Presentasjon av. Levanger Brann- og Feiervesen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av. Levanger Brann- og Feiervesen."

Transkript

1 Presentasjon av Levanger Brann- og Feiervesen.

2 ORGANISASJONSPLAN LEVANGER BRANNVESEN Idar P. Lundemo BRANNSJEF BRANNSJEF årsverk årsverk FOREBYGGENDE FOREBYGGENDE AVD. AVD. BEREDSKAP BEREDSKAP AVD. AVD. Terje Rennan AVD.LEDER AVD.LEDER FOREBYGGENDE FOREBYGGENDE STEDFORTREDER STEDFORTREDER FOR FOR BRANNSJEF BRANNSJEF årsverk årsverk Øystein Haugan AVD.LEDER AVD.LEDER BEREDSKAP BEREDSKAP årsverk årsverk Ole Jørgen Næss FEIERMESTER FEIERMESTER årsverk årsverk Tronn Sæternes BRANNINGENIØR BRANNINGENIØR årsverk årsverk DAGLAG DAGLAG 5 5 MANNSKAP MANNSKAP 5 5 årsverk årsverk Frode Skjerve Lund Marius Borgan FAGARBEIDERE FAGARBEIDERE 2 2 årsverk årsverk Knut Robert Staahl FEIERLÆRLING FEIERLÆRLING 5 5 UTRYKNINGSLEDERE UTRYKNINGSLEDERE DELTIDSMANNSKAP DELTIDSMANNSKAP Brannstasjoner Brannstasjoner på på Levanger Levanger og og Ytterøy Ytterøy

3 ORGANISERING AV BEREDSKAP Daglag Utrykn.leder Sjåfør Røykd.leder 2 Røykdykkere Vaktstyrke: 3 mann Lederstab: 4 mann Vikar: mann Ytterøy Utrykn.leder Sjåfør 2 Røykdykkere 7 Mannskaper Lag Lag 2 Lag 3 Lag 4 Overbefal Utrykn.leder Sjåfør 3 Røykdykkere Overbefal Utrykn.leder Sjåfør 3 Røykdykkere Overbefal Utrykn.leder Sjåfør 3 Røykdykkere Overbefal Utrykn.leder Sjåfør 3 Røykdykkere OPPMØTETID; Dag/ukedag: min Dag/ utenfor arb.tid: 4 min Natt: 6 min KJØRETID; BEREGNER I MIN PR. KM (Avhengig av være og kjøreforhold) INNSTATSTID; OPPMØTETID + KJØRETID +ARNESTED FOR BRANN/ FORBEREDELSE PÅ ULYKKESSTED Hva kan en forvente av brannvesenet Mannskaper Kunnskap/Håndtering av ulykke Utstyr Vaktberedskap; Kontinuerlig dreiende vakt for deltidsmannskap Kasernert dagstyrke (8 5 3 )

4 INFORMASJON OM BRANNVESENET Navn: Adresse: Besøksadr.: Levanger brann- og feiervesen Postboks 3, 76 LEVANGER Moan, Levanger Tlf. brann Navn / Telefonliste: Brannsjef Idar P. Lundemo Varabr.sjef / Leder foreb.avd.terje Rennan Branning./avd.ing. Tronn Sæternes Leder beredskap Øystein Haugan Feiervesenet Ole Jørgen Næss Avstand til objektet Ca. km Utrykningstid dagtid: Daglag (i ord. arb.tid) ; ( min oppmøte + ca. min pr.km) Ca. min Deltid (utenfor arb.tid); (4 min oppmøte + ca. min pr.km) Antall mannskaper: Levanger: 2 mann + 4 overbefal Ytterøy: mann Organisering (vaktlag) Levanger: Daglag; 5 mann på dagtid (hverdager i arb.tiden) Døgnkontinuerlig dreiende vakt; 4 lag â 5 mann + overbefal Ytterøy: Ingen lovpålagt vaktordning Materiell: Brannbil : Vanntank 3 l, røykdykkerutstyr, slangemateriell, lysutstyr, pumpeutstyr, motorsag, håndverktøy, feieutstyr, sambandsutstyr, redning-/frigjøringsutstyr, utstyr for oppvarming av biler, utstyr restverdiredning osv. Brannbil 2: Vanntank 25 l, røykdykkerutstyr, slangemateriell, lysutstyr, pumpeutstyr, motorsag, håndverktøy, feieutstyr, sambandsutstyr, redning-/frigjøringsutstyr, utstyr for oppvarming av biler, utstyr restverdiredning osv Tankbil: Vanntank 6 l, bærbar pumpe, slangemateriell Stigebil: Ytterøy: Stige/kurv max h.o.h 27 meter, vannkanon, røykdykkerutstyr, slanger Vanntank 24 l, røykdykkerutstyr, slangemateriell, lysutstyr, pumpeutstyr, motorsag, håndverktøy, feieutstyr, sambandsutstyr, redning-/frigjøringsutstyr,utstyr restverdiredning osv. Annet: Brannmeldinger varsles via Nord-Trøndelag alarmsentral (Namsos). Følgende opplysninger er VIKTIG å konkretisere; Hvilken kommune det ringes fra, navn på sted, navn på innringer, telefonnummer, enkleste kjørerute/evt. møte brannvesenet på kjent plass osv.

5 ANTALL UTRYKNINGER LEVANGER BRANNVESEN Pr Brann i bygning Uhell farlig gods Pipebrann Unødig alarm Trafikk-/tog ulykke Annen brann Brann i Bil/traktor/tog Skogbrann 5 Brann i gress / kratt Brannhindrende tiltak Campingvogn / telt Vannskade 2 Akutt forurensning 3 Annen assistanse Falsk alarm Annet 2 5 Sum utrykning

6 (oppdatert..28) OMKOMNE I BRANN Menn Kvinner Barn (<6 år) Totalt Menn Kvinner Barn ((< 6 år) Totalt Pr. 9/ Pr. 9/-8 2 Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

7 NØDNUMMER Brann Politi 2 Ambulanse 3 Alarmsentralenes plassering; Brann: Brannvesenet på Namsos Politi: Operativ sentral politi, Steinkjer AMK: Sykehuset Namsos Viktige momenter; Hva har skjedd / situasjonsrapport Kommunenavn Navn på innringer samt telefonnummer Raskeste / naturlige kjørevei til ulykkesstedet (event. imøtekomme brannvesenet på kjent sted.

8 GJELDENDE LOVER, FORSKRIFTER OG VEILEDNINGER NB! Det anbefales at dette finnes hos den/de som har brannvernansvar i de enkelte bedrifter/organisasjoner Eksisterende bygg Lov om brann og eksplosjonsvern Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om brannfarlige varer Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Nybygg Lov om brann og eksplosjonsvern Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om brannfarlige varer Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) Plan- og bygningslov av 4.juni 985, revidert 997 Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 997 (TEK) REN veiledning til TEK Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) For tekniske anlegg kan det finnes særskilte forskrifter / temaveiledninger Brannalarmanlegg Sprinkleranlegg Røykventilasjon Brann i rekkehus

9 MYNDIGHETSFORDELING NYE BYGG Statlige etater EKSISTERENDE BYGG KRD/ Politi og Justisdep. Plan- og bygningsloven Brannstyret forbyr bruken av hele eller deler av objektet DSB Lov om brann- og eksplosjonsvern Kommunale etater Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest - Komm.styre - Brannsjef - Komm.styre - Brannsjef Opprettholde eller forbedre brannsikkerheten

10 FORSKRIFTER TIL BRANNLOVEN Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om brannfarlig vare Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om behandling av brannfarlig vare

11 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN Innhold Kapitel. Innledende bestemmelser. Formål 2. Saklig virkeområde 3. Stedlig virkeområde 4. Definisjoner Kapitel 2. Alminnelige plikter 5. Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke 6. Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold 7. Tiltak ved store arrangement 8. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Kapitel 3. Kommunens plikter og fullmakter 9. Etablering og drift av brannvesen. Dokumentasjon. Brannvesenets oppgaver 2. Fullmakter ved brann og andre ulykkessituasjoner 3. Særskilte brannobjekter 4. Ytterligere sikringstiltak og beredskap 5. Samarbeid mellom kommuner 6. Nødalarmeringssentral 7. Tjenesteplikt i brannvesenet 8. Politiattest Kapitel 4. Plikter i virksomhet 9. Sikkerhet i virksomhet 2. Sikkerhetsnivå i virksomhet med farlig stoff m.m. 2. Beredskapsplikt 22. Plikt til rapportering og oppfølging 23. Særskilt informasjonsplikt for virksomhet med storulykkepotensial 24. Innhenting av uttalelser fra befolkning rundt virksomhet som utgjør en storulykkesrisiko 25. Arbeidstakers plikt til å fremme sikkerheten

12 Kapitel 5. Krav til produkter 26. Formålstjenlige og betryggende produkter 27 Forskrifter om krav til merking m.m. Kapitel 6. Gebyr, kompensasjon og erstatning m.m. 28. Forskrifter om avgift, gebyr, betaslingssatser m.m. 29. Erstatning for deltagelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid 3. Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner Kapitel 7. Tilsyn, håndheving og sanksjoner m.m. 3. Sentral tilsynsmyndighet 32. Lokal tilsynsmyndighet 33. Tilsynsmyndighetens rett til å kreve opplysninger 34. Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m. 35. Tilsynsmyndighetens rett til innhente prøver 36. Tilsynsmyndighetens plikt til å avgi rapport 37. Pålegg og forbud mot bruk 38. Tilbakekall av produkter m.m. 39. Tvangsmulkt 4. Tvangsgjennomføring 4. Klage 42. Straff Kapitel 8. Avsluttende bestemmelser 43. Utfyllende forskrifter 44. Overgangsbestemmelser 45. Ikrafttredelse 46. Endring i andre lover

13 FOREBYGGENDEFORSKRIFTEN Innhold Kapitel. Innledende bestemmelser - Formål -2 Saklig virkeområde -3 Definisjoner Kapitel 2. Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter 2- Generelle krav til eier 2-2 Generelle krav til virksomhet/bruker 2-3 Rømning av personer 2-4 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg m.v. Kapitel 3. Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter 3- Dokumentasjon av sikkerhet 3-2 Brannvernleder 3-3 Opplæring og brannøvelser 3-4 Instrukser og planer m.v. 3-5 Vakt eller annen overvåkning 3-6 Unormal eller sterkt varierende risiko Kapitel 4. Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter 4- Personsikkerhet 4-2 Materiell sikkerhet 4-3 Slokkevann Kapitel 5. Kommunens brannforebyggende oppgaver 5- Samarbeid 5-2 Planer, rapportering m.m 5-3 Motivasjons- og informasjonstiltak 5-4 Vannforsyning 5-5 Atkomst for brannvesenet

14 FOREBYGGENDEFORSKRIFTEN (fortsettelse) Kapitel 6. Tilsyn 6- Varsel om tilsyn 6-2 Gjennomføring av tilsyn og saksbehandling 6-3 Hyppighet Kapitel 7. Tilsyn, håndheving og sanksjoner m.m. 7- Varsel om feiing og tilsyn 7-2 Gjennomføring av feiing og tilsyn 7-3 Hyppighet 7-4 Kontraktsutført feiing og tilsyn og egen feiing Kapitel 8. Andre brannforebyggende plikter 8- Arbeid som medfører risiko for brann 8-2 Bruk av ild utendørs 8-3 Brannfarlig avfall 8-4 Oppbevaring av giftige og etsende varer, komprimerte gasse og m.v. 8-5 Andre forebyggende plikter Kapitel 9. Omsetning og bruk av visse typer brannvernutstyr og apparater 9- Håndslokker og røykvarsler 9-2 Flyttbare apparater til oppvarming Kapitel. Avsluttende bestemmelser - Tilsynsmyndighet -2 Klage -3 Reaksjonsmidler -4 Fravik -5 Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser m.v.

15 FORSKRIFT OM BRANNFARLIGE VARER Følgende regnes som brannfarlige varer etter loven : Vare i flytende eller fast form som har et flammepunkt ved høyst + 55 C, og - uansett flammepunkt - motorbrensel og fyringsolje (brannfarlig væske). Gass som etter antennelse kan forbrenne i luft (brannfarlig gass). Annen vare enn de nevnte under punktene når Kongen fastsetter at den skal regnes som brannfarlig vare.

16 FORSKRIFT OM EKSPLOSIVE VARER Følgende regnes som eksplosiv vare etter loven : sprengstoff krutt tennmidler ammunisjon pyroteknisk vare

17 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Formålet med forskriften er: å fremme et godt og trygt arbeidsmiljø å bedre vernet mot helse og miljøskader å bedre vernet av det ytre miljøet mot forurensning, og fremme en bedre behandling av avfall ved at den som er ansvarlig for virksomheten, organiserer systematiske tiltak for å sikre at krav fastsatt i lover eller krav i henhold til lov eller forskrift blir etterlevd DSB s lover omfattes av internkontrollforskriften

18 FORSKRIFT OM SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID I VIRKSOMHETER Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner 4 Plikt til internkontroll 5 Innhold i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Krav til dokumentasjon (Skjema 8 pkt.) 6 Samordning 7 Tilsynsmyndighet 8 Dispensasjon 9 Klage Reaksjonsmidler Ikrafttredelse

19 INTERNKONTROLL INNEBÆRER AT VIRKSOMHETEN SKAL. sørge for at lover og forskrifter i helse,- miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontroll for å sikre at den fungerer som forutsatt. NB! UTHEVET PUNKT SKAL DOKUMENTERES SKRIFTLIG

20 FORMALITETER VED REGISTRERING AV SÆRSKILT BRANNOBJEKT Framgangsmåte: Forhåndsvarsel om registrering Sak/Vedtak Uttalerett Frist 3 uker Skriftlig uttale Til kommunestyre/ brannstyre /delegert til brannsjef Melding om registrering Klageinstans Klagerett Frist 3 uker Skriftlig klage Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet

21 HYPPIGHET AV TILSYN Tilsyn skal gjennomføres i alle typer særskilte brannobjekt med følgende Hyppighet (Forebyggendeforskriften 6-3). Objekt type A og B: Minst ên gang hvert år C: Minst ên gang hvert fjerde år Mellomliggende år erstattes av eiers egenkontrollsystem A-objekt: Sykehus, sykehjem, aldershjem o.l, hotell, overnattingssteder, barnehager, undervisningslokaler, forsamlingslokaler. B-objekt: Større forretningsbygg og næringsvirksomheter, håndtverksbedrifter, kraft- og teleog kommunikasjonssentraler, samfunnsviktige knutepunkter C-objekt: Kulturhistoriske bygninger Alternative tilsyn Tematilsyn Rømningsveier Korridorpasienter Oppfølging av øvelser i sykehus og sykehjem Omsorgsboliger Dokumentasjon Internkontrolloppfølging Egenmelding Objekter hvor det er dokumentert at brannsikkerheten er tilfredsstillende og det ikke er skjedd vesentlige endringer siden siste tilsyn Samordnet tilsyn Tilsyns myndighetene Brannvesenet, Det lokale el.tilsyn og Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn sammen. Da i hovedsak en verifikasjon av Helse- miljø- og sikkerhetsforskriften.

22 HVA ER ET SÆRSKILT BRANNOBJEKT Med brannobjekt menes: enhver bygning og ethvert anlegg, lager, område m.v. som er i bruk. Med særskilt brannobjekt menes: et brannobjekt som det stilles ekstra strenge krav til, fordi en brann her vil få ekstra store konsekvenser for mennesker og materiell. Ulike type objekter A-objekt Sykehus, sykehjem, aldershjem o.l, hotell, overnattingssteder, barnehager, undervisningslokaler, forsamlingslokaler. B-objekt Større forretningsbygg og næringsvirksomheter, håndtverksbedrifter, kraft- og teleog kommunikasjonssentraler, samfunnsviktige knutepunkter C-objekt Kulturhistoriske bygninger

23 DIMMENSJONERINGSFORSKRIFTEN Innhold Kapitel. Innledende bestemmelser - Formål -2 Saklig virkeområde -3 Pliktsubjekt -4 Definisjoner Kapitel 2. Administrative forhold 2- Samarbeid 2-2 Delegering 2-3 Årlig melding om brannvernet 2-4 Dokumentasjon 2-5 Brannsjefen og avdelingsledelse 2-6 Andre oppgaver for brannvesenet Kapitel 3. Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver 3- Samarbeid 3-2 Kapasitet, kompetanse og dimensjonering Kapitel 4. Organisering av beredskap og innsats 4- Samarbeid 4-2 Bistand 4-3 Reservestyrker 4-4 Utskriving 4-5 Mottak av nødmelding 4-6 Alarmering og utkalling 4-7 Etablering av samband 4-8 Innsatstid 4-9 Røyk- og kjemikaliedykking 4- Overordnet innsatsledelse 4- Midlertidige tiltak 4-2 Skogbrann 4-3 Øving og beredskap

24 DIMMENSJONERINGSFORSKRIFTEN (FORTS.) Kapitel 5. Dimensjonering av beredskap 5- Dimensjonering og lokalisering 5-2 Vaktlag og støttestyrke 5-3 Vaktberedskap 5-4 Antall vaktlag 5-5 Beredskap for høyderedskap og tankbil 5-6 Overordnet vakt Kapitel 6. Utrustning av beredskap 6- Utrustning til bekjemping og ulykkesinnsats 6-2 Personlig vern 6-3 Alarmerings- og sambandsutstyr 6-4 Særskilt utrustning til bruk ved ulykker med personskade 6-5 Materiell til bruk ved akutt forurensning og andre ulykker Kapitel 7. Opplæring og kompetanse 7- Kommunens plikter 7-2 Yrkesutdanning 7-3 Brannkonstabel 7-4 Feiersvenn 7-5 Operatør på nødalarmeringssentral 7-6 Forebyggende personell 7-7 Utrykningsleder 7-8 Leder beredskapsavdeling 7-9 Leder forebyggende avdeling 7- Overordnet vakt 7- Brannsjef Kapitel 8. Avsluttende bestemmelser 8- Tilsynsmyndighet 8-2 Fravik 8-3 Klage 8-4 Reaksjonsmidler 8-5 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

25 Regnskap for 27. Post Regnskap Budsjett Overskridelse/ Mindre forbruk Lønn Øvrige driftsutgifter Inntekt Resultat Detaljer. Overskridelse. Fast lønn 4 Div. lønn 5 Lønn utrykning/øvelse 36 Søndag/helg/nattillegg 5 Arbeidsgiveravgift Mindre forbruk. Beredskapsgodtgjørelse 35 Overtid 52 Pensjon 7 Ulykkeforsikring 4-6 Sum 522

26 Forslag til investering i planperioden Kjøp av brukt overbefalsbil ( HMS krav) kr. 35.,- Ny pumpe til tankbil Ytterøy kr. 8.,- Garasje for 3 feierbiler og 3 småbiler til brannv. Beredskapsutstyr ( varmesøkende kamera, redningspute - evakuering fra store høyder hvor en ikke kommer til med høydebil) kr. 25.,- Containerutstyr til krokløftbil ( tankbil ) kr. 4.,- 29. Kjøp av mannskapsbil 2 den gamle er 26 år (HMS krav) kr. 3.4.,- Ny tilhengerpumpe til Ytterøy kr. 2.,- 2. Skjærslokkeutstyr Ytterøy kr. 8.,- 2. Skjærslokkeutstyr Levanger kr. 8.,- Kjøp av brukt bil forebyggende avdeling kr. 2.,-

27 BILDER FRA UTRYKNINGSSITUASJONER KOLLISJON HEIRKRYSSET KOLLISJON GRÅMYRA

28 TANKBIL MED PROPAN, ÅSEN

29 REMA, TREKANTEN

30 BIL MED BRØDVARER, GRÅMYRA

31 MULE GJENBRUKSTORG

32 HUSBRANN, SKOGN

33 VOGNTOG I BRANN, MULE 7..26

34 GÅRDSBRANN LO GÅRD, ÅSENFJORDEN

35 BRANN I HATTREMGÅRDEN

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009

BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009 BEREDSKAPSKONFERANSEN 2009 BRANNFOREBYGGENDE ARBEID HVORDAN STYRE OG KONTROLERE EGEN RISKOPROBLEMATIKK IFT DAGENS REGELVERK KARL-HENNING LUND BRANN- OG REDNINGSETATEN OSLO JOBBER MED BRANNFOREBYGGENDE

Detaljer

Forskrift om organisering mm. av brannvesen

Forskrift om organisering mm. av brannvesen Forskrift om organisering mm. av brannvesen FOR-1995-05-03 nr 0405 Opphevet Tittel: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen ble

Detaljer

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN BRANNORDNING FOR HÅ KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Hå kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Brekstad 19.06.14 Johan Uthus Brannsjef Fosen brann- og redningstjeneste IKS 1. Formål ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet

Detaljer

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon.

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. 1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker

Detaljer

INNHOLD. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

INNHOLD. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). DATO: LOV-2002-06-14-20 DEPARTEMENT: JD (Justis-

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hva er nytt og hvilken betydning har det for folk flest, kommunen, bygningseiere og brukere av byggverk? Senioringeniør Lars Haugrud 23. oktober 2015 Ny forskrift om brannforebygging

Detaljer

BRANNORDNING FOR INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS

BRANNORDNING FOR INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS BRANNORDNING FOR INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS Dokumentasjon for Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Mosvik og Verran kommune A. FORMÅL ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet i kommunene Snåsa, Steinkjer,

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV

HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV NBLF HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV Grunnlag/dokumentasjon: Oversendelse fra DBE 27.02.2002 GENERELT Etter innføring av den nye brann- og eksplosjonsvernloven og

Detaljer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer FOR-1999-12-16 nr 1471 Opphevet Tittel: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) den 16. desember

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Byggteknisk vinteruke

Byggteknisk vinteruke Byggteknisk vinteruke Storefjell 2005 Eiers rolle/virksomhetens rolle, Myndighetenes krav og tilsynsrolle Trond Dilling senioringeniør Hvorfor så stort fokus på brannvern Vil byggverket og brannvernorganiseringen

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen Fra Mannskapet i Skaun brann- og redningstjeneste ved tillitsvalgt og verneombud Til Brannsjef Leif Harald Bremnes Børsa, 9. november 2016 Teknisk sjef Frøydis Aarnseth Aalbu Rådmann Jan-Yngvar Kiel Kopi:

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. eksplosjonsvernloven)

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. eksplosjonsvernloven) Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets

Detaljer

Organisering av legevakt Bryter kommuner og AMK sentraler forskrifter?

Organisering av legevakt Bryter kommuner og AMK sentraler forskrifter? Organisering av legevakt Bryter kommuner og AMK sentraler forskrifter? Erik Zakariassen Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Stiftelsen norsk luftambulanse 1.amanuensis, Institutt for samfunnsmedisinske

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Lokal forskrift om tilsyn med brannobjekter i Namsos kommune. Fastsatt av Namsos kommunestyre...(dato)... med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann,

Detaljer

Samarbeidsutfordringer i de prehospitale tjenestene kommuner versus helseforetak

Samarbeidsutfordringer i de prehospitale tjenestene kommuner versus helseforetak Samarbeidsutfordringer i de prehospitale tjenestene kommuner versus helseforetak Erik Zakariassen, ph.d Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Stiftelsen norsk luftambulanse 1.amanuensis, Institutt

Detaljer

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen.

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. Bergen brannvesen informerer Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. 29.05.2006 Krav til brannsikkerhet ved arrangement i «Byrom» i Bergen. 1

Detaljer

Dokumenttilsyn med kommunenes forebyggendearbeid (brann- og redningsvesenets)

Dokumenttilsyn med kommunenes forebyggendearbeid (brann- og redningsvesenets) Dokumenttilsyn med kommunenes forebyggendearbeid (brann- og redningsvesenets) Jan-Tore Dilling Enhet for forebygging 1 Gjennomføring av tilsynsaksjonen Tilsynsaksjonen blir gjennomført i hele landet i

Detaljer

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG.

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG. FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG. Hjemmel: Fastsatt av Skjervøy kommunestyre 00.00.000 med

Detaljer

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet.

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet. Saksfremlegg Saksnr.: 06/222-3 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Følgebrev reaksjonsdokument

Følgebrev reaksjonsdokument Glåmdal brannvesen IKS Gjemselund stadion Kongsvinger Kommunale eiendomsenhet v/ Tommy Hagen 2226 Kongsvinger Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 04.05.2017 2017\15 Per Harald Bekken 2017\22 Følgebrev reaksjonsdokument

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 5 Forebyggende brannvern Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver Dato Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Departement LOV-2002-06-14-20 Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Dokumentasjon av brannvesenet

Dokumentasjon av brannvesenet Dokumentasjon av brannvesenet Innledning Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet dokumentere at forskriftens krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med

Detaljer

Besl. O. nr. 50. Jf. Innst. O. nr. 45 ( ) og Ot.prp. nr. 28 ( ) vedtak til lo v

Besl. O. nr. 50. Jf. Innst. O. nr. 45 ( ) og Ot.prp. nr. 28 ( ) vedtak til lo v Besl. O. nr. 50 Jf. Innst. O. nr. 45 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 28 (2001-2002) År 2002 den 7. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser Kap. 1. Alminnelige bestemmelser 1 1. Formål Formålet med forskriften er å sikre at fyringsanlegg er intakte, virker som forutsatt og ikke forårsaker brann eller andre skader. Det er et mål å redusere

Detaljer

Forskrift om tilsyn med fyringsanlegg

Forskrift om tilsyn med fyringsanlegg Forskrift om tilsyn med fyringsanlegg FOR-1998-01-15 nr 0033 Opphevet Tittel: Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. januar 1998 med hjemmel

Detaljer

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Eldresikkerhetsprosjektet i Troms 29. november 2012 Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Sjefsingeniør Terje Olav Austerheim 1 Disposisjon DSB og samfunnsoppdraget Brannregelverket Brannstatistikk

Detaljer

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG FOR SØR-VARANGER KOMMUNE MED UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL ORDNINGEN

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG FOR SØR-VARANGER KOMMUNE MED UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL ORDNINGEN 1 SØR-VARANGER KOMMUNE TEKNISK DRIFT FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG FOR SØR-VARANGER KOMMUNE MED UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL ORDNINGEN Kirkenes, november 2001. Vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ M71 HK/TEKN/TRH

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ M71 HK/TEKN/TRH Regnbuen barnehage Kleiva 8A 7200 KYRKSÆTERØRA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/1280-1 M71 HK/TEKN/TRH 18.06.2014 Navn objekt: Regnbuen barnehage Gnr 62 Bnr 120 Adresse: Kleiva, 7200

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/170/2 - Råkvåg aldershjem - Tilsynsrapport med varsel om

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet i bygninger Brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 8 og 9. januar 2009 Lars Haugrud senioringeniør Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og

Detaljer

Brannsikkerhet i asylmottak skal ivaretas

Brannsikkerhet i asylmottak skal ivaretas Dokument dato Vår referanse 02.11.2015 2015/11182-1 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anders Leonhard Blakseth, tlf. 33412627 Kommunene Brannsjefer 1 av 5 Arkivkode Brannsikkerhet i asylmottak

Detaljer

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging (10. mai 2016)

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging (10. mai 2016) Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging (10. mai 2016) Virksomhetsbegrepet 2 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk 2 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Detaljer

Hvordan ivareta brannsikkerhet gjennom internkontroll

Hvordan ivareta brannsikkerhet gjennom internkontroll Hå kommune Hå brannvesen Brannforebyggende avdeling Hvordan ivareta brannsikkerhet gjennom internkontroll - Sikkerhet satt i system Foto: Jærbladet Din nye favoritt: www.ha.kommune.no Å INNFØRE OG UTØVE

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling:

Detaljer

Tilsyn fra lokalt brannvesen

Tilsyn fra lokalt brannvesen Tilsyn fra lokalt brannvesen Hva avdekkes, og er fokuset tilstrekkelig? Brannvesenets oppgaver Brann og eksplosjonsvernloven: 11 bokstav a h Bokstav b: Brannvesenet skal gjennomføre brannforebyggende tilsyn

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Sunndal kommune, Møre og Romsdal

Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Sunndal kommune, Møre og Romsdal Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Sunndal kommune, Møre og Romsdal Dato Publisert Ikrafttredelse Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel Kunngjort Korttittel Sunndal kommune, Møre

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Overordnede krav i Produktkontrolloven. Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet. 21. September Enhet for forbrukersikkerhet,

Overordnede krav i Produktkontrolloven. Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet. 21. September Enhet for forbrukersikkerhet, Overordnede krav i Produktkontrolloven Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet 21. September 2016 Enhet for forbrukersikkerhet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Nasjonal,

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Brannvesenets tilsyn

Brannvesenets tilsyn Brannvesenets tilsyn Hvordan skal brannvesenet gjennomføre tilsyn Jan-Tore Dilling Enhet for forebygging 1 Systemrettet tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet

Detaljer

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringanlegg, Rauma kommune.

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringanlegg, Rauma kommune. Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringanlegg, Rauma kommune. 1.Formål Forskriften har som formål å regulere gjennomføring av

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Ivaretagelse

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa Kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans-Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Einar Eilertsen Dato Rissa kommune - Rapport etter systemrettet tilsyn vedrørende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2012 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = 4 149 837 Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH Aure kommune Skarsøya grendahus v/ BrannvernlederJohn Bjarne Lie 6697 VIHALS Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH 22.01.2014 Navn objekt: Skarsøya grendahus Gnr

Detaljer

Brann og tilsyn. - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007

Brann og tilsyn. - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007 - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 4. januar 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hvem har ansvaret for hva når det gjelder ettersyn, kontroll og vedlikehold? Senioringeniør Lars Haugrud 26. april 2016 Forskrift om brannforebygging Innledende bestemmelser

Detaljer

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring

Prosedyre for gjennomføring Prosedyre for gjennomføring Med tilsyn menes det i dette dokumentet å påse at bestemmelser gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven følges. Et tilsyn består av kontroll og eventuell reaksjon,

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Internkontroll i borettslag,sameie og vel Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Innleggets innhold Internkontroll Ansvar Hvilke lover og forskrifter gjelder for oss Styret sine oppgaver

Detaljer

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Fastsatt 00.00.2011 av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45

Detaljer

Høringsnotat forslag til forskrift om brannforebygging

Høringsnotat forslag til forskrift om brannforebygging Vedlegg 1 Høringsnotat forslag til forskrift om brannforebygging 1 Innledning Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn regulerer blant annet kravene til forebyggende tiltak i byggverk, og kravene

Detaljer

DELRAPPORT. Delprosjekt. Tema: Innherred samkommune, ISK. Felles brann og feiervesen

DELRAPPORT. Delprosjekt. Tema: Innherred samkommune, ISK. Felles brann og feiervesen DELRAPPORT Delprosjekt Tema: Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Deltakere: Arnstein Kvelstad Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje Rennan Varabrannsjef

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner Oppstartsmøte - 2. oktober 2014 Helge H. Wiberg og Tore Andre Hermansen, Norconsult AS Formål og

Detaljer