Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen"

Transkript

1 Prosjektrapport Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektgruppe Bjørn Rønning (Stjørdal kommune) (leder) Per Ingebrikt Græsli (Tydal kommune) Arnstein Kvelstad/Terje Rennan (Frosta kommune) Annar Bjørnbeth (Selbu kommune) Arild Overrein (Meråker kommune) Thomas Winterwold (Avinor) Erik Zimmermann (Avinor) Hanne Beate Rosø (HTV Fagforbundet) Side 1

2 Innhold 1. Bakgrunn Mål og rammer Navn på forstudie: Overordnet målsetting for Værnesregionen: Mandat for forstudien: Avgrensning Organisering Ansvar Prosjektgruppen Samarbeid Gjennomføring av prosjektet Styringsgruppens oppgaver Prosjektgruppens oppgaver Gjennomføring av forstudien Økonomi Prosjektplan og godkjenning av prosjektrapport Status for de enkelte kommunene Frosta Meråker Selbu Stjørdal Tydal Omfang av oppgaver og samarbeidsområder Værnesregionens fellestjenester som er relevante for området: Oppgaver som ikke ligger til eksisterende fellestjenester i Værnesregionen: Andre forhold som spiller inn mht. en evt. interkommunalt samarbeid Prosjektgruppens anbefalinger Interkommunalt samarbeid Nærmere utredning og vurdering Interkommunalt samarbeid ikke hensiktsmessig Alternative organisasjonsformer Organisering av forprosjektet: Vedlegg

3 1. Bakgrunn Værnesregionen er et interkommunalt samarbeid mellom de seks kommunene Frosta, Malvik, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Kommunene samarbeider på flere områder for å sikre innbyggerne et godt service- og tjenestetilbud. Videre skal samarbeidet gi robuste fagmiljøer som skal gi kvalitet i tjenesteproduksjonen og trygghet i saksbehandlingen. Værnesregionen har lang tradisjon for å samarbeide på tvers av fylkes- og kommunegrenser for å kunne se tjenesteproduksjon i sammenheng uavhengig av de strukturelle tradisjoner som er gitt gjennom kommune- og fylkesinndeling. På denne måten vil VR styrke regionen totalt og skape bedre tjenester, sikre robuste fagmiljø og gjennom dette være en tydelig aktør som har som mål å utvikle regionen og hver enkelt kommune videre. Brann- og redningstjeneste er en lovpålagt oppgave som krever høy grad av kompetanse og vil være ressurskrevende for alle kommuner. Tjenesten omfatter forebyggende-, operative -og beredskapsmessige tjenester som det har vist seg formålstjenlig, og i enkelte tilfeller nødvendig, å samarbeide om. I Trøndelag er det pr dags dato flere interkommunale samarbeid som går på tvers av kommunegrensene og også fylkesgrenser der det er nødvendig for å løse de samfunnsmessige utfordringene en effektiv brann- og redningstjeneste krever. De ulike samarbeidene er organisert på ulike måter, alt fra enkeltavtaler mellom kommuner innenfor fagområder, IKS Interkommunale selskaper og Kommunale foretak. 2. Mål og rammer 2.1 Navn på forstudie: Interkommunalt samarbeid om brann- og redningstjeneste Værnesregionen 2.2 Overordnet målsetting for Værnesregionen: Det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen har følgende målsetting (generell målsetting): - Samarbeide på områder der dette er fornuftig og vil kunne gi positive resultater for de som samarbeider. - Sikre en mer effektiv drift med kvalitativt bedre resultat til en lavere kostnad. - Sikre god kompetanse innen de enkelte tjeneste- og forvaltningsområdene. - Se helheten i regionen. - Bidra til å skape en vinn/ vinn- situasjon for alle kommuner som deltar i samarbeidet. - Bidra til en kultur som utnytter hverandres fortrinn og styrke dyrke godfotteorien - Unngå å bygge opp et større og ineffektivt apparat for å administrere samarbeidsprosjektene - Finne gode og enkle løsninger. - Sikre legitimiteten for offentlig tjenesteyting for derigjennom å legge til rette for et levende og aktivt lokalt folkestyre. 3

4 Prosjektgruppen har lagt til grunn den generelle målsettingen for Værnesregionen ved gjennomføring av forstudien. 2.3 Mandat for forstudien: Vedtak i AU PS 13/ Det gjennomføres en forstudie for fellesløsning i VR. Arbeidsgruppe av brannsjefer og tillitsvalgte legger fram forslag til forstudieplan for en mulig felles brann- og redningstjeneste i VR til AU høsten Stjørdal tar lederansvar for utredningsarbeidet. - Kartlegge dagens situasjon i forhold til oppgaver og evt. eksisterende samarbeid for brann- og redningstjenestene i kommunene i Værnesregionen - Utrede mulighetene for et interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen for brann- og redningstjenesten i Værnesregionen. - På grunn av sitt engasjement i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har Malvik valgt å ikke delta i forstudien i Værnesregionen. 2.4 Avgrensning Forstudien blir avsluttet når aktiviteter som skissert i prosjektplanen er gjennomført. Arbeidsutvalget (AU) og Regionrådet (RR) skal i etterkant avgjøre eventuell videreføring i for- og hovedprosjekt. 3. Organisering Forstudien er organisert som et interkommunalt prosjekt. Det er styrt av en styringsgruppe hvor prosjektansvarlig deltar. Prosjektgruppen har gjennomført den praktiske delen av prosjektet under ledelse av prosjektleder. Prosjektet er i stor grad gjennomført i henhold til prosjektlederprosessen (PLP). 3.1 Ansvar Styringsgruppe: AU i Værnesregionen Prosjektgruppe: 1 person oppnevnt fra hver kommune i tillegg til HTV. Leder for forstudien: Bjørn Rønning, Brannsjef Stjørdal kommune Prosjektansvarlig: Rune Hegge, Sekretariatsleder i Værnesregionen 3.2 Prosjektgruppen Prosjektgruppen har bestått av følgende personer: Bjørn Rønning (Stjørdal kommune), Annar Bjørnbeth (Selbu kommune), Per Ingebrikt Græsli (Tydal kommune), Arnstein Kvelstad/Terje Rennan (Frosta kommune), Arild Overrein (Meråker kommune) Thomas Winterwold (Avinor) Erik Zimmermann (Avinor) og HTV Hanne Beate Rosø (Fagforbundet) 4

5 3.3 Samarbeid Tillitsvalgte fra Fagforbundet har deltatt i prosjektgruppen under forstudien. Prosjektgruppen har ellers gjennomført forstudien uten formelle avtaler om samarbeid med interne eller eksterne aktører. Avinor er, på grunn av sin spesielle rolle som industribrannvern for Trondheim lufthavn Værnes, invitert med i prosjektet men innehar ingen selvstendig rolle i vurderingene omkring kommunalt tjenestesamarbeid. 4. Gjennomføring av prosjektet 4.1 Styringsgruppens oppgaver Arbeidsutvalget i Værnesregionen er styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppens oppgaver i denne fasen av prosjektet er: - Fastsetting av mandat og tidsplan - Oppfølging av forstudien - Vurdere og evt. anbefale for Regionrådet om forprosjekt skal iversettes 4.2 Prosjektgruppens oppgaver Prosjektgruppen har med bakgrunn i mandat (Pkt 2.3) kortfattet vurdert nytte- /kostnadsverdien for et evt. interkommunalt samarbeid om brann- og redningstjenesten i Værnesregionen. 4.3 Gjennomføring av forstudien Forstudien har blitt gjennomført ved møter i prosjektgruppen. I tillegg til dette har medlemmene i prosjektgruppen innhentet grunnlagsinformasjon i sin kommune. Tabellen under viser kort fremdriften i forprosjektet. Dato Konkretisering Ansvar April 2014 Oppstart Forstudie Prosjektgruppen November 2014 Forstudierapport overleveres Styringsgruppen Prosjektgruppen Desember 2014 Behandling av prosjektrapport og forslag til forprosjektplan i Regionråd Alle 4.4 Økonomi Kun interne ressurser er benyttet i forstudien. 4.5 Prosjektplan og godkjenning av prosjektrapport Prosjektrapport legges fram for AU og RR for godkjenning som grunnlag for evt. oppstart av forprosjekt. 5

6 5. Status for de enkelte kommunene Det er stor forskjell på kommunene i Værnesregionen. Fra Tydal med sine 864 innbyggere til Stjørdal med sine innbyggere pr Behovet for forebygging, beredskap og utrykningstjenester er likevel til stede i alle kommuner. Alle kommuner skal kunne tilby tjenester gitt gjennom lovverk og andre pålegg. Volum på oppgavene er det som i størst grad skiller kommunene. I tillegg har Stjørdal kommune et spesielt ansvar ved å ha Trondheim Lufthavn, Værnes som en del av virkeområdet. Demografisk sammensetning og grad av urbanisering vs. spredt landlig bebyggelse gir ulike utfordringer som må adresseres av en aktiv brann- og redningstjeneste. Andelen av fritidseiendommer og campingplasser med stor grad av innreise fra andre kommuner gir også utfordringer som må adresseres i et prosjekt om felles brann- og redningstjeneste i Værnesregionen. Nøkkeltall for kommunene viser at det er stor forskjell i tilgjengelige ressurser, men gjennom avtaler om assistanse mellom kommunene er det også i dag en forsvarlig brann- og redningstjeneste i henhold til lover og forskrifter. Tydal Selbu Stjørdal Frosta Meråker Totalt Årsverk Brannsjef 10% 20% 100% 12,5% 13% 155,5% Årsverk Forebygging 20% 60% 300% 37,5% 26% 443% Årsverk Beredskap 30% 20% 500% 6,25% 40% 596,25% Årsverk Feiere 25% 70% 500% 65% 90% 750% Sum årsverk 85% 170% 1400% 121, ,75% Antall Utrykningsledere Antall Mannskap Antall Reserver/asp Antall Bygg Antall Piper Feiefrekvens 2 år 2 år Ved behov 1 år 1 år Antall Obj. boligtilsyn Antall Boligtilsyn pr. år Ca Antall Biler Antall Utrykninger (2013) Antall Øvelser (2013) 25 timer 17 timer 48 timer 12 timer 20 timer 122 timer Internkontroll Enovate Enovate Kommunal Sjekklister Rutiner Siste ROS/brannordning / Innbyggere Kostra 339 (kostnad pr. innbygger) 2031,- 778,- 487,- 651,- 859,- 6

7 5.1 Frosta Frosta kommune har en beredskapsstyrke på 16 mann. Mannskapsstyrken har vært en stabil styrke, men noen utskiftinger har det vært. En utrykningsleder har nettopp gått av pensjon og en annen går av i starten Vi har dyktige avtagere til stillingene. Utstyrsmessig er brannvesenet satt opp med brannbil med utstyr, mannskapsbil for å frakte ut mannskap i og båt. Ledelse som brannsjef, leder forebyggende og beredskap kjøpes av Innherred Samkommune brann og redning (ISK) jfr. krav i dimensjoneringsforskrift. Beredskap: Beredskap styres av leder beredskap, kjøp av tjenesten av ISK. Utrykningslederne ivaretar utalarmering og leder mannskapet i innsats. Over ordnet ledelse (overbefal) er det ikke krav om for Frosta med det innbyggertallet de har. Innherred Samkommune yter Frosta brannvesen denne tjenesten vederlagsfritt sammen med sin vaktordning. 9 av 15 i beredskapsstyrken har ikke gjennomført grunnkurset. Det er en deltidsstilling som pr.d.d ikke er besatt. Ansettelsesprosessen blir startet i starten av Oppgavene til brannvesenet er branner, trafikkulykker og andre redningsoppdrag på samme nivå som resten av «brannfamilien» blir utkalt på. Slokkesystem er one seven. Utrykningsledere har bef. 1. Kompetansenivået holdes på ett høyt nivå gjennom selv arrangerte øvelser, øvelser ledet/lagt opp av ISK, samt øvelser lagt opp av utrykningsledere i ISK. Positiviteten i styrken har gått rett til topps med ett meget godt oppmøte på alarmer, etter at de flyttet inn i bedre fasiliteter «ny brannstasjonen». Eneste utfordringen på Frosta er tankbil. Det er en muntlig avtale om at de ber om hjelp fra Levanger viss det blir behov for bistandsstøtte med mannskap, tankbil og/eller høydemateriell. Forebyggende: Forebyggende styres av leder forebyggende, kjøp av tjenesten av ISK. Dette gjelder tilsyn i særskilte brannobjekt, forebyggende arbeid, fyrverkeri tillatelser, nasjonale aksjoner som røykvarslerens dag, aksjon boligbrann samt brannvernuka med bl.a. åpen brannstasjon. Det er gjennomført tilsyn i samtlige særskilte brannobjekt 26 objekter siden 2001, med noen små avvik på de 3-4 siste årene. Det legges videre opp til risikobasert tilsyn jfr. NOU Trygg hjemme. Bruker erfaringen fra ISK avd. Levanger. Feiervesenet: Frosta har en feier i deltid. Han har flere oppgaver innen kommunens tekniske avdeling. Han gjennomfører feiing og tilsyn en gang pr. år. Frosta er i ferd med å få feiingen på behovsprøvingssystemet. Det blir benyttet dataverktøyet komtek. Opplæring og erfaring får han med hospitering i ISK avd. Verdal 5.2 Meråker Meråker har en beredskapsstyrke på 16 mann og 1 kvinne med svært allsidig yrkesbakgrunn, er en stabil styrke med til sammen lang erfaringstid innen brannfaget. Utstyrsmessig er styrken i Meråker middels til bra oppsatt. For lite tid og ressurs er satt av til organisering og ledelse av brannvesenet. Små deltidsstillinger, gjerne kombinert med andre ubeslektede fagfelt, gjør at det brannfaglige 7

8 fokuset over tid ikke er godt nok og blir nedprioritert. Ledelsen bør sitte i større stillinger, helst i fulle stillinger, slik at oppmerksomheten entydig kan rettes mot brannfaget. Oppgavene til beredskapsstyrken har de senere år dreid mye fra brann og over mot redning. Det er mange trafikkhendelser langs E-14, mer ledelsesansvar ved ulykker grunnet politiets lange utrykningsvei, og flere helserelaterte oppdrag. Det er utfordrende å holde høyt nok kompetansenivå for alle disse ulike hendelsestypene. 5 av 17 i beredskapsstyrken har gjennomført grunnkurs. Det er vanskelig å motivere den mest erfarne delen av styrken til å reise ut på kurs. Brannsjefen har derfor akseptert dette for å beholde den kompetansen som er bygd opp over år, men krever grunnkurs ved inntak av nye mannskaper. Kommunens brannordning skal revideres innen utgangen av Dette arbeidet må vurderes opp i mot resultatet av Forstudien og evt. Forprosjekt for interkommunal brann- og redningstjeneste, og gjerne tilpasses de signaler som dette prosjektet gir. Vi har i flere år ikke klart å gjennomføre alle tilsyn ved særskilte brannobjekter. Etterslepet er i ferd med å tas inn nå, men understreker sårbarheten små organisasjoner har ved skifte av personell. Meråker kommune gjennomfører årlig feiing av alle piper. I vinterhalvåret går feieren boligtilsyn. Her vil vi i løpet av vinteren 2015 ha gjennomført første runde for samtlige husstander. For øvrig har feieren noe tilsyn med beredskapsstyrkens biler og utstyr, samt bistår andre avdelinger i kommunen noen grad. 5.3 Selbu Selbu har en beredskapsstyrke på 16 mann samt 1 mann som går som vikar. Mange av mannskapet har vært med lenge og vi anser oss som en erfaren brannstyrke. Utstyrsmessig anser vi oss som bra forspent ut fra de oppgaver vi forventer vi må ta oss av. I høst flyttet vi inn i ny brannstasjon der vi er samlokalisert med ambulansen. Utrykningsledere: Vi er fire utrykningsledere som alle har gjennomført grunnkurs og befalskurs 1 som er kravet for deltidskorps. I tillegg har brannsjef i Selbu gjennomført brannsjefskurs fra tidligere år. Leder beredskap har grunnkurs og befalskurs 1 2 og 3 fra Norges brannskole. Brannsjef og varabrannsjef har forebyggendeutdanning fra Norges brannskole. Mannskap: Av mannskapet er det 2 som ikke har grunnkurs (av de som har krav om det 4 stk. har ikke krav om det på grunn av alder) Storparten av mannskapet har også gjennomført kurset «Mens vi venter på ambulansen» og er slik godkjente førstehjelpere. Brannvesenet er oppsatt med hjertestarter og samarbeider mye med ambulansen som vi er samlokalisert med. Den senere tid har brannvesenet fått ansatt en del yngre folk og motivasjonen virker til å være god og mannskapene har vært positiv til den opplæring/kursvirksomheten de har vært pålagt/oppfordret til. 8

9 Varabrannsjef har 50 % stilling i brannvesenet, fordelt på forebyggende og beredskap. Brannsjef har 40 % stilling. Feier har 10 % stilling på beredskap. Da alle har kombinerte stillinger kan det i perioder være vanskelig å avsette nok tid til brannrelaterte oppgaver. Brannvesenet forsøker å få gjennomført tilsyn i alle særskilte brannobjekter, men har slitt med å rekke alle. Også med hensyn til oppfølging av tilsynene har vi slitt, men disse oppgavene har vi nå prioritert slik at vi forsøker å få gjennomført pålagte tilsyn. Vi har/ har hatt problemer med å gjennomføre god nok opplæring/oppdatering på røykdykking på grunn av lokaliteter for varm røykdykking. For tiden bygges det et øvingslokale ved bruk av containere, og når dette er ferdigstilt håper vi at vi etter hvert skal få øvd tilstrekkelig på slike scenarier. Utstyr: Selbu brannvesen er utstyrt med mannskapsbil (2003 mod.) med 3000 l vann, tankbil (2007 mod) med l vann, Unimog, Beredskapsbåt (tilhører IUA), Vaktbil - kombinert med feiing/tilsyn. Brannvesenet har også overflateredningsutstyr. Feier: Ny feier ble ansatt i Han mangler den praktiske delen av fagprøven. I Selbu har vi behovsprøvd feiing med feiing hvert andre år som utgangspunkt. I tillegg har feieren boligtilsyn, samt 10 % på ettersyn av utstyr i brannvesenet, samt 20 % på VVA. Som en ser er det stillinger fra 10 % og opp til 50 % i brannvesenet, noe som sikkert er gjengs mange plasser. Et samarbeid vil sikkert være en fordel på flere områder. 5.4 Stjørdal Beredskap Beredskapsavdelingen består i dag av leder, 4 utrykningsledere og 18 mannskaper. Beredskapen dekkes av 4 mann dagkasernert i tidsrommet 07:00 14:30 på hverdag, øvrig beredskap dekkes av 18 mann + 4 utrykningsledere i dreiende vakt. Personell på dagtid driver med ekstern undervisning og kontroll av pulverapparat. Korpset har pr dags dato kompetanse på røykdykking, bruk av splashdrakt i livreddende innsats ved kjemikalieuhell, overflateredning, hjertestarter, skjærslokker, one seven skumsystem, frigjøring ved trafikkulykker og bruk av høyderedskap. Alt mannskap har gjennomført grunnopplæring. En av utrykningslederne mangler BER 2 ved Norges Brannskole. Korpset vil i løpet av 2014 også få kompetanse på redning i høyden og bratt lende. Ingen i korpset har pr. dags dato kompetanse på tung redning. Dette er utfordrende da det er mye tung transport gjennom kommunen og vi ser at ved mange av trafikkulykkene er tunge kjøretøy involvert. Korpset har ikke kjemikaliedykkere da behovet her er løst ved at mannskapet har fått opplæring i livreddende innsats med splashdrakt og kjemikaliedykkere blir hentet fra Trøndelag Brann og Redningstjeneste IKS. Forebyggende Forebyggende avdeling består i dag av leder og 2 hele tillinger i tillegg. Alle har kompetanse til å gå tilsyn. Forebyggende avdeling utfører i dag tilsyn i 13 bygg, deltar på forhåndskonferanse i forbindelse med nye bygg, og undervisning/informasjon i forebygging. 9

10 Utfordringer forebyggende avdeling står over er at tilsyn skal legges om til risikobasert tilsyn jfr. NOU Trygg hjemme. Feieravdeling Feieravdelingen består i dag av 1 koordinator, 4 feiere og 1 lærling. Alle har kompetanse på å utføre feiing. Feieravdelingen utfører i dag feiing og boligtilsyn. Utfordringer Stjørdal er en by og kommune i stor vekst, det er stor tilflytting til kommunen. Ny sentrumsplan med endring i byggehøyde er utfordrende for brann- og redningstjenesten. Kompetanse og riktig utstyr for arbeid/redning i høye hus er et område som må ha spesiell oppmerksomhet. Flere eldre bor lengere hjemme og har ofte et behov for pleie i hjemmet. Utfordringer her er å følge opp brannsikkerhet og forebygging hos disse aldersgruppene. Varslingssystemer må kontinuerlig utvikles og en kobling mot Værnesregionens satsning på velferdsteknologi og bruk av automatiserte sensorer blir viktigere. Koordinering og samkjøring av forebyggende avdeling og feieravdelingen for å utnytte resursene bedre i det forebyggende arbeid er et område med spesielt fokus. Dette dreier seg i stor grad om ledelse og kompetanse som med fordel kan og bør løses i større enheter. Stjørdal kommune har en brannstasjon fra 1979 som ikke tilfredsstiller dagens HMS krav. Bygningsmassen krever mye vedlikehold og ombygging for å tilfredsstille kravene. Dette legger beslag på ressurser som kunne blitt brukt i operativt arbeid. Ny brannstasjon/felles beredskapshus burde derfor være et langsiktig mål i Værnesregionen. Andre momenter Frem mot 2025 vil ca. halvparten av dagens mannskaper gå av med pensjon. En viktig utfordring blir da å komme i gang med rekruttering av kvalifiserte mannskaper og ikke minst ha fokus på hvordan vi rekrutterer kvinner. Dagens bemanning i den dagkasernerte styrken er på 4 mann, ved sykdom, ferie, avspasering og andre fravær blir det et avvik i bemanningen da det ikke er noe overtall i styrken. Antall øvingstimer ligger på et absolutt minimum i forhold til å være kompetent til å utføre oppgavene vi er pålagt. Med mere komplekse oppgaver bør øvingstimene økes. Med bakgrunn i dimensjonsforskriften og innbyggerantall mangler forebyggende avdeling ca. 40 % stilling. ROS analysen for Stjørdal er fra 1997 med en revidering i Stjørdal har vært i stor vekst siden da og en ny ROS analyse er under utarbeidelse. Denne vil sammen med dimensjonsforskriften danne grunnlaget for riktig bemanning. 5.5 Tydal En liten tjeneste som TYBRT, med få hendelser, vil aldri oppnå noen særlig spisskompetanse på noe felt. Ettersom vi må løse de hendelsene som oppstår uten særlig hjelp utenfra, kan vi vel si at vår styrke er at vi er gode allroundere, og gode til å improvisere. Oppgavene må løses. 10

11 Å være faglig operative er for Tydal kanskje den aller største utfordringen. Flere branntekniske fagfelt er ikke til stede i kommunen. Dette omfatter f.eks. dykkertjeneste, sjøredning og urban redning/bratt lende. I den grad Tydal har behov for å løse disse oppgavene må man enten improvisere eller be om støtte fra andre kommuners branntjeneste. Ulykker med store mengder farlig gods er også en spesiell utfordring. Til tross for at Tydal er en liten kommune er det utfordringer med transportårene i Fjellregionen og gods som går der. Utrykningssjåfører med riktig kompetanse er også en utfordring. Dette løses i dagens vaktordning men vil i framtiden kunne bli mer utfordrende. Av infrastruktur i kommunen bør nevnes utfordringene med de mange kraftanleggene i fjell og de store utendørs kraftanleggene. Hytter er også en stor utfordring, spesielt kanskje turistforeningens hytter i fjellheimen med stort antall besøkende. Mangelen av tankbil vil alltid være en utfordring i en kommune med mange objekter uten direkte tilknytning til vannkilder. Tydal har stor oppmerksomhet på hva som vil komme av endringer gjennom organisatoriske endringer på grunnlag av Brannstudien som skal behandles av Stortinget når Politistudien er sluttbehandlet, Utdanningsreformens betydning for de modellene som blir valgt for deltidsmannskaper og ikke minst kommunereformens innvirkning på fremtidens brann- og redningstjeneste. 6. Omfang av oppgaver og samarbeidsområder Prosjektgruppen har jobbet ut fra at dette er en forstudie som skal gi grunnlag for et forprosjekt evt. gi en anbefaling om ikke å starte forprosjektet. Prosjektgruppen har i sin vurdering av oppgaver og samarbeidsområder lagt til grunn mandatet for forstudien, men har også vurdert områder utover dette. Dette etter en helhetsvurdering av prosjektet. 6.1 Værnesregionens fellestjenester som er relevante for området: (Kommuner i Værnesregionen som deltar i fellestjenesten). Økonomi, regnskap, lønn og faktura, (Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal): Funksjonen har ansvar for innkreving av egenandeler i forbindelse med feiing og andre kommunale gebyrer. Avlønning av personell ligger også innenfor Værnesregionen. Det er noen områder hvor sentral økonomifunksjon ikke er fullt ut tilstrekkelig med dagens ordning, men dette kan løses på relativt kort sikt. Innkjøp (alle kommunene): Det er pr dags dato ikke inngått innkjøpssamarbeid i Værnesregionen på de større investeringene innen brann og redning. Det kan med fordel arbeides mye tettere på dette området slik at storkundefordelen kan utløses også for dette sterkt spesialiserte utstyret. For kontorrekvisita og annet dekker innkjøpsordningene også brann- og redningstjenestene. 11

12 IKT(Stjørdal, Frosta, Meråker, Selbu, Tydal): VARIT har i dag ingen aktive avtaler knyttet direkte til brann- og redningstjenestens utfordringer. Det er likevel ønskelig at VARIT på sikt ser på de muligheter som finnes for sentrale innkjøp og drift av øvingsmoduler for Værnesregionen. Ingen øvrige etablerte tjenester i Værnesregionen synes å være naturlige samarbeidspartnere. 6.2 Oppgaver som ikke ligger til eksisterende fellestjenester i Værnesregionen: Administrasjon og ledelseskoordinering: Foreløpig ikke samarbeid mellom kommunene i Værnesregionen. Et interkommunalt samarbeid for brann- og redningstjenesten kan være fordelaktig. Geografisk plassering er viktig for en tjeneste som skal kunne yte strategisk og operativ ledelse i en brann- og redningssituasjon. Det er på grunn av dette ønskelig at det velges en plassering som minimerer utrykningstid til alle deler av samarbeidsområdet. Med en sentralisert ledelse vil det være svært viktig med kompetent personale i alle deler av samarbeidsområdet. Lover og forskrifter regulerer i detalj hvordan det skal være kompetanse og utstyr plassert lokalt slik at kravet til innsatstid overholdes, og dette vil måtte videreføres også i et interkommunalt samarbeid i Værnesregionen. Disse utfordringene må adresseres i et evt. forprosjekt og konsekvensene for lokale vaktordninger og lokal forankring må være sentrale deler av prosjektet. Kompetanseutvikling og opplæring: Foreløpig ikke samarbeid mellom kommunene i Værnesregionen selv om det er kjøp og salg av tjenester i samarbeid med eksterne partnere. I forhold til øving og kvalifisering av brannmannskaper, kan større enheter sikre lik og bedre kompetanse til mannskapene i hele regionen. Forebyggende tjenester: Foreløpig ikke samarbeid mellom kommunene i Værnesregionen. Fagfeltet dekkes i dag godt gjennom lokale ordninger, men det vil gi vesentlig større fleksibilitet om tjenesten sentraliseres. Enkelte kommuner kan også oppleve at vedtaksmyndighet i byggesaker og tilsynsmyndighet i forebyggende arbeid kan være komplisert all den tid ansatte i kommunene bekler flere ulike stillinger. En større enhet vil kunne skille vedtaksmyndigheten og tilsynsmyndigheten i langt større grad. Beredskapsarbeid: Foreløpig ikke samarbeid mellom kommunene i Værnesregionen. Regionalt samarbeid innen beredskap vil gi en bedre og mer robust organisasjon som bedre kan møte store utfordringer. Det er i dag ikke formelle samarbeid i regi av Værnesregionen, men det er omfattende samarbeid i regionen på innsats (gjensidige slokkeavtaler med nabokommuner), også på tvers 12

13 av etater og funksjoner. En fellestjeneste i Værnesregionen vil bedre kunne løse de beredskapsmessige oppgavene og kan i langt større grad drive målrettet øvingsarbeid for hele regionen. Feiertjenester: Foreløpig ikke samarbeid mellom kommunene i Værnesregionen. Tjenesten er tilrettelagt slik at den i stor grad både har feieroppgaver og tilsyn. I tillegg brukes stillingsressursene noe ulikt i forbindelse med vedlikeholdsoppgaver innen funksjonen. Feiertjenesten er godt egnet for et bredere samarbeid mellom kommunene i Værnesregionen. Ordinært boligtilsyn og tilsyn med bygg med spesielle krav - 13 bygg: Foreløpig ikke samarbeid mellom kommunene i Værnesregionen. Tilsynsordningen er i stor grad lovregulert og vil være et område med stort potensiale for effektiv drift i et interkommunalt samarbeid. Lokalkunnskap er viktig i kontroll av boliger og spesielle bygg, og gir en god oppfølging av pålegg og tiltak over tid. Et godt og kunnskapsrikt fagmiljø er viktig for å kunne gi gode tjenester. Analysearbeid og internkontroll: Foreløpig ikke samarbeid mellom kommunene i Værnesregionen. Kommunene har til nå organisert dette arbeidet høyst forskjellig. ROS-analyser er gjennomført i alle kommunene, men analysene er kanskje ikke revidert så ofte som man skulle ønske. Dette fører igjen til ganske ulike ståsted i forhold til de kjente behov for brann- og redningstjenesten lokalt. Internkontroll løses av Selbu og Tydal gjennom eksternt kjøp av tjenester mens de øvrige kommunene sikrer avvikshåndtering gjennom kommunale avvikssystemer eller rutiner og kontroller/sjekklister. Til nå har dette fungert godt og avvik vil normalt lukkes etter kort tid når de oppstår. 6.3 Andre forhold som spiller inn mht. en evt. interkommunalt samarbeid Dersom det etableres en interkommunal fellestjeneste er det flere forhold som må vurderes nøye. Overordnet må behovet for politisk styring med en slik organisasjonsform vurderes. I den grad dette fagfeltet krever strategiske politiske vedtak, må det vurderes om det bør opprettes en politisk nemnd for området. Arealplanlegging og byggesak er områder hvor det allerede utredes tjenestesamarbeid etter vertskommunemodellen. I disse tjenestene har brann- og redningstjenesten en viktig rolle som rådgivere og i ettertid som tilsynsmyndighet. Prosjektgruppen vil anbefale at man i et evt. forprosjekt drar nytte av de erfaringer man har gjort i tidligere og nåværende prosjekter på dette området. 13

14 I forhold til diskusjonen omkring potensialet for etablering av politiadministrasjon, operasjonssentral og regionalt treningssenter i Stjørdal mener prosjektgruppen at denne med fordel burde vært utvidet til også å omfatte brann- og redningstjeneste i et regionalt perspektiv. Med de øvingsfasiliteter som finnes i Stjørdal samt den tette tilknytningen til Trondheim Lufthavn kan det være rom for en utvidelse av perspektivet. Prosjektgruppen vil anbefale at dette tas inn i et evt. forprosjekt. Et forprosjekt bør legge vekt på de anbefalinger som gis i Brannstudien. Denne er ikke politisk behandlet all den tid det er ønskelig med en avklaring rundt Politistudien først. Likevel er flere av de føringer som gis i brannstudien sterke argumenter for en tydelig regionalisering av fremtidens brann- og redningstjenester. Tilsvarende anbefalinger finnes også i KS-rapporten Framtidens brann- og redningsvesen, utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning i Påvirkningen den kommende kommunereformen vil ha på brann- og redningstjenesten bør også vurderes i et evt. forprosjekt. 7. Prosjektgruppens anbefalinger. Prosjektgruppen har i denne forstudien kartlagt brann- og redningstjenestenes oppgaver samt eksisterende og mulige samarbeidsområder. Prosjektgruppen har brukt opplysningene som grunnlag for å vurdere om et interkommunalt samarbeid vil være realistisk og om dette vil ha nytteverdi for kommunene. Den har i tillegg gitt en beskrivelse av hva som bør utredes nærmere før man evt. kan vurdere et interkommunalt samarbeid for kommunene i Værnesregionen. Prosjektgruppen har på bakgrunn av dette arbeidet kommet frem til at et interkommunalt samarbeid om følgende områder bør utredes i et forprosjekt: 7.1 Interkommunalt samarbeid Prosjektgruppen vil i utgangspunktet tilråde at det utredes bredt en felles brann- og redningstjeneste i Værnesregionen. Spesielt viktig er en felles koordinerende administrasjon og ledelse for Brann- og redningstjenester. Den nasjonale Brannstudien og KS-rapporten om Fremtidens brann- og redningsvesen gir også klare anbefalinger som vil støtte opp under behovet for en slik utredning. Kompetanseutvikling og opplæring er et av de viktige områdene som spesielt bør utredes i et forprosjekt. Potensialet for positive effekter i et interkommunalt samarbeid vil være stort om man finner den riktige metodikken for felles opplæring. I tillegg vil arbeidsfeltet bli større og faglig bedre for de fleste ansatte som i dag kun inngår lokale i vaktordninger. Dermed vil kompetansen totalt sett også øke på grunnlag av dette. Til tross for anbefalingen om en felles ledelse og administrasjon så vil prosjektgruppen understreke at det alltid vil være behov lokal tilstedeværelse i kommunene. Dette vil være en nødvendighet for å kunne oppfylle lov og forskrifter innenfor området. Lokalkunnskap vil også være avgjørende i funksjonen som rådgiver i byggesak og i ettertid som tilsynsmyndighet. 14

15 7.2 Nærmere utredning og vurdering Prosjektgruppen mener at brann- og redningstjenesten har behov for tett samhandling med andre utryknings- og beredskapsetater. På grunn av dette mener prosjektgruppen at det er viktig å løfte blikket og se potensialet for samarbeid og kanskje samlokalisering i et videre perspektiv. Felles lokaliteter for disse etatene bør dermed vurderes og utredes, innenfor eller utenfor forprosjektet. Prosjektgruppen mener at et felles Beredskapshus med brannstasjon, politistasjon, ambulanse og akuttjenester, legevakt og sivilforsvar m.m. bør vurderes. Interkommunalt samarbeid om Brann- og redningstjenesten vil ikke legge hindringer i veien for samarbeid med andre regioner/kommuner. I den forbindelse er det prosjektgruppens mening at Værnesregionen bør vurdere å formelt invitere andre inn i utredningen når de har en naturlig tilknytning til Værnesregionen. Dette gjelder spesielt Levanger kommune og prosjektgruppen ber om at det vurderes en felles utredning som en del av et evt. forprosjekt. 7.3 Interkommunalt samarbeid ikke hensiktsmessig Prosjektgruppen kan ikke se at det er områder innen dagens brann- og redningstjeneste som åpenbart ikke bør/kan utredes eller som ikke kan fungere innenfor et interkommunalt samarbeid. 7.4 Alternative organisasjonsformer Prosjekter i Værnesregionen er basert på en intensjon om samarbeid etter kommunelovens bestemmelser om vertskommune. Dette er den foretrukne organisasjonsformen så langt, men prosjektgruppen vil understreke at det finnes operative organisasjoner på dette fagfeltet som er organisert annerledes. Trøndelag brann- og redningstjeneste er organisert som et interkommunalt selskap, noe som har gitt gode erfaringer for kommunene som står som eiere av funksjonen. Tilsvarende organisasjonsformer finnes ved Inn-Trøndelag brannvesen IKS og Gauldal Brann og redning IKS. Ålesund brannvesen er organisert som et Kommunalt foretak med et politisk sammensatt styre. Disse brann- og redningsorganisasjonene tilfredsstiller også behovet og lovens krav til et fremtidsrettet brannvesen. Prosjektgruppen vil derfor signalisere at det kan være grunnlag for i det minste å veie vertskommunemodellen opp i mot alternative organisasjonsformer som det allerede er høstet erfaringer med. Det primære målet innenfor brann og redning må være det operative og at organisasjonsformen også støtter opp under og gjerne forsterker de målsettinger og lovkrav en fremtidsrettet brann- og redningstjeneste bør ha. 7.5 Organisering av forprosjektet: Prosjektgruppen foreslår at forprosjektet organiseres under en overordnet prosjektgruppe med prosjektleder. Om det blir aktuelt så kan det etableres underliggende arbeidsgrupper og prosjektgruppen vil da ha koordineringsansvar for disse. Se for øvrig vedlagt forprosjektplan. 8. Vedlegg. Prosjektplan Forprosjekt Interkommunal brann- og redningstjeneste i Værnesregionen 15

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund Brannstudien Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund 2 Interkommunalt samarbeid 3 Brann og redningstjenesten er dimensjonert etter en: Lokal risiko og sårbarhetsanalyse Minimums standard

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 08.05.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Valberg slektsgård, Frosta Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 13/13 Til sak: 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 HØRINGSUTTALELSE OM RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN- OG REDNINGSVESENETS ORGANISERING

Detaljer

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Nils-Erik Haagenrud Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 1 Vil ny organisering av landets brannvesen sikre bedre vern av kulturarven? Nils-Erik Haagenrud, Midt-Hedmark brann og redningsvesen

Detaljer

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene Sluttrapport Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen for Innherred Samkommene Deltakere: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje Rennan

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Fremskutt enhet en ny tanke å organisere beredskap på mer fleksibel organisering av beredskap CTIF Flekkefjord 14.5.2014 Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB 1 Brannstudien levert og hørt Oppfølgingen

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2012 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Onsdag 14.11.2007 Leif-Erik Steen Brannvernsamarbeid Midt-Norge Bakgrunn Forprosjektrapport høsten 2004 Brannsjefene i Trondheim,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling:

Detaljer

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Inn- Trøndelagssamarbeidet SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Prosjektbeskrivelse pr 23.10.14 Per Morten Bjørgum Plan- og utredningstjenesten Steinkjer kommune Innledning

Detaljer

Brannsjefkonferansen

Brannsjefkonferansen Brannsjefkonferansen Alta - 2008 Brannmannsutdanningen i endring Avdelingsdirektør r Trygve Bruun Brann, redning og sivilforsvarsavdelingen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Et trygt

Detaljer

Vedlegg til Brannordning for FBRT

Vedlegg til Brannordning for FBRT Vedlegg til Brannordning for FBRT Brannordninger pr 1998 (Eget dokument) ROS analysen (Eget dokument) Styringskort/Måldokument Oversikt over særskilte brannobjekter 2014 Oversikt over ildsteder og piper

Detaljer

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS Inn-Trøndelag Brannvesen IKS MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret 07.10.13 25/13 Representantskapet 25.10.13 15/13 Saksbehandler: Håvard Bye ØKONOMIPLAN 2014-2017 INN-TRØNDELAG BRANNVESEN

Detaljer

Værnesregionen - fra fjord til fjell -

Værnesregionen - fra fjord til fjell - Værnesregionen - fra fjord til fjell - Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.06.10 kl. 09.00 16.00 i Stjørdal rådhus SAKSLISTE Sak 34/10 Sak 35/10 Godkjenning

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 31.01.2014 N-99.1 14/3528 14/18585 Saksbehandler: Jan Willy Mundal Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Sektorutvalg miljø klima

Detaljer

Felles tilsyn for DLE og brannvesen. Felles tilsyn for DLE og brannvesen

Felles tilsyn for DLE og brannvesen. Felles tilsyn for DLE og brannvesen Felles tilsyn for DLE og brannvesen v/dag Botnen, Hallingdal brann- og redningsteneste iks Felles tilsyn for DLE og brannvesen DLE = det lokale el-tilsyn 1 Bakgrunn SAMLOKALISERING av brann- og el-tilsyn

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Brannstudien. Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014. Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB

Brannstudien. Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014. Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB Brannstudien Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 De nasjonale målene ligger fast Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige

Detaljer

Utredning av brannsamarbeid mellom Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner. Arbeidsgruppens rapport.

Utredning av brannsamarbeid mellom Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner. Arbeidsgruppens rapport. Utredning av brannsamarbeid mellom Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner Arbeidsgruppens rapport. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Innhold: 1.0 Bakgrunn 1.1Dagens brannordning 1.2Politisk behandling 1.3Organisering

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 05.05.10 kl. 10.00 15.00 i møterom hos ATEA, Sluppenvn. 12 E, Tr.heim SAKSLISTE Sak 25/10 Sak 26/10 Sak 27/10 Sak 28/10 Sak 29/10 Sak 30/10 Sak 31/10 Sak 32/10 Sak

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 20.03.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-15:00 Fra sak: 7/13 Til sak: 12/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Drammensregionens brannvesen. Sigdal kommunes inntreden som ny deltaker/eierkommune. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Drammensregionens brannvesen. Sigdal kommunes inntreden som ny deltaker/eierkommune. Saksordfører: Inger Lise Lunde ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Knut Thorsby Saksmappe: 2009/7553-24296/2009 Arkiv: Drammensregionens brannvesen. Sigdal kommunes inntreden som ny deltaker/eierkommune. Saksordfører: Inger Lise Lunde Utvalgssaksnr

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2011 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune. Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune. Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015 Prosjektmandat Foto: Birken & Co 1 1. Bakgrunn for

Detaljer

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015 Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland Møte 11.mars 2015 1 Tilbakeblikk - fareid - opprinnelig liste - 38 hendelser Brann i farlig stoff/avfall -Brann i kjemikalielager med påfølgende

Detaljer

En brann- og redningstjeneste for vår tid

En brann- og redningstjeneste for vår tid Konferansen i Tromsø En brann- og redningstjeneste for vår tid 13. Juni 2012 Brann- og redningssjef Rolf A. Søtorp 1 14.06.2012 Innhold Initiativ og Motivasjon Fra beslutning til drift Tjenester og forventninger

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TNI-14/2668-2 13854/14 18.02.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 11.03.2014 Stavanger

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Felles brannvesen for kommunene på Øvre Romerike. Prosjektgruppens anbefalinger

Felles brannvesen for kommunene på Øvre Romerike. Prosjektgruppens anbefalinger Felles brannvesen for kommunene på Øvre Romerike Prosjektgruppens anbefalinger Mandat 1. Beskrive dagens situasjon og foreta en ROSanalyse av dagens totale organisering av brann- og redningsvesen i ØRU.

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

Brannstudien. Fagforbundet - Brannkonferansen 3. april 2014 i Stavanger. Hans Kr. Madsen

Brannstudien. Fagforbundet - Brannkonferansen 3. april 2014 i Stavanger. Hans Kr. Madsen Brannstudien Fagforbundet - Brannkonferansen 3. april 2014 i Stavanger Hans Kr. Madsen Målene utfordrer og utfordres Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner

Detaljer

Høring. Budsjett 2010 Levanger kommune

Høring. Budsjett 2010 Levanger kommune Høring Budsjett 2010 Levanger kommune Fagforbundet Levanger og Delta har en del synspunkter angående budsjettet for 2010. Vi vil her synliggjøre en del konsekvenser av det Rådmannen skriver i tekstdelen

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BFO's innspill til Stortingsmelding om brann

BFO's innspill til Stortingsmelding om brann BFO's innspill til Stortingsmelding om brann http://www.bfobrann.no/ Årsmøteseminar 17. april 2007 Dag Skansen Bakgrunn Møte med Justisdrept 24.10.2006 Meldingen som kommer vil være «med bygget i sentrum»,

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 05.02.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Lånke, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 13:30-17:00 Fra sak: PS 5/14 Til sak: PS 12/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

KS Bedrift organiserer over 500 selskaper med kommunalt eierskap innen ulike sektorer som havner, avfall, revisjon osv.

KS Bedrift organiserer over 500 selskaper med kommunalt eierskap innen ulike sektorer som havner, avfall, revisjon osv. KS Bedrift Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Vår referanse: Arkivkode: Saksbehandler: Deres referanse: Dato: 16 HB 1014 13/02013-9 M80 Kjell-Olav Gammelsæter 14.02.2014

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Prosjektrapport. Tverrfaglig innsatsteam

Prosjektrapport. Tverrfaglig innsatsteam Prosjektrapport Tverrfaglig innsatsteam Prosjektgruppe Selma Lund (prosjektleder) Anders Heggem (sykepleier) Jorunn Lyngen (ergoterapeut) Kari Margrethe Lundgren (fysioterapeut) Ann-Sissel Helgesen (leder

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

Brannforebyggende Forum 2008

Brannforebyggende Forum 2008 Utviklingen av det forebyggende arbeidet Hvor bør veien videre gå? Bjørn Næs Senioringeniør Administrasjon Plan og økonomi IKT 15 medarbeidere (13+2) Brannforbyggende avdeling Beredskapsavdeling - Prosjekt

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 AGENDA 1. Om DRBV 2. Regnskap 2009 3. Aktiviteten i 2009 4. Spesielle saker fra siste året 5. Fremtidige utfordringer Drammensregionens

Detaljer

Samarbeid over faggrenser. DLE og brann, hand i hand. Dag Botnen Hallingdal brann- og redningsteneste iks. Historikk

Samarbeid over faggrenser. DLE og brann, hand i hand. Dag Botnen Hallingdal brann- og redningsteneste iks. Historikk Samarbeid over faggrenser DLE og brann, hand i hand Dag Botnen Hallingdal brann- og redningsteneste iks Historikk 1 Bakgrunn SAMLOKALISERING av brann- og el-tilsyn i 2006: Torpomoen rednings- og øvingspark

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

DELRAPPORT. Delprosjekt. Tema: Innherred samkommune, ISK. Felles brann og feiervesen

DELRAPPORT. Delprosjekt. Tema: Innherred samkommune, ISK. Felles brann og feiervesen DELRAPPORT Delprosjekt Tema: Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Deltakere: Arnstein Kvelstad Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje Rennan Varabrannsjef

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Skandinavisk akuttmedisin 2012

Skandinavisk akuttmedisin 2012 Skandinavisk akuttmedisin 2012 Brannvesenets Roller og oppgaver på skadestedet Henry Ove Berg, Brann- og redningssjef BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS Henry Ove Berg RKHK Forsvaret, BSIS Politiet Skadestedsledelse

Detaljer

Virksomhet brann Brannsjef Knut Suhr

Virksomhet brann Brannsjef Knut Suhr Alta brann- og redningskorps 2015 1. Organisasjonskart - organisasjonstilhørighet Virksomhet brann Brannsjef Knut Suhr Beredskap Avdelingsleder Kjell- Erik Thomassen Forebyggende Avdelingsleder Roger Thorsen

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen IT (VARIT). I tilegg gis en status på økonomi

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Brannkonferansen 2015. Gardermoen, 27.03.15 Terje Søviknes, ordfører i Os kommune og nestleder Bergensalliansen

Brannkonferansen 2015. Gardermoen, 27.03.15 Terje Søviknes, ordfører i Os kommune og nestleder Bergensalliansen Brannkonferansen 2015 Gardermoen, 27.03.15 Terje Søviknes, ordfører i Os kommune og nestleder Bergensalliansen Bergensalliansen 22 kommuner i Bergensregionen Regionens viktigste politiske møteplass Ordførere,

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller. pr. e-post

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet.

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet. Saksfremlegg Saksnr.: 06/222-3 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.09.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Henry Skevik Jon Arve Hollekim, Mari Holien

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Brann og tilsyn. - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007

Brann og tilsyn. - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007 - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1

Detaljer

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Brekstad 19.06.14 Johan Uthus Brannsjef Fosen brann- og redningstjeneste IKS 1. Formål ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet

Detaljer

Fremtidens brannvesen

Fremtidens brannvesen Fremtidens brannvesen Dagens situasjon og utfordringar for kommunale brannvesen deltidskorps Grete Nesheim 1 Kvinnherad brannvern Tatt utgangspunkt i : Areal: 1137 km 2 Folketal: 13 200 Brannstyrkar: 8

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: M80 &10 Arkivsaksnr.: 11/1133

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: M80 &10 Arkivsaksnr.: 11/1133 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: M80 &10 Arkivsaksnr.: 11/1133 DRBV - KRØDSHERAD, SAK OM UTVIDELSE AV DRBV Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret går inn for at Krødsherad kommune

Detaljer

Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter

Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter 1 Øystein Lunnan Møte Trondheim 16.9 2010 Opplegg for innlegget www.innherred-samkommune.no 1. Historie om starten

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 16. og 17.11.10 på Væktarstua i Tydal Tilstede: Karsten Reitan, Gunnbjørn Berggård, Arne Ketil Auran, Kjell Fosse, Kari L. Øfsti, Henrik Vinje,

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

Velkommen til brannvernopplæring

Velkommen til brannvernopplæring Velkommen til brannvernopplæring Vi skal gjennomgå: Dagens hovedmål Ståle Fjellberg- avdelingsleder Bakgrunn for satsingen Statistikk og brannårsaker Utfordringer Forebyggende tiltak hva dere bidra med?

Detaljer

Tanker om ny organisering av forebyggende arbeid i Hallingdal brann- og redningsteneste iks. Foto: Asker og Bærum brannvesen

Tanker om ny organisering av forebyggende arbeid i Hallingdal brann- og redningsteneste iks. Foto: Asker og Bærum brannvesen Tanker om ny organisering av forebyggende arbeid i Hallingdal brann- og redningsteneste iks Foto: Asker og Bærum brannvesen Hvorfor går vi tilsyn? DLE-instruksen sier så. Det er jobben min. Det står i

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON Saksfremlegg Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer