Møteinnkalling. Komite 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 08:15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Komite 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 08:15"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf el Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kirsten Skaret leder Rigmor Holten sekretær

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/9 Godkjenning av protokoll fra møte /496 PS 09/10 Hovedplan for avløp og vannmiljø (HAV) - Statusrapport 2008/3960 PS 09/11 PS 09/12 Hovedplan for vannforsyning (HAV) - Statusrapport Komitemedlemmenes vurdering (evaluering) av arbeidet i saksforberedende komiteer Saken blir ettersendt på e-post 2008/ /11

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Rigmor Holten Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 3 Tekniske tjenester 09/ Godkjenning av protokoll fra møte Vedlegg: Protokoll fra møte Saken legges frem for komite 3 med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Saken følger som vedlegg. Just Ingebrigtsen rådmann Rigmor Holten møtesekretær

4 Møteprotokoll Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 08:15 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP Sven Erik Olsen Nestleder AP Kirsti Dyrnes Medlem AP Olaf Torvik Medlem AP Asbjørn Jordahl Medlem AP Bernhard Lillevik Medlem KRF Geir Gjengstø Medlem H Erik Aasprong Medlem H Steve Runar Kalvøy Medlem FRP Robert Nordvik Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jorunn Kvernen Medlem SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Kjell Sæther Eivind Raanes Rigmor Holten Kommunalsjef Enhetsleder Møtesekretær

5 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 09/6 Godkjenning av protokoll fra møte /496 PS 09/7 Hovedplan for vannforsyning /3837 Høring av planprogram og kunngjøring av oppstart PS 09/8 Hovedplan avløp og vannmiljø Høring av planprogram og kunngjøring av oppstart 2008/3960 PS 09/6 Godkjenning av protokoll fra møte /496 Behandling i Komite 3 Tekniske tjenester I samsvar med rådmannens innstilling gjorde komite 3 følgende enstemmige Protokoll fra møte godkjennes. vedtak: PS 09/7 Hovedplan for vannforsyning Høring av planprogram og kunngjøring av oppstart 2008/3837 Behandling i Komite 3 Tekniske tjenester Enhetsleder Eivind Raanes svarte på spørsmål fra komiteen. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde komite 3 følgende enstemmige vedtak: Komité 3 Tekniske tjenester, tar saken til orientering. PS 09/8 Hovedplan avløp og vannmiljø Høring av planprogram og kunngjøring av oppstart 2008/3960 Behandling i Komite 3 Tekniske tjenester

6 Enhetsleder Eivind Raanes svarte på spørsmål fra komiteen. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde komite 3 følgende enstemmige vedtak: Komité 3 Tekniske tjenester, tar saken til orientering Komite 3 Tekniske tjenester, Kirsten Skaret leder Sven Erik Olsen Steve R. Kalvøy Rigmor Holten møtesekretær

7 Arkiv: M40 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Erlend Tveekrem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 3 Tekniske tjenester 09/ Hovedplan for avløp og vannmiljø (HAV) - Statusrapport Vedlegg: Hovedplan for avløp og vannmiljø (HAV) Statusrapport Saken legges frem for komité 3 Tekniske tjenester med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Komité 3 Tekniske tjenester tar vedlagte statusrapport til orientering. Saksopplysninger Byingeniøren og rådgiver Norconsult AS arbeider for tiden med Hovedplan for avløp og vannmiljø (HAV) for Kristiansund kommune. I forbindelse med planarbeidet legges det nå frem en statusrapport som blant annet oppsummerer fremdrift, faglig innhold i planen, samt delutredninger knyttet til nytt renseanlegg på nordre del av Freiøya (Omsundet, tidligere Våttåbukta) og slamhåndtering. Statusrapporten ligger vedlagt. Det tas sikte på å legge frem en ny statusrapport på sensommeren/høsten Just Ingebrigtsen Rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef

8 NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: Side: 1 av 3 Til: Komité 3 - Tekniske tjenester i Kristiansund kommune Fra: Norconsult v/ Willy-Andrè Gjesdal Dato: 19. mai 2009 HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ (HAV) STATUSRAPPORT Dette notatet oppsummerer status for arbeidet med utarbeiding av Hovedplan for avløp og vannmiljø (HAV) i Kristiansund kommune. Fremdrift Planarbeidet startet opp i desember 2008, og administreres av en prosjektgruppe på 5 personer hos Byingeniøren. Norconsult AS er rådgiver for arbeidet og utarbeider plandokumenter og delutredninger i samråd med prosjektgruppen. HAV skal utarbeides som en kommunedelplan etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. En tar i prosjektets fremdriftsplan sikte på å legge frem forslag til hovedplan i løpet av oktober 2009, med endelig planvedtak i mars Pr. mai 2009 er det ca. 4 ukers total forsinkelse i arbeidet med hovedplanen. Man vil forsøke å intensivere arbeidet noe sensommeren/høsten 2009, for om mulig å ta igjen noe av det tapte. Planprogram I henhold til ny plan- og bygningslov er det utarbeidet et forslag til program for planarbeidet. I planprogrammet beskrives formålet med planen, hvilke alternativer som vil bli vurdert, samt behov for utredninger. Plan- og bygningsrådet vedtok i møte den 26. mars å sende planprogrammet ut på høring. Det er satt frist til 15. mai for å komme med uttalelser til planprogrammet. Planprogrammet skal fastsettes i Plan- og bygningsrådet sitt møte den 25. juni. Utført arbeid Det har vært avholdt 3 møter mellom konsulent og prosjektgruppen for HAV. I tillegg har det vært avholdt flere interne arbeidsmøter hos Byingeniøren. Kunnskap om avløpsanlegg, utslipp og miljøtilstand i sjø og ferskvann er innsamlet og bearbeidet. Det er laget en disposisjon for plandokumentet som består av 5 hovedkapitler: 1 Innledning 2 Planforutsetninger 3 Mål og resultatområde 4 Strategier og hovedløsninger 5 Prioriteringer, tiltak og økonomi Første utkast til tekst er utarbeidet for de tre første kapitlene i planen. Valkendorfsgaten 6, Postboks 1199 Sentrum, 5811 Bergen Telefon: Telefax: x:\byingeniøren\hovedplan avløp og vannmiljø_hav\statusrapport\kvartalsrapport_komité3_ doc

9 NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: Side: 2 av 3 Det er startet opp to delutredninger til hovedplanarbeidet: Delutredning Omsundet Forprosjekt for å se på fremtidig avløpsløsninger for nordre del av Freiøya, fra Bolga i vest til Kvalvik i øst. I tillegg skal konsekvenser ved å utvide området til også å omfatte Ørnvik i sørøst vurderes/kommenteres. Fire ulike plasseringsalternativer for nytt renseanlegg skal utredes: Vest for eksisterende slamavskiller i Våttåbukta. Nordvestsiden av Våttåbukta Vest for nedlagt fabrikkbygning i Nerdalen Ved eksisterende slamavskiller på Rensvik I forprosjektet inngår vurdering av behov for tiltak for å redusere overflatevann og infiltrasjonsvann til eksisterende ledningsnett i Våttåbukta, Rensvik og Bolga, samt minimere avrenning og utløp til Rensvikvannet. Videre skal det foretas vurdering av resipient, samt strømningsundersøkelser i Omsundet med tanke på lokalisering av utslippssted. Forprosjektet skal foreligge 1. desember Delutredning slamhåndtering Komposteringsanlegget i Sødalen har problemer med lukt, og det har vært mye naboklager. Avrenning fra anlegget går til kommunalt avløp med slamavskillere til Bolgvågen. Det er overløp fra slamavskillerne og det har vært observert flyteslam i vågen. Følgende alternativer skal utredes: Videre bruk av Sødalen komposteringsanlegg - forutsetter tiltak som minimerer luktutslipp og mulighet for overløpsutslipp av sigevann til Bolgvågen Andre lokale behandlingsløsninger kun for slam - eksempelvis våtkompostering Sette bort slamhåndtering, fra tømming av septiktanker til avsetning av behandlet slam, til privat firma Transport til behandling i biogassanlegg hos Ecopro i Levanger Forbrenning på Averøya (vil sannsynligvis kreve ytterligere avvanning) Etablering av regionalt biogassanlegg for behandling av slam og våtorganisk avfall (kan være fra husholdninger, storkjøkken, dagligvarehandel, næringsmiddelindustri, oppdrettsanlegg, landbruk, mm) Ovennevnte arbeider med delutredning slamhåndtering vil pågå parallelt med hovedplanarbeidet for øvrig. Avklaring av rensekrav - revisjon av utslippstillatelse Gjennom resipientundersøkelser har kommunen dokumentert at utslippene fra Kristiansund by går til ulike resipienter som ikke påvirker hverandre. Kommunen har derfor søkt Fylkesmannen i Møre og Romsdal (FM) om oppdeling av tettbebyggelsen slik at en kan opprettholde dagens rensekrav og anleggsstruktur. Statens Forurensingstilsyn (SFT) foreslår nå å endre forskriften slik at oppdeling av tettbebyggelse ikke lengre skal være mulig. Videre så foreslår SFT å utsettes fristen for ferdigstillelse av avløpsrenseanlegg til 31. desember Det er overveiende sannsynlig at Miljøverndepartementet (MD) vil endre forskriften slik SFT foreslår. Valkendorfsgaten 6, Postboks 1199 Sentrum, 5811 Bergen Telefon: Telefax: x:\byingeniøren\hovedplan avløp og vannmiljø_hav\statusrapport\kvartalsrapport_komité3_ doc

10 NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: Side: 3 av 3 For Kristiansund by innebærer en forskriftsendring at en vil sende inn en søknad om unntak om sekundærrensing, gjennom å dokumentere at primærrensing ikke er til skade for miljøet. FM deltok på møte i prosjektgruppen den 15. april, og ga klart utrykk for at Fylkesmannen har som intensjon å godkjenne en søknad om primærrensing. Fylkesmannen ønsker å behandle søknad om primærrensing / revisjon av utslippstillatelse basert på høringsutkast til HAV. Nordre deler av Freiøya vil om noen år smelte sammen med Kristiansund tettbebyggelse. Det vil derfor ut fra kommende rensekrav og hensyn til miljøet være mest fremtidsrettet å bygge primærrenseanlegg her også. For søndre del av Freiøya blir rensekravene uendret. Valkendorfsgaten 6, Postboks 1199 Sentrum, 5811 Bergen Telefon: Telefax: x:\byingeniøren\hovedplan avløp og vannmiljø_hav\statusrapport\kvartalsrapport_komité3_ doc

11 Arkiv: M10 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Vidar Dyrnes Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 3 Tekniske tjenester 09/ Hovedplan for vannforsyning Statusrapport 1 Vedlegg 1 Hovedplan for vannforsyning Statusrapport 1 Saken legges frem for komité 3 Tekniske tjenester med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling: Komité 3 Tekniske tjenester tar vedlagte statusrapport til orientering. Saksopplysninger Byingeniøren og rådgiver Asplan Viak arbeider for tiden med Hovedplan for vannforsyning for Kristiansund kommune. I forbindelse med planarbeidet legges det nå frem en statusrapport som kort gjør rede for arbeidsmetodikk, status og fremdrift i hovedplanarbeidet. Det tas sikte på å legge frem en ny statusrapport på sensommeren/høsten Just Ingebrigtsen rådmann Kjell Sæther kommunalsjef

12 Hovedplan for vannforsyning Statusrapport 1 Statusrapport opprinnelig utarbeidet av Asplan Viak i april Byingeniøren oppdaterte denne den 19 mai 2009, og det er den versjonen som foreligger her. 1. Bakgrunn kort om Hovedplan for vannforsyning Byingeniøren er i gang med utarbeidelse av Hovedplan for vannforsyning. Planen vil legges til grunn for overordnet og langsiktig styring av vannforsyningssektoren i kommunen. Byingeniøren har etablert en intern arbeidsgruppe som i samarbeid med konsulent skal utarbeide hovedplanen. Etter anbudskonkurranse ble Asplan Viak tildelt jobben som konsulent i hovedplanarbeidet. Foreliggende rapport beskriver status og fremdrift i planarbeidet pr. 19 mai Om planarbeidets status Planen skal ta for seg hele vannforsyningssystemet fra kilde til forbruker. Etter innledende vurderinger er det lagt opp til utarbeidelse av delrapporter, som hver vil ha karakter av fagutredninger (Punkt B, C, D, E og F i tabell nedenunder vil munne ut i hver sin delrapport). Disse vil danne grunnlag for utarbeidelse av selve hovedplanen. Kort sagt kan en si at planarbeidet er godt i gang. Følgende tabell gir en oversikt over hovedaktivitetene i planarbeidet, samt status: AKTIVITET UTFØRT ARBEIDE GJENSTÅENDE ARBEIDE KOMMENTARER A: Planprosess og administrasjon Møte 1, oppstartsmøte avholdt. Kontrakt for Asplan Viaks arbeider avklart og signert. Oppstart er varslet, planprogram er utarbeidet og har vært på høring. Statusrapport 2, 3 og 4 Fremdriftsplan justert for høring og pol. behandling av planprogram Statusrapport 1 (denne rapporten) utarbeidet.

13 AKTIVITET UTFØRT ARBEIDE GJENSTÅENDE ARBEIDE B: Grunnlag og målsettinger (Delrapport 1) Møte 2, anleggsbefaring og drøftingsmøte status/målsettinger, avholdt. Møte 3, drøftingsmøte med kommunehelsetjeneste og mattilsyn avholdt. Levering av delrapport 1 status og målsettinger. KOMMENTARER Levering av delrapport utsatt noe, som følge av behov for grundig kommunal gjennomgang. Grunnlagsdata i hovedsak innhentet. Utkast til målsettinger utarbeidet av konsulent, og bearbeidet av byingeniøren. C: Vannforbruk, vannbehov, lekkasjenivå (Delrapport 2) Mye av arbeidet er gjort. Utgave 1 av delrapport 2 vannforbruk levert. (Har blitt justert) Intet; tiltak for opprusting av vannmålere/ målesoner beskrives ved utførelse av aktivitet G og H. Det ble nødvendig å utvide rammene for delaktiviteten noe. D: Nettanalyse og sikkerhet (Delrapport 3) Møte 4, arbeidsmøte med deltakelse fra brannvesenet avholdt. Nettanalyser og utarbeidelse av delrapport 3. Hydraulisk nettmodell opprettet av konsulent, og gått i gjennom av byingeniøren. Nærmere vurdering av sentrale hovedledninger.

14 AKTIVITET UTFØRT ARBEIDE GJENSTÅENDE ARBEIDE KOMMENTARER E: Alternativ vannforsyning: Krisevann / nødvann (Delrapport 4) Befaringer utført som del av møte 2. Problemstillinger drøftet i møte 2 og møte 3. Utgave 1 av delrapport 4: Krisevann levert. Tiltak beskrives ved utførelse av aktivitet G og H. Byingeniøren jobber med å supplere arbeidet. (Gjennomgang av servitutter og eiendomsforhold i nedslagsfeltet til Bolgvatnet, prøvetaking av vatnet etc.) Aktiviteten er framskyndet i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. F: Fornying av gammelt ledningsnett (Delrapport 5) Grunnlag /data i kommunens ledningsdatabase vurdert. Arbeidsmøte med SINTEF avholdt. Møte 6 og utarbeidelse av Delrapport 5. Aktiviteten utvidet med tilbudt opsjon LTP, hvor SINTEF er rådgiver. G: Handlingsprogram/gebyr Ikke påbegynt. H: Hovedrapport Påbegynt. Planlegges utført juli/august 2009.

15 3. Økonomien i prosjektet Kontraktsbeløp og budsjett for avklarte endringsmeldinger pr dato utgjør NOK eks mva. Dette omfatter honorar og utlegg til Asplan Viak og underkonsulent SINTEF. For arbeid til og med 2. mai 2009 er det fakturert NOK ,50 eks mva. 4. Fremdriftsplan Fremdriften i planarbeidet må sies å være god, til tross for små forsinkelser på noen av aktivitetene grunnet uforutsette forhold. Slik det ser ut nå vil vi klare å levere i henhold til gjeldende fremdriftsplan, som er forevist tidligere: Aktivitet Annonsering/høring forslag til planprogram Politisk behandling Fastsetting av planprogram Fagutredninger/ delrapporter jan/ feb mar/ april Mai/ jun Jul/ aug Sept/ okt Nov/ des Jan/ feb Mars/ apr Utarbeiding av forslag til hovedplan/kommunedelplan 1 gangs politisk behandling Offentlig ettersyn/høring Innarbeidelse av høringsuttalelser 2. gangs politisk behandling Planvedtak

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/6 Godkjenning av protokoll fra møte 23.01.2008 2008/496. PS 08/9 Klima og energiplan - status i arbeidet 2008/325

Arkiv- saksnr. PS 08/6 Godkjenning av protokoll fra møte 23.01.2008 2008/496. PS 08/9 Klima og energiplan - status i arbeidet 2008/325 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komité 3 Tekniske tjenester Brannstasjonen Dato: 21.02.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90/71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 60 40 / 930 52 149 eller Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Orienteringer: Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00

Orienteringer: Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer