KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2010"

Transkript

1 KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2010 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet Vedlegg til bykassens regnskap 47 Driftsregnskap pr sektor 49 Balanse 53 Hovedtallsanalyse 61 Revisjonsberetning 85

2 2

3 3 DEL 1 HOVEDOVERSIKTER Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

4 4 Regnskapsskjema 1B - driftsregnskap Til fordeling drift (fra regnskapsskjema 1A) Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap Fordelt slik: Sektor 1 Rådmannens stab Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 2 Barnehage Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 3 Helse og sosial Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 4 Kultur Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 5 Teknisk Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 52 Krs. Eiendom Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 6 Administrasjon Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 7 Skole Utgifter Inntekter Netto drift Sektor 9 Frie innt., renter mv Netto drift T O T A L T

5 5 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

6 6 Regnskapsskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra regnskapsskjema 2A) Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Sektorer: 10 Rådmannens stab Smart Cities Den norske kirke Utvidelse Torridal kirke Utvidelse Flekkerøy kirke Enøk tiltak kirkebygg Nytt orgel i domkirken Levekårsprosjektet Sum sektorer: 10 Rådmannens stab Sektorer: 20 Barnehage Ombyggingstiltak-barnehager Utbedringstiltak-barnehager Bygningsmessige investeringstiltak Havlimyra barnehage Ny Møllestua bhg, oppstart Søm barnehage-bygg Hellinga bhg utvidelse/tilbygg, oppstart Kongsgård flyktninge barnehage, utbe Sum sektorer: 20 Barnehage Sektorer: 30 Helse og Sosial Oppussingspenger UH enheter Strømme felles stua inventar/utstyr IT- utgifter hs-sektoren Kjøkkenservice - i Inventar/utstyr sykehjem Trygghetsalarmer Nye ovner kjøkkener Opprustning aktivitetssentere psykiatri *Oppussing Kontaktsenter, avsluttet Oppussing dagsenter Huset Inventar Kløvertun Carport, sonekontorer 3 plasser Flytteutgifter/ombygging sykehjem Hjelpemidler - kort tid Inventar omsorgsboliger Presteheia Inventar omsorgsboliger Grim Etablering av Valhalla kortidshjem Radiosentralen v/legevakta Inventar Storebølgen Inventar Ringåsen bolig Beredskap *Straitunet, 2.byggetrinn, avsluttet 2 tert St.Joseph-ombygging *St.Joseph-omb. til garderobe 2007, av Bispegra 44, ombygging oppstart *Utvidelse av legevaktlokaler, avsluttet i Meierigården Inst.sektor3-ekstraord Sum sektorer: 30 Helse og Sosial Sektorer: 40 Kultur AMU-tiltak kultursektoren *Vågsbygd kulturhus, bibliotek Vågsbygd kulturhus, fritid *Vågsbygd kulturhus, kulturskolen, avsl Musikkbinger, kjøp av 3 binger Sjøfartsmonument Montering av veggmosaikk fra Rajshah

7 7 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Innkjøp av PC-er til biblioteket Felles biblioteksystem i Kristiansand k Ny bil Fritid vest (2010) Relokalisering SAMSEN/musikk.hus *Voie kunstgressbane, avsluttet 1. tert *Karuss ny kunstgressbane, avsluttet Karrus idrettspark lager *Utredning/prosjektering isanlegg, avsl Kongsgårdbanen garderobebygg, gara *Hommeren kunstgress, avsluttet i 2. t Nytt løpedekke på Stadion Odderneshallen opprusting/vedlikehol *Kongsgårdbanen, garderobebygg, av Hånnibanen ny kunstgressbane Vardåsbanen Sukkevann, utskifting banedekke *Kartemyr - kunstgress 7'er bane, avsl *Krosseveien - kunstgress 7'er bane, a *Sørlandshallen-opprustning, avsluttet Utvidelse av speedwaybanen *Utstyr til turnhallen, avsluttet i 2. tert Idrettsanlegg rehabilitering/oppgraderi *Rehabilitering av Gimlehallens kafeter *Opprustning av Garderobeanlegg S *Garasje Dønnestad, avsluttet i 2. tert *Ny skillevegg i Håneshallen *Lysanlegg Flekkerøy *Alarmanlegg Karuss Vardåsbanen - utstyr Opprusting av Gimlehallen Sandripheia forprosjekt Havlimyra ungdomsskole *Hommeren ungdomsskole, avsluttet Odderøyhallen, oppgradering Svømmehallen,Elvegt Ishall, Idda Sum sektorer: 40 Kultur Sektorer: 51 Teknisk Forprosjekt parkering under øvre- og n Førsteutrykningsbil Tilskudd større vei Arbeidsplan husholdningsren. diverse Miljøsikring Holskogen, Industri *Innkjøp dunker/innsamlingsutstyr Veie- og identifikasjonssystem Oppgradering av renovasjonsordning, f Miljøsikring Holskogen, Kverna Strandkantdeponi / Holskogen - forsikringsoppgjør Randesund industrifyllplass - overflate Arbeidsplanen vei Leskur/busslommer km soner, humper Trafikksikkerhetstiltak Handlingsplan støy HØ Utvidet kommunal vei, Strandveien Ryttergangen kantstein Separering Tretjønnveien Gyldenløvesgt. - fortau Hellemyrbakken 4 - frisiktareal, støyskj Vardåsveien 54, frisiktlinje Parkveien kantstein

8 8 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Sømskleiva 26/Kryss Vardåsveien frisi St. Hansgt. kantstein Prestvikveien tilskudd til utbedring G/S Skinnarheia - Justvik skole BRA-prosjekt Slettheia Forkjørsveier Vardåsveien skilting Utarbeidelse Miljøkryss Kvadraturen G/S Odderhei Platå Snøtining Henrik Wergelandsgt Støyskjerm Nikkelveien Handlingsplan støy Alternativ transportforvaltning Levekårsprosjektet *Sykkelparkering *Utbedringstiltak sykkelvegnettet Gangbro Dønnestad, prosjektering/gru Gangbro Foss-Drangsholt Vei og gatebelysning Bellevue/Dueknipen, nytt veilys sanerin Egsområdet, nytt veilys Torvene, nytt veilys Posebyen, nytt veilys Oddernesveien veilys St. Hansgt. veilys Østre Strandgt/Kongensgt nytt veilys Gyldenløvesgate veilys Søm terrasse veilys rehab Breimyrkollen/Breimyråsen - nye veily Korvettveien nytt veilys Buråsen OPS øst Retailpark - vei Eidet CL felt Sørlandsparken Undergang v/barselvann Sørlandspark Tangen infrastruktur Dvergsnesbakken Fortau Stemmane og ny gang og sykke Arbeidsplan vann Kvernhusheia PS strømaggregat Brønnstykket -Grim Torv ny vannlednin Krogvann -Stormyrvann Revemyrveien vannledning Høyetun HB - vann Hånes PS (ny pumpestasjon) Bellevue, ledningsanlegg Egsområdet - Andreas Kjærsvei, ledni Hovedplan vann Lindebø/Grevåsen vannledning Kongsgård 3, Tretjønnveien Randesund ind. pumpestasjon Eg, Egstien Egstunnelen, rørbruddsventil Marviksveien Brøvig - Andøya, ny vannledning ( Grim - Mølla, vannledning Seilingshøyde Kyrresund Østerøya, reh Jørgen Løvlandsvei - vann Søm Terrasse rehabiltering vann Vigeveien vann Ålefjærveien vann

9 9 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Enrum vann Gimleveien vann St. Hansgt. vann Ægirsvei vannledning Eigevann MS vann Haslevollen vann Holskogkilen, rehabl. vannledning Ravnåsveien vannledning Utbedring Lonane Åsveien vannledning Bergtoras vei vann Silokaia/Jernbanebroa vannledning Fidjekilen vann Eg/Krogveien vann Kuholmsveien vann Gransangerveien 10. 0v. pr Setesdalsveien omlegging Hygienisk sikring av vannkummer Vannledning - Brønnstk./Gartnerl. ( Vannledning - kryss Tangen (34502) Hamreheia vannledning Kongsgårdheimen vannledning Lahelle vannmåler Sødal Terrasse pumpehus riving Jaktoddveien vannledning Tygesons Minde (Gamle Lundsbro) va Leirdalen vannledning Skyllingsheia reh vann Hånes vannbasseng (34502) Sømskleiva vann (34502) Vågsbygd Ringvei vannledning (34502) Prosjekt Gemini VA (Terje D/Bjørgulf) ( Høydebasseng Flekkerøy Utskifting Rossevannsledningen Torsvikheia høydebasseng Styrking av forbindelse Krossen- Duek Utvidet vannbehandling Rossevann Styrking vannforsyning Eidet Vannforsyning Strømme Rossevannsledning - Fiskå/Lumber Basseng Lauvåsen med tilknytning til Hovedledning Hånes - Lauvåsen Vannledning Torridal, samarbeid m. fje Svanedalsheia høydebasseng ( V6-V7 Vannledning Torridal (34502) de Hannevika - Rossevannsledn. (34502) Over Topdalsfjorden - omlegging vannl Strømme og Torsvik PS (del av Arbeidsplan avløp Koboltveien reh kloakk Kongsgårdbukta pumpestasjon N. Skudevik pumpestasjon og sjøledni Hovedplan avløp Forprosj. Tv inspeksjon 2005 avløp Overløp sentrum Fløybakken avløp Hamresanden avløp, Østerøya - Hustufta, reh avløp Bellevue kloakk Kuholmsveien, bidrag pumpestasjon Stangenes, ledning og PS Strømsdalen Søm PS

10 10 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Vigeveien overvann Eg, Egstien Kuholmsveien separering OV - Tollbodgt. - Otra Ryttergangen Modellering av avløpsnett Odderøya RA - PLS-er Overvann Kongensgt. /Tangen Marviksveien - avløp Salbostad PS kl Søm Terrasse kl Ålefjærveien samarbeid VV kl Artillerivollen overvann kl Enrum kl Gimleveien kl St. Hansgt. kl Ægirsvei separeromg kloakk Auglandsbukta kl Grim -Mølla, overvannsledning kl Haslevollen kl Holskogkilen, ny pumpestasjon kl Konsul Wildsvei, sanering kloakk Ravnåsveien, rehabilitering kl Setesdalsveien sanering kl Fruens Alle avløpsledning Kjelleviga spillvann Eg/Krogveien avløp Kongensgt Strandpromenaden kapasitetsproblem Gransangerveien 10 ov-problem Gemini VA -endre høydedata Saneringsplan Bergtoras vei kloakk Steindalen - avløp Utstyr ledningskartverket Hemningsvannet kloakk Hamreheia kloakk Strandpromenaden kapasitetsproblem Asperøyveien PS kloakk Tollbodgt overvann Vågsbygd Ringvei overvann Bjørnebakken overvannsledning Skyllingsheia reh kloakk Kvadraturen rørinspeksjon avløp Fiskåtangen overvann NO DIG - avløp (35301) Sømskleiva avløp (35301) Utskifing av pumper Avløpsvann Flekkerøy - kjemisk rensin Nedleggelse av Korsvik kloakkrensean Ny sentrifuge Odderøya Kjære brygge pst og ledn (del av Nordre Skutevik, psjt og ledn (d Sentrifuge Bredalsholmen pst og ledn Sjøledning (del av prosj Hovedkloakk pst (del av prosj Sekundær rensing, Odderøya Tilbakeslagssikring i avløpspumpesta Vågsbygdveien, Trekanten - omlegging Kjøp av transportmidler/maskiner Etablering av sonestasjon, Dalane Flomdemping Bånetjønn Flomsikring Auglandsbekken

11 11 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Ombygging av dam Bånetjønn (36005) Forsterkning/ombygging av Grotjønnda Forprosjekt bro over Ålefjærfjorden Kart ajourhold Teknisk utstyr Oppmålingsvesenet Prosjekt administrasjon ATP Miljøbyprosjekter Bærekraftsenteret rødbu Brannsikring av Posebyen Miljøbyprosjekter v. parkvesenet Turløype Prestebekken Nærmiljøtiltak Suldalen Renovering friområder Slettheia Karantenemuren Odderøya Renovering Grimsbekken Renovering salamanderdammer Arbeidsplan nærmiljø Blomstrende Kristiansand Opprusting i kvadraturen Forebyggende tiltak Diverse nærmiljøtiltak Utbyggingsavtaler Renovering Ravnedalen-Bånetjønn Belysningsplan torvene Fjellsikring Ravnedalen Plan kirkeparken/gyldenløvesgate Renovering dammur 3 Stampe Skileikanlegg Spicheren Arrangementsarena Idrettsplassen Od Wilds Minne erstatningsareal Utbyggingsavtale Nordenparken Fant Olsen Olavskilden Rulleski -og rullestolløype Kongsgårdj Bomiljø Suldalen og Dalane Justvik Bomiljø Øvre Slettheia Bomiljø Øvre Slettheia Bomiljø ballspill, akebak Øvre Slettheia Bomiljø nettspill Øvre Slettheia Bomiljø skole, løkke, i Øvre Slettheia Bomiljø BMX løype Grønn skolegård Grønn skolegård Wilds Minne Nybyen,byggetrinn Lekeplasser i boligområdene Arbeidsplan friluftsliv Hamresanden rehabilitering Infotavler lysløypene Roligheden og Bertesbukta Dn's arealer på Flekkerøy Adkomstvei Krageviga friområde Restaurering Fredriksholm festning Brygger Stokken Brygger Sjursøya Brygger Dvergsøya Dalane turparkering Rehab lysløype Strai Lysløype Karuss Ridesti Jegersberg 1 sløyfe Østre Randøy Infrastruktur, Havlimyra Sum sektorer: 51 Teknisk

12 12 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Sektorer: 52 Kristiansand Eiendom *Bil taggeteamet Forsvarets eiendommer Kostn. intensjonsavtale museumsomr Kjøp av eiendom Veikryss Narvika Ekstraordinære investeringer Kuholmen betongkai, oppstart Auglandsbukta-mudring Utvidelse Narviga, oppstart Ronsbukta Lahelle brygge Nedre Otra, skøyteplasser Justvik - reguleringsplan Justvik utvidelse, oppstart Hånes utvidelse, oppstart Strømkontakter brygger Miljøstasjon med avfallshåndtering Oppgradering av fortøyningsutstyr, opp Utskifting eldre flytebrygger, oppstart Kongsgårdbanen garderobebygg, gara *Kongsgårdbanen, garderobebygg, av Rehab. og brannsikring Sikring - kjøp friluft Skjærgårdsparken Kjøp grunn gang/sykkelvei Miljøopprydning Torsvika Forurensing Bredalsholmen land Fjernvarme, div bygg Skytebane Farvannet Energiprogram kommunale bygg, opp Utvikling av Idda området Teaterkvartalet, utvikling / regulering Gimle sykehjem m/omkringliggende o Gyldenløvsgt 9 - del av kirkepark / plan Strandpromenade Kirkegt. 2D Søppelboder skoler, oppstart Forurenset jord, barnehager, oppstart Energiprogram- Enova - hovedprosjekt Utv. gjestehavn, tall ship races oppst Odderøya 13, Vestre Lasarett innven Utvikling Møvik/Kroodden, gnr 7 bnr Utvikling, Sømsveien 10 (Rona) Utvikling Vågsbygdveien Utvikling Oddermarka garasjetomt, (gn Tømmerstøveien Utvikling Ålefjær Trekanten Strømsdalen - eiendomsutvikling Gamle Strømmevei 26, eiendomsutvikl Utvikling møvig/kroodden, Holskogvn Møvig/Kroodden, tiltak Vågsbygdveien Andøyvn A1, Møvig/kroodden Wilds Minne erstatningsareal Generell finansiering Salg festetomter Tykkelimoen, del av gnr. 18, bnr. 289, Hånesveien forlengelse Felt diverse Felt B Felt diverse, fellesanlegg BRÅVANN

13 13 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Felt B Felt B Felt diverse, fellesanlegg Diverse, felles/hovedanlegg HØIETUN Felt diverse Felt D Felt D Felt E Ungdomsboliger Hellemyr, D Felt diverse Utbedring Tinnheia Torv Felt diverse Vrånes Administrasjon KVARTAL Felt diverse ELVEGATEN/KVARTAL LAHELLE Lahelle felt diverse Felt diverse Felt diverse ODDERHEI Felt diverse Administrasjon Felt diverse Gislemyrveien Felt diverse Blåbærsvingen Felt diverse Korvettveien Felt diverse Bryggelia Felt diverse Kirkegt. 2D JUSTVIK Administrasjon Grostøvn Kostøl gnr 119, bnr Justnes halvøya, kjøp av grunn Felt diverse TANGENOMRÅDET Felt diverse Prosjektledelse Felt Kongsgård/Vige havn LINDEBØ BRYGGE Felt Lindebø brygge ROLIGHETEN Veslebo Administrasjon ODDERNES/ØSTERVEIEN Felt diverse SETESDALSVEIEN 16/ Felt diverse. Setesdalsveien Administrasjon EIENDOMSUTVIKLING,NÆRING Utvikling rådhuskvartalet *Tollbodgt 37, oppgradering, avsluttet Rådhusgaten Tollbodgaten Havlimyra ungdomsskole Infrastruktur, Havlimyra

14 14 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Fagerholt skole Kongsgård barnehage, oppstart Flekkerøy skole, garantiprosjekt - ut jun Flekkerøy skole Flekkerøy u.sk-2.byggetr Flekkerøy flerbrukshus Flekkerøy flerbrukshall, garantiprosjekt Grim skole oppgrad. inkl. akutt tiltak - o Presteheia skole Haumyrheia skole-bygg Hellemyr skole/flerbruksh Hellemyr skole-bygg *Hommeren ungdomsskole, avsluttet Hommeren skole/flerbrukshall, garanti Hånes skole-bygg Justvik skole-bygg Karl. J. Minne oppgrad. inkl. akutt tiltak *Kongensgt.sk., avsetn. havari Kongensgate skole-bygg Dvergsnes skole,2.byggetr Dvergsnes skole, dusjanlegg Dvergsnes skole Lovisenlund skole-bygg Mosby skole-bygg Møvig skole-bygg Oddemarka skole-bygg Sjøstrand skole - hovedoppgr. oppstart Sjøstrand skole - akutt grp 1 i behovsut Slettheia skole-bygg Solholmen, oppgradering Solholmen skole-småskole *Strømme skole, 4.byggetr., avsluttet Strømme skole, garantiprosjekt ut de Strømme skole-bygg Holte skole bygg Tordenskjoldsgt.skole-byg Vardåsen skole-førskole Havlimyra barnehage Roligheden gård (barnehage) Slettheia barnehage Voie skole-bygg Torkelsmyra Paviljong oppstart Torkelsmyra skole *Vågsbygd skole-ombygging Vågsbygd skole-bygg Karuss skole-bygg Øvre Sletthheia skole, hovedoppgr, opp Åsane skole-bygg Krossen skole,3.byggetr Krossen skole-bygg Ny Møllestua bhg, oppstart Vågsbygdtunet Odderhei psyk.oms.boliger Lund bo- / omsorgssenter, garantipros *Tollbodgaten 26, tilbygg 2007, avslutte Tollbodgaten Tollbodgt Oppstart Prestheia sykehjem *Straitunet, 2.byggetrinn, avsluttet 2 tert Straitunet sykehjem, garantiprosjekt Kr.4desgt

15 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Grimtunet sykehjem, ombygging og op Grimtunet-bygg Ternevik sykehjem, ombygging og opp Ternevig sykehjem-bygg Kvales minne-bygg Kongensgate Valhalla omsorgssent-bygg Elvegt Randesundsheimen/kvileh Gislemyrveien Bispegra avlastn.hjem Bamsebo barnehage, oppstart Søm barnehage-bygg *Roligheden barnehage-utv. Naturbas *Øvre Slettheia barnehage - modul, Øvre Slettheia Barnehage, oppstart Hellinga bhg utvidelse/tilbygg, oppstart *Bergtorasvei barnehage - utv. 1 avd, Lømslandsvei Bentsens hus, oppgradering Brannsikring biblioteket Folkebiblioteket-bygg Myren gård, oppgradering Christianholm festning strakstiltak si Vesterveien 2 - Samsen Rosegården-bygg *Agder Teater-utbygging, avsluttet 2 tert *Strømme sykehjem, 2 nye plasser Strømme sykehjem Gimlehallen arrangementshall, utredni Karuss bhg, utvidelse Karuss barnehage-garantiprosjekt Svømmehallen, forprosjekt Riving svømmehall, kokkeskole Aktivitetssenteret investeringskostna Ravnedalen - utvikling kafebygg, oppst EVA-senteret, oppgradering, oppstart Roligheden Lauvåsen skole Utskifting PCB, kommunale bygg Utredning/avsetn. div. skoler Brannsikring komm. bygg Akutte tiltak skoler, Ytre Torridal Akutte tiltak skoler, Kringsjå Akutte tiltak skoler, Justvik Akutte tiltak skoler, Heståsen Akutte tiltak skoler, Hånes Akutte tiltak skoler, Vigvoll Akutte tiltak skoler, Fiskå Akutt tiltak skoler, Mosby Akutt tiltak skoler, Haumyrheia Akutt tiltak skoler, Wilds Minne Biosentral Møvik Nrk bygning, Flekkerøya, oppgradering *Odderøya 123, oppgradering 2007, av Gjestehavnbygget Sonestasjon Ægirsvei Ishall, Idda Curlinghall, idda, oppstart *Elvegata 52A, kjøp og ombygg, Kongsgård flyktninge barnehage, utbe Midtre Vågsbygd bhg, oppstart Diverse bygg Vedl.holdsbudsj.ikke disp Sum sektorer: 52 Kristiansand Eiendom

16 16 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Sektorer: 60 Administrasjon Portaler Smart Cities Moderniseringsprosjektet samlebevilg Inngående faktura (scanning) Elektronisk flyt av inndata til Ansatt Digitale skjemaer Elektronisk billeddatabase Tidreg web Digitalt kommunikasjonsnett Maskiner og utstyr adm.sektoren Sikkerhetsforbedring-it Kapasitetsforbedringer-it Ny Doculive-versjon IP telefoni Samordning av IT-systemer i KnS Forprosjekt virtuelt rådhus Elektroniske fakturaer - meldingsformi *Hefteproduksjonslinje trykkeriet Kompetansekartlegging Visma Enterprise ACOS Sosial Kristiansandsportalen Mobil profil EDialog Oppgradering Microsoft Omb/oppuss.Torvområdet f.o.m *Sykkelgarasje *Tilpasninger kemnerbygget Sum sektorer: 60 Administrasjon Sektorer: 70 Skole Rehab. og brannsikring Utendørsarb. ved skolene EDB-utstyr sekt.2 underv Strakstiltak i skolen Lekeplassutstyr Utearealer 6-åringer Skolebehovsplanen Bringsvær, garderobe/toalett Opprustning utearealer, Aktiv ute Tilrettelegging bygg - Int. skole Ombygging KVO - Int. skole Lydmessig tilrettelegging Møvig *Biblioteksystem ALEPH investering El-biler Bringsvær flerbruksløype Turløype Haumyrheia Allsidig bevegelse 1 Wilds Minne skole Allsidig bevegelse 2 Wilds Minne skole Dvergsnes flerbruksanlegg trinn Bordtennisbord Møvig skole Hånes BMX-bane Bordtennisbord Sjøstrand skole Bordtennisbord Kringsjå Sandvolleyballbane Piningen Havlimyra ungdomsskole Flekkerøy u.sk-2.byggetr *Hommeren ungdomsskole, avsluttet Dvergsnes skole,2.byggetr Sjøstrand skole - akutt grp 1 i behovsut

17 17 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap Solholmen, oppgradering Øvre Sletthheia skole, hovedoppgr, opp Sum sektorer: 70 Skole Sektorer: 90 Utenomsektorielle forhold Sandripheia-ny løypemaskin Sandripheia-ny parkeringsplass Sandripheia-hoppbakke plast K Sandripheia-hoppbakke K Sandripheia-hoppbakke K Sandripheia-snøproduksjon Sandripheia-alpinløype Sandripheia-garasje/lager Sandripheia-skitrekk Sandripheia-lysanlegg Sandripheia fritidspark-ny hoppbakke Sum sektorer: 90 Utenomsektorielle forhold T O T A L T

18 18 Økonomisk oversikt - driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

19 19 Økonomisk oversikt - investeringsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

20 20 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer

21 21 Oversikt - balanse Regnskap 2010 Regnskap 2009 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i inv.regnskap 0 0 Udekket i inv.regnskap Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD

22 22 Regnskap 2010 Regnskap 2009 MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto til memoriakontiene Økonomiske oversikter Oversikt endring arbeidskapital OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) Kristiansand, 31. desember februar 2011 Tor Sommerseth rådmann Arne Henrik Lukashaugen regnskapssjef Regnskapet er revidert. Se beretning med merknader og innstilling datert Kristiansand revisjonsdistrikt IKS. Anne Helene Grunni Oppdragsansvarlig revisor

23 23 DEL 2 NOTER TIL BYKASSEREGNSKAPET 2010 Del 1 omfatter forskriftsbestemte noter. Del 2 omfatter noter anbefalt av foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Del 3 omfatter egne frivillige noter. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av låneopptaket som faktisk er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert på memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

24 24 Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

25 25 DEL 1 FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 1 Arbeidskapitalen ( 5 nr 1) Arbeidskapitalen defineres som sum omløpsmidler med fradrag av kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er en buffer mot svingninger i inntekter og utgifter og utgjør derfor et likviditetsmål. Bevilgningsregnskapet (summen av drifts- og kapitalregnskapet) viser netto endring av arbeidskapitalen. Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Regnskap Regnskap Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 Endring i arbeidskapital Oversikten viser at arbeidskapitalen er redusert med 15,5 mill kr før endringen av ubrukte lånemidler og endring av regnskapsprinsipp. Når det tas hensyn til disse forholdene er arbeidskapitalen styrket med 49,1 mill kr. Det er god balanse mellom anvendelse og anskaffelse av midler i Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapitalen vedrørende driften i 2009 gjelder likviditetsreserven. Denne endringen er den vesentligste årsaken til reduksjonen i arbeidskapital det året. Likviditetsreserven er avviklet i tråd med gjeldende bestemmelser.

26 26 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Regnskap Regnskap OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) Denne metoden for å beregne endring av arbeidskapital skal gi samme resultat jf tabell på forrige side for at regnskapet skal være formelt korrekt. Avvik i 2009 skyldes avvikling av likviditetsreserven jf kommentar på forrige side. FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 2 Pensjonsforpliktelser ( 5 nr. 2) Kristiansand kommune har pensjonsordning for sine ansatte i Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP) og Kommunal landspensjonskasse (KLP- sykepleiere og leger). Ansatte på statlige vilkår er tilknyttet Statens pensjonskasse (SPK). Bestemmelsene for regnskapsføring av pensjon går i korthet ut på at de løpende utgifter i driften tilpasses et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto pensjonskostnad. Forskjellen mellom betalt premie og netto pensjonskostnad utgjør premieavviket, som igjen gir resultateffekt. Som årets pensjonsopptjening regnes nåverdien av den andel av fremtidige pensjonsytelser som kommunenes ansatte har opptjent rettigheter til i regnskapsåret. Årets netto pensjonsutgifter Beløp i 1000 kr KLP KKP SPK Sum Nåverdi årets pensjonsoptjening Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsutgifter Forventet avkastning pensjonsmidler Administrasjonsutgifter Netto pensjonsutgifter inkl. adm.utgifter Netto pensjonsutgifter inkl.adm.utgifter Beregnet premieavvik Beløp i kr KLP KKP SPK Sum Pensjonspremie inkl. adm.utgifter Oppbygging adm.reserve, amortiseringspremie Netto pensjonsutgifter inkl.adm.utgifter Premieavvik Premieavvik inkl.arbeidsg.avg

27 27 Pensjonsforpliktelse Beløp i kr KLP KKP SPK Sum Pensjonsforpliktelse Årets pensjonsopptjening Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Årets pensjonsopptj, renter og utbet Pensjonsforpliktelse u/estimatavv Amortisering estimatavvik - forpliktelse Brutto pensjonsforpl. UB estimat Gjenstående amortisering - forplikelser Brutto pensj.forpl. UB est. full amort Pensjonsmidler Beløp i kr KLP KKP SPK Sum Pensjonsmidler Årets forventede avkastning Årets premieinnbetaling eksl.adm.utg Årets utbetaling av pensjon Årets avkastn.,premieinnbet.,pensjonsutbet. 0 Pensjonsmidler u/estimatavvik Amortisering estimatavvik - midler Brutto pensjonsmidler. UB estimat Gjenstående amortisering - pensjonsmidler Brutto pensj.midler UB est. full amort Beløp i kr KLP KKP SPK Sum Netto pensjonsmidl./forpliktelse Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsmidl./forpl. inkl arb.g.avg Premieavviket på 71,5 mill kr inkludert arbeidsgiveravgift, innebærer at kommunens driftsutgifter er redusert tilsvarende i forhold til betalt premie. Dette er 4,3 mill kr mindre enn budsjettert. I henhold til vedtatt handlingsprogram, skal avviket utgiftsføres over 15 år med like store årlige beløp. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i bykassens balanse som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Netto påløpt pensjonsforpliktelse utgjør 282,7 mill kr inkl arbeidsgiveravgift. I tillegg til innbetalt premie, har Kristiansand kommune innbetalt 9,5 mill kr i kjernekapital til KKP og 1,2 mill kr i kjernekapital til KLP i 2010.

28 28 FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 3 Spesifikasjon av garantiansvar Kommunens garantiansvar utgjør 1.282,2 mill kr ved utgangen av 2010, hvilket er en netto økning på 222,6 mill kr sammenlignet med Økningen skyldes garanti i forbindelse med Returkraft AS, mens det er en betydelig lavere kommunegarantert langsiktig gjeld i Agder Energi. Garantiansvar 2010 Utgår i Beløp i kr Div. sosiale garantier Løpende Agder Energi Renovasjonsselskapet/Avfall Sør AS Presteheia barnehage Fidje barnehage Flekkerøy barnehage Liantjønn barnehage Bråvannsåsen barnehage Eplehagen barnehage Stft Rudolf/Alvejordet Steiner Barnehage Solkollen barnehage Søm AS Solkollen barnehage AS Ravneheia barnehage Andungen barnehage Maurtua barnehage Fiskåtangen barnehage Kristiansand kino Straitunet barnehage Eidet barnehagen Kreditkassen Løpende Den Norske Stats Husbank (Boligstiftelse og Utleieboligstiftelse) Nye Kr.sand Bompenges. AS (ramme 275 mill kr) Returkraft AS (samlet ramme mill kr) Sum Som det fremgår av ovenstående tabell er garanti overfor Agder energi på samlet 113,6 mill kr. Størstedelen av garantiansvaret ved utgangen av 2010 gjelder imidlertid Returkraft AS der det er trukket samlet mill kr på lån, hvorav Kristiansand kommunes andel på 66 % utgjør 943,8 mill kr, jf bystyresak 169/07 og 207/09. Bystyret har gitt kommunal garanti i forbindelse med samferdselspakke 1 på samlet 275 mill kr, jf bystyresak 149/10. Pr har ikke Nye Kristiansand Bompengeselskap tatt opp lån knyttet til denne garantien. Del 2 Innfrielser og tap Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier.

29 29 FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, IKS og interkommunalt samarbeid ( 5 nr. 4) Tekst Tall i hele 1000 kroner Pr regnskapsåret Pr forrige regnskapsåret Kommunens samlede fordringer Herav fordring på: KRKD 26 2 Herav fordring på: PA 42 1 Herav fordring på: KnS Herav fordring på: AN 1 2 Herav fordring på:kbr Herav fordring på: KB 42 Herav fordring på: TIV 20 Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til: TIV 0 Herav kortsiktig gjeld til: KB Herav kortsiktig gjeld til: KnS 0-3 Herav langsiktig gjeld til:hv KRKD-Kommunerevisjonen Kristiansand distrikt (IKS) TIV-Tronstad vann interkommunale vannverk (IKS) PA-Kristiansand parkeringsselskap KF(kommunelovens 11) HV-Kristiansand havnevesen (kommunelovens 11) KnS - Knutepunkt Sørlandet (kommunelovens 27) TK - Teater og konserthus (IKS) AN- Ager Naturmuseum (IKS) KB- Kristiansand Boligselskap KF (kommunelovens 11) KBR- Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS Vesentlige endringer: I selskapsavtalen for Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS er det fastsatt at det etableres lån til eierkommunene i forbindelse med overføring av biler. Betalt avdrag og oppgjør av mellomregningskontoen har bidratt til reduksjon av fordringen.

30 30 FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 5 Spesifikasjon av aksjer og andeler ( 5 nr. 5) Aksjer og andeler er stort sett vurdert til anskaffelseskost. Aksjer og andeler er nedskrevet til virkelig verdi når verdifallet ikke anses å være forbigående. Den bokførte verdien utgjør 830,2 mill kr. Kontonr. Tekst Anskaffelses- Bokført verdi Markedsverdi %-vis Beløp i kr kost andel Egenkapitalinnskudd KLP Foreligger ikke Lav Kjernekap. Kr.sand komm.pensj.k Foreligger ikke 100,0 % Vest-Agder Museet IKS Foreligger ikke 20,0 % Etablerersenteret Vest-Agder IKS Foreligger ikke 40,0 % Egenkapitalinnsk. Teater og kons.hus Foreligger ikke 80,0 % Kjøkkenservice Industri A/S Foreligger ikke 100,0 % Kristiansand kino holding AS Foreligger ikke 100,0 % Kristiansand Næringsselskap A/S Foreligger ikke 100,0 % Aksjer Sørnorsk filmsenter AS, kr Foreligger ikke 40,0 % Valhalla verksted A/S Foreligger ikke 100,0 % Biblioteksentralen A/L Foreligger ikke Lav Kristiansand Teater A/S Foreligger ikke 66,7 % Agder Teater A/S Foreligger ikke 51,0 % Agder Teater A/S Foreligger ikke 51,0 % Vågsbygd samfunnshus A/L Foreligger ikke 97,7 % Agder Energi A/S Foreligger ikke 5,3 % Eierinnskudd KNAS Foreligger ikke 100,0 % Aksjer RKR AS kr Foreligger ikke 73,3 % M/S Maarten A/S Foreligger ikke 100,0 % Nye Kristiansand Bompengeselsk. AS Foreligger ikke 50,0 % Sørlandshallen Eiendom AS Foreligger ikke 100,0 % Agder Kollektivtrafikk AS Foreligger ikke 34,0 % Sørlandets Europakontor AS kr Foreligger ikke 17,0 % Andelsleilighet Foreligger ikke Lav Stiftelsen Miljøfyrtårnet Foreligger ikke Stiftelsen Arkivet Foreligger ikke Setesdal Bilruter L/L (A/S) Foreligger ikke 0,9 % Sørlandets Kunnskapspark AS Foreligger ikke Kristiansand Kunnskapspark Eiendom AS Foreligger ikke 49,0 % Varodd Industrier A/S Foreligger ikke 48,0 % Tall Ship Race AS Foreligger ikke 60,0 % Sum bykassa Egenkapitalinnskudd i Kilden utgjør den største enkeltposten med 402,7 mill kr. Aksjer i Agder Energi A/S utgjør den største andelen av aksjer, og har en reell verdi som langt overstiger bokført verdi. Kristiansand kommunes andel (5,3%) utgjør 107,3 mill kr. Eventuell justering av kapitalen som følge av kapitalnedsettelse i 2010 foretas i Kommunenes eierandel i Avfall Sør AS utgjør 73,3 %, dvs at kommunens andel av aksjekapitalen på 30 mill kr, utgjør ca 22 mill kr. Eventuell justering av kapitalen som følge av kapitalnedsettelse i 2010 foretas i Aksjekapitalen i Sørlandshallen Eiendom AS er oppskrevet i samsvar med selskapets egen balanse.

31 31 FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 6 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond - avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskapsåret Forrige år Avsetninger Sum(530:560) Bruk av avsetninger Til avsetning senere år SUM(930:960) Netto avsetninger Del 2 Spesifisering fondstyper - avsetninger og bruk av avsetninger Samlede fond Beløp i kr Sum fond pr Avsatt til fond Bruk av fond Sum fond pr Disposisjonsfond Beløp i kr Disposisjonsfond pr Avsatt til disp.fond i driftsregn og korr likv.res Bruk av disposisjonsfond i kapitalregnskapet Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet Disposisjonsfond pr Til disposisjonsfond avsettes "frie kommunale midler", dvs det foreligger ikke krav om en bestemt bruk av midlene hjemlet i lov, forskrift, eller fra giveren for eksempel staten. Av disposisjonsfondene tilhører 10,3 mill kr sektorene, opparbeidet som overskuddsavsetninger. Utover det har sektorer med underskudd måttet låne 56,6 mill kr av sentralt disposisjonsfond. Resten er generelle disposisjonsfond som ikke henføres til spesielle resultatenheter eller sektorer. Disse fondene utgjør en reserve som blant annet skal sikre at resultatenhetene får beholde sitt overskudd i år hvor kommunen har svake resultater. Avsetning til disposisjonsfond er gjennomført i henhold til budsjettet og bystyresak 150/2001. Energiverksfondets andel av samlede disposisjonsfond, utgjør 107,9 mill kr. Vesentlige avsetninger til disposisjonsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Avsetning til gen. dispfond ihht budsjett Ihht budsjett 2010 m/endringer

32 32 Ubundne investeringsfond Beløp i kr Ubundne investeringsfond pr Avsatt til ubundne inv.fond og korr likv.res Bruk av ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr Energiverksfondets andel av samlede ubundne investeringsfond, utgjør 381,9 mill kr. Vesentlige endringer ubundet investeringsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Bruk av kapitalfondet Budsjett 2010 og tidl Av den totale bruk av kapitalfondet utgjør overføring til Kilden IKS 191,7 mill kr. Bundne driftsfond Beløp i kr Bundne driftsfond pr Avsatt til bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond Bundne driftsfond pr Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av bystyret. Totalt er det avsatt 143,9 mill kr til bundne driftsfond pr Dette er en reduksjon på 15,2 mill kr fra Det meste av reduksjonen skyldes at ubrukte midler i forbindelse med ATPordningen utgjør lavere beløp enn forrige år. Avsetninger innen VAR-området og feiing utgjør 37,6 mill kr. Bruk av bundne driftsfond innarbeides i årsbudsjett 2011 administrativt. De viktigste fondene er nærmere kommentert i hovedtallsanalysen. Bundne investeringsfond Beløp i kr Bundne investeringsfond pr Avsatt til bundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av bystyret. Ca 18 % av de samlede fondene er bundne drifts- eller investeringsfond. Disse fondene kontrolleres av andre enn kommunen på bakgrunn av egne lover, regler eller avtaler (øremerkede tilskudd og gaver m.v). Energiverksfondet utgjør 489,8 mill kr av samlede fond på 864,5 mill kr.

33 33 FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 7 Kapitalkonto ( 5 nr. 7) Kommunens egenkapital har økt med 159,1 mill kr hovedsakelig som følge av investeringer i anleggsmidler som fast eiendom, utstyr, aksjer/andeler, utlån og nedbetaling av lån. KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) Debetposteringer i året: (kapital) Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom Oppskriving av fast eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Avdrag på formidlings/startlån Utlån formidlings/startlån Avdrag på sosial lån Utlån sosial lån Avdrag på utlånte egne midler Utlån egne midler Avskrivning sosial utlån Avskrevet andre utlån Oppskriving utlån Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån Pensjonsforpl. (kredit. under Pensjonsmidler AM) (debiter. under AM) Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenlandslån Balanse Balanse (Kapital) (underskudd i kapital)

34 34 FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 8 Salg av finansielle anleggsmidler Det er ikke solgt finansielle anleggsmidler i FORSKRIFTSBESTEMT NOTE 9 Interkommunalt samarbeid ( 12 nr. 3) Kilden IKS Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Kristiansand kommune(kontorkommunen) 0 Overføring fra Vest Agder fylkeskommunedeltaker) 0 Resultat av overføringer 0 Kristiansand Revisjonsdistrikt Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Kristiansand kommune(kontorkommunen) Overføring fra Songdalen kommune (deltaker) Overføring fra Søgne kommune (deltaker) Overføring fra Vennesla kommune (deltaker) Resultat av overføringer Tronstadvann interkommunale vannverk Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Kristiansand kommune(kontorkommunen) Overføring fra Songdalen kommune kommune (deltaker) Overføring fra Søgne kommune (deltaker) Resultat av overføringer TIV's egne inntekter etter formålet TIV's driftsutgifter etter formålet Resultat av virksomheten Agder Naturmuseum Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Kristiansand kommune(kontorkommunen) Overføring fra Åseral kommune Resultat av overføringer

35 35 Knutepunkt Sørlandet Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Kristiansand kommune(kontorkommunen) Overføring fra Vennesla kommune (deltaker) Overføring fra Songdalen kommune (deltaker) Overføring fra Søgne kommune (deltaker) Overføring fra Lillesand kommune (deltaker) Overføring fra Iveland kommune (deltaker) Overføring fra Birkenes kommune (deltaker) Resultat av overføringer Kristiansandsregionen Brann og Redning Tekst Utgifter Inntekter Overføring fra Kristiansand kommune(kontorkommunen) Overføring fra Vennesla kommune (deltager) Overføring fra Songdalen kommune (deltager) Overføriøng fra Søgne kommune (deltager) Overføriøng fra Lillesand kommune (deltager) Overføring fra Birkenes kommune (deltager) Resultat av overføringer I tillegg til ovennevnte er det etablert samarbeid for innkjøp og innen transport ATPprosjektet samt Kilden IKS. Når det gjelder Kilden IKS er det etter etableringen av selskapet ikke overført driftstilskudd.

36 36 DEL 2 NOTER I HENHOLD TIL GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK (GKRS) GKRS NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsippene er beskrevet innledningsvis i notene. GKRS NOTE nr. 2 Organisering av kommunens samlede virksomhet Organisasjonskart er tatt inn i den samlede årsrapporten for kommunen. I denne rapporten og i handlingsprogrammet beskrives hvilke styringsprinsipper som benyttes. En del av den kommunale tjenesteproduksjon skjer i kommunale foretak og interkommunale samarbeid. Årsregnskapet til kommunen vil derfor ikke inneholde total oversikt over alle tjenester som tilbys. GKRS NOTE nr. 3 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Skatteinngangen ble svært god i siste tertial. Dette førte til en merinntekt i forhold til budsjett på 63,9 mill kr. Dette er nærmere kommentert i hovedtallsanalysen kapittel 7. GKRS NOTE nr. 4 Vesentlige transaksjoner Det er utbetalt 191,7 mill kr av budsjettert investeringstilskudd til Kilden IKS. Beløpet er dekket av kapitalfondet. GKRS NOTE nr. 5 Anleggsmidler Anleggsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Avskrivninger registreres på de respektive tjenester i driftsregnskapet, men effekten nøytraliseres slik at avskrivningene i realiteten ikke påvirker driftsresultatet. Det er kun avdrag som får endelig resultateffekt i driftsregnskapet. Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan ihht regnskapsforskriftens 8 og benytter følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddelgruppe Avskrivn. plan Eiendeler Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 20 år: 40 år: 50 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg. o.l. Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Forretningsbygg, lagerbygg, adm.bygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg og lignende

37 37 Tekst (tall i hele 1000 kr Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret* Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi Tekst (tall i hele 1000 kr Tomter Småbåthavner Sum Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret* Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi Gevinst/tap ved avgang av anleggsmidler i regnskapsåret er bare bokført i balansen i tråd med kommunale regnskapsforskrifter gjennom en opp/nedskrivning av anleggsmiddelet mot kapitalkontoen. I tillegg til tallene over kommer utbyggingsområdene med 84,1 mill kr. GKRS NOTE nr. 6 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Regnskapsskjema 2A viser samlede investeringer og hvordan disse er finansiert. Investeringene i kommunen har fokus i tertialrapportene hvor avslutning av prosjektene behandles, og det meldes status for prosjektene sektorvis. Prosjekter med kostnader over 20 mill kr i 2010: Prosjekt Tekst Beløp i 1000 kroner. Beløp Ishall, Idda Havlimyra ungdomsskole Oppstart Prestheia sykehjem Solholmen, oppgradering Aktivitetssenteret investeringskostnader Øvre Sletthheia skole, hovedoppgr, oppst Sum Investeringer over 20 mill kr I hovedtallsanalysen kap. 6 kommenteres investeringsregnskapet ytterligere.

38 38 GKRS NOTE nr. 7 Finansielle omløpsmidler Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser er utførlig kommentert i hovedtallsanalysen kap. 11. Aktiva klasse (tall i 1000 kroner) Bokført verdi pr Aksjer/andeler Sertifikater 0 Obligasjoner Sum GKRS NOTE nr. 8 Finansielle anleggsmidler Obligasjoner Debitor (utsteder) Forfallsdato Markedsverdi Bokført verdi Årets resultatførte Anskaffelseskost over-/underkurs Hordaland fylkeskommune Sparebanken Midt-Norge (1) Sparebanken Vest (1) Sparebanken Nord-Norge Kredittforeningen for sparebanker Sparebanken Øst Norwegian Property ASA Sparebanken Pluss (2) Sparebanken Sør (3) Sparebank 1 SR-Bank (2) Spb Midt-Norge (2) Sparebank 1 SR-Bank (3) Oslo kommune Spb 1 SMN (Midt-Norge) (3) DnB NOR Bank Sum Obligasjoner utstedt av Totens sparebank, Sandsvær Sparebank, Sparebanken Vest (3) og TrønderEnergi er innfridd i løpet av regnskapsåret. Årets resultatførte netto overkurs for disse verdipapirene utgjør til sammen kr Over-/underkurs utover kr , i forbindelse med kommunens anskaffelse av obligasjoner, er ført som kortsiktig fordring eller kortsiktig gjeld. Dette resultatføres med et likt beløp hvert år fordelt over gjenværende løpetid. Når hver obligasjon blir innfridd ved forfall, vil over-/underkurs være ført i sin helhet over driftsregnskapet. Obligasjoner som i etterkant av anskaffelse nedbetales ved uttrekning, vil få sin anskaffelseskost redusert tilsvarende uttrekningen. Årets anskaffelseskost for hvert verdipapir vil derfor kunne avvike fra tidligere årsregnskap.

39 39 GKRS NOTE nr. 9 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Tekst Lånekonto Regnskap 2010 Regnskap 2009 Kommunens samlede lånegjeld fordelt på kreditorer, samt rentebetingelser pr (evt. ved nedbetalingstidspunkt i 2010) Siste avdragsår KLP Kommunekreditt: Fast rente 4,83 % Flytende rente 2,80 % Kommunalbanken: Flytende rente 2,60 % Flytende rente 2,60 % Flytende rente 2,60 % Flytende rente 2,60 % Flytende rente 2,60 % Flytende rente 2,60 % Flytende rente 2,60 % Flytende rente 2,33 % Flytende rente 2,54 % Fast rente 5,20 % Flytende rente 2,60 % Flytende rente 2,66 % Flytende rente 2,62 % Flytende rente 2,60 % Flytende rente 2,67 % Flytende rente 2,62 % Flytende rente 2,60 % Flytende rente 2,60 % Flytende rente 2,60 % Flytende rente 2,60 % Flytende rente 2,60 % (fast pr ) Husbanken: Fast rente 2,60 % Fast rente 4,60 % Fast rente 4,80 % Fast rente 3,00 % Fast rente 3,60 % Fast rente 3,60 % Fast rente 3,60 % Fast rente 4,60 % Fast rente 4,60 % Fast rente 4,70 % Fast rente 4,80 % Fast rente 4,80 % Fast rente 3,00 % Fast rente 3,00 % Fast rente 3,40% Flytende rente 2,80 % Verdipapirmarkedet, obligasjoner: Fast rente 6,78 % Fast rente 5,56 % Verdipapirmarkedet, sertifikater: Flytende rente 2,342 % Flytende rente 2,45 % Andre låneavtaler: Kr.sand Havn KF, flytende rente 2,36 % Arbeidsdirektoratet ingen Skipsfartens Arb.g.fond ingen

40 40 Tekst Lånekonto Regnskap 2010 Regnskap 2009 Siste avdragsår Sum gjeld med fast rente bykassen Sum gjeld med flytende rente bykassen Forholdstall fast/flytende gjeld 18,8 31,7 Gjeld i kommunale foretak: Kristiansand Parkeringsselskap KF Kristiansand Havn KF Kristiansand Boligselskap KF Foretakenes samlede gjeld er 961,6mill kr pr Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet Tekst Regnskapsåret Forrige regnskapsår Kommunens samlede lånegjeld Andel knyttet til selvkostområder Vann, avløp og renovasjon andel i kr Vann, avløp og renovasjon andel i % 1,65 % 2,31 % Øvrige selvkostområder i kr 0 0 Øvrige selvkostområder i % 0 0 Andel knyttet til øvrig kommunal virksomhet 98,35 % 97,69 % Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i kr Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i % 98,35 % 97,69 % Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de betalinger kommunen krever inn fra brukerne. Selve låneomfanget til disse formålene gir mindre relevant informasjon enn selve grunnlaget for beregning av renter innen selvkostområdet. Dette grunnlaget er 602,7 mill kr. Avdrag på gjeld Avdrag Budsjett Regnskapsår et Forrige år Betalt avdrag i drift Beregnet minste lovlige avdrag Differanse Bykassens lånegjeld utgjør 5.260,3 mill kr pr , hvilket er en økning på 668,4 mill kr sammenlignet med Det er i driftsregnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen 140,5 mill kr. Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr 7 utgjør 119,8 mill kr. Kommunen betaler derfor ca 20,6 mill kr mer enn lovens krav til minimums avdrag. Hovedtallsanalysens kap. 10 gir ytterligere omtale av lånegjeld, renter og avdrag.

41 41 GKRS NOTE nr. 10 Avsetninger og bruk av avsetninger Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk (underskudd) drift Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet merforbruk Årets avsetning til inndekking Nytt merforbruk i regnskapsåret Totalt merforbruk til inndekking 0 Resterende antall år for inndekking Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet merforbruk Årets avsetning til inndekking Nytt merforbruk i regnskapsåret Totalt merforbruk til inndekking 0 Resterende antall år for inndekking Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering Regnskapsmessig merforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet udekket Årets avsetning til inndekking Nytt udekket i regnskapsåret 0 0 Totalt udekket til inndekking Resterende antall år for inndekking Årets udekkede beløp i investeringsregnskapet er midlertidig dekket ved bruk av kapitalfondet med 20,9 mill kr. Beløpet tilbakeføres i 2011 og finansiering av beløpet blir gjenstand for behandling i tertialrapporter. I tillegg står 0,8 mill kr udekket fra tidligere år. Av samlede udekkede beløp gjelder 10,8 mill kr utlån til utbyggingsområdene. Spesifikasjon over regnskapsmessig udisponert (overskudd) investering Regnskapsmessig udisponert Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet udisponert Årets disponering Nytt udisponert i regnskapsåret Totalt udisponert til disponering 0

42 42 GKRS NOTE nr. 11 Vesentlige forpliktelser Det er lagt størst vekt på å opplyse om leasingavtalene for transportmidler, samt de viktigste husleieavtalene. Enkeltavtaler under kr pr år er ikke tatt med. Type avtale Årlig driftsutgift Avtalen utløper Leasingavtaler transp.midler: Suzuki Bilimport AS: små personbiler 2WD og 4 WD, små varebiler m/4wd samt stasjonsvogner 4 WD Rammeavt Ford Business Partner AS:små varebiler m/2wd Rammeavt Smiths Auto AS: store varebiler m/4wd, dobbeltcabin reg. som varebil m/lastekasse, små lastebiler/pick-ups m/2wd samt små lastebiler/pick-ups m/4wd Rammeavt Smiths Auto AS: Miljøbil Toyota Prius Hybrid Rammeavt Bertel O. Steen Kristiansand AS: Miljøbil - biodrivstoffinnblanding Rammeavt Sparebank 1 Gravemaskin belter Sparebank 1 Gravemaskin hjul Sparebank 1 Gravemaskin hjul Sparebank 1 Gravemaskin belter Sparebank 1 SR-Finans, Slambil Mars 2017 Leasingavtaler kopimaskiner/skrivere: Sharp Electronics Norge Rammeavt Pedagogisk senter, kopimaskin fra Telia Finans Ricoh Norge AS rammeavt. utløp ut , men leasingavtalene varer til 2014 Leiekontrakt lokaler: De største leieavtalene: Dronningens gate as hs-sektor T.O. Slettebøe a/s hs-sektor Bo invest as- hs-sektor Bo invest as - hs-sektor Entra eiendom skoleetaten KVO Håkon S Hansen PPT, Flyktningetjenesten Lund Eiendom - Pedagogisk senter Sanitetsforening - Kløvertun ny avtale fra opprinnelig Ægirsvei 14 boligrigg for bostedsløse Kasernen AS boliger for bostedsløse Ca 2012 Vågsbygd samfunnshus HS, KE og kultursektoren Bo invest as IT-tjenesten Fast driftsavtale: Bibliotekenes IT-senter AS

43 43 GKRS NOTE nr. 12 Selvkosttjenester Oppstillingen nedenfor viser de viktigste selvkostområdene. Selvkostområde VANN Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger Direkte kostnader - salgsinntekter Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Årets finansielle dekningsgrad i % 107 % 112 % 107 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde AVLØP Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger Direkte kostnader - salgsinntekter Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Årets finansielle dekningsgrad i % 103 % 111 % 102 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde RENOVASJON Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger Direkte kostnader - salgsinntekter Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Årets finansielle dekningsgrad i % 0 % 0 % 99 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde FEIING Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd 80 Selvkostandel 100 % 98 % 98 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Selvkostområde PLAN OG BYGGESAK Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 154 % 205 % 153 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva)

44 44 Selvkostområde KART/DELINGSFORR. Budsjett Regnskap Forrige år Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 141 % 145 % 179 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger eks mva) Som kjent er dette selvfinansierte områder basert på selvkost i henhold til egne forskrifter gitt av staten. Avgiftene på disse områden skal maksimalt dekke alle løpende utgifter, herunder kapitalkostnader (renter og avskrivninger) og fellesutgifter. GKRS NOTE nr. 13 Ansatteforhold og likestilling Det skal gis egen note om årsverk, likestilling med mer. Ytterligere opplysninger om slike forhold blir gitt i samlet årsrapport Ansatte Årsverk Totalt Herav kvinner: Herav menn: GKRS NOTE nr. 14 Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall samt hendelser etter balansedagen Hovedoppgaven for regnskapet er å gi relevant og pålitelig informasjon om virksomhetens resultat, finansielle stilling og utvikling i regnskapsåret. KRS (F) nr 7 Hendelser etter balansedagen, usikre forpliktelser og betingede eiendeler beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal innarbeides i regnskapet og hvordan den regnskapsmessige behandling av usikre forpliktelser og betingede eiendeler skal være. En hendelse etter balansedagen vil enten gi ny informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen eller være nye forhold som er oppstått etter balansedagen. Hendelser etter balansedagen vil kunne være til gunst eller ugunst for kommunen, og finner sted mellom balansedagen (31.12) og tidspunkt for framleggelse av årsregnskapet. (15.02). Det er ikke avdekket slike forhold som har tilknyting til årsregnskap Endring av prinsipper, estimater og tidligere års feil (KRS (F) nr 5) Regnskapsestimater Regnskapsestimater er anslag på størrelser som har betydning for periodisering og verdivurdering og måling som for eksempel avskrivningstid for varige driftsmidler. Estimatendringer skiller seg fra feil i tidligere årsregnskap og prinsippendringer ved at de revurderes som en naturlig del av aktiviteten ved produksjon av regnskaper. Korrigering av tidligere års feil Korrigering av tidligere års feil innebærer at det er oppdaget feil i regnskapet i ettertid som gjelder tidligere perioder, som må korrigeres. Ofte gjelder dette feil bruk av regnskapsprinsipper, feilførte transaksjoner, feil i beregninger, feilvurderinger mv.

45 45 DEL 3 EGNE NOTER Egen note 1 Utlån Utlånene pr utgjør 1.006,2 mill kr og består av følgende utlånskategorier: Spesifikasjon av utlån Regnskap Regnskap Beløp i 1000 kr Kommunale selskaper og pensjonsk Stiftelser Etablerings og utbedringslån Utlån etter lov om sosialhjelp Andre utlån Anleggsobligasjoner Sum utlån Etableringslån/Startlån Kommunen formidler utlån av lånte midler fra Husbanken. Denne låneordningen har nå rimelig god balanse når det gjelder bykassens gjeld til finansieringsinstitusjoner sammenlignet med fordringer på kundene og øvrige bokførte aktiva. Underdekningen utgjør 4,6 mill kr pr Dette er om lag uendret fra Det er i 2010 foretatt ekstraordinære innbetalinger og innfrielser fra låntakerne, som i hovedsak er benyttet til å redusere bykassens lån. Restandel fra tidligere år er avsatt på bundet investeringsfond og skal innbetales til långiverne i Samlede utlån på Startlån viser økning på 28,8 mill kr i Andre utlån Øvrige utlån reduseres betydelig, da utlån til Nye Kristiansand Bompengeselskap på 21,8 mill kr pr i sin helhet er nedbetalt i Anleggsobligasjoner viser reduksjon på 20,5 mill kr og tilhører forvaltningen av energiverksfondet. Samlet utlånsvolum er redusert med 1,8 % fra 2009 til Egen note 2 Utbyggingsområdene Det er lagt opp til at kommunens utbyggingsområder skal være selvfinansierende, dvs de samlede utgifter skal finansieres av salgsinntekter, bidrag og renteinntekter. Regnskapsreglene tilsier at en bør velge å betrakte eventuelle nettoutgifter vedr utbyggingsområdene som udekket investering. Årets underskudd på områdene er ført som udekket og deretter midlertidig dekket av kapitalfondet med 10,8 mill kr.

46 46 Egen note 3 Regnskapsresultat - strykninger Det har ikke vært aktuelt å gjennomføre regnskapsmessige strykninger i driften i Egen note 4 Kasse, bank Bykassen har en kassakreditt på 100 mill kr som var ubenyttet ved utgangen av året. Midler i kasse, postgiro og bank er pr bokført med 700,6 mill kr. Dette er en økning på 80,1 mill kr fra Egen note 5 Kortsiktige fordringer Kommunens kortsiktige fordringer utgjør 265,8 mill kr. Dette er en reduksjon på 56,8 mill kr sammenlignet med Kortsiktige fordringer består av krav på staten, kommunens innbyggere og bedrifter, i forbindelse med tilskuddsordninger, refusjoner, egenbetalingsordninger og eiendomsskatt. Fordring på staten i forbindelse med ressurskrevende brukere er ført opp med 45 mill kr. Dette er 0,3 mill kr mer enn mottatt beløp for Kristiansand

47 VEDLEGG TIL BYKASSENS REGNSKAP 47

48 48

49 49 DRIFTSREGNSKAP PR SEKTOR Regnskap Reg. budsjett Regnskap Sektorer: 10 Rådmannens stab 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Overføringer Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 10 Rådmannens stab Sektorer: 20 Barnehage 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Overføringer Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 20 Barnehage Sektorer: 30 Helse og Sosial 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Overføringer Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 30 Helse og Sosial Sektorer: 40 Kultur 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter

50 50 Regnskap Reg. budsjett Regnskap Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Overføringer Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 40 Kultur Sektorer: 51 Teknisk 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Overføringer Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 51 Teknisk Sektorer: 52 Kristiansand Eiendom 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 52 Kristiansand Eiendom Sektorer: 60 Administrasjon 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Overføringer Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 60 Administrasjon

51 51 Regnskap Reg. budsjett Regnskap Sektorer: 70 Skole 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Overføringer Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 70 Skole Sektorer: 90 Utenomsektorielle forhold 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm. tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner uten sykepenger Sykepenger Overføringer Finansieringsinntekter Sum inntekter Sum sektorer: 90 Utenomsektorielle forhold T O T A L T 0 0 0

52 52

53 53 BALANSE Regnskap 2010 Regnskap 2009 EIENDELER Anleggsmidler , ,92 Herav: Faste eiendommer og anlegg , , Tekniske anlegg(var) osv , , Boliger, skoler, barnehager, idretts , , Veier, ledningsnett (VA) , , Forretningsbygg, Adm.bygg, Aldershje , , Kirker, Brannstasjoner , , Tomter (fra anlegg) , , Friarealer og lekeplasser , , Parkvesenets,miljøvernsjefens og div , , Garasjeeiendommer , , Næringseiendommer; jord- og skogbruk , , Næringseiendommer; industritomter , , Andre grunnstykker , , Småbåthavnene , , Småbåthavnene-grunnarealer , , Utbyggingsområdene , , Eiendommer ikke aktivert i anlegg 1,00 0,00 Utstyr, maskiner og transportmidler , , Edb-utstyr, kontomaskiner , , Maskiner,verktøy,inventar, utstyr, t , , Anleggsmaskiner , ,02 Utlån , , Ansvarlig lån KKP , , Utlån KBR kr i , , Valhalla Verksted AS , , Kristiansand teater AS B , , Sørlandshallen eiendom AS , , Sørlandshallen eiendom AS Nedskrivni 0, , Lån M/S Maarten AS , , Ansvarlig lån Kristiansand Næringsse , , Ansvarlig lån Kristiansand Næringsse , , Utlån Nye Kristiansand Bompengeselsk 0, , Stiftelsen Kongenssenter likv , , Utlån Start Stadion AS 10 mill 10/ , , Utlån Start Stadion AS 30 mill vanli , , Utlån Kristiansand Kunnskapspark Eie , , Utlån Kristiansand Kunnskapspark Eie ,00 0, Vågsbyd samfunnshus A/L , , Starthallen AS , , Stiftelsen Kongsens senter Oppføring , , Stiftelsen Kongsens senter Oppføring , , Utleiestiftelsen , , Stiftelsen Kongsens senter likvidite , , Stiftelsen Kongsens senter Oppføring 0, , Utån Stiftelsen Fullriggeren Sørland , , Anleggsobligasjoner , , Boliglån Acos systemet , , Sos. hjelp Acos systemet , , Etableringslån 1 via Husbanken , , Etableringslån akk. nedskr. tap , , Depui vedr. boliginnskudd 0, ,00 Aksjer og andeler , , Egenkapitalinnskudd KLP , , Kjernekapital KKP , , Vest-Agder Museet IKS kr , , Etablerersenteret Vest-Agder IKS kr , , Egenkapitalinnskudd Teater og Konser , , Kjøkkenservice industrier AS kr , , Kristiansand kino holding AS , , Kristiansand Næringsselskap AS kr , , Aksjer Sørnorsk filmsenter AS, kr , , Valhalla verksted kr , , Biblioteksentralen kr , , Aksjer Kristiansand Teater AS kr , , Agder teater as kr ,00 1, Agder Teater AS kr , ,00

54 54 Regnskap 2010 Regnskap Vågsbygd samfunshus kr , , Agder Energi AS kr , , Aksjer Kristiansand Næringsselskap A , , Aksjer Avfall Sør AS kr , , Aksjer Skarje AS kr , , M/S Mårten AS kr , , Sørlandshallen AS utgår fra , , Aksjer Nye Kristiansand Bompengesels , , Sørlandshallen Eiendom AS kr , , Agder Kollektivtrafikk AS kr , , Sørlandets Europakontor AS kr , , Utl.and.leil Sentr. sykehuset , , Stiftelsen Miljøfyrtårnet , , Stiftelsen Arkivet , , Setesdal Bilruter kr , , Sørlandet Kunnskapspark AS , , Kristiansand Kunnskapspark Eiendom A , , Varodd AS kr , , Tall Ship Race AS kr , ,00 Pensjonsmidler , , Arb.g.avg. pensjonsmidler , , Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler KKP , , Pensjonsmidler SPK , ,00 Omløpsmidler , ,09 Herav: Kortsiktige fordringer , , Pensjonskassa mellomregning 399, , Boligselskapet KF mellomregning , , Kristiansand revisjonsdistrikt IKS m , , Agder Naturmuseum IKS mellomregning 555, , Knutepunkt Sørlandet mellomregning -281, , KBR, Kristiansandsregionen brann og 782, , Parkeringsselskapet mellomregning ,66 604, Boligstiftelsen mellomregning ,91-0, Utleiestiftelsen mellomregning 5.506,58-908, St. Kongens senter mellomregning 631,75 349, Kirkelig fellesråd mellomregning , , Legater og fond mellomregning , , T.I.V. mellomregning ,32-314, Avfall Sør AS mellomregning 3.389, , Agder bomdrift AS mellomregning 3.711, , Avfall Sør Bedrift AS mellomregning , , Bompengeselskapet as mellomregning , , Vågsbygd samfunnshus mellomregning -161,32-161, Overkurs anleggsobligasjoner , , Opptj. ikke mottatte renter E-verksf , , Korts. fordr. E-verksfondet , , Debitorkonto k100 rådmannens stab , , Debitorkonto k210 barnehageetaten-fo , , Debitorkonto k300 helse og sos.direk 0, , Debitorkonto k310 EBT , , Debitorkonto k340 Kongens senter , , Debitorkonto k350 kjøkkenservice , , Debitorkonto k400 kultur/fritidstjen 2.360, , Debitorkonto k410 kulturskolen , , Debitorkonto k420 biblioteket 0,00 690, Debitorkonto k430 idrettsetaten 0, , Debitorkonto k440 Samsen kulturhus 0, , Debitorkonto k501 eiendomsavgifter , , Debitorkonto k510 næringslivskunder 165, , Debitorkonto k520 tilfeldig fakturer 6.961, , Debitorkonto k530 KE eiendomsutvikli , , Debitorkonto k531 KE eiendomsutvikli , , Debitorkonto k532 KE byggservice , , Debitorkonto k533 KE byggservice , , Debitorkonto k535 KE , ,00

55 55 Regnskap 2010 Regnskap Debitorkonto k540 brannvesenet 0, , Debitorkonto k550 oppmålingsvesenet 446, , Debitorkonto k560 plan og bygningsen , , Debitorkonto k570 parkvesenet 0,00 845, Debotorkonto k610 Administrasjonssek -165,00-165, Debitorkonto k620 It tjenesten , , Debitorkonto k630 regnskapstjenesten , , Debitorkonto k700 skoleetaten-tilfel , , Debitorkonto k710 skoleetaten-sfo , , Debitorkonto k720 næringslivskunder , , Debitorkonto k750 Barnehagesektoren , , Debitorkonto k755 Helse og sosialsek , , Debitorkonto k760 Kultursektoren , , Debitorkonto k765 Teknisk sektor , , Debitorkonto k770 Administrasjonssek , , Debitorkonto k790 Kristiansand sosia , , Debitorkonto k791 Ung etat , , Debitorkonto k792 Flyktningstjeneste , , Trygdekontoret, sykepengerefusjon , , Fordring staten ressurskrevende bruk , , Staten, innvandrerkontoret, flykning , , Rammetilskudd , , Fordring staten ny mva-kompensasjons , , Momskomp - kreves neste termin ,00 0, Skatteregnskapet , , Fordringer håndkasse MR 970, , Debitorkonto Ekko Bom (køfri) , , Debitorkonto Ekko (gamle krav Bompen , , Debitorkonto Ekko (gamle krav librof , , Debitorkonto Ekko, krav vedr småbåth , , Småbåthavnene-utestående avgifter , , Div. debitorer - årsoppgj., sperret , , Håndkasser , , Feilkonto månedslønn , , Utbetalingsanvisninger i retur -900, , Forskudd reiser , , Forskuddskonto lønn , , Forskuddskonto God start 7.551,50 0,00 Premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik , , Arbeidsgiveravg. premieavvik ,00 0, KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik , , KLP - premieavvik ,00 0, KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik , , KKP - premieavvik ,00 0, SPK - premieavvik , , SPK - premieavvik , , SPK - premieavvik , , SPK - premieavvik , , SPK - premieavvik , , SPK - premieavvik ,00 0,00

56 56 Regnskap 2010 Regnskap 2010 Aksjer og andeler , , DnB NOR Likviditet 20 (IV) pm fond , , DnB NOR, no. aksjer portef , ,94 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner , , DnB NOR, obl. i obl.portefølje , ,41 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Kassebeholdning , , Pluss Bank, konto geby ,59 0, Nordea, folio , , Nordea, fakturering , , Nordea, legevakten 8.160, , Nordea, turnuskandidat 494, , Nordea, småbåthavnene 1.611, , Nordea, flyktningehels 988, , Nordea, ekko , , Nordea, manuelle utbet , , Nordea, statlig mottak , , Nordea, sosialkontoret , , Nordea, flyktningetjen , , Nordea, ung etat remit , , Nordea, tilfluktsroms , , Nordea, Startlån lån g , , Nordea, Rajshahi , , Nordea, EM-gruppen ,63 0, Nordea, Kontokort 1.352,06 0, Nordea, div. kontokort ,00 0, Spb Sør, , p.t. rente , , Spb Sør, , p.t rente , , Spb Pluss, NIB. løp , , DnB NOR, , NIB, løp ,77 0, DnB NOR, , p.t. rente ,96 0, DnB NOR portef.obl , , DnB NOR n.aksj , , DnB NOR portef. PM ,37 521, Navigate Global portef, depotnr , , Nordea, skattetrekk , ,00 SUM EIENDELER , ,01 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,39 Herav: Disposisjonsfond , , Disp.fond (overskudd) sektor 1 rådm , , Disp.fond (overskudd) sektor 4 kultu , , Disp.fond (overskudd) sektor 5 tekni 0, , Disp.fond (overskudd) sektor 6 adm.s 0, , Disp.fond vedr ansvar Sandriph , , Driftsreguleringsfond Småbåthavnene , , Dispfond Startlån (til avdrag lån) , , Dispfond erstatning barnehjemsbarn 0, , Dispfond omtaksering eiendomsskatt , , Dispfond skanning byggesaksarkiv ,40 0, Disposisjonsfond kapital sektor , , Disposisjonsfond kapital sektor 5 pa , , Disposisjonsfond - generelt , , Disposisjonsfond AE , , Disposisjonsfond pensjonsforpliktels , ,00 Bundne driftsfond , , Bundet driftsfond sektor 1 rådmannen , , Bundet driftsfond sektor 2 barenhage , , Bundet driftsfond sektor 3 helse- og , , Bundet driftsfond sektor 4 kultursek , , Bundet driftsfond sektor 5 teknisk s , , Bundet driftsfond sektor 6 amd.sekto , , Bundet driftsfond sektor 7 skoleetat , , Bundet driftsfond tap etableringslån , , Bundet driftsfond Vigelands samlinge , , Bundet driftsfond tilfluktsrom , , Bundet driftsfond feiervesenet , ,05

57 57 Regnskap 2010 Regnskap Bundet driftsfond vann , , Bundet driftsfond avløp , , Bundet driftsfond Rashjahi , , Bundet driftsfond OIA , , Bundet driftsfond forurensningsvern , , Bundet driftsfond tiltakspakken , ,00 Ubundne investeringsfond , , Byggefond ,50 0, Fond salg presteboliger , , Energiverksfondet , , Kapitalfondet - UK , , Fond forurensing Bredalsholmen, pr , , Fond boligkjøp boligforvaltningen , , Fond skjærgårdsparken, pr , , Fond utbedr.tiltak barnehager,pr , , Fond Dalaneveien lager, pr , , Fond småbåthavn, prosjekt 411* ,87 0,00 Bundne investeringsfond , , Bundet inv.fond prosjekt omb , , Bundet inv.fond prosjekt etablerings , , Bundet inv.fond prosjekt lek , , Bundet inv.fond salg presteboliger , , Bundet inv.fond prosjekt 5330* arb.p , , Bundet inv.fond prosjekt bid , , Bundet inv.fond prosjekt Tin 0, , Bundet inv.fond prosjekt Skj , , Bundet inv.fond prosjekt Mur , , Bundet inv.fond prosjekt San , , Bundet inv.fond prosjekt Sjø , , Bundet inv.fond prosjekt Hel , , Bundet inv.fond prosjekt hop ,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , , Endring regnskapsprinsipp som påvirk , ,98 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , , Regnskapsmessig overskudd , ,52 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap , , Udekket i investeringsregnskapet , ,09 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , , Kapitalkonto pr , , Kapitalkonto Småbåthavnene , , Salg fast eiendom og anlegg , , Avskrivninger fast eiendom og anlegg , , Nedskriving faste eiendommer/anlegg , , Salg av utstyr, maskiner og transpor , , Avskrivninger av utstyr, maskiner og , , Salg av aksjer og andeler ,50 0, Avdrag på utlån , , Avskrivning på utlån , , Bruk av midler eksterne lån , , Pensjonsforpliktelse , , Aktivering fast eiendom og anlegg , , Oppjustering faste eiendommer/anlegg , , Aktivering utstyr, maskiner m.m , , Oppjustering utstyr, maskiner m.m , , Kjøp aksjer og andeler , , Oppjustering av aksjer og andeler ,50 0, Utlån , , Avdrag eksterne lån , , Pensjonsmidler , ,00 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , , Netto pensjon arb.giver.avg , , KLP - pensjonsforpliktelse , , KKP - pensjonsforpliktelse , , SPK - pensjonsforpliktelse , ,00

58 58 Regnskap 2010 Regnskap 2010 Ihendehaverobligasjonslån , , DnB NOR obligasjonslån , , DnB NOR obligasjonslån , ,00 Sertifikatlån , , Sertifikatlån , 184 mill 0, , Sertifikatlån , 184 mill ,00 0,00 Andre lån , , Kommunalbanken var , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord , , Kommunalbanken ord ,00 0, Kommunalbanken ord ,00 0, Kommunalbanken ord ,00 0, Kommunalbanken ord ,00 0, Kommunalbanken ord , , Husbanken ord , , Husbanken ord , , Arbeidsdir. ord , , KLP Kommunekreditt ord , , KLP Kommunekreditt , , Kristiansand Havn , , Skipsfartens arb.fond , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start , , Husbanken start ,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,62 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , , Avsetning arb. avgift , , Avg. avs. feriepenger ,79 0, Avg. avs. feriepenger , , Oppgjørskonto mva p , , Oppgjørskonto mva p , , Diverse kreditorer 7.502,81 0, Leverandørgjeld , , Skattetrekk , , Påleggstrekk månedslønte , , Avsatte feriepenger , , Avsatte feriepenger ,58 0, Fagforeningstrekk -900,00-273, Underkurs anleggsobligasjoner , , Interimskonto sykepenger/ansatt , , Negativ lønn 346, , Depositum på Myren gård (kultur) ,00 0, Depositum på Andøen (kultur) 9.375,00 0, Depositum på Festninga (kultur) ,00 0, Nøkkeldeposium Torkelsmyra skole 6.500, , Nøkkeldeposium Samsen , , Interimskonto innbetalt ACOS , , Manuelle anvisninger - ACOS 7.100, , Interimskonto EkkoBom (køfri) , ,92

59 59 Regnskap 2010 Regnskap Interimskonto Ekko (gamle krav Bompe , , Interimskonto Ekko krav vedr småbåth , , Interimskonto Kr.Sand sosialkontor ( , , Interimskonto Ung-etat (Acos) , , Interimskonto Innvandrerktr. (Acos) , , Påløpte renter , , Div. uidentifiserte innbetalinger , , Gimle gård 0, ,00 Premieavvik , , SPK - premieavvik , , SPK - premieavvik , , SPK - premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,01 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,65 Herav: Ubrukte lånemidler , , Ubrukte lånemidler , ,72 Andre memoriakonti , , Lån Titti Arenfeldt-Omdal , , F.K. - Vigør lån Stålvn , , Brodalssløyfen 7, 5 tilkobling , , Tilknytningsavgift gnr 1 bnr , , Tilknytningsavgift gnr 27 bnr , , Tilknytningsavgift gnr 19 bnr , , Tilknytningsavgift gnr 79 bnr , , Tilknytningsavgift gnr 13 bnr , , Tilknytningsavgift gnr 61 bnr , , Ref. St. Olavsvei, J.Weiser , , Ref. vei Kongsgårdheimen 9.500, , Ref. overskjønn Broveien 3.000, , Ref. gategrunn Kristiansand , , Ref. Andøyveien , , Ref. Torridalsveien , , Ref. veianlegg Eftevåg - Nesset , , Ref. krav Vest-Agder Fylke Sømsveien , , Ref vei Galgeberg 9.933, , Bdirag gnr 97 bnr 3 N.J Korsvik , , Torsvikheia fellesantenne , , Hånes Felt E, bnr 10 gnr , , Forskuddtering Kristiansand Pukkverk , , Lån Klepp leirskole , ,00 Motkonto til memoriakontiene , , Motkonto ubrukte lånemidler , , Tilskudd andre ikke forfalt , ,93

60 60

61 61 HOVEDTALLSANALYSE Konklusjon Bykassens regnskap viser for 2010 et positivt netto driftsresultat på 53,7 mill kr. Det regnskapsmessige resultat viser kr i overskudd. I 2009 ble regnskapet gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr Driftsutgifter har i 2010 økt mer enn driftsinntektene. Fra 2005 har driftsresultatet årlig blitt redusert fram til I 2009 ble netto driftsresultat betydelig bedret som følge av flere ekstraordinære forhold. Disse forholdene førte igjen til at avsetninger til bundne driftsfond ble svært høye i Bundne driftsfond er redusert med 15,2 mill kr i Driftsresultatet ble i 2010 bedre enn ventet fordi skatteveksten ble svært god på slutten av året. Årsresultatet er derfor i hovedsak en følge av den gode skatteinngangen. Avkastningen på energiverksfondet ble 6,5 % i Samlet viser netto finans bedring på 12,1 mill kr i forhold til budsjettet. Kommunen er sårbar som følge av endrede rammebetingelser fra staten og økonomiske tilbakeslag i sin alminnelighet. Investeringsnivået er høyt og dermed også lånegjelden. Investeringsnivået i vedtatt handlingsprogram medfører at netto finansutgifter øker urovekkende sterkt frem til år Det vil være utfordrende å bedre driftsbalansen utover det vedtatte nivå i de kommende årene på grunn av det fortsatt høye investeringsnivået og det faktum at kommunens største sektorer vil ha betydelige problemer med å oppnå budsjettbalanse. Det økende akkumulerte premieavviket har i 2010 bidratt til å svekke likviditeten, da det er avsatt 23,7 mill kr mindre til fond for å håndtere premieavvik enn økningen i akkumulert premieavvik. Hvis denne utviklingen fortsetter, kan det bli nødvendig å vurdere tiltak for å styrke likviditeten ved rullering av handlingsprogrammet. I kommunens skatteanslag for 2010 ble det tatt utgangspunkt i et forventet resultat for 2009 som baserte seg på de forutsetninger som sentrale myndigheter har gitt for Det viser seg at skatteinngangen i 2010 ble ca 63,9 mill kr høyere enn budsjettert. Det aller meste av denne veksten kom i 3. tertial. Rammetilskuddet viser en inntektssvikt på ca 5,6 mill kr. Samlede budsjetterte frie inntekter i 2011 anses å være nøkternt budsjettert basert på de forutsetningene som er lagt til grunn. Rammevilkårene for næringslivet generelt og ledighetstallene vil kunne endre på disse forutsetningene. Kristiansand

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2011

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2011 KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2011 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2011 23 Vedlegg til bykassens regnskap 49 Driftsregnskap pr sektor 51 Balanse 55 Hovedtallsanalyse

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012 KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2012 23 Vedlegg til bykassens regnskap 49 Driftsregnskap pr sektor 51 Balanse 55 Hovedtallsanalyse

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland

RÅDMANN. Regnskap 2013. Foto: Rita Galteland RÅDMANN Regnskap 2013 Foto: Rita Galteland KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2013 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2013 27 Vedlegg til bykassens regnskap 53 Driftsregnskap

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

13 Forslag 28.10.15. Oversikt over foreslåtte investerin. srammer 2016-2019 Unntatt off.loven. Prosjektnummer. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk.

13 Forslag 28.10.15. Oversikt over foreslåtte investerin. srammer 2016-2019 Unntatt off.loven. Prosjektnummer. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. tilsk. Oversikt over foreslåtte investerin srammer 216-219 Unntatt off.loven 13 Forslag 28.1.15 I nvesteri n gsprosjekter 21 6-21 9 216 217 ref. sal ref,, 2'18 219 1 KIRKELIG FELLESRÄD 41 41 41 2 41 6 41 7 Kirken

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R

ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R Smølakommune - øyi et havav muligheter ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 OBLIGATORISKE OVERSIKTER... 3 Driftsregnskapet... 3 sskjema 1A - drift... 4 sskjema 1B

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:35 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler 812.580.267,47 762.861.849,29 Faste eiendommer og anlegg 412.749.085,70

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

REGNSKAPSFØRING AV LÅN

REGNSKAPSFØRING AV LÅN REGNSKAPSFØRING AV LÅN - Presentasjon av revidert KRS nr. 3 Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS Seniorrådgiver NKRF KRS nr. 3 Regnskapsføring av lån Gammel KRS nr. 3 (F) Avdrag på lån når skal avdrag føres

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Regnskap Tana kommune 2008 Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Sist endret 26/2-09 Side 2/95 Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet...

Detaljer

FINANSFORVALTNING Årsrapport 2009

FINANSFORVALTNING Årsrapport 2009 FINANSFORVALTNING Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for rapporten... 3 Definisjon av finansforvaltning... 3 Regnskapstall... 3 Eiendeler... 3 Fysiske anleggsmidler... 3 Avskrivninger... 4 Gjenstående

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer