Evaluering av Værnesregionenlegevakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Værnesregionenlegevakt"

Transkript

1 Evaluering av Værnesregionenlegevakt Evalueringav interkommunal t legevaktsamarbeidi Meråker,Selbu,Stjørdalog Tydalkommuner. - September2011- BørgeLillebo Medisinskansvarlig,Værnesregionenlegevakt Bodil Dyrstad Kommuneoverlege,Stjørdalkommune Unni Røkke Enhetsleder,Stjørdalkommune Brit Skille Koordinator,Værnesregionenlegevakt 1

2 Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Brukerundersøkelsen Introduksjon Metode Resultat... 6 Intervjuene Introduksjon Metode Resultat Ambulansebruk Introduksjon Metode Resultat Virksomhetsdatafra legevakta Introduksjon Metode Resultat Økonomi Diskusjon Referanser Vedlegg

3 1 Sammendrag Med utgangspunkti samarbeidsavtalenom felleslegevaktsordningfra 2009, harværnesregionen legevaktnåblitt evaluert.evalueringenomfattetenspørreundersøkelse til brukereav legevakta, intervju medhelsepersonellog helsepolitikere,gjennomgangav virksomhetsdatafor legevaktsaktivitetog ambulansebruki regionen, samtengjennomgangav legevaktsordningens økonomi. Totaltsettharambulansebrukenfør og etterinnførselværtstabil.meråkerog Selbuharhatten reduksjoni ambulansebruken, Stjørdalog Tydalenøkning.Antallet sykebesøkhargåttned,mens antalletkonsultasjonerharværtstabilt.tallenetyderpåat stjørdalingene- av uvissårsak- harhatt enmarkantøkningi brukenav legevakta, og indirektemåderforinnbyggernei Tydal,Selbuog Meråkerharedusertsin bruk av legevakta. Pasientenesynesi all hovedsakå værefornøydemed kvalitetenpåtjenestensomlegevakta leverer, mendetframgårat mangeav demedlangreisevei misliker denlengreavstandentil legevakta, og detblir hevdetfra flere hold at eldreog foreldremed småbarnavventertil nestedagfor å oppsøkedetlokalelegekontoretframfor å ta turentil legevakta. Antallet sykebesøkhargåttvesentlignedetterinnføringenav interkommunalegevakt. Legenesyneså væretilfredsemedordningen,og deflestehelsepersonell somble intervjuet, tror ordningenharflere fordelerennulemperfor bådehelsepersonellog pasienter. Det blir understreket at legevaktaer engodarbeidsplassmedgodtsamarbeidog fagmiljø. Mangekunnetenktsegenbakvaktsordningfor forbedret pasienthåndtering i desituasjoneneder legenmåforlatelegevaktlokalene(vedulykker og sykebesøk). To pasienterharkryssetav at defølte segi storfeilbehandletvedlegevaktenutenat detteer nærmerespesifisert.forøvrigble detgjennomintervju og spørreundersøkelse ikke registrertnoen alvorligemedisinskekomplikasjonersomenfølgeav ordningen,menenkeltepisodernevneshvor enkommunallegevaktordningkunnehaført til raskerelokal håndteringav pasientog pårørende. De flestemenerat håndteringenav demestkritisk sykepasienten er like godeller bedreenn tidligere. Det er vanskeligå sammenlikneøkonomiskeforhold vedlegevaktsdrifti regionenfør og etter innføringav interkommunalegevakt,menmedinnføringav fastlønntil legerpånatten,flytting til nyelegevaktlokalerog ansettelseav medisinskansvarliglegeer dettrolig at ordningenharmedført enøkningi nettoutgifter til kommunenesomdeltar. Hvis manskaldristesegtil enkonklusjon,virker detsomom kvalitetenpåselvelegevaktener god, menat deter ubekvemreisetidfor pasienterfra Meråker,Selbuog Tydal.Det er sværtvanskeligå veieulike hensynoppmot hverandre,mendetkansynessomom fordelenemedordningensålangt serut til å haværtstørreennulempene. 3

4 2 Bakgrunn Stjørdal,Meråker,Selbuog Tydalkommunerinngikk i 2009ensamarbeidsavtaleom forsøksordningmedinterkommunalegevakti to år fra okt 2009til okt 2011;Værnesregionen legevakt(vl). Formål,omfang,ansvarfordeling,styringog økonomible nedfelti enegen samarbeidsavtale [1]. Avtalenfastslo at forsøksordningenskulle evalueres.det framgikk ikke hvordansamarbeidetskulle evalueres,mendetble angitttre formål medprosjektet: 1. Lageengodlegevaktfor alle sombor og oppholdersegi deaktuellekommunene(yte akutt helsehjelp,tilby faglig forsvarlighjelp i alle situasjoner,haet godtsamarbeidmedeksterne virksomheter,hakjennskaptil andresamarbeidspartnere internti kommunene). 2. VærnesregionenLegevaktskalværeendel av legetjenesteni samarbeidskommunene (bidra til at fastlegehjemlenei kommuneneer attraktivefor legeneog slik bidratil stabiliteti fastlegeordninga). 3. Legevaktaskalværeengodog trygg arbeidsplassfor legerog sykepleiere. Med utgangspunkti disseformåleneog mederfaringerfra evalueringerav andreinterkommunale legevakterplanlaog gjennomførtevl enmultimetodiskevaluering.følgendeaspektervedden interkommunalelegevaktenble inkluderti evalueringa: Pasienterserfaringer: Er kvalitetenpå legevaktstjenestengodnok? Pasienterfaringsundersøkelser kanværeengodindikatorfor dette.fornøydepasienterer uansettet overordnetmål for helsetjenestenog styresmakten(jf. "Forslagtil nasjonal handlingsplanfor legevakt").vi sendteut spørreskjematil 400legevaktspasienter. I tillegg intervjuetvi kommuneoverlegene i Tydal,Meråkerog Selbu,og vi intervjuethelsepolitikere i alle fire kommunenedavi menteat dissetrolig haddeenfølelsemedhvordanfolk flest i de respektivekommuneneoppfattetdennyelegevaktsordningen. Ansatteserfaringer: Hvordaner detå arbeidevedvl? Vi intervjuetlegerog sykepleierevedlegevakta. Samarbeidspartnereserfaringer: HvordanfungerersamarbeidetmedVL? Vi intervjuetambulansepersonell og sykepleierevedsykehjem.vi innhentetogsådriftsdata påambulansebrukfør og etterinnføringav interkommunalegevakt. Virksomhetensaktivitet: Har legevaktsaktiviteteni områdetendretkaraktermed innføringenav interkommunalegevakt? Vi innhentetdriftsdatafra helseøkonomiforvaltningen(helfo) og fra egetjournalsystem for å seom aktivitetenhaddeendretseg. Økonomi: Hva påførerinterkommunalegevaktav inntekterog utgifter til deenkelte kommunene? Utdragfra regnskapetil legevaktable tatt medi rapporten. Kostnadertil evalueringvar i hovedsakporto,kopieringog konvolutteri forbindelsemed pasienterfaringsundersøkelsen. Detteutgjordei underkantav kroner.Arbeidetble utført av ansattei Værnesregionen/ Stjørdalkommune.Medgåttarbeidstidog andredriftskostnaderble ikke medregnetdaarbeideti storble ansettsomendel av detkvalitetsarbeidetsomnormaltbør gjøresvedenlegevakt. Vi valgte å bearbeideintervjudatafra alle intervjuenesammenfor å forsøkeå danneosset helhetlig inntrykk, og for bedreanonymiseringav kommentarenetil desomvi intervjuet. 4

5 3 Brukerundersøkelsen 3.1 Introduksjon I følge Forslagtil nasjonalhandlingsplanfor legevakt børlokalebrukerundersøkelser væreen naturligdel av legevakttjenesten[2]. ForskervedNorskkompetansesenter for legevaktsmedisin (NKLM ), OddvarFørland,skrevi Utposten(Nr 7, 2009)om brukerundersøkelser i helsetjenesten: "Forskriftenominternkontrolli sosial-og helsetjenestenpåleggerdessuten institusjonene«å gjørebruk av erfaringerfra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedringav virksomheten»(1). Systematiskebrukerundersøkelser gir mer representativetilbakemeldingerennvåresynsingeralene.synsingkanimidlertid være bra deter uttrykkfor at vi har meningeromhvasomer til pasientensbeste mendet bør kombineresmedsystematisketilbakemeldinger.på denmåtenkan brukerundersøkelser, sammenmedvåreegnevurderinger,utgjøreet viktig beslutningsgrunnlagog instrumenti arbeidetmedlegevaktensinternkontroll, avvikshåndteringog viderekvalitetsutvikling." NKLM hari samarbeidmednasjonaltkunnskapssenter for helsetjenestenutviklet et spørreskjema for innsamlingav pasienterserfaringmedlegevakten.skjemaeter tilpassetalle typerhenvendelser (sykebesøk,konsultasjon,telefon),og deter utførlig testetog kontrollertslik at kvalitetenpå skjemaetmåanseså væresværthøy[3]. Skjemaeter tidligereblitt benyttettil å evaluereandre interkommunalelegevakteri Norge[4]. Skjemaeter tatt medsomvedleggtil dennerapporten. 3.2 Metode Vi bruktesammeversjonav spørreskjemaet somnklm harutarbeidet,og vi sendtedettetil 400 pasientersomhaddeværti kontaktmedvl i løpetav detsisteåret.nklm oppgirat manbørha minst200svarfra enslik undersøkelsefor å oppnågodnok statistiskstyrke,og erfaringerfra tidligereundersøkelser tilsier at mankanforventesvarfra ca40-50%av alle mansender undersøkelsentil. Pasientutvalgetble gjort slik at de100sistepasientenefra hverkommunesom haddeværti kontaktmedlegevakta fikk tilsendtskjema.bådepasientersomhaddeværtpå legevakta,somhaddehattsykebesøkog desomkun haddesnakketmedlegevaktapåtelefon,ble inkluderti utvalget.for pasienterfra Stjørdalkommuneinnebardetat alle deinkludertepasientene haddeværti kontaktmedlegevaktai løpetav desisteto ukene.for Tydalkommunemåttevi sende skjematil pasientersomhaddeværti kontaktmedlegevaktafor inntil et år før undersøkelsen- dette for å få nok pasientertil at vi kunnesendeut 100skjema.For Selbuog Meråkervar tidsrommet noenmåneder. Vi vurdertehvorvidt vi skullesendeskjematil barnog institusjonspasienter, og valgteå gjøredettei henholdtil veilederensomer lagetav NKLM. Det er angittpåskjemaetat pårørendebeshjelpetil medutfyllingen hvis deter problematiskå gjøredetselv. Skjemable trykket oppi farger.det ble ogsålagt vedet ark medinformasjonom undersøkelsenog kontaktinformasjonfor desomhaddespørsmål.skjemable sendtut medposten,og i konvoluttenlå detogsåenferdigfrankertreturkonvoluttmedpåskrevetreturadresse.svarfristble satttil drøye3 ukeretterutsending. 5

6 Alle returnerteskjemable plotteti et tilpassetelektroniskregneark(excel)og videreble alle avkrysningsspørsmålene summertdeskriptivti Excelog i analyseverktøyetspss.de deskriptive resultaten er gjengitti sin helhet.det sistespørsmåleti spørreskjemaet var et fritekstspørsmål. Alle fritekstsvareneble analyserti henholdtil enkvalitativ forskningsmetodesomer beskrevetav Malterud[5]. 3.3 Resultat Vi fikk tilbake123skjema(31%), dvsfærreennde200(50%)somvar anbefaltfra Kunnskapssenteret. I denfølgendetekstengjengisførstprosentfordelingfor alle avkrysningsspørsmålene. Deretterpresenteresenkrysstabellmellomfaktisk reisetidog hvorvidt denneble oppfattetsomakseptabel. Tilslutt presenteresgeneraliserteutdragog sitaterfra fritekstspørsmålet. Avkrysningsspørsmålene Ikke alle pasienterharsvartpåalle spørsmål,sådettotaleantalletsomharsvartpåhvertspørsmål er derforoppgitttil høyrefor tabellenenedenfor.prosentenesomer oppgitt, er i forhold til antallet somharsvartpådetaktuellespørsmålet.avrundinggjør at totalprosentenkanbli under/over100. Da spørsmålenei spørreskjemaet og svarprosentenei storer selvforklarende,harvi kun valgt å kommentereresultatenekort og punktvis: Det synessomom deter lett å kommei kontaktmedlegevaktapåtelefon. 1-5%av respondenteneklassifisererkvalitetenpåtelefonoperatøren, legenog sykepleiereni dennedreendenav skalaen.en legevaktønskerselvsagtå halegerog sykepleieresomalltid scorerhøyther,mendeter usikkertom dettetallet kanforbedresmtp. at detsompasienten av og til oppfattersomdetbestefor seg,ikke nødvendigviser detsomer faglig riktig å gjøre og dermedkandetoppstået misforholdsomkanføretil at manoppfatterat helsepersonellet ikke forstår,ikke er faglig dyktig, ikke er interesserteller ikke tar enpåalvor.talleneer sammenliknbaremedtilsvarendetall fra evalueringenav Bodølegevakt[4]. 33%svarerat desynesreisetidenikke eller i liten er akseptabel.70%av respondentene haddemerenn30 minutterreisetid. 13%av respondentenemåtteventepåventerommetmerenn1 time,mens72%ventet mindreenn30 minutt. Hele31%synesdei liten eller ikke i detheletatt fikk tilfredsstillendeinformasjonom hvor lengedemåttevente. 9% opplevdeat venterommetikke var tilfredsstillende(etterat undersøkelsenble gjort er det blitt installertentv påventerommet). 99%harinntrykk av at legevaktai noen,storeller sværtstorer godt organisert. 4-6%fikk i liten informasjonom egentilstandog/ellerresultaterav prøver. 4% synesdei liten eller ikke i detheletatt fikk tilfredsstillendehjelp fra legevakta. 2% føler segi storeller sværtstorfeilbehandlet. Av desomkryssetav for at defølte segfeilbehandleteller fikk lite tilfredsstillendehjelp, så er detikke mulig å finne ut hva situasjonen eller følgenevar.en av dissehari fritekstspørsmåletuttrykt sin frustrasjonoverat legevaktaikke hartilgangtil fastlegens journal. Vedkommendeharkun værti kontaktpertelefonog harkryssetat personeni telefoneni stortok pasientenpåalvor og i noen var faglig dyktig. En annenhar 6

7 skrevetat han/hunble oppfordrettil å spørrenaboenom skyssfor å kommesegtil legevakta,og harforøvrig kryssetav at bådesykepleierog legei storvar faglig dyktig. Densistehaddekun telefonkontaktmedlegevakta,skrevingenfritekstkommentarer,menga gjennomgåendenegativevurderingerav informasjon,hjelp og legevaktoperatøren i telefonen. " Kontakt" 1. Hva slags kontakt hadde du med legevakten? Bare telefonkontakt Telefonkontakt og deretter til legevaktlokalet Direkte til legevaktlokalet uten telefon på forh ånd Annet 22% 71% 6% 1% 1% Var det denne type kontakt du ønsket? Telefonkontakt og deretter sykebesøk hjemme Ja Nei 91% 9% Hvordan tok du/dere kontakt med legevakten? På telefon Kom direkte til legevaktlokalet uten å ringe på forh ånd Hadde sykebesøk hjemme 94% 5% 1% 116 " Telefon" 4. Var det vanskelig å komme i kontakt med legevakten p å telefon? Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 72% 22% 6% 0% 0% Om personalet du snakket med p å telefonen.opplevde du at denne personen: [Tok deg p å alvor?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1% 2% 8% 41% 48% Om personalet du snakket med p å telefonen. Opplevde du at denne personen: [Var interessert i beskrivelsen av tilstanden din?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1% 1% 11% 43% 43% Om personalet du snakket med p å telefonen. Opplevde du at denne personen: [Snakket til deg slik at du forstod ham/henne?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 0% 1% 8% 39% 52% Om personalet du snakket med p å telefonen. Opplevde du at denne personen: [Var faglig dyktig?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1% 4% 11% 36% 49% 104 7

8 "Tilgjengelighet" 6. Hvor lang tid brukte du til legevaktlokalet? Under 1/2 time 1/2-1 time 1-2 timer 2-4 timer Mer enn 4 timer 30% 42% 27% 1% 0% Synes du reisetiden til legevaktlokalet var akseptabel? Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 15% 18% 19% 20% 27% 88 " Ventetid" 8. Hvor lenge ventet du fra du ankom legevaktlokalet til du kom inn til undersøkelse/behandling? Under10 minutter minutter minutter 1-2 timer 2-3 timer Mer enn3 timer 38% 34% 14% 8% 3% 2% Fikk du tilfredsstillende informasjon om hvor lenge du måtte regne med å vente til du skulle få komme inn til undersøkelse/behandling? Ikke i det heletatt I liten I noen I stor I sværtstor 18% 13% 21% 30% 18% Synesdu tiden du måtte vente fra du ankom til du kom inn til undersøkelse/behandling var akseptabel? Ikke i det heletatt I liten I noen I stor I sværtstor 9% 13% 20% 30% 28% 88 " Organisering og fysiskeomgivelser" 11.Fikk du inntrykk av at legevakten var godt organisert? Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 1% 0% 20% 54% 25% Opplevde du at venterommet var tilfredsstillende? Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 4% 5% 21% 48% 23% 84 8

9 " Om legene" 13. Opplevde du at legen: [Tok deg på alvor?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 0% 1% 7% 45% 47% Opplevde du at legen: [Var interessert i beskrivelsen av tilstanden din?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 0% 2% 8% 41% 49% Opplevde du at legen: [Snakket til deg slik at du forstod ham /henne?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 0% 1% 10% 36% 53% Opplevde du at legen: [Var faglig dyktig?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 0% 0% 11% 43% 46% 83 " Om sykepleierne" 14. Møtte du sykepleier? Ja Nei 69% 31% Opplevde du at sykepleieren: [Hadde om sorg for deg?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 2% 2% 10% 52% 35% Opplevde du at sykepleieren: [Tok deg p å alvor?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 2% 2% 10% 51% 37% Opplevde du at sykepleieren: [Snakket til deg slik at du forsto ham/henne?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 2% 0% 6% 45% 47% Opplevde du at sykepleieren: [Var faglig dyktig?] Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 0% 2% 7% 45% 47% 60 9

10 " Informasjon og oppfølging" 16. Synesdu at du fikk tilstrekkelig informasjon om tilstanden din? Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I sværtstor Ikke aktuelt 0% 6% 15% 39% 29% 10% Har du fått tilstrekkelig informasjon om resultater av prøver og undersøkelser? Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I sværtstor Ikke aktuelt 0% 4% 9% 27% 19% 41% Ble du henvist til eller bedt om å kontakte en annen instans innen helsevesenet for videre oppfølging? Ja, sykehus Ja, fastlegen Ja, annet Nei 22% 35% 5% 38% 118 " Generellevurderinger" 19. A lt i alt, var h jelpen du fikk fra legevakten tilfredsstillende? Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 2% 2% 17% 36% 42% A lt i alt, hvordan opplevde du h jelpen du fikk fra legevakten? Mye dårligere enn forventet Noe dårligere enn forventet Som forventet Noe bedre enn forventet Mye bedre enn forventet 3% 8% 56% 18% 16% Mener du at du p å noen m åte ble feilbehandlet av legevakten (etter det du selv kan bedømme)? Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor 78% 14% 6% 1% 1%

11 I krysstabellennedenforharvi settnærmerepåreisetidtil legevaktlokalet.krysstabellenviserhva pasientermedulik reiselengdesynesom å måttereisetil Stjørdalfor å oppsøkelegevakta.de som haddeenhalvtimeeller meri reisetid,serut til i størreå væremisfornøydmedreisetidenenn desomsomhaddemåttet reisemindreennenhalvtimefor å kommefram. Synes du reisetiden til legevaktlokalet var akseptabel? Hvor lang tid brukte du til legevaktlokalet? Under 1/2 time 1/2-1 time 1-2 timer 2-4 timer Ikke i det hele tatt I liten I noen I stor I svært stor Total Tabella: Oppfatningav reisetideni forholdtil hvor lang reisetidpasientenfaktiskhadde. Fritekstspørsmålet I 57 av skjemaenefikk vi ogsåtilbakemeldingerfra pasientenei form av fritekstkommentarer. Statistikkfra fritekstkommentarenebørmanikke leggefor myevekt pådavi ikke vet noeom hva alle pasientenesom valgteå ikke skrivenoenkommentarermente.utvalgetav sitaterfra fritekstkommentareneble gjort for å reflekterebreddenog dybdenav tilbakemeldingene. Avstand og pasientatferd Flerebrukereav legevaktafra Selbu,Meråkerog Tydalkommenterteat avstandentil legevaktaer for lang(21 stk kommentarer).dissebrukernesyntesat detvar for langtå reisebådefor alvorlige og mindrealvorligetilstander,og at avstandenble opplevdsomet endastørrehindernår værforholdenevar dårlige.det framgikk at mangesyntesdetvar spesieltuforsvarligå kjøresålangt medsykebarnog eldre,og i stedetvalgteå holdeut til nestedagfor å oppsøkedetlokale legekontoret.enkelteskrevat defølte segutryggeog at legevaktaføltesfjern. Kun énkommentar om reisetidvar positiv. "Avstandentil legevaktfor folk i distrikteter altfor lang. Følesutrygt for folk medsmå barn. Eldre føler detendamer.en myedårligereordningennfør." "Bor i Selbu.Umulig for megå kjørehelt til Stjørdalfor å oppsøkelegevakta.derfor kuntelefonkontakt- dro ikke til legevakta!upraktiskog vanskeligommanhar syke barn og er tvungettil å dra helt til Stjørdalfor legehjelp." "Det blir altfor langt å kjørebil medsmåbarn på ettermiddag/kveldstidfor osssom bor utenforsentrum." "(...) Menjeg synesdetkanbli enstrevsomreisespesieltvinterstid.jegønskeren ordningmedlegevaktlokalt her i Selbu,kanskjemedvakther utoverettermiddagen (...)" "Det tar altfor lang tid å kommesegfra Meråkertil legevaktpå Stjørdal. Jeghar hørt 11

12 omfleresomlider seggjennomkveldog natt i påventeav at legekontorether skal åpne." "Synesdeter vanskeligå kjørei tre kvartermedbabypå 3 ukermedørebetennelseog feberi 20 minuserute." "Har engodfølelseav legevaktaog synesdeter betryggendeå ha enlegevakti nærheten,medsmåbarn i huset." (respondentenhaddeangitt enreisetidpå 1/2-1time) Kvaliteten på legevakttjenesten Brukereav legevaktakom medeksemplerpåbådegodog dårlig faglighet.hele25 personervalgte å kommenterefagligeaspektervedlegevakta.det var enovervektav positivetilbakemeldinger(17 stk) i forhold til negative(8 stk). Det framkomat noenpasienteropplevdeå få arrogantesvarpåtelefonen,mensandreopplevde kommunikasjonensommegettilfredsstillende. "Tidligerehenvendelser til legevakta:ringte og fikk da et arrogantsvar.virusog overgangsalder.er detriktig å svarepå dennemåten?" "(...) og personaleter kjempehyggelig." "Ellers opplevdejeg legevaktasomhelt fantastisk,spesielttelefonsamtalenfør jeg kom nedover." Enkeltepasienterskrevat oppholdetpålegevaktable opplevdsomet unødvendigstoppestedfør sykehusinnleggelse, mensandreopplevdeat legevaktahåndtertesituasjonenbra,eller at samhandlingenmellomlegevaktog sykehusvar positiv. "Unødvendigoppholdpå legevaktafør videretransporttil sykehus." "Vi har baregodeord å si omlegevakta,mottakelseog videresendttil sykehuset.først enskikkeligundersøkelsepå legevakta,videresendttil sykehusetog seneredmspå Stjørdal.Skikkeligfin undersøkelsealle steder." "Ankomlegevaktai ambulanse.fikk grei undersøkelseog anbefalingom ultralydundersøkelse. Tilstandenmin har forbedretsegtil nestenhelt bra. Det visteseg at detvar gallestensanfall.godtfornøydkanikke forventedetbedre." Når detgjelderhelsepersonellet somarbeidervedlegevakta,sågir pasienteneksemplerpåbåde merog mindrefaglig dyktigeansatte. 12

13 "Feil diagnoseble satt.tokkontaktdagenettermedfastlegen,ble sendttil St.Olav, menskulleha kommetfør." "Jegfalt stygtog slo hodeti enmetallskrue,resultatetble et stygtsår i pannenog innoveri håret.det bløddevoldsomtog hjemmesykepleier sastraksat detmåttesying til. De ringte legevaktaog fikk ordreomå kommepr. omgående.der ble jeg tatt godt imot, og legensombehandletmegsydde11sting,veldigfint utført, arret er nesten borteallerede.alt i alt megetbra inntrykkav legevaktapå Stjørdal.Jeger glad for at deer der da." "Ambulansepersonalet virket å inneha størrekompetanseommin tilstandenn vakthavendelege." "Veldigtrivelig lege(...) Ble ordentligundersøkt." "Huskerdessverreikkenavnetpå denmegetfaglig dyktigelegen" Flerehaddegenerellekommentarerpåat legevaktastjenestervar av godkvalitet. "(...) i forhold til vårt tidligeretilbud såer dettetoppers" "Ellers var møtemedlegevaktaok og tilfredsstillende." "TAKK FORGOD HJELP." "Legevaktapå Stjørdal gjør enutmerketjobb." "Fikk fin hjelp når jeg ringte og jeg føltevirkelig at jeg og bekymringenmin ble tatt på alvor :-)" "Organisering" (ventetid, rådgiving, journal, venterom) Noenpasientervar åpenbartskuffetoverhamåttetventelengepåå kommeinn til lege, mensandre var positivt overrasketoverdenkorteventetiden.det ble etterspurtbedreinformasjonom ventetid for deventende.noenforesloat legevaktaburdehaenekstralegesomkunneta segav akutte tilfeller slik at mankunneunngålangvarigventing.venterommet, legevaktasrådgivningstjeneste pertelefonog manglendeinnsyni fastlegenesjournalsystemerer ogsåsporadiskkommentert. "En av debedrelegevaktenejeg har værtpå. Man blir tatt godti mot,tatt på alvor og manfår følelsenav og bli hørt. Man slipperå ventealtfor lengefør mankommerinn (...)" "Ingenmulighetfor å sejournal på folk i Meråker.Skremmende!" 13

14 "Var dettilfeldig at detgikk sårasktdennedagen?fikk faktiskbeskjedpå telefonomå kommetil et eksaktklokkeslett." "Er megetmisfornøydmedtankepå ventetidi forhold til kjøretidenog min tilstand. Haddeenreisetidpå 2 timer tur - retur,og venteti over2 timer på enreseptsomkunne ha værtordnetovertelefon." "Syneskanskjeat legevaktaburdeha enlegesomtar segav alarm/akutt,da legensom er på legevaktada jeg var der,fikk alarm og ventetidenp.g.a.detteble veldiglang." "Venterombør ha tilgang på lekerfor barn somventerder.plassfor å hengefra seg ytterklær.tv på venterom." "Ringtelegevaktafor å høreomjeg trengtelegetil min datterpå 4 1/2 år. Haddevært sykmedhøyfeberenuke..vondti øretsistenattafør jeg ringte. Fikk svarpå detjeg lurte på, og ble enigeomå kontaktelegei Selbuoverhelgahvisdetikkeble bedre.tok kontaktsomavtalt og fikk henneundersøkt." Av øvrigekommentarervar detinteressantat enkeltepasientersyntesdetvar problematiskå forholdesegtil at deter to sykehuslegevaktamåsamarbeidemed:levangersykehusog St. Olavs Hospital. "SykehusetLevangertok ikkemin tilstandpå alvor og skrevmegut flereganger dødssyk.legevaktlegeordnettimepå St.Olav hvor jeg ble lagt inn (nesten1 mnd)og utrederennåmin tilstand.utendennehjelpenfra legevaktlegehaddejeg nokdøddi lungesvikt/trombetil hjertet." "Er kronisksykog har hatt flereoperasjonervedst.olav.det var uheldigfor megog behandlendelegepå Levangerat jeg ble sendtdit. Dettefordi jeg ikkevar i standtil å fortelle omhelesykehistorienmin, somer av betydningi forhold til hvordan/hvade skullegjørepå Levanger.Jegble sendttil St.Olav framfor Levangerpå grunnav min sykehistorie,somalt er samletvedst.olav." 14

15 4 Intervjuene 4.1 Introduksjon Hensiktenmeddennedelenav evalueringenvar å kartleggehvordanhelsepersonellog andremed enfaglig innsikt (helsepolitikere,kommuneoverleger)opplevdedeninterkommunalelegevakta, hvilke konsekvenserdenhaddemedførtfor deresarbeid,hvorvidt dehaddenoenforslagtil forbedringereller om dehellerkunnetenktsegå gåtilbaketil kommunalelegevakter. 4.2 Metode Med småendringertilpassetog bruktevi enintervjuguidesomble benyttetavandersgrimsmoved evalueringenav Legevaktsamarbeidet i Namdalen.Intervjuguidener lagt vedsomvedleggtil denne rapporten.intervjueneble gjennomførtav BørgeLillebo fra marstil august2011.intervjueneble gjort overtelefoneller i legevaktlokalene.svareneble skrevetnedunderintervjuetmed bekreftende/avklarende spørsmålfra intervjuerveduklarheter.hvert intervju vartefra i underkant av 10 minutt og inntil enhalv time.alle somble intervjuetfikk ogsåmulighettil å kommemedfrie kommentarerutenfordetsominngikk i intervjuguiden.tilsammenble 20 personerintervjuet. Utvalgetav disseble gjort medtankepåå få representanter fra alle deulike yrkesgruppeneog fra alle kommunene.i tillegg haddedeflestefartstidi regionenbådefør og etterdennye legevaktordningenble innført. På grunnav ressurshensynble detikke intervjuetflere personer,men samtidigfikk intervjuerenopplevelseav at breddeni tilbakemeldingerfra intervjuobjektenesyntes å væredekketdadettilkom færreog færrenyeinnspill etterhvertsomflere intervju ble gjennomført.med andreord ble antalletoppfattetå væretilstrekkeligstortfor enkvalitativ analyse. Intervjueneharblitt gjennomgåttkvalitativt i henholdtil Malterudsmodifiserteversjonav fenomenologiskanalyse[5]. For enkelteav spørsmålenei guidenvalgtevi å presenteredissesummariski tabellform.de øvrige svareneer presenterti henholdtil denkvalitativeanalysensomer gjort for å belysebådebreddeog dybdei informantenesoppfatningerav legevaktsordningen. 4.3 Resultat Vi intervjuetfire ambulansearbeidere, fire helsepolitikere,seksleger(inkludert kommuneoverlegenei Selbu,Meråkerog Tydal), tre sykehjemssykepleiereog tre legevaktsykepleiere.det var minstfire informanterfra hverkommunerepresentert i detteutvalget. I tabellennedenforgis ensummariskpresentasjonav utvalgtespørsmålog svarfra intervjuguiden. De oppsummertesvarenesomer oppgittmedkommentareri tabellen, måikke oppfattessom ekte sitater,mensomenforkortedegeneraliseringer av like kommentarersomble gitt. 15

16 Spørsmål Oppsummerte svar Har det vært noenepisode,hvor du menerat pasientenble påført vesentligmer lidelsepga nyordningen? Ja: 3 Nei: 17 - En pasient med lårhalsbrudd som måtte innom legevakta på vei til sykehuset. Med kommunal legevakt ville pasienten blitt tilsett på sykehjemmetog kjørt direkte til sykehus. - En situasjon hvor en ambulansearbeidermente pasienten burde direkte til sykehus,men de ble beordret til kjøre innom legevakta. - En situasjon hvor legevaktslegendeltok i trafikkulykke og en annen pasient som kom fra en av de andre kommunene måtte vente i to timer før legen kom tilbake. Pasientenvar ikke veldig dårlig. Har det vært noentilfeller der du tror tidsfaktoren (at det tok lengretid) fikk betydningfor utfallet av behandlingen? Ja: 0 Nei: 18 Annet: 2 - Mange mener at det tvert i mot går raskere - Noen kvier segnok fra å ringe legevakta - På Stjørdal er det mange samtidighets-konflikter (begge ambulanseneer ute av kommunen samtidig). Før eller siden blir det behov for en ambulansetil på Stjørdal. Tar det lengretid før pasientenefår adekvatbehandlingnå? Ja/Tja: 8 Nei: 12 - Reisetiden/kjøretiden gjør at det tar lengre tid for de mindre alvorlig syke - Noen pasienter velger også se det an til neste dag - De alvorlig syke er det ingen forskjell for, eller til og med en forbedring mtp godt samarbeid med ev. transport direkte til sykehus,eller at legene er mer uthvilte og jobber mer effektivt - Ambulansenetilbyr også mer behandling nå enn før slik at det er mye mer avansert behandling som starter ute i distriktet - Tidligere ble pasienter i utkantkommunene satt opp i bolker, og legene kjørte mye rundt i distriktet selv.det tok også mye tid. Er det noenendringer i ordningen somdu på bakgrunn av din erfaring ville ha foreslått? Ja: 4 Nei: 16 - Fellesjournalsystem i regionen - Bakvaktsordning i distriktene - Bakvaktsordning eller ekstra lege for utrykning Ville du nå foreslå at man helstgikk tilbake til gammelordning? Ja: 3 Nei: 17 - Legevakti kommunen er bedre for mange - Ja, men det synesurealistisk, vi bør heller jobbe for å forbedre denne ordningen - Ja, fordi det er dårlig innsyn i pasientenesjournaler og fordi det mangler bakvaktsordning. Kvaliteten på tjenesten som leverespå Stjørdal er god nok, men uten dissetilleggene er den ikke et godt nok alternativ til kommunal legevakt. Tabellb: Summariskpresentasjonav enkeltespørsmålog svarfra intervjuene. 16

17 Denviderepresentasjonenav resultatenegjørestematiskmedbakgrunni detemasomframgikk underanalysenav detsamledeintervjumaterialet: avstandog pasientatferd organiseringog samarbeid(interntog i regionen) tilfredshetblanthelsepersonell kvalitetenpålegevakttjenesten Avstand og pasientatferd Avstandenfra Tydal,Meråkerog Selbutil legevaktavar detsomåpenbartble oppfattetsomdet mestnegativemedordningen.såog si alle yrkesgrupperi alle kommunerhaddesammeoppfatning om at folk flest fra dissekommunenesyntesavstandenvar for lang.fleresåfor segat detførtetil at småbarnog eldrehellerholdt ut til nestedagfor å kontaktedetlokalelegekontoretframfor å kjøre til legevakta.det ble ogsåsagtat detvar vanskeligereå få legentil å forlatelegevaktlokaleneog kjørepåsykebesøki Selbu,Tydalog Meråker. Enkeltesyntesat lokalisasjonenikke haddesåstorbetydning,og noenmenteat lokalisasjonenav legevaktsentralenvar optimal. "Folk i Meråkerer misfornøydmedat demåpå Stjørdal." "Det er hvismanhar endårlig ungeeller engammeldamesommåhelt til Stjørdalfor vurdering.det er nokogsåverreå få legetil sykehjemmet.det kommeraldri noenlege ut mer,mendetkunnedegjøreda legevaktavar i Selbu." "For vår del såmedførerdetekstrapåkjenningerfor pasientenesidendemåfraktes, og i blant blir valgetat deikkereisertil lege.legebesøket blir utsattdersomdeter forsvarlig. Før var detenklerenår detvar i kommunen.litt mertungvindt.generelt går detpå detsamme,medat manmåkjørefor å oppsøkelege.litt tungvindt." "For Tydalhar detikkehatt stor betydning.det har blitt litt lengerå dra. Samtidighar detblitt myelettereå få fastlegertil Tydal.Før var detmyelegevaktsomvar stor belastningfor Tydalslegen. (...)" "For detilstandenesomikkeer såakutte,somkanbehandlespå legevakta,såtar det lengertid, menfor deakuttetilstandenetar detikkelengertid." "Perfekt.Nærmevei og infrastruktur.apoteksomer åpentlenge.nærebrannog politi og ambulanse.flyplass." "Jegtror deer positivtoverrasket.jegtror ikkedehar merketsåstor forandringpå tilgjengelighetenpå legevakt.terskelenhar kanskjeblitt noehøyerepgaenhalvtime ekstraog da kandetgodtvente.det er mitt inntrykk.mestepartener stort sett positive." 17

18 Organisering og samarbeid(internt og i regionen) Fraintervjuenekom detfram at legevaktable oppfattetsomengodarbeidsplassmedet godt fagmiljø og medfine lokaliteter.det at legenharassistansefra sykepleierog at ambulansearbeidere er samlokalisertble settpåsomenstorfordel medtankepåtrygghet,fagmiljø og effektivitet.det ble hevdetat detgårforteremeddeakuttetilfellene nå,og at ventetidenvar kort hvis mansåbort fra kjøretiden.noenhaddeopplevdsamtidighetskonflikteri forbindelsemedakuttoppdragfor legen,mensandrefortalteom liknendesamtidighetskonflikterdadetvar kommunalelegevakter. Noenhaddeenfølelseav at detgikk raskereå få hjelp nåfor depasientenedethastetmestmed.det ble foreslåttenmeraktiv bruk av kriseteamog brannvesen,samtdetå haenbakvaktsordningfor leger.mensnoenhevdetat detvar i overkantofte at ambulansenehaddesamtidighetskonflikter, hevdetandreat dealdri haddeopplevdå væreutenambulanseinnenrimelig tid. Av andre kommentarerkom detfram at et sykehjemhaddeopplevdvanskelighetermedå få telefonisk kontaktmedlegevakta,og at noenmentelegevaktlokalenevar dårlig lydisolerte. "Nei, deter motsatt.det går forteremeddeakuttetilfellenenå. Utrolig myeraskere ennfør." "Kort ventetid.en del somblir overrasketav at deventersåpasslite. Pasientenefår timeog venterlite. Fungererveldigbra. I gamledagerkjørtevi rundt i legevaktbilen og detvar myetid til transport.flinke sykepleiere.tidligerekunnedetvære hjelpepleiereog personalemedmindreerfaring.godveiledningav pasientenenå." "Veldiggodarbeidsplass.En av debestejeg har værtbort i. Åpentog inkluderende miljø. Det pregesjo av at desykepleiernesomjobberder er veldigdyktige.personellet er bra, utstyreter kjempebra.fine lokaler.fint at ambulanseog politi er like ved." "Jegkunnetenktmegat detvar to leger,dvs.ensomkunnehar rykketut og ensomble igjen på legevakta.mendeter jo et økonomiskspørsmål.det kostermyepenger.men noengangerhaddedetværtgreit å vite at legenkunnekommeossi møteosv." "Jegkunnetenktmegenbakvaktsordningmedlegei Selbu.At noenkankommeut hvis deter noeekstraordinært(...). Mer systematiskbruk av brannvesenet.mer bruk av kriseteamet,noenfra sykehjemmeteller noenandre.en eller annenbakvaktsordning." Tilfredshet blant helsepersonell Legenevar tydeligepåat dennyelegevaktordningenfor deresdel var veldig fordelaktig.færre vaktergenerelt, og færrehelgerog netterpåjobb ble trukketfram somenpositiv effekt av interkommunalegevakt. Detteble ogsåpoengtertav andreyrkesgrupper.en sykepleierved legevaktahaddelagt merketil at legenenåvirket meropplagteog fornøyde.en helsepolitikersaat situasjonenhaddegjort detmerkbartlettereå ansettenyelegeri kommunen.en ambulansearbeider menteordningenvar fordelaktigfor pasienteneog ambulansearbeiderne også. "Nytt lokale.fint på legevaktanå. Serbra ut. Ellers ikkenoedirekte.kollegaenesynes deter greit medfærrevakter.det er viktig detat legeneholderhodetovervannet.det er litt utfordringå værepå travelt dagarbeidog ha legevakthengendeoverseg.uten 18

19 tvil bra for rekrutteringen." "Legenekanskje.Spesieltdefra demindrekommunene.mindrevaktbelastningog mer hjelp når deer på vakt.de var vanttil å arbeideutensykepleierfør. Ambulansepersonellet også.(...)" "Et paradisi forhold til tidligere.da var det7-8-9-deltvaktog langevakter." "Ja. En helt annenhverdag.før gikk vi hvert 5.-6.døgnåretrundt. I ferier måtteman ta flere døgni strekk.det betyrjo at detblir enhelt annenarbeidsbelastningnå med vaktca hver14. dagsomjeg kangi bort omjeg vil. Folk har enannenterskelmedå kontaktelege.før kunnejeg oppleveå ha endel halsbetennelseog bihulebetennelsepå kveldenepå vakt.disseserjeg ganskesjeldennå. Dettegjelder kundelettetilfellene. Læreriktfor megå ha vaktpå størreenheter.størrefellesskap.nyepasientgrupper. Ikkenoenvesentligendringpå dagtid.liten dreiningpå sluttenav dagenmedflere henvendelserda, menikkenoenulempefor legen.det går helt fint. Jegkunneønsketi større å få oversendtjournalnotatfra legevakta." "Jegbor i sammekommunesomjeg jobber.det kanha sineutfordringer.folk har nå skjøntat legevaktaer på Stjørdal.De serikkemegsomlegevaktslegen. Jeger meren privatpersoni detoffentligeromnå ennfør.dener ikkelengersåknyttetopptil min person." "Færrenattevakterer noevirkelig positivt.mer å gjørepå nattaher ennda detvar kommunalt,mendetkunnejo værenoei kommunalegevaktogså.da haddejeg hjemmevaktog bruktemyetid på kjøring omnatta.i interkommunalter detofteat jeg får sovehelenatta,og noengangermåjeg jobbehelenatta." "Ja, jeg var glad for at denkom,og er fremdelesglad for det.enklerefor osså få tilsatt leger.nå har vi jo nettoppfått tilsatt legerogså.det problemeter løst." "Nei. Jegtror at desykepleiernesomer trenettil å ta i mothenvendelserog prioritere blir bedrejo merdegjør det.for osskandetværeet problemå beholdelegene.en rimelig vaktbelastninger forebyggendefor at legenforlater ossigjen. Det blir et veldig godtsamarbeidmedlegenei Værnesregionenog dettror jeg gagnerhelsetjenesteni regionengenerelt.mer samhandlingpå tversav kommunegrensene." "Ja. Vi har merfornøydelegersomikke... Somsynesat deter merpositivtå kommepå vaktfordi vaktbelastningener redusert.det merkervi. Utoverdetsåjobbervi på sammemåtesomfør." "Ja, jeg synesordningener positivfor ossog for pasientene.jegserat bakdelenmed deter når vi er uteav bygda.da er detingensomkanrykkeut, mendetvar ogsået problemfør." "Vaktordningenfor legeri distrikteneer horribel. Medto legeri enkommune. 19

20 Annenhverdagmedvakt.Det somskjerda, er at du får ikkelegertil å søkepå de stillingene.enderoppmedvikarlegerog diverse.det har vi settmangeeksemplerpå. (...) Bedretjent medå ha et legevaktsamarbeidher og besattestillinger i distriktene." Kvaliteten på legevakttjenesten Mangelpåinnsyni fastlegejournaleneog detfaktumat pårørendei mindreblir medsom informanterfor eldreog andremedtattepasienterble trukketfram somensvakhetmeddenne legevaktsordningen. I tillegg mentenoenat beredskapengenereltble svekketmedfærrelegerpå vakt samtidig.men kommentareneom kvalitetenpåtjenestetilbudetsomytesvedlegevakta,var i all hovedsakpositive.det synteså værebredenighetom at denkritiske akuttbehandlingenpåingen måtevar svekket,at detikke var flere klagerennpåhvilken somhelstannenlegevakt,og at de flestepasientenevar positivt overrasketnårdeførstkom pålegevakta.noenhaddeeksemplerpå pasientersomhaddeværtmisfornøydmedat legevaktaikke haddemedisinendebehøvdeslik at de måttetil apoteki Trondheim,andrepasientervar ikke like tilfreds medlegen. Tre av desomble intervjuet,gauttrykk for at dehellerville gåtilbaketil kommunalelegevakter. De øvrigesomble intervjuetgai storuttrykk for at desyntesdennyeordningenvar like god eller bedre.argumentenesomble trukketfram var: at legenefikk enmerlevelig vaktbelastningog var meruthvilte og motiverte,at kvalitetenpåselvelegevakttjenesteneble høyeremedet mer samletakuttmedisinskmiljø, og at manhaddetilgangtil assistansefra sykepleiertil enhvertid. "Det er lokalisasjonen, ikkekvaliteten,somfolk flestikkeer fornøydmed" "Jegmenerdetblir et høyerenivå på tjenestentotalt sett.bedresiling og vurderingnår manhar flerepasienter.(...)" "Folk synesdeter et bra tilbud. At defår godbehandling.at detopplevessomtrygt. Samtidigsynesdeat deter litt tungvindtå dra til Stjørdal.Vil helstha avklart ting på forhåndslik at deslipperå reisetil legevakta." "Terskelfor å ta kontakter høyere.og detgår på detmedavstand.når detgjelder behandlingog mottakelsesåer inntrykketmitt at detgjøresengodjobb." "At deter bra. Folk i distriktenesynesdeter langt å reise,mendeer fornøydenår de kommerhit. Fornøydmedhjelpenog servicendefår." "Mindre arbeidsbelastning.bedrekvalitetpgameruthvilt og korterevakter." "Ja, dethar det.jegsynesdethar fungertveldigbra. Jegtenkersånngenereltat deter bedrekvalitetpå tjenestennå ennfør fordi vi har hjelpepersonelltilstedesomenviktig støttefor legen.ogsåhar vi ikkesålangevakter.slipperå gå to døgni strekki påsken." "Ja. Vi visstelitt merhvavi gikk til. En goddel samarbeidi andrekommunerfør. Steinkjer.Levanger.Vi visstekonsekvensene. Jegsynesdeter bra. Jegtror kvalitetenpå 20

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Aurskog-Høland og Rømskog legevakt Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Hensikten med undersøkelsen er å få vite mer om dine erfaringer med legevakten, enten du hadde kontakt med

Detaljer

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Ringerike Interkommunale Legevakt - er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid - dekker et geografisk område

Detaljer

Undersøking av pasienterfaringar med bruk av legevakta

Undersøking av pasienterfaringar med bruk av legevakta SETT INN INSTITUSJONENS LOGO HER Undersøking av pasienterfaringar med bruk av legevakta Føremålet med denne undersøkinga er å få vite meir om dine erfaringar med legevakta, anten du hadde kontakt med legevakta

Detaljer

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 2 2012 fra Kunnskapssenteret Tittel Institusjon Anlig

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Videreføring av interkommunal legevaktsordning

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Videreføring av interkommunal legevaktsordning STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2011/5210-1 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Videreføring av interkommunal legevaktsordning

Detaljer

Pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og Tromsø Resultater fra en pilotundersøkelse

Pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og Tromsø Resultater fra en pilotundersøkelse Pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og Tromsø Resultater fra en pilotundersøkelse Notat fra Kunnskapssenteret i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Til deg som nylig har vært på sykehus

Til deg som nylig har vært på sykehus Til deg som nylig har vært på sykehus Om dine erfaringer med sykehuset PasOpp Somatikk 2014 Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten på tilbudet ved norske sykehus. Dine erfaringer er viktige og

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

LEGEVAKTSLEGEN I PREHOSPITAL AKUTTMEDISIN!? EMIL IVERSEN

LEGEVAKTSLEGEN I PREHOSPITAL AKUTTMEDISIN!? EMIL IVERSEN LEGEVAKTSLEGEN I PREHOSPITAL AKUTTMEDISIN!? EMIL IVERSEN HVORDAN HAVNET JEG HER? Asker og Bærum LV AMK Oslo (uten rotor på hodet) =sentrale strøk GJENOPPLIVING AV LEGEVAKTSLEGEN I PREHOSPITAL AKUTTMEDISIN

Detaljer

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn:

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1521-1 Arkiv: G21 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: LEGEBEREDSKAP NATT Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24)

Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24) Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24) Dine meninger om ditt familiemedlems nylige innleggelse i intensivavdelingen Ditt familiemedlem var pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Prosjekteriets dilemma:

Prosjekteriets dilemma: Prosjekteriets dilemma: om samhandling og læring i velferdsteknologiprosjekter med utgangspunkt i KOLS-kofferten Ingunn Moser og Hilde Thygesen Diakonhjemmet høyskole ehelseuka UiA/Grimstad, 4 juni 2014

Detaljer

Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011

Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011 Dato:10. januar2012 BEBY /12 Bergenbystyre Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011 RAZA BYST-0274-201018481-44 Hva sakengjelder: Bystyretskontor gjennomførtei

Detaljer

Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)

Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) er et kompetansesenter innen kommunal legevaktmedisin og overgrepsmottak. Nklm ble etablert

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Risiko og sårbarhetsvurderinger interkommunal legevakt for alle fem kommuner i Trondheimsområdet

Risiko og sårbarhetsvurderinger interkommunal legevakt for alle fem kommuner i Trondheimsområdet Leif Anders Stuevold Hpr.id: 2012969 T: 72 85 80 15 M: 906 63464 e-post: leif.anders.stuevold@melhus.kommune.no Oppsummering og anbefalinger fra arbeidsgruppe: Mottatt 6.mars 2013 Risiko og sårbarhetsvurderinger

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/10687-3 Dato: 01.03.2016 Høring - NOU 2015:17 Først og fremst - Trygghet ved akutt sykdom og skade â INNSTILLING

Detaljer

Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015

Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015 Å være pasient ved Seksjon for assistert befruktning, 2014/2015 Rapport laget: 20.apr.2015 Responsrate: 100 I hvilken fikk du den informasjonen du trengte... (absolutte tall) Spørsmål I infoskrivet du

Detaljer

Oversendelseav høringssvar Revidertnasjonaltraumeplan Traumesystemi Norge2015

Oversendelseav høringssvar Revidertnasjonaltraumeplan Traumesystemi Norge2015 Høring Nasjonaltraumeplan Oversendelseav høringssvar Revidertnasjonaltraumeplan Traumesystemi Norge2015 St.OlavsHospitalHFvisertil NasjonalKompetansetjenestefor Traumatologisinhøringvedrørende revidert

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten.

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Samhandlingsprosjekt Tildelt samhandlingspenger 200 000,- Styringsgruppe Prosjektgruppe Utarbeidelse av prosjektdirektiv Kommunerepresentant

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagleder KS - Rune Hallingstad

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagleder KS - Rune Hallingstad Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Fagleder KS - Rune Hallingstad Der livet leves 428 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444000 ansatte 11500 politikere 400 milliarder kroner 5 millioner innbyggere

Detaljer

RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT ÅRSMELDING 2012

RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT ÅRSMELDING 2012 RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT ÅRSMELDING 2012 Innledning Ringerike Interkommunale legevakt tilbyr akutte allmennmedisinske tjenester til innbyggere i 6 kommuner: Jevnaker, Modum, Sigdal, Krødsherad,

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Tabellen viser antall svar i hver kategori Rapport laget: 13.okt.2016 Undersøkelsesperiode: 11.jan.2016-12.okt.2016 Antall

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST

Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST Hvordan opplever mødre tidlig hjemreise med sitt premature barn? Masteroppgave i psykisk helsearbeid Grete Rønning Bakgrunn Mai 2012 prosjektet; Nyfødt

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse 2014. Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Innhold Bakgrunn:... 2 Gjennomføring:... 2 Om spørreskjemaet:... 2 Om resultatpresentasjonen:... 3 Om resultatene/kommentar

Detaljer

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å:

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å: SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200601043 : E: G21 &85 : Gudrun R Thorsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og sosial 29.01.2008 4/08 Bystyret 26.02.2008

Detaljer

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN Erlend Sundland Arbeidsgruppens medlemmer Geir Grimstad, Helse Sunnmøre HF Per Christian Juvkam, Helse Sunnmøre HF Lars Erik Sjømæling,

Detaljer

Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017

Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017 Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017 Data: (i antall) Samlet vurdering av k Rapport laget: 06.mar.2017 Undersøkelsesperiode: 02.feb.2017-06.jun.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate:

Detaljer

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP Forberedelse til deltakelse i læringsnettverket IHI Institute for Healthcare Improvement i USA har nyttige erfaringer med å intervjue 5 pasienter som har blitt reinnlagt i

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24)

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Dato: NPR-nr Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE LEGEVAKTORGANISERING I NORGE RAPPORT FRA EN REGISTERSTUDIE Sammendrag Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Det har så langt ikke eksistert

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Bakgrunn: I Helse Vest RHF sitt oppdragsdokument beskrives det at HSR skal: «Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar på behandlingseiningsnivå

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

Interkommunal legevaktssamarbeid kan styrke pasientsikkerheten

Interkommunal legevaktssamarbeid kan styrke pasientsikkerheten Tromsø 05/2013 Interkommunal legevaktssamarbeid kan styrke pasientsikkerheten Anita Monsen Pedersen MK- 08 Veiledere: Ivar Johannes Aaraas, Nasjonalt senter for Distriktsmedisin Svein Steinert, Nasjonalt

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Visjon legevakt 2015 Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Jesper Blinkenberg Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Spesialist i allmennmedisin, fastlege og legevaktlege Askøy Medredaktør

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret oppretter en tredje legehjemmel ved legekontoret. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2018.

Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret oppretter en tredje legehjemmel ved legekontoret. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2018. Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 25.10.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 24.10.2017 Levekårsutvalget 25.10.2017 Formannskapet 02.11.2017

Detaljer

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Saksmappe: 2017/3905-33031/2017 Arkiv: G21 Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 142/17 Kommunestyret

Detaljer

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Overordnet kvalitetssikring av det akuttmedisinske tilbud i kommunene: Hvilke planer foreligger?

Detaljer

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF)

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Therese Andrews Nordlandsforskning 22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Forskningsetiske komiteer, koordineringsgruppa for 22. juli

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. kommunene i Værnesregionen. Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. kommunene i Værnesregionen. Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og kommunene i Værnesregionen Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Gjeldende fra 01.07.2012 Innhold 1. Parter 3 2. Bakgrunn 3 3. Avtalens formål 3 4. Øyeblikkelig

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp

Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Onkologisk seksjon Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen

Detaljer

Generelle spørsmål om deg som pårørende

Generelle spørsmål om deg som pårørende Generelle spørsmål om deg som pårørende 1. Din alder (Et siffer i hver rute. For eksempel 5 og 5 for 55 år) 2. Er du Kvinne Mann 3. Sivilstand (Sett kun ett kryss) Gift/samboer Ugift/fraskilt/enslig Enke/enkemann

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.09.2017 Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013.

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013. STATUS KAD Oppstart 1 oktober 2013. Kriterier for innleggelse KAD Ø-hjelpsenger nytt tilbud ved Øya Helsehus - Revidert 23/9-13 Fra 1. oktober 2013 opprettes 10 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS. Formannskapet DRammen kommune 3.11.2015

Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS. Formannskapet DRammen kommune 3.11.2015 Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS 1 Legevakta i Drammensregionen IKS eies av følgende kommuner: Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik. 132.000 innbyggere 2 Organisasjonskart Representantskapskap

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Akuttutvalgets delrapport - høringssvar

Søgne kommune. Saksframlegg. Akuttutvalgets delrapport - høringssvar Søgne kommune Arkiv: 024 Saksmappe: 2014/22-40870/2014 Saksbehandler: Vegard Nilsen, kommuneoverlege Dato: 16.12.2014 Saksframlegg Akuttutvalgets delrapport - høringssvar Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/15

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Gir forskriften bedre tilgang til legehjelp?

Gir forskriften bedre tilgang til legehjelp? Finnsnes Interkommunale Legevakt Gir forskriften bedre tilgang til legehjelp? Høringskonferanse om akuttforskriften, 21.august 2014 Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien, Senjalegen og Finnsnes Interkommunale

Detaljer

SAMMENDRAG. NSDM / BNG 1 UIT Norges arktiske universitet

SAMMENDRAG. NSDM / BNG 1 UIT Norges arktiske universitet SAMMENDRAG Oppfyller kommunene kompetansekrav i akuttmedisinforskriften? Krav til leger i vakt og trening i samhandling Birgit Abelsen og Helen Brandstorp NSDM-rapport 2017 Forskrift om krav til og organisering

Detaljer

Framtidas legevakt. Hva må til for å å sikre kvalitet og stabilitet? Legevaktlegenes ansvar og rettigheter?

Framtidas legevakt. Hva må til for å å sikre kvalitet og stabilitet? Legevaktlegenes ansvar og rettigheter? Framtidas legevakt Hva må til for å å sikre kvalitet og stabilitet? Legevaktlegenes ansvar og rettigheter? Prosjekt bærekraftig legevakt Problemstillinger: Belastning Kvalitet Samhandling Sikkerhet Vaktlegene

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Frøya og Hitra Kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg

Frøya og Hitra Kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg Frøya og Hitra Kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg Medlemmer og varamedlemmer av Felles nemnd Helse og Omsorg Innkalling til møte i Felles nemnd Helse og Omsorg Medlemmene kalles med

Detaljer

fengsel til egen bolig

fengsel til egen bolig Mulighetenes hus - fra fengsel til egen bolig Sluttrapport Møre og Romsdal friomsorgskontor 30.11.12 Innhold Innledning...3 Sammendrag....4 2 Målgruppen...5 2.1Litt om prosjektdeltakerne...6 3 Mål for

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning Lokale brukerundersøkelse høsten 2014 fylkessammenligning Hovedspørsmål - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 536 3 313 2 766 1 523 1 838 1 759 1 521 864 1 029 3 007 2 935

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Formål med forslaget til ny legevakt Gi Saudabuen en legetjeneste preget av kvalitet. Gi en stabil legedekning i Sauda

Detaljer

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt / Akuttmottak??? Ingen elektronisk

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF Rapport laget: 16.mar.2016 Undersøkelsesperiode: 26. jan.2016 10.mar.2016 Responsrate: 51 Spørsmål 1. Snakket legene til deg

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling. Vi forstår at dette var

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009

Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009 Legevaktorganisering i Norge Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009 Rapport nr. 8-2009 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere ISBN Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister

Detaljer

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008 Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 Rapport, oktober 2008 Tittel Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Institusjon Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin,

Detaljer

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus?

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer som

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 2017

Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 2017 Øyepoliklinikk - Diabetespasienter Vår 7 Data: Antall Samlet vurdering av k Rapport laget:.mar.7 Undersøkelsesperiode:.feb.7.mar.7 Responsrate: 49. Var pleien og behandlinge n du fikk på k alt i alt tilfredsstillen

Detaljer

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen?

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2012/5117-1 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE?

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? Ø-hjelp i Rakkestad kommune Hva er Rakkestad prosjektet? FAKTA: Tanker om gjennomføring fra 2008 Det har vært gjennomført

Detaljer