VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005"

Transkript

1 Okkenhaugvegen 4, 7600 Levanger Tlf: Fax: Trønder-plan as Havnegata 12 Tlf: Postboks 480 Fax: Namsos Trønder-plan as Kongens gt. 28 Tlf: Postboks 1086 Fax: Steinkjer Prosjektadministrasjon Byggeledelse Arealplanlegging Oppmåling VAR-teknikk Vegplanlegging Byggeteknikk Byggeøkonomi Taksering Brannteknisk prosjektering PRO Risikoanalyser og beredskap VADSØ OMSORGSSENTER NY BYGNING-2005 SAMMENDRAG AV BRANNTEKNISKE YTELSESKRAV INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedresultater.2 Side Vedlegg Branntegning as-built ligger i arkitektens dokumentasjon. Analyse , revidert Analyse

2 2 Hovedresultater Omsorgsboligene i Vadsø bygges som beskrevet i dokumentet Forprosjekt dokumentasjon mot REN (ikke vedlagt) og utarbeidede analyser (vedlagt). Følgende ytelseskrav til bygging og krav som i driftsfasen gjelder: Ytelseskrav til bygging: Generelt: Bygningen skal oppføres i brannklasse 2 og risikoklasse 6. Alle karv som følger av dette skal følges dersom ikke annet går fram av punktene nedenfor eller av branntegning. Bygningen skal oppføres i.h.t. branntegning revidert Det vises til branntegning as-built som er utarbeidet av arkitekt.. Hydrant/kum plasseres høyst 50 m fra inngang til hovedangrepsvei og ytterligere uttak eller oppstillingsplass for brannvesenets biler anlegges slik at det ikke blir lengre slangeutlegg enn 50 m til noen deler av fasaden. Ved hovedinngang skal det være oversiktsplan som viser brannklassifiserte vegger, rømnings- og angrepsveier, slokkeutstyr, alarmsentral, detektorer, alarmgivere, sprinklede områder, sprinklersentral, adkomster til hulrom, oversikt over brannvernleder og annet viktig personell. Hovedinngangsdør må fungere slik at den er opplåst ved brannvesenets adkomst eller ved at brannvesenet har nøkkel. Brannvesenet må også ha lett tilgjengelig nøkkel til resten av bygget og sprinklersentral. Følgende objekter skal være merket ved henvisningsskilt i korridor: o alarmsentral o sprinklersentral o håndslokkere og brannslange o detektorer over himling Plater av kryssfiner kan stå ubeskyttet inne i lommen for skyvedørsbladene. Byggeteknisk: Slagretning på dør ut fra nordre fløy på plan 2 bør vurderes endret slik at den går i rømningsretning. Leiligheter på plan1, merket med rømningspil på branntegning, har utgang til sikkert sted via dør til terrasse. Ytterdørene til disse terrassene må kunne åpnes fra utsiden av personalet ved bruk av en hovednøkkel eller dørene utstyres med lås som åpner automatisk ved brann. Dørene skal alltid kunne åpnes manuelt fra innsiden. Vindu i leiligheter mot utvendig rømningstrapp på bygningens sørvegg behøver ikke brannklasse

3 3 Vindu mellom leiligheter og felles oppholdsrom skal være EI60 Det skal være røykskiller i korridor som vist på branntegning, d.v.s. 7 stk. på plan 1 og 4 stk. på plan 2. Dørene kan utføres uten fast terskel. Røykskilledører som kan bli kilet opp, skal stå på holdemagnet som lukker ved aktivering av en detektor. Dører mellom felles oppholdsrom og tilliggende rom skal ha vulst og slepelist eller heve-/senketerskel. For bærende konstruksjoner og branncellevegger der alle sider vender mot sprinklet rom, kan bæreevne reduseres til 40 minutter og branncelleveggens brannmotstand til 40 minutter. Dette vil gjelde hele bygningen etter som det er besluttet å sprinkle hele bygningen. Sprinklersentral utføres som egen branncelle Oppdeling i brannceller skal følge branntegningen. Dessuten skal etasjeskillere være branncellebegrensning. Området ved hovedinngang (trapp, heis, kontorer m.v.) skal skilles ut som branncelle EI60. Dører mellom denne branncellen og korridor (begge plan), skal ha klasse EI60C. Dørene kan ha heve-/senketerskel. Gulv i veranda skal ha brannmotstand REI60 Rekkverk på veranda på plan 2 må være ubrennbart, men kan være helt åpent. Skiller mellom verandaene på plan 1 kan oppføres uten krav til brannklasse Takflaten er planlagt med PVC-duk. Dersom den ikke belegges med singel, skal belegget tilfredstille klasse Ta. Branncellevegger i øverste etasje føres helt oppunder takflaten, d.v.s. hulldekkeelement. Dører i seksjoneringsveggen skal ha samme klasse som veggen, være selvlukkende og utføres i ubrennbare materialer. Brannklasse på dørene blir dermed EI120C ubrennbar. Dørene skal ha anslag på alle 4 sider. Seksjoneringsvegg mot Vidjevegen 6 skal gå 0,5 m over høyest tilstøtende tak (hulldekkeelement) og takoppbygg skal utføres i A60 i avstand 8 m fra Vidjevegen 6. VVS-teknisk: Det kan være en åpen planløsning der felles oppholdsrom legges i rømningsveg. Felles oppholdsrom på plan 2 søndre fløyer må sprinkles med kvikk response sprinkler med RTI-verdi lik 30 og med utløsningstemperatur 57 o C. Byggherren har valgt å sprinkle hele den nye bygningen, og branntegningene er basert på dette. Det skal sprinkles over himling der det er større brannbelastning. Kanal fra felles kjøkken skal sprinkles over himling.

4 4 Heissjakt må røykventileres. Ventilasjonssjakt kan utføres uten røykventilasjon forutsatt et den er egen branncelle, ikke har dør mot korridor og gjennomføringer tettes. Brannisolering kan sløyfes på kanaler som krysser branncellevegger mellom brannceller der branncellene på begge sider er sprinklet. Rentvannsrør føres horisontalt over himling på plan 1. Disse isoleres med isolasjon klasse PI slik kravet er når himling ikke er klassifisert. Eventuelle avløpsrør i plast > 32 mm skal forsynes med brannmansjett der de bryter gjennom branncellevegger eller dekker. Det skal tettes rundt alle gjennomføringer Alle rom skal være dekt med brannslanger. Håndslokkere kan benyttes i tekniske rom og lignende. Slokkeutstyr og sprinklersentral skal være merket etter anvisningene gitt i REN (helst med plogskilt) Felles kjøkken må man ha et avtrekkssystem som sikrer at røykdetektor kan benyttes uten at det blir unødig mange blinde alarmer. Det skal være alarm som gjør betjeningen oppmerksom på at sprinkler har slått ut. Kanaler som krysser branncellevegger EI60 som skiller ut trapperom m.m. som egen branncelle, kan være uten brannspjeld. El-teknisk: Det skal være ledesystem i bygningen Vertikal føring av kabler skjer gjennom gulv i tavlerom, d.v.s. tavlerommene er ikke utformet som sjakt. Det tettes rundt kabler som går ut fra tavlerom (i gulv og ut mot himling). Det skal være adresserbart brannalarmanlegg med varsling til bærbart radioutstyr til minimum 3 av personalet. Alarmorganisering kan benyttes. Det må da sørges for at betjeningen forstår/oppfatter signalene ved de forskjellige alarmtrinn, jfr. brann i omsorgsboliger Harstad der brannalarm ble tolket som en bilalarm. Overføring til bærbart radioutstyr sikrer dette på en god måte. Det er forutsatt adresserbart brannalarmanlegg og at betjeningen får overført alarmsted til medbrakt radio. Det skal tettes rundt alle gjennomføringer Det kreves dobbel sikring til kabler i alarmanlegget eller de skal ligge beskyttet i dekke eller etasjeskiller. Det skal være alarm som gjør betjeningen oppmerksom på at sprinkler har slått ut.

5 5 Spesielle forhold vedrørende passive-, aktive-, samt organisatoriske tiltak Det er forutsatt at det er truffet organisatoriske tiltak etter Forebyggende-forskriften, d.v.s. kontroll og ettersyn av passive og aktive tiltak fungerer. Viktige forhold som skal tas vare på i bruksfasen Det er i analysen forutsatt 3 nattevakter. Tiltak under unormale driftsforhold Dette gjelder ved følgende forhold: 1. Brannalarmanlegg er utkoblet 2. Sprinkleranlegg er utkoblet Brannvernleder/styrer skal umiddelbart varsles og reparasjoner skal iverksettes straks ved all utkobling av passive anlegg. Utkobling kan skje når det oppstår teknisk feil slik at brannalarmanlegget gir alarm ved innkobling når det skal gjøres varmt arbeid Ved utkobling av brannalarmanlegget skal det settes av ekstra personell som jevnlig kontrollerer det området som er utkoblet. De ansatte skal orienteres hver gang dette skjer slik at de kan forberede sg på manuell utløsning av alarmanlegg og sprinkleranlegg. Begrensninger i forhold til personbelastning bruk/virksomhet Det er forutsatt at det bor 1 person pr. leilighet. Når man har ektepar som ønsker å bo sammen, kan man slå sammen to leiligheter. Antall personer som sogner til et felles oppholdsrom skal begrenses til det som tilsvarer 1 person pr. leilighet. Det er i analysen ikke forutsatt at inventar og utstyr som anskaffes skal ha større sikkerhet mot å starte brann og bidra til brann- og røykspredning enn det som gjelder for inventar og utstyr generelt. Det er heller ikke forutsatt vedtatt andre regler enn det som følger av Forebyggendeforskriften og Internkontrollforskriften. Grunnen til dette er at organisatoriske tiltak i stor grad er person-/organisasjonsavhengig. Regler som følger av Forebyggendeforskriften og Internkontrollforskriften, vil være bl.a.: 1. Innføre rutiner som bl.a. omhandler avfallsbehandling, generelle ordensregler, bruk av bart lys (sikkerhetslys og ubrennbare mansjetter og staker), bruk av mobile elektriske apparater, varme arbeider og størrelse/omfang av brennbare dekorasjoner, bl.a. juletre.

6 6 2. Sørge for internt tilsyn av elektriske anlegg og mobilt elektrisk utstyr, også beboernes utstyr. Gjennom den risikoanalyse institusjonen selv skal gjøre som følge av internkontroll-forskriften, kan man komme fram til andre tiltak som går på anskaffelse og bruk av utstyr og inventar slik som: 3. Kjøpe TV-apparat som har avbryter som slår av all strøm fram til apparatet (enkelte apparater har fortsatt strøm selv om bryter er avslått). Lage eget røyktett skap, med detektor i skap, for å sette varmecontainer i. Anskaffe kokeplater med termovakter. 4. Kjøpe møbler og sengetøy/madrasser som har spesiell brannmotstand, jfr. Byggforsk , Brann og tekstiler. Tiltak under pkt. 3 og 4 er imidlertid ikke lagt til grunn i analysen. Se ellers kap. 11. Begrensninger i forhold til brannbelastning Plan- og bygningsloven sier: Byggverk skal bygges og utstyres slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå reduseres til et akseptabelt nivå, og slik at faren for spredning av brann kan reduseres tilsvarende. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og nødvendig tid for rømning og redning. Videre sier Teknisk forskrift: Rømningsveg skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Felles oppholdsrom må derfor ikke benyttes til lagring som øker brannbelastningen ut over det som ordinær bruk tilsier eller lagring som reduserer muligheten for rømning. Møblering av fellesrom skal følge den møbleringsplan som er vist i branntegninger slik at rømning ikke blir forhindret.

7 7 Okkenhaugvegen 4, 7600 Levanger Tlf: Fax: Trønder-plan as Havnegata 12 Tlf: Postboks 480 Fax: Namsos Trønder-plan as Kongens gt. 28 Tlf: Postboks 1086 Fax: Steinkjer Prosjektadministrasjon Byggeledelse Arealplanlegging Oppmåling VAR-teknikk Vegplanlegging Byggeteknikk Byggeøkonomi Taksering Brannteknisk prosjektering PRO Risikoanalyser og beredskap BRANNTEKNISK FORPROSJEKT AV OMSORGSBOLIGER VADSØ ANALYSER Saksbehandler: Arnfinn Moksnes Revidert utgave: (rød farge) (blå farge)

8 8 Innledning Det vises til utarbeidet rapport, Dokumentasjon mot REN veiledning til teknisk forskrift, av Analysen er utarbeidet av Trønder-plan Sør as med saksbehandler Arnfinn Moksnes. Uavhengig kontrollutføres av Interconsult, Trondheim. Brannsituasjonen som skal analyseres, representerer ikke noen større fare for en brannspredning til andre bygg, unntatt bygg som tilhører samme eier. Andre eiere er det således ikke nødvendig å trekke inn. Trønder-plan Sør as v/faglig leder Arnfinn Moksnes, innehar sentral godkjenning i klasse PRO 121.3, brannteknisk prosjektering.

9 INNHOLDSFORTEGNELSE (klikk på emnet) Innledning Hovedresultater... 2 Viktige forhold som medtas i detaljprosjekteringen... Feil! Bokmerke er ikke definert. Beskrivelse av forhold på grensesnittene mellom fagene... Feil! Bokmerke er ikke definert. Spesielle forhold vedrørende passive-, aktive-, samt organisatoriske tiltak... 5 Viktige forhold som skal tas vare på i bruksfasen... 5 Tiltak under unormale driftsforhold... 5 Begrensninger i forhold til personbelastning bruk/virksomhet... 5 Begrensninger i forhold til brannbelastning Angivelse av bruksområder, beboere, beliggenhet, brannvesenets innsats og organisatoriske forhold Bruksområder, beboere, beliggenhet Brannvesenets innsats Organisatoriske forhold Risikoklasser og brannklasser Forhold som vil bli utformet i henhold til preakseptert løsning Forhold som avviker fra preakseptert løsning Metodikk for å dokumentere avvik Data Start og utvikling av brann Spredning av brannen i og utenfor branncellen Utvikling av røyk og branngasser Beregning av sikt Registrering av brann og aktivering av brannvernsystemer Rømningstid Personers tålegrense Spesifisering av akseptkriterier Risikobildet beskrevet gjennom valg av scenarier Identifisering av branntilløp Hvordan kan det brenne Prinsipper for utvelgelse av scenarier Dimensjonerende branntilfelle Beskrivelse av hendelsesforløpet basert på angitte scenarier Scenario 1 brann i felles oppholdsrom Dimensjonerende brann Vurdering av røykspredning Beregning av nødvendig rømningstid Konklusjon Scenario 2 brann i leilighet på plan Dimensjonerende brann Konklusjon Scenario 3 brann i leilighet på plan Brann som starter i møbler på terrasse Scenario 4 brann i leilighet på plan Resultatfremstilling

10 Tiltak Ny rømningsveg Forhindre hurtig brannvekst Redusere sannsynlighet for at brann oppstår Røykventilasjon Følsomhetsanalyse Scenario 1b Sprinkler virker ikke scenario 1b Sprinkler slokker ikke scenario 1c Brannalarmanlegg virker ikke eller betjening reagerer ikke på brannalarm scenario 1d37 Åpen røykskilledør- scenario 1e Scenario Sprinkler virker ikke eller slokker ikke Scenario Scenario Konklusjon Konklusjoner fra følsomhetsanalysen Hendelses-tre Beregning av FAR-verdi Referanser: Vedlegg Vedlegg 1 Uttalelse fra brannvesenet Vedlegg 2 Identifisering av branntilløp... 46

11 11 1. Hovedresultater Omsorgsboligene i Vadsø kan bygges som beskrevet i dokumentet Forprosjekt dokumentasjon mot REN og denne analysen. Følgende hovedkrav gjelder: Oppsummeringen følger her: Generelt: Bygningen skal oppføres med referanse til vedlagte branntegning revidert Hydrant/kum plasseres høyst 50 m fra inngang til hovedangrepsvei og ytterligere uttak eller oppstillingsplass for brannvesenets biler anlegges slik at det ikke blir lengre slangeutlegg enn 50 m til noen deler av fasaden. Ved hovedinngang skal det være oversiktsplan som viser brannklassifiserte vegger, rømnings- og angrepsveier, slokkeutstyr, alarmsentral, detektorer, alarmgivere, sprinklede områder, sprinklersentral, adkomster til hulrom, oversikt over brannvernleder og annet viktig personell. Hovedinngangsdør må fungere slik at den er opplåst ved brannvesenets adkomst eller ved at brannvesenet har nøkkel. Brannvesenet må også ha lett tilgjengelig nøkkel til resten av bygget og sprinklersentral. Følgende objekter skal være merket ved henvisningsskilt i korridor: alarmsentral sprinklersentral håndslokkere og brannslange detektorer over himling Plater av kryssfiner kan stå ubeskyttet inne i lommen for skyvedørsbladene. Byggeteknisk: Slagretning på dør ut fra nordre fløy på plan 2 bør vurderes endret slik at den går i rømningsretning. Leiligheter på plan1, merket med rømningspil på branntegning, har utgang til sikkert sted via dør til terrasse. Ytterdørene til disse terrassene må kunne åpnes fra utsiden av personalet ved bruk av en hovednøkkel eller dørene utstyres med lås som åpner automatisk ved brann. Dørene skal alltid kunne åpnes manuelt fra innsiden. Glass i leiligheter mot utvendig rømningstrapp på bygningens sørvegg behøver ikke brannklasse Vindu mellom leiligheter og felles oppholdsrom skal være EI60 Det skal være røykskiller i korridor som vist på branntegning, d.v.s. 7 stk. på plan 1 og 4 stk. på plan 2. Dørene kan ha heve-/senketerskel. Dører mellom felles oppholdsrom og tilliggende rom skal ha vulst og slepelist eller heve-/senketerskel. Brannteknisk og lydmessig vil vulst og slepelist være å foretrekke fordi den vil ha større sannsynlighet for å være tett. Heve-/senketerskler er

12 12 funksjonsmessig en dårlig og svak konstruksjon som krever mye tilsyn og reparasjoner. Dette må veies opp mot ulempen en vulst kan være for brukerne. For dører som blir stående på magnet, for eksempel mot felles kjøkken, kan det være enklere å holde heve- /senketerskel funksjonsmessig i orden. For bærende konstruksjoner og branncellevegger der alle sider vender mot sprinklet rom, kan bæreevne reduseres til 40 minutter og branncelleveggens brannmotstand til 40 minutter. Dette vil gjelde hele bygningen etter som det er besluttet å sprinkle hele bygningen. Sprinklersentral utføres som egen branncelle Oppdeling i brannceller skal følge branntegningen. Dessuten skal etasjeskillere være branncellebegrensning. Området ved hovedinngang (trapp, heis, kontorer m.v.) skal skilles ut som branncelle EI60. Dører mellom denne branncellen og korridor (begge plan), skal ha klasse EI60C. Dørene kan ha heve-/senketerskel. Gulv i veranda skal ha brannmotstand REI60 Rekkverk på veranda på plan 2 må være ubrennbart, men kan være helt åpent. Skiller mellom verandaene på plan 1 kan oppføres uten karv til brannklasse Takflaten er planlagt med PVC-duk. Dersom den ikke belegges med singel, skal belegget tilfredstille klasse Ta. Branncellevegger i øverste etasje føres helt oppunder takflaten, d.v.s. hulldekkeelement. Dører i seksjoneringsveggen skal ha samme klasse som veggen, være selvlukkende og utføres i ubrennbare materialer. Brannklasse på dørene blir dermed EI120C ubrennbar. Dørene skal ha anslag på alle 4 sider. Seksjoneringsvegg mot Vidjevegen 6 skal gå 0,5 m over høyest tilstøtende tak (hulldekkeelement) og takoppbygg skal utføres i A60 i avstand 8 m fra Vidjevegen 6. VVS-teknisk: Det kan være en åpen planløsning der felles oppholdsrom legges i rømningsveg. Felles oppholdsrom på plan 2 søndre fløyer må sprinkles med kvikk response sprinkler med RTI-verdi lik 30 og med utløsningstemperatur 57 o C. Byggherren har valgt å sprinkle hele den nye bygningen, og branntegningene er basert på dette. Det skal sprinkles over himling der det er større brannbelastning. Kanal fra felles kjøkken skal sprinkles over himling. Heissjakt må røykventileres. Ventilasjonssjakt kan utføres uten røykventilasjon forutsatt et den er egen branncelle, ikke har dør mot korridor og gjennomføringer tettes.

13 13 Brannisolering kan sløyfes på kanaler som krysser branncellevegger mellom brannceller der branncellene på begge sider er sprinklet. Rentvannsrør føres horisontalt over himling på plan 1. Disse isoleres med isolasjon klasse PI slik kravet er når himling ikke er klassifisert. Eventuelle avløpsrør i plast > 32 mm skal forsynes med brannmansjett der de bryter gjennom branncellevegger eller dekker. Det skal tettes rundt alle gjennomføringer Alle rom skal være dekt med brannslanger. Håndslokkere kan benyttes i tekniske rom og lignende. Slokkeutstyr og sprinklersentral skal være merket etter anvisningene gitt i REN (helst med plogskilt) Felles kjøkken må man ha et avtrekkssystem som sikrer at røykdetektor kan benyttes uten at det blir unødig mange blinde alarmer. Det skal være alarm som gjør betjeningen oppmerksom på at sprinkler har slått ut. El-teknisk: Det skal i følge REN være ledesystem i bygningen Vertikal føring av kabler skjer gjennom gulv i tavlerom, d.v.s. tavlerommene er ikke utformet som sjakt. Det tettes rundt kabler som går ut fra tavlerom (i gulv og ut mot himling). Det skal være adresserbart brannalarmanlegg med varsling til bærbart radioutstyr til minimum 3 av personalet. Alarmorganisering kan benyttes. Det må da sørges for at betjeningen forstår/oppfatter signalene ved de forskjellige alarmtrinn, jfr. brann i omsorgsboliger Harstad der brannalarm ble tolket som en bilalarm. Overføring til bærbart radioutstyr sikrer dette på en god måte. Det skal tettes rundt alle gjennomføringer Det kreves dobbel sikring til kabler i alarmanlegget eller de skal ligge beskyttet i dekke eller etasjeskiller. Det skal være alarm som gjør betjeningen oppmerksom på at sprinkler har slått ut. Viktige forhold som medtas i detaljprosjekteringen Det er forutsatt adresserbart brannalarmanlegg og at betjeningen får overført alarmsted til medbrakt radio. Stille alarm skal overføres til bærbart radioutstyr som personalet har med seg og ha en alarmeringslyd som klart skiller seg fra andre alarmer, inkl. bilalarmer.

14 14 Beskrivelse av forhold på grensesnittene mellom fagene Røykskilledører som kan bli kilet opp, skal stå på holdemagnet som lukker ved aktivering av en detektor. Spesielle forhold vedrørende passive-, aktive-, samt organisatoriske tiltak Det er forutsatt at det er truffet organisatoriske tiltak etter forebyggende-forskriften, d.v.s. kontroll og ettersyn av passive og aktive tiltak fungerer. Viktige forhold som skal tas vare på i bruksfasen Det er i analysen forutsatt 3 nattevakter. Tiltak under unormale driftsforhold Dette gjelder ved følgende forhold: 3. Brannalarmanlegg er utkoblet 4. Sprinkleranlegg er utkoblet Brannvernleder/styrer skal umiddelbart varsles og reparasjoner skal iverksettes straks ved all utkobling av passive anlegg. Utkobling kan skje når det oppstår teknisk feil slik at brannalarmanlegget gir alarm ved innkobling når det skal gjøres varmt arbeid Ved utkobling av brannalarmanlegget skal det settes av ekstra personell som jevnlig kontrollerer det området som er utkoblet. De ansatte skal orienteres hver gang dette skjer slik at de kan forberede sg på manuell utløsning/styring. Begrensninger i forhold til personbelastning bruk/virksomhet Det er forutsatt at det bor 1 person pr. leilighet. Når man har ektepar som ønsker å bo sammen, kan man slå sammen to leiligheter. Antall personer som sogner til et felles oppholdsrom skal begrenses til det som tilsvarer 1 person pr. leilighet. Det er i analysen ikke forutsatt at inventar og utstyr som anskaffes skal ha større sikkerhet mot å starte brann og bidra til brann- og røykspredning enn det som gjelder for inventar og utstyr generelt. Det er heller ikke forutsatt vedtatt andre regler enn det som følger av Forebyggendeforskriften og Internkontrollforskriften. Grunnen til dette er at organisatoriske tiltak i stor grad er person-/organisasjonsavhengig. Regler som følger av Forebyggendeforskriften og Internkontrollforskriften, vil være bl.a.: 5. Innføre rutiner som bl.a. omhandler avfallsbehandling, generelle ordensregler, bruk av bart lys (sikkerhetslys og ubrennbare mansjetter og staker), bruk av mobile elektriske apparater, varme arbeider og størrelse/omfang av brennbare dekorasjoner, bl.a. juletre.

15 15 6. Sørge for internt tilsyn av elektriske anlegg og mobilt elektrisk utstyr, også beboernes utstyr. Gjennom den risikoanalyse institusjonen selv skal gjøre som følge av internkontroll-forskriften, kan man komme fram til andre tiltak som går på anskaffelse og bruk av utstyr og inventar slik som: 7. Kjøpe TV-apparat som har avbryter som slår av all strøm fram til apparatet (enkelte apparater har fortsatt strøm selv om bryter er avslått). Lage eget røyktett skap, med detektor i skap, for å sette varmecontainer i. Anskaffe kokeplater med termovakter. 8. Kjøpe møbler og sengetøy/madrasser som har spesiell brannmotstand, jfr. Byggforsk , Brann og tekstiler. Tiltak under pkt. 3 og 4 er imidlertid ikke lagt til grunn i analysen. Se ellers kap. 11. Begrensninger i forhold til brannbelastning Plan- og bygningsloven sier: Byggverk skal bygges og utstyres slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå reduseres til et akseptabelt nivå, og slik at faren for spredning av brann kan reduseres tilsvarende. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og nødvendig tid for rømning og redning. Videre sier Teknisk forskrift: Rømningsveg skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Felles oppholdsrom må derfor ikke benyttes til lagring som øker brannbelastningen ut over det som ordinær bruk tilsier eller lagring som reduserer muligheten for rømning. Møblering av fellesrom skal følge den møbleringsplan som er vist i branntegninger slik at rømning ikke blir forhindret.

16 16 2. Angivelse av bruksområder, beboere, beliggenhet, brannvesenets innsats og organisatoriske forhold 1. Bruksområder, beboere, beliggenhet Analyseobjektet er beskrevet i Forprosjekt, dokumentasjon mot REN veiledning til byggeforskrift. Her gjengis nødvendige forutsetninger for analysen og forhold som ikke står i denne rapporten. Omsorgsboliger Vadsø ligger i Vadsø by ca 2 km fra sentrum. Det planlegges i alt 34 leiligheter. Leilighetene danner 5 seksjoner med fra 6 til 8 leiligheter i hver seksjon. Sentralt i hver seksjon ligger det et fellesareal som samtidig er rømningsveg i to av seksjonene på plan 2. Det skal bare være ensengs-rom. Antall personer som skal bebo bygningene er da det samme som antall leiligheter. Mellom leilighetene og fellesrommet er det vindu for hver leilighet. Disse er i klasse EI30. Leilighetsgruppene henger sammen med korridorer. Perifert i forhold til nybygget ligger det to bygninger. Det ene rommer dagens helsesenter med kontorer/administrasjon og det andre inneholder eksisterende omsorgsboliger (Vidjevegen 6). Nybygget og eksisterende bygninger knyttes sammen med korridorer, men de er planlagt seksjonert fra de nye omsorgsboligene. I eksisterende bygninger skal det gjøres visse bygningsmessige endringer (inntegnet på branntegning). Disse tiltakene følger REN veiledning til byggeforskrift. Branntegning er vedlagt rapporten Forprosjekt, dokumentasjon mot REN veiledning til byggeforskrift. I utgangspunktet skulle hele nybygget sprinkles. I branntegning er det vist områder som det ikke er nødvendig å sprinkle. I analysen legges branntegningen til grunn. I leiligheter og felles oppholdsrom skal det Kvikk response-sprinkler med RTI-faktor lik 30. Branncellevegger skal i følge REN være EI60 og bærende konstruksjoner i R60. Bæring vil delvis bestå av plass-støpte betongvegger og delvis av stålsøyler som står inne i stendervegger. Etasjehøyde er ikke bestemt. Det antas i analysen en høyde på 3,0 m (maksimale tillatte høyde for boligsprinkler) fra ok gulv til uk himling i felles oppholdsrom og 2,7 m ellers. Det er ikke ønskelig med åpen (spilehimling) p.g.a. renholdsproblemet dette representerer. Valg av materialer i møbler i felles oppholdsrom vil være en del av analysen. 2. Brannvesenets innsats Antatt innsatstid for brannvesenet: På dagtid: for vaktlag på 4 mann: 6-8 minutter for hele mannskapsstyrken (12-14 personer): minutter. Om natta: for vaktlag på 4 mann: 8-10 minutter

17 17 For hele mannskapsstyrken (12-14 personer): minutter Brannvesenet er utrustet med tankbil som rommer l i tillegg til at det er tilgjengelig brannkummer i nærhet. Brannvesenet vil således være forsynt med brannvann kontinuerlig fra innsatsen starter. Større snøfall og ikke brøytet veg kan forekomme. Dette vil øke innsatstiden, men vil relativt sjelden opptre. Brannvesenet mener det vil være lite hensiktsmessig å benytte innsatstid på som inkluderer slike forhold som grunnlag for analysen. Uttalelse fra brannvesenet følger som vedlegg Organisatoriske forhold Omsorgsboliger skal være skal være særskilt brannobjekt etter Brann- og eksplosjonsvernlovens 13. Det legges til grunn at brannalarmanlegget har direkte varsling til fagsentral brann. Alarm til brannvesenet skal skje etter 1,5 minutt fra første detektor aktiveres og senest ved det tidspunkt 2 detektorer aktiveres.

18 18 3. Risikoklasser og brannklasser Sett i forhold til byggets kompleksitet, avstander, størrelse på betjening og at de aller fleste beboere trenger assistanse ved rømningen, er det riktig å plassere omsorgsboligene i blokk i risikoklasse 6. Dette forsterkes ytterligere ved det faktum at institusjon skal erstatte dagen sykeheim i Vadsø.

19 19 4. Forhold som vil bli utformet i henhold til preakseptert løsning Her er det viktig å avgrense analysene til forhold som avviker fra REN veiledning til byggeforskrift. Branner som oppstår i følgende områder vil ligge innenfor de begrensninger som REN gjelder for: brann i felles kjøkken. Felles kjøkken er atskilt fra rømningsveg som egen branncelle. Felles kjøkken er sprinklet. brann i rom for el-tavle. Rommet er atskilt fra rømningsveg som egen branncelle. brann i korridor som ikke er felles oppholdsrom. Korridor er utformet som rømningsveg etter REN s anvisninger. brann i rom ved trapperom, resepsjon, tekniske rom o.s.v. Rommene er atskilt fra rømningsveg som egen branncelle etter REN s anvisninger. utvendig brann. Bygget er utvendig utformet etter REN s anvisninger. brann i leilighet. Leilighet er utvendig utformet etter REN s anvisninger med de unntak som er opplistet i kap. 5.

20 20 5. Forhold som avviker fra preakseptert løsning Forprosjektet dokumentasjon mot REN konkluderer med at det er flere avvik som må dokumenteres ved analyse om en slik løsning er mulig. Disse er: Det er foreslått en åpen planløsning der felles oppholdsrom legges i rømningsveg for plan 2 søndre fløyer. Rømingsveg er for nær vindu i leiligheter på plan 2 mot mellomgang og plan 1 mot utvendig trapp. Glass i indre hjørner i leiligheter plan 2 ved glassgang/mellomgang mot helsesenter Det er vedtatt at bygget, eller deler av det, skal sprinkles. Analysen skal se på om kravet til bærende konstruksjoner og branncellevegger (inkl. gjennomføringer) kan lempes på som en følge av aktuelle tiltak (sprinkling og eventuelt andre tiltak

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Boligsprinkling i en eldre murgård

Boligsprinkling i en eldre murgård Vidar Stenstad og Christian Ebbesen Boligsprinkling i en eldre murgård Evaluering av pilotprosjekt 373 Prosjektrapport 2004 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Vidar Stenstad og Christian Ebbesen

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

TITTEL FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

TITTEL FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF NBL as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 1 78 Telefaks: 73 59 1 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no Foretaksregisteret:

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan Øvrebyen Brannsikringsplan COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Rev Dato Tekst Saksb Kontr Godkj B 13122010 ENDRINGER OPPSETT/LAYOUT TOV TOV A 16112010 DIV ENDRINGER

Detaljer

Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen

Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. for ingeniørfag Studieretning : Brannsikkerhet/HMS Av : Granli, Arild Striby, Gjertrud

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

Uttrykk Definisjon Kommentar Feil brukt benevnelse om særskilt brannobjekt.

Uttrykk Definisjon Kommentar Feil brukt benevnelse om særskilt brannobjekt. 13 bygg A (klassifiseringsbetegnelse - offshore) Feil brukt benevnelse om særskilt brannobjekt. Angivelse av brannmotstandsevnen til et brannskille. Skille utført i ubrennbare materialer som oppfyller

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Rømning av eldre mennesker i private boliger

Rømning av eldre mennesker i private boliger Rømning av eldre mennesker i private boliger Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord / Haugesund. Avdeling Haugesund ingeniørfag Studieretning brann Våren 2011 Mildrid Arianson Kandidatnummer 68 Hilde

Detaljer

FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Kommunal og arbeidsdepartementet OPPDRAGSGIVERS REF. 846104.00 PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.

FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Kommunal og arbeidsdepartementet OPPDRAGSGIVERS REF. 846104.00 PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN. TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Energi Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefax: 73 59 10 44 Foretaksnr: NO 948 007 029

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

EFFEKT AV SPRINKLERANLEGG I SCOTTSDALE VURDERINGER RUNDT BRUK AV SPRINKLERANLEGG SOM BRANNSIKRINGSTILTAK I NORGE

EFFEKT AV SPRINKLERANLEGG I SCOTTSDALE VURDERINGER RUNDT BRUK AV SPRINKLERANLEGG SOM BRANNSIKRINGSTILTAK I NORGE : VURDERINGER RUNDT BRUK AV SPRINKLERANLEGG SOM BRANNSIKRINGSTILTAK I NORGE FORORD Som følge av at NBLF innvilget våre søknader om reisestipend, ble det i september 2005 gjennomført et studie av erfaringer

Detaljer

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud Høyblokka - potensial for videre bruk Teknisk og funksjonell vurdering Vestre Viken HF Dato:

Detaljer

Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger

Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1. FORMÅL MED PLANEN... 4 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 3. PLANENS AVGRENSNING... 4 Kriterier... 4 Geografisk

Detaljer

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36

Bruk av brennbar isolasjon - hendelsesanalyse og akseptkriterier FORFATTER(E) Geir Berge OPPDRAGSGIVER(E) Åpen 82-14-02438-2 107107 36 SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

Temahefte Brannalarmanlegg

Temahefte Brannalarmanlegg Temahefte Brannalarmanlegg Carsten S. Due Hvordan de fungerer Hvordan velge riktig detektor Hvordan unngå blindalarmer Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med Honeywell

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer