Styrets beretning 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2002"

Transkript

1 Styrets beretning 2002 Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på for yngre medisinske forskere under 40 år. Fondet skal deretter dele ut midler til medisinsk forskning fortrinnsvis ved Universitetet i slo (74%), juridisk forskning fortrinnsvis ved Universitetet i slo (15%) og forskning innen kjemi og skipsbygging fortrinnsvis ved Norges tekniske og naturvitenskaplige universitet (11%). Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Fortsatt drift er lagt til grunn for utarbeidelsen av regnskapet for Det foreligger ingen opplysninger som er av betydning for å bedømme virksomhetens stilling og resultat utover det som fremkommer i regnskapet. Det er ingen usikkerhet knyttet til årsregnskapet og det har ikke inntruffet ekstraordinære forhold eller vesentlige hendelser som påvirker årsregnskapet etter balansedagen. Fondet fikk i 2002, etter netto urealisert tap på verdipapirporteføljen på NK 21,3 mill og utbetaling av stipendier og priser på NK 3,5 mill, et underskudd på NK 29,6 mill mot et underskudd på NK 19,7 mill i Forvaltningskapitalen utgjør NK 113,5 mill ved utgangen av året. Tilsvarende tall ved utgangen av 2001 var NK 143,4 mill. Årets verdijusterte avkastning vurdert etter markedsverdi ble på minus NK -24,3 mill eller minus 16,9 prosent på den totale verdipapirporteføljens verdi, mot minus NK 9,3 mill eller minus 5,9 prosent i Porteføljen var per fordelt med 26 % i norske aksjer, 24 % i internasjonale aksjer og 50 % i norske obligasjoner. UNIFR har belastet fondet totalt med NK for forretningsførsel og forvaltning i år Dette tilsvarer 0,79 prosent av fondets totale forvaltningskapital per vurdert etter markedsverdi. Tilsvarende beløp i 2001 var NK I tillegg er det belastet cirka 0,33 prosent i forvaltningshonorar av de eksterne verdipapirforvalterne som fondet benytter. Tilsvarende tall for 2001 var 0,50 prosent. Stiftelsens finansielle stilling er svekket som følge av to urolige år i finansmarkedet. Styret reduserte utdelingene til forskning i 2001 og besluttet en ytterligere reduksjon i Det er usikkerhet knyttet til avkastningen for regnskapsåret 2003 på grunn av de urolige finansmarkedene i begynnelsen av året.

2 Styret har vedtatt å skrive ned grunnkapitalen i fondet til kroner som tilsvarer verdien av de midlene Anders lahre tilførte fondet, det er i tillegg besluttet å overføre 15 millioner kroner fra opplagsfondet til rentefondet da avsetningen til opplagsfondet har vært høyere enn lovens krav. Nedskrivingene er en reversering aven oppskrivning av kapitalen i forbindelse med salg av aksjene i Kosmos AS. Nedskrivningen foretas for å være i bedre stand til å oppfylle fondets formål og ha en aktivaallokering som kan gi tilfredstillende avkastning på lang sikt. Årets underskudd dekkes med NK fra rentefondet. i j/, ~rfuducft! Arild Underdal ~~el I li ' [[ 'Mort fftu fl ' ". slo, 28. april 2003 ~~~ a~~o- ~~~ Asbjørn Kjønstad ~~~ Bent Rolstad ~~ Terje 0stvold - sryre; r.~ T~red ~ adm. direktør UNIFR

3 Årsregnskap 2002 Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Resultatregnskap AVKASTNIN G PÅ KAPITAL Renter av bankinnskudd Rentert av utlånte midler Renter på verdipapirer Mottatt aksjeutbytte Realisert gevinst verdipapirer Urealisert gevinst verdipapirer Sum inntekter Realisert tap verdipapirer Urealisert tap verdipapirer Andre finanskostnader Sum finanskostnader Sum avkastnin~ på kapital Note ADMINISTRASJ NSK STNADER Lønnskostnad Styrehonorar Sum p'ersonalkostnader Forvaltningshonorar Unifor Honorar Kostnader prisutdeling Andre kostnader Sum andre administrasjonskostnader Sum administrasjonskostnader RESULTAT FØR STIPENDIEUTDELING Utdelte stipendier Medisinske priser Disposisjonsfondet Sum tildelinger ÅRSRESULTAT verføringer: Til opplagsfond Til (+) I fra (-) rentefond Sum overføringer

4 Balanse EIENDELER Årsregnskap 2002 Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Note Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Boliglån Sum anleggsmidler mløpsmidier Fordringer pptjente renter Sum fordringer Investeringer Verdipapirer Bankinnskudd Sum investeringer Sum omløpsmidier SUM EIENDELER o l EGENKAPITAL G GJELD Egenkapital Bunden egenkapital Grunnkapital pplagsfond Sum bunden egenkapital Fri egenkapital Rentefond Sum fri egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig stipend til utdeling Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL G GJELD ~4c1c.1 Arild Underdal ijl~ (~en Ræd;r. SI'~ilt~~\\ HildeM;~~\ edlern f\tyrem l}ja1~ur1:~. Asbjørn Kjønstad ' J G~~~J Bent Rolstad styremed~~ (] {} ~~~ Terje 0stvold ~ Sryremeillem~ fiuib ~ Tor 'Bredo Gotfredsen

5 Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Noter til regnskapet for 2002 Re2nskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, stiftelsesloven og norske regnskapsstandarder. Eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som omløpsmidier. Gjeld som forfaller innen et år er klassifisert som kortsiktig gjeld. mløpsmidier vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte plasseringer i fond som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Ved beregning av gevinst/tap benyttes gjennomsnittlig anskaffelseskost. Markedsbaserte plasseringer i valuta omregnes til balansedagens kurs. Note 1. Verdi.l!!J!irer Anskaffelseskost Markedsverdi! Urealisert bokført verdi gevinst/tap Norske aksjer aktiv forvaltet Fondsfinans Aktiv Forvaltning Camegie Aktiv Forvaltning Internasjonale aksjefond: BGI Index Selection WorId Camegie Wolrd Wide Il Norske obligasjonsfond: Sundal Collier bligasjon Sundal Collier Stat Totalt

6 Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Noter til regnskapet for 2002 Note 2. Ytelser til ledende ansatte Stiftelsen har ingen ansatte. Samlet utbetalt godtgjørelse til styret i 2002 utgjør NK I tillegg er det utbetalt NK i godtgjørelse til fagkomitee Kostnadsført revisjonshonorar for 2002 utgjør NK Det ej regnskapsprinsipp til å belaste regnskapet med revisjonskostnader gjennomføres og faktureres. Revisjonen for regnskapsåret 2002 b Note 3. Annen kortsiktiggield Skyldig Di Skyldig offentlige avgifter Skyldig revisjonshonorar Avsatt styre og komitehonorar Totalt C C 450C ~ 458 Note 4. Fordringer med forfall senere enn et år Boliglån

7 Bergen Florø Førde Grenland Haugesund Knarvik Kristiansand Lyngdal slo Deloitte c "-, Co Co.'..'.'.- T "".'~ T_._"._- Deloitte &Touche Statsautoriserte Revisorer AS Assurance Karenslyst alle 20 Postboks 347 Skøyen N-0213 slo Telefon: Telefax: Deloitte &Touche Til styret i Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme REVISJNSBERETNING FR 2002 Vi har revidert årsregnskapet for Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme for regnskapsåret 2002, som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av stiftelsens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at. årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for stiftelsens økonomiske stilling 31. desember 2002 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. slo, 28. april 2003 DELITTE & TUCHE Av0~ Arne Tellesbø statsautorisert revisor

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Fondets formål er å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan belyse muskelsykdommen dystrophia myotonica med tanke på hjelp til pasienter som har denne lidelse. Stiftelsen har

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat Styrets beretning 2013 Legatet er en sammenslåing av Familien Stillesens Stipendiefond og Professor S. A. Sexes legat, som ble opprettet i henholdsvis 1916 og 1930. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO Styrets beretning 2013 Legatet som er opprettet av Christiania Bank og Kreditkasse i anledning av bankens 100 års jubileum 2. mai 1948 skal bære navnet: Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet

Detaljer

Styrets beretning 2013. Eva Hildebjørg og Gunnar Mørkveds legat til beste for medisinsk forskning

Styrets beretning 2013. Eva Hildebjørg og Gunnar Mørkveds legat til beste for medisinsk forskning Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet ved testament av 25. april 1979. I 1999 ble legatet tilført midler fra følgende to legater: Mildred og Oscar Bjørdals legat og Christian, Lina og Asta Wolds

Detaljer

Styrets beretning 2013. Professor C.A. Bjerknes' Minde

Styrets beretning 2013. Professor C.A. Bjerknes' Minde Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av fru professor Aletta Bjerknes ved testament av 25. mars 1923. Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende tre legater: Kasserer Isak

Detaljer

Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959)

Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959) Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959) ÅRSBERETNING 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Multipower AS sin virksomhet består i dag av oppfølging av søksmål. Virksomheten relatert

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

BERETNING OM NANSENFONDET OG DE DERMED FORBUNDNE FONDS FONDS VIRKSOMHET OG REGNSKAP I BUDSJETTÅRET 1. JANUAR TIL OG MED 31.

BERETNING OM NANSENFONDET OG DE DERMED FORBUNDNE FONDS FONDS VIRKSOMHET OG REGNSKAP I BUDSJETTÅRET 1. JANUAR TIL OG MED 31. BERETNING OM NANSENFONDET OG DE DERMED FORBUNDNE FONDS 977 125 545 Fridtjof Nansens fond til videnskapens fremme 977 125 154 Norsk Hydros fond til vitenskaplig forskning 977 130 735 Michael Width Endresens

Detaljer

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001024422.1

Detaljer

Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959)

Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959) Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959) ÅRSBERETNING 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Multipower AS, og datterselskapet Multipower Manufacturing AS, utvikler og distribuer engangsbatterier

Detaljer

Selskapet vil i 2009 lansere flere nye versjoner som vil øke konkurranseevnen og omsetningen på kort og lang sikt.

Selskapet vil i 2009 lansere flere nye versjoner som vil øke konkurranseevnen og omsetningen på kort og lang sikt. Årsberetning 2008 Virksomhetens art og beliggenhet utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte i 1998 en spesialisert løsning for

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

R-sak 1/12 Regnskap 2011

R-sak 1/12 Regnskap 2011 NORSK MUSIKKRÅD Rådsmøte 20.04.12 R-sak 1/12 Regnskap 2011 Bakgrunn I henhold til Norsk musikkråds vedtekter 7.2 skal Rådsmøtet behandle Norsk musikkråds regnskap for musikktingets periode første år. Vurderinger

Detaljer

Borettslagenes Sikringsfond. Årsrapport 2007

Borettslagenes Sikringsfond. Årsrapport 2007 Borettslagenes Sikringsfond Årsrapport 2007 1 Innholdsfortegnelse Urolige tider? 3 Norske Boligbyggelag 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Årsregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 revisjonsberetning

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999.

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Årsrapport 1999 Årsrapport 1999 Sense Communications International AS Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Hva har vi oppnådd? Sense har i løpet

Detaljer

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap Kompetanse Nyskapning Utvikling 2014 Årsberetning og regnskap Innhold 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Verdigrunnlag. Virksomhetsidé. NILUs organisasjon

Verdigrunnlag. Virksomhetsidé. NILUs organisasjon 2008 Årsberetning og regnskap 1: NILU Norsk institutt for luftforskning Visjon NILU fremmer bærekraft og livskvalitet som et internasjonalt ledende kunnskapssenter innenfor klimaendringer, luftforurensning

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Årsberetning og -regnskap

Årsberetning og -regnskap 2009 Årsberetning og -regnskap 1 NILU Norsk institutt for luftforskning NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning,

Detaljer

Økonomisk årsberetning 2005

Økonomisk årsberetning 2005 Norges Svømmeforbund Økonomisk årsberetning 2005 Virksomhetens art og hvor den drives Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet 19. august 1910 og består av 45 755 medlemmer, 245 klubber, 19 kretser og 1

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer