(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02M 7/49 (07.01) H02J 3/36 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver ABB Technology AG, Affolternstrasse 44, 800 Zürich, Sveits (72) Oppfinner ASPLUND, GUNNAR, Wiboms väg 21, S Solna, Sverige JACOBSON, BJÖRN, Bernhard Erikssons väg 6, S Grängesberg, Sverige (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Anlegg for å overføre elektrisk strøm (6) Anførte publikasjoner DE-A EP-A WO-A-07/ "Siemens liefert neue HGü-Technik für verlustarme Energieübertragung per Seekabel nach San Francisco" PRESS RELEASE, October 07 (07--), pages 1-3, XP Erlangen, Germany GILJE, SVERRE, CARLSSON, LARS: "VALHALL RE-DEVELOPMENT PROJECT, POWER FROM SHORE" ENERGEX 06, 11TH INTERNATIONAL ENERGY CONFERENCE & EXHIBITION, 12 June 06 ( ), XP Stavanger, Norway HARVEY, C., STENSETH, K., WOHLMUTH, M.: "The Moyle HVDC Interconnector: Project Considerations, Design and Implementation" 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AC-DC POWER TRANSMISSION, 28 November 01 ( ), pages , XP00213 ISBN:

2 1 Beskrivelse OPPFINNELSENS TEKNISKE OMRÅDE OG BAKGRUNNSTEKNIKK [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører et anlegg for overføring av elektrisk effekt ved høyspent likestrøm (High Voltage Direct Current - HVDC) omfattende to omformerstasjoner sammenkoblet av et bipolart likespenningsnettverk, og hver koblet til et vekselspenningsnettverk for å overføre elektrisk effekt fra ett av de alternerende spenningsnett til det andre, der hver omformerstasjon har en spenningskildeomformer som har minst én fase koblet til motsatte poler av likespenningsdelen av omformeren og omfatter en seriekobling av vekslingsceller, der hver vekslingscelle har på den ene side minste to halvledersammenstillinger forbundet i serie og som hver har en halvlederenhet av «turn- off» typen og en dempningsdiode koblet parallelt hermed og på den andre side i det minste én energilagringskondensator, en faseutgang til omformeren som er utformet til å kobles til en vekselspenningsside til omformeren som er dannet mellom to vekslingsceller langs seriekoblingen av vekslingsceller, der hver vekslingscelle er konfigurert til å oppnå to vekslingstilstander ved kontroll av nevnte halvlederkomponenter til hver vekslingscelle, nemlig en første vekslingstilstand og en annen vekslingstilstand, der spenningen over henholdsvis den minst ene energilagringskondensatoren og en nullspenning, påføres mellom terminalene på vekslingscellen, for oppnåelse av en bestemt vekselspenning på faseutgangen. [0002] Det er mulig at én av omformerstasjonene alltid fungerer som likeretter, dvs. at elektrisk effekt overføres fra vekselspenningsnettverket koblet til denne stasjonen og til den andre omformerstasjon som opererer som inverter og gjennom denne til vekselspenningsnettverket som er koblet til sistnevnte omformerstasjon. Dette ville være tilfelle hvis vekselspenning nettverket koblet til omformerstasjonen først nevnt er en del av et anlegg for generering av elektrisk kraft, slik som en vindkraftpark. Det er imidlertid også tenkelig at mating av elektrisk kraft mellom de to omformerstasjoner kan endres, slik at omformerstasjonene kan endre seg fra en operasjon som likeretter til inverter og omvendt. [0003] Omformerne i stasjonene kan ha ethvert antall av faser, men de har vanligvis tre slike faser for å ha en trefaset vekselspenning på den alternerende spenningsside til denne. [0004] En spenningskildeomformer av denne typen kan brukes i alle slags situasjoner, der likespenning skal konverteres til vekselstrømspenning og omvendt, der eksempler på slik bruk er i stasjoner av HVDC-anlegg (High Voltage Direct Current), hvor likespenning vanligvis omdannes til et trefaset vekselspenning eller omvendt, eller i såkalte rygg-mot-rygg stasjoner der vekselspenning først konverteres til likespenning, og deretter omdannes til vekselspenning, så vel som i SVCer (Static Var Compensator), der den likespenningssiden består av kondensatorer som henger fritt.

3 [000] En spenningskildeomformer av denne typen er kjent gjennom for eksempel DE A1 og WO 07 / 0264 A1, og er som beskrevet vanligvis kalt en multicelleomformer eller M2LC. Det vises til disse publikasjonene for funksjonen av en omformer av denne type. Vekselceller til omformeren kan ha andre utførelser enn de som vises i nevnte publikasjoner, og det er for eksempel mulig at hver vekslingscelle har mer enn én energilagringskondensator, så lenge det er mulig å kontrollere vekslingscellen som skal veksle mellom de to tilstander som er nevnt i innledningen. [0006] WO07/ beskriver et HVDC overføringssystem med M2LC omformere som kan benyttes for bipolar samt monopolar operasjon f.eks. med bakke eller sjøvann retur. [0007] Publikasjonen " VALHALL RE-DEVELOPMENT PROJECT, POWER FROM SHORE "av Gilje og Carlsson i konferanseprogrammet til den 11. internasjonale energikonferanse & utstilling Energex 06, den 12. juni i Stavanger, Norge, beskriver en asymmetrisk bipolar HVDC overføring ved anvendelse av spenningskildeomformere tilkoblet - kv, 0kV ledere ved hjelp av en koaksial HVDC kabel med en senterleder ved høy spenning og returlederen nær bakkeskjermen. [0008] EP09382A2 beskriver en høyspennings DC strømkabel med integrert og isolert returleder for HVDC kraftoverføring. I et eksempel er returlederen jordet i midten av en 40 km linje operert med 00 kv, og resulterer i spenningsstørrelser på kv på returlederendene på hver omformerstasjon når 800 MW overføres. [0009] Den foreliggende oppfinnelse er rettet mot slike spenningskildeomformere konfigurert til å overføre høye effekter. Når en slik spenningskildeomformer blir brukt til å overfører høye effekter betyr dette også at høye spenninger håndteres, og spenningen på siden til likespenningsomformeren er bestemt av spenninger over energilagringskondensatorer til vekslingscellene. Dette betyr at et forholdsvis høyt antall slike vekslingsceller kan forbindes i serie for et høyt antall halvlederenheter, dvs. at halvlederenheter skal kobles i serie i hver vekslingscelle, og en spenningskildeomformer av denne type er spesielt interessant når antallet vekslingsceller i fasen er relativt høy. Et høyt antall slike vekslingsceller koplet i serie betyr at det vil være mulig å kontrollere disse vekslingscellene til å skifte mellom første og andre vekslingstilstand og derved allerede ved faseutgangen å oppnå en vekselspenning svært nær en sinusformet spenning. Dette kan allerede oppnås ved hjelp av hovedsakelig lavere vekslingsfrekvenser enn vanligvis brukt i kjente spenningskildeomformere av den type som er vist i Fig. 1 i DE A1 med vekslingsceller med minst en halvlederenhet av «turn- off» typen og minst én dempingsdiode koblet i antiparallell med disse. Dette gjør det mulig å oppnå vesentlig lavere tap og også betydelig reduserte problemer med filtrering og harmoniske strømmer og radioforstyrrelser, slik at utstyr derfor kan være mindre kostbart.

4 3 [00] Følgelig, har et anlegg for overføring av elektrisk effekt med HVDC med omformerstasjoner med slike spenningskildeomformere av M2LC -typen en rekke fordeler SAMMENFATNING AV OPPFINNELSEN [0011] Formålet med den foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe et anlegg av den type som definert i innledningen som er forbedret i det minste i noen aspekter med hensyn til slike anlegg som allerede er kjent. [0012] Dette formål er i henhold til oppfinnelsen oppnådd med funksjonene i krav 1. Tilveiebrakt er et slikt anlegg, der spenningskildeomformerne er konfigurert til å benytte en likespenning som har en høyere magnitude for en første av polene enn for en andre derav i forhold til jord og derved være asymmetrisk i forhold til jord for å skape vekselspenning på faseutgangen til den respektive omformer. [0013] Ved å benytte en slik asymmetri på den likespenningssiden av omformerne kan billigere kabler eller overhengende linjer benyttes for likespenningsnettverket til anlegget. Således ligger oppfinnelsen i en kombinasjon av omformere av M2LC typen med lave tap og billige overføringslinjer i et anlegg for overføring av elektrisk effekt gjennom HVDC. Dette utgjør en bemerkelsesverdig forbedring i forhold til slike anlegg som er kjent hittil. [0014] Det er mulig å benytte en mindre kostnadskrevende leder for den andre pol enn for den første pol, og derved spare kostnader. [001] Ifølge en utførelsesform av oppfinnelsen er omformeren innrettet for å benytte likespenningen med en magnitude som er til ganger høyere for den første pol enn spenningsmagnituden til den andre pol. Det utgjør en betydelig besparelse av kostnader i overføringslinjen som utgjør likespenningsnettverket til anlegget. En slik asymmetrisk drift av spenningskildeomformeren åpner opp for en betydelig sparing av kostnader for overføringslinjen som på forskjellige måter utgjør ytterligere utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelse omtalt nedenfor. [0016] Ifølge en annen utførelsesform av oppfinnelsen omfatter det bipolare likespenningsnettverket en høyspent polleder konfigurert til å danne den første pol som sammenkobler de to omformerstasjonene og en lavspent polleder konfigurert til å danne den andre pol som sammenkobler omformerstasjonene. Kostnader kan spares ved å benytte en lavspent polleder for å danne den andre pol til overføringslinjen. [0017] Ifølge en annen utførelsesform av oppfinnelsen omfatter likestrømnettverket en linje som danner de to poler som sammenkobler de to omformerstasjoner, og linjen har en indre sentral høyspent leder som danner den første pol og en ytre lavspent leder som danner den andre pol rundt den høyspente lederen og blir separert derfra av et isolerende lag. Linjen kan være en luftledning eller en kabel nedgravd i bakken eller i sjøen, og i sistnevnte tilfelle må den ytre lavspente ledning være omgitt av et isolerende

5 lag. Følgelig, er kostnadene spart ved å ha kun én linje for det bipolare likespenningsnettverket, der strømmen går i den indre sentrale høyspente leder fra én stasjon til den andre og så en returstrøm som går i motsatt retning i den ytre lavspente leder. [0018] Ifølge en annen utførelsesform av oppfinnelsen er tverrsnittarealet til lavspenningslederen 1 til 2 ganger, fortrinnsvis 1 til 1, ganger, tverrsnittarealet til den sentrale høyspentleder. Dette er nødvendig, siden lavspentlederen kan være fremstilt av et mindre kostbart materiale enn høyspentlederen og må ta en strøm på samme nivå som høyspentlederen. [0019] Ifølge en annen utførelsesform av oppfinnelsen er antall vekslingsceller til nevnte fase til spenningskildeomformerne 4, 12, eller 0. En omformer av den type som brukes i et anlegg ifølge oppfinnelsen er spesielt interessant når antallet vekslingsceller til en fase er temmelig høy, noe som resulterer i et høyt antall mulige nivåer av spenningspulsene levert på faseutgangen. [00] Ifølge en annen utførelsesform av oppfinnelsen er halvlederenheten til vekslingscelleenhetene IGBTer (Insulated Gate Bipolar Transistor), IGCTer (Integrated Gate Commutated Thyristor) eller GTOer (Gate Turn- Off Thyristor). Disse er egnede halvlederenheter for slike omformere, selv om andre halvlederenheter av «turn-off» typen også er tenkelige. [0021] Ifølge en annen utførelsesform av oppfinnelsen er spenningskildeomformerne til anlegget konfigurert til å ha en likespenning over de to polene på mellom 1 kv og 10 kv eller mellom kv og 10 kv eller mellom 0 kv og 10 kv. Oppfinnelsen er mer interessant jo høyere likespenningen er. [0022] Ifølge en annen utførelsesform av oppfinnelsen er anlegget konfigurert til å lede en likestrøm fra 0 A til ka, eller fra 1 ka til 7 ka, gjennom likespenningsnettverket fra én omformerstasjon til den andre. Dette er strømmer egnet og mulig for å behandles av et anlegge i henhold til den foreliggende oppfinnelse. [0023] Ytterligere fordeler så vel som fordelaktige trekk ved oppfinnelsen vil fremgå av den etterfølgende beskrivelse. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [0024] Med henvisning til de vedlagte tegninger, nedenfor følger en beskrivelse av utførelsesformer av oppfinnelsen nevnt som eksempler. [002] I tegningene: Fig. 1 er en svært forenklet visning av en spenningskildeomformer av den type som anvendes i et anlegg ifølge den foreliggende oppfinnelse, Figurene 2 og 3 illustrerer to forskjellige kjente vekslingsceller, som kan være en del av en spenningskildeomformer i et anlegg ifølge den foreliggende oppfinnelse,

6 1 2 3 Fig. 4 er et forenklet riss som meget skjematisk illustrerer en spenningskildeomformer i et anlegg ifølge den foreliggende oppfinnelse, Fig. er et meget skjematisk riss som illustrerer et anlegg i henhold til en første utførelsesform av oppfinnelsen, Fig. 6 er et forenklet tverrsnittriss av en kabel brukt som likespenningsnettverk i et anlegg i henhold til figur, og Fig. 7 er et riss i likhet med figur av et anlegg ifølge en andre utførelsesform av oppfinnelsen. DETALJERT BESKRIVELSE AV UTFØRELSER AV OPPFINNELSEN [0026] Figur 1 illustrerer veldig skjematisk den generelle konstruksjon av en spenningskildeomformer 1 av typen som brukes i et HVDC-anlegg ifølge foreliggende oppfinnelse. Denne omformeren har tre faser 2-4 koblet til motsatte poler, 6 av en likespenningside av omformeren dvs. et likespenningsnettverk for overføring av høyspent likestrøm. Hver fase omfatter en seriekobling av vekslingsceller 7 indikert med bokser, i foreliggende tilfelle 16 i tallet, og denne seriekobling er delt i to like deler, en øvre ventilgren 8 og en nedre ventilgren 9, adskilt av et punkt -12 som danner en faseutgang som er konfigurert til å være koblet til en vekselspenningside av omformeren. Faseutgangene til 12 kan muligvis kobles, ved hjelp av en transformator, til et trefaset vekselspenningsnettverk, last, etc. Filtreringsutstyr er også arrangert på vekselspenningssiden for å forbedre formen på den alternerende spenningen til vekselspenningssiden. [0027] Et kontrollarrangement 13 er arrangert for å kontrollere vekslingscellene 7 og derved at omformeren omformer likespenning til vekselspenning og omvendt. [0028] Spenningskildeomformeren har vekslingsceller 7 av den type som har på den ene side minst to halvledersammenstillinger med hver en halvlederenhet av «turn-off» typen, og en dempningsdiode koblet i parallell med denne og på den andre i det minste én energilagringskondensator, og to eksempler 7, 7 ' på slike vekslingsceller er vist i fig 2 og fig 3. Terminalene 14, 1 til vekslingscellene er tilpasset til å være koblet til tilstøtende vekslingsceller i en seriekobling av vekslingscellene som danner en fase. Halvlederenhetene 16, 17 er i dette tilfellet IGBTer koblet i parallell med dioder 18, 19. Selv om bare én halvlederenhet og en diode er vist per sammenstilling kan disse stå for en rekke halvlederkomponenter og dioder, henholdsvis, koblet i parallell for å dele strømmen gjennom sammenstillingen. En energilagringskondensator er koblet i parallell med de respektive serietilkoblinger av dioder og halvlederenheter. En terminal 14 er koblet til midtpunktet mellom de to halvlederkomponentene samt midtpunktet mellom de to diodene. Den andre terminalen 1 er forbundet til energilagringskondensatoren, i utførelsesformen på figur 2 til den ene siden av denne og i utførelsesformen i henhold til figur 3 til den andre siden av denne. Det

7 påpekes at hver halvlederenhet og hver diode som vist i fig 2 og fig 3, kan være mer enn én koblet i serie for å være i stand til å håndtere de spenninger som skal håndteres, og halvlederkomponenter således koblet i serier kan deretter kontrolleres samtidig, for å opptre som én enkelt halvlederenhet. [0029] Vekslingscellene vist i fig. 2 og fig 3 kan styres for å oppnå en av a) en første vekslingstilstand, og b) en andre vekslingstilstand, der det påføres for a) spenningen over kondensatoren og for b) en nullspenning over terminalene 14, 1. For å fremskaffe den første tilstanden i Fig. 2. er halvlederenheten 16 skrudd på og halvlederenheten 17 er slått av og i utførelsesformen ifølge Fig. 3 er halvlederenheten 17 slått på og halvlederen16 slått av. Vekslingscellene er vekslet til den andre tilstanden ved å endre status på halvlederkomponentene, slik at i utførelsesformen ifølge fig 2 er halvlederenheten 16 slått av og 17 slått på, og i fig. 3 er halvlederenheten 17 slått av og 16 slått på. [00] Fig. 4 viser litt mer i detalj hvordan fasen 2 av omformeren i henhold til figur 1 er dannet av vekslingsceller av den type som er vist i figur 3, der totalt ti vekslingsceller er utelatt for å forenkle tegningen. Kontrollarrangementet 13 er innrettet til å kontrollere vekslingscellene ved å kontrollere halvlederenhetene dertil, slik at de vil enten levere en nullspenning eller spenningen over kondensatoren som legges til spenningene til de andre vekslingscellene i seriekoblingen. En transformator 21 og filtreringsutstyr 22 er også indikert her. Det er vist hvordan hver ventilgren er koblet via en fasereaktor 0, 1 til faseutgangen, og slike fasereaktorer bør også være der i figur 1 for faseutgangene, 11 og 12, men har der blitt utelatt for å forenkle illustrasjonen. [0031] I et anlegg for overføring av elektrisk effekt ved høyspent likestrøm (HVDC) i henhold til foreliggende oppfinnelse er spenningskildeomformeren av typen vist i figur 4 konfigurert for å benytte en likespenning som har en høyere magnitude for en første av polene enn for en andre seks derav med hensyn til jord og å være asymmetrisk med hensyn til jord for å opprette vekselspenning på faseutgangen på den respektive omformer. En slik asymmetri av omformeren med hensyn til de forskjellige potensialene for polene med hensyn til jord kan oppnås på forskjellig måter. De to kondensatorer 2, 3 på begge sider av jordforbindelsen i omformeren som er vist på fig 4 indikerer at potensialet av de to polene og 6 vil være symmetrisk med hensyn til jord, men det er ikke tilfellet her. [0032] Figur illustrerer svært skjematisk et anlegg 0 for overføring av elektrisk strøm ved høyspent likestrøm omfattende to omformerstasjoner 1, 2 forbundet med hverandre ved et bipolart likespenningsnettverk 3 og hver er forbundet med vekselspenningsnettverket 4, for tilførsel av elektrisk strøm fra én av de alternerende spenningsnettverk til det andre. Hver omformerstasjon har en spenningskildeomformer 6, 7 av typen som er beskrevet ovenfor.

8 [0033] Likespenningsnettverket 3 til dette anlegget omfatter en enkel linje 8, for eksempel en luftledning eller en kabel, som danner de to poler, 6 som forbinder de to omformerstasjonene 1, 2. Spenningskildeomformerne er konfigurert for å benytte en likespenning som har en høyere amplitude for den første pol enn for den andre pol 6 med hensyn til jord, og å være asymmetrisk med hensyn til jord for å skape den alternerende spenningen på faseutgangen for den respektive omformer. Det vises nå også til figur 6. Den første pol er i det foreliggende tilfelle dannet av en indre sentral høyspenningsleder 9, som kan ha en spenning på 0 kv - 00 kv i forhold til jord, mens den andre polen er dannet av en lavspenningsleder 1 som omgir høyspenningslederen og er separert derfra av et isolerende lag 111. Lavspenningslederen har en mye lavere spenning i forhold til jord enn den første spenningslederen. Det isolerende laget 111 må være tykt nok til å motstå spenningen over dette. [0034] Tverrsnittarealet av lavspenningslederen 1 er 1-2 ganger, fortrinnsvis 1-1, ganger, tverrsnitt arealet av den sentrale lederen 9 med høy spenning. Lavspenningslederen kan være laget av et mindre kostbart materiale enn den høyspente lederen. [003] Det er vist i figur 6 hvordan et ytterligere tynt isolerende lag 112 påføres rundt lavspenningslederen når denne er en kabel som skal graves ned i bakken eller i sjøen. [0036] En transmisjonslinje av den type som er vist i fig og 6 kan produseres til en lavere kostnad enn bipolare symmetriske overføringslinjer. [0037] Et anlegg i henhold til en andre utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse er skjematisk vist i Fig. 7. Dette anlegget skiller seg fra anlegget vist i figur ved det faktum at det bipolare likespenningsnettverket består av en høyspent polleder 9 ' konfigurert for å danne den første pol som sammenkobler de to omformerstasjonene 1, 2 og en lavspent polleder 1 ' konfigurert til danner den andre pol som sammenkobler omformerstasjonene. Således er de respektive omformere konfigurert til å utnytte en spenning av en størrelse som er - ganger høyere for pollederen 9 ' med hensyn til jord enn pollederen 1 '. Potensialet kan eksempelvis bli 12 kv for den høyspente pollederen 9 ' og -2 kv for den lavspente pollederen 1 '. Den lavspente lederen kan dermed lages med betydelig lavere kostnad enn den høyspente lederen. Lederne 9 ' og 1' kan være omgitt av en isolasjon og hører til en kabel, for eksempel en PEX - kabel, eller de kan være luftlinjer. [0038] Oppfinnelsen er selvfølgelig ikke på noen måte begrenset til de utførelser som er beskrevet ovenfor, men mange muligheter til modifikasjoner derav vil være åpenbare for en person med vanlige kunnskaper innen teknikken uten å avvike fra omfanget av oppfinnelsen som definert i de vedlagte krav. [0039] Som allerede nevnt, kan spenningskildeomformere i et anlegg ifølge den foreliggende oppfinnelse ha andre fremtoninger enn vist i figurene. 40

9 PATENTKRAV 1. Et anlegg for overføring av elektrisk effekt med høyspent likestrøm (HVDC) omfattende to omformerstasjoner (1, 2) innbyrdes forbundet med et bipolart likespenningsnettverk (3) og hver forbundet med vekselspenningsnettverk (4, ) for tilførsel av elektrisk effekt fra én av vekselspenningsnettverkene til det andre, der hver omformerstasjon har en M2LC spenningskildeomformer (6, 7) som har i det minste én fase (2-4) som er forbundet til motsatte poler (, 6) til likespenningsiden til omformeren og som består av en serieforbindelse av vekslingsceller (7, 7 '), der hver vekslingscelle har, en faseutgang (-12) til omformeren som er konfigurert til å være koblet til en vekselspenningsside til omformeren som utformes mellom to vekslingsceller langs seriekoblingen av vekslingsceller, der hver vekslingscelle er utformet for å oppnå to vekslingstilstander, nemlig en første vekslingstilstand og en andre vekslingstilstand, der spenningen på tvers av den minst ene energilagringskondensatoren og en nullspenning, henholdsvis påføres terminalene til vekslingscellene, for å oppnå en bestemt vekselspenning på faseutgangen, karakterisert ved at spenningskildeomformeren er konfigurert for å benytte en likespenning som har en høyere magnitude for en første () av polene enn for en andre (6) av denne med hensyn til jord, der magnituden er til, ganger høyere for den første pol () enn spenningsmagnituden for den andre pol (6), og for derved å være asymmetrisk med hensyn til jord for å skape vekselspenning på faseutgangen til den respektive omformer. 2. Anlegg ifølge krav 1, karakterisert ved at det bipolare likespenningsnettverket (3) omfatter en høyspent polleder (9, 9 ') konfigurert for å danne den første pol () som sammenkopler de to omformerstasjoner (1, 2) og en lavspent polleder (1, 1 ') som er konfigurert for å danne andre pol (6) som sammenkopler omformerstasjonene. 3. Anlegg ifølge krav 1, karakterisert ved at likespenningsnettverket omfatter en linje (8) som danner de to poler (, 6) som forbinder de to omformerstasjonene (1, 2), og at linjen har en indre sentral høyspenningsleder (9) som danner den første pol og en ytre lavspenningsleder (1) som danner den andre pol som omgir høyspenningslederen og er separert fra denne med et isolerende lag (111). 4. Anlegg ifølge krav 3, karakterisert ved at tverrsnittarealet til lavspenningslederen (1) er 1 til 2 ganger, fortrinnsvis 1 til 1, ganger, tverrsnittarealet til den sentrale høyspenningslederen (9).

10 9. Anlegg ifølge krav 3, karakterisert ved at den ytre lavspenningslederen (1) er omgitt av et isolerende lag (111). 6. Anlegg ifølge krav 1, karakterisert ved at antallet av vekslingsceller (7, 7 ') til fasen til spenningskildeomformerne (6, 7) er 4, 12, eller Anlegg ifølge krav 1, karakterisert ved at halvlederenhetene (16, 17) til vekslingscellesammenstillingene er IGBTer («Insulated Gate Bipolar Transistor»), IGCTer («Integrated Gate Commutated Thyristor») eller GTOer («Gate Turn- Off Thyristor»). 8. Anlegg ifølge krav 1, karakterisert ved at spenningskildeomformerne (6, 7) derav er konfigurert til å ha en likespenning over de to polene mellom 1 kv og 10 kv eller mellom kv og 10 kv eller mellom 0 kv og 10 kv Anlegg ifølge krav 1, karakterisert ved at det er konfigurert til å lede en likestrøm på 0 A til ka, eller 1 ka til 7 ka, gjennom likespenningsnettverket fra én omformerstasjon til en annen.

11

12

13

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2449641 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 1/14 (2006.01) H02G 1/11 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.09 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248467 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 272424 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H02G 1/068 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1.07. (80) Date of The

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2281116 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 1/00 (06.01) E04H 12/08 (06.01) F03D 11/00 (06.01) F03D 11/04 (06.01) H02G /00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 233326 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F01K 17/04 (06.01) F01K 23/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2240687 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 3/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213646 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A63C 11/22 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer