INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag avholdes onsdag, 23. april 2003 kl i Røykås Grendehus, Vestaveien. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2002 A) Årsregnskap for 2002 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av miljøutvalg for 1 år. Oslo, I styret for Rastaskogen Borettslag Morten Masserud /s/ Haakon Arnesen /s/ Steinar Uvaag /s/ Harald Øveraas /s/ På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

2 2 Rastaskogen Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Morten Masserud Bringebærstien 33 Nestleder : Haakon Arnesen Bringebærstien 15 Sekretær : Steinar Uvaag Tyttebærstien 22 Styremedlem : Harald Øveraas Tyttebærstien 20 B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Per J. Lysberg Tyttebærstien 14 Sverre Cedergren Bringebærstien 35 Staale Levanger Bjørnebærstien 28 Gro Børrud Bringebærstien 3 C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: Morten Masserud Steinar Uvaag som delegert som varadelegert D. VALGKOMITEEN: E. MILJØUTVALG: Reidar Sanden Bjørnebærstien 26 Bjarne Asgrimplass Bjørnebærstien 7 B Gunn R. Åsdahl Tyttebærstien 39 Solveig T. Lauvstad Bringebærstien 10 Hans Marius Pedersen Bjørnebærstien 1 B Vibeke Hermanstad Blåbærstien 11 Jeanett Kjærstad Blåbærstien 35 Tone Fagerli Bringebærstien 11 Michelle K. Ekberg Blåbærstien FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA.

3 3 Rastaskogen Borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Rastaskogen Borettslag ligger på Rasta i Lørenskog kommune og har adresse: Bjørnebærstien 2-4, 18-30, 1ab 7ab, 9 23 og Blåbærstien 1-13, 25-37, og 8-14 Bringebærstien 1 19, 23 37, 2 14 og Kreklingstien 1ab-7ab Tyttebærstien 2 16, 20 34, Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier til andelseierne. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget består av 119 andelsleiligheter, fordelt på 34 bygninger. Eiendommen har gårdsnummer 99 og bruksnummer 353 (nordre felt) og 354 (søndre felt) er på m 2. Borettslaget eier tomten. Første innflytting i borettslaget var Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. "Borettslagets styre består av 4 menn. Styrets leder er mann. Borettslaget har ingen ansatte. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i borettslaget. Borettslaget vil tilstrebe likestilling ved senere valg av tillitsvalgte. Dette vil bli gjort ved å informere valgkomiteen om regnskapslovens endring i 3-3. GJENNOMFØRT VEDLIKEHOLD 1991 Hele borettslaget beiset med GORI dekkbeis Utskifting av noen punkterte vinduer. 1994/95 Skjøtselsplan for fellesraealer Noen hus beiset etter anbefaling fra GORI Utskifting av noen punkterte vinduer Tilstandsrapport Alle hus beiset med Nordsjø Oljedekkbeis Alle tak over ytterdørene skiftet Asfaltert alle gangveier. Ombygget kabelnettet samt startet vedlikehold av takene. 1999/00 Skifting av stoppekran innvendig og utvendig 2000 Utskifting av slitte sydvegger. Rep. av punkterte vinduer og justering av noen vinduer Ny Shingel, nye takrenner og nye nedløpsrør Utskifting av tak, avsluttet. Justering og utskifting av punkterte vindu.

4 4 Rastaskogen Borettslag KABEL-TV UPC er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget. UPC's servicetelefon er betjent mandag til fredag mellom kl samt lørdag og søndag kl Feilmelding og support kan også meldes på UPC's kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man bytte dekoder. På UPC's hjemmeside finner man oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. PARKERING Borettslaget har parkeringsplasser som fordeles etter lister. Kontaktperson: Petter Kjellesvig, Bjørnebærstien 17. GARASJER Garasjelaget er et frittstående organ, og er ikke underlagt borettslaget ( 11 i vedtektene). Garasjelaget gir i henhold til dette ut sin egen årsrapport. FRAMLEIE Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av framleietaker. Ulovlig framleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er pr ingen registrerte framleide andelsleiligheter i borettslaget. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn ble det i 1990 vedtatt at alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseier som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. RABATTAVTALE MED TELENOR Det er inngått ny rabattavtale med Telenor. Den viktigste endringen er rabatten på fastavgiften som er falt bort. Til gjengjeld er det blitt gratis å ringe på lørdager mot en oppstartavgift på 59 øre. (Gjelder kun telefonsamtaler til Norgespris). Følgende rabatt gjelder på tellerskritt: Inntil kr 4 000,- pr. år gir 20 % i rabatt Utover kr 4 000,- pr. år gir 25 % i rabatt Denne rabatten gjelder også mobil- og utenlandssamtaler.

5 5 Rastaskogen Borettslag Ved å gå inn på kan du bestille en eller flere av tilleggstjenestene med rabatter fra 33 % til 50 %. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice på telefon RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeidet i borettslaget. Formålet er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler blant annet det ansvar styret har for økonomiske midler, habilitet, taushetsplikt, honorering, samt attestasjon og anvisning av utbetalinger. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr brann- og eksplosjonsvernloven forurensningsloven arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap minst ha internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget fellesområdene og i leilighetene. Styret har gått kurs og anskaffet HMS-håndbok og er godt i gang med å systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter. Bakerst i heftet er det tatt inn en side med informasjon om brannsikkerhet fra Norsk Brannvernforening. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i If skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden.

6 6 Rastaskogen Borettslag Er flere leiligheter berørt, notèr hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har If Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslaget vedtar dette. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER OBOS-medlemmer har forkjøpsrett ved kjøp av OBOS-leiligheter. Andelseiere i borettslag har fortrinnsrett til å tre inn i avtalen (høyeste bud), foran andre OBOS-medlemmer. Andelseier som ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må selv følge med i OBOS fellesannonser tirsdag og torsdag i dagsavisene. Her står alle leiligheter, uavhengig om de selges av OBOSmegleren eller andre eiendomsmeglere. Du finner også oversikt over boliger som er til salgs på Melding om bruk av forkjøpsrett skal meldes direkte til OBOS, avdeling forkjøp. OBOS-megleren har oversikt over hvilke leiligheter som er solgt og til hvilke priser. Ta gjerne kontakt med OBOS-megleren dersom det er spørsmål om kjøp eller salg av OBOS-leilighet. Gjennomsnitts salgsverdi i 2002 har for Rastaskogen Borettslag vært: 3 roms ( 1 solgt) pris kr ,00 4 roms ( 3 solgt) gj.snittlig pris kr ,00 Prisene er eksklusiv fellesgjeld. 6. STYRETS ARBEID MØTER Styret har i 2002 avholdt 11 møter og behandlet 62 saker. Samarbeid med forretningsfører. Borettslaget samarbeider med forvaltningskonsulent Aud Aasnes Hansen, OBOS Tveita distriktskontor. Samarbeidet fungerer meget bra.

7 7 Rastaskogen Borettslag INFORMASJON 2002 var det femte året med (nesten) månedlig informasjon fra styret til alle andelseierne. I jubileumsåret ble Rastaskogen nytt sendt ut åtte ganger. I disse fem årene har styret fått mange positive tilbakemeldinger på denne type informasjon. Hvis det går for lang tid uten, blir det etterlyst. Dette tolker styret som at det fortsatt er behov for Rastaskogen nytt. Om andelseierne ønsker spesielle temaer belyst i Rastaskogen nytt, er det bare å melde fra til styreleder. BRØYTING/STRØING Det har vært stor aktivitet fra styret mot Stor Oslo snøservice som har vært vår kontraktspartner vedr. brøyting og strøing. Det har til dels vært misnøye med den utførte jobben, noe alle tilbakemeldinger fra andelseiere har støttet opp om. Kontrakten med dette firmaet går ut i år og styret vil innhente tilbud fra flere aktuelle kandidater. VEDLIKEHOLD Vinduer/dører Vi har de seneste årene hatt en del punkterte vinduer som er blitt byttet. Vi har også hatt noen vinduer som har blitt justert. I 2002 hadde vi den største oppgraderingen av vinduer noensinne og vi har fått tilbakemelding fra det firmaet som utføret dette for oss, at det nå etter hvert er en del vinduer hvor det ikke er mulig å justere mer. Dette medfører at vi sannsynligvis i år må begynne å bytte noen vinduer. Panel Det har vært noe utskifting av panel, spesielt på sørvegger og dette vil fortsette i FORTAU I KLEIVA Dette er et prosjekt som har gått over flere år. Styret satte trafikksikkerhet som forutsetning den gang det var snakk om terrasseblokk i Kleiva bak garasjene på Nordre felt. I mellomtiden har beboerne i Kleiva ikke vært enige med Lørenskog kommune om at de som bor i Kleiva skal betale for fortauet samtidig som de må gi fra seg tomt uten vederlag. Lørenskog kommune hadde fortau i Kleiva i budsjettet for Rastaskogen borettslag fikk det meste som vi ville arbeidet startet der fortauet langs Multeveien stanset ved Bjørnebærstien 9. Fortau ble lagt langs Bjørnebærstien 1-7. Kummen mellom Bjørnebærstien 7 og 9 kom på nivå med fortauet og gangfeltet over til søndre felt på samme sted ble fornyet. Problemene startet da anleggsarbeidet ved selve Kleiva skulle starte. Der åpenbarte det seg store feil og mangler på borettslagets rørnett. Hele garasjerekka var ved bygging bare plassert oppå den asfalterte grunnen uten at noen sjekket noe mer. Garasjene på nordre felt har ødelagt borettslagets rør. Rør som borettslaget la i grunnen for å ta unna for overvann.

8 8 Rastaskogen Borettslag Fortidens synder har i denne saken påført borettslaget totalt kr ,-. Men i denne saken har borettslaget ikke hatt noe valg kostnaden måtte falle på oss. Det er for øvrig sjekket om vi kunne få noe refusjon via forsikringen, men slike skader er dessverre nevnt som unntak i polisen. ØKONOMI HUSLEIE Styret har behandlet budsjettet for 2003, og enstemmig kommet frem til at det ikke skal foretas husleieøkning i PARKERING Parkeringsproblematikk i borettslaget er velkjent. Styret oppfordrer alle til å overholde de regler vi har. Styret vil også se på muligheter for å utvide parkeringsarealet i borettslaget. Vi minner også om at kjøring og parkering på gangveier i utgangspunktet er forbudt. DUGNADER Det har i 2002 vært gjennomført dugnad vår og høst. Det er imponerende at så mange av andelseierne møter på dugnadene og gjør en felles innsats for utemiljøet vårt. Spesielt vil vi takke for innsatsen i forbindelse med høstdugnaden i fjor, hvor det på forhånd ble utarbeidet arbeidsplaner i samarbeid med Wenche Asgrimplass. Det ble ryddet og sjauet, felt noen trær etter ønske fra andelseierne, fjernet noen hekker som var angrepet av sykdom. BYGGESAKER Det har i 2002 vært stor aktivitet vedr. påbygging av forskjellig slag. Styret minner om at all form for påbygg, innsetting av vinduer etc, skal søknad først sendes styret som ved godkjenning vil sende videre til Lørenskog kommune, utbyggingstjenesten for endelig godkjenning. TAK Omlegging av tak er nå i utgangspunktet ferdig. Styret sendte ut en forespørsel for å få tilbakemelding om eventuelle feil/mangler. Det kom ikke noen tilbakemeldinger på dette. Det skulle ha vært utført en befaring sammen med leverandør og prosjektleder i fjor høst, men vinter og snø kom for fort på oss. Denne befaringen vil derfor bli utført så fort som været tillater det nå i vår. MILJØGRUPPA Miljøgruppe er viktig for å få til et godt og hyggelig miljø i borettslaget. De lager arrangementer hvor beboere i alle aldre kan møtes. Følgende arrangementer er gjennomført: 17 mai. Mange beboere med slekt og venner møtte til feiring med tog, is og leker.

9 9 Rastaskogen Borettslag Julegrantenning. Som vanlig var det stor oppslutning ved tenning av julegranen. Fint førjuls arrangement med gløgg og hestekjøring. Juletrefest. Juletrefesten ble litt sen, men mange både store og små møtte frem. Koselig med litt leker, kaker og kaffe. Miljøgruppa ønsker å få ideer til ting vi kan gjøre sammen. Spesielt på våren da vi har problemer med å få gjennomført 17 mai arrangementet på selve dagen. Snakk med oss eller skriv gjerne ned forslag. UPC Styret fortsatte sitt arbeid med UPC i januar 2002, i påvente av deres nye utbyggingsplan. Vi mottok så et brev fra UPC, vedrørende oppdatering av kabel-tv nett, datert Der ble det informert vi beklager å informere om at vi pr. i dag ennå ikke ser oss i stand til å foreta den planlagte oppgradering i overskuelig fremtid, men håper å kunne gjennomføre oppgradering av distribusjonsnettet på et senere tidspunkt. Dette var heller ingen overraskelse, da vi visste at de slet økonomisk. Vi jobbet så videre med å se på andre bredbåndsløsninger. I februar 2002 mottok styret et tilbud fra internettselskapet Nextgentel AS. De kunne tilby ADSL-basert bredbånd, d.v.s. på telefonkabelen. Vi gikk ut med informasjon til andelseierne om dette og vet at noen av dere bestilte denne tjenesten. Grunnen til at vi tok kontakt med Nextgentel, var at de sa de kunne levere dette, i motsetning til Telenor. Utover høsten var vi igjen i kontakt med UPC for å sjekke status. Gledelig nok ringte de til styret i november for å fortelle at nå stod Rastaskogen borettslag for tur. De ville nå tilkoble borettslaget sitt distribusjonsnett. Et privat firma startet opp sitt arbeide med å gå igjennom status for vårt TV-nett. Der ble det funnet en del mangler som viste seg å være bl.a. feil type kabler og for dårlig kvalitet enkelte steder. De startet opp arbeidet i desember med noe smågraving samt utskifting av enkelte kabler. Dette arbeidet var ventet å fortsette inn i UPC inngikk en avtale med styret der alt arbeid i forbindelse med dette skulle være ferdig innen Styret kommer til å arbeide videre med å få dette på plass, slik at andelseierne endelig vil kunne få de tjenestene UPC kan levere. 20 års jubileum i borettslaget Styret arrangerte 20-års fest på Scandic hotell, Triaden den Vi var få påmeldte til denne markeringen, men hadde en hyggelig aften.

10 10 Rastaskogen Borettslag Man kan si at det var eliten som stilte opp, og at dette var folk som hadde mange år bak seg i borettslaget. Her var det tidligere styreledere og andre med forskjellige styreverv bak seg. Mat og drikke smakte godt og vi håper å kunne samle flere til neste store markering, 25 år i PLANER VIDERE FREMOVER Vi merker etter hvert at borettslaget vårt er noen år gammelt og behovet for vedlikehold blir ikke mindre med årene. Det første som står for tur er beising av alle husene, videre utskifting av panel på sørvegger, utbedring av punkterte og justerting av vinduer. Borettslagets styre vil fortsatt se etter muligheten av å sette opp et eget styrerom Utskifting av panel på sørvegger Utbedring av ytterdører Utskifting av panel på sørvegger Beising av alle hus Fortløpende Fortløpende Fortløpende justering og justering og justering og utskifting av utskifting av utskifting av punkterte vinduer punkterte vinduer punkterte vinduer Renovering av vinduer Fortløpende justering og utskifting av punkterte vinduer 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2002 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg blant annet gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Borettslagets anleggsmidler avskrives ikke, samt at avdrag på lån blir utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler som viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2002 er satt opp under denne forutsetning.

11 11 Rastaskogen Borettslag INNTEKTER Inntektene i 2002 var totalt kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. UTGIFTER Utgiftene i 2002 var totalt kr ,-. Det er en reduksjon av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr ,-. De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at borettslaget ikke fikk aktuelle håndverkere som hadde kapasitet til å ta jobben med å skifte panel. Resultatet av driften for 2002, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en reduksjon av borettslagets disponible midler på kr ,-. Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). Tabellen på neste side viser i prosent hvordan kostnadene for 2002 er blitt fordelt.

12 12 Rastaskogen Borettslag Driftsutgifter 2002 Kommunale avgifter 29 % Medlemskontingent 1 % Revisjon Styrehon lønn 9 % Drift, vedlikehold og brensel 16 % Forsikringer 6 % Renter 39 %

13 13 Rastaskogen Borettslag 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2003 KOMMUNALE AVGIFTER Kommunale avgifter for 2003 er foreslått av rådmann som følger: Roaf (avfall) øker med 5 % Ra-2 (kloakk) uendret NRV (vann) uendret Feieavgiften øker med 5 % BORETTSLAGETS LÅN OG INNSKUDD LÅN I HUSBANKEN Borettslaget har 3 lån i Husbanken med fast rente: - Lån 1HUG01 løper fra 1982 til Lån 1HUG02 løper fra 1982 til Lån 1HUG03 løper fra 1983 til Fastrenten på disse lånene er 5,5 % og renten er bundet ut år Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til noten i regnskapet. LÅN I OBOS Borettslaget har 1 byggelån i OBOS med flytende rente: Den flytende renten på disse lånene var 7,25 % pr Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til noten i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS pr var 2,75 %. Renter på sparekonto i OBOS pr var 5,75 %. FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2003 økte med 7 % til kr ,- pr år eller til kr 627,- pr leilighet. MEDLEMSKONTIGENTEN Medlemskontigenten i OBOS økte fra kr 150,- til kr 175,- fra

14 14 Rastaskogen Borettslag REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret for 2002 økte tilsvarende konsumprisindeksen. I tillegg kommer effekten av moms på revisjonstjenester som slo ut med full virkning for regnskapsåret Også for 2003 vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Prisen på alle bygningsforsikringer gikk opp med 3,5 % fra 2002 til 2003 (indeksøkning). I tillegg vedtok Stortinget at naturskadepremien skulle økes fra 17 til 20 promille av forsikringssummen. Ut over dette har: SpareBank 1 Skadeforsikring. Borettslaget har sagt opp avtalen med SpareBank 1 Skadeforsikring etter at de økte premien for 2003 med hele 55 %. Borettslagets nye forsikringsselskap If Skadeforsikring har hatt en generell prisjustering. I gjennomsnitt er den samlede prisøkningen ca. 20 %. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene slik at den normalt stiger i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, men mindre vann enn normalt i vannmagasinene høsten 2002 kan påvirke prisutviklingen. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 35 % av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 30 % av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 35 % av total strømpris. Gjennom samarbeidet mellom OBOS og Oslo Energi, kan alle OBOSmedlemmer få mulighet til gunstig pris på strøm til husholdninger. For ytterligere informasjon kontakt Oslo Energi Kundesenter på telefon eller internett ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5 % i 2003.

15 15 Rastaskogen Borettslag INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet reduksjon i de disponible midler på kr ,-. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter bl.a. beising og utskifting av panel, samt utskifting av punkterte vinduer. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2003 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Driften i 2003 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av husleien. Oslo, I styret for Rastaskogen Borettslag Morten Masserud /s/ Haakon Arnesen /s/ Steinar Uvaag /s/ Harald Øveraas /s/

16 PricewaterhouseCoopers DA N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Rastaskogen Borettslag Revisjonsberetning for 2002 Vi har revidert årsregnskapet for Rastaskogen Borettslag for regnskapsåret 2002, som viser disponible midler pr på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forslaget til anvendelse av disponible midler. Årsregnskapet består av driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets og forretningsførerens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2002 og for endring i disponible midler i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk styret og forretningsføreren har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av disponible midler er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 3. mars 2003 PricewaterhouseCoopers DA Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Oslo Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mandal Mo i Rana Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen. Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

17 17 Rastaskogen Borettslag DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER * ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR * ANDRE FORVALTNIGSTJENESTER * PERSONALUTGIFTER * DRIFT OG VEDLIKEHOLD REHAB./PÅKOSTNINGER * ANDRE RENTEUTGIFTER * PANTEGJELDSRENTER * ANDRE DRIFTSUTGIFTER * FORSIKRINGER * KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI OG BRENSEL SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. OPPTAK LÅN NEDBETALT LÅN RED. LANGS.FORDRINGER ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

18 18 Rastaskogen Borettslag OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS TRUKKET BYGGELÅN INNESTÅENDE SPAREKONTO * KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD * GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG * ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 15* BYGNINGER TOMT * ANDRE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: 17* PANTEGJELD * BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 119 X SUM LANGSIKTIG GJELD PANTSTILLELSE KR GARANTIANSVAR KR 0 0 O B O S OSLO DEN / I STYRET FOR RASTASKOGEN BORETTSLAG MORTEN MASSERUD /s/ HAAKON ARNESEN /s/ STEINAR UVAAG /s/ HARALD ØVERAAS /s/ MARTIN MÆLAND /s/ ADM. DIREKTØR EGIL J. HAVRE /s/ REGNSKAPSSJEF

19 19 Rastaskogen Borettslag NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie Leietillegg for påbygg SUM LEIEINNTEKTER NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter av sparekonto i OBOS Renter av innestående i OBOS SUM RENTEINNTEKTER NOTE : 03 ANDRE INNTEKTER Prosjekteringsutgifter for påbygg SUM ANDRE INNTEKTER NOTE : 04 ANDRE FORVALTNINGSTJENESTER OBOS -550 OBOS Prosjekt AS SUM KONSULENT OG FORVALTN.TJE NOTE : 05 PERSONALUTGIFTER Ordinær lønn, fast ansatte Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring SUM PERSONALUTGIFTER NOTE : 06 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold elektro Drift/vedl.hold utvendig anlegg Drift/vedl.hold antenneanlegg Drift/vedl.hold fyranlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

20 20 Rastaskogen Borettslag NOTE : 07 ANDRE RENTEUTGIFTER Renter OBOS, byggelån Forvaltningsgebyr -476 Husbank gebyr -432 SUM ANDRE RENTEUTGIFTER NOTE : 08 PANTEGJELDSRENTER Husbank 1HUG Husbank 1HUG Husbank 1HUG SUM PANTEGJELDSRENTER NOTE : 09 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Lokalleie Renovasjon, søppeltømming Skadedyrarbeid Renhold ved firmaer Snørydding Kontorrekvisita Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -120 Telefon Porto Bilgodtgjørelse Reisekostnader -135 Bank og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER NOTE : 10 FORSIKRINGER Forsikring bygninger Andre forsikringer SUM FORSIKRINGER NOTE : 11 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Solrabben Borettslag avholdes tirsdag.20. mai.2003 kl. 19.00 i Godlia Skoles aula, inngang B (tilgang på heis). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes tirsdag 6.Mai 2003 kl. 18.00 i Hasle kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 14.05.2003 kl. 18.00 i kirkestuen i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 10. april 2003 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering og servering av

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Welhavensgate nr. 10 Borettslag avholdes mandag 2. juni 2003 kl. 1830 i forretningslokalet i Welhavensgate 14. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag avholdes mandag 05.05.2003 kl. 18.00 i Menighetssalen i Røa kirke, Nordengveien 9. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag, 28.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes.

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 351 Haugerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 1 Blåfjellet Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 04. april 2002 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering

Detaljer