1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 2014"

Transkript

1 1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN Losene ved Fredrikstad losstasjon, Det må utdypes dypere på de grunnene som ligger ytterst i farleden, dvs Duken, Kjørnergrunnen og Nordre Kvernskjær. Hovedleden må legges vest av Belgen for å få en rettest mullig trase og dermed slippe å få kursforandringene rundt østsiden av Belgen og vestsiden av Kalkegrunnen, hvor det ikke er forslag om utdyping. Skipene får der mye sidestrøm, noe som gjør seilasen meget vanskelig under nedsatt sikt. Det er i Løperen mye strøm, vind og ofte nedsatt sikt. Mudring, fjerning av grunner: Dybdene det skal mudres til må kvalitetssikres. Forslag på å mudre til maksimalt 15 meter på Duken for så å seile med skip med dypgående 12,5 meter er meget risikabelt. Det er både sjø, svell og kursforandringer i dette området og en grunnstøting kan ikke unngås med en så liten margin under skipet. Kyrre er ikke i leden og derfor ikke nødvendig å fjerne. Tjeldholmsgrunnen her er det tilstrekkelig å fjerne 10 meter nord og øst av grunnen. Fugleskjærgrunnen denne burde kun merkes i sydkant med HIN og mudres mot eksisterende lykt i nordkant. Nordre Fugleskjærgrunnen ikke nødvendig å mudre. Belgen 11 meter ikke nødvendig å mudre. Grøtholmflaket ikke nødvendig å mudre. Belgebåen ønsker å fjerne grunne. Risholmsgrunnen ny HIB på østkant og noe mudring om nødvendig. Belgen Ny HIB på sydvest og noe mudring om nødvendig mot denne. Ny foreslått østre led er ikke egnet for seilas med større skip i nedsatt sikt ettersom den er lagt i en lang bue. Disse endringene vil føre til mindre mudring enn planlagt og mye mindre inngrep i naturen i forbindelse med ny merking. Faren for forurensning reduseres da det er mindre masse som mudres. Kostnaden går ned. Samtidig får vi en sikrere led med minimalt med kursforandringer som er tilrettelagt både for loser og navigatører med farledsbevis. Dybdene det skal utdypes til er kvalitetssikret og det blir utdypet til tilstrekkelig dybde i forhold til sjø, svell og kursforandringer ved Duken, Kjørnergrunnen og Kvernskjærgrunnen ( Nordre Kvernskjærgrunnen ). Reguleringsbestemmelsene er justert i forhold til dette. Regionens nautikere har vært involvert i prosjektet og losene har fra et tidlig tidspunkt vært med i prosessen. Ser i ettertid at losene med fordel kunne vært mer involvert i senere tid. Trase valg øst av Belgen ble fastsatt av referansegruppen, der losene i Fredrikstad er representert. Kyrre er tatt ut som utdypingsområde. Alle grunnene og trasevalg blir vurdert i forhold til hva som skal utdypes eventuelt kan utelates.

2 1.2 Statens vegvesen, Statens vegvesen interesser synes ivaretatt i utrednings- og planarbeid. Ingen ytterligere kommentarer og planene kan godkjennes. tas til orientering. 1.3 Fredrikstad Hytteforening, Ingen andre kommentarer til planene enn de kommentarene som er gitt i tidligere høringer. Ønsker muddermasser henlagt og behandlet på Frevar, Fredrikstad alt sendt til deponi ved Holmestrand. Å deponere så store mengder med masse på land vil være svært tidkrevende og kostbart. Sedimenter tatt på land inneholder mye vann, som må fjernes i avvanningsanlegg. Et slikt anlegg krever store landareal og vil ha utfordringer med lukt. Massene består av leire og silt og er lite egnet til annen bruk uten tilleggsstabilisering, noe som er både kostbart og krever stor ressursbruk. I tillegg krever ilandføring av rene masser betydelig energibruk og gi store CO 2 - utslipp. Forurensede masser i tilstandsklasse IV og V skal deponeres på land. 1.4 Kronos Titan AS, Gjør oppmerksom på at det går flere rør ut under bunnen av Glomma fra bedriftsområdet og mot Kaldera. Dybde i området er ca 12 meter og rørene er nedgravd til ca 14 meter. Disse rørene må legges inn i forbindelse med planlegging og gjennomføring av mudring. Rørene er i kontinuerlig bruk for avløp fra fabrikken og et SO2 renseanlegg og eventuell omlegging må planlegges nøye. Det tas hensyn til rørene i den videre planleggingen. 1.5 Arne Fuglevig, Ingen innsigelser til utvidelse av snuplassen i Fuglevikbukta. Synes ikke rettighetene ble godt nok besvart i forhold til utglidning som kan ta med seg store områder inne på land, deriblant jorder. Lurer på hvem som har det økonomiske erstatningsansvaret og ansvar for opprydning dersom utglidning skjer i framtiden på grunn av de store masseuttak som skal skje. Har fått lite informasjon som grensenabo og grunneier. Håper på et bedre samarbeid heretter. Det er beklagelig at det ikke tidligere er gitt tilstrekkelig informasjon om prosjektet, noe vi har forsøkt å bidra til å forbedre ved hjelp av folkemøtet. Vi vil i den videre prosessen gå ut med informasjon jevnlig etter som vi har noe å informere om, også i form av nytt folkemøte like før anleggsstart. Kystverket vil som en del av planleggingsprosessen foreta nødvendige geotekniske undersøkelser og beregninger for å kunne planlegge eventuelle tiltak som er nødvendig for å sikre at utglidning ikke skjer. Det økonomiske ansvaret for eventuell utglidning er regulert av gjeldende lovverk bl.a. om erstatningsrett. Også ansvarsforsikringer for involverte aktører kommer inn her. Det er derfor ikke mulig å avklare eventuelle ansvarsforhold mer konkret før tiltaket iverksettes, men Kystverket vil gjøre det vi kan for å unngå at utglidning skjer.

3 Roar Johansen i Borg Havn vil ta kontakt angående grunnerverv. Rambøll vil ta kontakt før geotekniske undersøkelser iverksettes. Kystverket ser frem til et godt samarbeid med deg og de andre berørte grunneierne. 1.6 Havforskningsinstituttet, Er kjent med det store arbeidet over flere år, og har kommet med faglige vurderinger underveis i prosessen. Har sett på marinøkologiske- og biologiske sider ved utredningen, inkludert sammenstillingen av avbøtende tiltak. Tiltaket er omfattende og godt utredet, og den planlagte gjennomføringen vurderes forsvarlig i forhold til å holde negative ringvirkninger på marine naturverdier så små som mulig og på akseptable nivå. Forslagene til avbøtende tiltak er fornuftige. Innspillet tas til orientering. 1.7 Møllerodden velforening, Er spesielt opptatt av utvidelsen av snuplassen i Fuglevikbukta. Vil spesielt fokusere på faren for utglidning av masser i skråningen, som nødvendigvis vil måtte bli brattere, innover i Fuglevikbukta. Ønsker videre å få klarlagt i hvilken grad større båter vil virvle opp mer bunnmasser når de snur. Det er også en generell bekymring for at en utbedret seilingsled vil føre til økt båttrafikk og aktivitet på havna. Som del av den videre planleggingsprosessen foretar Kystverket nødvendige geotekniske undersøkelser og beregninger for å kunne planlegge eventuelle tiltak som er nødvendig for å sikre at utglidning av masser fra Fuglevikbukta ikke skjer. En utbedret seilingsled vil kunne generere økt båttrafikk og aktivitet på havna. Ved økt aktivitet kan det også forventes økt oppvirvling av sedimenter, men det er ingen grunn til å anta større endringer i erosjon som følge av anløp av større båter. Ved anløp av båter som følger dagens dimensjoner vil oppvirvling kunne bli mindre som følge av økt avstand mellom propell og bunn. 1.8 Kalleraodden velforening, Konsekvenser for befolkningen langs Glomma Finner ingen utredninger om virkningen for befolkningen som bor langs Glomma. 2. Støy og forurensning Beboerne på Kalleraodden, Møllerodden og Alshus er i dag i sone db støybelastning iflg kommunens støykart. Det må derfor gjøres en utredning om hvordan dette vil innvirke på støy og forurensning for beboerne. Det forutsettes jo at trafikken og etableringene på Borg havn som følge av tiltaket vil øke. 3. Sikkerhet De nærmeste boligene på Kalleraodden ligger ca 150 meter fra skipsleia. Det bør være en minimum sikkerhetsavstand fra båttrafikk til bebyggelse. I papirene er det sagt at bruk av slepebåter skal reduseres. Dette er i dag en sikkerhet for beboerne da de vet at det er kontroll på båtene. Lurer på hvem

4 som skal vurdere sikkerheten når Panamax båter skal passere husene med 150 meter. Hvis båtene mister styringen stopper den ikke i 10 meter plen i forkant av husene. 4. Samfunnsnytte (kost/nytte) I forhold til samfunnsøkonomisk nytte er det ikke tilstrekkelig å se på kostnadene rundt mudring og arbeid med farleden, må også ta hensyn til nødvendige infrastrukturutbedringer på vei og bane. 5. Ras i forbindelse med mudring utenfor Kalleraodden Bekymret for at økt bredde og dybde vil føre til at masser under brygga på Kalleraodden sklir ut. Det er ikke gjort noen utredninger spesifikt på beboere langs Glomma, men det er sett på miljø og friluftsliv, da det er disse temaene som er tatt inn i planprogrammet. Når det gjelder støy er dette vurdert til å være lite i gjennomføringsfasen, en eventuell økt trafikk på Borg havn er ikke støyberegnet i prosjektet ettersom industrien og aktiviteten på land i havna er regulert i reguleringsplaner for havna. Området vil fortsette å ligge i sone utsatt for støy. Noe støy vil kunne oppleves ved sprenging av fjell (sprenging og alarmer). All sprenging vil bli informert om på forhånd. De største båtene vil fremdeles ha losplikt og behov for slepebåt. Kystverket vil som en del av planleggingsprosessen foreta nødvendige geotekniske undersøkelser og beregninger for å kunne planlegge eventuelle tiltak som er nødvendig for å sikre at utglidning av masser fra Kalleraodden ikke skjer. 1.9 Fredrikstad kommune, Fredrikstad kommune har på det nåværende tidspunkt ingen spesielle merknader til reguleringsplanene. Det forutsettes at planforslagene blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. Innspillet tas til orientering Fylkesmannen i Østfold Mudrings- og dumpingsmetodikk og grenseverdier for spredning av miljøgifter og sedimenter gis uttalelse til når søknad etter forurensningsloven sendes på høring fra Miljødirektoratet. Planbeskrivelse og konsekvensutredning har bedre lesbarhet og struktur sammenliknet med tidligere. Kunne med fordel være laget en oversikt over hvilke undersøkelser som er utført siden forrige offentlige ettersyn. Finner ikke hvor tidligere uttalelser er referert og kommentert. I forrige konsekvensutredning ble det konkludert med at planene ville få ubetydelige konsekvenser for biologisk mangfold. I den nye konsekvensutredningen konkluderes det med at planene gir middels positive konsekvenser for biologisk mangfold. FM mener at de positive effektene av tiltakene for noen av undertemaene til biologisk mangfold er overdrevet, og at konsekvensene for det biologiske mangfoldet er vurdert for positivt. Påpeker at det er feil i konsekvensutredningen side 64, pkt , det skal være Fuglevikbukta naturreservat, ikke Øra.

5 Naturmangfoldloven: Det må redegjøres grundigere for prinsippene i naturmangfoldlovens 8-12 enn det som fremgår av planbeskrivelsen/konsekvensutredningen. Informasjonen som trengs for å gjøre en grundigere vurdering av prinsippene finnes i plandokumentene, men selve vurderingen fremgår ikke slik den burde. Minner også om naturmangfoldloven 49 hvor det fremgår at dersom tillatelser som gis etter annet lovverk kan innvirke på verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkår. Reguleringsplan for snuplass i Fuglevikbukta (Fredrikstad): Anbefaler sterkt at grensen for naturreservatet og navnet på reservatet tegnes inn i reguleringsplankartet som en informasjon. Reguleringsplaner for innseiling til Borg, ytre del (Fredrikstad og Hvaler): Lite informasjon om terrenginngrepene som skal gjøres på hardbunnsområdene, burde vært synliggjort med profiltegninger eller liknende for å illustrere det som planlegges. Kan ikke se at reguleringsplanene har tatt stilling til hva som skal gjøres med de massene som vil oppstå ved sprenging av grunnene. Dette burde vært avklart. Reguleringsplanene for deponiområdene for masser ved Møkkalasset og Svaleskjær (Fredrikstad og Hvaler): Viktig at det settes strenge vilkår om partikkelspredning/forurensning når saken skal behandles etter forurensningsloven. Konsekvensene for biologisk mangfold er gjennomgått og vurdert på nytt. Feil i konsekvensutredningen side 64 er rettet opp. Prinsippene i naturmangfoldloven er grundigere redegjort for i konsekvensutredningen. Grensen for Fuglevikbukta naturreservat er lagt inn som illustrasjon i plankartet. Terrenginngrep på hardbunnsområdene og deponering av massene er bedre omtalt i plandokumentene. Vilkår for partikkelspredning og forurensning vil bli gitt i tillatelsen til mudring og deponering fra Miljødirektoratet Østfold fylkeskommune, Ubedring av farleden er et prioritert tiltak i både fylkets regionale transportplan og kystsoneplan. Formålet med tiltaket må i første rekke være å bedre sikkerheten og redusere faren for akutt forurensning. FK har ikke grunnlag for å vurdere om den foreslåtte løsningen for farleden er optimal, men forutsetter at planene kvalitetssikres for å oppnå best og sikrest mulig løsninger samtidig som det legges vekt på å redusere inngrepene. Positivt at bestemmelsene inneholder føringer for å sikre at arbeidet ikke medfører vesentlige ulemper for andre interesser og aktiviteter. Svært viktig at dette følges opp med aktiv overvåking og kontroll i samsvar med reguleringsbestemmelsene. Fylkeskonservatoren har ingen innvendinger til planene. Planene kan for vår del godkjennes. Kystverket tar innspillet til orientering.

6 1.12 Ytre Hvaler nasjonalparkstyre, Mange av tiltakene vil berøre Ytre Hvaler nasjonalpark. Forutsetter at tiltakene vil skje innenfor rammer som er akseptable i forhold til formålet med nasjonalparken. I forrige konsekvensutredning ble det konkludert med at planene ville få ubetydelige konsekvenser for biologisk mangfold. I den nye konsekvensutredningen konkluderes det med at planene gir middels positive konsekvenser for biologisk mangfold. Mener derfor at de positive effektene av tiltakene for noen av undertemaene til biologisk mangfold er overdrevet, og at konsekvensene for det biologiske mangfoldet er vurdert for positivt. Minner om naturmangfoldlovens 49 hvor det fremgår at dersom tillatelser som gis etter annet lovverk kan innvirke på verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkår. Reguleringsplaner for innseiling til Borg, ytre del (Fredrikstad og Hvaler): Lite informasjon om terrenginngrepene som skal gjøres på hardbunnsområdene, burde vært synliggjort med profiltegninger eller liknende for å illustrere det som planlegges. Kan ikke se at reguleringsplanene har tatt stilling til hva som skal gjøres med de massene som vil oppstå ved sprenging av grunnene. Dette burde vært avklart. Reguleringsplanene for deponiområdene for masser ved Møkkalasset og Svaleskjær (Fredrikstad og Hvaler): Viktig at det settes strenge vilkår om partikkelspredning/forurensning når saken skal behandles etter forurensningsloven. Ber om å få oversendt kommunenes vedtak i saken og eventuelt godkjente reguleringsplaner. Konsekvensene for biologisk mangfold er gjennomgått og vurdert på nytt. Prinsippene i naturmangfoldloven er grundigere redegjort for i konsekvensutredningen Grensene for Fuglevikbukta naturreservat er lagt inn som illustrasjon i plankartet. Terrenginngrep på hardbunnsområdene og deponering av massene er bedre omtalt i plandokumentene Naturvernforbundet, Har gått fra å ha en kritisk holdning til å avvise hele prosjektet. Er positiv til installering av ytterligere fyrlykter og ønsker lovpålagt losføring til og med Trestein. Prosjektet har ingen heldige miljøaspekter, men fremprovoserer mer negativ miljøbelastning og enormt skadepotensiale. Tilbakevendende forslag om bruk av bakgraver understreker manglende vilje til nytenking i bruk av metoder. Manglende detaljert undersøkelse av miljøgiftkonsentrasjon og spredning i undersøkelsesområdet indikerer at behovet for å gjøre undersøkelser og forberedelser på billigst mulig måte går foran miljøhensyn. Har ikke fulgt opp veiledere fra miljømyndighetene som betinger flere målestasjoner i det angitte tiltaksområdet. Med Panamax skip vil marginene bli enda mindre i forhold til håndtering av skip og bredden på farleden er ikke planlagt utvidet, det blir mindre plass å manøvrere på. Kystverket ser bort fra egne risikoanalyser som viser at inngrepene, som etter sigende teoretisk sett vil gi en forbedret seilingssikkerhet i de første årene vil være utliknet i Planbeskrivelsen har feil, unøyaktigheter og påstander det ikke er naturfaglig dekning for. Å gjennomføre et stranddeponi i naturreservatet i Fuglevikbukta er i strid med vernebestemmelsene og ikke avtalt med

7 Fylkesmannens miljøvernavdeling. Forutsetter at forurensede masser legges på land hos FREVAR eller i tilsvarende sikre landdeponi. Påstanden om at tildekking av forurensede masser vil hindre spredning og transport av miljøgifter i næringskjedene er tøv. Både mudringsprosessen og dumpeprosessen frigjør så mye miljøgifter inn i næringskjedene at hele prosessen i seg selv er miljøfiendtlig. Dette gjelder lenge før man kommer i gang med selve tildekkingen. Som følge av Rambøll nyere undersøkelser så er situasjonen så kompleks at det ikke er mulig å skille ut renere masser fra de mer forurensede massene. Miljøgifter som kvikksølv, enkelte steder med astronomiske konsentrasjoner, ligger gjemt i lommer som umuliggjør å skille de rene fra de giftige massene. Det betyr at forurensede masser som befinner seg i dybden må på land. Det være seg klasse 1 eller 5. I omtalen og utdrag fra konsekvensanalysen i egen delrapport er det beskrevet at det ikke vil få konsekvenser med dumping av betydelig forurensede sedimenter nord for Gåseskjær, Nordre Fugleskjær Fuglefredningsområde. Store Møkkalasset biotopvernområde. Dette er feil. Konsekvensene vil være markerte i form av nedslamming i verneområdet med miljøgifter og i strid med vernebestemmelsene for områdene. Østre Utengskjær fuglefredningsområde som også vil bli berørt av dumpingen ved Svaleskjær og Østre Møkkalasset biotopvernområde er uteglemt. Kystverket har ikke kvalitetssikret gamle delrapporter opp mot ny miljøkonsekvensrapport fra Rambøll A/S. I Veritas rapport om biologiske undersøkelser i farleier-borg Havn. Listes verneområdene uten konsekvensutredning. Dette til tross for at Veritas er klar over verdien av områdene og er orientert om at rødlistede arter så som makrellterne og hettemåke hekker i området. Har innrapportert Kystverket for planlagte tiltak under Borg Havneprosjektet til Miljødirektoratet. Vil bistå Kystverket videre med å forbedre prosjektet med Borg Havn og foreslå ytterligere tiltak som kan redusere miljøskadene ved prosjektet. Dette prosjektet har vært eller vil bli et miljøprosjekt. Skadepotensialet er vurdert i utførte konsekvensutredninger med tilleggsutredninger. Her er risiko og konsekvenser av prosjektet vurdert, og hva som må gjøres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Gjennom overvåking og kontroll skal naturmiljøet i området sikres mot uønskede effekter. Prosjektet har gått gjennom flere år. Ulike veiledere og direktiver er endret gjennom denne tiden. Prosjektet slik det står i dag imøtekommer dagens krav til veiledere og direktiver. Kystverket arbeider kontinuerlig med å vurdere, og fremskaffe best mulig teknologi for gjennomføring av prosjektet. Det er klare retningslinjer for hva som skal utredes i forbindelse med et prosjekt som dette. Utredningene er nødvendige og har avgjørende nytteverdi for Kystverket i planlegging og gjennomføringen av prosjektet. Dimensjonerende skip er ikke et fullverdig Panamax skip, men innehar dimensjonene; lengde 250 meter, dyptgående 12 meter og bredde 32 meter. Det har aldri vært snakk om å etablere et stranddeponi i Fuglevikbukta. Forurensede sedimenter skal i stranddeponi ved Øra. Tildekking av forurensede sedimenter som tiltak for å hindre spredning av forurensning en anerkjent metode, både i Norge og internasjonalt. Metoden har vært gjenstand for omfattende vitenskapelig forskning og resultatene er dokumentert i internasjonale tidsskrifter.

8 Det er utført beregninger av hvor mye miljøgifter som vil spres ved mudring og ved dumping av masser i sjødeponi. Beregningene viser at spredningen av miljøgifter under tiltak er mindre enn det som spres årlig fra sedimentene slik de ligger i dag. Ved mudring vil sjøbunnen som etterlates være renere enn før mudring, og tilsvarende vil sjøbunnen i deponiområdene bli mindre forurenset etter at tiltaket er utført enn før tiltaket. Dette betyr at gjennomføringen av tiltaket vil gi en miljøgevinst og hindre at miljøgifter spres i næringskjeden. Kystverket har utført en omfattende kartlegging for å fremskaffe detaljkunnskap om forurensningssituasjonen i sedimentene. Denne kunnskapen er lagt til grunn for utarbeiding av en detaljert graveplan for massene, for å sikre at forurensede masser ikke blandes med rene masser. Det er registrert høye kvikksølv konsentrasjoner i noen områder. Konsentrasjonsnivået tilsvarer Miljødirektoratets tilstandsklasse V. Nivået er sammenlignbart med funn i en del andre havner. Konsentrasjonene anses ikke som astronomiske da de er ca 100 ganger lavere enn konsentrasjoner registrert i eksempelvis Gunnekleivfjorden og i Ålesund havn. Det er beregnet at spredningen av miljøgifter totalt sett vil være liten, og enda mindre ved deponering enn ved mudring. Videre er det vurdert at spredningen av partikler til grunne områder ikke vil være større enn normalt for området. Gjennom overvåking og kontroll skal naturmiljøet i området sikres mot uønskede effekter. Fugl vil ikke direkte berøres av økt sedimentasjon. Høy sedimentasjon kan gi effekter på bløtbunnsfauna og ålegras, som er viktig for næringsgrunnlaget for fugl. Disse forholdene er vurdert for området som helhet og gjelder i så måte for alle områder i tiltakets nærområde. Bløtbunnsfauna og ålegras inngår i overvåkingsprogrammet for anlegget. Kystverket har invitert Naturvernforbundet til dialog og til deltakelse i referansegruppen for prosjektet Rolf E. Christiansen, I takt med den økende trafikken i elva, er det blitt stadig vanskeligere å benytte Alshus havna på forsvarlig måte. Når de store lastebåtene passerer, suges først bukta/båthavna tom for vann (vannstanden reduseres ofte med cm), og deretter strømmer vannmassene tilbake med voldsom kraft. Detter fører til at båtene i havna blir liggende å slite i fortøyningene og bryggepælene slått overende. Bølgeslag knyttet til høy fart og den stadig økende lystbåttrafikken er et problem, da disse båtene ofte kjører svært nær land på Kråkerøy-siden, spesielt ved nordlig kurs og ingen fartsregulerende eller andre tiltak er iverksatt. Alshus brygge - et kulturminne. "Mineforsvarsbrygga" ble satt opp av tilhogd, grov granittstein og godt fundamentert på fjell. Den økte skipstrafikken i løpet av de siste ti-årene, spesielt, medført at store vannmasser skyller inn og ut av strandsonen og enkelte store bunnsteiner i brygga nå er rast ut eller løsnet. Det er en reell fare for at hele brygga raser ut i elveløpet. Kystverkets lysmast ved Alshus brygge er festet til brygga. Raser brygga ut, følger lysmasta med. Slik forholdene er nå, representerer brygga og den gigantiske stålkonstruksjonen som er satt opp som feste for kun ei lita fyrlampe, en stor fare for liv og helse i en gitt situasjon. Denne stålkonstruksjonen bør snarest demonteres og erstattes av en enklere løsning, også av miljøhensyn. Fartsregulerende tiltak: I Østerelva er det i dag i praksis fri fart, og med økende nyttetrafikk i elva, er jeg redd det vil skje alvorlige ulykker om intet gjøres. Forstår at det av hensyn til manøvreringen ikke vil være mulig å innføre en eksakt fartsgrense for de store nyttefartøyene. Men ønsker fartsregulering for fritidsbåter på maksimal hastighet i ytre havneområde 8 knop, og 5 knop i det indre.maks 5 knop for fritidsbåter. Lykta på Alshus brygge fungerer som en overrett, ut fra Kystverkets systemer ser det ut til at denne tilhører Havnevesenet. Det vil bli foretatt en gjennomgang av installasjonene ved en eventuell overtakelse av installasjonene.

9 Forskriften Forskrift om fartsgrense til sjøs, Fredrikstad gjelder for fart i skjærgården i Fredrikstad Miljødirektoratet, Kan ikke se at den oppdaterte konsekvensutredningen reflekterer økningen til over 3 mill. m3 masse som skal deponeres på sjøbunnen. Ingen nye kommentarer til de fremlagte dokumentene. Skal behandle tiltaket etter forurensningslovverket før farledstiltaket kan gjennomføres. Konsekvensutredningen er oppdatert i forhold til økt m3 masse Hvaler kommune, Ønsker kontinuerlige oppdateringer fra kontroll og overvåkningsprogrammet under anleggsarbeidet, og mer informasjon om hvordan kontrollen skal utføres og om hvordan det er mulig å skille giftig slam fra renere masser. Ønsker å vite hva som skjer dersom det ikke finnes gode nok metoder for gjennomføring av arbeidet på det internasjonale markedet. Ønsker at metode blir et krav i planen. Fergeleiene ved Skipstad og Korshavn skal være operative før sprengning på skjær i området over tunnelen. Hvaler kommune vil få tilgang til kontinuerlig oppdateringer fra overvåkning av gjennomføringen av utdypingen. Dersom kommunen krever at det settes krav til metode i reguleringsplanen, stilles kommunen ansvarlig for at denne metoden er riktig metode å benytte. Utbedring av fergeleiene er en pågående sak mellom kommunen og vegvesenet.

Sluttbehandling av reguleringsplanene for farledsprosjektet Borg II

Sluttbehandling av reguleringsplanene for farledsprosjektet Borg II Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2012/257 - Borg II: Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær - Doknr 113 L12 Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

Forslag til reguleringsplan m/konsekvensutredning for Deponiområde ved Møkkalasset, Fredrikstad og Hvaler kommune Forslagstiller: Kystverket Sørøst

Forslag til reguleringsplan m/konsekvensutredning for Deponiområde ved Møkkalasset, Fredrikstad og Hvaler kommune Forslagstiller: Kystverket Sørøst Saksnr.: 2012/8876 Dokumentnr.: 113 Løpenr.: 124633/2014 Klassering: Møkkalasset Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 28.08.2014 51/14 Bystyret 11.09.2014

Detaljer

Fredrikstad kommune - revidert forslag til reguleringsplan for farled til Borg havn Røsvikrenna Innsigelse frafalles

Fredrikstad kommune - revidert forslag til reguleringsplan for farled til Borg havn Røsvikrenna Innsigelse frafalles Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Miljøvernavdelingen Deres ref.: 2012/13819 Vår ref.: 2007/4796 421.1 CHJ Vår dato: 02.07.2013 Fredrikstad kommune - revidert forslag til reguleringsplan

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15. Kunngjøring - Kystverket søker om å utdype innseilingen til Borg havn

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15. Kunngjøring - Kystverket søker om å utdype innseilingen til Borg havn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/04586-1 Saksbehandler Jørgen Amos Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 20.08.2015 99/15 Høring - Utdyping av innseilingen til Borg havn Saken er fremmet

Detaljer

Planprogram for innseilingen Borg, del II

Planprogram for innseilingen Borg, del II Planprogram for innseilingen Borg, del II Utbedring av farleden til Borg havn Vidgrunnen Flyndregrunnen Snuplass for fartøy i Fuglevikbukta Deponiområde for masser ved Møkkalasset Deponiområde for masser

Detaljer

Høringsuttalelse om mudring, sprenging og deponering i farled til Borg havn

Høringsuttalelse om mudring, sprenging og deponering i farled til Borg havn Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2015/1676 - Høring av søknad fra Kystverket om tillatelse til utdyping av innseilingen til Borg havn - Doknr 4 P12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Utengen hytteforening Hvaler 09/09 2015. Høringsuttalelse 2013/2348

Utengen hytteforening Hvaler 09/09 2015. Høringsuttalelse 2013/2348 Miljødirektoratet Pb 5672 Sluppen 7485 Trondheim Naboer, Fastboende Nordre Kirkøy, Oslo Brannvesen Feriehjem, Utengen Utengen hytteforening Hvaler 09/09 2015 Høringsuttalelse 2013/2348 Kystverket søker

Detaljer

Moss og Rygge kommuner - innspill til varslet oppstart av planarbeid for farleden i innseilingen til Moss og uttalelse til planprogram

Moss og Rygge kommuner - innspill til varslet oppstart av planarbeid for farleden i innseilingen til Moss og uttalelse til planprogram Kystverket Sørøst post@kystverket.no Miljøvernavdelingen Deres ref.: 2015/1660-14 Vår ref.: 2016/8044 421.4 CHJ Vår dato: 10.02.2017 Moss og Rygge kommuner - innspill til varslet oppstart av planarbeid

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Miljøvernavdelingen Tillatelse til Christiania Roklubb til å mudre i Bogstadvannet, Oslo og Bærum kommuner Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune Deres ref.: Vår dato: 12.09.2014 Svein Gunnar Vallestad Vår ref.: 2012/11597 Arkivnr.: 461.5 Kystverket Vest Postboks 1502 6025 Ålesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Innseiling til Borg havn

Innseiling til Borg havn Innseiling til Borg havn Hvordan bestemme arbeidsomfang? Eivind Edvardsen, prosjektleder Miljøringens temamøte 27. oktober 2015 Innhold Tiltaket - orientering Prøveomfang - hva sier Miljødirektoratets

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300 innseiling Bodø havn.

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300 innseiling Bodø havn. Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 26.03.2013 11888/2013 2012/8166 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300

Detaljer

Oversendelse av endret tillatelse til mudring i indre Oslofjord - "Innseiling Oslo"

Oversendelse av endret tillatelse til mudring i indre Oslofjord - Innseiling Oslo Miljøvernavdelingen Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Oversendelse av endret tillatelse til mudring i indre Oslofjord - "Innseiling Oslo"

Oversendelse av endret tillatelse til mudring i indre Oslofjord - Innseiling Oslo Miljøvernavdelingen Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

RØSVIKRENNA BORG HAVN

RØSVIKRENNA BORG HAVN RØSVIKRENNA BORG HAVN KONSEKVENSER AV PLANLAGTE TILTAK FOR VANNFOREKOMSTEN -VURDERINGER I FORHOLD TIL FORUTSETNINGENE I VANNFORSKRIFTEN AUD HELLAND MILJØRINGEN 21.03.2013 INNHOLD Bakgrunn og målsetting

Detaljer

Besvarelse til Frogn kommune

Besvarelse til Frogn kommune Besvarelse til Frogn kommune Spørsmål A. Miljørettet Helsevern ber om dokumentasjon på følgende forhold, jf. Norconsults rapport "Vurdering av tiltak for utbedring av farleden i Frogn kommune": 1. Hvorvidt

Detaljer

Vedlegg 1: sprogram Vedlegg 1: sprogram Fastsatt av Statens Forurensningstilsyn 28.08.2000 OPPSUMMERINGSNOTAT SFT har primært vurdert utredningsbehov knyttet til det planlagte tiltaket, samt innkomne kommentarer

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Plan- og Teknikkutvalget 002/15 Plan- og Teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato Plan- og Teknikkutvalget 002/15 Plan- og Teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 06.10.2015 Vår ref: 11/792-44 - 15/26869 Arkivkode: FA - L12 Saksbeh.: Blikset, Daniel Saksnummer Utvalg Møtedato Plan- og Teknikkutvalget 002/15 Plan- og

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

BODØ KOMMUNE REGULERINGSPLAN INNSEGLING BODØ HAVN. Planbeskrivelse

BODØ KOMMUNE REGULERINGSPLAN INNSEGLING BODØ HAVN. Planbeskrivelse BODØ KOMMUNE REGULERINGSPLAN INNSEGLING BODØ HAVN Planbeskrivelse Revidert 11.02.2013. 1 Sammendrag For å gi tilfredsstillende farledsgeometri og dybde, er det forutsatt å utdype leden på to mindre områder

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING. Detaljregulering for innseiling Borg ytre del, Hvaler kommune

KONSEKVENSUTREDNING. Detaljregulering for innseiling Borg ytre del, Hvaler kommune KONSEKVENSUTREDNING INNSEILING TIL BORG, DEL II for følgende reguleringsplaner: Detaljregulering for snuplass og farled i Fuglevikbukta, Fredrikstad kommune - planid 01061063 Detaljregulering for innseiling

Detaljer

Nesodden kommune. Innkalling til møte. Utvalg: Plan- og Teknikkutvalget Møtedato: Møtetid: Kl 17:15 Møtested: Tangenten

Nesodden kommune. Innkalling til møte. Utvalg: Plan- og Teknikkutvalget Møtedato: Møtetid: Kl 17:15 Møtested: Tangenten Nesodden kommune Innkalling til møte Utvalg: Plan- og Teknikkutvalget Møtedato: 27.10.2015 Møtetid: Kl 17:15 Møtested: Tangenten Ved forfall må medlemmene selv innkalle vararepresentant. Melding om forfall

Detaljer

Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr

Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr NOTAT Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr Klifs mudrings- og dumpetillatelse vil inneholde krav til utslipp fra anlegget. Det blir utarbeidet et kontroll- og overvåkingsprogram slik at det kan dokumenteres

Detaljer

Transport av 3 muddermasser I prinsippet er det to reelle transportmetoder for muddermasser fra Oslo havn til sluttdisponering, dypvannsdeponi ved : Transport i rørledning Sjøtransport med lastefartøy

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA 1. GANGSBEHANDLING - PLAN 353 - BAKARVÅGEN MARINA Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Ole Kristian Dalehaug Arkivsaknr.: 2013/4659-5 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

Unntak fra verneforskriften for Mølen fuglefredningsområde for tillatelse til sprenging og flytting av steinene fra Kløvsteinbåen i Larvik

Unntak fra verneforskriften for Mølen fuglefredningsområde for tillatelse til sprenging og flytting av steinene fra Kløvsteinbåen i Larvik Kystverket Sørøst Postboks 1502 6025 Ålesund Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2015/6857 12.12.2016 33 37 11 90 Arkivnr: 432.4 Unntak fra verneforskriften

Detaljer

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte?

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte? ISSN 1893-1170 (online edition) ISSN 1893-1057 (printed edition) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A.

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A. Forslag til planprogram for sjøarealet i reguleringsplan for Bergsneset, del A og for overbygget tørrdokk med innseiling innenfor reguleringsplan for Bergsneset, del B1. 1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og dumping i sjø i Larvik kommune for. Kystverket Nordland Distriktskontoret (Senter for utbygging)

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og dumping i sjø i Larvik kommune for. Kystverket Nordland Distriktskontoret (Senter for utbygging) Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og dumping i sjø i Larvik kommune for Kystverket Nordland Distriktskontoret (Senter for utbygging) Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Planbeskrivelse 488-3 TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Arkivsak: 15/2772 Arkivkode: PLANR 488-3 Sakstittel: PLAN 488-3 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING - UTVIDELSE AV KAIAREAL MOT

Detaljer

2013/2348 - Uttalelse til søknad fra Kystverket om tillatelse til utdyping av innseilingen til Borg havn

2013/2348 - Uttalelse til søknad fra Kystverket om tillatelse til utdyping av innseilingen til Borg havn Til Miljødirektoratet post@miljodir.no 10. september 2015 2013/2348 - Uttalelse til søknad fra Kystverket om tillatelse til utdyping av innseilingen til Borg havn Høringssvar fra Naturvernforbundet i Østfold

Detaljer

Spørsmål og svar om gruvedrift i Nussir og Ulveryggen med sjødeponi i Repparfjorden

Spørsmål og svar om gruvedrift i Nussir og Ulveryggen med sjødeponi i Repparfjorden Spørsmål og svar om gruvedrift i Nussir og Ulveryggen med sjødeponi i Repparfjorden Publisert under: Regjeringen Solberg Utgiver: Klima- og miljødepartementet Nyhet Dato: 19.12.2016 Regjeringen ønsker

Detaljer

Opplysninger om kontrollen Kontrolldato og oppfølgende befaring Virksomhetens

Opplysninger om kontrollen Kontrolldato og oppfølgende befaring Virksomhetens Miljøvernavdelingen Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Melding om politisk vedtak - Utvidelse av farled

Detaljer

Tilbakemelding til Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende prosjekt Innseiling Oslo.

Tilbakemelding til Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende prosjekt Innseiling Oslo. Tilbakemelding til Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende prosjekt Innseiling Oslo. 1) Kommunale planer: Forholdet mellom tiltakene i prosjektet og kommunale planer er avklart med de respektive kommunene.

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276

Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276 Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276 I forbindelse med godkjent reguleringsplan (vedtatt 27.02.2016) for utvidelse

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. INNSEILING TIL BORG, DEL II for følgende reguleringsplaner:

PLANBESKRIVELSE. INNSEILING TIL BORG, DEL II for følgende reguleringsplaner: PLANBESKRIVELSE INNSEILING TIL BORG, DEL II for følgende reguleringsplaner: Detaljregulering for snuplass og farled i Fuglevikbukta, Fredrikstad kommune planid 01061063 Detaljregulering for Innseiling

Detaljer

Foto: Nils Kaltenborn. Prosjektet Stamsund fiskerihavn

Foto: Nils Kaltenborn. Prosjektet Stamsund fiskerihavn Foto: Nils Kaltenborn Prosjektet Stamsund fiskerihavn Før utbygging Etter utbygging OM PROSJEKTET Prosjektet Stamsund fiskerihavn omfatter fem hovedelementer. Kystverket har bygget ny innseiling, molo,

Detaljer

Gjennomgang innspill planoppstart ARRAN Lulesamisk senter

Gjennomgang innspill planoppstart ARRAN Lulesamisk senter Gjennomgang innspill planoppstart ARRAN Lulesamisk senter Dato/fra Innspill Kommentar 22.11.2016 Anny Nilsen Som eier av gnr/bnr 60/351, ønsker å kjøpe området mellom egen tomt og foreslått regulert område

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ Skjemaet skal benyttes

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lebesby kommune Strandv. 152/154 9790 Kjøllefjord Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2014/4115 28.11.2014 Ark

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BÅTSFJORD HAVN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BÅTSFJORD HAVN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BÅTSFJORD HAVN Dato: 25.02.2014 Dato for siste revisjon: 16.05.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: K.sak 18/14 møte 18.06.2014

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram Utbedring av farleden til Borg havn Vidgrunnen Flyndregrunnen Snuplass for fartøy i Fuglevikbukta Alternative dumpeplasser for rene mudringsmasser ved Møkkalasset og ved Svaleskjær

Detaljer

Risøy, Haugesund kommune - Tredje endring av tillatelse til arbeider i sjø

Risøy, Haugesund kommune - Tredje endring av tillatelse til arbeider i sjø Deres ref.: Vår dato: 01.03.2016 Vår ref.: 2016/2288 Arkivnr.: 461.5 Aibel AS Postboks 2118 5504 Haugesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse etter forurensningsloven til Kystverket til å fjerne masser i sjø i indre Oslofjord

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen. Tillatelse etter forurensningsloven til Kystverket til å fjerne masser i sjø i indre Oslofjord Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Kystverket til å fjerne masser i sjø i indre Oslofjord Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

FORPROSJEKT. Innseiling Ålesund, Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal

FORPROSJEKT. Innseiling Ålesund, Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal FORPROSJEKT Innseiling Ålesund, Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal April 2014 Innhold 1 PROSJEKTIDENTIFIKASJON, SAMMENDRAG... 3 2 PLAN- OG INFLUENSOMRÅDE... 4 2.1 OMFANG OG BEGRENSNINGER...

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Thømt FA - L12 15/59

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Thømt FA - L12 15/59 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Thømt FA - L12 15/59 Detaljreguleringsplan massedeponi på Vamnes 2. gangsbehandling Saksnr Utvalg Type Dato 15/059 Hovedutvalg for plan,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BÅTSFJORD HAVN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BÅTSFJORD HAVN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BÅTSFJORD HAVN Dato: 25.02.2014 Dato for siste revisjon: * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: * I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Mudrings- og deponeringsoperasjonene i prosjektet Innseiling til Borg havn

Mudrings- og deponeringsoperasjonene i prosjektet Innseiling til Borg havn Notat Mudrings- og deponeringsoperasjonene i prosjektet Innseiling til Borg havn 1. Introduksjon Det skal mudres ca 2,35 millioner m 3 for å gjøre innseilingen til Borg havn, i Østerelva ved Glommas munning,

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING

RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING Dato: 14.11.11 Saksnr: 2011/4392 Kommune: Lenvik, Troms Sted: Olderhamna, Finnsnes Sjøkart nr.: 83 Type sak: Søknad fra Kystverket angående

Detaljer

Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking av forurenset sjøbunn

Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking av forurenset sjøbunn Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 26.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4417 Saksbehandler: Henriette Givskud Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking

Detaljer

Merknadshefte. Detaljreguleringsplan: Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn-Røyrnesbukta, Torsken kommune

Merknadshefte. Detaljreguleringsplan: Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn-Røyrnesbukta, Torsken kommune Region nord Vegavdeling Troms Plan og forvaltning 30. november 2015 Merknadshefte Detaljreguleringsplan: Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn-Røyrnesbukta, Torsken kommune Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Høringen...

Detaljer

Søknad om tillatelse til mudring og dumping Napp havn supplerende opplysninger

Søknad om tillatelse til mudring og dumping Napp havn supplerende opplysninger NORDLAND Fylkesmannen i Nordland Miljøvernavdelingen Ved Solveig Margrethe Bergseng Lakså Deres ref Vår ref 2014/1522 Arkiv nr Saksbehandler Victoria Windstad Dato 18.03.15 Søknad om tillatelse til mudring

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Forvaltningsplan for marine verdier i Ytre Hvaler nasjonalpark. Resultat av arbeidsmøtet april 2009

Forvaltningsplan for marine verdier i Ytre Hvaler nasjonalpark. Resultat av arbeidsmøtet april 2009 Forvaltningsplan for marine verdier i Ytre Hvaler nasjonalpark Resultat av arbeidsmøtet april 2009 Resultat 1) Fastsette naturkvaliteter/ økosystemer som skal bevares 2) Definere bevaringsmål 3) Identifisere

Detaljer

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke Nordland Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref: 2013/3253 Vår ref: 2013/1405-5 Arkiv nr: Saksbehandler: Ole Marius Rostad Jensen Dato: 30.05.2013 Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

Kommentar: Dette er forsøkt imøtekommet ved å samle seg mest mulig om et felles flytebryggeanlegg i den sørlige delen av bukta.

Kommentar: Dette er forsøkt imøtekommet ved å samle seg mest mulig om et felles flytebryggeanlegg i den sørlige delen av bukta. 6311 (C LYNGDALKOMMUNE v/ plansjef Stein Erik Watne Postboks 353 4577 LYNGDAL Flekkefjord, 19.04.2014 Reguleringsplan for Svennevikbukta innkomne merknader Viser til e-post fra deg med innkomne merknader.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle generelt Opprettholde forsvarlig beredskap mot akutt forurensning Foto:

Detaljer

Høringsuttalelse til søknad fra Kystverket om tillatelse til utdyping av innseilingen til Borg havn

Høringsuttalelse til søknad fra Kystverket om tillatelse til utdyping av innseilingen til Borg havn Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM SAKSBEHANDLER: MONIKA OLSEN ARKIVKODE: 2012/5972-432.3 DATO: 10.09.2015 DERES REF.: 2013/2348 E. Høygaard Høringsuttalelse til søknad fra Kystverket

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning

Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning Guttorm N. Christensen NUSSIR og Ulveryggen kobberforekomst, Kvalsund kommune, Finnmark Feltet oppdaget på 1970-tallet og er en av

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: 17.07.2015 Vår dato: 24.09.2015 Tlf.:

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om tillatelse til mudring, sprengning, tildekking og dumping - Harstad fiskerihavn - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om tillatelse til mudring, sprengning, tildekking og dumping - Harstad fiskerihavn - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Kystverkets utbyggingsavdeling Postboks 1502 6025 Ålesund Deres ref: Vår ref: 2011/5304-9 Arkiv nr: Saksbehandler: Jan Morten Hansen Dato: 26.10.2011 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. 1 Beskrivelse av forholdene på lokalitetene Det er planlagt å utføre pele- og spuntarbeider i sjø i Bispevika ved Bispekaia. Tiltaksområdet

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg

Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon. Forsvarsbygg Tillatelse til utfylling ved Skværvika, Haakonsvern orlogsstasjon for Forsvarsbygg Fylkesmannen gir Forsvarsbygg tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jfr. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 372 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 372 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gaute Thorsnes Arkiv: PLAID 372 Arkivsaksnr.: 15/8494-7 Dato: 15.02.16 13/602 MFL. - HOLMEN - OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING - OFFENTLIG ETTERSYN AV

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Reidar Andre Olsen KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Reidar Andre Olsen KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5587-4 Arkiv: PLNID 20110012 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR BOSSEKOP BRYGGE Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Tillatelse til gruvedrift etter forurensningsloven. Kari Kjønigsen

Tillatelse til gruvedrift etter forurensningsloven. Kari Kjønigsen Tillatelse til gruvedrift etter forurensningsloven Kari Kjønigsen Bergindustrien - miljøutfordringer Felles Naturinngrep sår i landskap Forurensning støv, avrenning, støy Ulike utfordringer på avfallssiden

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Tillatelsen

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016

Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn. Dialogmøte: 9. februar 2016 Risikovurdering og tiltaksplan for Horten Indre havn Dialogmøte: 9. februar 2016 Natur, kultur og tradisjon Risikovurdering Gjennomført i henhold til Miljødirektoratets retningslinjer TA 2802/2011: Veileder

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Ærede fru sysselmann!

Ærede fru sysselmann! DEN RUSSISKE FØDERASJONS ENERGIMINISTERIUM DET FØDERALE STATLIGE UNITÆRE SELSKAP DEN STATLIGE TRUST ARKTIKUGOL GRUVEBYEN BARENTSBURG 9178, Svalbard (Spitsbergen), Norge Tlf. +7 495 956 33 13 faks: +7 495

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Kirkekilen småbåthavn - detaljregulering - vedtaksbehandling

Kirkekilen småbåthavn - detaljregulering - vedtaksbehandling Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 07.11.2016 076/16 Bystyret 16.11.2016 138/16 Arkivnr: K2 - L12, GBR - 96/2, PlanID - 2015000367 Arkivsaksnr.: 15/367-34 Saksbehandler: Esben Gundersen

Detaljer

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljøseminar i regi av Forsvarsbygg Skifte Eiendom Oslo, 23. mai 2012 Rolf E. Andersen Golder Associates AS Bakgrunn

Detaljer

YTRE MILJØPLAN. Båtsfjord fiskerihavn Båtsfjord kommune Finnmark fylke. Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av. Godkjent av. Frøydis R.

YTRE MILJØPLAN. Båtsfjord fiskerihavn Båtsfjord kommune Finnmark fylke. Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av. Godkjent av. Frøydis R. YTRE MILJØPLAN Båtsfjord fiskerihavn Båtsfjord kommune Finnmark fylke BYGGHERRE: ENTPREPRENØR: Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av Håkon 1 Asbjørn Dehlin Arctander Godkjent av Frøydis R. Stensvik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Vannavalen Karlsøy kommune i Troms

Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Vannavalen Karlsøy kommune i Troms NORDLAND Fylkesmannen i Troms Deres ref Vår ref 2015/784 Arkiv nr Saksbehandler Magnus Rørvik Dato 05.01.2016 Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Vannavalen Karlsøy kommune i Troms Kystverket

Detaljer