Årsrapport Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune"

Transkript

1 Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for

2 Innhold Rådmannens kommentar... 2 Årsregnskap og årsberetning... 3 Helse, miljø og sikkerhet Likestilling Politisk virksomhet Rådmannens stabsavdelinger Driftsorganisasjonen Befolkningsutvikling Måloppnåelse Noter til årsregnskapet Forsidebilde: Det nye bassenget ved Enga skole ble åpnet våren Foto: Connie Slettan Olsen., plan- og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: - Internett: skotro - 3. juni 2013 Flere eksemplarer av årsmeldinga kan fås ved henvendelse til, Servicetorget, Gammelveien 5, 8150 Ørnes, tlf Årsrapporten kan også lastes ned som pdf-fil på s nettsted:

3 Rådmannens kommentar Årsregnskapet viser i 2012 et negativt netto drifts på 3,9 %, mens det i 2011 var på +6,1 %. Dette er en svært negativ utvikling og det blir derfor viktig å gjennomføre gode prosesser i forhold til den vedtatte og oppstartede økonomigjennomgangen. Reduksjonen i folketallet på 75 personer i 2012 må også tas på det høyeste alvor. Gjennom det pågående arbeidet må en konstruktivt vurdere alternative organiseringsformer, strukturer og hvilke tjenester som skal prioriteres av kommunen. Reduksjon av stort antall industriarbeidsplasser gir enkeltindividet, samfunnet og kommunen store utfordringer. Omstillingsarbeidet er kommet godt i gang. Kommunen valgte å organisere arbeidet i et kommunalt foretak ( KF), og styret i omstillingsstyret og styret i KF`et er de samme personer. Styret ledes av ordfører Per Swensen. Årsmeldingen er i år, spesielt fra driftsorganisasjonen, bygd opp etter signaler fra politikken. Vedtatte måleindikatorer er lagt inn og vurdert, se side 51. Dette er et første utkast på måten å gi tilbakemelding på og vi ber om at dette blir kommentert. Arbeidet med kommuneplanen har vært sentralt i 2012 og fortsetter frem til våren Engasjementet blant innbyggerne og næringslivet har vært stort og mange innspill er kommet. Dette er en stor og viktig jobb som skal «vise vei» i årene fremover og som gir administrasjonen føringer i arbeidet med økonomiplan, årsbudsjett og handlingsplaner. I løpet av forrige vinter og denne har det vært store utfordringer i forhold til ras. Dette viser sårbarheten og behovet for gode samferdselsløsninger både på land og sjø. Dette er et arbeid som følges opp mot fylkeskommunen og som også fremover må ha høy prioritet. Samtidig må vi forberede så gode reserveløsninger som mulig når situasjonen først er der. I forrige år ble innbyggertilskudd satt i verk for første gang. Dette ble godt mottatt av innbyggerne og behovet viste seg å være større enn avsatte midler. Dette medførte tilleggsbevilgning og utviklingen er den samme også i Arbeidet med nytt helse- og omsorgssenter har vært sentralt og krevd mye kapasitet gjennom Vedtak om bygging av nytt sykehjem er nå vedtatt og det blir viktig å ha en god fremdriftsplan for realiseringen av dette. Behovet er det stor enighet om. Utbygging på «fyllinga» er viktig for utvikling av næringslivet, styrking av Ørnes som regionsenter og innbyggerne i Meløy. Av ulike grunner har fremdriften ikke vært god nok og vedtak i fylkeskommunen har satt krav om dispensasjon. Målet er å holde en god fremdrift slik at prosjektet kan realiseres. Jørgen Kampli rådmann Gruppearbeid under kommuneplanmøtet på Enga skole 3. mai Foto: Trond Skoglund. 2

4 Årsregnskap og årsberetning Driftsregnskapet Resultat 2012: Brutto drifts (underskudd) Netto drifts (underskudd) Regnskapsmessig 0 Netto negativt drifts 3,9 prosent for å oppnå regnskapsmessig drifts i balanse: Ressurskrevende tjenester ikke avsatt til fond vedtatt av kommunestyret at statstilskudd ressurskr. tjenester skal brukes til formålet. Ikke avsatt til rentereguleringsfond vedtatt av kommunestyret at ev. overskudd på budsjetterte renteutg. avsettes til fond. Premieavvik pensjon ikke avsatt vedtatt av kommunestyret at positivt premieavvik skal avsettes til fond. Bruk av momskompensasjon fra investering vedtatt av kommunestyret at momskompensasjon fra investeringer skal brukes til finansiering av investeringer. Bruk av avkastning Meløy Energi AS Resultat drift: Sentraladministrasjonen: Politiske organer, administrative fellestjenester, rådmannens stabsavdelinger, seniorpolitiske tiltak, skyss eget helsepersonell, pensjon/feriepenger felles, samhandlingsreformen (overskudd) Driftsområdene: Undervisning, omsorg, eiendom, kultur, kommunalteknisk, nav, helse og barnevern (underskudd) Interkomm./offentlig samarbeid (underskudd) Tilskudd/kjøp av tjenester (overskudd) Skatt, rammetilskudd, kraft, statstilskudd og momskomp. fra investering (underskudd) Renter, avdrag m.v. (overskudd) Mindre utgifter/inntekter i forhold til budsjettert som er av vesentlig betydning for regnskapet: Mindre inntekter vakante stillinger 0,5 mill. kroner. Overskudd lønns- og personalavdelingen overskudd 0,9 mill. kroner, som i hovedsak er mindre utgifter til ansatteoppfølging og velferdstiltak. Mindre utgifter seniorpolitiske tiltak 0,6 mill. kroner. Premieavvik pensjon inntektsført ikke avsatt med 11,5 mill. kroner. Tilskudd kvotekjøp fiskeri mindre utgift 1,0 mill. kroner. Mindre inntekter gevinst konsesjonskraft 10,780 mill. kroner. Mindre avsetning 30 GWh fond 1,910 mill. kroner. Mindre renteutgifter 0,979 mill. kroner. Ikke avsatt til ressurskrevende tjenester 1,298 mill. kroner. Avkastning fra Meløy Energi AS merinntekt 2,0 mill. kroner. Momskompensasjon fra investeringer 4,1 mill kroner, herav avsatt til fond 2,5 mill. kroner. Samlet underskudd driftsområdene 8,4 mill. kroner. 3

5 Driftsmessige budsjettavvik Viser til regnskapsskjema Økonomisk oversikt drift (tall i 1000 kr) Vesentlig avvik Regnskap Revidert Avvik Forklaring Budsjett Driftsinntekter Merinntekt Skatt/rammetilskudd Rammetilskudd mindre inntekt Skatt merinntekt Brukerbetalinger og salgs-/ leieinntekter Totalt mindre inntekter 229 Overføringer med krav til motytelser Ressurskrevende tjenester Sykepengerefusjon Prosjekt preob -781 Refusjon fra andre kommuner Momskompensasjon Andre statlige overføringer Skjønnsmidler ressursk.tj Statstilsk. flyktninger -831 Prosjektskjønn -518 Andre overføringer Gevinst konsesjonskraf Eiendomsskatt Driftsutgifter Merkostnad Lønnsutgifter Vikarer , Ekstrahjelp 2 703, Overtid 4 838, Fastlønn Sosiale utgifter Premieavvik pensjon Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjeneste- produksjon Enkelte artsgrupper har merforbruk andre mindreforbruk. Av merforbruk nevnes: Barnevernstiltak 1 234, Stillingsannonser 767, Transport 1 321, Energi 1 189, Husleie 2 984, Kommunale eiendomsavgifter 870, Avgifter og lisenser 1 250, Inventar og utstyr 1 146, EDB 1 367, Konsulenttjenester 735, Juridisk bistand 481, Kjøp av vikartjenester Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Gjesteelever i andre kommuner 564 Til andre kommuner 673 Overføringer Momskompensasjon drift Overføringer Momskompensasjon drift Avskrivninger Fordelte utgifter Internkjøp Brutto drifts Resultat finanstrans Avkastning Meløy Energi AS Nto renter Avskrivninger Netto drifts Sum bruk av avsetninger Flyktningetilskudd , Vannverkfond , 30 GWh fond -578, Bundne driftsfond -260 Sum avsetninger fond Ressurskrevende tj. 2070, Flyktningetilskudd 831, Avløpsfond 190, Vannverkfond 235, Bundne driftsfond 1568, Overf.til invest.regnskapet 2 473, Næringsfond 162, 30GWh fond Regnskapsmessig mindreforbruk

6 Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Det er investert i anleggsmidler 27,726 mill. kroner, og budsjettert med 92,971 mill. kroner. Ikke finansierte investeringer utgjør for regnskapsåret 4,255 mill. kroner. For å oppnå balanse i investeringsregnskapet er avsetninger, som normalt skulle vært avsatt til fond redusert tilsvarende. Utvikling i langsiktig gjeld/likviditet (Tall i 1000) Pensjonsforpliktelser Lånegjeld Alle lån er opptatt med samme eller kortere nedbetalingstid som investeringens avskrivningstid. Lånegjeld i prosent av driftsinntektene: Lånegjeld Driftsinntekter ,32 % 48,38 % 50,60 % 49,15 % 55,27 % Løpende likviditet gjennom året har vært god. Utvikling i skatt og rammetilskudd (= frie inntekter) Tallene er hentet ut fra KS prognosemodell Tall i Skatt og rammetilskudd Inkl. ordinært skjønn Inkl. komp.samhandl.reformen Inkl. ekstra skjønnsmidler Endring fra året før 5,4 % 13,1 % 5,9 % 4,5 % Forholdet mellom frie inntekter og driftsutgifter: Frie inntekter Driftsutgifter ,2 % 56,8 % 55,7 % 60,5 % 58,0 % Utvikling i antall årsverk, samt ytelser til rådmann, ordfører og godtgjørelse til revisjon: Antall årsverk Ytelse rådmann Ytelse ordfører Salten kommunerevisjon

7 Finansforvaltning Reglement for kommunens finansforvaltning er vedtatt i K-sak 70/10 Gjeld pr , 610 millioner kroner. Tall i 1000 Lånegiver Restgjeld Vilkår Husbanken Flytende rente 1,99 % Kommunalbanken Flytende rente 2,25 % herav 3 mnd. Nibor KLP Kommunekreditt herav fast rente Kommunen har tatt opp følgende lån i 2012: Husbanken startlån 5,0 mill. kr., løpetid 18 år. Kommunen har fått utbetalt lån i 2012, som var opptatt i 2011: Kommunalbanken lån til investeringer 56,505 mill. kr. Løpetid er lik gjennomsnittlig avskrivning av investeringer. 3 mnd. Nibor 2,07 % Flytende rente 2,95 % Fastrente 5,55 % - utgår Kommunens likvide midler og fondsmidler er plassert i bankinnskudd med til sammen 135,494 mill.kr. pr Samlet renteinntekter av innskudd 4,808 mill. kr. Hovedbankavtale med Nordlandsbanken ASA. Årsgjennomsnittet rente 3 mnd. NIBOR 2,29 % Inntektsrenten har gjennom året vært høyere enn 3 mnd. NIBOR rente. Ørnes, den Jørgen Kampli (sign.) rådmann Store deler av fylkesvei 452 Halsa-Vassdalsvik ble utbedret i Foto: Trond Skoglund. 6

8 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2012 Revidert Budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett 2012 Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter L1:L Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter L7:L Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger L11:L Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift L6+L12-L19-L Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mindreforbruk L22-L

9 Regnskapsskjema 1B til fordeling drift Fordelt til drift fra skjema 1A, kr , slik: Regnskap 2012 Rev. bud Oppr. bud Regnskap 2011 Over- /undersk. +/- Rammeområde 1.1 Sentraladministrasjon Lønn og sosiale kostnader Kjøp av varer og tjenester Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringer Finanskostnader SUM KOSTNADER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER SUM NETTO UTGIFT Rammeområde 1.2 Undervisningsseksjonen Lønn og sosiale kostnader Kjøp av varer og tjenester Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringer Finanskostnader SUM KOSTNADER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER SUM NETTO KOSTNAD Rammeområde 1.3 Omsorgsseksjonen Lønn og sosiale kostnader Kjøp av varer og tjenester Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringer Finanskostnader SUM KOSTNADER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER SUM NETTO KOSTNADER

10 Regnskap 2012 Rev. bud Oppr. bud Regnskap 2011 Over- /undersk. +/- Rammeområde 1.4 Eiendomsseksjonen Lønn og sosiale kostnader Kjøp av varer og tjenester Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringer Finanskostnader SUM KOSTNADER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER SUM NETTO KOSTNADER Rammeområde 1.51 Enhet kultur Lønn og sosiale kostnader Kjøp av varer og tjenester Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringer Finanskostnader SUM KOSTNADER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER SUM NETTO KOSTNADER Rammeområde 1.52 Kommunalteknisk enhet Lønn og sosiale kostnader Kjøp av varer og tjenester Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringer Finanskostnader SUM KOSTNADER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER SUM NETTO KOSTNADER

11 Regnskap 2012 Rev. bud Oppr. bud Regnskap 2011 Over- /undersk. +/- Rammeområde 1.56 Flyktningeenhet Lønn og sosiale kostnader Kjøp av varer og tjenester Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringer Finanskostnader SUM KOSTNADER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER SUM NETTO KOSTNADER Rammeområde 1.57 NAV - Sosialtjenesten Lønn og sosiale kostnader Kjøp av varer og tjenester Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringer Finanskostnader SUM KOSTNADER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER SUM NETTO KOSTNADER Rammeområde 1.58 Enhet helse og barnevern Lønn og sosiale kostnader Kjøp av varer og tjenester Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringer Finanskostnader SUM KOSTNADER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER SUM NETTO KOSTNADER

12 Regnskap 2012 Rev. bud Oppr. bud Regnskap 2011 Over- /undersk. +/- Rammeområde 1.6 Interkomm./off. samarbeid Lønn og sosiale kostnader Kjøp av varer og tjenester Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringer Finanskostnader SUM KOSTNADER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER SUM NETTO KOSTNADER Rammeområde 1.7 Tilskudd Lønn og sosiale kostnader Kjøp av varer og tjenester Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringer Finanskostnader SUM KOSTNADER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER SUM NETTO KOSTNADER Rammeområde 1.8 Skatt, rammetilskudd m.v. Lønn og sosiale kostnader Kjøp av varer og tjenester Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringer Finanskostnader SUM KOSTNADER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER SUM NETTO KOSTNADER

13 Regnskap 2012 Rev. bud Oppr. bud Regnskap 2011 Over- /undersk. +/- Rammeområde 1.9 Renter m.v. Lønn og sosiale kostnader Kjøp av varer og tjenester Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringer Finanskostnader SUM KOSTNADER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter SUM INNTEKTER SUM NETTO KOSTNADER Rorbuanlegget Bolga Brygge ble åpnet våren Foto: Trond Skoglund. 12

14 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regnskap 2012 Revidert budjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2011 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån/refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Til investering i anleggsmidler (fra regnskapsskjema 2A) fordelt slik: Prosjekt Regnskap 2012 Rev. bud Budsjett 2012 Regnskap 2011 Hjelpemidler/sykefraværsprosjektet , ,00 EDB-utstyr , , , ,73 Oppmåling - bil ,00 Utredning helse- og omsorgssenter , , ,75 IKT-plan grunnskolen , , ,28 Planlegging/kartlegging , , , ,00 Kommunale boliger , , ,82 Eldreboliger , ,00 Boligtomter , , ,00 Æsøyneset , , ,45 Glomfjord sentrum , , , ,00 Ytre Meløy fiskerihavn , ,00 Ørnes sentrum II , ,25 Ørnes sentrum II ,00 Grønøy havn 6 240,00 Bygningsforvaltning , , , ,14 SFO-bygg Glomfjord , , , ,68 Renovering Ørnes skole , , , ,80 Hall Enga skole , , , ,00 Vannforsyning , , , ,82 Avløpsutbygging , , , ,60 Meløy Brannvesen verneutstyr/pusteluft , , ,00 Samferdsel , ,00 0, ,95 Gang- og sykkelveier 0, , ,00 0,00 Oppgradering kommunale kaier , , , ,50 Eiendomsseksjonen , , ,75 Universell utforming , , ,00 0,00 Kultur ,00 SUM , , , ,52 13

15 Balanseregnskapet Eiendeler A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg , ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,81 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 B. Omløpsmidler Kortsiktige fordringer , ,24 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler , ,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,12 Sum eiendeler , ,17 Egenkapital og gjeld C. Egenkapital Disposisjonsfond , ,15 Bundne driftsfond , ,45 Ubundne investeringsfond , ,92 Bundne investeringsfond , ,91 Regnskapsmessig mindreforbruk 0, ,18 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i investeringsregnskap 0,00 0,00 Udekket i investeringsregnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,92 Endr. regnsk.prins. påv. AK drift 0,00 0,00 Endr. regnsk.prins. påv. AK invest , ,00 D. Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjoner 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,64 Premieeavvik 0,00 0,00 Sum egenkapital og gjeld , ,17 14

16 E. Memoriakonti Ubrukte lånemidler , ,89 Andre memoriakonti , ,90 Motkonto for memoriakontiene , ,99 Ørnes, Det nye leilighetsbygget Lamarkgården på Ørnes under oppføring mars Foto: Trond Skoglund. 15

17 Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2012 Rev. bud Oppr. bud Regnskap 2011 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overf. med krav til motytelser Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte/indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto drifts Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostn Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto drifts Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk

18 Regnskap Rev. bud. Oppr. bud. Regnskap Økonomisk oversikt - investering Salg av driftsmidler/fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav om motytelser Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års mindreforbruk Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket/udisponert

19 Helse, miljø og sikkerhet Det sittende arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble konstituert Det er 10 stemmeberettigede medlemmer i utvalget. Fra arbeidstakerorganisasjonene deltar: Fagforbundet/ hovedtillitsvalgt, leder, tillitsvalgt og Utdanningsforbundet/ UNIO samt hovedverneombud. Fra arbeidsgiver deltar rådmann, seksjonsleder omsorg, kommunalsjef, ordfører og leder adm.utvalg. I tillegg møter personalsjef og bedriftshelsetjenesten v/ Polarsirkelen HMS. For perioden har arbeidstakersiden hatt ledervervet, Leder er hovedtillitsvalgt Fagforbundet Inger S. Kristiansen. Nestleder er Fagforbundet v/leder Astrid Olsen. I 2012 har det vært avholdt 5 møter og 30 saker har vært til behandling. Av sakene kan nevnes overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom Nordlandssykehuset HF og, årsevaluering AMU 2011, oppfølging sykefravær, tiltak for fysisk aktivitet 2012, tiltak for å oppnå budsjettbalanse omsorg, handlingsplan med økonomiplan , helseforsikringsordning for kommunalt ansatte, Glomfjord skole renovering, nye turnusløsninger, legetjenesten 2012, konkurranseutsetting kommunale tjenester, budsjett Det har også vært befaring, møte med ledelse og representanter for ansatte ved Ørnes sykehjem og Fjøshaugen barnehage. Orientering om sykefraværsoppfølging har vært et jevnlig innslag på møtene i AMU. Kommunen har inngått avtale om bedriftshelsetjeneste med Polarsirkelen HMS, som har vedtatt skal gjelde alle yrkesgrupper, noe som ble iverksatt fra Polarsirkelen HMS har vært ute på alle enhetene og informert om tjenesten og er i arbeid med flere saker på de ulike enhetene. Attføringsutvalget (ATU) er et underutvalg av AMU. I 2012 ble det avholdt 11 møter. Det ble behandlet 74 saker i perioden. Noen av sakene innebærer behandling flere ganger i løpet av året og dreier seg om personer som er vanskelig å finne løsninger for. Hovedvekten av saker som var oppe til behandling ble der funnet løsninger og tiltak skissert og saken trenger ikke noen videre oppfølging. I tillegg har vi inngått avtale med NAV at minimum 4 saker på møtet er ansatte som innkalles til dialogmøte 2 etter 26 uker og som er et lovpålagt møte som NAV skal gjennomføre. Vi ser en positiv endring i arbeidet med sykefraværet i kommunen, selv om sykefraværet for 2012 var på 10,5 %. Målsettingen var 10,0 %. Antall innsendt oppfølgingsplaner på sykemeldte medarbeidere øker og de kommer tidligere inn i forhold til hvor lenge vedkommende har vært sykemeldt. Det er innført elektronisk fraværsmodul i omsorgsseksjonen, rådhuset, helse og barnehagene. Tilbakemeldingene er noe ulik, men det registreres at enhetene er blitt flinkere å følge opp fraværet. Utfordringen og forbedringspotensialet ligger i en bedring i oppfølgingen de første 9 ukene av fraværet. Etter 7 ukers fravær skal det sendes inn rapport om oppfølgingen til NAV. Hvis ikke mottar kommunen varsel om sanksjoner. Vi registrerer dessverre at i halvparten av de innsendte rapportene så foreligger det varsel om sanksjoner før rapporten sendes. Kommunen er ilagt 3 bøter i 2012, 1 er frafalt og de 2 andre er påklaget. Arbeidet i attføringsutvalget preges fortsatt av saker som krever langvarig oppfølging. Årsakene til dette er flere, og ligger dels i sakenes natur. Det kreves i dag så mange elementer av utredninger i hver enkelt sak før endelig vedtak kan fattes f.eks. om pensjon, at det kan gå år før slike saker har funnet sin løsning. Samtidig ser en til tider vansker med å få omplassert arbeidstakere der dette er løsningen. Så å si alle stillinger stiller krav til kompetanse og for mange av de som må omplasseres så er denne kompetansen enten ikke til stede eller at det er uaktuelt å tilegne seg denne kompetansen bl.a. grunnet alder. I tillegg har NAV strammet inn reglene for finansieringen av arbeidsutprøvingen ved at arbeidsgiver må ta større del av den økonomiske belastningen. Samarbeidet med NAV om at de innkaller til dialogmøte 2 i ATU har medført at de fleste sakene blir behandlet i ATU inne 26 uker og det er blitt færre saker der vi er på etterskudd. Det er foretatt evaluering av kartleggingen av sykefraværet ved to sykehjem og to barnehager og saken ble fremlagt i 2012 og oppfølgingsundersøkelse ble gjort. Svarprosenten på denne undersøkelsen var god i barnehagene og liten ved sykehjemmene. Enhetene er bedt om å lage handlings- og tiltaksplan i forhold til det som kom frem i kartleggingen. Kommunestyret vedtok å bevilge 1,5 mill. kroner over tre år til innkjøp av hjelpemidler til kommunens to sykehjem. Det meste av midlere er brukt til innkjøp av relevant utstyr. 18

20 Likestilling Andelen kvinner og menn i virksomheten er en svært kvinnedominert arbeidsplass, der fordelingen av kvinner og menn på stillingskodene er svært kjønnsdelt. Andel kvinner og menn i (tall for mars 2013) Årsverk % Kvinner 519,8 78,8 Menn 139,9 21,2 I alt 659,6 100 Omsorgsyrkene (helse, sosial og barnehage) domineres helt av kvinner. Kvinneandelen i lederstillinger Strategisk ledelse og ledere som rapporterer direkte til rådmannen utgjorde fire menn og en kvinne. Tre seksjoner og fire enheter som rapporterer direkte til kommunalsjefen var i 2012 ledet av fem kvinner og to menn. Av øvrige 47 ledere er det 36 kvinner og 11 menn. Lønn for kvinner og menn Ved de lokale oppgjørene på kommunalt avtaleområde i de siste ti år, har likelønnsproblematikk alltid vært tema. Lønnsforhandlinger 2012 Lønn på kommunal sektor er etter endringene sentralt i 2002 delt i to hovedområder: De som får sin lønn fastsatt hovedsakelig sentralt (kapittel 4) og de som får lønn kun fastsatt lokalt uten sentral normering (ledere i kapittel 3 og akademikere i kapittel 5 ). Av samlet beregnet årslønnsvekst på 4,07 % i kapittel 4, skulle 1,2 % gis lokalt pr Den lokale potten er på totalt ca. kr , hvor det er gitt ca. 76 % til kvinner. I kapittel 5 ble det gitt totalt ca. 4,2 % med virkning fra , slik at årslønnsvekst ble tilsvarende kapittel 4. Det ble lagt vekt på at alle skulle ha en minstelønnsutvikling på minimum 3 %. Personlige tillegg baserte seg på innspill fra ledere i samsvar med s lønnspolitiske føringer. Totalt ble kr fordelt på 34 personer, 14 kvinner med 39 % og 20 menn med 61 %. Kapittel 3 lederforhandlinger er fra 2008 utvidet til å gjelde alle ledere med selvstendig personal-, budsjett og økonomiansvar. Disse skal også over tid holdes innenfor samme rammer som kapittel 4 og ble p.g.a. etterslep gitt rett over 4,2 %. Totalt ble kr , fordelt på 44 personer i kap kvinner med 78,2 % i og 9 menn med 21,8 %. Lønnsnivå Det er innenfor forhandlingskapitlene ingen gjennomgående kjønnsdelt forskjell. Splitting på flere forhandlingsområder gjør det vanskelig å føre en sammenhengende lønnsstrategi for høyskolegruppene og sammenlignbare stillinger med utgangspunkt i utdanningslengde. De største forskjellene mellom utdanningsgruppene er mellom undervisningspersonell som for en stor del (de med ansiennitet mer enn 16 år) ligger fra kr ,- (10 20 %) høyere enn ansatte på tilsvarende nivå på kommunal sektor for øvrig. Kjønnsfordelingen ved rekruttering Ved rekruttering benyttes moderat kjønnskvotering, det vil si når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert. Ansettelsesorganene vurderer alltid særskilt om underrepresentert kjønn er kvalifisert. Det ser ut til at nyrekruttering i liten grad bidrar til å jevne ut innenfor de yrkeskategoriene som er mest kjønnsdelt. Det mest oppsiktsvekkende er at i aldersgruppen under 30 år der 12,6 av 72,9 årsverk er menn, det vil si ca. 15 %. Arbeidstid Kvinner og menn har i prinsippet like arbeidstidsordninger, men ettersom rene omsorgsyrker innehas av kvinner, er det også disse som går turnus/35,5 t uke. Ved sammenligning av gjennomsnittlig stillingsstørrelse, ser vi at Meløy er markert mindre kjønnsdelt enn resten av Nordland og landet for øvrig. Halvparten av de ansatte i er ansatt i deltidsstillinger og vel 36 % av disse ønsker stillingsendring. Omsorg har satt i gang et arbeid med nye turnuser der en slår sammen deltidsstillinger til større stillinger og setter inn tiltak i forhold til helgeproblematikken. Til tross for dette er fortsatt en del ufrivillig deltidsstillinger. Oppdeling/redusert stilling etter ønske fra arbeidstaker kan også være et problem for arbeidsplassen, men her har sjelden eller aldri nektet å innfri arbeidstakers ønske om dette. 19

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 50/12 den 21. juni 2012

Årsrapport 2011. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 50/12 den 21. juni 2012 Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Vedtatt av kommunestyret i sak 50/12 den 21. juni 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 21.06.2012 Innhold Rådmannens kommentar 2 Årsregnskap og årsberetning 3 Politisk virksomhet

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Meløy kommuneplan. Årsrapport 2008. Meløy kommune. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for

Meløy kommuneplan. Årsrapport 2008. Meløy kommune. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommuneplan Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsregnskap og årsberetning 5 Politisk virksomhet 16 Helse, miljø og sikkerhet 18 Likestilling

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006 Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP ÅRSBERETNING 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 3 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Innhold. Årsmelding 2013 Side 1 av 51 Meløy kommune

Innhold. Årsmelding 2013 Side 1 av 51 Meløy kommune Årsmelding 2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Ordførerens kommentar... 4 3. Økonomisk resultat... 5 3.1 Skatteinntekter... 5 3.2 Rammetilskudd... 5 3.3 Kraftinntekter... 6 3.4 Eiendomsskatt...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00 Alta Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.213 Kl 1: - 12: Til stede på møte: H AP BR KP ANS Einar Aleksandersen Monica Nielsen Harder Småvik Bjørne Kvernmo Ketil lki

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer