1. INNHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1

2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING 2.1 Målsetting 2.2 Definisjoner 2.3 Kommunal beredskapsledelse 3. VARSLING OG INNKALLING 3.1 Varsling av den kommunale beredskapsledelse Støttefunksjoner Varslingsmønster 3.2 Innkalling av den kommunale beredskapsledelse Varslingsplan Vedlegg Viktige prioriterte telefoner Vedlegg Varslig fra Fylkesmannen via e-post og SMS Kontorlokaler, samband Tilbakerapportering til Fylkesmannen 4. OPPGAVER 4.1 Ansvarsfordeling 4.2 Beredskapsledelsens oppgaver 5. FULLMAKT, SENTRALE BEREDSKAPSPLANER 5.1 Delegert fullmakt til kommunal beredskapsledelse Vedlegg Beredskapsledelsen informasjonsopplegg Informasjonsansvar Informasjonsplan Vedlegg Evakuering og forpleining Ansvar Ansvarsfordeling lensmann - beredskapsledelse Evakuerings- og forpleiningsplan Vedlegg Nedtrappingsfase/etterbehandling 5.5 Evaluering VEDLEGG: 1. Varslingsplan 2. Delegert fullmakt til kommunal beredskapsledelse 3. Beredskapsledelsens informasjonsplan 4. Evakuerings- og forpleiningsplan 5. Kriseteam 6. Sjekkliste for den kommunale beredskapsledelse 7. Mal for pressemelding 8. Logg Plan for kommunal beredskapsledelse Side 2 av 27

3 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING Beredskapsledelsen i Hitra kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende planer for beredskapen i de forskjellige utøvende enheter. All krisehåndtering skal gjennomføres på lavest mulig nivå. Kriser innenfor egen kommune skal normalt løses i egen regi. 2.2 DEFINISJONER Krise defineres som ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går ut over det som regnes som normalrisiko og normalbelastning i fredstid. I denne planen forestås det som krise når ordfører eller stedfortreder innkaller den kommunale beredskapsledelse i henhold til denne definisjon. Plan for kommunal beredskapsledelse er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap, utarbeidet av kommunens forskjellige enheter, utgjør kommunens totale beredskapsplanverk. 2.3 KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE Den kommunale beredskapsledelse er: Ordfører Rådmann Kommunalsjef oppvekst (Beredskapsansvarlig) Kommunalsjef helse og sosial Driftssjef Leder Servicetorg 3. VARSLING OG INNKALLING 3.1 VARSLING AV DEN KOMMUNALE LEDELSEN En hver ansatt i Hitra kommune skal, når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Eventuell akutt meddelelse (info) gis til personer i alvorlig fare. Ved større kriser skal den kommunale beredskapsledelsen varsles via enhetsleder. Dersom enhetsleder ikke er tilgjengelig, varsles direkte. NB! Uønskede hendelser/ulykker opp til det nivå at beredskapsledelsen samles, forutsettes løst av det daglige driftsapparat. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 3 av 27

4 3.1.1 STØTTEFUNKSJONER: Personell: Medarbeidere Servicetorget Utstyr: Sentralbord Ett avlastingsapparat Fem internlinjer Telefaks Kopieringsmaskin VARSLINGSMØNSTER Krise varsles til første tilgjengelige person fra liste under: 1. Rådmann 2. Kommunalsjef oppvekst og kultur (beredskapsansvarlig) 3. Ordfører 4. Varaordfører 3.2 INNKALLING AV DEN KOMMUNALE BEREDSKAPSLEDELSEN Rådmann (eventuelt stedfortreder) vurderer krisens omfang. Rådmannen informerer ordfører, og ordfører avgjør om den kommunale beredskapsledelse skal innkalles Varslingsplan Vedlegg Viktige prioriterte telefoner Vedlegg Varslig fra Fylkesmannen via e-post og SMS Rådmann og beredskapsansvarlig mottar varsel fra Fylkesmannen via SMS. Kommunen mottar varsling via e-post på Varsel mottatt på denne adresse videresendes til beredskapsledelsen jf. pkt Kontorlokaler og samband Kontor for beredskapsledelsen er ordførerkontoret. Operativt område er møterom I (1. etasje ved siden av ordførerkontoret) Større møter og stor medieorientering holdes i kommunestyresalen Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei). Teknisk kommunikasjonsutstyr vil normalt være: Telefon Mobiltelefon Telefaks E-post Plan for kommunal beredskapsledelse Side 4 av 27

5 Apparat for eget radiosamband rekvireres fra driftsseksjonen Tilbakerapportering til Fylkesmannen Kommunen skal rapportere tilbake til Fylkesmannen ved etablering av kommunal beredskapsledelse. Det vises til Fylkesmannens oversikt over varslingshoder, samt fylkesmannsembetets e-post 4. OPPGAVER 4.1 ANSVARSFORDELING Ordfører har det overordnede/strategiske ansvar. Rådmannen har det operative ansvar. 4.2 BEREDSKAPSLEDELSENS OPPGAVER 1. Innhente opplysninger om situasjonen i kommunen 2. Avklare ansvarsforhold/arbeidsfordeling til politi /lensmann. 3. Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer, natur, miljø og materielle verdier. 4. Prioritere ressurser fra kommunens side. 5. Utarbeide og sende ut informasjon til befolkning og media. 6. Gi rapport om situasjonen i kommunen til Fylkesmannen NB! Kommunal beredskapsledelse er en overordnet funksjon og beredskapsledelsen skal ikke delta på skadestedet. 5. FULLMAKT, SENTRALE KRISEPLANER 5.1 DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE Kommunestyret har vedtatt fullmakter til kommunal beredskapsledelse (i fredstid). Det vises til vedtak i Hitra kommunestyre, PS 119/99 Vedlegg BEREDSKAPSLEDELSENS INFORMASJONSOPPLEGG INFORMASJONSANSVAR Ordføreren har det overordnede informasjonsansvar. Rådmannen er Ordførerens nærmeste medarbeider. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 5 av 27

6 5.2.2 INFORMASJONSPLAN Vedlegg EVAKUERING OG FORPLEINING ANSVAR: Rådmannen ANSVARSFORDELING LENSMANN BEREDSKAPSLEDELSE Lensmannen/politiet har selvstendig ansvar for ledelse av redningstjenesten på skadesteder innen kriseområdet EVAKUERINGS- OG FORPLEININGSPLAN Vedlegg NEDTRAPPINGSFASE / ETTERBEHANDLING Beredskapsledelsen vedtar: At krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift Om (og eventuelt hvor lenge) opplegg for kriseinformasjonen skal opprettholdes etter at beredskapsledelsen andre oppgaver er avsluttet. Igangsetting av nødvendig tiltak for oppfølging av alt innsatspersonell Rapportering om nedtrapping til Fylkesmannen på 5.5 EVALUERING Vurdering/gjennomgang av hendelsesforløp av krisen vurderes så snart som mulig etter at krise er avsluttet. Vurderingen gjelder alle oppgaver og aktiviteter som tilligger kommunal beredskapsledelse. Det skal utarbeides en skriftlig rapport etter evaluering. Ved vesentlige avvik fra planen skal denne endres umiddelbart. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 6 av 27

7 VEDLEGG TIL PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE Vedleggsliste Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg Vedlegg Varslingsplan Delegerte fullmakter til kommunal beredskapsledelse Beredskapsledelsens informasjonsplan Evakuerings- og forpleiningsplan Kriseteam i Hitra kommune Sjekkliste for kommunal beredskapsledelse Mal for pressemelding Div. skjema, sjekklister og logg. Kommuniserende planverk (KUN I PERM) - Avtale om bistand ved større branner og ulykker (Sivilforsvaret) - Beredskapsplan for NVE region Midt-Norge - Plan for brannvernarbeidet i Hitra kommune - Varslingshoder for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Smittevernplan for Hitra kommune Plan for kommunal beredskapsledelse Side 7 av 27

8 Vedlegg 1 VARSLINGSPLAN BEREDSKAPSLEDELSE STEDFORTREDER Ordfører Ole L. Haugen Varaordfører Per Ervik A: M: M: P: M: Rådmann Roger A. Antonsen Ass. Rådmann / Økonomisjef Edel Ø. Myhren A: P: M: A: P: M: Beredskapsansvarlig Kommunalsjef Kjell Roar Sæther IKT sjef Eskild Lervik A: P: M: A: P: M: Kommunalsjef Harald M. Hatle Enhetsleder Ester H. Aune A: P: M: A: P: M: Kommunalsjef Drift og vedlikehold Ann-M. Glørstad Fagleder vannverk Odd Johnsen A: P: M: A: M: Seksjonsleder Wiviann I. Selvåg Arkivleder Steinar Rønhovde A: P: M: A: M: TILTREDENDE ETTER BEHOV Lensmann Per Chr. Stokke Lensmanns 1. betjent Arild Solli A: P: M: A: P: M: Brannsjef Dag Robert Bjørshol Varabrannsjef Per Arne Willmann A: P: M: A: P: M: Kommuneoverlege / smittevernlege Leif Langdahl Kommunelege Anne Berit Nilsberg A: P: M: A: P: M: Områdesjef HV Kapt. Roger Lund NK Område HV Lt. Torgeir Sæther A: P: M: A: P: M: Fig-leder (NK) Ragnar Hermanstad P: M: Plansjef Dag Robert Bjørshol Stedfortreder Anne Katrine Finne A: P: M: A: M: Prest Andreas Grossmann Diakon Jorun B. Foss A: M: A: P: M: Leder krisepsykiatrisk team Lars Kvaale Helsesøster Brit Eva Berget A: P: M: A: P: M: NKS Omsorgsberedskapsgruppe Knut Ellefsen NKS Omsorgsberedskapsgr. NK Lisa Akseth M: M: Hitra frivilligsentral v/leder Eldbjørg Broholm Redningsskøyta RS Sundt Flyer (Stasjon Fillan) A: M: P: M: Boreal transport - Fillan (buss) Trond Ole Faxvaag Fosen Trafikklag (båt) A: P: M: A: Trønderenergi, v/ Roar Aune, Beredskapsansvarlig Statens Vegvesen, Orkdal trafikkstasjon A: M: M: A: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dag Otto Skar Fylkesmann Jørn Aksel Krog A: P: M: A: P: M: Frivillige lag og foreninger: Se bokhefte Lag og foreninger i Hitra kommune oppbevart i servicetorget, med fullstendig oversikt over lag og foreninger med navn, kontaktperson, telefonnummer og postadresse. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 8 av 27

9 Ansvar for etablering av beredskapsledelse: Ordfører Etableringssted: Hitra Rådhus, Ordførerkontoret Sentralbord: Faks: E-post: E-post for beredskapsvarsler: VIKTIGE PRIORITERTE TELEFONER Sentralbord Legekontor Legevakt NØDTELEFONER 113 Lege 110 Brann 112 Politi Boligtelefoner: Bolig Mobil Ordfører Ole L. Haugen Varaordfører Per Ervik Rådmann Roger A. Antonsen Beredskapsansvarlig Kjell Roar Sæther Kommunalsjef drift og vedl. Ann-Magritt Glørstad Seksjonsleder Wiviann I. Selvåg VARSLINGSMØNSTER (Jf. pkt ) Krise varsles til første tilgjengelige person fra liste under: 1. Rådmann 2. Beredskapsansvarlig (Kommunalsjef oppvekst) 3. Ordfører 4. Varaordfører Plan for kommunal beredskapsledelse Side 9 av 27

10 Vedlegg 2 DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE I krisesituasjoner, jfr. Kommunens beredskapsplan, har ordføreren følgende fullmakter: 1. Disponere inntil 1 - en - million kroner. Til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining m.m. skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. 2. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever 3. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. 4. Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 5. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. Rammebeløpet ovenfor i pkt. 1, kan overskrides ved påtrengende behov, og bevilgende folkevalgte organ ikke kan sammenkalles. Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet/kommunestyret til godkjenning. I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, rådmann eller stedfortredende rådmann. Vedtatt av Hitra kommunestyre i møte av , PS 119/99 Plan for kommunal beredskapsledelse Side 10 av 27

11 Vedlegg BEREDSKAPSLEDELSENS INFORMASJONSPLAN INFORMASJONENS MÅLSETTING Informasjon i krise skal gis hurtig og korrekt til: Kommunale enheter/seksjoner Rammede/involverte Pårørende Befolkningen generelt Lensmann/fylkesmann Media SERVICETORGETS OPPGAVER KNYTTA TIL INFORMASJON: 1. Innhente opplysninger om situasjonen og rapportere til beredskapsledelsen. 2. Gi informasjon til befolkningen om situasjonen. 3. Informere befolkning og lensmann om farlige situasjoner kan oppstå og bidra til at ytterlige skader unngås. 4. Informere befolkning og lensmann om helsemessige og sosiale forhold, vareomsetning, energi, kommunikasjon osv. 5. Informere egne ansatte. 6. Informere media. 7. Henvise publikum/media til sted hvor de kan vente på videre informasjon 8. Henvise pårørende til rette vedkommende OVERORDNEDE INFORMASJONSPRINSIPPER VED KRISEHÅNDTERING Den som leder krisehåndteringen er ansvarlig for at informasjon blir gitt - korrekt, raskt og målrettet. Informasjon skal gis samordnet fra alle ledd og framstå enhetlig for mottageren Informasjon skal komme aktivt fra den som har ansvaret. Informasjon skal følge vanlig kommandolinje for melding i systemet. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 11 av 27

12 5.2.6 INFORMASJONSKANALER Radio TV NRK Trøndelag, tlf Faks: NRK Midt-Nytt tlf Faks: TV2 tlf Faks: Aviser Adresseavisen, tlf Faks: Hitra - Frøya, tlf Faks: Ansatte (pårørendelister på enhetene) Intranett Løpesedler Oppslagstavler ETABLERING AV INFORMASJONSKONTOR FOR PUBLIKUM, PÅRØRENDE OG MEDIER. Informasjonskontor etableres i Servicetorget. Nummer ved krise: E-post: Pressekonferanser: Venterom: Kommunestyresalen Rådhus kantinen Berørte brukere, som følge av uønsket hendelse, skal skjermes fra publikum / presse. Det skal så tidlig som mulig etableres adgangskontroll ved samleplasser / evakueringsområder. Det skal etableres vakthold ved det bygget det evakueres fra, dersom bygget ikke er direkte berørt av hendelsen (Eks. brann). Plan for kommunal beredskapsledelse Side 12 av 27

13 5.2.8 STØTTEFUNKSJONER: Personell: Medarbeidere Servicetorget Utstyr: Krisenummer , hvor trafikken dirigeres til telefoner i Servicetorget Kopieringsmaskin Internett med e-post tilgang Plan for kommunal beredskapsledelse Side 13 av 27

14 Vedlegg 4 EVAKUERINGS- OG FORPLEININGSPLAN Ansvarlig: Rådmann Evakuering av lokalbefolkning kan bli satt i gang av lensmann OPPGAVER: 1. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der) 2. Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg. 3. Skaffe egnede transportmidler. 4. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvartering kan skje direkte. 5. Foreta registrering over hvem som evakueres hvor, hvem som flytter på egen hånd m.v. 6. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper. 7. Bistå ved behandling av skadde og personer med psykiske problemer m.v. 8. Samarbeide nært med LRS/skadestedsledelsen. 9. Sørge for forpleining og eventuelt klær. 10. Ivareta omsorgsfunksjon. Avtale med prest, frivillige organisasjoner og lignende. 11. Gi løpende informasjon. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 14 av 27

15 Evakueringsplan for barnehager, skoler og institusjoner / bofellesskap for eldre Ved evakuering av bygget skal man definere primært evakueringsområde (ut i frisk luft), deretter sekundært evakueringsområde (inn i nytt bygg fortrinnsvis oppvarmet) hvor (nøkkel) / hvordan (transport) / hvem (ansvar system). Enhet Primært evakueringsområde (ute) Sted Sekundært evakueringsområde (inne) Nøkkel nr. Kontakt- Behov for Oppbevares person transport v / hvor (hvem) Fillan skole Skoleplass Hitrahallen Nei Strand oppvekstsenter Skoleplass Strand oppvekst- Nei avd. skole senter avd. bhg Strand oppvekstsenter Skoleplass Strand oppvekst- Nei avd. bhg senter avd. skole Barman Skoleplass Fillan skole / Ja Buss oppvekstsenter barnehage Knarrlagsund Skoleplass Fjellvang Enhetsleders Nei oppvekstsenter Ungdomshus kontor Kvenvær Skoleplass Ungdomshuset Enhetsleders Nei oppvekstsenter Kvikkheim kontor Fillan barnehage Plass v/ Fillan skole Nei ballbinge Hitra helsetun Fillan skole * Dolmsundet hotell Ja Buss / (Hitrahallen) Ambulanse Sandstad Hitra helsetun Hitra helsetun Ja Buss eldreboliger Melandsjø Hitra helsetun Hitra helsetun Ja Buss omsorgssenter *) Situasjonsbetinget, dersom Hitrahallen ikke kan benyttes Ansvarlig Enhetsleder Avd. ledere Verneombud TRANSPORT: Landverts: Kommunal: Disponerende enhet Type Trekk Antall passasjerer Drivstoff Hjemmesykepl. Fillan 6 Biler 4WD 5 pr. stk. Diesel Brannvesenet Redningsbil 2WD 3 Diesel Brannvesenet Feierbil 4WD 2 Diesel Driftsseksjonen Varevogn 2WD 3 Diesel Driftsseksjonen Varevogn 2WD 3 Diesel Driftsseksjonen Varevogn 2WD 3 Diesel Driftsseksjonen Varebil 2WD 2 Bensin Driftsseksjonen Lastebil 2WD 3 Diesel Driftsseksjonen Traktor 4WD 1 Diesel Opplysningstjenesten Personbil 2WD 5 Bensin Opplysningstjenesten Personbil 2WD 5 Bensin Privat: Disponerende enhet Tlf. Mobil Merknad Hitra Taxi biler, derav 1 minibuss og 2 storbiler Trønderbilene Plan for kommunal beredskapsledelse Side 15 av 27

16 Snøscootere: Disponerende enhet Kontaktperson Telefon Merknad Hitra i.l. Ove Fiskvik Sandstad i.l. Arne Joar Sundet Uthitra Sportsklubb Ole Chr. Jensen Fjellværøy i.l. Heidi Furuvik Trønder Energi, Vest Vakttelefon Andre terrenggående kjøretøy: Disponerende enhet Kontaktperson Telefon Type Innhitra Utmarkslag Flere andre utmarkslag Trønderenergi 4 WD motorsykkel med henger Redningsskøyta RS Sundt Flyer er stasjonert i Fillan. Redningsskøyta er en tilgjengelig ressurs knyttet til ulike kriser Redningsskøytas beredskapsnummer direkte er: Sjøverts (fastboende på øyene): Salmar s, Lerøy Midnor s og Marine Harvest sine foringsbåter, Lokale fiskebåter Drivstofflager ved strømbortfall: Hitra Bergverk, diesel Gårdsbruk, diesel NB! Ved montering av lite aggregat ved Shellstasjonen i Fillan, kan stasjonen levere drivstoff. Nødaggregat kan ev. deler av dagen lånes fra nærmeste gårdsbruk eller fra FIG Plan for kommunal beredskapsledelse Side 16 av 27

17 INNKVARTERING: Antall personer (bla. hjelpetrengende som mottar tjenester fra Pleie og omsorg) som må innkvarteres (verste fall): Navneliste/bosted: Ajourførte lister tas ut gjennom Pleie og omsorg ved Enhetsleder Kommunale institusjoner med nødaggregat: Institusjon Krisekapasitet Ekstrasenger Merknad Hitra Helsetun + 15 personer Omsorgsboliger Fillan + 60 personer Kommunale institusjoner uten nødaggregat: Melandsjø eldresenter Sandstad aldersbolig (Framtidig bofellesskap funksjonshemmede) Private institusjoner med nødaggregat: Hitra Borettslag Kvenvær Omsorgssenter Hitra Helsetun (80 kwa) Mobile nødaggregat i kommunen: Hitra kommune (Vannverk) TRØNDERENERGI, Vest FIG Gårdsbruk (flere) 125 kwa 200 kwa 3 stk fra 500 W 3000 W Private innkvarterings alternativ: Institusjon Telefon Kapasitet Senger Merknad Dolmsundet Hotell personer 120 Fjellvær Kyst og B personer 60 Turisme / Fisketurisme Angelamfi Kvenvær personer 110 Fisketurisme Kvenvær sjøhusferie personer 75 Turisme / Fisketurisme Dolmøy gjestebrygge personer 86 Turisme / Fisketurisme Andre private alternativ: Hitra Herregård Kurt s Kro/Camping Vågen og Strømsvik camping Kvernhusvik (ev. ferger i opplag) Plan for kommunal beredskapsledelse Side 17 av 27

18 FORPLEINING: Kommunale kjøkken: Institusjon Kapasitet enkelt måltid Kjølerom Merknad Hitra Helsetun 300 porsjoner 20 kbm nødaggregat Privat: Institusjon Kapasitet pr. måltid Kjølerom Merknad Dolmsundet Hotell 250 Ikke nødaggregat Kurt s kro (Hitra Camping) 100 Ikke nødaggregat Kvenværsstua 80 Ikke nødaggregat Knarren 120 Ikke nødaggregat Fjellvær Kyst- og bonde Ikke nødaggregat Børøysund Marina 120 Ikke nødaggregat Bel Canto (Fillan) 100 Ikke nødaggregat Både Hitra frivilligsentral og NKS Omsorgsberedskapsgruppe stiller med personell. TRANSPORT AV VANN VED STRØMBORTFALL: Kommunale: Disponerende Type Kapasitet Merknad Driftsseksjonen Transportabel tank 800 liter Brann Brannbil 2200 liter Brann Brannbil Ca liter Brann Brannbil 800 liter Private: Mobile pumper: Melkebil Tine Midt-Norge tlf FIG 2 stk. Tappesteder innbyggere: Tappested Prioritet Merknad Hitra helsetun 1 Kvenvær oppvekstsenter 1 Melandsjø alderspensjonat 1 Sandstad aldersboliger 1 Hestvika kai 2 Strand oppvekstsenter 2 Hitra rådhus 2 Ansnes kai 2 Knarrlagsund oppvekstsenter 2 Barman oppvekstsenter 2 Kjerringvåg fergeleie 2 Asmundvåg ungdomshus 2 Gamle Forsnes skole 2 Plan for kommunal beredskapsledelse Side 18 av 27

19 Samband: Telefon Radio Korresponderende radiosamband: Disponerende enhet Antall Kontaktpers. Tlf. arb. Tlf. mob. Brann 2 Dag Robert Bjørshol Hjembasert omsorg 5 Anne Strøm Legekontor 2 Leif Langdahl Lensmann Per Chr. Stokke Ikkekorresponderende radiosamband: FIG VHF-radioer HV Registrering av ankomne personer: Registreringslister 4 stk 5 stk Vedlegg Informasjon: Se informasjonsplan Plan for kommunal beredskapsledelse Side 19 av 27

20 Vedlegg 5 (Revidert av KRS) KRISETEAM I HITRA KOMMUNE Målet for kriseteamet: Hva er krise? Å sikre at den kriserammede får den hjelp og støtte det er behov for gjennom den akutte fase og bidra til at det blir oppfølging. At man er i en livssituasjon der erfaringer og innlærte reaksjonsmåter ikke er tilstrekkelig for å mestre den aktuelle situasjonen. VARSLING/SAMMENKALLING: Når krisehendelser (ulykker, dødsfall) skjer i kommunen, må vakthavende lege, lensmann eller prest vurdere behovet for orientering til teamet, eventuelt sammenkalling. Når krisehendelser (ulykker, dødsfall) skjer utenfor kommunen, må den som først får melding, lensmann eller prest, vurdere behovet for orientering til teamet, eventuelt sammenkalling. Uansett tidspunkt (kveld, natt eller helg) kan teamet kontaktes hvis det vurderes som nødvendig. Teamet består av: KRISETEAM Lege Lars Kvaale (leder) A: P: M: V: Vara: Vakthavende lege (Legevakt på Frøya og Hitra før kl ) A: Vakt Hitra: xx xx xx xx Vakt Frøya: xx xx xx xx V: Lensmann Per Chr. Stokke A: P: M: Vakt: Vara: Politi 1. betjent Arild Solli A: P: M: Vakt: Prest Andreas Grossmann (Nødnummer Orkdal prosti: ) A: P: M: Diakon Jorun B. Foss (Nødnummer Orkdal prosti: ) A: P: M: Avd. for psykisk helsearbeid: Roger Jensen (Interkommunal - Frøya) A: M: Vara: Merete Darell A: P: M: Helsesøster Britt Eva Berget A: A2: M: P: Vara: Inger Lise Strømsvik A: A2: M: P: Fagleder NAV Hitra Grete H. Selvåg (NAV kundesenter: ) A: P: M: Barnevern Hjørdis Helsø (Interkommunal Frøya) A: A2: M: Vara: Tor Olav Lervik A: P: M: Ambulanse: Fagkoordinator Svein Haugen Bil: M: Vara: Karin Strøm Bil: M: Innsatspersonell: Personell pleie - omsorg egne personellister. Rullering av innsatspersonell egne rulleringslister. Begge listene oppbevares i servicetorget. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 20 av 27

21 Vedlegg: Registreringsliste for ankomne personer REGISTRERING AV ANKOMNE PERSONER Oppmøtested: Dato: Navn Født Nærmeste pårørende Telefon Plan for kommunal beredskapsledelse Side 21 av 27

22 Vedlegg 6 SJEKKLISTE FOR DEN KOMMUNALE BEREDSKAPSLEDELSE. Oppgave Utført kl Beredskapsledelse bestående av opprettet. Avklart ansvarsforholdet til lensmann.. Første oversikt over inntruffet hendelse fra skade- stedsledelsen.. Fylkesmannen varslet ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser.. Innkalt følgende ledere: Iverksatt informasjonstjeneste. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 22 av 27

23 Iverksatt gjeldende kommunale fagplaner: Opphør av kommunal beredskapsledelse Opphør av informasjonstjeneste Logg føres i det elektroniske systemet DSB CIM: Plan for kommunal beredskapsledelse Side 23 av 27

24 Vedlegg 7 PRESSEMELDING FRA HITRA KOMMUNE Tittel / Hendelse Ingress hovedpunkter i meldingen Tekst Med vennlig hilsen Ole L. Haugen Ordfører Plan for kommunal beredskapsledelse Side 24 av 27

25 Å skrive en pressemelding Å skrive en pressemelding er ikke vanskelig, men du må legge litt innsats i det. Sjansen for at saken din havner på trykk, eller at du blir ringt opp for et mulig sitat eller intervju, øker med kvaliteten på det du sender fra deg. En interessant overskrift, en presis ingress og en godt skrevet melding øker sjansen for oppmerksomhet betraktelig. Fatt deg i korthet. Mottaker skal få med seg poenget ved å lese overskriften, ingressen og maks de neste to linjene. Få også tydelig med navn på kontaktpersoner, og hvordan de kan nås. Kontaktpersonene må ha lest pressemeldingen i sin helhet (helst ha den foran seg hvis noen ringer), og de må kunne kontaktes fra det øyeblikk meldingen sendes ut og til noe utpå kvelden - gjerne i noen dager framover. Pressemeldinger trinn for trinn: 1. Overskrift Du må alltid ha en overskrift på meldingen din. Den skal kort og presist fortelle hva som er temaet for meldingen. Hold den helst saklig og informativ, og ha gjerne med et verb for å sikre liv i setningen. 2. Det viktigste først De første setningene i en pressemelding bør gi svar på følgende: Hva, hvem, hvordan, hvorfor, hvor, når. Hva er hovedbudskapet ditt? Dette begynner du med, gjerne i ingressen. Ingressen er det første avsnittet, og skal inneholde hovedbudskapet pluss et resultat eller en konklusjon. Premisser, konsekvenser og bakgrunnsinformasjon følger du opp med i resten av teksten. Hold deg til kjerneinformasjon - her må du prioritere nytteverdi, ikke tekniske detaljer (avhengig av målgruppe for mediet du henvender deg til). 3. Viktigheten synker Det viktigste skal komme først, det minst viktige til slutt. Aviser lever etter prinsippet kutt bakfra, så du må ta hensyn til at pressemeldingen skal kunne kappes fra bunnen uten at hovedpoenget går tapt. 4. Kort og godt Fatt deg i korthet, pressemeldingen du sender fra deg skal maks være en A4-side med vanlig marg og halvannen linjeavstand. Har du flere avsnitt i teksten bør de grupperes med egne undertitler. Unngå vedlegg, vis heller til kontaktpersoner eller mer informasjon på kommunens nettsted. Unntaket er bilder, men det er ofte greiest med lenker til disse også. Husk å få med hvem det er bilde av og fotografens navn. Forsikre deg også om at du har lov til å bruke bildet i sammenhengen! 5. Hold det enkelt Bruk et enkelt og hverdagslig språk så langt det går. Unngå bruk av fagtermer og spesialord som kan vanskeliggjøre teksten eller gjøre den tung å forstå. Forklar hvorfor denne saken berører folk flest/mediets målgruppe. Det er som regel best å fokusere på ett hovedbudskap, i stedet for å ta for deg alle absolutt alle tenkelige sider av saken. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 25 av 27

26 6. Gjør meldingen levende med sitater Pressemeldingen din blir mer levende om du har med et sitat eller to. En rask regel er å ha alle faktaopplysninger om saken i "vanlig" tekst, og alle vurderinger og meninger om saken hvorfor det er viktig, hvorfor det blir en suksess i sitatform. 7. Skriv korrekt! Når du er ferdig med teksten leser du gjennom den flere ganger, gjerne høyt, for å fange opp ujevnheter og feil. Få gjerne noen andre til å gå gjennom den for deg, det er vanskelig å se egne feil i noe du har jobbet lenge med. Det er viktig at pressemeldingen ikke inneholder skrivefeil, og det er spesielt viktig at alle navn, titler og kontaktopplysninger er korrekte. 8. Hvem vil jeg nå, og hvor er de? Når du velger ut hvem du skal sende ut pressemeldingen til, tenk over hvem dette er nyttig for. Berørte parter? Ansatte? Innbyggere? Vet du hvem saken din er relevant for kan du også vurdere bedre hvor du når dem, og velge mottakere for pressemeldingen deretter. 9. Distribusjon E-post er den raskeste og billigste måten å distribuere en pressemelding. Du kan sende med lenker og bilder, og du sikrer samtidig en korrekt kopi til deg selv. Å sende ut pressemeldinger som e-post gjør det også enklere for journalisten i den andre enden han kan klippe og lime som han vil, og sjansen for at din tekst eller dine sitater blir brukt øker. 10. Husk eget nettsted! Når du sender ut pressemeldinger må du samtidig publisere informasjonen på kommunens nettsted. Dermed får alle ansatte også tilgang til informasjonen, i tillegg til at andre interesserte kan plukke det opp. Men, husk at denne pressemeldingen automatisk representerer kommunens offisielle syn på den gjeldende saken sørg for at ordfører / rådmann har godkjent det på forhånd. 11. Oppfølging NRK og store aviser får inn et lass av pressemeldinger hver eneste dag. Fagtidsskrifter og andre medier får ikke inn fullt så mange, men det kommer alltid noen. Dermed lønner det seg å ta en oppfølgingstelefon, og grav gjerne fram navnet på en journalist som tidligere har skrevet om tilsvarende saker eller fagfelt. Du må også følge med for å se om saken faktisk havner på trykk, og passe godt på at alle faktaopplysninger er korrekte. Blir noe feil må du ta kontakt og få det rettet opp så snart som mulig, så senere sendinger eller nettartikler kan korrigeres. Det er viktig å få evaluert resultatet: Kom hovedbudskapet fram? Ble omtalen positiv eller negativ? Burde noe vært gjort annerledes? Medieomtalen bør gås gjennom sammen med beredskapsgruppa og informasjonsansvarlig fra servicetorget, og evalueringen noteres ned til senere bruk. Plan for kommunal beredskapsledelse Side 26 av 27

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10. Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.04 Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD... 3 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG... 4 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT:

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Plan for informasjon i krisesituasjoner

Plan for informasjon i krisesituasjoner Plan for informasjon i krisesituasjoner Oppdatert 26.05.14 www.alta.kommune.no Innhold: 1 INFORMASJONSBEREDSKAP KRISELEDELSE... 4 1.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 1.1.1 Generell definisjon av en krise...

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE PLAN FOR KRISELEDELSE OG BEREDSKAP Karlsøy kommune Vedtatt av komunestyret: 210606 Ajourført pr. 1/1-08. 2 Innhold: Side Mål og hensikt med planen. 3 ROS-analysen. 3 Kriseledelsen. Etablering og oppgaver.

Detaljer

snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner.

snart kriseledelser er etablert. Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller hvis hendelsen omfatter flere kommuner. SNILLFJORD KOMMUNE KRISEPLAN En plan for den kommunale ledelse og kommunens Kriseteam Definisjon av krise : Ulykker og andre påkjenninger som i art og omfang går ut over det som regnes som normalrisiko

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

TIPS TIL ARRANGØRER AVTALEMALER. Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark

TIPS TIL ARRANGØRER AVTALEMALER. Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark TIPS TIL ARRANGØRER Til det videre arbeidet med arrangementene har vi samlet noen ressurser her. Vi håper

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag.

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag. Evalueringsrapport Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09 Utarbeidet i samarbeid mellom POLITIET Nord-Trøndelag Politidistrikt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 INNHOLD 1 INNLEDNING............................................................................................

Detaljer

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 -

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - Kriseplan for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER... 4 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål og målgruppe... 5 1.3 Begrensning... 5 1.4 Definisjoner...

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon, samt i kvalitetssystemet EQS.

vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon, samt i kvalitetssystemet EQS. VEKSTHIJSET MOLDE side i av 36 Intern beredskaps-ikriseplan for Veksthuset Molde REVISJON 2010..... Godkjent av klinikkieder Veksthuset Molde den 15.09.2010 Revisjonen gjeldene fra 15.09.2010 På våre nettside

Detaljer

Beredskapsplan for 4H Norge

Beredskapsplan for 4H Norge Beredskapsplan for 4H Norge 1. Innledning 4H Norges overordnede beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser, dvs. plutselige hendelser som akutt oppstått

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD:

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: 1. Hasteark 2. Operativ del i. Varslingslister ii. Tiltakskort 3. Administrativ del a. Roller og oppgaver b. Overordnede prinsipper c. Evaluering,

Detaljer