MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 5/06 04/218 KULTURHUS - DIVERSE 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK 7/06 04/436 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a KLAGE PÅ AVSLAG OM Å FÅ GÅ PÅ SKOLE I HAUGESUND Sakspapirene sendes i egen sending. 8/06 04/203 REFERATSAKER 9/06 04/205 EVENTUELT Karmøy rådhus, Svein H. Andersen (s) Terje Blikshavn skole- og kultursjef

2 Sak 5/06 KULTURHUS - DIVERSE Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: 614 C00 Arkivsaksnr.: 04/218 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 5/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar: 1. Frivillige organisasjoner registrert i Karmøy kommune skal få låne lokaler til den ordinære driften gratis. 2. Tilbud til barn og unge skal prioriteres ved tildeling av tider. 3. Tildeling av tider følger skoleåret og tildeles 1 gang i året. 4. Satser for utleie som er foreslått i saken. 5. Kulturhusene skal være bemannet under åpne arrangement. Side 2 av 16

3 Sak 5/06 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken I hovedutvalg skole og kultur saknr. 44/05 ble det reist spørsmål vedr. utleie av lokaler ved de kommunale kulturhusene utenom ordinære åpningstidene. Hovedutvalget ønsker en sak vedr. retningslinjer for drift av kulturhusene. Kommunale kulturhus Karmøy kommune har 5 kommunale kulturhus. Kulturhusene er både en produksjons- og formidlingsarena for ulike kulturuttrykk og driver et utadrettet arbeid spesielt rettet mot barn og unge. Torvastad kulturhus, Kopervik kulturhus, Karmøy kulturhus (Åkrehamn) og Skudeneshavn kulturhus drives i permanente lokaler, mens man leier lokaler hos SK Nord til å drive Norheim kulturhus. Målsetting Kulturhusene har som mål å drive et forebyggende arbeid blant barn og unge i sonen, og en være arena for aktivitet og sosialt fellesskap for befolkningen på tvers av alder, kjønn og nasjonalitet. Aktivitetstilbudet skal legges opp for både det organiserte og uorganiserte kulturlivet. Det skal legges til rette for gode og trygge møteplasser for å sikre barn og ungedom plass og rom for lek, utfoldelse og samvær med jevnaldrende. Kulturhusene skal invitere nye brukere og aktiviteter inn i husene og gi rom for utprøving og eksperimentering av ulike kulturelle ytringer. Bemanning Kulturhusene har følgende bemanning Norheim kulturhus: 1 kulturhuskoordinator i 100 % stilling 1 miljøarbeider i 50 % 3 klubbarbeidere i 23,35 % (Basement) Torvastad kulturhus 1 kulturhuskoordinator i 100 % stilling 1 miljøarbeider i 50 % Kopervik kulturhus 1 kulturhuskoordinator i 100 % stilling 1 miljøarbeider i 50 % 1 miljøarbeider i 40 % Karmøy kulturhus 1 kulturhuskoordinator i 100 % stilling 1 miljøarbeider i 50 % 1 miljøarbeider i 40 % Skudeneshavn kul.hus 1 kulturhuskoordinator i 100 % stilling 1 miljøarbeider i 50 % 1 miljøarbeider i 40 % Miljøarbeiderne arbeider hovedsakelig kveld og er rettet inn mot ungdomstilbud som drives i regi av kulturhusene. Siden 2000 har det vært en reduksjon av miljøarbeiderstillinger med totalt 1,3 stillinger. Denne bemanningsreduksjonen har medført at man ikke kan yte den samme service, færre arrangement og reduksjon i åpningstidene i forhold til tidligere. Det har også vært en endring i innholdet på miljøarbeider stillingen fra å være tilsynsvakter til nå å være en aktiv miljøarbeider som jobber direkte med å utvikle og drive kultur og fritidstilbud Side 3 av 16

4 Sak 5/06 for ungdom. Ansatte ved kulturhusene arbeider minst 2 kvelder i uken, og det er alltid minst 2 ansatte på jobb når det drives fritidsklubb/treffsted for ungdom. I tillegg til disse stillingene er det ansatt lørdagsarbeidere ved Norheim, Karmøy og Skudeneshavn kulturhus. På disse kulturhusene er det miljøarbeidere som driver treffsteder for ungdom på lørdagskveldene. Hvert kulturhus har 4 stillinger på 7,5%, men disse er ikke faste stillinger og lønnskostnadene blir dekket gjennom SLT-utvalget (tverretatlig gruppe). Ved Torvastad, Karmøy og Skudeneshavn er det også kommunale fritidsklubber for funksjonshemmede. De ansatte ved Varianten, Firkløveren og Skudenesbuen jobber direkte til denne målgruppen. Fritidsklubbene har åpent 1 kveld i uken. Åpningstider ved kulturhusene Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Norheim Torvastad Kopervik Karmøy Skudeneshavn Oversikten viser når kulturhuset har bemannede åpningstider. Ved noen kulturhus har enkelte faste brukere nøkkel og benytter avtalte rom utenom bemannede åpningstider. Kulturskolen har også noe undervisning utenfor åpningstidene. Brukere av kulturhusene Karmøy kommune har registrert i overkant av 700 frivillige organisasjoner. Av disse er nærmere 80 faste brukere av kulturhusene. Aktivitetsnivået hos de enkelte organisasjonene varierer fra flere øvelser i uken til ett møte i måneden. I tillegg til frivillige organisasjoner er det musikkgrupper og ungdomsgrupper som benytter kulturhusene til øvelse/prosjekter innen ulike kulturuttrykk (rock, dans, film, kunst og lignende). Karmøy kulturskolen er den største enkelt bruker av kulturhusene. Det foregår undervisning på alle kulturhus, men det varierer hvilke fag og antall timer i forhold til kulturhusenes størrelse og tilrettelagte rom. Kulturskolens administrasjon er i dag lokalisert ved Karmøy kulturhus. Kulturhusene blir også benyttet av tilfeldige organisasjoner, offentlige etater og næringslivet til større og mindre seminarer og kulturarrangement. Møteplass for unge Det er viktig for kulturhusene å etablere trygge og kreative møteplasser for ungdom. Alle kulturhus har treffsteder/klubber for ungdom som er drevet i regi av kulturhusene. Norheim kulturhus: Basement, Torvastad kulturhus: FRI, Kopervik kulturhus: Anna Eegs, Karmøy kulturhus: Down under og Skudeneshavn kulturhus; Connection. Møteplassene har som formål å forebygge mot rusmisbruk, rasisme, være et sted for å etablere et sosialt nettverk og et sted for å prøve ut ulike kulturuttrykk. Møtestedene kan f. eks. være stedet hvor man treffer Side 4 av 16

5 Sak 5/06 andre med samme interesser, danner en rockegruppe, dansegruppe, lager film og lignende. De siste årene er det lagt vekt på å bygge opp et spennende rockemiljø. Til våren har alle kulturhus egne øvelsesrom for rockegrupper. Det arbeides nå med en strategiplan for kulturhusene, og det er et mål at man skal kunne utvikle flere kulturelle verksteder for ungdom. Priser ved utlån Frivillige organisasjoner registrert i Karmøy kommune låner gratis lokaler til ordinær foreningsdrift. I budsjettet for kulturhusene er det satt krav til noe inntjening. Det private næringsliv, kommersielle tiltak og privatpersoner/grupper betaler leie av lokaler. Prisen avhenger av hvilke lokaler som skal leies og behovet for teknisk utstyr og teknikker. Det er vanskelig å fastsette noen bestemte priser, da det er ulike typer hus med ulike rom og teknisk utstyr, men det bør fastsettes i forhold til type rom. Det foreslås følgende utleiepriser: Storsalen ved Karmøy kulturhus kr pr. arrangement/dag Gymsalen ved Kopervik kulturhus kr pr. arrangement/dag Storsal inkl. tilliggende rom Skudeneshavn kr pr. arrangement/dag Storsal Norheim kr pr. arrangement/dag Kafè/Treffsted Torv. Kop., Karmøy, Norh. kr pr. arrangement/dag Møterom alle kulturhus kr pr. arrangement/dag Rockerom for brukere under 18 år kr pr. halvår pr. band Rockerom for brukere over 18 år kr pr. halvår pr. band I tillegg kommer timepris på tekniker ved arrangementer hvor det er behov for det. Ved leie over flere dager er det rabatt. Utleie av lokaler utenfor åpningstidene Kulturhusene får ved jevne mellomrom forespørsler om å låne ut lokalene utenfor de bemannede åpningstidene. Det er da et skille mellom åpne arrangement og lukkede møter/seminarer/øvelser. Flere musikkorps har øvelser og seminarer utenfor de ordinære åpningstidene. Musikkorpset har da en kontaktperson som får en nøkkel/kode, og de er ansvarlige for at de har kjennskap til brann- og alarmrutinene ved kulturhuset. Musikkseminarer og øvelser for en organisasjon er å betrakte som et lukket arrangement, og de kan låse ytterdøren, men skal de ha en konsert som er åpen for publikum, er det et åpent arrangement og det er behov for et bemannet kulturhus. Årsaken til dette er at det ofte er behov for teknisk bistand i forbindelse med arrangementet og å ivareta sikkerheten på huset. Karmøy kulturhus er det eneste kulturhus som har egen sal med scene og teknisk utstyr. Det har vært en god del slitasje på lyd- og lysutstyret, og vi benytter nå derfor bare teknikere som har kjennskap til og kan bruke utstyret. Åpne arrangement er arrangement som er åpent for publikum og hvor folk ikke trenger å melde seg på, men møter opp på selve arrangementet. Av tidligere erfaringer viser det seg at innbyggerne oppfatter kulturhuset for åpent og går på kulturhuset. Ved åpne arrangement utenom de ordinære åpningstidene bør kulturhusene være bemannet. Årsaken til dette er å kunne ivareta sikkerheten for de som kommer på huset og kunne bistå ved arrangør ved behov. Feil bruk av utstyr har medført større kostnader til reparasjon. Arrangører er mest opptatt av sitt arrangement, og det viser seg at man ikke har oversikt over resten av huset. Når man har ansatte ved kulturhuset, er det de som er ansvarlig for at rutinene ved alarm/ulykke blir følgt. Det er ikke lagt inn i budsjettene for kulturhusene lønnskostnader til å ha åpent i helgene. Midlene som er avsatt til ekstrahjelp blir hovedsakelig benyttet under større arrangement, prosjekter rettet mot ungdom og hvor man har behov for Side 5 av 16

6 Sak 5/06 ekstra vakthold ved ungdomsarrangement. Skal man kunne ha åpne arrangement utenfor den bemannede åpningstiden må det utarbeides en turnusordning som ser flere kulturhus under ett, og det må en utvidelse av bemanningen som må innarbeides i budsjett. Kulturskole Karmøy kulturskole har de senere år hatt en stor økning i antall elever som benytter seg av skolens tilbud. Det meste av kulturskolens undervisning foregår på de kommunale kulturhusene i hele kommunen. Både kulturhusene og kulturskolen ønsker at barn og unge skal få best mulig tilbud innen mange kulturuttrykk. Elevene ved kulturskolen betaler for undervisning innen ett eller flere kulturuttrykk og forventer at undervisningen og lokalitetene er de beste. Ved Karmøy kulturhus, Kopervik kulturhus og Torvastad kulturhus disponerer kulturskolen rom som de selv kan prege og styrer bruken selv. Dette gjelder innen for musikk og kunstfag. Innen andre kulturuttrykk disponerer kulturskolen lokaler sammen med andre brukere av kulturhusene. Dette er i rom som nødvendigvis ikke er tilrettelagt for den undervisning som skal foregå i rommet/salen. Ved økt aktivitet på kulturskolen er det stadig behov for flere rom og ønske om tilrettelagt rom. For kulturhusene er det etter hvert vanskelig å kunne tilfredsstille de ønsker og behov som kulturskolen har, samtidig som det er økning i antall ungdom som benytter seg av kulturhusene som enkeltpersoner/grupper. Ved noen kulturhus er det ikke flere rom og tider å gi til kulturskolen, og en eventuell økning vil gå utover tider som tildeles frivillige organisasjoner. Tildeling av tid følger skoleåret. I budsjettene til kulturhusene er det ikke lagt inn midler til å tilrettelegge rom for kulturskolen, men når rom skal endres, blir det tatt fra kulturskolen, kulturhuset og noe fra teknisk etat. Dette er ikke noen god løsning og bør endres i budsjettsammenheng. Administrasjonen for kulturskolen er plasset ved Karmøy kulturhus. Ved økt aktivitet er det også behov for større plass til arbeidsplasser til lærere. Skal man kunne tilfredsstille dette på kulturhuset, vil det bli mindre plass til å drive aktiviteter. På et kulturhus bør arealene i hovedsak bli benyttet som produksjons- og formidlingsarena for ulike kulturuttrykk. Strategisk plan for kulturhusene Det er nå startet en prosess på kulturhusene med å utarbeide en strategiplan for kulturhusene. Kulturhusene er nå i den først fasen hvor man kartlegge og analysere dagens tilbud - hva er vi gode på, og hva kan vi bli bedre på? Hvordan kan vi legge til rette for å utvikle kulturhusene å bli en produksjons- og formidlingsarena innen for flere kulturuttrykk. Hvilken kompetanse har vi i dag, og hva trenger vi i fremtiden? Hvordan skal vi involvere resursspersoner i de ulike sonene? Prosessen vil til slutt ende i en strategiplan som vil inneholde satsningsområdene i årene fremover og være et redskap for kulturhusene til å bli en utviklende produksjons arena for ulike kulturuttrykk. Skole og kultursjefens konklusjon: De kommunale kulturhusene er i dag en viktig møteplass og en kulturell arena for innbyggerne i kommunen. Det er ønskelig å kunne tilby frivillige organisasjoner gratis lokaler til den ordinære driften av organisasjonen. Tilbud til barn og unge skal prioriteres ved tildeling av tider og kulturhusene skal ha egne tilbud for ungdom. Ved åpne arrangementer er det ønskelig å ha ansatte på kulturhuset under arrangementet. Ved dagens bemanning er det ikke rom for å ha åpent i helgene. Skal man ha åpent på kulturhusene i helgene må bemanningen økes og innarbeides i budsjettet. Strategisk plan for kulturhusene vil være et viktig redskap for kulturhusene og gi en føring på utviklingen av kulturhusen i årene fremover. Side 6 av 16

7 Sak 6/06 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK Saksbehandler: Ragnhild Hovden Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 05/3076 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: 1. Skudenes barnehage og Skudenes korttidsbarnehage slås sammen under èn ledelse. 2. Det opptas forhandlinger med tanke på at Hinderaker og Visnes barnehage og Avaldsnes barnehage kan slås sammen under èn ledelse. 3. Det opptas forhandlinger med tanke på at Markje barnehage og Åkra sokneråds barnehage kan slås sammen under èn ledelse. Side 7 av 16

8 Sak 6/06 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Det vises til sak Barnehagestruktur i Karmøy som ble behandlet i Hovedutvalg skole og kultur sitt møte den Her ble deler av Rådmannens forslag til vedtak utsatt. Rådmannen bes, til neste møte, utrede pkt. 4,5 og 6 i rådmannens innstilling, med særlig henblikk på sosiale, pedagogiske og økonomiske konsekvenser for foreldre, barn og kommunen. Formannskapet vedtok ikke pkt 6 i sak 4/06 i sitt møte den Skole og kultursjefen legger likevel fram for hovedutvalg skole og kultur den ønskede utredningen av pkt 4,5 og 6 i forslag til vedtak i hovedutvalgets sak 02/06 den Generelt: 1.1. Styrers administrasjonstid: Styrere i en-avdelingsbarnehager har gjentatte ganger søkt om utvidelse av sin administrasjonstid fra 35% til 60% Det har vært forsøkt gjennom lokale forhandlinger, samt nå sist i behandlingen av budsjettet for Søknadene har hver gang blitt avslått. Styrer i to-avdelingsbarnehager har ved forhandlinger oppnådd 75% administrasjonstid av sin totalt 100% styrerstilling. Dersom f.eks to barnehager i Skudenes blir slått sammen til en 3-avdelingsbarnehage, vil styrer få 100% administrasjonstid Personalets avspasering: Flere av en-avdelingsbarnehagene har fortalt om problemer vedr avspasering og ferieavvikling. Her må barnehagen tildeles økte vikarmidler for at driften skal gå i hop, i noen tilfeller stenger barnehagen ved ferieavvikling. Ved sammenslåing av personalgruppene vil dette kunne løses på en smidigere måte uten økte vikarmidler Korttidsbarnehagenes egenart: Høringsuttalelser fra de minste barnehagene beskriver alle disse barnehagenes egenart, som de er redd for skal forsvinne ved sammenslåing med en større barnehage. Flere nevner også framtidig nedleggelse som en mulighet ved sammenslåing. På bakgrunn av slike negative utsikter, er det motstand mot sammenslåing. Tanken bak sammenslåing er i all hovedsak å innlemme de små barnehagene i en større sammenheng og skape mer fleksible og sikre enheter. Hinderaker og Visnes barnehage bør for eksempel innlemmes som en av fire avdelinger i Avaldsnes barnehage. Denne avdelingen bør få beholde sin egenart slik alle avdelinger har sin egenart. 2. Sammenslåing av Skudenes barnehage og Skudenes korttidsbarnehage Skudenes heldagsbarnehage har 2 avdelinger og er godkjent for barn mellom 0 og 6 år, til sammen 36 barn omregnet til barn over 3 år.. Side 8 av 16

9 Sak 6/06 Skudenes korttidsbarnehage hadde inntil i fjor 3 korttidsgrupper, dvs 16 barn som hver gikk 2 dg pr uke. I løpet av 2005 gikk søkningen til korttidsplasser ned. For å få økonomien til å gå opp samtidig med å tilfredsstille omsøkt behov, ble det tatt grep for å fylle plassene Avstand: Barnehagene ligger med ca 20 meters avstand mellom bygningene. Det ble vurdert som et argument for sammenslåing at to enheter med så nær beliggenhet kan ha felles ledelse Bygningsmessige vurderinger: Skudenes korttidsbarnehage har sendt en avviksmelding der det påpekes manglende kontor, pauserom og garderobe. For å løse disse utfordringene ble det samtidig lagt fram forslag til utbygging. Dette ble ikke vedtatt. Skudenes heldagsbarnehage har også sendt avviksmelding. I samarbeid med teknisk etat arbeides det med en bygningsmessig utvidelse for å bedre fellesfunksjoner som møterom og pauserom Konsekvenser for barna ved sammenslåing: - Barna kan få færre ulike personer å forholde seg til. Styrer i heldagsavdelingen har i dag 75 % av sin stilling til administrasjon og 25% på avdeling. Denne 25% stillingen må deles med en i 75% stilling. Ved at styrer får utvidet sin stilling til 100% administrativt, blir begge pedagogiske lederstillingene også 100%. Barna får mer stabilitet i voksenkontakten. Dette vil også bli tilfelle for korttidsbarnehagen Konsekvenser for foreldre ved sammenslåing: (de foreldre som har plass ved barnehagen) - Foreldrene møter en ledelse som har hele sin stilling som administrativ funksjon, og en barnehage med 3 avdelinger Konsekvenser for kommunen: - En ansatt må gå over i annen stilling som følge av sammenslåing. Vedk har imidlertid rett til å beholde lønn som personlig tillegg. - Ansatte får mulighet for større jobber. - Det vil bli større smidighet ved ferieavvikling, ferie etc. - Administrasjonen får en enhet mindre å forholde seg til. - Det blir en mer fleksibel drift der foreldre kan få ønsker oppfylt 3. Det opptas forhandlinger med tanke på sammenslåing av Hinderaker/Visnes barnehage og Avaldsnes barnehage Avaldsnes barnehage har to avdelinger pluss en utegruppe og er godkjent for barn mellom 0 og 6 år, til sammen 48 barn omregnet til barn over 3 år. Barnehagen ligger plassert vis á vis Avaldsnes aldersheim. Hinderaker og Visnes barnehage er drevet av Hinderaker og Visnes Vel, men der personalet er kommunalt ansatt som følge av at foreningen ba om hjelp til lønnskjøring i Barnehagen har i dag godkjenning for 18 barn i alderen 0 6 år, og med oppholdstid som heldagsbarnehage. Barnehagen ligger i Visnes, ikke langt fra Visnes Grendehus. Hinderaker og Visnes barnehage er en 1-avdelings-barnehage, med de samme utfordringene det medfører som beskrevet under punkt 1.: Side 9 av 16

10 Sak 6/ Utfordringer vedr ferie og avspasering: Dette har imidlertid vært løst ved samarbeid med Avaldsnes barnehage. Barnehagene har de siste to årene slått seg sammen i 3 ferieuker Konsekvenser. Personalet og eier av Hinderaker og Visnes barnehage har i sine høringsuttalelser foreslått å flytte utegruppa ved Avaldsnes barnehage til Visnes. Det blir dermed 2 avdelinger på hver plass. Det foreslås at styrer deler tiden sin likt mellom stedene. Beliggenheten til Hinderaker og Visnes barnehage er fin med tanke på utegruppe. De to stedene kan da bli to sidestilte enheter i størrelse og funksjon. Personalet i barnehagene får et større faglig miljø og utvikle seg innenfor. Barna får utvidete muligheter innenfor samarbeidet mellom de to husene. 4. Det opptas forhandlinger med tanke på at Markje barnehage og Åkra sokneråds barnehage kan slås sammen under én ledelse: Markje barnehage er en kommunal barnehage som har beliggenhet i et eldre bolighus i Skulevegen på Åkra. Den er nabo med Ryvingen barnehage i øst, og Åkra soknerådsbarnehage i nord. Den ble opprettet i 1996 og har korttidstilbud 3 dager i uka og Åpen barnehage -tilbud 2 dager pr uke. Styrer ved Markje barnehagen beskriver barnehagens virkeområder bra i sin høringsuttalelse. Åpen barnehage-tilbudet er det eneste i kommunen og er meget godt besøkt av mødre med sine barn langt utenfor Åkra-området. Rådmannen foreslår å inngå forhandlinger med en nærliggende barnehage til Markje barnehage. Dette for, om mulig, å lette utfordringene en liten barnehage står overfor. Dette gjelder i første rekke utfordringer rundt styrers administrasjonstid og personalets avspasering i tillegg til at større enheter gir en mer fleksibel drift. I forslaget nevnes Åkra sokneråd som en mulig samarbeidspartner til Markje barnehage. I høringsuttalelsen fra Åkra sokneråd nevnes den utvidede formålsparagrafen som viktig å beholde. Forhandlingene vil vise hvor realistisk dette samarbeidet er å realisere. Kanskje er det andre samarbeidspartnere som vil være mer naturlige for Markje barnehage, for eksempel Ryvingen barnehage som også deler gjerde med Markje barnehage, fordi verdigrunnlaget til disse to barnehagene lettere lar seg forene. Forhandlingene vil også kunne belyse om Markje barnehage er best tjent med å få lov å fortsette som en egen enhet, på grunn av sin egenart som en god barnehage med et godt tilbud for mange parter som trenger litt ekstra. Fra de respektive barnehagene beskrives en felles skepsis. Åkra sokneråds barnehage mener i sitt brev at å slå sammen Markje barnehage og Åkra sokneråds barnehage ikke vil være det beste for ansatte, foreldre og barn. Styrer i Åkra soknerådsbarnehage har allerede 100 % administrasjonstid. Markje barnehage mener hun ikke kan regnes som en 1-avdelings barnehage, fordi den er spesiell med åpne dager. Styrer bør være synlig og tilgjengelig for ansatte, foreldre og barn, da må en være fysisk tilstede. Med referanse til andre styrere som leder to hus, sier de at de ikke har den samme kontakten med ansatte, foreldre og barn som det huset de til daglig er i. Det er også mer personalkonflikter i de barnehagene som de ikke er fysisk tilstede i. Hadde de vært i samme hus, ville ting blitt oppdaget tidligere. Side 10 av 16

11 Sak 6/06 Åkra sokneråds barnehage mener at det vil få økte økonomiske konsekvenser med ev. sammenslåing. I dag går styrer inn og dekker opp fravær slik at en slipper å ta inn vikar. Dette er ting som må tas opp i forhandlinger med de respektive barnehagene. Resultat fra forhandlingene må legges fram til politisk godkjenning før endelig vedtak om sammenslåing eller ikke, fattes.. Skole og kultursjefens kommentar: Den utvidede utredningen med særlig henblikk på sosiale, pedagogiske og økonomiske konsekvenser for foreldre, barn og kommune, har ikke gitt nye momenter som er til hinder for de sammenslåingene som opprinnelig ble foreslått. Rent konkret anbefales det derfor at Skudenes barnehage og Skudenes korttidsbarnehage slås sammen under én ledelse. Det anbefales videre at det opptas forhandlinger med tanke på at: Hinderaker og Visnes barnehage og Avaldsnes barnehage kan slås sammen under én ledelse Markje barnehage og Åkra sokneråds barnehage kan slås sammen under én ledelse.. Side 11 av 16

12 Sak 8/06 KLAGE PÅ AVSLAG OM Å FÅ GÅ PÅ SKOLE I HAUGESUND Saksbehandler: Ørjan Røed Arkiv: 102 B12 Arkivsaksnr.: 04/436 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 7/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar å opprettholde skole- og kultursjefen avslag på søknad om overføring til Haugesund kommune. Side 12 av 16

13 Sak 8/06 REFERATSAKER - HSK Saksbehandler: Aud Irene Jacobsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/203 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 8/06 Hovedutvalg skole og kultur Skole- og kultursjefen: Prosjektforslag til Stavanger Ordfører: Avaldsnes Tusenårsstedet i Rogaland, sluttrapport 3. Skole- og kultursjefen: Innspill til rullering av kommuneplanen i Karmøy kommune Side 13 av 16

14 Side 14 av 16 Sak 8/06

15 Sak 9/06 Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/205 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 8/04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur / Hovedutvalg skole og kultur 35/05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Formannskapet /05 Hovedutvalg skole og kultur /06 Hovedutvalg skole og kultur /06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Side 15 av 16

16 Side 16 av 16 Sak 9/06

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 15.09.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.09.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/4457 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 Kommunestyret 17.11.2015 NY BARNEHAGE SONE 4 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - NY BARNEHAGE SONE 4

SAKSPROTOKOLL - NY BARNEHAGE SONE 4 SAKSPROTOKOLL - NY BARNEHAGE SONE 4 Formannskapet behandlet saken den 17.11.2015, saksnr. 141/15 Behandling: Aronsen (Ap) stilte spørsmål om sin habilitet jf forvaltningsloven 6.2. Simonsen (H) stilte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.03.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2010 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 05.05.2009 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL/REFERAT Ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2008 Tid : Kl. 10.00 13.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fung. leder Henrik Kolstø Hansen Kopervik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING Page 1 of 8 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg skole og kultur Formannskapssalen 14.12.05Tid: Kl. 18.00 NB! Merk tiden Eventuelle

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4480 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 12.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 14.11.2016. Forslag til vedtak:

Detaljer

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017 Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/3070-1 Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 98/16 14.11.2016 Formannskapet 112/16 21.11.2016 Kommunestyret 82/16 12.12.2016 Betalingssatser

Detaljer

Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C11 Arkivsaksnr.: 16/4775. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C11 Arkivsaksnr.: 16/4775. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: C11 Arkivsaksnr.: 16/4775 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 07.12.2016 OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

EKSPEDISJONSTID/ARBEIDSTID I JULE- OG NYTTÅRSHELGEN

EKSPEDISJONSTID/ARBEIDSTID I JULE- OG NYTTÅRSHELGEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur Page 1 of 6 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 09.02.05 Karmøy kommune Side 6 av 6 Møtested: Til stede på møtet MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur I forkant av møtet var det orientering av

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 12/2238. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 12/2238. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 12/2238 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 03.09.2014 Formannskapet Kommunestyret Åkra sokneråds barnehage og etterbetaling

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 15/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: "Tårnet" Kopervik Møtedato: 26.03.08 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Skole-

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE ENDRET SØKNADSFRIST Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 17.01.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.01.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Synnøve L. Fjeldkårstad. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Synnøve L. Fjeldkårstad. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 12.12.07 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 14.12.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 25.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 22.11.2016 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus 26.08.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2009 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Mykje skole NB! Møtested. Møtedato: 28.04.2009 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE

SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 08.06.2016, saksnr. 24/16 Behandling: Oppvekst- og kultursjef orienterte om at i befolkningsstatistikken

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/8298-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2012 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM

SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 07.06.2017, saksnr. 23/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre er positiv

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/ JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/ JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/1336-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 19.01.2016 Tid: kl. 14:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Orientering fra oppvekstenheten før sakene behandles: - Folldal skole orienterer om elev- foreldre-

Detaljer

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/7413-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2015 - Oppvekst og kulturavdelingen Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE

SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE Formannskapet behandlet saken den 20.06.2016, saksnr. 97/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 G11 &35 Arkivsaksnr.: 16/849 Sign: Dato:

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 G11 &35 Arkivsaksnr.: 16/849 Sign: Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 G11 &35 Arkivsaksnr.: 16/849 Sign: Dato: 25.02.2016 Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: 24.09.2008 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John K. Nestleder Valstad

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Storesund bu- og behandlingsheim Møtedato: 26.05.2009 Tid: Kl. 10.00 NB! Fremmøte kl. 09.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2616 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET 24.06.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: 22.04.2009 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal 16.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller.

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3673-2 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2016. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19 /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19 /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19 /22. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Page 1 of 8 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Karmøy kommune Side 11 av 11 Møtested: Til stede på møtet Holmen skole, Kopervik MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 15.12.04

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE. Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling:

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE. Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 20.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 18.10.2017 Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 20.11.2017 NEDLEGGING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - "FØRSKOLE".

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - FØRSKOLE. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 30.04.2015 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid : Kl. 18.00 20.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4796. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4796. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4796 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 25.01.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1171-7633/2016 Saksbehandler: Svein Rybråten Barnehagetilbud i Sømådal fra 01.01.2017 Saksframlegg Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.04.2008 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 Fra HOK-sak: 17/11 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 21/11 Til kl.: 22.00 Av utvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE

SAKSPROTOKOLL - NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE SAKSPROTOKOLL - NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 18.10.2017, saksnr. 38/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.01.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte den 06.11.2008 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte den 06.11.2008 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Administrasjonsutvalget har møte den 06.11.2008 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4 1. VEDTEKTER 3 1.1. FORMÅL.....3 1.2. ANSVARLIG STYRINGSORGAN....3 1.3. LEDELSE, STYRING OG ANSVAR.....3 2. BEMANNINGEN.. 4 3. OPPTAK AV BARN - PLASSTYPER.4 3.1. MORGENPLASS..4 3.2. DAGPLASS.. 4 3.3. HEL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: Tid: 09:00 11:30 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: Tid: 09:00 11:30 SAKLISTE Lillehammer kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: 11.09.2017 Tid: 09:00 11:30 Eventuelt

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret S-176/08 30.okt 2008 1 2 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2008 2011 Gjeldende fra

Detaljer