Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF"

Transkript

1 Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag Godkjent av styret i Helse Nord-Trøndelag

2 Innhold DEL I Innledning Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i Oppnådde resultater i Uløste utfordringer i Andre forhold... 5 Del II Rapport for Oppfølging av STYRINGSDOKUMENT og protokoll fra foretaksmøte Internkontroll og styrets arbeid i Ledelsens gjennomgåelse Sentrale styresaker i Rapportering i forhold til styringsdokument og foretaksprotokoller Rapport i forhold til styringsdokumentet for Kommentarer i forhold til foretaksprotokollen: (Foretaksmøte av ) med henvisning til orginalpunktene i foretaksprotokollen Tildeling til prosjekt/øremerkede midler Del III Styrets plandokument Utviklingstrender og rammebetingelser Økonomiske rammeforutsetninger Personell og kompetanse Andre utfordringsområder Helseforetakets strategier og planer Vedlegg 1: Eksterne tilsyn og revisjoner 32 2

3 DEL I INNLEDNING 1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Helseforetakets strategiske grunnlag i form av visjon, virksomhetsidé, verdigrunnlag. Visjon for Helse Nord-Trøndelag HF er På lag med deg for din helse. Denne visjonen er felles for foretaksgruppen i Helse Midt-Norge RHF. Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Stjørdal, DPS Kolvereid, DMS Stjørdal og diverse desentraliserte spesialisthelsetjenester. Hovedoppgavene er fortsatt: Diagnostikk, behandling, habilitering, rehabilitering og pleie Forskning og utvikling Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende I tillegg jobber helseforetaket aktivt med Helsefremmende og sykdomsforebyggende virksomhet. Ambulansetjenester blir ivaretatt gjennom kontrakter med private aktører. Kontraktsforvalter er Helse Midt-Norge RHF. De nasjonale verdiene for helsetjenesten er operasjonalisert i det følgende.: Respekt for pasienten Kvalitet Kvalitet oppnås ved å: - Standardisere pasientforløpet - Optimalisere tverrfaglig samhandling - Søke kontinuerlig forbedring - Integrere forskning i driften - Ha gode dokumentasjonsrutiner Trygghet Trygghet skapes ved: - Kontinuitet - Forutsigbarhet - Tilgjengelighet - God informasjon Respekt Respekt vises ved å: - Holde det man lover - Være vennlig og imøtekommende - Kommunisere tydelig og forståelig - Ta ansvar 3

4 Disse verdiene vil HNT etterleve og implementere i den daglige adferd og holdning hos alle medarbeidere. Dette skal bidra til at foretaket får et omdømme i tråd med de nasjonale verdier. Verdiene har dannet grunnlaget for foretakets HR - strategi og i de fastsatte mål. De er også markert i virksomheten på ulikt vis. Hver ansatt vil eksempelvis få disse verdiene som sin skjermsparer. 2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i Oppnådde resultater i 2008 Kontroll på økonomien, med overskudd ut over konsernets krav Sykefraværet er redusert med om lag 10 % i 2008 Epikrisetiden er kommet opp på nesten 70 % Sterk reduksjon av andel strykninger av elektive operasjoner: Redusert fra 9,1 prosent (januar) til 5,6 prosent (november) Opptrappingsplan psykiatri: Sluttføring av opptrappingsplanen innen psykiatri. Psykiatrisk klinikk er ISO-sertifisert, og gir tjenester gjennom sykehusavdelingene i Namsos og Levanger, samt de oppbygde distriktspsykiatriske sentrene i Stjørdal og Kolvereid (DPS) Betydelig forskningsaktivitet i forhold til sammenlignbare helseforetak o 2 doktorgrader og 33 vitenskapelige artikler er produsert i 2008 Samhandlingen gir resultater o DMS Stjørdal med gode resultater o Rehabiliteringsprosjektet avsluttet med felles henvisningsadresse og avtale med de fire private rehabiliteringsinstitusjonene en mulig nasjonal modell? o Samhandlingsreformens vugge : Helseministerens reform for økt samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten er sterkt inspirert av løsninger i Nord-Trøndelag 2.2 Uløste utfordringer i 2008 Foretaket har et investeringsbehov både i forhold til medisinsk teknisk utstyr og bygninger. a. Medisinsk teknisk utstyr Medisinsk teknisk utstyr har en levetid på 8 10 år. Årlige avskrivninger på eksisterende utstyr ligger på om lag 35 mill kroner. For å fornye dette utstyret i takt med naturlig avhendig må vi derfor hvert år investere i nytt utstyr for et tilsvarende beløp. I noen år har investeringsbudsjettet vært saldert med midler til nødvendig utstyrsfornyelse. Det har en negativ innvirkning på foretakets øvrige drift og kan ikke fortsette. På dette grunnlag foreslås avsatt 35 mill kroner til investeringer i medisinsk teknisk utstyr i årene framover. b. Bygninger Diverse ombygging/rehabilitering 4

5 Ut over ordinært vedlikehold som føres over driftsregnskapet, er det behov for større bygningsmessige tiltak for å oppgradere bygningsmassen og tilpasse den til endrede driftsformer. Slike ombyggings-/rehabiliteringstiltak har de senere årene ligget på om lag 12 mill kroner pr. år. Dette er for lavt for å kunne dekke aktuelle behov og burde vært økt til mellom 20 og 30 mill kroner pr. år. Uten bygningsmessige tiltak på dette nivå vil foretakets realkapital forvitre og få negative konsekvenser for vår ordinære drift (jf. uttalelse fra Riksrevisjonen). Tilføring av nye oppgaver Helse Nord-Trøndelag la vesentlig vekt på å utvikle modeller for å ivareta en økt andel av regionens tjenesteproduksjon. Som ledd i prosessen Helse Midt-Norge 2010 ga Helse Nord-Trøndelag klare råd om overføring av oppgaver til Helse Nord-Trøndelag, som vil bidra til å styrke foretakets rekrutteringsevne og opprettholde gode lokalsykehustjenester i Nord-Trøndelag. Så langt er svært lite av Nord-Trøndelags anbefalinger blitt realisert. Kompetansehevende tiltak Helse Nord-Trøndelags økonomiske utfordringer har ikke tillatt vesentlig satsing på utviklingstiltak og kompetanseheving. Foretaket har fortsatt svært begrensede muligheter til å stimulere disse områdene økonomisk. Rekruttering av spesialister Innafor de aller fleste områder rekrutterer Helse Nord-Trøndelag i dag bra. Foretaket sliter imidlertid med å få tilsatt nok psykologer, barneleger og gynekologer. Innafor flere områder er en meget sårbar i og med at det bare er en eller to grenspesialister som betjener en pasientgruppe. Spesielt innafor barne- og familieklinikken må det settes inn ressurser for å sikre tilgang av spesialister skal en klare å imøtekomme behovet overfor barn og undom. Dette gjelder både innen pediatrien og barne- og ungdomspsykiatrien. 2.3 Andre forhold Om omdømme Helse Nord-Trøndelags omdømme er på mange måter en speiling av hvordan foretaket oppfattes i alle møter med omverdenen. Dette gjelder først og fremst flere hundre tusen pasientkontakter årlig, men omdømmet påvirkes også av all kommunikasjon mellom foretaket og andre, inkludert det bildet som tydeliggjøres gjennom mediene. Det er ikke mulig å opprettholde et godt omdømme over tid, dersom dette ikke harmonerer med organisasjonens indre forhold. En grunnstein i omdømmebygging er derfor en organisasjon som er i stand til å skape et godt arbeidsmiljø og stolthet i organisasjonen. Helse Midt-Norge RHF gjennomførte i 2008 en kartlegging av arbeidsmiljøet i alle regionens helseforetak. Helse Nord-Trøndelag kommer relativt sett meget godt ut av undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen ligger til grunn for prosesser i organisasjonen for ytterligere styrking av arbeidsmiljøet. Undersøkelser av pasientenes tilfredshet med sykehusoppholdet viser rom for til dels betydelig forbedring. Samtidig klargjør undersøkelsene at sykehusene i Nord-Trøndelag skårer høyest i Midt-Norge når tilfredsheten sammenlignes foretakene i mellom. I tillegg til arbeidsmiljøet internt, antas denne målingen å vise den vesentligste omdømmedriveren for Helse Nord-Trøndelag. 5

6 En rekke andre målinger som berører omdømme gjøres jevnlig. Målingene viser blant annet at - Helse Nord-Trøndelag har forbedret mediebildet (Tankesmia) - Befolkningen har høyere tillit til offentlige sykehus enn i de aller fleste andre fylker, og kommer lavest på opplevd utrygghet i møte med helsevesenet (Pfizer) - Helse Nord-Trøndelag skårer høyest i regionen på opplevd totalinntrykk (Helse Midt- Norge/Sentio) - Helse Nord-Trøndelag skårer relativt høyt på kvalitets- og driftsindikatorer som rapporteres til eier Alle målingene brukes på to måter. Helse Nord-Trøndelag skårer høyt i sammenligninger mellom foretak, og synliggjøring av dette bidrar til økt stolthet og selvfølelse i organisasjonen. Samtidig viser alle undersøkelsene rom for forbedring, og kan legges til grunn for forbedringsprosesser i organisasjonen. DEL II RAPPORT FOR 2008 OPPFØLGING AV STYRINGSDOKUMENT OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 3 Internkontroll og styrets arbeid i Ledelsens gjennomgåelse 2008 Ledelsens gjennomgang gjennomføres hvert år i møte mellom administrerende direktør og klinikklederne med ledergruppe., inkludert stabslederne. Det vises til ledelsens gjennomgang , mål for 2008: A Arbeidsmiljø 1 Sikre etterlevelse av gjeldende prosedyrer 2 Nå målsettingen i Styringsdokumentet som betyr et sykefravær på maks. 7,6 % for Opplæring av verneombud 4 Sette klare og kvantifiserbare mål for arbeidsmiljøet Status: Punktene 1,2 og 3 er gjennomført. Det gjenstår litt arbeid vedrørende punkt 4. B Kvalitetsindikatorer 1 Det må tas utgangspunkt i hva som påvirker prosessene og derigjennom påvirke grad av måloppnåelse 2 Klinikklederne må sikre oppnåelse av kravene Status: Dette arbeidet pågår. C Pasientrelatert kvalitet 1 Kvalitetssikre rutiner/prosedyrer ved forordning og administrasjon av medikamenter 2 Forbedre registreringen og oppfølgingen av behandlingskomplikasjoner 3 Styrke sikkerheten knyttet til bruk av IT-verktøy 4 Bruke registreringer aktivt i kvalitetsforbedring 6

7 5 Klinikklederne må sikre oppfølging av saker som er behandlet i Kvalitetsutvalget Status: Punkt 1 og 2 arbeides det med. Punkt 3, 4 og 5 er det iverksatt tiltak i forhold til. D Informasjonssikkerhet 1 Systemer/løsninger må ikke tas i bruk før risikovurderinger er gjennomført og, som en følge av dette, eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak er iverksatt 2 Nødvendige rutiner må utarbeides og ressurser avsettes til å ta i bruk loggsystem for DocuLive, samt sikring av overholdelse av Helsepersonellovens 21a og Helseregisterlovens 13a, fra det tidspunkt systemet er tilgjengelig Status: Tiltakene er iverksatt for punkt 1. Når det gjelder punkt 2 loggverktøy er dette ikke ferdigstilt til bruk enda. E Avviksbehandling 1 Kriterier for melding av avvik må gjennomgås med de ansatte 2 Avvikshendelser siden forrige møte bør være fast tema på avdelingsmøter 3 Det startes et arbeid med å anslå kostnader på avvik Status: Punktene 1 og 3 er fulgt opp. Det gjenstår å verifisere at punkt 2 følges opp. Hvilke systemer som er etablert som sikrer at aktiviteten planlegges, organiseres, utføres og videreføres i samsvar med fastsatte krav (internkontroll). Det er etablert internkontrollsystemer innen de områder dette er lovpålagt, det vil bla. si.: Internkontroll innen: Sosial- og helsetjenesten, informasjonssikkerhet, HMS og mathygiene I tillegg er Avdeling for laboratoriemedisin akkreditert og Psykiatrisk klinikk ISO-sertifisert. Sentral i interkontrollsystemene står krav så som: dokumentstyring målsetting organisering og ansvar tilgang til oppdatert lovverk avviksbehandling interne revisjoner opplæring Det ble i 2008 gjennomført 15 eksterne tilsyn, 27 interne revisjoner i foretaket og 2 ROS-vurderinger. Videre er det gjennomført 4 revisjoner hos leverandører. (Se vedlegg 1). I tillegg er det behandlet 328 avvik, hvorav 61 er oversendt fylkeslegen, vedrørende diagnostikk behandling og pleie, samt at det er behandlet 122 avviksmeldinger vedrørende HMS. Hvordan helseforetaket har lagt til rette for at virksomheten lærer kollektivt av feil og systemsvikt. Det er tre innfallsvinkler: Først legges hendelsene inn i en erfaringsdatabase hvor hendelser grupperes ut fra årsak. Dette brukes som er grunnlag for tema når det gjennomføres interne revisjoner. Videre brukes disse dataene i undervisning. I tillegg brukes erfaringene som et ledd i ledelsens gjennomgang. 7

8 Om avtaler Administrerende direktør har inngått lederkontrakter med klinikklederne og stabslederne som bygger på en prosess der det er fastsatt ramme for økonomi, aktivitet, kvalitet og organisasjon/ledelse for den enkelte klinikk/ enhet. Avtalene har hatt fokus på mål og resultatkrav. Foretaket vil fortsette arbeidet med dette i Administrerende direktør har gjennomført mål og medarbeidersamtaler med alle sine nærmeste ledere en til to ganger i Helseforetaksledelsen har hatt fokus på styringskravene i 2008 Når det gjennomføres interne revisjoner, blir også andre avdelinger orientert om funn som kan ha overføringsverdi. Funn brukes også som et grunnlag for kvalitetsavdelingens planarbeid for kommende år. 3.2 Sentrale styresaker i 2008 Helseforetakets viktigste styresaker inneværende år Budsjett 2009 for Helse Nord-Trøndelag HF DMS Inn-Trøndelag. Samarbeidsprosjekt mellom HNT, Steinkjer kommune, Inderøy kommune og Verran kommune (INNVEST-kommunene) med sikte på realisering av et distriktsmedisinsk senter på Steinkjer. Forslag på en intermediær avdeling med 16 sengeplasser, spesialistpoliklinikker, en rekke kommunale helse- og omsorgstjenester. Samlokalisering Psykiatri Namsos i ett felles bygg knytta til hovedsykehuset på Namsos. Langtidsbudsjett Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord-Trøndelag. Styringsdokument 2008 og rapportering styringsdokument 2008 Samhandlingsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og de private rehabiliteringsinstitusjonene HR strategi for Helse Midt-Norge og Helse Nord-Trøndelag HF 4 RAPPORTERING I FORHOLD TIL STYRINGSDOKUMENT OG FORETAKSPROTOKOLLER Rapport i forhold til styringsdokumentet for 2008 Helse Nord-Trøndelag HF har hatt fokus på 9 viktige styringsindikatorer i sin rapportering til styret og foretaksledelsen internt i HNT. Dette har etter vår erfaring gitt gode resultater med muligheter for fokus på nødvendige korrigerende tiltak og gjennomføring av disse. Styret har gitt løpende tilbakemeldinger til administrerende direktør gjennom den styringsdialogen som det er lagt opp til gjennom driftsrapportene/tertialrapportene til styret og halvårsavrapporteringen på styringsdokumentet. 8

9 DE 9 STYRINGSINDIKATORENE HAR VÆRT Denne periode 1. Økonomisk resultat 2. Produserte DRG-poeng 3. ISF-innt. somatiske polikl. 4. Polikliniske innt. (NAV) 5. Epikriser 6. Korridorpasienter 7. Strykninger 8. Ventetid vurdering BUP 9. Sykefravær Akkumulert 1. Økonomisk resultat: Økonomisk resultat 2008 er prognostisert med et positivt avvik på 14 mill kroner, dvs. et offisielt resultat på 14,0 mill kroner. I forhold til opprinnelig resultatkrav fra eier på 15,0 mill kroner tilsvarer det et resultat for foretaket på 29,0 mill kroner. Økonomisk konsekvens av årets lønnsoppgjør ut over budsjett er innarbeidet i nevnte prognose med ca 12 mill kroner. I nevnte prognose er det tatt hensyn til nytt tilskudd på 73,3 mill kroner som delvis kompensasjon for økte pensjonskostnader på 88,1 mill kroner. Ordinær DRG-aktivitet er 4,3 % under plantall i november, men er akkumulert 2,8 % over plantall. Som en konsekvens av akkumulert høy aktivitet, er aktivitetsbaserte inntekter, varekostnader og variabel lønn noe høyere enn budsjettert. Positivt avvik pr skyldes i hovedsak gevinst ved salg av eiendommer (9 mill kr), overskudd på Raskere tilbake (5 mill kr) og avsatt buffer på andre driftskostnader. 2. Antall DRG-poeng Pr.utgangen av november ligger HNT noe over den bestilling som var gitt fra Helse Midt- Norge på DRG poeng. Ekskl. poliklinikk, Raskere tilbake og kjøp fra andre RHF. Ved utgangen av året skulle antall DRG poeng ikke overstige og 4. ISF inntekter somatisk poliklinikk og polikliniske inntekter NAV Både ISF inntekt somatisk poliklinikk og polikliniske inntekter NAV er noe høyere enn budsjett i november og prognosen for året vil tilsi omtrent samme trend vi har hatt så lanngt i år. 9

10 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Andel 5. Epikriser Andel epikriser sendt innen 7 dager 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Måneder Res Res Res.mål Denne periode Akkumulert Avdeling Epikriser Utskrevene Epikrise % Epikriser Utskrevne Epikrise % ,90 % ,95 % ,86 % ,10 % ,36 % ,87 % ,65 % ,06 % ,41 % ,25 % ,55 % ,69 % ,65 % ,05 % Sum ,61 % ,26 % Helse Nord-Trøndelag har satt i verk flere tiltak for å forbedre epikrisetida. Dette har gitt resultater som det fremgår av tabellene ovenfor. Fokus har vært rettet mot de avdelinger som har vært langt unna måltallet. Som en ser har nå fem av sju enheter i HNT i siste periode kommet over 72 %. Selv om en ikke er god nok på dette området har det vært fremgang. Siden desember i fjor har en forbedret andelen epikriser som sendes ut innen 7 dg fra om lag 50 % til nå i november da vi var oppe i en andel på 73,6 %. 6. Korridorpasienter Andelen korridorpasienter har variert en del gjennom året i Helse Nord-Trøndelag HF. Fra vel 4% til nå 1,5 % i november måned. Som en ser av ovenstående tabell er det variasjoner innafor de forskjellige klinikker i helseforetaket. Siste periode i november 08 er det medisinsk klinikk på Levanger som har hatt størst antall korridorpasienter og som også har den største % vise andelen av sine sengedøgn som korridorpasienter. Slik har det stort sett vært gjennom hele året. I samme periode (november) som HNT har hatt 130 pasienter på korridor kl hver morgen har en hatt et overbelegg på 217 pasienter eller 2,5 % av alle sengedøgn. Totalt antall sengedøgn i november var Akkumulert så langt i år har Helse Nord-Trøndelag HF hatt 2,8 % korridorpasienter. 7. Strykning av elektive operasjoner 10

11 Andel Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 2008 Andel strykninger 1.tertial 2. tertial Strøkne opr. Levanger 10,5 % 8,7 % Strøkne opr. Namsos 6,8 % 7,5 % Strøkne opr. HNT ,1 % 8,0 % Sept. Okt. Nov. 10,5 % 7,2 % 5,5 % 5,3 % 8,9 % 8,0 % 8,2 % 7,3 % 5,6 % Ovenstående tabell viser at strykning av antall elektive operasjoner er gått ned fra 9.1 % ved begynnelsen av året til nå 5,6 % i nov. 08. Igjen fokus på området og de tiltak som er satt i verk ser ut til og ha hatt en effekt. 8. Andel henvisninger i BUP vurdert innen 10 dager 2008 Andel henvisninger i BUP vurdert innen 10 dager Andel henvisninger i BUP 1. tertial 2. tertial vurdert innen 10 dager 77,6 % 83,4 % Sept. Okt. Nov. 84,4 % 75,8 % 83,7 % Dette er ett av de områdene helseforetaket ikke har klart å innfri kravet fra departement og regionalt helseforetak. 9. Sykefravær Sykefravær 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Måneder Res Res Som det fremgår av ovenstående tabell har sykefraværet så langt i år vært lavere i 10 av 11 måneder sammenlignet med i fjor. Akkumulert så langt i år er sykefraværet på 7,6 % mot 8, 4 % i fjor på samme tid. Målsettingen var å redusere sykefraværet med 10 %. Målet er nådd. Dette må sies å være meget positivt for arbeidsmiljøet i Helse Nord-Trøndelag

12 Alle de ni (9) styringsvariablene er krav som er satt i styringsdokumentet/foretaksmøteprotokoll og som er nivåsatt. De øvrige styringskrav er kommentert med henvisning til orginale punkter i styringsdokumentet eller opprinnelige punkter i foretaksmøteprotokollen av 08.februar 08. Punkter i styringsdokumentet som kommenteres spesielt; med henvisning til opprinnelige punkter i styringsdokumentet til Helse Nord-Trøndelag av 2008: Tjenestene skal virke Alle avdelinger er forespurt om rapporteringsrutiner til medisinske kvalitetetsregistre og alle tilpliktede helse- og personregistre. Ut fra dette synes styringskravet for Helse Nord-Trøndelag oppfylt Tjenestene skal være trygge og sikre Foretaket skal rapportere uønskede hendelser til Nasjonal enhet for pasientsikkerhet. Dette pålegget ansees i varetatt gjennom de melderutiner som er nedfelt i kvalitetssystemet. Meldinger går fra avdelinger til Kvalitetsutvalget som videremelder til Helsetilsynet. HNT har opprettet klinisk etisk komite i 2008 Indikatorer: Andel tvangsinnlagte i psykisk helsevern (2008) : 17.1% Andel NPE-saker hvor pasienten har fått medhold i erstatningskravet (2007): 37% Tjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse Foretaket har opprettet eget brukerutvalg. Utvalget arbeider aktivt. Leder for brukerutvalget har møte- og talerett i foretaksstyret Den samiske befolkningens særskilte behov er tatt opp som egen sak i foretakstyret. Foretaket har kontraktfestet og finansiert ordning for tolketjenester generelt. Indikator: Alle ventetider på sykehusvalg.no er oppdatert siste 4 uker ( og ) Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende Alle kommuner i foretakets nedslagsfelt er omfattet av en basisavtale for samhandling. Det er knyttet en egen avvikssmeldingsordning til avtalen, som følges opp av kvalitetsutvalget. Det er opprettet et samarbeidsutvalg mellom kommunene og foretaket. Det arrangeres hvert år i januar en samarbeidskonferanse Indikatorer: Andel epikriser innen 7 dager: 65% Korridorpasienter: 2.8% akk. Andel pasienter tildelt individuell plan registreres ikke. Rehabiliteringsavdelingen har innført rutine om at alle pasienter skal informeres om retten til individuell plan Tjenestene skal utnytte ressursene på en god måte 12

13 De siste to årene har det vært arbeidet strukturert og målbevist for god ressursutnyttelse. Det har vært et overordnet fokus på sammenhengen mellom aktivitet og ressursutnyttelse. Tradisjonelt har også våre sykehus hatt mest fokus på kostnadskontroll og mye energi har vært brukt til å forklare avvik. På foretaksnivå har Helse Nord-Trøndelag etablert faste oppfølgingsstrukturer hvor det avvikles månedlige møter med alle klinikker hvor helhetlig perspektiv i forhold aktivitet, oppfølging av planlagte tiltak, oppfølging av avvik har vært fokus. Sentralt i dette systemet står deling av kunnskap og støtte slik at alle skal ha muligheter for å lykkes. Totalt sett har dette bidratt til en bedre resursutnyttelse, bedre samhandling og en felles kunnskap om hva som bidrar til positive løsninger. I og med at sykehus er komplekse organisasjoner, tar slike endringsprosser tid og det er viktig å ha langsiktige perspektiv. Et godt økonomisk resultat i 2008 samt gode tall på mange indikatorer må kunne tilskrives at foretaket ser positive resultater av denne omleggingen av styringsmodellen. Når det gjelder enkelte områder som trekkes fram i årlig melding, har Helse Nord-Trøndelag gjennomført aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging i hele organisasjonen. Fra og med 2007 omfattet dette alle yrkesgrupper. Systemet vurderes kontinuerlig og har stadig potensialer for forbedring. Som organisasjonsutviklingstiltak er dette et av de store løft som er gjennomført i Helse Nord-Trøndelag. Målet er nettopp å utnytte ressursene på en slik måte at enhver enhet til enhver tid har riktig bemanning i forhold til den aktivitet som er planlagt. Særlig i forhold til ferieavvikling er resultatene åpenbart positive. Når det gjelder sykefravær har vi fortsatt en vei å gå for å oppnå det langsiktige målet om 6 %, men utviklingstrenden er positiv i og med at tallene har vist jevnt fallende trend med tall under 7 % i siste halvår Målet om 10% reduksjon er tilnærmet oppnådd. Vårt foretak har fortsatt høyest andel deltidsansatte i Helse Midt-Norge. I 2008 ble det gjennomført en omfattende kartlegging i forhold til utfrivillig deltid. Svarprosenten i undersøkelsen var lav til å kunne trekke valide konklusjoner i forhold til problemstillingen. I forhold til de 80 ansatte som har meldt tilbake at de arbeider ufrivillig deltid, har vi ennå ikke lykkes med å finne løsninger for disse, men dette er en høyt prioritert oppgave i Når det gjelder arbeidet med å forhindre uførhet og tidlig pensjonering er dette en av de viktigste målsetningene for IA-arbeidet i tillegg til å redusere sykefraværet. De virkemidler som systemet gir benyttes aktivt og foretaket er fornøyd med innsatsen som gjøres på dette området. Det arbeides fortsatt med å finne bedre systemer for intern omplassering i andre avdelinger og dette vil være prioritert i Så langt har vi ikke sett det hensiktsmessig å lage egne planer for dette området. Styret i Helse Midt-Norge RHF fattet i mai 2008 vedtak angående seniorpolitikk i foretakene. Her ble det trekt opp retningslinjer og rammer for det seniorpolitiske arbeidet i hele helseregionen. Helse Nord-Trøndelag jobber med å finne tiltak som ligger innafor de rammer og retningslinjer som Helse Midt- Norge har vedtatt. Dette vil bli implementert i Tjenestene skal være tilgjengelige Styringskravet er oppfylt gjennom rapporteringsrutinene Prioritering Foretaket skal sikre et likeverdig tilbud. Helse Nord -Trøndelag har en høy andel innvilgelse av rett til helsehjelp. Vi ønsker å avvente resultatet av det nasjonale arbeidet med å utvikle retningsgivende prioriteringskriterier for de forskjellige fagområder. 13

14 Disse blir implementert våren 2009 etter regionale møter. De nasjonale retningslinjer må implementeres i de enkelte klinikkers praksis Indikatorer: Andel rettighetspasienter: >90% Andel registrerte frist brudd: > 0.1% 3.4 Nøkkeldata Foretaket har levert fullstendige og korrekte data i samsvar med den til enhver tid gjeldende rapporteringsmal. Dette fremgår også av denne melding Lokalsykehus Foretaket har en aktiv rolle i et sømløst helsevesen. Flere tjenester er desentralisert bl.a gjennom DPS i Stjørdal og Kolvereid, DMS i Stjørdal, desentralserte poliklinikker bl.a i gynekologi, revmatologi, indremedisin, psykiatri. Foretaket har i 2008 etablert en egen klinikk for prehospitale tjenester for bedre å møte utfordringene ved akuttinnleggelser og samordning av syketransport. HNT har høsten 2008 i samarbeid med INVEST-kommunene utredet et forprosjekt for et distriktsmedisinsk senter i Inn-Trøndelag (Steinkjer) Tiltak for oppfølging: Foretaket skal gjennomføre vaktsamarbeid innen radiologi i samsvar med vedtak i styret for Helse Midt- Norge. I brev fra direktøren til HMN datert er det listet opp en rekke planlagte tiltak for å trekke veksler på samarbeid mellom de to avdelingen i foretaket. Disse tiltak er gjennomført, bl.a teknisk tilrettelgging, beskrivelse av bilder, samarbeid om bakvakt, vakt i ferieperioder. Disse tiltak vil bli videre ført og utviklet Overgang til en felles vakt ansees ikke faglig hensiktsmessig og gir heller ikke vesentlig økonomisk besparelse Spesialisthelsetjeneste for eldre Ved begge sykehus er det etablert seksjoner for geriatri ved de indremedisinske avdelinger, til sammen 3 legestillinger. Styringskravet om kompetanseøkning er oppfylt. Det er ikke etablert tverrfaglige geriatriske team som skal drive utadrettet virksomhet mot kommunehelsetjenesten. Vi arbeider for å oppfylle styringskravet i Psykisk helsevern Alle mål satt i styringsdokumentet under dette punkt for 2008 er nådd og alle tiltak er realisert. Dette med unntak av ventetid til vurdering innen BUP som skal være mindre enn 10 dager. Her er det 83 % av de som henvender seg som blir vurdert innen 10 dager ved siste måling.(nov.) Antall årsverk for psykologer: 35 (inkl. både psykologer og psykologspesialister) pr innb: 2,7 Fordeling mellom DPS og Sykehus: DPS: 15% Sykehus: 85% Antall årsverk for psykiatere: 23 (ass.leger og turnuskandidater er ikke medregnet) Pr innb: 1,8 Fordeling mellom DPS og Sykehus: DPS: 15% Sykehus: 85% 14

15 Antall DPS som har etablert ambulant virksomhet: 2 av 2 = 100% Antall DPS som har etablert egne ambulante team: 0 av 2 = 0% Rehabilitering og habilitering I Nord-Trøndelag er det utviklet en modell for samhandling mellom kommuner, sykehus (habilitering voksne- og barn, rehabiliteringsavdeling), NAV(hjelpemiddelsentral) og Statped. Tiltaket følges opp gjennom en egen koordinerende enhet. Eget nettsted. Gjennom et eget prosjekt i 2008 er 4 rehabiliteringsinstitusjoner knyttet opp mot helseforetaket, med et felles inntakskontor. I regi av dette prosjektet er det også under utarbeidelse flere pasientforløpsmodeller for rehabilitering, bl.a KOLS og ortopedi (hofteopererte) Kapasieteten ved foretakets rehabiliteringsavdeling ble økt fra 12 til 15 plasser fra Tiltak for oppfølging: Ambulante rehabiliteringstjenester skal ivaretas som en del av lokalsykehusfunksjoner Dette styringskravet er oppfyllt for habiliteringstjenestene for barn og voksne. For rehabiliteringsdelen er det bare delvis oppfyllt. Det ble planlagt opprettet et ambulant team for rehabilitering knyttet til sykehuset Namsos. Dette kunne ikke realiseres innenfor de økonomiske rammer for Nasjonale strategier på kreft, diabetes, KOLS, tiltak innen smertebehandling Styringskravet om en plan for smertebehandling er ikke oppfylt. Årsaken til dette er at foretaket avventer en regional plan for hvordan dette tilbudet skal organiseres og samordnes. Foretaket har opprettet palliativt team ved Sykehuset Levanger og det en ansatt anestesilege ved Sykehuset Namsos som sammen med sykepleier skal opprette palliativt team ved Sykehuset Namsos i løpet av våren Pasienter med kreftrelaterte smerter ivaretas gjennom dette. Foretaket gir også et tilbud til en rekke pasienter med kroniske smerter gjennom tverrfaglige rygg- og nakkepoliklinikker ved begge sykehus I Nord-Trøndelag er det etablert tilbud om lysbehandling for pasienter med psoriasis i Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Det er videre satt i gang planlegging av ett tilbud i Rørvik, for å dekke Nærøy/Vikna området. Nord-Trøndelag psoriasisforbund har et nært samarbeid med hudspesialistene i fylket og er informert om ekstrabevilgningen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Rusteamene ved Sykehuset Namsos og ved Sykehuset Levanger har ambulant virksomhet som en del av sitt tilbud. De tverrfaglige teamene som jobber ved Sykehuset Levanger benytter også kontorer på DPS Stjørdal og ved poliklinikken i Steinkjer ved behov. Lavterskeltilbudet Familieambulatoriet er etablert ved Sykehuset Namsos og skal videreføres i hele fylket. (Tilbudet er omtalt annet sted i Årlig melding.) Handlingsplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling gjennomføres som planlagt. Avdeling for rusrelatert psykiatri(arp) samarbeider med Rusforetaket og Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Helse Nord-Trøndelag om pårørende opplæring. Foretaket har få gravide rusmiddelavhengige som er i legemiddelassistert rehabilitering. (LAR) De få som behandles i Helse Nord-Trøndelag blir registrert her. Øvrige går i hovedsak til Lade behandlingssenter. 15

16 3.5.9 Kvinnehelse Helse Nord-Trøndelag har inngått avtaler med 12 kommuner i fylket om svangerskapskontroll. Dette for å sikre faglig kompetanse, risikovurdering og kontinuitet i oppfølgingen av gravide. Videre er det opprettet spesialistpoliklinikker innafor gynekologi både på Stjørdal DMS og ved poliklinisk tilbud på Steinkjer. Her foregår også svangerskapskontroll Organdonasjon og transplantasjoner Helseforetaket har innfridd alle mål og tiltak som er satt i styringsdokumentet på dette punkt for Sykehuset Levanger. Det jobbes med å verifisere om alle mål og tiltak kan realiseres på Sykehuset Namsos. Dette vil bli fulgt opp via donoransvarlig lege i Smittevern og beredskap Ingen mål og tiltak for Langsiktig mål ivaretas gjennom kvalitetssystemet for foretaket og analyser med derpåfølgende tiltak skal ivaretas herigjennom Behandling av pasienter med sykelig overvekt Alle mål og tiltak er realisert!! 4. Forskning Forskning og utvikling Helse Nord - Trøndelag har produsert 33 artikler og er det foretaket i Helse Midt Norge (med unntak av St. Olav Hospital) som produserer flest artikler. Det er avlagt to doktorgrader i For å inspirere og legge til rette for forskning og fagutvikling legges det vekt på langsiktig og strategisk kompetanseheving. FoU avdelingen arrangerer årlig grunnleggende kurs i litteratursøk (Søk), og forskningsmetode og -formidling (Gruff). Det er etablert tilbud om forskningslunsj en gang per måned. I Strategisk plan for Fagutvikling/kompetanseutvikling anbefales det å styrke fagutviklingen, spesielt innenfor kirurgisk og medisinsk klinikk. Den første av 4 planlagte fagutviklingskoordinatorer er ansatt. Det foregår for lite tverrfaglig, pasientnær klinisk forskning. Det er derfor etablert stillingsbank med formål å frikjøpe forskere i klinikkene. På denne måten kan man kvalitetssikre og følge opp planlagte og pågående prosjekter. Det er et mål å øke denne stillingsbanken slik at man kan finansiere 3 stipendiatstillinger innenfor prioriterte områder. Ressursbruk Estimerte kostnader til FoU (innrapportert til NIFU-STEP i 2008) er 16,745 mill. og utgjør 0,91% av regnskapets bruttoutgifter 5. Utdanning av helsepersonell. Når det gjelder utdanning av helsepersonell, har helseforetaket oppfylt sine planer og forpliktelser når det gjelder praksis- og studentplasser for ulike helsepersonellgrupper. I 2008 har det vært arbeidet med reformen i forbindelse med innføring av helsefagarbeidere. Det er konkludert med at det ikke opprettes egne lærlingeplasser, men det vil fra høsten 2009 tilbys praksis i sykehus for de helsefagarbeidere som ønsker dette. Når det gjelder ambulansefaget har foretaket hatt arbeidsgiveransvaret for alle lærlinger som er utplassert hos de private driverne. Det arbeides for øvrig med å bedre kvaliteten på turnustjenesten for leger etter at evalueringsrapportene i periode ikke har vært så gode som ønskelig. 16

17 6.Opplæring av pasienter og pårørende Foretaket har etablert Lærings- og mestringssenter med virksomhet ved begge sykehus. Det er etblert et nært samarbeide mellom LMS, de enkelte avdelinger og pasientorganisasjonenen Midler fra Helse Midt-Norge gjorde det mulig for LMS å gjennomføre tiltak innen helsepedagogikk i Dette inkluderte både temadag og kurslederkurs. Opplegget ble gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag. Målgruppen var gruppeledere og brukere som bidrar med sin kompetanse i pasient- og pårørende opplæring. I tillegg til at de enkelte avdelingene i Helse Nord-Trøndelag har sine egne opplegg for opplæring av pasienter og pårørende gjennomførte Lærings- og mestringssenteret en rekke kurs, temadager/kvelder, treffpunkt og gruppeopplæringer. Det ble gjennomført flere prosjekt som Familieprosjektet (omtalt annet sted i Årlig melding), Skipper på egen skute mfl. Gruppeopplæringene arrangeres både for pasienter og pårørende. Her kan nevnes opplæring som; diabetes, osteoporose, hjertesykdom, hjerneslag, lungerehabilitering, rygg- og nakke, kroniske smerter, sjøgren syndrom, mestringsgruppe, brystopererte m.v I regi av LMS ble det registrert 1169 personer på ulike opplæringstiltak i Eiendom Nivået på avskrivningsmidler til vedlikehold og rehabilitering av bygningene har ikke gjort det mulig å imøtekomme kravene fra brukerne, og delere av bygningsmassen har et vedlikeholdsetterslep. Dette etterslepet er knyttet til både bygninger og til tekniske anlegg, og i deler av bygningsmassen er det problemer å ivareta krav til inneklima. Det er arbeidet med å styrke sikkerheten ved å etablere adgangskontroll til foretakets bygninger. Inneværende år er det etablert adgangskontroll på alle innganger (skallsikring) ved sykehuset Namsos samt i enkelte innvendige soner i bygget. I løpet av året er det effektuert salg av 32 personalboliger og 20 hybler på Namsos samt tre personalboliger på Levanger. Det arbeids med å forberede salg av Overhallsvegen 19 B (Brunosten) på Namsos. For å gjøre eiendommen omsettelig er det søkt om endret planformål og ny veiadkomst til bygget. Med bakgrunn i vedtak gjort av styret i Helse Midt-Norge er det i løpet av 2008 etablert et regime for intern husleie for å skape større kostnadsbevisthet ved bruk av areal. Det er ikke gjennomført nevneverdig rehabilitering eller utvikling av bygningsmassen i 2008 på grunn av manglende tilgang på investeringsmidler. Som et ledd i å energieffektivisere driften på Namsos er det ved utskifting av autoklaver, kokegryter og oppvaskmaskin anskaffet utstyr med intern damp produksjon, og sentral damproduksjon er avstengt. Driftspersonell har i løpet av året hatt fokus på optimalisering av de tekniske anleggene for å opprettholde det lave energiforbruket i foretakets bygninger. 4.2 Kommentarer i forhold til foretaksprotokollen: (Foretaksmøte av ) med henvisning til orginalpunktene i foretaksprotokollen Samordning av stabs- og støttefunksjoner. Helse Nord-Trøndelag har deltatt aktivt både nasjonalt og regionalt i forhold til det nasjonale stabs-og støtteprosjektet. Prosjektene, som er begrenset til vurdering av nye systemer innenfor regnskap og Personal/HR, er i ulike faser. Når det gjelder Personal/HR er det startet et arbeid i regional regi som ledes 17

18 av Helse Nord-Trøndelag. Arbeidet skal munne ut i en anbefaling hvorvidt Helse Midt-Norge skal ta i bruk opsjon på systemene som er valgt som nasjonal løsning. Helse Nord-Trøndelag har en sentral rolle ift utvikling av kravsspesifikasjon og innføring av nytt økonomi og logistikksystem. Dette er et arbeid vi har deltatt i både på nasjonalt og regionalt plan. Arbeidet vil fortsette i Oppfølging av sykefravær og tiltak for inkluderende arbeidsliv er kommentert i forhold til styringsdokumentet (jfr. Avsnitt ovenfor) I forhold til registrering av helsepersonells bierverv i administrative systemer, er ikke ny systemløsning ennå på plass og implementering i Helse Nord-Trøndelag vil skje i løpet første kvartal i : Reduksjon av antall deltidsstillinger er kommentert i avsnitt ovenfor Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn og språkkrav til utenlandsk helsepersonell. Foretaket tilstreber å ha en offensiv holdning til å rekruttere mennesker med innvandrerbakgrunn. Det tilstrebes intervju iht til de retningslinjer som gjelder. Hovedtyngden av søknader i disse kategoriene omfatter helsepersonell som søker fra utlandet, og det er få søkere pr år som kommer fra Norge. Helseforetaket har ennå ikke funnet gode systemer for å rapportere tilbake om utviklingen på dette området, men tar sikte på etablere slike systemer i samarbeid med Helse Midt-Norge. Når det gjelder språkkrav legger foretaket aktivt til rette for språkopplæring både som del av rekrutteringsprosessen og etter tiltredelse når behovet tilsier dette. Det rekrutteres bl.a. leger fra Polen hvor språkutdanning foretas i hjemlandet før tiltredelse. Som følge av redusert innleie fra firma, er antallet vikarer med fremmedspråklig bakgrunn redusert i Lederutvikling. Helse Nord-Trøndelag har i 2008 hatt ledere både i nasjonalt og regionale lederprogrammer. Høsten 2008 deltar foretaket i et regionalt arbeid som utformer en ny modell for lederutvikling som også omfatter tiltak som skal gjennomføres i det enkelte foretak. Modellen er nært knyttet opp mot Strategisk plan for HRområdet. Dette programmet vil realiseres lokalt i Kompetanseutvikling. Det er kompetanseplaner på plass innenfor mange avdelinger. Det arbeides kontinuerlig for at dette skal være på plass på alle enheter. Det er i tillegg utarbeidet en kompetanseplan på foretaksnivå med særlig vekt på sykepleiergruppen. Organisering av arbeidet med kompetanse i foretaket vil fra nå av skje gjennom et nettverkssamarbeid ledet fra Personal/HR-avdelingen Arbeidsmiljøforbedring. Av sykehusforetakene i Midt-Norge hadde Helse Nord-Trøndelag høyest svarprosent på vel 79 % ved den store arbeidsmiljøundersøkelsen i Helse Midt-Norge i Det er etablert et strukturert oppfølgingsarbeid som innebærer at alle enheter skal gjennomføre tilbakemeldingsmøter hvor resultatene gjennomgås og hvor tiltak for forbedring beskrives. Det er etablert et nettverk med prosseskonsulenter som bistår lederne i dette arbeidet. Alle avdelinger er pålagt å rapportere tilbake til direktøren innen

19 på status i forhold oppfølging av arbeidsmiljøet. For avdelinger med særskilte utfordringer er det utviklet et program som tilbys med tanke på forbedringsarbeid, konfliktløsning og bedre samhandling. Det er også etablert systemer som ivaretar enkelt medarbeidere som krever ekstra oppfølging. 4.3 Tildeling til prosjekt/øremerkede midler HNT er nylig tildelt kroner fra HOD til forprosjekt for utredning av grunnlag for intermediærenhet i Namdalsregionen. Resultatet av denne utredningen vil avklare om og evt. i hvilket omfang det kan være aktuelt med en intermediærenhet i Namdalsregionen. Brukt 2008: kroner Rest, overført til 2009: 0 kroner Barne- og familieklinikken v/ barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og psykiatrisk klinikk har i fellesskap søkt departementet og fått tildelt midler knyttet til et langtidstilbud til barn 0 6 år og deres foreldre. Prosjektet som er kalt Ambulatoriet i Nord-Trøndelag, er rettet mot psykisk sykdom og rusrelatert problematikk for familier med barn i aktuelle aldersgruppe. Ambulatoriet skal møte behovet for individuell, helhetlig og langsiktig behandling for følgende målgrupper. Barn 0-6 år som har foreldre med psykiske lidelser og eller rusproblemer Mødre og fedre som er i risiko for å utvikle rusproblemer alkohol eller illegale rusmidler Mødre som mottar psykofarmaka under svangerskapet Mødre og fedre som har kjent psykisk lidelse og eller rusrelaterte problemer Mødre og fedre med tidligere rusmiddelrelatert problematikk som trenger bistand til å opprettholde rusfrihet Ambulatoriet organiseres som et utviklingsprosjekt over 6 år administrativt tilknyttet Barne- og familieklinikken. Brukt 2008: 1,2 mill kroner Rest, overført til 2009: 2,2 mill kroner 19

20 DEL III STYRETS PLANDOKUMENT I kapittel 5 redegjøres på mer generelt grunnlag for de utviklingstrekkene en ser og de forventede ressursmessige konsekvensene av dette i form av økonomi, personell og spesialkompetanse. Kapittel 6 redegjør for styrets planer for å møte utviklingen i de par, tre nærmeste årene. Helse Nord-Trøndelag legger Helse Midt-Norges strategier til grunn og går i denne delen inn på utviklingstiltak innenfor rammene av strategiene. 5 Utviklingstrender og rammebetingelser 5.1 Økonomiske rammeforutsetninger Grunnlag og prioriteringer Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2009 gitt føringer for hva som skal prioriteres i sykehusenes drift i HMN har videreført disse retningslinjene i sine bestillinger til de enkelte HF-ene. Med utgangspunkt i vedtatte reviderte inntektsmodell for helseforetakene i Midt-Norge har HNT fått en inntektsramme som forutsettes å sette oss i stand til å levere de tjenester som er bestilt. Når det gjelder prioritering av aktivitet i 2009, er det en generell føring om at det forutsettes en sterkere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn innen somatikk. Forslag til statsbudsjett for 2009 signaliserer en økning i somatisk virksomhet fra 2008 til 2009 på 1,5 %. Dette gjelder både for innlagte pasienter (målt i DRG-poeng) og poliklinisk aktivitet. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har bestemt at HMN skal levere et økonomisk resultat på 0 i Videre har regionen fått en entydig bestilling på aktivitet knyttet til DRG-poeng og polikliniske inntekter. Gjennom bestillerdokumentet for 2009 vil departementet kunne stille ytterligere krav til resultat, aktivitet og/eller kvalitet for Det vil kunne oppstå konflikt mellom prioriterte satsingsområder og kravet om å levere et resultat i samsvar med gitte økonomiske resultatkrav for I en slik målkonflikt oppfatter vi at kravet til økonomisk resultat er det overordnede i

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.2 1 Innhold DEL I Innledning... 3 1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag - status og retning

Helse Nord-Trøndelag - status og retning Helse Nord-Trøndelag - status og retning Presentasjon til formannskapet i Levanger 27. februar 2008 Arne Flaat Hovedoppgaver Undersøke og behandle pasienter Undervise Forske Lære opp pasienter og pårørende

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/533 Dato for styremøte 7.1.2015 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Utvikling av sykehus i Norge

Utvikling av sykehus i Norge Utvikling av sykehus i Norge Politiske og økonomiske føringer Statssekretær Arvid Libak Regionrådet for Sør-Østederdal, Elverum den 2.2.07 Soria Moria-erklæringen: Regjeringen vil Styrke sykehusenes økonomi,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital Overordnet strategi for St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim - er integrert med NTNU og en arena for utdanning og forskning i nært samarbeid med utdannings- og helseinstitusjoner

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport 2008

Internrevisjonens årsrapport 2008 Internrevisjonens årsrapport 2008 Stjørdal 21. januar 2009 INTERNREVISJONEN Internrevisjonens rapport nr. 2009-01 Revisjonsperiode: 2008 Virksomhet: Oppdragsgiver: Rapportansvarlig: Internrevisjon Styret

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styrerapporter HR september 2008

Styrerapporter HR september 2008 Styrerapporter HR september 2008 Teritalsrapport mai-august Tertialrapporten er bygd opp med fokus på følgende tema 1. Månedsverk 2. Fravær inklusive sykefravær 3. Andel deltidsansatte Månedsverk. Mål:

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her.

Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her. Funksjonskontoplan for 2009 400 Administrasjon Basert på de gamle funksjonene 400, 410 og 420 Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her. HF-kostnader til administrasjon fordeles

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 42/08 Budsjett 2009 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge 25.11.2008 42/08 HF Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Sissel

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Helse Finnmark der sola aldri går ned...

Helse Finnmark der sola aldri går ned... Helse Finnmark der sola aldri går ned... Klinikk psykisk helsevern og rus DPS-konferanse i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak v/klinikksjef Inger Lise Balandin

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styring. Ledelse og struktur

Styring. Ledelse og struktur Styring. Ledelse og struktur Deltagere på topplederprogrammet fra HMN 210109 Forebygge Omsorg Helbrede Lindre Verdier: rygghet Respekt Kvalitet 1 Stortinget Lovgivende nivå Øverste politiske nivå Nasjonal

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF).

400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF). Funksjonskontoplan for 2007 400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF). 410 Servicefunksjoner Her føres

Detaljer

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010 Dialogmøte Helse Nord-Trøndelag 9. mars 2010 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 09.11.10 86/10 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor Mollan

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge HelsIT 2007 Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge Bård Hofstad Direktør Prosjekter og Teknologi Trondheim 26.09.07 Status omstilling i Helse Midt-Norge Årlige regnskapsførte underskudd + budsjett og estimat

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet SAKSFREMLEGG Sak 42/12 Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 20.12.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/2994-9 Arkiv: 123 Innstilling 1.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer