Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN"

Transkript

1 Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

2 Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Del B side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2. Tilbudsskjema... 3 B2.1 Tilbudssammendrag... 3 B2.2 Framdrift... 3 B2.3 Regulering av kontraktssummen... 3 B2.4 Påslagsprosenter for administrasjon og tiltransport... 3 B2.5 Regningsarbeider... 4 B2.6 Garanti (NS3430 pkt.13.2)... 4 B2.7 Underentreprenører og samarbeidende entreprenører... 5 B2.8 Referanseprosjekter... 5 B2.9 Byggeplassadministrasjon... 5 B2.10 Sjekkliste for vedlegg til tilbudet... 6 B2.11 Tilbyders underskrift... 6 HMS-plan for prosjektering Teknisk beskrivelse basert på NS3420 B1. Tilbudsdokumenter Tilbudsdokumentene for denne entreprisen inneholder følgende dokumenter DEL A BOK 0 GENERELL DEL DEL B TEKNISK BESKRIVELSE DEL C TEGNINGSLISTE OG TEGNINGER Tegningene kan delvis være nedskalert til halv målestokk, se evt. merknad på tegning. H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

3 Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Del B side 3 av 6 B2. Tilbudsskjema B2.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget, tilbys utført for: Kap. 01 Generelle kostnader kr. Kap. 02 Regningsarbeid kr. Kap. 03 Gangveg/anleggsveg kr. Kap. 04 Grunnarbeider kr. Kap. 05 Sykkelvelodrom kr. Kap. 06 Sandvolleyballbaner kr. Kap. 07 Gangveg langs molo kr. Til sammen kr. 25% merverdiavgift fra forrige linje kr. TILBUDSSUM kr. B2.2 Framdrift Det henvises til del A, bok 0 pkt. A4.2 B2.3 Regulering av kontraktssummen Denne kontrakten er ikke gjenstand for regulering. B2.4 Påslagsprosenter for administrasjon og tiltransport Tilbyderen skal oppgi den prosentsatsen man vil kreve som vederlag for å få tiltransportert ansvaret for underentreprenører og sideentreprenører i.h.h.t definisjoner i NS3430. Påslagsprosent for tiltransport av underentrepriser:... Påslagsprosent for tiltransport av sideentrepriser:... H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

4 Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Del B side 4 av 6 B2.5 Regningsarbeider A. Timesats for personell Priser for personell skal angis i mengdeoppstillingen, kap. 02 Regningsarbeider. Prisene skal være inkl. alle påslag, ekskl. mva. B. Materialer Påslagsprosenten angis i mengdeoppstillingen, kap. 02. Regningsarbeider. Tilbyderen oppgir påslagsprosenten hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer er inkludert. C. Timesats maskinleie Priser for maskinleie skal angis i mengdeoppstillingen, kap. 02 Regningsarbeider. Prisene gjelder maskin med fører eksklusive merverdiavgift. Driftsutgifter skal være inkludert. D. Transportkostnader Priser for massetransport skal angis i mengdeoppstillingen, kap. 02 Regningsarbeider. Prisene gjelder transport av masse, løs m3 på bil eller dumper eksklusive merverdiavgift. B2.6 Garanti (NS3430 pkt.13.2) Garantier vil bli stillet gjennom... H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

5 Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Del B side 5 av 6 B2.7 Underentreprenører og samarbeidende entreprenører Det er regnet med å benytte følgende underentreprenører: Kapittel/fag Firma Sentralt godkjennings nummer B2.8 Referanseprosjekter Referanseprosjekt Kontaktperson/ firma B2.9 Byggeplassadministrasjon Tilbyder tilbyr følgende personer som byggeplassadministrasjon: Ansvarlig byggeplass-sjef: Byggeplassingeniør Formann: CV skal framlegges etter forespørsel eller ved kontraktsforhandlinger. H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

6 Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Del B side 6 av 6 B2.10 Sjekkliste for vedlegg til tilbudet Følgende dokumenter skal være vedlagt tilbudet: Dokument Tilbud Del A Tilbud Del B Tilbud Del C Sentralt godkjenningsbevis Tilbudsbrev hvor alle forbehold er angitt og underskrevet Utfylt tilbudsskjema og tilbud Skatteattest for betalt merverdiavgift Skatteattest for betalte skatter HMS-egenerklæring Firmaattest Utskrift fra konkursregisteret i Brønnøysund Revisorgodkjent regnskap for siste regnskapsår Kvalitetssikringsplan Dokumentasjon kompetanse ved søknad om lokal godkjenning Sign NB! Attester skal ikke være eldre enn 6 måneder. B2.11 Tilbyders underskrift Firma :... Adresse:... Sentralt godkjennings nummer: Telefon:... Telefax... E-post Sted: Dato: Tilbyders underskrift H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005 Velodrom Moan\7. Beskrivelser rapporter\del B anbud.doc

7 Byggherre: Levanger kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN HMS-PLAN FOR PROSJEKTERINGEN inklusive generell del for utførelse Utarbeidet av: Oversikt revisjoner: Første utgave AFS BR AFS Revisjon Dato Årsak til utgivelse Utarbeidet Sjekket Godkjent h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

8 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målsetting Organisasjon Ansvar og oppgaver Forhåndsmelding Risikovurdering Personlig verneutstyr Hensyn til omgivelsene Kjemiske produkter Avfallshåndtering Orden, renhold og sikring av arbeidsplassen Vernerunder/kontrollrutiner/revisjoner Sertifisering Rutiner ved varsling av ulykker, brann og forurensing Rapportering ved uønskede hendelser og yrkesskader Dokumentasjon Avviksbehandling Prosjektplan... 9 h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

9 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 3 av 10 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 1 Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet kan gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette vil byggeplassen bli planlagt, organisert og kontrollert iht. intensjoner og regler i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplasser av 3. august 2009 Denne HMS-planen er et ledd i dette, og det henstilles til alle parter å bidra til at målsettingen kan oppnås. Alle på byggeplassen plikter å overholde de regler som framgår her, samt andre relevante lover og forskrifter. 2 Organisasjon Funksjon Firmanavn /adresse Saksbeh. Telefon/ Mobil adresse Byggherre Prosjektleder/ Byggherrens representant Koordinator for prosjektering (KP) Koordinator for utførelse (KU) Hovedbedrift (HB) Levanger kommune Teknisk drift Levanger kommune Teknisk drift RG-prosjekt AS Entreprenør Entreprenør Øyvind Nybakken Anne Fiske Skrøvseth Ansvar og oppgaver 3.1 Byggherre Byggherre har ansvaret for at prosjektet planlegges, organiseres, tilrettelegges og følges opp i samsvar med byggherreforskriften. Byggherren skal enten selv eller gjennom avtaler med ansvarlige parter sørge for at HMS-plan blir utarbeidet samt - utpeke koordinatorer for HMS-arbeidet og - sende forhåndsmelding til arbeidstilsynet 3.2 Prosjektleder Prosjektleder opptrer på vegne av byggherren og har gjennom skriftlig avtale overtatt byggherreansvaret iht. Byggherreforskriften. 3.3 HMS-koordinator for prosjektering (KP) HMS-koordinator for prosjektering har utarbeidet denne planen for HMS-arbeidet som skal sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for den aktuelle byggeplassen, og har samordnet prosjekteringen slik at løsninger, arbeidsmetoder og framdrift ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

10 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 4 av HMS-koordinator for gjennomføring (KU) HMS-koordinator for gjennomføring samordner byggeprosessen slik at bestemmelser om HMS blir ivaretatt, og ser til at HMS-planen blir etterlevd, oppdatert og tilpasset prosjektets framdrift 3.5 Hovedbedrift (HB) Hovedbedriften skal: Utarbeider HMS-planen som skal gjelde for byggeplassen basert på kravene som KP har lagt opp til i prosjekteringsfasen. Holder HMS-planen oppdatert til enhver tid. HB skal føre løpende kontroll med blant annet verneinspeksjoner en gang hver uke (vernerunder). HB fører referat fra vernerunder og distribuerer disse til samtlige firma på byggeplassen. Ivareta samordningsforpliktelsene etter AML 2-2, (kfr også forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 6), herunder arrangere periodiske vernerunder. Påse at de enkelte foretak på byggeplassen har og følger opp eget internkontrollsystem. Rapportere HMS-avvik til HMS-koordinator for utførelsen. Ajourføre oppslag og kartotek på byggeplass, kfr. rutinene under kapittel Arbeidsgivere og enkeltmannsforetak Arbeidsgivere (også eventuell eksisterende virksomhet på byggeplassen) og enkeltmannsforetak skal: Skal sørge for at sin virksomhet drives fullt forsvarlig etter Arbeidsmiljøloven 2-1. Skal ta hensyn til anvisninger fra byggherrens HMS-koordinator Sørge for at den enkelte arbeidstaker får nødvendig opplæring i virksomhetens eget HMS-arbeid (internkontroll) og etablere rutiner for sikkerhetsopplæring. Sørge for at arbeidstakerene er gjort kjent med byggeplassens eget HMS-opplegg. Bidra med nødvendige data for ajourhold av oppslag og kartotek på byggeplass, kfr rutinene under kapittel 2. De enkelte firma skal utpeke sitt verneombud på plassen. Hovedbedriftens verneombud skal være hovedverneombud. 4 Forhåndsmelding Før igangsettelse av arbeidet, skal byggherren gi den lovfestede melding til Arbeidstilsynet med gjenpart til entreprenøren (Byggherreforskriften 10). 5 Risikovurdering Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko, AML 3-2, ledd (3). Entreprenøren har ansvar for å gjøre en risikovurdering i forhold til om planer, prosedyrer eller instrukser er gode nok for den arbeidsoperasjon som skal utføres. Det skal også vurderes om det er andre arbeidsoperasjoner som kan være risikofylte og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart som mulig. Prosedyrer og instrukser skal forelegges byggherren en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Prosedyrer og instrukser skal også være underskrevet av det stedlige verneombudet. Komplett prosedyresamling for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

11 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 5 av 10 oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle prosedyrer og instrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan utføre disse arbeidsoppgavene på en sikker måte. Nedenfor er det listet opp noen arbeidsoperasjoner som kan være risikofylte for denne kontrakten. Listen er ikke uttømmende og den enkelte skal vurdere sitt prosjekt spesielt for å være sikker på at alle arbeidsoperasjoner er vurdert. For hvert aktuelt punkt beskrives plassering eller utstrekning på arbeidsstedet. Entreprenøren skal utarbeide risikoanalyse og arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens beskrivelse og entreprenørens egne vurderinger når det gjelder: Arbeid som innebærer fare for liv og helse Byggherreforskriftens 8 c) 1. arbeid nær installasjoner i grunnen 2. arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner 3. arbeid på steder med passerende trafikk 4. arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme 5. arbeid som innebærer bruk av sprengstoff 6. arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler 7. arbeid som innebærer fare for drukning 8. arbeid i senkekasser der luften er komprimert 9. arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr 10. arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander 11. arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner 12. arbeid med montering og demontering av tunge elementer 13. arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner 14. arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll 15. arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner 16. arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare. Arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre Andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren oppdager Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

12 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 6 av 10 6 Personlig verneutstyr Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Alt verneutstyr skal være CE-godkjent. 7 Hensyn til omgivelsene Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. Entreprenøren skal sette seg inn i de lokale støyforskriftene og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og/eller dispensasjoner. Entreprenøren er selv ansvarlig for å utføre arbeidene på slik måte og/eller til slik tid at generelle og eventuelt spesielt fastsatte støykrav overholdes, og skal bære alle kostnader forbundet med dette. 8 Kjemiske produkter Det skal tilstrebes å bruke kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. Entreprenøren skal ha HMS-datablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført og skal oppbevares hos entreprenøren i eget stoffkartotek. HMS-datablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha et eget stoffkartotek for sitt ansvarsområde. Det skal utarbeides rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra leverandør, mottak på anleggsstedet, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 9 Avfallshåndtering Hovedbedriften (HB) skal innarbeide rutiner for avfallshåndtering som sikrer at avfall håndteres ihht lover og forskrifter på en miljømessig riktig måte. 10 Orden, renhold og sikring av arbeidsplassen Hovedbedriften (HB) skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, fotgjengere og naboer. 11 Vernerunder/kontrollrutiner/revisjoner Hovedbedriften (HB) skal avvikle vernerunder en gang annenhver uke i kontraktsperioden. HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. HMS-koordinator skal dessuten ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 12 Sertifisering Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll. Alle sertifikater, instruksjonsbøker og lignende skal foreligge på norsk. h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

13 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 7 av Rutiner ved varsling av ulykker, brann og forurensing Entreprenøren skal utarbeide plan for varsling av ulykker, brann og forurensning. Byggherrens egen varslingsplan skal inkluderes og være en del av denne beredskapsplanen. 14 Rapportering ved uønskede hendelser og yrkesskader Entreprenør skal ved personskader og yrkesskader fylle ut skjema (RTV 11.01A) og sende dette til Trygdekontoret. Hovedbedriftens rapportering av arbeidsulykker og yrkesskader skal utover egen rapportering også inkludere underentreprenører, og skal skje etter følgende retningslinjer: Hva rapporteres Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (skadekl. I og II) Øvrige ulykker (skadekl. III, IV og V) Når rapporteres Når det skjer Innen 1 mnd Nestenulykker Innen 1 mnd Alvorlige nestenulykker Yrkesskade/ yrkessykdom Til hvem Politi Arbeidstilsyn Byggherrens representant DSB i tillegg til AT ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Brannvesenet ved forurensningsulykker Verneombud (Hovedbedrift) Byggherrens representant Verneombud (Hovedbedrift) Byggherrens representant Verneombud (Hovedbedrift) Når det skjer Som for alvorlige ulykker Når det blir konstatert 1 ) Arbeidstilsyn Byggherrens representant 2 ) Rapport form til byggherren Muntlig i første omgang, deretter skriftlig. Muntlig i første omgang, deretter skriftlig. Tas opp på byggemøte 1) Benyttes til forebyggende arbeid 2 ) Bare når arbeidstaker samtykker Tegnforklaring AT: Arbeidstilsynet AML: Arbeidsmiljøloven DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap HMS: Helse, miljø og sikkerhet Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap Skadeklasse: Vegvesenets klassifisering av skader som følger: h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

14 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Skadeklasse I II III IV V Side 8 av 10 Konsekvens/omfang av skade Død Alvorlig personskade som vil kunne gi mén Personskade med fravær > 10 dager Personskade med fravær utover skadedagen (< 10 dager) Personskade uten fravær Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke. 15 Dokumentasjon Nedenfor er listet relevante dokumenter eller dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for byggherren, enten ved kopi eller innsyn. Opplistingen vil ikke være komplett for alle typer kontrakter. Dokumentasjon Melding til arbeidstilsynet Beredskapsplaner for ulykke, brann, forurensing m.m. Organisasjonskart inklusive verne- og helsetjenesten Fremdriftsplaner for risikofylte arbeidsoperasjoner Riggplan Risikovurdering Prosedyresamling for risikofylte arbeidsoperasjoner Meldeskjema for uønskede HMS-hendelser Referat fra vernerunder Avfallsplan Avviksbehandling eller brudd på HMS reglene Gjeldende vedtatt arbeidsvarslingsplan HMS-datablad for denne kontrakt HMS-rutiner utarbeidet for prosjektet (Internkontrollforskriften) Entreprenørens internkontrollsystem (Internkontrollforskriften) Sikkerhetsrutiner generelt Rutiner for bruk av personlig verneutstyr Opplæring og kompetanse Overtidslister Sykefraværsoversikter Deklarasjon for farlig avfall Skiftplaner og arbeidstidsavtaler Sertifikater og kontrollbøker Behandling Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Innsyn Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i en HMS kvartalssrapport etter nærmere anvisning. Opplysninger som skal framkomme i kvartalsrapporten, er blant annet oversikt over antall ansatte hos entreprenøren, antall ansatte hos underentreprenører, ulykker, nestenulykker, sykefravær pga skader, miljøskader, store materielle skader (> kroner). Krevd dokumentasjon i form av kopier leveres som vedlegg til HMS-kvartalsrapporten. h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

15 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 9 av Avviksbehandling For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt. Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker. Ved uønskede hendelser (nestenulykker og ulykker) skal melding sendes byggherren. Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene for egne arbeidstakere/engasjerte enkeltmannsforetak. Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og rapportering til byggherren som anvendt i dette avtaledokumentet. 17 Prosjektplan Prosjektplan for helse miljø og sikkerhet for anlegget følger vedlagt. h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

16 Levanger kommune Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 10 av 10 Vedlegg Prosjektplan for helse, miljø og sikkerhet, (jfr. byggherreforskriften): Id. Faretype Sannsyn- Alvorlig- Årsak Tiltak Ansvarlig nr. lighet het 1a Ras, sammenstyrt M S Planlegging Utførelse Grøfteprofil Sikring av grøfter og byggegroper Prosjekterende Entreprenør 1b Gjørme L L Planlegging Utførelse Vannlensing Drenering av grøft Prosjekterende Entreprenør 1c 2a 2b Fall M Kjemiske stoffer M M Biologiske stoffer 0 S Manglende gjerde, sikring og tildekking Kontakt med klor ved desinfisering av vannledning HMS-pålegg Oppfølging forskrift. Prosedyrer Verneutstyr Entreprenør Entreprenør 3 Stråling 0 4 El-kraft M 5 Arbeid nær vann, drukning 0 S Nærgraving og kryssing av kabler i jord Kartlegging Påvisning/merking Avstengning Håndgraving Prosjekterende Entreprenør 6 Underjordsarbeid, sjakt, 0 tunnel 7 Dykkerarbeid, arbeid u/vann 0 8 Overtrykk, undertrykk 0 9 Sprengning, bruk av sprengstoff L S 10 Prefabrikkerte elementer M S 11 Tunge løft 12 Vegtrafikk M M S S Fjellarbeid i grøfter og boregroper Montering av kumelementer og rør Løftemetode Redskap Utførelse Kryssing av veg Arbeid i og ved veg Prosedyrer, tildekking, sikring, varsling Prosedyrer, sertifisert løfteutstyr, Verneutstyr Prosedyre, sertifisert løfteutstyr, HMSpålegg Skilting Rekkverk/Sperring Entreprenør Entreprenør Entreprenør Entreprenør 13 Skade på 3. person M S Arbeid ved offentlige veger, arbeidsplasser og boliger Skilting/Varsling Rekkverk/Sperring Inngjerding Entreprenør (GRADERING: Stor=S, Middels=M, Liten=L, Ikke aktuelt for dette prosjektet=0) h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom moan\0. kvalitet og kontroll\hms-plan prosjektering juli 2012.doc RG-kvalitetssystem, revisjon

17 01 GENERELLE KOSTNADER 01.1 KAPTIALYTELSER, RIGG OG DRIFT KAPITALYTELSER, RIGG OG DRIFT Beskrivelse for dette kapittel er basert på NS 3420, utgave 4. Dette gjelder også for prisgrunnlag og måleregler. Entreprenøren må selv ha gjort seg kjent med forholdene på byggeplassen, naboforhold og forøvrig andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av arbeidene eller medføre ansvar. Entreprenøren må sørge for fortløpende vedlikehold av veger og stier som benyttes til anleggstransport. Ved arbeider i tilknytning til offentlig vei, skal kommunens rutiner følges.skjema "Varslingsplan veg", for stengning av kommunal veg eller innsnevring av kommunal veg skal fylles ut og leveres Levanger kommune. Skjema kan lastes ned fra kommunens hjemmeside. Entreprenøren må sørge for at arbeidene utføres i hht. Arbeidsmiljøloven (AML) og Forskrift om sikkerhet, helse og miljø på bygge- og anleggsplasser (HMS). Entreprenøren skal utarbeide HMS-plan for arbeidene. Det vises til anbudsgrunnlagets Del A. Riggområde og anleggsområdet samt de enkelte anleggssteder skal inngjerdes (avsperres) og sikres på den mest betryggende måten mot uhell og ulykker, slik at ikke 3.mann kommer til skade. Entreprenøren skal sørger for at sperringer etc. er intakt også utenom arbeidstida. Entreprenøren plikter å rette seg etter de påbud og anvisninger byggherren eller offentlige myndigheter gir for arbeidsvarsling, leding og sikring. Dersom byggherren finner at skilting og oppmerking er mangelfull, kan han nekte aktuelle arbeider igangsatt, eller stanse pågående arbeider inntil forholdet er brakt i orden. Alt ovenstående skal være inkludert i de etterfølgende kostnader. Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-1 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

18 AB1A FORSIKRING AV ANSVAR a) Se hovedpost c) Se hovedpost x) Se hovedpost Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-2 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Rund sum RS AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKSTSARBEID Rund sum RS AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Rund sum RS AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID a) Se hovedpost c) Se hovedpost x) Se hovedpost Rund sum RS AV4.1A TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Ved anlegget a) Relevante krav gitt i Del A Bok 0, Generelle bestemmelser omfattes. Se ellers hovedpost c) Se hovedpost x) Se hovedpost Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

19 AV5.1A NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Ved anlegget a) Relevante krav gitt i Del A Bok 0, Generelle bestemmelser omfattes. Se ellers hovedpost c) Se hovedpost x) Se hovedpost Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-3 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Rund sum RS 01.2 FORUNDERSØKELSER Arbeider i forbindelse med påvisning av ledningsanlegg og kabler Eksisterende VA-anlegg i anleggsområdet er vist på ledningsplanen. Registeringene er usikre og delvis mangelfulle, og påvisning i marken må foretas før anlegget igangsettes. Byggherren vil påvise eksisterende VA-anlegg etter nærmere avtale. Entreprenøren må kontakte kabeleierne for å få utført påvisning. RS 01.3 SIKRING OG BESKYTTELSE Anleggsområdet samt de enkelte anlegg og anleggssteder skal avsperres og sikres på den mest betryggende måten mot uhell og ulykker, og det er entreprenørens fulle ansvar å sørge for dette. Det pekes spesielt på at det kan være nødvendig å sikre byggegroper med inngjerding i bygge-perioden. Entreprenøren sørger for at sperringer etc. er intakt også utenom arbeidstida. RS 01.4 STIKNING Stikning, måling, kontroll, egne arbeider Byggherren påviser fastpunkter. Entreprenøren skal foreta all utstikking og høydeutsetting. RS 01.5 DOKUMENTASJON Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

20 Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-4 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Fotodokumentasjon Fotodokumentasjon av tilkoblinger til eksisterende ledningsanlegg, tilkobling til kummer, kryssinger, forankring av bend og evt. andre spesielle forhold. Foto tas med digitalt kamera, og leveres på CD. Fotoene skal nummereres, og det skal angis hvor hvert enkelt foto er tatt. Dokumentasjonen skal leveres samlet som en del av anleggsdokumentasjonen (pkt ) når anlegget er ferdigstilt. Dokumentasjonen skal i tillegg framlegges fortløpende på forlangende fra byggherren, og det må påregnes at dette kreves gjort på byggemøtene. RS Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

21 01.6 Innmålinger Innmålingene omfatter alt nytt ledningsanlegg og kabelanlegg med tilhørende kummer/installasjoner. Innmålingene omfatter også eksisterende VA-anlegg og kabelanlegg som berøres av det planlagte anlegget. Alle innmålinger skal være med x og y koordinat i Euref 89. Nøyaktighetskrav er +/- 10 cm i side og 2 cm i høyde. Koordinater skal leveres digitalt i KOF-format. I fila skal følgende SOSI-koder benyttes: 8201 vannledning 8202 felles avløpsledning 8203 spillvannsledning 8204 overvannsledning 8205 drensledning 8206 pumpeledning spillvann 8250 kum 8253 sluk 8255 grenpunkt (grenrør og T-rør ) 8260 inntak (inntak av f.eks. bekk/grøft der det ikke er kum) 8261 kran (bakkekran) 8264 pumpestasjon 8276 påkoblingspunkt (tilknytning til eksisterende ledningsanlegg) 8278 trasepunkt (ledningspunkt tatt midt i grøft - ikke direkte på bestemt ledning) 8279 utslipp (utløp i elv/bekk/grøft/sjø) 8001 EL kabeltrasé lavspent 8002 EL kabeltrasé lavspent/høgspent 8003 EL kabeltrasé høgspent 8004 trekkrør kabeltrasé 8005 trekkekanal kabeltrasé 8101 signalkabel (kabel for driftsovervåking) Xxxx jordkabel (strømkabel for gatelys) 8301 TELE vanlig kabeltrasé 8303 TELE fibertrasé Det kan bli gitt supplerende/reviderte opplysninger om SOSI-koder for kabelanlegg. Målefila skal bare inneholde målte punkt som er innenfor gjeldende nøyaktighetskrav. Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-5 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

22 Innmåling av VA-anlegg Innmålingene omfatter alt nytt ledningsanlegg med tilhørende kummer/installasjoner. Drensledninger fra kummer og eksisterende drensledninger som berøres inngår. Alle innmålinger skal være med x og y koordinat i Euref 89. Nøyaktighetskrav er +/- 10 cm i side og 2 cm i høyde. Følgende punkt skal alltid måles: Senter lokk for kummer og sluk Stoppekraner, avgreninger, endepunkt, tilknytningspunkt og overgang i dimensjon/ledningstype. Retningsendringer i horisontal og vertikalplanet Kryssingspunkt med bestående ledninger Dersom ledninger legges i bue skal det måles inn ledningspunkt med så kort mellomrom at avstanden mellom ledning og rett linje mellom målte punkt ikke blir større enn 40 cm. Når drensledning fra kummer legges i samme grøft som vannledningen er det ikke nødvending med egen innmåling av denne.ved breddeutvidelse av grøft grunnet kummer skal det alltid måles inn ledningspunkt/trasepunkt der ledningene samles etter breddeutvidelsen. Målefila skal bare inneholde målte punkt som er innenfor gjeldende nøyaktighetskrav. For kummer benyttes høyde på topp lokk. For vannledninger benyttes høyde på topp utvendig rør. For avløpsledninger benyttes høyde på bunn innvendig rør. Alle høyder som ikke er i henhold til kravene skal slettes før fila oversendes til kommunen. Innmålingsdata skal leveres samlet som en del av anleggsdokumentasjonen (post ) når anlegget er ferdigstilt. Innmålingsdata skal i tillegg leveres fortløpende på forlangende fra byggherren, og det må påregnes at oppdaterte innmålinger må leveres hver mnd. Antatt mengde, antall målepunkt stk 10 Prosjekt: Bygging av idrettsanlegg med sykkelbane på Moan Side 01-6 Kapittel: 01 GENERELLE KOSTNADER Akkumulert Kapittel 01 GENERELLE KOSTNADER:

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter

Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund. Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Regionalt verneombud Nils Graskopf, Norsk Arbeidsmandsforbund Hvordan følge opp HMS i mindre prosjekter Forord Dette heftet ble utviklet og brukt som en del av samarbeidsprosjektet: Helheten av HMS i planleggings-,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg B02 12.12.14 612 KONKURRANSEGRUNNLAG ST MJ CH A01 28.11.14 612: TFK + IDK ST MJ CH Revisjon Dato

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer