Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN"

Transkript

1 Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

2 Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Del B side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2. Tilbudsskjema... 3 B2.1 Tilbudssammendrag... 3 B2.2 Framdrift... 3 B2.3 Regulering av kontraktssummen... 3 B2.4 Påslagsprosenter for administrasjon og tiltransport... 3 B2.5 Regningsarbeider... 4 B2.6 Garanti (NS3430 pkt.13.2)... 4 B2.7 Underentreprenører og samarbeidende entreprenører... 5 B2.8 Referanseprosjekter... 5 B2.9 Byggeplassadministrasjon... 5 B2.10 Sjekkliste for vedlegg til tilbudet... 6 B2.11 Tilbyders underskrift... 6 HMS-plan for prosjektering Teknisk beskrivelse basert på NS3420 B1. Tilbudsdokumenter Tilbudsdokumentene for denne entreprisen inneholder følgende dokumenter DEL A BOK 0 GENERELL DEL DEL B TEKNISK BESKRIVELSE DEL C TEGNINGSLISTE OG TEGNINGER Tegningene kan delvis være nedskalert til halv målestokk, se evt. merknad på tegning. H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

3 Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Del B side 3 av 6 B2. Tilbudsskjema B2.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget, tilbys utført for: Kap. 01 Generelle kostnader kr. Kap. 02 Regningsarbeid kr. Kap. 03 Gangveg/anleggsveg kr. Kap. 04 Grunnarbeider kr. Kap. 05 Sykkelvelodrom kr. Kap. 06 Sandvolleyballbaner kr. Kap. 07 Gangveg langs molo kr. Til sammen kr. 25% merverdiavgift fra forrige linje kr. TILBUDSSUM kr. B2.2 Framdrift Det henvises til del A, bok 0 pkt. A4.2 B2.3 Regulering av kontraktssummen Denne kontrakten er ikke gjenstand for regulering. B2.4 Påslagsprosenter for administrasjon og tiltransport Tilbyderen skal oppgi den prosentsatsen man vil kreve som vederlag for å få tiltransportert ansvaret for underentreprenører og sideentreprenører i.h.h.t definisjoner i NS3430. Påslagsprosent for tiltransport av underentrepriser:... Påslagsprosent for tiltransport av sideentrepriser:... H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

4 Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Del B side 4 av 6 B2.5 Regningsarbeider A. Timesats for personell Priser for personell skal angis i mengdeoppstillingen, kap. 02 Regningsarbeider. Prisene skal være inkl. alle påslag, ekskl. mva. B. Materialer Påslagsprosenten angis i mengdeoppstillingen, kap. 02. Regningsarbeider. Tilbyderen oppgir påslagsprosenten hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer er inkludert. C. Timesats maskinleie Priser for maskinleie skal angis i mengdeoppstillingen, kap. 02 Regningsarbeider. Prisene gjelder maskin med fører eksklusive merverdiavgift. Driftsutgifter skal være inkludert. D. Transportkostnader Priser for massetransport skal angis i mengdeoppstillingen, kap. 02 Regningsarbeider. Prisene gjelder transport av masse, løs m3 på bil eller dumper eksklusive merverdiavgift. B2.6 Garanti (NS3430 pkt.13.2) Garantier vil bli stillet gjennom... H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

5 Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Del B side 5 av 6 B2.7 Underentreprenører og samarbeidende entreprenører Det er regnet med å benytte følgende underentreprenører: Kapittel/fag Firma Sentralt godkjennings nummer B2.8 Referanseprosjekter Referanseprosjekt Kontaktperson/ firma B2.9 Byggeplassadministrasjon Tilbyder tilbyr følgende personer som byggeplassadministrasjon: Ansvarlig byggeplass-sjef: Byggeplassingeniør Formann: CV skal framlegges etter forespørsel eller ved kontraktsforhandlinger. H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

6 Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Del B side 6 av 6 B2.10 Sjekkliste for vedlegg til tilbudet Følgende dokumenter skal være vedlagt tilbudet: Dokument Tilbud Del A Tilbud Del B Tilbud Del C Sentralt godkjenningsbevis Tilbudsbrev hvor alle forbehold er angitt og underskrevet Utfylt tilbudsskjema og tilbud Skatteattest for betalt merverdiavgift Skatteattest for betalte skatter HMS-egenerklæring Firmaattest Utskrift fra konkursregisteret i Brønnøysund Revisorgodkjent regnskap for siste regnskapsår Kvalitetssikringsplan Dokumentasjon kompetanse ved søknad om lokal godkjenning Sign NB! Attester skal ikke være eldre enn 6 måneder. B2.11 Tilbyders underskrift Firma :... Adresse:... Sentralt godkjennings nummer: Telefon:... Telefax... E-post Sted: Dato: Tilbyders underskrift H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

7 Byggherre: Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN HMS-PLAN FOR PROSJEKTERINGEN inklusive generell del for utførelse Utarbeidet av: Oversikt revisjoner: Første utgave AFS BR AFS Revisjon Dato Årsak til utgivelse Utarbeidet Sjekket Godkjent h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

8 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målsetting Organisasjon Ansvar og oppgaver Forhåndsmelding Risikovurdering Personlig verneutstyr Hensyn til omgivelsene Kjemiske produkter Avfallshåndtering Orden, renhold og sikring av arbeidsplassen Vernerunder/kontrollrutiner/revisjoner Sertifisering Rutiner ved varsling av ulykker, brann og forurensing Rapportering ved uønskede hendelser og yrkesskader Dokumentasjon Avviksbehandling Prosjektplan... 9 h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

9 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 3 av 10 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 1 Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet kan gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette vil byggeplassen bli planlagt, organisert og kontrollert iht. intensjoner og regler i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplasser av 3. august 2009 Denne HMS-planen er et ledd i dette, og det henstilles til alle parter å bidra til at målsettingen kan oppnås. Alle på byggeplassen plikter å overholde de regler som framgår her, samt andre relevante lover og forskrifter. 2 Organisasjon Funksjon Firmanavn /adresse Saksbeh. Telefon/ Mobil adresse Byggherre Prosjektleder/ Byggherrens representant Koordinator for prosjektering (KP) Koordinator for utførelse (KU) Hovedbedrift (HB) Levanger kommune Teknisk drift Levanger kommune Teknisk drift RG-prosjekt AS Entreprenør Entreprenør Øyvind Nybakken Anne Fiske Skrøvseth Ansvar og oppgaver 3.1 Byggherre Byggherre har ansvaret for at prosjektet planlegges, organiseres, tilrettelegges og følges opp i samsvar med byggherreforskriften. Byggherren skal enten selv eller gjennom avtaler med ansvarlige parter sørge for at HMS-plan blir utarbeidet samt - utpeke koordinatorer for HMS-arbeidet og - sende forhåndsmelding til arbeidstilsynet 3.2 Prosjektleder Prosjektleder opptrer på vegne av byggherren og har gjennom skriftlig avtale overtatt byggherreansvaret iht. Byggherreforskriften. 3.3 HMS-koordinator for prosjektering (KP) HMS-koordinator for prosjektering har utarbeidet denne planen for HMS-arbeidet som skal sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for den aktuelle byggeplassen, og har samordnet prosjekteringen slik at løsninger, arbeidsmetoder og framdrift ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

10 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 4 av HMS-koordinator for gjennomføring (KU) HMS-koordinator for gjennomføring samordner byggeprosessen slik at bestemmelser om HMS blir ivaretatt, og ser til at HMS-planen blir etterlevd, oppdatert og tilpasset prosjektets framdrift 3.5 Hovedbedrift (HB) Hovedbedriften skal: Utarbeider HMS-planen som skal gjelde for byggeplassen basert på kravene som KP har lagt opp til i prosjekteringsfasen. Holder HMS-planen oppdatert til enhver tid. HB skal føre løpende kontroll med blant annet verneinspeksjoner en gang hver uke (vernerunder). HB fører referat fra vernerunder og distribuerer disse til samtlige firma på byggeplassen. Ivareta samordningsforpliktelsene etter AML 2-2, (kfr også forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 6), herunder arrangere periodiske vernerunder. Påse at de enkelte foretak på byggeplassen har og følger opp eget internkontrollsystem. Rapportere HMS-avvik til HMS-koordinator for utførelsen. Ajourføre oppslag og kartotek på byggeplass, kfr. rutinene under kapittel Arbeidsgivere og enkeltmannsforetak Arbeidsgivere (også eventuell eksisterende virksomhet på byggeplassen) og enkeltmannsforetak skal: Skal sørge for at sin virksomhet drives fullt forsvarlig etter Arbeidsmiljøloven 2-1. Skal ta hensyn til anvisninger fra byggherrens HMS-koordinator Sørge for at den enkelte arbeidstaker får nødvendig opplæring i virksomhetens eget HMS-arbeid (internkontroll) og etablere rutiner for sikkerhetsopplæring. Sørge for at arbeidstakerene er gjort kjent med byggeplassens eget HMS-opplegg. Bidra med nødvendige data for ajourhold av oppslag og kartotek på byggeplass, kfr rutinene under kapittel 2. De enkelte firma skal utpeke sitt verneombud på plassen. Hovedbedriftens verneombud skal være hovedverneombud. 4 Forhåndsmelding Før igangsettelse av arbeidet, skal byggherren gi den lovfestede melding til Arbeidstilsynet med gjenpart til entreprenøren (Byggherreforskriften 10). 5 Risikovurdering Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko, AML 3-2, ledd (3). Entreprenøren har ansvar for å gjøre en risikovurdering i forhold til om planer, prosedyrer eller instrukser er gode nok for den arbeidsoperasjon som skal utføres. Det skal også vurderes om det er andre arbeidsoperasjoner som kan være risikofylte og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart som mulig. Prosedyrer og instrukser skal forelegges byggherren en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Prosedyrer og instrukser skal også være underskrevet av det stedlige verneombudet. Komplett prosedyresamling for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

11 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 5 av 10 oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle prosedyrer og instrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan utføre disse arbeidsoppgavene på en sikker måte. Nedenfor er det listet opp noen arbeidsoperasjoner som kan være risikofylte for denne kontrakten. Listen er ikke uttømmende og den enkelte skal vurdere sitt prosjekt spesielt for å være sikker på at alle arbeidsoperasjoner er vurdert. For hvert aktuelt punkt beskrives plassering eller utstrekning på arbeidsstedet. Entreprenøren skal utarbeide risikoanalyse og arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens beskrivelse og entreprenørens egne vurderinger når det gjelder: Arbeid som innebærer fare for liv og helse Byggherreforskriftens 8 c) 1. arbeid nær installasjoner i grunnen 2. arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner 3. arbeid på steder med passerende trafikk 4. arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme 5. arbeid som innebærer bruk av sprengstoff 6. arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler 7. arbeid som innebærer fare for drukning 8. arbeid i senkekasser der luften er komprimert 9. arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr 10. arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander 11. arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner 12. arbeid med montering og demontering av tunge elementer 13. arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner 14. arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll 15. arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner 16. arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare. Arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre Andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren oppdager Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

12 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 6 av 10 6 Personlig verneutstyr Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Alt verneutstyr skal være CE-godkjent. 7 Hensyn til omgivelsene Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. Entreprenøren skal sette seg inn i de lokale støyforskriftene og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og/eller dispensasjoner. Entreprenøren er selv ansvarlig for å utføre arbeidene på slik måte og/eller til slik tid at generelle og eventuelt spesielt fastsatte støykrav overholdes, og skal bære alle kostnader forbundet med dette. 8 Kjemiske produkter Det skal tilstrebes å bruke kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. Entreprenøren skal ha HMS-datablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført og skal oppbevares hos entreprenøren i eget stoffkartotek. HMS-datablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha et eget stoffkartotek for sitt ansvarsområde. Det skal utarbeides rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra leverandør, mottak på anleggsstedet, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 9 Avfallshåndtering Hovedbedriften (HB) skal innarbeide rutiner for avfallshåndtering som sikrer at avfall håndteres ihht lover og forskrifter på en miljømessig riktig måte. 10 Orden, renhold og sikring av arbeidsplassen Hovedbedriften (HB) skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, fotgjengere og naboer. 11 Vernerunder/kontrollrutiner/revisjoner Hovedbedriften (HB) skal avvikle vernerunder en gang annenhver uke i kontraktsperioden. HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. HMS-koordinator skal dessuten ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 12 Sertifisering Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll. Alle sertifikater, instruksjonsbøker og lignende skal foreligge på norsk. h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

13 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 7 av Rutiner ved varsling av ulykker, brann og forurensing Entreprenøren skal utarbeide plan for varsling av ulykker, brann og forurensning. Byggherrens egen varslingsplan skal inkluderes og være en del av denne beredskapsplanen. 14 Rapportering ved uønskede hendelser og yrkesskader Entreprenør skal ved personskader og yrkesskader fylle ut skjema (RTV 11.01A) og sende dette til Trygdekontoret. Hovedbedriftens rapportering av arbeidsulykker og yrkesskader skal utover egen rapportering også inkludere underentreprenører, og skal skje etter følgende retningslinjer: Hva rapporteres Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (skadekl. I og II) Øvrige ulykker (skadekl. III, IV og V) Når rapporteres Når det skjer Innen 1 mnd Nestenulykker Innen 1 mnd Alvorlige nestenulykker Yrkesskade/ yrkessykdom Til hvem Politi Arbeidstilsyn Byggherrens representant DSB i tillegg til AT ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Brannvesenet ved forurensningsulykker Verneombud (Hovedbedrift) Byggherrens representant Verneombud (Hovedbedrift) Byggherrens representant Verneombud (Hovedbedrift) Når det skjer Som for alvorlige ulykker Når det blir konstatert 1 ) Arbeidstilsyn Byggherrens representant 2 ) Rapport form til byggherren Muntlig i første omgang, deretter skriftlig. Muntlig i første omgang, deretter skriftlig. Tas opp på byggemøte 1) Benyttes til forebyggende arbeid 2 ) Bare når arbeidstaker samtykker Tegnforklaring AT: Arbeidstilsynet AML: Arbeidsmiljøloven DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap HMS: Helse, miljø og sikkerhet Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap Skadeklasse: Vegvesenets klassifisering av skader som følger: h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

14 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Skadeklasse I II III IV V Side 8 av 10 Konsekvens/omfang av skade Død Alvorlig personskade som vil kunne gi mén Personskade med fravær > 10 dager Personskade med fravær utover skadedagen (< 10 dager) Personskade uten fravær Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke. 15 Dokumentasjon Nedenfor er listet relevante dokumenter eller dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for byggherren, enten ved kopi eller innsyn. Opplistingen vil ikke være komplett for alle typer kontrakter. Dokumentasjon Melding til arbeidstilsynet Beredskapsplaner for ulykke, brann, forurensing m.m. Organisasjonskart inklusive verne- og helsetjenesten Fremdriftsplaner for risikofylte arbeidsoperasjoner Riggplan Risikovurdering Prosedyresamling for risikofylte arbeidsoperasjoner Meldeskjema for uønskede HMS-hendelser Referat fra vernerunder Avfallsplan Avviksbehandling eller brudd på HMS reglene Gjeldende vedtatt arbeidsvarslingsplan HMS-datablad for denne kontrakt HMS-rutiner utarbeidet for prosjektet (Internkontrollforskriften) Entreprenørens internkontrollsystem (Internkontrollforskriften) Sikkerhetsrutiner generelt Rutiner for bruk av personlig verneutstyr Opplæring og kompetanse Overtidslister Sykefraværsoversikter Deklarasjon for farlig avfall Skiftplaner og arbeidstidsavtaler Sertifikater og kontrollbøker Behandling Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i en HMS kvartalssrapport etter nærmere anvisning. Opplysninger som skal framkomme i kvartalsrapporten, er blant annet oversikt over antall ansatte hos entreprenøren, antall ansatte hos underentreprenører, ulykker, nestenulykker, sykefravær pga skader, miljøskader, store materielle skader (> kroner). Krevd dokumentasjon i form av kopier leveres som vedlegg til HMS-kvartalsrapporten. h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

15 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 9 av Avviksbehandling For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt. Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker. Ved uønskede hendelser (nestenulykker og ulykker) skal melding sendes byggherren. Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene for egne arbeidstakere/engasjerte enkeltmannsforetak. Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og rapportering til byggherren som anvendt i dette avtaledokumentet. 17 Prosjektplan Prosjektplan for helse miljø og sikkerhet for anlegget følger vedlagt. h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

16 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 10 av 10 Vedlegg Prosjektplan for helse, miljø og sikkerhet, (jfr. byggherreforskriften): Id. Faretype Sannsyn- Alvorlig- Årsak Tiltak Ansvarlig nr. lighet het 1a Ras, sammenstyrt M S Planlegging Utførelse Grøfteprofil Sikring av grøfter og byggegroper Prosjekterende Entreprenør 1b Gjørme L L Planlegging Utførelse Vannlensing Drenering av grøft Prosjekterende Entreprenør 1c 2a 2b Fall M Kjemiske stoffer M M Biologiske stoffer 0 S Manglende gjerde, sikring og tildekking Kontakt med klor ved desinfisering av vannledning HMS-pålegg Oppfølging forskrift. Prosedyrer Verneutstyr Entreprenør Entreprenør 3 Stråling 0 4 El-kraft M 5 Arbeid nær vann, drukning 0 S Nærgraving og kryssing av kabler i jord Kartlegging Påvisning/merking Avstengning Håndgraving Prosjekterende Entreprenør 6 Underjordsarbeid, sjakt, 0 tunnel 7 Dykkerarbeid, arbeid u/vann 0 8 Overtrykk, undertrykk 0 9 Sprengning, bruk av sprengstoff L S 10 Prefabrikkerte elementer M S 11 Tunge løft 12 Vegtrafikk M M S S Fjellarbeid i grøfter og boregroper Montering av kumelementer og rør Løftemetode Redskap Utførelse Kryssing av veg Arbeid i og ved veg Prosedyrer, tildekking, sikring, varsling Prosedyrer, sertifisert løfteutstyr, Verneutstyr Prosedyre, sertifisert løfteutstyr, HMSpålegg Skilting Rekkverk/Sperring Entreprenør Entreprenør Entreprenør Entreprenør 13 Skade på 3. person M S Arbeid ved offentlige veger, arbeidsplasser og boliger Skilting/Varsling Rekkverk/Sperring Inngjerding Entreprenør (GRADERING: Stor=S, Middels=M, Liten=L, Ikke aktuelt for dette prosjektet=0) h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

17 01 GENERELLE KOSTNADER 01.1 KAPTIALYTELSER, RIGG OG DRIFT KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT Beskrivelse for dette kapittel er basert på NS 3420, utgave 4. Dette gjelder også for prisgrunnlag og måleregler. Entreprenøren må selv ha gjort seg kjent med forholdene på byggeplassen, naboforhold og forøvrig andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av arbeidene eller medføre ansvar. Entreprenøren må sørge for fortløpende vedlikehold av veger og stier som benyttes til anleggstransport. Ved arbeider i tilknytning til offentlig vei, skal kommunens rutiner følges.skjema "Varslingsplan veg", for stengning av kommunal veg eller innsnevring av kommunal veg skal fylles ut og leveres Levanger kommune. Skjema kan lastes ned fra kommunens hjemmeside. Entreprenøren må sørge for at arbeidene utføres i hht. Arbeidsmiljøloven (AML) og Forskrift om sikkerhet, helse og miljø på bygge- og anleggsplasser (HMS). Entreprenøren skal utarbeide HMS-plan for arbeidene. Det vises til anbudsgrunnlagets Del A. Riggområde og anleggsområdet samt de enkelte anleggssteder skal inngjerdes (avsperres) og sikres på den mest betryggende måten mot uhell og ulykker, slik at ikke 3.mann kommer til skade. Entreprenøren skal sørger for at sperringer etc. er intakt også utenom arbeidstida. Entreprenøren plikter å rette seg etter de påbud og anvisninger byggherren eller offentlige myndigheter gir for arbeidsvarsling, leding og sikring. Dersom byggherren finner at skilting og oppmerking er mangelfull, kan han nekte aktuelle arbeider igangsatt, eller stanse pågående arbeider inntil forholdet er brakt i orden. Alt ovenstående skal være inkludert i de etterfølgende kostnader. Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-1 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

18 AB1A FORSIKRING AV ANSVAR a) Se hovedpost c) Se hovedpost x) Se hovedpost Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-2 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Rund sum RS AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKSTSARBEID Rund sum RS AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Rund sum RS AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID a) Se hovedpost c) Se hovedpost x) Se hovedpost Rund sum RS AV4.1A TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Ved anlegget a) Relevante krav gitt i Del A Bok 0, Generelle bestemmelser omfattes. Se ellers hovedpost c) Se hovedpost x) Se hovedpost Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

19 AV5.1A NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Ved anlegget a) Relevante krav gitt i Del A Bok 0, Generelle bestemmelser omfattes. Se ellers hovedpost c) Se hovedpost x) Se hovedpost Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-3 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Rund sum RS 01.2 FORUNDERSØKELSER Arbeider i forbindelse med påvisning av ledningsanlegg og kabler Eksisterende VA-anlegg i anleggsområdet er vist på ledningsplanen. Registeringene er usikre og delvis mangelfulle, og påvisning i marken må foretas før anlegget igangsettes. Byggherren vil påvise eksisterende VA-anlegg etter nærmere avtale. Entreprenøren må kontakte kabeleierne for å få utført påvisning. RS 01.3 SIKRING OG BESKYTTELSE Anleggsområdet samt de enkelte anlegg og anleggssteder skal avsperres og sikres på den mest betryggende måten mot uhell og ulykker, og det er entreprenørens fulle ansvar å sørge for dette. Det pekes spesielt på at det kan være nødvendig å sikre byggegroper med inngjerding i bygge-perioden. Entreprenøren sørger for at sperringer etc. er intakt også utenom arbeidstida. RS 01.4 STIKNING Stikning, måling, kontroll, egne arbeider Byggherren påviser fastpunkter. Entreprenøren skal foreta all utstikking og høydeutsetting. RS 01.5 DOKUMENTASJON Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

20 Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-4 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Fotodokumentasjon Fotodokumentasjon av tilkoblinger til eksisterende ledningsanlegg, tilkobling til kummer, kryssinger, forankring av bend og evt. andre spesielle forhold. Foto tas med digitalt kamera, og leveres på CD. Fotoene skal nummereres, og det skal angis hvor hvert enkelt foto er tatt. Dokumentasjonen skal leveres samlet som en del av anleggsdokumentasjonen (pkt ) når anlegget er ferdigstilt. Dokumentasjonen skal i tillegg framlegges fortløpende på forlangende fra byggherren, og det må påregnes at dette kreves gjort på byggemøtene. RS Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

21 01.6 Innmålinger Innmålingene omfatter alt nytt ledningsanlegg og kabelanlegg med tilhørende kummer/installasjoner. Innmålingene omfatter også eksisterende VA-anlegg og kabelanlegg som berøres av det planlagte anlegget. Alle innmålinger skal være med x og y koordinat i Euref 89. Nøyaktighetskrav er +/- 10 cm i side og 2 cm i høyde. Koordinater skal leveres digitalt i KOF-format. I fila skal følgende SOSI-koder benyttes: 8201 vannledning 8202 felles avløpsledning 8203 spillvannsledning 8204 overvannsledning 8205 drensledning 8206 pumpeledning spillvann 8250 kum 8253 sluk 8255 grenpunkt (grenrør og T-rør ) 8260 inntak (inntak av f.eks. bekk/grøft der det ikke er kum) 8261 kran (bakkekran) 8264 pumpestasjon 8276 påkoblingspunkt (tilknytning til eksisterende ledningsanlegg) 8278 trasepunkt (ledningspunkt tatt midt i grøft - ikke direkte på bestemt ledning) 8279 utslipp (utløp i elv/bekk/grøft/sjø) 8001 EL kabeltrasé lavspent 8002 EL kabeltrasé lavspent/høgspent 8003 EL kabeltrasé høgspent 8004 trekkrør kabeltrasé 8005 trekkekanal kabeltrasé 8101 signalkabel (kabel for driftsovervåking) Xxxx jordkabel (strømkabel for gatelys) 8301 TELE vanlig kabeltrasé 8303 TELE fibertrasé Det kan bli gitt supplerende/reviderte opplysninger om SOSI-koder for kabelanlegg. Målefila skal bare inneholde målte punkt som er innenfor gjeldende nøyaktighetskrav. Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-5 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

22 Innmåling av VA-anlegg Innmålingene omfatter alt nytt ledningsanlegg med tilhørende kummer/installasjoner. Drensledninger fra kummer og eksisterende drensledninger som berøres inngår. Alle innmålinger skal være med x og y koordinat i Euref 89. Nøyaktighetskrav er +/- 10 cm i side og 2 cm i høyde. Følgende punkt skal alltid måles: Senter lokk for kummer og sluk Stoppekraner, avgreninger, endepunkt, tilknytningspunkt og overgang i dimensjon/ledningstype. Retningsendringer i horisontal og vertikalplanet Kryssingspunkt med bestående ledninger Dersom ledninger legges i bue skal det måles inn ledningspunkt med så kort mellomrom at avstanden mellom ledning og rett linje mellom målte punkt ikke blir større enn 40 cm. Når drensledning fra kummer legges i samme grøft som vannledningen er det ikke nødvending med egen innmåling av denne.ved breddeutvidelse av grøft grunnet kummer skal det alltid måles inn ledningspunkt/trasepunkt der ledningene samles etter breddeutvidelsen. Målefila skal bare inneholde målte punkt som er innenfor gjeldende nøyaktighetskrav. For kummer benyttes høyde på topp lokk. For vannledninger benyttes høyde på topp utvendig rør. For avløpsledninger benyttes høyde på bunn innvendig rør. Alle høyder som ikke er i henhold til kravene skal slettes før fila oversendes til kommunen. Innmålingsdata skal leveres samlet som en del av anleggsdokumentasjonen (post ) når anlegget er ferdigstilt. Innmålingsdata skal i tillegg leveres fortløpende på forlangende fra byggherren, og det må påregnes at oppdaterte innmålinger må leveres hver mnd. Antatt mengde, antall målepunkt stk 10 Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-6 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

Levanger kommune OPPFYLLING LEVANGER STADION

Levanger kommune OPPFYLLING LEVANGER STADION Levanger kommune OPPFYLLING LEVANGER STADION ANBUDSGRUNNLAG Del B Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: April 2013 Sign: B. Risholt X:\nor\oppdrag\Steinkjer\513\11\5131131\5 Arbeidsdokumenter\Anbud

Detaljer

OVERVANNSLEDNINGER LEVANGER STADION

OVERVANNSLEDNINGER LEVANGER STADION Byggherre: Levanger kommune OVERVANNLEDNINGER LEVANGER TADION HM-PLAN FOR PROJEKTERINGEN inklusive generell del for utførelse Utarbeidet av: Oversikt revisjoner: 0 11.07.13 Første utgave BR TA BR Revisjon

Detaljer

Levanger kommune Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg

Levanger kommune Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2016 Sign: Kjell Amund Prestmo Anbud del B side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet.

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet. . ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2015 Sign: Kjell Amund Prestmo \Del B -anbud-bindal.doc Anbud del B side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

Inderøy kommune. VVA Langåsen boligfelt Trinn 2

Inderøy kommune. VVA Langåsen boligfelt Trinn 2 HA-PLAN Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og ytre miljø Utarbeidet av: Koordinator for prosjekteringsfasen Oversikt revisjoner: 2 1 0 2014-08-27 I forbindelse med anbudsutlysning

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO1119 Tilbudsgrunnlag Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2.

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlegg 3 Namdalseid kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø AVLØPSANLEGG KORSEN AVLØPSANLEGG STATLAND 2016-07-01 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Avløpsanlegg Korsen og avløpsanlegg

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk SHA-PLAN for Kaldhall på Nykirke Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk Dato: 25.06.2015 1/9 1 Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen mot farer ved

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

SHA-plan. for. Prosjekt: Oppgradering/ utbedring. ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE. Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av

SHA-plan. for. Prosjekt: Oppgradering/ utbedring. ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE. Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av SHA-plan for Prosjekt: Oppgradering/ utbedring ved BLOKKAJORDET BARNEHAGE Ver. nr. Dato Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av 01 21.10.14 Forprosjekt Jon Heggelund 02 15.12.14 Detaljprosjekt Jon

Detaljer

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato: Vedlegg 2 Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet SHA-plan Dato: 2012-03-05 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato:

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato: Mosvatnet VA Etappe 2 SHA-plan Dato: 2012-06-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 522447 Mosvatnet VA Etappe 2 Oppdragsbeskrivelse: Prosjektering av VA anlegg

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Levanger kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Sundbra-Sjøgata-Holmgangen Etappe 2 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Sundbrua-Sjøgata-Holmgangen etappe 2 A 16-03-2015 For anbud BjJRi

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap SHA PLAN Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer på Hernesmoen for Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 07.01.2011 Utarbeidet

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlegg 3 Stjørdal kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø OVERFØRINGSLEDNING VIKSJØEN NYE SARA 2016-11-07 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Overføringsledning Viksjøen Nye SARA F01 2016-11-07

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato:

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato: Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg SHA-plan Dato: 2015-02-16 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder:

Detaljer

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema 1 FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema PROSJEKT : Grunnarbeid, omlegging av VA, vegomlegging, grøfter elektro i forbindelse med ny flerbrukshall Eikelandsosen. Revisjonsnr.

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Strand kommune (IVAR IKS) Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Side 1 av 11. Innholdsfortegnelse Innledning 3 Beskrivelse av arbeidene 3 Risikoanalyse

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato:

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato: Sikringsvann Bekkeliveien SHA-plan for utførelse Dato: 2016-08-13 SHA-plan for utførelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: - Rapportnavn: SHA-plan for utførelse Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2 Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO4741 Bok 0 Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2. Tilbudsskjema...

Detaljer

Vedlegg B2 Helse / miljø / sikkerhet ved montasje av skyttelsignalanlegg i FV287 i Åmot

Vedlegg B2 Helse / miljø / sikkerhet ved montasje av skyttelsignalanlegg i FV287 i Åmot Vedlegg B2 Helse / miljø / sikkerhet ved montasje av skyttelsignalanlegg i FV287 i Åmot 1.1 Leverandørens oppgaver og plikter Iht. "Forskrift om Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato: Sørlandet kunnskapshavn SHA plan prosjektering, landskapsarbeider Dato: 2012-01-30 SHA plan prosjektering, landskapsarbeider 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

Oppdrag: o Risør kommune Kulvert SIVA Moland. SHA-plan. Dato:

Oppdrag: o Risør kommune Kulvert SIVA Moland. SHA-plan. Dato: Oppdrag: o 53 65 68 Kulvert SIVA Moland SHA-plan Dato: 2014-10-31 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Vedlegg 1. Nesodden kommune Rammeavtale utblokking og PE-innføring. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 1. Nesodden kommune Rammeavtale utblokking og PE-innføring. SHA-plan. Dato: Vedlegg 1 Rammeavtale utblokking og PE-innføring SHA-plan Dato: 2012-11-13 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Asplan

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av:

SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 25.04.12 Linn Rosengren INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 MÅL... 3 3 ORGANISASJONSKART... 3 4 FREMDRIFTSPLAN...

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase.

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase. SHA- PLAN 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE SHA- PLAN OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anlegget 2 3 Organisasjon 3 3.1 Organisasjon prosjektering 3 3.2 Organisasjon

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø KF SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Lura BOAS, mindre ombygging og tilbygg Innhold Prosjektorganisasjon.. 2 Fremdriftsplan 3 Risiko og spesifikke tiltak.. 4 Rutiner for avviksbehandling

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 c) SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Rehabilitering av utomhus områder i Johan Scharffenbergs vei 105 i Oslo, Bydel Østensjø. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr.

Detaljer

Vestvågøy kommune Utblokking av vannledning - Storgata. SHA-plan. Dato:

Vestvågøy kommune Utblokking av vannledning - Storgata. SHA-plan. Dato: Utblokking av vannledning - Storgata SHA-plan Dato: 2014-05-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 533977 Utblokking av vannledning - Storgata Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Porsgrunn Kommune Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg. Vedlegg 1 SHA-plan. Dato:

Porsgrunn Kommune Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg. Vedlegg 1 SHA-plan. Dato: Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg Vedlegg 1 SHA-plan Dato: 2014-01-24 Vedlegg 1 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-2 9.1

Detaljer

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering Onr A018443 Dato: 01112012 Risikovurdering Strandveg Norheimsund byggetrinn

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø LYSTHAUGEN SYD-VVA ANLEGG

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø LYSTHAUGEN SYD-VVA ANLEGG Vedlegg 3 Verdal kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø LYSTHAUGEN SYD-VVA ANLEGG 2016-03-01 Oppdragsnr.5144554 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vannledning Fættavegen-Rinnelva Oppdragsnr.:

Detaljer

Bråset bo- og omsorgssenter

Bråset bo- og omsorgssenter Røyken Eiendom AS Bråset bo- og omsorgssenter Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5164087 Dokumentnr.: N01 Versjon: F02 2017-04-05 Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Orstad Utviklingsselskap AS Tekniske planer Orstad - VVA og grønt. SHA-plan Orstad. Dato:

Orstad Utviklingsselskap AS Tekniske planer Orstad - VVA og grønt. SHA-plan Orstad. Dato: Tekniske planer Orstad - VVA og grønt SHA-plan Orstad Dato: 2014-10-21 SHA-plan Orstad 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Oppdrag: o Risør kommune Sanering VA Tangengata. SHA-plan. Dato:

Oppdrag: o Risør kommune Sanering VA Tangengata. SHA-plan. Dato: Oppdrag: o 53 57 81 Sanering VA Tangengata SHA-plan Dato: 2015-04-20 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND Risikovurdering Onr A031316 Dato: 14102012 Risikovurdering Avløpsoverføring

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Drøbakgata 3 5 Rehabilitering av tak og fasader. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) 25.06.2007 2005/4146 40077/2007 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 6 VÅR SAKSBEHANDLER Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Fastsatt av Arbeids-

Detaljer

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan Kvalitetsdokumentasjon Kapittel:2 Mal:2-01-00 System utarbeidet: 01.05.2012 TKL revidert: 20.04.2012 Utgave nr.: 02 30.04.2012. SHA-Plan Kundenavn Bærum Kommune Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Høydebasseng Fidjeland SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2016-03-21 SHA-plan iht til Byggherreforskriften HB Fidjeland 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Nesset kommune VL Eidsvåg - Raudsand. SHA-plan. Dato:

Nesset kommune VL Eidsvåg - Raudsand. SHA-plan. Dato: VL Eidsvåg - Raudsand SHA-plan Dato: 2013-09-26 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-plan 524415

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Vedlegg 3b SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Byggherre: Boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 03.05.2016 01 Utarbeidet for

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave: 1 Dato: 2012-06-19 11972 TS3-08 SHA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave/dato: 1 / 2012-06-19 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Rissa kommune. SHA- plan

Rissa kommune. SHA- plan SHA- plan Dato: 01.09.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: 602530-05 RA Kvithyll, Oppdragsbeskrivelse: Generalentreprise RA Oppdragsleder: Bente Størseth Møller Fag: Skrevet

Detaljer

SHA-Plan. Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage

SHA-Plan. Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage SHA-Plan Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage TEKNISK Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98 03, Org.nr.: 842 566 142 (mva) postmottak@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt (11301310)- OBERST RODES VEI Byggherre: Vann og avløpsetaten (VAV) Utgave Dato Utarbeidet av

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg lærerarbeidsplasser Hafslundsøy barneskole Prosjektnummer: 895056 Dato for utarbeidelse: 19.05.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse:

Detaljer

MILEPÆLER /REVISJONSLOGG: 1.0 Utførelse KHG KHG. Side 1 av 7. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Setermoen Boliger

MILEPÆLER /REVISJONSLOGG: 1.0 Utførelse KHG KHG. Side 1 av 7. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Setermoen Boliger Side 1 av 7 SHA-PLAN Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig.

Detaljer

SHA-plan for Prosjekt: Skifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg ved Sund kommunehus Gjennomføring 2015:

SHA-plan for Prosjekt: Skifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg ved Sund kommunehus Gjennomføring 2015: 1 SHA-plan for Prosjekt: Skifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg ved Sund kommunehus Gjennomføring 2015: 2 INNHALD 1 FORMÅL 3 MÅL.3 ORGANISASJONSKART 3 4 FRAMDRIFTSPLAN.3 5 SHA I PROSJETERINGFASEN

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

Halsetvegen 2-4. Byggherrens Risiko-analyse

Halsetvegen 2-4. Byggherrens Risiko-analyse Klæbu kommune Halsetvegen 2-4 Riving Byggherrens Risiko-analyse Rev 1.0 27.11.2015 Side 1 Lav lav risiko. Risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig Middel tolerabel risiko. Akseptabelt, men risikoreduserende

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Skriv

Detaljer

SHA-plan Åveien - Langelandveien

SHA-plan Åveien - Langelandveien IVAR SHA-plan Åveien - Langelandveien Mal utarbeidet juni 2010 02 01 Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Ajourhold og distribusjon 4 3 Beskrivelse

Detaljer