Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie"

Transkript

1 Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

2 FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger, bachelorgradsstudium i sykepleie legger med dette fram sin rapport. Komiteen har foretatt sine vurderinger ut fra kriteriene 10 UFDs forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler og lov om private høyskoler av 2. januar 2003, 3.1 og 3.2 i NOKUTs forskift om kriterier for akkreditering av institusjoner og standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud i norsk høgre utdanning av 5. mai 2003 og UFDs rammeplan for sykepleierutdanning av 1. juli Komiteen har samtidig vektlagt indikatorer på resultatkvalitet i vurderingen. Komiteen har videre etterkommet kravet i komiteens mandat om at komiteens rapport skal inneholde forslag til videre utvikling av studietilbudet ved institusjonen. Som et ledd i komitéarbeidet var komiteen på besøk hos institusjonen 28. april Komiteen takker institusjonen for imøtekommenhet og tilbakemeldinger på spørsmål og problemstillinger som har dukket opp under arbeidets gang. Komiteens innstilling er enstemmig. Trondheim, Bergen, Oslo, Trollhättan/Uddevalla 30. august 2005 Bengt Molander Professor NTNU Komiteens leder Herdis Alvsvåg Førsteamanuensis Universitetet i Bergen Pia Mølsted Sykepleier Ullevål sykehus Olle Söderhamn Docent Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 2

3 Innholdsfortegnelse FORORD BAKGRUNN OG GRUNNLAGET FOR VURDERINGEN Bakgrunn Kort beskrivelse av institusjonen Grunnlaget for vurderingen Organiseringen av rapporten PROFIL OG VISJON FOR STUDIETILBUDET Studietilbudets profil Beskrivelse Vurdering Institusjonenes visjoner for studietilbudet Beskrivelse Vurdering HVORDAN STUDIETILBUDET OPPFYLLER STANDARDER OG KRITERIER I NOKUTs FORSKRIFT Studieplanen Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling Faglig personale og fagmiljø Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling Infrastruktur Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling Kvalitetssikring Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling Bachelorgradsreglement Beskrivelse Vurdering INTERNASJONALISERING Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling HVORDAN STUDIETILBUDET OPPFYLLER UFDs RAMMEPLAN Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling STUDIETILBUDETS RESULTATKVALITET

4 6.1. Kandidatenes tilfredshet Studentenes tilfredshet Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling Arbeidsgiveres tilfredshet Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling Gjennomstrømming og eksamenskarakterer Beskrivelse Vurdering Konklusjon og anbefaling HELHETLIG VURDERING KONKLUSJON ANBEFALINGER FOR VIDERE UTVIKLING VEDLEGG Komiteens mandat Program for institusjonsbesøket Liste over dokumentasjon benyttet i revideringen

5 1. BAKGRUNN OG GRUNNLAGET FOR VURDERINGEN 1.1. Bakgrunn NOKUTs styre vedtok 17. juni 2004 å iverksette en revidering av alle akkrediterte bachelorgradsstudier (grunnutdanninger) og mastergradsstudier i sykepleie / sykepleievitenskap. 1 Målet for revideringen av de akkrediterte sykepleieutdanningene var å kontrollere at studietilbudene tilfredsstilte gjeldende standarder og kriterier, samt å bidra til å utvikle kvaliteten i studietilbudene Kort beskrivelse av institusjonen Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har studenter og sysselsetter 390 personer, fordelt på fire studiesteder i Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Revideringen gjelder bachelorutdanningen i sykepleie ved Avdeling for sykepleier, ingeniør og lærerutdanning i Levanger. Opptaket till bachelor i sykepleie var år 2004 cirka 130 studenter Grunnlaget for vurderingen Et viktig grunnlag for vurderingen var institusjonens egen selvevaluering med tilhørende vedlegg. NOKUT sendte 15. oktober 2004 ut mal for denne selvevalueringen. Frist for innsending av selvevaluering med ulike vedlegg som faktaark, profilundersøkelse og kompetansebeskrivelser var 15. februar I tidsrommet november 2004 januar 2005 gjennomførte SINTEF Helse en spørreundersøkelse av kandidatene fra 2003 og 2004 ved det aktuelle studietilbudet. Resultatet fra spørreundersøkelsen ble overlevert NOKUT 10. februar Resultatet ble oversendt institusjonen i forkant av institusjonsbesøket. Videre har NOKUT lagt til rette noe materiale for komiteen fra Database for høyere utdanning (DBH) og Samordna opptak (SO) som grunnlag for vurderingene. Det formelle vurderingsgrunnlaget til komiteen er: Lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 / Lov om private høyskoler (privathøyskoleloven) av 11. juli 1988 Utdannings- og forskningsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler og lov om private høyskoler av 2. januar 2003 NOKUTs forskrift om kriterier for akkreditering av institusjoner og standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud i norsk høgre utdanning av 5. mai 2003 UFDs rammeplan for sykepleierutdanning av 1. juli 2004 Institusjonen ble besøkt av den sakkyndige komiteen 28. april Til sammen møtte komiteen 31 personer under institusjonsbesøket. Institusjonsbesøket inkluderte møter med 1 Av kapasitetsmessige årsaker ble påbyggingsstudier innenfor sykepleie (for eksempel jordmorutdanning), desentraliserte studietilbud, deltidsstudier og doktorgradsutdanninger utelatt fra revideringen. 5

6 rektor, leder ved enheten hvor studietilbudet tilbys, studenttillitsvalgt, FoU-ansvarlig, faglig / vitenskaplig personale, samt studenter. I tillegg møtte komiteen praksisveiledere ved høgskolen, kontaktsykepleiere fra praksisfeltet, samt arbeidsgivere til nyutdannede kandidater. Det fullstendige programmet for institusjonsbesøket finnes i kapittel For å forberede institusjonsbesøket hadde saksbehandler i NOKUT et formøte med institusjonen Komiteen har hatt møter i forkant av og i forbindelse med institusjonsbesøket. Som et ledd i kvalitetssikringen av rapporten fikk institusjonen tilsendt et arbeidsdokument til uttalelse om faktiske feil og misforståelser. I ett brev datert har høgskolen kommmentert komiteens arbeidsnotat. På basen av de kommentarene har komiteen korrigert avsnitten om visjoner og utfordringer (pkt ), faglig personale (pkt ), studentenes tilfredshet (pkt 6.2 innledning) og gjennomstrømming (pkt 6.4.1) Organiseringen av rapporten Rapporten består av ti deler totalt. Del 1 er denne innledningen. Del 2-7 inneholder de sakkyndiges vurderinger samlet ordnet slik: Rapportens del 2 tar for seg profil og visjon for studietilbudet. I denne delen vil det bli gitt en kort beskrivelse vedrørende enkelte punkter som i hovedsak er hentet fra institusjons selvevaluering med vedlegg. Det vil også bli gitt en kort vurdering fra komiteens side. De enkelte avsnitt i del 3-6 er gitt en tredelt disposisjon med beskrivelse, kommentarer og konklusjon med anbefalinger for videre utvikling. Beskrivelsene er i hovedsak hentet fra institusjonens selvevaluering samt informasjon fremkommet under institusjonsbesøket. Vurderingene i del 3 ser på NOKUTs kriterier for bachelorgradsstudier fra NOKUTs forskrift om kriterier for akkreditering av institusjoner og standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud i norsk høgre utdanning av 5. mai og 3.2. Del 4 ser på de aspekter ved internasjonalisering som er etterspurt i mal for selvevaluering. Del 5 ser på om aspekter vedrørende UFDs rammeplan for sykepleierutdanning av 1. juli 2004 er oppfylt. Del 6 ser på ulike indikatorer på resultatkvalitet. o Del 6.1. Kandidatenes tilfredshet tar utgangspunkt i funnene fra undersøkelsen som SINTEF Helse har gjort på vegne av NOKUT. o Del 6.2. Studentenes tilfredshet tar utgangspunkt i samtaler med grupper under institusjonsbesøket. o Del 6.3. Arbeidsgivernes tilfredshet tar utgangspunkt i samtaler med grupper under institusjonsbesøket. o Del 6.4. Gjennomstrømming og eksamensresultater tar utgangspunkt i statistisk materiale etterspurt på et faktaark i forbindelse med institusjonens selvevaluering. 6

7 Rapportens del 7 gir i tråd med komiteens mandat en helhetlig vurdering av studietilbudet. Konklusjonen finnes i rapportens del 8. En samlet fremstilling av komiteens anbefalinger for institusjonens videre utvikling er gitt i rapportens del 9. I tillegg er enkelte utvalgte vedlegg å finne i rapportens del 10. 7

8 2. PROFIL OG VISJON FOR STUDIETILBUDET 2.1. Studietilbudets profil Beskrivelse Spørsmålet om spesiell profil besvarer høgskolen i selvevalueringen, først og fremst i profilundersøkelsen, på følgende måte: I profilundersøkelsen kommer det fram at praksisfeltet som lærested i bachelorutdanningen vektlegges, at veiledning og oppfølging av studentene prioriteres, at sykepleiefaglig kompetanse betraktes som viktigere enn pedagogisk kompetanse og at differensiert breddekunnskap vektlegges. I tillegg ble det tydeliggjort at kompetanseutvikling til førstestillingsnivå prioriteres før kompetanse mot praksis. Det siste kan langt på vei begrunnes med at den formelle kompetansen må bygges opp og blir dermed fokusert og prioritert. Tilrettelegging for hospitering i praksis er lite vektlagt. Av profilundersøkelsen framgår det også tydelig at de fleste anser at praksisfeltet er studentenes viktigste lærested, og at et flertall mener: Vi vektlegger primært erfaringskunnskap i undervisningen. Selvevalueringen taler imidlertid ikke bare om profilundersøkelsen: Ved drøfting i kollegiet ble vektleggingen av praksisstudiene understreket, likeså veiledning og oppfølging av studentene generelt gjennom hele studiet. Vid institusjonsbesøket framgikk det tydelig at høgskolen profilerer seg mot god praksis samt nær oppfølgning av og tilgjengelighet for studentene. Hvorfor skal studenter foretrekke nettopp deres studietilbud? Den nære oppfølgningen av studentene blir nevnt i selvevalueringen, likeså tilbudet i praktiske studier i kombinasjon med gott samarbeid med praksisfeltet. Det blir også nevnt variasjon i pedagogiske metoder og at høgskolen har flott beliggenhet og mange gode fasiliteter. Høgskolen understreker også i selvevalueringen at de to sykepleierutdanningene ved høgskolen i Nord-Trøndelag ble rangert på førstaplass i NSF Studentundersøkelse forrige studieår. Kandidatundersøkelsen fra SINTEF Helse (Delrapport, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger), viser at kandidatene er klart mer fornøyd enn gjennomsnittet, både ved en total vurdering av studiene og ved vurdering av praksisdelen. Det sies i selvevalueringen at det ikke er enkelt å besvare spørsmålet om hva som særpreger kandidatene som er utdannet i Levanger, men at vi har fått tilbakemeldinger på at kandidater fra vår utdanning er etterspurt ute i praksis. 8

9 Vurdering Det är för komiteen tydligt att högskolan är mycket profilerad mot uppföljning av, närhet till och tillgänglighet för studenterna. Ett klart intryck från institusjonsbesöket är också att detta erfars och uppskattas av studenterna. Av profilundersökelsen framgår både likheter och olikheter i förhållande till Namsos. I likhet med Namsos gäller också att de flesta menar: Vi prioriterar undervisning og veiledning og forsker når vi har tid til overs. Däremot lägger man i Levanger större vikt vid erfarenhetskunskap än vid forskningsbasertad kunskap. 9

10 2.2. Institusjonenes visjoner for studietilbudet Beskrivelse Høgskolen i Nord-Trøndelag s (HiNT) visjon er, ifølge selvevalueringen: HiNT ledende innen kunnskaps- og kompetanseutvikling i Midt-Norge. Sykepleierutdanningen, som en del av HiNT, er en viktig del av denne visjonen innen det helsefaglige området. Videre ønsker vi, og mener å være, en bærer av tidligere Innherred Sykepleierskoles motto: Salus aegroti suprema lex pasientens vel, vår høyeste lov. Ambisjonene for de nærmaste fem årene er å opprettholde og stadig forbedre kvaliteten i de teoretiske og praktiske studier. Herunder vil forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med studenter og praksisfelt være et viktig forbedringspotensial. Man vil satse på økt FoUproduksjon, blant annet med profesjonskunnskap og klinisk forskning som satsningsområder. Også kompetanseutvikling nevnes. I en värdering av sterke sider og utfordringer säger högskolan: Oppfølging av studentene, i skolen og i praksis, er en styrke. Utfordringen blir å følge opp andre områder, som FoU, både som kompetansegivende og i samarbeid med praksisfeltet og studentene. Det sägs också vara en utfordring å videreutvikle den positive trenden i kompetanseutvikling, og samtidig bevare et godt tilbud til studentene. Till sist nämns också utmaningen å ivareta det gode tilbudet i praksisstudiene når de bebudete endringer i honorering skjer. Detta förklaras närmare i kommentaren i juni 2005, at når høgskolene skal slutte å honorere på samme måte som før er vi bekymret for om vi får mulighet til å opprettholde veiledersystemet med betalte veiledere Vurdering Sammanfattningsvis är ambitionen huvudsakligen att fortsätta upprätthålla en god kvalitet på utbildningen, med tät uppföljning och lärare som är lätt tillgängliga, samtidigt som man fortsätter en formell kompetansutvikling. Denna dubbla press framstår som ganska typisk för sykepleieutdanningene. Det är komiteens klara intryck att många ansatte vid högskolan upplever både frustration och resignation över att tvingas söka blygsamma FoU-medel, med högst osäkert resultat. Flera av de anställda upplever också att de anställda på sykepleie inte blir lika bra behandlade som andra faggrupper vid avdelingen/högskolan när det gäller medel till FoU. Enligt komiteens mening finns det så olika uppfattningar om detta mellan ledelse och (andra) anställda att man kan tala om en klyfta (et sprik). Detta er en utmaning, särskilt för ledningen. 10

11 3. HVORDAN STUDIETILBUDET OPPFYLLER STANDARDER OG KRITERIER I NOKUTs FORSKRIFT 3.1. Studieplanen Beskrivelse Studieplanen beskrives gjennom en fagplan som er organisert i en generell del og i fagspesifikke deler for hvert av de tre studieårene. Studiets mål er relatert til institusjonens overordnede målsetting slik det er beskrevet i strategisk plan for Her legges det vekt på at høgskolen skal ha god samhandling med det omliggende samfunn, den skal være en attraktiv arbeidsplass og et studiested med gode arbeids- og utviklingsforhold, god ledelse, økonomisk handlefrihet og god intern og ekstern kommunikasjon. Høgskolen skal videre tilpasse seg nye utfordringer og endrede krav. De overordnede mål for bachelor i sykepleie følger målsettingene slik de er beskrevet i rammeplan for sykepleierutdanning. I hovedmålsettingen presiseres høgskolens forpliktelser og hvilken handlingskompetanse og handlingsberedskap studenten skal ha utviklet og oppnådd etter endt utdanning. I den generelle fagplanen vises oversikt over fagområder det blir undervist i og hvordan disse oppfyller rammeplanens studiepoeng fordelt på de tre utdanningsårene. Det finnes også en tabell over praksisstudienes varighet og hvordan praksisstudiene fordeler seg på årene. Det blir presisert at studentene har ansvar for egen læring. Studentens egeninnsats er helt avgjørende for å utvikle handlingskompetanse og handlingsberedskap slik Rammeplanen beskriver, og for å bistå denne prosessen nytter høgskolen undervisningsmetoder som forelesninger, mappe, selvstudium, gruppearbeid, prosjektarbeid, problembaserte læringsformer, praktiske øvinger og rollespill og praksisstudier. Praksisstudier er nærmere beskrevet gjennom ferdighetstrening i høgskolen, kliniske studier som kan være veiledet og observasjonspraksis. Til hver praksisperiode er det utarbeidet et praksisdokument som angir mål og arbeidskrav som forventes å bli oppfylt i praksisperioden, og hvilken veiledning/oppfølging studenten har krav på ifra høgskolen og fra praksisfeltet. Både før og etter praksisperiodene arbeides det med å knytte den teoretiske og praktiske kunnskapen sammen. I 1. og 2. studieår er det dessuten temauker parallelt med praksisstudier for mindre studentgrupper. Her legges det vekt på ulike studentaktive læringsformer. Erfaringer og fortellinger fra praksis står sentralt. I 3. studieår er veiledning knyttet til oppgaver i praksis spesielt tydelig, selv om dette inngår i alle praksisstudier. I møte med komiteen framhevet studentene at utdanningen er preget av nærheten til lærerne, de gode fasilitetene ute og inne, et godt bibliotek og at studentene opplever å være i sentrum gjennom alle tre årene. De framhevet også de gode praksisplassene og opplever at det settes krav til dem spesielt der. Videre understreket studentene høgskolens organisering og fordeling av praksisplasser som enestående. Det første året får studentene vite hvilke konkrete praksisplasser de skal til gjennom hele utdanningsløpet, og høgskolen tar hensyn til 11

12 studentenes bosted. En slik plan bidrar til forutsigbarhet og muligheter for planlegging. Studentene kommer dessuten i praksisstudier i den samme kommune i 1. og 3. studieår, noe som gir god oversikt og kontinuitet i veilednings- og vurderingssammenheng. I fagplanen redegjøres det for hvilke krav studentene må følge om de skal ha en normal studieprogresjon, og hvilke konsekvenser det har om disse ikke innfris. I fagplanene for de tre årene angis litteraturen som emnene bygger på, underveis og samlet til slutt for hver fagplan. Fagplanene er sydd over litt ulik skriveteknisk mal, det samme gjelder litteraturhenvisningene Vurdering I møte med komiteen framhevet ledelsen at høgskolen gjennom de ti siste årene har vært opptatt av studentene, deres fokus og deres praksisveiledning. Det synes å ha gitt resultater, noe også avtakerne understreket. Kandidatene fra Levanger beskrives som meget gode. Spesielt nevnes holdninger, kommunikasjon, bevissthet og refleksjon. Det de er mindre forberedt på, er ansvaret på alle plan som venter en utdannet sykepleier. Både i kommunen og på sykehus får studentene overta ansvaret som studenter, dette er en læringsform som kanskje kan utnyttes i enda større grad. Høgskolen har en utfordring i å bevare den gode oppfølgingen av studentene, - lærernes tilgjengelighet er usedvanlig god - og samtidig frigjøre tid til egen FoU-virksomhet og kompetanseutvikling. Det har i lang tid vært satset på det første på bekostning av det siste. Komiteen ble fortalt at sykepleierutdanningene i Levanger og i Namsos nå har vedtatt felles fagplan. Det kan lette samarbeidet, rasjonalisere bruken av felles ressurser og frigjøre tid. Det vil også gjøre studentutvekslinger mer fleksible. Veilederne i praksis vurderer at mapper, logger og skriving når studentene er i praksisstudier i noen grad tar fokus bort fra læring i praksis Konklusjon og anbefaling Komiteen vil konkludere med at fagplanen oppfyller standarder og kriterier i NOKUTs forskrift. Komiteen vil anbefale høgskolen å: o I større grad frigjøre ressurser og tilrettelegge for vedlikehold og videreutvikling av lærernes kompetanse. o Gjøre læringsformene mer praksisnære, slik at de bidrar i utviklingen av reflekterte praktikere og å forene teoretiske og praktiske kunnskapsformer. 12

13 3.2. Faglig personale og fagmiljø Beskrivelse Vid bachelorprogrammet i sykepleie vid Avdeling for sykepleie- ingeniør og lærerutdanning/levanger vid Høgskolen i Nord-Trøndelag finns 28,5 lärare. Av dessa är 70 % fast anställda och övriga tillfälligt anställda (midlertidig ansatte). Timanställda lärare används framför allt som föreläsare inom specialområden. Då samtliga lärare medräknas är tre på väg mot doktorsexamen (stipendiater). Drygt 40 % är högskolelektorer. I dagsläget finns en fast anställd lärare med doktorsexamen (førsteamanuensis). Studentantalet i bachelorprogrammet heltid i Levanger är ca 330 studenter. Tilldelade resurser till grundutbildningen motsvarar lärartjänster, vilket motsvarar studenter per lärare. Mer än 40 % av lärartiden används till handledning i klinisk utbildning (praksisveiledning) och drygt 10 % till forskningsoch utvecklingsarbete (FoU-arbete). Flertalet lärare har lång praktisk-pedagogisk/didaktisk erfarenhet och nästan samtliga har någon form av pedagogisk utbildning. Andelen lärare med högre vetenskaplig ämneskompetens (vitenskapelig fagkompetanse på førstestillingsnivå) når idag inte upp till 20 %. En tydlig och förpliktigande kompetensutvecklingsplan (forpliktende kompetanseutviklingsplan) finns inte. Däremot föreligger en bekräftelse, som undertecknats av rektorn och högskoledirektören ( ; 2005/515) som slår fast att NOKUTs kriterier ska uppnås under Om endast tid till undervisning och handledning (veiledning) medräknas, är andelen undervisningstid för lärare med förstekompetens enligt NOKUTs beräkningar idag 1,6 %. Professionell och ämnesmässig hög kompetens som förvärvats under anställning som högskolelärare respektive högskolelektor finns hos några av lärarna. Svårigheter att rekrytera högre kompetens föreligger, men miljön ger ett intryck av att utvecklas. Goda förhållanden med avseende på mång- och tvärvetenskapligt (tverrfaglig) arbetssätt finns. Profilområdena psykiskt hälsoarbete respektive rehabilitering utvecklas vid avdelningen, och visst FoU-arbete bedrivs. Den vetenskapliga publiceringen har ett blygsamt omfång. Studenterna introduceras i vetenskapligt arbete. Professionella och ämnesmässiga nätverk finns på regional och nordisk nivå samt även på en vidare internationell nivå. 13

14 Vurdering Undervisningspersonalen har goda pedagogiska kvalifikationer för genomförande av bachelorprogrammet i sykepleie, och det totala antalet lärare i programmet är tillräckligt med avseende på antal studenter. Undervisningen bedrivs till övervägande del av fast anställd undervisningspersonal. Andelen lärare med försteställningskompetens uppgår i dagsläget inte till 20 %, och en tydlig, långsiktig och förpliktigande kompetensutvecklingsplan (forpliktende kompetanseutviklingsplan) finns inte. Det som står under pkt i selvevalueringen är ganska vagt. Det talas om stor sannsynlighet mot bakgrunn i de ansattes planer og høgskolens satsing. Förpliktande betyder att högskolan skall driva processen aktivt, med motivering, tillrättaläggning och stöd. Den bifogade kompetanseutvecklingsplanen visar sig innehålla flera frågetecken (se speciellt listan medanmärkningar), vilket reflekterar stor osäkerhet om planens genomförande. Undervisningspersonalen deltar i relevanta professionella och ämnesmässiga nätverk, men FoU-arbete bedrivs i ganska blygsam omfattning. Studenterna införs i FoU-arbete Konklusjon og anbefaling Kommittén vill konkludera med att bachelorprogrammet i sykepleie vid studiested Levanger, Høgskolen i Nord-Trøndelag idag uppvisar en brist i förhållande till de krav och kriterier som ställs på den undervisande och vetenskapliga personalen, nämligen en förpliktande kompetensutvecklingsplan. Kommittén vill anbefalla institutionen att: o Snarast arbeta fram en tydlig och förpliktande kompetensutvecklingsplan. o Samla sina resurser vad gäller utbildningar inom hälsoområdet och i första hand bygga upp ett starkt bachelorprogram i sykepleie och först därefter, när denna verksamhet konsoliderats, satsa på andra utbildningar som till exempel tvärvetenskapliga masterutbildningar. o Kraftfullt stödja de lärare med hög professionell och ämnesmässig kompetens som förvärvats genom erfarenhet under anställning att ansöka om befordran (opprykk) till högskolelektor respektive förstelektor på andra grunder än formell utbildningsnivå. o Rekrytera lärare (tillgängliga för undervisning och handledning på bachelorprogrammet) med doktorsexamen i omvårdnad (sykepleie), hälsovetenskap (helsefag) eller andra till dessa båda närstående ämnen. o Leda FoU-arbetet in på sådana forskningsområden som innehållsmässigt stöder bachelorprogrammet i sykepleie. 14

15 3.3. Infrastruktur Beskrivelse Sykepleierutdanning i Levanger er samlokalisert med andre utdanninger på en campus hovedsakelig bestående av nybygg. Alle fasiliteter for drift foreligger, herunder grupperom, undervisningslokaler, øvingsavdeling, fellesarealer, bibliotek og lesesal. Biblioteket er plassert sentralt i nærhet til lesesal og grupperom. Det gis tilbud om opplæring og assistanse av bibliotekarer i kjernetiden. Biblioteket tilbyr pensumlitteratur og annen litteratur, også elektronisk, samt at det er tilgang til ulike databaser. Det finnes liten tilgang til teknisk utstyr til fjernoverført undervisnings- og møtevirksomhet. Øvingsavdelingen for sykepleierutdanningen er ny, men relativt liten i forhold til studentantallet. For personalet har det vært en påkjenning med flytteprosess for seks år siden. De flyttet da fra lokaler som bød på stor grad av nærhet og fellesskap, til dagens lokaler der de opplever det vanskeligere å ivareta samholdet og dele kunnskaper på tvers av årsenhetene Vurdering Komiteen finner at øvingsavdelingen ved høgskolen er uhensiktsmessig liten og kunne vært bedre utstyrt. Med den utviklingen som skjer i praksis, der tilgangen på mengdetrening i praktiske sykepleieprosedyrer er begrenset, settes det nye krav til hva studentene får opplæring og trening på i øvingsavdelinger. Mulighetene for fjernundervisning er ikke utnyttet. Komiteen mener at dette kunne vært en mulighet for bedre ressursutnyttelse, både økonomisk og tidsmessig, da spesielt knyttet opp mot søsteravdelingen i Namsos. Det kunne lettet vanskeligheter med avstand og samtidig også øke samarbeidet mellom de to avdelingene, noe som kan prioriteres for begge avdelinger. 15

16 Konklusjon og anbefaling Komiteen konkluderer med at sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag/ Levanger oppfyller de krav som foreligger til tross for noe uhensiktsmessig infrastruktur. Komiteen vil anbefale institusjonen å: o Se på muligheter for å utbedre øvingsavdelingen. Herunder vil det gjelde plass og antall senger, modernisering av støtte- og undervisningsutstyr og tilgang til trådløst nettverk, eventuelt stasjonære pc-er ved den enkelte seng slik at studentene kan jobbe optimalt i ferdighetstreningen. o Utnytte bedre fjernundervisning og fellesundervisning knyttet opp mot utdanningen i Namsos. 16

17 3.4. Kvalitetssikring Beskrivelse Høgskolen har lagt opp til et system med omfattende studentevalueringer. I første studieår velges en tillitsvalgt i hver klasse som sitter i et kvalitetsutvalg sammen med studieleder og årsenhetsleder. Utvalget fungerer som en planleggings- og evalueringsgruppe og har månedlige møter gjennom første semester. Andre og tredje studieår har også evalueringsgruppemøter, men sjeldnere møter på grunn av mye praksisstudier. Høgskolen er klar over at intensjonene på dette området ikke er innfridd. Studentene gis likevel muligheter for evaluering, hovedsakelig etter teoriblokker og praksisperioder. I tredje studieår skjer også en skriftlig, helhetlig evaluering av studiet. Høgskolen forsøker å følge opp og gjøre endringer etter studentenes tilbakemeldinger. I intervju kommer det likevel frem at studentene i 2. og 3. år opplever at evalueringene av og til skjer litt tilfeldig. Det inn føres nå mappevurdering for andre år etter at det startet i første år høsten Høgskolen tar inn studenter med erfaring fra mappevurdering i planleggingsprosessen for å sikre en positiv utvikling. Innføringen av mappe er bevisst skjedd langsomt fordi man har villet se nærmere på hvilke konsekvenser omleggingen vil få og hvilke erfaringer andre høgskoler har gjort seg. Fagpersonalet har muligheter til å delta i kvalitetsutviklingen gjennom flere ulike fora i avdelingen Vurdering Komiteen finner at høgskolen ivaretar kvaliteten gjennom å kontinuerlig evaluere studiet og gjennom å være åpen for innspill fra så vel studenter som andre medarbeidere. Det ligger en utfordring i å opprettholde evalueringskvaliteten i 2. og 3. studieår på grunn av alle praksisstudiene. Praksisforholdene, slik komiteen oppfatter det, holder fortsatt høy standard etter massiv omlegging i helse- og omsorgssektoren. Den nære kontakten mellom institusjoner og høgskole har sikret kvaliteten gjennom lengre tid. Sykepleierutdanningen i Levanger er et studium med lange og gode tradisjoner som nå er inne i en endringsprosess. Komiteen vurderer det slik at studentene har vært meget godt ivaretatt og fått et helhetlig, gjennomarbeidet tilbud med den tradisjonelle undervisningsformen. De grepene som nå gjøres, skal ivareta det gode fra tidligere i nye systemer. Komiteen ser det som sterkt sannsynlig at det nye studiet kommer til å både fungere bra, og ivareta både studentenes og personalets interesser. 17

18 Konklusjon og anbefaling Komiteen mener kvaliteten i studiet sikres tilfredsstillende. I den pågående endringsprosessen blir det viktig å fokusere på faglig kvalitetssikring av undervisning, veiledning og praksis. Komiteen vil anbefale institusjonen om å gjøre følgende: o Fokusere på faglig kvalitetssikring av undervisning, veiledning og praksis. 18

19 3.5. Bachelorgradsreglement Beskrivelse Det foreligger Forskrift om bachelorgraden ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, fastsatt av styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 20. juni 2002 med hjemmel i kgl.res. av 11. oktober 2002 nr , jf. lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 45. Komiteen noterer at 4. Faglig overlapping, tillater overlapping i faginnhold mellom fag/emner/emnegrupper som inngår i grunnlaget for bachelorgraden opp till 15 studiepoeng. Det normale for andra høgskoler er 10 studiepoeng Vurdering Komiteen finner reglementet tilfredsstillende. 19

20 4. INTERNASJONALISERING 4.1. Beskrivelse Høgskolen skriver i selvevalueringen at de fra 1990 har erfaring med internasjonalisering. Det er etablert kontakter med ulike institusjoner i utlandet, det er nedsatt utvalg og koordinator ved avdelingen. Det gis også informasjon til studentene både skriftlig og muntlig. Internasjonalisering skjer gjennom besøk, årlige møter og utveksling av undervisningsplaner. I 2003 var tallene for studenter i kortere utvekslingsopphold 7, i 2004 var tallet 24. For lengre opphold var tilsvarende tall henholdsvis 6 og 1. Innvekslende studenter hadde en økning til to i 2004 fra ingen i Mobilitet i det vitenskapelige personalet har de siste årene vært fraværende Vurdering Komiteen finner at tall for inn- og utreise ved høgskolen er meget lave, bortsett fra en positiv utvikling for kortere studentopphold. Internasjonaliseringsperspektivet ved HiNT-Levanger synes heller ikke å være spesielt synlig eller prioritert, spesielt i forhold til faglig ansatte. Dette er et punkt høgskolen er bevisst på og ønsker å gjøre noe med. Det synes likevel å gå tregt i forhold til satsningen på området. Grunnene til dette kan være flere. Høgskolen har satset på innføringen av mappevurdering og kompetanseheving, samt den meget nære kontakten mellom student og lærer. Alt dette krever store ressurser fra personalet og vil nok gå på bekostning av andre områder innen utdanningen. Komiteen forstår prioriteringene og mener det er viktig å fokusere spesielt på ovennevnte problemstillinger, men ser samtidig et uutnyttet potensial i økt internasjonalisering i studiet Konklusjon og anbefaling Komiteen vil konkludere med at internasjonalisering har blitt prioritert lavt. Komiteen vil anbefale institusjonen å: o Prioritere internasjonalisering høyere. 20

Høgskolen i Nord-Trøndelag Namsos. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Nord-Trøndelag Namsos. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag Namsos Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolan i Nord-Trøndelag, Namsos, bachelorgradsstudium

Detaljer

Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger, bachelorgradsstudium

Detaljer

Høgskolen i Nord-Trøndelag Namsos. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Nord-Trøndelag Namsos. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag Namsos Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolan i Nord-Trøndelag, Namsos, bachelorgradsstudium

Detaljer

Høgskolen i Buskerud. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Buskerud. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Buskerud Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie ved Høgskolen i Buskerud legger

Detaljer

PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER

PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER PROSJEKTPLAN REVIDERING AV GODKJENTE OG AKKREDITERTE SYKEPLEIEUTDANNINGER Juni 2004 - november 2005 Vedtatt av NOKUT 12. august 2004 Innhold 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...3 2. MÅL...4 3. METODE...4 3.1.

Detaljer

Høyskolen Diakonova. (Tidligere Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøyskole) Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høyskolen Diakonova. (Tidligere Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøyskole) Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie + Høyskolen Diakonova (Tidligere Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøyskole) Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Høgskolen i Akershus. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Akershus. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Akershus Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie ved Høgskolen i Akershus, legger

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Vestfold. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Vestfold. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Vestfold Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Østfold. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Østfold Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradstudium i sykepleie ved Høgskolen i Østfold legger med

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Narvik. Ny vurdering av: Kvalitetssikring av studiet SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Narvik. Ny vurdering av: Kvalitetssikring av studiet SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Narvik Ny vurdering av: Kvalitetssikring av studiet SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen som har

Detaljer

Betanien diakonale høgskole. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Betanien diakonale høgskole. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Betanien diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Betanien diakonale høgskoles bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

Høgskolen i Agder*, Campus Kristiansand

Høgskolen i Agder*, Campus Kristiansand Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Agder*, Campus Kristiansand Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005

Detaljer

Høgskolen i Bergen. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Bergen. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Bergen sitt bachelorgradsstudium i sykepleie legger med

Detaljer

Høgskolen i Agder*, Campus Arendal

Høgskolen i Agder*, Campus Arendal Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Agder*, Campus Arendal Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU Infrastruktur SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Sør-Trøndelag bachelorgradsstudium i sykepleie legger

Detaljer

Høgskolen i Narvik. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Narvik. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Narvik Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Narvik sitt bachelorgradsstudium i sykepleie legger med

Detaljer

Høgskolen i Narvik. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Narvik. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Narvik Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Narvik sitt bachelorgradsstudium i sykepleie legger med

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Molde. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Molde. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Molde Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Tromsø. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Høgskolen i Tromsø. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Høgskolen i Tromsø Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD Komiteen

Detaljer

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Gjøvik. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Gjøvik Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Gjøvik, bachelorgradsstudium i sykepleie legger med dette

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Høgskolen i Akershus. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Akershus. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Akershus Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie ved Høgskolen i Akershus, legger

Detaljer

Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak

Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak Høgskolen i Bergen Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak Forord Komiteen for revidering av akkreditering av bachelor i sykepleie

Detaljer

Høgskolen i Buskerud. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Buskerud. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Buskerud Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie ved Høgskolen i Buskerud legger

Detaljer

Betanien diakonale høgskole. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Betanien diakonale høgskole. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Betanien diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Betanien diakonale høgskoles bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Diakonissehjemmets høgskole

Diakonissehjemmets høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Diakonissehjemmets høgskole Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Mo i Rana

Høgskolen i Bodø, studiested Mo i Rana Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Bodø, studiested Mo i Rana Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Haraldsplass diakonale høgskole

Haraldsplass diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Haraldsplass diakonale høgskole Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

Høgskolen i Vestfold. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Vestfold. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Vestfold Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie, Høgskolen i Vestfold, legger med

Detaljer

Høyskolen Diakonova. (Tidligere Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøyskole) Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høyskolen Diakonova. (Tidligere Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøyskole) Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie + Høyskolen Diakonova (Tidligere Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøyskole) Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Nord-Trøndelag, studiested Namsos. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Nord-Trøndelag, studiested Namsos. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Nord-Trøndelag, studiested Namsos Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Universitetet i Stavanger. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Universitetet i Stavanger Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Universitetet i Stavangers (tidligere Høgskolen i Stavanger)

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Hedmark. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Hedmark Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Hedmark, Elverum, bachelorgradsstudium i sykepleie legger

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Tilsynssensors Årsrapport Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Av Førsteamanuensis Eldar Bråten Institutt for sosialantropologi Universitetet i Bergen 20. april 2010

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Østfold. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Østfold Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradstudium i sykepleie ved Høgskolen i Østfold legger med

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 2. Høgskolen i Finnmark. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 2. Høgskolen i Finnmark. Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 2 Høgskolen i Finnmark Ny vurdering av: Studieplanens tilknytning til FoU SAKKYNDIG RAPPORT Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 FORORD

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Ragnhild Magelssen (rmagelss@getmail.no) Et NAKMI prosjekt, 2012 Framlegg på utdanningskonferansen i Tromsø 26.04.13 Hvor ble studien gjennomført?

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet

Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet Institusjonene og deres organisering å ha oppmerksomheten rettet mot førskolelærerutdanningens

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14.03.2006 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 020-2006 SAK: GODKJENNING AV FAGPLAN FOR TOÅRIG JORDMORUTDANNING Tidl.

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007

Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007 Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007 FAGSKOLEN I DET NORSKE UTDANNINGSSYSTEMET Ph.D, 3 år Master, 2 år Fagskole ½ til 2 år Yrkesfaglig 3 eller 2+2 Bachelor,

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Betanien diakonale høgskole

Betanien diakonale høgskole Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Betanien diakonale høgskole Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak

Høgskolen i Oslo. Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie. Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak Høgskolen i Oslo Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fagmiljøet - ny vurdering i forbindelse med klagesak Forord Komiteen for revidering av akkreditering av bachelor i sykepleie

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Ekstern evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning

Ekstern evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning Ekstern evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning Rapport fra eksternt panel Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Periodisk programevaluering UNIVERSITETET I OSLO Desember 2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

FoU-basert profesjonsutdanning

FoU-basert profesjonsutdanning FoU-basert profesjonsutdanning erfaringer fra NOKUTs evalueringer av allmennlærer-, ingeniør- og førskolelærerutdanningene Stein Erik Lid NOKUT UH-loven: tilby høyere utdanning som er basert på det fremste

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Innspill - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften)

Innspill - Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften) v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20652161 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Postboks 1708 Vika 0121 OSLO Deres ref.:

Detaljer

Evaluering av førskolelærerutdanningen Noen hovedfunn og anbefalinger

Evaluering av førskolelærerutdanningen Noen hovedfunn og anbefalinger Evaluering av førskolelærerutdanningen 2010. Noen hovedfunn og anbefalinger Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin NOKUT, Avdeling for utredning og analyse 1 KDs oppdragsbrev (14. mars 2008) Mål Oppnå et

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie, Høgskolen

Detaljer

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften

Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Arbeid med endringer i studiekvalitetsforskriften Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie Styreseminar for universiteter og høyskoler 13. januar 2016. Utvalgte endringsforslag Systematisk kvalitetsarbeid

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Narvik. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høgskolen i Narvik. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høgskolen i Narvik Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Oppfølgingsplan etter NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen 2008

Oppfølgingsplan etter NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 20.05. 2009 Fra: Dekan Saksbehandler: Olve Hølaas Sak 17/09 Oppfølgingsplan etter NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie, Høgskolen

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Godkjent

Godkjent 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan selvevaluering av nye studieprogram skal gjennomføres. Prosedyren gjelder studieprogram på bachelor - og mastergradsnivå. Mal og veileder for studieplan

Detaljer

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høyskolen Diakonova. Ny vurdering av fagmiljøet

Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3. Høyskolen Diakonova. Ny vurdering av fagmiljøet Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie Fase 3 Høyskolen Diakonova Ny vurdering av fagmiljøet Tillegg til hovedrapport av 30.08.2005 Ferdigstillelsesdato for tillegg: 11.04.2008 FORORD

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Høgskolen i Agder Campus Kristiansand. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Agder Campus Kristiansand. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Agder Campus Kristiansand Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Agders, Campus Kristiansand, bachelorgradsstudium

Detaljer

Praksis i mastergrader ved statlige og private høgskoler; en ritualisert raritet

Praksis i mastergrader ved statlige og private høgskoler; en ritualisert raritet Praksis i mastergrader ved statlige og private høgskoler; en ritualisert raritet Det legges stor vekt på å utvikle samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet bl.a. ved bruk av praksis i arbeidslivet.

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Høgskolen i Agder Campus Arendal. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Agder Campus Arendal. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Agder Campus Arendal Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av Høgskolen i Agder, Campus Arendal, bachelorgradsstudium

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høgskolen i Harstad. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Harstad. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Harstad Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering avhøgskolen i Harstad, bachelorgradsstudium i sykepleie legger med dette

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer