MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 5/06 04/218 KULTURHUS - DIVERSE 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK 7/06 04/436 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a KLAGE PÅ AVSLAG OM Å FÅ GÅ PÅ SKOLE I HAUGESUND Sakspapirene sendes i egen sending. 8/06 04/203 REFERATSAKER 9/06 04/205 EVENTUELT Karmøy rådhus, Svein H. Andersen (s) Terje Blikshavn skole- og kultursjef

2 Sak 5/06 KULTURHUS - DIVERSE Saksbehandler: John Arve Hveding Arkiv: 614 C00 Arkivsaksnr.: 04/218 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 5/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar: 1. Frivillige organisasjoner registrert i Karmøy kommune skal få låne lokaler til den ordinære driften gratis. 2. Tilbud til barn og unge skal prioriteres ved tildeling av tider. 3. Tildeling av tider følger skoleåret og tildeles 1 gang i året. 4. Satser for utleie som er foreslått i saken. 5. Kulturhusene skal være bemannet under åpne arrangement. Side 2 av 16

3 Sak 5/06 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken I hovedutvalg skole og kultur saknr. 44/05 ble det reist spørsmål vedr. utleie av lokaler ved de kommunale kulturhusene utenom ordinære åpningstidene. Hovedutvalget ønsker en sak vedr. retningslinjer for drift av kulturhusene. Kommunale kulturhus Karmøy kommune har 5 kommunale kulturhus. Kulturhusene er både en produksjons- og formidlingsarena for ulike kulturuttrykk og driver et utadrettet arbeid spesielt rettet mot barn og unge. Torvastad kulturhus, Kopervik kulturhus, Karmøy kulturhus (Åkrehamn) og Skudeneshavn kulturhus drives i permanente lokaler, mens man leier lokaler hos SK Nord til å drive Norheim kulturhus. Målsetting Kulturhusene har som mål å drive et forebyggende arbeid blant barn og unge i sonen, og en være arena for aktivitet og sosialt fellesskap for befolkningen på tvers av alder, kjønn og nasjonalitet. Aktivitetstilbudet skal legges opp for både det organiserte og uorganiserte kulturlivet. Det skal legges til rette for gode og trygge møteplasser for å sikre barn og ungedom plass og rom for lek, utfoldelse og samvær med jevnaldrende. Kulturhusene skal invitere nye brukere og aktiviteter inn i husene og gi rom for utprøving og eksperimentering av ulike kulturelle ytringer. Bemanning Kulturhusene har følgende bemanning Norheim kulturhus: 1 kulturhuskoordinator i 100 % stilling 1 miljøarbeider i 50 % 3 klubbarbeidere i 23,35 % (Basement) Torvastad kulturhus 1 kulturhuskoordinator i 100 % stilling 1 miljøarbeider i 50 % Kopervik kulturhus 1 kulturhuskoordinator i 100 % stilling 1 miljøarbeider i 50 % 1 miljøarbeider i 40 % Karmøy kulturhus 1 kulturhuskoordinator i 100 % stilling 1 miljøarbeider i 50 % 1 miljøarbeider i 40 % Skudeneshavn kul.hus 1 kulturhuskoordinator i 100 % stilling 1 miljøarbeider i 50 % 1 miljøarbeider i 40 % Miljøarbeiderne arbeider hovedsakelig kveld og er rettet inn mot ungdomstilbud som drives i regi av kulturhusene. Siden 2000 har det vært en reduksjon av miljøarbeiderstillinger med totalt 1,3 stillinger. Denne bemanningsreduksjonen har medført at man ikke kan yte den samme service, færre arrangement og reduksjon i åpningstidene i forhold til tidligere. Det har også vært en endring i innholdet på miljøarbeider stillingen fra å være tilsynsvakter til nå å være en aktiv miljøarbeider som jobber direkte med å utvikle og drive kultur og fritidstilbud Side 3 av 16

4 Sak 5/06 for ungdom. Ansatte ved kulturhusene arbeider minst 2 kvelder i uken, og det er alltid minst 2 ansatte på jobb når det drives fritidsklubb/treffsted for ungdom. I tillegg til disse stillingene er det ansatt lørdagsarbeidere ved Norheim, Karmøy og Skudeneshavn kulturhus. På disse kulturhusene er det miljøarbeidere som driver treffsteder for ungdom på lørdagskveldene. Hvert kulturhus har 4 stillinger på 7,5%, men disse er ikke faste stillinger og lønnskostnadene blir dekket gjennom SLT-utvalget (tverretatlig gruppe). Ved Torvastad, Karmøy og Skudeneshavn er det også kommunale fritidsklubber for funksjonshemmede. De ansatte ved Varianten, Firkløveren og Skudenesbuen jobber direkte til denne målgruppen. Fritidsklubbene har åpent 1 kveld i uken. Åpningstider ved kulturhusene Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Norheim Torvastad Kopervik Karmøy Skudeneshavn Oversikten viser når kulturhuset har bemannede åpningstider. Ved noen kulturhus har enkelte faste brukere nøkkel og benytter avtalte rom utenom bemannede åpningstider. Kulturskolen har også noe undervisning utenfor åpningstidene. Brukere av kulturhusene Karmøy kommune har registrert i overkant av 700 frivillige organisasjoner. Av disse er nærmere 80 faste brukere av kulturhusene. Aktivitetsnivået hos de enkelte organisasjonene varierer fra flere øvelser i uken til ett møte i måneden. I tillegg til frivillige organisasjoner er det musikkgrupper og ungdomsgrupper som benytter kulturhusene til øvelse/prosjekter innen ulike kulturuttrykk (rock, dans, film, kunst og lignende). Karmøy kulturskolen er den største enkelt bruker av kulturhusene. Det foregår undervisning på alle kulturhus, men det varierer hvilke fag og antall timer i forhold til kulturhusenes størrelse og tilrettelagte rom. Kulturskolens administrasjon er i dag lokalisert ved Karmøy kulturhus. Kulturhusene blir også benyttet av tilfeldige organisasjoner, offentlige etater og næringslivet til større og mindre seminarer og kulturarrangement. Møteplass for unge Det er viktig for kulturhusene å etablere trygge og kreative møteplasser for ungdom. Alle kulturhus har treffsteder/klubber for ungdom som er drevet i regi av kulturhusene. Norheim kulturhus: Basement, Torvastad kulturhus: FRI, Kopervik kulturhus: Anna Eegs, Karmøy kulturhus: Down under og Skudeneshavn kulturhus; Connection. Møteplassene har som formål å forebygge mot rusmisbruk, rasisme, være et sted for å etablere et sosialt nettverk og et sted for å prøve ut ulike kulturuttrykk. Møtestedene kan f. eks. være stedet hvor man treffer Side 4 av 16

5 Sak 5/06 andre med samme interesser, danner en rockegruppe, dansegruppe, lager film og lignende. De siste årene er det lagt vekt på å bygge opp et spennende rockemiljø. Til våren har alle kulturhus egne øvelsesrom for rockegrupper. Det arbeides nå med en strategiplan for kulturhusene, og det er et mål at man skal kunne utvikle flere kulturelle verksteder for ungdom. Priser ved utlån Frivillige organisasjoner registrert i Karmøy kommune låner gratis lokaler til ordinær foreningsdrift. I budsjettet for kulturhusene er det satt krav til noe inntjening. Det private næringsliv, kommersielle tiltak og privatpersoner/grupper betaler leie av lokaler. Prisen avhenger av hvilke lokaler som skal leies og behovet for teknisk utstyr og teknikker. Det er vanskelig å fastsette noen bestemte priser, da det er ulike typer hus med ulike rom og teknisk utstyr, men det bør fastsettes i forhold til type rom. Det foreslås følgende utleiepriser: Storsalen ved Karmøy kulturhus kr pr. arrangement/dag Gymsalen ved Kopervik kulturhus kr pr. arrangement/dag Storsal inkl. tilliggende rom Skudeneshavn kr pr. arrangement/dag Storsal Norheim kr pr. arrangement/dag Kafè/Treffsted Torv. Kop., Karmøy, Norh. kr pr. arrangement/dag Møterom alle kulturhus kr pr. arrangement/dag Rockerom for brukere under 18 år kr pr. halvår pr. band Rockerom for brukere over 18 år kr pr. halvår pr. band I tillegg kommer timepris på tekniker ved arrangementer hvor det er behov for det. Ved leie over flere dager er det rabatt. Utleie av lokaler utenfor åpningstidene Kulturhusene får ved jevne mellomrom forespørsler om å låne ut lokalene utenfor de bemannede åpningstidene. Det er da et skille mellom åpne arrangement og lukkede møter/seminarer/øvelser. Flere musikkorps har øvelser og seminarer utenfor de ordinære åpningstidene. Musikkorpset har da en kontaktperson som får en nøkkel/kode, og de er ansvarlige for at de har kjennskap til brann- og alarmrutinene ved kulturhuset. Musikkseminarer og øvelser for en organisasjon er å betrakte som et lukket arrangement, og de kan låse ytterdøren, men skal de ha en konsert som er åpen for publikum, er det et åpent arrangement og det er behov for et bemannet kulturhus. Årsaken til dette er at det ofte er behov for teknisk bistand i forbindelse med arrangementet og å ivareta sikkerheten på huset. Karmøy kulturhus er det eneste kulturhus som har egen sal med scene og teknisk utstyr. Det har vært en god del slitasje på lyd- og lysutstyret, og vi benytter nå derfor bare teknikere som har kjennskap til og kan bruke utstyret. Åpne arrangement er arrangement som er åpent for publikum og hvor folk ikke trenger å melde seg på, men møter opp på selve arrangementet. Av tidligere erfaringer viser det seg at innbyggerne oppfatter kulturhuset for åpent og går på kulturhuset. Ved åpne arrangement utenom de ordinære åpningstidene bør kulturhusene være bemannet. Årsaken til dette er å kunne ivareta sikkerheten for de som kommer på huset og kunne bistå ved arrangør ved behov. Feil bruk av utstyr har medført større kostnader til reparasjon. Arrangører er mest opptatt av sitt arrangement, og det viser seg at man ikke har oversikt over resten av huset. Når man har ansatte ved kulturhuset, er det de som er ansvarlig for at rutinene ved alarm/ulykke blir følgt. Det er ikke lagt inn i budsjettene for kulturhusene lønnskostnader til å ha åpent i helgene. Midlene som er avsatt til ekstrahjelp blir hovedsakelig benyttet under større arrangement, prosjekter rettet mot ungdom og hvor man har behov for Side 5 av 16

6 Sak 5/06 ekstra vakthold ved ungdomsarrangement. Skal man kunne ha åpne arrangement utenfor den bemannede åpningstiden må det utarbeides en turnusordning som ser flere kulturhus under ett, og det må en utvidelse av bemanningen som må innarbeides i budsjett. Kulturskole Karmøy kulturskole har de senere år hatt en stor økning i antall elever som benytter seg av skolens tilbud. Det meste av kulturskolens undervisning foregår på de kommunale kulturhusene i hele kommunen. Både kulturhusene og kulturskolen ønsker at barn og unge skal få best mulig tilbud innen mange kulturuttrykk. Elevene ved kulturskolen betaler for undervisning innen ett eller flere kulturuttrykk og forventer at undervisningen og lokalitetene er de beste. Ved Karmøy kulturhus, Kopervik kulturhus og Torvastad kulturhus disponerer kulturskolen rom som de selv kan prege og styrer bruken selv. Dette gjelder innen for musikk og kunstfag. Innen andre kulturuttrykk disponerer kulturskolen lokaler sammen med andre brukere av kulturhusene. Dette er i rom som nødvendigvis ikke er tilrettelagt for den undervisning som skal foregå i rommet/salen. Ved økt aktivitet på kulturskolen er det stadig behov for flere rom og ønske om tilrettelagt rom. For kulturhusene er det etter hvert vanskelig å kunne tilfredsstille de ønsker og behov som kulturskolen har, samtidig som det er økning i antall ungdom som benytter seg av kulturhusene som enkeltpersoner/grupper. Ved noen kulturhus er det ikke flere rom og tider å gi til kulturskolen, og en eventuell økning vil gå utover tider som tildeles frivillige organisasjoner. Tildeling av tid følger skoleåret. I budsjettene til kulturhusene er det ikke lagt inn midler til å tilrettelegge rom for kulturskolen, men når rom skal endres, blir det tatt fra kulturskolen, kulturhuset og noe fra teknisk etat. Dette er ikke noen god løsning og bør endres i budsjettsammenheng. Administrasjonen for kulturskolen er plasset ved Karmøy kulturhus. Ved økt aktivitet er det også behov for større plass til arbeidsplasser til lærere. Skal man kunne tilfredsstille dette på kulturhuset, vil det bli mindre plass til å drive aktiviteter. På et kulturhus bør arealene i hovedsak bli benyttet som produksjons- og formidlingsarena for ulike kulturuttrykk. Strategisk plan for kulturhusene Det er nå startet en prosess på kulturhusene med å utarbeide en strategiplan for kulturhusene. Kulturhusene er nå i den først fasen hvor man kartlegge og analysere dagens tilbud - hva er vi gode på, og hva kan vi bli bedre på? Hvordan kan vi legge til rette for å utvikle kulturhusene å bli en produksjons- og formidlingsarena innen for flere kulturuttrykk. Hvilken kompetanse har vi i dag, og hva trenger vi i fremtiden? Hvordan skal vi involvere resursspersoner i de ulike sonene? Prosessen vil til slutt ende i en strategiplan som vil inneholde satsningsområdene i årene fremover og være et redskap for kulturhusene til å bli en utviklende produksjons arena for ulike kulturuttrykk. Skole og kultursjefens konklusjon: De kommunale kulturhusene er i dag en viktig møteplass og en kulturell arena for innbyggerne i kommunen. Det er ønskelig å kunne tilby frivillige organisasjoner gratis lokaler til den ordinære driften av organisasjonen. Tilbud til barn og unge skal prioriteres ved tildeling av tider og kulturhusene skal ha egne tilbud for ungdom. Ved åpne arrangementer er det ønskelig å ha ansatte på kulturhuset under arrangementet. Ved dagens bemanning er det ikke rom for å ha åpent i helgene. Skal man ha åpent på kulturhusene i helgene må bemanningen økes og innarbeides i budsjettet. Strategisk plan for kulturhusene vil være et viktig redskap for kulturhusene og gi en føring på utviklingen av kulturhusen i årene fremover. Side 6 av 16

7 Sak 6/06 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK Saksbehandler: Ragnhild Hovden Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 05/3076 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: 1. Skudenes barnehage og Skudenes korttidsbarnehage slås sammen under èn ledelse. 2. Det opptas forhandlinger med tanke på at Hinderaker og Visnes barnehage og Avaldsnes barnehage kan slås sammen under èn ledelse. 3. Det opptas forhandlinger med tanke på at Markje barnehage og Åkra sokneråds barnehage kan slås sammen under èn ledelse. Side 7 av 16

8 Sak 6/06 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Det vises til sak Barnehagestruktur i Karmøy som ble behandlet i Hovedutvalg skole og kultur sitt møte den Her ble deler av Rådmannens forslag til vedtak utsatt. Rådmannen bes, til neste møte, utrede pkt. 4,5 og 6 i rådmannens innstilling, med særlig henblikk på sosiale, pedagogiske og økonomiske konsekvenser for foreldre, barn og kommunen. Formannskapet vedtok ikke pkt 6 i sak 4/06 i sitt møte den Skole og kultursjefen legger likevel fram for hovedutvalg skole og kultur den ønskede utredningen av pkt 4,5 og 6 i forslag til vedtak i hovedutvalgets sak 02/06 den Generelt: 1.1. Styrers administrasjonstid: Styrere i en-avdelingsbarnehager har gjentatte ganger søkt om utvidelse av sin administrasjonstid fra 35% til 60% Det har vært forsøkt gjennom lokale forhandlinger, samt nå sist i behandlingen av budsjettet for Søknadene har hver gang blitt avslått. Styrer i to-avdelingsbarnehager har ved forhandlinger oppnådd 75% administrasjonstid av sin totalt 100% styrerstilling. Dersom f.eks to barnehager i Skudenes blir slått sammen til en 3-avdelingsbarnehage, vil styrer få 100% administrasjonstid Personalets avspasering: Flere av en-avdelingsbarnehagene har fortalt om problemer vedr avspasering og ferieavvikling. Her må barnehagen tildeles økte vikarmidler for at driften skal gå i hop, i noen tilfeller stenger barnehagen ved ferieavvikling. Ved sammenslåing av personalgruppene vil dette kunne løses på en smidigere måte uten økte vikarmidler Korttidsbarnehagenes egenart: Høringsuttalelser fra de minste barnehagene beskriver alle disse barnehagenes egenart, som de er redd for skal forsvinne ved sammenslåing med en større barnehage. Flere nevner også framtidig nedleggelse som en mulighet ved sammenslåing. På bakgrunn av slike negative utsikter, er det motstand mot sammenslåing. Tanken bak sammenslåing er i all hovedsak å innlemme de små barnehagene i en større sammenheng og skape mer fleksible og sikre enheter. Hinderaker og Visnes barnehage bør for eksempel innlemmes som en av fire avdelinger i Avaldsnes barnehage. Denne avdelingen bør få beholde sin egenart slik alle avdelinger har sin egenart. 2. Sammenslåing av Skudenes barnehage og Skudenes korttidsbarnehage Skudenes heldagsbarnehage har 2 avdelinger og er godkjent for barn mellom 0 og 6 år, til sammen 36 barn omregnet til barn over 3 år.. Side 8 av 16

9 Sak 6/06 Skudenes korttidsbarnehage hadde inntil i fjor 3 korttidsgrupper, dvs 16 barn som hver gikk 2 dg pr uke. I løpet av 2005 gikk søkningen til korttidsplasser ned. For å få økonomien til å gå opp samtidig med å tilfredsstille omsøkt behov, ble det tatt grep for å fylle plassene Avstand: Barnehagene ligger med ca 20 meters avstand mellom bygningene. Det ble vurdert som et argument for sammenslåing at to enheter med så nær beliggenhet kan ha felles ledelse Bygningsmessige vurderinger: Skudenes korttidsbarnehage har sendt en avviksmelding der det påpekes manglende kontor, pauserom og garderobe. For å løse disse utfordringene ble det samtidig lagt fram forslag til utbygging. Dette ble ikke vedtatt. Skudenes heldagsbarnehage har også sendt avviksmelding. I samarbeid med teknisk etat arbeides det med en bygningsmessig utvidelse for å bedre fellesfunksjoner som møterom og pauserom Konsekvenser for barna ved sammenslåing: - Barna kan få færre ulike personer å forholde seg til. Styrer i heldagsavdelingen har i dag 75 % av sin stilling til administrasjon og 25% på avdeling. Denne 25% stillingen må deles med en i 75% stilling. Ved at styrer får utvidet sin stilling til 100% administrativt, blir begge pedagogiske lederstillingene også 100%. Barna får mer stabilitet i voksenkontakten. Dette vil også bli tilfelle for korttidsbarnehagen Konsekvenser for foreldre ved sammenslåing: (de foreldre som har plass ved barnehagen) - Foreldrene møter en ledelse som har hele sin stilling som administrativ funksjon, og en barnehage med 3 avdelinger Konsekvenser for kommunen: - En ansatt må gå over i annen stilling som følge av sammenslåing. Vedk har imidlertid rett til å beholde lønn som personlig tillegg. - Ansatte får mulighet for større jobber. - Det vil bli større smidighet ved ferieavvikling, ferie etc. - Administrasjonen får en enhet mindre å forholde seg til. - Det blir en mer fleksibel drift der foreldre kan få ønsker oppfylt 3. Det opptas forhandlinger med tanke på sammenslåing av Hinderaker/Visnes barnehage og Avaldsnes barnehage Avaldsnes barnehage har to avdelinger pluss en utegruppe og er godkjent for barn mellom 0 og 6 år, til sammen 48 barn omregnet til barn over 3 år. Barnehagen ligger plassert vis á vis Avaldsnes aldersheim. Hinderaker og Visnes barnehage er drevet av Hinderaker og Visnes Vel, men der personalet er kommunalt ansatt som følge av at foreningen ba om hjelp til lønnskjøring i Barnehagen har i dag godkjenning for 18 barn i alderen 0 6 år, og med oppholdstid som heldagsbarnehage. Barnehagen ligger i Visnes, ikke langt fra Visnes Grendehus. Hinderaker og Visnes barnehage er en 1-avdelings-barnehage, med de samme utfordringene det medfører som beskrevet under punkt 1.: Side 9 av 16

10 Sak 6/ Utfordringer vedr ferie og avspasering: Dette har imidlertid vært løst ved samarbeid med Avaldsnes barnehage. Barnehagene har de siste to årene slått seg sammen i 3 ferieuker Konsekvenser. Personalet og eier av Hinderaker og Visnes barnehage har i sine høringsuttalelser foreslått å flytte utegruppa ved Avaldsnes barnehage til Visnes. Det blir dermed 2 avdelinger på hver plass. Det foreslås at styrer deler tiden sin likt mellom stedene. Beliggenheten til Hinderaker og Visnes barnehage er fin med tanke på utegruppe. De to stedene kan da bli to sidestilte enheter i størrelse og funksjon. Personalet i barnehagene får et større faglig miljø og utvikle seg innenfor. Barna får utvidete muligheter innenfor samarbeidet mellom de to husene. 4. Det opptas forhandlinger med tanke på at Markje barnehage og Åkra sokneråds barnehage kan slås sammen under én ledelse: Markje barnehage er en kommunal barnehage som har beliggenhet i et eldre bolighus i Skulevegen på Åkra. Den er nabo med Ryvingen barnehage i øst, og Åkra soknerådsbarnehage i nord. Den ble opprettet i 1996 og har korttidstilbud 3 dager i uka og Åpen barnehage -tilbud 2 dager pr uke. Styrer ved Markje barnehagen beskriver barnehagens virkeområder bra i sin høringsuttalelse. Åpen barnehage-tilbudet er det eneste i kommunen og er meget godt besøkt av mødre med sine barn langt utenfor Åkra-området. Rådmannen foreslår å inngå forhandlinger med en nærliggende barnehage til Markje barnehage. Dette for, om mulig, å lette utfordringene en liten barnehage står overfor. Dette gjelder i første rekke utfordringer rundt styrers administrasjonstid og personalets avspasering i tillegg til at større enheter gir en mer fleksibel drift. I forslaget nevnes Åkra sokneråd som en mulig samarbeidspartner til Markje barnehage. I høringsuttalelsen fra Åkra sokneråd nevnes den utvidede formålsparagrafen som viktig å beholde. Forhandlingene vil vise hvor realistisk dette samarbeidet er å realisere. Kanskje er det andre samarbeidspartnere som vil være mer naturlige for Markje barnehage, for eksempel Ryvingen barnehage som også deler gjerde med Markje barnehage, fordi verdigrunnlaget til disse to barnehagene lettere lar seg forene. Forhandlingene vil også kunne belyse om Markje barnehage er best tjent med å få lov å fortsette som en egen enhet, på grunn av sin egenart som en god barnehage med et godt tilbud for mange parter som trenger litt ekstra. Fra de respektive barnehagene beskrives en felles skepsis. Åkra sokneråds barnehage mener i sitt brev at å slå sammen Markje barnehage og Åkra sokneråds barnehage ikke vil være det beste for ansatte, foreldre og barn. Styrer i Åkra soknerådsbarnehage har allerede 100 % administrasjonstid. Markje barnehage mener hun ikke kan regnes som en 1-avdelings barnehage, fordi den er spesiell med åpne dager. Styrer bør være synlig og tilgjengelig for ansatte, foreldre og barn, da må en være fysisk tilstede. Med referanse til andre styrere som leder to hus, sier de at de ikke har den samme kontakten med ansatte, foreldre og barn som det huset de til daglig er i. Det er også mer personalkonflikter i de barnehagene som de ikke er fysisk tilstede i. Hadde de vært i samme hus, ville ting blitt oppdaget tidligere. Side 10 av 16

11 Sak 6/06 Åkra sokneråds barnehage mener at det vil få økte økonomiske konsekvenser med ev. sammenslåing. I dag går styrer inn og dekker opp fravær slik at en slipper å ta inn vikar. Dette er ting som må tas opp i forhandlinger med de respektive barnehagene. Resultat fra forhandlingene må legges fram til politisk godkjenning før endelig vedtak om sammenslåing eller ikke, fattes.. Skole og kultursjefens kommentar: Den utvidede utredningen med særlig henblikk på sosiale, pedagogiske og økonomiske konsekvenser for foreldre, barn og kommune, har ikke gitt nye momenter som er til hinder for de sammenslåingene som opprinnelig ble foreslått. Rent konkret anbefales det derfor at Skudenes barnehage og Skudenes korttidsbarnehage slås sammen under én ledelse. Det anbefales videre at det opptas forhandlinger med tanke på at: Hinderaker og Visnes barnehage og Avaldsnes barnehage kan slås sammen under én ledelse Markje barnehage og Åkra sokneråds barnehage kan slås sammen under én ledelse.. Side 11 av 16

12 Sak 8/06 KLAGE PÅ AVSLAG OM Å FÅ GÅ PÅ SKOLE I HAUGESUND Saksbehandler: Ørjan Røed Arkiv: 102 B12 Arkivsaksnr.: 04/436 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 7/06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar å opprettholde skole- og kultursjefen avslag på søknad om overføring til Haugesund kommune. Side 12 av 16

13 Sak 8/06 REFERATSAKER - HSK Saksbehandler: Aud Irene Jacobsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/203 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 8/06 Hovedutvalg skole og kultur Skole- og kultursjefen: Prosjektforslag til Stavanger Ordfører: Avaldsnes Tusenårsstedet i Rogaland, sluttrapport 3. Skole- og kultursjefen: Innspill til rullering av kommuneplanen i Karmøy kommune Side 13 av 16

14 Side 14 av 16 Sak 8/06

15 Sak 9/06 Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/205 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 8/04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /04 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur / Hovedutvalg skole og kultur 35/05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Hovedutvalg skole og kultur /05 Formannskapet /05 Hovedutvalg skole og kultur /06 Hovedutvalg skole og kultur /06 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Side 15 av 16

16 Side 16 av 16 Sak 9/06

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.08 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid: Kl. 18.00 NB!! Merk sted Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold.

MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 18.04.07 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 26.08.2014 kl. 15:00 Sted: Nes Kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer