallet sykebesøkhargåttned,mens antalletkonsultasjonerharværtstabilt.tallenetyderpåat stjørdalingene- av uvissårsak- harhatt enmarkantøkningi brukenav legevakta, og indirektemåderforinnbyggernei Tydal,Selbuog Meråkerharedusertsin bruk av legevakta. Pasientenesynesi all hovedsakå værefornøydemed kvalitetenpåtjenestensomlegevakta leverer, mendetframgårat mangeav demedlangreisevei misliker denlengreavstandentil legevakta, og detblir hevdetfra flere hold at eldreog foreldremed småbarnavventertil nestedagfor å oppsøkedetlokalelegekontoretframfor å ta turentil legevakta. Antallet sykebesøkhargåttvesentlignedetterinnføringenav interkommunalegevakt. Legenesyneså væretilfredsemedordningen,og deflestehelsepersonell somble intervjuet, tror ordningenharflere fordelerennulemperfor bådehelsepersonellog pasienter. Det blir understreket at legevaktaer engodarbeidsplassmedgodtsamarbeidog fagmiljø. Mangekunnetenktsegenbakvaktsordningfor forbedret pasienthåndtering i desituasjoneneder legenmåforlatelegevaktlokalene(vedulykker og sykebesøk). To pasienterharkryssetav at defølte segi storfeilbehandletvedlegevaktenutenat detteer nærmerespesifisert.forøvrigble detgjennomintervju og spørreundersøkelse ikke registrertnoen alvorligemedisinskekomplikasjonersomenfølgeav ordningen,menenkeltepisodernevneshvor enkommunallegevaktordningkunnehaført til raskerelokal håndteringav pasientog pårørende. De flestemenerat håndteringenav demestkritisk sykepasienten er like godeller bedreenn tidligere. Det er vanskeligå sammenlikneøkonomiskeforhold vedlegevaktsdrifti regionenfør og etter innføringav interkommunalegevakt,menmedinnføringav fastlønntil legerpånatten,flytting til nyelegevaktlokalerog ansettelseav medisinskansvarliglegeer dettrolig at ordningenharmedført enøkningi nettoutgifter til kommunenesomdeltar. Hvis manskaldristesegtil enkonklusjon,virker detsomom kvalitetenpåselvelegevaktener god, menat deter ubekvemreisetidfor pasienterfra Meråker,Selbuog Tydal.Det er sværtvanskeligå veieulike hensynoppmot hverandre,mendetkansynessomom fordelenemedordningensålangt serut til å haværtstørreennulempene. 3

4 2 Bakgrunn Stjørdal,Meråker,Selbuog Tydalkommunerinngikk i 2009ensamarbeidsavtaleom forsøksordningmedinterkommunalegevakti to år fra okt 2009til okt 2011;Værnesregionen legevakt(vl). Formål,omfang,ansvarfordeling,styringog økonomible nedfelti enegen samarbeidsavtale [1]. Avtalenfastslo at forsøksordningenskulle evalueres.det framgikk ikke hvordansamarbeidetskulle evalueres,mendetble angitttre formål medprosjektet: 1. Lageengodlegevaktfor alle sombor og oppholdersegi deaktuellekommunene(yte akutt helsehjelp,tilby faglig forsvarlighjelp i alle situasjoner,haet godtsamarbeidmedeksterne virksomheter,hakjennskaptil andresamarbeidspartnere internti kommunene). 2. VærnesregionenLegevaktskalværeendel av legetjenesteni samarbeidskommunene (bidra til at fastlegehjemlenei kommuneneer attraktivefor legeneog slik bidratil stabiliteti fastlegeordninga). 3. Legevaktaskalværeengodog trygg arbeidsplassfor legerog sykepleiere. Med utgangspunkti disseformåleneog mederfaringerfra evalueringerav andreinterkommunale legevakterplanlaog gjennomførtevl enmultimetodiskevaluering.følgendeaspektervedden interkommunalelegevaktenble inkluderti evalueringa: Pasienterserfaringer: Er kvalitetenpå legevaktstjenestengodnok? Pasienterfaringsundersøkelser kanværeengodindikatorfor dette.fornøydepasienterer uansettet overordnetmål for helsetjenestenog styresmakten(jf. "Forslagtil nasjonal handlingsplanfor legevakt").vi sendteut spørreskjematil 400legevaktspasienter. I tillegg intervjuetvi kommuneoverlegene i Tydal,Meråkerog Selbu,og vi intervjuethelsepolitikere i alle fire kommunenedavi menteat dissetrolig haddeenfølelsemedhvordanfolk flest i de respektivekommuneneoppfattetdennyelegevaktsordningen. Ansatteserfaringer: Hvordaner detå arbeidevedvl? Vi intervjuetlegerog sykepleierevedlegevakta. Samarbeidspartnereserfaringer: HvordanfungerersamarbeidetmedVL? Vi intervjuetambulansepersonell og sykepleierevedsykehjem.vi innhentetogsådriftsdata påambulansebrukfør og etterinnføringav interkommunalegevakt. Virksomhetensaktivitet: Har legevaktsaktiviteteni områdetendretkaraktermed innføringenav interkommunalegevakt? Vi innhentetdriftsdatafra helseøkonomiforvaltningen(helfo) og fra egetjournalsystem for å seom aktivitetenhaddeendretseg. Økonomi: Hva påførerinterkommunalegevaktav inntekterog utgifter til deenkelte kommunene? Utdragfra regnskapetil legevaktable tatt medi rapporten. Kostnadertil evalueringvar i hovedsakporto,kopieringog konvolutteri forbindelsemed pasienterfaringsundersøkelsen. Detteutgjordei underkantav kroner.Arbeidetble utført av ansattei Værnesregionen/ Stjørdalkommune.Medgåttarbeidstidog andredriftskostnaderble ikke medregnetdaarbeideti storble ansettsomendel av detkvalitetsarbeidetsomnormaltbør gjøresvedenlegevakt. Vi valgte å bearbeideintervjudatafra alle intervjuenesammenfor å forsøkeå danneosset helhetlig inntrykk, og for bedreanonymiseringav kommentarenetil desomvi intervjuet. 4

5 3 Brukerundersøkelsen 3.1 Introduksjon I følge Forslagtil nasjonalhandlingsplanfor legevakt børlokalebrukerundersøkelser væreen naturligdel av legevakttjenesten[2]. ForskervedNorskkompetansesenter for legevaktsmedisin (NKLM ), OddvarFørland,skrevi Utposten(Nr 7, 2009)om brukerundersøkelser i helsetjenesten: "Forskriftenominternkontrolli sosial-og helsetjenestenpåleggerdessuten institusjonene«å gjørebruk av erfaringerfra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedringav virksomheten»(1). Systematiskebrukerundersøkelser gir mer representativetilbakemeldingerennvåresynsingeralene.synsingkanimidlertid være bra deter uttrykkfor at vi har meningeromhvasomer til pasientensbeste mendet bør kombineresmedsystematisketilbakemeldinger.på denmåtenkan brukerundersøkelser, sammenmedvåreegnevurderinger,utgjøreet viktig beslutningsgrunnlagog instrumenti arbeidetmedlegevaktensinternkontroll, avvikshåndteringog viderekvalitetsutvikling." NKLM hari samarbeidmednasjonaltkunnskapssenter for helsetjenestenutviklet et spørreskjema for innsamlingav pasienterserfaringmedlegevakten.skjemaeter tilpassetalle typerhenvendelser (sykebesøk,konsultasjon,telefon),og deter utførlig testetog kontrollertslik at kvalitetenpå skjemaetmåanseså væresværthøy[3]. Skjemaeter tidligereblitt benyttettil å evaluereandre interkommunalelegevakteri Norge[4]. Skjemaeter tatt medsomvedleggtil dennerapporten. 3.2 Metode Vi bruktesammeversjonav spørreskjemaet somnklm harutarbeidet,og vi sendtedettetil 400 pasientersomhaddeværti kontaktmedvl i løpetav detsisteåret.nklm oppgirat manbørha minst200svarfra enslik undersøkelsefor å oppnågodnok statistiskstyrke,og erfaringerfra tidligereundersøkelser tilsier at mankanforventesvarfra ca40-50%av alle mansender undersøkelsentil. Pasientutvalgetble gjort slik at de100sistepasientenefra hverkommunesom haddeværti kontaktmedlegevakta fikk tilsendtskjema.bådepasientersomhaddeværtpå legevakta,somhaddehattsykebesøkog desomkun haddesnakketmedlegevaktapåtelefon,ble inkluderti utvalget.for pasienterfra Stjørdalkommuneinnebardetat alle deinkludertepasientene haddeværti kontaktmedlegevaktai løpetav desisteto ukene.for Tydalkommunemåttevi sende skjematil pasientersomhaddeværti kontaktmedlegevaktafor inntil et år før undersøkelsen- dette for å få nok pasientertil at vi kunnesendeut 100skjema.For Selbuog Meråkervar tidsrommet noenmåneder. Vi vurdertehvorvidt vi skullesendeskjematil barnog institusjonspasienter, og valgteå gjøredettei henholdtil veilederensomer lagetav NKLM. Det er angittpåskjemaetat pårørendebeshjelpetil medutfyllingen hvis deter problematiskå gjøredetselv. Skjemable trykket oppi farger.det ble ogsålagt vedet ark medinformasjonom undersøkelsenog kontaktinformasjonfor desomhaddespørsmål.skjemable sendtut medposten,og i konvoluttenlå detogsåenferdigfrankertreturkonvoluttmedpåskrevetreturadresse.svarfristble satttil drøye3 ukeretterutsending. 5

6 Alle returnerteskjemable plotteti et tilpassetelektroniskregneark(excel)og videreble alle avkrysningsspørsmålene summertdeskriptivti Excelog i analyseverktøyetspss.de deskriptive resultaten er gjengitti sin helhet.det sistespørsmåleti spørreskjemaet var et fritekstspørsmål. Alle fritekstsvareneble analyserti henholdtil enkvalitativ forskningsmetodesomer beskrevetav Malterud[5]. 3.3 Resultat Vi fikk tilbake123skjema(31%), dvsfærreennde200(50%)somvar anbefaltfra Kunnskapssenteret. I denfølgendetekstengjengisførstprosentfordelingfor alle avkrysningsspørsmålene. Deretterpresenteresenkrysstabellmellomfaktisk reisetidog hvorvidt denneble oppfattetsomakseptabel. Tilslutt presenteresgeneraliserteutdragog sitaterfra fritekstspørsmålet. Avkrysningsspørsmålene Ikke alle pasienterharsvartpåalle spørsmål,sådettotaleantalletsomharsvartpåhvertspørsmål er derforoppgitttil høyrefor tabellenenedenfor.prosentenesomer oppgitt, er i forhold til antallet somharsvartpådetaktuellespørsmålet.avrundinggjør at totalprosentenkanbli under/over100. Da spørsmålenei spørreskjemaet og svarprosentenei storer selvforklarende,harvi kun valgt å kommentereresultatenekort og punktvis: Det synessomom deter lett å kommei kontaktmedlegevaktapåtelefon. 1-5%av respondenteneklassifisererkvalitetenpåtelefonoperatøren, legenog sykepleiereni dennedreendenav skalaen.en legevaktønskerselvsagtå halegerog sykepleieresomalltid scorerhøyther,mendeter usikkertom dettetallet kanforbedresmtp. at detsompasienten av og til oppfattersomdetbestefor seg,ikke nødvendigviser detsomer faglig riktig å gjøre og dermedkandetoppstået misforholdsomkanføretil at manoppfatterat helsepersonellet ikke forstår,ikke er faglig dyktig, ikke er interesserteller ikke tar enpåalvor.talleneer sammenliknbaremedtilsvarendetall fra evalueringenav Bodølegevakt[4]. 33%svarerat desynesreisetidenikke eller i liten er akseptabel.70%av respondentene haddemerenn30 minutterreisetid. 13%av respondentenemåtteventepåventerommetmerenn1 time,mens72%ventet mindreenn30 minutt. Hele31%synesdei liten eller ikke i detheletatt fikk tilfredsstillendeinformasjonom hvor lengedemåttevente. 9% opplevdeat venterommetikke var tilfredsstillende(etterat undersøkelsenble gjort er det blitt installertentv påventerommet). 99%harinntrykk av at legevaktai noen,storeller sværtstorer godt organisert. 4-6%fikk i liten informasjonom egentilstandog/ellerresultaterav prøver. 4% synesdei liten eller ikke i detheletatt fikk tilfredsstillendehjelp fra legevakta. 2% føler segi storeller sværtstorfeilbehandlet. Av desomkryssetav for at defølte segfeilbehandleteller fikk lite tilfredsstillendehjelp, så er detikke mulig å finne ut hva situasjonen eller følgenevar.en av dissehari fritekstspørsmåletuttrykt sin frustrasjonoverat legevaktaikke hartilgangtil fastlegens journal. Vedkommendeharkun værti kontaktpertelefonog harkryssetat personeni telefoneni stortok pasientenpåalvor og i noen var faglig dyktig. En annenhar 6

7 skrevetat han/hunble oppfordrettil å spørrenaboenom skyssfor å kommesegtil legevakta,og harforøvrig kryssetav at bådesykepleierog legei storvar faglig dyktig. Densistehaddekun telefonkontaktmedlegevakta,skrevingenfritekstkommentarer,menga gjennomgåendenegativevurderingerav informasjon,hjelp og legevaktoperatøren i telefonen. " Kontakt" 1. Hva slags kontakt hadde du med legevakten? Bare telefonkontakt Telefonkontakt og deretter til legevaktlokalet Direkte til legevaktlokalet uten telefon på forh ånd Annet 22% 71% 6% 1% 1% Var det denne type kontakt du ønsket? Telefonkontakt og deretter sykebesøk hjemme Ja Nei 91% 9% Hvordan tok du/dere kontakt med legevakten? På telefon Kom direkte til legevaktlokalet uten å ringe på forh ånd Hadde sykebesøk hjemme 94% 5% 1% 116 " Telefon" 4. Var det vanskelig å komme i kontakt med legevakten p å telefon? Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 72% 22% 6% 0% 0% Om personalet du snakket med p å telefonen.opplevde du at denne personen: [Tok deg p å alvor?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1% 2% 8% 41% 48% Om personalet du snakket med p å telefonen. Opplevde du at denne personen: [Var interessert i beskrivelsen av tilstanden din?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1% 1% 11% 43% 43% Om personalet du snakket med p å telefonen. Opplevde du at denne personen: [Snakket til deg slik at du forstod ham/henne?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 0% 1% 8% 39% 52% Om personalet du snakket med p å telefonen. Opplevde du at denne personen: [Var faglig dyktig?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1% 4% 11% 36% 49% 104 7

8 "Tilgjengelighet" 6. Hvor lang tid brukte du til legevaktlokalet? Under 1/2 time 1/2-1 time 1-2 timer 2-4 timer Mer enn 4 timer 30% 42% 27% 1% 0% Synes du reisetiden til legevaktlokalet var akseptabel? Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 15% 18% 19% 20% 27% 88 " Ventetid" 8. Hvor lenge ventet du fra du ankom legevaktlokalet til du kom inn til undersøkelse/behandling? Under10 minutter minutter minutter 1-2 timer 2-3 timer Mer enn3 timer 38% 34% 14% 8% 3% 2% Fikk du tilfredsstillende informasjon om hvor lenge du måtte regne med å vente til du skulle få komme inn til undersøkelse/behandling? Ikke i det heletatt I liten I noen I stor I sværtstor 18% 13% 21% 30% 18% Synesdu tiden du måtte vente fra du ankom til du kom inn til undersøkelse/behandling var akseptabel? Ikke i det heletatt I liten I noen I stor I sværtstor 9% 13% 20% 30% 28% 88 " Organisering og fysiskeomgivelser" 11.Fikk du inntrykk av at legevakten var godt organisert? Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1% 0% 20% 54% 25% Opplevde du at venterommet var tilfredsstillende? Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 4% 5% 21% 48% 23% 84 8

9 " Om legene" 13. Opplevde du at legen: [Tok deg på alvor?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 0% 1% 7% 45% 47% Opplevde du at legen: [Var interessert i beskrivelsen av tilstanden din?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 0% 2% 8% 41% 49% Opplevde du at legen: [Snakket til deg slik at du forstod ham /henne?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 0% 1% 10% 36% 53% Opplevde du at legen: [Var faglig dyktig?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 0% 0% 11% 43% 46% 83 " Om sykepleierne" 14. Møtte du sykepleier? Ja Nei 69% 31% Opplevde du at sykepleieren: [Hadde om sorg for deg?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 2% 2% 10% 52% 35% Opplevde du at sykepleieren: [Tok deg p å alvor?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 2% 2% 10% 51% 37% Opplevde du at sykepleieren: [Snakket til deg slik at du forsto ham/henne?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 2% 0% 6% 45% 47% Opplevde du at sykepleieren: [Var faglig dyktig?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 0% 2% 7% 45% 47% 60 9

10 " Informasjon og oppfølging" 16. Synesdu at du fikk tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I sværtstor Ikke aktuelt 0% 6% 15% 39% 29% 10% Har du fått tilstrekkelig informasjon om resultater av prøver og undersøkelser? Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I sværtstor Ikke aktuelt 0% 4% 9% 27% 19% 41% Ble du henvist til eller bedt om å kontakte en annen instans innen helsevesenet for videre oppfølging? Ja, sykehus Ja, fastlegen Ja, annet Nei 22% 35% 5% 38% 118 " Generellevurderinger" 19. A lt i alt, var h jelpen du fikk fra legevakten tilfredsstillende? Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 2% 2% 17% 36% 42% A lt i alt, hvordan opplevde du h jelpen du fikk fra legevakten? Mye dårligere enn forventet Noe dårligere enn forventet Som forventet Noe bedre enn forventet Mye bedre enn forventet 3% 8% 56% 18% 16% Mener du at du p å noen m åte ble feilbehandlet av legevakten (etter det du selv kan bedømme)? Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 78% 14% 6% 1% 1%

11 I krysstabellennedenforharvi settnærmerepåreisetidtil legevaktlokalet.krysstabellenviserhva pasientermedulik reiselengdesynesom å måttereisetil Stjørdalfor å oppsøkelegevakta.de som haddeenhalvtimeeller meri reisetid,serut til i størreå væremisfornøydmedreisetidenenn desomsomhaddemåttet reisemindreennenhalvtimefor å kommefram. Synes du reisetiden til legevaktlokalet var akseptabel? Hvor lang tid brukte du til legevaktlokalet? Under 1/2 time 1/2-1 time 1-2 timer 2-4 timer Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor Total Tabella: Oppfatningav reisetideni forholdtil hvor lang reisetidpasientenfaktiskhadde. Fritekstspørsmålet I 57 av skjemaenefikk vi ogsåtilbakemeldingerfra pasientenei form av fritekstkommentarer. Statistikkfra fritekstkommentarenebørmanikke leggefor myevekt pådavi ikke vet noeom hva alle pasientenesom valgteå ikke skrivenoenkommentarermente.utvalgetav sitaterfra fritekstkommentareneble gjort for å reflekterebreddenog dybdenav tilbakemeldingene. Avstand og pasientatferd Flerebrukereav legevaktafra Selbu,Meråkerog Tydalkommenterteat avstandentil legevaktaer for lang(21 stk kommentarer).dissebrukernesyntesat detvar for langtå reisebådefor alvorlige og mindrealvorligetilstander,og at avstandenble opplevdsomet endastørrehindernår værforholdenevar dårlige.det framgikk at mangesyntesdetvar spesieltuforsvarligå kjøresålangt medsykebarnog eldre,og i stedetvalgteå holdeut til nestedagfor å oppsøkedetlokale legekontoret.enkelteskrevat defølte segutryggeog at legevaktaføltesfjern. Kun énkommentar om reisetidvar positiv. "Avstandentil legevaktfor folk i distrikteter altfor lang. Følesutrygt for folk medsmå barn. Eldre føler detendamer.en myedårligereordningennfør." "Bor i Selbu.Umulig for megå kjørehelt til Stjørdalfor å oppsøkelegevakta.derfor kuntelefonkontakt- dro ikke til legevakta!upraktiskog vanskeligommanhar syke barn og er tvungettil å dra helt til Stjørdalfor legehjelp." "Det blir altfor langt å kjørebil medsmåbarn på ettermiddag/kveldstidfor osssom bor utenforsentrum." "(...) Menjeg synesdetkanbli enstrevsomreisespesieltvinterstid.jegønskeren ordningmedlegevaktlokalt her i Selbu,kanskjemedvakther utoverettermiddagen (...)" "Det tar altfor lang tid å kommesegfra Meråkertil legevaktpå Stjørdal. Jeghar hørt 11

12 omfleresomlider seggjennomkveldog natt i påventeav at legekontorether skal åpne." "Synesdeter vanskeligå kjørei tre kvartermedbabypå 3 ukermedørebetennelseog feberi 20 minuserute." "Har engodfølelseav legevaktaog synesdeter betryggendeå ha enlegevakti nærheten,medsmåbarn i huset." (respondentenhaddeangitt enreisetidpå 1/2-1time) Kvaliteten på legevakttjenesten Brukereav legevaktakom medeksemplerpåbådegodog dårlig faglighet.hele25 personervalgte å kommenterefagligeaspektervedlegevakta.det var enovervektav positivetilbakemeldinger(17 stk) i forhold til negative(8 stk). Det framkomat noenpasienteropplevdeå få arrogantesvarpåtelefonen,mensandreopplevde kommunikasjonensommegettilfredsstillende. "Tidligerehenvendelser til legevakta:ringte og fikk da et arrogantsvar.virusog overgangsalder.er detriktig å svarepå dennemåten?" "(...) og personaleter kjempehyggelig." "Ellers opplevdejeg legevaktasomhelt fantastisk,spesielttelefonsamtalenfør jeg kom nedover." Enkeltepasienterskrevat oppholdetpålegevaktable opplevdsomet unødvendigstoppestedfør sykehusinnleggelse, mensandreopplevdeat legevaktahåndtertesituasjonenbra,eller at samhandlingenmellomlegevaktog sykehusvar positiv. "Unødvendigoppholdpå legevaktafør videretransporttil sykehus." "Vi har baregodeord å si omlegevakta,mottakelseog videresendttil sykehuset.først enskikkeligundersøkelsepå legevakta,videresendttil sykehusetog seneredmspå Stjørdal.Skikkeligfin undersøkelsealle steder." "Ankomlegevaktai ambulanse.fikk grei undersøkelseog anbefalingom ultralydundersøkelse. Tilstandenmin har forbedretsegtil nestenhelt bra. Det visteseg at detvar gallestensanfall.godtfornøydkanikke forventedetbedre." Når detgjelderhelsepersonellet somarbeidervedlegevakta,sågir pasienteneksemplerpåbåde merog mindrefaglig dyktigeansatte. 12

13 "Feil diagnoseble satt.tokkontaktdagenettermedfastlegen,ble sendttil St.Olav, menskulleha kommetfør." "Jegfalt stygtog slo hodeti enmetallskrue,resultatetble et stygtsår i pannenog innoveri håret.det bløddevoldsomtog hjemmesykepleier sastraksat detmåttesying til. De ringte legevaktaog fikk ordreomå kommepr. omgående.der ble jeg tatt godt imot, og legensombehandletmegsydde11sting,veldigfint utført, arret er nesten borteallerede.alt i alt megetbra inntrykkav legevaktapå Stjørdal.Jeger glad for at deer der da." "Ambulansepersonalet virket å inneha størrekompetanseommin tilstandenn vakthavendelege." "Veldigtrivelig lege(...) Ble ordentligundersøkt." "Huskerdessverreikkenavnetpå denmegetfaglig dyktigelegen" Flerehaddegenerellekommentarerpåat legevaktastjenestervar av godkvalitet. "(...) i forhold til vårt tidligeretilbud såer dettetoppers" "Ellers var møtemedlegevaktaok og tilfredsstillende." "TAKK FORGOD HJELP." "Legevaktapå Stjørdal gjør enutmerketjobb." "Fikk fin hjelp når jeg ringte og jeg føltevirkelig at jeg og bekymringenmin ble tatt på alvor :-)" "Organisering" (ventetid, rådgiving, journal, venterom) Noenpasientervar åpenbartskuffetoverhamåttetventelengepåå kommeinn til lege, mensandre var positivt overrasketoverdenkorteventetiden.det ble etterspurtbedreinformasjonom ventetid for deventende.noenforesloat legevaktaburdehaenekstralegesomkunneta segav akutte tilfeller slik at mankunneunngålangvarigventing.venterommet, legevaktasrådgivningstjeneste pertelefonog manglendeinnsyni fastlegenesjournalsystemerer ogsåsporadiskkommentert. "En av debedrelegevaktenejeg har værtpå. Man blir tatt godti mot,tatt på alvor og manfår følelsenav og bli hørt. Man slipperå ventealtfor lengefør mankommerinn (...)" "Ingenmulighetfor å sejournal på folk i Meråker.Skremmende!" 13

14 "Var dettilfeldig at detgikk sårasktdennedagen?fikk faktiskbeskjedpå telefonomå kommetil et eksaktklokkeslett." "Er megetmisfornøydmedtankepå ventetidi forhold til kjøretidenog min tilstand. Haddeenreisetidpå 2 timer tur - retur,og venteti over2 timer på enreseptsomkunne ha værtordnetovertelefon." "Syneskanskjeat legevaktaburdeha enlegesomtar segav alarm/akutt,da legensom er på legevaktada jeg var der,fikk alarm og ventetidenp.g.a.detteble veldiglang." "Venterombør ha tilgang på lekerfor barn somventerder.plassfor å hengefra seg ytterklær.tv på venterom." "Ringtelegevaktafor å høreomjeg trengtelegetil min datterpå 4 1/2 år. Haddevært sykmedhøyfeberenuke..vondti øretsistenattafør jeg ringte. Fikk svarpå detjeg lurte på, og ble enigeomå kontaktelegei Selbuoverhelgahvisdetikkeble bedre.tok kontaktsomavtalt og fikk henneundersøkt." Av øvrigekommentarervar detinteressantat enkeltepasientersyntesdetvar problematiskå forholdesegtil at deter to sykehuslegevaktamåsamarbeidemed:levangersykehusog St. Olavs Hospital. "SykehusetLevangertok ikkemin tilstandpå alvor og skrevmegut flereganger dødssyk.legevaktlegeordnettimepå St.Olav hvor jeg ble lagt inn (nesten1 mnd)og utrederennåmin tilstand.utendennehjelpenfra legevaktlegehaddejeg nokdøddi lungesvikt/trombetil hjertet." "Er kronisksykog har hatt flereoperasjonervedst.olav.det var uheldigfor megog behandlendelegepå Levangerat jeg ble sendtdit. Dettefordi jeg ikkevar i standtil å fortelle omhelesykehistorienmin, somer av betydningi forhold til hvordan/hvade skullegjørepå Levanger.Jegble sendttil St.Olav framfor Levangerpå grunnav min sykehistorie,somalt er samletvedst.olav." 14

15 4 Intervjuene 4.1 Introduksjon Hensiktenmeddennedelenav evalueringenvar å kartleggehvordanhelsepersonellog andremed enfaglig innsikt (helsepolitikere,kommuneoverleger)opplevdedeninterkommunalelegevakta, hvilke konsekvenserdenhaddemedførtfor deresarbeid,hvorvidt dehaddenoenforslagtil forbedringereller om dehellerkunnetenktsegå gåtilbaketil kommunalelegevakter. 4.2 Metode Med småendringertilpassetog bruktevi enintervjuguidesomble benyttetavandersgrimsmoved evalueringenav Legevaktsamarbeidet i Namdalen.Intervjuguidener lagt vedsomvedleggtil denne rapporten.intervjueneble gjennomførtav BørgeLillebo fra marstil august2011.intervjueneble gjort overtelefoneller i legevaktlokalene.svareneble skrevetnedunderintervjuetmed bekreftende/avklarende spørsmålfra intervjuerveduklarheter.hvert intervju vartefra i underkant av 10 minutt og inntil enhalv time.alle somble intervjuetfikk ogsåmulighettil å kommemedfrie kommentarerutenfordetsominngikk i intervjuguiden.tilsammenble 20 personerintervjuet. Utvalgetav disseble gjort medtankepåå få representanter fra alle deulike yrkesgruppeneog fra alle kommunene.i tillegg haddedeflestefartstidi regionenbådefør og etterdennye legevaktordningenble innført. På grunnav ressurshensynble detikke intervjuetflere personer,men samtidigfikk intervjuerenopplevelseav at breddeni tilbakemeldingerfra intervjuobjektenesyntes å væredekketdadettilkom færreog færrenyeinnspill etterhvertsomflere intervju ble gjennomført.med andreord ble antalletoppfattetå væretilstrekkeligstortfor enkvalitativ analyse. Intervjueneharblitt gjennomgåttkvalitativt i henholdtil Malterudsmodifiserteversjonav fenomenologiskanalyse[5]. For enkelteav spørsmålenei guidenvalgtevi å presenteredissesummariski tabellform.de øvrige svareneer presenterti henholdtil denkvalitativeanalysensomer gjort for å belysebådebreddeog dybdei informantenesoppfatningerav legevaktsordningen. 4.3 Resultat Vi intervjuetfire ambulansearbeidere, fire helsepolitikere,seksleger(inkludert kommuneoverlegenei Selbu,Meråkerog Tydal), tre sykehjemssykepleiereog tre legevaktsykepleiere.det var minstfire informanterfra hverkommunerepresentert i detteutvalget. I tabellennedenforgis ensummariskpresentasjonav utvalgtespørsmålog svarfra intervjuguiden. De oppsummertesvarenesomer oppgittmedkommentareri tabellen, måikke oppfattessom ekte sitater,mensomenforkortedegeneraliseringer av like kommentarersomble gitt. 15

16 Spørsmål Oppsummerte svar Har det vært noenepisode,hvor du menerat pasientenble påført vesentligmer lidelsepga nyordningen? Ja: 3 Nei: 17 - En pasient med lårhalsbrudd som måtte innom legevakta på vei til sykehuset. Med kommunal legevakt ville pasienten blitt tilsett på sykehjemmetog kjørt direkte til sykehus. - En situasjon hvor en ambulansearbeidermente pasienten burde direkte til sykehus,men de ble beordret til kjøre innom legevakta. - En situasjon hvor legevaktslegendeltok i trafikkulykke og en annen pasient som kom fra en av de andre kommunene måtte vente i to timer før legen kom tilbake. Pasientenvar ikke veldig dårlig. Har det vært noentilfeller der du tror tidsfaktoren (at det tok lengretid) fikk betydningfor utfallet av behandlingen? Ja: 0 Nei: 18 Annet: 2 - Mange mener at det tvert i mot går raskere - Noen kvier segnok fra å ringe legevakta - På Stjørdal er det mange samtidighets-konflikter (begge ambulanseneer ute av kommunen samtidig). Før eller siden blir det behov for en ambulansetil på Stjørdal. Tar det lengretid før pasientenefår adekvatbehandlingnå? Ja/Tja: 8 Nei: 12 - Reisetiden/kjøretiden gjør at det tar lengre tid for de mindre alvorlig syke - Noen pasienter velger også se det an til neste dag - De alvorlig syke er det ingen forskjell for, eller til og med en forbedring mtp godt samarbeid med ev. transport direkte til sykehus,eller at legene er mer uthvilte og jobber mer effektivt - Ambulansenetilbyr også mer behandling nå enn før slik at det er mye mer avansert behandling som starter ute i distriktet - Tidligere ble pasienter i utkantkommunene satt opp i bolker, og legene kjørte mye rundt i distriktet selv.det tok også mye tid. Er det noenendringer i ordningen somdu på bakgrunn av din erfaring ville ha foreslått? Ja: 4 Nei: 16 - Fellesjournalsystem i regionen - Bakvaktsordning i distriktene - Bakvaktsordning eller ekstra lege for utrykning Ville du nå foreslå at man helstgikk tilbake til gammelordning? Ja: 3 Nei: 17 - Legevakti kommunen er bedre for mange - Ja, men det synesurealistisk, vi bør heller jobbe for å forbedre denne ordningen - Ja, fordi det er dårlig innsyn i pasientenesjournaler og fordi det mangler bakvaktsordning. Kvaliteten på tjenesten som leverespå Stjørdal er god nok, men uten dissetilleggene er den ikke et godt nok alternativ til kommunal legevakt. Tabellb: Summariskpresentasjonav enkeltespørsmålog svarfra intervjuene. 16

17 Denviderepresentasjonenav resultatenegjørestematiskmedbakgrunni detemasomframgikk underanalysenav detsamledeintervjumaterialet: avstandog pasientatferd organiseringog samarbeid(interntog i regionen) tilfredshetblanthelsepersonell kvalitetenpålegevakttjenesten Avstand og pasientatferd Avstandenfra Tydal,Meråkerog Selbutil legevaktavar detsomåpenbartble oppfattetsomdet mestnegativemedordningen.såog si alle yrkesgrupperi alle kommunerhaddesammeoppfatning om at folk flest fra dissekommunenesyntesavstandenvar for lang.fleresåfor segat detførtetil at småbarnog eldrehellerholdt ut til nestedagfor å kontaktedetlokalelegekontoretframfor å kjøre til legevakta.det ble ogsåsagtat detvar vanskeligereå få legentil å forlatelegevaktlokaleneog kjørepåsykebesøki Selbu,Tydalog Meråker. Enkeltesyntesat lokalisasjonenikke haddesåstorbetydning,og noenmenteat lokalisasjonenav legevaktsentralenvar optimal. "Folk i Meråkerer misfornøydmedat demåpå Stjørdal." "Det er hvismanhar endårlig ungeeller engammeldamesommåhelt til Stjørdalfor vurdering.det er nokogsåverreå få legetil sykehjemmet.det kommeraldri noenlege ut mer,mendetkunnedegjøreda legevaktavar i Selbu." "For vår del såmedførerdetekstrapåkjenningerfor pasientenesidendemåfraktes, og i blant blir valgetat deikkereisertil lege.legebesøket blir utsattdersomdeter forsvarlig. Før var detenklerenår detvar i kommunen.litt mertungvindt.generelt går detpå detsamme,medat manmåkjørefor å oppsøkelege.litt tungvindt." "For Tydalhar detikkehatt stor betydning.det har blitt litt lengerå dra. Samtidighar detblitt myelettereå få fastlegertil Tydal.Før var detmyelegevaktsomvar stor belastningfor Tydalslegen. (...)" "For detilstandenesomikkeer såakutte,somkanbehandlespå legevakta,såtar det lengertid, menfor deakuttetilstandenetar detikkelengertid." "Perfekt.Nærmevei og infrastruktur.apoteksomer åpentlenge.nærebrannog politi og ambulanse.flyplass." "Jegtror deer positivtoverrasket.jegtror ikkedehar merketsåstor forandringpå tilgjengelighetenpå legevakt.terskelenhar kanskjeblitt noehøyerepgaenhalvtime ekstraog da kandetgodtvente.det er mitt inntrykk.mestepartener stort sett positive." 17

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Vesterålen regionråd Sortland, mars 2001 Utredning av interkommunal legevakt i Vesterålen Sammendrag Bakgrunnen for å se nærmere på samarbeid om felles

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Anne-Margrethe Nyhus Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Michael 2008;8: 388 95. Jeg har et ønske og en drøm om at flere leger tar seg bedre tid i sitt møte med meg som pasient. Jeg vil

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Brukerundersøkelse om TT-ordningen

Brukerundersøkelse om TT-ordningen Brukerundersøkelse om TT-ordningen Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne brukerundersøkelsen er utført på bestilling av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lillian Hansen, Arve

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS MØTEINNKALLING Utvalg: LIVSLØP Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 05.03.2007 Tid: Kl.09.00 Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo 1.09.2009 Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo Astrid Skretting & Hilgunn Olsen Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

Det gode liv med LAR?

Det gode liv med LAR? ØF-notat nr. 01/2007 Det gode liv med LAR? En kvantitativ studie av klienter i legemiddelassistert rehabilitering av Vegard Johansen ØF-notat nr. 01/2007 Det gode liv med LAR? En kvantitativ studie av

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Rapport. App i Apotek. En tjenestemodell for å øke pasientsikkerheten knyttet til legemiddelbruk ved utskriving fra sykehus.

Rapport. App i Apotek. En tjenestemodell for å øke pasientsikkerheten knyttet til legemiddelbruk ved utskriving fra sykehus. - Åpen Rapport App i Apotek En tjenestemodell for å øke pasientsikkerheten knyttet til legemiddelbruk ved utskriving fra sykehus Forfatter Anita Das SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse 205-30-06 SINTEF

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere!

Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere! Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere! Her kommer det noen ord fra Cochabamba. Først og fremst kan jeg fortelle at vi nå er inne i den kaldeste epoken i året, med kalde kvelder og morgner.

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

"Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld

Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld "Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatikk, åben utdannelse, Aalborg

Detaljer

VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang

VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang Delrapport prosjekt Forskning på årskull Hvorfor velger jenter og gutter, som har søkt befalsskoleutdanning, bort Forsvaret? Vernepliktsverket VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang 1 Innhold

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer