Et lærende næringsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et lærende næringsliv"

Transkript

1 Et lærende næringsliv

2 Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling ikke var en del av målsettingen ved NCEprogrammet i Menon Business Economics; Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter, november FOTO SIDE 4 Anton Balazh / Shutterstock SIDE 11 1 Lars Grepstad 4 Linda Cartridge / Oslo Cancer Cluster 5 Bjørnar Bjørhus 8 Tom Haga 10 Bjørn Owe Holmberg, NCE SE Utgitt januar 2014

3 Et lærende næringsliv 3 INNHOLD ET LÆRENDE NÆRINGSLIV EN KUNNSKAPSBASERT NÆRINGSLIVSNASJON KOMPETANSE MED MAGNETISK KRAFT NCE VISER VEI PÅDRIVERE FOR SKREDDERSYDD KOMPETANSE SKREDDERSYDD UTDANNING TIL KLYNGENE NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE

4

5 Et lærende næringsliv 5 ET LÆRENDE NÆRINGSLIV Skal norske bedrifter nå opp i den globale konkurransen må de ha tilgang på skreddersydd kompetanse i verdensklasse. Høye kostnader i Norge må kompenseres med høyere kompetanse. FOR Å KUNNE opprettholde velferdssamfunnet må bedriftene henge med i den internasjonale konkurransen. Det krever stadig innovasjon hva gjelder nye produkter, tjenester, anvendelsesområder og mer effektive produksjonsprosesser. Innovasjon krever kompetanse, og vilje til å utvikle seg. Norsk næringsliv kan ikke konkurrere globalt på alle områder. Derfor må vi evne å fokusere på de områdene der vi har stor sjanse for å lykkes. Det legger også klare føringer på hvilke områder utdanningssektoren må prioritere. Bedriftene er avhengig av skreddersydd kompetanse for å lykkes, og virkemiddelapparatet samt regionale og nasjonale politiske myndigheter kan legge til rette og stimulere til et lærende næringsliv. En forsterket dialog mellom Kunnskapsdepartementet og næringsklyngene er derfor svært viktig. At Kommunal- og moderniseringsdepartementet bidrar med 20 millioner kroner i året gjennom Innovasjon Norge i distriktsrettede midler til kompetansebygging i næringsmiljøer er et viktig bidrag. Gjennom NCE-klyngene tar næringslivet grep for å sikre sin egen fremtid. Klyngene mobiliserer høgskoler og universiteter til å skreddersy utdanningstilbudet på bachelorog masternivå, de bidrar økonomisk til professorater og etterspør doktorgradsstudier, og de tilrettelegger for interne skreddersydde kompetansetilbud for partnerbedriftene. Det fremkom da vi i 2011 kartla klyngens arbeid på området, og publiserte "Et lærende næringsliv". Ettersom klyngene holder trykket og det tas stadig nye skritt i riktig retning har vi funnet det riktig å oppdatere denne publikasjonen. Vi håper dette kan inspirere næringslivet, klyngene og virkemiddelapparatet til forsterket innsats. For selv om mye bra er gjort, så er vi ikke i mål... Og målet flytter seg stadig raskere. God lesing og bli inspirert Bjørn Arne Skogstad Leder for NCE-programmet Januar 2014

6 6 Norwegian Centres of Expertise EN KUNNSKAPSBASERT NÆRINGSLIVSNASJON TORGER REVE, professor ved Handelshøyskolen BI Vi må gjøre Norge til en attraktiv lokalisering for globalt kunnskapsbasert næringsliv. Samtidig må vi bli flinkere til å omsette kunnskap til verdiøkende produkter og tjenester for et globalt marked. Det er fortsatt et godt stykke igjen, og det haster. VI ER AVHENGIGE av innovasjon, nytenkning og effektiv anvendelse av kunnskap for å kunne opprettholde og øke levestandarden i Norge. Derfor må næringslivet satse på kunnskap, og tiltrekke seg kompetanse og teknologi fra hele verden. Det krever et godt samspill mellom næringslivet, utdanningssektoren og virkemiddelapparatet. Et knippe næringsklynger er blant dem som har tatt denne utfordringen mest på alvor. FREMTIDENS NÆRINGSLIV Fremtidens næringsliv er kunnskapsbasert, miljørobust og kundedrevet. Det konkurrerer globalt, men lokaliserer regionalt. Regioner og nasjoner konkurrerer om å være den mest attraktive lokaliseringen for et globalt, kunnskapsbasert næringsliv. Det er premissene for prosjektet Et kunnskapsbasert Norge ved Handelshøyskolen BI. Der har vi satt et overordnet fokus på kunnskapsgenerering og utveksling. Prosjektet har fremskaffet et nytt empirisk kunnskapsgrunnlag, bidratt til et nytt næringsmessig begrepsapparat og vært agendasettende for fremtidens næringspolitikk. Ambisjonen er å bidra til at Norge utvikler seg til en global kunnskapsbasert næringslivsnasjon. Hele Europa står foran disse utfordringene. Norge har riktignok fått en forlenget frist etter som vi lever godt på gode priser for olje, offshore og fisk, samtidig som importvarene er blitt billigere. Selv om det går godt akkurat nå, så må vi omstille oss. Vi ligger dårlig an når det gjelder innovasjonsgrad og forskningsinvesteringer, selv om vi har store finansielle muskler. Det bør bekymre noen og enhver. NORGE ER BLITT FLATT Norge er blitt flatt. Før hadde vi konkurransekraft gjennom billig strøm og stor tilgang på råvarer. Nå er dette ikke lenger like avgjørende for hvor bedriftene lokaliserer seg. Vi har ikke lenger noen tradisjonelle høydedrag som tiltrekker internasjonalt næringsliv. For nå er det kompetansen og teknologien rundt offshorevirksomhet, fiskeoppdrett og metaller som er avgjørende. Samtidig er det nye kunnskapsbaserte næringer som vokser frem. For Norge handler konkurransekraft om A race for attractivness. Vi må bygge noen attraktive høydedrag for å tiltrekke oss globale bedrifter. Stikkordet er globale kunnskapsnav. Skal vi klare det må vi være attraktive langs flere dimensjoner: Klynger med bedrifter som samarbeider og rivaliserer Den beste utdanningen innenfor våre viktigste næringssektorer Norge må være fremragende på innovasjon og forskning innen de sentrale næringsklyngene Vi må være i stand til å få tak i de beste folkene fra hele verden Eierne må ha noen fordeler ved å være i Norge Bedriftene må kunne møte miljøog klimautfordringene KLYNGENE ER VIKTIGE Klyngene er viktige for å bygge attraktivitet og kunnskapsnav. De kan holde fokus, mobilisere ressurser, og har evnen til å se fellesskapets interesser. Klyngene tar tak i ting som mange har bruk for, men som ingen alene kan få til eller finansiere. Det må utvikles sterke kunnskapsalmenninger som bedriftene kan beite på. Nøkkelen er kunnskapsdynamikken som bedriftene skaper selv. RIMELIGE VIRKEMIDLER Arena, NCE- og GCE-programmene er virkemidler som stemmer med både teorien og empiren. Klyngene er avgjørende for at kunnskapen ikke låses inne, men spres, dyrkes og kommer til ny anvendelse. Dermed får vi veldig mye ut av relativt lite penger. Klyngeprogrammene er med andre ord veldig rimelige virkemidler, som vi må bruke godt.

7 Selv om det går godt akkurat nå, så må vi omstille oss

8 8 Norwegian Centres of Expertise KOMPETANSE MED MAGNETISK KRAFT Tilgang til kompetanse er en av de viktigste årsakene til at globale bedrifter legger virksomhet til Norge. Høy og skreddersydd kompetanse har magnetisk kraft i de kompetansekrevende næringene, hvilket i dag vil si de fleste arbeidsplassene i Norge. KOSTNADSEFFEKTIVITET MÅ VEIES mot tilgang på kompetanse, teknologi, entreprenørskap og infrastruktur for forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) når bedriftene legger sin lokaliseringsstrategi. - Tett samarbeid mellom næringslivet og akademia er svært viktig for at internasjonale bedrifter legger virksomhet til Norge, og dermed bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping, sier Per Erik Dalen i NCE Maritime. Vi er avhengig av utdanningsretninger tilpasset behovet i industrien. Kompetanse er en knapp ressurs, som gjør at vi også må jobbe smartere med den kompetansen vi har tilgjengelig, sier Dalen. Norge er verdensledende på avanserte maritime offshore-operasjoner for olje- og gassnæringen, men vi kan ikke hvile på våre laurbær. Kostnadsnivået gjør at bedriftene i Norge må bruke kompetanse som et av trumfkortene i konkurransen Offshoreindustrien er i vekst, og trenger rekruttering til bransjen. DYNAMISKE STUDIER - Studiene må hele tiden videreutvikles. For dagens kompetanse er ikke tilstrekkelig i morgen. De må være dynamiske, sier Anne-Grete Ellingsen i NCE NODE. NCE NODE samarbeider med Universitetet i Agder om flere utdanningstilbud innen mekatronikk. Da klyngen startet arbeidet med å videreutvikle mastertilbudet i Supply Chain Management på Økonomi og Samfunn i Kristiansand kom arbeidsgruppen i stedet opp med et helt nytt studium. Det har mye til felles med studieretningen industriell økonomi (INDØK) ved NTNU, og har fått betegnelsen «Technology and Industrial Management». Det nye studiet skal gi ingeniører med kompetanse på økonomi. - De nyutdannede ingeniørene kan for lite om business og hvordan næringskjeden virker, sier Ellingsen. NCE NODE vurderer nå også å etablere etter- og videreutdanning innenfor Technology and Industrial Management. MÅ PRIORITERES I klyngene er det en utstrakt oppfatning om at etter- og videreutdanning er en viktig konkurransefaktor for bedriftene. Mange av klyngene har derfor tatt en viktig rolle som pådriver og tilrettelegger for utdanningstilbud internt i klyngen. - Kunnskapsministeren er kanskje den viktigste næringsministeren. For dagens utdanningssystem er helt avgjørende for verdiskapingen de kommende tiårene, sier Sverre Narvesen i NCE Raufoss. Sammen med sine kollegaer i NCE Maritime, NCE Subsea og NCE Systems Engineering, Kongsberg henvendte NCE Raufoss seg i 2011 til Regjeringen og anmodet om å forsterke satsingen på etter- og videreutdanningen. De etterlyste en forsterket dialog mellom myndigheter og næringsliv for å kartlegge de reelle behovene for etter- og videreutdanning, samt en incentivstruktur for satsingen som både lærestedene, bedriftene og arbeidstakerne mener er attraktive. Dagens kompetanse er ikke tilstrekkelig i morgen Kunnskapsministeren er kanskje den viktigste næringsministeren

9 Et lærende næringsliv 9 Vi må ikke betrakte utdanning som et kapittel som avsluttes når man går ut i arbeidslivet Våre konkurrenter, ikke minst i Asia, satser enormt på utdanning og FoUI Partene i arbeidslivet ble med i dialogen, men foreløpig har dette ikke ført til konkrete resultater. - Vi må ikke betrakte utdanning som et kapittel som avsluttes når man går ut i arbeidslivet. I dagens globaliserte arbeidsliv vil en grunnutdanning aldri kvalifisere for et langt yrkesliv. Det sikres bare gjennom løpende påfyll av ny og oppdatert kunnskap, sier Narvesen. På midten av 1990-tallet fikk alle arbeidstakere en lovfestet rett til etter- og videreutdanning, og det ble åpnet for opptak til høyere utdanning på bakgrunn av realkompetanse fra arbeidslivet. - Siden har lite skjedd. Det er blitt utdanningssystemets stebarn. Vi må få på plass et mye tettere samarbeid mellom næringslivet og utdanningssystemet enn vi har hatt til nå, sier Narvesen. GLOBAL KONKURRANSE - Våre konkurrenter, ikke minst i Asia, satser enormt på utdanning og FoUI. Vi kan ikke møte denne konkurransen gjennom et lavere lønnsnivå, vi må ligge i kompetansefronten. Det fordrer en god grunnutdanning, men også en systematisk satsing på etter- og videreutdanning, sier Torkil Bjørnson i NCE Systems Engineering, Kongsberg. - Norges konkurransefortrinn på den internasjonale arenaen er at vi har noen viktige råvarer og noen avanserte og spesialiserte kompetanseklynger, blant annet innenfor maritim næring, petroleumsnæringen, teknologi og materialer. Her konkurrerer vi i den globale eliteserien som kompetanseklynger i globale verdikjeder, sier Bjørnson.

10 10 Norwegian Centres of Expertise NCE VISER VEI BJØRN ARNE SKOGSTAD Å sikre tilgang på skreddersydd kompetanse er en av de viktigste oppgavene for NCE-ene. Bedriftene ser at skreddersydd kompetanse er helt avgjørende for sin konkurransekraft, og gjennom NCE-ene har de kommet i tett dialog med høgskoler og universiteter. DET ER IMPONERENDE hva NCE-ene har fått til på vegne av sine partnerbedrifter. Sammen med høgskoler og universiteter i regionen primært, er det blitt etablert, eller oppgradert, bachelor-, master- og doktorgradsstudier med sikte på å dekke behovene til bedriftene i NCE-klyngene. NCE-ene har også fokus på å inngå nye partneravtaler med internasjonale universiteter. Det er bra, og helt avgjørende for at bedriftene skal kunne være konkurransedyktige innenfor sine definerte nisjer i et globalt marked. FELLES SKJEBNE NCE-ene har bidratt til at næringslivet og utdanningsinstitusjonene har rykket betydelig nærmere hverandre. Det fremstår nå tydelig hvordan utdanningsinstitusjonene og bedriftene er bundet sammen i et skjebnebånd ; Uten et konkurransedyktig næringsliv mister utdanningsinstitusjonene noe av sin relevans, og uten relevant kompetanse taper bedriftene. Opplagt, men likevel synes det å ha vært litt glemt. NCE-ENE STIMULERER TIL ØKT KUNNSKAP NCE-enes overordnede mål er å stimulere til økt verdiskaping, en verdiskaping som bedriftene ikke hadde fått til alene. Å stimulere til økt kunnskap er en av bærebjelkene i NCE-satsingen, som på mellomlang og lang sikt skal bidra til økt verdiskaping. NCE-ene har bidratt til et koldtbord av næringsrettede kompetansetiltak. Koldtbordet består av så vel bredde som spesialiserte utdanninger. Det strekker seg helt fra initiativ på ungdomstrinnet, til doktorgradsnivå og professorater. BEDRIFTENE STÅR BEDRE RUSTET I høykostlandet Norge er det en viktig del av løsningen å være bedre på kompetanse enn konkurrentene, om vi skal ivareta eller erobre posisjonen som verdensledende. NCE-ene har bidratt til å aksentuere behovene i bedriftene, og utdanningsinstitusjonene har vært lydhøre. På den måten bidrar utdanningsinstitusjonene til at norsk næringsliv står bedre rustet til å møte fremtidens konkurransesituasjon. Når satsingen på skreddersydd kompetanse er kommet så langt, så er det også en driver for ytterligere innovasjon og internasjonalisering. Innovasjon og internasjonalisering blir så igjen en driver for fornyet skreddersydd kompetanse. Slik bidrar NCE-ene til positiv og relevant utvikling for konkurranseutsatt næringsliv og av utdanningsinstitusjonene. Kompetansebygging er et "race", som går stadig raskere, og der stadig flere nasjoner melder seg på. Derfor må vi i Norge forsterke innsatsen på utdanning, og særlig etterutdanningen. At vi i dag ligger godt an på enkelte områder hjelper lite om ti år. Det bør imidlertid kunne gi inspirasjon til forsterket innsats på området. Et koldtbord av næringsrettede kompetansetiltak Bidratt til å aksentuere behovene i bedriftene

11 Et lærende næringsliv NCE Maritime 7 NCE Instrumentation 2 NCE Subsea 8 NCE Culinology 3 NCE Raufoss 9 NCE Smart Energy Markets 4 NCE Oslo Cancer Cluster 10 NCE System Engineering, Kongsberg 5 NCE Tourism Fjord Norway 11 NCE Node 6 NCE Micro- and Nanotechnology 12 NCE Aquaculture 12

12 12 Norwegian Centres of Expertise PÅDRIVERE FOR SKREDDERSYDD KOMPETANSE Skal norske bedrifter nå opp i den globale konkurransen må de ha tilgang på skreddersydd kompetanse i verdensklasse. Derfor er utdanning og kompetanse topp prioritet hos NCE-klyngene. HØYE KOSTNADER I NORGE må kompenseres med høyere kompetanse. Når visjonen er å være verdensledende, slik tilfellet er for mange av partnerbedriftene i NCE-ene, stiller det strenge krav til kunnskapsnivået i alle ledd. - Vi må kompensere med å være smartere enn konkurrentene i Europa, Asia og resten av verden, sier Sverre Narvesen, leder for NCE Raufoss. På Raufoss har de spesialisert seg på vareproduksjon, blant annet til bilindustrien. Situasjonen er den samme for de aller fleste bedrifter som konkurrerer på verdensmarkedet. SPILLER NØKKELROLLE NCE-ene spiller en nøkkelrolle for å sikre partnerbedriftene skreddersydd kompetanse. Den enkelte bedrift har verken kapasitet eller plattform for å kunne gjøre en slik jobb selv. Gjennom NCE-klyngene tar næringslivet tre hovedgrep for å sikre sin egen framtid. De mobiliserer universiteter og høgskoler, bidrar til å få etablert doktorgradstudier og professorater, samt tilrettelegger for interne skreddersydde kompetansetilbud til partnerbedriftene i klyngene. MOBILISERER Det er nedlagt et omfattende arbeid for å sikre tilstrekkelig tilgang på skreddersydd kompetanse fra utdanningssektoren til partnerbedriftene i klyngene. De aller fleste NCE-ene har et tett samarbeid med ett eller flere universiteter og høgskoler om bachelor- og masterstudier, mange har også et samarbeid om doktorgradstudier på sine fagområder. Nye studietilbud er etablert og eksisterende tilbud er blitt modernisert og tilpasset. Alt for å dekke bedriftenes behov for kompetanse og arbeidskraft. NCE-ene har bidratt til mobilisering av universiteter og høgskoler i regionen, og har parallelt søkt partnere på kompetanse og utdanning internasjonalt. Det bidrar til å gjøre både bedrifter og utdanningsinstitusjonene i regionen mer robuste for fremtidige utfordringer. Samarbeidet mellom NCE-ene og utdanningsinstitusjonene varierer i sin form. De fleste NCE-ene er pådrivere for å få en tilpasset utdanning for sine partnerbedrifter. I noen tilfeller har NCE-et også bistått med å legge opp fagplanen for utdanningen. Flere av NCE-ene har ordninger der de tar imot studenter i partnerbedriftene, har fadderordning eller at partnerbedriftene eksempelvis gir masteroppgaver til studentene. ETT MASTERPROGRAM IKKE NOK Flere av klyngene har fått etablert to og tre ulike masterstudier som er skreddersydde for partnerbedriftene i klyngen. Eksempelvis tilbyr HiÅ masterutdanningene Produkt- og systemdesign, Simulering og visualisering, Skipsdesign, samt Ledelse av avanserte maritime operasjoner. I tillegg arbeides det med et masterstudie innenfor ledelse av avanserte marine operasjoner. De tre masterstudiene er utarbeidet for å NCE-ene bidrar til å gjøre både bedrifter og utdanningsinstitusjonene i regionen mer robuste for fremtidige utfordringer Flere av klyngene har fått etablert to og tre ulike masterstudier som er skreddersydde for partnerbedriftene i klyngen

13 Et lærende næringsliv 13 Samarbeidet med Universitetet i Agder er en forutsetning for at bedriftene i NODE-klyngen kan vokse dekke behovene i den maritime klyng-en på Sunnmøre, og NCE Maritime har vært en pådriver. Et annet eksempel er Høgskolen i Buskerud (HiBu), som i dag har tre masterstudier innen systems engineering. Studiene er utviklet i samarbeid med Stevens Institute of Technology, New Jersey, som er verdens ledende universitet på området. Ett studie er teknologisk rettet, ett er økonomisk rettet, og ett er en treårig industrimaster der studentene er deltidsansatt i bedrifter og derved får relevant industriell praksis samtidig som de tar sin mastergrad. Denne siste formen er en unik modell som vekker internasjonal oppmerksomhet. Alle modulene i masterstudiene er tilgjengelig for bedriftenes ansatte og benyttes i stor grad i forbindelse med etter- og videreutdanningen. - Allerede fra starten av definerte vi oss som en kompetanseklynge der den viktigste oppgaven var å styrke det faglige fellesskapet i form av å bygge kompetanse på systems engineering, sier Torkil Bjørnson som er leder for NCE Systems Engineering, Kongsberg. - Vår status som NCE, samt at flere av bedriftene i klynga er markedsledende globalt, bidro til at verdens ledende universitet innen systems engineering var villig til å samarbeide, sier Bjørnson. Masterstudiene ved HiBu holder et høyt faglig nivå. - Hele 40 prosent av student- ene fikk publisert sine masteroppgaver som vitenskapelige artikler, sier Bjørnson. STOR PÅGANG Flere av de skreddersydde utdanningstilbudene opplever stor pågang. Eksempelvis har bachelor i undervannsteknologi ved Høgskolen i Bergen (HiB) et av landets høyeste søkertall for ingeniørstudier. Det er et av de mest populære og vanskeligste studiene å komme inn på ved HiB, sier Heidi Skålevik i NCE Subsea. Et annet eksempel er mekatronikkutdanningen ved Høgskolen i Agder. For ti år siden hadde de ca 15 søkere. Nå har høgskolen blitt universitet og tilbyr komplette bachelor-, master- og doktorgradstudier tilpasset behovene til bedriftene i NODEklyngen. Bachelorstudiet er utvidet til 100 studieplasser, og må fortsatt operere med ventelister. - Samarbeidet med Universitetet i Agder (UiA) er en forutsetning for at bedriftene i NODE-klyngen kan fortsette veksten. Det er også en forutsetning for å utvikle nye produkter og ny kompetanse. Industrien på Sørlandet har en verdensledende posisjon på boreutstyr. Olje- og gassindustrien arbeider over hele verden og utstyr må hele tiden tilpasses nye regler og klimatiske forhold, sier klyngeleder Anne-Grete Ellingsen. Et tredje eksempel på stor pågang er masterstudiet ved Stevens Institute of Technology, New Jersey. Hvert år kommer det over 100 søkere fra Kongsberg-klyngen til 14 studieplasser. KREFTFORSKER-RUSS For NCE Oslo Cancer Cluster er det ikke tilstrekkelig med skreddersydd utdanning på fag-, bachelor-, master- og doktorgradnivå. De har i tillegg inngått et samarbeid med Ullern videregående skole for å utdanne neste generasjon av forskere og entreprenører innen bioteknologi og onkologi. Det arrangeres foredrag, innovasjons- og kreativitetscamp og det samarbeides om undervisningen. I mai 2015 skal Oslo Cancer Cluster Innovation Park åpnes. Der vil Radiumhospitalet,

14 14 Norwegian Centres of Expertise bioteknologibedrifter og Ullern videregående skole møtes under samme tak. - Vi henvender oss også til ungdomsskolene. En rekke ungdomsskoler sender sine realfagslærere på kurs i regi av Ullern videregående skole og Oslo Cancer Cluster, sier fungerende CEO Jónas Einarsson. - Vår visjon er å etablere Norges ledende miljø for utdanning, forskning og industri innen helse. Vi har stor tro på å begynne tidlig, sier Einarsson. VIKTIGERE MED DOKTORER OG PROFESSORER Kompetansebedrifter blir stadig mer avhengig av doktorgradstudier og professorater på sine fagområder. Derfor har flere av NCE-ene bidratt til å få dette etablert. Det er eksempelvis etablert doktorgradstudie innen mekatronikk ved UiA, innen innovasjon i samarbeid med Senter for Entreprenørskap ved UiO, innen forskningskommunikasjon med medisinsk fakultet ved UiO, innen anvendt mikro- og nanosystemer ved Høgskolen i Vestfold, og innen akvakultur ved Universitetet i Nordland. Formålet er å stimulere til innovasjon og forskning i tett samarbeid med næringslivet i regionen. - Vi kan ikke hvile på laurbærene. Da blir vi raskt tatt igjen. Høy kompetanse, forskning og innovasjon er en forutsetning for å lykkes.vi trenger både doktorgrader i mekatronikk og gode fagarbeidere skal vi beholde forspranget, sier Ellingsen i NCE NODE. Ellingsen representerer en næring som tidligere var mekanisk basert, men som nå leverer høyteknologiske løsninger. FEM GAVEPROFESSORATER PÅ MØREKYSTEN Tradisjonelt har praktisk arbeid gått foran akademisk utdanning på Mørekysten. Nå er behovet stort for både fag- og høyt utdannede innenfor maritim sektor. I tillegg er det behov for forskning og utvikling. Klynga har derfor bidratt med fem gaveprofessorater. - Vi bygger et regionalt maritimt forskningsmiljø. I denne oppbyggingen ligger det også et ønske om et enda tettere samarbeid mellom HiÅ og NTNU/SINTEF/Marintek, sier Per Erik Dalen, leder for NCE Maritime. Intensjonsavtale om dette er inngått og vil bety at disse institusjonene vil knytte seg tettere opp mot klynga gjennom blant annet større tilstedeværelse. I tillegg fortsetter arbeidet med å styrke samarbeidet med et eller et fåtall anerkjente internasjonale universitets-, forsknings- og utviklingsmiljøer. - Vår klynges strategi er høy innovasjonshastighet basert på stor erfaringskompetanse, anvendt forskning, samhandling og høy formalkunnskap, sier Dalen. ETTER- OG VIDEREUTDANNING I BEDRIFTENE Alle NCE-ene tilrettelegger for kompetanseprogrammer for partnerbedriftene i klyngen og dette er svært etterspurt. Formålet er å bidra til spesialistutdanning på viktige områder for bedriftene, eller bidra til at de ansatte får oppdatert og videreutviklet sine kunnskaper. - Når innovasjonshastigheten er høy, er det også et stort behov for etterutdanning og kursvirksomhet, sier Dalen. Det har mange NCE-er tatt konsekvensen av, blant annet NCE Maritime. I Ålesund har de utviklet et verdensledende simulatormiljø på sitt område for å utdanne og trene maritimt personell. I sammenheng med disse miljøene bygges det også opp et regionalt forskningsmiljø. Internasjonale bedrifter ser behovet for kunnskapsbygging, og søker dit hvor de får den kompetansen de trenger. Eksempelvis har store selskaper som Rolls Royce valgt å legge sitt europeiske treningssenter til Ålesund. Kompetansebedrifter blir stadig mer avhengig av doktorgradstudier og professorater Når innovasjonshastigheten er høy, er det også et stort behov for etterutdanning og kursvirksomhet

15 Et lærende næringsliv 15 SKREDDERSYDD UTDANNING TIL KLYNGENE De tolv NCE-ene har alle tiltak for å sikre skreddersydd kompetanse til sine partnerbedrifter. I denne oversikten kan du se hva hvert enkelt NCE har bidratt til. NCE AQUACULTURE Fått etablert operative PhD-kurs fra 2010 hvor ansatte i bedrifter tilknyttes universitet og bygger en PhD-grad innefor tema som er relevant for bedriftens virksomhet. Betydelig hospitering ved universitetet. Finansiert gjennom midler fra Nordland fylkeskommune og egeninnsats fra bedriftene. Fått etablert partnerskap mellom studenter og bedrifter hvor nye havbruksstudenter ved Universitetet i Nordland (UiN) får tilknyttet fadderperson i bedrift for faglig veiledning, tilrettelegging av praksis og studentoppgaver i bedrift. Etablert Senter for etter- og videreutdanning i havbruk i samarbeid med UiN. Senteret utvikler enkeltstående kurs og årsstudium basert på skreddersøm tilpasset bedriftenes behov. Et bredt spekter av kurs som alle gir formelle studiepoeng og muligheter for å bygge en bachelor- eller mastergradsutdanning, mens studentene er i full jobb i respektive bedrifter. NCE INSTRUMENTATION Definert kompetanseutvikling som et eget fokusområde for klyngeaktiviteter. Fått etablert bachelor og master of Instrumentation ved Høgskolen i Sør Trøndelag (HiST) fra 2010 og Mitt- Universitetet i Sundsvall fra Etablert forpliktende samarbeid mellom partnerbedriftene og HiST fra 2011 som skal sikre at utdanningen gis en relevant faglig sammensetning. Søker å kombinere læringens og næringens behov for lab- og testfasiliteter gjennom et samarbeidsprosjekt med HiST. NCE MARITIME Fått igangsatt fire masterprogram ved Høgskolen i Ålesund (HiÅ); innen Produkt- og systemdesign fra 2009, innen Skipsdesign fra 2009, innen Ledelse av avanserte maritime operasjoner fra 2013 og innen Simulering og visualisering fra Utviklet et verdensledende simulatormiljø på sitt område for å utdanne og trene maritimt personell. Etablert eget selskap under HiÅ som tilbyr stort utvalg kurs til bedriftene. Til sammen personer deltar i etterog videreutdanning innen maritime emner i året. Klyngen har bidratt med fem gaveprofessorater. Ti professor II-stillinger finansiert fra næringen underviser på HiÅ. Utviklet helhetlig kompetansestrategi med tiltak for den maritime klyngen. NCE SUBSEA Fått etablert bachelorprogram i undervannsteknologi ved HiB fra Etablert masterprogram i undervannsteknologi ved HiB/NTNU fra Etablert masterprogram i innovasjon og entreprenørskap med fokus på undervannsteknologi ved HiB/UiO fra Fått etablert bachelorprogram i undervannsteknologi ved HiB avdeling Florø fra Fått etablert og gjennomført en rekke kurs herunder Subsea Awareness Course sammen med Society for Underwater Technology og Subsea Awareness and Training Portal (e-læring) sammen med ibruk. I ferd med å etablere fagutdanning for fjernstyrte undervannsfarkoster ved Bergen Maritime Fagskole, som også har fagutdanning innen undervannsteknologi.

16 16 Norwegian Centres of Expertise NCE TOURISM FJORD NORWAY Norsk hotellhøgskole (NHS) ved Universitetet i Stavanger (UiS) har etablert masterutdanning og årsstudium i perioden Et modulbasert studie for opplevelsesbedrifter og guider er under utvikling hos universitets- og høgskolene på Vestlandet, i regi klyngens FoU-Forum. Studiet vil gi 60 studiepoeng. Utviklingen av studiet er fasilitert av klyngen med støtte fra "Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer. Bidratt aktivt til godkjenning av forskerutdanning i reiseliv ved NHS fra Bidrar aktivt til bestillinger av relevant ny forskning og formidling overfor partnerskapet. Tilrettelegger og bidrar til skreddersydd utdanning og kompetanse til og for bedriftene i klyngen gjennom årlig større konferanse, ulike spesialiserte seminarer og kurs samt internasjonale studieturer. Har også utviklet kompetanseverktøy for partnerskapet. Igangsatt prosjekt for lavere grads sertifisering/godkjenningsordning for guider til reiselivet i fjellet - i samarbeid med Nortind (Norske tindeveiledere). NCE NODE Fått etablert master fra 2008 og PhD-program fra 2009 for mekatronikk ved UiA i Grimstad. Master i Technology and Industrial Management er planlagt fra Etablert master i bygg «sustainable construction» fra 2013, basert på erfaringene fra NODEs footprint, innen Life Cycle Assessment (LCA). Utdannelse av sveisekonstruktører i henhold til amerikansk og europeisk sertifiseringsordning (AWS og IWE) under etablering. Kurset kan kombineres med job, gir 30 studiepoeng og inngår i mastergrad i bygg Sustainable construction ved UiA Skreddersydde kompetansetilbud for partnerbedriftene. Etter- og videreutdanning (EVU) innen sertifiseringstilbud og fagutdanning innen sveis og hydraulikk med CETOP-utdanning. Definert kunnskapsbygging som viktigste oppgave for NCE NODE. Klyngen skal tilby kompetansebygging innenfor læringsområder; Mekatronikk, robotisering, miljø og samfunnsansvar, profesjonalisert verdikjede, logistikk og ledelse. NCE MICRO- AND NANO TECHNOLOGY Etablert samarbeid med Boston University om utdanning innenfor entreprenørskap og ledelse i Et etterutdanningsprogram innen entreprenørskap og teknologibasert kommersialisering på MBA-nivå under utvikling. I 2013 fått etablert en seminarserie innenfor rammene til et entreprenørielt økosystem, samt en industriledet seminarserie innenfor design og produksjon av elektronikk for krevende omgivelser. Fått etablert et nytt utdanningstilbud fra 2012 på masternivå innen Smart System Integration i Erasmus Mundus EU-program gjennom et samarbeid mellom NCE MNT og Institutt for Mikrosystemteknologi (IMST) ved HiVE, Heriot Watt University i Edinburgh og Budapest University of Technology and Economics. Etablert et samarbeid med Vestfold kompetanse i 2007, om formidling av lærlinger til industrien. Fått etablert doktorgradsutdanning i anvendte mikroog nanosystemer fra Bachelorprogram i mikroog nanosystemteknologi, ble etablert i 2002 og masterprogram i Etablert forskerskole i nanoteknologi for mikrosystem fra 2010, i samarbeid med UiO, NTNU og SINTEF. NCE CULINOLOGY Fått etablert masterkurs i molekylær gastronomi og næringsmiddelmikrobiologi fra 2010 ved Universitetet i Stavanger (UiS). Bidratt til ny utdanning innen kjøkken og restaurantledelse ved Norsk hotellhøgskole ved UiS fra høsten Bidrar til Internasjonal Forskerkonferanse innen forbrukerinnsikt ved Norges Handelshøyskole (NHH). Fått etablert forskergruppe innen forbrukerinnsikt ved UiS og Måltidets Hus med flere PhD-studenter koblet til industrien. Støttet lokale rekrutteringstiltak innen matfag i videregående skole, og gjort overgangen fra matfaglig studieretning til bachelorprogrammet ved UiS enklere.

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet. Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge

Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet. Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge Pådriver for skreddersydd kompetanse -En avgjørende faktor for økt vertskapsattraktivitet Bjørn Arne Skogstad Programleder NCE, Innovasjon Norge NCE-supported clusters - Clusters as a differentation factor

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Oversikt over prosjekter som er innvilget støtte 2 utlysningsrunde, våren 2014 1 Biotech North / Norinnova Technology Transfer, Tromsø (tilskudd 2,25 mill)

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Internasjonaliseringskonferansen 2014

Internasjonaliseringskonferansen 2014 Systematisert samarbeid mellom næringsliv og utdanningsmiljøene - viktig for norsk konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen 2014 Sverre Narvesen SINTEF Raufoss Manufacturing og NCE Raufoss Det

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Viderefører og styrker Innlandsutvalget Regjeringen henter mer kompetanse fra næringslivet og utvider Innlandsutvalgets mandat.

Viderefører og styrker Innlandsutvalget Regjeringen henter mer kompetanse fra næringslivet og utvider Innlandsutvalgets mandat. Viderefører og styrker Innlandsutvalget Regjeringen henter mer kompetanse fra næringslivet og utvider Innlandsutvalgets mandat. 08.04.2014 1 Det kunnskapsbaserte Norge Fra Torger Reves bok. Policy Issues

Detaljer

Utvikling av NCE SE til GCE-søknad

Utvikling av NCE SE til GCE-søknad Utvikling av NCE SE til GCE-søknad Fra nasjonal til global konkurransearena 1 Næringskonferansen Kongsberg, 21.8.2015 Torkil Bjørnson Kongsbergs utvikling basert på omstilling og innovasjon Total forandring

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 21.01.2016 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Klyngeprogrammets formål og tilbud 3. Utlysningen for 2016: Krav og kriterier 4.

Detaljer

Innlandet i Norge og Verden - Globale utviklingstrekk å merke seg Innlandsutvalget - Hva tenker vi så langt! Sverre Narvesen NCE Raufoss/leder IU

Innlandet i Norge og Verden - Globale utviklingstrekk å merke seg Innlandsutvalget - Hva tenker vi så langt! Sverre Narvesen NCE Raufoss/leder IU Innlandet i Norge og Verden - Globale utviklingstrekk å merke seg Innlandsutvalget - Hva tenker vi så langt! Sverre Narvesen NCE Raufoss/leder IU VERDEN OG VI Norge og globalisering "Pris pr funksjon"

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom 1 Dette vil jeg snakke om: Studiesteder og studier ved HiØ Samarbeid ned NCE Smart Energy Markets og Inspiria

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET Finansforbundet mottok 18. februar et brev fra Kunnskapsdepartementet ved statsråden med invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Nasjonal kommersialiseringsaktør i mikro- og nanoteknologi.

Nasjonal kommersialiseringsaktør i mikro- og nanoteknologi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Innovasjon Norge - 2013 Realiserer verdiskaping i hele landet 6 000 000 000 kroner årlig

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Hvorfor er forskning viktig for klyngene? Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet

Hvorfor er forskning viktig for klyngene? Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet Hvorfor er forskning viktig for klyngene? Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet Hvorfor forskning? Det blir 2 milliarder flere mennesker på jorden frem til 2050. Vi trenger derfor mere mat, energi

Detaljer

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Seminardag TFoU 5 mars 2013 Sigmund Kvernes Direktør regional utvikling SINTEF og styremedlem TFoU Et kunnskapsbasert Norge regional fokus

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet Erfaring med næringslivsringer og andre møteplasser Problemløsning og kunnskapsutvikling med

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs 02/11/17, Tone Jakobsen Idéverksted Bodø vgs Kunnskapsparkens arbeidsområder Kompetanse - Kurs og studier Konferanser Trainee Nettverk - Klynger Synliggjøre regionen Samfunnsbygging Innovasjon - Mobilisering

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

Verdien av gode veier

Verdien av gode veier Verdien av gode veier Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Samferdselskonferansen 2014 Kristiansund, 26.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene FBF, FFFH, FFL, FFT og FFTA

Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene FBF, FFFH, FFL, FFT og FFTA Footer, sidenummer og dato skal ikke brukes på hovedforside Hvordan lykkes med å skaffe eksterne midler til FoU-aktivitet? Fra utdanningsaktør til en kunnskapaktør Felles OU-kurs for de fagpolitiske foreningene

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Forskning i klynger. Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet

Forskning i klynger. Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet Forskning i klynger Åse Kaurin, klyngekoordinator i Forskningsrådet OVERSIKT OVER NORWEGIAN INNOVATION CLUSTERS Arena NCE GCE Målgruppe Klynger i en tidlig fase Modne klynger med nasjonal posisjon Modne

Detaljer

NCE NODE. 5. mars Kjell O. Johannessen Daglig leder

NCE NODE. 5. mars Kjell O. Johannessen Daglig leder NCE NODE 5. mars. 2012 Kjell O. Johannessen Daglig leder Fra rivalisering til fruktbart samarbeid og sunn konkurranse Ledende teknologi klynge Omsetning flerdoblet på få år Ordrereserve 2005: NOK 2,5 mrd

Detaljer

Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK)

Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK) Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK) 1. Utdanningstilbud og studenttall 2. Forskning og eksterne aktiviteter 3. Oversikt over ansatte 4. Strategisk fokus HiBu ATEK Utdanningstilbud

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt?

Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Et kunnskapsbasert Norge: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Arbeiderpartiets Næringspolitiske Forum Stortinget, 04.09.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden?

Detaljer

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid

NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid NTNU som drivkraft i regionalt samarbeid Nettverkssamling for alumner, Gjøvik 27.04.16 Johan Einar Hustad, prorektor nyskaping NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk,

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Oslofjordalliansens teknologiprosjekt - på vei til å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi

Oslofjordalliansens teknologiprosjekt - på vei til å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi Oslofjordalliansens teknologiprosjekt - på vei til å bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder innen teknologi Anne Kari Botnmark Prosjektleder 6. sept 2012 faggruppesamling Kongsberg Universitetet

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge: Fornybar energis strategiske rolle

Et kunnskapsbasert Norge: Fornybar energis strategiske rolle Et kunnskapsbasert Norge: Fornybar energis strategiske rolle Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Energilederkonferansen 2012 Energi Norge Sundvollen, 24.05.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg

Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg Prosjektet Kongsberg 2024 er et langsiktig, helhetlig utviklingsprosjekt i regi av Kongsberg Næringsforum. Utgangspunktet

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Næringslivets utfordringer og muligheter

Næringslivets utfordringer og muligheter Regional plan for «Verdiskaping og næringsutvikling» Næringslivets utfordringer og muligheter Innspillmøte, Gol 26.4.2013 Torkil Bjørnson NCE SE, Kongsberg 1 Innretning & konkurranse 26.04.2013 Ulike bedrifter

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

Bedriftssamarbeid i klynger

Bedriftssamarbeid i klynger Bedriftssamarbeid i klynger Leverandørseminar Finnsnes, 30. november 2011 Bror Yngve Rahm, Norsk Industri Klyngeteori Tradisjonell klyngeteori går ut på at kunnskapen ligger i sentrum og at bedriftene

Detaljer

Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark?

Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark? Hvordan kan Visjon 2013 forsterkes ved etablering av Norwegian Centre of Expertise (NCE) i Telemark? Vrådalskonferansen 2007 30.-31. oktober Knut Kr. Osnes Hva er NCE? Norwegian Centres of Expertise er

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor. MARKOM2020 «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.» St. prop 1S 2013, 1.3.3 Gjennom MARKOM2020 er utviklingen av høyere

Detaljer

Universitet og høgskole hånd i hånd

Universitet og høgskole hånd i hånd Universitet og høgskole hånd i hånd Til beste for regionen: Samarbeidet mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Høgskolen i Østfold (HiØ) Trine Hvoslef-Eide (Prorektor for utdanning UMB)

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni

Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni Satsingen; Hva og hvorfor Prosessen frem til i dag Innretningen Utlysningen Prosessen videre Spørsmål Det globale kappløpet om å tilpasse seg

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer