SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra registrering i henhold til bestemmelsen Artikkel 2 (7) (b) og vedlegg V i REACH. 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Bruksområder 1.3 Opplysninger om leverandøren på sikkerhetsdatabladet Leverandør Kontaktperson Hurtigherdende, hydraulisk bindemiddel for sementbaserte systemer. Produktet er utviklet kun for dette bruk. All annen bruk frarådes. Permakem AS Haralds vei LØRENSKOG Postboks 225, 1471 LØRENSKOG Tel: Arnfinn Braathen (mobil ) Produsent 1.4 Nødtelefonnummer Nødnummer Newchem AG Felsenstrasse 12 CH-8808 PFAEFFIKON Tel: Fax: Giftinformasjonen, telefon: (+47) WEB: Ved brann og større ulykker ring Brann- og redningsetaten. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering i henhold til 67/548/EEC, 99/45/EC & 2001/58/EC (DSD/DPD) Klassifisering i henhold til 1272/2008 (CLP) 2.2 Merkingselementer CLP Farepiktogrammer - GHS07, GHS05, Fare Skin Irrit. 2: H315 Skin Sens. 1: H317 Eye Dam. 1: H318 STOT SE 3: H335 1 / 7 Created with SafeProduction by Essenticon AS

2 Signalord Faresetninger Sikkerhetssetninger DSD/DPD Inneholder 2.3 Andre farer Fare Skin Irrit. 2: H315 Irriterer huden. Skin Sens. 1: H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Eye Dam. 1: H318 Gir alvorlig øyeskade. STOT SE 3: H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. P261 Unngå innånding av støv/aerosoler. P264 Vask hendene grundig etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. P332+P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak. Kalsiumsulfat, gips Kalsiumoksid Kalsiumaluminat sulfat AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Stoffblandinger Ingredienser Navn EC-nr. CAS-nr. Innhold Symbol Klassifisering Kalsiumsulfat, gips Kalsiumoksid Xi R-37/38, R-41 Kalsiumaluminat sulfat Xi R-43, R-66 CLP Navn REACH-nr Innhold Symbol Klassifisering CAS-nr Kalsiumsulfat, gips IK Kalsiumoksid Skin Irrit. 2: H315, Eye Dam. 1: H318, STOT SE 3: H335 Kalsiumaluminat sulfat Skin Sens. 1: H317, EUH Sammensetningskommentar Se avsnitt 16 for setninger i fulltekst. Innholdsstoffene i produktet - klinker - er fremstilt av kalsiumoksid, kalsiumsulfat og kalsiumaluminat sulfat. Dementklinker er unntatt fra registrering i henhold til bestemmelsen i artikkel 2 (7) (b) og vedlegg V i REACH. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Symtomatisk behandling anbefales etter eksponering. Innånding: Den skadde flyttes straks vekk fra eksponeringskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved pustevansker kan øvet personell bistå pasienten ved å gi oksygen. Snyt nesen for å sikre frie luftveier. Skyll nese og munn med vann. Ikke svelg vannet. Kontakt straks lege. Svelging: 2 / 7 Created with SafeProduction by Essenticon AS

3 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Spesifikk førstehjelp 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Innånding Skyll munnen med vann (ikke svelg vannet). Drikk deretter ett glass med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt: Ta straks av forurensede klær og sko samt ting av lær (klokkerem, belter osv.). Skyll huden og håret med rennende vann, bruk såpe dersom det er tilgjengelig. Kontakt lege dersom irritasjon eller betennelse oppstår. Øyne: Skyll øynene med store mengder rennende vann i minst 15 minutter mens øyelokket løftes. Konsulter lege for særskilt råd. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Fjerning av kontaktlinser etter en øyeskade bør kun utføres av kvalifisert personell. Ved langvarig bruk/gjentatt eksponering kan Denka CSA 20 forårsake hudirritasjon. Tørr eller sprukken hud kan forekomme. Støv på øynene kan forårsake alvorlig skade dersom skylling ikke igangsettes raskt etter eksponering. Dersom store mengder av stoffet blir innåndet kan det forårsake irritasjon og mulig luftveissykdom. Sensitive personer kan utvikle allergi ved gjentatt/langvarig eksponering av produktet. Svelging Hud Øyne AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Slokkingsmidler Brannslokkingsmidler Brannbekjempelse 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Karakteristiske farer Forbrenningsprodukter 5.3 Råd til brannmanskaper Vernetiltak ved brann AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp Stoffet er ikke brennbart og vil ikke danne støvskyer som eksploderer. Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel. Pulver, Skum, Karbondioksid (CO2), Bruk ikke vann. Stoffet er ikke brannfarlig eller brennbart, det hindrer spredning av flammer. Branslukningsmetode/midler velges ut fra omgivelsene forøvrig. Hold spill borte fra kloakk og vannkilder. Grøft (lag diker) for å kontrollere vannavrenning. Produktet reagerer med vann og genererer varme. Dette kan føre til risiko for brennbart materiale. Ved brann kan giftige gasser dannes p.g.a. termisk dekomponering: Svoveldioksid, Metalloksider, Termisk nedbrytning kan frigi: Giftige gasser/damper/røyk. Etsende gasser/damper/røyk. Benytt fullt verneutstyr. Benytt selvforsynt pusteapparat (SCBA) Benyttet utstyr må rengjøres grundig etter bruk Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Personbeskyttelse Bruk personlig verneutstyr som angitt i pkt Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Miljøbeskyttelse 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing Opprenskningsmetoder 6.4 Henvisning til andre avsnitt Produktet anses ikke som skadelig for miljøet, men det kan forårsake store endringer i ph-verdien i vann pga. høy alkalitet. Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/miljødirektoratet) ved større spill/lekkasjer. Spill samles forsiktig opp i tette beholdere. Unngå støvdannelse. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Se også avsnitt 8: Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr. Se også avsnitt 13: Instrukser ved disponering 3 / 7 Created with SafeProduction by Essenticon AS

4 AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Forholdsregler ved bruk 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Forholdsregler ved lagring 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) God generell ventilasjon og punktavsug er nødvendig. Unngå støvdannende håndtering og spredning av støv til tilstøtende rom. Bruk verneutstyr ved håndtering av åpnet emballasje. Øyedusj og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen. Unngå kontakt med vann. Unngå fuktighet. Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Særlig(e) bruksområde(r) Bruksområde(r) er gitt i pkt Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon. AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1. Kontrollparametere Navn CAS nr. Referanse Gj.snitt 8t.eksp. Takverdi Dato Kalsiumsulfat, gips TLV (TWA) 5 mg/m3 resp.støv Kalsiumoksid AN. 2 mg/m3, T Kalsiumaluminat sulfat TLV (TWA) 3 mg/m3 resp.støv 10 mg/m3 Ventilasjon Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. 8.2 Eksponeringskontroll Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Verneklær Hygieniske rutiner Begrensning av miljøeksponering Ved arbeid som fører til støvutvikling skal åndedrettsvern med støvfilter P2 benyttes. Ved høye konsentrasjoner/langvaring arbeid med produktet må man benytte selvforsynt pusteapparat. Bruk vernehansker av: Nitrilgummi. Den nøyaktige holdbarhetstiden for hver enkelt hanske må bringe på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes. Bruk vernebriller med sidebeskyttelse/ansiktsskjerm godkjent etter EN 166 og CE merket. Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Det må ikke spises eller drikkes under arbeidet. Vask hendene ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks hud som er blitt tilsølt. Tilsølte klær holdes adskilt og vaskes før de brukes igjen. Forhindre ukontrollert utslipp i miljøet. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form/konsistens Farge Lukt Løselighetsbeskrivelse Pulver Gråhvit. Ingen eller ukarakteristisk lukt. Delvis løslig i vann. Produktet vil stivne i løpet av noen timer dersom det bli fuktig/vått. Kokepunkt ( C, intervall) Ikke angitt Trykk: Smelte/frysepunkt ( C, intervall) Ikke anvendelig Tetthet (g/cm3) 2,9-3,1 Temperatur ( C): Damptrykk Ikke anvendelig Temperatur ( C): ph, fortynnet løsning Når produktet blir løst i vann er det alkalisk. ph'en blir Flammepunkt ( C) Ikke brennbar. Metode: Konsentrasjon (%_M): 4 / 7 Created with SafeProduction by Essenticon AS

5 9.2 Andre opplysninger AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Stabil under anbefalte bruks-, transport- og lagringsforhold Kjemisk stabilitet Produktet må holdes tørt til det skal benyttes Mulighet for farlige reaksjoner Farlig polymerisering Ikke angitt Forhold som skal unngås 10.5 Uforenlige materialer Stoffer som skal unngås Sterke syrer Farlige nedbrytingsprodukter Spaltningsprodukter Ved kontakt med sterke syrer dannes giftige gasser (f.eks. svoveloksid(er)). AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Sensibilisering Toksikologisk informasjon Helsefare generelt Helsefareinformasjon Kan virke sensibiliserende på mottakelige personer. Forlenget/gjentatt kontakt med produktet kan føre til senisbilisering av huden. Blandingen er ikke blitt testet for toksikologiske virkninger, men den er klassifisert som hud- og øye irriterende på grunnlag av de kjente farene ved bestanddelene. Potensiell helsefare kan variere mye avhengig av varighet og graden av eksponering. For å redusere eller eliminere helsefaren ved bruk av dette produktet, benytt nødvendig verneutstyr og eksponerings kontroll som beskrevet i pkt. 8 ØYEKONTAKT. Sterkt irriterende. HUDKONTAKT. Irriterende. INNÅNDING. Irriterer luftveiene. ANNET. Delivis løselig i vann. Når produktet er løst i vann/er fuktig er det alkalisk. Kan føre til alvorlig skade på øynene eller synstap p.g.a. sterk alkalitet. Kan føre til hudirritasjon, dersom huden er fuktig kan det føre til etseskader. Kan føre til irritasjon i luftveier/mage. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Giftighet Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Økotoksikologiske data har ikke blitt utarbeided spesifikt for dette produktet, men det er ikke forventet å være giftig for vannlevende organismer på grunnlag av de kjente farene ved de inngående komponentene. Produktet ansees ikke som giftig for vannlevende organismer, men det kan forårsake store endringer i ph-verdien i vann p.g.a. høy alkaliet. Produktet er ikke biologisk nedbrytbart (uorganisk stoff) 12.3 Bioakkumuleringsevne Produktet er uorganisk Mobilitet i jord Mobilitet Produktet er delvis oppløselig i vann, og forventes å ha et lavt damptrykk Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PTB/vPvB Ingen informasjon er tilgjengelig. 5 / 7 Created with SafeProduction by Essenticon AS

6 12.6. Andre skadevirkninger AVSNITT 13: Instrukser ved disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Behandlingsmetoder Bekreft avfallsdisponering med kommuneingeniør/miljøsjef/klif og lokale forskrifter. Avfallskode EAL kode : annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det nevnt i , og Forurenset emballasje AVSNITT 14: Transportopplysninger Ikke rengjort emballasje behandles på samme måte som produktet. VEITRANSPORT (ADR): 14.1 FN-nummer 14.2 FN-forsendelsesnavn 14.3 Transportfareklasse(r) ADR-klasse Ikke farlig gods ifølge ADR Emballasjegruppe 14.5 Miljøfarer Særlige forsiktighetsregler ved bruk Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen Referanselister Regelverk Deklarasjonsnummer Vurdering av kjemikaliesikkerhet Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Produsentens opplysninger. Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(clp) Kommisjonsforordning (EU) 453/2010 I henhold til EU-direktiv EF 1907/2006 REACH Kjemikaliesikkerhetsvurdering Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal ikke betraktes som brukerens egen risikovurdering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og bestemmelser. AVSNITT 16: Andre opplysninger Forklaring til R-setninger i avsnitt 3 Forklaring til setninger i avsnitt 3 R-37/38 Irriterer luftveiene og huden. R-41 Fare for alvorlig øyeskade. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R-66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. * Informasjon som er revidert siden forrige versjon av sikkerhetsdatabladet Brukers anmerkninger EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. IK Informasjon i dette databladet er gitt på grunnlag av vår nåværende viten. Hensikten er en beskrivelse av produktet med tanke på sikkerheten. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon og vi påtar oss intet ansvar i forbindelse med bruken. 6 / 7 Created with SafeProduction by Essenticon AS

7 Revisjonskommentar Utarbeidet av Dette sikkerhetsdatabladet har gjennomgått en revisjon og erstatter tidligere utsendt sikkerhetsdatablad. Arnfinn Braathen Utstedelsesdato Endret dato Revisjonsnr. 7 Revisjonsnr. / erstatter datablad av dato Databladstatus Godkjent. Statusdato / 7 Created with SafeProduction by Essenticon AS

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) 84069361 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010 1. Identifisering HITAlert -sett 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HITAlert -sett Produktnummer: IQP-396 EDMA-kode:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler.

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: Aceton(propanon) PRnr.: NA Bruksområde: NA Utgitt (dato): 25052011 SDS Versjon: 1.0 Kontaktperson: Gurpreet Kaur Rehal

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Denne brosjyren er utarbeidet i samarbeid med EUROBATs miljøkomité (Committee of Environmental Affairs) (mai 2003), og gjennomgått av EUROBAT TC-medlemmer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot Side : 1 2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser Advarsel SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer