MOTTAK AV FARLIG AVFALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOTTAK AV FARLIG AVFALL"

Transkript

1 MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004

2 Oktober 2004 side 2

3 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i forbindelse med håndtering av farlig avfall. Dette omfatter kontroll av avfall som mottas, journalføring og håndtering av deklarasjonsskjema for farlig avfall. Veilederen utfyller Norsas Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. Denne kan kjøpes hos Norsas, og inneholder blant annet en komplett oversikt over den europeiske avfallslisten (EAL), eksempler på de forskjellige typene farlig avfall og gir veiledning om emballering og merking av farlig avfall. Dessuten kan man finne nyttig informasjon i kapittel 11 i avfallsforskriften, og i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane ( ADR ). Denne veilederen representerer Norsas beste skjønn vedrørende håndtering av farlig avfall. Tross dette kan den inneholde feil eller mangler. Norsas fraskriver seg ethvert ansvar for skader, avvik eller ressurstap som eventuelle feil eller mangler i denne veilederen kan medføre. Norsas takker Bernt Andersen, Renor AS, som har lest gjennom veilederen og kommet med verdifulle innspill. Oktober 2004 side 3

4 Oktober 2004 side 4

5 1 MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV AVFALL FRA VIRKSOMHETER MOTTAK AV AVFALL FRA HUSHOLDNINGER MOTTAK AV FARLIG AVFALL FRA ANNEN AVFALLSAKTØR VIDEREFORSENDELSE AV AVFALL TIL EN ANNEN AKTØR SPESIELT OM TRANSPORTØRER, SKADESANERERE OG CONTAINERUTLEIERE 13 2 HÅNDTERING AV DEKLARASJONSSKJEMAET DEKLARASJONSSKJEMAETS DELER OVERSENDELSE AV DEKLARASJONENS DEL 2/RØD DEL TIL NORSAS 15 3 FAKTURERING AV DEKLARASJONSGEBYRET 16 4 SAMDEKLARERING INNLEDNING - BAKGRUNN DEFINISJON OVERORDNEDE KRAV FRA SFT RETNINGSLINJER FRA NORSAS 18 5 JOURNALFØRING 20 6 INFORMASJON TIL BEHANDLINGSANLEGG FOR EE-AVFALL INNLEDNING E-NUMMER FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER OG EAL-KODER FOR EE-AVFALL AKTØR FØRSTE LEDD 22 7 VEDLEGG KOMMUNENUMMER FORSLAG TIL LAGERJOURNAL OVERSIKT OVER AVFALLSSTOFFNUMMERNE FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER OG EAL-KODER FOR UTMONTERTE FARLIGE KOMPONENTER I EE-AVFALL FORSLAG TIL N.O.S. POSISJONER EKSEMPEL PÅ UTFYLLING AV DEKLARASJONSSKJEMA 32 Oktober 2004 side 5

6 Oktober 2004 side 6

7 1 MOTTAK AV FARLIG AVFALL Med mottak av farlig avfall menes at avfallsaktøren overtar avfallet fra en avfallsprodusent eller en annen avfallsaktør. Med avfallsaktør menes et firma som har tillatelse til å håndtere farlig avfall (innsamler, mottaker eller behandler). Tillatelse gis av Statens forurensningstilsyn eller Fylkesmannens miljøvernavdeling. Kommunale mottak trenger i visse tilfeller ikke tillatelse, men vi regner dem likevel som avfallsaktører. 1.1 Mottak av avfall fra virksomheter Virksomheter skal levere farlig avfall til innsamler eller betjente mottak, fordi de har plikt til å deklarere avfallet. Det er bare innsamlere og mottak som kan gi kvittering for levert avfall, og virksomheter er derfor henvist til disse to typene aktører. Ved mottak skal aktøren påse at følgende er oppfylt idet han overtar avfallet fra avfallsprodusenten: Deklarasjonsskjemaet skal være fullstendig og korrekt utfylt over den tykke streken, og underskrevet av avfallsprodusenten Avfallet skal ha ren, solid og tett emballasje som er egnet for transport og lagring av avfallet Hvert kolli skal være merket med deklarasjonsnummeret De fleste typer farlig avfall omfattes av regelverket om transport av farlig gods på vei (ADR), og da gjelder i tillegg følgende: Hvert kolli skal være merket med korrekt(e) fareseddel(er). Hvert kolli skal være merket med avfallets UN-nummer. Emballasjen skal være i samsvar med ADR (blant annet være UN-godkjent) Kontroll av avfallsprodusentens utfylling av deklarasjonsskjema Alle som håndterer farlig avfall trenger korrekte og tilstrekkelige opplysninger slik at de kan håndtere det riktig. For dem er det viktig at avfallets farlige egenskaper blir beskrevet, blant annet med riktig avfallsstoffnummer og transportklassifisering (dersom avfallet også er farlig gods). På denne måten kan mottakeren foreta nødvendige sikkerhetstiltak ved håndtering av avfallet. Dersom opplysningene er feil eller mangelfulle kan dette føre til alvorlige ulykker og/eller skadelige utslipp til miljøet. Avfallsprodusenten skal fylle ut deklarasjonsskjemaet over den tykke horisontale streken. Aktøren som mottar farlig avfall er ansvarlig for å påse at avfallet er deklarert og skal påse at deklarasjonen følger avfallet videre. Oktober 2004 side 7

8 Følgende poster på deklarasjonsskjemaet skal være tydelig fylt ut av avfallsprodusenten (alle er over den tykke streken på skjemaet og merket med en stjerne, * ): Organisasjons-/enhetsnummer til avfallsprodusenten 1 Navn, gateadresse og postnummer til avfallsprodusenten (bruk ikke forkortelser) EAL-kode Avfallsstoffnummer Avkrysning for kg eller liter Antall kilo/liter Transportklassifisering Dato Underskrift Aktørene står fritt til å kreve ytterligere opplysninger utover dette, f.eks. hvis det har betydning for håndtering eller transport av avfallet. Mangelfullt utfylte deklarasjonsskjemaer vil bli returnert fra Norsas til aktøren. Organisasjons-/enhetsnummer Organisasjonsnummer skal fylles ut av alle som plikter å registrere seg i enhetsregisteret ( Brønnøysundregisteret ). Hvis avfallsprodusenten er en underliggende bedrift i et konsern eller flerbedriftsforetak, eller er en del av en større organisasjon skal organisasjonsnummeret for den lokale, underliggende enheten, det såkalte enhetsnummeret brukes. Feil bruk av organisasjons- eller enhetsnummer kan medføre at avfallsprodusenten ikke kan dokumentere at avfallet er levert til lovlig behandling og/eller at deklarasjonsgebyret ikke faktureres korrekt. Kapittel 3 inneholder nærmere opplysninger om korrekt bruk av slike nummer. Avfallsprodusentens navn Normalt er det ikke usikkerhet om navnet til avfallsprodusenten. For firmaer som er del av kjeder eller franchisevirksomhet, f.eks. fotoforretninger og bensinstasjoner, er firmaet noen ganger registrert under et annet navn enn navnet på kjeden. For at leveransen skal kunne registreres korrekt er det viktig at firmaets korrekte navn benyttes, dvs det navnet som er registrert i enhetsregisteret. For skip skal navn og organisasjonsnummer på rederiet føres opp, mens skipets navn kan stå i feltet nærmere beskrivelse. Før gjerne opp IMO-nummeret her, hvis det er kjent. EAL-kode EAL-kodene finnes i vedlegg 1 til avfallsforskriftens kapittel 11. De finnes også i Norsas veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. 1 Opplysninger om avfallsprodusent skal stå i felt A. Opplysningene i felt B er kun til hjelp for aktørenes fakturering og har ingen betydning for verken myndigheter eller Norsas. Oktober 2004 side 8

9 For å identifisere avfallet entydig skal det brukes 6 sifre. De to siste sifrene skal ikke begge være null. Alle EAL-koder kan brukes, også de som ikke er merket med stjerne. Avfallsstoffnummer En liste over avfallsstoffnummerne finnes i kapittel 7.3, og på baksiden av den grønne gjenparten av deklarasjonsskjemaet. Transportklassifisering Hvis avfallet er farlig gods under transport, må det krysses av for ADR (veitransport), RID (jernbanetransport) eller IMDG (sjøtransport). Når man har krysset av for transportformen, må også UN-nummer, og tilhørende klassifisering fylles ut. Deklarasjonsskjemaet fungerer da som transportdokument for farlig gods. For sjøtransport blir skjemaet i de fleste tilfeller godtatt som transportdokument, men kapteinen har rett til å kreve ytterligere dokumentasjon. Dersom avfallet ikke er klassifiseringspliktig, skal man krysse av på Ikke klassifiseringspliktig. Ved transport av farlig avfall som er farlig gods kan det være hensiktsmessig å benytte seg av n.o.s. posisjoner. Forslag til n.o.s. posisjoner er gitt i kapittel 7.5. Underskrift fra avfallsprodusent (rett over den tykke vannrette streken) Deklarasjonsskjemaet skal være underskrevet av en ansvarlig person hos avfallsprodusenten. Grunnen til dette er at underskriften forplikter avfallsprodusenten juridisk på at innholdet i deklarasjonsskjemaet er riktig; deklarasjonsskjemaet blir i denne sammenheng nærmest å betrakte som en juridisk bindende avtale. Et deklarasjonsskjema som ikke har underskrift fra en ansvarlig person kan dermed være verdiløst for avfallsaktøren Aktørenes utfylling av deklarasjonsskjemaet (Under den tykke sorte streken ) Aktører som mottar farlig avfall fra en avfallsprodusent skal fylle ut rubrikken Fylles ut av aktør første ledd. Aktører som mottar farlig avfall fra en annen aktør, skal fylle ut første ledige felt under rubrikken Øvrige aktører Fylles ut av aktør første ledd Første ledd er den avfallsaktøren som overtar avfallet fra avfallsprodusenten. I rubrikken Fylles ut av aktør første ledd skal følgende poster være utfylt: Aktørens registreringsnummer (reg.nr.) Dato for mottak av aktøren og underskrift av aktøren Kommunenummer Reg. nr. Registreringsnummeret er Norsas identifisering av aktørene. Alle aktører har fått oppgitt et femsifret registreringsnummer fra Norsas. Underskrift fra aktør Når aktør første ledd underskriver, gir han avfallsprodusenten kvittering på at denne har levert avfallet og aktøren erkjenner at avfallsleverandøren har fylt ut sin del av skjemaet Oktober 2004 side 9

10 tilstrekkelig. At aktøren undertegner deklarasjonen betyr altså ikke at han tar ansvar for at opplysningene fra avfallsprodusenten er riktige, kun at de aktuelle punktene er utfylt (Se også kapittel 2). Aktøren har plikt til å påpeke åpenbare feil eller mangler ved utfyllingen eller ved emballasjen. Om nødvendig kan han nekte å ta imot avfallet. Dette kan være aktuelt hvis avfallet ikke er tilfredsstillende emballert eller hvis aktøren ikke har tilstrekkelige opplysninger om sammensetningen til å sikre en forsvarlig håndtering. Del 5 (gul del) skal ikke gis til avfallsprodusenten før deklarasjonsskjemaet er underskrevet av en avfallsaktør. Se nærmere omtale i kapittel 1.5. Kommentarer fra aktør Dette feltet brukes for kommentarer eller tilleggsopplysninger til det som avfallsprodusenten har oppgitt, f.eks. hvis det er uoverensstemmelse mellom oppgitt og reell mengde. Dette kan være tilfelle hvis avfallsprodusenten har brukt galt avfallsstoffnummer eller hvis mengden er feil oppgitt av avfallsprodusenten. Hvis aktør første ledd foretar forbehandling som endrer mengden, f.eks. avtapping av vann, skal mengden ikke korrigeres i tallfeltet, men kun tas med som en kommentar i anmerkningsfeltet (tekstfeltet). Norsas registrerer brutto innlevert mengde avfall, inklusiv vann. Alle aktører kan benytte dette feltet. Kommunenummer Det var egentlig tenkt at avfallsprodusenten skulle fylle ut dette feltet. Erfaringsmessig viser det seg imidlertid at kommunenummer er lite kjent blant virksomheter, slik at det i praksis blir aktørens oppgave å sørge for utfylling av dette feltet. Kommunenummerne er listet i kapittel 7.1. Kommunenummer til den kommunen som avfallet oppstod i skal benyttes. Hvis avfallet kommer fra skip, skal ilandføringskommunen føres opp ledd, 3. ledd osv. Alle aktører som overtar avfallet etter aktør første ledd, skal i rekkefølge påføre sitt registreringsnummer, dato og navn Behandlingsanlegg Behandlingsanlegget påfører sitt registreringsnummer og dato avfallet blir behandlet. Hvis avfallsprodusenten leverer direkte til behandlingsanlegget, fyller behandlingsanlegget også ut feltet Fylles ut av aktør første ledd. Det er kun de anleggene som sluttbehandler avfallet som skal føre seg opp under denne posten. Forbehandling som f.eks. filtrering, blanding og separering er ikke sluttbehandling. Oktober 2004 side 10

11 1.2 Mottak av avfall fra husholdninger Aktuelle løsninger for å få tatt hånd om farlig avfall fra husholdningene er: Ubetjente stasjoner ( miljøstasjon og lignende) Betjente stasjoner Mobile anlegg/henteordninger ( miljøbuss og lignende) Ved mottak av farlig avfall fra husholdninger gjelder de samme reglene som for farlig avfall fra virksomheter; det må sorteres og klassifiseres etter avfallsstoffnummer, emballeres og journalføres. Forskjellen ligger i at privatpersoner ikke behøver å fylle ut deklarasjonsskjema ved levering av avfallet. Dette løses ved at kommunen trer inn i avfallsprodusents sted, slik at kommunen føres opp som avfallsprodusent på deklarasjonsskjemaet. Da skal ruten fra husholdninger være avkrysset. Resten av skjemaet fylles ut på vanlig måte. NB! I tilfeller der kommunen deltar i et interkommunalt samarbeid, skal de enkelte kommunene angis som avfallsprodusent slik at opphavskommunen kan registreres korrekt. De fleste kommuner videreleverer sitt farlige avfall til en innsamler av farlig avfall. Både kommunen og innsamleren har status som avfallsaktører, og begge har rett til å regne seg som aktør først ledd. Dersom kommunen velger å la innsamleren føre seg opp som aktør første ledd, blir det imidlertid enklere for kommunen å dokumentere hvor avfallet tar veien. Den gule gjenparten blir da kommunens kvittering for at avfallet er viderelevert på forsvarlig måte. 1.3 Mottak av farlig avfall fra annen avfallsaktør Avfall og deklarasjoner kontrolleres før avfallet journalføres. Aktøren fyller ut første ledige post på deklarasjonen under Øvrige aktører. Husk at den avfallsaktøren som tar hånd om den røde delen av deklarasjonsskjemaet også har ansvaret for å sende den inn til Norsas. Innsenderen blir fakturert deklarasjonsgebyret fra SFT. Oktober 2004 side 11

12 1.4 Videreforsendelse av avfall til en annen aktør Emballasjen skal ha synlig påført nummeret (med vannfast tusj) til den/de deklarasjonene som beskriver inneholder i emballasjen. Hvis avfallsleverandøren ikke har påført dette nummeret, skal avfallsaktøren gjøre det. Gammel merking og tekst på emballasjen som ikke har noe med innholdet å gjøre, skal fjernes eller males over. Avfallsleverandøren er ansvarlig for at avfallet er forskriftsmessig emballert og merket. Hvis det er åpenbart at det ikke er forsvarlig pakket, kan avfallsaktøren avvise avfallet eller sørge for at det omemballeres. Avfallsemballasjen skal være ren, hel og egnet til lagring og transport av det aktuelle stoffet. Hvis avfallet er farlig gods etter ADR, RID eller IMDG, skal emballasjen være merket med faresedler og påført avfallets UN-nr. Ved forsendelse av farlig gods på vei (etter ADR) skal skriftlige instruksjoner (transportuhellskort) legges ved. Disse kan kjøpes hos Norsas. Aktørene bør ha aktuelle faresedler tilgjengelig. En oversikt over forhandlere av faresedler finnes i ADR-boken. Del 1 (grønn del) og 3 (lilla del) av deklarasjonen følger avfallet videre. Avfallet føres ut av lagerjournalen. Oktober 2004 side 12

13 1.5 Spesielt om transportører, skadesanerere og containerutleiere Transportører, skadesanerere og containerutleiere har til felles at de vanligvis ikke regnes som verken avfallsprodusenter eller aktører. Dette har vesentlig betydning for korrekt utfylling av deklarasjonsskjemaet. Avfallsprodusent er den som er ansvarlig for forurensningen. Dette følger av forurensingslovens 7. Avfallsprodusent er dermed den som eier eller har ansvar for det farlige avfallet idet det kasseres. Dersom en avfallsprodusent bruker et containerfirma eller en skadesanerer til å demontere eller transportere bort avfallet skal deklarasjonsskjemaet fylles ut senest idet avfallet transporteres bort, og det skal fylles ut med navn og adresse på den som eide avfallet frem til det ble transportert vekk. For avfall som demonteres fra bygninger (f.eks. asbest eller PCB-holdige isolerglassruter) er hovedregelen at den som eier bygningsmassen skal føres opp som avfallsprodusent. Dersom en ikke-aktør transporterer farlig avfall frem til et mottak skal han ta med seg det underskrevne deklarasjonsskjemaet frem til mottaket, og få mottaket til å kvittere som aktør første ledd. Deretter sendes den kvitterte, gule gjenparten til avfallsprodusenten, mens mottaket tar seg av de gjenværende fire gjenpartene. Farlig avfall som oppstår ved den normale driften til transportører, skadesanerere og containerutleiere skal selvsagt deklareres av firmaet selv. I tilfeller der det dreier seg om små avfallspartier der det ikke er mulig å identifisere avfallsprodusenten sikkert, kan avfallet deklareres i eget navn. Vi understreker at dette er unntakstilfeller og at det må skje på eget ansvar fordi det er en omgåelse av bestemmelsene i forskriften. Som aktør regnes virksomheter som enten har tillatelse til håndtering av farlig avfall, samt kommunale mottak som ikke behøver egen tillatelse, jf avfallsforskriften Det er bare slike som har lov til å føre seg opp som aktør på deklarasjonsskjemaet, og det er bare aktører med eget registreringsnummer som har lov til å sende inn deklarasjoner til Norsas. Dersom andre sender inn deklarasjoner til Norsas, kan dette i verste tilfelle føre til at avfallsprodusenten ikke får registrert at han har levert sitt farlige avfall. Vitek: er dette rett sted å ha dette avsnittet? Hva med kapittel 2) Oktober 2004 side 13

14 2 HÅNDTERING AV DEKLARASJONSSKJEMAET 2.1 Deklarasjonsskjemaets deler Deklarasjonsskjemaet består av 5 deler, og det er spesielt viktig at del 2 (rød del) og del 5 (gul del) håndteres riktig: Del 2 (rød) Sendes til Norsas av avfallsaktør første ledd (se unntakene i pkt. 2.2) Hovedregelen er at røde deler skal sendes Norsas, som registrerer skjemaene. Skjemaer fra én måned skal sendes inn senest den 15 i den etterfølgende måneden, sammen med eget oversendelsesskjema. Det er ikke lenger nødvendig å summere opp mengden eller angi antall skjemaer, men det bør ikke være mer enn ca 70 skjemaer i hver oversendelse. Del 5 (gul) Avfallsprodusentens kvittering Del 5 gis til avfallsprodusenten etter at avfallsaktøren har mottatt avfallet og skrevet under. Den gule gjenparten er avfallsprodusentens kvittering på at han har levert farlig avfall til en avfallsaktør, og at han har oppfylt sine forpliktelser i henhold til avfallsforskriften. Avfallsprodusenten bør arkivere denne delen forsvarlig. Del 1 (grønn) Følger vanligvis avfallet frem til behandling Grønne deler skal ikke sendes til Norsas når avfallet er behandlet. Behandlingsanlegget kan derfor benytte denne delen på den måten det anser hensiktsmessig, for eksempel i egne arkiver. Del 3 (lilla) Del 4 (blå) Følger ofte avfallet frem til behandling Tidligere var det krav om at siste ledd (behandlingsanlegget) skulle sende denne delen til avfallsprodusent når avfallet var behandlet. I dag kan denne benyttes etter avfallsaktørens ønske. Beholdes av aktøren Del 4 skal normalt beholdes av første ledd. Dersom avfallet skal innom flere aktører bestemmer aktørene selv hvem som beholder del 4, og hvem som får kopi(er). Eventuelt kan etterfølgende ledd beholde del 3. Oktober 2004 side 14

15 2.2 Oversendelse av deklarasjonens del 2/rød del til Norsas Det er bare del 2 (rød del) som skal sendes til Norsas. Aktør første ledd er normalt ansvarlig for å sende del 2 av deklarasjonsskjemaene til Norsas. Det gjelder imidlertid følgende absolutte unntak for disse avfallsstoffnummerne: 7011 refusjonsberettiget spillolje: Del 2 skal sendes inn av refusjonsanlegget 7043 refusjonsberettiget TRI: Del 2 skal sendes til Norsas av aktør første ledd, ihht. egne prosedyrer for denne avfallstypen kadmiumholdige batterier: Del 2 sendes til Rebatt AS 7092 blyakkumulatorer: Del 2 sendes til AS Batteriretur 7093 kun oppladbare småbatterier: Del 2 sendes til AS Batteriretur 7211 PCB-holdige isolerglassvinduer. Inntil videre sendes rød gjenpart til Norsas av første ledd, men det kan komme endringer i løpet av 2004 eller For øvrige avfallstyper har aktør første ledd anledning til å avtale at etterfølgende aktører sender del 2 til Norsas. Dette kan f.eks. være aktuelt for kommuner som har egne avtaler med en innsamler. Dersom aktør første ledd har gitt fra seg den røde delen skal han ikke sende inn verken kopi eller andre deler av skjemaet til Norsas. Hvis avfallet leveres direkte til behandlingsanlegget sender behandlingsanlegget del 2 til Norsas. Deklarasjonsskjemaene skal sendes til Norsas senest den 15. i måneden etter at avfallet ble mottatt. Skjemaene skal være vedlagt et oversendelsesskjema, som fås fra Norsas. Oktober 2004 side 15

16 3 FAKTURERING AV DEKLARASJONSGEBYRET Statens forurensningstilsyn innkrever et deklarasjonsgebyr ihht bestemmelsene i avfallsforskriftens kapittel 12. Hovedregelen er at gebyret følger de røde delene av deklarasjonsskjemaene, dvs at den som sender inn de røde delene til Norsas får faktura fra SFT. Aktører som mottar røde deler fra andre aktører må være klar over at de blir belastet med deklarasjonsgebyr for deklarasjoner de sender til Norsas. Det er imidlertid gjort et unntak for lysstoffrør (200121/7086), der Renas AS blir fakturert for gebyret. Aktørene skal likevel sende inn deklarasjoner for lysstoffrør på vanlig måte, men i fakturaen vil alle slike deklarasjoner fremkomme med kr 0 i gebyr. Forskriftens 12-2 (med kommentarer) sier dette om gebyrstørrelsen: Gebyrets størrelse er kr 55,- pr. tonn avfall inntil 1000 tonn mottatt farlig avfall pr. år pr. bedrift. Når samlet årlig mottatt avfallsmengde blir større enn 1000 tonn, skal det ikke betales gebyr for den avfallsmengden som overstiger 1000 tonn. Med bedrift menes lokalt avgrenset, funksjonell enhet hvor det hovedsakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe. Virksomheter som drives lokalt atskilt skal regnes som egne bedriftsenheter. Denne definisjon av begrepet bedrift er i tråd med foretaksregisterets definisjon og for øvrig i tråd med etablert praksis på området. Dette er en videreføring av praksisen fra før Forskriften knytter seg opp til innholdet i bedriftsregisteret og hvordan lokale enheter er angitt her. Når avfallsprodusent skal angis forholder Norsas seg derfor til opplysningene i bedriftsregisteret, ved at det i hovedsak bare er enheter som finnes i bedriftsregisteret som kan angis som avfallsprodusent. Dette betyr at navn på båter, varemerker og liknende sjelden er gyldige navn på avfallsprodusenten. Det er derfor svært nødvendig at korrekt organisasjonsnummer finnes på deklarasjonsskjemaene, slik at gebyret beregnes riktig. Det medfører ofte en utfordring å finne riktig organisasjonsnummer for virksomheter som har flere avdelinger og/eller opererer innenfor flere næringer. I slike bedrifter vil lokale enheter (avdelinger) ha to organisasjonsnummer, ett for konsernet og ett for den lokale enheten. Tabellen nedenfor viser hvordan bedriftsregisteret deler inn et konsern i enheter: Organisasjonsnummer Enhetsnummer Navn Sted Næringsgruppe A BB BIL Tøyen Detaljhandel med motorkjøretøyer B BB BIL VERKSTED Tøyen Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer C BB BIL DETALJHANDEL Tøyen Detaljhandel med motorkjøretøyer D BB BIL DELESALG Tøyen Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer E BB BIL SALG SKÅRER Skårer Detaljhandel med F BB BIL VERKSTED SKÅRER Skårer motorkjøretøyer Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Oktober 2004 side 16

17 Dette firmaet har altså 6 enheter. I Norsas database har hver enhet et telleverk, og når en enhet passerer grensen på 1000 tonn blir det ikke lenger fakturert gebyr for denne enheten. Det er derfor svært viktig at farlig avfallet blir registrert på rett enhet. Hvis enhetsnummeret i kolonne 2 brukes på deklarasjonsskjemaet, vil avfallet bli registrert direkte på rett enhet. Hvis organisasjonsnummer brukes må Norsas på bakgrunn av andre opplysninger på deklarasjonsskjemaet velge hvilken av de 6 enhetene avfallet skal registreres på. Svært ofte angis konsernets organisasjonsnummer på deklarasjonsskjemaene. Dette er altså feil, ettersom det er nummeret til den lokale enheten som skal benyttes. For store konserner som leverer mer enn 1000 tonn farlig avfall hvert år er det avgjørende for riktig beregning av deklarasjonsgebyret at enhetsnummeret benyttes på deklarasjonsskjemaet. Hvis konsernets organisasjonsnummer brukes på deklarasjonsskjemaet vil Norsas etter beste skjønn fordele avfallet mellom de lokale enhetene. Dette kan bety at en eller flere enheter i konsernet kan komme til å betale feil deklarasjonsgebyr. Vi vil også gjøre oppmerksom på følgende: Norsas bruker primært organisasjonsnummeret for å identifisere avfallsprodusenten. Opplysningene i feltene navn og adresse brukes for å kontrollere om rett organisasjonsnummer er benyttet. Norsas bruker bedriftsregisterets definisjon av konsern og enheter. Hvis avfallsprodusenten ønsker andre eller mer detaljerte inndelinger er dette teknisk mulig, men Norsas må forelegge saken for SFT, som krever inn gebyret. Norsas vil returnere deklarasjonsskjemaer til avfallsaktøren der organisasjonsnummer mangler og deklarasjonen ikke inneholder andre opplysninger slik at bedriften kan finnes i bedriftsregisteret. Av praktiske grunner defineres året i henhold til de 12 periodene i Norsas registrering. Det avgjørende er når deklarasjonen kommer inn til Norsas. Normalt registreres deklarasjonene en til to måneder etter dato på deklarasjonsskjemaet. Fordi Norsas bruker bedriftsregisteret til å identifisere avfallsprodusenten kan det være avvik mellom det uoffisielle og offisielle navnet på avfallsprodusenten. Noen eksempler er: Veistasjoner finnes i bedriftsregisteret som Statens veivesen Bensinstasjoner kan ofte være registrert som et enkeltpersonforetak Eik Landbrukssenter og Bademiljø er eksempler på kjeder der de enkelte forretningene kan ha helt andre navn i bedriftsregisteret Flyplasser finnes under Avinor Båter finnes sjelden i bedriftsregisteret, i stedet skal farlig avfall deklareres på rederiet Oktober 2004 side 17

18 4 SAMDEKLARERING 4.1 Innledning - Bakgrunn Norsas har i samråd med Statens forurensningstilsyn utarbeidet nedenstående retningslinjer for samdeklarering. De kan endres eller tilbakekalles uten ytterligere varsel. Eventuell informasjon om dette vil i tilfelle bli gitt på Norsas tar ikke ansvar for økonomiske, juridiske eller andre konsekvenser som følge av samdeklarering. 4.2 Definisjon Å samdeklarere betyr at flere underliggende deklarasjoner føres over på en samledeklarasjon, som oftest for å redusere antall deklarasjoner som skal følge avfallet til videre håndtering. Ordet samdeklarering brukes ofte feil. En samledeklarasjon er en deklarasjon der flere såkalte underliggende deklarasjoner samles. Hvis derimot avfall fra flere avfallsprodusenter deklareres på samme deklarasjon, uten at det foreligger underliggende deklarasjoner, kalles dette for fellesdeklarering. 4.3 Krav fra SFT SFT har stilt følgende krav til samdeklarering: 1. Det forutsettes at samdeklarering ivaretar gjeldene krav til deklarering. 2. Samdeklarering skal ikke medføre at farlig avfall blir registrert flere ganger eller ikke blir registrert i det hele tatt. 3. Innsamlere og mottaksanlegg må til enhver tid vite hva som tas imot, hva som er lagret og hva som sendes videre. 4.4 Retningslinjer fra Norsas Norsas retningslinjer er: 1. Samdeklarering forutsetter at det finnes to eller flere underliggende deklarasjoner for avfallet. 2. De røde gjenpartene av de underliggende deklarasjonene skal sendes til Norsas på vanlig måte, innen den 15de i hver måned. Deklarasjonsgebyr beregnes på vanlig måte og faktura sendes til den som sender inn de røde gjenpartene. 3. Det er ikke anledning til å samdeklarere refusjonsberettiget spillolje for tidligere aktørledd enn refusjonsanlegg. Den røde gjenparten skal alltid følge med til refusjonsanlegget. Farlig avfall avfall som omfattes av refusjons- og/eller bransjeordninger skal heller ikke samdeklareres. Dette gjelder f.eks. PCB-holdige isolerglassruter. 4. Samdeklarering skal gjøres på et vanlig deklarasjonsskjema. For å unngå dobbeltregistrering skal den røde gjenparten i samdeklarasjonen fjernes og makuleres før deklarasjonen fylles ut. Under feltet Nærmere beskrivelse skal det angis at dette er en samledeklarasjon. Aktøren som samdeklarerer skal angi seg selv både som avfallsprodusent og aktør første ledd. 5. Alle kolli skal merkes med samdeklarasjonsnummeret ved viderelevering. Oktober 2004 side 18

19 6. Den som samdeklarerer skal ha et system som holder rede på hvilke underliggende deklarasjoner som omfattes av samledeklarasjonen. En oversikt over dette skal føres i lagerjournalen. 7. Lagerjournalen og de underliggende deklarasjonsskjemaene bør oppbevares i 10 år for å sikre sporbarhet for avfallet. Viktig å være klar over: Den som samdeklarerer er å anse som avfallsprodusent, og påtar seg avfallsprodusentens ansvar ved deklarering. Dette kan medføre økt ansvar ved eventuell uhell. Ved å samdeklarere kolli løper du en risiko for å miste sporbarheten. Dette kan løses ved å merke alle kolli med et løpenummer som kan finnes igjen i lagerjournalen og som identifiserer det originale deklarasjonsnummeret. Samdeklarering stiller strenge krav til føring av lagerjournal. Lagerjournalen skal ivareta sporbarheten fra samdeklarasjonene til de ulike enkeltdeklarasjonene. For å sikre sporbarhet bør lagerjournalen som et minimum ha følgende elementer: deklarasjonsnummer avfallsprodusent mottatt dato avfallsstoffnummer EAL-kode fareklasse lagerplass/tank overført samdeklarasjon nr behandlet hos/viderelevert til (dato, navn). Oktober 2004 side 19

20 5 JOURNALFØRING Journalføring av farlig avfall blir sterkt vektlagt av myndighetene, og manglende eller dårlig journalføring blir ofte registrert som avvik ved kontroller fra myndighetene. Det skal føres journal over alt farlig avfall som mottas. Hvilke opplysninger som skal føres i journalen, fremgår av tillatelsen fra SFT eller fylkesmannen. Kommuner skal som regel forholde seg til bestemmelsene i vedlegg 2 til avfallsforskriftens kapittel 11. Her heter det at: Den som driver mottaksordningene skal føre journal for farlig avfallsforetagendet som omfatter alle nødvendige opplysninger om farlig avfall. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Journalene skal være lett tilgjengelig ved kontroll. De skal oppbevares i minst 3 år. Fylkesmannen kan pålegge den som driver mottaksordningene å sende forurensningsmyndighetene eller andre offentlige organer kopier eller sammendrag av alle journaler. Journalen bør fylles ut senest samme dag som avfallet mottas. Innsamlere med eget lager kan føre journalen når de har plassert avfallet på lageret. Når avfallet sendes videre skal avfallet føres ut av journalen samtidig som dato og hvilken avfallsaktør som mottar avfallet angis. Et forslag til journal er vist i kapittel 7.2. Mange kommunale mottak har valgt å føre to journaler; en for farlig avfall fra virksomheter og en annen for farlig avfall fra husholdninger. Journal for avfall fra virksomheter føres som angitt ovenfor. Når det gjelder farlig avfall fra husholdninger, er det mange som velger å ha en tilleggsjournal basert på avfallsstoffnummer der det avfallet som mottas i løpet av en dag føres inn ved dagens slutt. Deklarasjonsskjemaet (ett for hvert avfallsstoffnummer) fylles ut først idet avfallet sendes videre. Samtidig føres mottatt farlig avfall fra husholdninger inn i den egentlige journalen. Noen mottak har som rutine å legge en kopi av lagerjournalen i en postkasse utenfor porten hver ettermiddag. I tilfelle av en brann kan brannvesenet på denne måten skaffe seg oversikt over hva slags avfall som befinner seg på lageret. Oktober 2004 side 20

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser inntekt per innbygger i prosent av lands. Tall fra 2008. 0101 Halden 92 92 0104 Moss 94 97 0105 Sarpsborg 92 94 0106

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Årsavgiften fakturert 2015

Årsavgiften fakturert 2015 Årsavgiften fakturert 2015 ØSTFOLD HALDEN 20 728 54 628 840 MOSS 18 874 52 255 710 SARPSBORG 36 859 100 366 355 FREDRIKSTAD 48 602 134 155 395 HVALER 3 341 8 869 605 AREMARK 1 418 3 284 800 MARKER 3 549

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Avstand til sone i km (2016)

Avstand til sone i km (2016) Innbyggere per 1.1.2016 Avstand til sone i km (2016) Avstand til nabo i km (2016) Strukturkriteri et, km for å nå 5000 innbyggere, 2016 Kommune 1 2 3 4 0101 Halden 30 544 83 492 59 145 2,92 0104 Moss 32

Detaljer

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 Kommune Tall i hele kroner Østfold 100 Østfold fylkeskommune 4 064 000 0101 Halden 907 500 0104 Moss 941 000 0105 Sarpsborg 1 624 500 549 500 0106

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr)

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) I alt 126 421 5,7 % 1 11 Rogaland 13 385 8,8 % 2 09 Aust-Agder 2 452 7,5 % 3 02 Akershus

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Fylke av I alt 68 241 2,6 7 738 13 Østfold 4 799 3,4 450 10 Akershus

Detaljer

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr Kommunenr Kommune Valgkrets Antall 0101 Halden Sør-Norge valgkrets 21 0104 Moss Sør-Norge valgkrets 11 0105 Sarpsborg Sør-Norge valgkrets 26 0106 Fredrikstad Sør-Norge valgkrets 29 0111 Hvaler Sør-Norge

Detaljer

Tenestemål i fylkesmannsembeta

Tenestemål i fylkesmannsembeta Tenestemål i fylkesmannsembeta Mållovsreglane som gjeld for regionale statsorgan, finn ein her: http://www.sprakradet.no/politikk-fakta/lov_og_rett/maallova/reglar/regionale/ Oversikt per 19.6.2009: Fylkesmannen

Detaljer

KOSTRA landbruk Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis.

KOSTRA landbruk Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis. Østfold 0101 Halden 27 1 10 0 12 6 2 18 12 88 0104 Moss 7 0 0 0 0 30 1 122 0 160 0105 Sarpsborg 14 2 113 51 5 191 160 9 90 635 0106 Fredrikstad 21 751 85 67 99 14 35 71 19 1162 0111 Hvaler 12 10 0 14 0

Detaljer

Forebyggende brannvern 2010

Forebyggende brannvern 2010 Forebyggende brannvern 2010 Feiing/ med piper/ildsteder A-objekter B-objekter Antall Antall Antall Antall Halden 0101 Halden 235 158 188 119 % 64 22 34 % 51 46 40 87 % 3 3 100 % 11437 3313 17389 6007 Mosseregionens

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Slåttemark Slåttemyr. Kalksjøer. x Sarpsborg X x Fredrikstad X x Hvaler X x Aremark x x Marker x x Rømskog x Trøgstad. x Spydeberg.

Slåttemark Slåttemyr. Kalksjøer. x Sarpsborg X x Fredrikstad X x Hvaler X x Aremark x x Marker x x Rømskog x Trøgstad. x Spydeberg. Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Total vekst 2011 Nr. Fylke Kommune Folkemengde Folkemengde Folketilvekst % Rennesøy ,43 % Hemsedal

Total vekst 2011 Nr. Fylke Kommune Folkemengde Folkemengde Folketilvekst % Rennesøy ,43 % Hemsedal 1 1142 Rennesøy 4 202 4 388 4,43 % 2 0618 Hemsedal 2 140 2 228 4,11 % 3 1523 Ørskog 2 120 2 202 3,87 % 4 1818 Herøy (Nordl.) 1 649 1 711 3,76 % 5 1724 Verran 2 609 2 705 3,68 % 6 0615 Flå 1 000 1 034 3,40

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Forebyggende brannvern 2008

Forebyggende brannvern 2008 13 A-objekter 13 A-objekter Brannvesen Kommune objekter objekter Agdenes 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 1622 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 Alstahaug brannvesen

Detaljer

Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kilde SSB - Kostra

Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kilde SSB - Kostra 0101 Halden 54 782 54 782 0104 Moss 8 621 55 747 0105 Sarpsborg 56 696 59 440 0106 Fredrikstad 62 426 66 966 0111 Hvaler 75 935 75 935 0118 Aremark 50 830 50 830 0119 Marker 38 168 38 311 0121 Rømskog

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Kommunen Kommune Kostnadsestimat per ummer

Kommunen Kommune Kostnadsestimat per ummer Kommunen Kommune Kostnadsestimat 2012 - per ummer 15.1.2013 0101 Halden 27 292 0104 Moss 31 477 0105 Sarpsborg 54 471 0106 Fredrikstad 78 243 0111 Hvaler 4 912 0118 Aremark 1 236 0119 Marker 3 722 0121

Detaljer

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Informasjon Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221 per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til barnehagesektoren)/(antall

Detaljer

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, 2016. Kommunane Tabellforklaring Kolonne 1: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 2: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 3 Uttrekk i rammetilskotet

Detaljer

Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr. 1. Satser for frakttilskudd

Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr. 1. Satser for frakttilskudd Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr Fastsatt av Statens landbruksforvaltning xx.xx.2013 med hjemmel i lov 12. mai. 1995 nr. 23 om jord 18 og forskrift 19. desember 2008 nr.

Detaljer

Utkast - Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr

Utkast - Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr Utkast - Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr Fastsatt av Statens landbruksforvaltning xx.xx.2012 med hjemmel i lov 12. mai. 1995 nr. 23 om jord 18 og forskrift 19. desember

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Andel av budsjette t til rekreasjo. Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger. tettsted

Andel av budsjette t til rekreasjo. Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger. tettsted Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsu Gang og sykkelvei i km som er et kommuna lt ansvar pr. 10 000 innb Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger Andel av

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger 2014-2017 Her er oversikten over hvor mange flyktninger hver enkelt kommune har blitt bedt om å bosette i 2014, 2015 og 2016, og hva som er plantall for bosetting i 2017. Du ser

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2012 0101 Halden 8048 3524 0104 Moss 7958 3479 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9175

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Østfold Henemark Aremark 3,0 - Alvdal Askim 3,0 - Eidskog 3,5 6,5 Eidsberg 3,0 - Elverum Fredrikstad 2,5 - Engerdal Halden 3,0 - - nær Trøndelag

Detaljer

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Innflyttingar Utflyttingar Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot I alt Av dette fra utlandet I alt

Detaljer

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk Kommune Innbyggere 0-19 år Tildeling, kroner Antall budsjetterte helsesøsterår sverk 2013 Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014 Endring årsverk Kommentar Oslo kommune 135991 18778002 236,95 259,45

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Fylke Kommune Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel som har tilsynsfører Antall plassert i fosterhjem i mer enn

Detaljer

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Informasjon Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger 20-66 år. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (242 Råd,

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008 Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2442 2008 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Innledning... 5 3. Mengder farlig avfall... 6 4. Nyheter og aktuelt... 8 4.1 Deklarasjonsskjemaer...

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer