3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet"

Transkript

1 Takk for at du har valgt en TOSHIBA-datamaskin. De følgende avtalene beskriver rettighetene du har til å bruke utvalgt programvare som er forhåndsinstallert på datamaskinen din. Ved å akseptere denne avtalen eller ta i bruk programvaren godtar du alle disse vilkårene og samtykker i overføringen av visse opplysninger under aktivering og til bruk til Internett-baserte funksjoner i programvaren. Vær oppmerksom på at bruk av programvaren ikke er påkrevd, og at du kan avinstallere den hvis du ønsker det. Generell informasjon 1. Lisenstildeling Programvaren på denne enheten lisensieres, den selges ikke. Med denne lisensavtalen for sluttbrukere tildeler Toshiba deg en personlig ikke-overførbar og ikke-eksklusiv rettighet til å benytte kopien av programvaren som er tilveiebrakt på denne enheten. Når det gjelder programvare som ikke er utviklet av Toshiba, viderefører Toshiba kun lisensrettigheter som kan være tildelt av programvarens rettighetsinnehaver, og Toshiba lisensierer ikke disse rettighetene til deg separat. Hver utgave av programvaren er Toshibas og/eller Toshibas leverandørers eiendom. Du samtykker i at du ikke skal kopiere programvaren, unntatt hvis det er nødvendig for å bruke den på ett enkelt maskinvareproduktsystem på én plassering. Du samtykker i at du ikke skal kopiere det skriftlige materialet som medfølger programvaren. Endring, oversetting, utleie, kopiering, distribusjon, overføring eller avhending av hele eller deler av programvaren, eller rettigheter som omfattes av denne avtalen, til andre personer, og fjerning av merknader, etiketter eller merker om eiendomsrett fra programvaren, er strengt forbudt. Videre samtykker du herved i å ikke skape produkter utledet av eller basert på programvaren. Du kan overføre alle rettigheter ifølge denne avtalen permanent, på den betingelse at du ikke beholder noen kopier, at du overfører alle utgaver av programvaren, og at mottakeren samtykker i avtalevilkårene. Hvis programvaren er en oppgradering, må overføringer inneholde alle tidligere versjoner av programvaren og alle utgaver av disse. 2. Opphavsrett Du erkjenner at ingen eiendomsrett til opphavsretten eller andre immaterielle eiendomsrettigheter til programvaren overføres til deg. Du erkjenner videre at opphavsretten og de fullstendige rettighetene til programvaren og alle kopier av denne forblir Toshibas og/eller Toshibas leverandørers eksklusive eiendom, og at denne sluttbrukeravtalen ikke gir rettigheter til programvaren eller utgaver av denne, unntatt lisensen som uttrykkelig er angitt ovenfor. Alle utgaver av programvaren vil inneholde de samme merknadene om eiendomsrett som også er angitt i eller på programvaren. 3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet Alle materialer (inkludert, men ikke begrenset til alt åndsverk) som brukes eller lagres på dette maskinvareproduktet eller som kopieres til eller av dette maskinvareproduktet, kan være tredjeparts eiendom og omfattes av en eller flere amerikanske eller utenlandske opphavsrettigheter eller andre immaterielle eiendomsrettigheter. Bruk, lagring, kopiering, endring, distribuering, fremføring eller fremvisning av slikt materiell på dette maskinvareproduktet, eller ved hjelp av eller med dette maskinvareproduktet, eller overføring, deling eller sending av kopier av slikt materiell på andre måter til andre maskinvareprodukter eller andre personer kan være i strid med tredjeparts opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter og kan gjøre deg erstatningsansvarlig og/eller strafferettslig ansvarlig. Du skal holde Toshiba skadesløs for alle eventuelle søksmål, erstatningsansvar, kostnader og utgifter, inkludert rimelige advokatutgifter og forlik overfor tredjepart eller myndigheter, som Toshiba pådrar seg som følge av at det påberopes brudd på tredjeparts opphavrett eller annen immateriell eiendomsrett som

2 følge av (a) bruk, lagring, kopiering, endring, distribuering, fremføring eller fremvisning av tredjepartsmateriell på dette maskinvareproduktet, eller ved hjelp av eller med maskinvareproduktet, eller overføring, deling eller sending av kopier av slikt materiale på annen måte til andre maskinvareprodukter eller andre personer eller (b) mislighold av denne sluttbrukeravtalen. 4. Begrensning av rekonstruering, dekompilering og demontering Du skal ikke rekonstruere, dekompilere eller demontere programvaren, unntatt dersom, og bare dersom slik aktivitet defineres som anerkjent bruk i henhold til gjeldende lov om opphavsrett, eller har som legitimt forretningsformål å få tilgang til informasjon som ikke er beskyttet av immaterielle eiendomsrettigheter, eller som på annen måte er tillatt ifølge anvendelig lov til tross for denne begrensningen. 5. Ansvarsfraskrivelse, garanti og begrenset garanti MASKINVAREPRODUKTETS BEGRENSEDE GARANTI ER ANGITT I TOSHIBAS STANDARDISERTE BEGRENSEDE GARANTI SOM MEDFØLGER MASKINVAREPRODUKTET. TOSHIBAS ENESTE FORPLIKTELSER I SAMMENHENG MED TOSHIBA-PROGRAMVARE ER ANGITT I DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN. MED MINDRE ANNET ER SKRIFTLIG ANGITT, TILVEIEBRINGES ALL TOSHIBA-PROGRAMVARE OG PROGRAMVARE FRA ANDRE LEVERANDØRER "SOM DEN ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI FRA TOSHIBA. MED MINDRE PROGRAMVAREUTVIKLERE, LEVERANDØRER ELLER UTGIVERE SOM IKKE REPRESENTERER TOSHIBA EKSPLISITT, TILBYR EGNE SKRIFTLIGE GARANTIER I TILKNYTNING TIL DIN BRUK AV DERES PROGRAMVARE SOM IKKE ER TILKNYTTET TOSHIBA, TILVEIEBRINGES SLIK PROGRAMVARE SOM IKKE ER TILKNYTTET TOSHIBA, "SOM DEN ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI FRA PROGRAMVARENS UTVIKLER, LEVERANDØR ELLER UTGIVER. I DEN VIDESTE FORSTAND TILLATT INNENFOR GJELDENDE LOV FRASKRIVER TOSHIBA OG TOSHIBAS LEVERANDØRER SEG ALLE GARANTIER SOM ER KNYTTET TIL PROGRAMVAREN, ENTEN UTTRYKKELIGE, IMPLISITTE ELLER JURIDISKE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTI MOT BRUDD PÅ TREDJEPARTS RETTIGHETER OG IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DU BÆRER HELE RISIKOEN FOR PROGRAMVARENS KVALITET OG YTELSE. VERKEN TOSHIBA ELLER TOSHIBAS LEVERANDØRER GARANTERER AT FUNKSJONENE I PROGRAMVAREN VIL VÆRE I SAMSVAR MED DINE KRAV, ELLER AT BRUKEN AV PROGRAMVAREN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV TOSHIBA ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR TOSHIBA SKAL UTGJØRE EN GARANTI ELLER PÅ NOEN MÅTE UTVIDE DENNE GARANTIENS OMFANG. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUDERING AV IMPLISITTE GARANTIER, SÅ DET KAN HENDE AT EKSKLUDERINGEN OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG. 6. Ansvarsbegrensning TOSHIBA OG/ELLER TOSHIBAS LEVERANDØRERS FULLSTENDIGE ANSVAR OG DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTIGHET TIL ERSTATNING I HENHOLD TIL DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN SKAL BEGRENSES TIL DET SOM ER MINST AV BELØPET DU FAKTISK HAR BETALT FOR SELVE PROGRAMVAREN ELLER USD 10,00. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL TOSHIBA ELLER TOSHIBAS LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIGE FOR FØLGESKADER, SPESIELLE SKADER, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE PERSONSKADER, TAP AV PROFITT, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSOPPLYSNINGER/DATA ELLER TAP AV PERSONVERN PÅ GRUNN AV ELLER I TILKNYTNING TIL BRUK ELLER MANGLENDE BRUK AV PROGRAMVAREPRODUKTET

3 ELLER PÅ ANNEN MÅTE I TILKNYTNING TIL EN HVILKEN SOM HELST BESTEMMELSE I DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN, SELV OM TOSHIBA ELLER EN HVILKEN SOM HELST LEVERANDØR HAR FÅTT BESKJED OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM KOMPENSASJONEN MISLYKKES I SITT ESSENSIELLE FORMÅL. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL TOSHIBA ELLER TOSHIBAS LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV FRA TREDJEPART. NOEN STATER/JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUDERING AV IMPLISITTE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER AV HVOR LENGE EN IMPLISITT GARANTI KAN VARE, ELLER EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DET KAN HENDE AT SLIKE BEGRENSNINGER ELLER EKSKLUDERINGER IKKE GJELDER DEG. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER, AVHENGIG AV STAT/JURISDIKSJON. 7. Uavhengighet Hvis en av bestemmelsene i denne avtalen gjøres ugyldig, ulovlig eller ikke rettskraftig, skal ikke dette på noen måte påvirke eller innskrenke gyldigheten, lovligheten og rettskraftigheten til de øvrige bestemmelsene i avtalen. TOSHIBA eco Utility TOSHIBA eco Utility har omfattende støtte for ditt bidrag til energisparing. Merknader om strømstyringsplanen: TOSHIBA økomodus bruker økostrømplanen. Hvis du endrer standardinnstillingene, kan det endre effekten av økomodus. Hvis du allerede bruker innstillinger for lavere strømforbruk, kan det hende du ikke opplever at det har en effekt å bruke økomodus. TOSHIBA eco Utility beregner strømsparingen ved å beregne forskjellen mellom strømforbruket når økomodus er PÅ og AV. Hvis endrer innstillingene for en vanlig Windows-strømplan, for eksempel Balansert, slik at strømforbruket reduseres, eller hvis du endrer innstillingen for strømsparingsplanen til et lavere strømforbruk, kan det hende du ikke opplever en effekt av å bruke økomodus. Merknader om ytelse: Når du bruker programmer som krever høy ytelse, for eksempel TV eller programmer for direkteavspilling av video (når du spiller inn et TV-program), anbefales det at du bruker en annen passende strømplan en økostrømplanen. Hvis du synes lysstyrken i skjermen er for svak, anbefales det at du justerer lysstyrken i skjermen til et behagelig nivå for å unngå belastning på øynene. Merknader om strømforbruk: Eco Utility viser tilnærmet gjeldende og akkumulert strømforbruk. Disse strømforbruksanslagene har en feilmargin som varierer etter system, avhengig av utforming, komponenter og miljø. Viser strømforbruket i [Økomodus]-vinduet Når omformeren er koplet til, omfatter gjeldende strømforbruk i økomodus IKKE den elektriske strømmen som brukes til batterilading.(*1) Avhengig av programmene som kjører, kan det hende at strømforbruket

4 er høyt selv om økomodus er aktivert. Denne situasjonen kan oppstå i bestemte tilfeller (for eksempel hvis det kjører et virus- eller filsøk i bakgrunnen). Selv i slike situasjoner forblir strømsparing i økomodus aktiv. Viser strømforbruket i [Hjem] and [Bidrag]-vinduet [Hjem]-vinduet viser tilnærmet redusert strømforbruk ved å bruke økomodus til og med den siste datoen datamaskinen ble brukt. Strømsparing beregnes ved hjelp av forskjellen mellom strømforbruket når økomodus er PÅ og AV. Akkumulert strømforbruk i [Hjem] og [Bidrag]-vinduet omfatter ikke strøm brukt i hvilemodus, dvalemodus, under oppstart og avslutning eller når datamaskinen er slått av. Dette omfatter ikke omformerens forbruk og batteriets (*1) naturlige utlading. Det er derfor ikke nøyaktig nok til bruk for beregning av de reduserte elektrisitetskostnadene. Viser CO2-utslipp i [Hjem]-vinduet [Hjem]-vinduet viser tilnærmet redusert CO2-utslipp ved å bruke økomodus til og med den siste datoen datamaskinen ble brukt. Redusert CO2-utslipp beregnes ved hjelp av CO2-konverteringsdata (*2) fastslått av GHG Protocol (*3). Akkumulert CO2-utslipp omfatter IKKE strøm brukt i hvilemodus, dvalemodus, under oppstart og avslutning eller når datamaskinen er slått av. CO2-utslipp som er relatert til strømforbruket til omformeren eller den naturlige utladingen av batteriet, er også utelukket. (*1) Merknader for Peak Shift (*4) Aktivering av Peak Shift-funksjonen vil veksle mellom å lade og lade ut batteriet. Dette vil til slutt forkorte syklusen for batterilevetid (driftstid per lading) og den samlede batterilevetiden. Hvor lenge batteristrøm kan brukes i Peak Shift-tidsperioden variere avhengig av modell og driftsforhold. Hvis ett av følgende oppstår når systemet er av, kan det hende at Peak Shift-funksjonen avbrytes og vanlig lading fortsetter. Når systemet ikke slås av på vanlig måte. Når hovedbatteriet og omformeren er koplet fra når systemet er slått av. Når omformeren koples til når batteriet er helt tomt og systemet er slått av. Merknader for økolademodus (*5) Hvis du aktiverer denne modusen, må du lade ut batteriet til ca. 50 % minst én gang uten å kople til omformeren. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til at økolademodus ikke aktiveres og at syklusene for batterilevetiden ikke øker. Hvis ett av følgende oppstår, kan det hende at økolademodus avbrytes. Når hovedbatteriet og omformeren er koplet fra når systemet er slått av. Når du kopler til omformeren når batteriet er helt tomt og systemet er slått av.

5 *1: Bare på modeller som støtter batteri *2: Dataene for International Fuel-based Electricity Emission Factors for CO2 i (Fra og med august 2012) *3: Greenhouse Gas Protocol *4: Bare for modeller som støtter Peak Shift-funksjonen *5: Bare på modeller som støtter økolademodus Når du har lest og forstått informasjonen ovenfor, kan du begynne å bruke TOSHIBA øko-modus. Lisensavtale for sluttbrukere for TOSHIBA PC HEALTH MONITOR (bærbar PC) Merknad og samtykke for programmet TOSHIBA PC Health Monitor Velkommen til Toshibas PC Health Monitor. Programmet overvåker proaktivt flere systemfunksjoner, for eksempel strømforbruk, batteritilstand og systemkjøling, og informerer deg om viktige systemtilstander. Programmet gjenkjenner systemet og serienumre for enkeltkomponenter, og sporer bestemte aktiviteter som er relatert til bruk av datamaskinen og komponentene. Produktet kan konfigureres slik at detaljene for informasjonsovervåking, informasjon, sporing og oppsamling kan være forskjellige. System-, komponent og bruksinformasjonen som spores og samles inn (for eksempel produktnavn, modellnummer, delenummer, serienummer, BIOS-versjon, fastvareversjon), grunnleggende komponentinformasjon (for eksempel skjermenhet, lydenhet, nettverksenhet, harddisk, SSD, optiske stasjoner), informasjon om operativsystem (for eksempel operativsystemversjon, installasjonsdato for operativsystemet, DirectX-versjon, Internet Explorer-versjon, liste over oppdateringer for installerte programmer og drivere, innstillinger (handling for strømbryter, handling ved lukking av lokk, egenskap for systemstatusfelt, innstillinger for filtyper, antall brukerprofiler), feilinformasjon (BSoD, programfeil) ), driftstid/-antall/-innstillinger for komponent (for eksempel for strømbryter, omformer, batteri, LCD-skjerm, vifte, lydvolum, bryter for trådløst nettverk, webkamera, nettverksadapter, adapter for trådløst nettverk, Bluetooth, berøringsplate, dokkstasjon, USB, Express Card, display port, esata-port, lydport, SD-kort), bruk av TOSHIBA-funksjoner/-programmer (for eksempel innstillinger, bruk, installasjonsstatus, startet første gang, bakgrunnsbilde ), dato for første oppstart, bruk av system og komponenter (for eksempel tastatur (bruksantall for FN-tast), knapper, strøminnstillinger, strømstatus, batteri (temperatur, lade- og utladingskapasitet), prosessor, minne, baklys (tid på), temperatur for termisk modul), er lagret på harddisken i PCen. Den lagrede datamengden på harddisken er svært liten, og utgjør bare ca. 20 MB eller mindre for hvert år med systemaktivitet. Dette programmet samler heller ikke inn informasjon som identifiserer en person. Den innsamlede informasjonen brukes til å overvåke systemoperasjonen, varsle om systemtilstander og hjelpe ved problemdiagnose hvis datamaskinen trenger service. Toshiba kan også bruke slik informasjon til intern kvalitetssikringsanalyse. De lagrede dataene er underlagt bruksbegrensningene som er angitt ovenfor, og kan gjøre tilgjengelig for enheter plassert utenfor landet ditt eller området du bor i, og disse landene har kanskje ikke de samme lovene for databeskyttelse eller databeskyttelsesnivåer som kreves av ditt hjemland eller område. Overføring av innsamlede data utføres når TOSHIBA Service Station installeres på PCen og ha knappen PC Health Info Connection og funksjonen PC Health Info Connection er aktivert. Den overførte

6 informasjon vil bli analysert statistisk, og den vil bli brukt for bedre produktplanlegging og utvikling, for eksempel forbedring av programvare. Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du se PC Health Monitor Information Data Transmission Notice & Acceptance for TOSHIBA Service Station, som kan vises ved å klikke knappen PC Health Info Connection. PC Health Monitor eller bruken av programmet utvider eller endrer ikke Toshibas forpliktelser på noen måte i henhold til standard begrenset garanti. Toshibas standard begrensede garantivilkår og begrensninger gjelder. Vi anbefaler at du aktiverer PC Health Monitor nå. Du kan imidlertid velge ikke å gjøre det eller aktivere det senere. Når aktivert, kan du velge å deaktivere overvåkingsoperasjonen og avinstallere programmet når som helst ved hjelp av Avinstaller et program i kontrollpanelet. Hvis du avinstallerer PC Health Monitor, blir alle data som er samlet inn av og lagret i programmet, slettet automatisk. Lisensavtale for sluttbrukere for Program for forbedret produktopplevelse (nettbrett) Merknad og samtykke for Program for forbedret produktopplevelse Velkommen til TOSHIBAs Program for forbedret produktopplevelse Programmet gjenkjenner systemet og serienumre for enkeltkomponenter, og sporer bestemte aktiviteter som er relatert til bruk av datamaskinen og komponentene. Produktet kan konfigureres slik at detaljene for informasjonssporing og innsamling kan være forskjellige. System-, komponent og bruksinformasjonen som spores og samles inn (for eksempel produktnavn, modellnummer, delenummer, serienummer, BIOS-versjon, fastvareversjon), grunnleggende komponentinformasjon (for eksempel skjermenhet, lydenhet, nettverksenhet, harddisk, SSD, optiske stasjoner), informasjon om operativsystem (for eksempel operativsystemversjon, installasjonsdato for operativsystemet, DirectX-versjon, Internet Explorer-versjon, liste over oppdateringer for installerte programmer og drivere, innstillinger (handling for strømbryter, handling ved lukking av lokk, egenskap for systemstatusfelt, innstillinger for filtyper, antall brukerprofiler), feilinformasjon (BSoD, programfeil) ), driftstid/-antall/-innstillinger for komponent (for eksempel for strømbryter, omformer, batteri, LCD-skjerm, vifte, lydvolum, bryter for trådløst nettverk, webkamera, nettverksadapter, adapter for trådløst nettverk, Bluetooth, berøringsplate, dokkstasjon, USB, Express Card, display port, esata-port, lydport, SD-kort), bruk av TOSHIBA-funksjoner/-programmer (for eksempel innstillinger, bruk, installasjonsstatus, startet første gang, bakgrunnsbilde ), dato for første oppstart, bruk av system og komponenter (for eksempel tastatur (bruksantall for FN-tast), knapper, strøminnstillinger, strømstatus, batteri (temperatur, lade- og utladingskapasitet), prosessor, minne, baklys (tid på), temperatur for termisk modul), er lagret på harddisken i PCen. Den lagrede datamengden på harddisken er svært liten, og utgjør bare ca. 20 MB eller mindre for hvert år med systemaktivitet. Dette programmet samler heller ikke inn informasjon som identifiserer en person. De lagrede dataene er underlagt bruksbegrensningene som er angitt ovenfor, og kan gjøre tilgjengelig for enheter plassert utenfor landet ditt eller området du bor i, og disse landene har kanskje ikke de samme lovene for databeskyttelse eller databeskyttelsesnivåer som kreves av ditt hjemland eller område. Overføring av innsamlede data utføres når TOSHIBA Service Station installeres på PCen og ha knappen Program for forbedret produktopplevelse og funksjonen Tilkobling for Program for forbedret produktopplevelse er aktivert. Den overførte informasjon vil bli analysert statistisk, og den vil bli brukt for bedre produktplanlegging og utvikling, for eksempel forbedring av programvare. Hvis du vil ha nærmere

7 informasjon, kan du se Merknad og samtykke for overføring av informasjonsdata for Program for forbedret produktopplevelse for TOSHIBA Service Station, som kan vises ved å klikke knappen Program for forbedret produktopplevelse. Program for forbedret produktopplevelse eller bruken av programmet utvider eller endrer ikke Toshibas forpliktelser på noen måte i henhold til standard begrenset garanti. Toshibas standard begrensede garantivilkår og begrensninger gjelder. Når aktivert, kan du velge å deaktivere overvåkingsoperasjonen og avinstallere programmet når som helst ved hjelp av Avinstaller et program i kontrollpanelet. Hvis du avinstallerer Program for forbedret produktopplevelse, blir alle data som er samlet inn av og lagret i programmet, slettet automatisk. TOSHIBA TEMPRO INNLEDNING For TOSHIBA Europe GmbH (TEG) er personvernet for brukerne svært viktig. Vi ønsker at du skal være trygg når du besøker våre webområder og bruker vår programvare. Vi forplikter oss til å ivareta personvernet, og vi vil bruke all informasjon vi innhenter om deg på en lovlig måte i samsvar med tyske og europeiske lover om datasikkerhet. Disse retningslinjene beskriver hva slags informasjon vi innhenter, med hvilken hensikt vi innhenter og bruker personlige data fra våre brukere og hva du kan gjøre hvis du ønsker å slette dine personlige data. Det er bare én grunn til at vi innhenter informasjon om deg: for å kunne gi deg best mulig service. Les nøye gjennom informasjonen om TEMPRO. Hvis du ikke godtar lisensavtalen for TEMPRO, stoppes tjenesten, og programmet kjøres ikke når du logger deg på. HVA SLAGS INFORMASJON INNHENTER VI OG MED HVILKEN HENSIKT? TEMPRO krever at det blir innhentet data når det er nødvendig. TEG vil ikke innhente identifiserbar informasjon om deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse ("personlig informasjon") gjennom denne tjenesten hvis du ikke oppgir den selv. Du kan velge å oppgi personlige opplysninger under følgende omstendigheter: (i) oppgi navn, adresse, telefonnummer, produkter du kjøper; (ii) oppgi e-postadresse slik at vi kan sende deg informasjonen du ber om eller registrere deg som bruker slik at du får tilgang til spesiell informasjon. Hvis du ikke ønsker at vi skal innhente noen personlige opplysninger om deg, trenger du ikke sende dem til oss. Av og til vil TEMPRO sende en forespørsel fra våre servere for å formidle informasjon for deg. Forespørslene inkluderer serienummer og modellnummer, innstillinger for PC-språk og land, forespørselstype og -kategori (undertype) og TEMPRO-versjon. Disse opplysningene er ikke-personlige og er nødvendige for å håndtere forespørselen. I tillegg brukes opplysningene til å vise innhold i samsvar med dine preferanser og innhold vi tror du kan være interessert i, sende deg informasjon om våre tjenester, sende deg e-postmeldinger om forskjellige emner, for eksempel teknisk støtte, bruk av tjenesten og til å ta kontakt med deg hvis vi har behov for å løse problemer. Hvis du vil stanse TEMPRO-tjenesten helt, velger du alternativet Deaktiver på menyen i programmet.

8 DELER VI DINE DATA MED NOEN ANDRE? Vi kan oppgi denne informasjonen til vår agent som opptrer på våre vegne i forbindelse med aktivitetene som beskrives ovenfor. En slik agent er også bundet av og handler i samsvar med TEGs retningslinjer om datasikkerhet. TEG vil ikke selge, leie ut eller på annen måte formidle personlige opplysninger som du gir oss på dette webområdet til tredjepart (andre enn en agent som opptrer på våre vegne som beskrevet ovenfor). Informasjon som innhentes av oss, deles ikke med og selges ikke til andre. Vi selger ikke og deler ikke denne informasjonen med våre annonsepartnere eller reklamebyråer. SIKKERHET TEG forplikter seg til å sørge for at dine opplysninger behandles på en sikker måte. For å forhindre uautorisert tilgang eller publisering, opprettholde nøyaktighet og sørge for riktig bruk av informasjonen, har vi sørget for nødvendige fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å beskytte og sikre informasjonen vi innhenter. KONTAKTINFORMASJON Hvis du har spørsmål om våre retningslinjer for personvern eller ønsker å oppdatere, slette og/eller korrigere personlige opplysninger vi har fått om deg, kan du kontakte Toshibas lokale kundestøtte. Hvis du vil ha mer informasjon om TEGs retningslinjer for personvern, kan du se Lisensavtale for sluttbrukere for verktøyet TOSHIBA Service Station Utility Dette programmet lar datamaskinen søke automatisk etter viktige TOSHIBA-programvareoppdateringer eller andre varsler fra TOSHIBA, som er spesifikke for datamaskinen og programmene (opprinnelig hver 30 dag, spørringer kan utføres oftere eller sjeldnere avhengig av brudd på Internett-tilkopling, nye forsøk, brukerhandlinger eller endring av spørringspolicyen på TOSHIBA-serverne). Når aktivert, overfører programmet regelmessig til våre servere en begrenset mengde med systeminformasjon (modellnavn, delenummer, UUID, foretrukket språk, serienummer, første oppstartsdato, visning av varsler eller oppdateringer, nedlasting og installasjon av oppdateringer, operativsystemversjon, programvarestatus og så videre). Hvis den tidligere nevnte systeminformasjonen som overføres til TOSHIBA, utgjøre personlige opplysninger i ditt område, vil vi gjøre oppmerksom på at informasjonen vil bli behandlet i strengt samsvar med lover og regler som er beskrevet i dette dokumentet, samt gjeldende databeskyttelseslov. TOSHIBA kan lagre informasjonen i sju (7) år, bruke den til tekniske støttetjenester og støttetjenester for markedsføring og kan dele den med TOSHIBAs verdensomspennende organisasjon, tilknyttede TOSHIBA-firmaer eller andre tredjeparter som er engasjert av TOSHIBA for å levere støttetjeneste i forbindelse med systemstøtte. Når datamaskinen søker på serverne våre etter oppdateringer eller varsler, gir vi deg automatisk mulighet til å oppdatere datamaskinen eller å overføre oppdateringen direkte til datamaskinen. Vi vil også lagre en logg over oppdateringene eller varslene som er installert, på serverne.

9 Det anbefales at du aktiverer verktøyet TOSHIBA Service Station nå, men du kan imidlertid velge å gjøre dette senere eller velge å ikke bruke denne funksjonen. Hvis du velger å aktivere det senere, vil systeminformasjon fremdeles samles inn på systemet for overføring på et senere tidspunkt hvis du ikke velger å ikke bruke denne funksjonen. Når aktivert, vil systemet det fortsette å gi deg varsler om oppdateringer eller varsler til du deaktiverer verktøyet. Du kan gjøre dette nåt som helst ved å avinstallere verktøyet. Når det er avinstallert, vil du ikke bli varslet om oppdateringer eller varsler. Velg å velge å aktivere verktøyet TOSHIBA Service Station nå eller på et senere tidspunkt ved å klikke Godta, godtar du vilkårene og betingelsene og bruk og deling av systeminformasjonen. Hvis du ikke bruker programmet og/eller ikke godtar vilkårene og betingelsene, klikker du Avslå, slik at programmet ikke aktiveres. For bærbare datamaskiner som er kjøpt i USA eller Latin-Amerika, kan imidlertid begrenset systeminformasjon fortsatt bli samlet inn og overføres etter gyldige brukervarslinger i forbindelse med andre TOSHIBA programmer. Ved å godta disse vilkårene og betingelsene godtar du også overføringe av informasjon til enheter som finnes utenfor landet eller området du bor i, og du godtar at disse landene har eller ikke har de samme databeskyttelseslovene eller -nivåene som kreves av ditt hjemland. TOSHIBA Quality Application Ved brukerens første tilkobling til Internett samler TOSHIBA automatisk inn bestemt informasjon på enheten din for Toshibas interne kvalitetssikringsanalyse, herunder, men ikke begrenset til, utstyrsnavn, delenummer, serienummer og/eller startdatoen for maskinvareoppstart. Denne overføringen er fullstendig anonym siden ingen personlig identifiserbar informasjon blir samlet inn. Denne overføringen er forskjellig fra produktregistreringen. Denne sluttbrukeravtalen er også tilgjengelig på Toshibas nettside. Lisensavtale for Intel Security Takk for at du bruker Intel Securitys programvare og tjenester ("programmet), levert av McAfee, et heleid datterselskap av Inter Corporation. Dette er en juridisk avtale mellom oss installasjon eller bruk av vår programvare betyr at du godtar disse vilkårene, så les dem nøye. Denne lisensavtalen for Intel Security ("avtalen") dekker din rett til å benytte programvaren, begrensninger på denne bruken, vår rett til automatisk fornyelse og ta betalt for betalingsversjoner eller funksjoner i programvaren, og ditt samtykke til å mekle over alle tvister som skulle kunne komme mellom oss. Vi har inkludert koblinger til ytterligere vilkår, slik som vår personvernmerknad (http://www.mcafee.com/common/privacy/norwegian/index.htm), som er viktig og henger sammen med denne juridiske avtalen som gjelder for deg. Landsspesifikke vilkår finnes i siste del av avtalen. Hvis du er under 18 år, har du ikke tillatelse til å bruke programvaren eller oppgi personlig informasjon uten samtykke av foreldre eller foresatte som først må akseptere denne avtalen og forvalte programvaren på dine vegne.

10 1. Godkjennelse av denne avtalen og endringer Ved å klikke på "Godta" eller installere programvaren godtar du ubetinget å være bundet av denne avtalen, og forstår at den kan håndheves på samme måte som en skriftlig kontrakt du har undertegnet. Hvis du ikke ubetinget godtar disse vilkårene, må du ikke installere, bruke eller få tilgang til denne programvaren. Skulle det forekomme at oversatte versjoner av denne avtalen ikke stemmer overens med den engelske versjonen, vil den engelske være overordnet. VI KAN ENDRE DENNE AVTALEN, INKLUSIV DEN KONFIDENSIELLE MEKLING- OG TVISTELØSNINGSBESTEMMELSEN UNDER FRA TID TIL ANNEN ETTER EGET SKJØNN UANSETT GRUNN. For eksempel for å gjenspeile endringer i loven eller oppdateringer i hvordan programvaren fungerer. Om vi gjør vesentlige endringer i denne avtalen, vil slike endringer kun tre i kraft etter at vi har formidlet dem til deg via kontaktinformasjonen du har oppgitt (eller gjennom andre kanaler) og gitt deg muligheten til å se gjennom og godta eller avvise den oppdaterte avtalen innen 30 dager. Alle andre endringer i avtalen vil tre i kraft umiddelbart. Det er svært viktig at du holder kontoinformasjonen din, inkludert e-postadressen og annen kontaktinformasjon, oppdatert. Hvis du er uenig i den fornyede avtalen, kan du fortsette å benytte versjonen av programvaren du kjøpte under den nåværende avtalen, men du kan ikke oppdatere programvaren eller fornye avtalen. Hvis du trekker tilbake din godkjennelse av denne avtalen, må du avinstallere og avslutte din bruk av programvaren ved det tidspunktet. Hvis du bryter denne avtalen, kan vi øyeblikkelig avslutte din tilgang til og bruk av programvaren. 2. Brukerlisens Vi har gleden av å gi deg en ikke-eksklusiv, begrenset lisens til å installere programvaren for personlig bruk i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Denne lisensen er begrenset til antallet enheter abonnementet ditt gir deg rett til, kan ikke overføres og kan tilbakekalles av oss som forutsatt i denne avtalen. Vi, sammen med våre leverandører og partnere, beholder eierskap til vår respektive programvare og alle rettigheter relatert til programvaren, inklusiv alle rettigheter innen åndsverklover. De eneste rettighetene vi tillater deg er de som er uttrykkelig angitt i denne avtalen. Også, om du gir oss kommentarer, informasjon, meninger eller forslag, som vi kaller "tilbakemeldinger", tillater du oss ubegrenset bruk av dine tilbakemeldinger, for alle formål og uten kompensasjon til deg. Din bruk av programvaren er begrenset til enheter og operativsystemer vi støtter og kan bli påvirket av ytelse og kompatibilitet med din maskinvare, programvare og Internett-forbindelse. Du er ansvarlig for kostnaden av utstyret ditt, og for å sikre at utstyret oppfyller systemkravene, noe som inkluderer å innhente oppdateringer eller oppgraderinger fra tid til annen, for at du skal kunne fortsette å bruke programvaren. Systemkravene er tilgjengelige på vårt webområde. 3. Avtalens varighet Denne avtalen er aktiv under abonnementsperioden du kjøpte, med mindre den er avbrutt tidligere som tillatt nedenfor. For betalte versjoner av programvaren, hvis ingen varighet er spesifisert, er standard varighet ett år fra datoen da du først anskaffet programvaren. For gratisversjoner av programvaren, inklusiv alle funksjoner vi gir deg som prøveversjon, kostnadsfritt eller på evalueringsbasis eller som er merket "Forhåndslansering", "Begrenset utgivelse", "Beta" eller på annen måte beskrevet som eksperimentell, ikke testet eller ikke fullt funksjonell ("gratis programvare"), er denne avtalen gjeldende så lenge vi gjør programvaren tilgjengelig for deg. Vi kan velge å tilby deg gratis programvare under eller etter ditt betalte abonnement og all bruk vil være gjenstand for vilkårene i denne avtalen, så lenge den gratis programvaren er i bruk. Vi kan avslutte denne avtalen etter eget skjønn hvis du ikke overholder vilkårene og betingelsene i den. Du kan også avslutte denne avtalen før perioden utløper ved å fjerne programvaren fra dine enheter og avslutte din konto hos oss. Når denne avtalen sies opp, må du stoppe all bruk av programvaren og, hvis du ikke allerede har gjort dette, permanent slette alle kopier av den.

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert 18 juli, 2013 Disney Interactive er glad for å kunne stille til rådighet for deg sine nettsteder, programvare, applikasjoner, innhold, produkter og tjenester ( Disney Services

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE.

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE. Bruksvilkår Skriv ut Lagre PDF Oppdatert: 2 november 2011 1. INNLEDNING Velkommen til Club Penguin ("siden"). Nettsiden drives og presenteres for brukere av Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY PASSWORD MANAGER i bruksanvisningen

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece Apple sin nyeste iphone-modell http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece I sommer lanserte Apple sin nyeste iphone-modell. Dersom kunden laster ned en applikasjon gir de selskapet

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER.

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER. OKADOBE Programvarelisensavtale for datamaskin 1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER. 1.1 GARANTIFRASKRIVELSE. PROGRAMVAREN OG ANNEN INFORMASJON ER LEVERT TIL DEG «UTEN FORBEDRINGER

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

2.1 Eierskap. Du får alle rettigheter og eierskap til innholdet ditt. Vi krever ikke eierskapsrettigheter til innholdet ditt.

2.1 Eierskap. Du får alle rettigheter og eierskap til innholdet ditt. Vi krever ikke eierskapsrettigheter til innholdet ditt. Bruksvilkår for Behance Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter i sin helhet versjonen av 23. juli 2013. Disse vilkårene regulerer din bruk av Behance-nettsteder eller tjenester («Tjenester»). Du samtykker

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS Teknologiavtale Generelle Vilkår og Betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA05072014 LES NØYE GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE UPS TEKNOLOGIAVTALEN. VED

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

UPS-TEKNOLOGIAVTALE. Generelle vilkår og betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS-TEKNOLOGIAVTALE. Generelle vilkår og betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS-TEKNOLOGIAVTALE Generelle vilkår og betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS-TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA1072006 LES GRUNDIG GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN FOR UPS-TEKNOLOGI.

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR

GENERELLE BRUKERVILKÅR 1. INTRODUKSJON 1.1. Ved å ta i bruk/eller besøke en seksjon på nettstedet www.guts.com(nettstedet); eller ved å åpne en konto på nettstedet aksepterer du følgende regler og vilkår: o 1.1.1. Generelle

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer