MOTTAK AV FARLIG AVFALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOTTAK AV FARLIG AVFALL"

Transkript

1 MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004

2 Oktober 2004 side 2

3 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i forbindelse med håndtering av farlig avfall. Dette omfatter kontroll av avfall som mottas, journalføring og håndtering av deklarasjonsskjema for farlig avfall. Veilederen utfyller Norsas Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. Denne kan kjøpes hos Norsas, og inneholder blant annet en komplett oversikt over den europeiske avfallslisten (EAL), eksempler på de forskjellige typene farlig avfall og gir veiledning om emballering og merking av farlig avfall. Dessuten kan man finne nyttig informasjon i kapittel 11 i avfallsforskriften, og i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane ( ADR ). Denne veilederen representerer Norsas beste skjønn vedrørende håndtering av farlig avfall. Tross dette kan den inneholde feil eller mangler. Norsas fraskriver seg ethvert ansvar for skader, avvik eller ressurstap som eventuelle feil eller mangler i denne veilederen kan medføre. Norsas takker Bernt Andersen, Renor AS, som har lest gjennom veilederen og kommet med verdifulle innspill. Oktober 2004 side 3

4 Oktober 2004 side 4

5 1 MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV AVFALL FRA VIRKSOMHETER MOTTAK AV AVFALL FRA HUSHOLDNINGER MOTTAK AV FARLIG AVFALL FRA ANNEN AVFALLSAKTØR VIDEREFORSENDELSE AV AVFALL TIL EN ANNEN AKTØR SPESIELT OM TRANSPORTØRER, SKADESANERERE OG CONTAINERUTLEIERE 13 2 HÅNDTERING AV DEKLARASJONSSKJEMAET DEKLARASJONSSKJEMAETS DELER OVERSENDELSE AV DEKLARASJONENS DEL 2/RØD DEL TIL NORSAS 15 3 FAKTURERING AV DEKLARASJONSGEBYRET 16 4 SAMDEKLARERING INNLEDNING - BAKGRUNN DEFINISJON OVERORDNEDE KRAV FRA SFT RETNINGSLINJER FRA NORSAS 18 5 JOURNALFØRING 20 6 INFORMASJON TIL BEHANDLINGSANLEGG FOR EE-AVFALL INNLEDNING E-NUMMER FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER OG EAL-KODER FOR EE-AVFALL AKTØR FØRSTE LEDD 22 7 VEDLEGG KOMMUNENUMMER FORSLAG TIL LAGERJOURNAL OVERSIKT OVER AVFALLSSTOFFNUMMERNE FORSLAG TIL AVFALLSSTOFFNUMMER OG EAL-KODER FOR UTMONTERTE FARLIGE KOMPONENTER I EE-AVFALL FORSLAG TIL N.O.S. POSISJONER EKSEMPEL PÅ UTFYLLING AV DEKLARASJONSSKJEMA 32 Oktober 2004 side 5

6 Oktober 2004 side 6

7 1 MOTTAK AV FARLIG AVFALL Med mottak av farlig avfall menes at avfallsaktøren overtar avfallet fra en avfallsprodusent eller en annen avfallsaktør. Med avfallsaktør menes et firma som har tillatelse til å håndtere farlig avfall (innsamler, mottaker eller behandler). Tillatelse gis av Statens forurensningstilsyn eller Fylkesmannens miljøvernavdeling. Kommunale mottak trenger i visse tilfeller ikke tillatelse, men vi regner dem likevel som avfallsaktører. 1.1 Mottak av avfall fra virksomheter Virksomheter skal levere farlig avfall til innsamler eller betjente mottak, fordi de har plikt til å deklarere avfallet. Det er bare innsamlere og mottak som kan gi kvittering for levert avfall, og virksomheter er derfor henvist til disse to typene aktører. Ved mottak skal aktøren påse at følgende er oppfylt idet han overtar avfallet fra avfallsprodusenten: Deklarasjonsskjemaet skal være fullstendig og korrekt utfylt over den tykke streken, og underskrevet av avfallsprodusenten Avfallet skal ha ren, solid og tett emballasje som er egnet for transport og lagring av avfallet Hvert kolli skal være merket med deklarasjonsnummeret De fleste typer farlig avfall omfattes av regelverket om transport av farlig gods på vei (ADR), og da gjelder i tillegg følgende: Hvert kolli skal være merket med korrekt(e) fareseddel(er). Hvert kolli skal være merket med avfallets UN-nummer. Emballasjen skal være i samsvar med ADR (blant annet være UN-godkjent) Kontroll av avfallsprodusentens utfylling av deklarasjonsskjema Alle som håndterer farlig avfall trenger korrekte og tilstrekkelige opplysninger slik at de kan håndtere det riktig. For dem er det viktig at avfallets farlige egenskaper blir beskrevet, blant annet med riktig avfallsstoffnummer og transportklassifisering (dersom avfallet også er farlig gods). På denne måten kan mottakeren foreta nødvendige sikkerhetstiltak ved håndtering av avfallet. Dersom opplysningene er feil eller mangelfulle kan dette føre til alvorlige ulykker og/eller skadelige utslipp til miljøet. Avfallsprodusenten skal fylle ut deklarasjonsskjemaet over den tykke horisontale streken. Aktøren som mottar farlig avfall er ansvarlig for å påse at avfallet er deklarert og skal påse at deklarasjonen følger avfallet videre. Oktober 2004 side 7

8 Følgende poster på deklarasjonsskjemaet skal være tydelig fylt ut av avfallsprodusenten (alle er over den tykke streken på skjemaet og merket med en stjerne, * ): Organisasjons-/enhetsnummer til avfallsprodusenten 1 Navn, gateadresse og postnummer til avfallsprodusenten (bruk ikke forkortelser) EAL-kode Avfallsstoffnummer Avkrysning for kg eller liter Antall kilo/liter Transportklassifisering Dato Underskrift Aktørene står fritt til å kreve ytterligere opplysninger utover dette, f.eks. hvis det har betydning for håndtering eller transport av avfallet. Mangelfullt utfylte deklarasjonsskjemaer vil bli returnert fra Norsas til aktøren. Organisasjons-/enhetsnummer Organisasjonsnummer skal fylles ut av alle som plikter å registrere seg i enhetsregisteret ( Brønnøysundregisteret ). Hvis avfallsprodusenten er en underliggende bedrift i et konsern eller flerbedriftsforetak, eller er en del av en større organisasjon skal organisasjonsnummeret for den lokale, underliggende enheten, det såkalte enhetsnummeret brukes. Feil bruk av organisasjons- eller enhetsnummer kan medføre at avfallsprodusenten ikke kan dokumentere at avfallet er levert til lovlig behandling og/eller at deklarasjonsgebyret ikke faktureres korrekt. Kapittel 3 inneholder nærmere opplysninger om korrekt bruk av slike nummer. Avfallsprodusentens navn Normalt er det ikke usikkerhet om navnet til avfallsprodusenten. For firmaer som er del av kjeder eller franchisevirksomhet, f.eks. fotoforretninger og bensinstasjoner, er firmaet noen ganger registrert under et annet navn enn navnet på kjeden. For at leveransen skal kunne registreres korrekt er det viktig at firmaets korrekte navn benyttes, dvs det navnet som er registrert i enhetsregisteret. For skip skal navn og organisasjonsnummer på rederiet føres opp, mens skipets navn kan stå i feltet nærmere beskrivelse. Før gjerne opp IMO-nummeret her, hvis det er kjent. EAL-kode EAL-kodene finnes i vedlegg 1 til avfallsforskriftens kapittel 11. De finnes også i Norsas veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. 1 Opplysninger om avfallsprodusent skal stå i felt A. Opplysningene i felt B er kun til hjelp for aktørenes fakturering og har ingen betydning for verken myndigheter eller Norsas. Oktober 2004 side 8

9 For å identifisere avfallet entydig skal det brukes 6 sifre. De to siste sifrene skal ikke begge være null. Alle EAL-koder kan brukes, også de som ikke er merket med stjerne. Avfallsstoffnummer En liste over avfallsstoffnummerne finnes i kapittel 7.3, og på baksiden av den grønne gjenparten av deklarasjonsskjemaet. Transportklassifisering Hvis avfallet er farlig gods under transport, må det krysses av for ADR (veitransport), RID (jernbanetransport) eller IMDG (sjøtransport). Når man har krysset av for transportformen, må også UN-nummer, og tilhørende klassifisering fylles ut. Deklarasjonsskjemaet fungerer da som transportdokument for farlig gods. For sjøtransport blir skjemaet i de fleste tilfeller godtatt som transportdokument, men kapteinen har rett til å kreve ytterligere dokumentasjon. Dersom avfallet ikke er klassifiseringspliktig, skal man krysse av på Ikke klassifiseringspliktig. Ved transport av farlig avfall som er farlig gods kan det være hensiktsmessig å benytte seg av n.o.s. posisjoner. Forslag til n.o.s. posisjoner er gitt i kapittel 7.5. Underskrift fra avfallsprodusent (rett over den tykke vannrette streken) Deklarasjonsskjemaet skal være underskrevet av en ansvarlig person hos avfallsprodusenten. Grunnen til dette er at underskriften forplikter avfallsprodusenten juridisk på at innholdet i deklarasjonsskjemaet er riktig; deklarasjonsskjemaet blir i denne sammenheng nærmest å betrakte som en juridisk bindende avtale. Et deklarasjonsskjema som ikke har underskrift fra en ansvarlig person kan dermed være verdiløst for avfallsaktøren Aktørenes utfylling av deklarasjonsskjemaet (Under den tykke sorte streken ) Aktører som mottar farlig avfall fra en avfallsprodusent skal fylle ut rubrikken Fylles ut av aktør første ledd. Aktører som mottar farlig avfall fra en annen aktør, skal fylle ut første ledige felt under rubrikken Øvrige aktører Fylles ut av aktør første ledd Første ledd er den avfallsaktøren som overtar avfallet fra avfallsprodusenten. I rubrikken Fylles ut av aktør første ledd skal følgende poster være utfylt: Aktørens registreringsnummer (reg.nr.) Dato for mottak av aktøren og underskrift av aktøren Kommunenummer Reg. nr. Registreringsnummeret er Norsas identifisering av aktørene. Alle aktører har fått oppgitt et femsifret registreringsnummer fra Norsas. Underskrift fra aktør Når aktør første ledd underskriver, gir han avfallsprodusenten kvittering på at denne har levert avfallet og aktøren erkjenner at avfallsleverandøren har fylt ut sin del av skjemaet Oktober 2004 side 9

10 tilstrekkelig. At aktøren undertegner deklarasjonen betyr altså ikke at han tar ansvar for at opplysningene fra avfallsprodusenten er riktige, kun at de aktuelle punktene er utfylt (Se også kapittel 2). Aktøren har plikt til å påpeke åpenbare feil eller mangler ved utfyllingen eller ved emballasjen. Om nødvendig kan han nekte å ta imot avfallet. Dette kan være aktuelt hvis avfallet ikke er tilfredsstillende emballert eller hvis aktøren ikke har tilstrekkelige opplysninger om sammensetningen til å sikre en forsvarlig håndtering. Del 5 (gul del) skal ikke gis til avfallsprodusenten før deklarasjonsskjemaet er underskrevet av en avfallsaktør. Se nærmere omtale i kapittel 1.5. Kommentarer fra aktør Dette feltet brukes for kommentarer eller tilleggsopplysninger til det som avfallsprodusenten har oppgitt, f.eks. hvis det er uoverensstemmelse mellom oppgitt og reell mengde. Dette kan være tilfelle hvis avfallsprodusenten har brukt galt avfallsstoffnummer eller hvis mengden er feil oppgitt av avfallsprodusenten. Hvis aktør første ledd foretar forbehandling som endrer mengden, f.eks. avtapping av vann, skal mengden ikke korrigeres i tallfeltet, men kun tas med som en kommentar i anmerkningsfeltet (tekstfeltet). Norsas registrerer brutto innlevert mengde avfall, inklusiv vann. Alle aktører kan benytte dette feltet. Kommunenummer Det var egentlig tenkt at avfallsprodusenten skulle fylle ut dette feltet. Erfaringsmessig viser det seg imidlertid at kommunenummer er lite kjent blant virksomheter, slik at det i praksis blir aktørens oppgave å sørge for utfylling av dette feltet. Kommunenummerne er listet i kapittel 7.1. Kommunenummer til den kommunen som avfallet oppstod i skal benyttes. Hvis avfallet kommer fra skip, skal ilandføringskommunen føres opp ledd, 3. ledd osv. Alle aktører som overtar avfallet etter aktør første ledd, skal i rekkefølge påføre sitt registreringsnummer, dato og navn Behandlingsanlegg Behandlingsanlegget påfører sitt registreringsnummer og dato avfallet blir behandlet. Hvis avfallsprodusenten leverer direkte til behandlingsanlegget, fyller behandlingsanlegget også ut feltet Fylles ut av aktør første ledd. Det er kun de anleggene som sluttbehandler avfallet som skal føre seg opp under denne posten. Forbehandling som f.eks. filtrering, blanding og separering er ikke sluttbehandling. Oktober 2004 side 10

11 1.2 Mottak av avfall fra husholdninger Aktuelle løsninger for å få tatt hånd om farlig avfall fra husholdningene er: Ubetjente stasjoner ( miljøstasjon og lignende) Betjente stasjoner Mobile anlegg/henteordninger ( miljøbuss og lignende) Ved mottak av farlig avfall fra husholdninger gjelder de samme reglene som for farlig avfall fra virksomheter; det må sorteres og klassifiseres etter avfallsstoffnummer, emballeres og journalføres. Forskjellen ligger i at privatpersoner ikke behøver å fylle ut deklarasjonsskjema ved levering av avfallet. Dette løses ved at kommunen trer inn i avfallsprodusents sted, slik at kommunen føres opp som avfallsprodusent på deklarasjonsskjemaet. Da skal ruten fra husholdninger være avkrysset. Resten av skjemaet fylles ut på vanlig måte. NB! I tilfeller der kommunen deltar i et interkommunalt samarbeid, skal de enkelte kommunene angis som avfallsprodusent slik at opphavskommunen kan registreres korrekt. De fleste kommuner videreleverer sitt farlige avfall til en innsamler av farlig avfall. Både kommunen og innsamleren har status som avfallsaktører, og begge har rett til å regne seg som aktør først ledd. Dersom kommunen velger å la innsamleren føre seg opp som aktør første ledd, blir det imidlertid enklere for kommunen å dokumentere hvor avfallet tar veien. Den gule gjenparten blir da kommunens kvittering for at avfallet er viderelevert på forsvarlig måte. 1.3 Mottak av farlig avfall fra annen avfallsaktør Avfall og deklarasjoner kontrolleres før avfallet journalføres. Aktøren fyller ut første ledige post på deklarasjonen under Øvrige aktører. Husk at den avfallsaktøren som tar hånd om den røde delen av deklarasjonsskjemaet også har ansvaret for å sende den inn til Norsas. Innsenderen blir fakturert deklarasjonsgebyret fra SFT. Oktober 2004 side 11

12 1.4 Videreforsendelse av avfall til en annen aktør Emballasjen skal ha synlig påført nummeret (med vannfast tusj) til den/de deklarasjonene som beskriver inneholder i emballasjen. Hvis avfallsleverandøren ikke har påført dette nummeret, skal avfallsaktøren gjøre det. Gammel merking og tekst på emballasjen som ikke har noe med innholdet å gjøre, skal fjernes eller males over. Avfallsleverandøren er ansvarlig for at avfallet er forskriftsmessig emballert og merket. Hvis det er åpenbart at det ikke er forsvarlig pakket, kan avfallsaktøren avvise avfallet eller sørge for at det omemballeres. Avfallsemballasjen skal være ren, hel og egnet til lagring og transport av det aktuelle stoffet. Hvis avfallet er farlig gods etter ADR, RID eller IMDG, skal emballasjen være merket med faresedler og påført avfallets UN-nr. Ved forsendelse av farlig gods på vei (etter ADR) skal skriftlige instruksjoner (transportuhellskort) legges ved. Disse kan kjøpes hos Norsas. Aktørene bør ha aktuelle faresedler tilgjengelig. En oversikt over forhandlere av faresedler finnes i ADR-boken. Del 1 (grønn del) og 3 (lilla del) av deklarasjonen følger avfallet videre. Avfallet føres ut av lagerjournalen. Oktober 2004 side 12

13 1.5 Spesielt om transportører, skadesanerere og containerutleiere Transportører, skadesanerere og containerutleiere har til felles at de vanligvis ikke regnes som verken avfallsprodusenter eller aktører. Dette har vesentlig betydning for korrekt utfylling av deklarasjonsskjemaet. Avfallsprodusent er den som er ansvarlig for forurensningen. Dette følger av forurensingslovens 7. Avfallsprodusent er dermed den som eier eller har ansvar for det farlige avfallet idet det kasseres. Dersom en avfallsprodusent bruker et containerfirma eller en skadesanerer til å demontere eller transportere bort avfallet skal deklarasjonsskjemaet fylles ut senest idet avfallet transporteres bort, og det skal fylles ut med navn og adresse på den som eide avfallet frem til det ble transportert vekk. For avfall som demonteres fra bygninger (f.eks. asbest eller PCB-holdige isolerglassruter) er hovedregelen at den som eier bygningsmassen skal føres opp som avfallsprodusent. Dersom en ikke-aktør transporterer farlig avfall frem til et mottak skal han ta med seg det underskrevne deklarasjonsskjemaet frem til mottaket, og få mottaket til å kvittere som aktør første ledd. Deretter sendes den kvitterte, gule gjenparten til avfallsprodusenten, mens mottaket tar seg av de gjenværende fire gjenpartene. Farlig avfall som oppstår ved den normale driften til transportører, skadesanerere og containerutleiere skal selvsagt deklareres av firmaet selv. I tilfeller der det dreier seg om små avfallspartier der det ikke er mulig å identifisere avfallsprodusenten sikkert, kan avfallet deklareres i eget navn. Vi understreker at dette er unntakstilfeller og at det må skje på eget ansvar fordi det er en omgåelse av bestemmelsene i forskriften. Som aktør regnes virksomheter som enten har tillatelse til håndtering av farlig avfall, samt kommunale mottak som ikke behøver egen tillatelse, jf avfallsforskriften Det er bare slike som har lov til å føre seg opp som aktør på deklarasjonsskjemaet, og det er bare aktører med eget registreringsnummer som har lov til å sende inn deklarasjoner til Norsas. Dersom andre sender inn deklarasjoner til Norsas, kan dette i verste tilfelle føre til at avfallsprodusenten ikke får registrert at han har levert sitt farlige avfall. Vitek: er dette rett sted å ha dette avsnittet? Hva med kapittel 2) Oktober 2004 side 13

14 2 HÅNDTERING AV DEKLARASJONSSKJEMAET 2.1 Deklarasjonsskjemaets deler Deklarasjonsskjemaet består av 5 deler, og det er spesielt viktig at del 2 (rød del) og del 5 (gul del) håndteres riktig: Del 2 (rød) Sendes til Norsas av avfallsaktør første ledd (se unntakene i pkt. 2.2) Hovedregelen er at røde deler skal sendes Norsas, som registrerer skjemaene. Skjemaer fra én måned skal sendes inn senest den 15 i den etterfølgende måneden, sammen med eget oversendelsesskjema. Det er ikke lenger nødvendig å summere opp mengden eller angi antall skjemaer, men det bør ikke være mer enn ca 70 skjemaer i hver oversendelse. Del 5 (gul) Avfallsprodusentens kvittering Del 5 gis til avfallsprodusenten etter at avfallsaktøren har mottatt avfallet og skrevet under. Den gule gjenparten er avfallsprodusentens kvittering på at han har levert farlig avfall til en avfallsaktør, og at han har oppfylt sine forpliktelser i henhold til avfallsforskriften. Avfallsprodusenten bør arkivere denne delen forsvarlig. Del 1 (grønn) Følger vanligvis avfallet frem til behandling Grønne deler skal ikke sendes til Norsas når avfallet er behandlet. Behandlingsanlegget kan derfor benytte denne delen på den måten det anser hensiktsmessig, for eksempel i egne arkiver. Del 3 (lilla) Del 4 (blå) Følger ofte avfallet frem til behandling Tidligere var det krav om at siste ledd (behandlingsanlegget) skulle sende denne delen til avfallsprodusent når avfallet var behandlet. I dag kan denne benyttes etter avfallsaktørens ønske. Beholdes av aktøren Del 4 skal normalt beholdes av første ledd. Dersom avfallet skal innom flere aktører bestemmer aktørene selv hvem som beholder del 4, og hvem som får kopi(er). Eventuelt kan etterfølgende ledd beholde del 3. Oktober 2004 side 14

15 2.2 Oversendelse av deklarasjonens del 2/rød del til Norsas Det er bare del 2 (rød del) som skal sendes til Norsas. Aktør første ledd er normalt ansvarlig for å sende del 2 av deklarasjonsskjemaene til Norsas. Det gjelder imidlertid følgende absolutte unntak for disse avfallsstoffnummerne: 7011 refusjonsberettiget spillolje: Del 2 skal sendes inn av refusjonsanlegget 7043 refusjonsberettiget TRI: Del 2 skal sendes til Norsas av aktør første ledd, ihht. egne prosedyrer for denne avfallstypen kadmiumholdige batterier: Del 2 sendes til Rebatt AS 7092 blyakkumulatorer: Del 2 sendes til AS Batteriretur 7093 kun oppladbare småbatterier: Del 2 sendes til AS Batteriretur 7211 PCB-holdige isolerglassvinduer. Inntil videre sendes rød gjenpart til Norsas av første ledd, men det kan komme endringer i løpet av 2004 eller For øvrige avfallstyper har aktør første ledd anledning til å avtale at etterfølgende aktører sender del 2 til Norsas. Dette kan f.eks. være aktuelt for kommuner som har egne avtaler med en innsamler. Dersom aktør første ledd har gitt fra seg den røde delen skal han ikke sende inn verken kopi eller andre deler av skjemaet til Norsas. Hvis avfallet leveres direkte til behandlingsanlegget sender behandlingsanlegget del 2 til Norsas. Deklarasjonsskjemaene skal sendes til Norsas senest den 15. i måneden etter at avfallet ble mottatt. Skjemaene skal være vedlagt et oversendelsesskjema, som fås fra Norsas. Oktober 2004 side 15

16 3 FAKTURERING AV DEKLARASJONSGEBYRET Statens forurensningstilsyn innkrever et deklarasjonsgebyr ihht bestemmelsene i avfallsforskriftens kapittel 12. Hovedregelen er at gebyret følger de røde delene av deklarasjonsskjemaene, dvs at den som sender inn de røde delene til Norsas får faktura fra SFT. Aktører som mottar røde deler fra andre aktører må være klar over at de blir belastet med deklarasjonsgebyr for deklarasjoner de sender til Norsas. Det er imidlertid gjort et unntak for lysstoffrør (200121/7086), der Renas AS blir fakturert for gebyret. Aktørene skal likevel sende inn deklarasjoner for lysstoffrør på vanlig måte, men i fakturaen vil alle slike deklarasjoner fremkomme med kr 0 i gebyr. Forskriftens 12-2 (med kommentarer) sier dette om gebyrstørrelsen: Gebyrets størrelse er kr 55,- pr. tonn avfall inntil 1000 tonn mottatt farlig avfall pr. år pr. bedrift. Når samlet årlig mottatt avfallsmengde blir større enn 1000 tonn, skal det ikke betales gebyr for den avfallsmengden som overstiger 1000 tonn. Med bedrift menes lokalt avgrenset, funksjonell enhet hvor det hovedsakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe. Virksomheter som drives lokalt atskilt skal regnes som egne bedriftsenheter. Denne definisjon av begrepet bedrift er i tråd med foretaksregisterets definisjon og for øvrig i tråd med etablert praksis på området. Dette er en videreføring av praksisen fra før Forskriften knytter seg opp til innholdet i bedriftsregisteret og hvordan lokale enheter er angitt her. Når avfallsprodusent skal angis forholder Norsas seg derfor til opplysningene i bedriftsregisteret, ved at det i hovedsak bare er enheter som finnes i bedriftsregisteret som kan angis som avfallsprodusent. Dette betyr at navn på båter, varemerker og liknende sjelden er gyldige navn på avfallsprodusenten. Det er derfor svært nødvendig at korrekt organisasjonsnummer finnes på deklarasjonsskjemaene, slik at gebyret beregnes riktig. Det medfører ofte en utfordring å finne riktig organisasjonsnummer for virksomheter som har flere avdelinger og/eller opererer innenfor flere næringer. I slike bedrifter vil lokale enheter (avdelinger) ha to organisasjonsnummer, ett for konsernet og ett for den lokale enheten. Tabellen nedenfor viser hvordan bedriftsregisteret deler inn et konsern i enheter: Organisasjonsnummer Enhetsnummer Navn Sted Næringsgruppe A BB BIL Tøyen Detaljhandel med motorkjøretøyer B BB BIL VERKSTED Tøyen Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer C BB BIL DETALJHANDEL Tøyen Detaljhandel med motorkjøretøyer D BB BIL DELESALG Tøyen Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer E BB BIL SALG SKÅRER Skårer Detaljhandel med F BB BIL VERKSTED SKÅRER Skårer motorkjøretøyer Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Oktober 2004 side 16

17 Dette firmaet har altså 6 enheter. I Norsas database har hver enhet et telleverk, og når en enhet passerer grensen på 1000 tonn blir det ikke lenger fakturert gebyr for denne enheten. Det er derfor svært viktig at farlig avfallet blir registrert på rett enhet. Hvis enhetsnummeret i kolonne 2 brukes på deklarasjonsskjemaet, vil avfallet bli registrert direkte på rett enhet. Hvis organisasjonsnummer brukes må Norsas på bakgrunn av andre opplysninger på deklarasjonsskjemaet velge hvilken av de 6 enhetene avfallet skal registreres på. Svært ofte angis konsernets organisasjonsnummer på deklarasjonsskjemaene. Dette er altså feil, ettersom det er nummeret til den lokale enheten som skal benyttes. For store konserner som leverer mer enn 1000 tonn farlig avfall hvert år er det avgjørende for riktig beregning av deklarasjonsgebyret at enhetsnummeret benyttes på deklarasjonsskjemaet. Hvis konsernets organisasjonsnummer brukes på deklarasjonsskjemaet vil Norsas etter beste skjønn fordele avfallet mellom de lokale enhetene. Dette kan bety at en eller flere enheter i konsernet kan komme til å betale feil deklarasjonsgebyr. Vi vil også gjøre oppmerksom på følgende: Norsas bruker primært organisasjonsnummeret for å identifisere avfallsprodusenten. Opplysningene i feltene navn og adresse brukes for å kontrollere om rett organisasjonsnummer er benyttet. Norsas bruker bedriftsregisterets definisjon av konsern og enheter. Hvis avfallsprodusenten ønsker andre eller mer detaljerte inndelinger er dette teknisk mulig, men Norsas må forelegge saken for SFT, som krever inn gebyret. Norsas vil returnere deklarasjonsskjemaer til avfallsaktøren der organisasjonsnummer mangler og deklarasjonen ikke inneholder andre opplysninger slik at bedriften kan finnes i bedriftsregisteret. Av praktiske grunner defineres året i henhold til de 12 periodene i Norsas registrering. Det avgjørende er når deklarasjonen kommer inn til Norsas. Normalt registreres deklarasjonene en til to måneder etter dato på deklarasjonsskjemaet. Fordi Norsas bruker bedriftsregisteret til å identifisere avfallsprodusenten kan det være avvik mellom det uoffisielle og offisielle navnet på avfallsprodusenten. Noen eksempler er: Veistasjoner finnes i bedriftsregisteret som Statens veivesen Bensinstasjoner kan ofte være registrert som et enkeltpersonforetak Eik Landbrukssenter og Bademiljø er eksempler på kjeder der de enkelte forretningene kan ha helt andre navn i bedriftsregisteret Flyplasser finnes under Avinor Båter finnes sjelden i bedriftsregisteret, i stedet skal farlig avfall deklareres på rederiet Oktober 2004 side 17

18 4 SAMDEKLARERING 4.1 Innledning - Bakgrunn Norsas har i samråd med Statens forurensningstilsyn utarbeidet nedenstående retningslinjer for samdeklarering. De kan endres eller tilbakekalles uten ytterligere varsel. Eventuell informasjon om dette vil i tilfelle bli gitt på Norsas tar ikke ansvar for økonomiske, juridiske eller andre konsekvenser som følge av samdeklarering. 4.2 Definisjon Å samdeklarere betyr at flere underliggende deklarasjoner føres over på en samledeklarasjon, som oftest for å redusere antall deklarasjoner som skal følge avfallet til videre håndtering. Ordet samdeklarering brukes ofte feil. En samledeklarasjon er en deklarasjon der flere såkalte underliggende deklarasjoner samles. Hvis derimot avfall fra flere avfallsprodusenter deklareres på samme deklarasjon, uten at det foreligger underliggende deklarasjoner, kalles dette for fellesdeklarering. 4.3 Krav fra SFT SFT har stilt følgende krav til samdeklarering: 1. Det forutsettes at samdeklarering ivaretar gjeldene krav til deklarering. 2. Samdeklarering skal ikke medføre at farlig avfall blir registrert flere ganger eller ikke blir registrert i det hele tatt. 3. Innsamlere og mottaksanlegg må til enhver tid vite hva som tas imot, hva som er lagret og hva som sendes videre. 4.4 Retningslinjer fra Norsas Norsas retningslinjer er: 1. Samdeklarering forutsetter at det finnes to eller flere underliggende deklarasjoner for avfallet. 2. De røde gjenpartene av de underliggende deklarasjonene skal sendes til Norsas på vanlig måte, innen den 15de i hver måned. Deklarasjonsgebyr beregnes på vanlig måte og faktura sendes til den som sender inn de røde gjenpartene. 3. Det er ikke anledning til å samdeklarere refusjonsberettiget spillolje for tidligere aktørledd enn refusjonsanlegg. Den røde gjenparten skal alltid følge med til refusjonsanlegget. Farlig avfall avfall som omfattes av refusjons- og/eller bransjeordninger skal heller ikke samdeklareres. Dette gjelder f.eks. PCB-holdige isolerglassruter. 4. Samdeklarering skal gjøres på et vanlig deklarasjonsskjema. For å unngå dobbeltregistrering skal den røde gjenparten i samdeklarasjonen fjernes og makuleres før deklarasjonen fylles ut. Under feltet Nærmere beskrivelse skal det angis at dette er en samledeklarasjon. Aktøren som samdeklarerer skal angi seg selv både som avfallsprodusent og aktør første ledd. 5. Alle kolli skal merkes med samdeklarasjonsnummeret ved viderelevering. Oktober 2004 side 18

19 6. Den som samdeklarerer skal ha et system som holder rede på hvilke underliggende deklarasjoner som omfattes av samledeklarasjonen. En oversikt over dette skal føres i lagerjournalen. 7. Lagerjournalen og de underliggende deklarasjonsskjemaene bør oppbevares i 10 år for å sikre sporbarhet for avfallet. Viktig å være klar over: Den som samdeklarerer er å anse som avfallsprodusent, og påtar seg avfallsprodusentens ansvar ved deklarering. Dette kan medføre økt ansvar ved eventuell uhell. Ved å samdeklarere kolli løper du en risiko for å miste sporbarheten. Dette kan løses ved å merke alle kolli med et løpenummer som kan finnes igjen i lagerjournalen og som identifiserer det originale deklarasjonsnummeret. Samdeklarering stiller strenge krav til føring av lagerjournal. Lagerjournalen skal ivareta sporbarheten fra samdeklarasjonene til de ulike enkeltdeklarasjonene. For å sikre sporbarhet bør lagerjournalen som et minimum ha følgende elementer: deklarasjonsnummer avfallsprodusent mottatt dato avfallsstoffnummer EAL-kode fareklasse lagerplass/tank overført samdeklarasjon nr behandlet hos/viderelevert til (dato, navn). Oktober 2004 side 19

20 5 JOURNALFØRING Journalføring av farlig avfall blir sterkt vektlagt av myndighetene, og manglende eller dårlig journalføring blir ofte registrert som avvik ved kontroller fra myndighetene. Det skal føres journal over alt farlig avfall som mottas. Hvilke opplysninger som skal føres i journalen, fremgår av tillatelsen fra SFT eller fylkesmannen. Kommuner skal som regel forholde seg til bestemmelsene i vedlegg 2 til avfallsforskriftens kapittel 11. Her heter det at: Den som driver mottaksordningene skal føre journal for farlig avfallsforetagendet som omfatter alle nødvendige opplysninger om farlig avfall. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Journalene skal være lett tilgjengelig ved kontroll. De skal oppbevares i minst 3 år. Fylkesmannen kan pålegge den som driver mottaksordningene å sende forurensningsmyndighetene eller andre offentlige organer kopier eller sammendrag av alle journaler. Journalen bør fylles ut senest samme dag som avfallet mottas. Innsamlere med eget lager kan føre journalen når de har plassert avfallet på lageret. Når avfallet sendes videre skal avfallet føres ut av journalen samtidig som dato og hvilken avfallsaktør som mottar avfallet angis. Et forslag til journal er vist i kapittel 7.2. Mange kommunale mottak har valgt å føre to journaler; en for farlig avfall fra virksomheter og en annen for farlig avfall fra husholdninger. Journal for avfall fra virksomheter føres som angitt ovenfor. Når det gjelder farlig avfall fra husholdninger, er det mange som velger å ha en tilleggsjournal basert på avfallsstoffnummer der det avfallet som mottas i løpet av en dag føres inn ved dagens slutt. Deklarasjonsskjemaet (ett for hvert avfallsstoffnummer) fylles ut først idet avfallet sendes videre. Samtidig føres mottatt farlig avfall fra husholdninger inn i den egentlige journalen. Noen mottak har som rutine å legge en kopi av lagerjournalen i en postkasse utenfor porten hver ettermiddag. I tilfelle av en brann kan brannvesenet på denne måten skaffe seg oversikt over hva slags avfall som befinner seg på lageret. Oktober 2004 side 20

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008 Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2442 2008 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Innledning... 5 3. Mengder farlig avfall... 6 4. Nyheter og aktuelt... 8 4.1 Deklarasjonsskjemaer...

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 3. september 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Juni 20. Ikrafts. av

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstansene etter vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 Høring - Forslag om grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet Finansdepartementet

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

Håndbok Restverdiredning

Håndbok Restverdiredning Håndbok Restverdiredning VEILEDER FOR RVR-TJENESTEN Ove Brandt, Fagsjef Restverdiredning Telefon: 23 28 44 27/959 22 115, E-post: ove.brandt@fno.no restverdiredning håndbok 3 innhold RESTVERDIREDNING...5

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD RÆNA AL MOLDE ÅRDAL RDAL EIDE RAUMA HOL SKJÅK I LAND IMSTAD FREI TINN NESSET SMØLA TUSTNA HOLME- STRAND TING- ÅL LOM VANG VOLL BØ LESJ A SLIDRE NOME RISØR HALSA VÅGÅ GOL NES AURE ØYSTRE SLIDR E ROLLAG

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Innhold Del I Bakgrunn... 9 1 Proposisjonens hovedinnhold 11 1.1 Innledning... 11 1.2

Detaljer