Verdibanken ASA. Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdibanken ASA. Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo. www.verdibanken.no"

Transkript

1 Verdibanken ASA Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo 1

2 Innhold Side Styrets årsberetning for Resultatregnskap 7 Eiendeler 9 Gjeld og egenkaptital 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter Generelle regnskapsprinsipper 12 1.a Valuta 12 1.b Periodisering Inntektsføring/kostnadsføring 12 1.c Finansiell risiko Utlån, garantier og overtatte eiendeler 13 2.a Vurderingsregeler 13 2.b Tap på utlån og tapsavsetninger 13 2.c Utlån og garantier 15 2.d Risikoklassifisering Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende papirer 16 3.a Obligasjonsportefølje Aksjer og eierinteresser 17 4.a Aksjeportefølje Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 17 5.a Verdsettelse 17 5.b Spesifikasjon av postene 17 5.c Leie av banklokaler Egenkapital 18 6.a Bankens egenkapital 18 6.b Kapitaldekning 18 6.c Bankens 20 største aksjonærer 19 6.d Ledergruppens eierandel i banken 19 6.e Styrets eierandel i banken 19 6.f Representantskapets eierandel i banken Likviditetsforhold - finansiering 20 7.a Restløpetid for hovedposter 20 7.b Tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn 21 8.a Spesifikasjon 21 8.b Antall ansatte 22 8.c Lønn og annen godtgjørelse 22 8.d Lån og sikkerhetsstillelser 23 8.e Pensjonsforpliktelser overfor tjenestemenn Diverse andre tilleggsopplysninger 25 9.a Skatt 25 9.b Skatteberegning 25 9.c Provisjoner og gebyrer 25 9.d Spesifikasjon av gjeld 26 9.e Ansvarlig lån 26 9.f Spesifikasjon av annen gjeld 26 9.g Spesifikasjon av forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 26 Vedlegg A 27 Revisors beretning 28 Kontrollkomitéens beretning 29 2

3 Styrets årsberetning for 2010 Verdibanken ASA Verdibanken ASA 2010 Verdibanken har i 2010 hatt fokus på soliditet og lønnsomhet. Vi har lykkes med å stabilisere virksomheten på nivå med styrets målsetting for 2010, og kjernekapitaldekningen har hatt en positiv utvikling. Bankens årsresultat utgjør NOK 6,1 mill etter skatt. Resultatet av den ordinære bankvirksomhet før skatt var på NOK 8,1 mill. Banken oppnådde en svært tilfredsstillende gjennomsnittlig netto rentemargin på 2,53 % i Banken har hatt en svært god likviditet gjennom hele året, og innskuddsdekningen (innskudd i forhold til utlån) var ved utgangen av 2010 på 121,3 %. Verdibanken har en klar etisk profil som sikrer eiere og innskuddskunder at bankens kapital forvaltes etter gode positive samfunnsnormer. Verdibankens visjon er å fremme ideell verdiskaping og gjennom ansvarlig kapitalforvaltning bidra til positiv og byggende samfunnsutvikling. Banken skal være landsdekkende og tilby finansielle tjenester basert på moderne teknologi til organisasjoner, bedrifter og privatpersoner. Banken har etablert seg som en konkurransedyktig aktør i markedet og utmerker seg med spesialkompetanse og godt tilpassede produktløsninger for å betjene organisasjonssegmentet. I tillegg til organisasjoner betjenes også personkunder og mindre næringsvirksomhet. Verdibanken har over tid figurert blant de beste innskuddsbankene på landsbasis og gjennom dette blitt kjent som en god og stabil tilbyder av gode rentebetingelser på innskudd for personkundemarkedet. Tilbakemeldinger fra bankens kunder forteller at kundeservice, tilgjengelighet og hjelpsomhet møter deres forventninger. I overgangen til 2010 lanserte banken sitt eget forsikringskonsept - Verdibanken Forsikring i et samarbeid med Unison Forsikring AS. Banken tilbyr skade- og ulykkesforsikring til både personkunder, bedrifter og organisasjoner. Forsikringene har blitt markedsført av banken direkte og gjennom samarbeidende ideelle organisasjoner. Forsikringsproduktet er blitt godt mottatt i markedet, og har en god konkurranseevne. Banken har store forventninger til den videre utvikling. I begynnelsen av 2010 bidro banken til etablering av Verdi Markets AS. Banken er medeier i selskapet, som har konsesjon for ordreformidling og investeringsrådgivning iht Verdipapirhandelloven. Selskapet holder til i Oslo. Bankens regnskap er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Bankens drift påvirker ikke det ytre miljø. Forvaltningskapitalen Pr er forvaltningskapitalen NOK 1.480,3 mill, mot NOK 1.547,3 mill pr Innskudd fra kunder De samlede innskudd fra kunder er NOK 1.344,6 mill pr , og utgjør 90,8 % av forvaltningskapitalen i banken. Utlån til kunder Bankens utlån utgjør NOK 1.108,9 mill. Det tilsvarer 74,9 % av forvaltningskapitalen ved årsskiftet. I løpet av året er utlånsporteføljen økt med NOK 22 mill. Av bankens brutto utlån (ekskl. kreditter) pr er ca. 96,3 % sikret ved pant i eiendom innenfor 80 % av antatt omsetningsverdi. Andelen av lån uten sikkerhet utgjør NOK 0,7 mill, tilsvarende 0,06 % av brutto utlån (ekskl. kreditter). Øvrige kredittengasjement, med sikkerhet utover 80 % i fast eiendom, er innvilget mot tilfredsstillende tilleggssikkerhet iht bankens kredittpolicy. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør NOK 29,6 mill eller 1,94 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 2,09 % i fjor. Reduksjonen skyldes bl.a. høyere rentekostnader knyttet til opptak av fondsobligasjon av Statens finansfond. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjorde NOK 3,4 mill. I dette inngår at banken i 2010 har hatt en aksjegevinst på NOK 0,9 mill. Driftskostnader De samlede driftskostnader utgjør NOK 23 mill. Dette er en økning på 1,2 % i forhold til i fjor, og kan henføres til en moderat økning i lønn og generelle administrasjonskostnader. 3

4 Tap på utlån Utlån vurderes til virkelig verdi ved låneopptak og til amortisert kost ved etterfølgende verdimåling. Amortisert kost er definert som balanseført verdi ved førstegangsmåling, justert for mottatte avdrag og eventuell nedskrivning for tap. Det foretas en individuell tapsnedskrivning på utlån hvis det foreligger objektive indikasjoner på en tapshendelse. Lån nedskrives til verdien av fremtidige diskonterte kontantstrømmer. Objektive bevis for at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til som blant annet vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold og andre vesentlige kontraktsbrudd. Banken har hatt beskjedne tapskostnader i Bankens misligholdte engasjementer er betydelig redusert i løpet av 2010, men er fremdeles høyere enn styrets målsetting. Misligholdte engasjementer er sikret ved pant i fast eiendom innenfor 60-80% av antatt markedsverdi eller på annen betryggende måte. Det er allikevel foretatt nedskrivninger for å kunne møte eventuelle tap. Et hvert misligholdt engasjement følges tett. Styret har klare forventninger til at flere av engasjementene skal kunne friskmeldes eller innfris i løpet av 2011, og følger utviklingen meget nøye. Resultat Årets resultat før skatt er på NOK 8,1 mill. Resultatet av den ordinære bankdrift før skatt er NOK 9,9 mill. Styret er tilfreds med oppnådd resultat for Egenkapital Banken innfridde sitt ansvarlige lån på NOK 25 mill i april og tok samtidig opp en fondsobligasjon på NOK 10 mill. I tillegg har banken en fondsobligasjon på NOK 15 mill fra Statens Finansfond. Inklusive årets overskudd utgjør netto ansvarlig kapital ved årsskiftet NOK 123,4 mill. Verdibankens kjernekapitaldekning og totalkapitaldekning var begge pr på 15,32 %. Tilsvarende kapitaldekninger var på samme tidspunkt i fjor hhv 13,36 % i kjernekapitaldekning og 16,42 % i totalkapitaldekning. Kjernekapitaldekningen og totalkapitaldekningen beregnes etter regler fastsatt av Finanstilsynet og baseres på risikovekting av bankens balanse. Kapitaldekningskravet er grunnleggende fastsatt til minst 8 %. Risikostyring og tilsyn Banken følger kapitaldekningsregelverket for finansinstitusjoner i Norge. Regelverket er på linje med tilsvarende regler i EU-landene. Formålet er å skape større samsvar mellom risiko og kapitalkrav i bankene, og regelverket inneholder krav som favner videre enn det tidligere minstekravet til kapitaldekning. Gjennom regelverket stilles det strenge krav til bankens bedømmelse av samlet kapitalbehov i forhold til risikoprofilen. Tilsynsmyndigheten overvåker og evaluerer bankens vurdering av eget kapitalbehov og tilhørende strategi for opprettholdelse av kapitalnivået. I Verdibanken er det innarbeidet gode prosesser for godkjennelse og regelmessig vurdering av retningslinjene for å påta banken risikoer og for å identifisere, styre, overvåke og kontrollere risikoer som banken er, eller kan bli eksponert for, herunder risikoer knyttet til makroøkonomiske forhold. Banken har utviklet en egen kvartalsvis risikorapport som forelegges styret og som omfatter de vesentligste sider ved bankens risikoeksponering. Revisjonsutvalg I løpet av våren 2010 etablerte styret seg som bankens revisjonsutvalg iht nye bestemmelser i revisorloven og forretningsbankloven. Lovgivningen gir adgang til at et samlet styre kan fungere som bankens revisjonsutvalg dersom styret samlet har den kompetanse som er nødvendig. Styret i Verdibanken oppfyller samlet alle de kompetansekrav som loven/forskriften stiller. Revisjonsutvalget skal bl.a. forberede styrets oppfølging av regnskapskaps-rapporteringsprosessen, gjennomgå regnskapspraksis og bankens årsrapport, overvåke systemer for intern kontroll og risikostyring, og ha løpende kontakt med bankens eksterne revisor i forbindelse med årsregnskapet. 4

5 Risikovurderinger Verdibanken anser nedenstående risikoområder som vesentlige: Strategisk risiko Med strategisk risiko forstås risikoen for at banken ikke har riktig fokusering i sin virksomhet. Manglende fokusering skal avdekkes bl.a. gjennom årlige evalueringer. Styret og adm. direktør overvåker denne risiko, og påser samtidig at banken har den nødvendige kompetanse og kapasitet. Styret er av den oppfatning at den strategiske risiko er ivaretatt. Kredittrisiko Kredittrisikoen er risiko for å tape penger på utlån. Dette overvåkes løpende gjennom risikoklassifisering av utlån, misligholdsrapporter og etablerte rutiner for oppfølging av de enkelte engasjement og tiltak ved eventuelle mislighold. Alle lån klassifiseres ut fra kundens evne til å betjene lånet og tilbudt sikkerhet. Styret har sterkt fokus på kredittrisikoen og følger nøye med i utviklingen av tapsutsatte engasjementer. Likviditetsrisiko Dette er risikoen for at banken ikke har likviditet til å kunne innfri sine forpliktelser ved forfall. Banken har en finansieringsgrad på kundeinnskudd/utlån på 121,3 %. Dette vurderes som svært bra, sammenlignet med snittet for norske banker. Operasjonell risiko Dette er risikoen for at det kan oppstå feil og mangler internt i banken. Risikoen følges opp gjennom bankens egne rutiner og intern kontroll. Relasjon til kundene Verdibanken skal betjene kunder over hele landet med bank- og forsikringsprodukter. Som Internettbank er det lagt til rette for at kundene på en enkel måte i stor grad skal kunne betjene seg selv via bankens Internettbaserte tjenestetilbud. Gjennom personlig kundekontakt og et høyt servicenivå skal det bygges gode og langsiktige relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Bankens årlige kunde-undersøkelse i 2010 gav et resultat på 80,0 % kundetilfredshet. Banken har sterke relasjoner og et utstrakt kontaktnett innen stiftermiljøet og dette anses som et klart konkurransefortrinn for jevnlig etablering av nye kundeforhold. Det legges vekt på at banken opprettholder sin sterke oppmerksomhet mot ideelle organisasjoner. Styret er av den oppfatning at Verdibankens potensial er betydelig innenfor dette markedssegmentet. Medarbeidere og organisasjon Banken er avhengig av dyktige og motiverte medarbeidere for å kunne nå sine målsettinger. Det prioriteres å gi medarbeiderne anledning til å utvikle seg gjennom faglige utfordringer i team og ved å stimulere til egenutvikling og kompetanseheving. Banken hadde ved årsskiftet 14 medarbeidere. Styrets og ledelsens oppfatning er at dette er en tilstrekkelig bemanning for å kunne møte de planlagte aktiviteter i Likestilling Blant medarbeiderne totalt i banken er det god balanse mellom kjønnene, idet kvinnene representerer 8 av 14, og det gir en kvinneandel på 57 %. Det skal være likestilling blant bankens medarbeidere, og kvinner og menn skal gis like utviklingsmuligheter. Ledergruppen i banken består av 2 kvinner og 2 menn. Styret består av 7 medlemmer og 1 varamedlem. Det er i 2010 opprettholdt god balanse mellom kjønnene i tråd med gjeldende regelverk. Blant aksjonærvalgte styremedlemmer er balansen mellom kjønnene 50/50. Personaltilfredshet Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler mellom ledere og ansatte. Samtalene skal bl.a. lede til en kartlegging av den enkelte medarbeiders kompetansebehov og faglige utvikling. Arbeidsmiljøet i banken er godt, og det arbeides bl.a. med årlige undersøkelser av personaltilfredsheten. Sykefravær og fysisk arbeidsmiljø Banken har i 2010 hatt en sykefraværprosent på 1,43 %. Det arbeides bevisst med å forebygge sykefravær. Det er etablert bedriftshelsetjeneste for bankens ansatte. Det er ikke registrert ulykker eller skader blant medarbeidere i Det fysiske arbeidsmiljøarbeidet er godt blir ivaretatt gjennom bl.a. systematiske vernerunder. 5

6 Planer for 2011 Verdibanken har lagt opp til at 2011 blir et aktivt år med fortsatt høyt fokus på bankens eget forsikringskonsept Verdibanken Forsikring. Styret forventer en positiv effekt for banken gjennom salg av selskapets forsikringsprodukter og av medeierskapet i Verdi Markets AS Bankens soliditet skal opprettholdes. Styret vil vurdere tiltak for ytterligere å styrke bankens kjernekapital, slik at en moderat utlånsvekst kan muliggjøres. Gjennom utlånsvekst, økte provisjonsinntekter, god kostnadskontroll og iverksatte aktiviteter skal bankens lønnsomhet styrkes ytterligere. Verdibankens lønnsomhet vil ha både styrets og ledelsens største oppmerksomhet. Bankens overvåkning og styring av utlånsporteføljen er styrket. Misligholdte engasjementer forventes ytterligere redusert. Banken vil opprettholde et bevisst og kontinuerlig arbeid for å sikre at bankens rutiner og medarbeidernes kunnskap innenfor kredittområdet videreutvikles. Verdibanken skal tilby relevante produkter og tjenester til konkurransedyktige betingelser. Bankens markedsstrategi og markedsplaner vurderes løpende. 6

7 Regnskap 2010 For perioden RESULTATREGNSKAP Note Renteinntekter og lignende inntekter 1.b 1.1 Renter og lignende inntekter av utlån til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til kunder Renter og lignende inntekter fra obligasjoner Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 1.b 2.1 Renter på innskudd fra kunder Renter og kostnader på ansvarlig lånekapital 9.e Renter på gjeld fra kredittinstitusjoner Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Utbytte aksjer i selskap Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 9.c 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjoner og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.1 Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og v.p. 6.1 Netto gevinst- tap på obligasjoner Netto verdiendring oggevinst/tap på verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og fin.deriv. 1.a Sum netto gevinst av verdipapirer og valuta II NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER III SUM DRIFTSINNTEKTER

8 Note Lønn og generelle administrasjonskostnader 8.1 Lønn mv 8.a,c Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader 8.a EDB-kostnader Andre administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler og imm. eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger 5.b Andre driftskostnader 10.1 Andre driftskostnader 8.a IV SUM DRIFTSKOSTNADER V DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån 11.1 Netto tap på utlån 2.b VI RESULTAT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat 9.b VI RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overføringer og disponering av resultat for regnskapsåret 17 Overføring og disponering Til utbytte Til Verdifondet Overført fra annen egenkapital Til udekket underskudd 8

9 BALANSEN EIENDELER Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts-og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før tapsnedskrivninger. 2.c Nedskrivning på individuelle utlån Nedskrivning på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertif., obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer 6.1 Sertifikater og obligasjoner 3.a Sum sertif., oblig. o.a. rentebærende verdipapirer Aksjer (o.a. verdipapirer med variabel avkastning) 7.1 Aksjer i selskap Sum aksjer (o.a. verdipapirer med variabel avkastning) Immaterielle eiendeler 10.1 Utsatt skattefordel 9.b Andre immaterielle eiendeler 5.b Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar 5.b Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.1 Andre eiendeler 5.c Sum andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 9.g 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter og forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER

10 GJELD OG EGENKAPITAL Note Gjeld: 14. Gjeld til kredittinstitusjoner 14.1 Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld 17.1 Betalbar skatt 9.b 17.2 Annen gjeld 9.f Sum annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 18.1 Påløpte ikke-forfalte kostnader og innbetalte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetn. for påløpte kostnader og forpliktelser 19.1 Pensjonsforpliktelser Sum avsetn. for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital 20.1 Fondsobligasjon SF Annen ansvarlig lånekapital/fondsobligas 9.e Sum ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital: 6.a,b 21. Innskutt egenkapital 21.1 Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen: 23. Betingede forpliktelser 23.1 Garantier 2.c

11 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunde Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer fra kunde ( ) ( ) Driftsutbetalinger ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Utbetalinger av nedbetalingslån til kunder ( ) Utbetalinger av kasse-/drifts-og brukskreditter til kunder Utbetlinger ved kjøp av driftsmidler m.v. ( ) ( ) Utbetaling ved kjøp av obligasjoner 0 0 Utbetaling ved kjøp av andre eiendeler ( ) ( ) Innbetaling ved kjøp av andre eiendeler Innbetaling på salg av obligasjoner Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Innbetaling av aksjekapital og overkurs Innbetaling Statens Finansfond Innbetaling ny fondsobligasjon Innløsning ansvarlig lån ( ) Innbetaling av innskudd fra kunder ( ) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) Netto kontantstrøm for perioden ( ) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter ( ) Beholdning av kont. og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

12 Noter til årsregnskapet 2010 Verdibanken ASA 1. Generelle regnskapsprinsipper Årsregnskapet for Verdibanken er avlagt i samsvar med norsk regnskapslovgivning, Forskrift om årsoppgjør m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Endring i regnskapsprinsipp Det er ingen endringer i regnskapsprinsippene i forhold til regnskapet for Gjeld er regnskapsført til pålydende verdi. Verdipapirer er regnskapsført til laveste verdis prinsipp. Alle tall er oppgitt i hele kroner så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Årsoppgjøret omfatter perioden a Valuta Banken har ikke eiendeler i utenlandsk valuta. Banken benytter Propay-systemet i DnB NOR for grensekryssende transaksjoner. Agiotap og agiogevinst som oppstår ved betaling til utlandet inntektsføres/kostnadsføres på transaksjonstidspunktet i NOK. 1.b Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Gebyrer og provisjoner som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Banken har pr ingen finansielle derivater. 1.c Finansiell risiko Kredittrisiko Bankens kredittrisiko er knyttet til utlån, kreditter og garantier. Utlånsporteføljen er fordelt med 54,2% i lån til personmarkedet og 45,8% til lag, organisasjoner og næring. Brutto utlån har økt med 22,4 mill (2,1 %) fra 2009 til Den største andelen av denne økningen gjelder lån til privatmarkedet, som primært er relatert til finansiering av boliger og fritidseiendommer. Økningen her var på 31,2 mill (5,5 %) i samme periode. Lån til lag, organisasjoner og næring har blitt redusert med 3,1 mill (-1,7 mill) fra 2009 til I kredittvurderingen legges avgjørende vekt på betalingsevne og sikkerheter. Kredittrisikoprofilen anses som ikke endret i løpet av året. Bankens kredittrisiko anses å være moderat. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko kan litt forenklet sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser rettidig. Bankens lånekunder ønsker langsiktig finansiering, og bankens innskuddskunder ønsker i praksis på kort varsel å disponere innskudd. Banken har ved dette påtatt seg en likviditetsrisiko. Verdibanken har etablert trekkrettigheter på bankens oppgjørskonto i DnB NOR, 30 mill. Et sentralt mål er også utviklingen i bankens netto utlåns-/innskuddssituasjon som forteller noe om bankens grad av avhengighet til pengemarkedet. Likviditet ved utgangen av 2010 var på 338 mill. kr., dvs. en total reserve på 368 mill inkl. trekkrettighet på 30 mill. i DnB NOR. Dette utgjorde 27,3 % av totalt innskudd fra kunder, 25,1 % uten trekkrettigheten i DnB NOR. Innskuddsdekningen var ved utgangen av året var 121,3 % mot 129,1 % på samme tid i fjor. Bankens likviditetsrisiko anses å være lav. Renterisiko Renterisiko oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktiviteter i pengeog kapitalmarkedet. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens aktiva- og passivaside ikke er sammenfallende. Banken tilbyr ikke produkter med rentebinding verken på lån eller innskudd og har dermed ingen vesentlig renterisiko på dette området. Bankens renterisiko er i praksis begrenset til skift i rentekurven i forbindelse med kapitalinnskuddet fra Statens Finansfond, med halvårlig rentejustering, og fondsobligasjonen fra Argo Securities, som har kvartalsvis rentejustering. Markedsrisiko Kursrisiko og valutarisiko grupperes under betegnelsen "markedsrisiko". Kursrisiko er risikoen for at en endring i kursene på en beholdning av verdipapirer skal gi vesentlige tap for banken. Banken har i 2010 hatt en lav eksponering mot verdipapirmarkedet og har således lav kursrisiko. Banken har ingen eiendeler i valuta og har således ingen valutarisiko. 12

13 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler 2.a Vurderingsregler Bankens utlånsportefølje vurderes til amortisert kost. Da banken ikke har utlån med fastrente eller med fast margin anses amortisert kost å tilsvare virkelig verdi. For øvrig legges de vurderingsprinsipper som følger av forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier av , med tilleggende rundskriv, til grunn for vurdering av utlånsporteføljen. Ved førstegangs måling vurderes utlånene til virkelig verdi. Etableringsgebyrer som belastes kunden ved låneopptak, inntektsføres direkte. Ved etterfølgende måling vurderes lånene til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetode. Effektiv rente er den rente som neddiskonter den fremtidige kontantstrømmen etter forventet levetid på lånet, til balanseført verdi. Amortisert kost er definert som balanseført verdi ved førstegangsmåling, justert for mottatte avdrag og eventuell nedskrivning for tap. Alle engasjementer blir fulgt opp ved månedlig gjennomgang av restanselister, overtrekkslister og oppfølging av risikoklassifiseringssystemet. Bankens låneengasjementer inndeles i risikoklasser etter kundens soliditet, inntjening og sikkerhet. Nedskrivning på individuelle lån og grupper av lån foretas i de tilfeller det foreligger objektive bevis for verdifall. Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs bokføring. Nedskrivningen beregnes som differansen mellom utlånets bokførte verdi og nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer, neddiskontert med utlånets opprinnelige effektive rentesats. Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas individuelt av alle utlån som anses vesentlige. Vesentlige og spesielt utsatte engasjementer gjennomgås kvartalsvis. Spesielt fokusert er engasjementer kategorisert med høy risiko. Der de vurderte sikkerheter åpenbart ikke dekker engasjementet, blir det vurdert nedskrivning ved mislighold. I slike tilfeller blir nedskrivningen foretatt når misligholdet har lengre varighet enn 90 dager. Når det gjelder vurdering av sikkerheter på panteobjekter ved individuelle nedskrivninger, verdsettes disse til antatt virkelig verdi på antatt tidspunkt for realisasjon eller egen overtagelse av sikkerheter. Individuelle nedskrivninger reduserer engasjementenes regnskapsførte verdi i balansen, og periodens endringer i vurdert verdi resultatføres som tap på utlån og garantier. Gruppenedskrivninger reduserer engasjementenes regnskapsførte verdi i balansen, og periodens endringer i vurdert verdi resultatføres som tap på utlån og garantier. Konstaterte tap på engasjementer er tap som regnes som endelige. 2.b Tap på utlån og tapsavsetninger Tapsutsatte lån Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske stilling innbærer sannsynlighet for tap på et senere tidspunkt Tapsutsatte lån Nedskrivninger = Netto tapsutsatte lån Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt eller innskuddskonti ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten eller kontoen ble overtrukket Misligholdte lån Nedskrivninger på lån = Netto misligholdte lån

14 Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivning på individuelle utlån er avsetninger til dekning av påregnelige tap som har identifisert objektive bevis for nedskrivning på balansedagen. Nedskrivninger på individuelle utlån Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt nedskrivning på individuelle utlån 0 + Endring i nedskrivninger på individuelle utlån i perioden Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden Tilbakeføring av nedskrivning på individuelle utlån i perioden 0 + Andre korreksjoner i tapsavsetningene = Nedskrivninger på individuelle utlån Amortiserte renter = Sum nedskrivninger på individuelle utlån inkl. amortiseringer Samlede individuelle nedskrivninger for tap på lån utgjør 0,37 % av utlån mot 0,25% i Nedskrivning på grupper av utlån Gruppenedskrivning omfatter bankens vurdering av grunnlaget for verdifall på grupper av utlån med tilnærmet like risikoegenskaper. Her inngår også utlån vurdert for individuell nedskrivning, men hvor objektive bevis for verdifall ikke er påvist. Følgelig vurderes alle utlån med unntak for de som har vært gjenstand for individuell nedskrivning. Periodens endringer på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån /- Periodens nedskrivning på grupper av utlån = Nedskrivning på grupper av utlån Samlede gruppevise nedskrivninger for tap på lån er på samme nivå som i 2009, dvs. 0,07 % av utlån. Periodens tap på utlån Periodens tap på utlån + Periodens nedskrivninger på individuelle utlån* Periodens nedskrivning på grupper av utlån Periodens konstaterte tap som det tidligere år er foretatt nedskrivninger på individuelle utlån 0 + Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er foretatt nedskrivninger på individuelle utlån Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader *Inklusiv amortiseringer. Amortiseringene utgjorde kr pr Ikke inntektsførte renter på tapsmerkede/nedskrevne lån er pr kr ,-. Bankens utlånspraksis tilsier at det ikke gjennomføres reforhandling av utlån med bakgrunn i at mislighold vurderes å være nært forestående. Refinansieringer, herunder reforhandling av vilkår og øvrige endringer av engasjementer, skjer med bakgrunn i reelle kredittmessige vurderinger. Friskmelding av engasjement skjer først når gjeldende betalingsplan blir fulgt, og når engasjementet ikke lenger blir vurdert som tapsutsatt. For å sikre at friskmeldingen er reell, skal det normalt gå minimum 4 måneder fra engasjementet er ordnet til friskmelding skjer, samtidig som man har forventninger til at kunden også fremover vil følge den avtalte betalingsplanen. 14

15 2.c Utlån og garantier Utlån og garantier fordelt etter geografi ( Kr ,- ) Utlån Garantier Utlån Garantier Oslo / Akershus Buskerud Østfold Hordaland Hedmark Rogaland Utland Øvrige Sum Spesifikasjon av betingede forpliktelser / garantier ( Kr ,- ) Betalingsgarantier Transportgarantier Kontraktsgarantier Sum Garantier er i all hovedsak gitt mot pant i fast eiendom og kontantinnskudd. I noen tilfeller er også garantier innvilget mot pant i fast eiendom. 2.d Risikoklassifisering Risikoklassifiseringen er en integrert del av bankens saksbehandlingssystem. Systemet muliggjør en overvåking av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Økonomi og sikkerhet tildeles hver sin tallkarakter i bankens systemer og vekter begge 50 % av den akkumulerte risikoklasse. Modellen baserer seg forøvrig på følgende komponenter: Segmenter Definisjon av komponenter Person Økonomi = Gjeldsgrad (40%) + Brutto inntektsforhold (20%) + Netto likviditet (40%) Sikkerhet = Eiendommens realisasjonsverdi (100%) Lag/Organisasjon Økonomi = Gjeldsbetjeningsevne (40%) + Egenkapitalandel (40%) + Endring i driftsinntekter fra foregående pr (10%) + Interne faktorer* (10%) Sikkerhet = Eiendommens realisasjonsverdi (100%) Næring Økonomi = Gjeldsbetjeningsevne (40%) + egenkpapitalandel (30%) + Cashflow i % av gjeld (15%) + Totalkapitalrentabilitet (15%) Sikkerhet = Eiendommens realisasjonsverdi (100%) * Interne faktorer er utvikling i organisasjonens medlemsmasse, elevtall og lignende. Akkumulert risikoklasse Med akkumulert risikoklasse menes at kundens risikoklassifisering (to tallkarakterer) omdannes til en posisjon. Den akkumulerte risikoklassifiseringen defineres med en posisjon fra A til E hvor A er best. Den akkumulerte risikoklassifiseringen (en posisjon) benyttes i bankens systemer som ledd i fullmaktskontroll, kundelønnsomhet og utvikling i porteføljer (rapporter). 15

16 Grenseverdier: Akkumulert risiko Beskrivelse Bokstav Fra Til Lav risiko A 1,0 1,99 Normal risiko B 2,0 2,99 Normal risiko C 3,0 3,99 Høy risiko D 4,0 4,5 Høy risiko E 4,5 5,0 Risikoklasser Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering trekkfasilitet* (brutto) Individuelle nedskrivn. utlån + garantier Gruppevise nedskrivn. utlån + garantier (i mill. kr) A = Lav risiko 302,3 253,5 0,5 0,2 310,7 260,4 B = Normal risiko 524,6 505,8 2,8 1,2 540,2 519,6 C = Normal risiko 190,9 271,7 5,1 6,5 196,9 279,0 0 0,6 D = Høy risiko 66,7 39,3 0,7 0,6 71,8 40,4 0,8 0,1 E = Høy risiko 24,5 16,3 0 0,2 27,4 16,7 6,7 3,3 2,5 Totalt 1 109, ,6 9,1 8, , ,1 4,1 3,2 0,7** 0,7** * Potensiell eksponering trekkfasiliteter brutto utgjør brutto engasjement, ubenyttede kredittrammer og opptjente ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner pr ** Gruppevise nedskrivninger er ikke fordelt på risikoklasser. Banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer og det vil normalt være relativ sammenheng mellom risikoklassifiseringen og prising av lån. De lån som har lavest rente har også normalt tilsvarende lav risiko. Pr er 74,6% av engasjementene klassifisert innenfor de 2 laveste risikoklassene A og B, mot 69,9% pr ,2% er klassifisert i risikoklasse C mot 25% pr Risikoklasse D og E, utgjør 8,2% mot 5,1% pr Avsetning for individuelle og gruppevise nedskrivninger for tap i 2010 er økt med 23 % i forhold til avsetninger for 2009 med totalt 0,9 mill inklusive gruppevise nedskrivninger mot 3,9 mill foregående år. Tapsestimatene er basert på porteføljeprognoser og bransjekunnskap. Utlån, tap på utlån og nedskrivning for tap fordelt på personkunder og viktige næringer er spesifisert i vedlegg A. 3. Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende papirer 3.a Obligasjonsportefølje Banken har i 2010 solgt sin obligasjonsportefølje med et resultatført tap i 2010 på kr Effektiv rente for 2010 var 2,60 %. 16

17 4. Aksjer og eierinteresser 4.a Aksjeportefølje (kr 1.000,-) Eierandel Ant. aksjer Anskaffelseskost Balanseført verdi Norsk Mineralutvikling 2,1% Verdi Markets AS 20,0% Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 5.a Verdsettelse Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over eiendelenes antatte økonomiske levetid. Det har ikke vært foretatt endringer i avskrivningsplanene. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Banken benytter følgende avskrivningssatser : Driftsmidler og immaterielle eiendeler Maskiner/IT-utstyr og software Immateriell eiendel Inventar/innredninger Økonomisk levetid 3 år 5 år 10 år 5.b Spesifikasjon av postene Maskiner og ITutstyr Inventar Anskaffelseskost pr Periodens tilgang Periodens avgang 0 0 = Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr = Bokført verdi pr Periodens ordinære avskrivninger Immaterielle eiendeler Anskaffelseskost pr Periodens tilgang 0 - Periodens avgang 0 = Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger. pr = Bokført verdi pr Periodens ordinære avskrivninger c Leie av banklokaler Verdibanken ASA har kontor i Stensberggt. 25, "Holbergs Terrasse" i Oslo. Det er tegnet leiekontrakt for 542 kvadratmeter med KLP Eiendom AS. Leieforholdet løper frem til , hvor banken har rett til å forlenge leieforholdet for en ny periode av fem år. 17

18 6. Egenkapital 6.a Bankens egenkapital Disponering av årets overskudd har gitt følgende endringer i egenkapitalen for 2010: Egenkapitalendring (kr 1.000,-) Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse pr 31. desember Årets overskudd Balanse pr 31. desember b Kapitaldekning Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital minst skal utgjøre 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Den ansvarlige kapital består av bankens aksjekapital, ansvarlig lån og overkursfond. Tabellen viser bankens kapitaldekning Kr.1000 / % Ansvarlig kapital: Kjernekapital: Aksjekapital Fond Fondsobligasjoner Tilleggskapital: Ansv. Lån Immaterielle aktiva Sum ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag: Herav: 0% vekt % % % % Operasjonell risiko Sum beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 15,32% 16,42% Beregningsgrunnlaget for både 2009 og 2010 er basert på Basel II regelverket. 18

19 6.c Bankens 20 største aksjonærer Aksjonærer Eierandel Verdia Holding AS 9,64 % Oslo Kristne Senter 9,60 % Fønix Invest AS 7,77 % Opplysningsvesenets Fond 6,79 % Credokirken 6,51 % Hermon Invest AS 6,14 % Kjell Hande 3,88 % Mentor Medier 3,11 % Aslak og Ellen Bestul 2,74 % Kristent Fellesskap Bergen 2,33 % Investor AB AS 2,07 % Renergi DL AS 1,96 % MP Pensjon 1,83 % Cap Neus AS 1,55 % Församlingen Arken Bibel Center 1,55 % Partsrederiet Mast ANS 1,28 % Aktiv Invest Sør AS 1,09 % Menigheten Norge for Kristus 1,01 % Hermon Forlag AS 0,96 % Edwin Nordgarden 0,93 % Aksjekapitalen består av aksjer med pålydende kr 10,- pr aksje. Aksjene består av en klasse med like rettigheter. På generalforsamling gis hver aksje en stemme i henhold til de rammer som er gitt i finansinstitusjonslovgivningen. Det er ikke tildelt tegningsretter, opsjoner eller andre eierrettigheter til ansatte, styrende organer eller øvrige aksjonærer. 6.d Ledergruppens eierandel i banken Representantskapet Eierandel Toralf Østli 0,34 % Gunn Tove Hovdegard 0,05 % Inger Solberg 0,03 % 6.e Styrets eierandel i banken Styret Eierandel Kjell Hande 3,88 % Aslak Bestul 0,96 % 6.f Representantskapets eierandel i banken Representantskapet Eierandel Lloyd Kleivene (Verdia Holding AS 100%) 9,64 % Jonny Larsen (Fønix Invest AS 100%) 7,77 % Svein Andersen (Hermon Forlag AS 100% og Hermon Invest AS 100%) 7,10 % Arne Lund 0,69 % David Nordby 0,46 % Brage Håbrekke 0,04 % Kjartan Håvik 0,03 % Vidar Jahr 0,03 % Inger Solberg 0,03 % 19

20 7. Likviditetsforhold finansiering 7.a Restløpetid for hovedposter Alle poster lyder på norsk valuta. Kassekreditter er klassifisert som utlån. (kr 1.000,-) 0 1 mnd 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år Uten avtalt løpetid Totalt Hovedposter i balansen: EIENDELER Innskudd i og utlån til norske finansinst Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer Tapsavsetninger Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler og andre eiendeler Forskuddsbet. kost / opptjente inntekter Sum balanse GJELD Innskudd fra kunder Annen gjeld Påløpte kostnader og avs Pensjonsforpliktelser Fondsobligasjoner Egenkapital Sum balanse Hovedp. utenom balansen Garantier

Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2012 Verdibanken ASA Året 2012 Verdibanken har i 2012 har hatt en positiv utviking driftsmessig, blant annet ved at utlånene har økt og at rentenettoen

Detaljer

Verdibanken ASA. Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo. www.verdibanken.no

Verdibanken ASA. Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo. www.verdibanken.no Verdibanken ASA Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo www.verdibanken.no 1 Innhold Side Styrets årsberetning for 2009 3 Resultatregnskap 9 Eiendeler 11 Gjeld og egenkaptital

Detaljer

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2013 Verdibanken ASA Året 2013 2013 har vært et konsolideringsår for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren kjernekapitaldekning.

Detaljer

Verdibanken ASA. Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo. www.verdibanken.no

Verdibanken ASA. Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo. www.verdibanken.no Verdibanken ASA Holbergs Terrasse, Stensberggt. 25 Postboks 6604, St. Olavs Plass 0129 Oslo www.verdibanken.no 1 Innhold Side Styrets årsberetning for 2008 3 Resultatregnskap 9 Eiendeler 11 Gjeld og egenkaptital

Detaljer

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA 1 Styrets årsberetning 2014 VERDIBANKEN ASA SIN VIRKSOMHET 2014 har vært et krevende år for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering.

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering. ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2009... 3 Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2009... 4 Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5

Detaljer

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68 Nøkkeltall RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Styrets årsberetning 2010

Styrets årsberetning 2010 Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Orkdal Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank og har som målsetting å dekke primærmarkedets behov for finansielle

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Årsregnskap. 135. regnskapsår

Årsregnskap. 135. regnskapsår Årsregnskap 211 135. regnskapsår Årsberetning 211 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848

Innholdsfortegnelse. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Årsrapport 2010 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 2008 1 ÅRSRAPPORT - 2008 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2009 En bank med selvstendighet og uavhengighet. God inntjening og soliditet viktig En bank med lokal

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2010 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 STYRETS BERETNING FOR 2010 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer