Formannskapets sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapets sakliste 02.02.04"

Transkript

1 Page 1 of 28 Formannskapets sakliste Karmøy kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 0010/04 03/02488 EIENDOMSSKATT - UNNTAKSREGLER - EIENDOMSSKATTELOVEN /04 02/00666 RESTRUKTURERING AV UTBYTTE/RENTER FRA HAUGALAND KRAFT 0012/04 04/00130 MIDLERTIDIG VIDEREFØRING AV LABORATORIEDRIFT OG MILJØRETTET HELSEVERN 0013/04 03/03307 SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR BRENNEVIN - GUTENBERG AS, KLAGE PÅ AVSLAG 0014/04 03/03482 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEAREAL IFM SOMMERREVY UKE GUTENBERG 0015/04 04/00398 SKJELLSANDOPOPPTAK VED FEØY OG VISNES FORLENGELSE AV KONSESJON 0016/04 03/03366 SØKNAD OM KJØP AV TOMT/OPSJON PÅ VESTHEIM/BYGNES- SØKER: BJØRN EMIL OLSEN OG STEINAR OLSEN 0017/04 03/03240 FYLKESDELPLAN FOR KULTURVERN, NATURVERN, FRILUFTSLIV OG IDRETT 0018/04 04/00262 REFERATLISTA 0019/04 04/00244 EVENTUELT Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen (s)

2 Page 2 of 28 sign. Sak 0010/04 Side 6 av 56 Sak 0010/04 EIENDOMSSKATT - UNNTAKSREGLER - EIENDOMSSKATTELOVEN 7 Side 2 av 56 Saksbehandler: Bjørg Halleraker Einarsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 03/02488 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0010/04 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1 Vedtak i sak , oppheves. Nye boligbygg skal ikke fritas eiendomsskatt i 5 år. 2 Landbruks- og skogbrukseiendommer takseres kun for våning-/bolighus med passende tomt, og beskattes med skattesats 0,7%. Vedtaket gjelder fra SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Saken gjelder forslag til endring og justering av særreglene, for nye boligbygg og landbruks- og skogbrukseiendommer, for eiendomsskatt. Disse reglene har ikke vært vurdert eller endret på lang tid. Likhetsprinsippet står sentralt i eiendomsskatteloven, og en lik og rettferdig skattlegging er målet. Bestemmelser som gir særordninger for noen, kan lett skape tolkningsproblemer og grensekonflikter for andre. Eiendomsskatt er regulert i Eiendomsskatteloven av 6.juni Det er loven med forarbeider, samt rettspraksis, som setter betingelsene for utskriving av eiendomsskatt. Eiendomsskatteloven inneholder særbestemmelser som gir kommunestyre anledning til å frita helt eller delvis for eiendomsskatt innenfor gitte kriterier. Dette er "kan-regler" som gir rett, men ikke plikt, til unntak. Kommunestyret står helt fritt om de vil bruke disse mulighetene Eskl. 7 gir. Eiendommer som kan unntas fra skatteplikt omhandles i Eiendomsskatteloven 7: "Kommunestyret kan fritaka desse eigedommane heilt eller delvis for eiendomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde. c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år fra den tid bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i lova som styret i kommunane 25, kan få fullmakt til å avgjera einskilsaker om skattefritak. d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen. e) Eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk. Det er høve til å fastsetja at eigedomsskatt berre skal svarast av ein del av takstverdet for eigedomar av dei sistnemnde slaga." Det er bruk av eiendomsskatteloven 7 c og e denne saken gjelder. I. Eiendomsskatteloven 7 c - nye boligbygg. Karmøy kommunestyre gjorde i sak følgende vedtak:

3 Page 3 of 28 "Karmøy kommunestyre vedtar at husbankfinansierte eiendommer, og eiendommer som i hovedtrekkene fyller de arealkrav som Husbanken setter til PSV-belånte boliger, med virkning fra 1. januar 1984 skal fritas for eiendomsskatt i 5 år, etter at boligen er ferdig. Husbankbelånte eiendommer som i hovedtrekkene fyller arealkravene for finansiering i Husbanken og som faller utenfor denne ramme, belastes med eiendomsskatt med fra 1. januar 1984." Likhetsprinsippet er sentralt, og denne "5-årsregelen" er etter hvert blitt vanskelig å praktisere ut fra vedtak gjort i Begrepet husbankhus har ikke den samme betydning i dag som på 80-tallet, og PSV-lån hører til historien. Arealkrav gitt av husbankregler i 84, gir i dag tolkningsproblemer. Kommunestyret må av den grunn nå vurdere om det skal gis fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven 7 c. II. Eiendomsskatteloven 7 e - landbruks- og skogbrukseiendommer. Eiendomsskatteloven inneholder enkelte særbestemmelser for landbruks- og skogbrukseiendommer. I tillegg til 7 har også eskl. 11 og 13 regler for beskatning av landbrukseiendommer. Eskl. 11 setter maksimal skattesats til 0,4%, mens 13 angir skattesatsøkningen fra det ene året til det andre kan bare være 0,1% (og ikke 0,2% som for andre eiendommer). Eiendomsskatteloven sine pålegg gitt i 11 og 13 blir fulgt, men muligheten som 7e gir, er ikke i bruk. I forbindelse med gjennomføring av kommunestyrevedtak, i sak 96/01 utvidelse/regulering av eiendomsskattegrensene, viste det seg vanskelig å framskaffe grunnlagsmateriale for disse eiendommene. Dessuten krevde det uforholdsmessig store resurser. På dette grunnlag ønsker rådmannen å belyse de muligheter lovverket gir i eksl. 7 e for taksering av landbrukseiendommer. Særbestemmelsene for landbruks- og skogbrukseiendommer gjelder ikke våningshus med naturlig tilhørende tomt. Dette framgår ikke direkte av ordlyden i bestemmelsen, men av forarbeidene, jfr. Ot.prp. br 44( ) s.13 og av kjennelse inntatt i Rt s Vedlagt følger kopi av Ot. Prp. Nr. 44 ( ) s.13 og RT.1991 s.797 og kommunestyrevedtak, sak Følgende problemstilling drøftes: 1. Skal landbruk eller skogbruk fritas for eiendomsskatt, men takseres/beskattes for bolig-/våningshus med passende tomt med skattesats 0,7% eller 2. beholde dagens ordning. Hele gardsbruk/skogbruk takseres og beskattes med skattesats 0,4% eller at, 3. bolighus/våningshus med passende tomt beskattes med skattesats 0,7% og resten av eiendommen takseres og beskattes med skattesats 0,4%. Saksopplysninger: I. Eiendomsskatteloven 7 c - nye boligbygg. Etter eiendomsskatteloven 7 c kan kommunestyret vedta at alle nye boligeiendommer skal fritas for eiendomsskatt i 20 år fra boligen er ferdig. Dette gjelder altså kun for nye boligbygg. Kommunestyret gjorde i 1984 vedtak om at boliger som var finansiert ved lån i Den norske Stats Husbank og /eller hadde areal som infridde de aralkrav husbanken satte, skulle fritas for eiendomsskatt i inntil 5 år. Husbanken har ikke den samme betydning i dagens samfunn som på 80- tallet, og husbanken sine PSV-lån hører til historien. Husbankhus var et begrep som indikerte nøktern boligstandard innenfor gitte arealrammer. Disse vilkåra ga rett til gunstige boliglån i Den norske Stats Husbank. Det ble bygget svært mange boliger som var finansiert gjennom husbanken (inkl. PSV-lån) på 70 og 80-tallet. Tidas utvikling nødvendiggjør en gjennomgang, og etter rådmannen sitt syn, endring av reglene. Rådmannen ønsker et regelsett som samsvarer med dagens kommune. Reglene må være slik at det er mulig å ivareta likebehandling etter rimelig enkele prinsipper, og unngå grensekonflikter. Kommunen har i dag gode EDB-systemer som gjør administrasjonsarbeidet lettere og enklere, men beregningsreglene som kommunestyrevedtaket bygger på, er forandret. Dersom kommunestyret ønsker å benytte eiendomsskatteloven 7 c er det flere alternative løsninger. Alternativer. 1. Firtak for husbankfinansierte boligbygg. Dagens husbankregler har et sosialt tilsnitt og er tiltenkt grupper som ellers kan ha vanskelig for å finansiere egen bolig. En slik ordningen vil bli administrert gjennom boligkontoret ved tekn.etat. Dersom en bruker denne modellen, og setter som vilkår at innvilget/utbetalt husbanklån via boligkontoret sine regler, kan disse boligbygga fritas for eiendomsskatt i opptil 20 år. 2. Med et arealkrav (BRA).

4 Page 4 of 28 Fritak for eiendomsskatt for boligbygg som tilfredsstiller et maksimum areal, en gjennomsnittsbolig, kan være et alternativ. En modell kan være å koble areale mot det gjennomsnittsarealet en har ved avgiftsberegning. Her har en valgt en trappemodell som setter 186 m2 BRA som første trinn i modellen. En innvending mot dette er at vi får mange grensekonflikter og et forklaringsproblem i forhold til valgte areal. Fritaket gjelder kun for nye boligbygg, og er som en "bostøtte" der vilkåret for å få denne kun bygger på boligen sitt areal. 3. Fritaksreglen gitt i Eskl. 7 c utgår. Fritaksreglene gjelder kun nye boligbygg. Ut fra likebehandlingshensyn og for å forenkle behandlingen bør eskl. 7c utgå. Ingen tolkningsproblematikk og lett å administrere. Økonomi. "Subsidiert" eiendomsskatt utgjør i dag ca. kr pr. år. Bortfall av fritaksregelen, 5-årsregelen, vil gi økte inntekter tilsvarende. Det vil også bli en besparelse i tid/arbeid til administrasjon av reglene. Rådmannens vurdering: Ut fra likhetshensyn bør ordningen for fritak for eiendomsskatt på nybygg oppheves. Det er vanskelig å argumentere for at eiere av nye boligbygg skal betale mindre eiendomsskatt enn andre. Dersom en likevel velger en slik ordning, er det viktig at den er forankret i et regelverk der formålet er definert. Fritak for eiendomsskatt for en gruppe er som en bostøtte til disse. Husbanken har i dag en klar sosial profil. Dersom en skulle velge å bruke fritaksordningen for en gruppe, kan denne velges ut fra den intensjonen husbanken nå har. Dersom en i tillegg skal legge et maksimum arealkrav (BRA) til grunn, vil det bli en grensediskusjon. Slike særregler gir grensedragninger som kan gi grobunn for uenighet og mye administrasjon. II. Eiendomsskatteloven 7 e - LANDbruks- og skogbrukseiendommer. Eiendomsskatteloven inneholder enkelte særbestemmelser for landbruks- og skogbrukseiendommer. I tillegg til 7 innehar også eskl. 11 og 13 regler for beskatning av landbrukseiendommer. Eskl. 11 setter maksimal skattesats til 0,4%, mens 13 agir at satsøkningen fra det ene året til det andre kan bare være 0,1% (og ikke 0,2% som for andre eiendommer). Disse særbestemmelsene for landbruk- og skogbrukseiendommer gjelder ikke våningshuset med naturlig tilhørende tomt. Dette framgår ikke, i alle fall ikke direkte, av ordlyden i bestemmelsen, men av forarbeidene til loven. Det vil si at disse eiendommen strengt tatt skulle vært beskattet med skattesats 0,7% for "våningshus og passende tomt". Gardsbruket eller skogbruket, med landbruksbygniger, innmark, utmark m.v. beskattet med skattesats 0,4%. Det er denne delen (driftsdelen) kommunestyret kan frita, helt eller delvis, for eiendomsskatt jfr. eskl. 7 e. I Karmøy takseres hele landbrukseiendommen under ett. Alle bygningene, gard og grunn, innmark og utmark, til en totale eiendomsskattetakst som beskattes med skattesats 0,4%. I arbeidet med gjennomføring kommunestyrevedtak 96/01 utvidelse/regulering av eiendomsskattegrensene, utgjorde taksering av landbrukseiendommer en uforholdsmessig stor og tidkrevende jobb. Av de ca eiendommene som måtte gjennomgås innenfor de nye sonene, utgjorde landbrukseiendommer ca. 700 eiendommer. På grunn av landbrukseiendommene sin beskaffenhet, og fordi vi hadde dårlige GAB-data om disse, ble det nedlagt minst like mye arbeid i å taksere disse som de resterende ca eiendommene. Takstnemnda, i samarbeid med landbrukskontoret, la også ned et stort arbeid med å taksere disse Jobben er gjort, men erfaringene og kunnskapen som en fikk gjennom dette arbeidet ga grunnlag for nærmere undersøkelse av regelverket. Praktiske og administrative hensyn må også trekkes inn i vurderingen, særlig når intensjonen/formålet er å ivareta likhetsprinsippet ut fra gjeldene regelverk. Alternativer. Landbruks- og skogbrukseiendommer består normalt av en driftsdel og et vånings- eller bolighus. Når det gjelder landbruk eller skogbruk, kan kommunestyret frita disse for eiendomsskatt. Unntatt er bolighus med en passende tomt. Denne delen skal takseres/beskattes, på lik linje og etter samme vilkår, som andre eiendommer innenfor kommunen sine eiendomsskattegrenser. Jfr. Ot.prp.br 44 ( )s.13 og RT s Gardsbruk eller skogbruk takseres kun for våning-/bolighus med passende tomt, og beskattes med skattesats 0,7%. Jfr. Eskl. 7 e. Denne løsningen blir brukt i svært mange kommuner. 2. Beholde dagens ordning, hele gardsbruket/skogbruket takseres, og beskattes med skattesats 0,4%. Det er etter denne modellen landbrukseiendommene er taksert og beskattet i Karmøy helt siden innføringen av eiendomsskatt på 70-tallet. Dette i seg selv gir ingen grunn til endring, men som overfor nevnt var det under arbeidet

5 Page 5 of 28 med å taksere landbrukseiendommene i forbindelse med eiendomsskattegrenseutvidelsen i 2001, at det ble virkelig synlig hvor uforholdsmessig mye arbeid/resurser som gikk med til taksering av disse. Når en da vet at mange av disse eiendommene ligger i yttergrensene av skatteområdet, at de ofte består av mange landbruksbygninger, både innmark og utmark, også at takstgrunnlaget er lavt, kan hensikten kostnaden med administrasjonsarbeidet bli store. Det bør derfor etter rådmannen sitt syn vuredres alternative løsninger. 3. Bolig-/våningshus med passende tomt beskattes med skattesate 0,7%, resten (jordbruk-/landbruksdelen) beskattes med skattesats 0,4%. Dette er modellen som blir brukt når ikke fritaksregelen i 7e er i bruk. Å gå over til denne vil gi en skatteøkning for landbrukseiendommene. Økonomi. De nevnte modellene vil sannsynligvis ha liten økonomisk konsekvens når det gjelder kommunen sine inntekter eller skattens størrelse for den enkelte. Unntaket er dersom en velger som angitt under pkt. 3 som helt klart vil gi både økte inntekter for kommunen og større utgifter for grunneierne. Eksempel: Areal: Innmark, utmark, beite, osv. 152 da takst kr Bygninger: Bolig, Hus for dyr, landbruksbygg, landbruksgarasje " Sum landbrukstakst Kr Eiendomsskatt pr år etter dagens modell: kr x 4o/oo = kr Bolighus kr Tomt " Sum takst kr Eiendomsskatt pr år etter etter modell 1: kr x 7o/oo = kr Dette eksemplet er en reell landbrukseiendom, tilfeldig valgt ut fra de landbrukseiendommene som ble taksert etter siste grensejustering. Men disse eiendommene er også ulike, både i antall bygninger og areal. Noen landbrukseiendommer består av bolig-/våningshus, en liten landbruksbygning (kanskje i dårlig stand og med lav takst), og der drifta består i beite for noen få dyr. I slike tilfeller vil nok skatten øke ved at skattesatsen blir 0,7% av takst for bolig med grunn. Rådmannens vurdering: Å få til en rettferdig eiendomsskattelegging er vanskelig, men likhetsprinsippet er helt sentralt. For å få til dette, er enkle takseringsregler, med hjemmel i lovverket, og med færrest mulig særregler, ofte det beste hjelpemiddlet. Store deler av landbrukseiendommene sine utmarskområder er også LNF-områder og har lav takstverdi. Grunneierne opplever det som urimelig og urettferdig å måtte svare eiendomsskatt for utmarksområder. Takstene er lave, men for noen kan "prinsippet" være vanskelig å akseptere. Det har derfor vært mange henvendelser med dette som tema. Tre modeller er gjennomgått. Hensikten er å belyse de mulighetene lovverket gir for jordbruks-/landbrukseiendommer. Rådmannen sitt mål er å få til en forenkling i takseringsreglene som er forenlig med likhetsprinsippet. Modell 1, gardsbruk eller skogbruk fritas for eiendomsskatt, men takseres/beskattes for våning-/bolighus med en passende tomt på lik linje og samme vilkår som andre eiendommer innenfor kommunen sine eiendomsskattegrenser. Denne modellen ivaretar likhetsprinsippet samtidig som eiendommene bidrar på lik linje med boligeiendommene som er innenfor eiendomsskattegrensene. Konsekvenser. Ved uvidelsen av eiendomsskattegrensene ble grensene trukket slik det var mest hensiktmessig. En del flere landbrukseiendommer ble beskattet. Det framgår av saksutredningen, sak 96/1, at ved å ta i bruk Eskl. 7 e, kunne en justere for driftsdelen for disse. Takseringsjobben er gjort, men ved å forenkle regelverket, vil administrasjonene av disse, samt "rettferdigheten" i eiendomstaksten, bli mer forståelig for folk flest. Rådmannens kommentarer: Dette er en sak som omhandler regelverket for eiendomsskatten. Alle eiendommene som ligger innenfor kommunen sine eiendomsskattegrenser skal bidra med eiendomsskatt. Likhetsprinsippet er sentralt, og for å ivareta dette prinsippet, er det viktig å ha regler som er enkle å tolke og forstå. Jo flere særordninger der er, desto flere "grensekonflikter" legges det opp til. Karmøy kommune har etter grensejusteringen i 2001 eiendomsskatt for ca % av alle eiendommene i

6 Page 6 of 28 kommunen. Dette oppleves som "rettferdig" av mange. Det vil alltid være noen som bor i grenseområder, har bygget et bolighus med et areal i "grenseland" eller driver jordbruk i "grenseland". Regler som for enkelte kan oppleves som urimlige, vanskelige å forstå, bør unngås. Men krav om et visst skjønn vil det alltid være i slike saker. Det er reglene gitt i eskl. 7 c og e saken gjelder. Dette er regler som kommunestyret kan velge om det vil bruke. Rådmannens konklusjon: Eksl. 7 c - NYE BOLIGER Fritaksregler med et arealkrav som vilkår synes uhensiktsmessige. Det er eiendommen som beskattes og det er eieren til en hver tid som har ansvaret for skatten. Dessuten er det kun nybygg reglen gjelder for, og i Karmøy kommune har disse hatt fritak for eiendomsskatt i 5 år. Å sette arealkrav som vilkår for skattefritak, kan ikke anbefales. Husbanken sitt regelverk er stadig i endring. Å sette som vilkår at boligbygget som er finansiert gjennom husbanken, etter regler gitt av den, kan fort bli uoversiktlig. For de boligbygg som i dag fritas for eiendomsskatt, utgjør det ca. kr i eiendomsskatt pr år. Ved bortfall av fritaksregelen vil eiendomsskatteinntektene øke tilsvarende. Rådmannen konkluderer med at boligbygg ikke lenger skal fritas for eiendomsskatt. Eskl 7 e JORDBRUK-/SKOGBRUKSEIENDOMMER De fleste jordbruks- og landbrukseiendommene som blir beskattet har en sentral beliggenhet, eller er kommet innenfor eiendomsskatteområdet ut fra en hensiktmessig avgrensing av eiendomsskatteområdet. Dersom regelverket kan forenkles rundt det å taksere og administrere vedlikeholdsarbeidet med eiendomsskatten, og samtidig ivareta lovligheten og likhetsprinsippet, vil jeg anbefale at vi tar i bruk eskl. 7 e. Min konklusjon er at jordbruk- og skogbrukseiendommer skal fritas for eiendomsskatt, men takseres/beskattes for bolig- og/eller våningshus med passende tomt. Denne endringen vil ha liten, eller kanskje ingen, økonomisk konsekvens. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0011/04 Side 12 av 56 Sak 0011/04 RESTRUKTURERING AV UTBYTTE/RENTER FRA HAUGALAND KRAFT Side 7 av 56 Saksbehandler: Kjell Noremark Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 02/00666 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0011/04 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om restrukturering av utbytte/rente fra Haugaland Kraft etter et opplegg slik som skissert i vedlagte saksforelegg. Investering i underliggende obligasjoner (CLN) skal skje gjennom Statkraft. 2. Karmøy kommunestyre samtykker i at Karmøy kommunes finansreglement pkt E, i denne saken kan fravikes ved at ordene: "Kredittrating tilsvarende A kategorien, eller bedre" byttes ut med "kredittrating tilsvarende BBB kategorien, eller bedre".

7 Page 7 of 28 SAKSFRAMSTILLING Innledning: I henhold til avtale skal eierkommune i Haugaland Kraft årlig få utbetalt til sammen kr. 120 mill. i form av utbytte og renter på lån fram til og med I en senere avtale er dette beløpet redusert med kr. 7,5 mill. på grunn av deltakelse i utbygging av rullebaneforlengelsen på flyplassen. Karmøy kommunes andel av utbetalingen fra Haugaland Kraft er 44,84%, eller ca. kr. 50,4 mill. av summen på Dette betyr at Karmøy kommune fra 2004 og fram til 2011 årlig får utbetalt ca. kr. 50,4 mill. i renter/utbytte fra Haugaland Kraft. Da kommunens kredittvekting gjør at kommunene kan skaffe seg billigere kreditt enn andre, og samtidig plassere til like vilkår, kan dette forholdet utnyttes til å få en meravkastning (merinntekt) fra de årlige kontantstrømmene fra Haugaland Kraft. Denne meravkastningen vil for Karmøy kommune kunne utgjøre ca. kr. 31 mill. ved utløpet av Meravkastningen kan også tas ut årlig, men da vil summen av de årlige utbetalingene være lavere enn kr. 31 mill. Kort beskrivelse av framgangsmåten. De årlige kontantstrømmene fra Haugaland Kraft blir med en viss rentesats, omregnet til en "dagens verdi" av disse kontantstrømmene, dvs. at de årlige summene neddiskonteres til en nåverdi av disse summene. På vegne av kommunen tas det opp en slik nåverdi fra finansmarkedet basert på den avtalte pengestrøm fra Haugaland Kraft (nullkupongswap). Med dagens nivå på årlig utbetaling på ca. 50,4 mill., og rentenivå, vil dette bli en nåverdi på ca. 330 mill. Denne frigjorte nåverdien plasseres tilbake i finansmarkedet for eksempel ved kjøp av et visst antall obligasjoner enten direkte eller indirekte. En vil da kunne oppnå en avkastning på ca. Nibor +1,5%, slik at det årlige utbetalingsbeløpet kan økes fra ca. 50,4 mill. til ca. 53,3 mill., eller alternativt få utbetalt denne meravkastnigen som en engangssum på ca. kr. 31 mill. etter 8 år. Noen definisjoner. Nåverdi Dagens verdi av en framtidig kontantstrøm fra virksomheten. Verdien fremkommer ved å omregne den/de fremtidige kontantstrømmene med den gitte rentesats. Nullkupongswap Opptak av en nåverdi basert på en kjent kontantstrøm fra en virksomhet. Med en nullkupongswap mottar kunden hele betalingen fra swapmotparten mot at en den kjente kontantstrømmen fra virksomheten betales til swapmotparten. Rentesikringsavtale Nullkupongswapen tas opp med en fast rente. Fastrenten byttes ut med den flytende rente med referanse i 3 måneders Nibor. Margin Den margin kommunen må betale i tillegg til swaprenten i en nullkupongswap, og den marginen kommunen oppnår på sine plasseringer. Reinvesteringsrisiko Den risiko en investor påtar seg for ikke å kunne matche kontantstrømmer (inn/ut) i en portefølje. Standard & Poor Internasjonalt anerkjent ratingbyrå hvis fremste oppgave er å gi mest mulig objektiv informasjon om låntakere, enten de er stater, kommuner, bedrifter eller lignende. Ratingen deles inn i to kategorier:

8 Page 8 of Investment Grade selskaper, dvs selskaper som sannsynlig vil foreta oppgjør på forfallsdato, og 2. Speculative Grade, dvs selskaper som sannsynlig ikke foretar oppgjør på forfallsdato. Innenfor hver av hovedkategoriene er det igjen flere underkategorier. Lovligheten av salget av framtidige inntekter I utgangspunktet kunne dette salget av framtidige inntekter (nullkupongswapen) kunne betraktes som et lån, og komme i konflikt med kommunelovens regler om lån. I denne sammenhengen vises imidlertid til KRD sitt rundskriv nr. H15/03 om departementets tolkning av dette forholdet, og der refereres fra innholdet i rundskrivet: Sak 02/4393 Kommunelovens 50 nr. 1, jf. 59A nr. 1. Departementet fikk en henvendelse fra et fylkesmannsembete om finansielt salg av konsesjonskraft og forholdet til kommunelovens regler om låneopptak. Bakgrunnen for saken var at en kommune hadde inngått en avtale som sikret prisen på kommunens konsesjonskraft i 10 år framover. Denne kontantstrømmen ble gjennom en rentebytteavtale med en finansinstitusjon avtalt å komme til utbetaling til kommunen gjennom et engangsbeløp tilsvarende kontantstrømmens nåverdi. Revisjonen i vedkommende kommune mente at avtalen måtte likestilles med lån. Departementet tok utgangspunkt i at begrepet lån ikke er definert i kommuneloven, men at begrepet må sees i sammenheng med de hensyn kommuneloven er ment å ivareta, herunder nasjonale hensyn og hensynet til en sunn kommunal økonomiforvaltning. I lys av balansekravet mente departementet at rentebytteavtalen for så vidt har de samme økonomiske realitetene som et lån, men at grunnlaget for bestemmelsen i 50 nr.1, herunder det finansielle ansvarsprinsipp og hensynet til et stabilt aktivitetsnivå i kommunene, tilsier at avtalen ikke kan likestilles med et lån. Risikoen ved en slik restrukturering. Nullkupongswapen Kommunen får utbetalt et beløp i dag mot at kommunen betaler et fast beløp hvert år i 8 år. Nullkupongswapmotparten sitter med all risiko. Kommune har ingen risiko. Rentesikringsavtale For å unngå reinvesteringsrisiko på plasseringssiden kjøpes det en rentesikringsavtale hvor fastrenten i nullkupongswapen byttes om til en rente med referanse i 3 måneders Nibor. Kommunen vil motta en fast kontantstrøm fra en motpart mot at kommunen betaler en annen kontantstrøm. Risikoen for kommunen består i at motparten ikke er i stand til å gjøre opp sin del av forpliktelsen på forfall. Som motparter i rentesikringsavtalen benyttes kun de større finansinstitusjoner som er representert i Norge slik som DNB, Nordea, Danske Bank osv. Disse bankene har en rating i henhold til standarden Standard & Poor fra AA til A -. Kommunens risiko vil således representere disse bankers kredittverdighet. Forvaltningen og plasseringen. Hovedtyngden av risikoen som kommunen pådrar seg ved denne restruktureringen, vil da bli forvaltningen og den kredittrisikoen kommunen pådrar seg ved plasseringen, dvs risikoen for at utstedet (eier) av en eller flere av de obligasjonene kommunen kjøper går konkurs/må innstille sine betalinger. Vi har 2 alternative måter å plassere midlene på: 1. Kjøp av enkelt obligasjoner 2. Investere i en Credit Link notes (CLN) Alternativ 1: Kjøp av enkelt obligasjoner Ved kjøp av obligasjoner bygges det opp portefølje etter følgende retningslinjer. 1: Ca. 1/3 del av porteføljen investeres i henholdsvis A: ansvarlig lånekapital fra norske finansinstitusjoner, B: i ordinære bank/finansobligasjoner og C: i industriobligasjoner. 2: Porteføljen skal bestå av minimum 15 obligasjoner. 3: Renten på obligasjonene skal ha referanse i 3 måneders Nibor. 4: Ved kjøp av obligasjoner i utlandet skal disse terminsikres og renten skal være med referanse i 3 måneders Nibor.

9 Page 9 of 28 (Ingen valutarisiko). Det skal bare erverves obligasjoner som har en rating tilsvarende BBB eller bedre fra Standard &Poor Obligasjonene skal også tilfredstille kommunens retningslinjer for etiske investeringer. Kredittrisikoen ved å kjøpe en portefølje bestående av 15 obligasjoner der ingen har lavere rating enn BBB er liten. I kommunens valgte mix av obligasjoner er den kumulative risiko for ikke betaling av obligasjoner på forfall på ca 1,1% av verdiene på porteføljen ved start. Denne kumulative risikoen reduseres etter hvert som løpetiden i porteføljen går ned. Forvaltningen av disse enkeltobligasjonene. Ved kjøp av enkeltobligasjoner må kommunen sette av ressurser til forvaltningen, enten ved at kommunen utfører tjenesten selv, eller setter den ut til andre. Et forvaltningshonorar vi ligge i intervallen 0,1 til 0,2% av saldo til en hver tid. Uansett organisasjonsform på forvaltningen, krever forvaltningen av enkeltobligasjoner at kommunen fører i sitt regnskap alle transaksjoner knyttet til dette, dvs at bokføringen av obligasjonene kan bli noe omfattende. Som alternativ til kjøp av enkeltobligasjoner kan vi kjøpe en Credit Link Note (CLN) Dette er en obligasjon som inneholder en kredittrisiko fra andre selskaper i tillegg til utsteders kredidttrisiko. CLN er utstedt av svært solide selskaper og gir en renteavkastning som består av 2 ledd: - Utsteders lånerente, som i dette tilfelle er Statkraft. - Underliggende obligasjoners (for eksempel 15 selskaper) lånrente. Fordelen med bruk av en slik obligasjon som investeringsalternativ er at kommunen får tilpasset kredittrisikoen som ønsket gjennom hele perioden. En får også tilpasset forfallsstruktur og oppgjørstidspunkter, samt at kommunen trenger kun å forholde seg til en aktør i verdipapirmarkedet. Ved valg av underliggende obligasjoner legges følgende regler til grunn: - Selskapene skal ha minimum rating BBB eller bedre - Fordeling A- eller bedre 30%, BBB eller bedre 70%. - Selskapene skal ha hatt minimum denne ratingen de siste 5 årene. - Selskapene skal ha eksisteret minimum de siste 10 årene. - Selskapene skal ikke ha vært nedgradert i løpet av de 2 siste årene. - Selskapene skal tilfredstille Karmøys retningslinje for etiske investeringer - Selskapene skal ha sine forretningskontorer innenfor OECD-området. Kommunen som kjøper av en CLN-obligasjon vil kun forholde seg til Statkraft som avtalemotpart og ved at man mottar et årlig avdrag og en årlig rente. Dersom det skulle oppstå en kreditthendelse for et av de underliggende obligasjonene, vil imidlertid kjøper av en CLN motta et oppgjør av Statkraft for 1/15 av obligasjonen, tilsvarende markedsverdi for den underliggende obligasjonen på dette tidspunkt. Dette vil typisk være rundt 50% (statistikk fra S&P), noe som betyr rundt 50% av 1/15 av opprinnelig investering. Verdien av CLN vil tilsvarende bli redusert med en 1/15 og samtidig redusere fremtidige renteinntekter og avdrag men en 1/15. Utfra ratingen fra de selskapene som CLN består av, vil antatt sannsynlighet for en slilk kreditthendelse for porteføljen av underliggende obligasjoner være lik ca. 1,1%. Dersom utstederen av CLN-obligasjonen går konkurs, og dette vil i vårt tilfelle si at Statkraft går konkurs, vil kommunen kun motta et oppgjør for konkursboet i Statkraft. Vi vurderer konkurssannsynligheten til Statkraft som svært lav, som følge av blant annet fremtidsutsiktene i Kraft, statlige eierskap samt Statskraft`s posisjon i kraftmarkedet og for rammebetingelser i samfunnet. Valg mellom disse måter å plassere midlene på. Risikoen ved en slik restrukturering av utbyttet/renter er hovedsakelig knyttet til forvaltningen av nåverdien. Den enkleste forvaltningen vil være en forvaltning av denne nåverdien gjennom en CLN-obligasjon utstedt av Statskraft, med minimum 15 underliggende obligasjoner med lav kredittrisiko, slik som beskrevet ovenfor. Det vil ikke være valutarisiko forbundet med en slik forvaltning, fordi plasseringen skjer i norske kroner, og alle oppgjør, transaksjoner osv. er i norske kroner. Gjennomgang med revisjonen. Opplegget for restruktureringen er gjennomgått sammen med revisjonssjefen som ikke hadde noe å bemerke til opplegget. Avvik fra kommunens finansreglement.

Kommunestyrets sakliste 17.02.04

Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Page 1 of 91 Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Karmøy kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.02.04Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Vurdering av. Narvik kommunes. beslutningsprosesser, vedtak og oppfølging i. Terrasaken

Vurdering av. Narvik kommunes. beslutningsprosesser, vedtak og oppfølging i. Terrasaken Vurdering av Narvik kommunes beslutningsprosesser, vedtak og oppfølging i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra Narvik kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser og vedtak

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

Kommunerevisoren. Finansiell risiko

Kommunerevisoren. Finansiell risiko Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2008 63. årgang Finansiell risiko Les mer om: Intervju med Ole Kristian Rogndokken Klassifisering av finansielle instrumenter Fylkesmannens desisjonsrolle www.nkrf.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19.

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap hindre Utredning til Nærings- og handelsdepartementet 19. september 201 3 Punkt Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 1.1 Oppdraget 3 1.2 Ansatte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Bankavtale for vergemålsmidler. Utredning av rammene for finansforvaltning under ny vergemålslov

Bankavtale for vergemålsmidler. Utredning av rammene for finansforvaltning under ny vergemålslov Bankavtale for vergemålsmidler Utredning av rammene for finansforvaltning under ny vergemålslov Advokatfirmaet Grette DA, 27. april 2012 Til Justis- og beredskapsdepartementet Advokatfirmaet Grette DA

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2011-17. årgang. Tema Landbruksjus

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2011-17. årgang. Tema Landbruksjus EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2011-17. årgang Tema Landbruksjus Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 11 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Store møterom, Fayegården Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - norsk BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet 1LØPENDE BESKATNING 1.1 Forskjellige boligformer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2009/467-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Eiendomsskatt i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 7/09 10.02.2009 Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Deres ref Deres brev av Vår ref Emnekode Dato 201001926-153 SARK-1212 10. juni 2011 GOMI

Deres ref Deres brev av Vår ref Emnekode Dato 201001926-153 SARK-1212 10. juni 2011 GOMI BERGEN KOMMUNE Postboks 7700, 5020 Bergen si Sentralbord 05556 Teiefaks 55566915 linans@bergen kommune.no www bergen kommune no BYRÅDSAVDEL,ING FOR FINANS, KONKURRANSE OG Kommunal - og regionaldepartementet

Detaljer