Dyrvik Marina SA årsmøte Protokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrvik Marina SA årsmøte 09.03.14 Protokoll"

Transkript

1 Dyrvik Marina SA årsmøte Prtkll Frammøte: Geir Antnsen, Eskil Bekken, Arne Olav Bjørnnes, Rbin Dragsnes, Trbjørn Dragsnes, Arne Bjørn Dragsnes, Jarl Arthur Dyrvik, Trbjørn Dyrvik (2 st.), Kjartan Ervik (2 st.), Jhan Antn Ervik, Ketil Espnes (2 st.), Bjørn Håkn Hansen, Sigbjørn Hellevik (m.1 fullm.), Arve Hauan, Arne Mauseth, Harald Mauseth, Rar Mauseth, Harald Støen, Stig Rune Svendsen = 23 (hvrav 3 med 2 båtplasser g 1 fullmakt). 1: Innkalling g saksliste : Innkalling med saksliste g frist fr innsending av nye saker utsendt via e- pst (g pst fr medlemmer uten e-pst) : Frist fr innsending av nye saker Innkalling med saksliste g saksdkument utsendt via e-pst g pst mer enn 14 dager før møtet. Innkalling g saksliste gdkjennes 3: Møteprtkll Valg av t medlemmer til å underskrive prtkllen. Styret sørger fr møteprtkll. Før prtkllen sendes ut til medlemmene, skal den være gdkjent av de valgte prtkllunderskriverne.. (Intet frslag) Innkalling g saksliste gdkjent Eskil Bekken g Rar Mauseth 2: Valg av møteleder Hvem sm helst kan velges. (Intet frslag) Marinaens leder 4: Årsberetning Årsmøte 2013 ble hldt 17.mars med 19 deltakere, hvrav 3 med dbbeltstemmer (pga. t båtplasser) g 2 fullmakter; til sammen 24 stemmer (=50%) Årsberetning g regnskap ble gdkjent Vedtektene ble prlngert (videreført uten endring) Verdifastsetting av båtplassene ble fastsatt til kr (uendret) Kntingentsystem ble videreført uten endring. Årsavgiften ble videreført uendret. 1

2 Systemet fr månedsleie ble endret slik at prisen i tillegg til å være sesngbasert, nå gså avhenger av båtstørrelsen. Styret ble bedt m å legge fram frslag til videre utbygging av havna dersm dette kunne skje uten merkstnader fr eksisterende medlemmer. Styret ble bedt m å prøve ut gjestehavnsknseptet, g å kmme med en evaluering til årsmøtet i Det ble nevnt, men ikke vedtatt, at styret burde vurdere bølgebryter mt vind fra østlig kant, g å evt. kjøpe inn utrigger fr plassering vinkelrett på utsiden av gjestekaien. Det ble bestemt at båtpptrekket skulle kunne brukes kstnadsfritt av medlemmer, g at andre skulle betale 200 kr pr.gang pr. døgn fr bruk av anlegget. Det ble nevnt, men ikke vedtatt, at styret burde ta pp prblematikken knyttet til bilparkering g båtplassering på land med grunneierne. Det var til årsmøtet i 2013 ikke innmeldt saker fra medlemmene. Det ble nevnt på møtet at styret kanskje burde vurdere: m Dyrvik Marina skal få sitt regnskap revidert slik det er vanlig i mange lag- g rganisasjner. å ta pp parkeringsprblematikken på land med grunneierne. å kjøpe inn bølgebryter mt vind fra østlig kant g/eller utrigger plassert vinkelrett på nybrygga sm går øst-vest. å støpe inn festepunkt i pptrekket Arve Hauan ble gjenvalgt sm øknmisjef/kasserer, mens Olav Raanes ble valgt sm ny styremedlem etter Ketil Espnes sm ikke ønsket gjenvalg. Begge ble valgt fr 2 år. Båtpptrekk Årsmøtevedtaket m båtpptrekk er i hvedsak gjennmført. Det gjenstår å sette pp instruksjn fr bruk. Stativ er kmmet på plass.styret planlegger å gjøre dette til våren. Gjestehavn Gjestehavnsknseptet har vært utprøvd sm planlagt, men styret har så langt ikke villet trekke knklusjn m framtidig rdning pga at.tiltaket ikke er blitt annnsert sm frventet. «Båtmagasinet» sm kunngjør gjestehavner i Nrge, har innrømmet feil i datasystemet, men lver at dette vil være rdnet til sesngen Trafikken av gjestebåter har så langt vært beskjeden. Ordningen har vært kunngjrt med skilting på brygga. Når det gjelder talett fr båtgjester, mener styret at det kan vurderes et leiefrhld med Grendalaget knyttet til Kjeila. Frvaltning av båtplasser Styret frvalter marinaens båtplasser i samsvar med vedtektene. Dyrvik Marina har ingen ledige plasser, men 4 på venteliste. Ventelista er tilgjengelig på marinaens nettsted Plassene er frdelt slik: Antall beregnede plasser: 48 Antall dispnerte plasser: 48 Antall medlemmer: 44 Antall båter 44 Styret har følgende medlemmer: Sigbjørn Hellevik (leder), Jhan Antn Ervik (nestleder), Bjørn Håkn Hansen (havnesjef), Olav Raanes (festsjef) g Arve Hauan (øknmisjef). Det har vært hldt 7 styremøter i 2013, g der det viktigste arbeidet har vært håndtering av følgende saker: Båtene er størrelsesmessig frdelt slik: Tm 18 ft 16 Tm 24 ft 8 Tm 30 ft 15 Tm 36 ft 4 Tm 42 ft 1 (Ingen båt) 4 2

3 Midlertidig utleie av båtplasser Styret har leid ut plass på utsida av nybrygga g ledige plasser i havna fr krt eller lengre tid. Større båter har så langt ikke fått tilgang til plass på utside i vintersesngen. Parkering på havna Styret har drøftet parkeringsprblematikken, g knkluderer med at det i frbindelse med utvidelse av havna bør tas initiativ fr tilrettelegging av bilparkering g plassering av båter på land. Vedlikehldsarbeid Styret sørger fr jevnlig vedlikehld av anlegget. I 2013 kan spesielt nevnes. Hengsler g festerdninger i gammelhavna Feste av nybrygga Blinkeren på bølgebryteren Grusing Medlemsavgifter Styret har ihht til vedtekter g årsmøtets prisfastsetting stått fr innkreving av medlemskntingent g evt. strømfrbruk. Dat fr betaling har vært 15.mai, med grunnlagsdata fr strømfrbruket 1.april. Bølgebryteren Aqualine har sendt Dyrvik Marina regning fr leie av bølgebryteren på kr. Styret har avvist kravet siden det ikke på ne tidspunkt har vært inngått avtale m et leiefrhld. Styret mener at det kan være aktuelt å kjøpe bølgebryteren g har tilbudt en pris på kr (inkl.mva.) Aqualine har ikke tatt stilling til dette. Medlemsinfrmasjn Styret infrmerer medlemmene i marinaen gjennm e-pst g via hjemmesiden Krabbefest Årets krabbefest ble arrangert 12.ktber i Havgløtt, med gd deltakelse, super mat g musikk av bandet Mixmasters. Årsmelding fr 2013 gdkjennes : Årsmelding fr 2013 gdkjent. 3

4 5: Regnskap 2013 Regnskap 2013 sammenlignet med fregående år: Resultatregnskap Årsavgift El. Avgift Andre inntekter Driftsinntekter Adm. & andre kstn El.kraft Vedlikehld g drift Avskrivninger Driftskstnader Bankinntekter Bankmkstninger Finanskstnader Resultat Balanseregnskap Bank Marina Opptrekksrampe Prsjekt under utførelse 0 0 Frdringer Sum Aktiva Lån Andelskapital Annen Ek Sum Passiva Kntantstrøm Innbetalinger fra drift Utbetalinger fra drift Innbetaling bank Utbetaling bank Nett fra drift Nedbetaling frdringer Utbet.prsjektkstn Nedbetaling av lån Nett fra investering Innbet. av andelskapital Utbet. av andelskapital Nett fra investering 0 0 Nett kntantstrøm Endring bankknti Øknmisjef vil gjennmgå regnskapet på årsmøtet. Dyrvik Marina har ikke revisjnsplikt g har heller ikke valgt å ha revisr. Regnskap fr 2013 gdkjennes Regnskap fr 2014 gdkjent 6: Verdifastsetting Verdien av båtplassene skal innarbeides i vedtektene, g vurderes årlig. Verdien i 2013 er av årsmøtet satt til kr. Båtplassenes verdi settes til kr. Båtplassens verdi settes til kr 7: Vedtekter Selskapets vedtekter er tilgjengelig fra marinaens egen side (under rganisasjn) på nettstedet Vedtekter fr Dyrvik Marina SA skal vurderesrutinemessig i årsmøtesammenheng. Styret ønsker følgende tillegg til vedtektene pkt. 9, andre linje, g begrunner dette øknmisk: I dag står det slik i vedtektene: Ved ppsigelse av båtplass tilbakebetales innskuddet etter styrets gdkjenning. Tillegg freslås slik: Oppsigelsestiden er 1 mnd fra skriftlig utmelding Punkt 9 (2 linje) i vedtektene gis et tillegg sm vist venfr. Fr øvrig prlngeres vedtektene. 4

5 Punkt 9 (2.linje) i vedtektene gis slikt tillegg: «Oppsigelsestiden er 1 måned fra skriftlig utmelding» 8: Årsavgift 2014 Båtene inndeles i dag i følgende 5 grupper: Båt tm 18 ft (S), tm 24 ft (M), tm 30 ft (L), tm 36 ft (XL), tm 42 ft (XXL) Medlemmer sm ønsker å båndlegge spesiell plass eller plasstørrelse fr eksempel i påvente av båtkjøp, betaler sm kjent årsavgift i henhld til båndlagt plass g/eller båtstørrelse. Medlemmer uten båt betaler ellers årsavgift etter billigste kriterium (tm 18 ft). Til sammen må årsavgiften innbringe minst kr fr å betjene marinaens lån. Frslag til årsavgift gjeldende fra : S M L XL XXL tm 18 tm 24 tm 30 tm 36 tm Dette innbringer med dagens «flåte» ca 115 kr Årsavgiften fr 2014 blir sm fr Årsavgiften fr 2014 blir sm fr Innspill fra Kjartan Ervik til styret (uten vtering): Det vurderes på nytt m det skal betales etter båtbredde i stedet fr lengde, 9: Utleie av båtplasser I henhld til vedtektene frutsettes styret å leie ut båtplasser sm ikke er i bruk av «eieren». Styret kan gså leie ut plasser på utside av nybrygga (bl.a. gjesteplasser) Avgiftsnivået er i dag slik: Døgnleie er 100 kr inkl. strøm Månedsleie er sm i tabellene nedenfr (fastsatt av årsmøtet i 2013). Bruk av strøm kmmer i tillegg. Leienivået er sett i sammenheng med årskntingenten fr tilsvarende båtstørrelser. Dette innebærer at dersm kntingentnivået økes, frutsettes månedsleien økt tilsvarende. Månedsleie Vinter (kt-april) S M L XL XXL tm 18 tm 24 tm 30 tm 36 tm Månedsleie Smmer (mai-sept) S M L XL XXL tm 18 tm 24 tm 30 tm 36 tm Nye utleiefrmer fr vurdering Utleie til medlemmer Styret ønsker å prøve ut en rdning sm gir medlemmer mulighet fr å leie ledig plass ver en krtere peride til en rimelig pris, frmulert slik: Medlemmer av Dyrvik Marina sm har behv fr en ekstra båtplass ver en krtere peride betaler en døgnpris tilsvarende tilsvarende månedspris dividert med 30. Ordningen frutsetter at det er plass ledig g pririteres etter salg av plasser g langtidsleie. Ordningen gjelder ikke utside av nybrygga. Langtidsleie På grunn av frespørsler, ønsker styret å prøve ut en rdning med langtidsleie, slik: Gjester sm ønsker å inngå avtale m langsiktig leie av båtplass, får slik rabatt i frhld til månedspris: Ett år sammenhengende leiefrhld gir 20% rabatt på månedspris 5

6 Minst 6 mnd sammenhengende leiefrhld gir 10% rabatt på månedspris. Det settes «tak» fr leieperiden på 1 år. Døgnleie prlngeres med 100 kr inkl. strøm (gjelder gså gjestehavn) Avgiften fr månedsleie fr 2014 blir sm i 2013 med mindre kntingentnivået fr medlemmer endres. I så fall endres månedsleien tilsvarende prsentvis. Månedsleien reduseres med 20% fr sammenhengende leiefrhld på minst/max 1 år. Fr minst 6 mnd sammenhengende leie reduseres månedsprisen med 10%. Medlemmer kan leie ledig båtplass fr en døgnpris tilsvaremde månedspris dividert med 30. Døgnleie prlngeres med 100 kr inkl. strøm (gjelder gså gjestehavn) Avgiften fr månedsleie fr 2014 blir sm i 2013 med mindre kntingentnivået fr medlemmer endres. I så fall endres månedsleien tilsvarende prsentvis. Månedsleien reduseres med 20% fr sammenhengende leiefrhld på minst/max 1 år. Fr minst 6 mnd sammenhengende leie reduseres månedsprisen med 10%. Medlemmer kan leie ledig båtplass fr en døgnpris tilsvaremde månedspris dividert med 30. Innspill fra Kjartan Ervik til styret (uten vtering): Det vurderes m utsiden av nyanlegget kan leies ut til næringsfartøy. 10: Utbygging av havna Marinaen har kmmunal gdkjenning fr ytterligere 39 nye båtplasser. Marinaen har i dag 4 persner/båter på venteliste. Et kmmende byggetrinn vil sannsynligvis mfatte ca. 22 plasser, hvrav bør kunne selges umiddelbart dersm eksisterende medlemmer ikke skal bli påført ekstra utgifter. Styret antar at det reelle behvet fr båtplasser i Dyrvika er større enn det ventelista skulle 6 tyde på. Det må være et mål at alle sm har sitt tilhldssted i Dyrvik, skal kunne få båtplass m ønskelig. Årsmøtet gir styret fullmakt til å igangsette arbeid med videre utbygging av havna så snart dette kan skje uten merkstnader fr eksisterende medlemmer. Årsmøtet gir styret fullmakt til å igangsette arbeid med videre utbygging av havna så snart dette kan skje uten merkstnader fr eksisterende medlemmer. Innspill fra Geir Antnsen til styret (uten vtering): Det vurderes m det skal annnseres utbygging av havna ved tilstrekkelig påmelding. 11: Gjestehavn Styret har i samsvar med årsmøtevedtak etablert gjestehavn i Dyrvika sm en prøverdning, slik: Gjestehavnen mfatter utside av nybrygga, evt. ledige plasser i havna etter spesiell avtale. Ytterside av nybrygga er skiltet «Gjestebrygge», g det er lagt til rette fr betaling. Døgnprisen er satt til 100 kr inkl. strøm. Ordningen er kunngjrt i Båtmagasinet. Evt. tilbud m talett fr båtflk frutsettes tatt pp med Grendalaget. Tilbudet m gjestehavn er så langt lite brukt. Styret mener at det bør kunne være aktuelt å drøfte leie/vertakelse/sambruk av det nye lille huset ved Dørrvikkjeila (Rabben barnehage) med rette vedkmmende, hvis aktuelt. Årsmøtet ber styret m å kmme med en endelig knklusjn m permanent gjestehavn til årsmøtet 2015.

7 Årsmøtet ber styret m å kmme med en endelig knklusjn m permanent gjestehavn til årsmøtet : Båtpptrekk Årsmøtet har bestemt at: Båtpptrekket kan benyttes av medlemmene uten kstnader Ikke-medlemmer skal betale 200 kr pr.gang (døgn) fr bruk av anlegget Bruken av anlegget skjer på eget ansvar Opptrekket er nå perativt. Styret vil sørge fr at retningslinjer fr bruk kmmer på plass i løpet av våren. (Intet frslag) Årsmøtet ber styret sørge fr at retningslinjer fr bruk av båtpptrekket kmmer på plass i løpet av våren. 13: Innmeldte saker Styret har ikke mttatt nen saker innen den ppgitte fristen ( ) (Intet frslag) Årsmøtet tar til rientering at det ikke er meldt inn saker fra medlemmer. 14: Valg av styre Årsmøtet skal se til at styret er tilfredsstillende bemannet fr å kunne utføre de ppgaver sm nødvendig fr å ivareta medlemmenes interesser. Årsmøtet skal se til at styrekandidatene er valgbare g kvalifiserte. I år står følgende styremedlemmer på valg: Styreleder/daglig leder: Sigbjørn Hellevik Styremedlemmer: Jhan Antn Ervik g Bjørn Håkn Hansen Alle valg til styret er fr 2 år. Samvirkelven sier bl.a. dette m valg av styret i 66.1 Medlemmane av styret blir valde av årsmøtet, sm gså avgjer m det skal veljast varamedlemmar ( ) Årets valgkmite har følgende sammensetning: Arne Olav Bjørnnes g Willy Larsen. Valgkmiteen har meldt fra til styret m at Sigbjørn Hellevik g Bjørn Håkn Hansen ikke ønsker gjenvalg sm hhv. styreleder g styremedlem. Valgkmiteens frslag Frslag til styreleder/daglig leder: Valgnemnda har ingen frslag. Styrets kmmentarer: Årsmøtet skal etter vedtektene fr Dyrvik Marina ( 9) selv velge leder fr styret. Samvirkelven sier imidlertid i 64 at: «Styret skal velje styreleiaren m ikkje årsmøtet har gjrt det.» Regelverket (vedtekter g lv) må frstås slik at årsmøtet skal velge styreleder, men at dette valget kan verlates til styret dersm årsmøtet selv gjør vedtak m det. Hvis årsmøtet ber styret m å velge sin egen leder fr 2014, må det denne gang velges 3 styremedlemmer i stedet fr t fr at antall medlemmer i styret skal være i samsvar med vedtektene. Frslag til styremedlemmer: Jhan Antn Ervik Geir Antnsen (Intet frslag) Geir Antnsen velges sm ny leder fr Dyrvik Marina. Sm («nye») styremedlemmer velges Jhan Antn Ervik g Arne Olav Bjørnnes. 7

8 15: Valgkmite fr 2015 Styret ber årsmøtet m å ppnevne valgkmite fr Styret mener at det av t årsaker bør være et prinsipp at dette vervet går på rundgang blant medlemmene. Kmiteen må ver tid gjenspeile medlemmenes syn. Alle medlemmer må ver tid ha mulighet til å delta i marinaens styre g stell, g det er ikke tradisjn fr at valgnemndas medlemmer freslår seg selv. Styret mener at det etter dette bør velges nye medlemmer i valgkmiteen hvert år. (Intet frslag) Eskil Bekken g Rbin Dragsnes Dyrvik Geir Antnsen Styreleder 8

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg:

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg: SKIKRETSTINGET fredag 5. juni 2015 ILSETRA Hafjelltppen, Øyer SAKSLISTE Vedlegg: 1) Beretninger 2013-15 2) Årsregnskap 2013 g 2014 3) Anleggsplan 2015-17 (a) med eget vedlegg (b) 4) Handlingsplan 2015-17

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Innkalling til årsmøte i Hjelmeland Idrettslag Tid g dat: Stad: Merknader: trsdag 28. februar 2013, klkka 19:30 Hjelmelandshallen Før årsmøtet tek til frtel Åsmund Tuntland, frå sjukebiltenesta til Hjelmeland

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer