Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR"

Transkript

1 1 Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR Notatet er en analyse av dataene fra kartleggingen av bostedsløse i 2008 for Drammen kommune. NIBR har tidligere laget et notat med analyser av dataene for Drammen 2012 sammenholdt med data fra tilsvarende kommuner (med innbyggere og over utenom de fire storbyene) og hele landet. For å legge til rette for å følge utviklingen fra 2008 til 2012, har vi tatt med resultatene fra Drammen 2012 i dette notatet. Antall bostedsløse i 2008 var 82 og i 2012 var tallet 117 før vekting. Disse tallene er grunnlaget for prosentene i tabellene. Fem eller færre personer i en kategori er merket med i tabellruta. Tabell 1. Samletabell for kjønn, sivilstatus, alder og utdanning blant bostedsløse i Drammen kommune 2008 og Prosent. Kjennetegn Kjønn - Menn Kvinner Sivilstatus - Enslig Gift/samboende Vet ikke/ubesvart 7 Alder - <25 år år år år år og over Ubesvart 2 - -Sum Gjennomsnitt, år Høyest fullførte utdanning - Grunnskole Videregående skole Høgskole/universitet Vet ikke/ubesvart Sum Andelen menn og kvinner blant bostedsløse i Drammen i 2008 var henholdsvis 79 og 21 prosent. Kvinneandelen har økt betydelig fra 2008 til Det er verdt å nevne at andelen menn var høyere og andelen kvinner lavere i Drammen enn for landet som helhet i 2008 (henholdsvis 73 og 27 prosent på landsbasis 2008).

2 2 Sivilstatus varierer også noe fra 2008 til Tallet for gifte/samboende er stabilt; 10 prosent i 2008 og 11 prosent i I 2008 finner vi imidlertid en stor andel som svarer vet ikke eller ikke oppgir sivilstatus. Sivilstatus kan være vanskelig å bestemme for personer uten egen bolig og som kanskje lever en omflakkende tilværelse. Med en så pass høy andel ubesvart/vet ikke er det usikkert hvorvidt det har skjedd en endring fra den ene kartleggingen til den andre i forhold til sivilstatus. Drammen hadde flere unge bostedsløse under 25 år i 2008 enn i 2012 (29 og 19 prosent). Dette er så pass stor nedgang at den neppe kan forklares med en tilfeldig svingning. Drammen hadde flere unge bostedsløse i 2008 enn andelen unge blant bostedsløse på landsbasis. Den relative økningen har kommet i aldersgruppa 34 til 45 år (henholdsvis 15 prosent i 2008 og 27 prosent i 2012). De eldre aldersgruppene er stabile og utgjør en ganske liten andel begge år i Drammen og i hele populasjonen av bostedsløse i Norge. Opplysninger om den bostedsløse personens utdanning er svært usikre i hele datamaterialet og for alle årene kartleggingene av bostedsløse har vært gjennomført. Bostedsløshet, særlig over lengre tid og koblet til andre problemer, er også forbundet med avbrutt skolegang eller manglende avgangseksamener/sluttresultat for deler av skole- og utdanningsforløpet. Selv om de er beheftet med stor usikkerhet gir tallene likevel et bilde av situasjonen. En tredel har bare grunnskole og et fåtall har utdannings på universitet/høgskole. Utdanningsnivået i gruppa er langt lavere enn i resten av befolkningen (jfr. NIBR-rapportene om kartleggingene). Drammen skiller seg ikke vesentlig ut fra landet som helhet verken i 2008 eller Tabell 2. Fødeland/-region blant bostedsløse i Drammen 2008 og Prosent Land/region Norge Øvrige Europa inkl. Russland og Amerika 14 9 Afrika 4 1 Asia 7 4 Vet ikke 0 - Sum Andelen bostedsløse født i Norge i 2008 var lavere i Drammen enn i hele landet; 76 prosent i Drammen og 81 prosent i hele landet (ikke vist i tabellen) var født i Norge. Tabellen viser en økning på ni prosentpoeng fra 2008 til 2012 blant bostedsløse i Drammen født i Norge. Andelen født i andre deler av verden blir relativt sett høyere i 2008 sammenlignet med Men tallet var bostedsløse lavere i 2008 enn i 2012, og antall bostedsløse fra andre verdensdeler er om lag det samme i de to kartleggingene. Økningen i bostedsløsheten siden 2008 har primært kommet blant personer født i Norge. 1 Kategoriene er forandret fra 2008 til Svaralternativene for fødeland/-verdensdel er blitt ganske mye forandret gjennom alle kartleggingene for å tilpasses endringer kategorier for inndeling av verden.

3 3 Tabell 3. Viktigste inntektskilder blant bostedsløse i Drammen i 2008 og Prosent Viktigste inntektskilde Arbeidsinntekt, dagpenger, sykepenger 16 9 Pensjon, alder/uføre/annet Attføring/rehabiliteringspenger/introduksjonsst. 18 (39) 2 Sosialhjelp Annet 7 10 Ingen kjente inntektskilder/vet ikke/ubesvart 7 Sum 99 (98) Den første kategorien arbeidsinntekt, dagpenger ved arbeidsløshet, sykepenger regnes som inntekt knyttet til yrkesaktivitet. Denne andelen er klart høyere blant bostedsløse i Drammen i 2008 enn i 2012 og høyere enn i hele populasjonen av bostedsløse. Arbeidsinntekt dominerer i denne kategorien i 2008, men tallene er små (7 personer har arbeidsinntekt) og det er ikke grunnlag for å analysere tallene ytterligere. Profilen i forhold til inntekt er ellers i hovedtrekk den samme i Drammen som landet for øvrig i Vel en fjerdedel (27 prosent/22 personer) av bostedsløse i Drammen i 2008 har mindreårige barn. Inndelt i grupper etter daglig eller delt omsorg og samværsrett, bli det er svært lite antall i hver gruppe. Noen få personer er bostedsløse sammen med barna sine. Til sammen dreier det seg om ti barn som er bostedsløse sammen med en av foreldrene. Tabell 4. Oppholdssteder blant bostedsløse i Drammen 2008 og Prosent Oppholdssteder Uten overnatting/sover ute 0 - Akutt overnatting/natthjem 17 - Midlertidig botilbud inkl. krisesenter Institusjon Under kriminalomsorgen 11 9 Midlertidig hos venner, kjente, slektninger Annet/vet ikke/ubesvart - 13 I 2008 hadde Drammen en svært høy andel bostedsløse i akutt overnatting/natthjem. Drammen hadde på det tidspunktet et natthjem (definert ved at hele eller deler av dagen må tilbringes ut). Det er verdt å merke seg at det ikke var noen bostedsløse uten ordnet overnatting, det vil si personer som sover ute, i Det er grunn til å anta at den gruppa som er i størst risiko for å tilbringe natten ute ble fanget opp av akuttilbudet/natthjemmet. Antall personer i denne gruppa er også svært lav også Andelen i midlertidig botilbud er også lav begge årene sammenlignet med hele landet for de to årene. Andel bostedsløse i henholdsvis institusjon og under kriminalomsorgen (de aller fleste under KO er i fengsel) ligger om lag på landsnivå både i 2008 og Drammen lå litt over landsgjennomsnittet i andel bostedsløse personer som oppholder midlertidig hos venner, kjente eller slektninger i Gruppa omfatter to av fem bostedsløse (40 prosent). Fra 2008 til 2012 finner vi en : Arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad

4 4 betydelig økning i denne kategorien: I 2012 bodde halvparten av bostedsløse i Drammen midlertidig hos venner, kjent og slektninger. Tabell 5. Lengde på oppholdet i kartleggingsuka blant bostedsløse i Drammen i 2008 og Prosent Lengde på oppholdet Inntil 3 uker uker 6 mnd Over 6 mnd Vet ikke/ubesvart - 24 Sum Ganske få (13 prosent) i 2008 har vært i samme situasjon mindre enn tre uker og anda færre i Nesten halvparten har vært i samme situasjon mellom tre uker og seks måneder i En betydelig andel (38 prosent) har vært i samme situasjon mer enn seks måneder. Samlet kan det se ut til at andelen bostedsløse som er lenge i samme situasjon har gått ned fra 2008 til Men en av fire har ukjent lengde på oppholdet i 2012, og dette forstyrrer grunnlaget for å sammenligne mellom de to kartleggingene. Tabell 6. Bostedsløshetshistorie blant bostedsløse i Drammen i 2008 og Prosent Varighet av bostedsløsheten Tilbakevendende over flere år Mer enn halv år Et nytt akutt problem Annet/vet ikke/ubesvart En av tre i 2008 har en historikk med bostedsløshet som tilbakevendende problem over flere år. En av fire har vært bostedsløse mer enn et halvt år. Disse gruppene karakteriseres som langvarig bostedsløse. En av fem opplever bostedsløshet som et nytt akutt problem. Profilen er den samme i 2008 og 2012, med en klar overvekt av personer som har en lengre bostedsløshetshistorikk. Andelen annet/vet ikke/ubesvart er svært høy begge årene. I 2008 er denne kategorien om lag på nivå med landet som helhet, mens den i 2012 ligger over landsgjennomsnittet. Siste del av kartleggingen av bostedsløse omfatter en rekke spørsmål om problemer bostedsløse personer oftere enn andre vil være berørt av. Neste tabell viser fordeling på disse variablene for Drammen i Deretter er tallene for 2008 og 2012 vist med søylediagram. 3 Tabellen bruker svaralternativene fra skjemaet i 2008, svaralternativene ble mer findelt i 2012

5 5 Tabell 7. Problemsituasjoner og tiltak blant bostedsløse i Drammen Prosent Problemsituasjoner og tiltak 2008 Avhengig av rusmidler 65 Psykisk sykdom 32 Udekket behov for oppfølging i bolig 23 Kastet ut av boligen siste 6 mnd 22 Høy gjeld/gjeldsoffer 20 Tap av bolig pga samlivsbrudd/familiekonflikt 20 Utskrevet fra institusjon for rusbehandling siste 6 mnd. 20 Tap av bolig pga. skade/uro/konflikt siste 6 mnd. 15 Løslatt fra fengsel siste 6 mnd. 15 Bortfall av inntekt siste 6 mnd. 12 Utskrevet fra annen institusjon (ikke rus/psyk. h.) siste 6 mnd. 9 Fysisk funksjonshemming og/eller sykdom - Utskrevet fra psykisk helsevern siste 6 mnd. - Tap av bolig pga ubetalt husleie/lån siste 6 mnd. - Kan ikke bo i boligen pga. utsatt for trusler/vold siste 6 mnd. - Flyttet pga. trakassering/diskriminering - Avhengighet av rusmidler er det mest utbredte problemet blant bostedsløse generelt i alle år kartleggingene har vært gjennomført. I 2008 er nærmere to av tre bostedsløse i Drammen avhengige av rusmidler. En av tre har en psykisk sykdom eller lidelse. En av fire har et udekket behov for oppfølging i bolig og nesten like mange er kastet ut av boligen sin i løpet av de siste seks månedene. En av fem bostedsløse har høy gjeld eller er gjeldsoffer. Tap av bolig på grunn av samlivsbrudd eller familiekonflikt er den vanligste årsaken til tap eller utkastelse fra bolig. En kryssjekk på variabelen utkastelse fra bolig og variable som måler årsaker til utkastelse eller tap av bolig viser et sammensatt bilde. Noen av personene som har tapt boligen på grunn av samlivsbrudd/familiekonflikt er også kastet ut, men det gjelder ikke alle. Over halvparten må antas å ha flyttet (mer eller mindre) frivillig. Vi ser forøvrig at det er færre som mister boligen fordi de forårsaker skade, vold eller hærverk (15 prosent), og kun et fåtall personer har mistet boligen sin på grunn av husleirestanser eller ubetalt boliglån. Svært få har mistet boligen sin på grunn av at de har vært utsatt for trusler/vold eller på grunn av trakassering og/eller diskriminering (siste radene i tabell 7). Vi skal se litt nærmere på antall/andel bostedsløse som er utskrevet fra institusjon i løpet av de siste seks månedene før kartleggingen ble gjennomført. I 2008 var dette formulert i tre spørsmål: Personen var utskrevet fra institusjon for rusbehandling, fra psykisk helsevern eller fra annen institusjon. Tabell 7 viser at utskriving fra rusbehandling kommer høyt (en av fem) og nesten en av ti er utskrevet fra annen institusjon, og et lite antall er utskrevet fra psykisk helsevern (psykiatri). I 2012 ble det stilt kun ett spørsmål: om vedkommende var utskrevet fra institusjon. For å kunne sammenligne mellom 2008 og 2012 (jfr. figur 1), har vi tatt ut personer som er registrert med utskrivelse fra mer enn en institusjon i 2008 og laget én variabel for uskriving fra institusjon. Et fåtall personer ble utskrevet fra to typer institusjoner. Etter å ha beregnet og tatt ut dobbeltregistreringer fikk vi en andel på 37 prosent utskrevet fra institusjons i løpet av de siste seks månedene. Det er en høy andel. En forklaring kunne vært at institusjoner i spesialisthelsetjenesten var svært viktige respondenter i Men de aller fleste bostedsløse ble registrert av kommunen med den kommunale rustjenesten som viktigste respondent.

6 6 Figur 1. Problemsituasjoner for bostedsløs ei Drammen 2008 og Avhengig av rusmidler Utskrevet fra institusjon Psykisk sykdom Kastet ut av boligen Høy gjeld/gjeldsoffer Samlivsbrudd/familiekonflikt Skade/uro/konflikt Løslatt fra fengsel Bortfall av inntekt Funksjonshemming/sykdom Ubetalt husleie/lån Utsatt for vold/trusler Diskriminering/trakassering Figur 1 viser problemsituasjoner blant bostedsløse i 2008 og Antall spørsmål om problemsituasjoner var færre i 2008 og det ble ikke spurt om tiltak (som IP osv.). Dette ble lagt til i registreringsskjemaet i Figuren viser at andel med avhengighet av rusmidler var noe høyere i 2008, andel utskrevet fra en institusjonen var mye større, mens det var noe lavere andel med en psykisk sykdom. Utkastelser og høy gjeld blant bostedsløse i Drammen synes å ha økt fra 2008 til Med unnatak av den høye andelen utskrevet fra institusjon i 2008, er hovedbilde eller profilen på problemsituasjoner blant bostedsløse i Drammen likt i de to årene. Med det ene unntaket er profilen for Drammen lik profilen for hele populasjonen av bostedsløse begge år.

Bostedsløshet i Norge 2012

Bostedsløshet i Norge 2012 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer NOTAT 2013:112 Tittel: Bostedsløshet i Norge 2012. Omfang, kjennetegn og forklaringer

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår

Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår Rapporter 29/35 Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser fra

Detaljer

Rapport 10/2006. Veien til uføretrygd i Norge. Elisabeth Fevang Knut Røed

Rapport 10/2006. Veien til uføretrygd i Norge. Elisabeth Fevang Knut Røed Rapport 10/2006 Veien til uføretrygd i Norge Elisabeth Fevang Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research Rapport 10/2006 Veien til uføretrygd

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport 2012:14

Detaljer

Veier til gradert eller full uførepensjon

Veier til gradert eller full uførepensjon Veier til gradert eller full uførepensjon Leroy Andersland Espen Bratberg Astrid Grasdal Tor Helge Holmås Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 11-2012 Uni Rokkansenteret, Stein Rokkan

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Lever de med tynn lommebok «over evne»?

Lever de med tynn lommebok «over evne»? Lever de med tynn lommebok «over evne»? De bruker mer penger enn hva deres registrerte inntekt tilsier. Lavinntektsgruppen har en levestandard som ligger nærmere den vanlige husholdning, men det skyldes

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 5J-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Sandnes Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: John Sirvevåg, Sandnes

Detaljer

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Prosent LO Frittstående AF Unio YS Akademikerne 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0

Detaljer

Barn av høyt utdannede får mest støtte

Barn av høyt utdannede får mest støtte Levekårsundersøkelsen for studenter 25 Barn av høyt utdannede får mest støtte Foreldrene er økonomiske støttespillere for om lag halvparten av studentene, viser Levekårsundersøkelsen for studenter 25.

Detaljer

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater 2009/29 Notater Berit Otnes Notater Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Foreløpig rapport Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Rapport 11/2000 Tilbakebetaling av studielån En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Vibeke Opheim ISBN 82-7218-436-2 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo - 2000 NIFU Norsk institutt

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter 38/2012 2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Lotte Rustad Thorsen 94 prosent av studentene hadde registrerte yrkesinntekter i 2010 og disse inntektene

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004 2004/66 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår Avdeling for Personsstatistikk Innhold Innhold... 1 Tabellregister... 3 Figurregister...

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Notater. Torkil Løwe. Boligkonsum og livsfase i by og bygd Analyser av SSBs boforholds- og levekårsundersøkelser 1988 og 1997. 2002/83 Notater 2002

Notater. Torkil Løwe. Boligkonsum og livsfase i by og bygd Analyser av SSBs boforholds- og levekårsundersøkelser 1988 og 1997. 2002/83 Notater 2002 22/83 Notater 22 Torkil Løwe Notater Boligkonsum og livsfase i by og bygd Analyser av SSBs boforholds- og levekårsundersøkelser 1988 og 1997 Avdeling for personstatistikk/seksjon for demografi og levekårsforskning

Detaljer