Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012"

Transkript

1 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012

2 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene Folkevalde Administrasjon Oppvekst og omsorg Barnehagar Helsetenester Nav sosiale tenester Folkehelse Kultur, idrett og friluftsliv Sogn kulturskule Barnevern Bygg, næring og miiljø Teknisk drift Investeringar Rekneskap Framsidebilete: Opning av Schröderparken Bileta på omslaget bak: Skogsdrift i Heggdalane Molte i Leikngerfjella Sumhaug. Foto: Odd Arve Rakstad

3 Rådmannen sin kommentar I tråd med forskriftene skal rådmannen leggje fram ein årsrapport. Årsrapporten skal leggjast fram for revisjonen før den går vidare til kontrollutvalet før handsaming i formannskap og kommunestyre. Årsrapporten blir lagt fram parallelt med rekneskapen. Revisor og kontrollutvalet sine merknader skal leggjast fram for formannskapet før formannskapet gjev tilråding til kommunestyret. Årsrapporten er administrasjonen si orientering til kommunestyret om kva som er gjort siste året. Med budsjettet gjev kommunestyret dei økonomiske rammene og fastset korleis midlane skal fordelast mellom dei ulike tenestene. Administrasjonen har ansvar for gjennomføringa og rapporterer til kommunestyret korleis føresetnadene er oppfylte. Driftsresultatet Rekneskapen syner eit positivt resultat på ca 7,2 mill kr. Årsbudsjettet med justeringar la til grunn ei samla ramme til drift på Rekneskapen syner ein samla bruk på Det betyr at kr av overskotet kjem frå drifta. Bruk av pensjonsfond på ca 0,9 mill og ekstra inntekter frå utleige av kontor i Tinghus III ligg inne i grunnlaget. Største delen av overskotet skriv seg frå finansdelen. I grove trekk fordeler dette seg slik: Skatt og rammetilskot inkl Dagmarmidlar 1,2 mill, Renteinntekter/utbytte 0,4 mill, Avkastning kraftfondet 4,0 mill Mindre renteutgifter 0,8 mill. For meir detaljar syner ein til kommentarane til tenesteområda, hovudtal frå rekneskapen og vedlagte rekneskapsskjema. Økonomistyringa Eitt framsteg med nye økonomiprogram er at rapporteringa er gjort enklare. Leiargruppa har hatt «betre økonomistyring» som ei prioritert oppgåve i Med grunnlag i eigne standardrapportar frå økonomiavdelinga kan tenesteiningane kvar månad på ein enkel måte gå inn å kontrollere forbruk i høve budsjett. Rutinene er lagt opp slik at den enkelte tenesteleiar skal kvittere ut sin gjennomgang innan dag 15 og kommentere på evt avvik samt måten desse blir følgt opp. Ordninga har synt seg å fungere godt og vil bli vidareført i Lønn og stillingar Med grunnlag i tilmeldte i KLP og Statens pensjonskasse var det registrert 117,5 årsverk i KLP og 26,6 i SP pr Ved utgangen av 2012 var det registrert 134,7 årsverk (159 arbeidsstakarar) i KLP og 31 i SP. Det betyr ein samla vekst på 22,2 årsverk i organisasjonen dei siste 3 åra. Innanfor KLP området fordeler veksten seg på antal årsverk Administrasjon 1,0 Reinhald 3,0 Teknisk uteseksjon 1,0 Barnehagar 3,7 Helse 1,6 Sosial 1,0 Pleie og omsorg 7,3 Årsmelding

4 Auken med 5 årsverk i grunnskulen fordeler seg med 1,7 årsverk på barneskulen og 3,3 årsverk på ungdomsskulen Tinghusbygga Frå sommaren 2012 vart det inngått kontrakt med Statens vegevesn om leige av 1 4 etg i Tinghus III. Avtalen er mellombels inntitil Statsbygg har gjennomført påbygg og ombygging av vegkontoret i Askedalen. Det er også inngått avtale om sal av reinhaldstenester, samt drift av betjent kantine i Tinghus I der kommunen betaler ein forholdsmessig del av drifta. Det er mange positive sider ved at det pånytt er ljos og liv i bygget og kanskje eit teikn på at kommunen i eit framtidsperspektiv bør vurdere å la i det minste eitt av bygga stå som reserve framfor å rive heile komplekset slik som tenkt. Frå slutten av 2013 er det håp om at vegvesenet vil måtte leige ytterlegare kontorareal i Tinghus II/III. Bustader Eitt av dei viktigaste satsningsområda for Leikanger bør vera tilrettelegging av nye bustadområder. Dei tidlegare tomteareala er omtrent fyllt opp og det blir for lite å satse på dei mindre og spreidde private alternativa som dukkar opp sjølvom desse framstår som gode og spennande alternativ. Eit viktig tilskot vil vera Berlehagen. Reguleringsplanen og grunnspørsmål er ferdigstilt og opparbeidinga kom i gang seint på hausten. Berlehagen vil framstå med ein god variasjon av tomtealternativ for om lag 13 nye bueiningar sommaren Eitt anna viktig område er Stadheimgarden. Her er det viktig å få god framdrift på arbeidet med reguleringsplanen og opparbeiding av området. Sjølom dette skal skje i privat regi bør kommunen støtte opp om prosjektet slik at det er så berekraftig at reguleringa og opparbeidinga blir gjennomført. Skogsdrift skog og bygging av skogsvegar Ein må gå mange år attende for å registrere så stor aktivitet i utmarka som i det vart teki ut kbikkmeter tømmer i Heggdalane og Huksdalen. Arbeidet med å ta ut vindfall i Huksdalen vil halde fram i Det vart også gjevi løyve til bygging av 7 nye skogsvegar der oppfølginga av arkeologiske funn for den eine (Baukasengvegen) ikkje er ferdig handsama. Dersom vegane blir bygt vil det representere ein stor med tanke på det store kvantum skog som bør avvirkast dei næraste åra samstundes som vegane vil vera eit nyttig tilskot for å fremje almenta sin bruk av utmarka som fritidsområde. Folketalsutviklinga Leikanger har hatt ein relativt god vekst i folketalsutviklinga dei siste åra. Dei siste 4 åra har Leikanger hatt ein netto vekst i innbyggartalet vori på 99 personar. Ved utgangen av 2012 var 2255 busette i kommunen. Det er 19 fleire enn ved inngangen av året. Kommunane leverer tenestene Gjennom året har media omtaler av kommunane sine tenester der dei fleste har fokus på ting som ikkje går bra. Det er media sin rett å setje fokus på tenesteytinga. Ein er likevel oppteken av at det blant innbyggjarane kan danne seg eit skeivt inntrykk av kommunane rundt omkring fungerer dårleg ved at brukarane ikkje får dei tenestene dei har rett på. I det store og heile er bildet annleis og rådmannen vil avslutte kommentaren til årsmeldinga for 2012 med følgjande sitat Kommunal- og regionaldepartementet sitt «Kommunalnytt»: «Kommunane leverer meir velferd og gode resultater i Kommunene leverer gode tjenester på områdenes skole, omsorg, barnehager og barnevern, viser nye SSB-tal. Kommunene fortjener tillit og ros for jobben de gjør, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete.» Leikanger 19. mars 2013 Odd Arve Rakstad - rådmann - 2 Årsmelding 2012

5 Hovudtal frå rekneskapen Då årsmeldinga for 2012 også vil innehalde den fullstendige årsrekneskapen for Leikanger kommune, er omtalen av rekneskapen i dette kapittelet redusert til å gjelde berre nokre få utvalde storleikar. Utviklinga i lånegjelda Investeringslån Husbank for vidare utlån Sum lånegjeld Opptak av lån til investering utgjorde 19,8 mill. kroner. I tillegg vart det gjort opptak av lån til vidare utlån med 5,7 mill. kroner. Det vart betalt avdrag (inklusiv lån til vidare utlån) med 5,1 mill. kroner. Netto lånegjeld pr. innbyggjar er på kr Gjennomsnitt for kommunegruppe 2 er kr pr. innbyggjar og gjennomsnittet for Sogn og Fjordane er For heile landet er netto lånegjeld kr pr. innbyggjar. Driftsresultat 2013 Oppstillinga er eit samandrag av tala i driftsrekneskapen. Der er føreteke korrigeringar av rekneskapstala for å eliminere interne overføringar. Ein del av tala vil difor ikkje kunne finnast att i rekneskapen. Oppsettet under viser løpande inntekter og utgifter i kommunen. Avskrivingar er her haldne utafor. Budsjettkolonnen viser regulert budsjett. Alle tal er vist i heile 1000 kr. DRIFTSRESULTAT R2012 B2012 R2011 R2010 R Netto skatteinntekter Statlege rammetilskot Andre driftsinntekter (ekskl. renter) SUM DRIFTSINNTEKTER (1+2+3) Driftsutgifter (ekskl. renter) BRUTTO DRIFTSRESULTAT Netto renteutgifter /inntekter Aksjeutbyte Netto avdrag NETTO DRIFTSRESULTAT BRUK AV NETTO DRIFTSRES. 11. Overføring til kapitalrekneskap Avsett til fond Bruk av tidlegare avsetjingar Dekking av tidlegare meirforbruk Disponering av tidlegare mindreforbruk Ikkje disponert meir-/ mindreforbruk Årsmelding

6 Overordna vurdering av samla driftsinntekter og driftsutgifter Sum driftsinntekter, punkt 4, viser driftsinntekter som ligg ca. 12 mill. kroner over budsjetterte inntekter. Dette avviket gjeld mellom anna sjukelønsrefusjon på ca. 6 mill. (vert ikkje budsjettert med sjukelønsrefusjon), husleige for tinghusanlegga, samt statlege tilskot til flyktningearbeid, vaksenopplæring, helse og kultur. Sum driftsutgifter, punkt 5, viser eit meirforbruk på ca.10 mill. kroner. Meirforbruket gjeld lønspostar med ca. 6,5 mill. kroner og det er gjort kjøp av varer og tenester som ligg 2,9 mill. over budsjettet. Meirforbruket i lønn fordeler seg over fleire områder og må vurderast i samanheng med sjuklønsrefusjon på 6 mill. kroner. Vidare ser ein at auke i statstilskot og vil generere auka aktivitet og auka lønsutbetaling. Statstilskot ført mot tenesteeiningane vil ofte vere bundne midlar utan krav til budsjett. Driftsutgiftene vurdert mot driftsinntektene Driftsutg. inkl. avskr Driftsutgifter (eks. avskr.) Driftsinntekter (før finans) Skatt på inntekt og formue. Skatteinngangen hadde ein jamn auke frå 2007 tom I 2011 gjekk skatteinngangen attende med ca. 5,5 mill. kroner til 46,4. For 2012 vart skatteinngangen på mill. kroner. Rammetilskot til kommunane År 2012 År 2011 År 2010 År 2009 Netto innt.utjamning (555) 320 Sum rammetilskot Fom 2011 vart finansiering av barnehagane inn rekna inn i rammetilskotet, slik at dei rammetilskotet vart auka opp medan andre statlege overføringar gjekk tilsvarande attende. Posten rammetilskot inneheld rammetilskot frå staten samt inntektsutjamning basert på skatteinngangen i kommunane. For 2012 fekk Leikanger kommune kompensert for låg skatteinngang med 1,8 mill. kroner i inntektsutjamning. Rammetilskotet for 2012 inneheld og 1,3 mill. som gjeld ekstra tildelte midlar til opprusting av vegar og anlegg etter uveret vinteren 2011/2012. Auken elles skriv seg frå auke i innbyggjartalet i kommunen og dermed og auke i innbyggjartilskotet (som vert rekna med likt beløp pr. innbyggjar). 4 Årsmelding 2012

7 Andre inntekter «Brukarbetaling», gjeld mellom anna foreldrebetaling for barnehageplass og eigenbetaling for opphald på sjukeheimen, er på same nivå i 2012 som for 2011 (svak nedgang). Nedgangen skuldast færre born i dei kommunale barnehagane. «Andre sals- og leigeinntekter» utgjer 12,3 mill. kroner og består av kommunale avgifter for feiing, vatn og avlaup, husleigeinntekter og betaling for andre tenester. «Overføringar med krav til motytingar» auka frå 22,5 mill. i 2011 til 27,2 mill. i Det aller meste av auken kjem frå auka sjukelønnsrefusjon og mva-kompensasjon frå investering. Samanstilling av lønn opp mot andre driftsutgifter. Lønn, ekskl. sosiale kostnader, auka frå 2011 til 2012 med 8 %, ca. 6,7 mill. kroner. Inkl. sosiale kostnader utgjorde lønn i 2012 ca. 110 mill. kroner og ca. 65 % av totale driftsutgifter. Til samanlikning utgjorde lønsutgiftene i % av totale dr.utgifter. Utvikling i brutto driftsresultat (inklusiv avskrivingar og før finanspostar) Brutto driftsresultat viser resultat av den ordinære drifta inkludert avskrivingar på varige driftsmidlar. Resultatet gir uttrykk for kva evne kommunen har til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringar over drifta, samt evne til å avsete midlar til seinare bruk. Brutto driftsres. (inkl. avskriving) (tal i heile tusen) (2 000) År 2012 År 2011 År 2010 År 2009 År 2008 År 2007 År 2006 (4 000) (6 000) (8 000) (10 000) Årsmelding

8 Interkommunalt samarbeid Leikanger kommune har samarbeid med andre organisasjonar både nasjonalt og regionalt. Nasjonalt kan nemnast Kommunens Sentralfobund (KS), Landssamanslutninga av vasskraftkomunar (LVK) og Kommunane sitt KS-forum for Eigedomsskatt KS er kommunane sin interesseorganisasjon og arbeider for å sikre best moglege rammevilkår for kommunesektoren. KS er tillagt mynde til å forhandle fram nye tariffavtaler på personalområdet. LVK arbeider for at kommunar som planlegg eller har gjennomført vassdragsreguleringar blir sikra best moglege økonomiske vilkår. KS sitt Eigedomsskatteforum har som oppgåve å rettleie kommunar som har innført eigedomsskatt. På regionalt nivå samarbeider kommunen med andre på mange område og nivå. Sogn Regionråd Eit interkommunalt samarbeid mellom 8 kommunar i Sogn. Felles sekretariat med ei fast stilling lagt til Sogndal kommune. Rådmennene har etablert eit fast samarbeid gjennom ei eiga rådmannsgruppe. For særskilte prosjekt som Sogn Regionråd initierer blir det med jamne mellomrom oppretta tidsavgrensa prosjektstillingar der største delen av utgiftene blir finansiert med prosjektmidlar. Ikt Kommunenett Sogn. Alle 8 kommunane har felles avtale med Fylkeskommunen om internettilgang og kommunikasjon med eksterne tenesteleverandørar. Felles GIS som er eit elektronisk kartdatasystem. Drifta av fylkeskommunen. Tilsett eigen prosjektleiar for å implementere bruk av tenester i kommunane. Vik er vertskommune for stillinga. Avtale med fylkeskommunen om drift av serverar, databaser og program. BLLS-samarbeidet med Luster, Sogndal og Balestrand. Rådmennene er styringsgruppe for dette samarbeidet som omhandlar tenestesamarbeid og ikt-området. Kommunane har oppretta eigen stilling som ikt-leiar. Sogndal er vertskommune. Samarbeidet skal bidra til meir stabil og robust drift og betre tenester i den einskilde kommune. Kommunane skal også kunne ta ut ein ekstragevinst med i større grad å nytte felles løysingar. Gjennom dette samarbeidet har kommunane utvikla felles ikt-strategiplan, heimesider og nytt internkontrollsystem.. Felles barnevernssystem, Familia, for alle kommunane. Drifta for kommunane på nordsida er lagt til Sogndal. Felles programvare (TQM) for kvalitet- og styringssystem. Online-løysing men felles samarbeid mellom kommunane Luster, Sogndal, Leikanger og Balestrand om innkjøp, bruk og oppfølging. 6 Årsmelding 2012

9 Rekneskap og kontroll Samarbeid mellom kommunane om felles rekneskapsteneste frå Sogn og Fjordane Revisjon IKS. Avtale med verknad frå Endring av kostnadsdelingsmodellen med verknad frå Kommunane samarbeider også om kjøp av sekretariatstenester til kontrollutvala. Det er inngått avtale med PricewaterhouseCoopers. Her er inngått ny avtale for perioden Kommunane i regionen samarbeider om rekneskapskontroll av private næringsdrivande. Årdal er vertskommune og har oppretta eigen stilling til å gjennomføre trekkontrollane. Arkiv Leikanger kommune har avtale med fylkeskommune om avlevering og oppbevaring av arkivmateriale. Årleg kostnad ca ,-. Kulturskule Det er etablert interkommunal kulturskule mellom Luster, Sogndal og Leikanger. Leikanger er vertskommune og har arbeidsgjevaransvaret for i alt 14 stillingar i kulturskulen. Jordmorteneste Samarbeid med Sogndal og Luster om felles jordmorvakt. I tillegg eigen avtale mellom kommunane og Hf vedr kostnader med følgjeordninga. Miljøretta helsevern Indre Sogn Samarbeid mellom kommunane i Sogn om tilsyn etter forskrift om miljøretta helsevern i Barnehagar, skular m.m. I utgangspunktet er dette oppgåver som ligg til kommunelege, men kommunane i regionen har gått saman om ei felles stilling. Ordninga er lokalisert til Mattilsynet i Sogndal. Helse Kommunane Luster, Sogndal og Leikanger samarbeider om eit eige prosjekt: Plan for førebyggande helsearbeid. Prosjektet skal vare fram til hausten2013 og har melleom anna resultert i oppretting av felles Frisklivssentral frå Alle medlemskommunane i Sogn regionråd har delteki i utgreiing av Lokalmedisinsk senter i Sogn. Forstudiet var ferdig sommaren 2012 og hovudprosjektet skal vera ferdig ril sommaren Alle kommunane tok del i forstudiet. For hovudprosjektet har noke kommunar valt å delta på enkelte delar av prosjektplanen. Landbruk Det vart oppretta avtale med Sogndal kommune om kjøp av fagkompetanse på landbruk med inntil 40% stilling med verknad frå Avtalen er vidareført frå Ny ordning for veterinærvakt vart innført frå Det er oppretta eiga avtale med Luster og Sogndal om felles ordning. Luster har ansvar for å administrere ordninga. Sogn Brann og IKS Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik. Andre kommunar har høve til å søke om medlemskap. Selskapet er oppretta med heimel i Lov om interkommunale selskap. Selskapet er eit eige rettssubjekt, og har arbeidsgjevaransvar for alle tilsette i selskapet. Selskapet har hovudkontor i Sogndal kommune. Føremålet med selskapet er å ha ei felles brann- og redningsteneste for å ivareta lovpålagde brannvernoppgåver i eigarkommunane. Årsmelding

10 Leikanger Næringshage AS Aksjeselskap med private og offentlege eigarar. Næringshagen er lokalisert i bankbygget i Hermansverk. Kommunen har 2000 aksjar (57%)og innbetalt kr i aksjekapital. Kommunen gjev driftstilskot til næringshagen kvart år samt støttar opp om driftsgrunnlaget i form av tenestekjøp. Kommunen har handsama eigen sak vedk den framtidige eigarskapen i selskapet. SogneLab Aksjeselskap etablert av kommunane i regionen. Selskapet driv laboratorium i Sogndal med 2 3 tilsette. Ei av hovudoppgåvene er måling av vasskvalitet i vassverka. Leikanger har ein eigardel på 7,1 %. Sogneprodukter AS Aksjeselskap med hovudkontor i Vik og avdelingskontor på Kaupanger. Eigd av kommunane i Sogn og fylkeskommunen. Leikanger har kr i aksjekapital, 1,8 % av aksjane. Sogneprodukter er ei verksemd med verna arbeidsplassar og har arbeidstakarar utplassert ulike stader i kommunane Sognekraft AS Kraftselskap med hovudkontor i Vik. Produksjon i Årøy og Vikfalli, nettkonsesjon i Vik, Balestrand, Leikanger og Sogndal. Leikanger eig 2,5% av aksjane etter salet av 17 % av aksjane i Fresvik Produkt AS Aksjeselskap med private og offentlege eigarar. Bedrifta produserer og monterer kjøle- og fryserom. Verksemda ligg i Fresvik. Leikanger har 40 aksjar og innbetalt aksekapital på kr Fatlatunnelen AS Bompengeselskap for nedbetaling av delar av anleggskostnadene med den nye Fatlatunnelen som vart opna 19 desember Leikanger har 50 aksjar og innbetalt aksjekapital med kr Eigarar av selskapet er Leikanger, Sogndal, Vik, Balestrand, Luster kommune saman med fylkeskommunen. Museum: Kommunane i Sogn yter årleg driftstilskot til Sogn Folkemuseum på Kaupanger. I 2011 ytte Leikanger kommune kr av eit samla kommunetilskot på vel 1 mill kr. Museet har ei samling frå Leikanger, både bygningar og gjenstandar. Andre engasjement Flyplassen på Haukåsen, Fjærlandsvegen, Biblioteksentralen og Fjordinfo 8 Årsmelding 2012

11 Kommunen som verksemd Organisasjon og medarbeidarar Kvaliteten på kommunale tenester er avhengig av gode organisatoriske løysingar, godt arbeidsmiljø og medarbeidarane sin kompetanse. Resultat frå vernerundar, kartlegging og medarbeidarsamtalar syner at vi leverer gode tenester og at det generelt er godt arbeidsmiljø. Dette er ei stadfesting på at vi har dyktige medarbeidarar som tek ansvar, arbeider godt saman og yter gode tenester. Samfunnet er i stadig endring med nye krav innan dei fleste område. Endring er det normale, og dette stiller store krav til organisering og medarbeidarar. For å meistre desse utfordringane er det etablert ein organisasjonsstruktur med einingar med stor grad av sjølvstende innan gitte rammer. Når vi veit at kvaliteten på tenestene vert avgjort i møte mellom tilsett og brukar, er det viktig med nødvendig mynde, handlingsrom og kompetanse, slik at ein finn kvalitativt gode løysingar tilpassa situasjonen og brukarane sine behov. Helse, miljø og tryggleik Det systematiske HMT-arbeidet vert regulert av HMT-systemet der fylgjande årshjul er sentralt: Innan 10.september Verneområdet føretek fullstendig kartlegging/vernerundar og set eventuelle tiltak inn i ein handlingsplan som vert sendt til sektorleiar. Innan 1.oktober Sektorleiar set opp eventuell prioriteringsliste og sender handlingsplanen til AMU Innan 1.november AMU handsamar og set opp samla handlingsplan for Leikanger kommune. Siste kommunestyremøte i året Kommunestyret løyver eventuelle midlar i samband med budsjett/økonomiplansaka. Det er månadsvis registrering av sjukfråvær og fast rutine for innmelding av driftsavvik. Leikanger kommune har som IA-verksemd sett opp 3 overordna mål: * Redusere sjukefråværet * Tilrettelegge for at tilsette med redusert funksjonsevne skal vere i arbeid. * Auke den reelle pensjonsalderen Det er nedfelt ei arbeidsgruppe i kommunen som evaluerer retningslinene for IA-arbeidet. Sjukefråvær Registreringa av sjukefråværet viser eit gjennomsnittleg fråvere for tenesteområda under eitt på 7,3 %. Dette g det same som fjoråret. Kommunen mottok sjukepengerefusjon på om lag kroner i 2012 (54 personar). Dette er fleire enn året før som synte 2,5 mill på 38 personar. I 2012 var 12 arbeidstakarar ute i fødselspermisjon, av desse 3 menn. (8 arbeidstakarar i 2011). Dette utgjer eit refusjonsbeløp på om lag kroner (kr i 2011). Årsmelding

12 Nedanfor viser utviklinga i sjukefråværet siste 12 åra frå AMU har sett opp ei målsetjing om at det samla sjukefråværet ikkje bør overstige 6 %, og at ein set ekstra fokus på konkrete og generelle tiltak for å førebyggje sjukefråværet. Ein har ikkje klart å halde måltalet i år heller. IA-gruppa har vurdert måltalet, men konkluderer å halde fram på 6 % prosent ved at det vert satsa med ekstra tiltak innan pleie- og omsorg. Eksempel på generelle rutinar er: Arbeidsmiljøkartleggingar, tidleg oppfylging av sjukmelde, dialogmøte med behandlande lege innan kort tid, attføringsmøte, tilretteleggingstilskot, andre verkemiddel gjennom trygd, god dialog på arbeidsplassen og mellom leiar/tilsette, medarbeidarsamtalar, samarbeidsmøte, hmt-opplæring, infomøte med NAV, oppfylging av kommunen sitt verdidokument (visjon, verdiar, leiarkrav), seniortiltak. Leikanger kommune har i 2012 motteke individuelle tilretteleggingstilskot på om lag kr frå NAV. Det er Nybø barnehage og pleie/omsorg som har søkt og fått innvilga mesteparten av desse tilskota. Attføringsutvalet har hatt 1 møte i 2012 og handsama saker for 1 person. 2 personar har gått på delvis rehabiliteringsstønad frå trygd i 2012 etter 1 års sjukmelding. Kommunen har hatt 2 arbeidstakarar (under 62 år) som har gått over på varig uførestønad i 100 %. God tilrettelegging og tidleg attføringsarbeid er med på å halde uførestatistikken nede. Uføretala er særs låge for Leikanger kommune som ligg under gjennomsnittet i Sogn og Fjordane. Arbeidsmiljøutvalet (AMU) har hatt 2 møte i 2012 og handsama 4 saker. Ulukker: I 2012 har det vore lite ulukker i kommunen. Det er registrert nokre skader, derav 1 fallulukke på is som medførte langvarig sjukmelding. Kommunen har inngått avtale med Bedriftshelse1 (Sogn BHT) om bedriftshelseteneste for alle kommunale arbeidstakarar. Det er utarbeida handlingsplanar innan kvart verneområde som er vedtekne i AMU. Årsrapporten frå BHT i 2012 syner at planlagde tiltak er gjennomførde i tillegg til andre tiltak etter behov. BHT har m.a. gjennomført radonmålingar, støymålingar og høyrselskontroll i barnehagane, helsekonsultasjon på nattevakter i pleie og omsorg, inneklimakartlegging og førstehjelpskurs ved skulane, oppfølging i personalsak ved kulturskulen, samt delteke i dialogmøter og i AMU. 10 Årsmelding 2012

13 Alderssamansetjing Leikanger kommune hadde ved utgangen av året 174 årsverk (168 i 2011) fordelt på 52 menn (51 i 2011) og 171 kvinner (164 i 2011). Dette er ein auke på 6 årsverk i høve fjoråret. Kvinner Menn Total År Tal Gj.sn. Årsverk Tal Gj.sn. Årsverk Tal pers. alder pers. alder pers , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 1 0,13 Total , , ,26 Seniortiltak 8 personar har i løpet av året 2012 inngått avtale om seniorpolitiske tiltak i form av ekstra fridagar / bonus. 1 person gjekk inn på delvis AFP. 1 person har slutta med full AFP frå 65 år. 2 personar har slutta ved å gå over på ordinær alderspensjon. Rekruttering I løpet av 2012 har ein hatt få stillingar som står ledige over tid, og kommunen har stort sett ikkje hatt vanskar med å rekruttere i ledige stillingar eller halde på god arbeidskraft. Unntaket her er sjukepleiarstillingar, der det siste året har vore rekrutteringsproblem og vakanse. Felles kurs/samling Det vart arrangert felles dagskurs med tema «Folkeskikk og uskikk på jobben» for leiarar/ hovudtillitsvalde og hovudverneombod. Kurset gjekk i Balestrand, og det var 35 deltakarar frå Leikanger. Årsmelding

14 Reduserte stillingar/ Uønska delteid Ein har eit klart mål om å redusere uønska deltid. Innanfor gjeldande arbeidstidsordningar er det vanskeleg å gjennomføre dette fullt ut utan auka lønsutgifter. I tillegg har ein eit permisjonsreglement som opnar opp for at faste tilsette kan ha ulike permisjonar og reduserte stillingar, noko som igjen medfører auka behov for vikariat. I februar kvart år vert det føreteke kartlegging i skule/barnehage i samband med planlegging av nytt skule-/barnehageår over kven som ønskjer redusert stilling/auka stilling/permisjonar m.v. Omfanget av uønska deltid er ikkje stort. Ved tilsvarande kartlegging innan pleie- og omsorg finn ein noko uønska deltid i gruppa hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar og pleieassistentar. Det vert jobba med problematikken drift/ turnus/deltidsstillingar/helgevakter i samarbeid med tillitsvalde. Her blir det satsa særskilt i For sjukepleiegruppa har dei fleste 100 % stilling eller redusert stilling etter eige ønskje. I 2012 er det ingen uønska deltid blant sjukepleiegruppa. Driftsresultat i høve rammene 12 Årsmelding 2012

15 Driftsresultat i høve rammene Tabellen under viser oppnådd resultat på same nivå som budsjettet for 2012 er vedteke. Meklarhonorar er vedteke under finans, men vert med i dette oppsettet for å få bruk- og tilgang på midlar til å stemme. Avskrivningar er ikkje med i denne framstillinga for å gjera samanlikninga med budsjetterte rammer enklare. I årsbudsjettet blir det ikkje budsjettert med avskrivningar. Tal i heile kroner. Regnskap Budsjett inkl. Avvik endring Sentrale Styringsorgan og fellesutg Oppvekst og omsorg Næring og utvikling Kyrkja Meklarhonorar mm Sum fordelt til drift Årsmelding

16 Regnskap Budsjett inkl. Avvik endring Til fordeling Sentrale folkevalde organ og revisjon Sentraladministrasjon og styring Fellestenester Sum Sentrale Styringsorgan og fellesutg Undervisning Barnehage Helsetenester Sosialkontortenester Pleie og omsorg Kultur og bibliotek Sogn Kulturskule Barnevern Sum Oppvekst og omsorg Byggforvaltning Vegar Brannvern Vatn, avløp og renovasjon Miljø, areal og næring Sum Næring og utvikling Sum Kyrkja Meklarhonorar mm Fordelt til drift Avvik med negative tal viser meirforbruk. Kommentarar til avvik er innarbeida i årsmeldinga under kommentarane for tenesteområda. 14 Årsmelding 2012

17 Folkevalde Mellombelse Politisk organisasjonsmodell Kontrollutval 3 medlemar Kommunestyret 17 medlemar Mellombelse komitear Adm.utval Formannskapet (5) Finansutval Planutval Nøringsutval Valstyret (supplert med rep. frå andre parti) Forma nnskap et (5 ) Administrasjonen Økonomisk resultat Tenesteområde Netto utg Netto utg Netto utg Avvik Rekn 11 Rekn 12 Budsj kr Kommunestyret Formannskapet Sogn regionråd Kontrollutvalet og revisjon Sum tenesteområdet Samla mindre forbruk kr Grunn: Mindre pensjonspremie KLP og mindre utgifter til kjøp av revisjonstenester. Eigarane i Sogn og Fjordane revisjon drøfta fram ny model for kostnadsdeling som får verknad frå Aktivitet Utval Møte Saker Møte Saker Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutval Kontrollutvalet Årsmelding

18 Kommunestyret Kommunestyret har handsama følgjande saker: Bygging av landbruksvegar for uttak av tømmervirke Strategisk plan for oppvekstsektoren Samarbeidsavtaler innan helse mellom Helse Førde og kommunen Utviklingsplanar barnehagar og grunnskulen Revisjon av ruspolitisk handlingsplan Kommunal planstrategi Bytt bustadområde Berlehagen Budsjettrammer og økonomiplan Amtstova flytting og restaurering Nytt reisemålsselskap i Sogn Lokalmedisinsk senter (LMS) i Lærdal Styrka læring regional samarbeid innan barnehage- og skule Lønspolitiske retningliner Krisesenter interkommunal avtale Analyse og plan for forvaltningsrevisjon Retningsliner for startlån Kommunale bustader plan for disponering Kommunestyret har i løpet av året fått eigne oriteringar om: Pleie- og omsorgstenstene v/tenesteleiar A M Kråvik Finansforvaltninga av kraftfondet v/pareto Pensjonsordninga v/klp Barnehagedrifta v/tenesteleiarane Renovasjonsordninga v/simas IKS 16 Årsmelding 2012

19 Administrasjon Sentraladministrasjonen organisasjonsmodell Tal i 1000 kr Økonomisk resultat Kommentar Netto utg Netto utg Netto utg Avvik Rekn 11 Rekn 12 Budsj kr Administrasjon (rådm.ktr,økavd,serveks) Skulekontoret Personalutvikling Sum tenesteområdet Administrasjon syner eit mindre bruk på Grunnen ligg i lågare lønskostnader enn budsjettert. Pensjonsordninga KLP og SPK: Rekneskapen syner eit positivt avvik på pensjonsordninga med kr 4,6 mill mot budsjettert 3,7 mill. Dermed fører til at 0,9 mill kr er inntektsført i drifta. Her blir operert med tre nemningar som kan vera vanskeleg å forstå. Den fyrste er «Pensjonspremie» som er dei reelle kostnadene med pensjonsordninga. KLP reknar ut kostnadane kvart år og desse vil variere frå eitt år til eit anna grunna endringar i lønsnivå og levekårskostnader. Enkelt sagt speilar pensjonspremien dei forpliktingane kommunen har med pensjonsordninga i dag og framover. Neste nemning er «Pensjonskostnad». Enkelt forklart er det slik at for å få ei jamnare utvikling med omsyn til nivået på pensjonsutgiftene bereknar Kommunal- og regionaldepartementet dei årlege kostnadene som kvar kommune skal budsjettere med. Siste åra er «pensjonskostnaden» rekna til ein lågare sum enn den reelle premien som KLP reknar ut og kommunen betaler inn. Da kjem vi til tredje neminga som er «Premieavvik» Det er differansen mellom pensjonspremien og pensjonskostnaden. Dei åra når «Pensjonspremien» er større enn «Pensjonskostnaden» får vi eit positivt premieavvik som blir ført som inntekt i rekneskapen. Men - inntekta kjem seinare att som ei utgift som skal dekkast inn att over 10 år i form av «amortisert premieavvik». Årsmelding

20 Eigentleg betaler kommunen den pensjonspremien som KLP reknar ut kvart år. For å lette trykket i perioder når denne aukar og staten har ønskje om ei jamnare utvikling, går ein vegen om å berekna «pensjonskostnad» Med fleire år på rad der berekna kostnad er mindre enn premien vil «premieavviket» akkumulere seg opp tilsvarande og føresett nulla ut etter 10 år. Det er denne situasjonen som har ført til at kommunane i Norge står i gjeld til pensjonsordninga med om lag 30 milliardar fordi det positive «premieavviket» er brukt i drifta i staden for avsetjing i rekneskapen. Amortisert premieavvik kom på kr som utgift. Amortisert premieavviket er den årlege summen kommunen må nytte til å utlikne tidlegare inntekts- eller utgiftsfordringar i høve tidlegare premieavvik som skal utjamnast over 10 år. Den samla Under teneste Tilfeldige inntekter og utgfter er kr ført som inntekt. Der er grunna at KLP i 3 kvartal brukte av kommunen sitt premiefond til dekking av pensjonspremien. Summen er fordelt ut på tenesteeiningane som utgift. I rekneskapen kjem summen likevel fram som inntekt i høve budsjettert pensjonspremie så lenge ikkje budsjettet vart justert i løpet av året. Leikanger har i dag opparbeidd eit samla pensjonsfond på ca 98 mill kr. Fondet skal nyttast til dekking av framtidige pensjonsforpliktingar. Samla amortisert premieavvik er på om lag 8,1 mill kr og vil auke til vel 9 mill i Det betyr at kommunen den årlege nedbetalinga vil auke frå 0,5 mill i 2012 til vel 9 mill i Kostrasamanlikning Leikanger Snitt kom- Snitt Snitt alle kommune munegr 2 Sogn og Fj kommunar Nto driftsutg til adm.sjon og styring i % av totale nettoutg 9,8 12,9 11,7 9,9 Bto driftsutgifter til adm.sjon i kr pr innbyggjar Kjelde: SSB Tal årsverk 2012: Samla 10årsverk fordelt slik: Rådmannskontoret 5,0 Økonomikontoret 4,0 Serviceekspedisjonen 2,0 Økonomiavdelinga har 4 faste stillingar. Etter fleire år med lågare stillingsressurs meiner ein nå at økonomikontoret er rett dimensjonert i høve oppgåvene. Bemanninga gjev nå rom for overlappande funksjonar og kontoret er mindre sårbart enn før. Personalet Serviceekspedisjonen har to faste stillingar. Med krav om bemanning i heile kontortida blir det for knapt. Det er nytta ledige lønsmidlar til å auke ressursen i serviceekspedisjonen med 20%. Det er inngått avtale med Sogndal kommune om kjøp av 40% stillingsressurs som eit alternativ til tilsetting av eigen fagressurs innan landbruk. Ordninga fungerer godt. Stillinga som pedagogisk konsulent er kombinert med funksjoen folkehelsekoordinator. 18 Årsmelding 2012

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Leikanger kommune Innbyggjarar

Leikanger kommune Innbyggjarar Leikanger kommune 2285 Innbyggjarar Økonominettverk i Loen 3. og 4. juni 2014 Leikanger kommune i kortversjon Leikanger kommune Ein barneskule Ein ungdomsskule, til saman ca. 300 elevar Tre barnehagar,

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT.

Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT. Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT. Dei etterfylgjande reknearka viser modellar for driftsutgiftene til eit nytt PPT kontor for deltakande kommunar i Indre Sogn. Modellane tek utgangspunkt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer