Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012"

Transkript

1 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012

2 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene Folkevalde Administrasjon Oppvekst og omsorg Barnehagar Helsetenester Nav sosiale tenester Folkehelse Kultur, idrett og friluftsliv Sogn kulturskule Barnevern Bygg, næring og miiljø Teknisk drift Investeringar Rekneskap Framsidebilete: Opning av Schröderparken Bileta på omslaget bak: Skogsdrift i Heggdalane Molte i Leikngerfjella Sumhaug. Foto: Odd Arve Rakstad

3 Rådmannen sin kommentar I tråd med forskriftene skal rådmannen leggje fram ein årsrapport. Årsrapporten skal leggjast fram for revisjonen før den går vidare til kontrollutvalet før handsaming i formannskap og kommunestyre. Årsrapporten blir lagt fram parallelt med rekneskapen. Revisor og kontrollutvalet sine merknader skal leggjast fram for formannskapet før formannskapet gjev tilråding til kommunestyret. Årsrapporten er administrasjonen si orientering til kommunestyret om kva som er gjort siste året. Med budsjettet gjev kommunestyret dei økonomiske rammene og fastset korleis midlane skal fordelast mellom dei ulike tenestene. Administrasjonen har ansvar for gjennomføringa og rapporterer til kommunestyret korleis føresetnadene er oppfylte. Driftsresultatet Rekneskapen syner eit positivt resultat på ca 7,2 mill kr. Årsbudsjettet med justeringar la til grunn ei samla ramme til drift på Rekneskapen syner ein samla bruk på Det betyr at kr av overskotet kjem frå drifta. Bruk av pensjonsfond på ca 0,9 mill og ekstra inntekter frå utleige av kontor i Tinghus III ligg inne i grunnlaget. Største delen av overskotet skriv seg frå finansdelen. I grove trekk fordeler dette seg slik: Skatt og rammetilskot inkl Dagmarmidlar 1,2 mill, Renteinntekter/utbytte 0,4 mill, Avkastning kraftfondet 4,0 mill Mindre renteutgifter 0,8 mill. For meir detaljar syner ein til kommentarane til tenesteområda, hovudtal frå rekneskapen og vedlagte rekneskapsskjema. Økonomistyringa Eitt framsteg med nye økonomiprogram er at rapporteringa er gjort enklare. Leiargruppa har hatt «betre økonomistyring» som ei prioritert oppgåve i Med grunnlag i eigne standardrapportar frå økonomiavdelinga kan tenesteiningane kvar månad på ein enkel måte gå inn å kontrollere forbruk i høve budsjett. Rutinene er lagt opp slik at den enkelte tenesteleiar skal kvittere ut sin gjennomgang innan dag 15 og kommentere på evt avvik samt måten desse blir følgt opp. Ordninga har synt seg å fungere godt og vil bli vidareført i Lønn og stillingar Med grunnlag i tilmeldte i KLP og Statens pensjonskasse var det registrert 117,5 årsverk i KLP og 26,6 i SP pr Ved utgangen av 2012 var det registrert 134,7 årsverk (159 arbeidsstakarar) i KLP og 31 i SP. Det betyr ein samla vekst på 22,2 årsverk i organisasjonen dei siste 3 åra. Innanfor KLP området fordeler veksten seg på antal årsverk Administrasjon 1,0 Reinhald 3,0 Teknisk uteseksjon 1,0 Barnehagar 3,7 Helse 1,6 Sosial 1,0 Pleie og omsorg 7,3 Årsmelding

4 Auken med 5 årsverk i grunnskulen fordeler seg med 1,7 årsverk på barneskulen og 3,3 årsverk på ungdomsskulen Tinghusbygga Frå sommaren 2012 vart det inngått kontrakt med Statens vegevesn om leige av 1 4 etg i Tinghus III. Avtalen er mellombels inntitil Statsbygg har gjennomført påbygg og ombygging av vegkontoret i Askedalen. Det er også inngått avtale om sal av reinhaldstenester, samt drift av betjent kantine i Tinghus I der kommunen betaler ein forholdsmessig del av drifta. Det er mange positive sider ved at det pånytt er ljos og liv i bygget og kanskje eit teikn på at kommunen i eit framtidsperspektiv bør vurdere å la i det minste eitt av bygga stå som reserve framfor å rive heile komplekset slik som tenkt. Frå slutten av 2013 er det håp om at vegvesenet vil måtte leige ytterlegare kontorareal i Tinghus II/III. Bustader Eitt av dei viktigaste satsningsområda for Leikanger bør vera tilrettelegging av nye bustadområder. Dei tidlegare tomteareala er omtrent fyllt opp og det blir for lite å satse på dei mindre og spreidde private alternativa som dukkar opp sjølvom desse framstår som gode og spennande alternativ. Eit viktig tilskot vil vera Berlehagen. Reguleringsplanen og grunnspørsmål er ferdigstilt og opparbeidinga kom i gang seint på hausten. Berlehagen vil framstå med ein god variasjon av tomtealternativ for om lag 13 nye bueiningar sommaren Eitt anna viktig område er Stadheimgarden. Her er det viktig å få god framdrift på arbeidet med reguleringsplanen og opparbeiding av området. Sjølom dette skal skje i privat regi bør kommunen støtte opp om prosjektet slik at det er så berekraftig at reguleringa og opparbeidinga blir gjennomført. Skogsdrift skog og bygging av skogsvegar Ein må gå mange år attende for å registrere så stor aktivitet i utmarka som i det vart teki ut kbikkmeter tømmer i Heggdalane og Huksdalen. Arbeidet med å ta ut vindfall i Huksdalen vil halde fram i Det vart også gjevi løyve til bygging av 7 nye skogsvegar der oppfølginga av arkeologiske funn for den eine (Baukasengvegen) ikkje er ferdig handsama. Dersom vegane blir bygt vil det representere ein stor med tanke på det store kvantum skog som bør avvirkast dei næraste åra samstundes som vegane vil vera eit nyttig tilskot for å fremje almenta sin bruk av utmarka som fritidsområde. Folketalsutviklinga Leikanger har hatt ein relativt god vekst i folketalsutviklinga dei siste åra. Dei siste 4 åra har Leikanger hatt ein netto vekst i innbyggartalet vori på 99 personar. Ved utgangen av 2012 var 2255 busette i kommunen. Det er 19 fleire enn ved inngangen av året. Kommunane leverer tenestene Gjennom året har media omtaler av kommunane sine tenester der dei fleste har fokus på ting som ikkje går bra. Det er media sin rett å setje fokus på tenesteytinga. Ein er likevel oppteken av at det blant innbyggjarane kan danne seg eit skeivt inntrykk av kommunane rundt omkring fungerer dårleg ved at brukarane ikkje får dei tenestene dei har rett på. I det store og heile er bildet annleis og rådmannen vil avslutte kommentaren til årsmeldinga for 2012 med følgjande sitat Kommunal- og regionaldepartementet sitt «Kommunalnytt»: «Kommunane leverer meir velferd og gode resultater i Kommunene leverer gode tjenester på områdenes skole, omsorg, barnehager og barnevern, viser nye SSB-tal. Kommunene fortjener tillit og ros for jobben de gjør, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete.» Leikanger 19. mars 2013 Odd Arve Rakstad - rådmann - 2 Årsmelding 2012

5 Hovudtal frå rekneskapen Då årsmeldinga for 2012 også vil innehalde den fullstendige årsrekneskapen for Leikanger kommune, er omtalen av rekneskapen i dette kapittelet redusert til å gjelde berre nokre få utvalde storleikar. Utviklinga i lånegjelda Investeringslån Husbank for vidare utlån Sum lånegjeld Opptak av lån til investering utgjorde 19,8 mill. kroner. I tillegg vart det gjort opptak av lån til vidare utlån med 5,7 mill. kroner. Det vart betalt avdrag (inklusiv lån til vidare utlån) med 5,1 mill. kroner. Netto lånegjeld pr. innbyggjar er på kr Gjennomsnitt for kommunegruppe 2 er kr pr. innbyggjar og gjennomsnittet for Sogn og Fjordane er For heile landet er netto lånegjeld kr pr. innbyggjar. Driftsresultat 2013 Oppstillinga er eit samandrag av tala i driftsrekneskapen. Der er føreteke korrigeringar av rekneskapstala for å eliminere interne overføringar. Ein del av tala vil difor ikkje kunne finnast att i rekneskapen. Oppsettet under viser løpande inntekter og utgifter i kommunen. Avskrivingar er her haldne utafor. Budsjettkolonnen viser regulert budsjett. Alle tal er vist i heile 1000 kr. DRIFTSRESULTAT R2012 B2012 R2011 R2010 R Netto skatteinntekter Statlege rammetilskot Andre driftsinntekter (ekskl. renter) SUM DRIFTSINNTEKTER (1+2+3) Driftsutgifter (ekskl. renter) BRUTTO DRIFTSRESULTAT Netto renteutgifter /inntekter Aksjeutbyte Netto avdrag NETTO DRIFTSRESULTAT BRUK AV NETTO DRIFTSRES. 11. Overføring til kapitalrekneskap Avsett til fond Bruk av tidlegare avsetjingar Dekking av tidlegare meirforbruk Disponering av tidlegare mindreforbruk Ikkje disponert meir-/ mindreforbruk Årsmelding

6 Overordna vurdering av samla driftsinntekter og driftsutgifter Sum driftsinntekter, punkt 4, viser driftsinntekter som ligg ca. 12 mill. kroner over budsjetterte inntekter. Dette avviket gjeld mellom anna sjukelønsrefusjon på ca. 6 mill. (vert ikkje budsjettert med sjukelønsrefusjon), husleige for tinghusanlegga, samt statlege tilskot til flyktningearbeid, vaksenopplæring, helse og kultur. Sum driftsutgifter, punkt 5, viser eit meirforbruk på ca.10 mill. kroner. Meirforbruket gjeld lønspostar med ca. 6,5 mill. kroner og det er gjort kjøp av varer og tenester som ligg 2,9 mill. over budsjettet. Meirforbruket i lønn fordeler seg over fleire områder og må vurderast i samanheng med sjuklønsrefusjon på 6 mill. kroner. Vidare ser ein at auke i statstilskot og vil generere auka aktivitet og auka lønsutbetaling. Statstilskot ført mot tenesteeiningane vil ofte vere bundne midlar utan krav til budsjett. Driftsutgiftene vurdert mot driftsinntektene Driftsutg. inkl. avskr Driftsutgifter (eks. avskr.) Driftsinntekter (før finans) Skatt på inntekt og formue. Skatteinngangen hadde ein jamn auke frå 2007 tom I 2011 gjekk skatteinngangen attende med ca. 5,5 mill. kroner til 46,4. For 2012 vart skatteinngangen på mill. kroner. Rammetilskot til kommunane År 2012 År 2011 År 2010 År 2009 Netto innt.utjamning (555) 320 Sum rammetilskot Fom 2011 vart finansiering av barnehagane inn rekna inn i rammetilskotet, slik at dei rammetilskotet vart auka opp medan andre statlege overføringar gjekk tilsvarande attende. Posten rammetilskot inneheld rammetilskot frå staten samt inntektsutjamning basert på skatteinngangen i kommunane. For 2012 fekk Leikanger kommune kompensert for låg skatteinngang med 1,8 mill. kroner i inntektsutjamning. Rammetilskotet for 2012 inneheld og 1,3 mill. som gjeld ekstra tildelte midlar til opprusting av vegar og anlegg etter uveret vinteren 2011/2012. Auken elles skriv seg frå auke i innbyggjartalet i kommunen og dermed og auke i innbyggjartilskotet (som vert rekna med likt beløp pr. innbyggjar). 4 Årsmelding 2012

7 Andre inntekter «Brukarbetaling», gjeld mellom anna foreldrebetaling for barnehageplass og eigenbetaling for opphald på sjukeheimen, er på same nivå i 2012 som for 2011 (svak nedgang). Nedgangen skuldast færre born i dei kommunale barnehagane. «Andre sals- og leigeinntekter» utgjer 12,3 mill. kroner og består av kommunale avgifter for feiing, vatn og avlaup, husleigeinntekter og betaling for andre tenester. «Overføringar med krav til motytingar» auka frå 22,5 mill. i 2011 til 27,2 mill. i Det aller meste av auken kjem frå auka sjukelønnsrefusjon og mva-kompensasjon frå investering. Samanstilling av lønn opp mot andre driftsutgifter. Lønn, ekskl. sosiale kostnader, auka frå 2011 til 2012 med 8 %, ca. 6,7 mill. kroner. Inkl. sosiale kostnader utgjorde lønn i 2012 ca. 110 mill. kroner og ca. 65 % av totale driftsutgifter. Til samanlikning utgjorde lønsutgiftene i % av totale dr.utgifter. Utvikling i brutto driftsresultat (inklusiv avskrivingar og før finanspostar) Brutto driftsresultat viser resultat av den ordinære drifta inkludert avskrivingar på varige driftsmidlar. Resultatet gir uttrykk for kva evne kommunen har til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringar over drifta, samt evne til å avsete midlar til seinare bruk. Brutto driftsres. (inkl. avskriving) (tal i heile tusen) (2 000) År 2012 År 2011 År 2010 År 2009 År 2008 År 2007 År 2006 (4 000) (6 000) (8 000) (10 000) Årsmelding

8 Interkommunalt samarbeid Leikanger kommune har samarbeid med andre organisasjonar både nasjonalt og regionalt. Nasjonalt kan nemnast Kommunens Sentralfobund (KS), Landssamanslutninga av vasskraftkomunar (LVK) og Kommunane sitt KS-forum for Eigedomsskatt KS er kommunane sin interesseorganisasjon og arbeider for å sikre best moglege rammevilkår for kommunesektoren. KS er tillagt mynde til å forhandle fram nye tariffavtaler på personalområdet. LVK arbeider for at kommunar som planlegg eller har gjennomført vassdragsreguleringar blir sikra best moglege økonomiske vilkår. KS sitt Eigedomsskatteforum har som oppgåve å rettleie kommunar som har innført eigedomsskatt. På regionalt nivå samarbeider kommunen med andre på mange område og nivå. Sogn Regionråd Eit interkommunalt samarbeid mellom 8 kommunar i Sogn. Felles sekretariat med ei fast stilling lagt til Sogndal kommune. Rådmennene har etablert eit fast samarbeid gjennom ei eiga rådmannsgruppe. For særskilte prosjekt som Sogn Regionråd initierer blir det med jamne mellomrom oppretta tidsavgrensa prosjektstillingar der største delen av utgiftene blir finansiert med prosjektmidlar. Ikt Kommunenett Sogn. Alle 8 kommunane har felles avtale med Fylkeskommunen om internettilgang og kommunikasjon med eksterne tenesteleverandørar. Felles GIS som er eit elektronisk kartdatasystem. Drifta av fylkeskommunen. Tilsett eigen prosjektleiar for å implementere bruk av tenester i kommunane. Vik er vertskommune for stillinga. Avtale med fylkeskommunen om drift av serverar, databaser og program. BLLS-samarbeidet med Luster, Sogndal og Balestrand. Rådmennene er styringsgruppe for dette samarbeidet som omhandlar tenestesamarbeid og ikt-området. Kommunane har oppretta eigen stilling som ikt-leiar. Sogndal er vertskommune. Samarbeidet skal bidra til meir stabil og robust drift og betre tenester i den einskilde kommune. Kommunane skal også kunne ta ut ein ekstragevinst med i større grad å nytte felles løysingar. Gjennom dette samarbeidet har kommunane utvikla felles ikt-strategiplan, heimesider og nytt internkontrollsystem.. Felles barnevernssystem, Familia, for alle kommunane. Drifta for kommunane på nordsida er lagt til Sogndal. Felles programvare (TQM) for kvalitet- og styringssystem. Online-løysing men felles samarbeid mellom kommunane Luster, Sogndal, Leikanger og Balestrand om innkjøp, bruk og oppfølging. 6 Årsmelding 2012

9 Rekneskap og kontroll Samarbeid mellom kommunane om felles rekneskapsteneste frå Sogn og Fjordane Revisjon IKS. Avtale med verknad frå Endring av kostnadsdelingsmodellen med verknad frå Kommunane samarbeider også om kjøp av sekretariatstenester til kontrollutvala. Det er inngått avtale med PricewaterhouseCoopers. Her er inngått ny avtale for perioden Kommunane i regionen samarbeider om rekneskapskontroll av private næringsdrivande. Årdal er vertskommune og har oppretta eigen stilling til å gjennomføre trekkontrollane. Arkiv Leikanger kommune har avtale med fylkeskommune om avlevering og oppbevaring av arkivmateriale. Årleg kostnad ca ,-. Kulturskule Det er etablert interkommunal kulturskule mellom Luster, Sogndal og Leikanger. Leikanger er vertskommune og har arbeidsgjevaransvaret for i alt 14 stillingar i kulturskulen. Jordmorteneste Samarbeid med Sogndal og Luster om felles jordmorvakt. I tillegg eigen avtale mellom kommunane og Hf vedr kostnader med følgjeordninga. Miljøretta helsevern Indre Sogn Samarbeid mellom kommunane i Sogn om tilsyn etter forskrift om miljøretta helsevern i Barnehagar, skular m.m. I utgangspunktet er dette oppgåver som ligg til kommunelege, men kommunane i regionen har gått saman om ei felles stilling. Ordninga er lokalisert til Mattilsynet i Sogndal. Helse Kommunane Luster, Sogndal og Leikanger samarbeider om eit eige prosjekt: Plan for førebyggande helsearbeid. Prosjektet skal vare fram til hausten2013 og har melleom anna resultert i oppretting av felles Frisklivssentral frå Alle medlemskommunane i Sogn regionråd har delteki i utgreiing av Lokalmedisinsk senter i Sogn. Forstudiet var ferdig sommaren 2012 og hovudprosjektet skal vera ferdig ril sommaren Alle kommunane tok del i forstudiet. For hovudprosjektet har noke kommunar valt å delta på enkelte delar av prosjektplanen. Landbruk Det vart oppretta avtale med Sogndal kommune om kjøp av fagkompetanse på landbruk med inntil 40% stilling med verknad frå Avtalen er vidareført frå Ny ordning for veterinærvakt vart innført frå Det er oppretta eiga avtale med Luster og Sogndal om felles ordning. Luster har ansvar for å administrere ordninga. Sogn Brann og IKS Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik. Andre kommunar har høve til å søke om medlemskap. Selskapet er oppretta med heimel i Lov om interkommunale selskap. Selskapet er eit eige rettssubjekt, og har arbeidsgjevaransvar for alle tilsette i selskapet. Selskapet har hovudkontor i Sogndal kommune. Føremålet med selskapet er å ha ei felles brann- og redningsteneste for å ivareta lovpålagde brannvernoppgåver i eigarkommunane. Årsmelding

10 Leikanger Næringshage AS Aksjeselskap med private og offentlege eigarar. Næringshagen er lokalisert i bankbygget i Hermansverk. Kommunen har 2000 aksjar (57%)og innbetalt kr i aksjekapital. Kommunen gjev driftstilskot til næringshagen kvart år samt støttar opp om driftsgrunnlaget i form av tenestekjøp. Kommunen har handsama eigen sak vedk den framtidige eigarskapen i selskapet. SogneLab Aksjeselskap etablert av kommunane i regionen. Selskapet driv laboratorium i Sogndal med 2 3 tilsette. Ei av hovudoppgåvene er måling av vasskvalitet i vassverka. Leikanger har ein eigardel på 7,1 %. Sogneprodukter AS Aksjeselskap med hovudkontor i Vik og avdelingskontor på Kaupanger. Eigd av kommunane i Sogn og fylkeskommunen. Leikanger har kr i aksjekapital, 1,8 % av aksjane. Sogneprodukter er ei verksemd med verna arbeidsplassar og har arbeidstakarar utplassert ulike stader i kommunane Sognekraft AS Kraftselskap med hovudkontor i Vik. Produksjon i Årøy og Vikfalli, nettkonsesjon i Vik, Balestrand, Leikanger og Sogndal. Leikanger eig 2,5% av aksjane etter salet av 17 % av aksjane i Fresvik Produkt AS Aksjeselskap med private og offentlege eigarar. Bedrifta produserer og monterer kjøle- og fryserom. Verksemda ligg i Fresvik. Leikanger har 40 aksjar og innbetalt aksekapital på kr Fatlatunnelen AS Bompengeselskap for nedbetaling av delar av anleggskostnadene med den nye Fatlatunnelen som vart opna 19 desember Leikanger har 50 aksjar og innbetalt aksjekapital med kr Eigarar av selskapet er Leikanger, Sogndal, Vik, Balestrand, Luster kommune saman med fylkeskommunen. Museum: Kommunane i Sogn yter årleg driftstilskot til Sogn Folkemuseum på Kaupanger. I 2011 ytte Leikanger kommune kr av eit samla kommunetilskot på vel 1 mill kr. Museet har ei samling frå Leikanger, både bygningar og gjenstandar. Andre engasjement Flyplassen på Haukåsen, Fjærlandsvegen, Biblioteksentralen og Fjordinfo 8 Årsmelding 2012

11 Kommunen som verksemd Organisasjon og medarbeidarar Kvaliteten på kommunale tenester er avhengig av gode organisatoriske løysingar, godt arbeidsmiljø og medarbeidarane sin kompetanse. Resultat frå vernerundar, kartlegging og medarbeidarsamtalar syner at vi leverer gode tenester og at det generelt er godt arbeidsmiljø. Dette er ei stadfesting på at vi har dyktige medarbeidarar som tek ansvar, arbeider godt saman og yter gode tenester. Samfunnet er i stadig endring med nye krav innan dei fleste område. Endring er det normale, og dette stiller store krav til organisering og medarbeidarar. For å meistre desse utfordringane er det etablert ein organisasjonsstruktur med einingar med stor grad av sjølvstende innan gitte rammer. Når vi veit at kvaliteten på tenestene vert avgjort i møte mellom tilsett og brukar, er det viktig med nødvendig mynde, handlingsrom og kompetanse, slik at ein finn kvalitativt gode løysingar tilpassa situasjonen og brukarane sine behov. Helse, miljø og tryggleik Det systematiske HMT-arbeidet vert regulert av HMT-systemet der fylgjande årshjul er sentralt: Innan 10.september Verneområdet føretek fullstendig kartlegging/vernerundar og set eventuelle tiltak inn i ein handlingsplan som vert sendt til sektorleiar. Innan 1.oktober Sektorleiar set opp eventuell prioriteringsliste og sender handlingsplanen til AMU Innan 1.november AMU handsamar og set opp samla handlingsplan for Leikanger kommune. Siste kommunestyremøte i året Kommunestyret løyver eventuelle midlar i samband med budsjett/økonomiplansaka. Det er månadsvis registrering av sjukfråvær og fast rutine for innmelding av driftsavvik. Leikanger kommune har som IA-verksemd sett opp 3 overordna mål: * Redusere sjukefråværet * Tilrettelegge for at tilsette med redusert funksjonsevne skal vere i arbeid. * Auke den reelle pensjonsalderen Det er nedfelt ei arbeidsgruppe i kommunen som evaluerer retningslinene for IA-arbeidet. Sjukefråvær Registreringa av sjukefråværet viser eit gjennomsnittleg fråvere for tenesteområda under eitt på 7,3 %. Dette g det same som fjoråret. Kommunen mottok sjukepengerefusjon på om lag kroner i 2012 (54 personar). Dette er fleire enn året før som synte 2,5 mill på 38 personar. I 2012 var 12 arbeidstakarar ute i fødselspermisjon, av desse 3 menn. (8 arbeidstakarar i 2011). Dette utgjer eit refusjonsbeløp på om lag kroner (kr i 2011). Årsmelding

12 Nedanfor viser utviklinga i sjukefråværet siste 12 åra frå AMU har sett opp ei målsetjing om at det samla sjukefråværet ikkje bør overstige 6 %, og at ein set ekstra fokus på konkrete og generelle tiltak for å førebyggje sjukefråværet. Ein har ikkje klart å halde måltalet i år heller. IA-gruppa har vurdert måltalet, men konkluderer å halde fram på 6 % prosent ved at det vert satsa med ekstra tiltak innan pleie- og omsorg. Eksempel på generelle rutinar er: Arbeidsmiljøkartleggingar, tidleg oppfylging av sjukmelde, dialogmøte med behandlande lege innan kort tid, attføringsmøte, tilretteleggingstilskot, andre verkemiddel gjennom trygd, god dialog på arbeidsplassen og mellom leiar/tilsette, medarbeidarsamtalar, samarbeidsmøte, hmt-opplæring, infomøte med NAV, oppfylging av kommunen sitt verdidokument (visjon, verdiar, leiarkrav), seniortiltak. Leikanger kommune har i 2012 motteke individuelle tilretteleggingstilskot på om lag kr frå NAV. Det er Nybø barnehage og pleie/omsorg som har søkt og fått innvilga mesteparten av desse tilskota. Attføringsutvalet har hatt 1 møte i 2012 og handsama saker for 1 person. 2 personar har gått på delvis rehabiliteringsstønad frå trygd i 2012 etter 1 års sjukmelding. Kommunen har hatt 2 arbeidstakarar (under 62 år) som har gått over på varig uførestønad i 100 %. God tilrettelegging og tidleg attføringsarbeid er med på å halde uførestatistikken nede. Uføretala er særs låge for Leikanger kommune som ligg under gjennomsnittet i Sogn og Fjordane. Arbeidsmiljøutvalet (AMU) har hatt 2 møte i 2012 og handsama 4 saker. Ulukker: I 2012 har det vore lite ulukker i kommunen. Det er registrert nokre skader, derav 1 fallulukke på is som medførte langvarig sjukmelding. Kommunen har inngått avtale med Bedriftshelse1 (Sogn BHT) om bedriftshelseteneste for alle kommunale arbeidstakarar. Det er utarbeida handlingsplanar innan kvart verneområde som er vedtekne i AMU. Årsrapporten frå BHT i 2012 syner at planlagde tiltak er gjennomførde i tillegg til andre tiltak etter behov. BHT har m.a. gjennomført radonmålingar, støymålingar og høyrselskontroll i barnehagane, helsekonsultasjon på nattevakter i pleie og omsorg, inneklimakartlegging og førstehjelpskurs ved skulane, oppfølging i personalsak ved kulturskulen, samt delteke i dialogmøter og i AMU. 10 Årsmelding 2012

13 Alderssamansetjing Leikanger kommune hadde ved utgangen av året 174 årsverk (168 i 2011) fordelt på 52 menn (51 i 2011) og 171 kvinner (164 i 2011). Dette er ein auke på 6 årsverk i høve fjoråret. Kvinner Menn Total År Tal Gj.sn. Årsverk Tal Gj.sn. Årsverk Tal pers. alder pers. alder pers , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 1 0,13 Total , , ,26 Seniortiltak 8 personar har i løpet av året 2012 inngått avtale om seniorpolitiske tiltak i form av ekstra fridagar / bonus. 1 person gjekk inn på delvis AFP. 1 person har slutta med full AFP frå 65 år. 2 personar har slutta ved å gå over på ordinær alderspensjon. Rekruttering I løpet av 2012 har ein hatt få stillingar som står ledige over tid, og kommunen har stort sett ikkje hatt vanskar med å rekruttere i ledige stillingar eller halde på god arbeidskraft. Unntaket her er sjukepleiarstillingar, der det siste året har vore rekrutteringsproblem og vakanse. Felles kurs/samling Det vart arrangert felles dagskurs med tema «Folkeskikk og uskikk på jobben» for leiarar/ hovudtillitsvalde og hovudverneombod. Kurset gjekk i Balestrand, og det var 35 deltakarar frå Leikanger. Årsmelding

14 Reduserte stillingar/ Uønska delteid Ein har eit klart mål om å redusere uønska deltid. Innanfor gjeldande arbeidstidsordningar er det vanskeleg å gjennomføre dette fullt ut utan auka lønsutgifter. I tillegg har ein eit permisjonsreglement som opnar opp for at faste tilsette kan ha ulike permisjonar og reduserte stillingar, noko som igjen medfører auka behov for vikariat. I februar kvart år vert det føreteke kartlegging i skule/barnehage i samband med planlegging av nytt skule-/barnehageår over kven som ønskjer redusert stilling/auka stilling/permisjonar m.v. Omfanget av uønska deltid er ikkje stort. Ved tilsvarande kartlegging innan pleie- og omsorg finn ein noko uønska deltid i gruppa hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar og pleieassistentar. Det vert jobba med problematikken drift/ turnus/deltidsstillingar/helgevakter i samarbeid med tillitsvalde. Her blir det satsa særskilt i For sjukepleiegruppa har dei fleste 100 % stilling eller redusert stilling etter eige ønskje. I 2012 er det ingen uønska deltid blant sjukepleiegruppa. Driftsresultat i høve rammene 12 Årsmelding 2012

15 Driftsresultat i høve rammene Tabellen under viser oppnådd resultat på same nivå som budsjettet for 2012 er vedteke. Meklarhonorar er vedteke under finans, men vert med i dette oppsettet for å få bruk- og tilgang på midlar til å stemme. Avskrivningar er ikkje med i denne framstillinga for å gjera samanlikninga med budsjetterte rammer enklare. I årsbudsjettet blir det ikkje budsjettert med avskrivningar. Tal i heile kroner. Regnskap Budsjett inkl. Avvik endring Sentrale Styringsorgan og fellesutg Oppvekst og omsorg Næring og utvikling Kyrkja Meklarhonorar mm Sum fordelt til drift Årsmelding

16 Regnskap Budsjett inkl. Avvik endring Til fordeling Sentrale folkevalde organ og revisjon Sentraladministrasjon og styring Fellestenester Sum Sentrale Styringsorgan og fellesutg Undervisning Barnehage Helsetenester Sosialkontortenester Pleie og omsorg Kultur og bibliotek Sogn Kulturskule Barnevern Sum Oppvekst og omsorg Byggforvaltning Vegar Brannvern Vatn, avløp og renovasjon Miljø, areal og næring Sum Næring og utvikling Sum Kyrkja Meklarhonorar mm Fordelt til drift Avvik med negative tal viser meirforbruk. Kommentarar til avvik er innarbeida i årsmeldinga under kommentarane for tenesteområda. 14 Årsmelding 2012

17 Folkevalde Mellombelse Politisk organisasjonsmodell Kontrollutval 3 medlemar Kommunestyret 17 medlemar Mellombelse komitear Adm.utval Formannskapet (5) Finansutval Planutval Nøringsutval Valstyret (supplert med rep. frå andre parti) Forma nnskap et (5 ) Administrasjonen Økonomisk resultat Tenesteområde Netto utg Netto utg Netto utg Avvik Rekn 11 Rekn 12 Budsj kr Kommunestyret Formannskapet Sogn regionråd Kontrollutvalet og revisjon Sum tenesteområdet Samla mindre forbruk kr Grunn: Mindre pensjonspremie KLP og mindre utgifter til kjøp av revisjonstenester. Eigarane i Sogn og Fjordane revisjon drøfta fram ny model for kostnadsdeling som får verknad frå Aktivitet Utval Møte Saker Møte Saker Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutval Kontrollutvalet Årsmelding

18 Kommunestyret Kommunestyret har handsama følgjande saker: Bygging av landbruksvegar for uttak av tømmervirke Strategisk plan for oppvekstsektoren Samarbeidsavtaler innan helse mellom Helse Førde og kommunen Utviklingsplanar barnehagar og grunnskulen Revisjon av ruspolitisk handlingsplan Kommunal planstrategi Bytt bustadområde Berlehagen Budsjettrammer og økonomiplan Amtstova flytting og restaurering Nytt reisemålsselskap i Sogn Lokalmedisinsk senter (LMS) i Lærdal Styrka læring regional samarbeid innan barnehage- og skule Lønspolitiske retningliner Krisesenter interkommunal avtale Analyse og plan for forvaltningsrevisjon Retningsliner for startlån Kommunale bustader plan for disponering Kommunestyret har i løpet av året fått eigne oriteringar om: Pleie- og omsorgstenstene v/tenesteleiar A M Kråvik Finansforvaltninga av kraftfondet v/pareto Pensjonsordninga v/klp Barnehagedrifta v/tenesteleiarane Renovasjonsordninga v/simas IKS 16 Årsmelding 2012

19 Administrasjon Sentraladministrasjonen organisasjonsmodell Tal i 1000 kr Økonomisk resultat Kommentar Netto utg Netto utg Netto utg Avvik Rekn 11 Rekn 12 Budsj kr Administrasjon (rådm.ktr,økavd,serveks) Skulekontoret Personalutvikling Sum tenesteområdet Administrasjon syner eit mindre bruk på Grunnen ligg i lågare lønskostnader enn budsjettert. Pensjonsordninga KLP og SPK: Rekneskapen syner eit positivt avvik på pensjonsordninga med kr 4,6 mill mot budsjettert 3,7 mill. Dermed fører til at 0,9 mill kr er inntektsført i drifta. Her blir operert med tre nemningar som kan vera vanskeleg å forstå. Den fyrste er «Pensjonspremie» som er dei reelle kostnadene med pensjonsordninga. KLP reknar ut kostnadane kvart år og desse vil variere frå eitt år til eit anna grunna endringar i lønsnivå og levekårskostnader. Enkelt sagt speilar pensjonspremien dei forpliktingane kommunen har med pensjonsordninga i dag og framover. Neste nemning er «Pensjonskostnad». Enkelt forklart er det slik at for å få ei jamnare utvikling med omsyn til nivået på pensjonsutgiftene bereknar Kommunal- og regionaldepartementet dei årlege kostnadene som kvar kommune skal budsjettere med. Siste åra er «pensjonskostnaden» rekna til ein lågare sum enn den reelle premien som KLP reknar ut og kommunen betaler inn. Da kjem vi til tredje neminga som er «Premieavvik» Det er differansen mellom pensjonspremien og pensjonskostnaden. Dei åra når «Pensjonspremien» er større enn «Pensjonskostnaden» får vi eit positivt premieavvik som blir ført som inntekt i rekneskapen. Men - inntekta kjem seinare att som ei utgift som skal dekkast inn att over 10 år i form av «amortisert premieavvik». Årsmelding

20 Eigentleg betaler kommunen den pensjonspremien som KLP reknar ut kvart år. For å lette trykket i perioder når denne aukar og staten har ønskje om ei jamnare utvikling, går ein vegen om å berekna «pensjonskostnad» Med fleire år på rad der berekna kostnad er mindre enn premien vil «premieavviket» akkumulere seg opp tilsvarande og føresett nulla ut etter 10 år. Det er denne situasjonen som har ført til at kommunane i Norge står i gjeld til pensjonsordninga med om lag 30 milliardar fordi det positive «premieavviket» er brukt i drifta i staden for avsetjing i rekneskapen. Amortisert premieavvik kom på kr som utgift. Amortisert premieavviket er den årlege summen kommunen må nytte til å utlikne tidlegare inntekts- eller utgiftsfordringar i høve tidlegare premieavvik som skal utjamnast over 10 år. Den samla Under teneste Tilfeldige inntekter og utgfter er kr ført som inntekt. Der er grunna at KLP i 3 kvartal brukte av kommunen sitt premiefond til dekking av pensjonspremien. Summen er fordelt ut på tenesteeiningane som utgift. I rekneskapen kjem summen likevel fram som inntekt i høve budsjettert pensjonspremie så lenge ikkje budsjettet vart justert i løpet av året. Leikanger har i dag opparbeidd eit samla pensjonsfond på ca 98 mill kr. Fondet skal nyttast til dekking av framtidige pensjonsforpliktingar. Samla amortisert premieavvik er på om lag 8,1 mill kr og vil auke til vel 9 mill i Det betyr at kommunen den årlege nedbetalinga vil auke frå 0,5 mill i 2012 til vel 9 mill i Kostrasamanlikning Leikanger Snitt kom- Snitt Snitt alle kommune munegr 2 Sogn og Fj kommunar Nto driftsutg til adm.sjon og styring i % av totale nettoutg 9,8 12,9 11,7 9,9 Bto driftsutgifter til adm.sjon i kr pr innbyggjar Kjelde: SSB Tal årsverk 2012: Samla 10årsverk fordelt slik: Rådmannskontoret 5,0 Økonomikontoret 4,0 Serviceekspedisjonen 2,0 Økonomiavdelinga har 4 faste stillingar. Etter fleire år med lågare stillingsressurs meiner ein nå at økonomikontoret er rett dimensjonert i høve oppgåvene. Bemanninga gjev nå rom for overlappande funksjonar og kontoret er mindre sårbart enn før. Personalet Serviceekspedisjonen har to faste stillingar. Med krav om bemanning i heile kontortida blir det for knapt. Det er nytta ledige lønsmidlar til å auke ressursen i serviceekspedisjonen med 20%. Det er inngått avtale med Sogndal kommune om kjøp av 40% stillingsressurs som eit alternativ til tilsetting av eigen fagressurs innan landbruk. Ordninga fungerer godt. Stillinga som pedagogisk konsulent er kombinert med funksjoen folkehelsekoordinator. 18 Årsmelding 2012

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsmelding og rekneskap. Bygdebok band 10 vart lansert. Optimisme i landbruket. Luster kommune 50 år. Breheimsenteret årets bedrift

Årsrapport 2013. Årsmelding og rekneskap. Bygdebok band 10 vart lansert. Optimisme i landbruket. Luster kommune 50 år. Breheimsenteret årets bedrift Årsrapport 2013 Årsmelding og rekneskap Bygdebok band 10 vart lansert Optimisme i landbruket Luster kommune 50 år Breheimsenteret årets bedrift Rådmannen, april 2014 Årshjulet 2013 Luster kommune Teiknforklaring

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering...3 Økonomi...5 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 11 Aksjar og obligasjonar... 12 Lånegjeld... 13 Fond... 15 Investeringar...

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132 Kvam herad Årsmelding 2003 Side 1 av 132 1 VEDTAK...5 2 KOMMENTARAR, OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT...6 2.1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR...6 2.1.1 Eksterne rammevilkår...6 2.1.2 Interne

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

1. Rådmannen sin innleiing

1. Rådmannen sin innleiing Årsmelding og rekneskap 213 Innhold 1. Rådmannen sin innleiing... 3 2. Innsatsområda... 4 2.1. Å bu i Hjartdal... 4 2.1.1. Folketalsutvikling... 4 2.1.2. Demografi... 5 2.1.3. Levekår... 7 2.1.4. Bustad...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer