Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett"

Transkript

1 Lkal energiutredning Stange kmmune Revidert desember Lkal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett

2 Innhld Side 1. Frmål lkal energiutredning Bakgrunn fr pprettelse av energiutredning Aktører g rller Presentasjn av aktører Ulike energiløsninger, verføring g bruk... 6 Dette kapittelet mtaler i del 1, hvilke energiløsninger en har pr. i dag, g frdeler g ulemper. Disse er viktig å ha klart fr seg, siden dette er basis fr å lage lkale energiutredninger Ulike energiløsninger: Elektrisk energi - vann Bienergi Varmepumpe Petrleumsprdukter Spillvarme Slenergi Naturgass Vindkraft Ulike tiltak fr å effektivvisere g redusere energibruk Endring av hldninger Bruk av tekniske styringer / løsninger Bruk av alternativ energi Status g prgnser fr energiprduksjn, energiverføring g energibruk Energibruk Statistikkfrdeling fr de ulike energibrukerne P rgnser fr de ulike energibrukerne Energiverføring Elektrisitet Alder på høyspent-nett Leveringsikkerhet Indikatr fr energibruk Andre energikilder Energiprduksjn Fremtidig energibehv, utfrdringer g tiltak Generell vurdering Kapasitet i verføringsnett / reginalnett Ljøstad industrifelt mulighet fr nærvarmeanlegg med utnyttelse av spillvarme Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 2 av 40

3 5.4 Varmepumpeanlegg Luft / luft varmepumper Bivarme Småkraftverk Hldningsendring Utviklingsmråder i kmmunen Tiltak i kmmunens egen bygningsmasse Histrikk Kilder: Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 3 av 40

4 1. Frmål lkal energiutredning 1.1 Bakgrunn fr pprettelse av energiutredning. Energilven, lv m prduksjn, mfrming, verføring, msetning, frdeling g bruk av energi m.m, trådte i kraft 1. januar 1991 g la grunnlaget fr en markedsbasert prduksjn g msetning av kraft. Denne gir rammene fr rganisering av kraftfrsyning i Nrge. I følge energilvens 5 B - 1 plikter knsesjnærer å delta i energiplanlegging. Knsesjnær er selskaper sm har mrådeknsesjn utpekt av departementet. Tradisjnelt sett er dette energiverk. Områdeknsesjn er en generell tillatelse til å bygge g drive anlegg fr frdeling av elektrisk energi innenfr et avgrenset gegrafisk mråde, g er et naturlig mnpl sm er kntrllert av NVE. Områdeknsesjnæren har plikt til å levere elektrisk energi innenfr det gegrafiske mrådet sm knsesjnen gjelder fr. Ordningen gjelder fr frdelingsanlegg med spenning mellm 1 g 22 kv. Departementene har myndighet gjennm energilvens 7-6 g gjennmføre g utfylle lvens g dens virkemråde, g lje g energidepartementet har gjennm NVE laget en frskrift m energiutredninger sm trådte i kraft Frskriften mhandler t deler, nemlig en reginal g lkal del. Den reginale kalles kraftsystemutredning g den lkale kalles lkal energiutredning. Den reginale utredning er en langsiktig samfunnsøknmisk plan fr utnyttelse av elektrisk energi på reginalt mråde basis. Frhldet fr lkal energiutredning er litt annerledes: Frmålet med lkal energiutredning er å legge til rette fr bruk av miljøvennlige energiløsninger sm gir samfunnsøknmisk resultater på krt g lang sikt. Det kan fr eksempel bygges ut distribusjnsnett fr både elektrisk kraft, vannbåren varme g andre energialternativer hvis det viser seg at dette gir langsiktig kstnadseffektive g miljøvennlige løsninger. Nøkkelen er å ptimalisere samhandlingen mellm de ulike energiaktører sm er invlvert slik at slik at de rette beslutningene blir gjrt til rett tid. Nettselskapet er mrådeknsesjnær i Stange kmmune, g har derfr ansvaret fr lkal energiutredning i dette mrådet. Følgende andre instanser har vært invlvert i utfrming g gjennmføring av utredningen. Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 4 av 40

5 Stange Energi Nett AS Stange kmmune Rllefrdeling mellm disse aktører er mtalt mer i kapittel 2. I følge frskriften skal det avhldes et årlig ffisielt møte. Dette vil bli avhldt den 10 januar kl 13.00, g prtkll fra møte blir vedlegg til denne utredningen. Utredningssamarbeidet er en kntinuerlig prsess sm startet i 2004, g vil frtsette i årene fremver. Hvis en har innspill til utredningen kan følgende kntaktes: Harald Husm Jørn Haugen Stange Energi Nett AS Stange Kmmune Tlf Tlf Steinar Sydhagen Stange kmmune Tlf Aktører g rller 2.1 Presentasjn av aktører I dette kapittelet mtales mer utførlig de ulike aktører sm har vært sentrale i prsessen, g hvilke rller de har. Stange Energi Nett AS er ansvarlig fr gjennmføring av den lkale energiutredningen. Selskapet representerer nettdelen av et energiknsern, Stange Energi AS. Knsernets øvrige mråder er entreprenørvirksmhet, kraftsalg g energimerking. Mrselskapet Stange Energi AS har en eierandel i Nedre Vinstra kraftstasjnsanlegg. I tillegg har Stange Energi AS en eierandel på 25 % i firmaet Austri Vind sm utreder muligheten fr vindkraft i innlandet. Antall ansatte i hele knsernet er 65 g msetningen er kr. 242 milliner. Det ble verført en energimengde på ca. 295 GWh, med et målt maksimal uttak på ca. 74,5 MW. Nøkkeltall er hentet fra årsberetningen fr Frskrift m lkal energiutredning mfatter kun mrådeknsesjnær, g regulerer derfr ikke kmmunene eller andre aktører. Det har derfr vært Stange Energi Nett sitt ansvar å dra inn disse i utarbeidelsen, g da spesielt Stange kmmune. Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 5 av 40

6 Nettselskapet har gjennm Daglig leder Harald Husm, ledet arbeidet med utredningen, g har ansvaret gså fr: Innkalling g krdinering mellm aktørene. Krdinering g verlevering av rapprt til kraftsystemansvarlig i reginen. Overlevering av rapprt til NVE Offentliggjøre referater. Dette gjøres via hjemmeside på internett. Stange kmmune leverer kmmunale tjenester fra Åkersvika i nrd til fylkesgrensa mt Akershus i sør. Området er et typisk østlandsmråde, beliggende fra 120 til 640 meter ver havet. Kmmunen grenser til Eidsvll- g Nrd-Odal kmmune i sør, Åsnes g Løten i øst g Hamar i nrd. Området er en del av landets største jrd g skgbruksmråder. Innbyggertallet i kmmunene er ca mennesker. I de siste årene har det vært en mderat beflkningsvekst i kmmunen, g ting tyder på at dette vil frtsette i årene fremver. Kmmunen har 1200 ansatte, g hadde i 2009 en msetning på ca 900 mill. krner. Stange kmmune tilrettelegger fr nye utbyggingsprsjekter gjennm kmmuneplan, g arealplanlegging etter plan g bygningslven, g senere mer detaljert gjennm reguleringsplaner. Energiplanlegging er en viktig del av infrastrukturen, utredningen legges fram fr kmmunestyret slik at resultatet fra arbeidet med lkal energiutredning skal kunne inkluderes i kmmuneplanen, g dermed gi rammer fr knkretisering av tiltak i arealplan g reguleringsplan. Stange kmmune skal bidra til å bygge samfunnsriktige energiløsninger i kmmunen. Kmmunens representanter i arbeidet har vært plansjef Jørn Haugen g avd. ing. Steinar Sydhagen. 3. Ulike energiløsninger, verføring g bruk DEL 1 Dette kapittelet mtaler i del 1, hvilke energiløsninger en har pr. i dag, g frdeler g ulemper. Disse er viktig å ha klart fr seg, siden dette er basis fr å lage lkale energiutredninger. Del 2 mhandler ulike muligheter fr å effektivisere g redusere energibruken. 3.1 Ulike energiløsninger: Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 6 av 40

7 Energi prduseres g brukes. Det ideelle er at dette gjøres på samme sted, men i mange tilfeller er det str avstand mellm prduksjn g utnyttelse, g energien må derfr verføres gjennm en energiinfrastruktur. Dette medfører at investeringene i mange tilfeller blir fr høye, g energiløsningen er uaktuell å innføre. Når det gjelder elektrisitet er det utbygget en infrastruktur sm kan utnyttes ved videre utbygginger, mens ved andre løsninger sm fjernvarme er det i stre deler av landet ikke bygget ut et slikt nett Elektrisk energi - vann Elektrisk energi er mdannet energi fra kilder sm vann, kjernekraft, varme g gass. I Nrge er det hvedsakelig vann sm anvendes gjennm vannkraftverk. Den elektriske energien må verføres til frbruker via et eget nett gjennm små tap til mgivelsene. Blig, næringsbygg g annen infrastruktur er fullstendig avhengig av elektrisk strøm i dag til belysning g strømfrsyning av apparater sm støvsuger, kmfyr, tv, vide, pc etc. Oppvarming av bliger g næringsbygg bruker hvedsakelig gså elektrisitet sm energikilde, sm er et særpreg i Nrge i frhld til land i Eurpa. Mini g mikrkraftverk er små vannkraftverk sm har blitt ppulære de siste årene. Frdeler: Allerede etablert en infrastruktur. Gd erfaring. Kstnadseffektiv metde. Med hensyn på utslipp av miljøhemmende gasser er dette en meget gd løsning. Ulemper: Infrastrukturen krever arealmessig str plass. Vann sm kilde til elektrisitet er en knapphetsfaktr i Nrge. Ved nrmal år med nedbør g med et rimelig høyt frbruk av strøm frbrukes mer elektrisk energi enn vi kan prdusere, g det er ikke plitisk stemning pr. i dag fr å bygge ut nye vannkraftverk. Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 7 av 40

8 3.1.2 Bienergi Denne energien prduseres ved frbrenning av bimasse sm fr eksempel rganisk avfall, ved, skgsflis, bark, treavfall, husdyrgjødsel, halm, bigass fra klakkrenseanlegg g depnigass fra avfallsdepnier. Fredlet bibrensel er typisk pellets g briketter, g mer energieffektiv enn tradisjnell ved. Se figur 1. Figur 1 Energien mdannes typisk til prduksjn av varme. Denne kan verføres via et nett fra prduksjnssted, men kan gså selvfølgelig frbrennes på stedet. Eksempel på prduksjn, distribusjn g bruk: Avfallsfrbrenning blir brukt til ppvarming av vann sm igjen distribueres til bliger g næringsbygg gjennm et eget nett. J lengre avstanden er, j dyrere blir det. En enkel pelletskamin prduserer varme på stedet i en blig, hvr varmedistribusjnen er luftbåren. En pellets fyrkjele, sentral anlegg, kan distribuere energien via et vannbårent anlegg i et næringsbygg. Figur 2 Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 8 av 40

9 Mulig økning utver dagens behv er 7-8 TWh. I dag ca. 15 TWH (1) Regjeringen sitt mål er 4 TWH vannbåren varme innen Det største ptensialet med hensyn på vekst ser en innen avfallsfrbrenning hvr det i 2001 ble prdusert ca 800 GWh. Figur 3 Figur 3 viser et avfallsfrbrenningsanlegg beliggende i Bergen. Ved hjelp av tnn avfall i året g en dampturbin prduserer dette anlegget 230 GWh varmeenergi i året, ne sm er nk til å dekke varmebehvet til husstander. Frdeler: Et gdt alternativ fr å redusere elektrisitetsfrbruket. Mange bliger har kaminer/peiser sm kan utnytte bienergi, g være et alternativ til elektrisitet i perider hvr prisene er høye, g det er lite vann i magasinene. Frhldsvis rimelig. Ulemper: Større bienergianlegg med verføringsnett er kstbart. Kan bli knkurransedyktig med økte priser, skatter g avgifter på elektrisitet. Prduksjn av fredlet bienergi har ingen pparbeidet verdikjede, g har i dag en fr høy kstnad ved etablering av mindre prduksjnsanlegg (inkludert bliger). Kan representere en frurensning. (Nye kaminer, vner i dag representerer en liten frurensning). Mangel på langsiktige avfallskntrakter til tilstrekkelig lønnsmme priser sm sikrer tilfredsstillende grunnlast g en viktig del av sentralens inntektsgrunnlag. Prblemer med gd fysisk lkalisering av frbrenningsanlegget i frhld til anleggets varmekunder. Høye investeringskstnader g mangel på risikvillig kapital fr tppfinansiering. Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 9 av 40

10 3.1.3 Varmepumpe En varmepumpe utnytter lavtemperatur varmeenergi i sjøvann, elvevann, berggrunn, jrdsmnn eller luft. Varmekilden bør ha stabil temperatur, men ikke fr lav. (Sjø er ptimal). Varmepumpen må tilføres elektrisitet, men kan gi ut 2-4 ganger så mye energi. Figur 4 Figur 4 viser prinsippet fr varmepumpen. Det er viktig at varmekilden har stabil g relativ høy temperatur (dess mer energi kan den gi fra seg), slik sm sjøvann g berggrunn. Pumpen installeres sm ftest hs frbruker, g kan gså verføre varmen til vannbåren installasjn, gjerne gjennm et sentralt anlegg i en større installasjn eller små mindre lkale anlegg. Frdeler: Et gdt alternativ fr å redusere elektrisitetsfrbruket, sm har blitt et ppulært alternativ de siste 10 årene. Lave driftskstnader. Miljømessig et gdt alternativ. Ulemper: Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 10 av 40

11 Høye investeringskstnader. Kan gså være høye drift g vedlikehldskstnader. El. kraftprisen vil kunne påvirke lønnsmheten ved bruk av varmepumpe Petrleumsprdukter Denne energien prduseres ved frbrenning av fyringslje (lett/tung), parafin, g varmen kan distribueres gjennm luft eller et vannbårent anlegg via et sentralt eller lkalt distribusjnsanlegg. Frdeler: Et gdt alternativ fr å redusere elektrisitetsfrbruket. Lave driftskstnader. Ulemper: Gamle anlegg representerer en frurensning Spillvarme Under prduksjnen til industribedrifter blir det fte sluppet ut spillvarme til luft eller vann uten at det utnyttes til andre frmål. Denne varmen kan utnyttes til ppvarming av bygninger eller ptimalisering av industriprsessen. Frdeler: Utnytter allerede prdusert energi. Øknmisk lønnsmt ved krte verføringsavstander g høy temperatur på spillvarmen. Ulemper: Brudd i prduksjnen hs industrien kan gi brudd i varmeleveransen hvis ikke det ikke er bygget alternativ energifrsyning. Ved lange verføringsavstander er det svært fte ikke lønnsmt. Studier (1) angir at det realistiske nivå fr utnytting av spillvarme er langt lavere enn ptensielt tilgjengelig energimengde. Sannsynligvis vil bare 0,15 TWh kunne realiseres Slenergi Sla er en frnybar energikilde sm gir tilstrekkelig varme til at menneskene kan leve på jrden. Men å bygge en kstnadseffektiv mfrming av slenergi til spesielt elektrisitet i strskala har en ennå ikke lykkes med. Energiløsningen sm typisk anvendes i dag: Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 11 av 40

12 Elektrisitetsprduksjn. Oppvarming av huset ved bevisst valg av bygningsløsning. Varmeprduksjn g verføring gjennm et varmefrdelingssystem. Figur 5 Frdeler: Utnytter en evigvarende energikilde. Naturlig å anvende i mråder der vanlige energikilder ikke er lett tilgjengelig, sm vanlig elektrisitet, til hytter g fritidshus. Ulemper: Høye kstnader ved å etablere slceller fr energifrsyning Naturgass Gass er en ikke frnybar energikilde sm hentes pp fra grunnen g verføres via gassrør til depnier via ilandføringssteder. Gassen kan frdeles til frbruker via en utbygd infrastruktur eller via tankbil. Gassen frbrennes på stedet g prduserer varme, eller varme kan distribueres via et vannbåret distribusjnssystem. Gass kan gså selvfølgelig være kilden til elektrisitetsprduksjn eller kmbinasjner av varme g elektrisitet. Frdeler: Øknmisk lønnsmt ved krte verføringsavstander. Det er derfr naturlig å distribuere gassen allerede ved ilandføringsstedet. Nrge har stre reserver sm kan utnyttes innenlands, men sm eksprteres i str skala til utlandet i dag. Ulemper: Ikke frnybar energikilde. Øknmien er avhengig av lengde på nødvendig rørdistribusjn. Kan representere en miljømessig belastning. (CO2) Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 12 av 40

13 3.1.8 Vindkraft Vind er en energikilde sm frtrinnsvis prduserer elektrisitet. Vindkraftverk må plasseres på steder sm gir stabil energi, g hvr det ligger til rette fr å kble seg til annen elektrisitetsverføring. Frdeler: Frnybar energikilde. Mulighet å prdusere betydelig mengder med elektrisitet fra vindkraft i Nrge. Teretisk verdi er 76 TWH, mens myndighetenes mål innen 2010 er 3 TWH. (1) Figur 6 Ulemper: Gir et inngrep i landskapet. Estetisk innvirkning. Høyere prduksjnskstnad enn vannkraft i dag, men økning i prisene i et knapt marked g høyere avgifter kan endre på dette. DEL Ulike tiltak fr å effektivvisere g redusere energibruk Når energien er verført til en frbruker er det viktig fr samfunnet at den frbrukes på en effektiv måte, samtidig sm den skåner miljøet. Sluttbrukertiltak er summen av de tiltak sm anvendes mt frbruker fr å: Redusere energifrbruket. Benytte alternativ energi til ppvarming. Tar vare på miljøet Endring av hldninger Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 13 av 40

14 Histrisk sett har energi i Nrge vært synnymt med elektrisitet. I frhld til andre land har denne energien vært billig, g ikke betraktet av bruker sm en knapphetsfaktr. Ved å frbedre hldningen til bruk av elektrisitet kan dette ttalt representere en slid reduksjn av energifrbruk. Dette gjelder gså ved ppføring av nye bygninger Dette er tiltak sm fr eksempel: Reduksjn av innetemperatur i bygninger. Bygge nye bygninger etter energieffektive løsninger. Bygge m bygninger etter energieffektive løsninger. Reduksjn av temperatur på varmtvann. Bruk av lavenergipærer. Slå av belysning i rm sm ikke er i bruk. Osv. Frskning viser at sparetiltak på tvers av det sm er praktisk eller kselig har liten suksess hs den nrske beflkning. Med andre rd er det en utfrdring å markedsføre energieffektive løsninger Bruk av tekniske styringer / løsninger. Det er ulike løsninger på markedet i dag av ulike kmpleksitetsgrad. De mest avanserte består av intelligente styringer sm regulerer energifrbruket g andre tekniske løsninger i bygninger. Det være seg temperatur, belysning g alarmer. Systemene skal resultere i tilsvarende eller bedre kmfrt, men ved mindre bruk av strøm. Frdeler: Reduserer elektrisitetsfrbruket. Ulemper: Generelt dyre løsninger, g da spesielt ved etablering i eksisterende bygning med allerede etablerte løsninger Bruk av alternativ energi Ved å bruke de alternative energikildene sm nevnt i del 1 i dette kapitlet kan en redusere bruken av elektrisitet. Dette gjelder spesielt bruk av andre energikilder til ppvarmingsfrmål. Disse kan gså representere supplement til elektrisitet, slik at en etablerer energifleksible løsninger, ne sm er ppulært i Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 14 av 40

15 Eurpa. Enkeltpersner eller byggherrer trenger faglige råd fr å velge de beste løsningene, g det viser seg fte at hvis en skal velge annerledes må det være ikke bare kstnadsbesparende, men det må gså føles enkelt g praktisk. 4. Status g prgnser fr energiprduksjn, energiverføring g energibruk Energidata fr Stange(0417) kmmune temperaturkrrigert. 4.1 Energibruk Energidata fr Stange(0417) kmmune temperaturkrrigert GDTn GDT Graddagstall Statistikkfrdeling fr de ulike energibrukerne Primærnæringer (GWh) Elektrisitet 30,2 31,6 19,6 17,5 22,0 26,0 Kull, kullkks, petrlkks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ved, treavfall, avlut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gass 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bensin, parafin 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Diesel-, gass- g lett fyringslje, spesialdestillat 5,3 3,9 5,0 4,8 3,2 3,1 Tunglje, spilllje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Industri, bergverk (GWh) Elektrisitet 39,7 43,5 45,5 52,7 35,9 39,2 Kull, kullkks, petrlkks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ved, treavfall, avlut. 4,7 6,2 7,9 9,5 9,0 0,9 Gass 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,1 Bensin, parafin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Diesel-, gass- g lett fyringslje, spesialdestillat 4,7 4,9 4,9 5,5 3,0 2,2 Tunglje, spilllje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 15 av 40

16 Prduksjn fjernvarme (GWh) Elektrisitet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kull, kullkks, petrlkks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ved, treavfall, avlut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gass 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bensin, parafin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diesel-, gass- g lett fyringslje, spesialdestillat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tunglje, spilllje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjenesteyting (GWh) Elektrisitet 61,2 60,1 67,2 65,8 69,7 70,9 Kull, kullkks, petrlkks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ved, treavfall, avlut. 0,2 0,2 0,2 0,2 1,4 1,5 Gass 1,0 1,1 1,1 1,5 1,1 0,7 Bensin, parafin 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 Diesel-, gass- g lett fyringslje, spesialdestillat 10,9 7,3 8,1 7,8 7,3 6,9 Tunglje, spilllje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hushldninger (GWh) Elektrisitet 105,8 115,1 124,4 120,1 124,9 129,0 Kull, kullkks, petrlkks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ved, treavfall, avlut. 55,8 48,7 52,9 47,9 44,2 44,5 Gass 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Bensin, parafin 10,9 9,1 8,2 6,9 5,6 5,1 Diesel-, gass- g lett fyringslje, spesialdestillat 4,5 3,5 3,7 2,9 2,6 3,1 Tunglje, spilllje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Blig (GWh) Elektrisitet 103,8 112,9 122,1 117,7 122,5 126,6 Kull, kullkks, petrlkks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ved, treavfall, avlut. 55,8 48,7 52,9 47,9 Ukjent Ukjent Gass 0,4 0,3 0,3 0,3 Ukjent Ukjent Bensin, parafin 10,9 9,1 8,2 6,9 Ukjent Ukjent Diesel-, gass- g lett fyringslje, spesialdestillat 4,5 3,5 3,7 2,9 Ukjent Ukjent Tunglje, spilllje 0,0 0,0 0,0 0,0 Ukjent 0,0 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 Ukjent 0,0 Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 16 av 40

17 Hytter g fritidshus (GWh) Elektrisitet 2,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 Kull, kullkks, petrlkks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ved, treavfall, avlut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gass 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bensin, parafin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diesel-, gass- g lett fyringslje, spesialdestillat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tunglje, spilllje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum frbruk (GWh) Elektrisitet 237,0 250,3 256,7 256,0 252,5 265,1 Kull, kullkks, petrlkks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ved, treavfall, avlut. 60,7 55,1 61,0 57,6 54,6 46,9 Gass 1,6 1,6 1,7 2,1 2,0 1,1 Bensin, parafin 11,4 9,3 8,5 7,2 5,8 5,5 Diesel-, gass- g lett fyringslje, spesialdestillat 25,4 19,6 21,7 21,0 16,1 15,3 Tunglje, spilllje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 336,0 335,9 349,6 343,8 331,0 333,9 Prsentvis årlig økning elektrisitet -0,8 5,6 2,6-0,3-1,4 5,0 1,6 Grafisk framstilling av temperaturkrrigerte energidata Fig 8 Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 17 av 40

18 4.1.2 P rgnser fr de ulike energibrukerne Energiprgnse fr Stange(0417) kmmune Innbyggertall prgnse Det er ikke prgnstisert med flere alternative framskrivninger av vekst, da utviklingen i Stange, i alle fall fr de nærmeste årene i prgnsen, kan virke realistiske basert på utbyggingsprsjekt sm er i gang g prsjekter sm er under utredning. Det vil være mer naturlig å eventuelt krrigere dette ved årlig revideringer av planen. Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 18 av 40

19 Energiprgnse fr Stange kmmune. Primærnæringer (GWh) Årlig økning Elektrisitet -3 % Kull, kullkks, petrlkks 0 % Ved, treavfall, avlut. 0 % Gass 0 % Bensin, parafin -8 % Diesel-, gass- g lett fyringslje -6 % Tunglje, spilllje 0 % Avfall 0 % Industri, bergverk (GWh) Årlig økning Elektrisitet 3 % Kull, kullkks, petrlkks 0 % Ved, treavfall, avlut. -9 % Gass 10 % Bensin, parafin 0 % Diesel-, gass- g lett fyringslje -5 % Tunglje, spilllje 0 % Avfall 0 % Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 19 av 40

20 Prduksjn fjernvarme (GWh) Årlig økning Elektrisitet 0 % Kull, kullkks, petrlkks 0 % Ved, treavfall, avlut. 0 % Gass 0 % Bensin, parafin 0 % Diesel-, gass- g lett fyringslje 0 % Tunglje, spilllje 0 % Avfall 0 % Tjenesteyting (GWh) Årlig økning Elektrisitet 2 % Kull, kullkks, petrlkks 0 % Ved, treavfall, avlut. 7 % Gass 7 % Bensin, parafin 6 % Diesel-, gass- g lett fyringslje -2 % Tunglje, spilllje 0 % Avfall 0 % Hushldninger (GWh) Årlig økning Elektrisitet 0 % Kull, kullkks, petrlkks 0 % Ved, treavfall, avlut. 1 % Gass 4 % Bensin, parafin -6 % Diesel-, gass- g lett fyringslje -4 % Tunglje, spilllje 0 % Avfall 0 % Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 20 av 40

21 Bliger (GWh) Årlig økning Elektrisitet 0 % Kull, kullkks, petrlkks 0 % Ved, treavfall, avlut. 1 % Gass 4 % Bensin, parafin -6 % Diesel-, gass- g lett fyringslje -4 % Tunglje, spilllje 0 % Avfall 0 % Hytter g fritidshus (GWh) Årlig økning Elektrisitet 1 % Kull, kullkks, petrlkks 0 % Ved, treavfall, avlut. 0 % Gass 0 % Bensin, parafin 0 % Diesel-, gass- g lett fyringslje 0 % Tunglje, spilllje 0 % Avfall 0 % Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 21 av 40

22 Sum frbruk (GWh) Årlig økning Elektrisitet 0 % Kull, kullkks, petrlkks 0 % Ved, treavfall, avlut. -3 % Gass 7 % Bensin, parafin -6 % Diesel-, gass- g lett fyringslje -4 % Tunglje, spilllje 0 % Avfall 0 % Grafisk framstilling av energiprgnse fr Stange kmmune Fig 10 Kmmentar til statistikkgrunnlag g prgnser. Prgnsen er basert på statistisk endring i energifrbruk pr. innbygger g antatt beflkningsutviklingen framver. Prgnsen fr elektrisitet er basert på egen statistikk fra angitte perider. Øvrige prgnseanslag er basert på statistikk fra SSB. Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 22 av 40

23 I denne reviderte utgaven av energiutredningen er tall fra periden 1995 til 2007, lagt til grunn. I periden før 2000 var iflg. SSB statistikken, frbruket av ved, treavfall innenfr bergverk / industri på ca. 30 GWh i året, etter 2001 har dette falt nesten helt brt. Fr elektrisitet viser resultatet markert økning. Fr elektrisitet viser tallgrunnlag en tilnærmet riktig verdi fr de siste årene i statistikkgrunnlaget sett i frhld til faktisk målte verdier, ne sm bør gi en frnuftig prgnseanslag. Det må ellers presiseres at datagrunnlaget fra SSB er meget usikkert g grenser til ubrukelig fr å generere en sannsynlig g trverdig framskriving. Årene med tilgjengelige data blir fr få g variasjn fra år til år er fr stre. Ett eksempel er at tallet fr Industri g bergverk fra SSB fr Ved, treavfall fr 2005 i mttatte data i 2007 var 25,5 GWh, det tilsvarende tallet mttatt i år er 6,2 GWh. Andre parametere, sm bl.a. pris på energi, påvirker tallene fr den enkelte energibærer i alt fr str grad. 4.2 Energiverføring Elektrisitet Basert på en årlig økning i energifrbruk fra 2004 g en økning på 1% pr. år, vil belastningsgraden ttalt fr summen av krafttransfrmatrene i stasjnene være sm vist på fig. 11. Krafttransfrmatrer Prgnse-år 2014 Ledig kapasitet 18 % Ttal last 82 % Ttal last Ledig kapasitet Fig. 11 Med samme prgnsefrutsetning vil de høyest belastede 11 kv avganger i 2014 ha en belastningsgrad sm vist i fig. 12. Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 23 av 40

24 Distribusjnsnett 11kV Høyeste belastede avganger Prgnse-år 2014 Hberg 63% Furnes jernstøperi 63% HIAS 56% Ekern 55% Kjnerud 53% Stange Sek1. 52% Stange Sek2. 52% Hlmlund 47% Åsbygda 46% Fig. 12 Prgnstisert belastningsgrad er sm beskrevet basert på et middelår når det gjelder energifrbruk. Om man valgte å legge tidligere tppår til grunn vil dette øke frventet belastningsgrad med i størrelsesrden 3 % fr de enkelte avganger. Med unntak av mrådet rundt Bekkelaget transfrmatrstasjn er det gså i lkalnettet en viss reserve i tsidig innmating. Sammenhldt med energiprgnse vil det ikke være begrensninger i verføringskapasitet i analyseperiden Alder på høyspent-nett Kmpnenter i høyspent distribusjnsnett i Stange kmmune har en aldersammensetning sm vist i tabellen under. En vesentlig del av nettet er bygd eller mbygd i periden fra 1970 til Hvis man regner en gjennmsnittlig teknisk levetid fr disse kmpnentene på 55 år, ser man at det blir en liten andel av dagens nett sm krever rehabilitering. Det kan være andre frhld enn bare alder sm påvirker tidspunktet fr mbygging, eksempelvis behv fr økt verføringsevne. Alder på høyspentanlegg Eldre enn Sum Luftledning høyspent (km) 12,8 86,0 124,9 75,4 10,6 309,7 Høyspent kabel (km) 0,6 10,7 44,4 50,5 14,6 120,8 Nettstasjner Kblingstasjner 1 3 Trafstasjner 3 Fig. 13 Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 24 av 40

25 Høyspent frdelingsnett 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 Luftledning høyspent (km) Høyspent kabel (km) Nettstasjn er (stk) 0,0 Eldre enn Fig. 14 Stasjner 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kblingstasjner Trafstasjner 0,5 0 Eldre enn Fig Leveringsikkerhet Fra 2001 da NVE innførte KILE rdningen (Kvalitetsjusterte inntektsrammer fr ikke levert energi), har det blitt vesentlig mer fkus på leveringssikkerhet i elektrisitetsfrsyningen. KILE regulerer nettselskapets inntekt alt etter hvr mye avbrudd selskapet har hatt i sitt nett, både sm direkte feil g sm planlagt g varslet avbrudd i frbindelse med arbeid i nettet. Mengde ikke levert energi sm nettselskapet rapprterer gjelder alle fr de nettstasjnene sm er berørt. Diagrammene under viser gjennmsnittlig antall avbrudd g lengde fr avbruddene i Stange, sammenlignet med andre nettselskap. Lkal energiutredning Stange Energi Nett Side 25 av 40

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune Elverum kmmune Energi- g klimaplan Fr Elverum kmmune Del 1: Status g fakta FORORD Ansvarlig fr utarbeiding av dette dkumentet er ei plitisk arbeidsgruppe ppnevnt av frmannskapet i Elverum. Deltagerne i

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien Ullsfjrdfrbindelsen starten på Nrdmrådeveien Mt Alta E6 E6 Se ftere mt nrd. Gå mt vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hld den. Den er krtere. Nrd er best. Vinterens flammehimmel, smmernattens

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS Sist oppdatert: 27.06.2013 Side 1 av 42 Innledning for LEU 2012, mangelfull oppdatering Når det gjelder denne versjonene

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit

Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit FjellVAR Saneringsplan avløp fr Litle Stra, Bildøyna g Klltveit Delrapprt 2 - ventilasjn, luktrensing g energi Frstudie 2012-06-11 J02 2012-06-11 Fr bruk ØM LGA WAG A01 2012-05-04 Fr versendelse ppdragsgiver

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Versjonsdato: 2012-03-01 1. INNLEDNING... 2 2. MÅLET MED UTREDNINGEN 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2. Kommunale mål... 3 3. INFORMASJON OM KOMMUNEN.. 3 3.1 Kort

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015 UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK Utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS 2015 Innhld Innledning... 3 Prsjektteam.... 3 Innledende fase.... 3 Senter fr aktivitet... 3 Skler på dagtid... 4 Arrangementhall...

Detaljer