Årsbudsjett Økonomiplan Rådmannens forslag Hefte 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1"

Transkript

1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan Rådmannens forslag Hefte 1

2

3 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE TILTAK... 6 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER BUDSJETTPROSESSEN BUDSJETTDOKUMENTET STATLIGE FOKUSOMRÅDER STANGE KOMMUNES MÅL OG STYRINGSSYSTEM OVERORDNEDE SATSNINGSOMRÅDER SATSNINGSOMRÅDE FOR OPPVEKST SATSNINGSOMRÅDE HELSE OG OMSORG SATSNINGSOMRÅDE FOR SAMFUNNSUTVIKLING UNIVERSELL UTFORMING BUDSJETTRAMMER MED KOMMENTARER (FASTE 2014-PRISER) KOMMENTARER TALLBUDSJETTET 2013 OG ØKONOMIPLAN INNTEKTSGRUNNLAGET VIRKSOMHET OG STABER - TILTAKSOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETTET INVESTERINGSTILTAK KOMMUNALTEKNIKK INVESTERINGSTILTAK EIENDOMSAVDELINGEN ANDRE INVESTERINGER INVESTERINGSTILTAK STANGE KOMMUNALE - BOLIGFORETAK GEBYRER OG AVGIFTER I VEDLEGG: KOMMUNESTYRETS SKATTEVEDTAK FOR VEDLEGG: OBLIGATORISKE OVERSIKTER VEDLEGG: DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER STANGE KOMMUNE VEDLEGG: STANGE KIRKELIGE FELLESRÅD KONSEKVENSER AV REDUKSJON I DRIFTSRAMMEN MED

4 Forslag til årsbudsjett og økonomiplanvedtak Driftsbudsjettet for Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for vedtas i samsvar med hovedoversikter på side 32 til 33 i budsjettheftet. 2. Driftsbudsjettet fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningen på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. 3. Investeringer i budsjettet for 2014 på totalt kr finansieres med låneopptak på kr , bruk av fond/egenkapital med kr Investeringsplanen med finansiering godkjennes. Rammen for nye låneopptak til finansiering av kommunens investeringer i 2014 med den avdragstid som framgår av investeringsoversikten på side 48 i budsjettheftet, godkjennes. 4. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 30,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. 5. I henhold til kommunens finansforvaltningsreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 6. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. 7. Innsparingstiltak innenfor følgende områder iverksettes for å oppnå balanse i netto driftsresultat i økonomiplanen : TILTAK OPPSUMMERT Oppvekst Helse- og omsorg Samfunnsutvikling Boligforetaket Administrasjon Totalt Kommuneskatt 8. Den kommunale skatteøren for personlige skatteytere settes til 11,4 % i Dersom Stortinget vedtar endring i det kommunale skatteøren, endres kommunens satser tilsvarende. 2

5

6 Rådmannens kommentarer Økonomien i Stange kommune har vært trang i Økningen av utgifts-/ aktivitetsnivået har vært større enn veksten i driftsinntekter og frie inntekter. Ved budsjettbehandlingen for 2013 ble det lagt klare føringer på at evt. vekst, eller oppgaveendring, måtte gå på bekostning av eksisterende aktivitet. De statlige inntektsforutsetningene i Statsbudsjett 2014 er ikke store nok til å dekke Regjeringens forventninger til nye oppgaver i kommunal sektor, ei heller i Stange kommune. Dette gjør at vi har en situasjon hvor vi ikke har dekning for all eksisterende aktivitet, i tillegg til de nye oppgavene Regjeringen forutsetter utført i sitt forslag til Statsbudsjett. For at Stange kommune igjen skal få en sunn økonomisk situasjon, er aktivitetskutt og strukturelle endringer påkrevet. Anslaget på pris- og lønnsvekst (deflator) i kommunesektoren i 2014 anslås i Stoltenberg-regjeringens statsbudsjett til 3,0 %. Dette er som anslått i revidert nasjonalbudsjett for Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter er beregnet til 1,8 %, og de frie inntektene til en reell vekst på ca 2,0 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2013 i revidert nasjonalbudsjett Stoltenberg-regjeringen har i sitt framlegg til statsbudsjett et ønske om å gi alle reell frihet til å velge hvor de vil bo, og gi mulighet for arbeid og gode tjenester der de velger å bosette seg. De ønsker å opprettholde et spredt bosettingsmønster, de vil videre nytte de menneskelige og naturgitte ressursene i hele landet for størst mulig nasjonal verdiskaping i hele landet. I det økonomiske opplegget for 2014 mener Stoltenberg-regjeringen at de legger til rette for fortsatt vekst i tjenestetilbudet i kommunesektoren. Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter foreslås satt til 7,7 mrd. kroner, eller 2,0 %. 5,2 mrd. kroner av dette er frie inntekter, dvs. 1,7 %. 4,3 mrd av dette er kommunenes andel. Veksten i de frie inntektene må sees i sammenheng med anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutvikling. Beregningene forutsetter at dekningsgrad, standard og produktivitet i tjenesteytingen er uendret. Veksten er regnet fra anslaget på kommunesektorens inntekter i 2013 i revidert nasjonalbudsjett Det er forutsatt en lønns- og prisvekst (deflator) på 3,0 %. Realveksten kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst. I Stange kommunes vedtatte økonomiplan for er det allerede forutsatt en vekst på 1 % årlig i planperioden. I forslag til statsbudsjett for 2014 mener Stoltenberg-regjeringen at de legger de økonomiske forholdene til rette for at kommunesektoren skal tilby sine innbyggere tjenester av god kvalitet, og de har en forventning om at man innenfor den tildelte ramme skal kunne opprettholde kvaliteten i eksisterende tjenesteproduksjon. Pensjonspremien forventes å øke som følge av sterk lønnsvekst og lav rente. I tillegg må man ta høyde for økt levealder. Finanstilsynet stiller krav om at pensjonsavsetningen må oppkapitaliseres for å ha dekning for fremtidige pensjonsutbetalinger. Departementet understreker at kommunene har et selvstendig ansvar for pensjonskostnadene. For helse og omsorgssektoren innebærer Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett en styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre er tilsagnsrammen for investeringstilskudd godskrevet for bygging av ca nye plasser i Tilbud om øyeblikkelig hjelp vil trolig bli lovpålagt for kommunene fra Tilskudd kan søkes fra Helsedirektoratet det året tilbudet starter opp for de som starter før. Kommunenes rammetilskudd foreslås redusert fra 2014 som følge av kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Fra høsten 2014 foreslår Stoltenberg-regjeringen å innføre valgfag for 10. trinn. Valgfaget utgjør 1,5 time på hvert trinn, hvorav 0,5 time er ny tid, og 1,0 time skal dekkes av omfordeling av eksisterende timetall. Videre foreslås en rentekompensasjonsordning for investeringer i skoler og svømmeanlegg med en investeringsramme på 1 mrd. kroner. Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage foreslås satt til kr pr. hel plass pr. måned. Barnevernet ønskes ytterligere styrket, og kommunene kan søke om midler til 150 nye stillinger, samt til kompetanse- og samhandlingstiltak. Den kommunale egenandelen ved institusjonsplassering økes 4

7 med om lag 1/3 til kr pr. måned pr. barn. Videre foreslås å innføre en kommunal medfinansiering på 10 % av utgiftene for barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere. Stoltenbergregjeringen foreslår videre å opprette en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, med mål å gi flere fattige barn og unge muligheter til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. Stoltenberg-regjeringen foreslår også en utvidelse av rentekompensasjonsordningen for kirkebygg, slik at det i 2014 kan gis tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 500 mill kroner. Innslagspunktet for toppfinansieringen av ressurskrevende tjenester er økt med kr til kr , og kommunene vil fortsatt få refundert 77,5 % av overskytende kostnad mot 80 % i Solberg-regjeringen har i sin tilleggsproposisjon til statsbudsjett blant annet foreslått følgende endringer: Deflator justeres opp til 3,1 %, pga økt konsumprisindeks. Makspris for barnehageplass økes til kr pr barn pr mnd. Opptrapping av tilskudd til ikke kommunale barnehager fra 96 % til 98 % f.o.m To barnehageopptak reverseres. Kulturskoletilbudet Skole/SFO foreslås avviklet Avvikling av ordning med frukt og grønt i ungdomsskolen Redusere egenandel for opphold på dobbeltrom i helse og omsorgsentre Øremerket tilskudd til rusarbeid trekkes ut og legges som øremerket tilskudd Tilsyn med barn i fosterhjem økes Samlede endringer utgjør kr i reduksjon av Stoltenberg-regjeringens forslag til rammetilskudd. Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KRF og Venstre førte til følgende endringer i rammetilskuddet: Økt kontantstøtte gir innsparinger i færre barn i barnehager. Reduksjonen på landsbasis er anslått til færre barnehageplasser. Rammetilskuddet i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag er nedjustert med ytterligere kr etter dette. Med Stange kommunes aktivitetsnivå, og de rammer kommunen blir tildelt i Statsbudsjettet 2014, har rådmannen igjen hatt store utfordringer med å få lagt fram et budsjett i balanse. Både eksisterende og nye lovpålagte oppgaver, gir oss en utfordring i å finne mer effektive og kostnadsbesparende måter å løse de kommunale oppgavene på. Kommunen befinner seg i en situasjon der det er behov for å redusere driftsutgifter og aktivitet, i tillegg må nok strukturelle endringer påregnes. I budsjettforslaget for 2014, og planperioden , legger rådmannen frem et budsjett i balanse. Det er i dette opplegget hovedsakelig forutsatt at virksomhetene viderefører sin aktivitet/tjenester innen de samme rammer som forrige år kun korrigert for lønns- og prisstigninger. Dette har ført til at netto driftsresultat er svært presset, og utgjør for 2014 et underskudd på 19,5 mill kroner. Dvs -1,47 %. Kommunens handlingsregel forutsetter 3,0 %. I hele økonomiplanperioden viser netto driftsresultat underskudd. I 2015 utgjør dette underskuddet 12,5 mill kroner, mens årene 2016 og 2017 viser et noe mindre underskudd på henholdsvis 10,2 mill kroner og 4,8 mill kroner. De lavere underskuddene i skyldes forutsetningen om retaksering av eiendommer knyttet til beregningen av eiendomsskatt som er innarbeidet i forslaget. Underskuddene i planperioden er dekket opp med midler fra disposisjonsfond, men aktiviteskutt og strukturendring er påkrevet for å møte situasjonen. Fra vedtatt økonomiplan til økonomiplan får vi følgende endringer på hovedstørrelsene: 5

8 2014 øk.plan Endring Driftsinntekter Driftsutgifter Netto finanskostnader Avskrivninger motpost Netto dr.resultat Som det fremgår av tabellene er netto driftsresultat forverret med 4,7 mill kroner i forhold til forrige økonomiplan. De samlede driftsutgiftene har økt mye. Dette skyldes i hovedsak at behovene spesielt innen helse- og omsorgssektoren er økt betydelig, både i forhold til svært ressurskrevende brukere og i forhold til de pasientene vi mottar fra sykehusene som følge av samhandlingsreformen. Driftsinntekter i forrige økonomiplan var lagt inn med forutsetning om retaksering av eiendomsskattegrunnlaget i 2014 med inntektsvirkning fra Denne forutsetningen er uendret i det fremlagte budsjettet for Veksten i skatt og rammetilskudd på nærmere 37,6 mill kroner er ikke tilstrekkelig til å dekke kostnadsutviklingen i Stange. Netto finanskostnader har endret seg noe. Dette skyldes økte låneopptak, mens lavere renteutgifter har dempet denne effekten noe. Rådmannen har i tidligere økonomidrøftinger påpekt at det er nødvendig å skape handlingsrom i økonomien fremover. Ut fra den økonomiske situasjon som avtegner seg i salderingen av dette budsjettet er det tydelig at arbeidet med slike omstillingstiltak må iverksettes snarest. Rådmannens forsalg til reduserende tiltak For å få etablert en sunn økonomisk situasjon er det behov for justering av kommunens aktivitetsnivå. Ved flere anledninger har det vært gjennomført rammereduksjoner uten at man har konkretisert hvilke områder eller tiltak kuttene skal gjøres på. Det finnes ikke lenger slike buffere i virksomheten vår, slik at det denne gangen må gjøres kutt i tjenestetilbud for å få balanse i økonomien. Driftsnivået må samstemmes med den inntekten vi har til disposisjon. Utgiftene har de senere år økt mer enn inntektene. Rådmannen har ute en bestilling på gjennomgang av skolestruktur, samt en gjennomgang av helse og omsorgsområdet. Disse rapportene er i bestilling, men ikke påbegynt. Til tross for at det foreløpig ikke foreligger noen gjennomgang av våre to største sektorer, ser rådmannen seg likevel nødt til å foreslå kutt i aktivitet også innenfor disse to sektorene. Fra Fylkesmannen er det gitt signaler om at kontrollen med realistiske og balanserte økonomiplaner er innskjerpet. Det betyr at den salderingen som gjøres av budsjettet må peke på hvilke områder som skal reduseres. I det følgende materialet presenteres de kuttene rådmannen foreslår innenfor områdene oppvekst, helse- og omsorg og samfunnsutvikling. Det presenteres videre alternative tiltak, dersom noen av rådmannens forslag forkastes av kommunestyret. Det forutsettes at de økonomiske konsekvensene tilbakeføres disposisjonsfond. 6

9 Forslag til reduserende tiltak; Oppvekst RÅDMANNENS ANBEFALTE REDUSERENDE TILTAK Årskonsekvens Tiltak Kommentar Avvikle sommer-sfo Tilbud om sommer-sfo ble etablert sommeren Bruken av tilbudet innebærer en kostnad pr elev på kr Fjerne søskenmoderasjon SFO Kulturtimen på barnetrinnet avsluttes Avvikling av frukt og grønt i ungdomsskolene Reduksjon av ramme felles budsjett oppvekst/skoler Frivillig for kommunen inneværende skoleår, og foreslått ut av nytt statsbudsjett. Ble dekket innenfor egen ramme Rammereduksjon tas innenfor felles budsjett oppvekst. Reduksjon budsjett ÅOA Avhengig av at oppdragsvirksomheten blir på nivå Reduksjon av rammen for barnehager Økes til fra Ekstraressurs (0,2 mill 2014); Redusert tilbud for barn med særlige behov for støtte/oppfølging (jfr. Sak 37/113 Kostnadsreduserende tiltak for barnehageområdet). Dette er en ressurs som kommer i tillegg til spesialped. tiltak for førskolebarn. Styrerressurs (0,4 mill); Forslag om reduksjon styrerressurs ble ikke fremmet i sak 37/13 da det ble vurdert vanskelig i forhold til barnehageloven og ikke i samsvar med særavtale SFS Særavtalen er nå sagt opp, og ny avtale kan medføre at tidligere detaljert avtale om styrerressurs vil bli fjernet. Tiltaket innebærer redusering fra 9 til 6 styrerstillinger i kommunale barnehager. I stede for de 3 styrerstillingene setter vi inn 3,50 % stillinger som ass. styrer. Innsparingen innebærer derfor 1,5 stilling i reduksjon. Denne reduksjonen får konsekvenser for tilskudd til private barnehager i 2016/2017. Minoritetsspråklige barn (0,4 mill); Fjerne kommunens andel av ressurser til minoritetsspråklige barn, dvs. kun nytte øremerket tilskudd. Vil medføre at veilederstilling i forhold til minoritetsspråklige barn blir fjernet. Tiltak fremmet i sak 37/13 "Inntak av 10 ALTERNATIVE KUTT Nedleggelse av 1 barneskole Tiltaket med beregnet innsparing har tatt ugangspunkt i; at elevene kan overføres til annen skole og inn i eksisterende klasser. FDV-kostnadene blir borte. Det må påregnes noe økning av skyssutgifter 7

10 Forslag til reduserende tiltak; Helse- og omsorg RÅDMANNENS ANBEFALTE REDUSERENDE TILTAK Årskonsekvens Kommentar Tiltak Avvikle et lite bofellesskap i I TFF er noen beboeres helsetilstand slik at de kan Tjeneste for funksjonshemmede tilbys riktigere tjenester i et av våre helse- og omsorgssenter. Ved omflytting kan et bofellesskap legges ned og boligen selges. Det totale antall boliger til funksjonshemmede øker i perioden ved etablering av bofellesskap i Tunbekkvegen og Felles Framtid-prosjektet. Iverksetting av ny kjøkkenløsning Nytt kjøkken er under oppføring. Anslått årlig besparelse er stipulert til 2 mill kroner som årskonsekvens. For 2014 anslås en mulig innsparing til 1 mill kroner. Avvikle dagsenter ved Ottestad boog servicesenter Avvikle Meieriet dagsenter for mennesker med psykiske lidelser Gjennomgang av turnusplaner for hele helse- og omsorgssektoren Endring av omsorgslønn til oppdragstakere Endre underetasjen ved Lille Kjonerud til ubemannet omsorgsboliger med 7 boenheter Etablering av øyeblikkelig hjelp funksjon i Stange kommune Omgjøre 10 korttidsplasser v/stange Helse og omsorgssenter til omsorgsboliger med døgnbemanning ALTERNATIVE KUTT Omgjøring av ytteligere 10 korttidsplasser ved Stange helseog omsorgssenter til 10 omsorgsboliger m/bemanning Avvikle dagsenter for demente ved Stange helse- og omsorgssenter Tilbud til eldre hjemmeboende. Østgård er åpent for alle, og et mulig alternativ for de som mister tilbudet i Ottestad Ca 15 personer benytter tilbudet daglig. Stange kommune støtter Sagatun brukerstyrt senter og Hamar-tiltakene som retter seg mot samme målgruppe, og kan være alternativer Anslag innsparing i 2014 utgjør Årskonsekvens anslås til 1 mill kroner Vil kunne gi en innsparing på fra Redusere bemanning da det blir ledige leiligheter, og samle alle nåværende behov i første etasje. Anslått innsparingsmulighet. - Som midlertidig løsning til interkommunalt samarbeid er avklart. Legges i tilknytning til korttidsavdelingen ved Ottestad helse- og omsorgssenter. Utfordringen er å sikre legedekning for forsvarlig drift. Får ca 4,4 mill i tilskudd som i sin helhet benyttes til tiltaket Antall plasser m/heldøgns omsorg endres ikke. Antall korttidsplasser reduseres noe, men lindrende enhet er etablert m/4 plasser i Anretningskjøkken avd. 4 har en investeringskostnad på ca kr korttidsplasser ved Stange Helse- og omsorgssenter gjøres om til omsorgsboliger med døgnbemanning. Krever at hver boenhet blir innstallert med anretningskjøkken. Samlet investeringskostnad Vurdering av korttidskapasitet må gjøres Tilbudet gis til hjemmeboende mennesker med demenssykdom. Avvikling av tilbudet kan medføre økt press på helsetjenester i hjemmet. 8

11 Forslag til reduserende tiltak; Samfunnsutvikling RÅDMANNENS ANBEFALTE REDUSERENDE TILTAK Årskonsekvens Kommentar Tiltak Kulturskoletilbud redusere Kulturskolen gis et kutt i rammen på kr der det legges aktivitet med10 % til grunn at reduksjonen i størst mulig grad skal gjennomføres på en slik måte at antall elever som får et tilbud ikke reduseres. I dette ligger også at fellesprogram som omfatter mange forsøkes skjermet. Beløpet tilsvarer ca en stilling, og det kan derfor bli aktuelt å redusere med ett av fagene/instrumentene som tilbys i dag. Primært vil reduksjonen i rammen få virkning på områder som samarbeid med skoler og andre, kreative prosjekter. Bibliotek, reduksjon åpningtid Fritidsavdelingen Eiendomsavdelingen; redusere rammen for drift og vedlikehold av kommunale bygg Avslutte ordningen med tilsynsvakter ved ungdomsskolene i forbindelse med utleie Reduksjon av rammen til vedlikehold, veg og grønt Dette tilsvarer ca 50 % stilling, som medfører redusert åpningstid. Det kan være aktuelt å holde en dag stengt pr uke, og/eller vri åpningstiden mer over til ettermiddag flere dager pr uke Det psykososiale arbeidet rettet mot ungdom ved Ungdomskontakten har i dag litt i underkant av 3 stillinger. Innsparingen løses ved reduksjon av stillinger tilsvarende Konsekvensen er redusert kapasitet generelt, og spesielt i forhold til samarbeid med familiehjelpen, Tverrfaglig team og SLT. Det vil også kunne føre til reduksjon av noen konkrete tiltak for ungdomsgrupper som er i målgruppen. De resterende spares inn ved nedleggelse av motorsentrene. Over tid har det vært relativt få som benytter dette tilbudet Reduksjon ved vakanse i en vaktmesterstilling, en håndverkerstilling, og tre stillinger som renholder. Med bakgrunn i ambisjonen om å håndtere dette ved naturlig avgang og omplasseringer, gjennomføres reduksjonen av stillingene som renholder over to år. For å kompensere for dette reduseres vedlikeholdsbudsjettet tilsvarende en stilling i 2014 med tanke på å tilbakeføre summen i Håndverkerstillingen og vaktmesterstillingen løses ved interne omplasseringer. Tiltaket representerer en kvalitetstilpasning. Konsekvensen av endringen vil bli vurdert på et senere tidspunkt. I tillegg til tiltaket tilføres ikke eiendomsavdelingen ytteligere ressurs i rammen som følge av utvidede arealer i forbindelse med nye bygg i 2014 (Tangen skole, Østgård). Ivaretakelse av drift og vedlikehold her må gjøres ved omdisponeringer innen rammen Konsekvens er at skolene overtar ansvaret for utleieavtaler og oppfølging innenfor egne rammer Tiltaket vil medføre noe redusert ettersyn og arbeid på grøntområdet som har konsekvenser som lengre gress og mindre uttynning. Redusert innkjøp av veggrus for å vedlikeholde kommunale veger, samt kantklipping, støvdemping mv. Kommunalteknikk vurderer løpende nødvendige tilpasninger. 9

12 Kirkelig fellesråd, reduksjon tilskudd ALTERNATIVE KUTT Kulturskoletilbud redusere aktivitet med ytteligere 10 % Stenging av svømmebasseng i Ottestad Stenging av svømmebasseng i Romedal Tiltaket utgjør ca 4,5 % av kirkelig fellesråds inntekter. Konsekvensen av tiltaket er en tilpasning av drift og vedlikehold av kirker og gravplasser, og kontorhold for prestekontorene og kirkelig fellesråd På kort sikt vil det være nødvendig å redusere tilbudet om kulturskolens undervisning til korps eller tilsvarende, samt redusere med ca 1,2 stilling i undervisningspersonell. Dette vil gi en reduksjon i antall elever som kan få tilbud ved skolen Tiltaket medfører reduksjon på 0,8 stilling ved Eiendomsavdelingen Tiltaket medfører reduksjon på 0,8 stilling ved Eiendomsavdelingen. Forslag til reduserende tiltak; Administrasjon RÅDMANNENS ANBEFALTE REDUSERENDE TILTAK Vakanse 3,5 stilling i Rådhuset Gjelder alle virksomheter og staber i rådhuset. alle enheter Reduksjon politiske møter Ekstraordinært utbytte fra Boligforetaket Oppsummering av reduserende tiltak TILTAK OPPSUMMERT Oppvekst Helse- og omsorg Samfunnsutvikling Boligforetaket Administrasjon Totalt Etter drøfting i Boligforetakets styre foreslås et ekstraordinært uttak av reserver. Tilsvarende ble gjort i forhold til Stange Energi. Tiltakene iverksettes fra , med forutsatt effekt fra slik at årsvirkningen blir som i saksframstillingen. 10

13 Budsjettforslaget for Stange kommune Nedenfor er det knyttet kommentarer til noen sentrale tjenesteområder i kommunen og hvilke utfordringer vi står overfor for å skape økonomisk handlingsrom og balanse i budsjettet. Eiendomsavdelingen Virksomheten fikk i 1. tertial 2013 overført Rasen feriested fra Kultur og fritid. Dette er videreført i planperioden. FDV-kostnader avsatt til Ottestad Flerbrukshall er tatt ut med kr i 2014 som følge av forsinkelse i byggeprosessen. Videre varsles det fra Eiendomsavdelingen om rammebehov til økte FDV-kostnader på nye arealer, radonmåling, energimerking og stilling. Rådmannen kan med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon ikke imøtekomme disse tiltakene. Plan, kart og oppmåling I planperioden er det lagt opp til retaksering av eiendomsskattegrunnlaget med 2,0 mill kroner i 2014 og 0,5 mill kroner i Barnehager I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt inn 0,9 mill kroner til opptrapping av tilskuddet til private barnehager fra 92 % til 96/98 %. Det er i tillegg lagt inn 0,3 mill kroner for å dekke nominell videreføring av foreldrebetaling for Det er samtidig trukket 1,1 mill kroner pga. forventet reduksjon i behovet for barnehageplasser pga. økt kontantstøtte. Netto 0,1 mill kroner i økt rammetilskudd. Det gjøres oppmerksom på at beløp er anslag teknisk beregnet. I tillegg kommer økning i rammetilskudd tilsvarende deflator (lønns- og prisstigning). Tilskudd til private barnehager er foreløpig beregnet til å utgjøre 75,7 mill. kroner i 2014 (jfr. sak Tilskudd til private barnehager 2014 ). Dette er en økning på 5,1 mill kroner i forhold til foreløpig budsjett for tilskudd til private barnehager. Barnehager er tilført 2,7 mill kroner i økt ramme for 2014 til å dekke deler av denne utgiftsøkningen. Underdekning på 2,4 mill kroner vil Rådmannen komme tilbake til i 1. tertial 2014 når endelig beregning er klar på grunnlag av endelig vedtatt Forskrift for tilskudd til ikkekommunale barnehager f.o.m Rammene for barnehager er ut over dette videreført på 2013-nivå, korrigert for justeringer i tertialrapporter for Ved budsjettframlegget har Rådmannen ikke tilstrekkelig kunnskap om barnetallet til endelig å tilrå igangsetting av utbygging av Romedal barnehage/innkjøp av barnehagebussen, og oppstart av midlertidige avdelinger i Ottestad (jfr. p. 1 og 3 i K-sak 157/13 Kapasitet på barnehagetilbudet i Stange ). Usikkerheten er bl.a. knyttet opp mot: Konsekvensene av økt kontantstøtte; Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt inn en reduksjon på totalt barnehageplasser p.g.a. økt konstantstøtte. Ut fra en teoretisk beregning tilsvarer dette ca. 14 færre barnehageplasser i Stange kommune. En forventet reduksjon som har medført at Stange kommune vil få reduksjon i rammetilskudd som er anslått til ca. 1,1 mill kroner Forslag om 2 barnehageopptak (barnehagerett for barn født i sept. og okt) er fjernet i Solbergregjeringens forslag til statsbudsjett Hvor mange barn vi vil ha fra andre kommuner Reelt antall søkere ved hovedopptaket 2014/2015 Rådmannen vil komme tilbake til barnehagekapasiteten i tertialrapporten for 1. tertial sammen med en egen sak (jfr. p. 4 i K-sak 157/13). På dette tidspunkt vil hovedopptaket for 2014/2015 være klart. Et vedtak først på dette tidspunkt vil imidlertid skape problemer i forhold til å få på plass en utvidelse av barnehagekapasiteten fra høsten Rådmannen legger derfor opp til følgende: 1) Rådmannen vil igangsette en prosess for mulig etablering av midlertidig avdeling i Ottestad. Dette vil kunne ivareta behovet inntil vi har fått nærmere kunnskap om de reelle tallene for behov for utvidelse av barnehagetilbudet. 11

14 2) Planprosessen for utvidelse av Holmlund barnehage (jfr. p. 2 i K-sak 157/13) igangsettes våren ) Midler til planleggingsarbeidene tas fra Reserve bygg og anlegg. 4) Det legges fram en egen sak om barnehagekapasiteten i forbindelse med behandling av økonomirapporten for 1. tertial Skoler Rammene for skolene er i hovedsak videreført på dagens driftsnivå, korrigert for justering foretatt i tertialrapportene for Høsten 2012 ble det innført 1,5 time valgfag for 8. trinn, fra høsten 2013 for 9. trinn og fra høsten 2014 videreføres det på 10. trinn. Skolene har fått finansiert 0,5 timer av tiltaket på hvert trinn. I økonomiplanen for 2014 er det lagt inn finansiering av 0,5 timer for 10. trinn fra høsten Ungdomsskolene har bedt om å få økte rammer til å fullfinansiere valgfagtimene, i tillegg til at de ber om midler til praktisk tilrettelegging av valgfag, transport og praktisk rettet arbeid. De ber også om å få erstattet bortfall av statlig tilskudd til arbeidslivsfag og Ny giv. Flere skoler ber om midler til innkjøp av diverse utstyr, datautstyr, inventar og til vedlikehold, rehabilitering av for eksempel gymsal, skolekjøkken og lignende. Rådmannnen har i sitt forslag til budsjett 2014 ikke funnet midler til å øke skolenes rammer for å dekke disse behovene. Fra høsten 2013 ble det etablert et frivillig kulturskoletilbud i skole/sfo for trinn med bakgrunn i Stoltenberg-regjeringens føringer. Solberg-regjeringen har imidlertid sagt at de ikke ønsker å opprettholde dette tilbudet, og har derved heller ikke bevilget økonomiske midler til det i Det ble ikke gitt økt ramme for å iverksette tiltaket, som ble finansiert innenfor Rådmannens område Oppvekst sin egen ramme. Barn og familie Virksomheten varsler om behov for bl.a. styrking av rammen til helsesøster- og skolehelsetjenesten, psykolog 3 og merkostnader ved krisesenteret. I saldering av budsjettet har rådmannen ikke funnet rom for å imøtekomme disse behovene. Rammeendring fra 1. tertial 2013 som følge av flytting av rådgiver for psykisk helse er videreført. Helse- og rehabilitering Fra Helse- og rehabilitering varsles det om omfattende behov for styrking av tjenesten og inntektsbortfall. Rådmannen har ikke funnet rom for å imøtekomme disse tiltakene. I budsjettvedtaket for ble denne virksomheten styrket med en demenskoordinator med iverksettelse/bevilgning fra I salderingsarbeidet har rådmannen måttet ta denne stillingen ut av virksomhetens ramme. Vedtak fra 1. tertial 2013 om overføring av rusteam fra NAV til Helse- og rehabilitering er videreført, det samme er overføringen av rådgiver psykisk helse fra Helse- og rehabilitering til Barn- og familie. Tjenesten for funksjonshemmede Denne tjenesten har blitt stilt overfor store utfordringer i gruppa som betegnes nye ressurskrevende brukere. Gjennom tertialrapport 2 ble virksomheten styrket med 6,0 mill kroner knyttet til hvilende nattevakt og sikkerhetstiltak rundt brukere. I tillegg har virksomheten varslet om behov for en rammeøkning til ytterligere styrking av bemanning rundt brukere, som rådmannen dessverre ikke finner rom for å imøtekomme. Når det gjelder endringer i brukersammensetningen vil dette også påvirke rammetilskuddsberegningen og de øremerkede statstilskuddene som vertskommunetilskuddet og tilskuddet til ressurskrevende brukere. I investeringsdelen i budsjettdokumentet er det også lagt frem et nytt prosjekt fra Felles Framtid. Dette er et prosjekt som er initiert av en gruppe foreldre/pårørende. Prosjektet er et bofelleskap med 10 boenheter for unge med behov for tilrettelagte tjenester. Driftsoppstart er beregnet til 2015, og økt ramme på 4,5 mill er innarbeidet i økonomiplanen. 12

15 Lille Kjonerud Ved Lille Kjonerud er styrkingen av lønnsrammen fra 2. tertial videreført i planperioden med 0,3 mill kroner. Virksomheten varsler om ytterligere behov for bemanningsøkning, men rådmannen finner ikke rom for å imøtekomme dette. NAV Rammereduksjonen fra 1. tertial 2013 som følge av overføring av rus-team til Helse og rehabilitering er videreført i planperioden. Videre er styrkingen av sosialstønadsposten og økt lønnsramme fra 2. tertial videreført med 1,2 mill kroner i planperioden. For 2014 har virksomheten fått tilført midler til tilkobling av nytt internt dataprogram. Virksomheten varsler behov for styrking av bemanning innenfor sine fagfelt, som rådmannen ikke har funnet rom for å imøtekomme. Helsetjenester i hjemmet De tre helse- og omsorgsdistriktene ble slått sammen til en enhet; Helsetjenester i hjemmet. Dette tjenesteområdet har over tid hatt høyt aktivitetsnivå i forhold til tildelte rammer. Det er utarbeidet tjenestebeskrivelser for å bidra til forventningsavklaringer, men behovet for tjenester i hjemmet er økende. Samhandlingsreformen hvor pasienter skrives raskere ut fra sykehusene har også vært en medvirkende årsak til presset på tjenestene. Ønsket om, og behovet for, tjenester organisert som BPA (brukerstyrt personlig assistanse) og omsorgslønn er også økende. Virksomheten har fått videreført rammeendringene fra 1. og 2. tertial med netto økning på ca 5,4 mill kroner til styrket lønnsramme og en liten reduksjon som følge av overført en hjemmel til nyetablert tildelingsenhet høsten I økonomiplanen ligger det inne midler til hygiensykepleier i 50 % stilling fra Helse- og omsorgssentrene Økende behov for tjenester og mange krevende enkeltsaker kjennetegner dagens driftsituasjon i omsorgsentrene. Dette er en krevende utvikling. Bakgrunnen for den pressede situasjonen kan nok også tilskrives Samhandlingsreformen, som fører til en raskere utskriving av pasienter fra sykehusene med økende kompleksitet innen helse- og omsorgsoppgavene. Denne situasjonen fører til økt behov for ressurser i form av forsterket bemanning, noe som igjen fører til bruk av forkjøvet arbeidstid og overtid. For å møte denne utviklingen ble omsorgssentrenes rammer økt i tertialbehandlingene med til sammen 5,0 mill kroner. Dette er videreført i planperioden. I tillegg varsler virksomhetene behov for investering/skifte av utstyr, samt ytterligere styrking av bemanning. Dette har rådmannen ikke funnet rom for å imøtekomme. Kultur og fritid Virksomhetens ramme er videreført med rammeendringen fra 1. tertial 2013 til kulturskoletilbud til elever i 4. trinn, og overføring av Rasen feriested til Eiendomsavdelingen. Virksomheten varsler om behov for rammeøkning til ulike kulturtiltak som rådmannen ikke finner rom for å imøtekomme. Finansinntekter Rådmannen har lagt inn i budsjettforslaget kommunens utbyttekrav på 10,0 mill kroner, samt renteinntekter på 6,25 mill kroner av et ansvarlig lån på 100 mill kr. Utbytte/overføringen fra boligforetaket er foreslått med 4,5 mill kroner hvert år i Felles reserve På reservepostene er det i 2014 avsatt 30,0 mill kroner til lønn og pensjoner. I tillegg utgjør den generelle reserveposten ca 15,2 mill kroner. De frie reserver er svært knappe. Det er ikke avsatt midler som kan håndtere eventuelt store uforutsette hendelser, nye tiltak eller endringer i aktivitetsnivået. Det kan nevnes at det er avsatt 1,0 mill kroner i 2014, som i 2013, for å gjennomføre utredningsprosjekter foreslått i dette budsjettet. Øvrige forhold For 2014 er det budsjettert med frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 905,6 mill kroner i Stange kommune. Dette er en økning på 37,6 mill kroner fra revidert budsjett for 2013, som betyr en økning 13

16 på 4,3 %. Eiendomsskatten er økt med 1 promille fra 2014 til 7 promille. Dette utgjør 9,2 mill kroner. Det er videre foreslått retaksering av eiendommer i 2014 med virkning for inntektsgrunnlaget fra Inntektsøkningen med bakgrunn i nytt takstgrunnlag er anslått til 9,0 mill kroner. Den varslede endringen i inntektsføring av momskompensasjon på investeringer fra 2010 er nå fullført, og momskompensasjon på investeringer inntektsføres fra 2014 i sin helhet i investeringsregnskapet. I kommunens økonomiplan fra 2014 til 2017 er det benyttet en vekst i frie inntekter på 1,0 % hvert år i perioden, mens driftsutgifter og -inntekter er lagt inn med faste 2014-priser. Veksten skal dekke løpende oppgaver, den demografiske utviklingen, nye kommunale oppgaver/tiltak, både lovpålagte og lokalpolitiske vedtatte oppgaver og aktivitetsendringer. Rådmannen har i sitt budsjettforslag for 2014 lagt inn en vekst på 3,5 % på lønn og sosiale utgifter. Lønnsoverhenget på 0,4 % er innarbeidet i virksomhetenes rammer. Lønnsglidningen i gjennomsnitt de siste tre årene har vært 0,2 %. Det kan nevnes at helårsvirkningen av det gjennomførte lønnsoppgjøret i 2013 beløp seg til ca 8,3 mill kroner. Det er lagt inn en prisstigning på 2,0 % fra 2013 til Egne inntekter er økt gjennomsnittlig med ca 3,0 %. I tillegg vil rådmannen gjøre oppmerksom på at den store investeringsaktiviteten som har vært gjennomført de siste årene har ført til behov for økte driftsmidler og renter og avdrag. Det vises i den sammenheng til investeringsoversikten i dette heftet. Rådmannen legger opp til å ta opp 30 mill kroner i startlån hvert år i planperioden. Disse lånemidlene fordeles til innbyggere etter søknad. Det er vedtatt egne tildelingskriterier for startlånene. Det er i 2013 fordelt ca 23 mill kroner i startlån til søkere som kommer inn under tildelingskriteriene. Anslagene som rådmannen har benyttet i budsjettet er veldig sårbare for endringer i forutsetningene. Økte lønns- og pensjonsutgifter, eller økte behov i virksomhetene vil fort rokke ved dette. Styrket netto driftsresultat og avsetninger til driftsfond og investeringsfond er nødvendig for å skaffe handlingsrom og en sunnere økonomisk situasjon. 14

17 Økonomiske handlingsregler Kommunestyret vedtok i møte 3. november 2010 handlingsregler for den kommunale økonomien. Regel 1: Resultatgrad Stange kommunes økonomiske drift legges opp slik at netto driftsresultat utgjør minimum 3 % av totale driftsinntekter. I planperioden viser budsjett 2014 en resultatgrad på -1,5 %. Dette skyldes økning av netto finanskostnader (renter og avdrag) som følge av høyt investeringsnivå, momskompensasjonsordningen, samt høyere aktivitetsnivå enn økninger i statlige overføringer tilsier. Regel 2: Frie inntekter; skatt og rammetilskudd Budsjetterte beløp skal holdes innen rammen av de statlige budsjettforutsetninger. Rådmannen har benyttet de statlige forutsetninger i sitt budsjettfremlegg. Regel 3: Lønns-, pris og pensjonsforutsetninger Lønns-, pris og pensjonsforutsetninger følger statlige forutsetninger. Rådmannen har benyttet de statlige forutsetninger i sitt budsjettfremlegg. Regel 4: Egenkapitalgrad Egenkapitalen i forhold til totalkapitalen skal minimum utgjøre 10 % ved utgangen av økonomiplanperioden Egenkapitalen skal minimum utgjøre 20 % av totalkapitalen ved utgangen av økonomiplanen Regel 5: Disponering av driftsoverskudd Av det årlige driftsoverskudd skal; 2/3 avsettes til styrking av egenkapitalen, eller nedbetaling av gjeld. 1/3 disponeres til evt. nye tiltak. Dersom regnskapene for viser overskudd betyr dette at 2/3 skal avsettes til egenkapitalen eller benyttes til nedbetaling av gjeld. Dette ble også gjennomført ved disponering av overskuddet for Regel 6: Total låneportefølje Langsiktig gjeld ekskl. pensjoner skal ikke overstige 70 % av driftsinntektene ved utgangen av økonomiplanperioden Det er i budsjettet for 2014 foreslått å ta opp nye lån til investeringsprosjekter i størrelsesorden 76,0 mill kroner. I tillegg kommer startlån fra Husbanken på 30 mill kroner. Samlet låneopptak i 2014 blir 106 mill kroner. Langsiktig gjeld knyttet til investeringer er beregnet å utgjøre 1.123,4 mill kroner ved utgangen av 2014, og vil stige til 85,0 % dersom man innfrir økonomiplanens forventinger. Dette nivå er for høyt i forhold til den vedtatte handlingsregelen. Mot slutten av økonomiplanperioden legges det imidlertid opp til lavere investeringsvolum, som igjen vil påvirke låneporteføljen positivt i forhold til handlingsreglen noe lenger frem i tid. Regel 7: Egenkapitaldekning investeringer For det enkelte prosjekt skal minimum 20 % av finansieringen dekkes av egenkapital (fond eller driftsmidler). 15

18 Mindre investeringsporsjekter, under 1,0 mill kroner, skal i sin helhet finansieres med egenkapital. Egenkapitaldekningen på investeringer utgjør i ,4 %. Dette er bruk av midler avsatt på fond. Det legges opp til å kunne nå kravet i handlingsregelen i Utover planperioden blir investeringssummene lavere. Regel 8: Investeringsutgifter Årlige brutto investeringer skal ikke overstige 15 % av driftsinntektene. Nye prosjekters driftsutgifter og finanskostnader må kunne dekkes innenfor økonomiplanenes rammer. Det benyttes maks 35 års avdragstid på nye lån. Ut fra forslag til investeringsbudsjett for perioden er årlige investeringer innenfor rammen av denne handlingsregelen. Det er også forutsatt at alle driftsutgifter og finanskostnader skal være dekket i de foreliggende rammebudsjettene. Det er benyttet maks 35 års avdragstid på alle nye låneopptak. Regel 9: Disposisjonsfond Det samlede disposisjonsfond skal minimum dekke akkumulert premieavvik ved årets slutt. Disposisjonsfondsmidler viser samlet kr pr , etter at avsetning av overskudd for 2012 er foretatt. Av dette utgjør frie disposisjonsfond, dvs. som ikke er øremerket enkelttiltak eller prosjekter, kr Akkumulert premieavvik pr utgjør kr det vil påløpe ca 10,0 mill kroner i premieavvik for Ordningen omfatter KLP og SPK (Statens Pensjonskasse). Økonomiske handlingsregler budsjett og økonomiplan Regel Tekst Mål Kommentar Driftsresultat i % av 1 Resultatgrad 3,0 % -1,5 % -0,9 % -0,8 % -0,4 % driftsinntekene Frie inntekter; skatt og Følger statlige Holdes innen rammen av de 2 rammetilskudd forutsetninger Fulgt Fulgt Fulgt Fulgt statlige forutsetningene 3 Lønns-, pris- og pensjonsforutsetninger Følger statlige forutsetninger Fulgt Fulgt Fulgt Fulgt Holdes innen rammen av de statlige forutsetningene 4 Egenkapitalgrad 10,0 % Egenkapital i % av totalkapital 5 Disponering av overskudd 2/3 avsettes til EK eller nedbetaling av gjeld 1/3 disponeres til evt. nye tiltak Maks 70 % av Langsiktig gjeld eksl. pensjonskostnader skal ikke overstige 6 Total låneportefølje driftsinntektene 85,0 % 87,3 % 88,3 % 89,4 % driftsinntektene 7 Egenkapitaldekning - investeringer Minimum 20% 19,4 % 18,8 % 28,7 % 24,7 % 8 Investeringsutgifter Maks 15% 7,1 % 5,0 % 3,2 % Brutto investeringsutgifter i 3,7 % % av driftsinntektene 9 Disposisjonsfond Det samlede disposisjonsfond skal minimum dekke akkumulert premieavvik ved årets slutt 16

19 Budsjettprosessen budsjettdokumentet Rådmannen har i henhold til Stange kommunes styringssystem årshjulet, lagt opp en aktivitets- og fremdriftsplan for budsjett- og økonomiplan-prosessen I budsjettbehandlingen har ledergruppa og virksomheter/staber drøftet rammer og behov/utfordringer. Med bakgrunn i den stramme økonomiske situasjonen er rådmannen hele tiden opptatt av at kommunens ressurser blir utnyttet på en effektiv måte. Samtidig skal tjenestene som tilbys kommunens innbyggere tilfredsstille den standard som er fastsatt gjennom nasjonale mål, retningslinjer og kommunale vedtak. Kommuneloven med tilhørende forskrifter har bestemmelser om årsbudsjettets og økonomiplanens form og innhold. Arbeidet med neste års budsjett og økonomiplan fram til og med 2017 har vært gjennomført i henhold til disse lovbestemmelsene. Kommunestyret har første og andre halvår 2013 blitt orientert og fått seg forelagt dokumentasjon om den økonomiske situasjonen i kommunene, samt også deltatt i kaffèdialog med virksomhetene. Rådmannen fremlegger et samlet utkast til årsbudsjett- og økonomiplandokument for formannskapet til behandling og innstilling overfor kommunestyret. Dokumentet inneholder også investeringsplaner for perioden Driftsbudsjettet for Stange kommunale boligforetak fremlegges som egen sak. Rådmannens utkast er utarbeidet med utgangspunkt i opprinnelig budsjett 2013, justert for vedtak av varig karakter gjort av kommunestyret gjennom året. Økonomiplanen er søkt oppdatert i forhold til de kjente opplysninger som har betydning for den økonomiske rammen. Det foreliggende tabellverk viser de foreslåtte brutto- og nettorammer fordelt på virksomheter og staber for hele kommunens virksomhet. I tabellverket er det på enkelte virksomheter lagt inn merknader knyttet til ønsker som ikke er medtatt i de opprinnelige rammer. I tillegg er det utarbeidet et samlet styringsdokument med rådmannens strategier. 17

20 Organisasjon og informasjonsavdeling RÅDMANNEN Økonomi og administrasjonsavdeling Kommunalsjef OPPVEKST Kommunalsjef HELSE OG OMSORG Kommunalsjef SAMFUNNSUTVIKLING Barnehager Arstad skole Breidablikk skole Espa skole og barnehage Hoberg skole Solvin skole Stange skole Tangen skole Vallset skole Åsbygda skole Ottestad ungdomsskole Romedal ungdomsskole Stange ungdomsskole Åkershagan opplærings og aktivitetssenter Stange helse og omsorgsdistrikt Romedal helse og omsorgsdistrikt Ottestad helse og omsorgsdistrikt Stange helse og omsorgssenter Ottestad helse og omsorgssenter Lille Kjonerud bofellesskap Tjeneste for funksjonshemmede Helse og rehabilitering Barn og familie NAV Interkommunal legevakt Plan-, bygg og oppmålingsavdeling Hedmarken landbrukskontor Kommunalteknikk Eiendomsavdeling Jus/politisk sekretariat Kultur og fritid Skatteoppkreveren Kommuneentrepenøren Hru* HIAS* HIB* Har* HIKT* HIPPT* HIPPT = Hamarregionens Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Hru = Hamarregionen utvikling HIAS = Hedemarken Interkommunale avløpssamband HIB = Hedemarken interkommunale brann- og feievesen Har = Hamarregionen reiseliv HIKT = Hedmark IKT

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer