Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN"

Transkript

1 Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

2 Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Del B side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2. Tilbudsskjema... 3 B2.1 Tilbudssammendrag... 3 B2.2 Framdrift... 3 B2.3 Regulering av kontraktssummen... 3 B2.4 Påslagsprosenter for administrasjon og tiltransport... 3 B2.5 Regningsarbeider... 4 B2.6 Garanti (NS3430 pkt.13.2)... 4 B2.7 Underentreprenører og samarbeidende entreprenører... 5 B2.8 Referanseprosjekter... 5 B2.9 Byggeplassadministrasjon... 5 B2.10 Sjekkliste for vedlegg til tilbudet... 6 B2.11 Tilbyders underskrift... 6 HMS-plan for prosjektering Teknisk beskrivelse basert på NS3420 B1. Tilbudsdokumenter Tilbudsdokumentene for denne entreprisen inneholder følgende dokumenter DEL A BOK 0 GENERELL DEL DEL B TEKNISK BESKRIVELSE DEL C TEGNINGSLISTE OG TEGNINGER Tegningene kan delvis være nedskalert til halv målestokk, se evt. merknad på tegning. H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

3 Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Del B side 3 av 6 B2. Tilbudsskjema B2.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget, tilbys utført for: Kap. 01 Generelle kostnader kr. Kap. 02 Regningsarbeid kr. Kap. 03 Gangveg/anleggsveg kr. Kap. 04 Grunnarbeider kr. Kap. 05 Sykkelvelodrom kr. Kap. 06 Sandvolleyballbaner kr. Kap. 07 Gangveg langs molo kr. Til sammen kr. 25% merverdiavgift fra forrige linje kr. TILBUDSSUM kr. B2.2 Framdrift Det henvises til del A, bok 0 pkt. A4.2 B2.3 Regulering av kontraktssummen Denne kontrakten er ikke gjenstand for regulering. B2.4 Påslagsprosenter for administrasjon og tiltransport Tilbyderen skal oppgi den prosentsatsen man vil kreve som vederlag for å få tiltransportert ansvaret for underentreprenører og sideentreprenører i.h.h.t definisjoner i NS3430. Påslagsprosent for tiltransport av underentrepriser:... Påslagsprosent for tiltransport av sideentrepriser:... H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

4 Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Del B side 4 av 6 B2.5 Regningsarbeider A. Timesats for personell Priser for personell skal angis i mengdeoppstillingen, kap. 02 Regningsarbeider. Prisene skal være inkl. alle påslag, ekskl. mva. B. Materialer Påslagsprosenten angis i mengdeoppstillingen, kap. 02. Regningsarbeider. Tilbyderen oppgir påslagsprosenten hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer er inkludert. C. Timesats maskinleie Priser for maskinleie skal angis i mengdeoppstillingen, kap. 02 Regningsarbeider. Prisene gjelder maskin med fører eksklusive merverdiavgift. Driftsutgifter skal være inkludert. D. Transportkostnader Priser for massetransport skal angis i mengdeoppstillingen, kap. 02 Regningsarbeider. Prisene gjelder transport av masse, løs m3 på bil eller dumper eksklusive merverdiavgift. B2.6 Garanti (NS3430 pkt.13.2) Garantier vil bli stillet gjennom... H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

5 Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Del B side 5 av 6 B2.7 Underentreprenører og samarbeidende entreprenører Det er regnet med å benytte følgende underentreprenører: Kapittel/fag Firma Sentralt godkjennings nummer B2.8 Referanseprosjekter Referanseprosjekt Kontaktperson/ firma B2.9 Byggeplassadministrasjon Tilbyder tilbyr følgende personer som byggeplassadministrasjon: Ansvarlig byggeplass-sjef: Byggeplassingeniør Formann: CV skal framlegges etter forespørsel eller ved kontraktsforhandlinger. H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

6 Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Del B side 6 av 6 B2.10 Sjekkliste for vedlegg til tilbudet Følgende dokumenter skal være vedlagt tilbudet: Dokument Tilbud Del A Tilbud Del B Tilbud Del C Sentralt godkjenningsbevis Tilbudsbrev hvor alle forbehold er angitt og underskrevet Utfylt tilbudsskjema og tilbud Skatteattest for betalt merverdiavgift Skatteattest for betalte skatter HMS-egenerklæring Firmaattest Utskrift fra konkursregisteret i Brønnøysund Revisorgodkjent regnskap for siste regnskapsår Kvalitetssikringsplan Dokumentasjon kompetanse ved søknad om lokal godkjenning Sign NB! Attester skal ikke være eldre enn 6 måneder. B2.11 Tilbyders underskrift Firma :... Adresse:... Sentralt godkjennings nummer: Telefon:... Telefax... E-post Sted: Dato: Tilbyders underskrift H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

7 Byggherre: Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN HMS-PLAN FOR PROSJEKTERINGEN inklusive generell del for utførelse Utarbeidet av: Oversikt revisjoner: Første utgave AFS BR AFS Revisjon Dato Årsak til utgivelse Utarbeidet Sjekket Godkjent h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

8 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målsetting Organisasjon Ansvar og oppgaver Forhåndsmelding Risikovurdering Personlig verneutstyr Hensyn til omgivelsene Kjemiske produkter Avfallshåndtering Orden, renhold og sikring av arbeidsplassen Vernerunder/kontrollrutiner/revisjoner Sertifisering Rutiner ved varsling av ulykker, brann og forurensing Rapportering ved uønskede hendelser og yrkesskader Dokumentasjon Avviksbehandling Prosjektplan... 9 h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

9 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 3 av 10 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 1 Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet kan gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette vil byggeplassen bli planlagt, organisert og kontrollert iht. intensjoner og regler i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplasser av 3. august 2009 Denne HMS-planen er et ledd i dette, og det henstilles til alle parter å bidra til at målsettingen kan oppnås. Alle på byggeplassen plikter å overholde de regler som framgår her, samt andre relevante lover og forskrifter. 2 Organisasjon Funksjon Firmanavn /adresse Saksbeh. Telefon/ Mobil adresse Byggherre Prosjektleder/ Byggherrens representant Koordinator for prosjektering (KP) Koordinator for utførelse (KU) Hovedbedrift (HB) Levanger kommune Teknisk drift Levanger kommune Teknisk drift RG-prosjekt AS Entreprenør Entreprenør Øyvind Nybakken Anne Fiske Skrøvseth Ansvar og oppgaver 3.1 Byggherre Byggherre har ansvaret for at prosjektet planlegges, organiseres, tilrettelegges og følges opp i samsvar med byggherreforskriften. Byggherren skal enten selv eller gjennom avtaler med ansvarlige parter sørge for at HMS-plan blir utarbeidet samt - utpeke koordinatorer for HMS-arbeidet og - sende forhåndsmelding til arbeidstilsynet 3.2 Prosjektleder Prosjektleder opptrer på vegne av byggherren og har gjennom skriftlig avtale overtatt byggherreansvaret iht. Byggherreforskriften. 3.3 HMS-koordinator for prosjektering (KP) HMS-koordinator for prosjektering har utarbeidet denne planen for HMS-arbeidet som skal sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for den aktuelle byggeplassen, og har samordnet prosjekteringen slik at løsninger, arbeidsmetoder og framdrift ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

10 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 4 av HMS-koordinator for gjennomføring (KU) HMS-koordinator for gjennomføring samordner byggeprosessen slik at bestemmelser om HMS blir ivaretatt, og ser til at HMS-planen blir etterlevd, oppdatert og tilpasset prosjektets framdrift 3.5 Hovedbedrift (HB) Hovedbedriften skal: Utarbeider HMS-planen som skal gjelde for byggeplassen basert på kravene som KP har lagt opp til i prosjekteringsfasen. Holder HMS-planen oppdatert til enhver tid. HB skal føre løpende kontroll med blant annet verneinspeksjoner en gang hver uke (vernerunder). HB fører referat fra vernerunder og distribuerer disse til samtlige firma på byggeplassen. Ivareta samordningsforpliktelsene etter AML 2-2, (kfr også forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 6), herunder arrangere periodiske vernerunder. Påse at de enkelte foretak på byggeplassen har og følger opp eget internkontrollsystem. Rapportere HMS-avvik til HMS-koordinator for utførelsen. Ajourføre oppslag og kartotek på byggeplass, kfr. rutinene under kapittel Arbeidsgivere og enkeltmannsforetak Arbeidsgivere (også eventuell eksisterende virksomhet på byggeplassen) og enkeltmannsforetak skal: Skal sørge for at sin virksomhet drives fullt forsvarlig etter Arbeidsmiljøloven 2-1. Skal ta hensyn til anvisninger fra byggherrens HMS-koordinator Sørge for at den enkelte arbeidstaker får nødvendig opplæring i virksomhetens eget HMS-arbeid (internkontroll) og etablere rutiner for sikkerhetsopplæring. Sørge for at arbeidstakerene er gjort kjent med byggeplassens eget HMS-opplegg. Bidra med nødvendige data for ajourhold av oppslag og kartotek på byggeplass, kfr rutinene under kapittel 2. De enkelte firma skal utpeke sitt verneombud på plassen. Hovedbedriftens verneombud skal være hovedverneombud. 4 Forhåndsmelding Før igangsettelse av arbeidet, skal byggherren gi den lovfestede melding til Arbeidstilsynet med gjenpart til entreprenøren (Byggherreforskriften 10). 5 Risikovurdering Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko, AML 3-2, ledd (3). Entreprenøren har ansvar for å gjøre en risikovurdering i forhold til om planer, prosedyrer eller instrukser er gode nok for den arbeidsoperasjon som skal utføres. Det skal også vurderes om det er andre arbeidsoperasjoner som kan være risikofylte og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart som mulig. Prosedyrer og instrukser skal forelegges byggherren en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Prosedyrer og instrukser skal også være underskrevet av det stedlige verneombudet. Komplett prosedyresamling for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

11 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 5 av 10 oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle prosedyrer og instrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan utføre disse arbeidsoppgavene på en sikker måte. Nedenfor er det listet opp noen arbeidsoperasjoner som kan være risikofylte for denne kontrakten. Listen er ikke uttømmende og den enkelte skal vurdere sitt prosjekt spesielt for å være sikker på at alle arbeidsoperasjoner er vurdert. For hvert aktuelt punkt beskrives plassering eller utstrekning på arbeidsstedet. Entreprenøren skal utarbeide risikoanalyse og arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens beskrivelse og entreprenørens egne vurderinger når det gjelder: Arbeid som innebærer fare for liv og helse Byggherreforskriftens 8 c) 1. arbeid nær installasjoner i grunnen 2. arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner 3. arbeid på steder med passerende trafikk 4. arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme 5. arbeid som innebærer bruk av sprengstoff 6. arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler 7. arbeid som innebærer fare for drukning 8. arbeid i senkekasser der luften er komprimert 9. arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr 10. arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander 11. arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner 12. arbeid med montering og demontering av tunge elementer 13. arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner 14. arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll 15. arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner 16. arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare. Arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre Andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren oppdager Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

12 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 6 av 10 6 Personlig verneutstyr Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Alt verneutstyr skal være CE-godkjent. 7 Hensyn til omgivelsene Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. Entreprenøren skal sette seg inn i de lokale støyforskriftene og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og/eller dispensasjoner. Entreprenøren er selv ansvarlig for å utføre arbeidene på slik måte og/eller til slik tid at generelle og eventuelt spesielt fastsatte støykrav overholdes, og skal bære alle kostnader forbundet med dette. 8 Kjemiske produkter Det skal tilstrebes å bruke kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. Entreprenøren skal ha HMS-datablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført og skal oppbevares hos entreprenøren i eget stoffkartotek. HMS-datablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha et eget stoffkartotek for sitt ansvarsområde. Det skal utarbeides rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra leverandør, mottak på anleggsstedet, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 9 Avfallshåndtering Hovedbedriften (HB) skal innarbeide rutiner for avfallshåndtering som sikrer at avfall håndteres ihht lover og forskrifter på en miljømessig riktig måte. 10 Orden, renhold og sikring av arbeidsplassen Hovedbedriften (HB) skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, fotgjengere og naboer. 11 Vernerunder/kontrollrutiner/revisjoner Hovedbedriften (HB) skal avvikle vernerunder en gang annenhver uke i kontraktsperioden. HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. HMS-koordinator skal dessuten ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 12 Sertifisering Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll. Alle sertifikater, instruksjonsbøker og lignende skal foreligge på norsk. h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

13 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 7 av Rutiner ved varsling av ulykker, brann og forurensing Entreprenøren skal utarbeide plan for varsling av ulykker, brann og forurensning. Byggherrens egen varslingsplan skal inkluderes og være en del av denne beredskapsplanen. 14 Rapportering ved uønskede hendelser og yrkesskader Entreprenør skal ved personskader og yrkesskader fylle ut skjema (RTV 11.01A) og sende dette til Trygdekontoret. Hovedbedriftens rapportering av arbeidsulykker og yrkesskader skal utover egen rapportering også inkludere underentreprenører, og skal skje etter følgende retningslinjer: Hva rapporteres Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (skadekl. I og II) Øvrige ulykker (skadekl. III, IV og V) Når rapporteres Når det skjer Innen 1 mnd Nestenulykker Innen 1 mnd Alvorlige nestenulykker Yrkesskade/ yrkessykdom Til hvem Politi Arbeidstilsyn Byggherrens representant DSB i tillegg til AT ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Brannvesenet ved forurensningsulykker Verneombud (Hovedbedrift) Byggherrens representant Verneombud (Hovedbedrift) Byggherrens representant Verneombud (Hovedbedrift) Når det skjer Som for alvorlige ulykker Når det blir konstatert 1 ) Arbeidstilsyn Byggherrens representant 2 ) Rapport form til byggherren Muntlig i første omgang, deretter skriftlig. Muntlig i første omgang, deretter skriftlig. Tas opp på byggemøte 1) Benyttes til forebyggende arbeid 2 ) Bare når arbeidstaker samtykker Tegnforklaring AT: Arbeidstilsynet AML: Arbeidsmiljøloven DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap HMS: Helse, miljø og sikkerhet Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap Skadeklasse: Vegvesenets klassifisering av skader som følger: h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

14 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Skadeklasse I II III IV V Side 8 av 10 Konsekvens/omfang av skade Død Alvorlig personskade som vil kunne gi mén Personskade med fravær > 10 dager Personskade med fravær utover skadedagen (< 10 dager) Personskade uten fravær Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke. 15 Dokumentasjon Nedenfor er listet relevante dokumenter eller dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for byggherren, enten ved kopi eller innsyn. Opplistingen vil ikke være komplett for alle typer kontrakter. Dokumentasjon Melding til arbeidstilsynet Beredskapsplaner for ulykke, brann, forurensing m.m. Organisasjonskart inklusive verne- og helsetjenesten Fremdriftsplaner for risikofylte arbeidsoperasjoner Riggplan Risikovurdering Prosedyresamling for risikofylte arbeidsoperasjoner Meldeskjema for uønskede HMS-hendelser Referat fra vernerunder Avfallsplan Avviksbehandling eller brudd på HMS reglene Gjeldende vedtatt arbeidsvarslingsplan HMS-datablad for denne kontrakt HMS-rutiner utarbeidet for prosjektet (Internkontrollforskriften) Entreprenørens internkontrollsystem (Internkontrollforskriften) Sikkerhetsrutiner generelt Rutiner for bruk av personlig verneutstyr Opplæring og kompetanse Overtidslister Sykefraværsoversikter Deklarasjon for farlig avfall Skiftplaner og arbeidstidsavtaler Sertifikater og kontrollbøker Behandling Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i en HMS kvartalssrapport etter nærmere anvisning. Opplysninger som skal framkomme i kvartalsrapporten, er blant annet oversikt over antall ansatte hos entreprenøren, antall ansatte hos underentreprenører, ulykker, nestenulykker, sykefravær pga skader, miljøskader, store materielle skader (> kroner). Krevd dokumentasjon i form av kopier leveres som vedlegg til HMS-kvartalsrapporten. h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

15 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 9 av Avviksbehandling For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt. Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker. Ved uønskede hendelser (nestenulykker og ulykker) skal melding sendes byggherren. Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene for egne arbeidstakere/engasjerte enkeltmannsforetak. Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og rapportering til byggherren som anvendt i dette avtaledokumentet. 17 Prosjektplan Prosjektplan for helse miljø og sikkerhet for anlegget følger vedlagt. h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

16 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 10 av 10 Vedlegg Prosjektplan for helse, miljø og sikkerhet, (jfr. byggherreforskriften): Id. Faretype Sannsyn- Alvorlig- Årsak Tiltak Ansvarlig nr. lighet het 1a Ras, sammenstyrt M S Planlegging Utførelse Grøfteprofil Sikring av grøfter og byggegroper Prosjekterende Entreprenør 1b Gjørme L L Planlegging Utførelse Vannlensing Drenering av grøft Prosjekterende Entreprenør 1c 2a 2b Fall M Kjemiske stoffer M M Biologiske stoffer 0 S Manglende gjerde, sikring og tildekking Kontakt med klor ved desinfisering av vannledning HMS-pålegg Oppfølging forskrift. Prosedyrer Verneutstyr Entreprenør Entreprenør 3 Stråling 0 4 El-kraft M 5 Arbeid nær vann, drukning 0 S Nærgraving og kryssing av kabler i jord Kartlegging Påvisning/merking Avstengning Håndgraving Prosjekterende Entreprenør 6 Underjordsarbeid, sjakt, 0 tunnel 7 Dykkerarbeid, arbeid u/vann 0 8 Overtrykk, undertrykk 0 9 Sprengning, bruk av sprengstoff L S 10 Prefabrikkerte elementer M S 11 Tunge løft 12 Vegtrafikk M M S S Fjellarbeid i grøfter og boregroper Montering av kumelementer og rør Løftemetode Redskap Utførelse Kryssing av veg Arbeid i og ved veg Prosedyrer, tildekking, sikring, varsling Prosedyrer, sertifisert løfteutstyr, Verneutstyr Prosedyre, sertifisert løfteutstyr, HMSpålegg Skilting Rekkverk/Sperring Entreprenør Entreprenør Entreprenør Entreprenør 13 Skade på 3. person M S Arbeid ved offentlige veger, arbeidsplasser og boliger Skilting/Varsling Rekkverk/Sperring Inngjerding Entreprenør (GRADERING: Stor=S, Middels=M, Liten=L, Ikke aktuelt for dette prosjektet=0) h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

17 01 GENERELLE KOSTNADER 01.1 KAPTIALYTELSER, RIGG OG DRIFT KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT Beskrivelse for dette kapittel er basert på NS 3420, utgave 4. Dette gjelder også for prisgrunnlag og måleregler. Entreprenøren må selv ha gjort seg kjent med forholdene på byggeplassen, naboforhold og forøvrig andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av arbeidene eller medføre ansvar. Entreprenøren må sørge for fortløpende vedlikehold av veger og stier som benyttes til anleggstransport. Ved arbeider i tilknytning til offentlig vei, skal kommunens rutiner følges.skjema "Varslingsplan veg", for stengning av kommunal veg eller innsnevring av kommunal veg skal fylles ut og leveres Levanger kommune. Skjema kan lastes ned fra kommunens hjemmeside. Entreprenøren må sørge for at arbeidene utføres i hht. Arbeidsmiljøloven (AML) og Forskrift om sikkerhet, helse og miljø på bygge- og anleggsplasser (HMS). Entreprenøren skal utarbeide HMS-plan for arbeidene. Det vises til anbudsgrunnlagets Del A. Riggområde og anleggsområdet samt de enkelte anleggssteder skal inngjerdes (avsperres) og sikres på den mest betryggende måten mot uhell og ulykker, slik at ikke 3.mann kommer til skade. Entreprenøren skal sørger for at sperringer etc. er intakt også utenom arbeidstida. Entreprenøren plikter å rette seg etter de påbud og anvisninger byggherren eller offentlige myndigheter gir for arbeidsvarsling, leding og sikring. Dersom byggherren finner at skilting og oppmerking er mangelfull, kan han nekte aktuelle arbeider igangsatt, eller stanse pågående arbeider inntil forholdet er brakt i orden. Alt ovenstående skal være inkludert i de etterfølgende kostnader. Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-1 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

18 AB1A FORSIKRING AV ANSVAR a) Se hovedpost c) Se hovedpost x) Se hovedpost Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-2 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Rund sum RS AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKSTSARBEID Rund sum RS AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Rund sum RS AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID a) Se hovedpost c) Se hovedpost x) Se hovedpost Rund sum RS AV4.1A TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Ved anlegget a) Relevante krav gitt i Del A Bok 0, Generelle bestemmelser omfattes. Se ellers hovedpost c) Se hovedpost x) Se hovedpost Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

19 AV5.1A NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Ved anlegget a) Relevante krav gitt i Del A Bok 0, Generelle bestemmelser omfattes. Se ellers hovedpost c) Se hovedpost x) Se hovedpost Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-3 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Rund sum RS 01.2 FORUNDERSØKELSER Arbeider i forbindelse med påvisning av ledningsanlegg og kabler Eksisterende VA-anlegg i anleggsområdet er vist på ledningsplanen. Registeringene er usikre og delvis mangelfulle, og påvisning i marken må foretas før anlegget igangsettes. Byggherren vil påvise eksisterende VA-anlegg etter nærmere avtale. Entreprenøren må kontakte kabeleierne for å få utført påvisning. RS 01.3 SIKRING OG BESKYTTELSE Anleggsområdet samt de enkelte anlegg og anleggssteder skal avsperres og sikres på den mest betryggende måten mot uhell og ulykker, og det er entreprenørens fulle ansvar å sørge for dette. Det pekes spesielt på at det kan være nødvendig å sikre byggegroper med inngjerding i bygge-perioden. Entreprenøren sørger for at sperringer etc. er intakt også utenom arbeidstida. RS 01.4 STIKNING Stikning, måling, kontroll, egne arbeider Byggherren påviser fastpunkter. Entreprenøren skal foreta all utstikking og høydeutsetting. RS 01.5 DOKUMENTASJON Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

20 Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-4 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Fotodokumentasjon Fotodokumentasjon av tilkoblinger til eksisterende ledningsanlegg, tilkobling til kummer, kryssinger, forankring av bend og evt. andre spesielle forhold. Foto tas med digitalt kamera, og leveres på CD. Fotoene skal nummereres, og det skal angis hvor hvert enkelt foto er tatt. Dokumentasjonen skal leveres samlet som en del av anleggsdokumentasjonen (pkt ) når anlegget er ferdigstilt. Dokumentasjonen skal i tillegg framlegges fortløpende på forlangende fra byggherren, og det må påregnes at dette kreves gjort på byggemøtene. RS Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

21 01.6 Innmålinger Innmålingene omfatter alt nytt ledningsanlegg og kabelanlegg med tilhørende kummer/installasjoner. Innmålingene omfatter også eksisterende VA-anlegg og kabelanlegg som berøres av det planlagte anlegget. Alle innmålinger skal være med x og y koordinat i Euref 89. Nøyaktighetskrav er +/- 10 cm i side og 2 cm i høyde. Koordinater skal leveres digitalt i KOF-format. I fila skal følgende SOSI-koder benyttes: 8201 vannledning 8202 felles avløpsledning 8203 spillvannsledning 8204 overvannsledning 8205 drensledning 8206 pumpeledning spillvann 8250 kum 8253 sluk 8255 grenpunkt (grenrør og T-rør ) 8260 inntak (inntak av f.eks. bekk/grøft der det ikke er kum) 8261 kran (bakkekran) 8264 pumpestasjon 8276 påkoblingspunkt (tilknytning til eksisterende ledningsanlegg) 8278 trasepunkt (ledningspunkt tatt midt i grøft - ikke direkte på bestemt ledning) 8279 utslipp (utløp i elv/bekk/grøft/sjø) 8001 EL kabeltrasé lavspent 8002 EL kabeltrasé lavspent/høgspent 8003 EL kabeltrasé høgspent 8004 trekkrør kabeltrasé 8005 trekkekanal kabeltrasé 8101 signalkabel (kabel for driftsovervåking) Xxxx jordkabel (strømkabel for gatelys) 8301 TELE vanlig kabeltrasé 8303 TELE fibertrasé Det kan bli gitt supplerende/reviderte opplysninger om SOSI-koder for kabelanlegg. Målefila skal bare inneholde målte punkt som er innenfor gjeldende nøyaktighetskrav. Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-5 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

22 Innmåling av VA-anlegg Innmålingene omfatter alt nytt ledningsanlegg med tilhørende kummer/installasjoner. Drensledninger fra kummer og eksisterende drensledninger som berøres inngår. Alle innmålinger skal være med x og y koordinat i Euref 89. Nøyaktighetskrav er +/- 10 cm i side og 2 cm i høyde. Følgende punkt skal alltid måles: Senter lokk for kummer og sluk Stoppekraner, avgreninger, endepunkt, tilknytningspunkt og overgang i dimensjon/ledningstype. Retningsendringer i horisontal og vertikalplanet Kryssingspunkt med bestående ledninger Dersom ledninger legges i bue skal det måles inn ledningspunkt med så kort mellomrom at avstanden mellom ledning og rett linje mellom målte punkt ikke blir større enn 40 cm. Når drensledning fra kummer legges i samme grøft som vannledningen er det ikke nødvending med egen innmåling av denne.ved breddeutvidelse av grøft grunnet kummer skal det alltid måles inn ledningspunkt/trasepunkt der ledningene samles etter breddeutvidelsen. Målefila skal bare inneholde målte punkt som er innenfor gjeldende nøyaktighetskrav. For kummer benyttes høyde på topp lokk. For vannledninger benyttes høyde på topp utvendig rør. For avløpsledninger benyttes høyde på bunn innvendig rør. Alle høyder som ikke er i henhold til kravene skal slettes før fila oversendes til kommunen. Innmålingsdata skal leveres samlet som en del av anleggsdokumentasjonen (post ) når anlegget er ferdigstilt. Innmålingsdata skal i tillegg leveres fortløpende på forlangende fra byggherren, og det må påregnes at oppdaterte innmålinger må leveres hver mnd. Antatt mengde, antall målepunkt stk 10 Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-6 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlegg 3 Namdalseid kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø AVLØPSANLEGG KORSEN AVLØPSANLEGG STATLAND 2016-07-01 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Avløpsanlegg Korsen og avløpsanlegg

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2 Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO4741 Bok 0 Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2. Tilbudsskjema...

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

Vedlegg B2 Helse / miljø / sikkerhet ved montasje av skyttelsignalanlegg i FV287 i Åmot

Vedlegg B2 Helse / miljø / sikkerhet ved montasje av skyttelsignalanlegg i FV287 i Åmot Vedlegg B2 Helse / miljø / sikkerhet ved montasje av skyttelsignalanlegg i FV287 i Åmot 1.1 Leverandørens oppgaver og plikter Iht. "Forskrift om Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase.

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase. SHA- PLAN 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE SHA- PLAN OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anlegget 2 3 Organisasjon 3 3.1 Organisasjon prosjektering 3 3.2 Organisasjon

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND Risikovurdering Onr A031316 Dato: 14102012 Risikovurdering Avløpsoverføring

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave: 1 Dato: 2012-06-19 11972 TS3-08 SHA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave/dato: 1 / 2012-06-19 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Skriv

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen VA-sanering sone 6.8 Strømmen Byggherre: Skedsmo kommune Kommunalteknisk avdeling Dato Rev. nr. 13.02.13 0 Nytt dokument Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt Generell post: 1. Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i følgende arbeider som skal utføres: Breddeutvidelse

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

A039855 GRONG KOMMUNE 30.05.2013 COWI AS ENTREPRISE BYGG.

A039855 GRONG KOMMUNE 30.05.2013 COWI AS ENTREPRISE BYGG. Grong kommune Reservekraftanlegg adm. bygget/helsetunet og fjervarmesentral, BYGG. 1 Reservekraftaggregat Administrasjonsbygg / helsetun og fjernvarmeanlegg A039855 GRONG KOMMUNE 30.05.2013 Okkenhaugveien

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

ROS-analyse for: Ski kommune Ski kunstgressbaner

ROS-analyse for: Ski kommune Ski kunstgressbaner Ski kommune Ski kunstgressbaner Rev nr. 0 Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass Arbeidstilsynet Se veiledningen under infoknappen Sendes Arbeidstilsynet senest 1 uke før arbeidsstart Kopi slås opp på arbeidsplassen Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass ( 6 i

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelt Alle mengder i denne mengdebeskrivelsen er regulerbare. Endelig

Detaljer

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 11.03.14 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Sikre at alt anlegg som bygges og leveres blir registrert i Gemini VA Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 6 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Kontorer i 2. og 3. etasje i Wergelandsveien 1-3 Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF 2/11 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 28.03.14

Detaljer

SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid

SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 27.09.16 Revisjon: - Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0. Innledning... 3 0.1 Tromsø kommunes

Detaljer

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1 1 Hva skal vi snakke om Vårt fokus sikkerhet på arbeidsplassen under anleggsperioden Regelverket Byggherreforskriften Arbeidsplassforskriften kap. 6 Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 og 27 Kommunens

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 2014-02-25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles

Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles Kurs for nyutdannede arkitekter. bergen 9.-10 november 2016 Ketil Moe. Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles Lover som styrer prosjektering og bygging De viktigste lovene

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

SHA-PLAN for Prosjekt: Blindern videregående skole (Sogn vgs) Midlertidig skole for Fageborg og Berg videregående skole.

SHA-PLAN for Prosjekt: Blindern videregående skole (Sogn vgs) Midlertidig skole for Fageborg og Berg videregående skole. SHA-PLAN for Prosjekt: Blindern videregående skole (Sogn vgs) Midlertidig skole for Fageborg og Berg videregående skole. Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 0 Oppstart prosjektering

Detaljer

STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM INNHOLD RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN. 1 Innledning og sammendrag 2

STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM INNHOLD RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN. 1 Innledning og sammendrag 2 STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM RISIKOVURDERING OMBYGGING MAGASINBYGG - KNUDTZONDALEN INNHOLD 1 Innledning og sammendrag 2 2 Innledning 4 2.1 Bakgrunn 4 2.2 Formål 4 2.3 Definisjoner 4 2.4 Forutsetninger og

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Inntaksledning Krokvatnet

Inntaksledning Krokvatnet Os kommune Inntaksledning Krokvatnet SHA Grunnlag for SHA-plan Rev.: 00 Dato : 25.05.2015 INNHOLD : INNLEDNING... 3 SKJEMA 1: HENDELSER... 5 SKJEMA 2: VURDERING AV RISIKO... 6 SKJEMA 4: BESKRIVELSE AV

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

COWI AS Rennesøygata Haugesund. Telefon Haugesund kommune. Risikovurdering. Lager Tuastad Karmøy kommune. O.nr.

COWI AS Rennesøygata Haugesund. Telefon Haugesund kommune. Risikovurdering. Lager Tuastad Karmøy kommune. O.nr. COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 wwwcowino Haugesund kommune Risikovurdering Lager Tuastad Karmøy kommune Onr A048881 2 / 10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Beskrivelse av anleggsarbeidene

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 23.12.2011 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 950 ansatte 250 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

SHA-plan. for. Prosjekt: Ny balansert ventilasjon i bygg G UBF prosjekt , byggnr ved. Hellerud videregående skole

SHA-plan. for. Prosjekt: Ny balansert ventilasjon i bygg G UBF prosjekt , byggnr ved. Hellerud videregående skole SHA-plan for Prosjekt: Ny balansert ventilasjon i bygg G UBF prosjekt 1125 0013, byggnr. 30011302 ved Hellerud videregående skole Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 1 28.04.2013

Detaljer

SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen

SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen SHA-plan for G/S-veg langs Sandvikavegen, etappe Nordsveen - Fjetrehagen sidenr. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 MÅLSETTING... 3 2 BEGREPER OG DEFINISJONER... 4 3 ORGANISERING AV SHA-ARBEIDET... 5 3.1 Generelt...

Detaljer

NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt: Byggherre: Anleggsplass: Primærrensing Nedre Romerike Avløpsselskap IKS Fjellhall Revisjonsoversikt: 1 Anskaffelse Primærrensing

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø Lillehammer kommune Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø FM93_0a FM57_0.dot 20090422 20020415 123123412411114120022002 F03 2015-05-26

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

SHA-PLAN. Hanøytangen

SHA-PLAN. Hanøytangen SHA-PLAN I henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) og Arbeidsmiljøvernloven (AML). PROSJEKT: Renseanlegg Hanøytangen BYGGEPLASSENS ADRESSE:

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

SHA-plan Vannforsyning Bjergøy

SHA-plan Vannforsyning Bjergøy IVAR SHA-plan Vannforsyning Bjergøy 02 01 01.03.16 Utarbeidet 03.06.16 JHA Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Ajourhold og distribusjon 4 3 Beskrivelse

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Vedlegg 2. Drammen kirkelige fellesråd Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering. SHA-plan. Dato: 2013-10-14

Vedlegg 2. Drammen kirkelige fellesråd Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering. SHA-plan. Dato: 2013-10-14 Vedlegg 2 Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering SHA-plan Dato: 2013-10-14 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av:

Detaljer

Vedlegg 1. Lier Kommune Anlegg og Eindom Ny vannledning Amtmannsvingen. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 1. Lier Kommune Anlegg og Eindom Ny vannledning Amtmannsvingen. SHA-plan. Dato: Vedlegg 1 Ny vannledning Amtmannsvingen SHA-plan Dato: 2012-11-30 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag:

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GRILSTADFJÆRA VVA OG FJERNVARME DEL 1

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ GRILSTADFJÆRA VVA OG FJERNVARME DEL 1 GRILSTADFJÆRA VVA OG FJERNVARME DEL 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3.

Detaljer

SHA plan for Planlegging/Prosjektering. Prosjekt: Flomsikring mot Krokstadbekken. Nedre Eiker kommune, Buskerud

SHA plan for Planlegging/Prosjektering. Prosjekt: Flomsikring mot Krokstadbekken. Nedre Eiker kommune, Buskerud Norges Vassdrags- og Energidirektorat Vannressursavdelingen. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 1 NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør SHA plan for Planlegging/Prosjektering Prosjekt: Flomsikring

Detaljer

SHA-PLAN. Aursand og Spangen AS (ASAS) v. Dag Spangen. Koordinator for SHA under prosjekteringsfasen:

SHA-PLAN. Aursand og Spangen AS (ASAS) v. Dag Spangen. Koordinator for SHA under prosjekteringsfasen: SHA-PLAN Side 1 av 7 Prosjektets navn: Prosjektets adresse: Byggherre/tiltakshaver: Koordinator for SHA under prosjekteringsfasen: Søbakken skole Søbakkvegen Elverum kommune Aursand og Spangen AS (ASAS)

Detaljer

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Ålesund kommune Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA Onr 133542/A015284 Oppdragsnummer: 133542/A015284 Prosjektansvarlig

Detaljer

TILBUDSSKJEMA TURVEI FJORDPARKEN JUNI Drammen kommune Byprosjekter Turvei Fjordparken. Side 1

TILBUDSSKJEMA TURVEI FJORDPARKEN JUNI Drammen kommune Byprosjekter Turvei Fjordparken. Side 1 TURVEI FJORDPARKEN TILBUDSSKJEMA JUNI 2012 Side 1 TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG

Detaljer

Svene IL. Prosjekt: GS-veg Svene - Lampeland. Strekning: Moen - Lampeland TILBUDSSKJEMA

Svene IL. Prosjekt: GS-veg Svene - Lampeland. Strekning: Moen - Lampeland TILBUDSSKJEMA Prosjekt: Strekning: Moen - Lampeland TILBUDSSKJEMA 25. Mars 2015 Orientering ORIENTERING fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument. Tabellene i tilbudsskjemaet er forhåndsutfylt, men tilbyder

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 06.09.2013 BackeGruppen Virksomhet innen entreprenør, prosjektutvikling og eiendom 3 mrd. kroner i omsetning 1000 ansatte 300 ingeniører

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Munkegata endring etter buss

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Munkegata endring etter buss Munkegata endring etter buss INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER...

Detaljer

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt 70.1 Rigg og drift 70.1.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele anleggsplassen

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Risikovurdering. Storåsen barnehage. Risikovurdering utført av prosjekterende juli 2016.

Risikovurdering. Storåsen barnehage. Risikovurdering utført av prosjekterende juli 2016. Risikovurdering Versjon: 2.0 Type: Prosedyre tatus: Til godkjenning ist oppdatert av: VF,15.10.2014 Godkjent av: toråsen barnehage Risikovurdering utført av prosjekterende juli 2016. DBC A - K-Dokumenter

Detaljer

Byprosjekter. Drammen park Aktivitetsområde for ungdom FORELØPIG

Byprosjekter. Drammen park Aktivitetsområde for ungdom FORELØPIG Vedlegg F 1 Byprosjekter Drammen park Aktivitetsområde for ungdom FORELØPIG 02.12.2015 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARMBEIDSMILJØ Revisjon Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 02.11.2015

Detaljer

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum Prosjekt: Blakstadvassdraget Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01 Rigg og Drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Anleggsområdet Nei 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Moss Lufthavn Rygge Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) INNHOLD: Del A VURDERINGER I PLANFASEN Del B RISIKOANALYSE Del C AVKLARING

Detaljer