Økonomi Avdelingenes forslag 25. mai 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomi 2009-13. Avdelingenes forslag 25. mai 2009"

Transkript

1 Økonomi -13 Avdelingenes forslag 25. mai

2 Avdelingens forslag til Økonomi -13 Investeringsprosjekt

3 2 Investeringsprosjekt Skjema 2 - Økonomiplan Rammeområde: 1 Funksjon: Prioritet: 1 Prosjekt: Nytt sentralbord Igangsetting (år): Avslutning (år): Kostnadsramme: 600 Investeringsutgifter 400 Finansiering Bruk av lån 400 Tilskudd - Refusjoner - Spesifiseres nedenfor. Utfordringer: Vi tar opp igjen behovet for å skifte ut det nåværende sentralbordet. Det er allerede argumentert med at det ikke lenger er mulig å få deler til det, slik at om det bryter sammen, er vi sannsynligvis ikke i stand til å få reparert det. Det er dessuten et gammeldags og umoderne sentralbord, et nytt vil gi flere utnyttelsesmuligheter. Pr. i dag får vi for eksempel ikke knyttet opp barnehagen til sentralbordet. I krisesituasjoner, med for eksempel langvarig strømutfall, har det nåværende sentralbordet vist seg ikke å holde mål. Med kommunens beredskapsansvar som utgangspunkt, er det av stor betydning at dette bringes i orden. Det foreslås derfor investert i nytt sentralbord i.

4 3 Investeringsprosjekt Rammeområde: 2 Funksjon: 0 Prioritet: Prosjekt: Ny barnehageavdeling Igangsetting (år): Avslutning (år): Kostnadsramme: Investeringsutgifter Finansiering Bruk av lån Tilskudd 1 500* Refusjoner 2 1,2 Spesifiseres nedenfor. * Det er svært usikkert om tilskuddsordningen til nye (og midlertidige) barnehageplasser blir opprettholdt til. Signalene tyder på at de skal avvikles i løpet av. Det bør avsettes midler til planlegging av en ny barnehageavdelingi, og oppføring senest i. Det er noe usikkert om det alt i bør opprettes flere plasser for barn under 3 år. I tilfelle det da blir behov for flere plasser, bør det etableres midlertidige plasser eksempelvis ved Austad barnehage. Det bør ikke bygges flere permanente plasser ved Austad barnehage, før befolkningsgrunnlaget eventuelt øker i nærområdet der. Dette p.g.a. foreldretransport til og fra barnehagen. Det bør uansett planlegging av ny permanent avdeling for realisering i eller. Derfor foreslåes det til planlegging alt i i. Det tenkes her på en ny avdeling, samlokalisert med Skogloppa, som da flyttes til et nytt område. Dette vil på sikt være en rimelig og god løsning. Se her nærmere utredningen i ny barnehageplan.

5 4 Investeringsprosjekt Rammeområde: 2 Funksjon: Prioritet: 1 Prosjekt: IKT i grunnskolen Igangsetting (år): Avslutning (år): Kostnadsramme: Investeringsutgifter Finansiering Bruk av lån Tilskudd 1 Refusjoner 2 1,2 Spesifiseres nedenfor. I tillegg til investeringsbudsjettet ble det i brukt ca. kr på driftsbudsjettet til vedlikehold og materiell innen IKT i grunnskolen. Likevel var det ved inngangen til et etterslep på ca. kr p.g.a. innkjøpsstop. Investeringsrammen ble i budsjettet for redusert med ca. kr i forhold til grunnskolens vedtatte IT-plan. Investeringen i foreslåes økt med i forhold til fjorårets vedtak, og i. Økningen dekkes inn med omdisponering fra investeringene til elev-pc i 8. klasse fra. Disse reduseres med pr. år, p.g.a. rimeligere PC-er til akkurat dette bruk. Se eget skjema.

6 5 Investeringsprosjekt Rammeområde: 2 Funksjon: Prioritet: 2 Prosjekt: Elev-PC til alle 8. klassinger Igangsetting (år): Avslutning (år): Kostnadsramme: Investeringsutgifter Finansiering Bruk av lån Tilskudd 1 Refusjoner 2 1,2 Spesifiseres nedenfor. Dette investeringsprosjektet er en oppfølging av fjorårets vedtak, der det ble avsatt hvert år i 0g. Det er i mellomtiden kommet en forenklet PC-utgave til bruk for m.a. elever i grunnskolen. Prisen på disse er halvert i forhold til ordinære PC-er. Prisene på annet datautstyr har ikke gått ned siste året. Den reduserte bevilgningen er foreslått benyttet til annet datautstyr i grunnskolen, for å opprettholde noenlunde grunnskolen vedtatte IKT-plan fram til. Se eget skjema.

7 6 Investeringsprosjekt Rammeområde: 73 Funksjon:13570 Prioritet: Prosjekt: Siljan mølle Igangsetting (år): Avslutning (år): Kostnadsramme: ,- Investeringsutgifter 500 Finansiering Bruk av lån Tilskudd 1 Refusjoner 2 1,2 Spesifiseres nedenfor. Siljan kommunes utleieavtale med Felleskjøpet av Siljan Mølle utløp i Felleskjøpet opplyser at de ikke er interessert i en videre leieavtale og at de ikke ser for seg at det er andre aktuelle leietakere som kan være interessert i videre bruk av Siljan Mølle. Siljan kommune ved avdeling for Teknikk og miljø benytter nå lagerlokalene til blant annet renovasjonsdunker og annet utstyr. Bygningene som inneholder selve mølla og lagersiloen er ikke egnet til annet enn sin opprinnelige funksjon. Fundamenter / underetasje er i dårlig forfatning og det er svært vanskelig å sikre bygningene mot at barn og unge tar seg inn og klatrer opp i tårnet. Siljan kommune har et objektivt ansvar for å sikre bygningen mot barn tar seg inn og eventuelt skader seg. Avdeling for Teknikk og miljø vil derfor foreslå at stålkonstruksjonene fjernes og at området sikres. Totalt beløp for fjerning og sikring av området anslås til kr ,-, men det er mulig å sikre siloen for et mindre beløp, men da uten å fjerne bygget. 500

8 7 Investeringsprosjekt Rammeområde: 73 Funksjon:12220 Prioritet: Prosjekt: Utredning Siljan skole Igangsetting (år): Avslutning (år): Kostnadsramme: ,- Investeringsutgifter 200 Finansiering Bruk av lån Tilskudd 1 Refusjoner 2 1,2 Spesifiseres nedenfor. Det vil være behov for å igangsette et forprosjekt for å utrede behov for en opprusting av Siljan skole både som følge av bygningsmessige og pedagogiske krav. I første omgang vil det være nødvendig å sette av midler til utredningsoppgaver. 200

9 8 Investeringsprosjekt Rammeområde: 70 Funksjon:13500 Prioritet: Prosjekt: Avløpsrenseanlegg Gonsholt Igangsetting (år): Avslutning (år): Kostnadsramme: ,- Investeringsutgifter 1600 Finansiering Bruk av lån Tilskudd 1 Refusjoner ,2 Spesifiseres nedenfor. Det har i mange år vært arbeidet med å rense opp i avløpsforholdene på Gonsholt. Grenda består av 25 boliger som alle i større eller mindre grad bidrar til føre forurensninger fra kloakkutslipp ut i bekken til Gorningen. Forurensing fra kloakkutslippene fører til at vannforsyninger fra borebrønner blir forurenset eller står i fare for å bli forurenset. Avdeling for Teknikk og miljø har utarbeidet en forstudie som konkluderer med at det vil være mulig å avkloakkere området for en kostnad på ca ,-. Det forutsettes at anlegget blir bygget, vedlikeholdt og eiet av Siljan kommune. Dette inkluderer et renseanlegg som er dimensjonert for ca 25 boligenheter. I tillegg vil det påløpe noen kostnader for hver husstand til stikkledninger på egen eiendom. Dersom hver husstand betaler tilknytningsavgift og årlige avløpsgebyr vil en slik kostnad kun få mindre konsekvenser for det totale avløpsgebyret i kommunen.

10 9 Investeringsprosjekt Rammeområde: 73 Funksjon:13330 Prioritet: Prosjekt: kommunale veger Igangsetting (år): Avslutning (år): Kostnadsramme: ,- Investeringsutgifter 2700 Finansiering Bruk av lån Tilskudd 1 Refusjoner ,2 Spesifiseres nedenfor. Steinvelvsbrua i Siljan sentrum har behov for noe renovering. Følgende skader er registrert på Sagfossen bru: Skader på rekkverk. Skader på kantdrager brudd, sprekker, avskalling og forvitring i betongen. Siste inspeksjon ble foretatt i 2007, og det ble konkludert med at skadene da ikke hadde noen umiddelbar betydning for bæreevnen, men at totalrenovering av de nevnte skader burde igangsettes. Kostnad ca kr ,- GS veg Solvika Holtesletta 450m Kostnad ca ,-. Det vil her være mulig å søke om inntil 60% fra trafikksikkerhetsmidlene. Kisteveien og Løkkeveien har behov for en opprustning. Det foreslås at det avsettes kr ,- som kommunal andel til asfaltering på Kisteveien og kr ,- til Løkkeveien.

11 10 Investeringsprosjekt Rammeområde: 73 Funksjon:12610 Prioritet: Prosjekt: Lys korridorer Siljan sykehjem Igangsetting (år): Avslutning (år): Kostnadsramme: ,- Investeringsutgifter 100 Finansiering Bruk av lån Tilskudd 1 Refusjoner 2 1,2 Spesifiseres nedenfor. Lysforholdene i korridorer på Siljan sykehjem Lysforholdene i korridorene ved Siljan sykehjem er for dårlige og bør oppgraderes. Total kostnad ved en utskifting/ oppgradering vil beløpe seg til ca. Kr ,- 100

12 11 Investeringsprosjekt Rammeområde: 73 Funksjon:11300 Prioritet: Prosjekt: Plass for renovasjonsdunker ved kommunehuset Igangsetting (år): Avslutning (år): Kostnadsramme: ,- Investeringsutgifter 100 Finansiering Bruk av lån Tilskudd 1 Refusjoner 2 1,2 Spesifiseres nedenfor. Det er behov for et overbygg over renovasjonsdunkene for Kommunehuset og Siljan skole. I henhold til sikkerhetsforskriftene skal renovasjonsdunker plasseres minst 10 meter fra bygningen, og de skal sikres slik at det blir vanskeliggjort å flytte dunkene. Flere branner ide senere årene i offentlige bygg er som følge av at renovasjonsdunker er påtent. Kostnad ca ,- 100

13 12 Rammeområde:1 Funksjon:11208 Prioritet: 1 Tiltak: Volumøkning i kompetanseutvikling Igangsetting (år): 0 Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjeoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Utfordringer: Siljan kommune har i flere år gitt tilskudd til videreutdanning på høyskolenivå, til fagbrev og til spesielt kostbare kurs, som det ikke kan forventes at tjenestesteder og avdelinger skal kunne klare med egne midler. Jmfr. opplæringsplanene som årlig blir framlagt. Det er generelt stort behov for kompetanseheving for å kunne møte nye og økte krav til forvaltning og tjenesteproduksjon. Fra og med budsjettåret ble budsjettet redusert med ca. 25 %. Samtidig fikk vi tunge interne omstillingssaker, som førte til at vi måtte øke andelen av tilskudd til fagbrev, som ledd i interne attføringstiltak, utover det som som var planlagt. Videre ser vi at en del av videreutdanningstilbudene både har et større nasjonalt og mer og mer

14 13 internasjonalt snitt. Dette bidrar til økte kostnader. I praksis er vi med dagens nivå på tilskudd, avskåret fra å sende folk på visse typer opplæring. Det er flere alternativer å løse problemet på, men alle fører til økt press på budsjettet. Den ene måten er å fortsette som nå, og samle alle utgiftene til opplæring, utover det som er avsatt på tjenestesteds- og avdelingsnivå, på personalsjefens budsjett og fordele etter søknad via opplæringsutvalget. En annen måte, er å skille ut egne HMS-midler til omplasseringstiltak som medfører opplæringsbehov i et eget funksjonsområde i budsjettet, for så å rendyrke planlagte opplæringstiltak etter søknad i e annetfunksjonsområde. Kursutgifter/hotellutgifter, reiseutgifter av ulike slag og faglitteratur utgjør den totale opplæringspakka. I enkelte tilfeller må det også regnes på vikarutgiftene for den som er i opplæring. Endelig vi da også personalsjefens, lærlingenes og hovetillitsvalgtes egne kurs-/hotell- reise- og faglitteraturutgifter vises i personalsjefens budsjett.

15 14 Rammeområde:1 Funksjon:11208 Prioritet: 2 Tiltak: Økning i antall lærlinger Igangsetting (år): 0 Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjeoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Utfordringer: Siljan kommune hadde i sin tid budsjett til å ta i mot 2 lærlinger pr. år, som med et 2- årsløp førte til at vi hadde 4 parallelle lærlinger. En nedskjæring i budsjettet i 2005, medførte en reduksjon på 1 lærling i 2-årsperioden, slik at vi nå har 3 parallelle. Dette dreier seg om rettighetselever i h.t. kunnskapsløftet. Voksenlærlinger og praksiskandidater holdes i denne sammenhengen utenom. I forbindelse med sitt arbeid for en styrket utdanning, skal KS i sin tid ha gitt et løfte om å arbeide for 1 lærling pr. år pr innbyggere. Dette arbeidsmålet oppfylte Siljan kommune altså fram til For høsten, er det for eksempel 5 søkere til 1 lærlingeplass. I tillegg har vi flere voksne søkere, både eksterne og interne. Det foreslås at vi igjen kan oppfylle dette fra og med budsjettåret.

16 15 Rammeområde: 2 Funksjon: 1 Prioritet: 1 Tiltak: Driftsbudsjettet, konsekvens for helårsdrift Austad Barnehage Igangsetting (år): 0 Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter Refusjeoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Avdelingen Austad får helårsdrift fra. Drift og inntekter er beregnet utfra barnegruppen fra høsten, og tallene ovenfor er merkostnader for drift også vårhalvåret. Lønnskostnader er beregnet ut fra lønnsnivå før 1. mai.

17 16 Rammeområde: 2 Funksjon: 1 Prioritet: 2 Tiltak: IKT i barnehage Igangsetting (år): 0 Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjeoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Loppedåpan barnehage er godt inne i IKT-opplæringen for pedagogisk personale, noe vi må videreføre. Derfor ønsker vi noe utskifting av gammelt utstyr, og kjøp av nytt for flere brukere. Vi må også videreføre barnehageprogrammet OPPAD (m.a. lisens til ped.ledere)

18 17 Rammeområde: 2 Funksjon: 1 Prioritet: 3 Tiltak: Drift av ny barnehageavdeling fra Igangsetting (år): 0 Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Tallene viser driftskonsekvenser ved en eventuell utviding av antall barnehagepalsser fra 1. august. Viser her til framlegget i revidert barnehageplan for -13.

19 18 Rammeområde: 2 Funksjon: Prioritet: Tiltak: Styrket barnehagetilbud - konsekvensjustering Igangsetting (år): 0 Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjeoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Svært usikkert hva behovet blir eksakt på lang sikt. Vi vet at et barn med store behov går over i grunnskole. Men vi vet også at behovet øker noe på andre barn. Totalt ser det ut til at kostnadene går ned, og har beregnet dette til ca. kr Refusjonen til kommunen har gått ned med ca. kr fra til. Dette er innarbeidet i skjemaet.

20 19 Rammeområde:1 Funksjon: Prioritet: 1 Tiltak: Økt lærertetthet i småskolen/fysisk aktivitet på mellomtrinnet Igangsetting (år): / 0 Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjeoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Eksakt timetall er vanskelig å beregne, da det er snakk om økt gruppedeling i kjernefag i småskolen (1.-4.årstr.), og økt fysisk aktivitet på mellomtrinnet (5.-7. årstr.). Ressursbruk avhenger av gruppesørrelse på ulike klassetrinn. Dette får særlig konsekvenser for Midtbygda skole. Det er beregnet ca % lærerstilling, som et minimum. Tiltakene er gjeldende fra og med skoleåret -, og får dermed full årsvirkning fra og med.

21 20 Rammeområde: 1 Funksjon: Prioritet: 2 Tiltak: Styrket elevkostnad, ekstern undervisning. Igangsetting (år): / 0 Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Saken gjelder elev som får undervisning ved skole i annen kommune. Fra og med får tiltaket helårsvirkning.

22 21 Rammeområde: 1 Funksjon: Prioritet: 3 Tiltak: Kompetansemidler for videreutdanning Igangsetting (år): / 0 Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Fra og med ble er det innført en ny ordning for statstilskudd til kompetanseutvikling. Tilskuddet blir nå bare gitt som delvfinansiering for videreutdanning. Etter avtale mellom Staten, KS og Utdanningsforbundet, har lærere rett til minimum 40 % permisjon dersom de tar videreutdanning i fag kommunen har behov for. Staten skal dekke 20 % og kommunen 20%. Ut fra de kompetansmidlene Siljan har budsjettert i er det bare 1 lærer som kan ta slik videreutdanning, Det vil dermed ta mange år før det får noe særlig effekt. Det er viktig å øke denne potten for å hente inn nødvendig kompetanse. Siljan har liten utskifting av lærerstaben, og får dermed liten effekt av å hente inn ny kompetanse ved nytilsettinger.

23 22 Rammeområde: 1 Funksjon: Prioritet: 4 Tiltak: Vedlikehold PC, servere og printere, + lisenser IKT i grunnskolen Igangsetting (år): 0 Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Det er behov for vedlikehold av utstyr og lisensiering av programmvare innen IKT i grunnskolen utover nivået for.

24 23 Rammeområde: 1 Funksjon: Prioritet: 5 Tiltak: Miljøarbeider/terapeut Igangsetting (år): 0 Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjeoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Miljøarbeider som kan legge til rette for et godt sosialt miljø og tilpassa læringsmiljø i forhold til utsatte elevgrupper. Dette er et konkret forebyggende tiltak for barn og unge.

25 24 Rammeområde: 50 Funksjon:12530 Prioritet: 1 Tiltak: 2 årsverk sykepleier Igangsetting (år): 0 Lønn Sum driftsutgifter (A) 6 Salgs- og leieinntekter 7 Refusjeoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) sosiale utgifter sosiale utgifter sosiale utgifter sosiale utgifter Over tid har pasientbelegget ved sykehjemmet utviklet seg til å ha blitt tyngre og mer ressurskrevende. De fleste pasientene har en demensdiagnose og har et stort bistandsbehov, dvs. de trenger hjelp til de fleste praktiske og personlige gjøremål. Mange av pasientene er urolige / vandrende demente som krever at personalet tar seg nok tid når hjelpen skal ytes. Et utviklingstrekk er og at sykehjemmet/ hjemmetjenesten må yte omsorgstjenester til yngre demente med Alzheimer problematikk. Grunnbemanningen er lik selv om det kommer inn pasienter som har et større pleiebehov. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse viser til at det minimum bør være 2 pleiere tilstede dag, kveld og helg på skjermet enhet. Dette er nødvendig for å ivareta omsorgen og sikkerheten for pasienter med demens og deres medpasienter. Sykehjemmets grunnbemanning på skjermet avdeling er 1 pleier.

26 25 Kommende nasjonale samhandlingsreform/ helsereform legger opp til at sykehjem vil få tildelt flere helserelaterte opggaver, bli såkalt forsterket sykehjem som lokalt vil måtte ivareta enkelte mer spesialiserte sykehusbehandlingsoppgaver. Sentrale måleindikatorer i Kostastatistikken viser lavere måltall en gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner, gjennomsnitt i Telemark og gjennomsnitt alle kommuner i landet. Eksempelvis driftsutgifter pr. innbygger pleie og omsorg, årsverk og driftsutgifter pr. institusjonsplass. For å ivareta økende pleietyngde, gi den kvaliteten på pleietilbudet som lov og forskrift krever, samt være klar for å ivareta nye oppgaver som helsereformen legger opp til bør avdelingen styrkes med 2 årsverk. Fagkompetansen bør være på høyskolenivå.

27 26 Rammeområde: 50 Funksjon:12530 Prioritet: Prosjekt: Tilslutning til helsenett pleie og omsorg. Innkjøp av elektrisk drevet sykesenger Igangsetting (år): Avslutning (år): Kostnadsramme: Investeringsutgifter IT Elin K Elektrisk drevet senger Finansiering Bruk av lån Tilskudd 1 Refusjoner Første fase har vært å koble opp legekontoret til helsenettet. Dette er utført. Andre fase av tilknytning til norsk helsenett vil være å koble opp virksomhetene sykehjem, hjemmetjenesten, fysioterapi og psykiatri. Å få en samlet helsetjeneste koblet opp mot det riksdekkende helsenettet er en nasjonal målsetting og et viktig element i samordningsreformen/ helsereformen.

28 27 Rammeområde: 50 Funksjon:12540 Prioritet: Prosjekt: Oppgradering IT legekontor og fysioterapi Igangsetting (år): Avslutning (år): Kostnadsramme: Investeringsutgifter Legekontor: 4 lazerskriver, 1 pc Finansiering Bruk av lån Tilskudd 1 Refusjoner 2 Legekontorets fagdataprogram skal oppgraderes. Usikkert pr. dags dato om de gamle matriseskriverne på legekontoret støtter den nye programvaren. Nåværende skrivere trengs uansett å bli byttet ut i den nærmeste fremtid.

29 28 Rammeområde: 50 Funksjon: Prioritet: Tiltak: Styrking av bemanning i bofellesskapet / våken nattevakt Igangsetting (år): 0 Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Bofellesskapet for funksjonshemmede gir botilbud til personer. Hittil har en leilighet blitt nyttet til avlastning. Det forventes at leiligheten blir disponert til fast bolig i løpet av det / de nærmeste år. Hjelpebehovet hos brukerne vil være økende. Dette medfører økt behov for bemanning uka rundt og også for våken nattevakt. I dag er nattevakt hvilkende i perioden kl Ovenstående økning er et minimum for å styrke bemanningssituasjonen.

30 29 Rammeområde: 50 Funksjon: Prioritet: Tiltak: Varsel om endring av refusjonsvilkår for privatpraktiserende fysioterapeuter Igangsetting (år): 0 Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Stortinget har ved behandlingen av budsjett sluttet seg til å øke de kommunale driftstilskuddene sin andel av fysioterapeutenes samlede omsetning til minst 40 pst. for å gi større samsvar mellom oppgaveansvar og finansieringsansvar. Dette medfører en nedjustering av refusjonstakstene. Det tas sikte på å flytte midler fra refusjonstakstene til rammetilskuddet til kommunene. Endringen vil være tema i takstforhandlingene til våren, med iverksetting fra 1. juli. Pr i dag er det usikkert hvor stor prosentvis økning det vil bli på den kommunale kompenseringen. I samtale m KS gir det signal om at økningen i første omgang vil bli på 20% og at kostnaden vil bli kompensert fra staten inneværende år.

31 30 Rammeområde: 4 Funksjon: (evt ny) Prioritet: 1 Tiltak: Styrking av tiltak for funksjonshemmede under 18 år Igangsetting (år): Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Nåværende Funksjon aktivisering av funksjonshemmede og pleie og omsorg i hjemmet omfatter ulike tjenester for funksjonshemmede etter sosialtjenestelovens kapitel 4, som aktivisering, dagtilbud, hjelp i hjemmet, avlastning, støttekontakt, fritidsaktiviteter, ferietiltak, personlig assistent og omsorgslønn. En person som er avhengig av hjelp for å klare dagliglivets gjøremål har krav på disse tjenestene. Kronebeløp på disse områdene har stått uforandret i mange år. Personer som får tjenestene er blitt flere, og hjelpebehovet er uforandret eller stigende fra år til år. Ytelsene må gis på permanent basis, da personenes situasjon vanligvis ikke endres eller forbedres, men snarere forverres. Spesielt kan dette gjelde funksjonshemmede barn, hvor avvik i forhold til jevnaldrende blir større etter hvert som de blir eldre.

32 31 Det må flere midler inn for å dekke tjenestene vi allerede har og for å møte økende behov hos kjente brukere og for å gi tilbud til nye brukere.

33 32 Rammeområde: 4 Funksjon: helsestasjon Prioritet: 2 Tiltak: Styrking av skolehelsetjeneste og habiliteringsarbeid Igangsetting (år): Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Det trengs økte ressurser til skolehelsetjenesten for å ha tette oppfølging av barn og unge ved større tilgjengelighet på skolene, særlig på ungdomsskolen. Nåværende helesøsterressurser strekker ikke til for ytterligere å styrke psykososialt forebyggende arbeid. Økte ressurser er tenkt blant annet brukt til gruppevirksomhet og til økt samhandling med fysioterapitjenesten. Det er behov for å koordinere tjenestene til barn og unge med ulike funksjonshemminger. Individuell plan er rettighetsfestet etter kommunehelsetjenestelov og sosialtjenestelov, foreløpig ikke i opplærlingslov. Presset på medarbeidere i helse- og sosial for å være koordinatorer / lede ansvarsgrupper/utarbeide individuell plan er sterkt. Ved ny avdelingsstruktur i kommunen er det satt av færre ressurser til habiliteringsarbeid. Erfaringer viser at presset på dette området øker.

34 33 Rammeområde:73 Funksjon: Prioritet: 1 Tiltak: Sentrumsutvikling og tilknyttede kulturaktiviteter Igangsetting (år): 0 Lønn 100 Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjeoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Kommunen har benyttet svært lite resurser til utvikling av sentrumsfunksjoner. Sentrumsutvikling krever ressurser både når det gjelder plankapasitet og økonomi. I tillegg til lite satsing på tettstedsutvikling blir en svært liten andel av kommunens ressurser benyttet til kulturrettede aktiviteter. En kombinasjon av svakt utviklede sentrums -/tettstedsfunksjoner og lite satsing på kulturaktiviteter bidrar til å svekke kommunens egenart og innbyggernes identitet og tilhørlighet. Det bør avsettes midler til å bygge opp funksjoner og aktiviteter som styrker sentrumsområdet i kommunen som en attraktiv møteplass for kommunes innbyggere. I denne sammenheng vil det være viktig å legge til rette for gode samhandlingsarenaer mellom frivillige organisasjoner, næringsliv og det offentlige.

35 34 I denne sammenheng må det også minnes om at Trollsaga er i dårig forfatning og må demonteres i løpet av noe tid. Det bør lages en plan for om, og evt. hva som bør plasseres i parken når Trollsaga må tas ned.

36 35 Rammeområde:73 Funksjon: Prioritet: 1 Tiltak: Utgifter til vintervedlikehold av kommunale veger Igangsetting (år): 0 Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjeoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Brøyteutgiftene har de seineste årene vært høyere enn budsjettert. eringen av brøyting er basert på erfaring, men dette er utgifter som er svært væravhengig og derfor svært vanskelig å budsjettere. Det foreslås å øke budsjettet årlig med kr ,-

37 36 Rammeområde:73 Funksjon: Prioritet: 1 Tiltak: Strømutgifter kommunale bygg og anlegg Igangsetting (år): 0 Lønn Sum driftsutgifter (A) Salgs- og leieinntekter 7 Refusjeoner Sum driftsinnt. (B) Netto driftsutgift (A-B) Utgiftene til strøm har vist en økende tendens de siste årene. I forbindelse med en gjennomgang av energiforbruket i de kommunale byggene ble det i tillegg oppdaget at strømregningen ved Siljan skole har vært for lav på grunn av at Skagerak nett har benyttet seg av feil omregningsfaktor på en av målerne. Dette har resultert i at kommunen kun har blitt fakturert for 20 % av forbruket på angjeldende måler. Det foreslås at driftsbudsjettet til strømutgifter økes med totalt kr ,-

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4807-1 Arkiv: G27 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådet for

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Bemanning 2008-11 Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Forord... 1 Status pr. 1.1.2007... 1 Behov for endring av kompetanse... 3 Behov for endring i bemanningen... 5 Kommentarer... 5 1 Forord Bemanningsplan

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/5324-2 Dato: 12.01.2013 HØRING - ENDRING I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN RETT TIL BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) INNSTILLING

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap Møteprotokoll Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 10:05-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H Jan Helge

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY Sak 23/06 Utvalg: LIVSLØP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2006 Tid: kl.09.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16 2013 Leirfjord kommune Uprioritert liste over alle drifts og investeringstiltak økonomiplan 201316 Alle tiltak investering 2014 2015 2016 Sum investeringer fra nye tiltak 39 142 000 4 212 000 9 040 000

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201200014 Arkivkode: 121 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 13.12.2012 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO)

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Bystyrekomité for Helse, sosial og omsorg Bystyrekomité for Oppvekst og utdanning 10. november 2015 11.11.2015

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT

STRATEGIDOKUMENT STRATEGIDOKUMENT 2017-2020 Spørsmål til rådmannens forslag. Rådmannens svar. Utgave pr 25. november 2016 2 Innholdsfortegnelse Generelt... 3 Spørsmål kommet inn til 25. november 2016.... 4 1) Spørsmål:

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester Opptur - Evaluering - År Aktivitet Frist Fullført Ansvar Fremdrift Evaluering Høst Ansvarsavklaring og samarbeid 1. Oppstart forståelse og praktisering av verdigrunnlag 30.09. Leder PLO Gjennomgått med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til

Detaljer

Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer

Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer behovet for nye inntektskilder v/ Rådmann Ole Petter Skjævestad Sagt om eiendomsskatt i høst.. - Anses som uaktuelt i 2013 - Bør utredes med tanke

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD Anne Barkve Andersen

OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD Anne Barkve Andersen OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD 2015 Anne Barkve Andersen 19.01.2016 1 Omsorg 2020 Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. Den omfatter prioriterte områder

Detaljer

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210)

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Kapittel : Sentraladministrasjonen 012: 1210 Øke bemanning på IT med 50 % stilling 2017 Sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse og kommuner i Øst Finnmark er vi nederst på listen når det gjelder

Detaljer

Beskrivelse av driftstiltak rådmannens forslag Vedlegg 2

Beskrivelse av driftstiltak rådmannens forslag Vedlegg 2 av driftstiltak rådmannens forslag Vedlegg 2 Reduksjonstiltak Rådmann og stab 015: Rådmann og stab opphør kommunal bevilgning næringsfond Dette tiltaket forutsetter at den kommunale bevilgningen til næringsfond

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 4. juni 2011 Byrådssak 1270/11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-154 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Ideskisse vedr. boliger innenfor Tilrettelagte tjenester, samordnet tilbud innen psykisk helse og utvidelse Roa barnehage.

Ideskisse vedr. boliger innenfor Tilrettelagte tjenester, samordnet tilbud innen psykisk helse og utvidelse Roa barnehage. NOTAT 04.11.11 Til: Formannskapets møte 15.11.11 Ideskisse vedr. boliger innenfor Tilrettelagte tjenester, samordnet tilbud innen psykisk helse og utvidelse Roa barnehage. I forbindelse med budsjett for

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Saksframlegg Arkivsak: 07/1345 Sakstittel: Saken skal behandles av: Eldrerådet HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Hovedutvalg

Detaljer

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Vårt målbilde med et klinisk perspek.v Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Én innbygger én journal Arbeidsmøte på Stjørdal, 13. oktober 2014 1 Trygghet Respekt Kvalitet Samarbeid

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer