Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, Olderdalen For Svein Leiros (s.) Fungerende ordfører Greta Larsen e.f. (s.) Sekretær Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 44/13 Delegerte vedtak i perioden /752 PS 45/13 Søknad om deling av eiendommen gnr. 2 bnr. 3, tomt til eksisterende bolig. PS 46/13 PS 47/13 PS 48/13 Søknad om deling av eiendommen gnr. 35 bnr. 23, tilleggsareal til eiendommen gnr. 35 bnr. 58. Søknad om byggetillatelse for kombinert skogskoie på eiendommen gnr. 29 bnr. 4 - klage på Kåfjord formannskap sitt vedtak i sak 15/13 (næringssaker). Omgjøring av delegert vedtak Kåfjord formannskap Næring sak nr. 30/2010 og annulering av tilsagn og tilbakebetaling av SMILtilskudd gitt av Kåfjord formannskap Næring sak nr. 149/ / / / /2313 PS 49/13 Bomstasjon/anlegg Guolasveien 2013/3550 Side 2

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/752-8 Arkiv: FOND Saksbehandler: Greta Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 44/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Delegerte vedtak i perioden Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Tatt til orientering. Saksopplysninger Delegerte vedtak Seleksjon: Utvalg: 79 - Kåfjord Delegert Formannskap Næring, Utvalgssaksår: 2013 Rapport generert: Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel KÅFSN 34985/ /13 DS Søknad om SMIL-midler til restaurering av 4 hesteredskap i forbindelse med utstilling/bruk på J Birger Olsen ÆR-DE Vedtak: Kåfjord kommune har fattet følgende vedtak i.h.h.t 3. i Forskrift av om tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket: Nord Troms museum BA, Bjørklysvingen 13, 9152 Sørkjosen, innvilges SMIL-tilskudd med 40 % eller inntil kr ,- av kostnadsoverslaget på kr ,- til restaurering av 5 stk. gamle hesteredskap/kjøretøy jfr. søknad. KÅFSN 35162/ /13 DS Søknad om godkjenning av plan for nydyrking, eiendommen gnr. 31 bnr. 6. J Kåre Pedersen ÆR-DE Vedtak: Det gis godkjenning til nydyrking av ca dekar på eiendommen gnr. 31 bnr. 6 i Kåfjord kommune jfr. 4 forskrift om nydyrking, forankret i jordlovens 11 drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsveger. Tiltakshaver (eller de som utfører arbeidet) har meldeplikt etter kulturlovens 8, 2.ledd, å melde fra til kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet under dyrkingsarbeidet. Side 3

4 Videre stilles det krav om at et minimum 10 m bredt belte langs Manndalselva settes av som en forebyggende tresatt vegetasjonssone for å hindre erosjon jfr. uttalelsen fra Fylkesmannen i Troms. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte tiltak ikke har negative virkninger for natur- og landskapsverdiene, og at nydyrkingen vil være med på å styrke driftsgrunnlaget på eiendommen gnr. 31 bnr. 6. Er nydyrking ikke iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort. KÅFSN 35201/ /13 DS Søknad om etablererstipend til nyetablert enkeltmannsforetak J Einar Eriksen ÆR-DE Vedtak: 1. Søknad fra Tom-Are Leander Pedersen, 9144 Samuelsberg om etablererstipend i forbindelse med etableringen av enkeltmannsforetaket Skogmo Mekk Pedersen, avslås. 2. Begrunnelse for overstående vedtak, er at etableringen ikke oppfyller kriteriet om realistisk etablering i hht. Kåfjord kommunes retningslinjer og prinsipper for bruk av næringsfondet. Det vises videre til saksframleggets vurderinger og konklusjon om at denne etableringen er å betrakte som en hobby virksomhet. KÅFSN 35336/ /13 DS Søknad om godkjenning av plan for nydyrking, eiendommen gnr. 32 bnr. 38. J Kåre Pedersen ÆR-DE Vedtak: Det gis godkjenning til nydyrking av ca. 20 dekar på eiendommen gnr. 32 bnr. 38 i Kåfjord kommune jfr. 4 forskrift om nydyrking, forankret i jordlovens 11 drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsveger. Tiltakshaver (eller de som utfører arbeidet) har meldeplikt etter kulturlovens 8, 2.ledd, å melde fra til kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet under dyrkingsarbeidet. Videre stilles det krav om at et minimum 10 m bredt belte langs Manndalselva settes av som en forebyggende tresatt vegetasjonssone for å hindre erosjon jfr. uttalelsen fra Fylkesmannen i Troms. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte tiltak ikke har negative virkninger for natur- og landskapsverdiene, og at nydyrkingen vil være med på å styrke driftsgrunnlaget på eiendommen gnr. 32 bnr. 3. Er nydyrking ikke iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort. KÅFSN 35564/ /13 DS Klage på vedtak om avvisning av søknad om overvintringsskade, søkt etter søknadsfristen J Birger Olsen ÆR-DE Vedtak: Vedtak delegert Formannskap næring nr. 16/2013 opprettholdes. Det er ikke kommet inn nye fakta i saken som kan gjøre at Kåfjord kommune, kan behandle søknaden om overvintringsskaden. KÅFSN 36405/ /13 DS Søknad om støtte til oljeseminar i Nord-Troms ÆR-DE Vedtak: 1. Nordreisa Næringsforening, Hovedveien 2, 9151 Storslett, innvilges kr ,- til planlegging og gjennomføring av oljeseminar i Nord-Troms. Tilskuddet/stipendet gis på bakgrunn av kriteriene i kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Tilskuddet gis i hht. EØS reglene som bagatellmessig støtte. Side 4

5 2. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, når skriftlig anmodning om utbetaling foreligger og dokumentasjon på gjennomført prosjekt. 3. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen KÅFSN 37843/ /13 DS Søknad om tilskudd til nydyrking av 15 dekar ÆR-DE Vedtak: Leif Idar Andersen, 9144 Samuelsberg, innvilges kr ,- à kr ,- per dekar i nydyrkingstilskudd for fulldyrking av 14,8 dekar, jfr. pkt. 7 i Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Støtten belastes kommunalt utviklingsfond Det settes en arbeidsfrist til KÅFSN 38371/ /13 DS Søkn om etablererstipend kr ,- oppstart av sauedrift ÆR-DE Vedtak: Torstein Jenssen, Djupvik, 9146 Olderdalen, innvilges kr ,- i etablererstipend i hht. pkt. 6 i Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Dett ut i fra at etableringen forventer å gi lønnsom næringsinntekt. Tilskuddet utbetales over post kommunalt utviklingsfond, når søker har fått registrert organisasjonsnummer, og skriftlig anmodning om utbetaling foreligger, med kontonummer hvor pengene skal overføres. Hvis søker avslutter sin jordbruksdrift innen 3 år fra utbetaling, kan hele eller deler av etablerertilskuddet kreves tilbakebetalt av kommunen. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen Vurdering Side 5

6 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 2/3 Saksbehandler: Kåre Å. Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 45/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om deling av eiendommen gnr. 2 bnr. 3, tomt til eksisterende bolig. Henvisning til lovverk: Jordlovens 1 og 12, Plan- og bygningslovens kap. 19 Rådmannens innstilling I medhold av Jordlovens 12 tillates fradeling av areal på ca. 0,7 daa til boligtomt på eiendommen gnr. 2 bnr. 3. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling er forsvarlig i forhold til den avkastning eiendommen kan gi, og at eiendommen ikke har ressursgrunnlag for selvstendig drift. Med hjemmel i 19-2 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra bestemmelsen i 1-8 i samme lov for fradeling av ei boligtomt på eiendommen gnr. 2 bnr. 3. Fradelingen omfatter eksisterende bygning noe som ikke medfører nye inngrep i strandsonen. Saksopplysninger Det søkes om fradeling av ca. 0,6-0,7 dekar på eiendommen gnr. 2 bnr. 3. Formålet med fradelingen er å skaffe til veie tomt til eksisterende bolig. Av skriv fra søker til Statens vegvesen framgår følgende: Eiendommen gnr. 2 bnr. 3 i Kåfjord kommune ble overført til meg fra min mor Solveig Ingeborg Haug i begynnelsen av På eiendommen som opprinnelig er en typisk nordnorsk småbrukseiendom ligger det blant annet et fjøs og en eldre enebolig satt opp like etter 2. verdenskrig. Eiendommen har alltid hatt avkjørsel fra E-6. Jeg viser til vedlagte bilder som viser fjøset, boligen og den langsgående avkjørsel fra området ved fjøset til boligen. Selv om jeg er grunneier og hjemmelshaver til eiendommen er det klarlagt at boligen på eiendommen ikke eies av meg, men at den iht. testamente fra min mors pleieforeldre eies av min eldste søster, Ninni Helen Haug. Boligen ligger således på fremmed grunn. Tanken er derfor å opprette en egen, mindre tomt rundt boligen ved fradeling av hovedbruket, for Side 6

7 derigjennom å legge til rette for en renovering av boligen, som ikke har vært bebodd siden Fjøset vil fremdeles ligge på hovedbruket, mens boligtomten vil strekke seg opp mot E-6 ved eiendommens eksisterende grense mot nord. Jeg har fått opplyst fra Kåfjord kommune v/john Johansen (teknisk avdeling) at det ikke kan fradeles tomt med mindre vegvesenet godkjenner utvidet bruk av eksisterende avkjøring. I utgangspunktet mente jeg at det vanskelig kunne være nødvendig all den tid det ikke skal oppføres noen nye boliger eller andre bygninger som vil øke bruken reelt sett, men jeg forstår det slik at enhver fradeling/opprettelse av ny matrikkelenhet pr. definisjon regnes som utvidet bruk. Jeg søker derfor høfligst om godkjenning til utvidet bruk av avkjøringen som har ligget der så lenge boligen og fjøset har eksistert, dvs, i minst 65 år. Godkjenningen vil ikke innebære økt bruk av avkjøringen, men godkjenningen er viktig fordi vi ellers ikke vil kunne ordne opp i rettighetsforholdet mellom meg og min søster. Hun har naturlig nok ønske om en egen tomt, både av hensyn til seg selv og etterfølgende generasjoner, og det vil også gjøre forholdet til ligningsmyndigheter og andre offentlige myndigheter enklere. Det er mulig at min eldste søster vil overdra boligen til en annen søster, men behovet for fradeling vil være nøyaktig det samme. Eiendommen gnr. 2 bnr. 3 er en hovedeiendom PARTER: Eier: Erverver: Stig Ole Haug Oddny Haug EIENDOM: Gnr/bnr: 2/3 Ideell andel: 1/1 Bruksnavn: Steinvoll Formål: Tomt til eksisterende bolig Gnr. 2 bnr. 3 * Fulldyrka jord: 9,4 daa Overflate dyrka jord: 0,0 daa Innmarksbeite: 4,2 daa Produktiv skog: 67,8 daa Annet markslag: 168,3 daa Totalt: 249,7 daa *Arealopplysninger iflg. Gårdskart, Skog og Landskap Eiendommen gnr 2 bnr. 3 utgjør totalt 249,7 daa. Eiendommen består av 2 parseller som ligger ved Engenes i Djupvik. Det er en mindre driftsbygning for landbruk (fjøs) på eiendommen. Det har tidligere trolig vært drevet jordbruk på eiendommen i mindre skala. Jordbruksarealet på Side 7

8 eiendommen blir i dag ikke høstet, noe som trolig skyldes at disse ikke er egnet for dagens maskinelle drift. Søknaden behandles etter 1 og 12 i Jordloven som har følgende ordlyd: 1. Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 12. Deling Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. Omsøkte tomt vil ligge innenfor innenfor 100-meters belte for sjø og vassdrag. Innenfor 100 meters beltet fra sjø og vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og andre allmenne interesser. Søknaden krever dispensasjon fra 1-8 i Plan- og bygningsloven. Side 8

9 Vurdering Søknaden behandles etter Jordloven da det framgår av 12 i nevnte lov at eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk ikke kan deles uten etter samtykke fra nevnte lov. Eiendommen har lite jordbruksarealer totalt (13,6 daa) og har dermed ikke grunnlag for selvstendig, lønnsom drift. Jordbruksarealet på eiendommen er eventuelt best egnet som tilleggsjord for nabobruk. Side 9

10 Skogbruksarealet på eiendommen anses heller ikke for å utgjøre en stor ressurs, 67,8 dekar skog av middels bonitet. Jordlovens 12 inneholder et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nyttet eller som kan nyttes til jord- og skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller dersom delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi. Ved avgjørelsen skal det blant annet ta hensyn til om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper. Det skal også tas hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og til kulturlandskapet. Omsøkte fradeling er nødvendig for å skille ut en boligtomt på eiendommen. Fradelingen vil medføre at eiendommen gnr. 2 bnr. 3 blir uten bolig. Kåfjord kommune har prinsipielt en restriktiv holdning til å fradele bolighus fra landbrukseiendom. Dette må imidlertid vurderes fra sak til sak bl.a. med hensyn til eiendommens totale ressurser. Av Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 framgår det i definisjonen av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk bl.a. at: Eiendommen må ha en slik størrelse og beliggenhet at den objektivt sett kan gi grunnlag for lønnsom drift. Det er vanskelig å se for seg at aktuelle eiendom med dagens ressursgrunnlag skal kunne gi lønnsom drift og igjen skal komme i selvstendig drift. Omsøkte fradeling av ca. 0,7 daa vil ikke ha konsekvenser for eiendommens avkastningsevne. Arealet som søkes fradelt brukes heller ikke til landbruk. Omsøkte deling vil heller ikke medføre større drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Ved deling etter 12 i Jordloven skal en også ta hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven berører. I henhold til kommunedelplan for Djupvik-Nordmannvik, parsell Engenes-Spåkenes ligger omsøkte areal innenfor et LNF-område. Ihht. Plan- og bygningslovens 19-2 skal det ikke gis dispensasjon dersom hensyn bak bestemmelsene i Pbl eller hensynene i Pbl`s formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt. Videre skal det legges vekt på konsekvensene for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Pbl`s 1-1 fastslår at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. I aktuelle sak gjelder fradeling av tomt til eksisterende bygning og til boligformål hvilket tilsier gode grunner for å innvilge dispensasjon. Søknaden har ikke vært sendt ut til høring blant berørte sektormyndigheter da dette ikke har vært ansett som nødvendig. Omsøkte fradeling berører eksisterende bebyggelse. Søknaden er likevel sjekket opp mot databaser for ulike sektormyndigheter. En kan ikke se at delingen kommer i berøring med andre interesser. Søknaden er også vurdert i forhold til 8-12 i Naturmangfoldloven. Området er sjekket ut mot aktuelle databaser. Søknaden berører ikke arealer med viktige naturtyper. Side 10

11 Side 11

12 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 1940/35/23 Saksbehandler: Kåre Å. Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 46/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om deling av eiendommen gnr. 35 bnr. 23, tilleggsareal til eiendommen gnr. 35 bnr. 58. Henvisning til lovverk: Jordlovens 1, 9 og 12 Rådmannens innstilling I medhold av Jordlovens 12 tillates fradeling av areal på ca. 0,65 daa på eiendommen gnr. 35 bnr. 23 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 35 bnr. 58. Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 0,5 daa dyrka mark til boligformål jfr. 9 i Jordloven. Det aktuelle arealet har en arrondering som medfører at det har mindre jordbruksverdi. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling er forsvarlig i forhold til den avkastning eiendommen kan gi. Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 35 bnr. 58. Saksopplysninger Det søkes om fradeling av ca. 0,65 dekar av eiendommen gnr. 35 bnr. 23. Formålet med fradelingen er å skaffe tilleggsareal til boligeiendom gnr. 35 bnr. 58. Boligeiendommen er på 0,724 dekar. Eiendommen gnr. 35 bnr. 23 er en hovedeiendom PARTER: Eier: Erverver: Osvald Solhaug Astrid Solhaug Side 12

13 EIENDOM: Gnr/bnr: 35/23 Ideell andel: 1/1 Eiendomsnavn: Solhaug Formål: * Fulldyrka jord: Tilleggsareal til gnr. 35 bnr ,3 daa Overflate dyrka jord: 0,0 daa Innmarksbeite: 0,0 daa Produktiv skog: 46,3 daa Annet markslag: 73,4 daa Totalt: 142,0 daa *Arealopplysninger iflg. Gårdskart, Skog og Landskap Eiendommen gnr 35 bnr. 23 utgjør totalt 142 daa. Eiendommen består av flere parseller i Manndalen. Jordbruksarealet på eiendommen er utleid og blir høstet. Søknaden behandles etter 1 og 12 i Jordloven som har følgende ordlyd: 1. Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 12. Deling Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast Side 13

14 omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. Side 14

15 Deler av det omsøkte arealet berører dyrket mark bl.a. et potetland og kommer dermed i konflikt med 9 i Jordloven, bruk av dyrka og dyrkbar jord. Selv om fradelingen ikke vil endre bruken av området er det en form for omdisponering slik at 9 kommer til anvendelse. Vurdering Søknaden behandles etter Jordloven da det framgår av 12 i nevnte lov at eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk ikke kan deles uten etter samtykke fra nevnte lov. Jordlovens 12 inneholder et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nyttet eller som kan nyttes til jord- og skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller dersom delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi. Ved avgjørelsen skal det blant annet ta hensyn til om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper. Det skal også tas hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og til kulturlandskapet. Omsøkte fradeling er nødvendig for å skaffe tilleggsareal til boligeiendom gnr. 35 bnr. 58. Dette er ei lita boligtomt (0,724 dekar) og eier av boligtomta har behov for et større areal bl.a. til potetland, plass til badstu m.m. Eier av boligtomta disponerer i dag en stor del av omsøkte areal. Fradeling mot øst vil medføre at boligtomta får en naturlig avgrensing mot en bratt bakke. Det omsøkte arealet består av et potetland og dyrka mark som arronderingsmessig ikke høstes da det ligger inneklemt mellom to bolighus. En finner i dette tilfelle derfor det som forsvarlig at det gis tillatelse til omdisponering fra 9 i Jordloven (bruk av dyrka og dyrkbar jord). Fradelingen av et areal på ca. 0,65 dekar vil ikke ha konsekvenser for eiendommens avkastningsevne. Side 15

16 Omsøkte deling vil heller ikke medføre større drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Ved deling etter 12 i Jordloven skal en også ta hensyn til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven som delingen berører. I henhold til kommunedelplan for Samuelsberg-Løkvoll-Fossen berører fradelingen et LNF-område sone III med følgende bestemmelse: Innenfor disse områdene vil det bli ført en restriktiv holdning til bolig- og hyttebygging. For deler av dette området kan spredt boligbygging likevel være aktuelt. Bebyggelsen må da ikke komme i konflikt med viktige landbruks- og friluftsinteresser. Søknaden har ikke vært sendt ut til høring blant berørte sektormyndigheter da dette ikke har vært ansett som nødvendig. Omsøkte fradeling er likevel sjekket opp mot databaser for ulike sektormyndigheter. Iflg Askeladden er det et arkeologisk minne (funnsted) på eiendommen gnr. 35 bnr. 58, men denne berøres ikke av omsøkte fradeling. En kan heller ikke se at delingen kommer i berøring med øvrige interesser. Selv om omsøkte fradeling ikke medfører endret bruk av arealene er søknaden også vurdert i forhold til 8-12 i Naturmangfoldloven. Områdene er sjekket ut mot aktuelle databaser. Søknaden berører ikke arealer som kan karakteriseres som naturmangfold. Side 16

17 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 1940/29/4 Saksbehandler: Kåre Å. Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 47/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Søknad om byggetillatelse for kombinert skogskoie på eiendommen gnr. 29 bnr. 4 - klage på Kåfjord formannskap sitt vedtak i sak 15/13 (næringssaker). Henvisning til lovverk: 21-5 i Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling Klage fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark på Kåfjord formannskap sitt vedtak i sak 15/13 tas til følge. I medhold av 21-5 i Plan- og bygningsloven avslås søknad om tillatelse til oppføring av skogskoie på eiendommen gnr. 29 bnr. 4. Det legges til grunn at oppføring av skogskoie her vil medføre negative konsekvenser for berørte reindriftsnæring jfr. klage fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark. Kåfjord kommune viser til igangsatte arbeid med kommuneplanens arealdel og vil i nåværende situasjon ikke tillate noen form for inngrep i det aktuelle området i påvente av at kommuneplanens arealdel ferdigstilles. En vil i løpet av planprosessen få kartlagt arealbruken i det aktuelle området slik at en kan bl.a. kan få et bedre grunnlag for å vedta eventuelt hvilke tiltak som kan tillates uten at dette kommer i konflikt med sektorinteresser, herunder reindrift. Saksopplysninger Kåfjord Formannskap behandlet i møte den , under sak 15/2013 (næringssaker) søknad om oppføring av skogskoie på eiendommen gnr. 29 bnr. 4. Det ble fattet følgende vedtak i saken: I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 a) gis det tillatelse til oppføring av ei skogskoie på inntil 20 kvadratmeter på eiendommen gnr. 29 bnr. 4. Det forutsettes at skogskoia står åpen for allmenn ferdsel og vil dermed være et godt tilbud til turgåere i området. Skogskoia vil ligge inntil eksisterende inngrep som kraftlinje og høyspentmaster. Fra kommunens side kan en derfor ikke se at skogskoia vil komme i konflikt med øvrige interesser. Side 17

18 Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark har gjennom brev datert fremmet følgende klage på Kåfjord Formannskaps vedtak i saken: Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark viser til særutskrift av vedtak i sak 15/13 behandlet i møte den hvor det ble fattet følgende vedtak av Kåfjord Formannskap: I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 a) gis det tillatelse til oppføring av ei skogskoie på inntil 20 kvadratmeter på eiendommen gnr. 29 bnr. 4. Det forutsettes at skogskoia står åpen for allmenn ferdsel og vil dermed være et godt tilbud til turgåere i området. Skogskoia vil ligge inntil eksisterende inngrep som kraftlinje og høyspentmaster. Fra kommunens side kan en derfor ikke se at skogskoia vil komme i konflikt med øvrige interesser. Til nevnte sak ga Reindriftsforvaltningen sin uttalelse den : Omsøkte område for fritidsformål ligger ved en turløype mellom Manndalen og Skardalen og er på kommuneplan definert som LNF område som krever dispensasjon fra Plan- og Bygningsloven for nevnte tiltak Tidligere har Kåfjord Kommune avslått liknende søknad på samme eiendom med begrunnelse om at det ikke finnes drivverdig skog av betydning i området. En slik koie vil da utelukkende kun bli brukt i forbindelse med turvandring for allmennheten. Spørsmålet blir da om hvorvidt slike tiltak gir negative konsekvenser for en næring som er i området. En skogskoie i omsøkte område vil begrense beitemulighetene i området. Tiltaket vil dermed innskrenke beitene til aktuelle siida som har sine beiter i dette området. Reindriftsagronomen viser til at ethvert tiltak som innskrenker reindriftas minimumsbeiter må vurderes spesielt, og kommunen bør vise varsomhet i bruken av plan- og bygningslovens kap. 19. Reindriftsagronomen vil på grunnlag av ovennevnte gå imot omsøkte byggesak Konsekvensene for reindriftsnæringen i området vil være negative med fritidsbebyggelse i området. Reindriftsagronomen viser til at aktuelle areal ikke omfattes av kommunedelplan eller reguleringsplan av Kåfjord Kommune, men ga sin høringsuttalelse basert på kommunes egen definisjon på arealbruk nevnt i høringsrunden. Reindriftsagronomen viser til lovkommentar til plandelen til plan og bygningsloven side 153 om dispensasjon etter Plan- og Bygningsloven: Dispensasjon kan gis varig eller midlertidig. En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle søknaden gjelder. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. I og med at det ikke er utarbeidet plan fra kommunens side for hvordan området er regulert, finner Reindriftsagronomen det vanskelig å bruke PBL 19 som grunnlag da det ikke finnes en plan å dispensere seg fra. Reindriftsagronomen viser til departementets Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven og definisjon av hva som er tiltak etter loven etter PBL 1-6: Tiltaket og tillatelsen etter PBL kapittel 20 må følge de rammer som gjelder for vedkommende tiltak Disse vil framgå av lov og forskrift og/eller være fastsatt i bindende arealplaner med arealformål og bestemmelser herunder bestemmelser til hensynssoner som har rettsvirkning etter loven. Siste punktum klargjør at dette kravet også gjelder for tiltak som tiltakshaver selv kan forestå eller som i utgangspunktet er fritatt for søknad og tillatelse. Dette omfatter også tiltak etter bokstav c, som innebærer unntak fra søknadsplikt når de behandles etter annen lov. Dersom slike tiltak ikke er i samsvar med planer og bestemmelser som nevnt, vil unntakene ikke gjelde. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som er unntatt fra kravet om søknad og tillatelse etter 20-3, tredje ledd fordi de ikke skal stå lengre enn to måneder,reguleres etter Slike tiltak med inntil to måneders varighet anses ikke å være i strid med formålet i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Det kan imidlertid gis bestemmelser tilkommuneplanens arealdel og reguleringsplan som forbyr plassering av slike tiltak i planområdet, jf nr. 6 og 12-7 nr. 2. Kommunen har dog brukt definisjon på området som et LNF-område i høringsrunden. Etter den nye Plan- og Bygningsloven er Reindrift også spesifikt inkludert i dette, nemlig LNFR-område. Selv om det ikke er angitt hvordan arealdisponeringen, rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene i aktuell område, jfr. PBL 11-5 i Kommuneplanens arealdel, tolker Reindriftsagronomen status for Side 18

19 området som et LNFR-område, uten bestemmelser om spredt bebyggelse. Det tillates ikke tiltak som er til skade eller hinder for utøving av reindriftsnæring. Tiltak utover dette krever dispensasjon fra PBL 19 til omsøkte prosjekt. Videre tolker Reindriftsagronomen at omsøkte tiltak er oppføring av skogskoie som skal stå permanent, og ikke midlertidig slik som nevnt i lovkommentaren. Reinbeitedistrikt 37 Skarfvaggi har gitt negativ uttalelse i saken i høringsrunden grunnet til at det ansees som, sitat: Området er trangt og bratt med passasjer som reinen bruker som trekkveier/beiter. Tekniske inngrep og bebyggelse i området vil være meget skadelig for reindriften.rbd 37 Skarfvaggi må derfor gå imot all bygging i området. De generelle vilkårene for å gi dispensasjon framgår av pb andre ledd, første og andre setning: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» Disse vilkårene er kumulative, slik at det kun er rettslig adgang til å gi dispensasjon dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Reindriftsagronomen viser videre til lovkommentar til plandelen til plan og bygningsloven side 156: «Dersom reindriftens forvaltnings- og styringsorganer går imot at det skal gis dispensasjon, bør kommunen normalt ikke gi dispensasjon. Dette har sammenheng med at reindriften er en arealkrevende næring, både på grunn av marginale beiteområder og på grunn av reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttveier mellom dem. Summen av mange små dispensasjoner kan få utilsiktede følger for reindriften ved at mange små inngrep og forstyrrelser vanskelig lar seg forene med reinens behov for sammenhengende frie områder og flytt- og trekkveier.» Konklusjon: Etter Reindriftsagronomens vurdering er ikke oversendte vedtak i samsvar med kommunens egen arealplan, samt at dispensasjon fra PBL 19 i dette tilfellet er urimelig. På grunn av ovenfornevnte vil Reindriftsagronomen med dette klage på Kåfjord Formannskaps vedtak i sak 15/13 tillatelse til oppføring av ei skogskoie på inntil 20 kvadratmeter på eiendommen gnr 29 bnr 4. Vurdering Først vil en påpeke en selvmotsigelse i klagen fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark. Innledningsvis blir det fra Reindriftsagronomens side påpekt at: i og med at det ikke er utarbeidet plan fra kommunens side for hvordan området er regulert, finner Reindriftsagronomen det vanskelig å bruke PBL 19 som grunnlag da det ikke finnes en plan å dispensere seg fra. Senere blir det konkludert med at: Etter Reindriftsagronomens vurdering er ikke oversendte vedtak i samsvar med kommunens egen arealplan, samt at dispensasjon fra PBL 19 i dette tilfellet er urimelig. Ved behandlingen av søknaden forelå følgende uttalelse fra berørte reinbeitedistrikt Skarfvaggi: Området er trangt og bratt med passasjer som reinen bruker som trekkveier/beiter. Tekniske inngrep og bebyggelse i området vil være meget skadelig for reindriften. Rbd 37 Skarfvaggi må derfor gå imot all bygging i området.» Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark gikk derfor i mot omsøkte tiltak da konsekvensene for reindriftsnæringen vil være negative med fritidsbebyggelse i området. Uttalelsen fra reindriftsmyndighetene ble ikke tillagt avgjørende vekt ved kommunens behandling av søknaden da en ikke anså at tiltaket ville berøre viktige reindriftsinteresser. Selv om en fra kommunens side bestrider det aktuelle områdets viktighet for reindriftsnæringa, må en likevel forholde seg til uttalelsen fra fagmyndighet dvs. Reindriftsforvaltningen Vest- Finnmark. Side 19

20 I og med at det fra reindriftsmyndighetene side er fremmet klage på Kåfjord formannskap sitt vedtak i sak 15/13 går en ut i fra at dette er gjort ut i fra faglige vurderinger. Dette innebærer at aktuelle tiltak har negative konsekvenser for berørte reindriftsnæring. Kommunen viser til at det ikke foreligger noen overordnet arealplan for det aktuelle området. Dette burde vært tydeligere påpekt i høringsskrivet fra kommunen. I og med at det ikke foreligger arealdel av kommuneplan for det aktuelle området kan ikke kommunens vedtak i saken anses som en dispensasjon fra plan. Det er for øvrig en svært uheldig situasjon at en mangler arealdel av kommuneplan som dekker hele kommunen. Kommunen har derfor ikke en helhetlig styring av arealene. En kan dermed risikere en bit for bit utbygging av naturområder. Kåfjord kommune har igangsatt arbeid med arealdel av kommuneplan. Planprogrammet har nylig vært ute til høring. I en slik fase burde kommunen kanskje vært restriktiv med å tillate inngrep i utmarksområder i påvente av kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen i Troms har forøvrig i sin høringsuttalelse anbefalt at søknaden avslås i påvente av at kommuneplanens arealdel ferdigstilles. Gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel vil en bl.a. få en bedre kartlegging av alle brukerinteresser også i det aktuelle området og dermed kunne foreta en helhetlig vurdering av hvilke inngrep som eventuelt kan tillates her. Side 20

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Landbruksplan 2014-2020

Landbruksplan 2014-2020 Landbruksplan 2014-2020 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 4 2.1 MANDAT OG ORGANISERING 4 2.2 BAMBLE LANDBRUKSFORUM ETABLERT 24.3.2010 4 2.3 SAKER SOM ER TATT OPP AV BAMBLE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker:

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer