Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095"

Transkript

1 Verdipapirdokument 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt Oslo Telefon , Telefaks Tilrettelegger: 1

2 Viktig informasjon Dette verdipapirdokumentet («Verdipapirdokumentet») utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr og Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF ( Prospektforordningen ). Verdipapirdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak til notering av obligasjonslånet 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/ 2025 («Lånet») på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Verdipapirdokumentet i henhold til verdipapirhandellovens 7-7. Finanstilsynet har ikke kontrollert og/eller godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysninger som gis i prospektet. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Enhver ny omstendighet, vesentlig feil eller unøyaktighet som kan få betydning for vurderingen av verdipapirene, og som fremkommer mellom tidspunktet for offentliggjøringen av prospektet og tidspunktet for opptaket til notering, skal fremgå av et tillegg til prospektet i henhold til verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Verdipapirdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Verdipapirdokumentet eller at Nordea Bank Norge ASA («Låntaker/Utsteder») sin forretningsvirksomhet ikke kan bli endret. Ingen personer har fått fullmakt til å gi informasjon eller avgi erklæringer som ikke følger av eller er i samsvar med Verdipapirdokumentet eller andre dokumenter utarbeidet i tilknytning til prospektet eller annen informasjon gitt av Utsteder eller slik annen informasjon som er offentlig tilgjengelig. Dersom slik informasjon eller erklæring gis, kan informasjonen eller erklæringen ikke anses som avgitt av Utsteder. Tilbud om tegning i obligasjonslån rettes ikke til noen person hvor det forutsettes ytterligere prospekt, registrering eller andre foranstaltninger enn det som følger av norsk rett. Tilbud om tegning i obligasjonslån rettes verken direkte eller indirekte i noe land der slike tilbud skulle stride mot lov eller andre regler i et slikt land. Registreringsdokumentet og Verdipapirdokumentet, inkludert obligasjonsavtalen datert 8. juni 2015 («Obligasjonsavtalen») må ikke distribueres til eller innen noe land der distribusjon krever ytterligere registrerings- eller andre foranstaltninger enn slike som følger av norsk lovgivning eller strider mot annen lands lovgivning. Obligasjonslånene vil ikke bli registrert i medhold av U.S. Securities Act 1933 og må ikke tilbys eller selges innen USA eller til personer bosatt i USA eller som oppholder seg der, herunder for regning av slike personer. Enhver person som mottar Verdipapirdokumentet er pålagt av Nordea Bank Norge ASA og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Verdipapirdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe obligasjoner emittert under Lånet («Obligasjoner»). Verdipapirdokumentet sammen med registreringsdokumentet for Nordea Bank Norge ASA av 10. april 2015 med tillegg av 22.mai 2015 («Registreringsdokumentet») vil utgjøre Obligasjonens prospekt («Prospektet») i forbindelse med børsnotering. Prospektet/avtalevilkårene er bare tilgjengelig på norsk. Innholdet i Verdipapirdokumentet utgjør ikke noen juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver eier av Obligasjoner («Obligasjonseier») bør konsultere med sin egen juridiske 2

3 og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Før beslutning om investering tas, oppfordres den enkelte investor til å vurdere aktuell obligasjon opp mot alternative investeringsmuligheter. Kopier av Verdipapirdokumentet kan fås ved henvendelse til Nordea Bank Norge ASA eller Tilretteleggeren. 3

4 Innholdsfortegnelse 1. Risikofaktorer for Obligasjonene 5 2. Ansvarlig for Verdipapirdokumentet 6 3. Låntaker, Interessekonflikter 7 4. Verdipapirinformasjon; særlige vilkår 8 5. Annet 11 Tilretteleggers ansvarserklæring: 11 Vedlegg Obligasjonsavtale 4

5 1. Risikofaktorer for Obligasjonene Utsteder anser at følgende risikofaktorer er vesentlige for Obligasjonene: Kredittrisiko: Obligasjonseierne har kredittrisiko på Nordea Bank Norge ASA som utsteder av Obligasjonene i Lånets løpetid. Med kredittrisiko mener man risikoen for at Utsteder ikke betaler renter og hovedstol i rett tid. Det er ikke stilt sikkerhet for Lånet. Dersom Nordea Bank Norge ASA misligholder Lånet og blir satt under offentlig administrasjon, får Obligasjonseierne et krav i boet på lik linje med andre kreditorer. EUs krisehåndteringsdirektiv, Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), ble vedtatt 15. mai Direktivet ble gjort gjeldende i EU fra januar 2015, men krisehåndteringsverktøyet "Bail in" trer først i kraft fra januar Direktivet vil bli utfylt av en rekke tekniske standarder. Norske myndigheter anser direktivet som EØS-relevant, og Banklovkommisjonen har fått mandat til å lage forslag til gjennomføring av direktivet i norsk rett. Direktivet legger blant annet til rette for at banker kan avvikles uten å true den finansielle stabiliteten ved at kritiske funksjoner kan opprettholdes i kriser, samt at tap bæres av eiere og kreditorer selv om en bank er i drift. BRRD introduserer blant annet "Bail in" av bankens gjeld, hvilket medfører at usikrede kreditorer kan bli utsatt for nedskrivning av gjeld og konvertering av gjeld til egenkapital, som i seg selv kan bli nedskrevet. Etter at EUs krisehåndteringsdirektiv er gjennomført i norsk rett vil således Obligasjonseierne kunne risikere at Obligasjonene blir nedskrevet og/eller konvertert til egenkapital i en situasjon hvor Utsteder får soliditetsproblemer. Likviditetsrisiko: Det er ikke inngått market-maker avtale for Lånet, noe som for investor representerer en likviditetsrisiko/omsetningsrisiko. Likviditetsrisiko er risiko for at Obligasjonene ikke enkelt kan omsettes eller ikke kan omsettes til en pris som gir investor en avkastning sammenlignbar med lignende verdipapirer med et utviklet annenhåndsmarked. Nordea Markets vil som tilrettelegger av Lånet forsøke å stille markedsmessige riktige priser på Obligasjoner utstedt av Nordea Bank Norge ASA. Markedsforholdene kan imidlertid endre seg over tid. Generell markedsrisiko: Kursen på Obligasjonen vil avhenge av spesifikke forhold knyttet til Nordea Bank Norge ASA som utsteder, men vil også kunne svinge som et resultat av svingninger i markedet for obligasjoner. Renterisiko: Obligasjonslånet har en fast rente i løpetiden på 10 år. Investorer risikerer dermed at verdien på Obligasjonen faller som følge av endringer i markedsrentene. Risikofaktorer knyttet til Nordea Bank Norge ASA er omtalt i Registreringsdokumentet. 5

6 2. Ansvarlig for Verdipapirdokumentet Ansvarlig for innholdet i dette prospektet er Nordea Bank Norge ASA, Middelthuns gt. 17, 0368 Oslo. I henhold til forskrift til verdipapirhandelloven av 29. juni 2007 nr , jfr. Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 bilag XIII punkt 1.2 bekrefter herved Utsteder som ansvarlig for prospektet at opplysningene i prospektet så langt Utsteder kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra prospektet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at Utsteder har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 19. juni 2015 For Nordea Bank Norge ASA Andreas Heiberg, p.p. Leder av Group Treasury Norge Lars Espevik, p.p. Advokat 6

7 3. Låntaker, Interessekonflikter Låntaker er Nordea Bank Norge ASA, Middelthuns gt. 17, 0368 Oslo, org.nr Som del av Nordea-konsernet, utøver Nordea Bank Norge ASA bank-, finansierings- og investeringstjenestevirksomhet. Nordea Bank Norge ASA tar imot innskudd fra så vel privatpersoner som bedrifter, bevilger lån og kreditter, samt tilbyr investerings- og kredittkorttjenester. Nordea Bank Norge ASA er ikke kjent med at det foreligger særskilte interessekonflikter knyttet til Lånet. Verdipapirdokumentet er ikke gjennomgått av Låntakers revisor. Før tegning/kjøp i Lånet, oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som Registreringsdokument, Verdipapirdokument (inkludert Obligasjonsavtalen), årsrapporter, delårsrapporter, vedtekter og eventuell annen informasjon utgitt av Låntaker. Dokumentene foreligger på norsk og kan fås på forespørsel hos Låntaker eller på Låntakers hjemmeside: 7

8 4. Verdipapirinformasjon; særlige vilkår Med de presiseringer og definisjoner som følger av kapittel 1 i Obligasjonsavtalen (som i sin helhet er inntatt i dette Verdipapirdokumentet), har Obligasjonene følgende særlige vilkår: ISIN: NO Lånet/ Lånets navn: 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/ 2025 Låntaker (Utsteder): Lånestruktur: Type verdipapir: Låneramme Åpent Lån: Nordea Bank Norge ASA, org.nr Lånet tas opp mot utstedelse av obligasjoner. Lånet er et åpent obligasjonslån som utstedes under den til enhver tid fastsatte Låneramme. Verdipapir utstedt under Lånerammen kan bestå av en eller flere transjer (hver en Transje ). Hver Transje er angitt med et bestemt lånebeløp og er utstedt på ulike utstedelsesdatoer (et Åpent Lån ). Rentebærende obligasjon med fast rente. NOK (fem milliarder) 1. Transje / Lånebeløp: NOK (femhundremillioner) Pålydende: Valuta: NOK (enmillion) Norske kroner ( NOK ). Utstedelsesdato: 12. juni 2015 Forfallsdato: 12. juni 2025 Innfrielseskurs: Innfrielse: Obligasjonsrente: Obligasjonens status: Rentekonvensjon: 100% av Pålydende Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte Obligasjonseier direkte fra Verdipapirregister. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følger av foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol. 2,75 % p.a. Lånet er en ordinær gjeldsforpliktelse for Utsteder. Lånet har samme prioritet som Låntakers øvrige innlån og gjeldsforpliktelser, men skal dekkes før ansvarlige lån. 30/360: Rentebetaling fra og med en Rentestartdato/Rentebetalingsdato til, men eksklusive, neste Rentebetalingsdato beregnes på grunnlag av et år som består av 360 8

9 dager med 12 måneder á 30 dager. Unntatt fra dette er: (a) Hvis den siste dag i perioden er den 31. kalenderdag i måneden og den første dag i perioden ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag i måneden, så skal den måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30 dager. (b) Hvis den siste dag i perioden er den siste kalenderdag i februar måned, så skal februar måned ikke forlenges til en måned bestående av 30 dager. Effektiv rente: Rentebetalingsdato: Utsteders betalinger: Bankdag: Bankdagkonvensjon: Rentestartdato: Rentebærende til: 2,75 % p.a. (pari kurs). Fremtidig effektiv rente er avhengig av markedskursen på Obligasjonen. 12. juni hvert år Utstederen skal på hver Rentebetalingsdato etterskuddsvis betale påløpte Obligasjonsrenter til Obligasjonseierne. Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs. Utstederen skal på Forfallsdato betale til Obligasjonseierne Pålydende på Obligasjonen. Dag som norske banker kan gjennomføre valutatransaksjoner og som også er åpningsdag for Norges Bank oppgjørssystem (NBO). Ujustert. Rentebetalingsdato og Forfallsdato flyttes ikke selv om en/de faller på en dag som ikke er Bankdag (betalinger gjennomføres da på første Bankdag etter Rentebetalingsdato/Forfallsdato). Fra og med Utstedelsesdato Til, men eksklusive, Forfallsdato Emisjonskurs: 100 % Obligasjonenes form: Kryss-mislighold: Sikkerhet: Pantsettelsesforbud: Tilrettelegger: Obligasjonene er elektroniske verdipapirer som er registrert i Verdipapirregisteret. Obligasjoner registreres for den enkelte Obligasjonseiers regning på den enkelte Obligasjonseiers konto i Verdipapirregisteret. Det vil ikke bli utstedt verdipapir i fysisk form. Obligasjonsavtalen inneholder ikke noen bestemmelse om kryssmislighold. Obligasjonseiermøtet kan således ikke erklære Lånet misligholdt fordi Låntaker har misligholdt andre gjeldsforpliktelser og/eller forpliktelser overfor andre parter. Låntaker stiller ikke sikkerhet for Lånet overfor Obligasjonseierne. Obligasjonsavtalen inneholder ikke noe pantsettelsesforbud. Låntaker kan, innenfor de begrensninger som følger av lov, pantsette sine eiendeler til fordel for andre kreditorer. Nordea Bank Norge ASA v/nordea Markets, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo 9

10 Registerfører: Verdipapirregister: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo VPS ASA, Postboks 4, 0051 Oslo. Tillitsmann/Representasjon: Det er ikke oppnevnt noen tillitsmann for Obligasjonseierne. Obligasjonseiermøtet representerer øverste organ for Obligasjonseierne i alle forhold som gjelder Lånet. Obligasjonsavtalen inneholder bestemmelser om Obligasjonseiermøte, som blant annet innebærer at Lånets vilkår vil kunne bli endret basert på et vedtak fra et flertall av de møtende Obligasjonseierne, se Obligasjonsavtalens pkt. 4. Egne Obligasjoner: Lovvalg og verneting: Kursnoteringsavgift: Obligasjoner som eies av Utstederen, noen som har bestemmende innflytelse over Utstederen eller noen som Utstederen har bestemmende innflytelse over. Låntakeren kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette Obligasjoner i Verdipapirregisteret. Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov. Oslo tingrett skal være rett verneting. NOK (basert på Lånebeløp for 1. transje) Prospektavgift: Verdipapirdokument: NOK Registreringsdokument: NOK Tilleggsprospekt: NOK Markedspleie: Formål: Det er ikke inngått market-maker avtale for Lånet. Formålet med Emisjonen er generell finansiering av Utsteders virksomhet eller Nordea-konsernets virksomhet. Godkjennelser/ Tillatelser: 1) Fullmakt til opptak av Lånet er gitt av Utsteders styre 4. mars ) Prospektet er kontrollert av Finanstilsynet, se "Viktig informasjon" på side 2, andre avsnitt. Innskuddsgaranti: Markedsplass: Omsettelighet: Lånevilkår: Obligasjonene er ikke omfattet av reglene for innskuddsgaranti, jfr. banksikringsloven av 6. desember 1996 nr. 75 kapittel 2. Lånet vil bli søkt opptatt til notering på Oslo Børs. Obligasjonene er fritt omsettelige. Vilkårene for Lånet fremgår av Obligasjonsavtalen som i sin helhet er inntatt i dette Verdipapirdokumentet. Obligasjonseiernes rettigheter og forpliktelser fremgår av Obligasjonsavtalen. Obligasjonseiernes rettigheter er primært regulert i Obligasjonsavtalen punkt 2 og Obligasjonseierne har rett til å stemme på Obligasjonseiermøtet, se Obligasjonsavtalen pkt

11 5. Annet Nordea Bank Norge ASA har kredittrating AA-(negative outlook) hos Standard & Poor s ( S&P ), AA- hos Fitch Ratings ( Fitch ), AA hos DBRS og Aa3 (negative outlook) hos Moody s Investors Service ( Moody s). Ratingen er en vurdering av en utsteders kredittverdighet, hvor AAA gir anvisning på den høyeste kredittverdigheten og C den laveste. S&P, Fitch, DBRS og Moody s er registrert som Credit Rating Agencies i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009, som endret ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 513/2011 av 11. mai Lånet og Obligasjonene er ikke ratet. Utsteders rating er ikke å anse som en anbefaling om å kjøpe, selge eller beholde Obligasjoner, og ratingen kan til enhver tid bli suspendert, endret eller trukket tilbake av de aktuelle ratingbyåene. Nordea Markets har vært Tilrettelegger for Lånet og har bistått Nordea Bank Norge ASA med utarbeidelse av dette Verdipapirdokumentet. Tilrettelegger kan inneha posisjoner i obligasjonslånet, eller eventuelt andre obligasjons- og sertifikatlån eller andre verdipapirer utstedt av Utsteder. Tilrettelegger bekrefter, så langt tilrettelegger kjenner til, at det ikke foreligger interessekonflikter som er av betydning for utstedelsen av obligasjonslånet. Tilretteleggers ansvarserklæring: Nordea Bank Norge ASA v/ Nordea Markets har som Tilrettelegger for selskapet bistått med å utarbeide dette Verdipapirdokumentet. De opplysningene som fremkommer i Verdipapirdokumentet er så langt Tilrettelegger kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert av Tilrettelegger og Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger kan derfor ikke påta seg noen slags form for ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av selskapet eller av dette Verdipapirdokumentet. Enhver som mottar dette Verdipapirdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin investeringsbeslutning. Oslo, 19. juni 2015 Nordea Bank Norge ASA Nordea Markets 11

12 Obligasjonsavtale for 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt Oslo Telefon , Telefaks Tilrettelegger: 1

13 Innholdsfortegnelse 1. Presiseringer og definisjoner 3 2. Obligasjonens øvrige vilkår 6 3. Andre bestemmelser 7 4. Obligasjonseiermøte 9 5. Generelle Bestemmelser 11 2

14 Utstederen forplikter seg til å emittere Obligasjonene i henhold til denne obligasjonsavtalen ( Obligasjonsavtalen ). 1. Presiseringer og definisjoner I Obligasjonsavtalen gjelder følgende presiseringer og definisjoner i tillegg til de definisjoner som fremgår av Verdipapirdokumentet: Avdrag: Bankdag: Bankdagkonvensjon: Egne Obligasjoner: Emisjon: Forfallsdato: Innfrielseskurs: ISIN: Lånestruktur: Markedsplass: Obligasjon: Obligasjonenes form: Obligasjonseier: Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs. Dag som norske banker kan gjennomføre valutatransaksjoner og som også er åpningsdag for Norges Bank oppgjørssystem (NBO). Ujustert. Rentebetalingsdato og Forfallsdato flyttes ikke selv om den/de faller på en dag som ikke er Bankdag (betalinger gjennomføres da på første Bankdag etter Rentebetalingsdato/Forfallsdato). Obligasjoner som eies av Utstederen, noen som har bestemmende innflytelse over Utstederen eller noen som Utstederen har bestemmende innflytelse over. Utstedelse av Obligasjoner i henhold til Prospektet. Datoen Obligasjonene forfaller til betaling. Kursen, fastsatt i prosent av Pålydende, som Obligasjonene skal innløses til på Forfallsdato. Identifikasjonsnummeret for Obligasjonene (International Securities Identification Number). Lånet er et åpent obligasjonslån som utstedes under den til enhver tid fastsatte Låneramme. Verdipapir utstedt under Lånerammen kan bestå av en eller flere transjer (hver en Transje ). Hver Transje er angitt med et bestemt lånebeløp og er utstedt på ulike utstedelsesdatoer (et Åpent Lån ). Den verdipapirbørs eller annen anerkjent markedsplass for verdipapirer hvor Utstederen har eller søker Obligasjonene notert. Verdipapir emittert under Prospektet og som er registrert i Verdipapirregisteret. Obligasjonene er elektroniske verdipapirer som vil bli registrert i Verdipapirregisteret. Det vil ikke bli utstedt verdipapir i fysisk form. De(n) som er registrert i Verdipapirregisteret som eier av Obligasjon(ene). 3

15 Obligasjonseiermøte: Obligasjonsrente: Prospekt: Pålydende: Registerfører (kontofører utsteder): Registrering: Registreringsdokument: Rentebetalingsdato: Rentekonvensjon: Rentestartdato: Stemmeberettigede Obligasjoner: Type verdipapir: Utestående Obligasjoner: Møte av Obligasjonseiere avholdt i henhold til bestemmelsene i Obligasjonsavtalen. Den renten Obligasjonen forrentes med (basert på angitt Rentekonvensjon), fra og med Rentestartdato til, men eksklusive, Forfallsdato. Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om notering av obligasjoner på Oslo Børs. Det nominelle beløp på hver Obligasjon. Det foretak som av Utsteder er utpekt til å administrere (føre utstederkonto for) Obligasjonene i Verdipapirregisteret. Obligasjonene skal være registrert i Verdipapirregisteret. Registreringsdokumentet er den delen av Prospektet som omhandler utsteder, og er gyldig i 12 måneder etter publisering. Prospekt vil i denne perioden kunne utgjøres av Registreringsdokumentet med eventuelle tillegg sammen med nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som utstedes. De(n) dato(er) Obligasjonsrenten forfaller til betaling (hvert år). 30/360: Rentebetaling fra og med en Rentestartdato/Rentebetalingsdato til, men eksklusive, neste Rentebetalingsdato beregnes på grunnlag av et år som består av 360 dager med 12 måneder á 30 dager. Unntatt fra dette er: (a) Hvis den siste dag i perioden er den 31. kalenderdag i måneden og den første dag i perioden ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag i måneden, så skal den måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30 dager. (b) Hvis den siste dag i perioden er den siste kalenderdag i februar måned, så skal februar måned ikke forlenges til en måned bestående av 30 dager. Den dato Obligasjonene er rentebærende fra. Utestående Obligasjoner fratrukket Egne Obligasjoner. Rentebærende obligasjon med fast rente. Summen av Pålydende av alle Obligasjoner som ikke er innfridd og slettet i Verdipapirregisteret. 4

16 Utsteder: Verdipapirdokument: Verdipapirregister: Nordea Bank Norge ASA, som er skyldner (debitor) for Obligasjonene. Verdipapirdokumentet som beskriver Obligasjonene og som sammen med Registreringsdokumentet utarbeides som del av Prospekt. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert obligasjonslån angitt ved ulike ISIN som tas opp av Utsteder. Det register der Obligasjonene er registrert. Valuta: Den valuta Obligasjonene er denominert i. 5

17 2. Obligasjonens øvrige vilkår 2.1. Obligasjonenes status Obligasjonene er seg i mellom sideordnet og likestilt. Lånet har samme prioritet som Låntakers øvrige innlån og gjeldsforpliktelser, men skal dekkes før ansvarlige lån Obligasjonenes sikkerhet Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til dekning av Obligasjonene Utsteders betalinger Utstederen skal på hver Rentebetalingsdato etterskuddsvis betale påløpte Obligasjonsrenter til Obligasjonseierne. Utstederen skal på Forfallsdato betale til Obligasjonseierne Pålydende på Obligasjonen multiplisert med Innfrielseskursen. Utstederen kan ikke påberope seg motkrav eller gjennomføre motregning i betalingsforpliktelser som følger av Verdipapirdokumentet. Et hvert beløp som Utstederen skal betale til Obligasjonseierne skal være disponibelt for Obligasjonseierne den dato beløpet skal betales i henhold til Verdipapirdokumentet. Hvis Utstederen ikke har betalt forfalte krav etter Verdipapirdokumentets bestemmelser, uavhengig av om Obligasjonene er erklært misligholdt, skal det betales en forsinkelsesrente av det forfalte kravet tilsvarende det høyeste av: a) NIBOR for en periode på en uke med tillegg av 3 % p.a. (fastsettes to Bankdager før forfall, og deretter ukentlig), og b) gjeldende Obligasjonsrente på det aktuelle forfallstidspunkt med tillegg av 3 % p.a. Forsinkelsesrenter skal månedlig legges til det forfalte krav og forrentes med dette (renters rente) Mislighold av Obligasjonene Obligasjonene kan av Obligasjonseiermøte erklæres misligholdt dersom: a) Utsteder ikke betaler hovedstol som beskrevet i pkt. 2.3 innen en periode på 14 dager etter forfall; b) Utsteder ikke betaler renter som beskrevet i pkt. 2.3 innen en periode på 30 dager etter forfall; c) Utsteder vesentlig misligholder sine øvrige forpliktelser etter Obligasjonsavtalen og et slikt mislighold fortsetter i 45 dager etter at en Obligasjonseier har gitt skriftlig varsel til Utsteder 6

18 om slikt mislighold med krav om å avhjelpe misligholdet; d) Utsteder innstiller sin virksomhet (unntatt i de tilfeller hvor formålet er fusjon og hvor det overtakende selskapet gjennom fusjonen overtar alle Utsteders forpliktelser i forhold til Obligasjonene); eller e) Utsteder settes under offentlig administrasjon av kompetent myndighet eller tilsynsorgan med jurisdiksjon i Norge, jfr. banksikringslovens Andre bestemmelser 3.1. Erklæring fra Utsteder Ved første Emisjon er Utstederen ansvarlig for at: i. alle opplysninger som er avgitt i forbindelse med Emisjonen, så langt Utstederen kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre de gitte opplysningenes betydningsinnhold med hensyn til vurderingen av Obligasjonene, og at Utstederen har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette, ii. iii. Utstederen har fattet gyldig beslutning om Emisjonen, og at Emisjonen ikke er i konflikt med Utstederens øvrige forpliktelser, og offentlige krav er oppfylt (herunder verdipapirhandelloven kapittel 7), og at påkrevde offentlige godkjennelser foreligger Emisjoner etter første Emisjon I perioden fra Utstedelsesdato og frem til 5 Bankdager før Forfallsdato kan Utsteder, uten samtykke fra Obligasjonseierne, utstede ytterligere Obligasjoner utover det beløp som utgjør 1. Transje. Utsteder kan, uten samtykke fra Obligasjonseierne, utstede ytterligere Transjer samt øke eller redusere Lånerammen for et Åpent Lån. Utsteder skal varsle Markedsplassen og Obligasjonseierne gjennom VPS om endring av Lånerammen. Ved utvidelser utenom Rentebetalingsdato betaler Obligasjonseierne som da tegner seg, også påløpt rente på Obligasjonene. Påløpt rente beregnes på grunnlag av faktisk antall påløpte kalenderdager fra og med Rentestartdato / Rentebetalingsdato frem til, men eksklusive, dagen for innbetaling. Antallet rentedager divideres med 365(Faktisk/365). Vilkårene for Transjer i et Åpent Lån vil (med unntak av pris) være identiske, og det vil ikke bli laget ytterligere vilkår eller dokumentasjon for etterfølgende Transjer. Senere utvidelser vil skje til markedskurs. 7

19 3.3. Registrering av Obligasjonene Obligasjonene skal være registrert i Verdipapirregisteret. Obligasjoner registreres for den enkelte Obligasjonseiers regning på den enkelte Obligasjonseiers konto i Verdipapirregisteret Utsteders everv av Obligasjoner Utsteder kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette disse Obligasjonene i Verdipapirregisteret Utsteders opplysningsplikt Utstederen skal: i. straks informere Obligasjonseierne og Markedsplassen om mislighold av Lånets vilkår, ii. uoppfordret informere Obligasjonseierne og Markedsplassen om øvrige forhold hos Utstederen av vesentlig betydning for Utstederens oppfyllelse av Lånets vilkår, iii. uoppfordret informere Obligasjonseierne og Markedsplassen før Utsteder gjennomfører overdragelse av hele eller vesentlige deler av virksomheten eller endrer virksomhetens art, iv. uoppfordret sende kopi til Verdipapirregisteret av meldinger som innebærer at kreditorvarsel skal utstedes i henhold til lov og forskrift, og v. uoppfordret sende kopi til Verdipapirregisteret av meldinger til Markedsplassen som er relevante for Utstederens forpliktelser i henhold til Lånets vilkår Meddelelser til Obligasjonseierne Meddelelser til Obligasjonseierne er gyldige dersom den aktuelle meddelelsen er gitt til VPS for videredistribusjon til Obligasjonseierne med kopi til Markedsplassen. For noterte Obligasjoner skal Utsteder sørge for at meddelelsen er publisert på en slik måte at den oppfyller Markedsplassens regler. Enhver slik meddelelse skal anses gitt på datoen to dager etter at meddelelsen ble gitt til VPS Omkostninger Utstederen skal dekke alle egne utgifter i forbindelse med Obligasjonsavtalen og gjennomføring av dens bestemmelser, herunder utarbeidelse av Obligasjonsavtalen, eventuell notering av Obligasjonene på Markedsplass og registrering og administrasjon av Obligasjonene i Verdipapirregisteret. Utsteder skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med Lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på annenhåndsomsetning av obligasjoner skal betales av Obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Utsteder er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt. 8

20 3.8. Registerfører Registerfører opptrer utelukkende på vegne av Utsteder og påtar seg ingen forpliktelser eller agenteller tillitsmannsfunksjon overfor Obligasjonseierne. Utsteder kan til enhver tid endre eller trekke tilbake oppnevningen Registerfører og oppnevne ytterligere eller andre agenter. Utsteder skal likevel alltid opprettholde (i) en Registerfører med fullmakt til å opptre som kontofører i VPS og (ii) andre agenter som Markedsplassen måtte kreve. Melding om endring av Registerføreres identitet eller forretningsadresse skal sendes til Obligasjonseierne umiddelbart. 4. Obligasjonseiermøte 4.1. Obligasjonseiermøtes myndighet Obligasjonseiermøtet representerer øverste organ for Obligasjonseierne i alle forhold som gjelder Lånet. Dersom Obligasjonseiernes beslutning eller samtykke er nødvendig etter bestemmelsene i Verdipapirdokumentet eller etter lov, treffes vedtak om dette på Obligasjonseiermøtet. Vedtak truffet på Obligasjonseiermøtet er bindende og gjelder for alle Obligasjoner Innkalling og gjennomføring av Obligasjonseiermøtet Obligasjonseiermøtet avholdes etter begjæring fra: i. Utsteder, ii. Obligasjonseiere som representerer minst 1/10 av Stemmeberettigede Obligasjoner, eller iii. Markedsplassen. Obligasjonseiermøtet innkalles av Utsteder etter av begjæring som nevnt ovenfor. Begjæring om avholdelse av Obligasjonseiermøte sendes Utsteder skriftlig og skal presist angi de saker som ønskes behandlet. Har Utsteder ikke etterkommet en gyldig begjæring om avholdelse av Obligasjonseiermøte innen 10 ti Bankdager etter mottak av begjæringen, kan den som begjærte Obligasjonseiermøtet selv forestå innkalling. Innkalling til Obligasjonseiermøtet skal sendes senest 10 ti Bankdager før Obligasjonseiermøtet. Innkallingen og oversikt over den enkelte Obligasjonseiers beholdning av Obligasjoner sendes til Obligasjonseierne som er registrert i Verdipapirregisteret på utsendelsestidspunktet. Innkallingen sendes også Markedsplassen for publisering. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på Obligasjonseiermøtet. Utsteder kan i innkallingen også sette andre saker på dagsordenen enn de som omfattes av begjæringen. Dersom det har kommet forslag om å endre Lånets vilkår, skal hovedinnholdet av forslaget angis i innkallingen. Saker som ikke har blitt meddelt Obligasjonseierne kan bare vedtas med godkjennelse av alle Obligasjonseierne som er tilstede på Obligasjonseiermøtet. Obligasjonseiermøtet avholdes i lokaler utpekt av Utsteder. Obligasjonseiermøtet skal åpnes av Utsteder og skal ledes av en representant valgt av Obligasjonseiermøtet ( Møtelederen ). 9

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 NorgesGruppen ASA, 16.08 2013 Verdipapirdokument ISIN NO0010683634 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634 Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446.

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes Sparebank, 20.02 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010700446 Verdipapirdokument FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446 Tilretteleggere:

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 29. august 2012 mellom Utstederen: Verd Boligkreditt AS med org nr: 994 322 427 og Tillitsmannen: med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: NO 001053848.1 NO

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 NorgesGruppen ASA Karenslyst allé 12-14 Postboks 300 Skøyen 0213 Oslo Telefon: +47 24 11 31 00 Faks: +47 24 11

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 NorgesGruppen ASA, 19.01 2015 Verdipapirdokument ISIN NO0010720683 Verdipapirdokument 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010692213. Tilrettelegger: Oslo, 26.

Verdipapirdokument. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010692213. Tilrettelegger: Oslo, 26. Olav Thon Eiendomsselskap ASA, 26.03 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010692213 Verdipapirdokument FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010692213 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2020 medisin.

Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2020 medisin. o bligasj onsavtale Inngått: 17. februar 2015 mellom Utstederen: Orkdal Sparebank med orgnr: 947278770 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal

Detaljer

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. o bligasj onsavtale Inngått: 2. mars 2015 mellom Utstederen: BNBankASA med org nr: 914864445 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN BN Bank ASA

Detaljer

Obligasjonsavtale NOO010732233. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale NOO010732233. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 3. mars 2015 mellom Utstederen: Lillestrøm Sparebank med org nr: 937885911 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: medisin

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153 Sparebanken Sogn og Fjordane, 16.05.2012 Verdipapirdokument ISIN NO0010612153 Verdipapirdokument FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN

Detaljer

PROSPEKT. Verdipapirdokument for

PROSPEKT. Verdipapirdokument for PROSPEKT Verdipapirdokument for FRN Pareto Bank evigvarende NOK 126 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen NO0010614340 Oslo, 6. februar 2013 1 Viktig informasjon

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Prospekt for FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere: Oslo, 27. juni 2014 1 Viktig informasjon* et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18 TrønderEnergi AS, Prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010684244 Prospekt Verdipa apirdokument for 7,10 % TrønderEnergi AS åpent foretaksfondsobligasjonslån 2013/2112 med variabel

Detaljer

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon* Dette verdipapirdokumentet ( Verdipapirdokumentet ) har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne.

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne. ISIN NO 001 026877.4 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,35 % Sparebanken Øst åpent obligasjonslån 2005/2015

Detaljer

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 028325.2 LÅNEAVTALE mellom Statnett SF (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,15 % Statnett SF åpent obligasjonslån 2005/2020 INNHOLD

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023063.4 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 5,25 % Troms Kraft AS åpent obligasjonslån 2004/2011

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023784.5 LÅNEAVTALE mellom Sandnes Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Sandnes Sparebank åpent obligasjonslån

Detaljer

1. Obtigasjonenes særlige vilkår

1. Obtigasjonenes særlige vilkår Norsk Tillitsmann ASA Obligasj onsavtale Inngått mellom Utstederen: 24.06.20t3 TrønderEnergi AS med org nr: 980 4r7 824 og Tillitsmannen Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023062.6 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Troms Kraft AS åpent obligasjonslån

Detaljer

LÅNEAVTALE. TrsinderEnergi AS (låntaker) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. TrsinderEnergi AS (låntaker) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO O01 026977.2 LÅNEAVTALE mellom TrsinderEnergi AS (låntaker) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslin 4,50 % TrenderEnergi AS åpent olbligasjonslån 2O05/2015

Detaljer

LÅNEAVTALE. Klepp Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Klepp Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 024645.7 LÅNEAVTALE mellom Klepp Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Klepp Sparebank fondsobligasjonslån

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 022970.1 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjonslån

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer