1. INNHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1

2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING 2.1 Målsetting 2.2 Definisjoner 2.3 Kommunal beredskapsledelse 3. VARSLING OG INNKALLING 3.1 Varsling av den kommunale beredskapsledelse Støttefunksjoner Varslingsmønster 3.2 Innkalling av den kommunale beredskapsledelse Varslingsplan Vedlegg Viktige prioriterte telefoner Vedlegg Varslig fra Fylkesmannen via e-post og SMS Kontorlokaler, samband Tilbakerapportering til Fylkesmannen 4. OPPGAVER 4.1 Ansvarsfordeling 4.2 Beredskapsledelsens oppgaver 5. FULLMAKT, SENTRALE BEREDSKAPSPLANER 5.1 Delegert fullmakt til kommunal beredskapsledelse Vedlegg Beredskapsledelsen informasjonsopplegg Informasjonsansvar Informasjonsplan Vedlegg Evakuering og forpleining Ansvar Ansvarsfordeling lensmann - beredskapsledelse Evakuerings- og forpleiningsplan Vedlegg Nedtrappingsfase/etterbehandling 5.5 Evaluering VEDLEGG: 1. Varslingsplan 2. Delegert fullmakt til kommunal beredskapsledelse 3. Beredskapsledelsens informasjonsplan 4. Evakuerings- og forpleiningsplan 5. Kriseteam 6. Sjekkliste for den kommunale beredskapsledelse 7. Mal for pressemelding 8. Logg Plan for kommunal beredskapsledelse Side 2 av 27

3 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING Beredskapsledelsen i Hitra kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende planer for beredskapen i de forskjellige utøvende enheter. All krisehåndtering skal gjennomføres på lavest mulig nivå. Kriser innenfor egen kommune skal normalt løses i egen regi. 2.2 DEFINISJONER Krise defineres som ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går ut over det som regnes som normalrisiko og normalbelastning i fredstid. I denne planen forestås det som krise når ordfører eller stedfortreder innkaller den kommunale beredskapsledelse i henhold til denne definisjon. Plan for kommunal beredskapsledelse er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap, utarbeidet av kommunens forskjellige enheter, utgjør kommunens totale beredskapsplanverk. 2.3 KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE Den kommunale beredskapsledelse er: Ordfører Rådmann Kommunalsjef oppvekst (Beredskapsansvarlig) Kommunalsjef helse og sosial Driftssjef Leder Servicetorg 3. VARSLING OG INNKALLING 3.1 VARSLING AV DEN KOMMUNALE LEDELSEN En hver ansatt i Hitra kommune skal, når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Eventuell akutt meddelelse (info) gis til personer i alvorlig fare. Ved større kriser skal den kommunale beredskapsledelsen varsles via enhetsleder. Dersom enhetsleder ikke er tilgjengelig, varsles direkte. NB! Uønskede hendelser/ulykker opp til det nivå at beredskapsledelsen samles, forutsettes løst av det daglige driftsapparat. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 3 av 27

4 3.1.1 STØTTEFUNKSJONER: Personell: Medarbeidere Servicetorget Utstyr: Sentralbord Ett avlastingsapparat Fem internlinjer Telefaks Kopieringsmaskin VARSLINGSMØNSTER Krise varsles til første tilgjengelige person fra liste under: 1. Rådmann 2. Kommunalsjef oppvekst og kultur (beredskapsansvarlig) 3. Ordfører 4. Varaordfører 3.2 INNKALLING AV DEN KOMMUNALE BEREDSKAPSLEDELSEN Rådmann (eventuelt stedfortreder) vurderer krisens omfang. Rådmannen informerer ordfører, og ordfører avgjør om den kommunale beredskapsledelse skal innkalles Varslingsplan Vedlegg Viktige prioriterte telefoner Vedlegg Varslig fra Fylkesmannen via e-post og SMS Rådmann og beredskapsansvarlig mottar varsel fra Fylkesmannen via SMS. Kommunen mottar varsling via e-post på Varsel mottatt på denne adresse videresendes til beredskapsledelsen jf. pkt Kontorlokaler og samband Kontor for beredskapsledelsen er ordførerkontoret. Operativt område er møterom I (1. etasje ved siden av ordførerkontoret) Større møter og stor medieorientering holdes i kommunestyresalen Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei). Teknisk kommunikasjonsutstyr vil normalt være: Telefon Mobiltelefon Telefaks E-post Plan for kommunal beredskapsledelse Side 4 av 27

5 Apparat for eget radiosamband rekvireres fra driftsseksjonen Tilbakerapportering til Fylkesmannen Kommunen skal rapportere tilbake til Fylkesmannen ved etablering av kommunal beredskapsledelse. Det vises til Fylkesmannens oversikt over varslingshoder, samt fylkesmannsembetets e-post 4. OPPGAVER 4.1 ANSVARSFORDELING Ordfører har det overordnede/strategiske ansvar. Rådmannen har det operative ansvar. 4.2 BEREDSKAPSLEDELSENS OPPGAVER 1. Innhente opplysninger om situasjonen i kommunen 2. Avklare ansvarsforhold/arbeidsfordeling til politi /lensmann. 3. Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer, natur, miljø og materielle verdier. 4. Prioritere ressurser fra kommunens side. 5. Utarbeide og sende ut informasjon til befolkning og media. 6. Gi rapport om situasjonen i kommunen til Fylkesmannen NB! Kommunal beredskapsledelse er en overordnet funksjon og beredskapsledelsen skal ikke delta på skadestedet. 5. FULLMAKT, SENTRALE KRISEPLANER 5.1 DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE Kommunestyret har vedtatt fullmakter til kommunal beredskapsledelse (i fredstid). Det vises til vedtak i Hitra kommunestyre, PS 119/99 Vedlegg BEREDSKAPSLEDELSENS INFORMASJONSOPPLEGG INFORMASJONSANSVAR Ordføreren har det overordnede informasjonsansvar. Rådmannen er Ordførerens nærmeste medarbeider. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 5 av 27

6 5.2.2 INFORMASJONSPLAN Vedlegg EVAKUERING OG FORPLEINING ANSVAR: Rådmannen ANSVARSFORDELING LENSMANN BEREDSKAPSLEDELSE Lensmannen/politiet har selvstendig ansvar for ledelse av redningstjenesten på skadesteder innen kriseområdet EVAKUERINGS- OG FORPLEININGSPLAN Vedlegg NEDTRAPPINGSFASE / ETTERBEHANDLING Beredskapsledelsen vedtar: At krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift Om (og eventuelt hvor lenge) opplegg for kriseinformasjonen skal opprettholdes etter at beredskapsledelsen andre oppgaver er avsluttet. Igangsetting av nødvendig tiltak for oppfølging av alt innsatspersonell Rapportering om nedtrapping til Fylkesmannen på 5.5 EVALUERING Vurdering/gjennomgang av hendelsesforløp av krisen vurderes så snart som mulig etter at krise er avsluttet. Vurderingen gjelder alle oppgaver og aktiviteter som tilligger kommunal beredskapsledelse. Det skal utarbeides en skriftlig rapport etter evaluering. Ved vesentlige avvik fra planen skal denne endres umiddelbart. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 6 av 27

7 VEDLEGG TIL PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE Vedleggsliste Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg Vedlegg Varslingsplan Delegerte fullmakter til kommunal beredskapsledelse Beredskapsledelsens informasjonsplan Evakuerings- og forpleiningsplan Kriseteam i Hitra kommune Sjekkliste for kommunal beredskapsledelse Mal for pressemelding Div. skjema, sjekklister og logg. Kommuniserende planverk (KUN I PERM) - Avtale om bistand ved større branner og ulykker (Sivilforsvaret) - Beredskapsplan for NVE region Midt-Norge - Plan for brannvernarbeidet i Hitra kommune - Varslingshoder for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Smittevernplan for Hitra kommune Plan for kommunal beredskapsledelse Side 7 av 27

8 Vedlegg 1 VARSLINGSPLAN BEREDSKAPSLEDELSE STEDFORTREDER Ordfører Ole L. Haugen Varaordfører Per Ervik A: M: M: P: M: Rådmann Roger A. Antonsen Ass. Rådmann / Økonomisjef Edel Ø. Myhren A: P: M: A: P: M: Beredskapsansvarlig Kommunalsjef Kjell Roar Sæther IKT sjef Eskild Lervik A: P: M: A: P: M: Kommunalsjef Harald M. Hatle Enhetsleder Ester H. Aune A: P: M: A: P: M: Kommunalsjef Drift og vedlikehold Ann-M. Glørstad Fagleder vannverk Odd Johnsen A: P: M: A: M: Seksjonsleder Wiviann I. Selvåg Arkivleder Steinar Rønhovde A: P: M: A: M: TILTREDENDE ETTER BEHOV Lensmann Per Chr. Stokke Lensmanns 1. betjent Arild Solli A: P: M: A: P: M: Brannsjef Dag Robert Bjørshol Varabrannsjef Per Arne Willmann A: P: M: A: P: M: Kommuneoverlege / smittevernlege Leif Langdahl Kommunelege Anne Berit Nilsberg A: P: M: A: P: M: Områdesjef HV Kapt. Roger Lund NK Område HV Lt. Torgeir Sæther A: P: M: A: P: M: Fig-leder (NK) Ragnar Hermanstad P: M: Plansjef Dag Robert Bjørshol Stedfortreder Anne Katrine Finne A: P: M: A: M: Prest Andreas Grossmann Diakon Jorun B. Foss A: M: A: P: M: Leder krisepsykiatrisk team Lars Kvaale Helsesøster Brit Eva Berget A: P: M: A: P: M: NKS Omsorgsberedskapsgruppe Knut Ellefsen NKS Omsorgsberedskapsgr. NK Lisa Akseth M: M: Hitra frivilligsentral v/leder Eldbjørg Broholm Redningsskøyta RS Sundt Flyer (Stasjon Fillan) A: M: P: M: Boreal transport - Fillan (buss) Trond Ole Faxvaag Fosen Trafikklag (båt) A: P: M: A: Trønderenergi, v/ Roar Aune, Beredskapsansvarlig Statens Vegvesen, Orkdal trafikkstasjon A: M: M: A: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dag Otto Skar Fylkesmann Jørn Aksel Krog A: P: M: A: P: M: Frivillige lag og foreninger: Se bokhefte Lag og foreninger i Hitra kommune oppbevart i servicetorget, med fullstendig oversikt over lag og foreninger med navn, kontaktperson, telefonnummer og postadresse. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 8 av 27

9 Ansvar for etablering av beredskapsledelse: Ordfører Etableringssted: Hitra Rådhus, Ordførerkontoret Sentralbord: Faks: E-post: E-post for beredskapsvarsler: VIKTIGE PRIORITERTE TELEFONER Sentralbord Legekontor Legevakt NØDTELEFONER 113 Lege 110 Brann 112 Politi Boligtelefoner: Bolig Mobil Ordfører Ole L. Haugen Varaordfører Per Ervik Rådmann Roger A. Antonsen Beredskapsansvarlig Kjell Roar Sæther Kommunalsjef drift og vedl. Ann-Magritt Glørstad Seksjonsleder Wiviann I. Selvåg VARSLINGSMØNSTER (Jf. pkt ) Krise varsles til første tilgjengelige person fra liste under: 1. Rådmann 2. Beredskapsansvarlig (Kommunalsjef oppvekst) 3. Ordfører 4. Varaordfører Plan for kommunal beredskapsledelse Side 9 av 27

10 Vedlegg 2 DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE I krisesituasjoner, jfr. Kommunens beredskapsplan, har ordføreren følgende fullmakter: 1. Disponere inntil 1 - en - million kroner. Til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining m.m. skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. 2. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever 3. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. 4. Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 5. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. Rammebeløpet ovenfor i pkt. 1, kan overskrides ved påtrengende behov, og bevilgende folkevalgte organ ikke kan sammenkalles. Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet/kommunestyret til godkjenning. I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, rådmann eller stedfortredende rådmann. Vedtatt av Hitra kommunestyre i møte av , PS 119/99 Plan for kommunal beredskapsledelse Side 10 av 27

11 Vedlegg BEREDSKAPSLEDELSENS INFORMASJONSPLAN INFORMASJONENS MÅLSETTING Informasjon i krise skal gis hurtig og korrekt til: Kommunale enheter/seksjoner Rammede/involverte Pårørende Befolkningen generelt Lensmann/fylkesmann Media SERVICETORGETS OPPGAVER KNYTTA TIL INFORMASJON: 1. Innhente opplysninger om situasjonen og rapportere til beredskapsledelsen. 2. Gi informasjon til befolkningen om situasjonen. 3. Informere befolkning og lensmann om farlige situasjoner kan oppstå og bidra til at ytterlige skader unngås. 4. Informere befolkning og lensmann om helsemessige og sosiale forhold, vareomsetning, energi, kommunikasjon osv. 5. Informere egne ansatte. 6. Informere media. 7. Henvise publikum/media til sted hvor de kan vente på videre informasjon 8. Henvise pårørende til rette vedkommende OVERORDNEDE INFORMASJONSPRINSIPPER VED KRISEHÅNDTERING Den som leder krisehåndteringen er ansvarlig for at informasjon blir gitt - korrekt, raskt og målrettet. Informasjon skal gis samordnet fra alle ledd og framstå enhetlig for mottageren Informasjon skal komme aktivt fra den som har ansvaret. Informasjon skal følge vanlig kommandolinje for melding i systemet. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 11 av 27

12 5.2.6 INFORMASJONSKANALER Radio TV NRK Trøndelag, tlf Faks: NRK Midt-Nytt tlf Faks: TV2 tlf Faks: Aviser Adresseavisen, tlf Faks: Hitra - Frøya, tlf Faks: Ansatte (pårørendelister på enhetene) Intranett Løpesedler Oppslagstavler ETABLERING AV INFORMASJONSKONTOR FOR PUBLIKUM, PÅRØRENDE OG MEDIER. Informasjonskontor etableres i Servicetorget. Nummer ved krise: E-post: Pressekonferanser: Venterom: Kommunestyresalen Rådhus kantinen Berørte brukere, som følge av uønsket hendelse, skal skjermes fra publikum / presse. Det skal så tidlig som mulig etableres adgangskontroll ved samleplasser / evakueringsområder. Det skal etableres vakthold ved det bygget det evakueres fra, dersom bygget ikke er direkte berørt av hendelsen (Eks. brann). Plan for kommunal beredskapsledelse Side 12 av 27

13 5.2.8 STØTTEFUNKSJONER: Personell: Medarbeidere Servicetorget Utstyr: Krisenummer , hvor trafikken dirigeres til telefoner i Servicetorget Kopieringsmaskin Internett med e-post tilgang Plan for kommunal beredskapsledelse Side 13 av 27

14 Vedlegg 4 EVAKUERINGS- OG FORPLEININGSPLAN Ansvarlig: Rådmann Evakuering av lokalbefolkning kan bli satt i gang av lensmann OPPGAVER: 1. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der) 2. Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg. 3. Skaffe egnede transportmidler. 4. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvartering kan skje direkte. 5. Foreta registrering over hvem som evakueres hvor, hvem som flytter på egen hånd m.v. 6. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper. 7. Bistå ved behandling av skadde og personer med psykiske problemer m.v. 8. Samarbeide nært med LRS/skadestedsledelsen. 9. Sørge for forpleining og eventuelt klær. 10. Ivareta omsorgsfunksjon. Avtale med prest, frivillige organisasjoner og lignende. 11. Gi løpende informasjon. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 14 av 27

15 Evakueringsplan for barnehager, skoler og institusjoner / bofellesskap for eldre Ved evakuering av bygget skal man definere primært evakueringsområde (ut i frisk luft), deretter sekundært evakueringsområde (inn i nytt bygg fortrinnsvis oppvarmet) hvor (nøkkel) / hvordan (transport) / hvem (ansvar system). Enhet Primært evakueringsområde (ute) Sted Sekundært evakueringsområde (inne) Nøkkel nr. Kontakt- Behov for Oppbevares person transport v / hvor (hvem) Fillan skole Skoleplass Hitrahallen Nei Strand oppvekstsenter Skoleplass Strand oppvekst- Nei avd. skole senter avd. bhg Strand oppvekstsenter Skoleplass Strand oppvekst- Nei avd. bhg senter avd. skole Barman Skoleplass Fillan skole / Ja Buss oppvekstsenter barnehage Knarrlagsund Skoleplass Fjellvang Enhetsleders Nei oppvekstsenter Ungdomshus kontor Kvenvær Skoleplass Ungdomshuset Enhetsleders Nei oppvekstsenter Kvikkheim kontor Fillan barnehage Plass v/ Fillan skole Nei ballbinge Hitra helsetun Fillan skole * Dolmsundet hotell Ja Buss / (Hitrahallen) Ambulanse Sandstad Hitra helsetun Hitra helsetun Ja Buss eldreboliger Melandsjø Hitra helsetun Hitra helsetun Ja Buss omsorgssenter *) Situasjonsbetinget, dersom Hitrahallen ikke kan benyttes Ansvarlig Enhetsleder Avd. ledere Verneombud TRANSPORT: Landverts: Kommunal: Disponerende enhet Type Trekk Antall passasjerer Drivstoff Hjemmesykepl. Fillan 6 Biler 4WD 5 pr. stk. Diesel Brannvesenet Redningsbil 2WD 3 Diesel Brannvesenet Feierbil 4WD 2 Diesel Driftsseksjonen Varevogn 2WD 3 Diesel Driftsseksjonen Varevogn 2WD 3 Diesel Driftsseksjonen Varevogn 2WD 3 Diesel Driftsseksjonen Varebil 2WD 2 Bensin Driftsseksjonen Lastebil 2WD 3 Diesel Driftsseksjonen Traktor 4WD 1 Diesel Opplysningstjenesten Personbil 2WD 5 Bensin Opplysningstjenesten Personbil 2WD 5 Bensin Privat: Disponerende enhet Tlf. Mobil Merknad Hitra Taxi biler, derav 1 minibuss og 2 storbiler Trønderbilene Plan for kommunal beredskapsledelse Side 15 av 27

16 Snøscootere: Disponerende enhet Kontaktperson Telefon Merknad Hitra i.l. Ove Fiskvik Sandstad i.l. Arne Joar Sundet Uthitra Sportsklubb Ole Chr. Jensen Fjellværøy i.l. Heidi Furuvik Trønder Energi, Vest Vakttelefon Andre terrenggående kjøretøy: Disponerende enhet Kontaktperson Telefon Type Innhitra Utmarkslag Flere andre utmarkslag Trønderenergi 4 WD motorsykkel med henger Redningsskøyta RS Sundt Flyer er stasjonert i Fillan. Redningsskøyta er en tilgjengelig ressurs knyttet til ulike kriser Redningsskøytas beredskapsnummer direkte er: Sjøverts (fastboende på øyene): Salmar s, Lerøy Midnor s og Marine Harvest sine foringsbåter, Lokale fiskebåter Drivstofflager ved strømbortfall: Hitra Bergverk, diesel Gårdsbruk, diesel NB! Ved montering av lite aggregat ved Shellstasjonen i Fillan, kan stasjonen levere drivstoff. Nødaggregat kan ev. deler av dagen lånes fra nærmeste gårdsbruk eller fra FIG Plan for kommunal beredskapsledelse Side 16 av 27

17 INNKVARTERING: Antall personer (bla. hjelpetrengende som mottar tjenester fra Pleie og omsorg) som må innkvarteres (verste fall): Navneliste/bosted: Ajourførte lister tas ut gjennom Pleie og omsorg ved Enhetsleder Kommunale institusjoner med nødaggregat: Institusjon Krisekapasitet Ekstrasenger Merknad Hitra Helsetun + 15 personer Omsorgsboliger Fillan + 60 personer Kommunale institusjoner uten nødaggregat: Melandsjø eldresenter Sandstad aldersbolig (Framtidig bofellesskap funksjonshemmede) Private institusjoner med nødaggregat: Hitra Borettslag Kvenvær Omsorgssenter Hitra Helsetun (80 kwa) Mobile nødaggregat i kommunen: Hitra kommune (Vannverk) TRØNDERENERGI, Vest FIG Gårdsbruk (flere) 125 kwa 200 kwa 3 stk fra 500 W 3000 W Private innkvarterings alternativ: Institusjon Telefon Kapasitet Senger Merknad Dolmsundet Hotell personer 120 Fjellvær Kyst og B personer 60 Turisme / Fisketurisme Angelamfi Kvenvær personer 110 Fisketurisme Kvenvær sjøhusferie personer 75 Turisme / Fisketurisme Dolmøy gjestebrygge personer 86 Turisme / Fisketurisme Andre private alternativ: Hitra Herregård Kurt s Kro/Camping Vågen og Strømsvik camping Kvernhusvik (ev. ferger i opplag) Plan for kommunal beredskapsledelse Side 17 av 27

18 FORPLEINING: Kommunale kjøkken: Institusjon Kapasitet enkelt måltid Kjølerom Merknad Hitra Helsetun 300 porsjoner 20 kbm nødaggregat Privat: Institusjon Kapasitet pr. måltid Kjølerom Merknad Dolmsundet Hotell 250 Ikke nødaggregat Kurt s kro (Hitra Camping) 100 Ikke nødaggregat Kvenværsstua 80 Ikke nødaggregat Knarren 120 Ikke nødaggregat Fjellvær Kyst- og bonde Ikke nødaggregat Børøysund Marina 120 Ikke nødaggregat Bel Canto (Fillan) 100 Ikke nødaggregat Både Hitra frivilligsentral og NKS Omsorgsberedskapsgruppe stiller med personell. TRANSPORT AV VANN VED STRØMBORTFALL: Kommunale: Disponerende Type Kapasitet Merknad Driftsseksjonen Transportabel tank 800 liter Brann Brannbil 2200 liter Brann Brannbil Ca liter Brann Brannbil 800 liter Private: Mobile pumper: Melkebil Tine Midt-Norge tlf FIG 2 stk. Tappesteder innbyggere: Tappested Prioritet Merknad Hitra helsetun 1 Kvenvær oppvekstsenter 1 Melandsjø alderspensjonat 1 Sandstad aldersboliger 1 Hestvika kai 2 Strand oppvekstsenter 2 Hitra rådhus 2 Ansnes kai 2 Knarrlagsund oppvekstsenter 2 Barman oppvekstsenter 2 Kjerringvåg fergeleie 2 Asmundvåg ungdomshus 2 Gamle Forsnes skole 2 Plan for kommunal beredskapsledelse Side 18 av 27

19 Samband: Telefon Radio Korresponderende radiosamband: Disponerende enhet Antall Kontaktpers. Tlf. arb. Tlf. mob. Brann 2 Dag Robert Bjørshol Hjembasert omsorg 5 Anne Strøm Legekontor 2 Leif Langdahl Lensmann Per Chr. Stokke Ikkekorresponderende radiosamband: FIG VHF-radioer HV Registrering av ankomne personer: Registreringslister 4 stk 5 stk Vedlegg Informasjon: Se informasjonsplan Plan for kommunal beredskapsledelse Side 19 av 27

20 Vedlegg 5 (Revidert av KRS) KRISETEAM I HITRA KOMMUNE Målet for kriseteamet: Hva er krise? Å sikre at den kriserammede får den hjelp og støtte det er behov for gjennom den akutte fase og bidra til at det blir oppfølging. At man er i en livssituasjon der erfaringer og innlærte reaksjonsmåter ikke er tilstrekkelig for å mestre den aktuelle situasjonen. VARSLING/SAMMENKALLING: Når krisehendelser (ulykker, dødsfall) skjer i kommunen, må vakthavende lege, lensmann eller prest vurdere behovet for orientering til teamet, eventuelt sammenkalling. Når krisehendelser (ulykker, dødsfall) skjer utenfor kommunen, må den som først får melding, lensmann eller prest, vurdere behovet for orientering til teamet, eventuelt sammenkalling. Uansett tidspunkt (kveld, natt eller helg) kan teamet kontaktes hvis det vurderes som nødvendig. Teamet består av: KRISETEAM Lege Lars Kvaale (leder) A: P: M: V: Vara: Vakthavende lege (Legevakt på Frøya og Hitra før kl ) A: Vakt Hitra: xx xx xx xx Vakt Frøya: xx xx xx xx V: Lensmann Per Chr. Stokke A: P: M: Vakt: Vara: Politi 1. betjent Arild Solli A: P: M: Vakt: Prest Andreas Grossmann (Nødnummer Orkdal prosti: ) A: P: M: Diakon Jorun B. Foss (Nødnummer Orkdal prosti: ) A: P: M: Avd. for psykisk helsearbeid: Roger Jensen (Interkommunal - Frøya) A: M: Vara: Merete Darell A: P: M: Helsesøster Britt Eva Berget A: A2: M: P: Vara: Inger Lise Strømsvik A: A2: M: P: Fagleder NAV Hitra Grete H. Selvåg (NAV kundesenter: ) A: P: M: Barnevern Hjørdis Helsø (Interkommunal Frøya) A: A2: M: Vara: Tor Olav Lervik A: P: M: Ambulanse: Fagkoordinator Svein Haugen Bil: M: Vara: Karin Strøm Bil: M: Innsatspersonell: Personell pleie - omsorg egne personellister. Rullering av innsatspersonell egne rulleringslister. Begge listene oppbevares i servicetorget. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 20 av 27

21 Vedlegg: Registreringsliste for ankomne personer REGISTRERING AV ANKOMNE PERSONER Oppmøtested: Dato: Navn Født Nærmeste pårørende Telefon Plan for kommunal beredskapsledelse Side 21 av 27

22 Vedlegg 6 SJEKKLISTE FOR DEN KOMMUNALE BEREDSKAPSLEDELSE. Oppgave Utført kl Beredskapsledelse bestående av opprettet. Avklart ansvarsforholdet til lensmann.. Første oversikt over inntruffet hendelse fra skade- stedsledelsen.. Fylkesmannen varslet ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser.. Innkalt følgende ledere: Iverksatt informasjonstjeneste. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 22 av 27

23 Iverksatt gjeldende kommunale fagplaner: Opphør av kommunal beredskapsledelse Opphør av informasjonstjeneste Logg føres i det elektroniske systemet DSB CIM: Plan for kommunal beredskapsledelse Side 23 av 27

24 Vedlegg 7 PRESSEMELDING FRA HITRA KOMMUNE Tittel / Hendelse Ingress hovedpunkter i meldingen Tekst Med vennlig hilsen Ole L. Haugen Ordfører Plan for kommunal beredskapsledelse Side 24 av 27

25 Å skrive en pressemelding Å skrive en pressemelding er ikke vanskelig, men du må legge litt innsats i det. Sjansen for at saken din havner på trykk, eller at du blir ringt opp for et mulig sitat eller intervju, øker med kvaliteten på det du sender fra deg. En interessant overskrift, en presis ingress og en godt skrevet melding øker sjansen for oppmerksomhet betraktelig. Fatt deg i korthet. Mottaker skal få med seg poenget ved å lese overskriften, ingressen og maks de neste to linjene. Få også tydelig med navn på kontaktpersoner, og hvordan de kan nås. Kontaktpersonene må ha lest pressemeldingen i sin helhet (helst ha den foran seg hvis noen ringer), og de må kunne kontaktes fra det øyeblikk meldingen sendes ut og til noe utpå kvelden - gjerne i noen dager framover. Pressemeldinger trinn for trinn: 1. Overskrift Du må alltid ha en overskrift på meldingen din. Den skal kort og presist fortelle hva som er temaet for meldingen. Hold den helst saklig og informativ, og ha gjerne med et verb for å sikre liv i setningen. 2. Det viktigste først De første setningene i en pressemelding bør gi svar på følgende: Hva, hvem, hvordan, hvorfor, hvor, når. Hva er hovedbudskapet ditt? Dette begynner du med, gjerne i ingressen. Ingressen er det første avsnittet, og skal inneholde hovedbudskapet pluss et resultat eller en konklusjon. Premisser, konsekvenser og bakgrunnsinformasjon følger du opp med i resten av teksten. Hold deg til kjerneinformasjon - her må du prioritere nytteverdi, ikke tekniske detaljer (avhengig av målgruppe for mediet du henvender deg til). 3. Viktigheten synker Det viktigste skal komme først, det minst viktige til slutt. Aviser lever etter prinsippet kutt bakfra, så du må ta hensyn til at pressemeldingen skal kunne kappes fra bunnen uten at hovedpoenget går tapt. 4. Kort og godt Fatt deg i korthet, pressemeldingen du sender fra deg skal maks være en A4-side med vanlig marg og halvannen linjeavstand. Har du flere avsnitt i teksten bør de grupperes med egne undertitler. Unngå vedlegg, vis heller til kontaktpersoner eller mer informasjon på kommunens nettsted. Unntaket er bilder, men det er ofte greiest med lenker til disse også. Husk å få med hvem det er bilde av og fotografens navn. Forsikre deg også om at du har lov til å bruke bildet i sammenhengen! 5. Hold det enkelt Bruk et enkelt og hverdagslig språk så langt det går. Unngå bruk av fagtermer og spesialord som kan vanskeliggjøre teksten eller gjøre den tung å forstå. Forklar hvorfor denne saken berører folk flest/mediets målgruppe. Det er som regel best å fokusere på ett hovedbudskap, i stedet for å ta for deg alle absolutt alle tenkelige sider av saken. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 25 av 27

26 6. Gjør meldingen levende med sitater Pressemeldingen din blir mer levende om du har med et sitat eller to. En rask regel er å ha alle faktaopplysninger om saken i "vanlig" tekst, og alle vurderinger og meninger om saken hvorfor det er viktig, hvorfor det blir en suksess i sitatform. 7. Skriv korrekt! Når du er ferdig med teksten leser du gjennom den flere ganger, gjerne høyt, for å fange opp ujevnheter og feil. Få gjerne noen andre til å gå gjennom den for deg, det er vanskelig å se egne feil i noe du har jobbet lenge med. Det er viktig at pressemeldingen ikke inneholder skrivefeil, og det er spesielt viktig at alle navn, titler og kontaktopplysninger er korrekte. 8. Hvem vil jeg nå, og hvor er de? Når du velger ut hvem du skal sende ut pressemeldingen til, tenk over hvem dette er nyttig for. Berørte parter? Ansatte? Innbyggere? Vet du hvem saken din er relevant for kan du også vurdere bedre hvor du når dem, og velge mottakere for pressemeldingen deretter. 9. Distribusjon E-post er den raskeste og billigste måten å distribuere en pressemelding. Du kan sende med lenker og bilder, og du sikrer samtidig en korrekt kopi til deg selv. Å sende ut pressemeldinger som e-post gjør det også enklere for journalisten i den andre enden han kan klippe og lime som han vil, og sjansen for at din tekst eller dine sitater blir brukt øker. 10. Husk eget nettsted! Når du sender ut pressemeldinger må du samtidig publisere informasjonen på kommunens nettsted. Dermed får alle ansatte også tilgang til informasjonen, i tillegg til at andre interesserte kan plukke det opp. Men, husk at denne pressemeldingen automatisk representerer kommunens offisielle syn på den gjeldende saken sørg for at ordfører / rådmann har godkjent det på forhånd. 11. Oppfølging NRK og store aviser får inn et lass av pressemeldinger hver eneste dag. Fagtidsskrifter og andre medier får ikke inn fullt så mange, men det kommer alltid noen. Dermed lønner det seg å ta en oppfølgingstelefon, og grav gjerne fram navnet på en journalist som tidligere har skrevet om tilsvarende saker eller fagfelt. Du må også følge med for å se om saken faktisk havner på trykk, og passe godt på at alle faktaopplysninger er korrekte. Blir noe feil må du ta kontakt og få det rettet opp så snart som mulig, så senere sendinger eller nettartikler kan korrigeres. Det er viktig å få evaluert resultatet: Kom hovedbudskapet fram? Ble omtalen positiv eller negativ? Burde noe vært gjort annerledes? Medieomtalen bør gås gjennom sammen med beredskapsgruppa og informasjonsansvarlig fra servicetorget, og evalueringen noteres ned til senere bruk. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 26 av 27

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE. Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03.

FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE. Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03. FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 27.08.09 i sak, PS 105/09 Oppdatert 21.03.13 av MNO 1 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING S. 4 2.1 Målsetting S.

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE. Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 26.02.15 i sak, PS 14/15 Oppdatert 20.10.

FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE. Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 26.02.15 i sak, PS 14/15 Oppdatert 20.10. FRØYA KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE Vedtatt av Frøya kommunestyre i møte 26.02.15 i sak, PS 14/15 Oppdatert 20.10.15 av MWN 1 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING S. 3 2.1 Målsetting S.

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Leirfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 20. mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Siste revisjon 1.1 MÅLSETTING... 2 1.2 DEFINISJONER... 2 1.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. OPERATIV PLANDEL...

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse.

Plan for kommunal kriseledelse. 1 14/31-54 X20 Plan for kommunal kriseledelse. Vedtatt av Hemne kommunestyre den 29.juni 2004, sak 82/04. Revidert pr. 10.november 2014. 2 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING 2.2 DEFINISJONER 2.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Gildeskål kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Revidert 19.juni 2013 Revisjonsbestemmelser: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er ass.rådmann. Plan for kommunal kriseledelse skal rutinemessig

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av:

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av: ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE Kriseledelsen i Andøy kommune består av: tlf. arb. tlf. privat ordfører (leder) 76 11 50 50 76 14 61 30 95 23 18 21 (m) rådmann (nestleder)

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen MEDL KY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 23.11.2016 Tidspunkt: 12:30-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen MEDL H Jan Helge Jensen

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgnemnd 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 24.05.2016 Tidspunkt: 13:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen SNILLFJORD KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen Innholdsfortegnelse: 1. Organisering 1.1 Målsetting side 2 1.2 Definisjoner side 2 1.3 Kommunal kriseledelse, medlemmer side 2 2. Varsling,

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Beredskapsplan. Rennebu kommune

Beredskapsplan. Rennebu kommune Beredskapsplan Rennebu kommune Oppdatert 22.06.2012 Beredskapsplan for Rennebu kommune - forord Beredskapsplanlegging i en kommune har som formål å vurdere organisering og tiltak for å forebygge eller

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

Plan for Kommunal Kriseledelse

Plan for Kommunal Kriseledelse Eksemplar nr. _ av 32. Meløy kommune Plan for Kommunal Kriseledelse Revisjon 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Oversiktskart 4 1. Organisering 5 1.1 Målsetting 5 1.2 Definisjoner 5 1.3 Kommunal

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 Fylkeslegens møte 1.2.17 Anne-Grete Glemming Kommunalsjef / beredskapskoordinator Vegårshei kommune Presentasjon Kort om hendelsen

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan OPPDAL KOMMUNE Overordnet beredskapsplan Plan for kommunal kriseledelse Varslingsliste for kommunens kriseledelse Ressursoversikt Evakueringsplan Informasjonsplan PLANANSVARLIG: ORGANISASJONSSJEF Vedtatt

Detaljer

Beredskapsplan. Vedtatt i kommunestyret K-sak 53/17

Beredskapsplan. Vedtatt i kommunestyret K-sak 53/17 1 Beredskapsplan Vedtatt i kommunestyret 28.09.17 K-sak 53/17 Innhold 1. MÅLSETTING... 3 2. KOMMUNENS EGEN BEREDSKAPSPLAN... 3 2.1 DEFINISJONER... 3 2.2 ORGANISERING... 3 2.3 OFFENTLIGHET... 4 2.4 RETTELSER

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse

Plan for kommunal kriseledelse Etnedal kommune Plan for kommunal kriseledelse Utarbeidet juni 1999 Revidert februar 2009 Rettelser og endringer Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapsansvarlig ved rådmannskontoret.

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Namsskogan kommune KRISEPLAN

Namsskogan kommune KRISEPLAN Namsskogan kommune KRISEPLAN Vedtatt av Namsskogan kommunestyre i sak: 44/2014 Administrativt oppdatert: 21.10.2016 NAMSSKOGAN KOMMUNE PLAN FOR KRISEHÅNDTERING Side 2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune

Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Overordnet plan for kommunal kriseledelse Sørum kommune Administrativt vedtatt 03.09.2015 Innhold 1 Formål og definisjoner... 4 1.1 Planens formål... 4 1.2 Planens virkeområde... 4 1.3 Definisjoner...

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested:, Hitra Borettslag "Blåfjell" Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

TIPS TIL ARRANGØRER AVTALEMALER. Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark

TIPS TIL ARRANGØRER AVTALEMALER. Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark TIPS TIL ARRANGØRER Til det videre arbeidet med arrangementene har vi samlet noen ressurser her. Vi håper

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Referert for kommunestyret 26. januar 2017. Plan for kommunal, Gausdal kommune Revidert jan. 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. VISJON... 3 2. MÅL... 3 2.1 MÅLSETTING...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan Lunner kommune Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan er en generell del i Beredskapsplan for Lunner kommune. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2013 sak Ansvarlig for ajourhold: rådmannen. Sist

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder i Teknisk komite AP. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder i Teknisk komite AP. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 09:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Selbu kommune. Evakueringsplan. Saksnr.: 2009/ inghol

Selbu kommune. Evakueringsplan. Saksnr.: 2009/ inghol 2014 Selbu kommune Evakueringsplan Saksnr.: 2009/1215-10 inghol Innholdsfortegnelse 1 EVAKUERINGSPLAN for Selbu kommune... 3 1.1 Ansvar, ledelse og ressurser... 3 1.1.1 Ressurser... 3 2 Primæroppgaver...

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tom Skare MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tom Skare MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA

FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA FORBEREDELSE OG GJENNOMFØRING LRS-ØVELSE BROKELANDSHEIA 06.09.16 6.9.16 ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE ØVELSE - ØVELSE Øve bruk av kommunens kriseplan Kalle inn og etablere kriseledelse Øve

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Oppstart: Kriseteam etablerte seg i løpet av kvelden 22. juli 2011 da omfanget av hendelsen økte og det kan bli nødvendig å utføre oppgaver.

Oppstart: Kriseteam etablerte seg i løpet av kvelden 22. juli 2011 da omfanget av hendelsen økte og det kan bli nødvendig å utføre oppgaver. Kriseoppfølging etter 22. juli 2011 Fylkesmannen 181111 Erfaringer fra. Mandat kriseteam: Gi hjelp til kriserammede mennesker. Koordinere hjelpetiltak fra fagpersoner og instanser. Rådgivning til de som

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt av styre i møte den 12.11.08, sak 73/08 Innholdsfortegnelse 1. ORGANISERING... 2 1.1 Målsetting... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Kommunal kriseledelse... 2 2. VARSLING

Detaljer

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver Funksjoner Oppgaver Liason Bindeledd Politistab -SBG SBG-leder Udir Hvem eier hendelsen? Personal- og Utdanningsdir Kom- BEA- IT-dir

Detaljer

Varslingslister for Nes kommune

Varslingslister for Nes kommune Varslingslister for Nes kommune Varslingsliste - Kriseledelse Instans Navn Telefon Ordfører Grete Sjøli Mob:90 95 67 93 Rådmann Johnny Pedersen Mob:97 74 76 45 Kommunalsjef Lars Uglem Mob:97 74 32 00 Kommunalsjef

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 15:50

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 15:50 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 09:00 15:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Eldbjørg Broholm Varaordfører AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Eldbjørg Broholm Varaordfører AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgstyre 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 06.06.2017 Tidspunkt: 09:00 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder for HOK AP. Innkalling var utsendt 15.12.201. Det fremkom ingen merknader.

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder for HOK AP. Innkalling var utsendt 15.12.201. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 20.12.2011 Tidspunkt: 09:00 13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE BRANN 110 POLITI 112 LEGE 113 SKADESTED Skadestedsleder KOMMUNAL BEREDKSAPSLEDELSE¹Media VEDTATT K-SAK 007/2014 27. FEBRUAR 2014 VERSJONER/REVISJON: K-SAK

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Steigen kommune Beredskapsplan for psykososialt kriseteam 03.05.2017 INNHOLD FORORD... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 2. KONTAKTPERSONER I PSYKOSOSIALT KRISETEAM... 4 2.1 Varslingsrutiner til teamet...

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015 PLAN KOMMUNAL KRISELEDELSE - REVIDERT 06.02.2015 Innholdsfortegnelse 1. Organisering... 4 1.1 Målsetting... 4 1.2 Definisjoner... 4 1.3 Kommunal kriseledelse... 4 1.4 Organisasjonsplan for kommunal kriseledelse...

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Kriseleder Rådmann Krisestab Beredskapsleder Kommuneoverlege K 1 Personell K 2 Situasjon K 3 Operasjon K 4 Logistikk Ordfører Kommunalsjef Øk.org Kommunalsjef

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon Og Varslingsliste

Detaljer

Evaluering øvelse Birken. Lillehammer kommune. Foto Ole Jacob Reichelt

Evaluering øvelse Birken. Lillehammer kommune. Foto Ole Jacob Reichelt Evaluering øvelse Birken Lillehammer kommune Foto Ole Jacob Reichelt Øvelse Birken var svært relevant. - Mange arrangementer og tilreisende i Lillehammer og regionen hele året - Store og små, internasjonale

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 12:00 18:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

1. FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR.

1. FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR. Fylkesmannenes beredskapsstab i Vest-Agder Postboks 513 4605 KRISTIANSAND S Vår ref. Deres ref. Dato: 14/365-11/K2-X20/KSL 15.01.2015 Evalueringsrapport Øvelse ekstremvær 9.desember 2014 1. FORBEREDELSER

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer