1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 2014"

Transkript

1 1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN Losene ved Fredrikstad losstasjon, Det må utdypes dypere på de grunnene som ligger ytterst i farleden, dvs Duken, Kjørnergrunnen og Nordre Kvernskjær. Hovedleden må legges vest av Belgen for å få en rettest mullig trase og dermed slippe å få kursforandringene rundt østsiden av Belgen og vestsiden av Kalkegrunnen, hvor det ikke er forslag om utdyping. Skipene får der mye sidestrøm, noe som gjør seilasen meget vanskelig under nedsatt sikt. Det er i Løperen mye strøm, vind og ofte nedsatt sikt. Mudring, fjerning av grunner: Dybdene det skal mudres til må kvalitetssikres. Forslag på å mudre til maksimalt 15 meter på Duken for så å seile med skip med dypgående 12,5 meter er meget risikabelt. Det er både sjø, svell og kursforandringer i dette området og en grunnstøting kan ikke unngås med en så liten margin under skipet. Kyrre er ikke i leden og derfor ikke nødvendig å fjerne. Tjeldholmsgrunnen her er det tilstrekkelig å fjerne 10 meter nord og øst av grunnen. Fugleskjærgrunnen denne burde kun merkes i sydkant med HIN og mudres mot eksisterende lykt i nordkant. Nordre Fugleskjærgrunnen ikke nødvendig å mudre. Belgen 11 meter ikke nødvendig å mudre. Grøtholmflaket ikke nødvendig å mudre. Belgebåen ønsker å fjerne grunne. Risholmsgrunnen ny HIB på østkant og noe mudring om nødvendig. Belgen Ny HIB på sydvest og noe mudring om nødvendig mot denne. Ny foreslått østre led er ikke egnet for seilas med større skip i nedsatt sikt ettersom den er lagt i en lang bue. Disse endringene vil føre til mindre mudring enn planlagt og mye mindre inngrep i naturen i forbindelse med ny merking. Faren for forurensning reduseres da det er mindre masse som mudres. Kostnaden går ned. Samtidig får vi en sikrere led med minimalt med kursforandringer som er tilrettelagt både for loser og navigatører med farledsbevis. Dybdene det skal utdypes til er kvalitetssikret og det blir utdypet til tilstrekkelig dybde i forhold til sjø, svell og kursforandringer ved Duken, Kjørnergrunnen og Kvernskjærgrunnen ( Nordre Kvernskjærgrunnen ). Reguleringsbestemmelsene er justert i forhold til dette. Regionens nautikere har vært involvert i prosjektet og losene har fra et tidlig tidspunkt vært med i prosessen. Ser i ettertid at losene med fordel kunne vært mer involvert i senere tid. Trase valg øst av Belgen ble fastsatt av referansegruppen, der losene i Fredrikstad er representert. Kyrre er tatt ut som utdypingsområde. Alle grunnene og trasevalg blir vurdert i forhold til hva som skal utdypes eventuelt kan utelates.

2 1.2 Statens vegvesen, Statens vegvesen interesser synes ivaretatt i utrednings- og planarbeid. Ingen ytterligere kommentarer og planene kan godkjennes. tas til orientering. 1.3 Fredrikstad Hytteforening, Ingen andre kommentarer til planene enn de kommentarene som er gitt i tidligere høringer. Ønsker muddermasser henlagt og behandlet på Frevar, Fredrikstad alt sendt til deponi ved Holmestrand. Å deponere så store mengder med masse på land vil være svært tidkrevende og kostbart. Sedimenter tatt på land inneholder mye vann, som må fjernes i avvanningsanlegg. Et slikt anlegg krever store landareal og vil ha utfordringer med lukt. Massene består av leire og silt og er lite egnet til annen bruk uten tilleggsstabilisering, noe som er både kostbart og krever stor ressursbruk. I tillegg krever ilandføring av rene masser betydelig energibruk og gi store CO 2 - utslipp. Forurensede masser i tilstandsklasse IV og V skal deponeres på land. 1.4 Kronos Titan AS, Gjør oppmerksom på at det går flere rør ut under bunnen av Glomma fra bedriftsområdet og mot Kaldera. Dybde i området er ca 12 meter og rørene er nedgravd til ca 14 meter. Disse rørene må legges inn i forbindelse med planlegging og gjennomføring av mudring. Rørene er i kontinuerlig bruk for avløp fra fabrikken og et SO2 renseanlegg og eventuell omlegging må planlegges nøye. Det tas hensyn til rørene i den videre planleggingen. 1.5 Arne Fuglevig, Ingen innsigelser til utvidelse av snuplassen i Fuglevikbukta. Synes ikke rettighetene ble godt nok besvart i forhold til utglidning som kan ta med seg store områder inne på land, deriblant jorder. Lurer på hvem som har det økonomiske erstatningsansvaret og ansvar for opprydning dersom utglidning skjer i framtiden på grunn av de store masseuttak som skal skje. Har fått lite informasjon som grensenabo og grunneier. Håper på et bedre samarbeid heretter. Det er beklagelig at det ikke tidligere er gitt tilstrekkelig informasjon om prosjektet, noe vi har forsøkt å bidra til å forbedre ved hjelp av folkemøtet. Vi vil i den videre prosessen gå ut med informasjon jevnlig etter som vi har noe å informere om, også i form av nytt folkemøte like før anleggsstart. Kystverket vil som en del av planleggingsprosessen foreta nødvendige geotekniske undersøkelser og beregninger for å kunne planlegge eventuelle tiltak som er nødvendig for å sikre at utglidning ikke skjer. Det økonomiske ansvaret for eventuell utglidning er regulert av gjeldende lovverk bl.a. om erstatningsrett. Også ansvarsforsikringer for involverte aktører kommer inn her. Det er derfor ikke mulig å avklare eventuelle ansvarsforhold mer konkret før tiltaket iverksettes, men Kystverket vil gjøre det vi kan for å unngå at utglidning skjer.

3 Roar Johansen i Borg Havn vil ta kontakt angående grunnerverv. Rambøll vil ta kontakt før geotekniske undersøkelser iverksettes. Kystverket ser frem til et godt samarbeid med deg og de andre berørte grunneierne. 1.6 Havforskningsinstituttet, Er kjent med det store arbeidet over flere år, og har kommet med faglige vurderinger underveis i prosessen. Har sett på marinøkologiske- og biologiske sider ved utredningen, inkludert sammenstillingen av avbøtende tiltak. Tiltaket er omfattende og godt utredet, og den planlagte gjennomføringen vurderes forsvarlig i forhold til å holde negative ringvirkninger på marine naturverdier så små som mulig og på akseptable nivå. Forslagene til avbøtende tiltak er fornuftige. Innspillet tas til orientering. 1.7 Møllerodden velforening, Er spesielt opptatt av utvidelsen av snuplassen i Fuglevikbukta. Vil spesielt fokusere på faren for utglidning av masser i skråningen, som nødvendigvis vil måtte bli brattere, innover i Fuglevikbukta. Ønsker videre å få klarlagt i hvilken grad større båter vil virvle opp mer bunnmasser når de snur. Det er også en generell bekymring for at en utbedret seilingsled vil føre til økt båttrafikk og aktivitet på havna. Som del av den videre planleggingsprosessen foretar Kystverket nødvendige geotekniske undersøkelser og beregninger for å kunne planlegge eventuelle tiltak som er nødvendig for å sikre at utglidning av masser fra Fuglevikbukta ikke skjer. En utbedret seilingsled vil kunne generere økt båttrafikk og aktivitet på havna. Ved økt aktivitet kan det også forventes økt oppvirvling av sedimenter, men det er ingen grunn til å anta større endringer i erosjon som følge av anløp av større båter. Ved anløp av båter som følger dagens dimensjoner vil oppvirvling kunne bli mindre som følge av økt avstand mellom propell og bunn. 1.8 Kalleraodden velforening, Konsekvenser for befolkningen langs Glomma Finner ingen utredninger om virkningen for befolkningen som bor langs Glomma. 2. Støy og forurensning Beboerne på Kalleraodden, Møllerodden og Alshus er i dag i sone db støybelastning iflg kommunens støykart. Det må derfor gjøres en utredning om hvordan dette vil innvirke på støy og forurensning for beboerne. Det forutsettes jo at trafikken og etableringene på Borg havn som følge av tiltaket vil øke. 3. Sikkerhet De nærmeste boligene på Kalleraodden ligger ca 150 meter fra skipsleia. Det bør være en minimum sikkerhetsavstand fra båttrafikk til bebyggelse. I papirene er det sagt at bruk av slepebåter skal reduseres. Dette er i dag en sikkerhet for beboerne da de vet at det er kontroll på båtene. Lurer på hvem

4 som skal vurdere sikkerheten når Panamax båter skal passere husene med 150 meter. Hvis båtene mister styringen stopper den ikke i 10 meter plen i forkant av husene. 4. Samfunnsnytte (kost/nytte) I forhold til samfunnsøkonomisk nytte er det ikke tilstrekkelig å se på kostnadene rundt mudring og arbeid med farleden, må også ta hensyn til nødvendige infrastrukturutbedringer på vei og bane. 5. Ras i forbindelse med mudring utenfor Kalleraodden Bekymret for at økt bredde og dybde vil føre til at masser under brygga på Kalleraodden sklir ut. Det er ikke gjort noen utredninger spesifikt på beboere langs Glomma, men det er sett på miljø og friluftsliv, da det er disse temaene som er tatt inn i planprogrammet. Når det gjelder støy er dette vurdert til å være lite i gjennomføringsfasen, en eventuell økt trafikk på Borg havn er ikke støyberegnet i prosjektet ettersom industrien og aktiviteten på land i havna er regulert i reguleringsplaner for havna. Området vil fortsette å ligge i sone utsatt for støy. Noe støy vil kunne oppleves ved sprenging av fjell (sprenging og alarmer). All sprenging vil bli informert om på forhånd. De største båtene vil fremdeles ha losplikt og behov for slepebåt. Kystverket vil som en del av planleggingsprosessen foreta nødvendige geotekniske undersøkelser og beregninger for å kunne planlegge eventuelle tiltak som er nødvendig for å sikre at utglidning av masser fra Kalleraodden ikke skjer. 1.9 Fredrikstad kommune, Fredrikstad kommune har på det nåværende tidspunkt ingen spesielle merknader til reguleringsplanene. Det forutsettes at planforslagene blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. Innspillet tas til orientering Fylkesmannen i Østfold Mudrings- og dumpingsmetodikk og grenseverdier for spredning av miljøgifter og sedimenter gis uttalelse til når søknad etter forurensningsloven sendes på høring fra Miljødirektoratet. Planbeskrivelse og konsekvensutredning har bedre lesbarhet og struktur sammenliknet med tidligere. Kunne med fordel være laget en oversikt over hvilke undersøkelser som er utført siden forrige offentlige ettersyn. Finner ikke hvor tidligere uttalelser er referert og kommentert. I forrige konsekvensutredning ble det konkludert med at planene ville få ubetydelige konsekvenser for biologisk mangfold. I den nye konsekvensutredningen konkluderes det med at planene gir middels positive konsekvenser for biologisk mangfold. FM mener at de positive effektene av tiltakene for noen av undertemaene til biologisk mangfold er overdrevet, og at konsekvensene for det biologiske mangfoldet er vurdert for positivt. Påpeker at det er feil i konsekvensutredningen side 64, pkt , det skal være Fuglevikbukta naturreservat, ikke Øra.

5 Naturmangfoldloven: Det må redegjøres grundigere for prinsippene i naturmangfoldlovens 8-12 enn det som fremgår av planbeskrivelsen/konsekvensutredningen. Informasjonen som trengs for å gjøre en grundigere vurdering av prinsippene finnes i plandokumentene, men selve vurderingen fremgår ikke slik den burde. Minner også om naturmangfoldloven 49 hvor det fremgår at dersom tillatelser som gis etter annet lovverk kan innvirke på verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkår. Reguleringsplan for snuplass i Fuglevikbukta (Fredrikstad): Anbefaler sterkt at grensen for naturreservatet og navnet på reservatet tegnes inn i reguleringsplankartet som en informasjon. Reguleringsplaner for innseiling til Borg, ytre del (Fredrikstad og Hvaler): Lite informasjon om terrenginngrepene som skal gjøres på hardbunnsområdene, burde vært synliggjort med profiltegninger eller liknende for å illustrere det som planlegges. Kan ikke se at reguleringsplanene har tatt stilling til hva som skal gjøres med de massene som vil oppstå ved sprenging av grunnene. Dette burde vært avklart. Reguleringsplanene for deponiområdene for masser ved Møkkalasset og Svaleskjær (Fredrikstad og Hvaler): Viktig at det settes strenge vilkår om partikkelspredning/forurensning når saken skal behandles etter forurensningsloven. Konsekvensene for biologisk mangfold er gjennomgått og vurdert på nytt. Feil i konsekvensutredningen side 64 er rettet opp. Prinsippene i naturmangfoldloven er grundigere redegjort for i konsekvensutredningen. Grensen for Fuglevikbukta naturreservat er lagt inn som illustrasjon i plankartet. Terrenginngrep på hardbunnsområdene og deponering av massene er bedre omtalt i plandokumentene. Vilkår for partikkelspredning og forurensning vil bli gitt i tillatelsen til mudring og deponering fra Miljødirektoratet Østfold fylkeskommune, Ubedring av farleden er et prioritert tiltak i både fylkets regionale transportplan og kystsoneplan. Formålet med tiltaket må i første rekke være å bedre sikkerheten og redusere faren for akutt forurensning. FK har ikke grunnlag for å vurdere om den foreslåtte løsningen for farleden er optimal, men forutsetter at planene kvalitetssikres for å oppnå best og sikrest mulig løsninger samtidig som det legges vekt på å redusere inngrepene. Positivt at bestemmelsene inneholder føringer for å sikre at arbeidet ikke medfører vesentlige ulemper for andre interesser og aktiviteter. Svært viktig at dette følges opp med aktiv overvåking og kontroll i samsvar med reguleringsbestemmelsene. Fylkeskonservatoren har ingen innvendinger til planene. Planene kan for vår del godkjennes. Kystverket tar innspillet til orientering.

6 1.12 Ytre Hvaler nasjonalparkstyre, Mange av tiltakene vil berøre Ytre Hvaler nasjonalpark. Forutsetter at tiltakene vil skje innenfor rammer som er akseptable i forhold til formålet med nasjonalparken. I forrige konsekvensutredning ble det konkludert med at planene ville få ubetydelige konsekvenser for biologisk mangfold. I den nye konsekvensutredningen konkluderes det med at planene gir middels positive konsekvenser for biologisk mangfold. Mener derfor at de positive effektene av tiltakene for noen av undertemaene til biologisk mangfold er overdrevet, og at konsekvensene for det biologiske mangfoldet er vurdert for positivt. Minner om naturmangfoldlovens 49 hvor det fremgår at dersom tillatelser som gis etter annet lovverk kan innvirke på verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkår. Reguleringsplaner for innseiling til Borg, ytre del (Fredrikstad og Hvaler): Lite informasjon om terrenginngrepene som skal gjøres på hardbunnsområdene, burde vært synliggjort med profiltegninger eller liknende for å illustrere det som planlegges. Kan ikke se at reguleringsplanene har tatt stilling til hva som skal gjøres med de massene som vil oppstå ved sprenging av grunnene. Dette burde vært avklart. Reguleringsplanene for deponiområdene for masser ved Møkkalasset og Svaleskjær (Fredrikstad og Hvaler): Viktig at det settes strenge vilkår om partikkelspredning/forurensning når saken skal behandles etter forurensningsloven. Ber om å få oversendt kommunenes vedtak i saken og eventuelt godkjente reguleringsplaner. Konsekvensene for biologisk mangfold er gjennomgått og vurdert på nytt. Prinsippene i naturmangfoldloven er grundigere redegjort for i konsekvensutredningen Grensene for Fuglevikbukta naturreservat er lagt inn som illustrasjon i plankartet. Terrenginngrep på hardbunnsområdene og deponering av massene er bedre omtalt i plandokumentene Naturvernforbundet, Har gått fra å ha en kritisk holdning til å avvise hele prosjektet. Er positiv til installering av ytterligere fyrlykter og ønsker lovpålagt losføring til og med Trestein. Prosjektet har ingen heldige miljøaspekter, men fremprovoserer mer negativ miljøbelastning og enormt skadepotensiale. Tilbakevendende forslag om bruk av bakgraver understreker manglende vilje til nytenking i bruk av metoder. Manglende detaljert undersøkelse av miljøgiftkonsentrasjon og spredning i undersøkelsesområdet indikerer at behovet for å gjøre undersøkelser og forberedelser på billigst mulig måte går foran miljøhensyn. Har ikke fulgt opp veiledere fra miljømyndighetene som betinger flere målestasjoner i det angitte tiltaksområdet. Med Panamax skip vil marginene bli enda mindre i forhold til håndtering av skip og bredden på farleden er ikke planlagt utvidet, det blir mindre plass å manøvrere på. Kystverket ser bort fra egne risikoanalyser som viser at inngrepene, som etter sigende teoretisk sett vil gi en forbedret seilingssikkerhet i de første årene vil være utliknet i Planbeskrivelsen har feil, unøyaktigheter og påstander det ikke er naturfaglig dekning for. Å gjennomføre et stranddeponi i naturreservatet i Fuglevikbukta er i strid med vernebestemmelsene og ikke avtalt med

7 Fylkesmannens miljøvernavdeling. Forutsetter at forurensede masser legges på land hos FREVAR eller i tilsvarende sikre landdeponi. Påstanden om at tildekking av forurensede masser vil hindre spredning og transport av miljøgifter i næringskjedene er tøv. Både mudringsprosessen og dumpeprosessen frigjør så mye miljøgifter inn i næringskjedene at hele prosessen i seg selv er miljøfiendtlig. Dette gjelder lenge før man kommer i gang med selve tildekkingen. Som følge av Rambøll nyere undersøkelser så er situasjonen så kompleks at det ikke er mulig å skille ut renere masser fra de mer forurensede massene. Miljøgifter som kvikksølv, enkelte steder med astronomiske konsentrasjoner, ligger gjemt i lommer som umuliggjør å skille de rene fra de giftige massene. Det betyr at forurensede masser som befinner seg i dybden må på land. Det være seg klasse 1 eller 5. I omtalen og utdrag fra konsekvensanalysen i egen delrapport er det beskrevet at det ikke vil få konsekvenser med dumping av betydelig forurensede sedimenter nord for Gåseskjær, Nordre Fugleskjær Fuglefredningsområde. Store Møkkalasset biotopvernområde. Dette er feil. Konsekvensene vil være markerte i form av nedslamming i verneområdet med miljøgifter og i strid med vernebestemmelsene for områdene. Østre Utengskjær fuglefredningsområde som også vil bli berørt av dumpingen ved Svaleskjær og Østre Møkkalasset biotopvernområde er uteglemt. Kystverket har ikke kvalitetssikret gamle delrapporter opp mot ny miljøkonsekvensrapport fra Rambøll A/S. I Veritas rapport om biologiske undersøkelser i farleier-borg Havn. Listes verneområdene uten konsekvensutredning. Dette til tross for at Veritas er klar over verdien av områdene og er orientert om at rødlistede arter så som makrellterne og hettemåke hekker i området. Har innrapportert Kystverket for planlagte tiltak under Borg Havneprosjektet til Miljødirektoratet. Vil bistå Kystverket videre med å forbedre prosjektet med Borg Havn og foreslå ytterligere tiltak som kan redusere miljøskadene ved prosjektet. Dette prosjektet har vært eller vil bli et miljøprosjekt. Skadepotensialet er vurdert i utførte konsekvensutredninger med tilleggsutredninger. Her er risiko og konsekvenser av prosjektet vurdert, og hva som må gjøres for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Gjennom overvåking og kontroll skal naturmiljøet i området sikres mot uønskede effekter. Prosjektet har gått gjennom flere år. Ulike veiledere og direktiver er endret gjennom denne tiden. Prosjektet slik det står i dag imøtekommer dagens krav til veiledere og direktiver. Kystverket arbeider kontinuerlig med å vurdere, og fremskaffe best mulig teknologi for gjennomføring av prosjektet. Det er klare retningslinjer for hva som skal utredes i forbindelse med et prosjekt som dette. Utredningene er nødvendige og har avgjørende nytteverdi for Kystverket i planlegging og gjennomføringen av prosjektet. Dimensjonerende skip er ikke et fullverdig Panamax skip, men innehar dimensjonene; lengde 250 meter, dyptgående 12 meter og bredde 32 meter. Det har aldri vært snakk om å etablere et stranddeponi i Fuglevikbukta. Forurensede sedimenter skal i stranddeponi ved Øra. Tildekking av forurensede sedimenter som tiltak for å hindre spredning av forurensning en anerkjent metode, både i Norge og internasjonalt. Metoden har vært gjenstand for omfattende vitenskapelig forskning og resultatene er dokumentert i internasjonale tidsskrifter.

8 Det er utført beregninger av hvor mye miljøgifter som vil spres ved mudring og ved dumping av masser i sjødeponi. Beregningene viser at spredningen av miljøgifter under tiltak er mindre enn det som spres årlig fra sedimentene slik de ligger i dag. Ved mudring vil sjøbunnen som etterlates være renere enn før mudring, og tilsvarende vil sjøbunnen i deponiområdene bli mindre forurenset etter at tiltaket er utført enn før tiltaket. Dette betyr at gjennomføringen av tiltaket vil gi en miljøgevinst og hindre at miljøgifter spres i næringskjeden. Kystverket har utført en omfattende kartlegging for å fremskaffe detaljkunnskap om forurensningssituasjonen i sedimentene. Denne kunnskapen er lagt til grunn for utarbeiding av en detaljert graveplan for massene, for å sikre at forurensede masser ikke blandes med rene masser. Det er registrert høye kvikksølv konsentrasjoner i noen områder. Konsentrasjonsnivået tilsvarer Miljødirektoratets tilstandsklasse V. Nivået er sammenlignbart med funn i en del andre havner. Konsentrasjonene anses ikke som astronomiske da de er ca 100 ganger lavere enn konsentrasjoner registrert i eksempelvis Gunnekleivfjorden og i Ålesund havn. Det er beregnet at spredningen av miljøgifter totalt sett vil være liten, og enda mindre ved deponering enn ved mudring. Videre er det vurdert at spredningen av partikler til grunne områder ikke vil være større enn normalt for området. Gjennom overvåking og kontroll skal naturmiljøet i området sikres mot uønskede effekter. Fugl vil ikke direkte berøres av økt sedimentasjon. Høy sedimentasjon kan gi effekter på bløtbunnsfauna og ålegras, som er viktig for næringsgrunnlaget for fugl. Disse forholdene er vurdert for området som helhet og gjelder i så måte for alle områder i tiltakets nærområde. Bløtbunnsfauna og ålegras inngår i overvåkingsprogrammet for anlegget. Kystverket har invitert Naturvernforbundet til dialog og til deltakelse i referansegruppen for prosjektet Rolf E. Christiansen, I takt med den økende trafikken i elva, er det blitt stadig vanskeligere å benytte Alshus havna på forsvarlig måte. Når de store lastebåtene passerer, suges først bukta/båthavna tom for vann (vannstanden reduseres ofte med cm), og deretter strømmer vannmassene tilbake med voldsom kraft. Detter fører til at båtene i havna blir liggende å slite i fortøyningene og bryggepælene slått overende. Bølgeslag knyttet til høy fart og den stadig økende lystbåttrafikken er et problem, da disse båtene ofte kjører svært nær land på Kråkerøy-siden, spesielt ved nordlig kurs og ingen fartsregulerende eller andre tiltak er iverksatt. Alshus brygge - et kulturminne. "Mineforsvarsbrygga" ble satt opp av tilhogd, grov granittstein og godt fundamentert på fjell. Den økte skipstrafikken i løpet av de siste ti-årene, spesielt, medført at store vannmasser skyller inn og ut av strandsonen og enkelte store bunnsteiner i brygga nå er rast ut eller løsnet. Det er en reell fare for at hele brygga raser ut i elveløpet. Kystverkets lysmast ved Alshus brygge er festet til brygga. Raser brygga ut, følger lysmasta med. Slik forholdene er nå, representerer brygga og den gigantiske stålkonstruksjonen som er satt opp som feste for kun ei lita fyrlampe, en stor fare for liv og helse i en gitt situasjon. Denne stålkonstruksjonen bør snarest demonteres og erstattes av en enklere løsning, også av miljøhensyn. Fartsregulerende tiltak: I Østerelva er det i dag i praksis fri fart, og med økende nyttetrafikk i elva, er jeg redd det vil skje alvorlige ulykker om intet gjøres. Forstår at det av hensyn til manøvreringen ikke vil være mulig å innføre en eksakt fartsgrense for de store nyttefartøyene. Men ønsker fartsregulering for fritidsbåter på maksimal hastighet i ytre havneområde 8 knop, og 5 knop i det indre.maks 5 knop for fritidsbåter. Lykta på Alshus brygge fungerer som en overrett, ut fra Kystverkets systemer ser det ut til at denne tilhører Havnevesenet. Det vil bli foretatt en gjennomgang av installasjonene ved en eventuell overtakelse av installasjonene.

9 Forskriften Forskrift om fartsgrense til sjøs, Fredrikstad gjelder for fart i skjærgården i Fredrikstad Miljødirektoratet, Kan ikke se at den oppdaterte konsekvensutredningen reflekterer økningen til over 3 mill. m3 masse som skal deponeres på sjøbunnen. Ingen nye kommentarer til de fremlagte dokumentene. Skal behandle tiltaket etter forurensningslovverket før farledstiltaket kan gjennomføres. Konsekvensutredningen er oppdatert i forhold til økt m3 masse Hvaler kommune, Ønsker kontinuerlige oppdateringer fra kontroll og overvåkningsprogrammet under anleggsarbeidet, og mer informasjon om hvordan kontrollen skal utføres og om hvordan det er mulig å skille giftig slam fra renere masser. Ønsker å vite hva som skjer dersom det ikke finnes gode nok metoder for gjennomføring av arbeidet på det internasjonale markedet. Ønsker at metode blir et krav i planen. Fergeleiene ved Skipstad og Korshavn skal være operative før sprengning på skjær i området over tunnelen. Hvaler kommune vil få tilgang til kontinuerlig oppdateringer fra overvåkning av gjennomføringen av utdypingen. Dersom kommunen krever at det settes krav til metode i reguleringsplanen, stilles kommunen ansvarlig for at denne metoden er riktig metode å benytte. Utbedring av fergeleiene er en pågående sak mellom kommunen og vegvesenet.

Sluttbehandling av reguleringsplanene for farledsprosjektet Borg II

Sluttbehandling av reguleringsplanene for farledsprosjektet Borg II Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2012/257 - Borg II: Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær - Doknr 113 L12 Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

Forslag til reguleringsplan m/konsekvensutredning for Deponiområde ved Møkkalasset, Fredrikstad og Hvaler kommune Forslagstiller: Kystverket Sørøst

Forslag til reguleringsplan m/konsekvensutredning for Deponiområde ved Møkkalasset, Fredrikstad og Hvaler kommune Forslagstiller: Kystverket Sørøst Saksnr.: 2012/8876 Dokumentnr.: 113 Løpenr.: 124633/2014 Klassering: Møkkalasset Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 28.08.2014 51/14 Bystyret 11.09.2014

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15. Kunngjøring - Kystverket søker om å utdype innseilingen til Borg havn

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15. Kunngjøring - Kystverket søker om å utdype innseilingen til Borg havn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/04586-1 Saksbehandler Jørgen Amos Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 20.08.2015 99/15 Høring - Utdyping av innseilingen til Borg havn Saken er fremmet

Detaljer

Høringsuttalelse om mudring, sprenging og deponering i farled til Borg havn

Høringsuttalelse om mudring, sprenging og deponering i farled til Borg havn Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2015/1676 - Høring av søknad fra Kystverket om tillatelse til utdyping av innseilingen til Borg havn - Doknr 4 P12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Utengen hytteforening Hvaler 09/09 2015. Høringsuttalelse 2013/2348

Utengen hytteforening Hvaler 09/09 2015. Høringsuttalelse 2013/2348 Miljødirektoratet Pb 5672 Sluppen 7485 Trondheim Naboer, Fastboende Nordre Kirkøy, Oslo Brannvesen Feriehjem, Utengen Utengen hytteforening Hvaler 09/09 2015 Høringsuttalelse 2013/2348 Kystverket søker

Detaljer

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune Deres ref.: Vår dato: 12.09.2014 Svein Gunnar Vallestad Vår ref.: 2012/11597 Arkivnr.: 461.5 Kystverket Vest Postboks 1502 6025 Ålesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300 innseiling Bodø havn.

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300 innseiling Bodø havn. Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 26.03.2013 11888/2013 2012/8166 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300

Detaljer

Oversendelse av endret tillatelse til mudring i indre Oslofjord - "Innseiling Oslo"

Oversendelse av endret tillatelse til mudring i indre Oslofjord - Innseiling Oslo Miljøvernavdelingen Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Oversendelse av endret tillatelse til mudring i indre Oslofjord - "Innseiling Oslo"

Oversendelse av endret tillatelse til mudring i indre Oslofjord - Innseiling Oslo Miljøvernavdelingen Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Vedlegg 1: sprogram Vedlegg 1: sprogram Fastsatt av Statens Forurensningstilsyn 28.08.2000 OPPSUMMERINGSNOTAT SFT har primært vurdert utredningsbehov knyttet til det planlagte tiltaket, samt innkomne kommentarer

Detaljer

Innseiling til Borg havn

Innseiling til Borg havn Innseiling til Borg havn Hvordan bestemme arbeidsomfang? Eivind Edvardsen, prosjektleder Miljøringens temamøte 27. oktober 2015 Innhold Tiltaket - orientering Prøveomfang - hva sier Miljødirektoratets

Detaljer

RØSVIKRENNA BORG HAVN

RØSVIKRENNA BORG HAVN RØSVIKRENNA BORG HAVN KONSEKVENSER AV PLANLAGTE TILTAK FOR VANNFOREKOMSTEN -VURDERINGER I FORHOLD TIL FORUTSETNINGENE I VANNFORSKRIFTEN AUD HELLAND MILJØRINGEN 21.03.2013 INNHOLD Bakgrunn og målsetting

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA 1. GANGSBEHANDLING - PLAN 353 - BAKARVÅGEN MARINA Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Ole Kristian Dalehaug Arkivsaknr.: 2013/4659-5 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr

Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr NOTAT Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr Klifs mudrings- og dumpetillatelse vil inneholde krav til utslipp fra anlegget. Det blir utarbeidet et kontroll- og overvåkingsprogram slik at det kan dokumenteres

Detaljer

Nesodden kommune. Innkalling til møte. Utvalg: Plan- og Teknikkutvalget Møtedato: Møtetid: Kl 17:15 Møtested: Tangenten

Nesodden kommune. Innkalling til møte. Utvalg: Plan- og Teknikkutvalget Møtedato: Møtetid: Kl 17:15 Møtested: Tangenten Nesodden kommune Innkalling til møte Utvalg: Plan- og Teknikkutvalget Møtedato: 27.10.2015 Møtetid: Kl 17:15 Møtested: Tangenten Ved forfall må medlemmene selv innkalle vararepresentant. Melding om forfall

Detaljer

Transport av 3 muddermasser I prinsippet er det to reelle transportmetoder for muddermasser fra Oslo havn til sluttdisponering, dypvannsdeponi ved : Transport i rørledning Sjøtransport med lastefartøy

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Melding om politisk vedtak - Utvidelse av farled

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

Unntak fra verneforskriften for Mølen fuglefredningsområde for tillatelse til sprenging og flytting av steinene fra Kløvsteinbåen i Larvik

Unntak fra verneforskriften for Mølen fuglefredningsområde for tillatelse til sprenging og flytting av steinene fra Kløvsteinbåen i Larvik Kystverket Sørøst Postboks 1502 6025 Ålesund Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2015/6857 12.12.2016 33 37 11 90 Arkivnr: 432.4 Unntak fra verneforskriften

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

2013/2348 - Uttalelse til søknad fra Kystverket om tillatelse til utdyping av innseilingen til Borg havn

2013/2348 - Uttalelse til søknad fra Kystverket om tillatelse til utdyping av innseilingen til Borg havn Til Miljødirektoratet post@miljodir.no 10. september 2015 2013/2348 - Uttalelse til søknad fra Kystverket om tillatelse til utdyping av innseilingen til Borg havn Høringssvar fra Naturvernforbundet i Østfold

Detaljer

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Planbeskrivelse 488-3 TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Arkivsak: 15/2772 Arkivkode: PLANR 488-3 Sakstittel: PLAN 488-3 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING - UTVIDELSE AV KAIAREAL MOT

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING. Detaljregulering for innseiling Borg ytre del, Hvaler kommune

KONSEKVENSUTREDNING. Detaljregulering for innseiling Borg ytre del, Hvaler kommune KONSEKVENSUTREDNING INNSEILING TIL BORG, DEL II for følgende reguleringsplaner: Detaljregulering for snuplass og farled i Fuglevikbukta, Fredrikstad kommune - planid 01061063 Detaljregulering for innseiling

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

Tilbakemelding til Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende prosjekt Innseiling Oslo.

Tilbakemelding til Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende prosjekt Innseiling Oslo. Tilbakemelding til Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende prosjekt Innseiling Oslo. 1) Kommunale planer: Forholdet mellom tiltakene i prosjektet og kommunale planer er avklart med de respektive kommunene.

Detaljer

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte?

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte? ISSN 1893-1170 (online edition) ISSN 1893-1057 (printed edition) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Thømt FA - L12 15/59

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Thømt FA - L12 15/59 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Thømt FA - L12 15/59 Detaljreguleringsplan massedeponi på Vamnes 2. gangsbehandling Saksnr Utvalg Type Dato 15/059 Hovedutvalg for plan,

Detaljer

Merknadshefte. Detaljreguleringsplan: Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn-Røyrnesbukta, Torsken kommune

Merknadshefte. Detaljreguleringsplan: Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn-Røyrnesbukta, Torsken kommune Region nord Vegavdeling Troms Plan og forvaltning 30. november 2015 Merknadshefte Detaljreguleringsplan: Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn-Røyrnesbukta, Torsken kommune Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Høringen...

Detaljer

Kommentar: Dette er forsøkt imøtekommet ved å samle seg mest mulig om et felles flytebryggeanlegg i den sørlige delen av bukta.

Kommentar: Dette er forsøkt imøtekommet ved å samle seg mest mulig om et felles flytebryggeanlegg i den sørlige delen av bukta. 6311 (C LYNGDALKOMMUNE v/ plansjef Stein Erik Watne Postboks 353 4577 LYNGDAL Flekkefjord, 19.04.2014 Reguleringsplan for Svennevikbukta innkomne merknader Viser til e-post fra deg med innkomne merknader.

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Mudrings- og deponeringsoperasjonene i prosjektet Innseiling til Borg havn

Mudrings- og deponeringsoperasjonene i prosjektet Innseiling til Borg havn Notat Mudrings- og deponeringsoperasjonene i prosjektet Innseiling til Borg havn 1. Introduksjon Det skal mudres ca 2,35 millioner m 3 for å gjøre innseilingen til Borg havn, i Østerelva ved Glommas munning,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. INNSEILING TIL BORG, DEL II for følgende reguleringsplaner:

PLANBESKRIVELSE. INNSEILING TIL BORG, DEL II for følgende reguleringsplaner: PLANBESKRIVELSE INNSEILING TIL BORG, DEL II for følgende reguleringsplaner: Detaljregulering for snuplass og farled i Fuglevikbukta, Fredrikstad kommune planid 01061063 Detaljregulering for Innseiling

Detaljer

Risøy, Haugesund kommune - Tredje endring av tillatelse til arbeider i sjø

Risøy, Haugesund kommune - Tredje endring av tillatelse til arbeider i sjø Deres ref.: Vår dato: 01.03.2016 Vår ref.: 2016/2288 Arkivnr.: 461.5 Aibel AS Postboks 2118 5504 Haugesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle generelt Opprettholde forsvarlig beredskap mot akutt forurensning Foto:

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: 17.07.2015 Vår dato: 24.09.2015 Tlf.:

Detaljer

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke Nordland Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref: 2013/3253 Vår ref: 2013/1405-5 Arkiv nr: Saksbehandler: Ole Marius Rostad Jensen Dato: 30.05.2013 Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring

Detaljer

Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning

Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning Sjødeponi i Repparfjorden grunnlagsundersøkelse og konsekvensutredning Guttorm N. Christensen NUSSIR og Ulveryggen kobberforekomst, Kvalsund kommune, Finnmark Feltet oppdaget på 1970-tallet og er en av

Detaljer

RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING

RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING Dato: 14.11.11 Saksnr: 2011/4392 Kommune: Lenvik, Troms Sted: Olderhamna, Finnsnes Sjøkart nr.: 83 Type sak: Søknad fra Kystverket angående

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Tillatelsen

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Kjersti Aarak Tromøy Kirkevei 199 4818 Færvik Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/4517 / FMAALRA 25.02.2015 TILLATELSE TIL MUDRING

Detaljer

(Kystverket), Dato: 29. januar 2014. Referent. Alle

(Kystverket), Dato: 29. januar 2014. Referent. Alle Møtereferat Til stede: Konsultasjonsgruppa: Evyy Jørgensen (Fylkesmann en i Troms), Jens Laugesen (Veritas), Gijss Breedveld (NGI), Solveig Lone (Multiconsult), Frøydis Rørtveit (Kystverket), Karl Kristensen

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Elvepromenaden i Sandvika; kommunens miljøtiltak i samarbeid med forskningsgruppe Mars 2011. Eiendom Prosjekt

Elvepromenaden i Sandvika; kommunens miljøtiltak i samarbeid med forskningsgruppe Mars 2011. Eiendom Prosjekt Elvepromenaden i Sandvika; kommunens miljøtiltak i samarbeid med forskningsgruppe Mars 2011 Hovedpunkter Mudring av forurensede sedimenter Gjenbruk av sedimenter til byggegrunn Lavere miljøbelastning på

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet til Verdal kommune

Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet til Verdal kommune Kværner Verdal Hamnevegen 7 7652 VERDAL Vår dato: 30.03.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/1467 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet

Detaljer

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Hilde B. Keilen, senioringeniør sedimentseksjonen Myndighetenes arbeid med forurenset

Detaljer

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. 1 Beskrivelse av forholdene på lokalitetene Det er planlagt å utføre pele- og spuntarbeider i sjø i Bispevika ved Bispekaia. Tiltaksområdet

Detaljer

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Planstyret - Flyplass Grøtnes Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 19/14 Plan- og miljøutvalget 11.03.2014

Detaljer

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljøseminar i regi av Forsvarsbygg Skifte Eiendom Oslo, 23. mai 2012 Rolf E. Andersen Golder Associates AS Bakgrunn

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50490 Arkivsaksnr.: 14/534

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50490 Arkivsaksnr.: 14/534 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50490 Arkivsaksnr.: 14/534 VEDTAKELSE AV PLANPROGRAM - OMRÅDEPLAN FOR UTVIDELSE AV HERØY MARINE NÆRINGSPARK Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/179 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR TRESKEIA GRUSUTTAK, HØSØIEN. ENDELIG BEHANDLING I KOMMUNESTYRET. Arkiv: PLAN 20130002 Arkivsaksnr.: 13/179

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 15.12.2011 2011/3435-5 461.5 Deres dato Deres ref. AS Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik Stakkevollvegen 65 9010 Tillatelse til

Detaljer

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 14.10.2014 Vår ref.: 2014/10239 Arkivnr.: 461.5 Nedre Vågen 9 AS Forusbeen 78 4033 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE Utarbeidet 20. jan. 2012 Utbygger: Tufjordbruket AS 2 GENERELT Orientering Planen ble meldt til oppstart i begynnelsen av september 2011,

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Kvinesdal kommune Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012002 2012/1289 8494/2013 Nina Nissestad

Detaljer

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn.

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn. Vedlegg 1 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Overordnete vurderinger knyttet til lokalisering og utforming I prosessen frem mot varsling av planendringsforslaget, og i arbeidet med

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Tromsø kommune - Grøtsund industripark byggetrinn 1

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Tromsø kommune - Grøtsund industripark byggetrinn 1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77642205 04.06.2012 2011/7130-11 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø Havn KF Postboks 392 9254 TROMSØ Tillatelse til mudring, dumping

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri

Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri MERKNADSBEHANDLING Prosjekt: Parsell: Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri Lebesby kommune Merknadsbehandling til politisk sluttbehandling Region nord Alta kontorsted

Detaljer

Oversendelsesbrev - forlengelse og endring av tillatelse til mudring i Maudbukta, Asker kommune

Oversendelsesbrev - forlengelse og endring av tillatelse til mudring i Maudbukta, Asker kommune Miljøvernavdelingen Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Endring av tillatelse om mudring, dumping og utfylling i Båtsfjord havn

Endring av tillatelse om mudring, dumping og utfylling i Båtsfjord havn FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 Ålesund Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Asbjørn Dehlin 29.08.2016 Sak

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 03.11.2011 2011/1770-8 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika,

Detaljer

Ren Harstad havn - Miljøoppryddings- og utdypingsprosjekt

Ren Harstad havn - Miljøoppryddings- og utdypingsprosjekt Ren Harstad havn - Miljøoppryddings- og utdypingsprosjekt Bakgrunnen for Harstad-oppryddingen I Miljøsituasjonen Den første kostholdsrådundersøkelsen med prøvetaking av biota ble rapportert i 1998 Mattilsynet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

PLAN, YTRE MILJØ. Færøyfluene-

PLAN, YTRE MILJØ. Færøyfluene- PLAN, YTRE MILJØ Færøyfluene- Utdyping BYGGHERRE: ENTPREPRENØR: Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av Ukast Anbudskonkurranse Gjennomføring Godkjent av Senter for utbygging- Kystverket Side 1 Innhold

Detaljer

FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksfremlegg Saksnr.: 06/265-23 Arkiv: PLNID 20060018 Sakbeh.: Mari Wiborg-Jenssen Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: Vår dato: 17.10.2014 Tlf.: 38 17 62 04 Vår ref.: 2013/4131 Arkivkode: 461.5 Repstad Eiendom AS Birkedalsveien

Detaljer

Detaljregulering for innseiling Kragerø - Knubbhausen

Detaljregulering for innseiling Kragerø - Knubbhausen Kystverket Detaljregulering for innseiling Kragerø - Knubbhausen Godkjent planprogram 2014-11-26 Oppdragsnr.: 5141822 02 26.11.14 Endelig godkjent planprogram JHSVE ASBJ JHSVE 01 24.10.14 Revidert planprogram

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 17. august 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger... 3 2 Konsekvensutredningen...

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014 A-sak. Reguleringsplan for småbåthavn - Tofte Strand - annengangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 2/15 Planutvalget

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak

Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak Rita Svendsbøe, senioringeniør Haugesund, 29.11.2016 MÅL OG ANSVAR Kystverkets mål er knyttet til fremkommelighet, transportsikkerhet og miljø.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer