Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, Olderdalen For Svein Leiros (s.) Fungerende ordfører Greta Larsen e.f. (s.) Sekretær Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 44/13 Delegerte vedtak i perioden /752 PS 45/13 Søknad om deling av eiendommen gnr. 2 bnr. 3, tomt til eksisterende bolig. PS 46/13 PS 47/13 PS 48/13 Søknad om deling av eiendommen gnr. 35 bnr. 23, tilleggsareal til eiendommen gnr. 35 bnr. 58. Søknad om byggetillatelse for kombinert skogskoie på eiendommen gnr. 29 bnr. 4 - klage på Kåfjord formannskap sitt vedtak i sak 15/13 (næringssaker). Omgjøring av delegert vedtak Kåfjord formannskap Næring sak nr. 30/2010 og annulering av tilsagn og tilbakebetaling av SMILtilskudd gitt av Kåfjord formannskap Næring sak nr. 149/ / / / /2313 PS 49/13 Bomstasjon/anlegg Guolasveien 2013/3550 Side 2

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/752-8 Arkiv: FOND Saksbehandler: Greta Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 44/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Delegerte vedtak i perioden Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Tatt til orientering. Saksopplysninger Delegerte vedtak Seleksjon: Utvalg: 79 - Kåfjord Delegert Formannskap Næring, Utvalgssaksår: 2013 Rapport generert: Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel KÅFSN 34985/ /13 DS Søknad om SMIL-midler til restaurering av 4 hesteredskap i forbindelse med utstilling/bruk på J Birger Olsen ÆR-DE Vedtak: Kåfjord kommune har fattet følgende vedtak i.h.h.t 3. i Forskrift av om tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket: Nord Troms museum BA, Bjørklysvingen 13, 9152 Sørkjosen, innvilges SMIL-tilskudd med 40 % eller inntil kr ,- av kostnadsoverslaget på kr ,- til restaurering av 5 stk. gamle hesteredskap/kjøretøy jfr. søknad. KÅFSN 35162/ /13 DS Søknad om godkjenning av plan for nydyrking, eiendommen gnr. 31 bnr. 6. J Kåre Pedersen ÆR-DE Vedtak: Det gis godkjenning til nydyrking av ca dekar på eiendommen gnr. 31 bnr. 6 i Kåfjord kommune jfr. 4 forskrift om nydyrking, forankret i jordlovens 11 drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsveger. Tiltakshaver (eller de som utfører arbeidet) har meldeplikt etter kulturlovens 8, 2.ledd, å melde fra til kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet under dyrkingsarbeidet. Side 3

4 Videre stilles det krav om at et minimum 10 m bredt belte langs Manndalselva settes av som en forebyggende tresatt vegetasjonssone for å hindre erosjon jfr. uttalelsen fra Fylkesmannen i Troms. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte tiltak ikke har negative virkninger for natur- og landskapsverdiene, og at nydyrkingen vil være med på å styrke driftsgrunnlaget på eiendommen gnr. 31 bnr. 6. Er nydyrking ikke iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort. KÅFSN 35201/ /13 DS Søknad om etablererstipend til nyetablert enkeltmannsforetak J Einar Eriksen ÆR-DE Vedtak: 1. Søknad fra Tom-Are Leander Pedersen, 9144 Samuelsberg om etablererstipend i forbindelse med etableringen av enkeltmannsforetaket Skogmo Mekk Pedersen, avslås. 2. Begrunnelse for overstående vedtak, er at etableringen ikke oppfyller kriteriet om realistisk etablering i hht. Kåfjord kommunes retningslinjer og prinsipper for bruk av næringsfondet. Det vises videre til saksframleggets vurderinger og konklusjon om at denne etableringen er å betrakte som en hobby virksomhet. KÅFSN 35336/ /13 DS Søknad om godkjenning av plan for nydyrking, eiendommen gnr. 32 bnr. 38. J Kåre Pedersen ÆR-DE Vedtak: Det gis godkjenning til nydyrking av ca. 20 dekar på eiendommen gnr. 32 bnr. 38 i Kåfjord kommune jfr. 4 forskrift om nydyrking, forankret i jordlovens 11 drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsveger. Tiltakshaver (eller de som utfører arbeidet) har meldeplikt etter kulturlovens 8, 2.ledd, å melde fra til kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet under dyrkingsarbeidet. Videre stilles det krav om at et minimum 10 m bredt belte langs Manndalselva settes av som en forebyggende tresatt vegetasjonssone for å hindre erosjon jfr. uttalelsen fra Fylkesmannen i Troms. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte tiltak ikke har negative virkninger for natur- og landskapsverdiene, og at nydyrkingen vil være med på å styrke driftsgrunnlaget på eiendommen gnr. 32 bnr. 3. Er nydyrking ikke iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort. KÅFSN 35564/ /13 DS Klage på vedtak om avvisning av søknad om overvintringsskade, søkt etter søknadsfristen J Birger Olsen ÆR-DE Vedtak: Vedtak delegert Formannskap næring nr. 16/2013 opprettholdes. Det er ikke kommet inn nye fakta i saken som kan gjøre at Kåfjord kommune, kan behandle søknaden om overvintringsskaden. KÅFSN 36405/ /13 DS Søknad om støtte til oljeseminar i Nord-Troms ÆR-DE Vedtak: 1. Nordreisa Næringsforening, Hovedveien 2, 9151 Storslett, innvilges kr ,- til planlegging og gjennomføring av oljeseminar i Nord-Troms. Tilskuddet/stipendet gis på bakgrunn av kriteriene i kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Tilskuddet gis i hht. EØS reglene som bagatellmessig støtte. Side 4

5 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling foreligger og dokumentasjon på gjennomført prosjekt. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen KÅFSN 37843/ /13 DS Søknad om tilskudd til nydyrking av 15 dekar ÆR-DE Vedtak: Leif Idar Andersen, 9144 Samuelsberg, innvilges kr ,- à kr ,- per dekar i nydyrkingstilskudd for fulldyrking av 14,8 dekar, jfr. pkt. 7 i Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Støtten belastes kommunalt utviklingsfond Det settes en arbeidsfrist til KÅFSN 38371/ /13 DS Søkn om etablererstipend kr ,- oppstart av sauedrift ÆR-DE Vedtak: Torstein Jenssen, Djupvik, 9146 Olderdalen, innvilges kr ,- i etablererstipend i hht. pkt. 6 i Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Dett ut i fra at etableringen forventer å gi lønnsom næringsinntekt. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, når søker har fått registrert organisasjonsnummer, og skriftlig anmodning om utbetaling foreligger, med kontonummer hvor pengene skal overføres. Hvis søker avslutter sin jordbruksdrift innen 3 år fra utbetaling, kan hele eller deler av etablerertilskuddet kreves tilbakebetalt av kommunen. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Vurdering Side 5

6 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 2/3 Saksbehandler: Kåre Å. Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 45/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om deling av eiendommen gnr. 2 bnr. 3, tomt til eksisterende bolig. Henvisning til lovverk: Jordlovens 1 og 12, Plan- og bygningslovens kap. 19 Rådmannens innstilling I medhold av Jordlovens 12 tillates fradeling av areal på ca. 0,7 daa til boligtomt på eiendommen gnr. 2 bnr. 3. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling er forsvarlig i forhold til den avkastning eiendommen kan gi, og at eiendommen ikke har ressursgrunnlag for selvstendig drift. Med hjemmel i 19-2 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra bestemmelsen i 1-8 i samme lov for fradeling av ei boligtomt på eiendommen gnr. 2 bnr. 3. Fradelingen omfatter eksisterende bygning noe som ikke medfører nye inngrep i strandsonen. Saksopplysninger Det søkes om fradeling av ca. 0,6-0,7 dekar på eiendommen gnr. 2 bnr. 3. Formålet med fradelingen er å skaffe til veie tomt til eksisterende bolig. Av skriv fra søker til Statens vegvesen framgår følgende: Eiendommen gnr. 2 bnr. 3 i Kåfjord kommune ble overført til meg fra min mor Solveig Ingeborg Haug i begynnelsen av På eiendommen som opprinnelig er en typisk nordnorsk småbrukseiendom ligger det blant annet et fjøs og en eldre enebolig satt opp like etter 2. verdenskrig. Eiendommen har alltid hatt avkjørsel fra E-6. Jeg viser til vedlagte bilder som viser fjøset, boligen og den langsgående avkjørsel fra området ved fjøset til boligen. Selv om jeg er grunneier og hjemmelshaver til eiendommen er det klarlagt at boligen på eiendommen ikke eies av meg, men at den iht. testamente fra min mors pleieforeldre eies av min eldste søster, Ninni Helen Haug. Boligen ligger således på fremmed grunn. Tanken er derfor å opprette en egen, mindre tomt rundt boligen ved fradeling av hovedbruket, for Side 6

7 derigjennom å legge til rette for en renovering av boligen, som ikke har vært bebodd siden Fjøset vil fremdeles ligge på hovedbruket, mens boligtomten vil strekke seg opp mot E-6 ved eiendommens eksisterende grense mot nord. Jeg har fått opplyst fra Kåfjord kommune v/john Johansen (teknisk avdeling) at det ikke kan fradeles tomt med mindre vegvesenet godkjenner utvidet bruk av eksisterende avkjøring. I utgangspunktet mente jeg at det vanskelig kunne være nødvendig all den tid det ikke skal oppføres noen nye boliger eller andre bygninger som vil øke bruken reelt sett, men jeg forstår det slik at enhver fradeling/opprettelse av ny matrikkelenhet pr. definisjon regnes som utvidet bruk. Jeg søker derfor høfligst om godkjenning til utvidet bruk av avkjøringen som har ligget der så lenge boligen og fjøset har eksistert, dvs, i minst 65 år. Godkjenningen vil ikke innebære økt bruk av avkjøringen, men godkjenningen er viktig fordi vi ellers ikke vil kunne ordne opp i rettighetsforholdet mellom meg og min søster. Hun har naturlig nok ønske om en egen tomt, både av hensyn til seg selv og etterfølgende generasjoner, og det vil også gjøre forholdet til ligningsmyndigheter og andre offentlige myndigheter enklere. Det er mulig at min eldste søster vil overdra boligen til en annen søster, men behovet for fradeling vil være nøyaktig det samme. Eiendommen gnr. 2 bnr. 3 er en hovedeiendom PARTER: Eier: Erverver: Stig Ole Haug Oddny Haug EIENDOM: Gnr/bnr: 2/3 Ideell andel: 1/1 Bruksnavn: Steinvoll Formål: Tomt til eksisterende bolig Gnr. 2 bnr. 3 * Fulldyrka jord: 9,4 daa Overflate dyrka jord: 0,0 daa Innmarksbeite: 4,2 daa Produktiv skog: 67,8 daa Annet markslag: 168,3 daa Totalt: 249,7 daa *Arealopplysninger iflg. Gårdskart, Skog og Landskap Eiendommen gnr 2 bnr. 3 utgjør totalt 249,7 daa. Eiendommen består av 2 parseller som ligger ved Engenes i Djupvik. Det er en mindre driftsbygning for landbruk (fjøs) på eiendommen. Det har tidligere trolig vært drevet jordbruk på eiendommen i mindre skala. Jordbruksarealet på Side 7

8 eiendommen blir i dag ikke høstet, noe som trolig skyldes at disse ikke er egnet for dagens maskinelle drift. Søknaden behandles etter 1 og 12 i Jordloven som har følgende ordlyd: 1. Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 12. Deling Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. Omsøkte tomt vil ligge innenfor innenfor 100-meters belte for sjø og vassdrag. Innenfor 100 meters beltet fra sjø og vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og andre allmenne interesser. Søknaden krever dispensasjon fra 1-8 i Plan- og bygningsloven. Side 8

9 Vurdering Søknaden behandles etter Jordloven da det framgår av 12 i nevnte lov at eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk ikke kan deles uten etter samtykke fra nevnte lov. Eiendommen har lite jordbruksarealer totalt (13,6 daa) og har dermed ikke grunnlag for selvstendig, lønnsom drift. Jordbruksarealet på eiendommen er eventuelt best egnet som tilleggsjord for nabobruk. Side 9

10 Skogbruksarealet på eiendommen anses heller ikke for å utgjøre en stor ressurs, 67,8 dekar skog av middels bonitet. Jordlovens 12 inneholder et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nyttet eller som kan nyttes til jord- og skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller dersom delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi. Ved avgjørelsen skal det blant annet ta hensyn til om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper. Det skal også tas hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og til kulturlandskapet. Omsøkte fradeling er nødvendig for å skille ut en boligtomt på eiendommen. Fradelingen vil medføre at eiendommen gnr. 2 bnr. 3 blir uten bolig. Kåfjord kommune har prinsipielt en restriktiv holdning til å fradele bolighus fra landbrukseiendom. Dette må imidlertid vurderes fra sak til sak bl.a. med hensyn til eiendommens totale ressurser. Av Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 framgår det i definisjonen av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk bl.a. at: Eiendommen må ha en slik størrelse og beliggenhet at den objektivt sett kan gi grunnlag for lønnsom drift. Det er vanskelig å se for seg at aktuelle eiendom med dagens ressursgrunnlag skal kunne gi lønnsom drift og igjen skal komme i selvstendig drift. Omsøkte fradeling av ca. 0,7 daa vil ikke ha konsekvenser for eiendommens avkastningsevne. Arealet som søkes fradelt brukes heller ikke til landbruk. Omsøkte deling vil heller ikke medføre større drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Ved deling etter 12 i Jordloven skal en også ta hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven berører. I henhold til kommunedelplan for Djupvik-Nordmannvik, parsell Engenes-Spåkenes ligger omsøkte areal innenfor et LNF-område. Ihht. Plan- og bygningslovens 19-2 skal det ikke gis dispensasjon dersom hensyn bak bestemmelsene i Pbl eller hensynene i Pbl`s formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt. Videre skal det legges vekt på konsekvensene for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Pbl`s 1-1 fastslår at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. I aktuelle sak gjelder fradeling av tomt til eksisterende bygning og til boligformål hvilket tilsier gode grunner for å innvilge dispensasjon. Søknaden har ikke vært sendt ut til høring blant berørte sektormyndigheter da dette ikke har vært ansett som nødvendig. Omsøkte fradeling berører eksisterende bebyggelse. Søknaden er likevel sjekket opp mot databaser for ulike sektormyndigheter. En kan ikke se at delingen kommer i berøring med andre interesser. Søknaden er også vurdert i forhold til 8-12 i Naturmangfoldloven. Området er sjekket ut mot aktuelle databaser. Søknaden berører ikke arealer med viktige naturtyper. Side 10

11 Side 11

12 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 1940/35/23 Saksbehandler: Kåre Å. Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 46/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om deling av eiendommen gnr. 35 bnr. 23, tilleggsareal til eiendommen gnr. 35 bnr. 58. Henvisning til lovverk: Jordlovens 1, 9 og 12 Rådmannens innstilling I medhold av Jordlovens 12 tillates fradeling av areal på ca. 0,65 daa på eiendommen gnr. 35 bnr. 23 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 35 bnr. 58. Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 0,5 daa dyrka mark til boligformål jfr. 9 i Jordloven. Det aktuelle arealet har en arrondering som medfører at det har mindre jordbruksverdi. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling er forsvarlig i forhold til den avkastning eiendommen kan gi. Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 35 bnr. 58. Saksopplysninger Det søkes om fradeling av ca. 0,65 dekar av eiendommen gnr. 35 bnr. 23. Formålet med fradelingen er å skaffe tilleggsareal til boligeiendom gnr. 35 bnr. 58. Boligeiendommen er på 0,724 dekar. Eiendommen gnr. 35 bnr. 23 er en hovedeiendom PARTER: Eier: Erverver: Osvald Solhaug Astrid Solhaug Side 12

13 EIENDOM: Gnr/bnr: 35/23 Ideell andel: 1/1 Eiendomsnavn: Solhaug Formål: * Fulldyrka jord: Tilleggsareal til gnr. 35 bnr ,3 daa Overflate dyrka jord: 0,0 daa Innmarksbeite: 0,0 daa Produktiv skog: 46,3 daa Annet markslag: 73,4 daa Totalt: 142,0 daa *Arealopplysninger iflg. Gårdskart, Skog og Landskap Eiendommen gnr 35 bnr. 23 utgjør totalt 142 daa. Eiendommen består av flere parseller i Manndalen. Jordbruksarealet på eiendommen er utleid og blir høstet. Søknaden behandles etter 1 og 12 i Jordloven som har følgende ordlyd: 1. Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 12. Deling Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast Side 13

14 omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. Side 14

15 Deler av det omsøkte arealet berører dyrket mark bl.a. et potetland og kommer dermed i konflikt med 9 i Jordloven, bruk av dyrka og dyrkbar jord. Selv om fradelingen ikke vil endre bruken av området er det en form for omdisponering slik at 9 kommer til anvendelse. Vurdering Søknaden behandles etter Jordloven da det framgår av 12 i nevnte lov at eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk ikke kan deles uten etter samtykke fra nevnte lov. Jordlovens 12 inneholder et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nyttet eller som kan nyttes til jord- og skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller dersom delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi. Ved avgjørelsen skal det blant annet ta hensyn til om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper. Det skal også tas hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og til kulturlandskapet. Omsøkte fradeling er nødvendig for å skaffe tilleggsareal til boligeiendom gnr. 35 bnr. 58. Dette er ei lita boligtomt (0,724 dekar) og eier av boligtomta har behov for et større areal bl.a. til potetland, plass til badstu m.m. Eier av boligtomta disponerer i dag en stor del av omsøkte areal. Fradeling mot øst vil medføre at boligtomta får en naturlig avgrensing mot en bratt bakke. Det omsøkte arealet består av et potetland og dyrka mark som arronderingsmessig ikke høstes da det ligger inneklemt mellom to bolighus. En finner i dette tilfelle derfor det som forsvarlig at det gis tillatelse til omdisponering fra 9 i Jordloven (bruk av dyrka og dyrkbar jord). Fradelingen av et areal på ca. 0,65 dekar vil ikke ha konsekvenser for eiendommens avkastningsevne. Side 15

16 Omsøkte deling vil heller ikke medføre større drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Ved deling etter 12 i Jordloven skal en også ta hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven som delingen berører. I henhold til kommunedelplan for Samuelsberg-Løkvoll-Fossen berører fradelingen et LNF-område sone III med følgende bestemmelse: Innenfor disse områdene vil det bli ført en restriktiv holdning til bolig- og hyttebygging. For deler av dette området kan spredt boligbygging likevel være aktuelt. Bebyggelsen må da ikke komme i konflikt med viktige landbruks- og friluftsinteresser. Søknaden har ikke vært sendt ut til høring blant berørte sektormyndigheter da dette ikke har vært ansett som nødvendig. Omsøkte fradeling er likevel sjekket opp mot databaser for ulike sektormyndigheter. Iflg Askeladden er det et arkeologisk minne (funnsted) på eiendommen gnr. 35 bnr. 58, men denne berøres ikke av omsøkte fradeling. En kan heller ikke se at delingen kommer i berøring med øvrige interesser. Selv om omsøkte fradeling ikke medfører endret bruk av arealene er søknaden også vurdert i forhold til 8-12 i Naturmangfoldloven. Områdene er sjekket ut mot aktuelle databaser. Søknaden berører ikke arealer som kan karakteriseres som naturmangfold. Side 16

17 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 1940/29/4 Saksbehandler: Kåre Å. Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 47/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om byggetillatelse for kombinert skogskoie på eiendommen gnr. 29 bnr. 4 - klage på Kåfjord formannskap sitt vedtak i sak 15/13 (næringssaker). Henvisning til lovverk: 21-5 i Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling Klage fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark på Kåfjord formannskap sitt vedtak i sak 15/13 tas til følge. I medhold av 21-5 i Plan- og bygningsloven avslås søknad om tillatelse til oppføring av skogskoie på eiendommen gnr. 29 bnr. 4. Det legges til grunn at oppføring av skogskoie her vil medføre negative konsekvenser for berørte reindriftsnæring jfr. klage fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark. Kåfjord kommune viser til igangsatte arbeid med kommuneplanens arealdel og vil i nåværende situasjon ikke tillate noen form for inngrep i det aktuelle området i påvente av at kommuneplanens arealdel ferdigstilles. En vil i løpet av planprosessen få kartlagt arealbruken i det aktuelle området slik at en kan bl.a. kan få et bedre grunnlag for å vedta eventuelt hvilke tiltak som kan tillates uten at dette kommer i konflikt med sektorinteresser, herunder reindrift. Saksopplysninger Kåfjord Formannskap behandlet i møte den , under sak 15/2013 (næringssaker) søknad om oppføring av skogskoie på eiendommen gnr. 29 bnr. 4. Det ble fattet følgende vedtak i saken: I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 a) gis det tillatelse til oppføring av ei skogskoie på inntil 20 kvadratmeter på eiendommen gnr. 29 bnr. 4. Det forutsettes at skogskoia står åpen for allmenn ferdsel og vil dermed være et godt tilbud til turgåere i området. Skogskoia vil ligge inntil eksisterende inngrep som kraftlinje og høyspentmaster. Fra kommunens side kan en derfor ikke se at skogskoia vil komme i konflikt med øvrige interesser. Side 17

18 Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark har gjennom brev datert fremmet følgende klage på Kåfjord Formannskaps vedtak i saken: Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark viser til særutskrift av vedtak i sak 15/13 behandlet i møte den hvor det ble fattet følgende vedtak av Kåfjord Formannskap: I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 a) gis det tillatelse til oppføring av ei skogskoie på inntil 20 kvadratmeter på eiendommen gnr. 29 bnr. 4. Det forutsettes at skogskoia står åpen for allmenn ferdsel og vil dermed være et godt tilbud til turgåere i området. Skogskoia vil ligge inntil eksisterende inngrep som kraftlinje og høyspentmaster. Fra kommunens side kan en derfor ikke se at skogskoia vil komme i konflikt med øvrige interesser. Til nevnte sak ga Reindriftsforvaltningen sin uttalelse den : Omsøkte område for fritidsformål ligger ved en turløype mellom Manndalen og Skardalen og er på kommuneplan definert som LNF område som krever dispensasjon fra Plan- og Bygningsloven for nevnte tiltak Tidligere har Kåfjord Kommune avslått liknende søknad på samme eiendom med begrunnelse om at det ikke finnes drivverdig skog av betydning i området. En slik koie vil da utelukkende kun bli brukt i forbindelse med turvandring for allmennheten. Spørsmålet blir da om hvorvidt slike tiltak gir negative konsekvenser for en næring som er i området. En skogskoie i omsøkte område vil begrense beitemulighetene i området. Tiltaket vil dermed innskrenke beitene til aktuelle siida som har sine beiter i dette området. Reindriftsagronomen viser til at ethvert tiltak som innskrenker reindriftas minimumsbeiter må vurderes spesielt, og kommunen bør vise varsomhet i bruken av plan- og bygningslovens kap. 19. Reindriftsagronomen vil på grunnlag av ovennevnte gå imot omsøkte byggesak Konsekvensene for reindriftsnæringen i området vil være negative med fritidsbebyggelse i området. Reindriftsagronomen viser til at aktuelle areal ikke omfattes av kommunedelplan eller reguleringsplan av Kåfjord Kommune, men ga sin høringsuttalelse basert på kommunes egen definisjon på arealbruk nevnt i høringsrunden. Reindriftsagronomen viser til lovkommentar til plandelen til plan og bygningsloven side 153 om dispensasjon etter Plan- og Bygningsloven: Dispensasjon kan gis varig eller midlertidig. En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle søknaden gjelder. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. I og med at det ikke er utarbeidet plan fra kommunens side for hvordan området er regulert, finner Reindriftsagronomen det vanskelig å bruke PBL 19 som grunnlag da det ikke finnes en plan å dispensere seg fra. Reindriftsagronomen viser til departementets Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven og definisjon av hva som er tiltak etter loven etter PBL 1-6: Tiltaket og tillatelsen etter PBL kapittel 20 må følge de rammer som gjelder for vedkommende tiltak Disse vil framgå av lov og forskrift og/eller være fastsatt i bindende arealplaner med arealformål og bestemmelser herunder bestemmelser til hensynssoner som har rettsvirkning etter loven. Siste punktum klargjør at dette kravet også gjelder for tiltak som tiltakshaver selv kan forestå eller som i utgangspunktet er fritatt for søknad og tillatelse. Dette omfatter også tiltak etter bokstav c, som innebærer unntak fra søknadsplikt når de behandles etter annen lov. Dersom slike tiltak ikke er i samsvar med planer og bestemmelser som nevnt, vil unntakene ikke gjelde. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som er unntatt fra kravet om søknad og tillatelse etter 20-3, tredje ledd fordi de ikke skal stå lengre enn to måneder,reguleres etter Slike tiltak med inntil to måneders varighet anses ikke å være i strid med formålet i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Det kan imidlertid gis bestemmelser tilkommuneplanens arealdel og reguleringsplan som forbyr plassering av slike tiltak i planområdet, jf nr. 6 og 12-7 nr. 2. Kommunen har dog brukt definisjon på området som et LNF-område i høringsrunden. Etter den nye Plan- og Bygningsloven er Reindrift også spesifikt inkludert i dette, nemlig LNFR-område. Selv om det ikke er angitt hvordan arealdisponeringen, rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene i aktuell område, jfr. PBL 11-5 i Kommuneplanens arealdel, tolker Reindriftsagronomen status for Side 18

19 området som et LNFR-område, uten bestemmelser om spredt bebyggelse. Det tillates ikke tiltak som er til skade eller hinder for utøving av reindriftsnæring. Tiltak utover dette krever dispensasjon fra PBL 19 til omsøkte prosjekt. Videre tolker Reindriftsagronomen at omsøkte tiltak er oppføring av skogskoie som skal stå permanent, og ikke midlertidig slik som nevnt i lovkommentaren. Reinbeitedistrikt 37 Skarfvaggi har gitt negativ uttalelse i saken i høringsrunden grunnet til at det ansees som, sitat: Området er trangt og bratt med passasjer som reinen bruker som trekkveier/beiter. Tekniske inngrep og bebyggelse i området vil være meget skadelig for reindriften.rbd 37 Skarfvaggi må derfor gå imot all bygging i området. De generelle vilkårene for å gi dispensasjon framgår av pb andre ledd, første og andre setning: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» Disse vilkårene er kumulative, slik at det kun er rettslig adgang til å gi dispensasjon dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Reindriftsagronomen viser videre til lovkommentar til plandelen til plan og bygningsloven side 156: «Dersom reindriftens forvaltnings- og styringsorganer går imot at det skal gis dispensasjon, bør kommunen normalt ikke gi dispensasjon. Dette har sammenheng med at reindriften er en arealkrevende næring, både på grunn av marginale beiteområder og på grunn av reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttveier mellom dem. Summen av mange små dispensasjoner kan få utilsiktede følger for reindriften ved at mange små inngrep og forstyrrelser vanskelig lar seg forene med reinens behov for sammenhengende frie områder og flytt- og trekkveier.» Konklusjon: Etter Reindriftsagronomens vurdering er ikke oversendte vedtak i samsvar med kommunens egen arealplan, samt at dispensasjon fra PBL 19 i dette tilfellet er urimelig. På grunn av ovenfornevnte vil Reindriftsagronomen med dette klage på Kåfjord Formannskaps vedtak i sak 15/13 tillatelse til oppføring av ei skogskoie på inntil 20 kvadratmeter på eiendommen gnr 29 bnr 4. Vurdering Først vil en påpeke en selvmotsigelse i klagen fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark. Innledningsvis blir det fra Reindriftsagronomens side påpekt at: i og med at det ikke er utarbeidet plan fra kommunens side for hvordan området er regulert, finner Reindriftsagronomen det vanskelig å bruke PBL 19 som grunnlag da det ikke finnes en plan å dispensere seg fra. Senere blir det konkludert med at: Etter Reindriftsagronomens vurdering er ikke oversendte vedtak i samsvar med kommunens egen arealplan, samt at dispensasjon fra PBL 19 i dette tilfellet er urimelig. Ved behandlingen av søknaden forelå følgende uttalelse fra berørte reinbeitedistrikt Skarfvaggi: Området er trangt og bratt med passasjer som reinen bruker som trekkveier/beiter. Tekniske inngrep og bebyggelse i området vil være meget skadelig for reindriften. Rbd 37 Skarfvaggi må derfor gå imot all bygging i området.» Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark gikk derfor i mot omsøkte tiltak da konsekvensene for reindriftsnæringen vil være negative med fritidsbebyggelse i området. Uttalelsen fra reindriftsmyndighetene ble ikke tillagt avgjørende vekt ved kommunens behandling av søknaden da en ikke anså at tiltaket ville berøre viktige reindriftsinteresser. Selv om en fra kommunens side bestrider det aktuelle områdets viktighet for reindriftsnæringa, må en likevel forholde seg til uttalelsen fra fagmyndighet dvs. Reindriftsforvaltningen Vest- Finnmark. Side 19

20 I og med at det fra reindriftsmyndighetene side er fremmet klage på Kåfjord formannskap sitt vedtak i sak 15/13 går en ut i fra at dette er gjort ut i fra faglige vurderinger. Dette innebærer at aktuelle tiltak har negative konsekvenser for berørte reindriftsnæring. Kommunen viser til at det ikke foreligger noen overordnet arealplan for det aktuelle området. Dette burde vært tydeligere påpekt i høringsskrivet fra kommunen. I og med at det ikke foreligger arealdel av kommuneplan for det aktuelle området kan ikke kommunens vedtak i saken anses som en dispensasjon fra plan. Det er for øvrig en svært uheldig situasjon at en mangler arealdel av kommuneplan som dekker hele kommunen. Kommunen har derfor ikke en helhetlig styring av arealene. En kan dermed risikere en bit for bit utbygging av naturområder. Kåfjord kommune har igangsatt arbeid med arealdel av kommuneplan. Planprogrammet har nylig vært ute til høring. I en slik fase burde kommunen kanskje vært restriktiv med å tillate inngrep i utmarksområder i påvente av kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen i Troms har forøvrig i sin høringsuttalelse anbefalt at søknaden avslås i påvente av at kommuneplanens arealdel ferdigstilles. Gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel vil en bl.a. få en bedre kartlegging av alle brukerinteresser også i det aktuelle området og dermed kunne foreta en helhetlig vurdering av hvilke inngrep som eventuelt kan tillates her. Side 20

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra Jordlova Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Føremålet med lova 1.1Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette

Detaljer

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Jordloven Kap. I. Formålet med loven Kap. II. Virkeområdet for loven Kap. III. Landbruksmyndighet i kommune og fylke Kap. IV. Vern av dyrka og dyrkbar jord m.v.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

Endringene i jordloven

Endringene i jordloven Endringene i jordloven FMHEs fagsamling for kommunal landbruksforvaltning 3. okt. 2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Jordloven av 12.05.1995 nr 23 Sist endret, med ikrafttredelse 1/7/2013. Sentrale bestemmelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/8157 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.11.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Torbjørn Skei Gottåsvegen 85 7623 RONGLAN Deres ref: Vår ref: MARHOV 2015/4538 Dato: 01.03.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: /// Saksnr:

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5950 Dato: 25.10.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/1392 Arkivnr.: GNR 15/55

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/1392 Arkivnr.: GNR 15/55 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen May Helen H og Tomas Alstad Ytternesset 226 7607 LEVANGER Deres ref: Vår ref: MARHOV 2017/1992 Dato: 15.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2012/6127 Klassering: L33/160/7 Saksbehandler: Gunnar Vorum SØKNAD FRA TORE STOKKE OM FRADELING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Hans Løvmo SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.10.2016 2016/417-11396/2016 Arkivkode: 12/12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse John Harald Johansen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/9068 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: Tidspunkt: 15:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 15:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR

Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR 27.11.2014 Svar på søknad om fradeling/ arealoverføring mellom "Haugvika" gnr 10 bnr 20 og ""Haugvika"

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Unni Juul Tørriseng Stavranveien 9 7748 SÆTERVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5400-7 Kirsti Jakobsen, 14.12.2016 1633/2/4. Søknad

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.12. 95/12 Søknad om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr 16 bnr 43 i Leka, Per Otto Furre. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 06.11.12. 95/12 Søknad om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr 16 bnr 43 i Leka, Per Otto Furre. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 12.10.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.12 Saknr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Arkivsaknr: 2017/47 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2 SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 12/220 l.nr. 14/2856 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset Saksbehandler: Einar Struksnæs Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM-

Detaljer

Vedtak: Rønningens forslag enstemmig vedtatt. Til Landbruks og Matdepartementet,

Vedtak: Rønningens forslag enstemmig vedtatt. Til Landbruks og Matdepartementet, Fra: Merete Glorvigen [mailto:merete.glorvigen@nordre-land.kommune.no] Sendt: 6. mars 2013 14:03 Til: Postmottak LMD Kopi: Geir Steinar Loeng; Halvor Askvig; Sekretariat; Postmottak Emne: Vedr. forslag

Detaljer

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker Jordvern og jordlova Christian Rekkedal Nordfjordeid 5. april 2016 1 Sterke statlege føringar om at jordvern er viktig Dyrka og dyrkbar jord har

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Søknad fra Harry Nilsen om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, g/b 1/9 på Grimstad

Søknad fra Harry Nilsen om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, g/b 1/9 på Grimstad Arkivsaknr: 2016/1444 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 13.02.2017 Søknad fra Harry Nilsen om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, g/b

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 52/2 Arkivsaksnr: 2016/3982-5 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 52/2 Alstad østre - deling og dispensasjon Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1393-0 Arkiv: 46/25 Saksbeh: Thorvald Garthe Dato: 29.08.2013 Søknad om etablering av to punktfester. 2. gangs behandling. Sted: Sevik gnr. 46 bnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.12.2016 2016/1466-16114/2016 Arkivkode: 18/16 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli,

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Margrethe Benson, 75 54 78 62 13.04.2012 2012/2125 422.5 fmnombe@fylkesmannen.no Deres dato Deres

Detaljer

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage Arkiv: 44/20 Arkivsaksnr: 2015/528-12 Saksbehandler: Johan Forbord/Svein Stræte Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Vår ref. 2016/ Særutskrift - Konsesjon - fallrettar - Tverrelva - Tverrelva Kraftverk AS

Vår ref. 2016/ Særutskrift - Konsesjon - fallrettar - Tverrelva - Tverrelva Kraftverk AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Alstahaug kommune, ved landbruks- og miljøvernenhet, gjorde 28.01.2015 følgende vedtak:( For saksutgreiing se nedenfor)

Alstahaug kommune, ved landbruks- og miljøvernenhet, gjorde 28.01.2015 følgende vedtak:( For saksutgreiing se nedenfor) Til sameiere i gnr. 29 bnr. 1 og 17 i Alstahaug Melding om vedtak Alstahaug kommune, ved landbruks- og miljøvernenhet, gjorde 28.01.2015 følgende vedtak:( For saksutgreiing se nedenfor) Med henvisning

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP 14.06.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/1681-11 GNR 73 BNR 1 LINDHEIM - SØKNAD FRADELING VÅNINGSHUS MED TOMT - JORDLOVEN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

FORMANNSKAP 24.07.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 24.07.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 24.07.12 Saknr.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/2109-2 Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 39/2017 08.06.2017 Søknad om deling gnr 15

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/787-3 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Innstilling frå rådmannen:

Detaljer