Presentasjon av. Levanger Brann- og Feiervesen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av. Levanger Brann- og Feiervesen."

Transkript

1 Presentasjon av Levanger Brann- og Feiervesen.

2 ORGANISASJONSPLAN LEVANGER BRANNVESEN Idar P. Lundemo BRANNSJEF BRANNSJEF årsverk årsverk FOREBYGGENDE FOREBYGGENDE AVD. AVD. BEREDSKAP BEREDSKAP AVD. AVD. Terje Rennan AVD.LEDER AVD.LEDER FOREBYGGENDE FOREBYGGENDE STEDFORTREDER STEDFORTREDER FOR FOR BRANNSJEF BRANNSJEF årsverk årsverk Øystein Haugan AVD.LEDER AVD.LEDER BEREDSKAP BEREDSKAP årsverk årsverk Ole Jørgen Næss FEIERMESTER FEIERMESTER årsverk årsverk Tronn Sæternes BRANNINGENIØR BRANNINGENIØR årsverk årsverk DAGLAG DAGLAG 5 5 MANNSKAP MANNSKAP 5 5 årsverk årsverk Frode Skjerve Lund Marius Borgan FAGARBEIDERE FAGARBEIDERE 2 2 årsverk årsverk Knut Robert Staahl FEIERLÆRLING FEIERLÆRLING 5 5 UTRYKNINGSLEDERE UTRYKNINGSLEDERE DELTIDSMANNSKAP DELTIDSMANNSKAP Brannstasjoner Brannstasjoner på på Levanger Levanger og og Ytterøy Ytterøy

3 ORGANISERING AV BEREDSKAP Daglag Utrykn.leder Sjåfør Røykd.leder 2 Røykdykkere Vaktstyrke: 3 mann Lederstab: 4 mann Vikar: mann Ytterøy Utrykn.leder Sjåfør 2 Røykdykkere 7 Mannskaper Lag Lag 2 Lag 3 Lag 4 Overbefal Utrykn.leder Sjåfør 3 Røykdykkere Overbefal Utrykn.leder Sjåfør 3 Røykdykkere Overbefal Utrykn.leder Sjåfør 3 Røykdykkere Overbefal Utrykn.leder Sjåfør 3 Røykdykkere OPPMØTETID; Dag/ukedag: min Dag/ utenfor arb.tid: 4 min Natt: 6 min KJØRETID; BEREGNER I MIN PR. KM (Avhengig av være og kjøreforhold) INNSTATSTID; OPPMØTETID + KJØRETID +ARNESTED FOR BRANN/ FORBEREDELSE PÅ ULYKKESSTED Hva kan en forvente av brannvesenet Mannskaper Kunnskap/Håndtering av ulykke Utstyr Vaktberedskap; Kontinuerlig dreiende vakt for deltidsmannskap Kasernert dagstyrke (8 5 3 )

4 INFORMASJON OM BRANNVESENET Navn: Adresse: Besøksadr.: Levanger brann- og feiervesen Postboks 3, 76 LEVANGER Moan, Levanger Tlf. brann Navn / Telefonliste: Brannsjef Idar P. Lundemo Varabr.sjef / Leder foreb.avd.terje Rennan Branning./avd.ing. Tronn Sæternes Leder beredskap Øystein Haugan Feiervesenet Ole Jørgen Næss Avstand til objektet Ca. km Utrykningstid dagtid: Daglag (i ord. arb.tid) ; ( min oppmøte + ca. min pr.km) Ca. min Deltid (utenfor arb.tid); (4 min oppmøte + ca. min pr.km) Antall mannskaper: Levanger: 2 mann + 4 overbefal Ytterøy: mann Organisering (vaktlag) Levanger: Daglag; 5 mann på dagtid (hverdager i arb.tiden) Døgnkontinuerlig dreiende vakt; 4 lag â 5 mann + overbefal Ytterøy: Ingen lovpålagt vaktordning Materiell: Brannbil : Vanntank 3 l, røykdykkerutstyr, slangemateriell, lysutstyr, pumpeutstyr, motorsag, håndverktøy, feieutstyr, sambandsutstyr, redning-/frigjøringsutstyr, utstyr for oppvarming av biler, utstyr restverdiredning osv. Brannbil 2: Vanntank 25 l, røykdykkerutstyr, slangemateriell, lysutstyr, pumpeutstyr, motorsag, håndverktøy, feieutstyr, sambandsutstyr, redning-/frigjøringsutstyr, utstyr for oppvarming av biler, utstyr restverdiredning osv Tankbil: Vanntank 6 l, bærbar pumpe, slangemateriell Stigebil: Ytterøy: Stige/kurv max h.o.h 27 meter, vannkanon, røykdykkerutstyr, slanger Vanntank 24 l, røykdykkerutstyr, slangemateriell, lysutstyr, pumpeutstyr, motorsag, håndverktøy, feieutstyr, sambandsutstyr, redning-/frigjøringsutstyr,utstyr restverdiredning osv. Annet: Brannmeldinger varsles via Nord-Trøndelag alarmsentral (Namsos). Følgende opplysninger er VIKTIG å konkretisere; Hvilken kommune det ringes fra, navn på sted, navn på innringer, telefonnummer, enkleste kjørerute/evt. møte brannvesenet på kjent plass osv.

5 ANTALL UTRYKNINGER LEVANGER BRANNVESEN Pr Brann i bygning Uhell farlig gods Pipebrann Unødig alarm Trafikk-/tog ulykke Annen brann Brann i Bil/traktor/tog Skogbrann 5 Brann i gress / kratt Brannhindrende tiltak Campingvogn / telt Vannskade 2 Akutt forurensning 3 Annen assistanse Falsk alarm Annet 2 5 Sum utrykning

6 (oppdatert..28) OMKOMNE I BRANN Menn Kvinner Barn (<6 år) Totalt Menn Kvinner Barn ((< 6 år) Totalt Pr. 9/ Pr. 9/-8 2 Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

7 NØDNUMMER Brann Politi 2 Ambulanse 3 Alarmsentralenes plassering; Brann: Brannvesenet på Namsos Politi: Operativ sentral politi, Steinkjer AMK: Sykehuset Namsos Viktige momenter; Hva har skjedd / situasjonsrapport Kommunenavn Navn på innringer samt telefonnummer Raskeste / naturlige kjørevei til ulykkesstedet (event. imøtekomme brannvesenet på kjent sted.

8 GJELDENDE LOVER, FORSKRIFTER OG VEILEDNINGER NB! Det anbefales at dette finnes hos den/de som har brannvernansvar i de enkelte bedrifter/organisasjoner Eksisterende bygg Lov om brann og eksplosjonsvern Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om brannfarlige varer Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Nybygg Lov om brann og eksplosjonsvern Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om brannfarlige varer Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) Plan- og bygningslov av 4.juni 985, revidert 997 Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 997 (TEK) REN veiledning til TEK Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) For tekniske anlegg kan det finnes særskilte forskrifter / temaveiledninger Brannalarmanlegg Sprinkleranlegg Røykventilasjon Brann i rekkehus

9 MYNDIGHETSFORDELING NYE BYGG Statlige etater EKSISTERENDE BYGG KRD/ Politi og Justisdep. Plan- og bygningsloven Brannstyret forbyr bruken av hele eller deler av objektet DSB Lov om brann- og eksplosjonsvern Kommunale etater Midlertidig brukstillatelse Ferdigattest - Komm.styre - Brannsjef - Komm.styre - Brannsjef Opprettholde eller forbedre brannsikkerheten

10 FORSKRIFTER TIL BRANNLOVEN Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om brannfarlig vare Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om behandling av brannfarlig vare

11 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN Innhold Kapitel. Innledende bestemmelser. Formål 2. Saklig virkeområde 3. Stedlig virkeområde 4. Definisjoner Kapitel 2. Alminnelige plikter 5. Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke 6. Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold 7. Tiltak ved store arrangement 8. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Kapitel 3. Kommunens plikter og fullmakter 9. Etablering og drift av brannvesen. Dokumentasjon. Brannvesenets oppgaver 2. Fullmakter ved brann og andre ulykkessituasjoner 3. Særskilte brannobjekter 4. Ytterligere sikringstiltak og beredskap 5. Samarbeid mellom kommuner 6. Nødalarmeringssentral 7. Tjenesteplikt i brannvesenet 8. Politiattest Kapitel 4. Plikter i virksomhet 9. Sikkerhet i virksomhet 2. Sikkerhetsnivå i virksomhet med farlig stoff m.m. 2. Beredskapsplikt 22. Plikt til rapportering og oppfølging 23. Særskilt informasjonsplikt for virksomhet med storulykkepotensial 24. Innhenting av uttalelser fra befolkning rundt virksomhet som utgjør en storulykkesrisiko 25. Arbeidstakers plikt til å fremme sikkerheten

12 Kapitel 5. Krav til produkter 26. Formålstjenlige og betryggende produkter 27 Forskrifter om krav til merking m.m. Kapitel 6. Gebyr, kompensasjon og erstatning m.m. 28. Forskrifter om avgift, gebyr, betaslingssatser m.m. 29. Erstatning for deltagelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid 3. Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner Kapitel 7. Tilsyn, håndheving og sanksjoner m.m. 3. Sentral tilsynsmyndighet 32. Lokal tilsynsmyndighet 33. Tilsynsmyndighetens rett til å kreve opplysninger 34. Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m. 35. Tilsynsmyndighetens rett til innhente prøver 36. Tilsynsmyndighetens plikt til å avgi rapport 37. Pålegg og forbud mot bruk 38. Tilbakekall av produkter m.m. 39. Tvangsmulkt 4. Tvangsgjennomføring 4. Klage 42. Straff Kapitel 8. Avsluttende bestemmelser 43. Utfyllende forskrifter 44. Overgangsbestemmelser 45. Ikrafttredelse 46. Endring i andre lover

13 FOREBYGGENDEFORSKRIFTEN Innhold Kapitel. Innledende bestemmelser - Formål -2 Saklig virkeområde -3 Definisjoner Kapitel 2. Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter 2- Generelle krav til eier 2-2 Generelle krav til virksomhet/bruker 2-3 Rømning av personer 2-4 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg m.v. Kapitel 3. Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter 3- Dokumentasjon av sikkerhet 3-2 Brannvernleder 3-3 Opplæring og brannøvelser 3-4 Instrukser og planer m.v. 3-5 Vakt eller annen overvåkning 3-6 Unormal eller sterkt varierende risiko Kapitel 4. Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter 4- Personsikkerhet 4-2 Materiell sikkerhet 4-3 Slokkevann Kapitel 5. Kommunens brannforebyggende oppgaver 5- Samarbeid 5-2 Planer, rapportering m.m 5-3 Motivasjons- og informasjonstiltak 5-4 Vannforsyning 5-5 Atkomst for brannvesenet

14 FOREBYGGENDEFORSKRIFTEN (fortsettelse) Kapitel 6. Tilsyn 6- Varsel om tilsyn 6-2 Gjennomføring av tilsyn og saksbehandling 6-3 Hyppighet Kapitel 7. Tilsyn, håndheving og sanksjoner m.m. 7- Varsel om feiing og tilsyn 7-2 Gjennomføring av feiing og tilsyn 7-3 Hyppighet 7-4 Kontraktsutført feiing og tilsyn og egen feiing Kapitel 8. Andre brannforebyggende plikter 8- Arbeid som medfører risiko for brann 8-2 Bruk av ild utendørs 8-3 Brannfarlig avfall 8-4 Oppbevaring av giftige og etsende varer, komprimerte gasse og m.v. 8-5 Andre forebyggende plikter Kapitel 9. Omsetning og bruk av visse typer brannvernutstyr og apparater 9- Håndslokker og røykvarsler 9-2 Flyttbare apparater til oppvarming Kapitel. Avsluttende bestemmelser - Tilsynsmyndighet -2 Klage -3 Reaksjonsmidler -4 Fravik -5 Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser m.v.

15 FORSKRIFT OM BRANNFARLIGE VARER Følgende regnes som brannfarlige varer etter loven : Vare i flytende eller fast form som har et flammepunkt ved høyst + 55 C, og - uansett flammepunkt - motorbrensel og fyringsolje (brannfarlig væske). Gass som etter antennelse kan forbrenne i luft (brannfarlig gass). Annen vare enn de nevnte under punktene når Kongen fastsetter at den skal regnes som brannfarlig vare.

16 FORSKRIFT OM EKSPLOSIVE VARER Følgende regnes som eksplosiv vare etter loven : sprengstoff krutt tennmidler ammunisjon pyroteknisk vare

17 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Formålet med forskriften er: å fremme et godt og trygt arbeidsmiljø å bedre vernet mot helse og miljøskader å bedre vernet av det ytre miljøet mot forurensning, og fremme en bedre behandling av avfall ved at den som er ansvarlig for virksomheten, organiserer systematiske tiltak for å sikre at krav fastsatt i lover eller krav i henhold til lov eller forskrift blir etterlevd DSB s lover omfattes av internkontrollforskriften

18 FORSKRIFT OM SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID I VIRKSOMHETER Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner 4 Plikt til internkontroll 5 Innhold i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Krav til dokumentasjon (Skjema 8 pkt.) 6 Samordning 7 Tilsynsmyndighet 8 Dispensasjon 9 Klage Reaksjonsmidler Ikrafttredelse

19 INTERNKONTROLL INNEBÆRER AT VIRKSOMHETEN SKAL. sørge for at lover og forskrifter i helse,- miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontroll for å sikre at den fungerer som forutsatt. NB! UTHEVET PUNKT SKAL DOKUMENTERES SKRIFTLIG

20 FORMALITETER VED REGISTRERING AV SÆRSKILT BRANNOBJEKT Framgangsmåte: Forhåndsvarsel om registrering Sak/Vedtak Uttalerett Frist 3 uker Skriftlig uttale Til kommunestyre/ brannstyre /delegert til brannsjef Melding om registrering Klageinstans Klagerett Frist 3 uker Skriftlig klage Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet

21 HYPPIGHET AV TILSYN Tilsyn skal gjennomføres i alle typer særskilte brannobjekt med følgende Hyppighet (Forebyggendeforskriften 6-3). Objekt type A og B: Minst ên gang hvert år C: Minst ên gang hvert fjerde år Mellomliggende år erstattes av eiers egenkontrollsystem A-objekt: Sykehus, sykehjem, aldershjem o.l, hotell, overnattingssteder, barnehager, undervisningslokaler, forsamlingslokaler. B-objekt: Større forretningsbygg og næringsvirksomheter, håndtverksbedrifter, kraft- og teleog kommunikasjonssentraler, samfunnsviktige knutepunkter C-objekt: Kulturhistoriske bygninger Alternative tilsyn Tematilsyn Rømningsveier Korridorpasienter Oppfølging av øvelser i sykehus og sykehjem Omsorgsboliger Dokumentasjon Internkontrolloppfølging Egenmelding Objekter hvor det er dokumentert at brannsikkerheten er tilfredsstillende og det ikke er skjedd vesentlige endringer siden siste tilsyn Samordnet tilsyn Tilsyns myndighetene Brannvesenet, Det lokale el.tilsyn og Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn sammen. Da i hovedsak en verifikasjon av Helse- miljø- og sikkerhetsforskriften.

22 HVA ER ET SÆRSKILT BRANNOBJEKT Med brannobjekt menes: enhver bygning og ethvert anlegg, lager, område m.v. som er i bruk. Med særskilt brannobjekt menes: et brannobjekt som det stilles ekstra strenge krav til, fordi en brann her vil få ekstra store konsekvenser for mennesker og materiell. Ulike type objekter A-objekt Sykehus, sykehjem, aldershjem o.l, hotell, overnattingssteder, barnehager, undervisningslokaler, forsamlingslokaler. B-objekt Større forretningsbygg og næringsvirksomheter, håndtverksbedrifter, kraft- og teleog kommunikasjonssentraler, samfunnsviktige knutepunkter C-objekt Kulturhistoriske bygninger

23 DIMMENSJONERINGSFORSKRIFTEN Innhold Kapitel. Innledende bestemmelser - Formål -2 Saklig virkeområde -3 Pliktsubjekt -4 Definisjoner Kapitel 2. Administrative forhold 2- Samarbeid 2-2 Delegering 2-3 Årlig melding om brannvernet 2-4 Dokumentasjon 2-5 Brannsjefen og avdelingsledelse 2-6 Andre oppgaver for brannvesenet Kapitel 3. Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver 3- Samarbeid 3-2 Kapasitet, kompetanse og dimensjonering Kapitel 4. Organisering av beredskap og innsats 4- Samarbeid 4-2 Bistand 4-3 Reservestyrker 4-4 Utskriving 4-5 Mottak av nødmelding 4-6 Alarmering og utkalling 4-7 Etablering av samband 4-8 Innsatstid 4-9 Røyk- og kjemikaliedykking 4- Overordnet innsatsledelse 4- Midlertidige tiltak 4-2 Skogbrann 4-3 Øving og beredskap

24 DIMMENSJONERINGSFORSKRIFTEN (FORTS.) Kapitel 5. Dimensjonering av beredskap 5- Dimensjonering og lokalisering 5-2 Vaktlag og støttestyrke 5-3 Vaktberedskap 5-4 Antall vaktlag 5-5 Beredskap for høyderedskap og tankbil 5-6 Overordnet vakt Kapitel 6. Utrustning av beredskap 6- Utrustning til bekjemping og ulykkesinnsats 6-2 Personlig vern 6-3 Alarmerings- og sambandsutstyr 6-4 Særskilt utrustning til bruk ved ulykker med personskade 6-5 Materiell til bruk ved akutt forurensning og andre ulykker Kapitel 7. Opplæring og kompetanse 7- Kommunens plikter 7-2 Yrkesutdanning 7-3 Brannkonstabel 7-4 Feiersvenn 7-5 Operatør på nødalarmeringssentral 7-6 Forebyggende personell 7-7 Utrykningsleder 7-8 Leder beredskapsavdeling 7-9 Leder forebyggende avdeling 7- Overordnet vakt 7- Brannsjef Kapitel 8. Avsluttende bestemmelser 8- Tilsynsmyndighet 8-2 Fravik 8-3 Klage 8-4 Reaksjonsmidler 8-5 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

25 Regnskap for 27. Post Regnskap Budsjett Overskridelse/ Mindre forbruk Lønn Øvrige driftsutgifter Inntekt Resultat Detaljer. Overskridelse. Fast lønn 4 Div. lønn 5 Lønn utrykning/øvelse 36 Søndag/helg/nattillegg 5 Arbeidsgiveravgift Mindre forbruk. Beredskapsgodtgjørelse 35 Overtid 52 Pensjon 7 Ulykkeforsikring 4-6 Sum 522

26 Forslag til investering i planperioden Kjøp av brukt overbefalsbil ( HMS krav) kr. 35.,- Ny pumpe til tankbil Ytterøy kr. 8.,- Garasje for 3 feierbiler og 3 småbiler til brannv. Beredskapsutstyr ( varmesøkende kamera, redningspute - evakuering fra store høyder hvor en ikke kommer til med høydebil) kr. 25.,- Containerutstyr til krokløftbil ( tankbil ) kr. 4.,- 29. Kjøp av mannskapsbil 2 den gamle er 26 år (HMS krav) kr. 3.4.,- Ny tilhengerpumpe til Ytterøy kr. 2.,- 2. Skjærslokkeutstyr Ytterøy kr. 8.,- 2. Skjærslokkeutstyr Levanger kr. 8.,- Kjøp av brukt bil forebyggende avdeling kr. 2.,-

27 BILDER FRA UTRYKNINGSSITUASJONER KOLLISJON HEIRKRYSSET KOLLISJON GRÅMYRA

28 TANKBIL MED PROPAN, ÅSEN

29 REMA, TREKANTEN

30 BIL MED BRØDVARER, GRÅMYRA

31 MULE GJENBRUKSTORG

32 HUSBRANN, SKOGN

33 VOGNTOG I BRANN, MULE 7..26

34 GÅRDSBRANN LO GÅRD, ÅSENFJORDEN

35 BRANN I HATTREMGÅRDEN

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Møtedato: 22.11.2007 Klokkeslett: kl. 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Forprosjekt. I Salten

Forprosjekt. I Salten Forprosjekt for I N T E R K O M M U N A L T B R A N N - OG R E D N I N G S V E S E N I Salten 10.07.2003 15.09.2003 Innhold Innhold 1 Konklusjon 2 Innledning 3 Bakgrunn 3 Mandat 4 Målsetting for felles

Detaljer

Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011

Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011 Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Prosjektgruppens sammensetning... 5 Bakgrunn og mandat... 5 ROS-analyse...

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

BRANNORDNING FOR ASKER OG BÆRUM KOMMUNER

BRANNORDNING FOR ASKER OG BÆRUM KOMMUNER ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS 01.02.2013 Vedlegg 1 BRANNORDNING FOR ASKER OG BÆRUM KOMMUNER Oppdatert pr feb. 2013 A. FORMÅL Brannordning beskriver kommunenes brannvesen og dokumenterer at Asker og Bærum

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015 1 Innhold 1 Innhold... 1 2 Sammendrag og konklusjoner... 3 3 Innledning... 4 3.1 Begrepet risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 3.2 Definisjon... 4 3.3 Fremgangsmåte... 4 4 Kartlegging og vurdering av risiko...

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011.

Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet. for. Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20. Dokument opprettet 27.09.2011. Dokumentasjon av HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet for Sameiet Lilleborg B2, Ivan Bjørndalsgate 18 og 20 Dokument opprettet 27.09.2011 Rev. Utgivelsesdato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent av. Side

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 13.05.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 13.05.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 13.05.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Det blir oppstartmøte med Agenda

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer