Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Arkivsak: 13/154 Møtedato/tid: , kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, Endride Møtedeltakere: Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Sidsel Bodsberg Ingrid Gangås Opedal Oddvar Horg Forfall: Andre møtende: Kopi: Varamedlemmer til orientering Ordfører Rådmann Revisjon Midt-Norge IKS Sakliste 038/13 039/13 040/13 041/13 042/13 043/13 Godkjenning av protokoll fra møte den Kontrollutvalgets arbeid med plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Opptrappingsplan psykisk helse Tilbakemelding fra rådmannen Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget Referatsaker Eventuelt Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven, med mindre utvalget vedtar annet for den enkelte sak med hjemmel i lov. Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Eva J. Bekkavik på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Ola Huke (sign.) Leder av kontrollutvalget Eva J. Bekkavik konsulent, Konsek 1

2 Godkjenning av protokoll fra møte den Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Melhus kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 038/13 Eva J. Bekkavik 033, &17 13/154-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Utrykt vedlegg: Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte (utsendt tidligere) Saksutredning Godkjenning av møteprotokoll. 2

3 Kontrollutvalgets arbeid med plan for forvaltningsrevisjon Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Melhus kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 039/13 Eva J. Bekkavik 12/43-8 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ta med innspillene og kommentarene som fremkommer i møtet i det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon. Vedlegg Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse og plan for Saksutredning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planen skal utarbeides minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året i perioden. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret i sak 67/12 på møte den Melhus kommune har siden 2010 hatt en toårig plan for forvaltningsrevisjon. Sekretariatet mener erfaringen med dette har vært god, fordi det gjør det mulig å planlegge arbeidet i litt lengre perspektiv. Det er også ressurseffektivt, etter som arbeidet med utarbeidelse av planene kan være ganske ressurskrevende. Det er viktig at kontrollutvalget involverer seg i prosessen, og sekretariatet legger derfor opp til at saken behandles i kontrollutvalget 2 ganger før planen endelig legges frem for kommunestyret. Melhus kommune disponerer årlig ca.500 timer til forvaltningsrevisjon. Til et forvaltningsrevisjonsprosjekt går det vanligvis med fra timer, avhengig av prosjektets omfang. Dette tilsier at man kan få gjennomført 1 til 2 forvaltningsrevisjoner pr. år. Utarbeidelse av plan for Kontrollutvalget gjennomfører sin virksomhet på vegne av kommunestyret. For å sikre at plan for forvaltningsrevisjon er i tråd med kommunestyrets behov, bør det være et mål å sørge for så god forankring som mulig. En mulig måte å få dette til er å invitere til dialog med utvalgs- og/eller gruppeledere samt ordfører, rådmann og revisjon, før ferdigbehandling av planen. På kontrollutvalgets møte i sak 32/2013 Plan for forvaltningsrevisjon Diskusjonssak, ble det vedtatt følgende: Gruppeledere, komiteeledere, ordfører og varaordfører inviteres til utvalgets møte 4. november. Revisjon Midt-Norge IKS inviteres til å gi en kort orientering om hva en forvaltningsrevisjon kan gi av informasjon. Kontrollutvalgets leder, nestleder og sekretær ber om et møte med rådmannen for å diskutere mulige fokusområder. 3

4 Kontrollutvalgets sekretariat har sendt brev (datert ) til Melhus kommune v/ ordfører og invitert til dialogmøte vedr. forvaltningsrevisjon (brev følger vedlagt). Rådmannen er i e-post av invitert til en dialog med kontrollutvalget når det gjelder fokusområder for forvaltningsrevisjon i , tidspunkt for dette er 5. november kl. 09:00-10:00. Det vil være gunstig å få Plan for forvaltningsrevisjon opp til behandling på kommunestyrets første eller andre møte i Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgetssekretariatet tar med seg kontrollutvalgets innspill i saken og eventuelle innspill fra gruppeledere, komiteeledere, ordfører, varaordfører, samt rådmann og revisjon, i det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon. Sekretariatet vil legge frem en sak på utvalgets møte i desember med forslag til en plan for forvaltningsrevisjon for for Melhus kommune. 4

5 Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf E-post: Deres ref.: Vår ref.: 12/43-7 Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Melhus kommune v/ordfører Rådhuset 7224 MELHUS Kontrollutvalgets arbeid med plan forforvaltningsrevisjon for Kontrollutvalget skal på sitt møte i november starte arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon Hensikten med arbeidet er å fremskaffe relevant informasjon til å kunne gjøre prioriteringer av forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2014 og For å sikre at plan for forvaltningsrevisjon er i tråd med kommunestyrets behov, bør det være et mål å sørge for så god forankring som mulig. En mulig måte å få dette til er å invitere til dialog med utvalgs- og/eller gruppeledere samt ordfører, rådmann og revisjon, før ferdigbehandling av planen. Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av dette å invitere gruppeledere, komitèledere, ordfører og varaordfører til kontrollutvalgets møte 4. november kl. 14:00. Gi tilbakemelding til kontrollutvalgets sekretariat om hvem som stiller i møtet. Med hilsen Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Eva J. Bekkavik konsulent Kopi til: Kontrollutvalgets leder Adresse: Kongensgt. 9, 4.etg Trondheim Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr:

6 Forvaltningsrevisjon Opptrappingsplan psykisk helse Tilbakemelding fra rådmannen Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Melhus kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 040/13 Eva J. Bekkavik 216, &58 12/34-13 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges frem uten forslag til vedtak. Vedlegg Tilbakemelding fra rådmannen Utrykte vedlegg: 1. Forvaltningsrevisjonsrapport Opptrappingsplan psykisk helse 2. Kontrollutvalgets sak 3/2013 Forvaltningsrevisjonsrapport Opptrappingsplan psykisk helse (kontrollutvalgets møte ). 3. Kommunestyrets sak 18/2013 Forvaltningsrevisjonsrapport Opptrappingsplan psykisk helse (kommunestyrets møte ). Saksutredning På kontrollutvalgets møte den i sak 3/2013 ble forvaltningsrevisjonsrapporten Opptrappingsplan psykisk helse behandlet. På bakgrunn av funnene og de vurderinger som revisor gjorde under denne forvaltningsrevisjonen så har revisor kommet med anbefalinger i rapportens pkt I kontrollutvalgets forslag til vedtak i kommunestyret ble det blant annet bedt om en tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp fra rådmannen sin side, tilbakemelding skulle gis innen utgangen av oktober Nedenfor kommer et kort utdrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten. Forvaltningsrevisjonen har belyst tre problemstillinger: 1. Har opptrappingsplanen for psykisk helse blitt fulgt opp som forutsatt? 1.1.Har kommunen jobbet målrettet med tiltak innen psykisk helsearbeid under og etter planperioden? 1.2.Har den lokale satsingen blitt evaluert og justert underveis 2. Har Melhus kommune hatt et nødvendig og tilfredsstillende samarbeid om psykisk helsearbeid? 1.1.Har det vært nødvendig samarbeid internt? 1.2.Har det vært nødvendig samarbeid eksternt, og spesielt med 2. linjetjenesten (spesialisthelsetjenesten)? Revisjonens konklusjon Har opptrappingsplanen for psykisk helse blitt fulgt opp som forutsatt? Vi mener at Melhus kommune i all hovedsak har fulgt opp opptrappingsplanen for psykisk helse målrettet, med et bredt sett av satsinger og tiltak for voksne og barn og unge. De mest omfattende tiltakene har vært innenfor psykiatrisk helsetjeneste og botilbudet 6

7 Idrettsveien. Kommunen har i tillegg benyttet midlene innenfor andre tjenester som også har brukere som i perioder kan ha behov for psykiske helsetjenester. Vi ser at det kan være utfordringer når det gjelder tilbud om støttekontakter, og at det kan være vanskelig å rekruttere og beholde disse. Kommunens satsinger har ikke blitt evaluert. Vi mener det er viktig å evaluere større satsinger, for å få en formening om satsingene er riktige og fungerer slik hensikten har vært. Har Melhus kommune hatt et nødvendig og tilfredsstillende samarbeid om psykisk helsearbeid? Kommunen har etablert gode samarbeidspunkt både internt i organisasjonen og eksternt mot 2. linjetjenesten. Kommunen har siden 2004 bevilget i underkant av til brukerorganisasjoner, men involveringen av brukere kan være utfordrende i og med noe ustabilitet i brukerorganisasjoner. Desto viktigere er det å følge opp tettere med brukerundersøkelser og annen kontakt med brukerne om tjenestetilbudet. Psykiske helsetjenester har en bred brukergruppe, og mange tjenester bør involveres og samarbeide for å få til et godt og helhetlig tilbud. Ulik organisatorisk tilknytning til rammeområder og virksomheter bør ikke hindre det. Revisors anbefalinger: Revisor anbefaler rådmannen om å fortsette å arbeide målrettet og systematisk med psykisk helse, og ha økt oppmerksomhet på: - støttekontaktordning, - sårbarhet i brukersamarbeid - utnytting av kompetanse og ressurser på tvers i organisasjonen Politisk behandling: Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 3/2013: Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Opptrappingsplanen for psykisk helse til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av oktober Kommunestyret hadde forvaltningsrevisjonsrapporten opp til behandling i sitt møte i sak 18/2013 og gjorde følgende vedtak: 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Opptrappingsplanen for psykisk helse til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av oktober Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget I brev av har rådmannen gitt sin tilbakemelding på revisjonens anbefalinger i pkt. 6.2 (vedlagt) Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalget må ta stilling til om de fortsatt skal ha fokus på kommunen sitt arbeid med å få på plass anbefalingene som revisor ga i rapportens pkt. 6.2, eller om de anser at anbefalingene er gjennomført og kommunestyrets vedtak er fulgt opp. 7

8 8

9 9

10 Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Melhus kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 041/13 Eva J. Bekkavik / Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget vedtar Retningslinjer for høring, kontrollutvalget i Melhus kommune og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar Retningslinjer for høring, kontrollutvalget i Melhus kommune Vedlegg Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring Saksutredning På samling for kontrollutvalg 15. oktober 2013 fikk deltakerne en orientering om bruk av høring som et verktøy for informasjonsinnhenting. Kontrollutvalget i Melhus kommune ønsket på bakgrunn av dette å få fremlagt en egen sak vedr. høring til utvalgets møte i november. På et generelt grunnlag, men også på bakgrunn av erfaringer, ønsker kontrollutvalget å legge til rette for å kunne gjennomføre høringer i helt spesielle saker som krever førstehånds informasjonsinnhenting for å skaffe seg et godt beslutningsgrunnlag. Dette er kunnskap ut over det som til vanlig innhentes av sekretariatet gjennom ordinær saksbehandling. Sekretariatet legger frem utkast til retningslinger for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget. Sekretariatet mener det er riktig å forankre retningslinjene gjennom vedtak i kommunestyret, som har det øverste ansvar for tilsyn og kontroll i kommunen. Det er også viktig at muligheten til å bruke høringer i helt spesielle saker, og prosedyrer for gjennomføring, er kjent for administrasjonen og andre som kan bli innkalt. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Gjennomføring av høringer er ressurskrevende og bør brukes kun i helt spesielle saker, hvor kontrollutvalget mener det er nødvendig for å få et godt nok beslutningsgrunnlag. Kontrollutvalget må ta stilling til om de ønsker videre intern prosess eller om saken skal videresendes kommunestyret etter behandlingen i kontrollutvalgets møte

11 RETNINGSLINJER FOR MØTER I KONTROLLUTVALGET SOM GJENNOMFØRES SOM HØRING Melhus kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/2013 (møte den ). Vedtatt av kommunestyret i sak xx/2013 på møte xx.xx

12 Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring Kontrollutvalget kan avholde høringer innenfor det ansvarsområde som er gitt utvalget i medhold avkommuneloven: kontroll og tilsyn med forvaltningen. Med høring menes et møte i kontrollutvalget der utvalget mottar muntlige forklaringer fra personer som er innkalt for å få belyst en spesiell sak eller saksområde. Høringen skal være åpen, men kontrollutvalget kan lukke møte for hele eller deler av høringen dersom detframkommer taushetsbelagte opplysninger. Kontrollutvalget kan bare motta taushetsbelagte opplysninger for lukkede dører etter forvaltningsloven og kommuneloven. Under en åpen høring må kontrollutvalgetsmedlemmer ikke gjengi eller vise til opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Formål Formålet med bestemmelsen er å sikre kontrollutvalgets informasjonsbehov, en god fremdrift i høringen og å ivareta den innkaltes rettssikkerhet. Forberedelse Før møtet gjennomføres skal det være et saksforberedende møte. På dette møtet skal utvalget gjennomgåhvilke problemstillinger som ønskes belyst. Det skal videre fastsettes en fremdriftsplan for møtet som bl.a kan fastsette taletid for den enkelte som er innkalt, rekkefølge og hovedspørsmål.på det saksforberedende møtet skal det velges en hovedutspørrer for høringen. Den innkaltes stilling Innkallingen skal sendes i så god tid som mulig. Det skal opplyses om hvilken sak eller saksområde som er temafor høringen. Det skal informeres om mulighet for eksterne aktører til å reservere seg fra å møte, samt muligheten for alle til å kreve å høres i lukket møte hvis det er opplysninger underlagt lovpålagt taushetsplikt. Den innkalte skal hatilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter dersom disse ikke er underlagt taushetsplikt. Den innkalte har anledning til å ha med seg bisitter(e) og har rett til å konferere med bisitter(e) før svar avgis. Bisitter(ene) kan også supplere forklaringen. De innkalte avgjør selv om de vil besvare kontrollutvalgets spørsmål. Dersom det anmodes om lukkede dører på grunn av taushetsbelagt informasjon, skal høringen avbrytes og avgjørelsen tas i lukket møte dersomutvalget eller den innkalte krever dette. Gjennomføring av møtet Kontrollutvalgets leder innleder møtet ved å orientere om temaet for høringen og de prosedyrer som gjelder. Før kontrollutvalget starter utspørringen skal den innkalte få anledning til å gi en fremstilling av saken.den innkalte skal gis anledning til å sammenfatte saken etter at utspørringen er ferdig. Meningsutveksling mellom kontrollutvalgets medlemmer skal ikke finne sted under høringen.kontrollutvalget avgjør i møte hvordan opplysningene som fremkommer under høringen skal følges opp. Det skal føres protokoll fra høringen som et ordinært møte i utvalget. 12

13 Referatsaker Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Melhus kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 042/13 Eva J. Bekkavik 033, &17 13/154-3 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Vedlegg Protokoll fra representantskapsmøte Revisjon Midt-Norge IKS Dropper høring i helsetur STPO Stor tilsynsaksjon med brann- og redningstjenestene Saksutredning Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker: 1. Møtereferat fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS, Muntlig orientering fra Samling for kontrollutvalg 15. oktober, kontrollutvalgets medlemmer orienterer. 3. Kontrollkomiteen i Trondheim kommune har besluttet å ikke gjennomføre høring i STPO-saken. 4. Direktoratets tilsynsaksjon avdekket lovbrudd hos de fleste brannvesen i Trøndelag. Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som referatsaker. 13

14 14

15 Dropper høring i helsetur-saken Kontrollkomiteen i Trondheim har innskjerpet kritikken av rådmannen og lederne som Publisert , kl. 21:30Oppdatert , kl. 06:50 Kontrollkomiteen i Trondheim behandlet mandag kveld den såkalte helsetur-saken. Saken fikk stor medieoppmerksomhet etter at 15 av kommunens helse- og omsorgsledere var med på en sponset ferie- og fagtur til Australia tidligere i vår. Til sammen 30 personer fra en rekke kommuner i fylket deltok på turen, som skjedde i regi av Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum. Helseledere har deltatt på reiser jorda rundt i regi av forumet i flere år. Alvorlig sak for Trondheim kommune Leder i kontrollkomiteen i Trondheim, Rolf Jarle Brøske, sier at komiteen har brukt svært lang tid på å diskutere saken, og at saken er kompleks og alvorlig for Trondheim kommune og for enkeltpersoner. Vi har besluttet å ikke gjennomføre høring i saken, men vi har innskjerpet kritikken av rådmannen og lederne som har deltatt på de såkalte helseleder-reisene, sier Brøske til NRK. Klar for å sette punktum Brøske sier saken har vært en stor belastning for kommunen og for enkeltpersoner. Dette har vært en lang og tung sak, som allerede har fått konsekvenser for enkelte av lederne som har vært involvert, sier Brøske. Nå mener han det er på tide å sette et punktum i saken. Vi har fått fakta på bordet, saken er godt belyst, revisjonen har gjort en god jobb og rådmannen har vært svært samarbeidsvillig og fremskaffet nødvendig dokumentasjon. Nå er vi klare for å sette et punktum for saken. Avventer endelig vedtak i bystyret Brøske sier han nå håper alle sider i saken er belyst og at de nå avventer endelig vedtak i bystyret i slutten av oktober. 15

16 Nå går saken til bystyret og jeg forventer at saken blir endelig vedtatt, forhåpentligvis med enstemmighet rundt den krasse kritikken som nå er innstilt fra kontrollkomiteen, sier han. Rådmann i Trondheim, Stein Ytterdahl, er enig med kontrollkomiteen i at det er sterkt kritikkverdig at en slik driftsform har fått lov å utvikle seg i SørTrøndelag pleie- og omsorgsforum: Når kontrollkomiteen skjerper kritikken, opplever jeg at de understreker lederansvaret. Og den kritikken forstår og aksepterer jeg. Vi kommer til å arbeide for å unngå at noe slikt skal skje igjen, sier Ytterdahl. 16

17 6 Nyheter Fredag 25. oktober 2013 Stor tilsynsaksjon med brann- og redningstjenestene: Tilsynsaksjon: DSB har dokumentert lovbrudd hos mange av brann- og redningsetatene i Midt-Norge. Arvid Hammernes er befal i brannvesenet og fagleder i teknisk etat i Frøya kommune. Johan Pettersen er befal i brannvesenet, og John Birger Johnsen er brannmannskap og tillitsvalgt Foto: KJELL A.OLSEN Her avdekket DSB lovbrudd: Agdenes brannvesen GBrøt loven: Plan overbrannverntiltak er mangelfull. Brannve- Hitra brannvesen GBrøt loven: Bemanningen og kompetansen er ikketilfredsstil- Holtålen, Røros, Os og Tydal interkommunale brann- og redningsledelse GBrøt loven: Ikkeavsatt tilstrekkelig ressurser til ledelse og senet har ikkegjennomførtalle lovpålagte tilsyn de siste årene. Der tilsynene ikkeer fulgt opp, har brannvesenet ikkereagert. Det foreligger ikkeskriftlige tilbakemeldinger på tilsynsrapportene. Det påpekes også at brannvesenet ikkeskal bistå med å utarbeide dokumentasjon for eiere av særskilte brannobjekter. DSB påpeker også at kommunen bør søkesamarbeid med andre brannvesen. GBrøt loven: Funn på avvik av brann- og redningsledelsens Fosen brann- ogredningstjeneste tak og brannvesenets myndighetsutøvelse vedtilsyn ikkeer tilfredsstillende. Det bryter med brann- og eksplosjonsvernlovens paragrafer om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og paragraf om etablering og drift av brannvesen. GBrøt loven: Tilsynet utført i2011 avdekket at bemanningen ikkevartilfredstillende. Frøya brannvesen GBrøt loven: I2012 ble det gjennomførtkun to av 47 tilsyn på særskilte brannobjekter.listen overbrannobjekter er heller ikkerevidert. Videre avdekket DSB at brannvesenet ikkehar reagerttilstrekkelig hvis ikketidligere avvik avdekket på tilsyn ikkeer fulgt opp, samt at tilsynene som er gjennomførtikkeer tilstrekkelige. Videre påpeker DSB at Frøyabrannvesen må søkesamarbeid med andre brannvesen. Gauldal brann og redning internkontrollsystem viser at myndighetsutøvelsen vedtilsyn ikkeer tilfredsstillende. Dette bryter med loversom omfatter helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, samt lovom etablering og drift av brannvesen. Innherred samkommune brann og redning GBrøt loven: DSB menerbemanning, plan overbrannverntil- Lierne, Røyrvik og Namsskogan brannvesen GBrøt loven: DSB skriverat det forebyggende arbeidet kommunene samarbeider om ikkehar tilfredsstillende risiko- og sårbarhetsanalyse og plan for brannforebyggende tiltak. De avdekker også at myndighetsutøvelsen vedtilsyn ikketilfredsstiller krav fastsatt i, eller imedhold til lov. Meldal brannvesen GBrøt loven: Plan overbrannverntiltak og kommunenes myndighetsutøvelse vedtilsyn, er ikketilfredsstillende. Dette bryter med brann- og eksplosjonsvernlovens paragrafer om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, samt paragraf om etablering og drift av brannvesen. GBrøt loven: Kommunens internkontrollsystem, som skal sikre Hemne og Aure brannvesen GBrøt loven: Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse er fra GBrøt loven: Kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyse, myndighetsutøvelse vedtilsyn og mangelen på samarbeid er ikketilfredsstillende. En mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse fører til at man ikkefår gjennomførtkartlagt risikopå en systematisk måte. Nærøy brannog redningsvesen GBrøt loven: Det foreligger ikkerisiko-og sårbarhetsanalyse og plan overbrannverntiltak. DSB skriver at brannvesenets reaksjonsmidler ikkeer brukt tilstrekkelig der avvik fratilsyn ikkeer fulgt opp. Videre er avvik hjemlet iplan- og bygningsloven, noe brann- og redningsvesenet ikkehar myndighet til. at krav til brannforebyggende oppgaverfølges opp, er ikke tilfredsstillende. Dette gjelder plan overbrannverntiltak. Itillegg rådes Meldal til åsøkesamarbeid med flere kommuner. Meråker brannvesen 1998, og derfor foreldet. Har ikkegjennomførtalle lovpålagte tilsyn i2012.de hjemler videre avvik iplan- og bygningsloven, noe de ikkehar myndighet til. Meråker bør søkesamarbeid med andre kommuner,og planen overbranntiltak bør omfatte ulike satsingsområder. 17 lende. Plan overbrannverntiltak og myndighetsutøvlsen ved tilsyn er ikkegod nok. Kommunen må også søkesamarbeid med andre kommuner,påpeker DSB. Orkdal og Skaun brann- og redningsvesen forebyggende personell. Det foreligger ikkerisiko- og sårbarhetsanalyse, eller skriftlig plan overbranntiltak. Videre peker DSB på at Orkdal og Skaun kommune bør etablere fullt samarbeid for best mulig åutnytte samlet kompetanse som er i regionen. Overhalla brannvesen GBrøt loven: Plan for forebyggende tiltak, myndighetsutøvelse vedtilsyn, informasjonstiltak og liten grad av samarbeid med andre kommuner om forebyggende oppgaver. Selbu brannvesen GBrøt loven: En ubesattstilling medfører at det er for liten kapasitet til ågjennomføre tilsyn med særskilte brannobjekter. Selbu brannvesen har ikkegjennomførtalle lovpålagte tilsyn de siste årene. De bør søkesamarbeid med andre kommuner. Risiko- og sårbarhetsanalysen er15 år gammel, og derfor foreldet. Det påpekes også at brannvesenet ikkeskal utforme branntekniskeløsninger ibyggesaker. Snillfjord brann- og redningsvesen GBrøt loven: Risiko-og sårbarhetsanalysen er13 år gammel, og siden dette har det skjedd endringer irisikobildet. DSB anser at plan for brannverntiltak ikkeforeligger,noe som skal utarbeides årlig. Videre er ikkelovpålagte tilsyn med særskilte brannobjekter gjennomførti2012.kommunen må også søke samarbeid med andre kommuner. Vikna og Leka brannvesen GBrøt loven: Har ikkereagertder avvik ikkeer fulgt opp. Disse avvikene har de selv dokumentertvedtilsyn. Avvik er hjemlet i plan- og bygningsloven, tilsyn er ikkesystemrettet nok. Vikna og Leka må også søkesamarbeid med flere kommuner. De må også utarbeide ny risiko- og sårbarhetsanalyse, skriver de. Kilde: Tilsynsrapporter fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap

18 Nyheter Fredag 25. oktober av 23 brøt loven Direktoratets tilsynsaksjon avdekket lovbrudd hos de fleste brannvesenene i Trøndelag. På Frøya vurderer de samarbeid for åfå orden på problemene. direktør for brann- og rednings- soner som skal rykke ut når det sen og John Birger Johnsen, som avdeling i DSB. brenner,men som har mulighe- jobber beredskap i det lokale Har man avvik, øker faren ten til å planlegge tilsyn lang tid brannvesenet, støtter ham på for at det skal begynne å brenne.på forhånd,fortsetter hun. dette. Men de mener det er nødhensikten med brannvesenets Flere brannvesen kan hente vendig at brannvesenets beredforebyggende arbeid er jo net- fordeler med sammenslåing og- skapsfunksjon har tilhold på topp å forebygge brann, sier så nårdet kommer til beredskap, Frøya, til tross for at de ikke har med for eksempel å ha felles like stor fagkompetanse som teknisk etat i Frøya kommune. hun. Frøya: Brannvesenet på Frøya I mange av tilsynsrapportene brannsjef,mener DSB. fulltidsbrannvesen. Selv har de Han forteller at de også vurer bare ett av mange brannvesen Vi er ikke ute etter å spare som jobber for det lokale brannderer samarbeid med Hitra vises det til at kommunene bør som har fått beskjed fra Direksamarbeide. penger,men ønsker å få bedre vesenet sivile jobber,og rykker kommune når det kommer til toratet for samfunnssikkerhet og Vi ser særlig i Sør- og Nord- kvalitet i tjenestene. Samtidig ut år alarmen går. beredskap (DSB) om å rette opp i branntilsyn. Trøndelag at de små miljøene gjør det vel ikke kommunene Men det at vi ikke har like forhold som ikke er i henhold til gjør tydeligere feil, mens de noe at de sparer penger,men forgod kompetanse som fulltids185 brøt loven på landsbasis lovverket. Tilsynet på Frøya er bare ett av større brannvesenene kommer oss er ikke økonomi et spørsmål.brannvesen skyldes at det ikke Frøya brannvesen hadde kun er plasser å oppdrive for de i delgjennomført tilsyn i to av 47 så- mange der DSB har avdekketav- bedre ut av det,legger hun til. tidsbrannvesenet som ønsker å vik. Totalt har 17 av de 23 brannkalte særskilte brannobjekter. Sårbart på Frøya På Frøya erkjenner de at det ta kurs.av 20 ansatte i vårt delvesenene i Trøndelag fått bedet er bygninger og områder Ønsker sammenslåing skjed om å utarbeide en forplik- Hun viser til at flere kommuner forebyggende arbeidet er sår- tidsbrannvesen har kun tre hvor brann kan skade viktige utdanning som kulturhistoriske bygninger, tende handlingsplan for å rette kun har en deltidsstilling som er bart, ettersom det er en stilling godkjent avsatt til det forebyggende ar- som fylles av én person. deltidsmannskap,sier Johansamt steder hvor brannfaren el- opp avvikene. På landsbasis ble det avdekketbeidet, som er besatt av en per- Idet brannforebyggende ar- sen, som er tillitsvalgt i Frøya ler konsekvensene av brann er særlig stor.blantflereavvikdsb avvik i185 av de totalt 232 tilsy- son med mange andre oppgaver beidet er det aktuelt å innlede brannvesen. samarbeid,så vi får et større fagavdekket på Frøya, var også en nene. Disse tilsynene var rettet i kommunen. Ut fra det som kom frem i miljø,sier Hammernes. utdatert liste over slike særskilte mot brannvesenets forebyglorns BJERKAN Hans kolleger,johan Petter- gende arbeid, noe enkelte kom- denne tilsynsrunden ser vi at brannobjekter. Selv mener Frøya brannvesen muner har delegert til interkom- mange kommuner har for lite fokus på det forebyggende at systemavvikene skyldes en munale samarbeid. brannvernet. Etablerer man ubesatt fulltidsstilling i hele fjor. større miljø i samarbeid over Vedkommende hadde per- -Brannfaren øker Hensikten med brannvesenets misjon i hele fjor,og har nå sagt Tilsynsaksjonen har vart i to år, kommunegrensene, kan man få opp jobben. Vi er nå i en anset- og flere av avvikene kan derfor fulltidsstillinger med helt annen forebyggende arbeid er jo nettopp telsesprosess, sier Arvid Ham- nå være rettet opp nå.resultatet oppmerksomhet rundt faget, åforebygge brann. mernes,som er blant befalene iav tilsynet bekymrer likevel sier hun. Frøya brannvesen og fagleder i Anne Rygh Pedersen,avdelings- Dette er ikke snakk om per- ANNE RYGH PEDERSEN, avdelingsdirektør for brann- og redningsavdeling i DSB Vikna og Leka brannvesen Nærøy brannog redningsvesen Namsskogan Godkjent! Røyrvik Lierne, Røyrvik og Namsskogan brannvesen Ingen avvik eller anmerkninger: GNamsos brann- og redningsvesen GTrøndelag brann- og redningstjeneste Namsos brannvesenhøylandet FlatFlatFlatFlatangerFlatangerFlatanger Flatanger Namsos OverOverOverhallhallhallhalla Overhalla Grong rong ogrong og Høylandet orong o Lier Lierne brann- obranbran og redningsvesen Namdalseid Snåsa SnåsaSnåsa Inntrøndelag brannvesen. (Steinkjer, Verran, Snåsa, Inderøy, Osen og Namdalseid) Steinkjer Verran Frøya brannvesen Agdenes brannvesen Inderøy Bjugn Verdal Levanger Hitra brannvesen Rissa Leksvik Frosta Snillfjord brannog redningsvesen Hemne og Aure brannvesen Innherred samkommune brann og redning. Stjørdal brannog redningstjeneste stestesteste (Levanger, Verdal og Frosta) StjøStjøStjørdalrdalrdal Stjørdal Trondheim Malvik Hemne Orkdal og Skaun brannog redningsvesen Orkdal Skaun Meldal Meld Melhus Meråker ker Meråker brannvesen esennvesbrannvnv Trøndelag brannog redningstjeneste Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa og Leksvik Selbu lbu brannvesenlbu brannvesen esen brannvesen SelbuSelbu Selbu Tyda Tydal Meldal brannvesen Rennebu Renn ebu Midtre Gauldal Trøndelag brannog redningstjeneste Oppdal og Rennebu Gauldal brann og redning Os Midtre Gauldal Oppdal og Melhus Brannvesenet har brutt loven Holtålen Har fått anmerkning(er) Røros Flatanger brannvesen GAnmerkninger: Grong Flatanger brannvesen esenenesenesenesenesen Overhalla brannvesen Fosen brannosen og redningstjeneste Anmerkninger: Ikke avdekket avvik Holtålen, Røros, Os og Tydal interkommunale brannog redningsledelse / Foto: Kjell A. Olsen 18 Selv om DSB ikkebetegner det som avvik påpeker de at brann- og redningsvesenet ikkeskal tilbykurs eller andre tjenester som medfører ulovlig kryssubsidiering, noe som strider med EØS-avtalen. De påpeker også at Flatanger brannvesen ikkeskal bistå eier og brukere av særskilte brannobjekter med åutarbeide dokumentasjon. De rådes også til åutvide samarbeidet til flere kommuner. Grong og Høylandet brann- og redningsvesen GAnmerkninger: DSB har ikkeavdekket avvik hos brannvesenet igrong og Høylandet. De mener likevel de bør etablere samarbeid med flere kommuner for åsikre kvalitet og stabilitet. De skriver også at deres planverk istørre grad bør omfatte tiltak på ulikesatsningsområder.de mener også at deres reaksjonsmidler ikkehar blitt brukt tilstrekkelig når avvik ikkehar blitt fulgt opp, samt at avvik har blitt hjemlet iplan- og bygningsloven, noe de ikkehar myndighet til. Inn-Trøndelag brannvesen GAnmerkninger: Avvik blir hjemlet iplan- og bygningsloven, noe brannvesenet ikkehar myndighet til. Det påpekes også at plan for forebyggende brannverntiltalk skal omfatte tiltak for åredusere kartlagt risikoog informasjons- og motivasjonstiltak, samt målsetninger for det forebyggende arbeidet. InnTrøndelag brannvesen er et interkommunalt samarbeid mellom Steinkjer,Verran, Snåsa, Inderøy,Osen og Namdalseid. Stjørdal brannog redningstjeneste GAnmerkning: DSB avdekket ingen avvik istjørdal, men mener de bør etablere samarbeid med andre kommuner for åutnytte kompetansen som er i regionen.

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/90 Møtedato/tid: 10.06.2014, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lillemøterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/156 Møtedato/tid: 02.12.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/24 Møtedato/tid: 12.02.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 13.02.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Næringsforeningen i Orkdalsregionen, Løkken Verk

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Malvik kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Orkdal kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/147 Møtedato/tid: 19.01.2015, kl. 11:30 Møtested: Bårdshaug Herregård, Orkanger Møtedeltakere: Guro A. Gimse (leder) Eivind

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer