Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Saksliste Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1 Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Sak 3: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 2 Sak 4: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 4 Sak 5: Behandle I.F. Urædd Allianseidrettslags regnskap i revidert stand 14 Sak 6: Innkomne saker 16 Sak 6 A: Behandle Urædd Skiklubs regnskap i revidert stand 16 Sak 7: Fastsettelse av kontingent 16 Sak 8: Vedta I.F. Urædd Allianseidrettslags, inkl. Urædd Skiklub sitt budsjett for Sak 9: Vedta I.F. Urædd Allianseidrettslags organisasjonsplan Sak 10: Valg 18 Sak 11: Utdeling av I.F. Urædds Stipend til unge utøvere Sak 12: Utdeling av I.F. Urædds Hederstegn for Avslutning Vedlegg/informasjon: I.F. Urædds Allianseidrettslags lovnorm side Ordenskapitlet / hederstegn side 49-58

3 01 Åpning av årsmøte ved leder Jørgen Young Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Antall stemmeberettigede ved årsmøtets start: personer. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere Styret foreslår Tor Ragnar Steffensen som referent og Oddvar Gjerde som dirigent. Valgt referent: Valgt dirigent: Valgte protokollunderskrivere: 1: 2:

4 02 Sak 3: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Forslag til vedtak: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 4: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger Årsmelding fra styret i I.F. Urædd Allianseidrettslag: Det har i perioden blitt avholdt 9 styremøter. Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i desember hvor det ble tatt opp drift av kiosk og saken rundt Porsgrunn arena hvor fullmakter måtte gis med tanke på eventuelt salg. I.F. Urædds største oppgaver er å ivareta våre interesser i Uræddhallen og Urædd Klubbhus, samt nye prosjekter på Kjølnesområdet. Styret har det siste året brukt mye av tiden til jobbing opp mot prosjektet med ny hall til Kjølnes-området. Det har vært avholdt møter på mange plan og gjennomført en prosess som har tatt mye tid. Det har vært jobbet over 1000 timer dugnad i prosessen med ny hall og det har vært krevende for styremedlemmene og de andre som har deltatt på vegne av I.F.Urædd. Ellers har det vært jobbet med mange andre saker og det har vært stort fokus på å få ned kostnadene til driften. Det er inngått avtaler som gjør at enkelte utgifter har gått ned, som igjen har medført at vi har en god økonomi. Det har vært jobbet hardt med drift av kiosken på frisklivssenteret for å ha kontroll på denne og se om det var mulig for undergrupper å kunne tjene penger på driften. Kiosken har kostet mye tid og penger. Viser til egen sak angående kiosken. I.F. Urædd har drevet på en nøktern måte for å gjøre oss i stand til å kunne spytte inn friske penger i prosjektet med ny hall dersom det skulle bli en realitet. Når det gjelder Uræddhallen, Uræddkiosken, Urædd Klubbhus, Porsgrunn Arena og medlems- og aktivitetstall så viser vi til egne beretninger for disse. Se også organisasjonsplanen side I.F. Urædd Allianseidrettslag har også egen Facebookside som også fungerer som informasjonskanal. Styret i I.F. Urædd Allianseidrettslag, april 2015

5 03 Styrets sammensetning 2014 Jørgen Young Leder Tlf Kristian Raflund Nestleder Tlf Anne Karin Røe-Edvardsen Kasserer Tlf Tor Ragnar Steffensen Sekretær Tlf Tormod «Buster» Gjestland Styremedlem Tlf Roy Bakke Andersen Varamedlem u/møteplikt Tlf Mette Stavrum-Tång Styremdlem Tlf Elise Haugerud Styremedlem Tlf Revisorer: Geir Davidsen og Gro Kronstad Eirunn Andreassen Ansatt Uræddkiosken dagtid Tlf Jan Tormod Løkslid Pådriver Porsgrunn Arena Tlf

6 04 Hus komitè: Leder: Utleie og fakturering: «Vaktmester»: Hall komitè: Leder: Utleie og fakturering: «Vaktmester»: Kristian Raflund Eirunn Andreassen og Kristian Raflund Kristian Raflund, Eirunn Andreassen og Bård Arild Jensen Tormod Gjestland Kristian Raflund Urædd Håndball Øvrig representasjon/verv: Internkontroll: Kristian Raflund Arkiv: Odd Jacobsen Politiattest: Kristian Raflund Web-ansvarlig: Kristian Raflund Kasserer PIR: Tor Ragnar Steffensen Ungd.repr. PIR: Marie Moen (håndball) Valgkomitè PIR: Jørgen Young 17. mai komitè: Tormod Gjestland PIR = Porsgrunn Idrettsråd

7 05 Årsmelding fra Urædd Klubbhus: Utleien av klubbhuset har i 2014 økt etter at Eirunn Andreassen overtok utleien av dette. Økt utleie gjenspeiler også økte utgifter i forhold til vedlikehold og reparasjon. Vi hadde i 2014 en inntekt på ca kr og utgiftene økte også. Gruppene benytter stort sett sine grupperom til lager. Vi har derfor stilt ett av to møterom til disposisjon til gruppene. Møterommet inneholder projektor, lerret og har kraftig internettlinje. Det har også i år blitt kjøpt inn nye «ekstra-bord og stoler» til storesalen. I tillegg er det kjøpt inn ny dampkoker til kjøkkenet samt annet viktig utstyr. Porsgrunn Kommune har nå byttet låssystemet. Alle utvendige dører krever bruk av adgangskontroll (brikke). Alle innerdører har fått mye låssylindere. Alle verandadører er også byttet. Her har vi hatt et utmerket samarbeid med kommunen. Samarbeidet er imidlertid ikke bra når det gjelder vedlikeholdet/bytte av ventilasjonsanlegg fra kommunen sin side, som eier av bygget. De større kostnadene viser de ikke interesse for å løse og de unnlater å besvare henvendelser. Enkelte saker har pågått i snart 2 år. Det er i 2014 ikke avholdt brannvern-runde med Porsgrunn Kommune og brannvesnet. Årsaken er at «brannmannen» ble sykemeldt. Dette er i midlertid purret på av undertegnede slik at vi kan få tatt en kontroll. Kristian Raflund - Nestleder Årsmelding fra Uræddhallen: Utleiemessig har vi hatt litt lavere inntekt på utleie i 2014 enn tidligere år. Årsaken er at skolene har lengre skoledager, noe som igjen gjør at vi ikke får leid ut hallen «tidlig nok». Det har vært avhold dugnad, med snørydding av taket i februar Garasjen ble revet høsten 2014 p.g.a. sikkerhet. Nytt utstyr og inventar kjøpes inn ved behov. Det er i 2014 ikke avholdt brannvern-runde med brannvesnet. Årsaken er at «brannmannen» ble sykemeldt. Dette er i midlertid purret på av undertegnede slik at vi kan få tatt en kontroll. Kristian Raflund Nestleder Årsmelding fra Porsgrunn Arena: Primært har prosjektgruppen fra Urædd bestått av Jørgen Young, Tormod Gjestland og Jan Løkslid. I tillegg har Øystein Davidsen, Terje Svenni og Bård Arild Jensen deltatt. Kristian Raflund har deltatt på noen møter og har fungert også som support for gruppa. Resyme april 2014 desember 2014 Det siste året har vært preget av stor usikkerhet i prosjektet. Det har vært opp- og nedturer. Prosjektgruppa har deltatt i ca. 15 møter i løpet av året, dessuten har enkelte av gruppa deltatt og sendt diverse kommentarer og oppklaringsnotater til Porsgrunn kommune. I tillegg har gruppa gjort framstøt til diverse politiske partier med presentasjoner av våre planer og synspunkter på prosjektet.

8 06 Vi har videre fortsatt samarbeidet med eksterne, profesjonelle konsulenter og organisasjoner: Sweco Byggteknisk Ernst & Young Finans/økonomi Norges Håndballforbund Anleggsinnspill Larvik kommune v/idrettsjef Erfaringer fra utbygginger i Larvik kommune. Telemark idrettskrets Telemark Fylkeskommune Vedtak i Porsgrunn kommune (administrasjon og bystyrebehandlinger/vedtak): Reguleringsplanen for området ble igangsatt i juni Her innleverte Urædd en innsigelse i forhold til arealdisponering. Denne ble av en eller annen grunn forlagt i kommunen, slik at den i første omgang ikke ble tatt hensyn til ved første behandling av reguleringsplanen. Dette forholdet ble senere korrigert. Budsjettforhandlinger i Bystyret : Her ble svømmehallprosjektet vedtatt med en ramme på 159 millioner kroner. Herunder ligger det i vedtaket at Uræddhallen skal rives og at Urædd tilkjennes en erstatning på 22 millioner. Et beløp Urædd ønsker å legge inn i ny dobbelthall. Resyme januar 2015 april 2015 I desember 2014/januar 2015 ble det i møte med kommunalsjef Ness informert om at kommunen primært ønsket å bygge dobbelthall med kommunen som byggherre. Dessuten ønsket man å bygge hele prosjektet under ett for å spare bygge-kostnader. Under tvil aksepterte Urædd forslaget. Vi var dessuten villige til å legge erstatningssummen i dette prosjektet. Vi har underveis i prosjektet funnet ut av vi maksimalt kan låne en sum i størrelsesorden 6-8 millioner. Det har vært tvil om vi ville klare å oss med den summen og vi antar at det er en av grunnene til at kommunen ønsker å bygge selv. I januar ble så vi orientert i et større møte med eiendomsavdelingen, kulturetaten og Porsgrunn utvikling om status for prosjektet og vi framla våre synspunkter bl.a. om at en driftsmodell Urædd/Porsgrunn kommune måtte utredes. Kultursjefen lovte at de skulle ta initiativet til et møte i uke 4/5. Møtet er enda ikke holdt. I februar ble Urædd (Gjestland/Løkslid) orientert om status og da dukket det opp et tredje alternativ (i tillegg til dobbelthall eller kopihall) bare svømmehall bygd der hvor man inntil da hadde vedtatt å bygge dobbelthall/kopihall! Det ble opplyst at dette var etter anmodning fra den administrative ledelsen i kommunen. Som en reaksjon på dette sendte Jørgen Young et brev til kommunen hvor han ba om hvilket mandat de enkelte personer hadde for dette initiativet. Det ble ikke respondert på dette. Senere har eiendomsavdelingen foretatt en verditakst av Uræddhallen (13,8 millioner eks. moms). Taksten ble holdt etter at Urædd var informert og Gjestland deltok. I skrivende stund er Urædd innkalt til møte med kommunen den 9. april, agenda er svært uklar. Det kan også nevnes at i samtale med Jørgen Olsvoll (Idrettssjef Porsgrunn Kommune) er det helt klart at idrett/kulturetaten går sterkt innfor dobbelthall altså hele prosjektet. Konseptutvalgets innstilling skal behandles av Bystyret 20. mai.

9 07 Generelt Vi føler fra Urædd s side nå at denne saken har tatt enormt mye ressurser, både av personlig innsats, tidsmessig og ikke minst økonomisk. Som en kuriositet kan vi nevne at vi pr. i dag har brukt ca dugnadstimer på prosjektet. Takket være at de fleste av oss har mobil og data dekket av arbeidsgivere har dette ikke medført utgifter. Likevel har prosjektet kostet mer enn en halv million kroner i konsulenthonorarer etc. Vi sender i nærmeste framtid et sluttregnskap for forprosjektet til Telemark Fylkeskommune hvor det gjenstår ca. kr SISTE: Jan Løkslid Styringsgruppa sin innstilling er alternativ 3, ny svømmehall + rehab. av gammel svømmehall, dvs. ingen ny idrettshall. Saken er ikke avgjort. Årsmelding fra Uræddkiosken: I.F Urædd og Urædd Håndball overtok driften av kiosken i Frisklivsentret Overtakelsen ble godkjent på ekstraordinært årsmøte i begge foreningene. Sett i ettertid var det uheldig å starte opp allerede i april, da det det er en periode fra mai til august/september med lavt besøk. Urd Christoffersen ble først ansatt på dagtid, men valgte allerede i juni å si oppsin stilling til fordel for nye utfordringer. Eirunn Andreassen overtok stillingen til Urd. I «høysesongen» fra september til og med mars er omsetningen bra, men månedene fra mai til ½ august er utolig vanskelige. I tillegg var det 3 uker med lærerstreik hvor vi mistet mye inntekt på dagtid. Fordelingen av ansvaret var at IF Urædd skulle drive på dagtid og Urædd Håndball skulle drive kiosken på dugnad på kveldstid, fra kl. 16. Dette medførte utfordringer i bemanning fra kl Her måtte vi leie inn folk, noe som medførte mere utgifter. IF Urædd sa opp avtalen med kiosken i slutten av mars pga uoversiktlig økonomi og for å forsøke å få lavere leieutgifter fra Porsgrunn Kommune. Vi ønsker å drive kiosk, men dette kan umulig gjøres med høyere og høyere leieutgifter. Jobben «rundt» drift av kiosken har vært Bård Arild Jensen fra håndballen, Mette Stavrum- Tång og Kristian Raflund begge fra hovedforeningen, i tillegg til Urd og Eirunn. Dette er personer som har brukt mange timer for å forsøke å få til lønnsom drift Kristian Raflund Medlemstall I.F. Urædd 2014 Ved idrettsregistreringen 2014 viste Urædd sine grupper igjen bra medlems- og aktivitetstall. Medlemstallene baserer seg på antall personer som har betalt sitt medlemskap til en eller flere undergrupper pr Alle gruppene har egne «systemer» å registrere sine medlemmer på.

10 08 I.F. Urædd Allianseidrettslag jobber for å ta i bruk NIF s KlubbAdmin, men dette er pr april 2015 ikke tilpasset bruk for allianseidrettslaget vårt. Det jobbes kontinuerlig med å finne ett medlemssystem (online) som «snakker» med KlubbAdmin slik at I.F. Urædd Allianseidrettslag kan starte jobben med å kreve inn medlemskontingenten for alle gruppene. MEDLEMMER M0-5 M6-12 M13-19 M20-25 M26-> K0-5 K6-12 K13-19 K20-25 K26- > MSUM KSUM TOTALT BRYTING FOTBALL FRIIDRETT HÅNDBALL SKI TURN ALLIANSE TOTALT Aktivitetstall I.F. Urædd 2014 I.F. Urædd samlet er som vanlig Telemarks største idrettslag med sine 1623 aktive utøvere. Dette er en økning fra i fjor med 10 aktive utøvere. Aktivitetstallene baserer seg på aktive utøvere, trenere, ledere, dommere o.l AKTIVE M0-5 M6-12 M13-19 M20-25 M26-> K0-5 K6-12 K13-19 K20-25 K26- > MSUM KSUM TOTALT BRYTING FOTBALL FRIIDRETT HÅNDBALL SKI TURN TOTALT Endring 2013 vs 2014 AKTIVE ENDRING MEDLEMMER ENDRING BRYTING -2 BRYTING -11 FOTBALL 16 FOTBALL 16 FRIIDRETT 5 FRIIDRETT -30 HÅNDBALL 28 HÅNDBALL 26 SKI -10 SKI -11 TURN -27 TURN 10 ALLIANSE 3 TOTALT 10 TOTALT 3 Tilbakegangen skyldes i stor grad «nedlegging» av Urædd Skiklub.

11 09 Årsmelding fra gruppestyrene i I.F. Urædd (vedtatt på egne årsmøter): Det henvises for øvrig til gruppenes egne årsmøtepapirer for ytterligere informasjon. Årsmelding fra styret i Urædd Bryteklubb: Urædd Bryteklubb avholder i dag sitt 85. årsmøte i sin 86. sesong. Styret har i sesongen 2014 avholdt 3 styremøter. Dette året har det vært veldig mye aktivitet for Marius, dette fordi han følger opplegget med prosjekt I NM for senior fikk vi 1 gull til Marius Thommesen, 2 sølv til Olav Mustad og Daniel Møllerop og 2 bronse til Roy B. Andersen og Bård Fornebo. Kongepokal til Marius Thommesen. Lag NM for senior ble det sølv til Urædd. NM for junior ble det 1 sølv til Daniel Møllerop og bronse til Thalie Botnen. NM for ungdom ble det bronse til Thalie Botnen. I landsmesterskapene tok vi 2 bronsemedaljer, Maren Aamodt og Kamilla Mogstad. Internasjonalt ble det 1 gull, 1 sølv og 1 bronse i Veteran VM, gull til Roy B. Andersen, sølv til Bård Fornebo, bronse til Geir Larsen. Marius Thommesen tok en solid bronse i Ungarn GP vil bli meget viktig mht OL2016 da kvalifisering stevne for OL starter allerede i år, VM i Las Vegas. Jon F. Isaksen ser nå ut til å være ute av skadeproblemene han har slitt med en stund så det blir meget spennende å se hvor raskt han er tilbake i toppen igjen. På trenersiden har Dag Mogstad og Geir Larsen trent de minste. På ungdom/junior og senior siden er det Jørn som fungerer som trener. Økonomisk har vi det fortsatt relativt bra, har en god kontroll på utgiftssiden, og for tredje året på rad har vi overskudd i regnskapet. Det største økonomiske bidraget dette året er salg av årskalendere med motiver fra gamle Porsgrunn, dette er noe vi vil fortsette med. Dugnaden på ODD stadion er fortsatt med oss og vi håper at vi får den neste sesong også. Det gledelige på økonomisiden er at sponsorene fortsatt er med oss og er villige til å støtte oss. På utgiftssiden er det reiser og stevner som koster oss mest. Men skal vi bli bedre så må vi ut for å møte riktig motstand. Prosjekt 2016 med Marius og Jon er også en betydelig utgift som styret mener er viktig for utviklingen av klubben. Vi har reist mye i det siste året og vi kommer til å reise mye i 2015, men vi ser at det gir resultater og at klubben er på rett kurs. Til slutt vil vi få lov til å takke alle som gjorde en innsats for Urædd Bryteklubb i Det være seg foreldre, aktive, trenere, styrerepresentanter, dommere eller andre som er med på å dra lasset. På den måten oppnår vi fine resultater, opplever mye gøy sammen og får være med på å skape et fint og trygt miljø for så mange talentfulle flotte barn og ungdommer.

12 10 STYRET I URÆDD BRYTEKLUBB, SESONGEN 2014 Leder : Roy B. Andersen Nestleder : Gitte Valen Aasland Sekretær : Andrè M. Johannessen Styremedlem : Gitte Anett Slåtta Styremedlem : Geir Larsen Varamedl.1 : Jørn Melum Oppmann S. J.& U. Oppmann G&P15/12. ANDRE VERV Valgkomité : Jørn Melum : Geir Larsen : Jørn Melum & Sigurd Sørlie REPRESENTASJON AV AKTIVE 2014 Landslagssamling for senior EM. Senior VM - senior Veteran VM, Beograd : Marius B. Thommesen, Bård Fornebo og Jon F. Isaksen : Marius B. Thommesen : Marius B. Thommesen : Roy B. Andersen, Bård Fornebo, Jørn Melum, Geir Larsen, Glenn Waksvik og Francis Tangen. I tillegg til dette har Marius deltatt på det som er av internasjonale turneringer grunnet prosjekt Ofte er det samlinger rundt mange av disse samlingene som fører til betydelig reisedøgn for Marius. AUTORISASJON Roy B. Andersen : National 2 Styret i Urædd Bryteklubb, mars 2015 Årsmelding fra styre i Urædd Friidrett: I 2014 har Urædd Friidrett markert seg godt i mesterskap. Even Pettersen tok gull på 200 m NM jr. 22 samt sølv på 100 m. Frida Thorsås tok sølv i Nordisk mangekamp. Begge to har også hatt representasjons-oppdrag for Norge i Året begynte også godt for Ida Eikeng, med gull på 60 m hekk i UM innendørs, men dessverre ble sesongen deretter preget av skadeproblemer. Også Hanne Wiersdalen, Marte Pettersen og Jan Robert Nijmeijer har tatt medaljer i UM i I lagseriene ble gledelig nok damelaget ble nr. 4 i 2. divisjon, og rykket opp til 1. divisjon. Herrelaget hadde få resultater i 3. divisjon, og fikk en 63.plass der. Dette pga. få utøvere. Det gror fortsatt brukbart i Urædd. Antall rekrutter er en del lavere enn tidligere år, og det er ganske mange veldig unge, og til tider stor gjennomtrekk. Vi har vært så heldige å få en engasjert trener, men skulle gjerne sett at det var flere som kunne hjelpe til å ta ansvar her. For ungdomsgruppene er det stabile grupper. Organisering og oppfølging har blitt forbedret. Det har også blitt iverksett god basistrening, som igjen virker skadeforebyggende.

13 11 Det ble arrangert et «åpent stevne» i september som rekrutteringstiltak. Det ble ikke spesielt stor effekt slik at andre tiltak bør vurderes i Årets resultat er på kr Dette er noe bedre enn budsjett som var på kr Det bedrede resultatet skyldes jevnt over noe lavere deltagelse i mesterskap enn forventet. Det er videreført i langsiktig sparing for 1 år til. For hallprosjektet har det i 2014 vært lite framdrift. Det er gitt tilsagn om at Telemark Fylkeskommune vil opprette en prosjektstilling for utredning, men dette har tatt langt tid uten at en løsning enda foreligger. På utstyrssiden har det blitt foretatt god komplettering av utstyr til trening og konkurranse fra klubbens side. Samt at Porsgrunn kommune har anskaffet ny stavmatte med beskyttelshus med internasjonal standard, samsvarende med ønsker fra klubben v/ivar Larsen. Porsgrunn kommune har i 2014 brukt vesentlige midler på oppgradering av Kjølnes stadion. Det er lagt nytt topp-dekke på banen, installert nytt høyttaleranlegg, foretatt oppgradering av tribunen og montert nytt låssystem på inngangsdørene. Styret har i 2014 besluttet at det ikke er overkommelig å søke NM i 2017, da det ikke har lykkes å finne noen som kan ta dette som et eget prosjekt på utsiden av styrets arbeid. Tusen takk til alle utøvere, trenere, ledere og frivillige for deres innsats i Spesiell takk til UFI s venner som støtter klubben både økonomisk, som dommere/funksjonærer og med innhenting av premier og reklame til julekalenderen. Vi ser fram til et enda bedre sportslig år i Oddvar Gjerde Styreleder Årsmelding fra Urædd Håndball og Urædd Fotball: Årsmøter er ikke avholdt ennå

14 12 Årsmelding fra avtroppende styre i Urædd Skiklub På fjorårets årsmøte blei det lagt fram to forslag: Det ene gikk ut på full nedlegging av Urædd skiklub. Det andre om å legge ned skiklubben som egen juridisk enhet og søke Hovedforeningen om å gå inn i denne som gruppe. Inntil videre uten eget styre, men med Harald Bjaarstad som kontaktmann til Hovedforeningen og overordnede organisasjoner. Dette siste forslaget blei vedtatt enstemmig. Hovedforeningens årsmøte vedtok noen dager seinere å godta søknaden fra skiklubben som underliggende gruppe. Dette er seinere godkjent av Telemark Idrettskrets. Øvrige tillitsvalgte i Urædd skiklub gikk dermed av, men mangeårig kasserer, Finn Brasethvik, fullførte regnskapet ut året Fra 1. januar 2015 ivaretar Hovedforeningens kasserer, Anne Karin Rød Edvardsen, kassererfunksjonen for skiklubben. I rennsesongen 2014/15 har ingen medlemmer i skiklubben deltatt i skirenn. Vi har heller ikke avholdt noen former for skiaktiviteter. Det er ikke avholdt dugnader eller annet arbeid for skiløyper/anlegg i våre områder. Takket være tidligere innsats og oppsparte midler er økonomien tilfredsstillende sett ut fra den lave aktiviteten. Vi har ingen gjeldsforpliktelser. - Harald Bjaarstad Årsmelding fra Urædd Turnforening: Urædd Turnforening har i 2014 fortsatt som i 2013, med omtrent likt medlemsantall, aktivitetene er mye det samme, og styret har fortsatt i samme retning som tidligere. Vi måtte på årsmøtet regulere medlemskontingenten, da vi hadde økte utgifter både til krets og til halleie. I 2014 investerte vi i Pegaus for å kunne øve til konkurranse, til får vi støtte i løpet av Styrets sammensetning: Leder: Mari Beyer Flohr Nestleder: Gyda Riis Kasserer: Stig Myrland Styremedlem: Trine-Lise Hansen Styremedlem: Nina Aafoskaas Gaaren Styremedlem: Torunn Evensen Styremedlem: Hæge Odberg (sekretær) Varamann: Reidar Sanna Varamann: Lillian Strand (ansvarlig turndrakter) Revisorer: Øystein Gaaren og Kirvil Schultz Repr. til ting og møter: Styret Valgkomite: Iver Evensen og Øystein Gaaren Kirvil Schultz og Anne Kjersti Bendiksen har trukket seg fra vervet i løpet av våren 2014.

15 13 Styremøter Det er avholdt 9 styremøter i 2014 Arrangement vi har deltatt på og avholdt selv: Vår 2014: - Åpen turnhall med ca. betalende - Turntinget i Telemark og Vestfold turnkrets - Treningshelg i forkant av Gymfestivalen - Gymfestivalen på Ulefoss hvor Nøster og Rekrutter deltok - Sommeravslutning Høst 2014: - Åpen turnhall med ca. betalende - Troppssamling i Skien Fritidspark - Gymsamling i Rønholthallen - Lagledermøte i kretsen - Ekstra samling for Rekrutter - Publikumspokalen i Skien Fritidspark der Nøster og Rekrutter deltok - Juleavslutning Verv - Elise sitter som varamedlem i hovedstyret i Urædd IF - Mari og Nina repr. Urædd Turn på årsmøte i Porsgrunn Idrettsråd Prosjekter Representanter fra Urædd turnforening og samarbeidspartnere har deltatt på planleggingsmøter i forbindelse med Porsgrunn Arena. Dette arbeidet er på stedet hvil og vi har dessverre ingen status. Kurs Vår Convention - Lederkurs for ungdom - Hannah Skåne - Trampett - Gunhild N, Mari og Ruben Høst Sikringskurs i trampett - Hannah Skåne - Mysoft kurs - Torunn E og Gyda R Instruktører/hjelpetrenere Hannah Skåne, Nina Aafoskaas Gaaren, Ellen Sommersel, Ruben Næs, Mari Beyer Flohr, Frida Brekka Lie, Gunhild L. Nielsen og Anne Katrine Ødegård (Sissel Veronica Forsberg Abrahamsen). Hjelpetrenere: Hanne, Ania, Pauline, Aasta og Jenny Investeringer I 2014 har vi i har kjøpt Pegasus. I tillegg har vi drevet litt vedlikehold av utstyret vi sitter på. Økonomi Vi har etter 2014 et godt overskudd. Nå som vi har fått et eget lagerrom i Uræddhallen kan vi kjøpe oss noe mer utstyr, noe som skal komme medlemmene til gode ved innkjøp av nødvendig utstyr. Se regnskap for detaljer. Styret i Urædd Turnforening

16 14 Sak 5: Behandle I.F. Urædd Allianseidrettslags regnskap i revidert stand DRIFTSRESULTAT IF URÆDD 2014 Kontonr Kontonavn Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 3000 Salg kiosk, avg. pliktig 25% , , , Salg kiosk, avg. pliktig 15% , , Salg kiosk, avgiftsfritt , , Offentlig tilskudd/refusjon , , , Leieinntekt hall, utenfor avgiftsområdet , , , Leieinntekter klubbhus, utenfor avg.omr , , , Urædd shop - inntekter , , Reklame inntekter osv ,00 0, , Grasrotandel , , , Momskompensasjon , , ,00 SUM INNTEKTER , , ,50 Kontonr Kontonavn Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 4000 Varekjøp kiosk, avg.pl. 25% , , varekjøp kiosk, avg.pl. 15% , , , Varekjøp kiosk, avg.fritt , , Innleid arb.kraft kiosk, avg.pl. 25% , , Lønn til ansatte , , , Feriepenger 7 294, , , Arbeidsgiveravgift , , , Strøm hall , , , Strøm Klubbhus , , , Renhold klubbhus 6 700, , , Driftsutgifter hall , , , Driftsutgifter klubbhus , , , Garderobeleie hall , , Alarm - klubbhus , , , Inventar hall 2 000, , Inventar klubbhus , , , Sparebanken Sør"" 9 775, , , Rep./vedl.hold hall 1 752, , , Rep./vedl.hold Klubbhus , , , Lønn selvstendig næringsdrivende , , , Kontorrekvisita 1 320, ,00-679, Data/EDB Kostnad , , , Hjemmeside 9 783, , , Arkiv , ,00

17 15 Kontonr Kontonavn Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 6820 Trykksaker , , Møte, kurs, oppdatering og lignende , , , Porsgrunn Arena , , , Annen kontorkostnad , , , Kunngjøringer , , Telefon , , Porto , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 6 742, , , Gaver/premier, fradragsberettiget , , Stipend til unge idrettsutøvere , , OL Brasil , , , Forsikringspremie , , , Renteinntekt, skattefri , , , Annen finanskostnad 1 569, ,00 569,28 SUM KOSTNADER , , ,70 ÅRSRESULTAT , , ,20 BALANSE IF URÆDD Kontonr Kontonavn IB Bevegelse UB Innkjøpte varer for videresalg 0, , , Kundefordringer ,00 0, , Kasse, kontanter 0, , , Bank sparekonto , , , Bank daglig bruk , , , Bank Porsgrunn Arena , , ,10 SUM AKTIVA , , , Udisponert årsresultat (underskudd) 0, , , Annen egenkapital ,50 0, , Leverandørgjeld , , , Utgående merverdiavgift, høy sats 0, , , Utgående merverdiavgift, middels sats 0, , , Inngående merverdiavgift, høy sats 0, , , Inngående merverdiavgift, middels sats 0, , , Skyldig feriepenger , , ,00 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , ,30 Forslag til vedtak: Godkjenne regnskapet slik det foreligger i revidert stand.

18 16 Sak 6: Innkomne saker 6 A) Behandle Urædd Skiklubs regnskap i revidert stand: Regnskapstatus for 2014 er: Sum inntekter kr 2 373,- Sum utgifter kr 3 027,22 Driftsresultat kr 654,22,- Sum egenkapital/omløpsmidler kr ,60,- Reservefond Urædd skiklub kr ,96 Sak 7: Fastsettelse av kontingent Styret i I.F. Urædd Allianseidrettslag foreslår å innføre en medlemskontingent for I.F Urædd Allianseidrettslag og Urædd Skiklub på kr Forslag til vedtak: Undergruppene fortsetter å innkreve medlemskontingenten selv. Det innføres medlemskontingent på kr for I.F. Urædd Allianseidrettslag og Urædd Skiklub Borgertoget 17. mail 1959, med I.F. Urædd i spissen.

19 17 Sak 8: Vedta I.F. Urædd Allianseidrettslags budsjett for 2015 BUDSJETT IF URÆDD 2015 Kontonr Kontonavn Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett Salg kiosk, avg. pliktig 25% , , Salg kiosk, avg. pliktig 15% , Salg kiosk, avgiftsfritt , Offentlig tilskudd/refusjon * , , Leieinntekt hall, utenfor avgiftsområdet , , Leieinntekter klubbhus, utenfor avg.omr , , Urædd shop - inntekter , Reklame inntekter osv ,00 0, Grasrotandel , , Momskompensasjon , ,00 SUM INNTEKTER , ,00 Kontonr Kontonavn Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett Varekjøp kiosk, avg.pl. 25% , Varekjøp kiosk, avg.pl. 15% , , Varekjøp kiosk, avg.fritt , Innleid arb.kraft kiosk, avg.pl. 25% , Lønn til ansatte , , Feriepenger , , Arbeidsgiveravgift , , Strøm hall , , Strøm Klubbhus , , Renhold klubbhus , , Driftsutgifter hall ** , , Driftsutgifter klubbhus , , Garderobeleie hall , , Alarm - klubbhus , , Inventar hall , Inventar klubbhus , , Sparebanken Sør"" , , Rep./vedl.hold hall , , Rep./vedl.hold Klubbhus , , Lønn selvstendig næringsdrivende , , Kontorrekvisita , , Data/EDB Kostnad , , Hjemmeside , , Arkiv , Trykksaker , Møte, kurs, oppdatering og lignende , ,00

20 18 Kontonr Kontonavn Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett Porsgrunn Arena , , Annen kontorkostnad , , Kunngjøringer , Telefon , Porto , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , Gaver/premier, fradragsberettiget , Stipend til unge idrettsutøvere , , OL Brasil , , Forsikringspremie , , Renteinntekt, skattefri , , Annen finanskostnad , ,00 SUM KOSTNADER , ,00 ÅRSRESULTAT , ,00 * Kr fra Telemark Fylkeskommune, Porsgrunn Arena **3 år med etterfakturert vask fra Porsgrunn Kommune, Uræddhallen Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner fremlagt budsjett. Årsmøtet gir styret fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i løpet av året. Konto «Urædd Skiklub» står urørt i Sak 9: Vedta I.F. Urædd Allianseidrettslags organisasjonsplan (se side 22-33) Forslag til vedtak: Godkjenne organisasjonsplan i sin helhet. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i komitéer og styret i løpet av året etter behov. Sak 10: Valg Følgende forslag til vedtak legges frem av valgkomitèen: Leder: Jørgen Young Velges for 2 år Kasserer: Anne-Karin Røe Edvardsen Velges for 2 år Styremedlem: Anne Vrålid Velges for 2 år Revisor: Gro Kronstad Velges for 2 år

21 19 Forslag til vedtak: Godkjenne valgkomitèens fremlagte forslag. Samtidig ber det nye styret i I.F. Urædd om fullmakt til å oppnevne personer til følgende oppgaver: Ordenskapitlet: Ansvar for å utnevne medlemmer er leder av undergruppene Leder Hus komité: Velges av styret Medlemmer Hus komité: Velges av styret Leder Hall komité: Velges av styret Medlemmer Hall komité: Velges av styret Styrets representant til kiosk: Velges/oppnevnes av styret Valgkomitèen 2015 har bestått av fotball og håndball. Valgkomitèen 2016 består av friidrett, bryting og turn.

22 20 Sak 11: Utdeling av I.F. Urædds Stipend til unge utøvere 2015 IF URÆDD S STIPEND TIL UNGE IDRETTSUTØVERE I URÆDD OG DENS ALLIANSEIDRETTSLAG 1) IF Urædd har besluttet å utdele et idrettsstipend en gang i året til unge, lovende idrettsutøvere i Urædd og dens allianseidrettslag. For 2015 er stipendets størrelse pålydende kr ,- som kan fordeles mellom flere utøvere. Beløpets størrelse fastsettes hvert år av generalforsamlingen i IF Urædd i forbindelse med årsmøtet. 2) Alle aktive idrettsutøvere mellom år(det året man fyller 15/18) med medlemskap i Urædd og dens allianseidrettslag kan søke på stipendet. Stipendet kan utdeles både til individuelle utøvere eller til utøvere i lagidrett. (merk også at dommere er aktive idrettsutøvere). 3) Stipendet skal ha som formål å motivere og stimulere utøveren til ytterligere satsing på sin idrett som gode ambassadører for IF Urædd. 4) Kriterier for tildeling av stipendet er at utøveren kan vise til gode sportslige resultater på nasjonalt nivå innen sin idrettsgren, eller uttalelse fra faglig kompetent hold kan bekrefte at utøveren har et betydelig utviklingspotensial. Engasjement i klubben utover egen personlig utvikling kan også tillegges vekt i vurderingen. 5) Etter tildeling av stipendet må utøveren forplikte seg til å representere Urædd i minst det etterfølgende idrettsår for vedkommende idrettsgren. 6) Begrunnet søknad må sendes inn av den gruppe (allianseidrettslag) hvor kandidaten utøver sin idrett Treningsog konkurranseplaner, oversikt over oppnådde prestasjoner og andre kvalifiserende faktorer, så som uttalelse fra regionale, eller nasjonale idrettsledd, skal vedlegges. Hovedstyret har vedtatt å gi kr fordelt på følgende 4 utøvere: Ida Eikeng Urædd Friidrett Kr Kamilla Mathea Mogstad Urædd Bryteklubb Kr Marte Pettersen Urædd Friidrett Kr Jan Nijmeijer Urædd Friidrett Kr I tillegg opprettholder I.F. Urædd Allianseidrettslag sitt stipend til 4 utøvere som satser mot OL i Rio i Disse 4 utøverne er: Frida Thorsås Urædd Friidrett Kr Even Pettersen Urædd Friidrett Kr Marius B Thommesen Urædd Bryting Kr Jon Fredrik Isaksen Urædd Bryting Kr

23 21 Sak 12: Utdeling av I.F. Urædds Hederstegn Ordenskapitlet har for sesongen 2015 fått inn 16 innstillinger til de forskjellige hederstegnene. 3 innstillinger til diplom, 7 innstillinger til sølv-medalje med diplom, 4 innstillinger til gull-medalje med diplom og 2 innstillinger til Æresmedlemskap. 3 innstillinger ble ikke tatt til følge. Utdrag av statuttene: Æresmedlem Æresmedlem er I.F. Urædd's høyeste utmerkelse. Æresmedlemskap kan utnevnes på I.F. Urædd's årsmøte eller ved helt spesielle anledninger som f.eks. jubileumsarrangementer. Forslag på æresmedlem kan gjøres av: a) I.F. Urædd Allianseidrettslags hovedstyre b) Det lag/gruppe vedkommende representerer i I.F. Urædd c) Ordenskapitlet Hederstegn Hederstegn i I.F. Urædd tildeles etter følgende kriterier: a) Gull med diplom: - for fremragende administrativ og/eller aktiv innsats b) Sølv med diplom: - for mangeårig fortjenestefull administrativ innsats og/el. aktivinnsats c) Diplom: - for god administrativ og/eller aktiv innsats Følgende personer tildeles I.F. Urædds hederstegn i 2015: Diplom: Ann Grethe Zinke Urædd Håndball for administrativ innsats Gry Barstad Urædd Håndball for administrativ innsats Gyda Riis Urædd Turn for administrativ innsats Sølv med diplom: Atle Storvik Urædd Håndball for aktiv og administrativ innsats Frode Thorsås Urædd Friidrett for administrativ innsats Lisbeth Pettersen Urædd Friidrett for administrativ innsats Nina Aafoskaas Gaaren Urædd Turn for administrativ innsats Oddvar Gjerde Urædd Friidrett for administrativ innsats Truls Gundersen Urædd Håndball for aktiv og administrativ innsats Undis Brasethvik Urædd Ski for aktiv og administrativ innsats Gull med diplom: Finn Brasethvik Urædd Ski for aktiv og administrativ innsats Æresmedlem: Geir Larsen Urædd Bryting for aktiv og administrativ innsats Jørn Melum Urædd Bryting for aktiv og administrativ innsats

24 SAK 9 PÅ ÅRSMØTE 22 Organisasjonsplan for Vedtatt på årsmøtet 24. april 2012 Revidert Revidert

25 23 Innholdsfortegnelse organisasjonsplan 2015 Innledning 24 Grunnopplysninger I.F. Urædd Allianseidrettslag 24 I.F. Urædd Allianseidrettslags organisasjonsplan 25 Årsmøtet 26 Idrettslagets formål 26 Styrets sammensetning og arbeidsoppgaver 27 Retningslinjer for styrearbeidet 29 Medlemmer 29 Arrangement 30 Økonomi og regnskap 30 Reklame/sponsoravtaler 30 Lønn og honorar 30 Reiseregning 30 Økonomisk utroskap/varslingsplikt 30 Klubbdrakter/profilering 30 Politiattest 30 Straffereaksjoner 31 Informasjon 31 Utmerkelser og æresbevisninger 31 Talentstipend 31 Instrukser 31 Linker 32 Grupper i I.F. Urædd Allianseidrettslag 33

26 24 Innledning Organisasjonsplanen er I.F. Urædd Allianseidrettslags styringsdokument, og viser hovedforeningens oppbygning og aktivitet. I tillegg skal planen sikre dokumentasjon på drift, slik at klubbens arbeid videreføres uavhengig av utskiftninger i styre og andre tillitsvalgte i I.F. Urædds hovedstyre. Bestemmelser og vedtak av betydning for klubbens drift og aktivitet skal innarbeides i planen. Endringer i organisasjonsplanen skal vedtas på årsmøte. Grunnopplysninger I.F. Urædd Allianseidrettslag Navn: I.F. Urædd Allianseidrettslag Stiftet: 13. september 1880 Allianseidrettslag siden: 8. desember 1993 Idrett: Allianseidrettslag Postadresse: Postboks 172, 3901 Porsgrunn E-post adresse: Bankkonto: Bankforbindelse: Nordea Hjemmeside: (har også uredd.net og urædd.no) Org. nr.: Årsmøtemåned: April Anleggsadresser: o Uræddhallen Kjølnes Ring 62 C 3918 Porsgrunn o Urædd Klubbhus Grenlandsgata Porsgrunn o Uræddkiosken Kjølnes Ring Porsgrunn Medlem i Norges idrettsforbund, olympiske- og paralympiske komite/nif Registrert tilknytning til Telemark idrettskrets Registrert tilknytning til Porsgrunn idrettsråd

27 25 I.F. Urædd Allianseidrettslags organisasjonsplan * Ikke plikt til eksternrevisjon for organisasjoner med omsetning under 5 millioner i året Kjønnsfordeling: Idrettens lov, paragraf 7 krever at det skal være minst 2 representanter for hvert kjønn i styrer, råd, utvalg, mv. med mer enn 3 medlemmer. I styrer, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert. Det er et mål for I.F. Urædds hovedstyre at hvert kjønn er representert med over 40 % i styrer, råd og utvalg. ÅRSMØTET Porsgrunn Arena Hovedstyret: Leder Nestleder Styremedlem - Kasserer Styremedlem - Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem uten møteplikt Varamedlem med møteplikt Uræddkiosken Valgkomité Ulike år: Håndball, Fotball Like år: Turn, Bryting, Friidrett Ordenskapitlet Revisor * 2 revisorer Eiendom/utleie Uræddhallen - Komité leder Urædd Klubbhus - Komité leder Arkiv Renhold klubbhus Fotball Håndball Turn Friidrett Ski Bryting Selvstendig Selvstendig Selvstendig Selvstendig I.F. Urædd Allianseidrettslag Selvstendig

28 26 Årsmøtet 1. Årsmøtet er klubbens høyeste organ. 2. Årsmøtet blir avholdt 1 gang i året i måneden som er fastsatt i loven (april). 3. Protokollen fra årsmøtet sendes til Porsgrunn Kommune, Telemark Idrettskrets og Porsgrunn Idrettsråd. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. 4. Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes. 5. Innkalling annonseres på hjemmesiden eller i lokalavisen(e), eller sendes/legges ut til medlemmene. 6. Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 1. uke før. 7. Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. For I.F. Urædd Allianseidrettslag har alle medlemmer som har vært medlem i minst 1 måned og har fylt 15 år stemmerett. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 8. Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet. 9. Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf 12. Idrettslagets formål I.F. Urædd Allianseidrettslag skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) I.F. Urædds største oppgaver er å ivareta våre interesser i Uræddhallen og Urædd Klubbhus, samt nye prosjekter på Kjølnesområdet. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Det vises forøvrig til enstemmig årsmøtevedtak fra 1993 hvor det står følgende: «Årsmøtet besluttet at hovedforeningen beholder Urædds Klubbhus, Uræddhallen samt alle tinglyste avtaler og rettigheter overfor Porsgrunn Kommune» Virksomhetsideen

29 27 1. I.F. Urædd ønsker å være hovedaktør for utvikling av idretten til en betydelig bredde- og konkurranseidrett i Porsgrunn og Grenland. 2. I.F. Urædd ønsker å tilrettelegge treningsfasiliteter o.l. for sine undergrupper for at disse skal nå sine mål. 3. I.F. Urædd skal være talerør overfor særforbund, Idrettskrets, idrettsråd og lokale myndigheter så langt dette lar seg gjøre. 4. I.F. Urædd har som hovedoppgave å ivareta Uræddhallen og Urædd Klubbhus samt videreutvikle Kjølnesområdet 5. I.F. Urædd ønsker å videreutvikle Kjølnes-området med Porsgrunn Arena Styrets sammensetning og arbeidsoppgaver Styret består av syv personer. Styrets sammensetning er leder, nestleder og 4 styremedlemmer, hvorav 1 sekretær og 1 kasserer, et varamedlem med møteplikt og et varamedlem uten møteplikt. Styret skal: 1. Planlegge å ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i 1 NIFs lover, lovnorm for (allianse-) idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben. 2. Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre overordnede idrettsmyndigheter. 3. Stå for I.F. Urædd hovedforeningens daglige ledelse, å representere I.F. Urædd utad. 4. Disponerer I.F. Urædds inntekter (tilskudd, leieinntekter o.a.) å fordele disse etter plan og godkjent budsjett. 5. Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks/mandat for disse. Unders skisseres arbeidsoppgaver til de enkelte styremedlemmer og valgkomiteen: Leder Leder har det daglige ansvaret for klubben. Han/ hun skal lede styrets møter og klubbens forhandlinger hvis annet ikke er fastsatt. Lederen er øverste ansvarlig for I.F. Urædds Allianseidrettslags økonomi. Leder skal anvise alle utbetalinger, hvis styret ikke har gitt klubbens kasserer fullmakt til dette. Leder skal også påse at valg, adresseforandringer og informasjon meldes kommune og forbund blir meddelt i henhold til retningslinjene. Videre har leder en særskilt plikt til å informere nye styremedlemmer om deres styreoppgaver, og er ansvarlig for å vedlikeholde instrukser i samarbeid med sekretær og det øvrige styret. Leder skal ved gjennomgang av nye sponsorkontrakter etc., alltid gjøre dette sammen med nestleder/sekretær og vedkommende utvalgsleder før det framlegges for et samlet styre. Leder representerer også I.F. Urædd i forbindelse med prosjekt «Porsgrunn Arena". Nestleder

30 28 Nestleder er lederens stedfortreder og må ha et nært samarbeid med leder. Nestleder, i samråd med leder, er ansvarlig for informasjon til klubbens medlemmer, enten via klubbens hjemmeside eller på annen måte. Sistnevnte oppgaver kan også delegeres til utvalgsledere. Kasserer Kasserer har ansvaret for å følge opp I.F. Urædds budsjett, samt føre klubbens regnskap eller koordinere dette med klubbens regnskapsfirma. Klubbens midler settes inn i bank og kan ikke tas ut uten fungerende leder og kasserers underskrift. Kasserer har ansvar for utarbeidelse av statusrapport til styremøtene. Videre skal kasserer se til at regnskapet er revidert til årsmøtet. Sekretær Nestleder fører protokoller over styremøter og årsmøter, og fører lagets korrespondanse. Sekretæren fører referat fra styremøter, sender disse til øvrige styremedlemmer. Vedkommende innkaller. I samarbeid med leder, til styremøter. Han/hun er også lagets arkivar av styredokumenter. Nestleder har ansvar for å holde oversikt over klubbens e-post og videreformidle post til øvrige funksjonærer i klubben. Sekretær har ansvar for å overholde frister i forhold til diverse søknader, rapporteringer o.l. Styremedlem Som styremedlem har en ingen definerte arbeidsoppgaver, men hjelper til med de oppgaver og aktiviteter der det er behov for dette. Eksempel på dette er idrettsregistrering, oppdatere hjemmesider m.m. Varamedlem med og uten møteplikt Varamedlemmene har en ingen definerte arbeidsoppgaver, men hjelper til med de oppgaver og aktiviteter der det er behov for dette. Valgkomité Valgkomiteen skal fremme kandidater til styret og utvalgene på årsmøtet. Det er viktig at komiteens medlemmer holder seg oppdatert om styrets arbeid og aktivitet og vurderer styrets virksomhet. Videre må de holdes informert og oppdatert om medlemmer som på sikt kan være kandidater til å tiltre styret. Det innebærer også at passende kandidater kan få relevant kursing og skolering for påtenkt oppdrag i klubben. Komiteens innstilling avgis skriftlig til styret i god tid før årsmøtet. Revisor Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og

31 29 oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på Generelt: Det er viktig med en riktig arbeidsfordeling som skal ivareta drift og utvikling. Det vurderes til hver tid om organisering av klubben er maksimal operativ. Spesielt er det viktig at styrets arbeid og prioriteringer i forbindelse med utvikling er forankret og at det er kontaktpunkt fra styret og ned til de operative trenere. Alt må baseres på at medlemmene blir ivaretatt. Alle styremedlemmer må oppdatere seg på I.F. Urædds årshjul. Retningslinjer for styrearbeidet Leder har det overordnede ansvar for styrearbeidet. Styremedlemmer med ansvar for underutvalg-/ komiteer skal rapportere status til styret. Rapport gis styret på de månedlige styremøter, om ikke annet er bestemt. Styret er beslutningsdyktig når minimum fire styremedlemmer er til stede, men det kreves at leder eller nestleder deltar. Ved stemmelikhet, har leder/ nestleder dobbeltstemme. For saker som avgjøres ved stemmelikhet, skal styret utad forholde seg samlet til fattet vedtak. Medlemmer Medlemskap i I.F. Urædd Allianseidrettslag er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent i en av undergruppene. Kvittering på betalt medlemskontingent må fremvises på årsmøtet til I.F. Urædd Allianseidrettslag. Medlemskap i I.F. Urædd og dens undergrupper kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. En ansatt kan være medlem i klubben, men har ikke stemmerett på årsmøtet. En ansatt kan ikke velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år kan strykes fra medlemsregisteret. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemmet strykes. Ved innmelding fyller medlemmene ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post og mobilnummer. Dette skjemaet kan erstattes med eget skjema online, enten på eller på NIF s egen side minidrett.no Innbetalingsblankett for medlemskontingent blir pr sendt ut fra undergruppene.

32 30 Arrangement I.F. Urædds Allianseidrettslag er ikke arrangør av noen konkurranser, kamper el.l. Økonomi og regnskap 1. Styret er juridisk ansvarlig for klubbens økonomi 2. Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 3. Alle innkjøp skal godkjennes av styret. 4. Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 5. Klubben skal føre regnskap i henhold til regnskapsloven. 6. Alle inn- og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, og det er ikke lov å sette penger som tilhører klubben inn på medlemmers personlige kontoer. Reklame/sponsoravtaler I.F. Urædd har pr 2015 ingen felles sponsoravtaler. Alle sponsoravtaler skal evt. godkjennes av styret. Lønn og honorar Det gis økonomisk kompensasjon til enkelte styremedlemmer i forhold til å få utført sitt styreverv. Det være seg dekket internettlinje o.l. Reiseregning Skjema Kjørebok for I.F. Urædd ligger tilgjengelig på hjemmesiden og skal brukes ved reiser. Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer): 1. Originalkvitteringer skal alltid vedlegges. 2. Kopier/skanning av kvitteringer godkjennes IKKE. Økonomisk utroskap/varslingsplikt Det å håndtere klubbens økonomiske midler er en oppgave som er forbundet med tillit, og mislighold av disse oppgaver er et grovt tillitsbrudd mot klubben. Foreligger det mistanke om økonomisk utroskap, skal leder umiddelbart varsles. Varsleren skal beskyttes og saken skal håndteres på forsvarlig måte. Personer som begår økonomisk utroskap kan ved styrevedtak ekskluderes fra klubben. Klubbdrakter/profilering Logo: Det ble i 2013 utarbeidet instruks o.l. for bruk av felles logo i henhold til lovnorm fra NIF. Gruppene er forpliktet til å benytte denne i henhold til godkjent lovnorm. Politiattest Politiattest avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits-eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

33 31 Håndtering av politiattest: 1. Bekreftelse på at vedkommende skal utføre arbeid som krever politiattest utstedes av klubben. 2. Søknaden sendes inn elektronisk av søker. 3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til ansvarlig person i styret. I.F. Urædd Allianseidrettslag skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist. Straffereaksjoner For spiller(e), trener(e) eller andre medlemmer som bryter med idrettens regelverk, kan følgende reaksjoner iverksettes: 1. Skriftlig advarsel. 2. Bortvisning. 3. Utelukkelse i inntil en måned (jfr i NIFs regelverk) Direkte utelukkelse kan benyttes ved grove overtredelser. Grov overtredelse kan for eksempel være bruk av fysisk vold, befatning med narkotiske stoffer, mobbing, tyveri og annet som bryter med klubbens eller idrettens prinsipper. Alminnelige disiplinærforføyninger må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saks-behandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet. Informasjon I.F. Urædd Allianseidrettslag informerer medlemmene via mail så langt det lar seg gjøre og nettsiden Utmerkelser og æresbevisninger I.F. Urædd har egne utmerkelser og æresbevisninger. Personer som gjør en innsats for klubben kan etter evaluering fra styret, innstilles til utmerkelse i IF Urædds ordenskapittel. Talentstipend Gruppene kan hvert år søke om talentstipend for egne utøvere. Egne tildelingskriterier følges og det er styret i I.F. Urædd Allianseidrettslag som avgjør hvem som får tildelt talentstipend. Kr kan deles mellom flere utøvere. Instrukser Forslag til skjemaer som kan benyttes er sendt til gruppene. Disse ligger også på Kriseinstruks og forebyggende tiltak mot overgrep

34 32 Reiseinstruks Beredskapsplan ved ulykker Alle skjemaene tilpasses av styrene i gruppene og anbefales brukt. Linker I.F. Urædd Allianseidrettslags hjemmeside Norges idrettsforbund: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov: Telemark Idrettskrets: Porsgrunn Kommune, link til kultur, idrett og fritid på forsida Porsgrunn Idrettsråd: SportsAdmin - Et nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av og for norsk idrett. Systemet hjelper deg med de vanligste og sentrale arbeidsoppgavene: https://sportsadmin.nif.no KlubbAdmin Idrettens eget medlemssytem: https://klubbadmin.nif.no/default.aspx Idrettsregistreringen: Mer informasjon ligger på uraedd.no

35 33 Grupper i I.F. Urædd Allianseidrettslag I.F. Urædd Allianseidrettslag har undergrupper. Følgende undergrupper representerer I.F. Urædd Allianseidrettslag: 1. Fotball 1. Hjemmeside er 2. Registrert i Brønnøysundregistrene som Urædd Fotballklubb 3. Postboks 101, 3901 Porsgrunn 4. Org.nr Håndball 1. Hjemmeside er 2. Registrert i Brønnøysundregistrene som Urædd Håndballgruppe 3. Postboks 149, 3901 Porsgrunn 4. Org.nr Friidrett 1. Hjemmeside er 2. Registrert i Brønnøysundregistrene som Urædd Friidrett 3. Benytter ikke postboks 4. Org.nr Turn 1. Hjemmeside er 2. Registrert i Brønnøysundregistrene som Urædd Turnforening 3. Benytter ikke postboks 4. Org.nr Bryting 1. Hjemmeside er 2. Registrert i Brønnøysundregistrene som Urædd Bryteklubb 3. Benytter ikke postboks 4. Org.nr Ski 1. Hjemmeside er 2. Registrert i Brønnøysundregistrene som Urædd Skiklub 3. Benytter ikke postboks 4. Org.nr Gruppene er organisert med hvert sitt styre og hver gruppe er selv ansvarlige for sin økonomi. Hvordan de organiseres, er opp til hver klubb, det som er viktig er at alle gruppene står samlet og jobber bra i sammen.

36 VEDLEGG / INFORMASJON TIL ÅRSMØTE 34 De neste sidene er Lovnorm for I.F. Urædd Allianseidrettslag. Denne loven er godkjent av Telemark Idrettskrets i 2012 og blir tidligst endret i Loven er ufravirkelig.

37 35 Lovnorm for Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Rev Godkjent på årsmøte april 2012 Godkjent av Telemark idrettskrets den Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget. Innmelding i NIF Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven. Lovendringer Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan idrettslaget legge til det idrettslaget selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal reguleres gjennom idrettslagets organisasjonsplan. Motstrid mellom idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm Tilleggene/endringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i idrettslagets lov være tilsvarende ugyldig. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på

Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene

Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene Vedtatt på årsmøtet i 2012, med endringer i 2013 og 2014 INNLEDNING... 2 ENDRINGER 2016... 2 GRUNNOPPLYSNINGER I.F. URÆDD ALLIANSEIDRETTSLAG... 2 ORGANISASJONENS OPPBYGGING...

Detaljer

Vedlegg til sak 16 i årsmøtepapirene

Vedlegg til sak 16 i årsmøtepapirene Vedlegg til sak 16 i årsmøtepapirene Vedtatt på årsmøtet i 2012 Endringshistorikk: - Årsmøtet 2013 - Årsmøtet 2014 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 ENDRINGER 2017... 4 GRUNNOPPLYSNINGER I.F. URÆDD

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB Vedtatt på årsmøtet 11.03.2017 Organisasjonsplan for Notodden Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet 2017 Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innhold Klubbinformasjon...2 Idrettslagets formål...2 Organisering...3 Årsmøtet...4 Styrets funksjon og sammensetning...4 Styret skal:...4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 13.02.2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Trolldalen Idrettsforening

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB I tråd med idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2016 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTE HOVEDSTYRET - Leder - Nestleder

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK Behandles på årsmøtet 25.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Idrettslagets formål... 2

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert. Stiftet 8. November Postboks 16, 1921 SØRUMSAND

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert. Stiftet 8. November Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Akershus Sykkelkrets Norges Cykleforbunds Region Øst Norges Idrettsforbund Norges Cykleforbund Bingsfoss sykkelklubb

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk... 4 Idrettslagets

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Lov for Alta Dykkerklubb (ADK), stiftet 1977 Vedtatt den 29. januar 1992, med senere endringer senest av årsmøtet 9. februar 2007 Godkjent av Finnmark Idrettskrets 9. mars 2007 1 Formål Alta dykkerklubbs

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 1 Innhold Innhold...2 Forord...2 Historikk...3 Idrettslagets formål...3 Visjon...3 Verdigrunnlaget...3 Virksomhetsideen...4 Mål...4 Handlingsplan...4 Idrettslagets Organisasjon...4

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik Klubbens styrearbeid i praksis Robert Olsvik Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOVER FOR BERGKAMERATENE SVØMMING Lov for Bergkameratene Svømming, stiftet 15. mars 1971 Vedtatt den13. februar 2001 med senere endringer senest av 9. mars 2004. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 07.03.2017 Organisasjonsplan for Bodung Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2017 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte Heidal Idrettslag ble stiftet 21.12.1945. Lagets navn er Heidal Idrettslag. Klubbfargene er rødt, hvitt og blått. 1 FORMÅL Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF). Arbeidet

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer