MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret"

Transkript

1 Møtetid: Kl INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på servicetorget. Dokumentene publiseres på KL. 16:30 INVITASJON KL. 16:30 - Tema Gamle Drøbak. Informasjon fra: - Næringsrådet - Byforeningen - Frogn videregående skole KL. 17:15 - SPØRSMÅL OG INNSPILL FRA INNBYGGERE Inntil ½ time er avsatt til spørsmål/innspill fra innbyggerne. Det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill til saker som behandles i møtet. KL. 17:30 MIDDAG KL. 18:00 INNKALLING 13/00340

2 Saksliste Side Orienteringer Muntlig orientering fra ordfører Muntlig orientering fra rådmannen 05/15 Skriftlig orientering fra ordfører til kommunestyret Spørsmål og innspill fra innbyggerne Saker til behandling 69/15 Sammenslåing av Drøbak og Frogn kirkesokn - uttalelse fra Frogn kommune 70/15 Rådmannens oppfølging av anbefalingene i rapport om psykisk helsearbeid for unge 71/15 Prosjekt Belsjø terrasse - Godkjenning av prinsipper for utvikling av bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne 72/15 Fastsetting av revidert planprogram - Områderegulering Gamle Drøbak /15 Endring av festekontrakt Frogn videregående skole 36 74/15 Gnr 86 bnr 87 - Torggata 2 Handelshuset - forslag om fredning. Oversendelse for behandling i kommunestyret iht. kulturminneloven /15 Drøbak Havneblues søknad om skjenkebevilling 47 76/15 Oscarsborg akustiske festival søknad om skjenkebevilling 53 77/15 Høring om endrede åpningstider 57 Sak 78, helsebygg og fastsettelse av prosjektets kostnadsramme og sak 79 om kjøp av eiendom Gnr. 69/Bnr 39 er unntatt offentlighet sendes som egen innkalling. Spørsmål fra medlemmene Frogn, Thore Vestby Ordfører Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post v/asle Moe. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Side 2 av 61

3 Orienteringer 5/15 Orientering fra ordfører til kommunestyret 4. mai / Spørsmål og innspill fra innbyggerne Side 3 av 61

4 Saker til behandling KS-69/15 - Sammenslåing av Drøbak og Frogn kirkesokn - uttalelse fra Frogn kommune Saksbehandler: Anne Lise Larsson Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 7/ / Rådmannens innstilling: Frogn kommune støtter sammenslåingen av Drøbak og Frogn sokn Vedlegg: Sammenslåing av Drøbak og Frogn sokn - Drøbak og Frogn kirkesokn Sammenslåing av Drøbak og Frogn sokn - uttalelse fra Frogn kommune Side 4 av 61

5 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Drøbak og Frogn menighetsråd skal søke bispedømmerådet om sammenslåing av Drøbak og Frogn sokn fra Frogn kommune inviteres til å uttale seg i saken. Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar å støtte sammenslåingen. Bakgrunn for saken: Frogn kommune har mottatt et brev fra Frogn kirkelige fellesår, datert 13. mars 2015, der Frogn kommune inviteres til å uttale seg vedrørende søknad om sammenslåing av Drøbak og Frogn sokn. Søknaden til bispedømmerådet måtte sendes inn senest 25. mars. Etter avklaring med ordfører og med forbehold om kommunestyrets behandling, sendte rådmannen et brev til fellesrådet den 24. mars, der det står at Frogn kommune støtter sammenslåingen. Drøbak og Frogn sokn har siden 2006 hatt en prøveordning med felles menighetsråd for de to soknene. På bakgrunn av de gode erfaringene man har høstet gjennom denne prøveperioden, anbefaler Drøbak og Frogn menighetsråd at det søkes om permanent sammenslåing av de to soknene med virkning fra Menighetsmøtet i de to soknene fikk uttale seg i saken søndag , og begge ga sin tilslutning til menighetsrådets vedtak. Kirkelig fellesråd skriver i sitt brev at en sammenslåing ikke vil ha noe å si for bemanningen i soknet. Noen administrative rutiner vil bli forenklet, ved at tre organisasjonsnummer samles i ett og menighetsrådet overtar fellesrådets oppgaver. Sammenslåing av sokn vedtas av Bispedømmerådet etter søknad fra menighetsrådet. Menighetsmøtene, prosten og kommunen kan uttale seg. Alternativer: 1. Som innstilling 2. Frogn kommune støtter ikke sammenslåingen av Drøbak og Frogn sokn. Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: En sammenslåing vil føre til forenkling av administrative rutiner. Det er grunn til å anta at dette vil medføre en mer effektiv bruk av ressurser. Vurdering: Rådmannens vurdering er at en sammenslåing av Drøbak og Frogn sokn virker hensiktsmessig og fornuftig. Rådmannen har også merket seg at menighetsmøtet for begge sokn er positive til sammenslåingen. Rådmannen har ingen motforestillinger mot sammenslåing av Drøbak og Frogn sokn. Side 5 av 61

6 Konklusjon: Rådmannen anbefaler at kommunestyre vedtar å støtte sammenslåingen. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 6 av 61

7 KS-70/15 - Rådmannens oppfølging av anbefalingene i rapport om psykisk helsearbeid for unge Saksbehandler: Asle Moe Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 70/ Kontrollutvalgets innstilling: t tar rådmannens tilbakemeldinger om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering. Vedlegg: Kontrollutvalgets vedtak.pdf Side 7 av 61

8 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Kontrollutvalget tok rådmannens andre tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrapporten «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret tar oppfølgingen av rapporten til orientering. Bakgrunn for saken: Frogn kontrollutvalg vedtok den å ta rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrapporten «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering. Kontrollutvalget vedtok også å oversendes saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: t tar rådmannens tilbakemeldinger om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til orientering. Saken er utredet slik fra Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat: Vurdering: t behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for unge» i møte den 24. februar I følge vedtaket skulle rådmannen følge opp rapportens anbefalinger, og melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen etter henholdsvis seks og tolv måneder. Forvaltningsrevisjonsrapporten kan leses på: Rådmannens første tilbakemelding ble behandlet i kontrollutvalget jf. KU sak 38/14. Rådmannen er invitert til møtet for å svare på eventuelle spørsmål og gi utfyllende opplysninger. Oppsummering av rådmannens oppfølging av anbefalingene etter tolv måneder: 1) Kommunen bør vurdere om organiseringen av det psykiske helsearbeidet for barn og unge er tilfredsstillende i forhold til viktigheten dette arbeidet har, eller om det er behov for en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt. Rådmannens svar: Overordnet ansvar for arbeidet er gitt til Enhet for barn, unge og familier, BUF v/enhetsleder. Side 8 av 61

9 2) Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker eller lidelser. Rådmannens svar: Arbeidet med å utarbeide en plan for psykisk helsearbeid i kommunen er igangsatt og skal ferdigstilles påsken Planen skal inneholde opplysninger om risikofaktorer nasjonalt og lokalt, kunnskapsbaserte faktaopplysninger om forekomst, årsak og tiltak som virker. 3) Kommunen bør ha en samlet oversikt over individuelle planer og bruken av disse. Rådmannens svar: En oversikt over personer med individuelle planer er utarbeidet. Et eksempel ligger vedlagt. 4) Kommunen bør iverksette opplæring av koordinatorer for individuell plan, og utvikle veileder og annet materiell til støtte for koordinatorer og utviklingen av individuelle planer. Rådmannens svar: Opplæring er planlagt i april og oktober hvert år. Veiledning skal dessuten gis etter behov. Sekretariatet mener at rådmannen har tatt anbefalingene til følge. Ås, 9. mars 2015 Lene H. Lilleheier/s./ sekretær Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Side 9 av 61

10 Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 10 av 61

11 KS-71/15 - Prosjekt Belsjø terrasse - Godkjenning av prinsipper for utvikling av bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: Bjørn Nordvik Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 3/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 11/ Formannskap 12/ / Rådmannens innstilling: Prosjekt Belsjø terrasse videreføres etter følgende mål og prinsipper: a) Prosjektet skal ha som hovedmål å tilrettelegge for et bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne. b) Kommunen tar ansvaret for utbyggingen (byggherre) og forskutterer for kostnadene i forbindelse med prosjektering og gjennomføring av prosjektet. c) Det opprettes et eget borettslag hvor beboerne kan kjøpe sin andel i borettslaget som da gir eksklusiv bruksrett til en egen boenhet. d) Kommunen søker Husbanken om investeringstilskudd til bygging av omsorgsboligene og sikrer at borettslaget vedtektsfester at kommunen skal disponere og tildele omsorgsboligene i minst 30 år, og at andelseierne ikke fritt kan omsette boligene på det åpne eiendomsmarkedet når eierforholdet avsluttes. e) Andelene (boenhetene) i borettslaget skal være forbeholdt personer med nedsatt funksjonsevne. Borettslagets skal således ha vedtekter om prisregulering og vilkår for eierskifte. Disse vilkårene spesifiseres gjennom etableringen av borettslagets vedtekter og innebærer at andelseierne ikke kan omsette sine andeler til markedspris ved videresalg av egen andel. Dette skal være basert på kommunal tildeling etter søknad og omsorgsbehov. f) Kommunen skal i prinsippet ikke eie mer en andel i borettslaget (personalbasen), men kan for en kortere periode kjøpe ut en andel i forbindelse med et eierskifte. Rådmannen gis fullmakt til å videreføre prosjektet og bes fremme forslag til reguleringsplan, skisseprosjekt og prosjektets kostnadsramme. Vedlegg: Side 11 av 61

12 SAKSUTREDNING: Sammendrag: I Frogn kommune er det i dag ca. 60 personer med psykisk utviklingshemming og per dags dato står 17 personer i alderen år uten tilbud om egen bolig og det er 4 personer i alderen år som om kort tid vil kunne ha behov for bolig og heldøgnstjenester. Denne saken søker å avklare prinsippene for utviklingen av Belsjø terrasse og forankre at prosjektet skal ha som hovedmål å tilrettelegge for et bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det foreslås at kommunen tar ansvaret for utbyggingen (byggherre), det opprettes et eget borettslag og hvor beboerne kan kjøpe sin andel i borettslaget som da gir eksklusiv bruksrett til en egen boenhet. Kommunen må før igangsetting søke Husbanken om investeringstilskudd til bygging av omsorgsboligene. Dette innebærer at borettslaget må vedtektsfeste at kommunen skal disponere og tildele omsorgsboligene i minst 30 år, og at andelseierne ikke fritt kan omsette boligene på det åpne eiendomsmarkedet når eierforholdet avsluttes. Andelene (boenhetene) i borettslaget skal være forbeholdt personer med nedsatt funksjonsevne. Borettslagets må således ha vedtekter om prisregulering og vilkår for eierskifte. Disse vilkårene må spesifiseres gjennom etableringen av borettslagets vedtekter og det vil innebære at andelseierne ikke kan omsette sine andeler til markedspris ved videresalg av egen andel. Det vil være basert på kommunal tildeling etter søknad og omsorgsbehov. Det bør være et mål at kommunen ikke eier mer enn en andel i borettslaget (personalbasen), men at situasjoner kan oppstå der kommunen for en kortere periode må kjøpe ut en andel i forbindelse med et eierskifte. Ved en etablering av bofellesskapet på Belsjø terrasse, vil kommunen kunne effektivisere og samtidig øke kvaliteten på miljøarbeidertjenesten i større grad enn om den enkelte bruker hadde bodd hver for seg, spredd omkring i kommunen. Bakgrunn for saken: I Frogn kommune er det i dag ca. 60 personer med psykisk utviklingshemming. I dag bor 32 personer i tilrettelagte omsorgsboliger med kommunale heldøgns omsorgstjenester. Per dags dato står 17 personer i alderen år uten tilbud om egen bolig og det er 4 personer i alderen år som om kort tid vil kunne ha behov for bolig og heldøgnstjenester. I 2005 ble det vedtatt i kommunestyret, vedtak 0093/05, å inngå en samarbeidsavtale med Follo boligbyggelag (FBBL). Det ble inngått en samarbeidsavtale der FBBL skulle oppføre inntil 23 boliger hvorav 10 ble ferdigstilt høsten Etter planen skulle de resterende 13 boligene ferdigstilles i Imidlertid ble det tatt en beslutning av administrasjon å skinlegge dette prosjektet fordi staten innførte endringer i regelverket for tildeling av prosjektrettede virkemidler fra Husbanken som innebar at det var bare kommunen selv som måtte stå som byggherre for oppføring av denne typer boliger dersom man skulle kunne motta statlig investeringstilskudd. Uten denne finansielle støtten fra Husbanken ville aldri et slikt prosjekt kunne bli økonomisk bærekraftig. Side 12 av 61

13 I 2012 behandlet kommunestyret kommunestyremeldingen om boligutvikling. Som del av denne behandlingen ble det vedtatt som et prinsipp at omsorgsboliger for personer med psykisk utviklingshemming utvikles og bygges i kommunal regi og at personer i denne målgruppen skal kunne gis mulighet til å kjøpe egen bolig gjennom de prosjekter som gjennomføres i kommunal regi. Gjennom denne kommunestyremeldingen ble det også vedtatt at kommunen skulle igangsette prosesser med å anskaffe Belsjø terrasse Arealet ble av kommunestyret vedtatt kjøpt (sak 96/13). Som del av behandlingen vedtok kommunestyret at rådmannen skulle sette i gang regulering av arealet i den hensikt å utvikle omsorgsboliger og fremme sak om gjennomføring av boligprosjektet når ny reguleringsplan er vedtatt. Det fremgår av handlingsprogrammet for at reguleringsarbeid og skisseprosjektering pågår for Belsjø terrasse med mål om å få frem et prosjekt for bygging av 17 boenheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utover dette utvikles ytterligere 6 boenheter for kommersielt salg. Det tas sikte på at reguleringsplanen blir fremmet for første gangs behandling i hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker (MPB) i løpet av Denne saken søker å avklare prinsippene for utviklingen av Belsjø terrasse og forankre at prosjektet skal ha som hovedformål å tilrettelegge for et bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Alternativer: Alternativ 1: Som innstillingen. Alternativ 2: Som innstillingen med følgende endringer: a) b) c) Alternativ 3: Prosjektet gjennomføres ikke. Miljømessige konsekvenser: Dokumenteres i reguleringsplanen. Frogn kommune erfarer gjennom omsorgsdriften av de tre eksisterende bofellesskap i kommunen at denne type bofellesskap har en positiv miljøeffekt for beboerne og omgivelsene. Side 13 av 61

14 Økonomiske konsekvenser: Utredes nærmere i forbindelse med gjennomføringen av byggeprosjektet. Prosjektets kostnadsramme og driftskonsekvenser godkjennes som del av byggeprosjektet etter at reguleringsplan er vedtatt. Prosjektet vil gis prosjektrettede virkemidler fra Husbanken (ca. 1,5 millioner kroner per boenhet). Det er et mål at prosjektet kan gjennomføres med en kostnadsramme som innebærer en kjøpesum for den enkelte beboer på ca. 2 millioner kroner og som utgjør en månedlig bokostnad på ca. kr 10000,-. Ved etablering av denne type bofellesskap må kommunen påregne en heldøgnsbemanning. Erfaringsmessig har ca. 75 % av denne målgruppen behov for tjenester i et omfang på ca. et årsverk hver, men dette er helt individuelt ut fra brukerens funksjonsnivå. Kommunens kostnader for årlig omsorgsdrift av dette bofellesskapet må kunne forventes å ligge på ca. 10 millioner kroner. Dette er dog vanskelig å beregne helt eksakt før en vet hvilke brukere som skal bo der og deres behov for omsorgstjenester fra kommunen. Vurdering: Målet med ansvarsreformen (1991) på boligsiden var at flest mulig skulle få eie eller leie egen bolig og at boligen skulle få samme utforming, standard og plassering som boliger for folk flest. Det skulle utformes fleksible boligtilbud, og boligtilbud til utviklingshemmede med omfattende hjelpebehov skulle så langt som mulig utformes slik at de ikke fikk et institusjonspreg. Erfaringene med at personer med psykisk utviklingshemming som bor alene har imidlertid ikke vært gode. Personene risikerer å bli mye alene med lite nettverk, og risikoen for å bli utnyttet sosialt, økonomisk og seksuelt oppfattes som stor. Erfaringene i Frogn viser at brukerne blir mer fornøyd med et større boligkompleks som er samlokalisert. Omsorgskostnadene er også rimeligere for kommunen med et mindre antall samlokaliserte bofellesskap. I Frogn kommune er det i dag ca. 60 personer med psykisk utviklingshemming. I dag bor 32 personer i tilrettelagte omsorgsboliger med kommunale heldøgns omsorgstjenester. Per dags dato står 17 personer i alderen år uten tilbud om egen bolig og det er 4 personer i alderen år som om kort tid vil kunne ha behov for bolig og heldøgnstjenester. Kommunens praksis har vært at bolig bør tildeles til personer som passer sammen, som der i gjennom gis mulighet til å knytte vennskap og sosiale nettverk. Dette fremmer trivsel og effektiv drift da det reduseres behov for spesialløsninger for å hindre mistilpasninger og konflikter. Behov for spesiell fagkompetanse for å ivareta brukenes behov på best mulig måte vurderes ved tildeling. To bofellesskap med 10 leiligheter (Einebu og Fugleveien) og et bofellesskap med 12 leiligheter (Haukåsen) er bygget til personer med utviklingshemming. Frogn kommune har valgt plasseringen av boligene ut fra nærhet til jobb og aktiviteter, buss, kjøpesenter/ butikk, og de øvrige boligene. Dette oppfattes som viktig for tilgjengelighet for brukere, det reduserer transportkostnader, og gir muligheter for samarbeid på tvers mellom brukernes arenaer. Side 14 av 61

15 I flere kommuner har foreldre tatt initiativet til å gå sammen for bygging av egne boliger til sine funksjonshemmede barn gjennom flere år. Rygge kommune hadde ett slikt prosjekt på begynnelsen av 1990 hvor de etter hvert bygget 2 slike boliger. Tangerudbakken i Oslo og Hjertebakken på Nesodden er andre eksempler. I Nesodden kommune har de fått til det de selv karakteriserer som Norges fineste boligprosjekt for psykisk utviklingshemmede. Dette gjennom et godt samarbeid mellom foreldregruppen, Nesodden kommune, utbyggerselskapet Funksjonell og Husbanken. På grunn av regelendringer knyttet til statlige låne- og tilskuddsordninger er det bare kommunene selv som kan søke og få tildelt slike midler. Dette kan løses ved at kommunen tar ansvaret for utbyggingen (byggherre), det opprettes et eget borettslag og hvor beboerne kan kjøpe sin andel i borettslaget og som da gir eksklusiv bruksrett til en egen boenhet. Kommunen må før igangsetting søke Husbanken om investeringstilskudd til bygging av omsorgsboligene. Dette innebærer at borettslaget må vedtektsfeste at kommunen skal disponere og tildele omsorgsboligene i minst 30 år, og at andelseierne ikke fritt kan omsette boligene på det åpne eiendomsmarkedet når eierforholdet avsluttes. Andelene (boenhetene) i borettslaget må da være forbeholdt personer med nedsatt funksjonsevne. Borettslagets må således ha vedtekter om prisregulering og vilkår for eierskifte. Disse vilkårene må spesifiseres gjennom etableringen av borettslagets vedtekter og det vil innebære at andelseierne ikke kan omsette sine andeler til markedspris ved videresalg av egen andel. Det vil være basert på kommunal tildeling etter søknad og omsorgsbehov. Det bør være et mål at kommunen ikke eier mer enn en andel i borettslaget (personalbasen), men det kan oppstå situasjoner der kommunen for en kortere periode må kjøpe ut en andel i forbindelse med et eierskifte. Ved en slik modell vil kommune måtte forskuttere kostnadene ved prosjektering og bygging av omsorgsboligene, inntil borettslaget er opprettet og har overtatt ansvaret for omsorgsboligene mot vederlag til kommunen. Den enkelte kjøper må påregne å innbetale inntil 10% av kjøpesummen for sin andel i borettslaget ved fremtidig inngåelse av bindende kjøpekontrakt, og resterende beløp senest ved overtagelse av boligen. Størrelsen på kjøpesummen vil være avhengig av byggekostnadene for prosjektet og det vil etter godkjent reguleringsplan bli fremmet en sak til kommunestyret om godkjennelse av byggeprosjektets kostnadsramme. Det har pågått en dialog med Husbanken og de vil kunne gi tilskudd til et prosjekt som for bygging av et bofellesskap på inntil 16 boenheter (jf vedlagte skisser) og med den forutsetning at de seks boligene i samme utviklingsprosjektet selges kommersielt på det åpne eiendomsmarkedet. Med finansiell støtte fra Husbanken på ca. 1,5 millioner kroner per boenhet vil det være et mål å få bygget dette bofelleskapet til en kjøpesum for beboerne på ca. 2 millioner kroner. Det kan tenkes at en modell kan være at ca. 75 % av denne summen utgjør andelenes fellesgjeld i borettslaget og at den enkeltes innskudd ved overtakelse blir på ca ,- kroner (derav 10% av innbetales ved kontraktinngåelse). For finansiering av Side 15 av 61

16 innskudd kan den enkelte beboer søke kommunen om startlån som er Husbankens personrettede virkemiddel for denne brukergruppen. Når det gjelder omfanget på miljøarbeidertjenesten i et slikt bofellesskap vil det skje etter enkeltvedtak basert den enkeltes funksjonsnivå og hjelpebehov. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fastsetter at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester og det omfatter alle pasienter og brukergrupper. Det fremgår videre av denne loven at kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. Etter loven plikter kommunen å gi tilbud til denne brukergruppen om personlig assistanse i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Det vil i løpet av inneværende år gjennomføres prosesser med å få klargjort tildelingskriterier for dette bofellesskapet. Disse kriteriene vil bli utviklet med basis i kommunens samlede behov for yte tjenester innen dette omsorgsfeltet. Det legges opp til at disse kriteriene behandles av kommunestyret i forbindelse med fremleggelsen og godkjenningen av byggeprosjektet. Ved en etablering av bofellesskapet på Belsjø terrasse, vil kommunen kunne effektivisere og samtidig øke kvaliteten på miljøarbeidertjenesten i større grad enn om den enkelte bruker hadde bodd hver for seg, spredd omkring i kommunen. Ut fra de kunnskaper vi har om denne brukergruppen vil de fleste ha behov for en person til stede på natt (hvilende nattvakt). For eksempel har mange beboere epilepsi og de bruker epilepsialarm. Dersom en beboer får et anfall må det være kvalifisert personell tilstede for å ivareta beboernes helse og sikkerhet. Ved en etablering av dette bofellesskapet vil flere kunne dele samme nattvakt. Det totale bemanningsbehovet i bofellesskapet vil legges frem som en del av godkjenningen av selve byggeprosjektet. Da vil vi også ha kunnskap om hvilke personer som tildeles og kjøper bolig, og hvilke tjenestebehov den enkelte har. Medbestemmelse: Saken har vært drøftet med Utdanningsforbundet og Fagforbundet, og de har følgende kommentar til saken: Ser behovet for boliger og støtter forslaget om etablering av omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Bemanningen må gjenspeile den enkeltes beboers behov for bistand uansett tid på døgnet. Ved tildeling av bolig må det legges til rette for at alle som trenger det får hjelp til finansiering. Konklusjon: Prosjekt Belsjø terrasse bør videreføres etter de prinsipper som fremkommer av saken. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Side 16 av 61

17 Øvrige dokumenter på saken: Vedlegg til sak Side 17 av 61

18 KS-72/15 - Fastsetting av revidert planprogram - Områderegulering Gamle Drøbak Saksbehandler: Jochen Caesar Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 41/ / Rådmannens innstilling: t slutter seg til vurdering i saksframlegget og fastsetter planprogram for «områderegulering Gamle Drøbak» datert Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven Vedlegg: forslag planprogram doc Sammendrag av innkomne innspill.docx Innspill 1 - Kari Iversen.pdf Innspill 2 - MdG v.stefan Docksjø.pdf Innspill 3a - Bror Gevelt og Elisabeth Gunnerud.pdf Innspill 3b - Bror Gevelt og Elisabeth Gunnerud.pdf Innspill 4 - Gina Krogsvold.pdf Innspill 5 - Sølve Bærug.pdf Innspill 6 - Sigurd Nes.pdf Innspill 7 - Fylkesmannen i OA.pdf Innspill 8 - Allis Preus.pdf Innspill 9 - John Ambjørnrud.pdf Innspill 10 - beboerne på Engenehøy.pdf Innspill 11 - Rolf Midtgarden.pdf Innspill 12 - Helge Grinrød.pdf Innspill 13 - Sameiet Rico og Chreisten Setsaas.pdf Innspill 14a - Opplysningsvesenets Fond.pdf Innspill 14b - Opplysningsvesenets Fond.pdf Innspill 14c - Opplysningsvesenets Fond.pdf Innspill 15 - Arne Werner Bentzen.pdf Innspill 16 - Drøbak Vel.pdf Innspill 17 - Verneforeningen Gamle Drøbak.pdf Innspill 18 - Jan-Erik Pavels Smith.pdf Innspill 19 - Petter Bjerke.pdf Innspill 20 - Marit og Sverre Christensen.pdf Innspill 21 - Anki Røssel - OA-bygg AS.pdf Innspill 22 - Per Aspelund.pdf Innspill 23 - Akershus fylkeskommune.pdf Side 18 av 61

19 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Rådmannen anbefaler at planprogram for «områderegulering Gamle Drøbak» datert fastsettes av kommunestyret. Planprogrammet har vært på høring, og rådmannen har vurdert innspillene til planprogram og plangrense og mulige konkrete utviklingsområder. Rådmannen anbefaler at planområdet opprettholdes, og at de foreslåtte områdene for mulig utvikling tas med i det videre planarbeidet for vurdering. Bakgrunn for saken: Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har i møte gitt administrasjonen mandat til å starte planarbeid med hensikt å revidere reguleringsplan «Antikvarisk spesialområde Drøbak», ofte kalt «verneplanen», vedtatt i 2000, sist revidert i Planoppstart ble varslet Samtidig ble en prosjektbeskrivelse sendt på høring. Prosjektbeskrivelsen ble vedtatt av hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker i møte Arbeidet med rullering av reguleringsplan «Antikvarisk spesialområde Drøbak» for Drøbak er godt i gang (områderegulering Gamle Drøbak). I Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker ble områdereguleringen Gamle Drøbak drøftet og det kom fram synspunkter om at byutvikling bør være et tema i planen, i tillegg til vern. I møte vedtok Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker «endret mandat for videre arbeid med områdereguleringen Gamle Drøbak som omfatter en revidering av gjeldende prosjektbeskrivelse med et moderat ambisjonsnivå som kartlegger konkrete områder for byutvikling/endring.» Prosjektbeskrivelse eller planprogram Navnet «prosjektbeskrivelse» ble endret til «planprogram» for å få en tydeligere forankring i plan- og bygningsloven, siden «prosjektbeskrivelsen» uansett var bygget opp og hovedsakelig ble behandlet som «planprogram». Plan- og bygningslovens 4-1. Planprogram: For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra kravet om planprogram for reguleringsplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. Side 19 av 61

20 Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram. Dersom planen kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, skal planmyndigheten sende forslag til program for planarbeidet til berørte myndigheter i denne staten til uttalelse. Plan- og bygningslovens Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger: For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides planprogram etter reglene i 4-1. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Forslaget skal også gjøres tilgjengelig gjennom minst én avis som er alminnelig lest på stedet og elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse skal være minst seks uker. Kommunen avgjør om planprogram skal fastsettes. Planprogrammet fastsettes ordinært av kommunestyret. t kan delegere myndigheten til å fastsette planprogram i samsvar med kommunelovens regler. Endringer av planprogram i forhold til tidligere prosjektbeskrivelse: - oppdatering av styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe - justert fremdriftsplan - oppdatert tekst med hensyn til ny kommuneplan - innarbeidet HMPB-vedtak 104/14 den tatt inn tekst om brannsikring Etter vedtak i Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker ble forslag til revidert planprogram sendt på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist Høringsfristen er gått ut og det er (pr ) kommet inn 23 innspill. Rådmannen har vurdert disse og fremmer nå planprogrammet for kommunestyret for fastsettelse. Mange av innspillene er rene arealinnspill, innspill til planens innhold eller generelle innspill om aktivitet, tilbud og vern. Disse blir ikke vurdert nå, men følger planarbeidet og blir en del av vurderingen når planen fremmes til 1.gangsbehandling. Det er kun innspill som gjelder mulige utviklingsområder, plangrense og planprogram som blir vurdert i denne omgang. For innholdet i planprogrammet i sin helhet vises det til vedleggene. I tabellen nedenfor er innspillene nummerert fra Innholdet i innspillene er kun gjengitt med stikkord og det vises til vedlegg for innspillene i sin helhet. Rådmannen har også laget sammendrag av hovedinnholdet i innspillene, sammendraget ligger som vedlegg. Side 20 av 61

MØTEINNKALLING DEL 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING DEL 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 14.04.2015 kl. 18:00 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 12.05.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200906396 : E: L10 : Svein Erik Røed : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 17.02.10

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder),

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 24.02.2014 kl. 15:45 Møtested: Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 3 Kommunestyre MØTEINNKALLING 3 Møtetid: 04.05.2015 kl. 18:00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.03.2010 Tid: 17.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/28 09/855 SAKSPROTOKOLL: FRØVOLLSETEROMRÅDET-

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/4953-24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 13.10.2014 kl. 16:00 til kl. 17.50 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7 Møtende medlemmer: Fra Drøbak Frogn pensjonistforening:

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING del 3 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING del 3 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING del 3 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Frogn kommune Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter Notat Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Til Fra Saksbehandler Formannskap Hovedutvalget for miljø, plan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 04.06.2013 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Møterommet "Husvik", 2. etg Rådhuset Innkallingsmåte:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdommens kommunestyre

MØTEINNKALLING Ungdommens kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: 01.06.2015 kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret MØTEINNKALLING Møtetid: Møtested: 04.06.2014 i forbindelse med møte i formannskapet Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.08.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.08.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2012/1311-12/140 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014 Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: Tirsdag 24.03.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-21.30 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt,

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer