Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS"

Transkript

1 Årsrapport for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 2012

2 HSR Å rsra p p o r t 2012 Innhold: 2 03 Direktøren har ordet 05 Organisasjon og personal 06 Milepæler 10 Nøkkeltall 11 HMS 12 Terapienheten 14 Revatologisk avdeling med revmakirurgisk seksjon 17 FOU Forskning, opplæring og utvikling 18 Hudpoliklinikken 19 Teknisk avdeling 20 Styrets beretning 22 Resultatregnskap 22 Balanse 24 Noter til regnskapet 28 Kontantstrømanalyse 29 Revisors beretning På forsiden ser vi bl.a. tilbygget til «nye» HSR som strekkes seg over 6 etasjer i to fløyer mot øst. I tillegg skal det på toppen av dagens bygg komme en ny 7.etasje som skal inneholde kantine, treningskjøkken og matproduksjon. Sykehuset har en høykompetent revmakirurgisk seksjon som preges både av arbeidsglede og godt miljø. Varmtvannsbassenget holder 34oC og er mye brukt til behandling- og opptrening. 2

3 Jan Birger Medhaug Direktør HMS og kvalitet 2012 er det første hele året med byggeaktivitet og anleggsplass like inntil sykehuset og det kommer ytterligere 3 hele år med samme aktivitet. Selv med et klart skille mellom anleggsområde og sykehusets aktivitet så merkes selvsagt byggevirksomheten på ulike måter så som: Endringer i rutiner, støy og forandring i det daglig etter hvert som byggeprosessen skrider frem. Sykehuset drives fullt ut som før og innsatsen for å utvikle tjenestetilbudet har full oppmerksomhet. Utviklingsprosjekt som elektronisk pasientjournal, SMS-varsling av timebestilling, elektronisk sykepleiedokumentasjon og talegjenkjenning for ergoterapeutene er eksempler på dette. Kval-Orto er et annet eksempel. Det er et kvalitetsregister utviklet ved sykehuset for å registrere alle kirurgiske inngrep utført på innlagte pasienter. I byggeperioden er det også viktig med et forsterket fokus på helse, miljø og sikkerhet for å sikre den enkelte arbeidstaker og arbeidsmiljøet. Det er til enhver tid stort fokus på arbeidsmiljø og eventuelle utfordringer i forbindelse med pågående byggeaktivitet. Hver 14. dag er det vernerunde på byggeprosjektet hvor direktør, hovedverneombud og byggeleder deltar sammen med representanter for alle entreprenørene. Dette er viktig for å sikre at det er best mulig arbeidsmiljø i hele perioden. Takk til alle ansatte for stor innsats på sykehuset også i Sykehuset har oppnådd godt resultat til beste for pasientene og vi har innfridd våre forpliktelser overfor Helse Vest. Så ser vi frem til innflytting i nye om enn midlertidige lokaler i løpet av Sykehuset tilbyr læringsopphold til pasienter med revmatisk sykdom hvor pasienten skal lære mest mulig om egen sykdom og tilpasse til egen livssituasjon. Sykehuset deltar i pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» - som fokuserer på sikkerheten for den enkelte pasient. Alt dette er viktige prosjekter for til enhver tid å ha de beste og sikreste tjenestene til pasientene. Jan Birger Medhaug, direktør

4 4

5 Organisasjon og personal Sykehuset var i 2012 organisert på følgende måte: Haugesund Sanitetsforening Styre HSR AS Styre Rehabilitering Vest AS Råd og utvalg Direktør Direktørens stab Direktør Prosjekter Økonomi Personal Teknisk 2 Avd. sykepleiere Sengeenhet 5. og 6. etg Enhetsleder (Avd. overlege) Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Leder Revmatologisk Revmakirurgisk inkl. Poliklinikker Terapi Sykehuset har kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger. Både ved HSR AS (Revmatologisk avdeling og ved Hudpoliklinikken) og ved datterselskapet Rehabilitering Vest AS. Det er god drift i begge selskap. I løpet av 2012 har vi fått 2 nye spesialisthjemler og fått omgjort 2 LIS-hjemler til spesialisthjemler. Overordnet ansvar for HMS ligger til direktør og ellers i linjen for alle ledere. Daglig koordinering av HMS tilligger personalsjef. I 2012 var det godkjent og budsjettert med totalt 122,92 årsverk ved sykehuset fordelt på ca. 170 ansatte, derav 11,1 årsverk og 18 ansatte ved Forskning, opplæring og utvikling (FOU) Hudpoliklinikken Rehabilitering Vest AS Rehabilitering Vest AS. Dette utgjør personalressurser med høy kompetanse og lang erfaring som er en særdeles viktig kapital for det utviklingsarbeid vi er inne i. Det sykehuset og våre ansatte representerer, er likevel først og fremst viktig for de tjenester vi skal gi og for pasientene som vi skal tjene i det daglige. HSR AS og datterselskapet Rehabilitering Vest AS er begge medlemmer i hovedorganisasjonen Virke og har lønns- og arbeidsvilkår som følger landsomfattende tariff-avtale for alle ansatte. Sykehuset legger til grunn tilsvarende krav ved bruk av underleverandører. Administrasjonskonsulent Åse Andreassen har jobbet ved sykehuset i over 30 år og har en svært sentral funksjon i direktørens stab og utfører mange varierte oppgaver ved sykehuset. 5 Side 4 øverst til venstre: Sykepleier og kvalitetsleder Kari-Lise Dybdahl. Øverst th. helsesekretær/koordinator i stab Liv Reidun Lund som bl.a. også er kodeansvarlig. I midten til venstre ser vi ut fra ekspedisjonen der de har en travel hverdag med alle henvendelser fra pasienter og brukere som bl.a skal betale for konsultasjoner. På bildet ser vi helsesekretær Bente Spidsø. Nederst: Sykehuset har en høykompetent revmakirurgisk seksjon som preges både av arbeidsglede og godt miljø. Ved seksjonen foretas større inngrep som hofte-, -skulder og kneproteser. Fra venstre ser vi operasjonssykepleier Anne Liva Mannes, teknikker Elin Austerheim, overlege Hermann Luhr og seksjonsoverlege Ivar Eikill.

6 6 Nybygget reiser seg. Her ser en de nye fløyene i 6 etg. mot øst. Milepæler i 2012 I løpet av et aktivt driftsår er det mange ting som utgjør en forskjell fra tidligere år og noe som utvikler sykehuset og våre tjenester. I 2012 var det flere slike, men en milepæl ble sterkere markert enn andre: Kranselag for sykehus 3. august 30. august 2012 hadde byggearbeidene på vårt store utbygging- og ombyggingsprosjekt holdt på i vel 1 år. De to nye fløyene fra dagens høyblokk østover i 6 etasjer var under tak og det var derfor tid for kranselag for tett bygg. I 6. etasje sin søre fløy ble det dekket 3 langbord med plass for 140 personer til markeringen. Det var vår husøkonom og ansatte i stab som stod for dekking og pynting m.v. Det ble en minnerik markering med til sammen rundt 140 gjester hvor bygningsarbeiderne fra de ulike fimaene var hedersgjestene som de alltid er ved en slik anledning. Dessuten var våre egne ansatte, representanter for begge styrene og mediene på plass. Dette var en stor milepæl i utbyggingen av vårt sykehus og vi skal være påpasselig med å finne flere gode stasjoner for å markere fremdriften i vårt fireårige byggeprosjekt.

7 HMS har stor fokus i det daglige ved sykehuset og særlig viktig er det nå i den omfattende byggeprosessen. Fra venstre byggeleder Frode Opheim fra Nordbø & Seglem AS, direktør Jan Birger Medhaug og hovedverneombud Mette W. Mckinnon deltar alle fast på vernerundene hver 14. dag ute på anlegget. Bildet er tatt på taket i 6. etg med panoramautsikt over byen. 7 Kranselag ble holdt den 30.august med over 140 gjester og med bygningsarbeiderne i fokus. Vi ser et situasjonsbilde fra markeringen med styreleder Geir Egil Østebøvik til høyre som hilser forsamlingen. Så godt ble markeringen mottatt at meldeskjemaet - Uønsket hendelse - ble benyttet av bygningsarbeiderne, men denne gang for å markere - Ønsket hendelse -. Vi ser frem til flere milepæler i byggeprosjektet vårt. Ny meldeordning Stortinget vedtok 24. juni 2011 et ansvar for meldeordning for uønskede hendelser i sykehuset. Meldeordningen skulle flyttes fra Helsetilsynet i fylkene til Kunnskapssenteret fra og med 1. juli Hensikten med den nye ordningen var: Å melde for å lære Øke meldefrekvensen Forbedre pasientsikkerheten Meldeordningen gjelder hendelser i spesialisthelsetjenesten som har medført betydelig skade på pasient og hendelser som kunne ha medført slik skade m.m.

8 8 Side 8: Til venstre ser vi nestleder i Haugesund Sanitetsforening (sykehusets eiere) Alvhild Trædal Thorsen og direktør Jan Birger Medhaug. Det store bilder viser ansatte til bords ved kranselaget. Side 9: Øverst til venstre ser vi styret i Haugesund Sanitetsforening i forbindelse med kranselaget den 30. august. Mot øst blir det store vindusflater gjennomgående i alle etasjer. Det ble montert en stor kran midt i atriet slik at alle betongelementer osv. kunne heises på plass. Elektronisk pasientjournal HSR sin EPJ-dato ble 10. januar 2012 som planlagt. Fra og med den datoen føres ingen nye papirdokumenter til journal, kun elektronisk. Vi fikk ekstern opplæring i skanning. Sykehuset fikk lokaler og utstyr klart rett opp til oppstartdato og samlet skanning av innkommen post, skanning av oppholdsmapper og historisk papirjournal i samme rom. Elektronisk sykepleiedokumentasjon Fra februar 2012 begynte sykepleiedokumentasjonen å skje elektronisk. En mangeårig tradisjon med håndskrevne sykepleiedokumentasjon opphørte. Sykepleiedokumentasjonen skjedde ved hjelp av utarbeidede behandlingsplaner. Prosjektet la stor vekt på tilrettelegging for gode og effektive arbeidsrutiner i en ny elektronisk hverdag. Ny PC-plattform Alle PC-ene ved HSR AS kom over på ny PCplattform våren En gikk over fra operativsystemet Windows-XP og Office 2003 til Windows 7 og Office 2010 og vi fikk en mye raskere PChverdag.

9 9

10 Nøkkeltall Utviklingen av sykehusets aktivitet kan måles og presenteres på mange måter. En kan for eksempel måle selve produksjonen av forskjellige tjenester eller tilfredshet hos pasientene. Vi har valgt ut noen nøkkeltall som gir informasjon om deler av virksomheten. Nøkkeltall Antall konsultasjoner ved poliklinikk + produsert DRG Nøkkeltall Revmatologisk pol. (inkl. sykepleie) Revmakirurgisk pol Hudpoliklinikken (inkl. sykepleie) Infusjon-poliklinikk (ny 2010) DRG-poeng Revmatologisk poliklinikk (Inkl. sykepleie) Revmakirurgisk poliklinikk Hudpoliklinikken (Inkl. sykepleie) Infusjonpoliklinikk (ny 2010) DRG-poeng DRG-oversikt DRG-oversikt Bestilling DRG - totalt Produsert Revmatologisk Hud Sum produksjon Merproduksjon total

11 Bestilling DRG totalt Produsert Revmatologisk Hud Sum Produksjon Mer prod. total HMS 11 Sykefraværsutvikling Ved HSR AS var gjennomsnittlig sykefravær for 2012 på 6,18 %. Økningen var 0,4 % sammenlignet med året før. For 2. halvår 2012 har det vært foretatt en kartlegging av sykefraværet. Alle ansatte med fravær i perioden fikk spørsmål om det kunne vært en eventuell sammenheng mellom sykefraværet og byggeaktiviteten som har pågått hele året. 78 % svarte nei på dette. De som mente at det har vært en sammenheng utgjorde 13 %. Dette representerer til sammenligning ca. 0,8 % på sykefraværsstatistikken. I nært samarbeid mellom verneombud, ledelse, bedriftshelsetjeneste og byggeleder har det blitt iverksatt forløpende tiltak for å løse oppståtte utfordringer, og forsøk på å dempe virkningene av forstyrrelser forårsaket av byggeaktiviteten. Våre ansatte har vist stor forståelse og «stå-på-vilje», og skal ha honnør for dette. Uten slik innsats ville det vært tilnærmet umulig å kombinere full drift samtidig med full utbygging av sykehuset. Friskvernsprosjekt Friskvernsprosjektet ble reetablert i Nye medlemmer og nytt mandat gir allerede større engasjement blant mange ansatte i virksomheten. Oppskriften er bredere deltakelse, flere møter og fokus på enkle tiltak som fenger flest mulig av våre ansatte. Målsettingen om gjennomsnittlig nærværsfaktor på minimum 96 % opprettholdes. Dette registrerer vi er tilfelle innenfor flere avdelinger. Blåtur Den 24. mai var nærmere 72 av våre ansatte på en flott tur til Sør-Hidle og Flor og Fjære - en opplevelse som ønskes gjentatt ved en senere anledning. Godt arbeidsmiljø Vi har fornyet vår IA-avtale og denne gang også satt fokus på HMS-tiltak for å opprettholde full drift ved sykehuset. Vernerapporten for 2012 med oppsummering fra alle vernerunder ved sykehuset viser at vi har trivsel og godt arbeidsmiljø i våre avdelinger. Nå ser vi fram mot midlertidig innflytting i nybygget i løpet 2. halvår 2013.

12 Terapienheten 12 Terapienheten leverer terapitjenester til revmatologisk og revmakirurgisk sengepost. I tillegg leveres terapitjenester etter avtale med Haugesund, Karmøy og Sveio kommuner. Enheten gir tjenester til pasienter som er inneliggende i felles sengepost (5. og 6. etasje) rehabiliteringsopphold, tverrfaglig individuell vurderingsopphold (TIVO), operasjonspasienter, tverrfaglig ungdoms-team (TUT), deltar på læringsopphold og tar imot henvisninger fra poliklinikken og dagavdelingen.forbedringsog utviklingsarbeid på vårt samlede rehabiliteringstilbud har pågått gjennom hele året. TIVO (Tverrfaglig informasjonsog vurderingopphold) Oppholdstypen markerer det første rehabiliteringstiltak som ny diagnostiserte pasienter tilbys, som ved behov kan følges opp med læringsopphold og vanlig rehabiliteringsopphold. Fysioterapi Fysioterapitilbudet inkluderer følgende tjenester: Trening for inneliggende pasienter på sengeavdeling I varmeterapiavdelingen får pasienter henvist fra fysioterapeut varmebehandling med varmepakninger, oljebad/saltbad, og voksbehandling av hender Treningsformer som gis er slyngetrening, trening i gymsal med instruktør, egentrening i gymsal, finger og fot trening med fysioterapeut Bassengtrening gis i gruppe etter instruksjon av fysioterapeut Samarbeidsavtaler med kommunene Haugesund, Karmøy og Sveio Det er 2 fysioterapeuter og 1 sekretær i 40 % stilling knyttet til samarbeidsavtalene med Haugesund, Karmøy og Sveio kommuner. Tjenester som gis er bassengtrening i gruppe, individuell bassengtrening, gruppetrening i sal og individuell fysioterapitrening. Åpning av fysioterapiinstitutt på vegne av Haugesund kommune startet opp januar Karmøy kommune og Sveio kommune startet opp høsten Ergoterapi Ergoterapeutene har ansvar for ergoterapeutisk tilnærming til pasienter innlagt ved revmatologisk og revmakirurgisk avdeling ved HSR. Ergoterapeutene jobber etter fastsatte prosedyrer og elektroniske henvisninger. Hovedarbeidsområdene til ergoterapeutene har vært: ADL- og funksjonstrening Håndtrening og trening etter operasjoner Utprøving og tilpassing av ortoser/halskrager Vurdering og formidling av tekniske hjelpemidler Informasjon og veiledning ift. leddvern/ ergonomi/aktivitetsregulering Det blir gjort utredning og kartlegging i forhold til hjem, skole, arbeid og fritid. Metoder som benyttes er observasjoner, samtale og spesifikke tester. Ergoterapeutene har også i 2012 undervist en dag ved Diakonhjemmet Høyskole avdeling Rogaland om ergoterapi og revmatologi på ergoterapiutdanningen i Stavanger. Nytt i 2012 er at terapienheten fra høsten overtok ansvaret etter Ortopediteknikk for ortosetilpasninger. Ergoterapeutene startet i 2012 i et pilotprosjekt om talegjenkjenning, og bruker det som verktøy i rapportering. Aktivitør er organisert under ergoterapiavdelingen og er ansatt i 85 % stilling, derav 60 % på arbeidsstuen og 25 % på pasientbiblioteket. Arbeidsstuen har hatt åpent 3-4 dager inklusive 2 ettermiddager i uken og er et tilbud for både pasienter ved HSR og Rehabilitering Vest, og er viktig i forhold til rehabiliteringstilbudet har vært et travelt år med høy aktivitet. Pasienter/deltakere kan velge mellom ulike hobbyaktiviteter som blir tilrettelagt for den enkelte ut fra interesse og eventuelle begrensninger. Ansatt fra Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS hospiterte 2 dager på aktivitetsavdelingen. Pasientbiblioteket har et jevnt besøk og pasienter/ deltakere gir positive tilbakemeldinger på tilbudet. Sosionom Sosionom gir fortrinnsvis følgende tjenester til inneliggende rehabiliteringspasienter: Støttesamtaler Informasjon om trygderettigheter/økonomiske forhold og arbeid/skole/hjemmesituasjon Kontaktformidler i forbindelse med hjelpeinstanser utenfor sykehuset Sosionom har samarbeid med sosionom på Rehabilitering Vest AS blant annet med undervisning.

13 13 Ledelse Enhetsleder er en del av lederteamet på HSR og deltar fast på ledermøter med ledergruppen. Referansegruppe NRRK/NRRE Terapienheten ved leder og leder for Revmatologi/ Revmakirurgi har deltatt i referansegruppe for NRRK/NRRE. Det har vært 2 møter i Kompetanseheving Det har vært fokus på rehabilitering gjennom deltakelse på konferanser og i arbeidsgrupper internt. Ansatte i enheten har deltatt på aktuelle og relevante fagkurs og deltatt på fagdager og nettverkssamlinger som rehabiliteringskonferanse i Trondheim og Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering på Meråker. En fysioterapeut og en ergoterapeut har startet videreutdanning i motiverende intervju (MI). På slutten av 2012 startet forberedelse og opplæring til nye pasientkoder som skulle starte fra ergoterapeuter fikk opplæring i talegjenkjenning til bruk i rapportering. Det har vært et pilotprosjekt som har vært vellykket. Som kompetansehevingstiltak har aktivitør hospitert på Skogli helse- og rehabiliteringssenter, tverrfaglig ungdomsteam (TUT) har hospitert på Rikshospitalet. Det er satt opp fagdager etter fast møteplan og særfaglige møter for kollegaveiledning. Utstyr Det er investert i nytt utstyr både for å erstatte gammelt utstyr og for å tilføre nytt. Det ble bla. investert i nytt musikkanlegg i bassenget. Vårt varmtvannsbasseng som holder 34 o C benyttes aktivt av forskjellige pasientgrupper, lag og foreninger og av ansatte.

14 Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk seksjon Vi er midt i en stor og viktig utviklingsfase for sykehuset i forbindelse med byggeprosjektet. Det har vært viktig å ha fokus på å opprettholde god og effektiv pasientbehandling i en bygge- og flytteprosess hvor HMS har høy prioritet. Pasientene har vært meget positive og tålmodige. HSR AS deltok i pilotprosjekt sammen med Helse Fonna i innføring av talegjenkjenning. Vi ønsket i første omgang å tilby dette verktøyet til våre ergoterapeuter, som var svært interesserte og motiverte. Gevinsten ved innføring av talegjenkjenning for terapipersonell har vært stor. Vi har lagt ned mye arbeid i forberedelse til flytting av all klinisk aktivitet og personell i nye midlertidige lokaler i Det har vært lagd ned mye arbeid i den forestående sammenslåingen av to sengeposter til en. Dette har vært en interessant og utfordrende prosess. Personalet har hele tiden vært positive og løsningsorienterte. Enheten hadde også i 2012 stort fokus på DIPS, vår elektroniske pasientjournal (EPJ), som ble innført i I begynnelsen av 2012 begynte sykepleierne å dokumentere elektronisk i DIPS. Dette var en milepæl fordi sykepleierne forlot den mangeårige tradisjonen å skrive sine notater manuelt. Overgangen var godt forberedt og vellykket. I 2012 fullførte to sykepleiere på revmatologisk poliklinikkutdanning i veiledning og en sykepleier ved operasjonsavdelingen fullførte videreutdanning i ledelse. HSR AS tilbød også i 2012 pasienter behandling innenfor angitt frist og hadde svært få fristbrudd. HSR AS har i flere år rapportert om lav legebemanning innen revmatologi i forhold til vårt nedslagsfelt på nærmere innbyggere. I 2012 ble vi tildelt to ny spesialisthjemler i revmatologi, samt at vi fikk anledning til å omgjøre to utdanningsstillinger til overlegestillinger. Alle stillinger er besatt. Dette vil gjøre oss i stand til å redusere våre ventelister og yte helsehjelp når våre pasienter trenger det. 14 Enhet for revmatologi/revmakirurgi Undersøkelse av ledd ved hjelp av ultralydapparat. Her ser vi overlege Siri Dyvik undersøke en pasient har vært et travelt år med stor produksjon. Antall innleggelser i avdeling og dagavdeling sammen med infusjonsbehandling har økt fra til Nye legestillinger har gitt økt kapasitet ved revmatologisk poliklinikk noe som gjenspeiles i nøkkeltall (se egen oppstilling). Totalt ble det i 2012 produsert konsultasjoner mot i Leger i enheten har ansvar for sengeposter og poliklinikker i revmatologi og revmakirurgi. Som utdanningsinstitusjon Gruppe II for spesialiteten revmatologi, hadde enheten ved utgangen av leger i spesialisering. Erfarne sykepleiere deltar i poliklinikken med mottak av telefonhenvendelser fra pasienter og opplæring i bruk av medikamenter.

15 Sykepleierne forbereder og deltar i legekonsultasjoner, tar EKG, assisterer ved leddpunksjoner, andre inngrep og undersøkelser. De deltar i driften av GoTreatIt (GTI- et målverktøy for sykdomsaktivitet) samt register over ortopediske operasjoner (KvalOrto). I 2012 har sykepleierne videreført og utviklet selvstendige konsultasjoner på delegasjon fra spesialist. Dette er et viktig tilbud til pasienter som begynner med nye medikamenter, har lav sykdomsaktivitet og trenger tett oppfølging. Arbeidet i avdelingene har vært preget av faglig dyktighet, godt samarbeid og humør, noe pasientene også gir oss tilbakemelding på. De to sengepostene er nå blitt en felles enhet ledet av avdelingsoverlege. Revmatologisk avdeling 5. etasje Avdelingen har 15 senger og en dagavdeling med 4 plasser. I tillegg en infusjonsenhet hvor pasienter mottar biologisk infusjonsbehandling poliklinisk. Avdelingen er bemannet på 5-døgns basis. Antall liggedøgn i 2012 var og antall dagopphold var 219. Det er hovedsakelig pasienter som er alvorligst rammet av betennelsesaktig revmatisk sykdom som innlegges til utredning eller medikamentell vurdering. Avdelingen tilbyr spesialisert rehabilitering til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Enheten er døgnbasert med 12 plasser. Et bredt sammensatt tverrfaglig team skreddersyr individuell rehabilitering for pasienter med komplekse sykdomsutfordringer som ikke får dekket sitt rehabiliteringsbehov på lokalt nivå. Målgruppen er pasienter med aktiv behandlingsresistent sykdom med økende funksjonsproblemer, eller stabil sykdom når det samtidig foreligger sammensatte problemstillinger. TIVO Vi har stort fokus på tidlig rehabilitering og tilbakeføring til arbeidslivet for pasienter som nettopp har fått en alvorlig revmatisk lidelse. Dette oppnås ved å tilby ny-diagnostiserte pasienter TIVO - et tverrfaglig informasjons- og vurderings-opphold som går over tre dager. Dette er en del av HSRs helhetlige pasientforløp. Infusjonsenheten Infusjonsenheten er blitt en meget velfungerende og effektiv enhet med gjennomsnittlig infusjoner per uke. Her kommer pasienter fra hele Rogaland og mottar infusjonsbehandling i løpet av noen timer før de reiser hjem igjen. Dagavdelingen Dagavdeling med 4 plasser er driftet og lokalisert sammen med infusjonsenheten. Dette er et tilbud til pasienter som trenger utredning og behandling, men som ikke trenger å overnatte på sykehuset. 15 Sykehuset har svært dyktige overleger og mange med lang ansiennitet. Her ser vi fra venstre overlegene Hilde Stray og Siri Dyvik, Liv Lefsaker (overlege/konstituert avd.overlege) og Liz Loli (assistentlege).

16 Antall innleggelser Gjennomsnittlig liggetid ,5 6, , ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 4,8 3,6 4,7 4, ,5 Revmakirurgisk avdeling 6. etasje 16 Avdelingen har 19 senger, hvorav 10 brukes til revmakirurgi, 6 senger til revmatologisk utredning og behandling og 3 til rehabilitering. Posten er bemannet på 7-døgns basis. Liggedøgn i 2012 var Av disse er det utført 11 skulderproteser, 37 hofteproteser og 32 kneproteser i tillegg til at 118 pasienter er operert ved Haugesund Sykehus (HS) og ved HSR AS sin egen operasjonsstue. Ny operasjonsteknikk I løpet av 2012 er det tatt i bruk ny operasjonsteknikk ved innsetting av hofteproteser, såkalt MIS, Minimal Invasive Surgery. Dette har medført at pasienter som er hofteprotesoperert per i dag tilbakeflyttes til HSR samme dag som de er blitt operert. Ny behandlingsteknikk for dyputrens kontraktur Revmakirurgene har i 2012 tatt i bruk en ny behandlingsteknikk for Dupuytrens kontraktur. Tidligere operativ behandling er nå erstattet med injeksjonsbehandling med Ziapex. Hittil i år har ca. 50 pasienter blitt behandlet med Ziapex og medikamentutgifter har vært ca.kr Erfaringene så langt er gode. Vi har korte ventelister, fornøyde pasienter og få komplikasjoner. Inngrepet er ikke innvasivt og langt mindre ressurskrevende enn hva en operasjon ville kreve. Selv om DRG-inntekten kun dekker medikamentutgiftene, ønsker vi og våre revmakirurger å videreføre denne typen behandling også i Preoperativ dag Tverrfaglig preoperativ dag fungerer svært bra og representerer en god ressursutnyttelse med få strykninger på operasjonsprogrammet samt redusert ventetid for våre pasienter som skal opereres. Individuell rehabilitering Vi har hatt fokus på individuell rehabilitering. Vi skal tilby et individuelt tilpasset rehabiliteringsopphold, som er planlagt, koordinert og med en individuell rehabiliteringsplan i tråd med nasjonal strategi for rehabilitering og habilitering. Økt fagkompetanse, økt fokus på tverrfaglig samhandling og på administrering av ressurser er noen av grepene som er foretatt/foretas i denne sammenheng. Revmakirurgisk seksjon med f.v. operasjonssykepleier Anne Liva Mannes, tekniker Elin Austerheim, overlege Herman Luhr og seksjonsoverlege Ivar Eikill.

17 FOU (Forskning, opplæring og utvikling) Enheten har ansvar for forskning og fagutviklingsarbeid samt oppgaver innen utviklingsprosesser ved sykehuset og Rehabilitering Vest. I tillegg drives læringsopphold for pasienter og opplæringstilbud for ansatte. Det gjennomføres flere prosjekter hvor ansatte ved HSR AS deltar som del av sitt daglige arbeid. I Spesialisthelsetjenesteloven beskrives det at helseforetakene har ansvar for forskning som er relevant for behandling i spesialisthelsetjenesten, altså primært pasientrettet klinisk forskning. HSR AS har i 2012 deltatt i følgende forskningsarbeid: 1. Med ARCTIC-studien undersøker man effekten av ultralyd-bruk hos pasienter med revmatoid artritt i en tidlig sykdomsfase. Studien er en nasjonal klinisk studie som varer i 4 år. Prosjektet er et samarbeid mellom HSR AS og Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. 2. RevNatus er et prosjekt som omhandler forskning på svangerskap og revmatisk sykdom. Studien følger kvinner fra graviditetsønske og til et år etter fødsel. HSR AS deltar som et av elleve norske sykehus, og prosjektet ledes av St. Olavs Hospital i Trondheim. 3. Ved revmakirurgisk avdeling gjennomføres det en klinisk kontrollert studie som sammenligner to prosedyrer for innsetting av kneproteser. Dette prosjektet er et samarbeid med tre andre sykehus: Haugesund sykehus, Haukeland Universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Inkludering av pasienter er nå avsluttet og dermed er første fase av studien ferdig. Oppfølgingen av disse pasientene har et tidsaspekt på 10 år. 4. I bassengtreningsprosjektet har hensikten vært å undersøke effekt av gruppetrening i varmt vann på symptomer og fysisk aktivitetsnivå hos pasienter med revmatisk sykdom. Den praktiske gjennomføringen av prosjektet startet våren 2012 og er planlagt avsluttet i Prosjektet er et samarbeid mellom HSR AS og Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Oslo. 17 Internundervisning er et populært tiltak ved sykehuset. Her er det ulike tema på agendaen gjennom året. På bildet ser vi fysioterapeut Sladjana Krmpot instruere i Tai-Chi.

18 18 Hudpoliklinikken har egen sykepleieadministrert lysavdeling med såkalt «drop-in» tilbud slik at pasienter kan komme uten fast time innenfor åpningstiden. Her ser vi en av sykepleierne, Audhild Varne, betjene en av lysboksene på avdelingen. Kvalitetsregister Kval-orto er et kvalitetsregister som er utviklet ved HSR AS. I januar 2010 startet vi med kartlegging av alle kirurgiske inngrep utført på innlagte pasienter ved HSR AS. Vi kartla systematisk opplysninger om operasjoner i hofte, kne, skulder, albu, ankel, hånd og fot. I 2012 ble den andre rapporten skrevet basert på disse opplysningene og man kunne se resultatene i sammenheng med 2010-rapporten. Gode etablerte rutiner gir en svarprosent på 99 %. Kvalitetsregisteret har gitt oss en oversikt over kvaliteten ved vårt arbeid. Det har også bidratt til faglige diskusjoner. Læringsopphold: Sykehuset tilbyr læringsopphold til pasienter med revmatisk sykdom. Målet med slike opphold er at pasienten skal lære mest mulig om egen sykdom tilpasset egen livssituasjon. Dette er et tverrfaglig tilbud der følgende yrkesgrupper deltar: revmatolog, revmakirurg, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, sosionom, farmasøyt (ansatt ved Apotekene Vest), aktivitør og brukerrepresentant. Opplegget er både gruppebasert og individuelt tilpasset. Foruten forelesninger gis deltakerne mulighet til å prøve ut både avspenningsteknikker og ulike treningsformer som for eksempel basseng, trening i gymsal, trening på sykkel, Tai Chi, yoga og tur med staver. Det er vanligvis to treningsøkter hver dag. Det gis mulighet for individuelle samtaler med forskjellige fagpersoner som fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og sykepleier. Hudpoliklinikken Intern undervisning: Denne er organisert på to måter. Den foregår både som avdelingsvis opplæring og som felles undervisning for hele sykehuset. Både egne ansatte og eksterne forelesere bidrar til intern undervisning. Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24/7» HSR AS deltar i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24/7». Kampanjen fokuserer på sikkerheten for den enkelte pasient som blir behandlet ved norske helseinstitusjoner. Ved HSR AS har man i 2012 hatt fokus på innsatsområdene «Trygg kirurgi» og «Samstemming av legemiddellister». Dette arbeidet videreføres i Som ledd i kampanjen ble også pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 gjennomført. Hensikten var å måle sikkerhetskulturen hos ansatte i alle behandlingsenheter over hele landet og ved HSR AS deltok 82 %. PasOpp 2012: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte høsten 2012 en nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med innleggelse ved somatiske sykehus (PasOpp 2012). Alle innlagte pasienter ved HSR AS i tidsrommet fikk informasjon om undersøkelsen og at de kunne bli kontaktet i etterkant av innleggelsen. Resultatene for 2012 foreligger enda ikke. Ny undersøkelse er planlagt også for har vært et godt og vellykket år for hudpoliklinikken. Judit Kiss og Holger Benthien arbeider for andre året som hudspesialister og overleger på avdelingen. Som godkjent utdanningsklinikk har vi 2 leger i spesialisering hvorav en fra rundt årsskiftet 2012/ 2013 arbeider som konstituert overlege. Dette er Torhild Kringeland og LIS-lege Kristian Enerstvedt. Vår tidligere avd.overlege sluttet i løpet av 2012 for å gå over i privat praksis. Hudpoliklinikken ble i hans tid utvidet fra 1 spesialist til 3 spesialister og en lege i spesialisering. Samtidig som spesialisttilbudet ble bredere og omfattet flere behandlingstilbud. Lekkasjen til Universitetssykehusene i Stavanger og Bergen har avtatt i tråd med oppbygning av kapasiteten hos oss. Ny avdelingsoverlege, Holger Benthien, begynte i stillingen f.o.m januar Poliklinikken har ikke hatt endringer i bemanning blant sykepleierne og det betyr at vi nyter godt av et dyktig sykepleierteam med høy kompetanse. I tillegg har poliklinikken 7 flinke sekretærer som organiserer kontakten med eksterne leger og mellom pasientene og avdelingen. I 2012 gjennomførte vi mer enn konsultasjoner på hudpoliklinikken. Ventetiden for ca nyhenviste pasienter pr. år er gjennomsnittlig under 3 måneder. Pasienter med

19 alvorlige sykdommer får time innen 2-4 uker og ved akutt behov kan vi hver dag tilby timer for øyeblikkelig hjelp. Ca. 500 pasienter ble operert for hudtumorer og fra 2012 har vi kunnet tilby radiofrekvenskirurgi som alternativ i spesielle tilfeller. Vi gleder oss også over at vi fikk bekreftelse av vår høye kompetanse i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Hudpoliklinikken er blant de siste avdelingene i renoveringsprosessen noe som betyr at vi fremdeles har noe redusert tilbud/aktivitet på lysavdelingen. Vi har innført vårt «drop-in»- tilbud på lysavdelingen slik at pasienter har mulighet til å komme uten fast time hele dagen innen åpningstiden. I 2012 startet vi opp med kveldspoliklinikk med langdag mandag og onsdag fra kl. 16:00 til kl. 18:30. Teknisk avdeling Husøkonom Enheten for tekniske tjenester og husøkonom er samlet under teknisk leder. Enheten har 10.5 årsverk fordelt på 11 ansatte. Avdelingen fikk ny elektriker i Teknisk leder og husøkonom har som primæroppgave å holde bygningsmassen i best mulig stand, og spesielt nå i byggeperioden er det m.a. spesielt fokus på renhold. Sikkerhet, brann og beredskap Teknisk avdeling har også som oppgave å administrere alt som har med brannvern og brannforebyggende arbeid å gjøre. Vår beredskapsplan inneholder prosedyrer og tiltak for beredskapsarbeidet. For brann og redning har vi en omfattende beredskapsplan. Egen brosjyre som omhandler brannvern gis til alle pasienter ved innleggelse på sykehuset. Obligatorisk øvelse i hjerte-lungeredning for alle ansatte er gjennomført. Tilsvarende er det gjennomført obligatoriske brannøvelser i Arbeid utført i 2012 Bassenget er vedlikeholdt med utskifting av rensesand og nye dyser. Teknisk avdeling har i disse dager stor aktivitet i forbindelse med byggeprosjektet, en aktivitet som blir håndtert av kompetente medarbeidere. Hudpoliklinikken har hatt stadig økende aktivitet de siste årene og har nå 4 leger. Fra venstre ser vi assistentlege Kristian Enerstvedt, overlegene Torhild Kringeland og Judith Kiss og avdelingsoverlege Holger Benthien. Årlig blir det gjennomført øvelser i hjerte- lungeredning i regi av beredskapsansvarlig. Øvelsen er obligatorisk for alle ansatte. 19

20 Direktør og styre for Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS. Fra venstre: Astri Furumo, Torhild Stakland, leder Geir Egil Østebøvik, Berit Roness, direktør Jan Birger Medhaug, Reidun R. Vikebø og Liv Lefsaker. 20 Styrets beretning for 2012 Selskapet driver spesialisthelsetjeneste innenfor områdene revmatologi/revmakirurgi og hudsykdommer i Haugesund. Driften foregår i eget sykehusbygg i Karmsundsgaten 134. Selskapet har et ideelt formål, noe som betyr at eierne ikke kan ta ut utbytte fra driften. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetningen. Selskapet har i 2012 fortsatt med arbeidet for å sikre og systematisere de faktorer som er avgjørende for et fortsatt godt arbeidsmiljø i sykehuset. Styret initierte tidligere bl.a. et sykefraværsprosjekt som har hatt fokus på arbeidsmiljø og samhandling med ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Arbeidet med å redusere sykefraværet, og derigjennom å øke nærværsfaktoren har fortsatt i 2012 gjennom prosjektet Friskvern og fortsetter videre i Styret mener det er svært viktig at dette arbeidet høy prioritet, også med tanke på den spesielle og krevende byggefasen vi er inne i de kommende år. Som for tidligere år anser styret det generelle arbeidsmiljøet som godt. Det er etablert rutiner og egne elektroniske systemer for rapportering og oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Gjeldende planer er fulgt opp gjennom Gjennomsnittlig sykefravær ble 6,18 % dvs. 0,4 % over nivået for Sykehuset hadde 145 fast ansatte pr hvorav 18 er menn og 127 kvinner. Styret har i 2012 hatt 6 medlemmer hvorav 1 er mann og 5 er kvinner. Selskapet har godt innarbeidede rutiner for kildesortering og avfallshåndtering. Virksomheten er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Sykehusets drift er basert på langsiktige driftsavtaler med det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Revmatismesykehuset utgjør i kraft av disse avtaleforholdene en del av det samlede

XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013

XXX XXX XXX ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 HSR ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD 03 DIREKTØREN HAR ORDET 04 DET NYE HELSEKVARTALET I HAUGESUND 06 HELSEKVARTALET TAR FORM 08 NYE TILBUD, MILEPÆLER OG NØKKELTALL 10 REVMATOLOGISK AVDELING 12

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning 13-16. Regnskap 17-26. 2 Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid...

Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning 13-16. Regnskap 17-26. 2 Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid... Innhold Forord 1-3 2 Forord Artikler 3-7 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid... 6-7 Lærings- og mestringssenter... 8-10 Dugnadsåret 2002 Styrets beretning 13-16 12-16 Styrets beretning Regnskap 17-26 18

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2007 07 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F 2002 årsberetning S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F side 3: en kreativitet som lindrer side 4: styrets årsberetning side 8: resultatregnskap side 22: sentrale produksjonstall side 26: side 40: side

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

årsrapport 2006 - når trygghet er avgjørende

årsrapport 2006 - når trygghet er avgjørende årsrapport 2006 - når trygghet er avgjørende PASIENTSIKKERHET OG KOSTNADSKONTROLL felles mål gjennom 150 år KOSTNADSBEVISST SAMARBEID SIKKERHET TILVIRKNING TRYGGHET Bakgrunnen for at Rikshospitalets apotek

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer