MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 5/06 04/218 KULTURHUS - DIVERSE 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK 7/06 04/436 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a KLAGE PÅ AVSLAG OM Å FÅ GÅ PÅ SKOLE I HAUGESUND Sakspapirene sendes i egen sending. 8/06 04/203 REFERATSAKER 9/06 04/205 EVENTUELT Karmøy rådhus, Svein H. Andersen (s) Terje Blikshavn skole- og kultursjef

2 Sak 5/06 KULTURHUS - DIVERSE Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: 614 C00 Arkivsaksnr.: 04/218 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 5/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar: 1. Frivillige organisasjoner registrert i Karmøy kommune skal få låne lokaler til den ordinære driften gratis. 2. Tilbud til barn og unge skal prioriteres ved tildeling av tider. 3. Tildeling av tider følger skoleåret og tildeles 1 gang i året. 4. Satser for utleie som er foreslått i saken. 5. Kulturhusene skal være bemannet under åpne arrangement. Side 2 av 16

3 Sak 5/06 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken I hovedutvalg skole og kultur saknr. 44/05 ble det reist spørsmål vedr. utleie av lokaler ved de kommunale kulturhusene utenom ordinære åpningstidene. Hovedutvalget ønsker en sak vedr. retningslinjer for drift av kulturhusene. Kommunale kulturhus Karmøy kommune har 5 kommunale kulturhus. Kulturhusene er både en produksjons- og formidlingsarena for ulike kulturuttrykk og driver et utadrettet arbeid spesielt rettet mot barn og unge. Torvastad kulturhus, Kopervik kulturhus, Karmøy kulturhus (Åkrehamn) og Skudeneshavn kulturhus drives i permanente lokaler, mens man leier lokaler hos SK Nord til å drive Norheim kulturhus. Målsetting Kulturhusene har som mål å drive et forebyggende arbeid blant barn og unge i sonen, og en være arena for aktivitet og sosialt fellesskap for befolkningen på tvers av alder, kjønn og nasjonalitet. Aktivitetstilbudet skal legges opp for både det organiserte og uorganiserte kulturlivet. Det skal legges til rette for gode og trygge møteplasser for å sikre barn og ungedom plass og rom for lek, utfoldelse og samvær med jevnaldrende. Kulturhusene skal invitere nye brukere og aktiviteter inn i husene og gi rom for utprøving og eksperimentering av ulike kulturelle ytringer. Bemanning Kulturhusene har følgende bemanning Norheim kulturhus: 1 kulturhuskoordinator i 100 % stilling 1 miljøarbeider i 50 % 3 klubbarbeidere i 23,35 % (Basement) Torvastad kulturhus 1 kulturhuskoordinator i 100 % stilling 1 miljøarbeider i 50 % Kopervik kulturhus 1 kulturhuskoordinator i 100 % stilling 1 miljøarbeider i 50 % 1 miljøarbeider i 40 % Karmøy kulturhus 1 kulturhuskoordinator i 100 % stilling 1 miljøarbeider i 50 % 1 miljøarbeider i 40 % Skudeneshavn kul.hus 1 kulturhuskoordinator i 100 % stilling 1 miljøarbeider i 50 % 1 miljøarbeider i 40 % Miljøarbeiderne arbeider hovedsakelig kveld og er rettet inn mot ungdomstilbud som drives i regi av kulturhusene. Siden 2000 har det vært en reduksjon av miljøarbeiderstillinger med totalt 1,3 stillinger. Denne bemanningsreduksjonen har medført at man ikke kan yte den samme service, færre arrangement og reduksjon i åpningstidene i forhold til tidligere. Det har også vært en endring i innholdet på miljøarbeider stillingen fra å være tilsynsvakter til nå å være en aktiv miljøarbeider som jobber direkte med å utvikle og drive kultur og fritidstilbud Side 3 av 16

4 Sak 5/06 for ungdom. Ansatte ved kulturhusene arbeider minst 2 kvelder i uken, og det er alltid minst 2 ansatte på jobb når det drives fritidsklubb/treffsted for ungdom. I tillegg til disse stillingene er det ansatt lørdagsarbeidere ved Norheim, Karmøy og Skudeneshavn kulturhus. På disse kulturhusene er det miljøarbeidere som driver treffsteder for ungdom på lørdagskveldene. Hvert kulturhus har 4 stillinger på 7,5%, men disse er ikke faste stillinger og lønnskostnadene blir dekket gjennom SLT-utvalget (tverretatlig gruppe). Ved Torvastad, Karmøy og Skudeneshavn er det også kommunale fritidsklubber for funksjonshemmede. De ansatte ved Varianten, Firkløveren og Skudenesbuen jobber direkte til denne målgruppen. Fritidsklubbene har åpent 1 kveld i uken. Åpningstider ved kulturhusene Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Norheim Torvastad Kopervik Karmøy Skudeneshavn Oversikten viser når kulturhuset har bemannede åpningstider. Ved noen kulturhus har enkelte faste brukere nøkkel og benytter avtalte rom utenom bemannede åpningstider. Kulturskolen har også noe undervisning utenfor åpningstidene. Brukere av kulturhusene Karmøy kommune har registrert i overkant av 700 frivillige organisasjoner. Av disse er nærmere 80 faste brukere av kulturhusene. Aktivitetsnivået hos de enkelte organisasjonene varierer fra flere øvelser i uken til ett møte i måneden. I tillegg til frivillige organisasjoner er det musikkgrupper og ungdomsgrupper som benytter kulturhusene til øvelse/prosjekter innen ulike kulturuttrykk (rock, dans, film, kunst og lignende). Karmøy kulturskolen er den største enkelt bruker av kulturhusene. Det foregår undervisning på alle kulturhus, men det varierer hvilke fag og antall timer i forhold til kulturhusenes størrelse og tilrettelagte rom. Kulturskolens administrasjon er i dag lokalisert ved Karmøy kulturhus. Kulturhusene blir også benyttet av tilfeldige organisasjoner, offentlige etater og næringslivet til større og mindre seminarer og kulturarrangement. Møteplass for unge Det er viktig for kulturhusene å etablere trygge og kreative møteplasser for ungdom. Alle kulturhus har treffsteder/klubber for ungdom som er drevet i regi av kulturhusene. Norheim kulturhus: Basement, Torvastad kulturhus: FRI, Kopervik kulturhus: Anna Eegs, Karmøy kulturhus: Down under og Skudeneshavn kulturhus; Connection. Møteplassene har som formål å forebygge mot rusmisbruk, rasisme, være et sted for å etablere et sosialt nettverk og et sted for å prøve ut ulike kulturuttrykk. Møtestedene kan f. eks. være stedet hvor man treffer Side 4 av 16

5 Sak 5/06 andre med samme interesser, danner en rockegruppe, dansegruppe, lager film og lignende. De siste årene er det lagt vekt på å bygge opp et spennende rockemiljø. Til våren har alle kulturhus egne øvelsesrom for rockegrupper. Det arbeides nå med en strategiplan for kulturhusene, og det er et mål at man skal kunne utvikle flere kulturelle verksteder for ungdom. Priser ved utlån Frivillige organisasjoner registrert i Karmøy kommune låner gratis lokaler til ordinær foreningsdrift. I budsjettet for kulturhusene er det satt krav til noe inntjening. Det private næringsliv, kommersielle tiltak og privatpersoner/grupper betaler leie av lokaler. Prisen avhenger av hvilke lokaler som skal leies og behovet for teknisk utstyr og teknikker. Det er vanskelig å fastsette noen bestemte priser, da det er ulike typer hus med ulike rom og teknisk utstyr, men det bør fastsettes i forhold til type rom. Det foreslås følgende utleiepriser: Storsalen ved Karmøy kulturhus kr pr. arrangement/dag Gymsalen ved Kopervik kulturhus kr pr. arrangement/dag Storsal inkl. tilliggende rom Skudeneshavn kr pr. arrangement/dag Storsal Norheim kr pr. arrangement/dag Kafè/Treffsted Torv. Kop., Karmøy, Norh. kr pr. arrangement/dag Møterom alle kulturhus kr pr. arrangement/dag Rockerom for brukere under 18 år kr pr. halvår pr. band Rockerom for brukere over 18 år kr pr. halvår pr. band I tillegg kommer timepris på tekniker ved arrangementer hvor det er behov for det. Ved leie over flere dager er det rabatt. Utleie av lokaler utenfor åpningstidene Kulturhusene får ved jevne mellomrom forespørsler om å låne ut lokalene utenfor de bemannede åpningstidene. Det er da et skille mellom åpne arrangement og lukkede møter/seminarer/øvelser. Flere musikkorps har øvelser og seminarer utenfor de ordinære åpningstidene. Musikkorpset har da en kontaktperson som får en nøkkel/kode, og de er ansvarlige for at de har kjennskap til brann- og alarmrutinene ved kulturhuset. Musikkseminarer og øvelser for en organisasjon er å betrakte som et lukket arrangement, og de kan låse ytterdøren, men skal de ha en konsert som er åpen for publikum, er det et åpent arrangement og det er behov for et bemannet kulturhus. Årsaken til dette er at det ofte er behov for teknisk bistand i forbindelse med arrangementet og å ivareta sikkerheten på huset. Karmøy kulturhus er det eneste kulturhus som har egen sal med scene og teknisk utstyr. Det har vært en god del slitasje på lyd- og lysutstyret, og vi benytter nå derfor bare teknikere som har kjennskap til og kan bruke utstyret. Åpne arrangement er arrangement som er åpent for publikum og hvor folk ikke trenger å melde seg på, men møter opp på selve arrangementet. Av tidligere erfaringer viser det seg at innbyggerne oppfatter kulturhuset for åpent og går på kulturhuset. Ved åpne arrangement utenom de ordinære åpningstidene bør kulturhusene være bemannet. Årsaken til dette er å kunne ivareta sikkerheten for de som kommer på huset og kunne bistå ved arrangør ved behov. Feil bruk av utstyr har medført større kostnader til reparasjon. Arrangører er mest opptatt av sitt arrangement, og det viser seg at man ikke har oversikt over resten av huset. Når man har ansatte ved kulturhuset, er det de som er ansvarlig for at rutinene ved alarm/ulykke blir følgt. Det er ikke lagt inn i budsjettene for kulturhusene lønnskostnader til å ha åpent i helgene. Midlene som er avsatt til ekstrahjelp blir hovedsakelig benyttet under større arrangement, prosjekter rettet mot ungdom og hvor man har behov for Side 5 av 16

6 Sak 5/06 ekstra vakthold ved ungdomsarrangement. Skal man kunne ha åpne arrangement utenfor den bemannede åpningstiden må det utarbeides en turnusordning som ser flere kulturhus under ett, og det må en utvidelse av bemanningen som må innarbeides i budsjett. Kulturskole Karmøy kulturskole har de senere år hatt en stor økning i antall elever som benytter seg av skolens tilbud. Det meste av kulturskolens undervisning foregår på de kommunale kulturhusene i hele kommunen. Både kulturhusene og kulturskolen ønsker at barn og unge skal få best mulig tilbud innen mange kulturuttrykk. Elevene ved kulturskolen betaler for undervisning innen ett eller flere kulturuttrykk og forventer at undervisningen og lokalitetene er de beste. Ved Karmøy kulturhus, Kopervik kulturhus og Torvastad kulturhus disponerer kulturskolen rom som de selv kan prege og styrer bruken selv. Dette gjelder innen for musikk og kunstfag. Innen andre kulturuttrykk disponerer kulturskolen lokaler sammen med andre brukere av kulturhusene. Dette er i rom som nødvendigvis ikke er tilrettelagt for den undervisning som skal foregå i rommet/salen. Ved økt aktivitet på kulturskolen er det stadig behov for flere rom og ønske om tilrettelagt rom. For kulturhusene er det etter hvert vanskelig å kunne tilfredsstille de ønsker og behov som kulturskolen har, samtidig som det er økning i antall ungdom som benytter seg av kulturhusene som enkeltpersoner/grupper. Ved noen kulturhus er det ikke flere rom og tider å gi til kulturskolen, og en eventuell økning vil gå utover tider som tildeles frivillige organisasjoner. Tildeling av tid følger skoleåret. I budsjettene til kulturhusene er det ikke lagt inn midler til å tilrettelegge rom for kulturskolen, men når rom skal endres, blir det tatt fra kulturskolen, kulturhuset og noe fra teknisk etat. Dette er ikke noen god løsning og bør endres i budsjettsammenheng. Administrasjonen for kulturskolen er plasset ved Karmøy kulturhus. Ved økt aktivitet er det også behov for større plass til arbeidsplasser til lærere. Skal man kunne tilfredsstille dette på kulturhuset, vil det bli mindre plass til å drive aktiviteter. På et kulturhus bør arealene i hovedsak bli benyttet som produksjons- og formidlingsarena for ulike kulturuttrykk. Strategisk plan for kulturhusene Det er nå startet en prosess på kulturhusene med å utarbeide en strategiplan for kulturhusene. Kulturhusene er nå i den først fasen hvor man kartlegge og analysere dagens tilbud - hva er vi gode på, og hva kan vi bli bedre på? Hvordan kan vi legge til rette for å utvikle kulturhusene å bli en produksjons- og formidlingsarena innen for flere kulturuttrykk. Hvilken kompetanse har vi i dag, og hva trenger vi i fremtiden? Hvordan skal vi involvere resursspersoner i de ulike sonene? Prosessen vil til slutt ende i en strategiplan som vil inneholde satsningsområdene i årene fremover og være et redskap for kulturhusene til å bli en utviklende produksjons arena for ulike kulturuttrykk. Skole og kultursjefens konklusjon: De kommunale kulturhusene er i dag en viktig møteplass og en kulturell arena for innbyggerne i kommunen. Det er ønskelig å kunne tilby frivillige organisasjoner gratis lokaler til den ordinære driften av organisasjonen. Tilbud til barn og unge skal prioriteres ved tildeling av tider og kulturhusene skal ha egne tilbud for ungdom. Ved åpne arrangementer er det ønskelig å ha ansatte på kulturhuset under arrangementet. Ved dagens bemanning er det ikke rom for å ha åpent i helgene. Skal man ha åpent på kulturhusene i helgene må bemanningen økes og innarbeides i budsjettet. Strategisk plan for kulturhusene vil være et viktig redskap for kulturhusene og gi en føring på utviklingen av kulturhusen i årene fremover. Side 6 av 16

7 Sak 6/06 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK Saksbehandler: Ragnhild Hovden Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 05/3076 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: 1. Skudenes barnehage og Skudenes korttidsbarnehage slås sammen under èn ledelse. 2. Det opptas forhandlinger med tanke på at Hinderaker og Visnes barnehage og Avaldsnes barnehage kan slås sammen under èn ledelse. 3. Det opptas forhandlinger med tanke på at Markje barnehage og Åkra sokneråds barnehage kan slås sammen under èn ledelse. Side 7 av 16

8 Sak 6/06 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Det vises til sak Barnehagestruktur i Karmøy som ble behandlet i Hovedutvalg skole og kultur sitt møte den Her ble deler av Rådmannens forslag til vedtak utsatt. Rådmannen bes, til neste møte, utrede pkt. 4,5 og 6 i rådmannens innstilling, med særlig henblikk på sosiale, pedagogiske og økonomiske konsekvenser for foreldre, barn og kommunen. Formannskapet vedtok ikke pkt 6 i sak 4/06 i sitt møte den Skole og kultursjefen legger likevel fram for hovedutvalg skole og kultur den ønskede utredningen av pkt 4,5 og 6 i forslag til vedtak i hovedutvalgets sak 02/06 den Generelt: 1.1. Styrers administrasjonstid: Styrere i en-avdelingsbarnehager har gjentatte ganger søkt om utvidelse av sin administrasjonstid fra 35% til 60% Det har vært forsøkt gjennom lokale forhandlinger, samt nå sist i behandlingen av budsjettet for Søknadene har hver gang blitt avslått. Styrer i to-avdelingsbarnehager har ved forhandlinger oppnådd 75% administrasjonstid av sin totalt 100% styrerstilling. Dersom f.eks to barnehager i Skudenes blir slått sammen til en 3-avdelingsbarnehage, vil styrer få 100% administrasjonstid Personalets avspasering: Flere av en-avdelingsbarnehagene har fortalt om problemer vedr avspasering og ferieavvikling. Her må barnehagen tildeles økte vikarmidler for at driften skal gå i hop, i noen tilfeller stenger barnehagen ved ferieavvikling. Ved sammenslåing av personalgruppene vil dette kunne løses på en smidigere måte uten økte vikarmidler Korttidsbarnehagenes egenart: Høringsuttalelser fra de minste barnehagene beskriver alle disse barnehagenes egenart, som de er redd for skal forsvinne ved sammenslåing med en større barnehage. Flere nevner også framtidig nedleggelse som en mulighet ved sammenslåing. På bakgrunn av slike negative utsikter, er det motstand mot sammenslåing. Tanken bak sammenslåing er i all hovedsak å innlemme de små barnehagene i en større sammenheng og skape mer fleksible og sikre enheter. Hinderaker og Visnes barnehage bør for eksempel innlemmes som en av fire avdelinger i Avaldsnes barnehage. Denne avdelingen bør få beholde sin egenart slik alle avdelinger har sin egenart. 2. Sammenslåing av Skudenes barnehage og Skudenes korttidsbarnehage Skudenes heldagsbarnehage har 2 avdelinger og er godkjent for barn mellom 0 og 6 år, til sammen 36 barn omregnet til barn over 3 år.. Side 8 av 16

9 Sak 6/06 Skudenes korttidsbarnehage hadde inntil i fjor 3 korttidsgrupper, dvs 16 barn som hver gikk 2 dg pr uke. I løpet av 2005 gikk søkningen til korttidsplasser ned. For å få økonomien til å gå opp samtidig med å tilfredsstille omsøkt behov, ble det tatt grep for å fylle plassene Avstand: Barnehagene ligger med ca 20 meters avstand mellom bygningene. Det ble vurdert som et argument for sammenslåing at to enheter med så nær beliggenhet kan ha felles ledelse Bygningsmessige vurderinger: Skudenes korttidsbarnehage har sendt en avviksmelding der det påpekes manglende kontor, pauserom og garderobe. For å løse disse utfordringene ble det samtidig lagt fram forslag til utbygging. Dette ble ikke vedtatt. Skudenes heldagsbarnehage har også sendt avviksmelding. I samarbeid med teknisk etat arbeides det med en bygningsmessig utvidelse for å bedre fellesfunksjoner som møterom og pauserom Konsekvenser for barna ved sammenslåing: - Barna kan få færre ulike personer å forholde seg til. Styrer i heldagsavdelingen har i dag 75 % av sin stilling til administrasjon og 25% på avdeling. Denne 25% stillingen må deles med en i 75% stilling. Ved at styrer får utvidet sin stilling til 100% administrativt, blir begge pedagogiske lederstillingene også 100%. Barna får mer stabilitet i voksenkontakten. Dette vil også bli tilfelle for korttidsbarnehagen Konsekvenser for foreldre ved sammenslåing: (de foreldre som har plass ved barnehagen) - Foreldrene møter en ledelse som har hele sin stilling som administrativ funksjon, og en barnehage med 3 avdelinger Konsekvenser for kommunen: - En ansatt må gå over i annen stilling som følge av sammenslåing. Vedk har imidlertid rett til å beholde lønn som personlig tillegg. - Ansatte får mulighet for større jobber. - Det vil bli større smidighet ved ferieavvikling, ferie etc. - Administrasjonen får en enhet mindre å forholde seg til. - Det blir en mer fleksibel drift der foreldre kan få ønsker oppfylt 3. Det opptas forhandlinger med tanke på sammenslåing av Hinderaker/Visnes barnehage og Avaldsnes barnehage Avaldsnes barnehage har to avdelinger pluss en utegruppe og er godkjent for barn mellom 0 og 6 år, til sammen 48 barn omregnet til barn over 3 år. Barnehagen ligger plassert vis á vis Avaldsnes aldersheim. Hinderaker og Visnes barnehage er drevet av Hinderaker og Visnes Vel, men der personalet er kommunalt ansatt som følge av at foreningen ba om hjelp til lønnskjøring i Barnehagen har i dag godkjenning for 18 barn i alderen 0 6 år, og med oppholdstid som heldagsbarnehage. Barnehagen ligger i Visnes, ikke langt fra Visnes Grendehus. Hinderaker og Visnes barnehage er en 1-avdelings-barnehage, med de samme utfordringene det medfører som beskrevet under punkt 1.: Side 9 av 16

10 Sak 6/ Utfordringer vedr ferie og avspasering: Dette har imidlertid vært løst ved samarbeid med Avaldsnes barnehage. Barnehagene har de siste to årene slått seg sammen i 3 ferieuker Konsekvenser. Personalet og eier av Hinderaker og Visnes barnehage har i sine høringsuttalelser foreslått å flytte utegruppa ved Avaldsnes barnehage til Visnes. Det blir dermed 2 avdelinger på hver plass. Det foreslås at styrer deler tiden sin likt mellom stedene. Beliggenheten til Hinderaker og Visnes barnehage er fin med tanke på utegruppe. De to stedene kan da bli to sidestilte enheter i størrelse og funksjon. Personalet i barnehagene får et større faglig miljø og utvikle seg innenfor. Barna får utvidete muligheter innenfor samarbeidet mellom de to husene. 4. Det opptas forhandlinger med tanke på at Markje barnehage og Åkra sokneråds barnehage kan slås sammen under én ledelse: Markje barnehage er en kommunal barnehage som har beliggenhet i et eldre bolighus i Skulevegen på Åkra. Den er nabo med Ryvingen barnehage i øst, og Åkra soknerådsbarnehage i nord. Den ble opprettet i 1996 og har korttidstilbud 3 dager i uka og Åpen barnehage -tilbud 2 dager pr uke. Styrer ved Markje barnehagen beskriver barnehagens virkeområder bra i sin høringsuttalelse. Åpen barnehage-tilbudet er det eneste i kommunen og er meget godt besøkt av mødre med sine barn langt utenfor Åkra-området. Rådmannen foreslår å inngå forhandlinger med en nærliggende barnehage til Markje barnehage. Dette for, om mulig, å lette utfordringene en liten barnehage står overfor. Dette gjelder i første rekke utfordringer rundt styrers administrasjonstid og personalets avspasering i tillegg til at større enheter gir en mer fleksibel drift. I forslaget nevnes Åkra sokneråd som en mulig samarbeidspartner til Markje barnehage. I høringsuttalelsen fra Åkra sokneråd nevnes den utvidede formålsparagrafen som viktig å beholde. Forhandlingene vil vise hvor realistisk dette samarbeidet er å realisere. Kanskje er det andre samarbeidspartnere som vil være mer naturlige for Markje barnehage, for eksempel Ryvingen barnehage som også deler gjerde med Markje barnehage, fordi verdigrunnlaget til disse to barnehagene lettere lar seg forene. Forhandlingene vil også kunne belyse om Markje barnehage er best tjent med å få lov å fortsette som en egen enhet, på grunn av sin egenart som en god barnehage med et godt tilbud for mange parter som trenger litt ekstra. Fra de respektive barnehagene beskrives en felles skepsis. Åkra sokneråds barnehage mener i sitt brev at å slå sammen Markje barnehage og Åkra sokneråds barnehage ikke vil være det beste for ansatte, foreldre og barn. Styrer i Åkra soknerådsbarnehage har allerede 100 % administrasjonstid. Markje barnehage mener hun ikke kan regnes som en 1-avdelings barnehage, fordi den er spesiell med åpne dager. Styrer bør være synlig og tilgjengelig for ansatte, foreldre og barn, da må en være fysisk tilstede. Med referanse til andre styrere som leder to hus, sier de at de ikke har den samme kontakten med ansatte, foreldre og barn som det huset de til daglig er i. Det er også mer personalkonflikter i de barnehagene som de ikke er fysisk tilstede i. Hadde de vært i samme hus, ville ting blitt oppdaget tidligere. Side 10 av 16

11 Sak 6/06 Åkra sokneråds barnehage mener at det vil få økte økonomiske konsekvenser med ev. sammenslåing. I dag går styrer inn og dekker opp fravær slik at en slipper å ta inn vikar. Dette er ting som må tas opp i forhandlinger med de respektive barnehagene. Resultat fra forhandlingene må legges fram til politisk godkjenning før endelig vedtak om sammenslåing eller ikke, fattes.. Skole og kultursjefens kommentar: Den utvidede utredningen med særlig henblikk på sosiale, pedagogiske og økonomiske konsekvenser for foreldre, barn og kommune, har ikke gitt nye momenter som er til hinder for de sammenslåingene som opprinnelig ble foreslått. Rent konkret anbefales det derfor at Skudenes barnehage og Skudenes korttidsbarnehage slås sammen under én ledelse. Det anbefales videre at det opptas forhandlinger med tanke på at: Hinderaker og Visnes barnehage og Avaldsnes barnehage kan slås sammen under én ledelse Markje barnehage og Åkra sokneråds barnehage kan slås sammen under én ledelse.. Side 11 av 16

12 Sak 8/06 KLAGE PÅ AVSLAG OM Å FÅ GÅ PÅ SKOLE I HAUGESUND Saksbehandler: Ørjan Røed Arkiv: 102 B12 Arkivsaksnr.: 04/436 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 7/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar å opprettholde skole- og kultursjefen avslag på søknad om overføring til Haugesund kommune. Side 12 av 16

13 Sak 8/06 REFERATSAKER - HSK Saksbehandler: Aud Irene Jacobsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/203 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 8/06 Hovedutvalg skole og kultur Skole- og kultursjefen: Prosjektforslag til Stavanger Ordfører: Avaldsnes Tusenårsstedet i Rogaland, sluttrapport 3. Skole- og kultursjefen: Innspill til rullering av kommuneplanen i Karmøy kommune Side 13 av 16

14 Side 14 av 16 Sak 8/06

15 Sak 9/06 Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/205 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 8/04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur / Hovedutvalg skole og kultur 35/05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Formannskapet /05 Hovedutvalg skole og kultur /06 Hovedutvalg skole og kultur /06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Side 15 av 16

16 Side 16 av 16 Sak 9/06

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.03.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2010 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL/REFERAT Ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2008 Tid : Kl. 10.00 13.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fung. leder Henrik Kolstø Hansen Kopervik

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING Page 1 of 8 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg skole og kultur Formannskapssalen 14.12.05Tid: Kl. 18.00 NB! Merk tiden Eventuelle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

EKSPEDISJONSTID/ARBEIDSTID I JULE- OG NYTTÅRSHELGEN

EKSPEDISJONSTID/ARBEIDSTID I JULE- OG NYTTÅRSHELGEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Page 1 of 8 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Karmøy kommune Side 11 av 11 Møtested: Til stede på møtet Holmen skole, Kopervik MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 15.12.04

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.01.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Fra adm. (evt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 20.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: se tidligere utsendt saksliste. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Utvalg for natur og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: Kl. 13.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 25.02.2015.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 25.02.2015. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 Fra HOK-sak: 17/11 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 21/11 Til kl.: 22.00 Av utvalgets

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte den 06.11.2008 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte den 06.11.2008 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Administrasjonsutvalget har møte den 06.11.2008 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.03.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.04.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.04.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 09.04.2008 FRA SAKSNR: 29/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 32/08 TIL KL: 18:55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857419/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Tid : Kl. 18.00 19.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 30.05.2007 FRA SAKSNR: 13/07 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 19/07 TIL KL: 22.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksnr Innhold Side 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 12/09 EVENTUELT 6

Saksnr Innhold Side 5/09 REFERATER/ORIENTERINGER 2 12/09 EVENTUELT 6 HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0830 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4677 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.01.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 01.12.2015 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus 05.06.2012 kl. 17.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15 Kommunestyret 28.05.

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15 Kommunestyret 28.05. Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/602 VEDTEKTER MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGER - REVIDERING Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Oppsal samfunnshus, Kafé X Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Hallgeir Thorbjørnsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO

BYGGING AV MOLO OG FORLENGELSE AV EKSISTERENDE MOLO Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 05.08.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis orienterte Helge Rolf Naley om strategisk reiselivsplan for Karmøy 2006-2009.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis orienterte Helge Rolf Naley om strategisk reiselivsplan for Karmøy 2006-2009. KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Eli Rovik Varamedlemmer: Bente Sollien Fra adm. (evt.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

UTLEIEPRISER. Gjelder fra 01.08.2013. Generell informasjon

UTLEIEPRISER. Gjelder fra 01.08.2013. Generell informasjon UTLEIEPRISER Gjelder fra 01.08.2013 Generell informasjon Det er gratis for ungdom i målgruppen (16 25 år) å låne rom når formålet er ikke-kommersiell kulturaktivitet. Følgende kan komme i tillegg til oppgitte

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 73/15 15/303 UTDELING AV KULTURMIDLER 2015 PS 74/15 15/471

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.05.2015 Tid: 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Morten Berg Steen Linde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Før møtet var det informasjon vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Før møtet var det informasjon vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.2008 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Ungdomsrådet Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 15:30 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.05.2015. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Ragnhild Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE Fastsatt av Ullensaker herredsstyre 15.04.02 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.02.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.02.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.02.2013 Fra HOK-sak: 1/13 Fra kl.: 18.30 Til HOK-sak: 10/13 Til kl.: 21.20 Av utvalgets

Detaljer