Årsbudsjett Økonomiplan Rådmannens forslag Hefte 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1"

Transkript

1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan Rådmannens forslag Hefte 1

2

3 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE TILTAK... 6 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER BUDSJETTPROSESSEN BUDSJETTDOKUMENTET STATLIGE FOKUSOMRÅDER STANGE KOMMUNES MÅL OG STYRINGSSYSTEM OVERORDNEDE SATSNINGSOMRÅDER SATSNINGSOMRÅDE FOR OPPVEKST SATSNINGSOMRÅDE HELSE OG OMSORG SATSNINGSOMRÅDE FOR SAMFUNNSUTVIKLING UNIVERSELL UTFORMING BUDSJETTRAMMER MED KOMMENTARER (FASTE 2014-PRISER) KOMMENTARER TALLBUDSJETTET 2013 OG ØKONOMIPLAN INNTEKTSGRUNNLAGET VIRKSOMHET OG STABER - TILTAKSOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETTET INVESTERINGSTILTAK KOMMUNALTEKNIKK INVESTERINGSTILTAK EIENDOMSAVDELINGEN ANDRE INVESTERINGER INVESTERINGSTILTAK STANGE KOMMUNALE - BOLIGFORETAK GEBYRER OG AVGIFTER I VEDLEGG: KOMMUNESTYRETS SKATTEVEDTAK FOR VEDLEGG: OBLIGATORISKE OVERSIKTER VEDLEGG: DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER STANGE KOMMUNE VEDLEGG: STANGE KIRKELIGE FELLESRÅD KONSEKVENSER AV REDUKSJON I DRIFTSRAMMEN MED

4 Forslag til årsbudsjett og økonomiplanvedtak Driftsbudsjettet for Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for vedtas i samsvar med hovedoversikter på side 32 til 33 i budsjettheftet. 2. Driftsbudsjettet fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningen på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. 3. Investeringer i budsjettet for 2014 på totalt kr finansieres med låneopptak på kr , bruk av fond/egenkapital med kr Investeringsplanen med finansiering godkjennes. Rammen for nye låneopptak til finansiering av kommunens investeringer i 2014 med den avdragstid som framgår av investeringsoversikten på side 48 i budsjettheftet, godkjennes. 4. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 30,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. 5. I henhold til kommunens finansforvaltningsreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 6. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. 7. Innsparingstiltak innenfor følgende områder iverksettes for å oppnå balanse i netto driftsresultat i økonomiplanen : TILTAK OPPSUMMERT Oppvekst Helse- og omsorg Samfunnsutvikling Boligforetaket Administrasjon Totalt Kommuneskatt 8. Den kommunale skatteøren for personlige skatteytere settes til 11,4 % i Dersom Stortinget vedtar endring i det kommunale skatteøren, endres kommunens satser tilsvarende. 2

5

6 Rådmannens kommentarer Økonomien i Stange kommune har vært trang i Økningen av utgifts-/ aktivitetsnivået har vært større enn veksten i driftsinntekter og frie inntekter. Ved budsjettbehandlingen for 2013 ble det lagt klare føringer på at evt. vekst, eller oppgaveendring, måtte gå på bekostning av eksisterende aktivitet. De statlige inntektsforutsetningene i Statsbudsjett 2014 er ikke store nok til å dekke Regjeringens forventninger til nye oppgaver i kommunal sektor, ei heller i Stange kommune. Dette gjør at vi har en situasjon hvor vi ikke har dekning for all eksisterende aktivitet, i tillegg til de nye oppgavene Regjeringen forutsetter utført i sitt forslag til Statsbudsjett. For at Stange kommune igjen skal få en sunn økonomisk situasjon, er aktivitetskutt og strukturelle endringer påkrevet. Anslaget på pris- og lønnsvekst (deflator) i kommunesektoren i 2014 anslås i Stoltenberg-regjeringens statsbudsjett til 3,0 %. Dette er som anslått i revidert nasjonalbudsjett for Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter er beregnet til 1,8 %, og de frie inntektene til en reell vekst på ca 2,0 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2013 i revidert nasjonalbudsjett Stoltenberg-regjeringen har i sitt framlegg til statsbudsjett et ønske om å gi alle reell frihet til å velge hvor de vil bo, og gi mulighet for arbeid og gode tjenester der de velger å bosette seg. De ønsker å opprettholde et spredt bosettingsmønster, de vil videre nytte de menneskelige og naturgitte ressursene i hele landet for størst mulig nasjonal verdiskaping i hele landet. I det økonomiske opplegget for 2014 mener Stoltenberg-regjeringen at de legger til rette for fortsatt vekst i tjenestetilbudet i kommunesektoren. Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter foreslås satt til 7,7 mrd. kroner, eller 2,0 %. 5,2 mrd. kroner av dette er frie inntekter, dvs. 1,7 %. 4,3 mrd av dette er kommunenes andel. Veksten i de frie inntektene må sees i sammenheng med anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutvikling. Beregningene forutsetter at dekningsgrad, standard og produktivitet i tjenesteytingen er uendret. Veksten er regnet fra anslaget på kommunesektorens inntekter i 2013 i revidert nasjonalbudsjett Det er forutsatt en lønns- og prisvekst (deflator) på 3,0 %. Realveksten kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst. I Stange kommunes vedtatte økonomiplan for er det allerede forutsatt en vekst på 1 % årlig i planperioden. I forslag til statsbudsjett for 2014 mener Stoltenberg-regjeringen at de legger de økonomiske forholdene til rette for at kommunesektoren skal tilby sine innbyggere tjenester av god kvalitet, og de har en forventning om at man innenfor den tildelte ramme skal kunne opprettholde kvaliteten i eksisterende tjenesteproduksjon. Pensjonspremien forventes å øke som følge av sterk lønnsvekst og lav rente. I tillegg må man ta høyde for økt levealder. Finanstilsynet stiller krav om at pensjonsavsetningen må oppkapitaliseres for å ha dekning for fremtidige pensjonsutbetalinger. Departementet understreker at kommunene har et selvstendig ansvar for pensjonskostnadene. For helse og omsorgssektoren innebærer Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett en styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre er tilsagnsrammen for investeringstilskudd godskrevet for bygging av ca nye plasser i Tilbud om øyeblikkelig hjelp vil trolig bli lovpålagt for kommunene fra Tilskudd kan søkes fra Helsedirektoratet det året tilbudet starter opp for de som starter før. Kommunenes rammetilskudd foreslås redusert fra 2014 som følge av kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Fra høsten 2014 foreslår Stoltenberg-regjeringen å innføre valgfag for 10. trinn. Valgfaget utgjør 1,5 time på hvert trinn, hvorav 0,5 time er ny tid, og 1,0 time skal dekkes av omfordeling av eksisterende timetall. Videre foreslås en rentekompensasjonsordning for investeringer i skoler og svømmeanlegg med en investeringsramme på 1 mrd. kroner. Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage foreslås satt til kr pr. hel plass pr. måned. Barnevernet ønskes ytterligere styrket, og kommunene kan søke om midler til 150 nye stillinger, samt til kompetanse- og samhandlingstiltak. Den kommunale egenandelen ved institusjonsplassering økes 4

7 med om lag 1/3 til kr pr. måned pr. barn. Videre foreslås å innføre en kommunal medfinansiering på 10 % av utgiftene for barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere. Stoltenbergregjeringen foreslår videre å opprette en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, med mål å gi flere fattige barn og unge muligheter til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. Stoltenberg-regjeringen foreslår også en utvidelse av rentekompensasjonsordningen for kirkebygg, slik at det i 2014 kan gis tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 500 mill kroner. Innslagspunktet for toppfinansieringen av ressurskrevende tjenester er økt med kr til kr , og kommunene vil fortsatt få refundert 77,5 % av overskytende kostnad mot 80 % i Solberg-regjeringen har i sin tilleggsproposisjon til statsbudsjett blant annet foreslått følgende endringer: Deflator justeres opp til 3,1 %, pga økt konsumprisindeks. Makspris for barnehageplass økes til kr pr barn pr mnd. Opptrapping av tilskudd til ikke kommunale barnehager fra 96 % til 98 % f.o.m To barnehageopptak reverseres. Kulturskoletilbudet Skole/SFO foreslås avviklet Avvikling av ordning med frukt og grønt i ungdomsskolen Redusere egenandel for opphold på dobbeltrom i helse og omsorgsentre Øremerket tilskudd til rusarbeid trekkes ut og legges som øremerket tilskudd Tilsyn med barn i fosterhjem økes Samlede endringer utgjør kr i reduksjon av Stoltenberg-regjeringens forslag til rammetilskudd. Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KRF og Venstre førte til følgende endringer i rammetilskuddet: Økt kontantstøtte gir innsparinger i færre barn i barnehager. Reduksjonen på landsbasis er anslått til færre barnehageplasser. Rammetilskuddet i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag er nedjustert med ytterligere kr etter dette. Med Stange kommunes aktivitetsnivå, og de rammer kommunen blir tildelt i Statsbudsjettet 2014, har rådmannen igjen hatt store utfordringer med å få lagt fram et budsjett i balanse. Både eksisterende og nye lovpålagte oppgaver, gir oss en utfordring i å finne mer effektive og kostnadsbesparende måter å løse de kommunale oppgavene på. Kommunen befinner seg i en situasjon der det er behov for å redusere driftsutgifter og aktivitet, i tillegg må nok strukturelle endringer påregnes. I budsjettforslaget for 2014, og planperioden , legger rådmannen frem et budsjett i balanse. Det er i dette opplegget hovedsakelig forutsatt at virksomhetene viderefører sin aktivitet/tjenester innen de samme rammer som forrige år kun korrigert for lønns- og prisstigninger. Dette har ført til at netto driftsresultat er svært presset, og utgjør for 2014 et underskudd på 19,5 mill kroner. Dvs -1,47 %. Kommunens handlingsregel forutsetter 3,0 %. I hele økonomiplanperioden viser netto driftsresultat underskudd. I 2015 utgjør dette underskuddet 12,5 mill kroner, mens årene 2016 og 2017 viser et noe mindre underskudd på henholdsvis 10,2 mill kroner og 4,8 mill kroner. De lavere underskuddene i skyldes forutsetningen om retaksering av eiendommer knyttet til beregningen av eiendomsskatt som er innarbeidet i forslaget. Underskuddene i planperioden er dekket opp med midler fra disposisjonsfond, men aktiviteskutt og strukturendring er påkrevet for å møte situasjonen. Fra vedtatt økonomiplan til økonomiplan får vi følgende endringer på hovedstørrelsene: 5

8 2014 øk.plan Endring Driftsinntekter Driftsutgifter Netto finanskostnader Avskrivninger motpost Netto dr.resultat Som det fremgår av tabellene er netto driftsresultat forverret med 4,7 mill kroner i forhold til forrige økonomiplan. De samlede driftsutgiftene har økt mye. Dette skyldes i hovedsak at behovene spesielt innen helse- og omsorgssektoren er økt betydelig, både i forhold til svært ressurskrevende brukere og i forhold til de pasientene vi mottar fra sykehusene som følge av samhandlingsreformen. Driftsinntekter i forrige økonomiplan var lagt inn med forutsetning om retaksering av eiendomsskattegrunnlaget i 2014 med inntektsvirkning fra Denne forutsetningen er uendret i det fremlagte budsjettet for Veksten i skatt og rammetilskudd på nærmere 37,6 mill kroner er ikke tilstrekkelig til å dekke kostnadsutviklingen i Stange. Netto finanskostnader har endret seg noe. Dette skyldes økte låneopptak, mens lavere renteutgifter har dempet denne effekten noe. Rådmannen har i tidligere økonomidrøftinger påpekt at det er nødvendig å skape handlingsrom i økonomien fremover. Ut fra den økonomiske situasjon som avtegner seg i salderingen av dette budsjettet er det tydelig at arbeidet med slike omstillingstiltak må iverksettes snarest. Rådmannens forsalg til reduserende tiltak For å få etablert en sunn økonomisk situasjon er det behov for justering av kommunens aktivitetsnivå. Ved flere anledninger har det vært gjennomført rammereduksjoner uten at man har konkretisert hvilke områder eller tiltak kuttene skal gjøres på. Det finnes ikke lenger slike buffere i virksomheten vår, slik at det denne gangen må gjøres kutt i tjenestetilbud for å få balanse i økonomien. Driftsnivået må samstemmes med den inntekten vi har til disposisjon. Utgiftene har de senere år økt mer enn inntektene. Rådmannen har ute en bestilling på gjennomgang av skolestruktur, samt en gjennomgang av helse og omsorgsområdet. Disse rapportene er i bestilling, men ikke påbegynt. Til tross for at det foreløpig ikke foreligger noen gjennomgang av våre to største sektorer, ser rådmannen seg likevel nødt til å foreslå kutt i aktivitet også innenfor disse to sektorene. Fra Fylkesmannen er det gitt signaler om at kontrollen med realistiske og balanserte økonomiplaner er innskjerpet. Det betyr at den salderingen som gjøres av budsjettet må peke på hvilke områder som skal reduseres. I det følgende materialet presenteres de kuttene rådmannen foreslår innenfor områdene oppvekst, helse- og omsorg og samfunnsutvikling. Det presenteres videre alternative tiltak, dersom noen av rådmannens forslag forkastes av kommunestyret. Det forutsettes at de økonomiske konsekvensene tilbakeføres disposisjonsfond. 6

9 Forslag til reduserende tiltak; Oppvekst RÅDMANNENS ANBEFALTE REDUSERENDE TILTAK Årskonsekvens Tiltak Kommentar Avvikle sommer-sfo Tilbud om sommer-sfo ble etablert sommeren Bruken av tilbudet innebærer en kostnad pr elev på kr Fjerne søskenmoderasjon SFO Kulturtimen på barnetrinnet avsluttes Avvikling av frukt og grønt i ungdomsskolene Reduksjon av ramme felles budsjett oppvekst/skoler Frivillig for kommunen inneværende skoleår, og foreslått ut av nytt statsbudsjett. Ble dekket innenfor egen ramme Rammereduksjon tas innenfor felles budsjett oppvekst. Reduksjon budsjett ÅOA Avhengig av at oppdragsvirksomheten blir på nivå Reduksjon av rammen for barnehager Økes til fra Ekstraressurs (0,2 mill 2014); Redusert tilbud for barn med særlige behov for støtte/oppfølging (jfr. Sak 37/113 Kostnadsreduserende tiltak for barnehageområdet). Dette er en ressurs som kommer i tillegg til spesialped. tiltak for førskolebarn. Styrerressurs (0,4 mill); Forslag om reduksjon styrerressurs ble ikke fremmet i sak 37/13 da det ble vurdert vanskelig i forhold til barnehageloven og ikke i samsvar med særavtale SFS Særavtalen er nå sagt opp, og ny avtale kan medføre at tidligere detaljert avtale om styrerressurs vil bli fjernet. Tiltaket innebærer redusering fra 9 til 6 styrerstillinger i kommunale barnehager. I stede for de 3 styrerstillingene setter vi inn 3,50 % stillinger som ass. styrer. Innsparingen innebærer derfor 1,5 stilling i reduksjon. Denne reduksjonen får konsekvenser for tilskudd til private barnehager i 2016/2017. Minoritetsspråklige barn (0,4 mill); Fjerne kommunens andel av ressurser til minoritetsspråklige barn, dvs. kun nytte øremerket tilskudd. Vil medføre at veilederstilling i forhold til minoritetsspråklige barn blir fjernet. Tiltak fremmet i sak 37/13 "Inntak av 10 ALTERNATIVE KUTT Nedleggelse av 1 barneskole Tiltaket med beregnet innsparing har tatt ugangspunkt i; at elevene kan overføres til annen skole og inn i eksisterende klasser. FDV-kostnadene blir borte. Det må påregnes noe økning av skyssutgifter 7

10 Forslag til reduserende tiltak; Helse- og omsorg RÅDMANNENS ANBEFALTE REDUSERENDE TILTAK Årskonsekvens Kommentar Tiltak Avvikle et lite bofellesskap i I TFF er noen beboeres helsetilstand slik at de kan Tjeneste for funksjonshemmede tilbys riktigere tjenester i et av våre helse- og omsorgssenter. Ved omflytting kan et bofellesskap legges ned og boligen selges. Det totale antall boliger til funksjonshemmede øker i perioden ved etablering av bofellesskap i Tunbekkvegen og Felles Framtid-prosjektet. Iverksetting av ny kjøkkenløsning Nytt kjøkken er under oppføring. Anslått årlig besparelse er stipulert til 2 mill kroner som årskonsekvens. For 2014 anslås en mulig innsparing til 1 mill kroner. Avvikle dagsenter ved Ottestad boog servicesenter Avvikle Meieriet dagsenter for mennesker med psykiske lidelser Gjennomgang av turnusplaner for hele helse- og omsorgssektoren Endring av omsorgslønn til oppdragstakere Endre underetasjen ved Lille Kjonerud til ubemannet omsorgsboliger med 7 boenheter Etablering av øyeblikkelig hjelp funksjon i Stange kommune Omgjøre 10 korttidsplasser v/stange Helse og omsorgssenter til omsorgsboliger med døgnbemanning ALTERNATIVE KUTT Omgjøring av ytteligere 10 korttidsplasser ved Stange helseog omsorgssenter til 10 omsorgsboliger m/bemanning Avvikle dagsenter for demente ved Stange helse- og omsorgssenter Tilbud til eldre hjemmeboende. Østgård er åpent for alle, og et mulig alternativ for de som mister tilbudet i Ottestad Ca 15 personer benytter tilbudet daglig. Stange kommune støtter Sagatun brukerstyrt senter og Hamar-tiltakene som retter seg mot samme målgruppe, og kan være alternativer Anslag innsparing i 2014 utgjør Årskonsekvens anslås til 1 mill kroner Vil kunne gi en innsparing på fra Redusere bemanning da det blir ledige leiligheter, og samle alle nåværende behov i første etasje. Anslått innsparingsmulighet. - Som midlertidig løsning til interkommunalt samarbeid er avklart. Legges i tilknytning til korttidsavdelingen ved Ottestad helse- og omsorgssenter. Utfordringen er å sikre legedekning for forsvarlig drift. Får ca 4,4 mill i tilskudd som i sin helhet benyttes til tiltaket Antall plasser m/heldøgns omsorg endres ikke. Antall korttidsplasser reduseres noe, men lindrende enhet er etablert m/4 plasser i Anretningskjøkken avd. 4 har en investeringskostnad på ca kr korttidsplasser ved Stange Helse- og omsorgssenter gjøres om til omsorgsboliger med døgnbemanning. Krever at hver boenhet blir innstallert med anretningskjøkken. Samlet investeringskostnad Vurdering av korttidskapasitet må gjøres Tilbudet gis til hjemmeboende mennesker med demenssykdom. Avvikling av tilbudet kan medføre økt press på helsetjenester i hjemmet. 8

11 Forslag til reduserende tiltak; Samfunnsutvikling RÅDMANNENS ANBEFALTE REDUSERENDE TILTAK Årskonsekvens Kommentar Tiltak Kulturskoletilbud redusere Kulturskolen gis et kutt i rammen på kr der det legges aktivitet med10 % til grunn at reduksjonen i størst mulig grad skal gjennomføres på en slik måte at antall elever som får et tilbud ikke reduseres. I dette ligger også at fellesprogram som omfatter mange forsøkes skjermet. Beløpet tilsvarer ca en stilling, og det kan derfor bli aktuelt å redusere med ett av fagene/instrumentene som tilbys i dag. Primært vil reduksjonen i rammen få virkning på områder som samarbeid med skoler og andre, kreative prosjekter. Bibliotek, reduksjon åpningtid Fritidsavdelingen Eiendomsavdelingen; redusere rammen for drift og vedlikehold av kommunale bygg Avslutte ordningen med tilsynsvakter ved ungdomsskolene i forbindelse med utleie Reduksjon av rammen til vedlikehold, veg og grønt Dette tilsvarer ca 50 % stilling, som medfører redusert åpningstid. Det kan være aktuelt å holde en dag stengt pr uke, og/eller vri åpningstiden mer over til ettermiddag flere dager pr uke Det psykososiale arbeidet rettet mot ungdom ved Ungdomskontakten har i dag litt i underkant av 3 stillinger. Innsparingen løses ved reduksjon av stillinger tilsvarende Konsekvensen er redusert kapasitet generelt, og spesielt i forhold til samarbeid med familiehjelpen, Tverrfaglig team og SLT. Det vil også kunne føre til reduksjon av noen konkrete tiltak for ungdomsgrupper som er i målgruppen. De resterende spares inn ved nedleggelse av motorsentrene. Over tid har det vært relativt få som benytter dette tilbudet Reduksjon ved vakanse i en vaktmesterstilling, en håndverkerstilling, og tre stillinger som renholder. Med bakgrunn i ambisjonen om å håndtere dette ved naturlig avgang og omplasseringer, gjennomføres reduksjonen av stillingene som renholder over to år. For å kompensere for dette reduseres vedlikeholdsbudsjettet tilsvarende en stilling i 2014 med tanke på å tilbakeføre summen i Håndverkerstillingen og vaktmesterstillingen løses ved interne omplasseringer. Tiltaket representerer en kvalitetstilpasning. Konsekvensen av endringen vil bli vurdert på et senere tidspunkt. I tillegg til tiltaket tilføres ikke eiendomsavdelingen ytteligere ressurs i rammen som følge av utvidede arealer i forbindelse med nye bygg i 2014 (Tangen skole, Østgård). Ivaretakelse av drift og vedlikehold her må gjøres ved omdisponeringer innen rammen Konsekvens er at skolene overtar ansvaret for utleieavtaler og oppfølging innenfor egne rammer Tiltaket vil medføre noe redusert ettersyn og arbeid på grøntområdet som har konsekvenser som lengre gress og mindre uttynning. Redusert innkjøp av veggrus for å vedlikeholde kommunale veger, samt kantklipping, støvdemping mv. Kommunalteknikk vurderer løpende nødvendige tilpasninger. 9

12 Kirkelig fellesråd, reduksjon tilskudd ALTERNATIVE KUTT Kulturskoletilbud redusere aktivitet med ytteligere 10 % Stenging av svømmebasseng i Ottestad Stenging av svømmebasseng i Romedal Tiltaket utgjør ca 4,5 % av kirkelig fellesråds inntekter. Konsekvensen av tiltaket er en tilpasning av drift og vedlikehold av kirker og gravplasser, og kontorhold for prestekontorene og kirkelig fellesråd På kort sikt vil det være nødvendig å redusere tilbudet om kulturskolens undervisning til korps eller tilsvarende, samt redusere med ca 1,2 stilling i undervisningspersonell. Dette vil gi en reduksjon i antall elever som kan få tilbud ved skolen Tiltaket medfører reduksjon på 0,8 stilling ved Eiendomsavdelingen Tiltaket medfører reduksjon på 0,8 stilling ved Eiendomsavdelingen. Forslag til reduserende tiltak; Administrasjon RÅDMANNENS ANBEFALTE REDUSERENDE TILTAK Vakanse 3,5 stilling i Rådhuset Gjelder alle virksomheter og staber i rådhuset. alle enheter Reduksjon politiske møter Ekstraordinært utbytte fra Boligforetaket Oppsummering av reduserende tiltak TILTAK OPPSUMMERT Oppvekst Helse- og omsorg Samfunnsutvikling Boligforetaket Administrasjon Totalt Etter drøfting i Boligforetakets styre foreslås et ekstraordinært uttak av reserver. Tilsvarende ble gjort i forhold til Stange Energi. Tiltakene iverksettes fra , med forutsatt effekt fra slik at årsvirkningen blir som i saksframstillingen. 10

13 Budsjettforslaget for Stange kommune Nedenfor er det knyttet kommentarer til noen sentrale tjenesteområder i kommunen og hvilke utfordringer vi står overfor for å skape økonomisk handlingsrom og balanse i budsjettet. Eiendomsavdelingen Virksomheten fikk i 1. tertial 2013 overført Rasen feriested fra Kultur og fritid. Dette er videreført i planperioden. FDV-kostnader avsatt til Ottestad Flerbrukshall er tatt ut med kr i 2014 som følge av forsinkelse i byggeprosessen. Videre varsles det fra Eiendomsavdelingen om rammebehov til økte FDV-kostnader på nye arealer, radonmåling, energimerking og stilling. Rådmannen kan med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon ikke imøtekomme disse tiltakene. Plan, kart og oppmåling I planperioden er det lagt opp til retaksering av eiendomsskattegrunnlaget med 2,0 mill kroner i 2014 og 0,5 mill kroner i Barnehager I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt inn 0,9 mill kroner til opptrapping av tilskuddet til private barnehager fra 92 % til 96/98 %. Det er i tillegg lagt inn 0,3 mill kroner for å dekke nominell videreføring av foreldrebetaling for Det er samtidig trukket 1,1 mill kroner pga. forventet reduksjon i behovet for barnehageplasser pga. økt kontantstøtte. Netto 0,1 mill kroner i økt rammetilskudd. Det gjøres oppmerksom på at beløp er anslag teknisk beregnet. I tillegg kommer økning i rammetilskudd tilsvarende deflator (lønns- og prisstigning). Tilskudd til private barnehager er foreløpig beregnet til å utgjøre 75,7 mill. kroner i 2014 (jfr. sak Tilskudd til private barnehager 2014 ). Dette er en økning på 5,1 mill kroner i forhold til foreløpig budsjett for tilskudd til private barnehager. Barnehager er tilført 2,7 mill kroner i økt ramme for 2014 til å dekke deler av denne utgiftsøkningen. Underdekning på 2,4 mill kroner vil Rådmannen komme tilbake til i 1. tertial 2014 når endelig beregning er klar på grunnlag av endelig vedtatt Forskrift for tilskudd til ikkekommunale barnehager f.o.m Rammene for barnehager er ut over dette videreført på 2013-nivå, korrigert for justeringer i tertialrapporter for Ved budsjettframlegget har Rådmannen ikke tilstrekkelig kunnskap om barnetallet til endelig å tilrå igangsetting av utbygging av Romedal barnehage/innkjøp av barnehagebussen, og oppstart av midlertidige avdelinger i Ottestad (jfr. p. 1 og 3 i K-sak 157/13 Kapasitet på barnehagetilbudet i Stange ). Usikkerheten er bl.a. knyttet opp mot: Konsekvensene av økt kontantstøtte; Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt inn en reduksjon på totalt barnehageplasser p.g.a. økt konstantstøtte. Ut fra en teoretisk beregning tilsvarer dette ca. 14 færre barnehageplasser i Stange kommune. En forventet reduksjon som har medført at Stange kommune vil få reduksjon i rammetilskudd som er anslått til ca. 1,1 mill kroner Forslag om 2 barnehageopptak (barnehagerett for barn født i sept. og okt) er fjernet i Solbergregjeringens forslag til statsbudsjett Hvor mange barn vi vil ha fra andre kommuner Reelt antall søkere ved hovedopptaket 2014/2015 Rådmannen vil komme tilbake til barnehagekapasiteten i tertialrapporten for 1. tertial sammen med en egen sak (jfr. p. 4 i K-sak 157/13). På dette tidspunkt vil hovedopptaket for 2014/2015 være klart. Et vedtak først på dette tidspunkt vil imidlertid skape problemer i forhold til å få på plass en utvidelse av barnehagekapasiteten fra høsten Rådmannen legger derfor opp til følgende: 1) Rådmannen vil igangsette en prosess for mulig etablering av midlertidig avdeling i Ottestad. Dette vil kunne ivareta behovet inntil vi har fått nærmere kunnskap om de reelle tallene for behov for utvidelse av barnehagetilbudet. 11

14 2) Planprosessen for utvidelse av Holmlund barnehage (jfr. p. 2 i K-sak 157/13) igangsettes våren ) Midler til planleggingsarbeidene tas fra Reserve bygg og anlegg. 4) Det legges fram en egen sak om barnehagekapasiteten i forbindelse med behandling av økonomirapporten for 1. tertial Skoler Rammene for skolene er i hovedsak videreført på dagens driftsnivå, korrigert for justering foretatt i tertialrapportene for Høsten 2012 ble det innført 1,5 time valgfag for 8. trinn, fra høsten 2013 for 9. trinn og fra høsten 2014 videreføres det på 10. trinn. Skolene har fått finansiert 0,5 timer av tiltaket på hvert trinn. I økonomiplanen for 2014 er det lagt inn finansiering av 0,5 timer for 10. trinn fra høsten Ungdomsskolene har bedt om å få økte rammer til å fullfinansiere valgfagtimene, i tillegg til at de ber om midler til praktisk tilrettelegging av valgfag, transport og praktisk rettet arbeid. De ber også om å få erstattet bortfall av statlig tilskudd til arbeidslivsfag og Ny giv. Flere skoler ber om midler til innkjøp av diverse utstyr, datautstyr, inventar og til vedlikehold, rehabilitering av for eksempel gymsal, skolekjøkken og lignende. Rådmannnen har i sitt forslag til budsjett 2014 ikke funnet midler til å øke skolenes rammer for å dekke disse behovene. Fra høsten 2013 ble det etablert et frivillig kulturskoletilbud i skole/sfo for trinn med bakgrunn i Stoltenberg-regjeringens føringer. Solberg-regjeringen har imidlertid sagt at de ikke ønsker å opprettholde dette tilbudet, og har derved heller ikke bevilget økonomiske midler til det i Det ble ikke gitt økt ramme for å iverksette tiltaket, som ble finansiert innenfor Rådmannens område Oppvekst sin egen ramme. Barn og familie Virksomheten varsler om behov for bl.a. styrking av rammen til helsesøster- og skolehelsetjenesten, psykolog 3 og merkostnader ved krisesenteret. I saldering av budsjettet har rådmannen ikke funnet rom for å imøtekomme disse behovene. Rammeendring fra 1. tertial 2013 som følge av flytting av rådgiver for psykisk helse er videreført. Helse- og rehabilitering Fra Helse- og rehabilitering varsles det om omfattende behov for styrking av tjenesten og inntektsbortfall. Rådmannen har ikke funnet rom for å imøtekomme disse tiltakene. I budsjettvedtaket for ble denne virksomheten styrket med en demenskoordinator med iverksettelse/bevilgning fra I salderingsarbeidet har rådmannen måttet ta denne stillingen ut av virksomhetens ramme. Vedtak fra 1. tertial 2013 om overføring av rusteam fra NAV til Helse- og rehabilitering er videreført, det samme er overføringen av rådgiver psykisk helse fra Helse- og rehabilitering til Barn- og familie. Tjenesten for funksjonshemmede Denne tjenesten har blitt stilt overfor store utfordringer i gruppa som betegnes nye ressurskrevende brukere. Gjennom tertialrapport 2 ble virksomheten styrket med 6,0 mill kroner knyttet til hvilende nattevakt og sikkerhetstiltak rundt brukere. I tillegg har virksomheten varslet om behov for en rammeøkning til ytterligere styrking av bemanning rundt brukere, som rådmannen dessverre ikke finner rom for å imøtekomme. Når det gjelder endringer i brukersammensetningen vil dette også påvirke rammetilskuddsberegningen og de øremerkede statstilskuddene som vertskommunetilskuddet og tilskuddet til ressurskrevende brukere. I investeringsdelen i budsjettdokumentet er det også lagt frem et nytt prosjekt fra Felles Framtid. Dette er et prosjekt som er initiert av en gruppe foreldre/pårørende. Prosjektet er et bofelleskap med 10 boenheter for unge med behov for tilrettelagte tjenester. Driftsoppstart er beregnet til 2015, og økt ramme på 4,5 mill er innarbeidet i økonomiplanen. 12

15 Lille Kjonerud Ved Lille Kjonerud er styrkingen av lønnsrammen fra 2. tertial videreført i planperioden med 0,3 mill kroner. Virksomheten varsler om ytterligere behov for bemanningsøkning, men rådmannen finner ikke rom for å imøtekomme dette. NAV Rammereduksjonen fra 1. tertial 2013 som følge av overføring av rus-team til Helse og rehabilitering er videreført i planperioden. Videre er styrkingen av sosialstønadsposten og økt lønnsramme fra 2. tertial videreført med 1,2 mill kroner i planperioden. For 2014 har virksomheten fått tilført midler til tilkobling av nytt internt dataprogram. Virksomheten varsler behov for styrking av bemanning innenfor sine fagfelt, som rådmannen ikke har funnet rom for å imøtekomme. Helsetjenester i hjemmet De tre helse- og omsorgsdistriktene ble slått sammen til en enhet; Helsetjenester i hjemmet. Dette tjenesteområdet har over tid hatt høyt aktivitetsnivå i forhold til tildelte rammer. Det er utarbeidet tjenestebeskrivelser for å bidra til forventningsavklaringer, men behovet for tjenester i hjemmet er økende. Samhandlingsreformen hvor pasienter skrives raskere ut fra sykehusene har også vært en medvirkende årsak til presset på tjenestene. Ønsket om, og behovet for, tjenester organisert som BPA (brukerstyrt personlig assistanse) og omsorgslønn er også økende. Virksomheten har fått videreført rammeendringene fra 1. og 2. tertial med netto økning på ca 5,4 mill kroner til styrket lønnsramme og en liten reduksjon som følge av overført en hjemmel til nyetablert tildelingsenhet høsten I økonomiplanen ligger det inne midler til hygiensykepleier i 50 % stilling fra Helse- og omsorgssentrene Økende behov for tjenester og mange krevende enkeltsaker kjennetegner dagens driftsituasjon i omsorgsentrene. Dette er en krevende utvikling. Bakgrunnen for den pressede situasjonen kan nok også tilskrives Samhandlingsreformen, som fører til en raskere utskriving av pasienter fra sykehusene med økende kompleksitet innen helse- og omsorgsoppgavene. Denne situasjonen fører til økt behov for ressurser i form av forsterket bemanning, noe som igjen fører til bruk av forkjøvet arbeidstid og overtid. For å møte denne utviklingen ble omsorgssentrenes rammer økt i tertialbehandlingene med til sammen 5,0 mill kroner. Dette er videreført i planperioden. I tillegg varsler virksomhetene behov for investering/skifte av utstyr, samt ytterligere styrking av bemanning. Dette har rådmannen ikke funnet rom for å imøtekomme. Kultur og fritid Virksomhetens ramme er videreført med rammeendringen fra 1. tertial 2013 til kulturskoletilbud til elever i 4. trinn, og overføring av Rasen feriested til Eiendomsavdelingen. Virksomheten varsler om behov for rammeøkning til ulike kulturtiltak som rådmannen ikke finner rom for å imøtekomme. Finansinntekter Rådmannen har lagt inn i budsjettforslaget kommunens utbyttekrav på 10,0 mill kroner, samt renteinntekter på 6,25 mill kroner av et ansvarlig lån på 100 mill kr. Utbytte/overføringen fra boligforetaket er foreslått med 4,5 mill kroner hvert år i Felles reserve På reservepostene er det i 2014 avsatt 30,0 mill kroner til lønn og pensjoner. I tillegg utgjør den generelle reserveposten ca 15,2 mill kroner. De frie reserver er svært knappe. Det er ikke avsatt midler som kan håndtere eventuelt store uforutsette hendelser, nye tiltak eller endringer i aktivitetsnivået. Det kan nevnes at det er avsatt 1,0 mill kroner i 2014, som i 2013, for å gjennomføre utredningsprosjekter foreslått i dette budsjettet. Øvrige forhold For 2014 er det budsjettert med frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 905,6 mill kroner i Stange kommune. Dette er en økning på 37,6 mill kroner fra revidert budsjett for 2013, som betyr en økning 13

16 på 4,3 %. Eiendomsskatten er økt med 1 promille fra 2014 til 7 promille. Dette utgjør 9,2 mill kroner. Det er videre foreslått retaksering av eiendommer i 2014 med virkning for inntektsgrunnlaget fra Inntektsøkningen med bakgrunn i nytt takstgrunnlag er anslått til 9,0 mill kroner. Den varslede endringen i inntektsføring av momskompensasjon på investeringer fra 2010 er nå fullført, og momskompensasjon på investeringer inntektsføres fra 2014 i sin helhet i investeringsregnskapet. I kommunens økonomiplan fra 2014 til 2017 er det benyttet en vekst i frie inntekter på 1,0 % hvert år i perioden, mens driftsutgifter og -inntekter er lagt inn med faste 2014-priser. Veksten skal dekke løpende oppgaver, den demografiske utviklingen, nye kommunale oppgaver/tiltak, både lovpålagte og lokalpolitiske vedtatte oppgaver og aktivitetsendringer. Rådmannen har i sitt budsjettforslag for 2014 lagt inn en vekst på 3,5 % på lønn og sosiale utgifter. Lønnsoverhenget på 0,4 % er innarbeidet i virksomhetenes rammer. Lønnsglidningen i gjennomsnitt de siste tre årene har vært 0,2 %. Det kan nevnes at helårsvirkningen av det gjennomførte lønnsoppgjøret i 2013 beløp seg til ca 8,3 mill kroner. Det er lagt inn en prisstigning på 2,0 % fra 2013 til Egne inntekter er økt gjennomsnittlig med ca 3,0 %. I tillegg vil rådmannen gjøre oppmerksom på at den store investeringsaktiviteten som har vært gjennomført de siste årene har ført til behov for økte driftsmidler og renter og avdrag. Det vises i den sammenheng til investeringsoversikten i dette heftet. Rådmannen legger opp til å ta opp 30 mill kroner i startlån hvert år i planperioden. Disse lånemidlene fordeles til innbyggere etter søknad. Det er vedtatt egne tildelingskriterier for startlånene. Det er i 2013 fordelt ca 23 mill kroner i startlån til søkere som kommer inn under tildelingskriteriene. Anslagene som rådmannen har benyttet i budsjettet er veldig sårbare for endringer i forutsetningene. Økte lønns- og pensjonsutgifter, eller økte behov i virksomhetene vil fort rokke ved dette. Styrket netto driftsresultat og avsetninger til driftsfond og investeringsfond er nødvendig for å skaffe handlingsrom og en sunnere økonomisk situasjon. 14

17 Økonomiske handlingsregler Kommunestyret vedtok i møte 3. november 2010 handlingsregler for den kommunale økonomien. Regel 1: Resultatgrad Stange kommunes økonomiske drift legges opp slik at netto driftsresultat utgjør minimum 3 % av totale driftsinntekter. I planperioden viser budsjett 2014 en resultatgrad på -1,5 %. Dette skyldes økning av netto finanskostnader (renter og avdrag) som følge av høyt investeringsnivå, momskompensasjonsordningen, samt høyere aktivitetsnivå enn økninger i statlige overføringer tilsier. Regel 2: Frie inntekter; skatt og rammetilskudd Budsjetterte beløp skal holdes innen rammen av de statlige budsjettforutsetninger. Rådmannen har benyttet de statlige forutsetninger i sitt budsjettfremlegg. Regel 3: Lønns-, pris og pensjonsforutsetninger Lønns-, pris og pensjonsforutsetninger følger statlige forutsetninger. Rådmannen har benyttet de statlige forutsetninger i sitt budsjettfremlegg. Regel 4: Egenkapitalgrad Egenkapitalen i forhold til totalkapitalen skal minimum utgjøre 10 % ved utgangen av økonomiplanperioden Egenkapitalen skal minimum utgjøre 20 % av totalkapitalen ved utgangen av økonomiplanen Regel 5: Disponering av driftsoverskudd Av det årlige driftsoverskudd skal; 2/3 avsettes til styrking av egenkapitalen, eller nedbetaling av gjeld. 1/3 disponeres til evt. nye tiltak. Dersom regnskapene for viser overskudd betyr dette at 2/3 skal avsettes til egenkapitalen eller benyttes til nedbetaling av gjeld. Dette ble også gjennomført ved disponering av overskuddet for Regel 6: Total låneportefølje Langsiktig gjeld ekskl. pensjoner skal ikke overstige 70 % av driftsinntektene ved utgangen av økonomiplanperioden Det er i budsjettet for 2014 foreslått å ta opp nye lån til investeringsprosjekter i størrelsesorden 76,0 mill kroner. I tillegg kommer startlån fra Husbanken på 30 mill kroner. Samlet låneopptak i 2014 blir 106 mill kroner. Langsiktig gjeld knyttet til investeringer er beregnet å utgjøre 1.123,4 mill kroner ved utgangen av 2014, og vil stige til 85,0 % dersom man innfrir økonomiplanens forventinger. Dette nivå er for høyt i forhold til den vedtatte handlingsregelen. Mot slutten av økonomiplanperioden legges det imidlertid opp til lavere investeringsvolum, som igjen vil påvirke låneporteføljen positivt i forhold til handlingsreglen noe lenger frem i tid. Regel 7: Egenkapitaldekning investeringer For det enkelte prosjekt skal minimum 20 % av finansieringen dekkes av egenkapital (fond eller driftsmidler). 15

18 Mindre investeringsporsjekter, under 1,0 mill kroner, skal i sin helhet finansieres med egenkapital. Egenkapitaldekningen på investeringer utgjør i ,4 %. Dette er bruk av midler avsatt på fond. Det legges opp til å kunne nå kravet i handlingsregelen i Utover planperioden blir investeringssummene lavere. Regel 8: Investeringsutgifter Årlige brutto investeringer skal ikke overstige 15 % av driftsinntektene. Nye prosjekters driftsutgifter og finanskostnader må kunne dekkes innenfor økonomiplanenes rammer. Det benyttes maks 35 års avdragstid på nye lån. Ut fra forslag til investeringsbudsjett for perioden er årlige investeringer innenfor rammen av denne handlingsregelen. Det er også forutsatt at alle driftsutgifter og finanskostnader skal være dekket i de foreliggende rammebudsjettene. Det er benyttet maks 35 års avdragstid på alle nye låneopptak. Regel 9: Disposisjonsfond Det samlede disposisjonsfond skal minimum dekke akkumulert premieavvik ved årets slutt. Disposisjonsfondsmidler viser samlet kr pr , etter at avsetning av overskudd for 2012 er foretatt. Av dette utgjør frie disposisjonsfond, dvs. som ikke er øremerket enkelttiltak eller prosjekter, kr Akkumulert premieavvik pr utgjør kr det vil påløpe ca 10,0 mill kroner i premieavvik for Ordningen omfatter KLP og SPK (Statens Pensjonskasse). Økonomiske handlingsregler budsjett og økonomiplan Regel Tekst Mål Kommentar Driftsresultat i % av 1 Resultatgrad 3,0 % -1,5 % -0,9 % -0,8 % -0,4 % driftsinntekene Frie inntekter; skatt og Følger statlige Holdes innen rammen av de 2 rammetilskudd forutsetninger Fulgt Fulgt Fulgt Fulgt statlige forutsetningene 3 Lønns-, pris- og pensjonsforutsetninger Følger statlige forutsetninger Fulgt Fulgt Fulgt Fulgt Holdes innen rammen av de statlige forutsetningene 4 Egenkapitalgrad 10,0 % Egenkapital i % av totalkapital 5 Disponering av overskudd 2/3 avsettes til EK eller nedbetaling av gjeld 1/3 disponeres til evt. nye tiltak Maks 70 % av Langsiktig gjeld eksl. pensjonskostnader skal ikke overstige 6 Total låneportefølje driftsinntektene 85,0 % 87,3 % 88,3 % 89,4 % driftsinntektene 7 Egenkapitaldekning - investeringer Minimum 20% 19,4 % 18,8 % 28,7 % 24,7 % 8 Investeringsutgifter Maks 15% 7,1 % 5,0 % 3,2 % Brutto investeringsutgifter i 3,7 % % av driftsinntektene 9 Disposisjonsfond Det samlede disposisjonsfond skal minimum dekke akkumulert premieavvik ved årets slutt 16

19 Budsjettprosessen budsjettdokumentet Rådmannen har i henhold til Stange kommunes styringssystem årshjulet, lagt opp en aktivitets- og fremdriftsplan for budsjett- og økonomiplan-prosessen I budsjettbehandlingen har ledergruppa og virksomheter/staber drøftet rammer og behov/utfordringer. Med bakgrunn i den stramme økonomiske situasjonen er rådmannen hele tiden opptatt av at kommunens ressurser blir utnyttet på en effektiv måte. Samtidig skal tjenestene som tilbys kommunens innbyggere tilfredsstille den standard som er fastsatt gjennom nasjonale mål, retningslinjer og kommunale vedtak. Kommuneloven med tilhørende forskrifter har bestemmelser om årsbudsjettets og økonomiplanens form og innhold. Arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan fram til og med 2017 har vært gjennomført i henhold til disse lovbestemmelsene. Kommunestyret har første og andre halvår 2013 blitt orientert og fått seg forelagt dokumentasjon om den økonomiske situasjonen i kommunene, samt også deltatt i kaffèdialog med virksomhetene. Rådmannen fremlegger et samlet utkast til årsbudsjett- og økonomiplandokument for formannskapet til behandling og innstilling overfor kommunestyret. Dokumentet inneholder også investeringsplaner for perioden Driftsbudsjettet for Stange kommunale boligforetak fremlegges som egen sak. Rådmannens utkast er utarbeidet med utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2013, justert for vedtak av varig karakter gjort av kommunestyret gjennom året. Økonomiplanen er søkt oppdatert i forhold til de kjente opplysninger som har betydning for den økonomiske rammen. Det foreliggende tabellverk viser de foreslåtte brutto- og nettorammer fordelt på virksomheter og staber for hele kommunens virksomhet. I tabellverket er det på enkelte virksomheter lagt inn merknader knyttet til ønsker som ikke er medtatt i de opprinnelige rammer. I tillegg er det utarbeidet et samlet styringsdokument med rådmannens strategier. 17

20 Organisasjon og informasjonsavdeling RÅDMANNEN Økonomi og administrasjonsavdeling Kommunalsjef OPPVEKST Kommunalsjef HELSE OG OMSORG Kommunalsjef SAMFUNNSUTVIKLING Barnehager Arstad skole Breidablikk skole Espa skole og barnehage Hoberg skole Solvin skole Stange skole Tangen skole Vallset skole Åsbygda skole Ottestad ungdomsskole Romedal ungdomsskole Stange ungdomsskole Åkershagan opplærings og aktivitetssenter Stange helse og omsorgsdistrikt Romedal helse og omsorgsdistrikt Ottestad helse og omsorgsdistrikt Stange helse og omsorgssenter Ottestad helse og omsorgssenter Lille Kjonerud bofellesskap Tjeneste for funksjonshemmede Helse og rehabilitering Barn og familie NAV Interkommunal legevakt Plan-, bygg og oppmålingsavdeling Hedmarken landbrukskontor Kommunalteknikk Eiendomsavdeling Jus/politisk sekretariat Kultur og fritid Skatteoppkreveren Kommuneentrepenøren Hru* HIAS* HIB* Har* HIKT* HIPPT* HIPPT = Hamarregionens Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Hru = Hamarregionen utvikling HIAS = Hedemarken Interkommunale avløpssamband HIB = Hedemarken interkommunale brann- og feievesen Har = Hamarregionen reiseliv HIKT = Hedmark IKT

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Årsbudsjett 2013 - Økonomiplan 2013-2016. Rådmannens forslag 23.11.2012 Hefte 1

Årsbudsjett 2013 - Økonomiplan 2013-2016. Rådmannens forslag 23.11.2012 Hefte 1 Årsbudsjett 2013 - Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag 23.11.2012 Hefte 1 åpenhet trygghet mangfold Innholdsfortegnelse Forslag til årsbudsjett og økonomiplanvedtak...3 Rådmannens kommentarer...4

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2016-2019

Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 18.11.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.11.2014 072/14 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 13.11.2014 018/14 KAMO Formannskap 25.11.2014 086/14 KAMO Kommunestyret

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 060/13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 010/13 KAMO Formannskap 26.11.2013 071/13 KAMO Kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Endelige budsjettrammer. Formannskapet

Endelige budsjettrammer. Formannskapet Endelige budsjettrammer Formannskapet 30.10.2013 30.10.2013 1 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer