MOTTAK AV FARLIG AVFALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOTTAK AV FARLIG AVFALL"

Transkript

1 MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004

2 Oktober 2004 side 2

3 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i forbindelse med håndtering av farlig avfall. Dette omfatter kontroll av avfall som mottas, journalføring og håndtering av deklarasjonsskjema for farlig avfall. Veilederen utfyller Norsas Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. Denne kan kjøpes hos Norsas, og inneholder blant annet en komplett oversikt over den europeiske avfallslisten (EAL), eksempler på de forskjellige typene farlig avfall og gir veiledning om emballering og merking av farlig avfall. Dessuten kan man finne nyttig informasjon i kapittel 11 i avfallsforskriften, og i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane ( ADR ). Denne veilederen representerer Norsas beste skjønn vedrørende håndtering av farlig avfall. Tross dette kan den inneholde feil eller mangler. Norsas fraskriver seg ethvert ansvar for skader, avvik eller ressurstap som eventuelle feil eller mangler i denne veilederen kan medføre. Norsas takker Bernt Andersen, Renor AS, som har lest gjennom veilederen og kommet med verdifulle innspill. Oktober 2004 side 3

4 Oktober 2004 side 4

5 1 MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV AVFALL FRA VIRKSOMHETER MOTTAK AV AVFALL FRA HUSHOLDNINGER MOTTAK AV FARLIG AVFALL FRA ANNEN AVFALLSAKTØR VIDEREFORSENDELSE AV AVFALL TIL EN ANNEN AKTØR SPESIELT OM TRANSPORTØRER, SKADESANERERE OG CONTAINERUTLEIERE 13 2 HÅNDTERING AV DEKLARASJONSSKJEMAET DEKLARASJONSSKJEMAETS DELER OVERSENDELSE AV DEKLARASJONENS DEL 2/RØD DEL TIL NORSAS 15 3 FAKTURERING AV DEKLARASJONSGEBYRET 16 4 SAMDEKLARERING INNLEDNING - BAKGRUNN DEFINISJON OVERORDNEDE KRAV FRA SFT RETNINGSLINJER FRA NORSAS 18 5 JOURNALFØRING 20 6 INFORMASJON TIL BEHANDLINGSANLEGG FOR EE-AVFALL INNLEDNING E-NUMMER FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER OG EAL-KODER FOR EE-AVFALL AKTØR FØRSTE LEDD 22 7 VEDLEGG KOMMUNENUMMER FORSLAG TIL LAGERJOURNAL OVERSIKT OVER AVFALLSSTOFFNUMMERNE FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER OG EAL-KODER FOR UTMONTERTE FARLIGE KOMPONENTER I EE-AVFALL FORSLAG TIL N.O.S. POSISJONER EKSEMPEL PÅ UTFYLLING AV DEKLARASJONSSKJEMA 32 Oktober 2004 side 5

6 Oktober 2004 side 6

7 1 MOTTAK AV FARLIG AVFALL Med mottak av farlig avfall menes at avfallsaktøren overtar avfallet fra en avfallsprodusent eller en annen avfallsaktør. Med avfallsaktør menes et firma som har tillatelse til å håndtere farlig avfall (innsamler, mottaker eller behandler). Tillatelse gis av Statens forurensningstilsyn eller Fylkesmannens miljøvernavdeling. Kommunale mottak trenger i visse tilfeller ikke tillatelse, men vi regner dem likevel som avfallsaktører. 1.1 Mottak av avfall fra virksomheter Virksomheter skal levere farlig avfall til innsamler eller betjente mottak, fordi de har plikt til å deklarere avfallet. Det er bare innsamlere og mottak som kan gi kvittering for levert avfall, og virksomheter er derfor henvist til disse to typene aktører. Ved mottak skal aktøren påse at følgende er oppfylt idet han overtar avfallet fra avfallsprodusenten: Deklarasjonsskjemaet skal være fullstendig og korrekt utfylt over den tykke streken, og underskrevet av avfallsprodusenten Avfallet skal ha ren, solid og tett emballasje som er egnet for transport og lagring av avfallet Hvert kolli skal være merket med deklarasjonsnummeret De fleste typer farlig avfall omfattes av regelverket om transport av farlig gods på vei (ADR), og da gjelder i tillegg følgende: Hvert kolli skal være merket med korrekt(e) fareseddel(er). Hvert kolli skal være merket med avfallets UN-nummer. Emballasjen skal være i samsvar med ADR (blant annet være UN-godkjent) Kontroll av avfallsprodusentens utfylling av deklarasjonsskjema Alle som håndterer farlig avfall trenger korrekte og tilstrekkelige opplysninger slik at de kan håndtere det riktig. For dem er det viktig at avfallets farlige egenskaper blir beskrevet, blant annet med riktig avfallsstoffnummer og transportklassifisering (dersom avfallet også er farlig gods). På denne måten kan mottakeren foreta nødvendige sikkerhetstiltak ved håndtering av avfallet. Dersom opplysningene er feil eller mangelfulle kan dette føre til alvorlige ulykker og/eller skadelige utslipp til miljøet. Avfallsprodusenten skal fylle ut deklarasjonsskjemaet over den tykke horisontale streken. Aktøren som mottar farlig avfall er ansvarlig for å påse at avfallet er deklarert og skal påse at deklarasjonen følger avfallet videre. Oktober 2004 side 7

8 Følgende poster på deklarasjonsskjemaet skal være tydelig fylt ut av avfallsprodusenten (alle er over den tykke streken på skjemaet og merket med en stjerne, * ): Organisasjons-/enhetsnummer til avfallsprodusenten 1 Navn, gateadresse og postnummer til avfallsprodusenten (bruk ikke forkortelser) EAL-kode Avfallsstoffnummer Avkrysning for kg eller liter Antall kilo/liter Transportklassifisering Dato Underskrift Aktørene står fritt til å kreve ytterligere opplysninger utover dette, f.eks. hvis det har betydning for håndtering eller transport av avfallet. Mangelfullt utfylte deklarasjonsskjemaer vil bli returnert fra Norsas til aktøren. Organisasjons-/enhetsnummer Organisasjonsnummer skal fylles ut av alle som plikter å registrere seg i enhetsregisteret ( Brønnøysundregisteret ). Hvis avfallsprodusenten er en underliggende bedrift i et konsern eller flerbedriftsforetak, eller er en del av en større organisasjon skal organisasjonsnummeret for den lokale, underliggende enheten, det såkalte enhetsnummeret brukes. Feil bruk av organisasjons- eller enhetsnummer kan medføre at avfallsprodusenten ikke kan dokumentere at avfallet er levert til lovlig behandling og/eller at deklarasjonsgebyret ikke faktureres korrekt. Kapittel 3 inneholder nærmere opplysninger om korrekt bruk av slike nummer. Avfallsprodusentens navn Normalt er det ikke usikkerhet om navnet til avfallsprodusenten. For firmaer som er del av kjeder eller franchisevirksomhet, f.eks. fotoforretninger og bensinstasjoner, er firmaet noen ganger registrert under et annet navn enn navnet på kjeden. For at leveransen skal kunne registreres korrekt er det viktig at firmaets korrekte navn benyttes, dvs det navnet som er registrert i enhetsregisteret. For skip skal navn og organisasjonsnummer på rederiet føres opp, mens skipets navn kan stå i feltet nærmere beskrivelse. Før gjerne opp IMO-nummeret her, hvis det er kjent. EAL-kode EAL-kodene finnes i vedlegg 1 til avfallsforskriftens kapittel 11. De finnes også i Norsas veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. 1 Opplysninger om avfallsprodusent skal stå i felt A. Opplysningene i felt B er kun til hjelp for aktørenes fakturering og har ingen betydning for verken myndigheter eller Norsas. Oktober 2004 side 8

9 For å identifisere avfallet entydig skal det brukes 6 sifre. De to siste sifrene skal ikke begge være null. Alle EAL-koder kan brukes, også de som ikke er merket med stjerne. Avfallsstoffnummer En liste over avfallsstoffnummerne finnes i kapittel 7.3, og på baksiden av den grønne gjenparten av deklarasjonsskjemaet. Transportklassifisering Hvis avfallet er farlig gods under transport, må det krysses av for ADR (veitransport), RID (jernbanetransport) eller IMDG (sjøtransport). Når man har krysset av for transportformen, må også UN-nummer, og tilhørende klassifisering fylles ut. Deklarasjonsskjemaet fungerer da som transportdokument for farlig gods. For sjøtransport blir skjemaet i de fleste tilfeller godtatt som transportdokument, men kapteinen har rett til å kreve ytterligere dokumentasjon. Dersom avfallet ikke er klassifiseringspliktig, skal man krysse av på Ikke klassifiseringspliktig. Ved transport av farlig avfall som er farlig gods kan det være hensiktsmessig å benytte seg av n.o.s. posisjoner. Forslag til n.o.s. posisjoner er gitt i kapittel 7.5. Underskrift fra avfallsprodusent (rett over den tykke vannrette streken) Deklarasjonsskjemaet skal være underskrevet av en ansvarlig person hos avfallsprodusenten. Grunnen til dette er at underskriften forplikter avfallsprodusenten juridisk på at innholdet i deklarasjonsskjemaet er riktig; deklarasjonsskjemaet blir i denne sammenheng nærmest å betrakte som en juridisk bindende avtale. Et deklarasjonsskjema som ikke har underskrift fra en ansvarlig person kan dermed være verdiløst for avfallsaktøren Aktørenes utfylling av deklarasjonsskjemaet (Under den tykke sorte streken ) Aktører som mottar farlig avfall fra en avfallsprodusent skal fylle ut rubrikken Fylles ut av aktør første ledd. Aktører som mottar farlig avfall fra en annen aktør, skal fylle ut første ledige felt under rubrikken Øvrige aktører Fylles ut av aktør første ledd Første ledd er den avfallsaktøren som overtar avfallet fra avfallsprodusenten. I rubrikken Fylles ut av aktør første ledd skal følgende poster være utfylt: Aktørens registreringsnummer (reg.nr.) Dato for mottak av aktøren og underskrift av aktøren Kommunenummer Reg. nr. Registreringsnummeret er Norsas identifisering av aktørene. Alle aktører har fått oppgitt et femsifret registreringsnummer fra Norsas. Underskrift fra aktør Når aktør første ledd underskriver, gir han avfallsprodusenten kvittering på at denne har levert avfallet og aktøren erkjenner at avfallsleverandøren har fylt ut sin del av skjemaet Oktober 2004 side 9

10 tilstrekkelig. At aktøren undertegner deklarasjonen betyr altså ikke at han tar ansvar for at opplysningene fra avfallsprodusenten er riktige, kun at de aktuelle punktene er utfylt (Se også kapittel 2). Aktøren har plikt til å påpeke åpenbare feil eller mangler ved utfyllingen eller ved emballasjen. Om nødvendig kan han nekte å ta imot avfallet. Dette kan være aktuelt hvis avfallet ikke er tilfredsstillende emballert eller hvis aktøren ikke har tilstrekkelige opplysninger om sammensetningen til å sikre en forsvarlig håndtering. Del 5 (gul del) skal ikke gis til avfallsprodusenten før deklarasjonsskjemaet er underskrevet av en avfallsaktør. Se nærmere omtale i kapittel 1.5. Kommentarer fra aktør Dette feltet brukes for kommentarer eller tilleggsopplysninger til det som avfallsprodusenten har oppgitt, f.eks. hvis det er uoverensstemmelse mellom oppgitt og reell mengde. Dette kan være tilfelle hvis avfallsprodusenten har brukt galt avfallsstoffnummer eller hvis mengden er feil oppgitt av avfallsprodusenten. Hvis aktør første ledd foretar forbehandling som endrer mengden, f.eks. avtapping av vann, skal mengden ikke korrigeres i tallfeltet, men kun tas med som en kommentar i anmerkningsfeltet (tekstfeltet). Norsas registrerer brutto innlevert mengde avfall, inklusiv vann. Alle aktører kan benytte dette feltet. Kommunenummer Det var egentlig tenkt at avfallsprodusenten skulle fylle ut dette feltet. Erfaringsmessig viser det seg imidlertid at kommunenummer er lite kjent blant virksomheter, slik at det i praksis blir aktørens oppgave å sørge for utfylling av dette feltet. Kommunenummerne er listet i kapittel 7.1. Kommunenummer til den kommunen som avfallet oppstod i skal benyttes. Hvis avfallet kommer fra skip, skal ilandføringskommunen føres opp ledd, 3. ledd osv. Alle aktører som overtar avfallet etter aktør første ledd, skal i rekkefølge påføre sitt registreringsnummer, dato og navn Behandlingsanlegg Behandlingsanlegget påfører sitt registreringsnummer og dato avfallet blir behandlet. Hvis avfallsprodusenten leverer direkte til behandlingsanlegget, fyller behandlingsanlegget også ut feltet Fylles ut av aktør første ledd. Det er kun de anleggene som sluttbehandler avfallet som skal føre seg opp under denne posten. Forbehandling som f.eks. filtrering, blanding og separering er ikke sluttbehandling. Oktober 2004 side 10

11 1.2 Mottak av avfall fra husholdninger Aktuelle løsninger for å få tatt hånd om farlig avfall fra husholdningene er: Ubetjente stasjoner ( miljøstasjon og lignende) Betjente stasjoner Mobile anlegg/henteordninger ( miljøbuss og lignende) Ved mottak av farlig avfall fra husholdninger gjelder de samme reglene som for farlig avfall fra virksomheter; det må sorteres og klassifiseres etter avfallsstoffnummer, emballeres og journalføres. Forskjellen ligger i at privatpersoner ikke behøver å fylle ut deklarasjonsskjema ved levering av avfallet. Dette løses ved at kommunen trer inn i avfallsprodusents sted, slik at kommunen føres opp som avfallsprodusent på deklarasjonsskjemaet. Da skal ruten fra husholdninger være avkrysset. Resten av skjemaet fylles ut på vanlig måte. NB! I tilfeller der kommunen deltar i et interkommunalt samarbeid, skal de enkelte kommunene angis som avfallsprodusent slik at opphavskommunen kan registreres korrekt. De fleste kommuner videreleverer sitt farlige avfall til en innsamler av farlig avfall. Både kommunen og innsamleren har status som avfallsaktører, og begge har rett til å regne seg som aktør først ledd. Dersom kommunen velger å la innsamleren føre seg opp som aktør første ledd, blir det imidlertid enklere for kommunen å dokumentere hvor avfallet tar veien. Den gule gjenparten blir da kommunens kvittering for at avfallet er viderelevert på forsvarlig måte. 1.3 Mottak av farlig avfall fra annen avfallsaktør Avfall og deklarasjoner kontrolleres før avfallet journalføres. Aktøren fyller ut første ledige post på deklarasjonen under Øvrige aktører. Husk at den avfallsaktøren som tar hånd om den røde delen av deklarasjonsskjemaet også har ansvaret for å sende den inn til Norsas. Innsenderen blir fakturert deklarasjonsgebyret fra SFT. Oktober 2004 side 11

12 1.4 Videreforsendelse av avfall til en annen aktør Emballasjen skal ha synlig påført nummeret (med vannfast tusj) til den/de deklarasjonene som beskriver inneholder i emballasjen. Hvis avfallsleverandøren ikke har påført dette nummeret, skal avfallsaktøren gjøre det. Gammel merking og tekst på emballasjen som ikke har noe med innholdet å gjøre, skal fjernes eller males over. Avfallsleverandøren er ansvarlig for at avfallet er forskriftsmessig emballert og merket. Hvis det er åpenbart at det ikke er forsvarlig pakket, kan avfallsaktøren avvise avfallet eller sørge for at det omemballeres. Avfallsemballasjen skal være ren, hel og egnet til lagring og transport av det aktuelle stoffet. Hvis avfallet er farlig gods etter ADR, RID eller IMDG, skal emballasjen være merket med faresedler og påført avfallets UN-nr. Ved forsendelse av farlig gods på vei (etter ADR) skal skriftlige instruksjoner (transportuhellskort) legges ved. Disse kan kjøpes hos Norsas. Aktørene bør ha aktuelle faresedler tilgjengelig. En oversikt over forhandlere av faresedler finnes i ADR-boken. Del 1 (grønn del) og 3 (lilla del) av deklarasjonen følger avfallet videre. Avfallet føres ut av lagerjournalen. Oktober 2004 side 12

13 1.5 Spesielt om transportører, skadesanerere og containerutleiere Transportører, skadesanerere og containerutleiere har til felles at de vanligvis ikke regnes som verken avfallsprodusenter eller aktører. Dette har vesentlig betydning for korrekt utfylling av deklarasjonsskjemaet. Avfallsprodusent er den som er ansvarlig for forurensningen. Dette følger av forurensingslovens 7. Avfallsprodusent er dermed den som eier eller har ansvar for det farlige avfallet idet det kasseres. Dersom en avfallsprodusent bruker et containerfirma eller en skadesanerer til å demontere eller transportere bort avfallet skal deklarasjonsskjemaet fylles ut senest idet avfallet transporteres bort, og det skal fylles ut med navn og adresse på den som eide avfallet frem til det ble transportert vekk. For avfall som demonteres fra bygninger (f.eks. asbest eller PCB-holdige isolerglassruter) er hovedregelen at den som eier bygningsmassen skal føres opp som avfallsprodusent. Dersom en ikke-aktør transporterer farlig avfall frem til et mottak skal han ta med seg det underskrevne deklarasjonsskjemaet frem til mottaket, og få mottaket til å kvittere som aktør første ledd. Deretter sendes den kvitterte, gule gjenparten til avfallsprodusenten, mens mottaket tar seg av de gjenværende fire gjenpartene. Farlig avfall som oppstår ved den normale driften til transportører, skadesanerere og containerutleiere skal selvsagt deklareres av firmaet selv. I tilfeller der det dreier seg om små avfallspartier der det ikke er mulig å identifisere avfallsprodusenten sikkert, kan avfallet deklareres i eget navn. Vi understreker at dette er unntakstilfeller og at det må skje på eget ansvar fordi det er en omgåelse av bestemmelsene i forskriften. Som aktør regnes virksomheter som enten har tillatelse til håndtering av farlig avfall, samt kommunale mottak som ikke behøver egen tillatelse, jf avfallsforskriften Det er bare slike som har lov til å føre seg opp som aktør på deklarasjonsskjemaet, og det er bare aktører med eget registreringsnummer som har lov til å sende inn deklarasjoner til Norsas. Dersom andre sender inn deklarasjoner til Norsas, kan dette i verste tilfelle føre til at avfallsprodusenten ikke får registrert at han har levert sitt farlige avfall. Vitek: er dette rett sted å ha dette avsnittet? Hva med kapittel 2) Oktober 2004 side 13

14 2 HÅNDTERING AV DEKLARASJONSSKJEMAET 2.1 Deklarasjonsskjemaets deler Deklarasjonsskjemaet består av 5 deler, og det er spesielt viktig at del 2 (rød del) og del 5 (gul del) håndteres riktig: Del 2 (rød) Sendes til Norsas av avfallsaktør første ledd (se unntakene i pkt. 2.2) Hovedregelen er at røde deler skal sendes Norsas, som registrerer skjemaene. Skjemaer fra én måned skal sendes inn senest den 15 i den etterfølgende måneden, sammen med eget oversendelsesskjema. Det er ikke lenger nødvendig å summere opp mengden eller angi antall skjemaer, men det bør ikke være mer enn ca 70 skjemaer i hver oversendelse. Del 5 (gul) Avfallsprodusentens kvittering Del 5 gis til avfallsprodusenten etter at avfallsaktøren har mottatt avfallet og skrevet under. Den gule gjenparten er avfallsprodusentens kvittering på at han har levert farlig avfall til en avfallsaktør, og at han har oppfylt sine forpliktelser i henhold til avfallsforskriften. Avfallsprodusenten bør arkivere denne delen forsvarlig. Del 1 (grønn) Følger vanligvis avfallet frem til behandling Grønne deler skal ikke sendes til Norsas når avfallet er behandlet. Behandlingsanlegget kan derfor benytte denne delen på den måten det anser hensiktsmessig, for eksempel i egne arkiver. Del 3 (lilla) Del 4 (blå) Følger ofte avfallet frem til behandling Tidligere var det krav om at siste ledd (behandlingsanlegget) skulle sende denne delen til avfallsprodusent når avfallet var behandlet. I dag kan denne benyttes etter avfallsaktørens ønske. Beholdes av aktøren Del 4 skal normalt beholdes av første ledd. Dersom avfallet skal innom flere aktører bestemmer aktørene selv hvem som beholder del 4, og hvem som får kopi(er). Eventuelt kan etterfølgende ledd beholde del 3. Oktober 2004 side 14

15 2.2 Oversendelse av deklarasjonens del 2/rød del til Norsas Det er bare del 2 (rød del) som skal sendes til Norsas. Aktør første ledd er normalt ansvarlig for å sende del 2 av deklarasjonsskjemaene til Norsas. Det gjelder imidlertid følgende absolutte unntak for disse avfallsstoffnummerne: 7011 refusjonsberettiget spillolje: Del 2 skal sendes inn av refusjonsanlegget 7043 refusjonsberettiget TRI: Del 2 skal sendes til Norsas av aktør første ledd, ihht. egne prosedyrer for denne avfallstypen kadmiumholdige batterier: Del 2 sendes til Rebatt AS 7092 blyakkumulatorer: Del 2 sendes til AS Batteriretur 7093 kun oppladbare småbatterier: Del 2 sendes til AS Batteriretur 7211 PCB-holdige isolerglassvinduer. Inntil videre sendes rød gjenpart til Norsas av første ledd, men det kan komme endringer i løpet av 2004 eller For øvrige avfallstyper har aktør første ledd anledning til å avtale at etterfølgende aktører sender del 2 til Norsas. Dette kan f.eks. være aktuelt for kommuner som har egne avtaler med en innsamler. Dersom aktør første ledd har gitt fra seg den røde delen skal han ikke sende inn verken kopi eller andre deler av skjemaet til Norsas. Hvis avfallet leveres direkte til behandlingsanlegget sender behandlingsanlegget del 2 til Norsas. Deklarasjonsskjemaene skal sendes til Norsas senest den 15. i måneden etter at avfallet ble mottatt. Skjemaene skal være vedlagt et oversendelsesskjema, som fås fra Norsas. Oktober 2004 side 15

16 3 FAKTURERING AV DEKLARASJONSGEBYRET Statens forurensningstilsyn innkrever et deklarasjonsgebyr ihht bestemmelsene i avfallsforskriftens kapittel 12. Hovedregelen er at gebyret følger de røde delene av deklarasjonsskjemaene, dvs at den som sender inn de røde delene til Norsas får faktura fra SFT. Aktører som mottar røde deler fra andre aktører må være klar over at de blir belastet med deklarasjonsgebyr for deklarasjoner de sender til Norsas. Det er imidlertid gjort et unntak for lysstoffrør (200121/7086), der Renas AS blir fakturert for gebyret. Aktørene skal likevel sende inn deklarasjoner for lysstoffrør på vanlig måte, men i fakturaen vil alle slike deklarasjoner fremkomme med kr 0 i gebyr. Forskriftens 12-2 (med kommentarer) sier dette om gebyrstørrelsen: Gebyrets størrelse er kr 55,- pr. tonn avfall inntil 1000 tonn mottatt farlig avfall pr. år pr. bedrift. Når samlet årlig mottatt avfallsmengde blir større enn 1000 tonn, skal det ikke betales gebyr for den avfallsmengden som overstiger 1000 tonn. Med bedrift menes lokalt avgrenset, funksjonell enhet hvor det hovedsakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe. Virksomheter som drives lokalt atskilt skal regnes som egne bedriftsenheter. Denne definisjon av begrepet bedrift er i tråd med foretaksregisterets definisjon og for øvrig i tråd med etablert praksis på området. Dette er en videreføring av praksisen fra før Forskriften knytter seg opp til innholdet i bedriftsregisteret og hvordan lokale enheter er angitt her. Når avfallsprodusent skal angis forholder Norsas seg derfor til opplysningene i bedriftsregisteret, ved at det i hovedsak bare er enheter som finnes i bedriftsregisteret som kan angis som avfallsprodusent. Dette betyr at navn på båter, varemerker og liknende sjelden er gyldige navn på avfallsprodusenten. Det er derfor svært nødvendig at korrekt organisasjonsnummer finnes på deklarasjonsskjemaene, slik at gebyret beregnes riktig. Det medfører ofte en utfordring å finne riktig organisasjonsnummer for virksomheter som har flere avdelinger og/eller opererer innenfor flere næringer. I slike bedrifter vil lokale enheter (avdelinger) ha to organisasjonsnummer, ett for konsernet og ett for den lokale enheten. Tabellen nedenfor viser hvordan bedriftsregisteret deler inn et konsern i enheter: Organisasjonsnummer Enhetsnummer Navn Sted Næringsgruppe A BB BIL Tøyen Detaljhandel med motorkjøretøyer B BB BIL VERKSTED Tøyen Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer C BB BIL DETALJHANDEL Tøyen Detaljhandel med motorkjøretøyer D BB BIL DELESALG Tøyen Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer E BB BIL SALG SKÅRER Skårer Detaljhandel med F BB BIL VERKSTED SKÅRER Skårer motorkjøretøyer Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Oktober 2004 side 16

17 Dette firmaet har altså 6 enheter. I Norsas database har hver enhet et telleverk, og når en enhet passerer grensen på 1000 tonn blir det ikke lenger fakturert gebyr for denne enheten. Det er derfor svært viktig at farlig avfallet blir registrert på rett enhet. Hvis enhetsnummeret i kolonne 2 brukes på deklarasjonsskjemaet, vil avfallet bli registrert direkte på rett enhet. Hvis organisasjonsnummer brukes må Norsas på bakgrunn av andre opplysninger på deklarasjonsskjemaet velge hvilken av de 6 enhetene avfallet skal registreres på. Svært ofte angis konsernets organisasjonsnummer på deklarasjonsskjemaene. Dette er altså feil, ettersom det er nummeret til den lokale enheten som skal benyttes. For store konserner som leverer mer enn 1000 tonn farlig avfall hvert år er det avgjørende for riktig beregning av deklarasjonsgebyret at enhetsnummeret benyttes på deklarasjonsskjemaet. Hvis konsernets organisasjonsnummer brukes på deklarasjonsskjemaet vil Norsas etter beste skjønn fordele avfallet mellom de lokale enhetene. Dette kan bety at en eller flere enheter i konsernet kan komme til å betale feil deklarasjonsgebyr. Vi vil også gjøre oppmerksom på følgende: Norsas bruker primært organisasjonsnummeret for å identifisere avfallsprodusenten. Opplysningene i feltene navn og adresse brukes for å kontrollere om rett organisasjonsnummer er benyttet. Norsas bruker bedriftsregisterets definisjon av konsern og enheter. Hvis avfallsprodusenten ønsker andre eller mer detaljerte inndelinger er dette teknisk mulig, men Norsas må forelegge saken for SFT, som krever inn gebyret. Norsas vil returnere deklarasjonsskjemaer til avfallsaktøren der organisasjonsnummer mangler og deklarasjonen ikke inneholder andre opplysninger slik at bedriften kan finnes i bedriftsregisteret. Av praktiske grunner defineres året i henhold til de 12 periodene i Norsas registrering. Det avgjørende er når deklarasjonen kommer inn til Norsas. Normalt registreres deklarasjonene en til to måneder etter dato på deklarasjonsskjemaet. Fordi Norsas bruker bedriftsregisteret til å identifisere avfallsprodusenten kan det være avvik mellom det uoffisielle og offisielle navnet på avfallsprodusenten. Noen eksempler er: Veistasjoner finnes i bedriftsregisteret som Statens veivesen Bensinstasjoner kan ofte være registrert som et enkeltpersonforetak Eik Landbrukssenter og Bademiljø er eksempler på kjeder der de enkelte forretningene kan ha helt andre navn i bedriftsregisteret Flyplasser finnes under Avinor Båter finnes sjelden i bedriftsregisteret, i stedet skal farlig avfall deklareres på rederiet Oktober 2004 side 17

18 4 SAMDEKLARERING 4.1 Innledning - Bakgrunn Norsas har i samråd med Statens forurensningstilsyn utarbeidet nedenstående retningslinjer for samdeklarering. De kan endres eller tilbakekalles uten ytterligere varsel. Eventuell informasjon om dette vil i tilfelle bli gitt på Norsas tar ikke ansvar for økonomiske, juridiske eller andre konsekvenser som følge av samdeklarering. 4.2 Definisjon Å samdeklarere betyr at flere underliggende deklarasjoner føres over på en samledeklarasjon, som oftest for å redusere antall deklarasjoner som skal følge avfallet til videre håndtering. Ordet samdeklarering brukes ofte feil. En samledeklarasjon er en deklarasjon der flere såkalte underliggende deklarasjoner samles. Hvis derimot avfall fra flere avfallsprodusenter deklareres på samme deklarasjon, uten at det foreligger underliggende deklarasjoner, kalles dette for fellesdeklarering. 4.3 Krav fra SFT SFT har stilt følgende krav til samdeklarering: 1. Det forutsettes at samdeklarering ivaretar gjeldene krav til deklarering. 2. Samdeklarering skal ikke medføre at farlig avfall blir registrert flere ganger eller ikke blir registrert i det hele tatt. 3. Innsamlere og mottaksanlegg må til enhver tid vite hva som tas imot, hva som er lagret og hva som sendes videre. 4.4 Retningslinjer fra Norsas Norsas retningslinjer er: 1. Samdeklarering forutsetter at det finnes to eller flere underliggende deklarasjoner for avfallet. 2. De røde gjenpartene av de underliggende deklarasjonene skal sendes til Norsas på vanlig måte, innen den 15de i hver måned. Deklarasjonsgebyr beregnes på vanlig måte og faktura sendes til den som sender inn de røde gjenpartene. 3. Det er ikke anledning til å samdeklarere refusjonsberettiget spillolje for tidligere aktørledd enn refusjonsanlegg. Den røde gjenparten skal alltid følge med til refusjonsanlegget. Farlig avfall avfall som omfattes av refusjons- og/eller bransjeordninger skal heller ikke samdeklareres. Dette gjelder f.eks. PCB-holdige isolerglassruter. 4. Samdeklarering skal gjøres på et vanlig deklarasjonsskjema. For å unngå dobbeltregistrering skal den røde gjenparten i samdeklarasjonen fjernes og makuleres før deklarasjonen fylles ut. Under feltet Nærmere beskrivelse skal det angis at dette er en samledeklarasjon. Aktøren som samdeklarerer skal angi seg selv både som avfallsprodusent og aktør første ledd. 5. Alle kolli skal merkes med samdeklarasjonsnummeret ved viderelevering. Oktober 2004 side 18

19 6. Den som samdeklarerer skal ha et system som holder rede på hvilke underliggende deklarasjoner som omfattes av samledeklarasjonen. En oversikt over dette skal føres i lagerjournalen. 7. Lagerjournalen og de underliggende deklarasjonsskjemaene bør oppbevares i 10 år for å sikre sporbarhet for avfallet. Viktig å være klar over: Den som samdeklarerer er å anse som avfallsprodusent, og påtar seg avfallsprodusentens ansvar ved deklarering. Dette kan medføre økt ansvar ved eventuell uhell. Ved å samdeklarere kolli løper du en risiko for å miste sporbarheten. Dette kan løses ved å merke alle kolli med et løpenummer som kan finnes igjen i lagerjournalen og som identifiserer det originale deklarasjonsnummeret. Samdeklarering stiller strenge krav til føring av lagerjournal. Lagerjournalen skal ivareta sporbarheten fra samdeklarasjonene til de ulike enkeltdeklarasjonene. For å sikre sporbarhet bør lagerjournalen som et minimum ha følgende elementer: deklarasjonsnummer avfallsprodusent mottatt dato avfallsstoffnummer EAL-kode fareklasse lagerplass/tank overført samdeklarasjon nr behandlet hos/viderelevert til (dato, navn). Oktober 2004 side 19

20 5 JOURNALFØRING Journalføring av farlig avfall blir sterkt vektlagt av myndighetene, og manglende eller dårlig journalføring blir ofte registrert som avvik ved kontroller fra myndighetene. Det skal føres journal over alt farlig avfall som mottas. Hvilke opplysninger som skal føres i journalen, fremgår av tillatelsen fra SFT eller fylkesmannen. Kommuner skal som regel forholde seg til bestemmelsene i vedlegg 2 til avfallsforskriftens kapittel 11. Her heter det at: Den som driver mottaksordningene skal føre journal for farlig avfallsforetagendet som omfatter alle nødvendige opplysninger om farlig avfall. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Journalene skal være lett tilgjengelig ved kontroll. De skal oppbevares i minst 3 år. Fylkesmannen kan pålegge den som driver mottaksordningene å sende forurensningsmyndighetene eller andre offentlige organer kopier eller sammendrag av alle journaler. Journalen bør fylles ut senest samme dag som avfallet mottas. Innsamlere med eget lager kan føre journalen når de har plassert avfallet på lageret. Når avfallet sendes videre skal avfallet føres ut av journalen samtidig som dato og hvilken avfallsaktør som mottar avfallet angis. Et forslag til journal er vist i kapittel 7.2. Mange kommunale mottak har valgt å føre to journaler; en for farlig avfall fra virksomheter og en annen for farlig avfall fra husholdninger. Journal for avfall fra virksomheter føres som angitt ovenfor. Når det gjelder farlig avfall fra husholdninger, er det mange som velger å ha en tilleggsjournal basert på avfallsstoffnummer der det avfallet som mottas i løpet av en dag føres inn ved dagens slutt. Deklarasjonsskjemaet (ett for hvert avfallsstoffnummer) fylles ut først idet avfallet sendes videre. Samtidig føres mottatt farlig avfall fra husholdninger inn i den egentlige journalen. Noen mottak har som rutine å legge en kopi av lagerjournalen i en postkasse utenfor porten hver ettermiddag. I tilfelle av en brann kan brannvesenet på denne måten skaffe seg oversikt over hva slags avfall som befinner seg på lageret. Oktober 2004 side 20

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune Vedlegg spørsmål nr. 206 til skriftlig besvarelse 0101 Halden 7 880 31 520 0104 Moss 7 995 31 980 0105 Sarpsborg 14 138 56 554 0106 Fredrikstad 19 733 78 930 0111 Hvaler 1 161 4 645 0118 Aremark 477 1

Detaljer

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012 0101 Halden 6 681 000 3 340 500 3 447 396 3 561 160 1 543 0104 Moss 6 753 000 3 376 500 3 484 548 3 599 538 1 560 0105 Sarpsborg 11 672 000 5 836 000 6 022 752 6 221 503 2 696 0106 Fredrikstad 16 583 000

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Midler til fordeling trinn

Midler til fordeling trinn Fordeling av midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn Midler til fordeling 1.-4. trinn 1 193 500 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn: 0101 Halden 6 746 817 0104 Moss 6 969 674 0105 Sarpsborg 12 480 539

Detaljer

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2 Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2009) 0101 Halden 39 0 0 0104 Moss 137 4 0 0105 Sarpsborg

Detaljer

Totalt antall innbyggere

Totalt antall innbyggere Totalt antall innbyggere Innbyggere fordelt etter alder per 1.7.2014 0-1 år 0-17 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 18-49 år 23-66år 50-66 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0101 Halden 30 230 620 6 354 1 396 3 571 2 775 12

Detaljer

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr)

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr) budsjettet Aps 0101 Halden 2 092 18 3 399 32 0104 Moss 2 222 19 3 610 34 0105 Sarpsborg 3 689 31 5 994 56 0106 Fredrikstad 5 346 45 8 687 82 0111 Hvaler 260 2 422 4 0118 Aremark 90 1 146 1 0119 Marker

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Spm: av økte frie kommunene. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 0104 Moss 21 045 0105 Sarpsborg 38 052 0106 Fredrikstad 52 832 0111 Hvaler 3 037 0118 Aremark 1 304 0119 Marker 2 769

Detaljer

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter innbyggertall 0101 Halden 18 920 5 785 24 705 6 086 0104 Moss 19 720 5 587 25 307 5 878 0105 Sarpsborg 34 456 10 332 44 788 10 870 0106 Fredrikstad 48 540 14 542 63 082 15 299 0111 Hvaler 2 679 866 3 546

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 101 Halden 20170921 90 10 885 223 10 536 302 1 123 392 62 18 119 1 459 734 27 54 064 70 20 104 Moss 20170921 101 19 558 984 20 161 108 1 811 693 77 23 528 1 291 411 22 58 701 79 22 105 Sarpsborg 20170921

Detaljer

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper Tabell 3b 1 Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig. 30-39 40-49 50-59 0101 Halden 78 64 80 80 81 78 0104 Moss 79 71 83 79 81 77 0105 Sarpsborg 75 59 77 79 80 73 0106 Fredrikstad 76 60 78 79 80 77

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /-

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /- 0101 HALDEN 3 5 8 0104 MOSS 1 4 5 0105 SARPSBORG 8 6 14 0106 FREDRIKSTAD 7 7 14 0111 HVALER 0 0 0 0118 AREMARK 0 0 0 0119 MARKER 0 0 0 0121 RØMSKOG 0 0 0 0122 TRØGSTAD 0 1 1 0123 SPYDEBERG 2 0 2 0124 ASKIM

Detaljer

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter avsetninger 101 HALDEN 0,4 72,6-13,2 104 MOSS 3,0 76,0 6,4 105 SARPSBORG -1,2 80,6 5,4 106 FREDRIKSTAD 2,7 81,7 6,0 111 HVALER 0,8 79,5 7,4 118 AREMARK 0,5 13,9 0,9 119 MARKER -2,1 51,4-2,1 121 RØMSKOG

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter avsetninger av 101 HALDEN 3,5 80,0-7,4 104 MOSS 4,2 72,9 11,5 105 SARPSBORG 3,2 82,7 9,1 106 FREDRIKSTAD 3,0 83,7 8,8 111 HVALER -0,5 90,8 4,8 118 AREMARK -0,3 83,5 0,9 119 MARKER 6,5 52,3 6,9 121 RØMSKOG

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr , per aldersgruppe. (Prosent) 20 50-0101 HALDEN 75,0 43,3 38,7 65,3 78,9 79,7 78,6 76,5 0104 MOSS 79,0 56,9 56,9 71,9 78,5 81,7 82,0 78,8 0105 SARPSBORG 76,8 31,2 44,9 71,1 78,3 82,5 81,1 75,9 0106 FREDRIKSTAD

Detaljer

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks den nåværende en ikke kan sammenliknes direkte med verdiene i endringen i vil bety for den enkelte kommune dersom dagens for regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet ikke endres. 101 HALDEN 51,6 67,2

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571 St.prp. nr. 1 (2007-2008), kap 571 0101 Halden 236 172 0 0 3 200 16 425 255 797 0104 Moss 209 850 0 0 3 300 24 106 237 256 0105 Sarpsborg 384 324 0 0 5 500 32 505 422 329 0106 Fredrikstad 556 883 0 0 7

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Tabell C: Utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene 2004.

Tabell C: Utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene 2004. 0101 Halden 0 0 0 0 1 072 21 1 093 0104 Moss 0 0 0 0 1 025 20 1 045 0105 Sarpsborg 0 0 0 0 1 840 37 1 876 0106 Fredrikstad 0 0 0 0 2 672 52 2 725 0111 Hvaler 0 0 0 0 137 3 140 0118 Aremark 0 50 0 0 62

Detaljer

0301 Oslo

0301 Oslo 0101 Halden 169 517 12 945 3 322 1 093 186 877 0104 Moss 171 171-47 860-5 285 1 045 119 071 0105 Sarpsborg 305 055-22 969 12 531 1 876 296 494 0106 Fredrikstad 431 243-27 685 5 357 2 725 411 640 0111 Hvaler

Detaljer

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt Frie inntekter korrigert for variasjonar i utgiftsbehov for kommunane. Tabellen viser inntekt per innbyggjar i landsgjennomsnittet. Tal frå 2006 Kommune prosent 0101 Halden 92 93 0104 Moss 93 100 0105

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 - satser i øre pr. liter innveid melk Kommune Satser 101 Halden 19 104 Moss 15 105 Sarpsborg 15 106 Fredrikstad 19 111 Hvaler 34 118 Aremark 33 119 Marker

Detaljer

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune.

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune. Halden kommune Moss kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Aremark kommune Marker kommune Rømskog kommune Trøgstad kommune Spydeberg kommune Askim kommune Eidsberg kommune Skiptvedt

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss 15 105 Sarpsborg

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler 101 HALDEN 127 494 279 558 12 1 469 104 MOSS 139 598 293 591 12 1 632 105 SARPSBORG 235 975 520 1 048 23 2 802 106 FREDRIKSTAD 338 1 378 734 1 485 46 3 982 111 HVALER 15 52 39 70 0 176 118 AREMARK 5 15

Detaljer

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner Vedlegg 2: Endring i årsverk til. Alle kommuner (ordinær 0101 Halden 4,79-4,09 1,55-5,29 0104 Moss 0,24-3,41 1,15-5,78 0105 Sarpsborg -4,06-20,1-9,40-28,78 0106 Fredrikstad 4,41 8,69-1,41-4,14 0111 Hvaler

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner Styrking - Kommuner Tabellforklaring: Kol. 1: Kol. 2: Kol. 3: Styrking av. Fordelt etter skatteandel 2014, framskrevet med bef.tall. per 1.1.15, inkl. skatteutjevning (1000 kr) Kompensasjon for endringer

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 1.672 156 474 93 839 90 20. 0104 MOSS 31.802 1.795 102 498 227 798 102 67. 0105 SARPSBORG 54.192 3.299 367 857 222 1.574 197 82. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 4.962 588 1.204 367 2.310

Detaljer

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17)

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) Vedlegg 4:, andel uten godkjent og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) med godkjent Andel assistentårsverk Østfold 88,6 4,9 6,5 0101 Halden 91,3 5,1 3,6 0104 Moss 87,3 3,1 9,6 0105 Sarpsborg 89,2

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene Vedlegg 1, kommunene Tabellforklaring: Kol. 1: Prop. 1 S (2016-), (1 000 kr). Kol. 2: innbyggertilskudd pga. øremerking av midler til tidlig (1 000 kr). Kol. 3: innbyggertilskudd redusert spørsel pga.

Detaljer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Sametingsvalget 2013 Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Kommuner som er markert med fet skrift har 30 eller flere stemmeberettigede

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

Intervall for endringer Rapporten er kjørt

Intervall for endringer Rapporten er kjørt Intervall for endringer 01.10.2015-30.09.2016 Rapporten er kjørt 21.10.2016 Til bruk Kommunenr. Kommunenavn FDV 2017 101 HALDEN 389 104 MOSS 55 105 SARPSBORG 612 106 FREDRIKSTAD 663 111 HVALER 156 118

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till. Ansatte etter fylke, gjennomsnittlig, grunnlønn, faste variable tillegg til grunnlønn variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. 0101 HALDEN 2.447 2.229 1.672 40.819 37.338

Detaljer

Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling

Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling Ekstravakter og sesongstillinger er ekskludert Akkumulerte tall fra 1.2.2017-31.12.2017 Utlyser: Fylke/Kommune Heltid Deltid Uspesifisert Total

Detaljer

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 30. august 2017

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 30. august 2017 Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 30. august 2017 Kommune Kommunenummer Stemmeberettigede Totalt antall stemt Prosent stemt 0101 Halden 23 247 1 610 6,9 % 0104 Moss 23 560 2 074 8,8

Detaljer

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 23. august 2017

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 23. august 2017 Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 23. august 2017 Kommunenummer Kommune Stemmeberettigede Totalt antall stemmer Prosent stemt 0101 Halden 23 247 783 3,4 % 0104 Moss 23 560 1 185 5,0

Detaljer

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 3. september 2017

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 3. september 2017 Side 1/9 Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 3. september 2017 Kommunenummer Kommune Stemmeberettigede Totalt antall stemmer Prosent stemt 0101 Halden 23 247 1 837 7,9 % 0104 Moss 23

Detaljer

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 6. september 2017

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 6. september 2017 Side 1/10 Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 6. september 2017 Kommune Kommunenummer Stemmeberettigede Totalt antall stemmer Prosent stemt 0101 Halden 23 247 2 695 11,6 % 0104 Moss

Detaljer

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 5. september 2017

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 5. september 2017 Side 1/10 Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 5. september 2017 Kommunenummer Kommune Stemmeberettigede Totalt antall stemmer Prosent stemt 0101 Halden 23 247 2 568 11,0 % 0104 Moss

Detaljer

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 4. september 2017

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 4. september 2017 Side 1/10 Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 4. september 2017 Kommune Kommunenummer Stemmeberettigede Totalt antall stemmer Prosent stemt 0101 Halden 23 247 2 387 10,3 % 0104 Moss

Detaljer

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 7. september 2017

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 7. september 2017 Side 1/10 Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 7. september 2017 Kommunenummer Kommune Stemmeberettigede Totalt antall stemmer Prosent stemt 0101 Halden 23 247 3 000 12,9 % 0104 Moss

Detaljer

Tabell HOVEDSTILLINGER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Turnover per kommune. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent

Tabell HOVEDSTILLINGER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Turnover per kommune. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent Turnover per. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent i i 0100 ØSTFOLD 87,7 4,8 7,5 0101 HALDEN 88,4 1,5 10,1 0104 MOSS 86,1 2,2 11,6 0105 SARPSBORG 89,0 1,8 9,2 0106 FREDRIKSTAD 88,0 1,6 10,4 0111 HVALER

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Bygg og byggningsendringer

Bygg og byggningsendringer Intervall for endringer 01.10.2014-30.09.2015 Rapporten er kjørt 16.10.2015 Bygg og byggningsendringer for FDVavtaler 2016 Kommunenr. Kommunenavn FDV 2016 101 HALDEN 263 104 MOSS 70 105 SARPSBORG 547 106

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 8. september 2017

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 8. september 2017 Side 1/10 Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 8. september 2017 Kommune-nummer Kommune Stemme-berettigede Totalt antall stemmer Prosent stemt 0101 Halden 23 247 3 221 13,9 % 0104 Moss

Detaljer