Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Saksliste Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1 Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Sak 3: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 2 Sak 4: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 4 Sak 5: Behandle I.F. Urædd Allianseidrettslags regnskap i revidert stand 14 Sak 6: Innkomne saker 16 Sak 6 A: Behandle Urædd Skiklubs regnskap i revidert stand 16 Sak 7: Fastsettelse av kontingent 16 Sak 8: Vedta I.F. Urædd Allianseidrettslags, inkl. Urædd Skiklub sitt budsjett for Sak 9: Vedta I.F. Urædd Allianseidrettslags organisasjonsplan Sak 10: Valg 18 Sak 11: Utdeling av I.F. Urædds Stipend til unge utøvere Sak 12: Utdeling av I.F. Urædds Hederstegn for Avslutning Vedlegg/informasjon: I.F. Urædds Allianseidrettslags lovnorm side Ordenskapitlet / hederstegn side 49-58

3 01 Åpning av årsmøte ved leder Jørgen Young Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Antall stemmeberettigede ved årsmøtets start: personer. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere Styret foreslår Tor Ragnar Steffensen som referent og Oddvar Gjerde som dirigent. Valgt referent: Valgt dirigent: Valgte protokollunderskrivere: 1: 2:

4 02 Sak 3: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Forslag til vedtak: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 4: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger Årsmelding fra styret i I.F. Urædd Allianseidrettslag: Det har i perioden blitt avholdt 9 styremøter. Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i desember hvor det ble tatt opp drift av kiosk og saken rundt Porsgrunn arena hvor fullmakter måtte gis med tanke på eventuelt salg. I.F. Urædds største oppgaver er å ivareta våre interesser i Uræddhallen og Urædd Klubbhus, samt nye prosjekter på Kjølnesområdet. Styret har det siste året brukt mye av tiden til jobbing opp mot prosjektet med ny hall til Kjølnes-området. Det har vært avholdt møter på mange plan og gjennomført en prosess som har tatt mye tid. Det har vært jobbet over 1000 timer dugnad i prosessen med ny hall og det har vært krevende for styremedlemmene og de andre som har deltatt på vegne av I.F.Urædd. Ellers har det vært jobbet med mange andre saker og det har vært stort fokus på å få ned kostnadene til driften. Det er inngått avtaler som gjør at enkelte utgifter har gått ned, som igjen har medført at vi har en god økonomi. Det har vært jobbet hardt med drift av kiosken på frisklivssenteret for å ha kontroll på denne og se om det var mulig for undergrupper å kunne tjene penger på driften. Kiosken har kostet mye tid og penger. Viser til egen sak angående kiosken. I.F. Urædd har drevet på en nøktern måte for å gjøre oss i stand til å kunne spytte inn friske penger i prosjektet med ny hall dersom det skulle bli en realitet. Når det gjelder Uræddhallen, Uræddkiosken, Urædd Klubbhus, Porsgrunn Arena og medlems- og aktivitetstall så viser vi til egne beretninger for disse. Se også organisasjonsplanen side I.F. Urædd Allianseidrettslag har også egen Facebookside som også fungerer som informasjonskanal. Styret i I.F. Urædd Allianseidrettslag, april 2015

5 03 Styrets sammensetning 2014 Jørgen Young Leder Tlf Kristian Raflund Nestleder Tlf Anne Karin Røe-Edvardsen Kasserer Tlf Tor Ragnar Steffensen Sekretær Tlf Tormod «Buster» Gjestland Styremedlem Tlf Roy Bakke Andersen Varamedlem u/møteplikt Tlf Mette Stavrum-Tång Styremdlem Tlf Elise Haugerud Styremedlem Tlf Revisorer: Geir Davidsen og Gro Kronstad Eirunn Andreassen Ansatt Uræddkiosken dagtid Tlf Jan Tormod Løkslid Pådriver Porsgrunn Arena Tlf

6 04 Hus komitè: Leder: Utleie og fakturering: «Vaktmester»: Hall komitè: Leder: Utleie og fakturering: «Vaktmester»: Kristian Raflund Eirunn Andreassen og Kristian Raflund Kristian Raflund, Eirunn Andreassen og Bård Arild Jensen Tormod Gjestland Kristian Raflund Urædd Håndball Øvrig representasjon/verv: Internkontroll: Kristian Raflund Arkiv: Odd Jacobsen Politiattest: Kristian Raflund Web-ansvarlig: Kristian Raflund Kasserer PIR: Tor Ragnar Steffensen Ungd.repr. PIR: Marie Moen (håndball) Valgkomitè PIR: Jørgen Young 17. mai komitè: Tormod Gjestland PIR = Porsgrunn Idrettsråd

7 05 Årsmelding fra Urædd Klubbhus: Utleien av klubbhuset har i 2014 økt etter at Eirunn Andreassen overtok utleien av dette. Økt utleie gjenspeiler også økte utgifter i forhold til vedlikehold og reparasjon. Vi hadde i 2014 en inntekt på ca kr og utgiftene økte også. Gruppene benytter stort sett sine grupperom til lager. Vi har derfor stilt ett av to møterom til disposisjon til gruppene. Møterommet inneholder projektor, lerret og har kraftig internettlinje. Det har også i år blitt kjøpt inn nye «ekstra-bord og stoler» til storesalen. I tillegg er det kjøpt inn ny dampkoker til kjøkkenet samt annet viktig utstyr. Porsgrunn Kommune har nå byttet låssystemet. Alle utvendige dører krever bruk av adgangskontroll (brikke). Alle innerdører har fått mye låssylindere. Alle verandadører er også byttet. Her har vi hatt et utmerket samarbeid med kommunen. Samarbeidet er imidlertid ikke bra når det gjelder vedlikeholdet/bytte av ventilasjonsanlegg fra kommunen sin side, som eier av bygget. De større kostnadene viser de ikke interesse for å løse og de unnlater å besvare henvendelser. Enkelte saker har pågått i snart 2 år. Det er i 2014 ikke avholdt brannvern-runde med Porsgrunn Kommune og brannvesnet. Årsaken er at «brannmannen» ble sykemeldt. Dette er i midlertid purret på av undertegnede slik at vi kan få tatt en kontroll. Kristian Raflund - Nestleder Årsmelding fra Uræddhallen: Utleiemessig har vi hatt litt lavere inntekt på utleie i 2014 enn tidligere år. Årsaken er at skolene har lengre skoledager, noe som igjen gjør at vi ikke får leid ut hallen «tidlig nok». Det har vært avhold dugnad, med snørydding av taket i februar Garasjen ble revet høsten 2014 p.g.a. sikkerhet. Nytt utstyr og inventar kjøpes inn ved behov. Det er i 2014 ikke avholdt brannvern-runde med brannvesnet. Årsaken er at «brannmannen» ble sykemeldt. Dette er i midlertid purret på av undertegnede slik at vi kan få tatt en kontroll. Kristian Raflund Nestleder Årsmelding fra Porsgrunn Arena: Primært har prosjektgruppen fra Urædd bestått av Jørgen Young, Tormod Gjestland og Jan Løkslid. I tillegg har Øystein Davidsen, Terje Svenni og Bård Arild Jensen deltatt. Kristian Raflund har deltatt på noen møter og har fungert også som support for gruppa. Resyme april 2014 desember 2014 Det siste året har vært preget av stor usikkerhet i prosjektet. Det har vært opp- og nedturer. Prosjektgruppa har deltatt i ca. 15 møter i løpet av året, dessuten har enkelte av gruppa deltatt og sendt diverse kommentarer og oppklaringsnotater til Porsgrunn kommune. I tillegg har gruppa gjort framstøt til diverse politiske partier med presentasjoner av våre planer og synspunkter på prosjektet.

8 06 Vi har videre fortsatt samarbeidet med eksterne, profesjonelle konsulenter og organisasjoner: Sweco Byggteknisk Ernst & Young Finans/økonomi Norges Håndballforbund Anleggsinnspill Larvik kommune v/idrettsjef Erfaringer fra utbygginger i Larvik kommune. Telemark idrettskrets Telemark Fylkeskommune Vedtak i Porsgrunn kommune (administrasjon og bystyrebehandlinger/vedtak): Reguleringsplanen for området ble igangsatt i juni Her innleverte Urædd en innsigelse i forhold til arealdisponering. Denne ble av en eller annen grunn forlagt i kommunen, slik at den i første omgang ikke ble tatt hensyn til ved første behandling av reguleringsplanen. Dette forholdet ble senere korrigert. Budsjettforhandlinger i Bystyret : Her ble svømmehallprosjektet vedtatt med en ramme på 159 millioner kroner. Herunder ligger det i vedtaket at Uræddhallen skal rives og at Urædd tilkjennes en erstatning på 22 millioner. Et beløp Urædd ønsker å legge inn i ny dobbelthall. Resyme januar 2015 april 2015 I desember 2014/januar 2015 ble det i møte med kommunalsjef Ness informert om at kommunen primært ønsket å bygge dobbelthall med kommunen som byggherre. Dessuten ønsket man å bygge hele prosjektet under ett for å spare bygge-kostnader. Under tvil aksepterte Urædd forslaget. Vi var dessuten villige til å legge erstatningssummen i dette prosjektet. Vi har underveis i prosjektet funnet ut av vi maksimalt kan låne en sum i størrelsesorden 6-8 millioner. Det har vært tvil om vi ville klare å oss med den summen og vi antar at det er en av grunnene til at kommunen ønsker å bygge selv. I januar ble så vi orientert i et større møte med eiendomsavdelingen, kulturetaten og Porsgrunn utvikling om status for prosjektet og vi framla våre synspunkter bl.a. om at en driftsmodell Urædd/Porsgrunn kommune måtte utredes. Kultursjefen lovte at de skulle ta initiativet til et møte i uke 4/5. Møtet er enda ikke holdt. I februar ble Urædd (Gjestland/Løkslid) orientert om status og da dukket det opp et tredje alternativ (i tillegg til dobbelthall eller kopihall) bare svømmehall bygd der hvor man inntil da hadde vedtatt å bygge dobbelthall/kopihall! Det ble opplyst at dette var etter anmodning fra den administrative ledelsen i kommunen. Som en reaksjon på dette sendte Jørgen Young et brev til kommunen hvor han ba om hvilket mandat de enkelte personer hadde for dette initiativet. Det ble ikke respondert på dette. Senere har eiendomsavdelingen foretatt en verditakst av Uræddhallen (13,8 millioner eks. moms). Taksten ble holdt etter at Urædd var informert og Gjestland deltok. I skrivende stund er Urædd innkalt til møte med kommunen den 9. april, agenda er svært uklar. Det kan også nevnes at i samtale med Jørgen Olsvoll (Idrettssjef Porsgrunn Kommune) er det helt klart at idrett/kulturetaten går sterkt innfor dobbelthall altså hele prosjektet. Konseptutvalgets innstilling skal behandles av Bystyret 20. mai.

9 07 Generelt Vi føler fra Urædd s side nå at denne saken har tatt enormt mye ressurser, både av personlig innsats, tidsmessig og ikke minst økonomisk. Som en kuriositet kan vi nevne at vi pr. i dag har brukt ca dugnadstimer på prosjektet. Takket være at de fleste av oss har mobil og data dekket av arbeidsgivere har dette ikke medført utgifter. Likevel har prosjektet kostet mer enn en halv million kroner i konsulenthonorarer etc. Vi sender i nærmeste framtid et sluttregnskap for forprosjektet til Telemark Fylkeskommune hvor det gjenstår ca. kr SISTE: Jan Løkslid Styringsgruppa sin innstilling er alternativ 3, ny svømmehall + rehab. av gammel svømmehall, dvs. ingen ny idrettshall. Saken er ikke avgjort. Årsmelding fra Uræddkiosken: I.F Urædd og Urædd Håndball overtok driften av kiosken i Frisklivsentret Overtakelsen ble godkjent på ekstraordinært årsmøte i begge foreningene. Sett i ettertid var det uheldig å starte opp allerede i april, da det det er en periode fra mai til august/september med lavt besøk. Urd Christoffersen ble først ansatt på dagtid, men valgte allerede i juni å si oppsin stilling til fordel for nye utfordringer. Eirunn Andreassen overtok stillingen til Urd. I «høysesongen» fra september til og med mars er omsetningen bra, men månedene fra mai til ½ august er utolig vanskelige. I tillegg var det 3 uker med lærerstreik hvor vi mistet mye inntekt på dagtid. Fordelingen av ansvaret var at IF Urædd skulle drive på dagtid og Urædd Håndball skulle drive kiosken på dugnad på kveldstid, fra kl. 16. Dette medførte utfordringer i bemanning fra kl Her måtte vi leie inn folk, noe som medførte mere utgifter. IF Urædd sa opp avtalen med kiosken i slutten av mars pga uoversiktlig økonomi og for å forsøke å få lavere leieutgifter fra Porsgrunn Kommune. Vi ønsker å drive kiosk, men dette kan umulig gjøres med høyere og høyere leieutgifter. Jobben «rundt» drift av kiosken har vært Bård Arild Jensen fra håndballen, Mette Stavrum- Tång og Kristian Raflund begge fra hovedforeningen, i tillegg til Urd og Eirunn. Dette er personer som har brukt mange timer for å forsøke å få til lønnsom drift Kristian Raflund Medlemstall I.F. Urædd 2014 Ved idrettsregistreringen 2014 viste Urædd sine grupper igjen bra medlems- og aktivitetstall. Medlemstallene baserer seg på antall personer som har betalt sitt medlemskap til en eller flere undergrupper pr Alle gruppene har egne «systemer» å registrere sine medlemmer på.

10 08 I.F. Urædd Allianseidrettslag jobber for å ta i bruk NIF s KlubbAdmin, men dette er pr april 2015 ikke tilpasset bruk for allianseidrettslaget vårt. Det jobbes kontinuerlig med å finne ett medlemssystem (online) som «snakker» med KlubbAdmin slik at I.F. Urædd Allianseidrettslag kan starte jobben med å kreve inn medlemskontingenten for alle gruppene. MEDLEMMER M0-5 M6-12 M13-19 M20-25 M26-> K0-5 K6-12 K13-19 K20-25 K26- > MSUM KSUM TOTALT BRYTING FOTBALL FRIIDRETT HÅNDBALL SKI TURN ALLIANSE TOTALT Aktivitetstall I.F. Urædd 2014 I.F. Urædd samlet er som vanlig Telemarks største idrettslag med sine 1623 aktive utøvere. Dette er en økning fra i fjor med 10 aktive utøvere. Aktivitetstallene baserer seg på aktive utøvere, trenere, ledere, dommere o.l AKTIVE M0-5 M6-12 M13-19 M20-25 M26-> K0-5 K6-12 K13-19 K20-25 K26- > MSUM KSUM TOTALT BRYTING FOTBALL FRIIDRETT HÅNDBALL SKI TURN TOTALT Endring 2013 vs 2014 AKTIVE ENDRING MEDLEMMER ENDRING BRYTING -2 BRYTING -11 FOTBALL 16 FOTBALL 16 FRIIDRETT 5 FRIIDRETT -30 HÅNDBALL 28 HÅNDBALL 26 SKI -10 SKI -11 TURN -27 TURN 10 ALLIANSE 3 TOTALT 10 TOTALT 3 Tilbakegangen skyldes i stor grad «nedlegging» av Urædd Skiklub.

11 09 Årsmelding fra gruppestyrene i I.F. Urædd (vedtatt på egne årsmøter): Det henvises for øvrig til gruppenes egne årsmøtepapirer for ytterligere informasjon. Årsmelding fra styret i Urædd Bryteklubb: Urædd Bryteklubb avholder i dag sitt 85. årsmøte i sin 86. sesong. Styret har i sesongen 2014 avholdt 3 styremøter. Dette året har det vært veldig mye aktivitet for Marius, dette fordi han følger opplegget med prosjekt I NM for senior fikk vi 1 gull til Marius Thommesen, 2 sølv til Olav Mustad og Daniel Møllerop og 2 bronse til Roy B. Andersen og Bård Fornebo. Kongepokal til Marius Thommesen. Lag NM for senior ble det sølv til Urædd. NM for junior ble det 1 sølv til Daniel Møllerop og bronse til Thalie Botnen. NM for ungdom ble det bronse til Thalie Botnen. I landsmesterskapene tok vi 2 bronsemedaljer, Maren Aamodt og Kamilla Mogstad. Internasjonalt ble det 1 gull, 1 sølv og 1 bronse i Veteran VM, gull til Roy B. Andersen, sølv til Bård Fornebo, bronse til Geir Larsen. Marius Thommesen tok en solid bronse i Ungarn GP vil bli meget viktig mht OL2016 da kvalifisering stevne for OL starter allerede i år, VM i Las Vegas. Jon F. Isaksen ser nå ut til å være ute av skadeproblemene han har slitt med en stund så det blir meget spennende å se hvor raskt han er tilbake i toppen igjen. På trenersiden har Dag Mogstad og Geir Larsen trent de minste. På ungdom/junior og senior siden er det Jørn som fungerer som trener. Økonomisk har vi det fortsatt relativt bra, har en god kontroll på utgiftssiden, og for tredje året på rad har vi overskudd i regnskapet. Det største økonomiske bidraget dette året er salg av årskalendere med motiver fra gamle Porsgrunn, dette er noe vi vil fortsette med. Dugnaden på ODD stadion er fortsatt med oss og vi håper at vi får den neste sesong også. Det gledelige på økonomisiden er at sponsorene fortsatt er med oss og er villige til å støtte oss. På utgiftssiden er det reiser og stevner som koster oss mest. Men skal vi bli bedre så må vi ut for å møte riktig motstand. Prosjekt 2016 med Marius og Jon er også en betydelig utgift som styret mener er viktig for utviklingen av klubben. Vi har reist mye i det siste året og vi kommer til å reise mye i 2015, men vi ser at det gir resultater og at klubben er på rett kurs. Til slutt vil vi få lov til å takke alle som gjorde en innsats for Urædd Bryteklubb i Det være seg foreldre, aktive, trenere, styrerepresentanter, dommere eller andre som er med på å dra lasset. På den måten oppnår vi fine resultater, opplever mye gøy sammen og får være med på å skape et fint og trygt miljø for så mange talentfulle flotte barn og ungdommer.

12 10 STYRET I URÆDD BRYTEKLUBB, SESONGEN 2014 Leder : Roy B. Andersen Nestleder : Gitte Valen Aasland Sekretær : Andrè M. Johannessen Styremedlem : Gitte Anett Slåtta Styremedlem : Geir Larsen Varamedl.1 : Jørn Melum Oppmann S. J.& U. Oppmann G&P15/12. ANDRE VERV Valgkomité : Jørn Melum : Geir Larsen : Jørn Melum & Sigurd Sørlie REPRESENTASJON AV AKTIVE 2014 Landslagssamling for senior EM. Senior VM - senior Veteran VM, Beograd : Marius B. Thommesen, Bård Fornebo og Jon F. Isaksen : Marius B. Thommesen : Marius B. Thommesen : Roy B. Andersen, Bård Fornebo, Jørn Melum, Geir Larsen, Glenn Waksvik og Francis Tangen. I tillegg til dette har Marius deltatt på det som er av internasjonale turneringer grunnet prosjekt Ofte er det samlinger rundt mange av disse samlingene som fører til betydelig reisedøgn for Marius. AUTORISASJON Roy B. Andersen : National 2 Styret i Urædd Bryteklubb, mars 2015 Årsmelding fra styre i Urædd Friidrett: I 2014 har Urædd Friidrett markert seg godt i mesterskap. Even Pettersen tok gull på 200 m NM jr. 22 samt sølv på 100 m. Frida Thorsås tok sølv i Nordisk mangekamp. Begge to har også hatt representasjons-oppdrag for Norge i Året begynte også godt for Ida Eikeng, med gull på 60 m hekk i UM innendørs, men dessverre ble sesongen deretter preget av skadeproblemer. Også Hanne Wiersdalen, Marte Pettersen og Jan Robert Nijmeijer har tatt medaljer i UM i I lagseriene ble gledelig nok damelaget ble nr. 4 i 2. divisjon, og rykket opp til 1. divisjon. Herrelaget hadde få resultater i 3. divisjon, og fikk en 63.plass der. Dette pga. få utøvere. Det gror fortsatt brukbart i Urædd. Antall rekrutter er en del lavere enn tidligere år, og det er ganske mange veldig unge, og til tider stor gjennomtrekk. Vi har vært så heldige å få en engasjert trener, men skulle gjerne sett at det var flere som kunne hjelpe til å ta ansvar her. For ungdomsgruppene er det stabile grupper. Organisering og oppfølging har blitt forbedret. Det har også blitt iverksett god basistrening, som igjen virker skadeforebyggende.

13 11 Det ble arrangert et «åpent stevne» i september som rekrutteringstiltak. Det ble ikke spesielt stor effekt slik at andre tiltak bør vurderes i Årets resultat er på kr Dette er noe bedre enn budsjett som var på kr Det bedrede resultatet skyldes jevnt over noe lavere deltagelse i mesterskap enn forventet. Det er videreført i langsiktig sparing for 1 år til. For hallprosjektet har det i 2014 vært lite framdrift. Det er gitt tilsagn om at Telemark Fylkeskommune vil opprette en prosjektstilling for utredning, men dette har tatt langt tid uten at en løsning enda foreligger. På utstyrssiden har det blitt foretatt god komplettering av utstyr til trening og konkurranse fra klubbens side. Samt at Porsgrunn kommune har anskaffet ny stavmatte med beskyttelshus med internasjonal standard, samsvarende med ønsker fra klubben v/ivar Larsen. Porsgrunn kommune har i 2014 brukt vesentlige midler på oppgradering av Kjølnes stadion. Det er lagt nytt topp-dekke på banen, installert nytt høyttaleranlegg, foretatt oppgradering av tribunen og montert nytt låssystem på inngangsdørene. Styret har i 2014 besluttet at det ikke er overkommelig å søke NM i 2017, da det ikke har lykkes å finne noen som kan ta dette som et eget prosjekt på utsiden av styrets arbeid. Tusen takk til alle utøvere, trenere, ledere og frivillige for deres innsats i Spesiell takk til UFI s venner som støtter klubben både økonomisk, som dommere/funksjonærer og med innhenting av premier og reklame til julekalenderen. Vi ser fram til et enda bedre sportslig år i Oddvar Gjerde Styreleder Årsmelding fra Urædd Håndball og Urædd Fotball: Årsmøter er ikke avholdt ennå

14 12 Årsmelding fra avtroppende styre i Urædd Skiklub På fjorårets årsmøte blei det lagt fram to forslag: Det ene gikk ut på full nedlegging av Urædd skiklub. Det andre om å legge ned skiklubben som egen juridisk enhet og søke Hovedforeningen om å gå inn i denne som gruppe. Inntil videre uten eget styre, men med Harald Bjaarstad som kontaktmann til Hovedforeningen og overordnede organisasjoner. Dette siste forslaget blei vedtatt enstemmig. Hovedforeningens årsmøte vedtok noen dager seinere å godta søknaden fra skiklubben som underliggende gruppe. Dette er seinere godkjent av Telemark Idrettskrets. Øvrige tillitsvalgte i Urædd skiklub gikk dermed av, men mangeårig kasserer, Finn Brasethvik, fullførte regnskapet ut året Fra 1. januar 2015 ivaretar Hovedforeningens kasserer, Anne Karin Rød Edvardsen, kassererfunksjonen for skiklubben. I rennsesongen 2014/15 har ingen medlemmer i skiklubben deltatt i skirenn. Vi har heller ikke avholdt noen former for skiaktiviteter. Det er ikke avholdt dugnader eller annet arbeid for skiløyper/anlegg i våre områder. Takket være tidligere innsats og oppsparte midler er økonomien tilfredsstillende sett ut fra den lave aktiviteten. Vi har ingen gjeldsforpliktelser. - Harald Bjaarstad Årsmelding fra Urædd Turnforening: Urædd Turnforening har i 2014 fortsatt som i 2013, med omtrent likt medlemsantall, aktivitetene er mye det samme, og styret har fortsatt i samme retning som tidligere. Vi måtte på årsmøtet regulere medlemskontingenten, da vi hadde økte utgifter både til krets og til halleie. I 2014 investerte vi i Pegaus for å kunne øve til konkurranse, til får vi støtte i løpet av Styrets sammensetning: Leder: Mari Beyer Flohr Nestleder: Gyda Riis Kasserer: Stig Myrland Styremedlem: Trine-Lise Hansen Styremedlem: Nina Aafoskaas Gaaren Styremedlem: Torunn Evensen Styremedlem: Hæge Odberg (sekretær) Varamann: Reidar Sanna Varamann: Lillian Strand (ansvarlig turndrakter) Revisorer: Øystein Gaaren og Kirvil Schultz Repr. til ting og møter: Styret Valgkomite: Iver Evensen og Øystein Gaaren Kirvil Schultz og Anne Kjersti Bendiksen har trukket seg fra vervet i løpet av våren 2014.

15 13 Styremøter Det er avholdt 9 styremøter i 2014 Arrangement vi har deltatt på og avholdt selv: Vår 2014: - Åpen turnhall med ca. betalende - Turntinget i Telemark og Vestfold turnkrets - Treningshelg i forkant av Gymfestivalen - Gymfestivalen på Ulefoss hvor Nøster og Rekrutter deltok - Sommeravslutning Høst 2014: - Åpen turnhall med ca. betalende - Troppssamling i Skien Fritidspark - Gymsamling i Rønholthallen - Lagledermøte i kretsen - Ekstra samling for Rekrutter - Publikumspokalen i Skien Fritidspark der Nøster og Rekrutter deltok - Juleavslutning Verv - Elise sitter som varamedlem i hovedstyret i Urædd IF - Mari og Nina repr. Urædd Turn på årsmøte i Porsgrunn Idrettsråd Prosjekter Representanter fra Urædd turnforening og samarbeidspartnere har deltatt på planleggingsmøter i forbindelse med Porsgrunn Arena. Dette arbeidet er på stedet hvil og vi har dessverre ingen status. Kurs Vår Convention - Lederkurs for ungdom - Hannah Skåne - Trampett - Gunhild N, Mari og Ruben Høst Sikringskurs i trampett - Hannah Skåne - Mysoft kurs - Torunn E og Gyda R Instruktører/hjelpetrenere Hannah Skåne, Nina Aafoskaas Gaaren, Ellen Sommersel, Ruben Næs, Mari Beyer Flohr, Frida Brekka Lie, Gunhild L. Nielsen og Anne Katrine Ødegård (Sissel Veronica Forsberg Abrahamsen). Hjelpetrenere: Hanne, Ania, Pauline, Aasta og Jenny Investeringer I 2014 har vi i har kjøpt Pegasus. I tillegg har vi drevet litt vedlikehold av utstyret vi sitter på. Økonomi Vi har etter 2014 et godt overskudd. Nå som vi har fått et eget lagerrom i Uræddhallen kan vi kjøpe oss noe mer utstyr, noe som skal komme medlemmene til gode ved innkjøp av nødvendig utstyr. Se regnskap for detaljer. Styret i Urædd Turnforening

16 14 Sak 5: Behandle I.F. Urædd Allianseidrettslags regnskap i revidert stand DRIFTSRESULTAT IF URÆDD 2014 Kontonr Kontonavn Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 3000 Salg kiosk, avg. pliktig 25% , , , Salg kiosk, avg. pliktig 15% , , Salg kiosk, avgiftsfritt , , Offentlig tilskudd/refusjon , , , Leieinntekt hall, utenfor avgiftsområdet , , , Leieinntekter klubbhus, utenfor avg.omr , , , Urædd shop - inntekter , , Reklame inntekter osv ,00 0, , Grasrotandel , , , Momskompensasjon , , ,00 SUM INNTEKTER , , ,50 Kontonr Kontonavn Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 4000 Varekjøp kiosk, avg.pl. 25% , , varekjøp kiosk, avg.pl. 15% , , , Varekjøp kiosk, avg.fritt , , Innleid arb.kraft kiosk, avg.pl. 25% , , Lønn til ansatte , , , Feriepenger 7 294, , , Arbeidsgiveravgift , , , Strøm hall , , , Strøm Klubbhus , , , Renhold klubbhus 6 700, , , Driftsutgifter hall , , , Driftsutgifter klubbhus , , , Garderobeleie hall , , Alarm - klubbhus , , , Inventar hall 2 000, , Inventar klubbhus , , , Sparebanken Sør"" 9 775, , , Rep./vedl.hold hall 1 752, , , Rep./vedl.hold Klubbhus , , , Lønn selvstendig næringsdrivende , , , Kontorrekvisita 1 320, ,00-679, Data/EDB Kostnad , , , Hjemmeside 9 783, , , Arkiv , ,00

17 15 Kontonr Kontonavn Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 6820 Trykksaker , , Møte, kurs, oppdatering og lignende , , , Porsgrunn Arena , , , Annen kontorkostnad , , , Kunngjøringer , , Telefon , , Porto , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 6 742, , , Gaver/premier, fradragsberettiget , , Stipend til unge idrettsutøvere , , OL Brasil , , , Forsikringspremie , , , Renteinntekt, skattefri , , , Annen finanskostnad 1 569, ,00 569,28 SUM KOSTNADER , , ,70 ÅRSRESULTAT , , ,20 BALANSE IF URÆDD Kontonr Kontonavn IB Bevegelse UB Innkjøpte varer for videresalg 0, , , Kundefordringer ,00 0, , Kasse, kontanter 0, , , Bank sparekonto , , , Bank daglig bruk , , , Bank Porsgrunn Arena , , ,10 SUM AKTIVA , , , Udisponert årsresultat (underskudd) 0, , , Annen egenkapital ,50 0, , Leverandørgjeld , , , Utgående merverdiavgift, høy sats 0, , , Utgående merverdiavgift, middels sats 0, , , Inngående merverdiavgift, høy sats 0, , , Inngående merverdiavgift, middels sats 0, , , Skyldig feriepenger , , ,00 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , ,30 Forslag til vedtak: Godkjenne regnskapet slik det foreligger i revidert stand.

18 16 Sak 6: Innkomne saker 6 A) Behandle Urædd Skiklubs regnskap i revidert stand: Regnskapstatus for 2014 er: Sum inntekter kr 2 373,- Sum utgifter kr 3 027,22 Driftsresultat kr 654,22,- Sum egenkapital/omløpsmidler kr ,60,- Reservefond Urædd skiklub kr ,96 Sak 7: Fastsettelse av kontingent Styret i I.F. Urædd Allianseidrettslag foreslår å innføre en medlemskontingent for I.F Urædd Allianseidrettslag og Urædd Skiklub på kr Forslag til vedtak: Undergruppene fortsetter å innkreve medlemskontingenten selv. Det innføres medlemskontingent på kr for I.F. Urædd Allianseidrettslag og Urædd Skiklub Borgertoget 17. mail 1959, med I.F. Urædd i spissen.

19 17 Sak 8: Vedta I.F. Urædd Allianseidrettslags budsjett for 2015 BUDSJETT IF URÆDD 2015 Kontonr Kontonavn Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett Salg kiosk, avg. pliktig 25% , , Salg kiosk, avg. pliktig 15% , Salg kiosk, avgiftsfritt , Offentlig tilskudd/refusjon * , , Leieinntekt hall, utenfor avgiftsområdet , , Leieinntekter klubbhus, utenfor avg.omr , , Urædd shop - inntekter , Reklame inntekter osv ,00 0, Grasrotandel , , Momskompensasjon , ,00 SUM INNTEKTER , ,00 Kontonr Kontonavn Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett Varekjøp kiosk, avg.pl. 25% , Varekjøp kiosk, avg.pl. 15% , , Varekjøp kiosk, avg.fritt , Innleid arb.kraft kiosk, avg.pl. 25% , Lønn til ansatte , , Feriepenger , , Arbeidsgiveravgift , , Strøm hall , , Strøm Klubbhus , , Renhold klubbhus , , Driftsutgifter hall ** , , Driftsutgifter klubbhus , , Garderobeleie hall , , Alarm - klubbhus , , Inventar hall , Inventar klubbhus , , Sparebanken Sør"" , , Rep./vedl.hold hall , , Rep./vedl.hold Klubbhus , , Lønn selvstendig næringsdrivende , , Kontorrekvisita , , Data/EDB Kostnad , , Hjemmeside , , Arkiv , Trykksaker , Møte, kurs, oppdatering og lignende , ,00

20 18 Kontonr Kontonavn Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett Porsgrunn Arena , , Annen kontorkostnad , , Kunngjøringer , Telefon , Porto , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , Gaver/premier, fradragsberettiget , Stipend til unge idrettsutøvere , , OL Brasil , , Forsikringspremie , , Renteinntekt, skattefri , , Annen finanskostnad , ,00 SUM KOSTNADER , ,00 ÅRSRESULTAT , ,00 * Kr fra Telemark Fylkeskommune, Porsgrunn Arena **3 år med etterfakturert vask fra Porsgrunn Kommune, Uræddhallen Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner fremlagt budsjett. Årsmøtet gir styret fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i løpet av året. Konto «Urædd Skiklub» står urørt i Sak 9: Vedta I.F. Urædd Allianseidrettslags organisasjonsplan (se side 22-33) Forslag til vedtak: Godkjenne organisasjonsplan i sin helhet. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i komitéer og styret i løpet av året etter behov. Sak 10: Valg Følgende forslag til vedtak legges frem av valgkomitèen: Leder: Jørgen Young Velges for 2 år Kasserer: Anne-Karin Røe Edvardsen Velges for 2 år Styremedlem: Anne Vrålid Velges for 2 år Revisor: Gro Kronstad Velges for 2 år

21 19 Forslag til vedtak: Godkjenne valgkomitèens fremlagte forslag. Samtidig ber det nye styret i I.F. Urædd om fullmakt til å oppnevne personer til følgende oppgaver: Ordenskapitlet: Ansvar for å utnevne medlemmer er leder av undergruppene Leder Hus komité: Velges av styret Medlemmer Hus komité: Velges av styret Leder Hall komité: Velges av styret Medlemmer Hall komité: Velges av styret Styrets representant til kiosk: Velges/oppnevnes av styret Valgkomitèen 2015 har bestått av fotball og håndball. Valgkomitèen 2016 består av friidrett, bryting og turn.

22 20 Sak 11: Utdeling av I.F. Urædds Stipend til unge utøvere 2015 IF URÆDD S STIPEND TIL UNGE IDRETTSUTØVERE I URÆDD OG DENS ALLIANSEIDRETTSLAG 1) IF Urædd har besluttet å utdele et idrettsstipend en gang i året til unge, lovende idrettsutøvere i Urædd og dens allianseidrettslag. For 2015 er stipendets størrelse pålydende kr ,- som kan fordeles mellom flere utøvere. Beløpets størrelse fastsettes hvert år av generalforsamlingen i IF Urædd i forbindelse med årsmøtet. 2) Alle aktive idrettsutøvere mellom år(det året man fyller 15/18) med medlemskap i Urædd og dens allianseidrettslag kan søke på stipendet. Stipendet kan utdeles både til individuelle utøvere eller til utøvere i lagidrett. (merk også at dommere er aktive idrettsutøvere). 3) Stipendet skal ha som formål å motivere og stimulere utøveren til ytterligere satsing på sin idrett som gode ambassadører for IF Urædd. 4) Kriterier for tildeling av stipendet er at utøveren kan vise til gode sportslige resultater på nasjonalt nivå innen sin idrettsgren, eller uttalelse fra faglig kompetent hold kan bekrefte at utøveren har et betydelig utviklingspotensial. Engasjement i klubben utover egen personlig utvikling kan også tillegges vekt i vurderingen. 5) Etter tildeling av stipendet må utøveren forplikte seg til å representere Urædd i minst det etterfølgende idrettsår for vedkommende idrettsgren. 6) Begrunnet søknad må sendes inn av den gruppe (allianseidrettslag) hvor kandidaten utøver sin idrett Treningsog konkurranseplaner, oversikt over oppnådde prestasjoner og andre kvalifiserende faktorer, så som uttalelse fra regionale, eller nasjonale idrettsledd, skal vedlegges. Hovedstyret har vedtatt å gi kr fordelt på følgende 4 utøvere: Ida Eikeng Urædd Friidrett Kr Kamilla Mathea Mogstad Urædd Bryteklubb Kr Marte Pettersen Urædd Friidrett Kr Jan Nijmeijer Urædd Friidrett Kr I tillegg opprettholder I.F. Urædd Allianseidrettslag sitt stipend til 4 utøvere som satser mot OL i Rio i Disse 4 utøverne er: Frida Thorsås Urædd Friidrett Kr Even Pettersen Urædd Friidrett Kr Marius B Thommesen Urædd Bryting Kr Jon Fredrik Isaksen Urædd Bryting Kr

23 21 Sak 12: Utdeling av I.F. Urædds Hederstegn Ordenskapitlet har for sesongen 2015 fått inn 16 innstillinger til de forskjellige hederstegnene. 3 innstillinger til diplom, 7 innstillinger til sølv-medalje med diplom, 4 innstillinger til gull-medalje med diplom og 2 innstillinger til Æresmedlemskap. 3 innstillinger ble ikke tatt til følge. Utdrag av statuttene: Æresmedlem Æresmedlem er I.F. Urædd's høyeste utmerkelse. Æresmedlemskap kan utnevnes på I.F. Urædd's årsmøte eller ved helt spesielle anledninger som f.eks. jubileumsarrangementer. Forslag på æresmedlem kan gjøres av: a) I.F. Urædd Allianseidrettslags hovedstyre b) Det lag/gruppe vedkommende representerer i I.F. Urædd c) Ordenskapitlet Hederstegn Hederstegn i I.F. Urædd tildeles etter følgende kriterier: a) Gull med diplom: - for fremragende administrativ og/eller aktiv innsats b) Sølv med diplom: - for mangeårig fortjenestefull administrativ innsats og/el. aktivinnsats c) Diplom: - for god administrativ og/eller aktiv innsats Følgende personer tildeles I.F. Urædds hederstegn i 2015: Diplom: Ann Grethe Zinke Urædd Håndball for administrativ innsats Gry Barstad Urædd Håndball for administrativ innsats Gyda Riis Urædd Turn for administrativ innsats Sølv med diplom: Atle Storvik Urædd Håndball for aktiv og administrativ innsats Frode Thorsås Urædd Friidrett for administrativ innsats Lisbeth Pettersen Urædd Friidrett for administrativ innsats Nina Aafoskaas Gaaren Urædd Turn for administrativ innsats Oddvar Gjerde Urædd Friidrett for administrativ innsats Truls Gundersen Urædd Håndball for aktiv og administrativ innsats Undis Brasethvik Urædd Ski for aktiv og administrativ innsats Gull med diplom: Finn Brasethvik Urædd Ski for aktiv og administrativ innsats Æresmedlem: Geir Larsen Urædd Bryting for aktiv og administrativ innsats Jørn Melum Urædd Bryting for aktiv og administrativ innsats

24 SAK 9 PÅ ÅRSMØTE 22 Organisasjonsplan for Vedtatt på årsmøtet 24. april 2012 Revidert Revidert

25 23 Innholdsfortegnelse organisasjonsplan 2015 Innledning 24 Grunnopplysninger I.F. Urædd Allianseidrettslag 24 I.F. Urædd Allianseidrettslags organisasjonsplan 25 Årsmøtet 26 Idrettslagets formål 26 Styrets sammensetning og arbeidsoppgaver 27 Retningslinjer for styrearbeidet 29 Medlemmer 29 Arrangement 30 Økonomi og regnskap 30 Reklame/sponsoravtaler 30 Lønn og honorar 30 Reiseregning 30 Økonomisk utroskap/varslingsplikt 30 Klubbdrakter/profilering 30 Politiattest 30 Straffereaksjoner 31 Informasjon 31 Utmerkelser og æresbevisninger 31 Talentstipend 31 Instrukser 31 Linker 32 Grupper i I.F. Urædd Allianseidrettslag 33

26 24 Innledning Organisasjonsplanen er I.F. Urædd Allianseidrettslags styringsdokument, og viser hovedforeningens oppbygning og aktivitet. I tillegg skal planen sikre dokumentasjon på drift, slik at klubbens arbeid videreføres uavhengig av utskiftninger i styre og andre tillitsvalgte i I.F. Urædds hovedstyre. Bestemmelser og vedtak av betydning for klubbens drift og aktivitet skal innarbeides i planen. Endringer i organisasjonsplanen skal vedtas på årsmøte. Grunnopplysninger I.F. Urædd Allianseidrettslag Navn: I.F. Urædd Allianseidrettslag Stiftet: 13. september 1880 Allianseidrettslag siden: 8. desember 1993 Idrett: Allianseidrettslag Postadresse: Postboks 172, 3901 Porsgrunn E-post adresse: Bankkonto: Bankforbindelse: Nordea Hjemmeside: (har også uredd.net og urædd.no) Org. nr.: Årsmøtemåned: April Anleggsadresser: o Uræddhallen Kjølnes Ring 62 C 3918 Porsgrunn o Urædd Klubbhus Grenlandsgata Porsgrunn o Uræddkiosken Kjølnes Ring Porsgrunn Medlem i Norges idrettsforbund, olympiske- og paralympiske komite/nif Registrert tilknytning til Telemark idrettskrets Registrert tilknytning til Porsgrunn idrettsråd

27 25 I.F. Urædd Allianseidrettslags organisasjonsplan * Ikke plikt til eksternrevisjon for organisasjoner med omsetning under 5 millioner i året Kjønnsfordeling: Idrettens lov, paragraf 7 krever at det skal være minst 2 representanter for hvert kjønn i styrer, råd, utvalg, mv. med mer enn 3 medlemmer. I styrer, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert. Det er et mål for I.F. Urædds hovedstyre at hvert kjønn er representert med over 40 % i styrer, råd og utvalg. ÅRSMØTET Porsgrunn Arena Hovedstyret: Leder Nestleder Styremedlem - Kasserer Styremedlem - Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem uten møteplikt Varamedlem med møteplikt Uræddkiosken Valgkomité Ulike år: Håndball, Fotball Like år: Turn, Bryting, Friidrett Ordenskapitlet Revisor * 2 revisorer Eiendom/utleie Uræddhallen - Komité leder Urædd Klubbhus - Komité leder Arkiv Renhold klubbhus Fotball Håndball Turn Friidrett Ski Bryting Selvstendig Selvstendig Selvstendig Selvstendig I.F. Urædd Allianseidrettslag Selvstendig

28 26 Årsmøtet 1. Årsmøtet er klubbens høyeste organ. 2. Årsmøtet blir avholdt 1 gang i året i måneden som er fastsatt i loven (april). 3. Protokollen fra årsmøtet sendes til Porsgrunn Kommune, Telemark Idrettskrets og Porsgrunn Idrettsråd. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. 4. Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes. 5. Innkalling annonseres på hjemmesiden eller i lokalavisen(e), eller sendes/legges ut til medlemmene. 6. Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 1. uke før. 7. Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. For I.F. Urædd Allianseidrettslag har alle medlemmer som har vært medlem i minst 1 måned og har fylt 15 år stemmerett. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 8. Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet. 9. Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf 12. Idrettslagets formål I.F. Urædd Allianseidrettslag skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) I.F. Urædds største oppgaver er å ivareta våre interesser i Uræddhallen og Urædd Klubbhus, samt nye prosjekter på Kjølnesområdet. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Det vises forøvrig til enstemmig årsmøtevedtak fra 1993 hvor det står følgende: «Årsmøtet besluttet at hovedforeningen beholder Urædds Klubbhus, Uræddhallen samt alle tinglyste avtaler og rettigheter overfor Porsgrunn Kommune» Virksomhetsideen

29 27 1. I.F. Urædd ønsker å være hovedaktør for utvikling av idretten til en betydelig bredde- og konkurranseidrett i Porsgrunn og Grenland. 2. I.F. Urædd ønsker å tilrettelegge treningsfasiliteter o.l. for sine undergrupper for at disse skal nå sine mål. 3. I.F. Urædd skal være talerør overfor særforbund, Idrettskrets, idrettsråd og lokale myndigheter så langt dette lar seg gjøre. 4. I.F. Urædd har som hovedoppgave å ivareta Uræddhallen og Urædd Klubbhus samt videreutvikle Kjølnesområdet 5. I.F. Urædd ønsker å videreutvikle Kjølnes-området med Porsgrunn Arena Styrets sammensetning og arbeidsoppgaver Styret består av syv personer. Styrets sammensetning er leder, nestleder og 4 styremedlemmer, hvorav 1 sekretær og 1 kasserer, et varamedlem med møteplikt og et varamedlem uten møteplikt. Styret skal: 1. Planlegge å ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i 1 NIFs lover, lovnorm for (allianse-) idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben. 2. Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre overordnede idrettsmyndigheter. 3. Stå for I.F. Urædd hovedforeningens daglige ledelse, å representere I.F. Urædd utad. 4. Disponerer I.F. Urædds inntekter (tilskudd, leieinntekter o.a.) å fordele disse etter plan og godkjent budsjett. 5. Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks/mandat for disse. Unders skisseres arbeidsoppgaver til de enkelte styremedlemmer og valgkomiteen: Leder Leder har det daglige ansvaret for klubben. Han/ hun skal lede styrets møter og klubbens forhandlinger hvis annet ikke er fastsatt. Lederen er øverste ansvarlig for I.F. Urædds Allianseidrettslags økonomi. Leder skal anvise alle utbetalinger, hvis styret ikke har gitt klubbens kasserer fullmakt til dette. Leder skal også påse at valg, adresseforandringer og informasjon meldes kommune og forbund blir meddelt i henhold til retningslinjene. Videre har leder en særskilt plikt til å informere nye styremedlemmer om deres styreoppgaver, og er ansvarlig for å vedlikeholde instrukser i samarbeid med sekretær og det øvrige styret. Leder skal ved gjennomgang av nye sponsorkontrakter etc., alltid gjøre dette sammen med nestleder/sekretær og vedkommende utvalgsleder før det framlegges for et samlet styre. Leder representerer også I.F. Urædd i forbindelse med prosjekt «Porsgrunn Arena". Nestleder

30 28 Nestleder er lederens stedfortreder og må ha et nært samarbeid med leder. Nestleder, i samråd med leder, er ansvarlig for informasjon til klubbens medlemmer, enten via klubbens hjemmeside eller på annen måte. Sistnevnte oppgaver kan også delegeres til utvalgsledere. Kasserer Kasserer har ansvaret for å følge opp I.F. Urædds budsjett, samt føre klubbens regnskap eller koordinere dette med klubbens regnskapsfirma. Klubbens midler settes inn i bank og kan ikke tas ut uten fungerende leder og kasserers underskrift. Kasserer har ansvar for utarbeidelse av statusrapport til styremøtene. Videre skal kasserer se til at regnskapet er revidert til årsmøtet. Sekretær Nestleder fører protokoller over styremøter og årsmøter, og fører lagets korrespondanse. Sekretæren fører referat fra styremøter, sender disse til øvrige styremedlemmer. Vedkommende innkaller. I samarbeid med leder, til styremøter. Han/hun er også lagets arkivar av styredokumenter. Nestleder har ansvar for å holde oversikt over klubbens e-post og videreformidle post til øvrige funksjonærer i klubben. Sekretær har ansvar for å overholde frister i forhold til diverse søknader, rapporteringer o.l. Styremedlem Som styremedlem har en ingen definerte arbeidsoppgaver, men hjelper til med de oppgaver og aktiviteter der det er behov for dette. Eksempel på dette er idrettsregistrering, oppdatere hjemmesider m.m. Varamedlem med og uten møteplikt Varamedlemmene har en ingen definerte arbeidsoppgaver, men hjelper til med de oppgaver og aktiviteter der det er behov for dette. Valgkomité Valgkomiteen skal fremme kandidater til styret og utvalgene på årsmøtet. Det er viktig at komiteens medlemmer holder seg oppdatert om styrets arbeid og aktivitet og vurderer styrets virksomhet. Videre må de holdes informert og oppdatert om medlemmer som på sikt kan være kandidater til å tiltre styret. Det innebærer også at passende kandidater kan få relevant kursing og skolering for påtenkt oppdrag i klubben. Komiteens innstilling avgis skriftlig til styret i god tid før årsmøtet. Revisor Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og

31 29 oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på Generelt: Det er viktig med en riktig arbeidsfordeling som skal ivareta drift og utvikling. Det vurderes til hver tid om organisering av klubben er maksimal operativ. Spesielt er det viktig at styrets arbeid og prioriteringer i forbindelse med utvikling er forankret og at det er kontaktpunkt fra styret og ned til de operative trenere. Alt må baseres på at medlemmene blir ivaretatt. Alle styremedlemmer må oppdatere seg på I.F. Urædds årshjul. Retningslinjer for styrearbeidet Leder har det overordnede ansvar for styrearbeidet. Styremedlemmer med ansvar for underutvalg-/ komiteer skal rapportere status til styret. Rapport gis styret på de månedlige styremøter, om ikke annet er bestemt. Styret er beslutningsdyktig når minimum fire styremedlemmer er til stede, men det kreves at leder eller nestleder deltar. Ved stemmelikhet, har leder/ nestleder dobbeltstemme. For saker som avgjøres ved stemmelikhet, skal styret utad forholde seg samlet til fattet vedtak. Medlemmer Medlemskap i I.F. Urædd Allianseidrettslag er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent i en av undergruppene. Kvittering på betalt medlemskontingent må fremvises på årsmøtet til I.F. Urædd Allianseidrettslag. Medlemskap i I.F. Urædd og dens undergrupper kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. En ansatt kan være medlem i klubben, men har ikke stemmerett på årsmøtet. En ansatt kan ikke velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år kan strykes fra medlemsregisteret. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemmet strykes. Ved innmelding fyller medlemmene ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post og mobilnummer. Dette skjemaet kan erstattes med eget skjema online, enten på eller på NIF s egen side minidrett.no Innbetalingsblankett for medlemskontingent blir pr sendt ut fra undergruppene.

32 30 Arrangement I.F. Urædds Allianseidrettslag er ikke arrangør av noen konkurranser, kamper el.l. Økonomi og regnskap 1. Styret er juridisk ansvarlig for klubbens økonomi 2. Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 3. Alle innkjøp skal godkjennes av styret. 4. Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 5. Klubben skal føre regnskap i henhold til regnskapsloven. 6. Alle inn- og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, og det er ikke lov å sette penger som tilhører klubben inn på medlemmers personlige kontoer. Reklame/sponsoravtaler I.F. Urædd har pr 2015 ingen felles sponsoravtaler. Alle sponsoravtaler skal evt. godkjennes av styret. Lønn og honorar Det gis økonomisk kompensasjon til enkelte styremedlemmer i forhold til å få utført sitt styreverv. Det være seg dekket internettlinje o.l. Reiseregning Skjema Kjørebok for I.F. Urædd ligger tilgjengelig på hjemmesiden og skal brukes ved reiser. Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer): 1. Originalkvitteringer skal alltid vedlegges. 2. Kopier/skanning av kvitteringer godkjennes IKKE. Økonomisk utroskap/varslingsplikt Det å håndtere klubbens økonomiske midler er en oppgave som er forbundet med tillit, og mislighold av disse oppgaver er et grovt tillitsbrudd mot klubben. Foreligger det mistanke om økonomisk utroskap, skal leder umiddelbart varsles. Varsleren skal beskyttes og saken skal håndteres på forsvarlig måte. Personer som begår økonomisk utroskap kan ved styrevedtak ekskluderes fra klubben. Klubbdrakter/profilering Logo: Det ble i 2013 utarbeidet instruks o.l. for bruk av felles logo i henhold til lovnorm fra NIF. Gruppene er forpliktet til å benytte denne i henhold til godkjent lovnorm. Politiattest Politiattest avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits-eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

33 31 Håndtering av politiattest: 1. Bekreftelse på at vedkommende skal utføre arbeid som krever politiattest utstedes av klubben. 2. Søknaden sendes inn elektronisk av søker. 3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til ansvarlig person i styret. I.F. Urædd Allianseidrettslag skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist. Straffereaksjoner For spiller(e), trener(e) eller andre medlemmer som bryter med idrettens regelverk, kan følgende reaksjoner iverksettes: 1. Skriftlig advarsel. 2. Bortvisning. 3. Utelukkelse i inntil en måned (jfr i NIFs regelverk) Direkte utelukkelse kan benyttes ved grove overtredelser. Grov overtredelse kan for eksempel være bruk av fysisk vold, befatning med narkotiske stoffer, mobbing, tyveri og annet som bryter med klubbens eller idrettens prinsipper. Alminnelige disiplinærforføyninger må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saks-behandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet. Informasjon I.F. Urædd Allianseidrettslag informerer medlemmene via mail så langt det lar seg gjøre og nettsiden Utmerkelser og æresbevisninger I.F. Urædd har egne utmerkelser og æresbevisninger. Personer som gjør en innsats for klubben kan etter evaluering fra styret, innstilles til utmerkelse i IF Urædds ordenskapittel. Talentstipend Gruppene kan hvert år søke om talentstipend for egne utøvere. Egne tildelingskriterier følges og det er styret i I.F. Urædd Allianseidrettslag som avgjør hvem som får tildelt talentstipend. Kr kan deles mellom flere utøvere. Instrukser Forslag til skjemaer som kan benyttes er sendt til gruppene. Disse ligger også på Kriseinstruks og forebyggende tiltak mot overgrep

34 32 Reiseinstruks Beredskapsplan ved ulykker Alle skjemaene tilpasses av styrene i gruppene og anbefales brukt. Linker I.F. Urædd Allianseidrettslags hjemmeside Norges idrettsforbund: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov: Telemark Idrettskrets: Porsgrunn Kommune, link til kultur, idrett og fritid på forsida Porsgrunn Idrettsråd: SportsAdmin - Et nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av og for norsk idrett. Systemet hjelper deg med de vanligste og sentrale arbeidsoppgavene: https://sportsadmin.nif.no KlubbAdmin Idrettens eget medlemssytem: https://klubbadmin.nif.no/default.aspx Idrettsregistreringen: Mer informasjon ligger på uraedd.no

35 33 Grupper i I.F. Urædd Allianseidrettslag I.F. Urædd Allianseidrettslag har undergrupper. Følgende undergrupper representerer I.F. Urædd Allianseidrettslag: 1. Fotball 1. Hjemmeside er 2. Registrert i Brønnøysundregistrene som Urædd Fotballklubb 3. Postboks 101, 3901 Porsgrunn 4. Org.nr Håndball 1. Hjemmeside er 2. Registrert i Brønnøysundregistrene som Urædd Håndballgruppe 3. Postboks 149, 3901 Porsgrunn 4. Org.nr Friidrett 1. Hjemmeside er 2. Registrert i Brønnøysundregistrene som Urædd Friidrett 3. Benytter ikke postboks 4. Org.nr Turn 1. Hjemmeside er 2. Registrert i Brønnøysundregistrene som Urædd Turnforening 3. Benytter ikke postboks 4. Org.nr Bryting 1. Hjemmeside er 2. Registrert i Brønnøysundregistrene som Urædd Bryteklubb 3. Benytter ikke postboks 4. Org.nr Ski 1. Hjemmeside er 2. Registrert i Brønnøysundregistrene som Urædd Skiklub 3. Benytter ikke postboks 4. Org.nr Gruppene er organisert med hvert sitt styre og hver gruppe er selv ansvarlige for sin økonomi. Hvordan de organiseres, er opp til hver klubb, det som er viktig er at alle gruppene står samlet og jobber bra i sammen.

36 VEDLEGG / INFORMASJON TIL ÅRSMØTE 34 De neste sidene er Lovnorm for I.F. Urædd Allianseidrettslag. Denne loven er godkjent av Telemark Idrettskrets i 2012 og blir tidligst endret i Loven er ufravirkelig.

37 35 Lovnorm for Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Rev Godkjent på årsmøte april 2012 Godkjent av Telemark idrettskrets den Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget. Innmelding i NIF Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven. Lovendringer Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan idrettslaget legge til det idrettslaget selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal reguleres gjennom idrettslagets organisasjonsplan. Motstrid mellom idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm Tilleggene/endringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i idrettslagets lov være tilsvarende ugyldig. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB

LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB Revidert 25.05.2014 Lover og organisasjonsplan for Jarlsberg Rideklubb 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte STYREHÅNDBOK Informasjon for tillitsvalgte Side 2 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 ORGANISASJONSPLAN FOR SFIK... 4 2. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ORGANISASJONEN... 5 STYRELEDER... 5 NESTLEDER

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013)

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) Punkter fremhevet med rød skrift = nye bestemmelser i lovnormen som ikke allerede fremkommer i våre gamle vedtekter. Punkter med grønn

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse SAKSLISTE Vedlegg A Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse Strategier og tiltak for året: Videreutvikle felles WEB portal for EFK www.efk.no tatt

Detaljer

Lov for Manglerud Star Ishockey idrettslag 1, stiftet 3.mars. 1998, med senere endringer, senest av 11.4.2013 godkjent av Oslo idrettskrets den

Lov for Manglerud Star Ishockey idrettslag 1, stiftet 3.mars. 1998, med senere endringer, senest av 11.4.2013 godkjent av Oslo idrettskrets den Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVER for Sem Idrettsforening Stiftet 14. februar 1921 Vedtatt den 14.02.21 med senere endringer senest av 8.3.2013 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - 1 2 3 4 5 Resultatregnskap 2014 Kontonr. Beskrivelse Budsjett Regnskap Budsjett Noter 2014 2014 2015 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER 3400 Driftstilskudd -3 750.00-23 962.50-15 000.00

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer