Forord. Lillehammer 10. februar Oppland fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Lillehammer 10. februar 2012. Oppland fylkeskommune"

Transkript

1

2 Forord Kollektivtransport i distriktene (KID) er et av tiltakene staten satser på for å utvikle et kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene. Tilskuddsordningen ble opprettet høsten 2007, og fylkeskommunene har hvert år blitt invitert til å delta. Oppland fylkeskommune har fram til og med 2011, i samarbeid med kommunene i Lillehammerregionen, Sykehuset Innlandet og Statens vegvesen, søkt om, og mottatt midler for å utvikle et rasjonelt, miljøvennlig, trygt, fleksibelt og fremtidsrettet kollektivtilbud. For å kunne drive utvikling slik som KID legger opp til, er fylkeskommunene og samarbeidspartnerne helt avhengige av statlige prosjektmidler. Gjennom disse midlene og ordningen i seg selv kan samarbeidspartnerne gjennomføre utredninger, iverksette tiltak og forbedringer innenfor både fellesløsninger, linjetrafikk, bestillingstrafikk og infrastruktur hvor alle elementene er en integrert del av kollektivtrafikken. Fylkeskommunen søker for 2012 om 4,5 millioner kroner for videreføring og utvikling av iverksatte tiltak og nye samarbeidsprosjekter. Oppland fylkeskommune har i år funnet det riktig å også invitere med andre kommuner enn tidligere år. I tillegg til eksisterende samarbeidspartnere ønsker også Gjøvik kommune og Jevnaker kommune å delta med viktige prosjekter i deres lokalområder. Ved å utvide KID til flere deler av fylket får Oppland fylkeskommune også muligheten til å bruke de erfaringer som er opparbeidet innenfor KID-Lillehammer. Mange av de gjennomførte tiltakene har gitt meget gode resultater og vil bli videreført som en del av driften fra Det gjelder blant annet den økte satsing på linje- og bestillingstrafikk, og nye Lillehammer skysstasjon. I alle gjennomførte tiltak har brukermedvirkning og satsing på informasjon og markedsføring vist seg å være verdifullt. Samarbeidspartene har gjennom deltagelse i KID-prosjektet fått et nært og faglig godt samarbeid om kollektivtrafikken, hvor spesielt felles nytte har hatt et betydelig fokus. I 2011 ble trinn 1 i samarbeidet med Sykehuset Innlandet gjennomført, hvor det nå søkes om midler til videre arbeid innenfor samarbeidsområdet. Begge partene har stor tro på at det er mulig å videreutvikle tiltak som kan gi en mer riktig og rasjonell pasienttransport hvor langt flere pasienter reiser kollektivt enn i dag. Dette er et tiltak som viser et tydelig vinn-vinn potensial dersom det lykkes. Samarbeidspartene forventer å nå de mål som er satt for de enkelte tiltak gjennom deltagelse i KIDprosjektet. Dersom departementet ikke kan imøtekomme søknaden om midler, vil omfanget av tiltakene måtte vurderes og i ytterste konsekvens ikke bli gjennomført. Lillehammer 10. februar 2012 Oppland fylkeskommune 2

3 Innholdsfortegnelse Sammendrag Bakgrunn Kollektivtransport i distriktene videreføring Utfordringer Mål og lokal forankring Sentral forankring Søknad om prosjektmidler Prosjektstrategi Organisering Prosjektfinansiering/prosjektområder Prosjekter Samarbeidsprosjekt Sykehuset Innlandet HF og Oppland fylkeskommune KID Helseruter i Innlandet Fremtidsscenario 3 10 år Fase Gjennomføringsplan Prioriterte tiltak Gjøvik skysstasjon Bakgrunn Kollektivgata Stasjonsbygget Prioriterte tiltak Tekniske informasjonsløsninger - Holdeplasser og knutepunkt Bakgrunn Sanntidsinformasjon Prioriterte tiltak Bestillingstransport Jevnaker Bakgrunn og forutsetninger Prioriterte tiltak Holdeplass- og knutepunktsutvikling Tretten og Gausdal Mål Prioriterte tiltak Utredning bestilling og linje i felles system i Gudbrandsdalen Bakgrunn Prioriterte tiltak Bestillingstransport organisert av transportør Bakgrunn Prioriterte tiltak Informasjon og markedsføring Bakgrunn Brukermedvirkning Kobling Lillehammernettet og Gjøviknettet Pris og betalingsformer Prioriterte tiltak

4 Sammendrag Oppland fylkeskommune samarbeider med kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Gjøvik og Jevnaker, samt Sykehuset Innlandet og Statens vegvesen om årets søknad innen for tilskuddsordningen KID Det søkes om 4,5 mill kroner i medfinansiering av tiltak innen KID- Oppland for Oppland fylkeskommune har tatt med Gjøvik og Jevnaker kommune i tillegg til tidligere samarbeidspartnere. Dette for å utvide KID og bygge videre på de positive erfaringer som er opparbeidet gjennom KID-Lillehammer-regionen. Strategien for KID 2012 i Oppland er å videreføre enkeltelementer innenfor KID-Lillehammer, samt gjennomføre positive og gode løsninger på Gjøvik og Jevnaker basert på erfaringene fra KID- Lillehammer, og gjennomføre trinn 2 i samarbeidet med Sykehuset Innlandet. I tillegg ønsker Oppland fylkeskommune å utrede muligheter innenfor linjetrafikken i Gudbrandsdalen samt alternativ organisering av bestillingstrafikken. I KID-Oppland er det planlagt tiltak innenfor følgende delprosjekter: Samarbeidsprosjekt SIHF og OFK Gjøvik skysstasjon Tekniske informasjonsløsninger holdeplasser og knutepunkt Bestillingsrute for persontransport i Jevnaker Knutepunkt og holdeplassutvikling Tretten og Gausdal (videreføring fra 2011) Utredning av bestilling og linje i felles system i Gudbrandsdalen Utredning av bestillingstransport organisert av transportør Informasjon og markedsføring I 2011 er det i regnskapet et mindreforbruk på 1,65 mill som overføres til 2012 og gjennomføres som planlagt. Dette er i hovedsak tiltak innen infrastruktur, som ikke har vært mulig å ferdigstille i 2011, og innenfor samarbeidet med Sykehuset Innlandet, som er i avslutningsfasen i trinn 1. 4

5 1 Bakgrunn 1.1 Kollektivtransport i distriktene videreføring Programmet Kollektivtransport i distriktene (KID) startet opp i 2007, og har årlig blitt videreført av Samferdselsdepartementet. Formålet med programmet er å prøve ut ulike løsninger for å tilrettelegge et kostnadseffektivt, fleksibelt og godt kollektivtilbud i distriktene, med vekt på samordning av ressurser og virkemidler. For Oppland sin del har prosjektet til nå foregått i Lillehammer regionen. Oppland fylkeskommune ønsker nå å involvere flere områder og samarbeidspartnere i Oppland og bruke av de erfaringer som er opparbeidet i prosjektet frem til nå. Derfor tones årets søknad noe ned for Lillehammer-regionens del, samt at det søkes for andre områder og prosjekter i Oppland. Oppland fylkeskommune er av den helt klare oppfatning at samarbeidsløsninger, spesielt hvor staten deltar med midler, gir positive og gode resultat gjennom de prosesser som gjennomføres. 1.2 Utfordringer De generelle hovedutfordringene for kollektivtransporten i distriktene og mindre byer kan oppsummeres på følgende måte: Lav etterspørsel og høye driftskostnader reduserer mulighetene for ordinær rutedrift utover lovpålagt skoleskyss Kostnadsveksten innen kollektivtransport har vært høyere enn i samfunnet forøvrig og dette slår sterkere ut i distrikt med lav etterspørsel Endringer i befolkningsstruktur og alderssammensetning fører til økt etterspørsel etter fleksible transportløsninger Dagens finansiering av skoleskyssen fanger ikke opp endringer i skolestruktur og skoletider som øker transportomfang og reduserer mulighetene for samordning av transportoppdrag Offentlig betalte transporter administreres og utøves helt eller delvis uavhengig av hverandre Dagens rammebetingelser for tildeling og utøvelse av yrkestransport med mindre bil, er ikke tilpasset krav om offentlig anskaffelser Erfaringer tilsier at et tettsted/småby må ha mellom innbyggere, for å ha et driftsmessig grunnlag for ordinært rutetilbud. 1.3 Mål og lokal forankring Blant årets deltagere i KID Oppland er det klare og tydelige mål om å styrke kollektivtrafikken og infrastrukturen knyttet til dette i prosjektområdene det søkes for. Grunnstammen, utenom skoleskyss, av reisende i disse områdene er arbeidsreisende i tillegg til ungdom. Og det er disse gruppene som vil få et spesielt fokus i årets prosjekt, sammen med reiseliv. Deltagende kommuner har i sine planprosesser vektlagt kollektivtrafikk. Dette både i forhold til boområder og næringsliv så vel som i forhold til miljø. Både Oppland og Hedmark er pilotfylker på universell utforming. Gjennom dette arbeidet har kollektivtrafikken et spesielt fokus på fungerende og fremtidsrettede løsninger. Dette er et arbeid og en kompetanse det er helt naturlig å trekke med seg i KID-Oppland. 5

6 Det er trukket opp følgende mål for KID-Oppland: Legge til rette for et rasjonelt, miljøvennlig, trygt og trivelig kollektivtilbud, som åpner for flere reisende og som kan bidra positivt til prosjektområdenes konkurranseprofil, når det gjelder steds- og næringsutvikling. Kravene til universell utforming skal imøtekommes, og tilgjengeligheten for de ulike brukergrupper bedres. Førende for utvikling av kollektivtilbudet i fylket skal være ordinært rutetilbud i områder hvor forutsetningene for økt etterspørsel er tilfredsstillende. Det skal satses der potensialet for økt kollektivandel, samfunnsnytten og positive konsekvenser for miljøet er størst. I områder med lav etterspørsel, skal bestillingstrafikk vurderes. Brukeren skal stå i sentrum, og tilbud som omfatter både rute- og bestillingstrafikk skal forenkles og brukertilpasses. 1.4 Sentral forankring Samferdselsdepartementet viderefører KID-ordningen i I 2011 ble det foretatt en innstramning i forhold til hvilke prosjekter som ville få tildeling av midler. Prosjekt på tvers mellom helseforetak og fylkeskommune, hvor ressurser sees i sammenheng er spesielt nevnt i kriteriene. Muligheten for tildeling er størst når både formål med ordningen og bruk av virkemidlene gir positive resultat i forhold til økt mobilitet, muligheter for gjennomføring i egen regi etter prosjektperioden og hvor innretningen i prosjektene tilfredsstiller TØI 887/2007, Bedre kollektivtransport i distriktene. Samferdselsdepartementet har også tidligere gitt positive tilbakemeldinger om Lillehammerprosjektet. Både i Stortingsmelding nr 16 (2009/ 2010), Nasjonal transportplan (NTP) , samt i Nasjonal transportplan er prosjekt og løsninger fra Lillehammerprosjektet nevnt. Fra NTP 2009/ 2010: Prosjektet innebærer full omlegging, forenkling og brukerretting av kollektivtilbudet i regionen. Linje- og bestillingstrafikken integreres ved innføring av en ny struktur for kollektivtransporten, og rutetilbud i Øyer og Gausdal blir forsterket. Dårlig utnyttet linjetrafikk i rute blir erstattet med fleksibel bestillingstrafikk i spredt bosatte områder og i perioder med lite trafikk. 6

7 2 Søknad om prosjektmidler Prosjektstrategi Strategien i KID-Oppland 2012 er tredelt: Samarbeidsprosjekt med Sykehuset Innlandet Nye prosjekter på Gjøvik og Jevnaker, samt utredningsprosjekter Videreutvikling av prosjekt og tiltak Innenfor KID 2012 er det viktig å få gjennomført fase 2 i samarbeidsprosjektet mellom Sykehuset Innlandet og Oppland fylkeskommune, med tanke på å teste ut modeller innenfor organisering og samordning av pasientreiser og kollektivtrafikk, med spesiell vekt på løsninger i distriktene. Fase 1 har bestått i å kartlegge reisevaner og holdninger for gjennom disse å kunne utvikle prosesser og tiltak i fase 2. Nye prosjekter på Gjøvik vil ha fokus på Gjøvik skysstasjon og sentrale holdeplasser og knutepunkt i regionen. Prosjektene vil ha fokus på infrastruktur, informasjon og tekniske løsninger for publikum. Erfaringene fra tilsvarende prosjekter på Lillehammer vil bli brukt i alle faser på Gjøvik. På Jevnaker ønsker kommunen å samordne kommunal og fylkeskommunal trafikk sammen med fritidsreiser. Bestillingsruter skal opprettes hvor dagsentertrafikken utgjør en grunnstamme i tilbudet. Utrede kobling mellom bestillings- og linjetrafikk som forberedelse for anbud i Gudbrandsdalen, samt utrede bestillingstransport utredet av transportør. Innenfor videreføring og utvikling av eksisterende prosjekter vil prioriteten være rettet mot arbeidsreisende, reiseliv og ungdom. Oppsummert vil strategien for 2012 rettes mot: Samarbeidsprosjekt SIHF og OFK Gjøvik skysstasjon, tekniske løsninger og universell utforming Tekniske informasjonsløsninger, sentrale holdeplasser og knutepunkt Ferdigstillelse av infrastrukturprosjektene på Tretten, Segalstad bru og Follebu Jevnaker, bestillingstransport med utgangspunkt i kommunal trafikk Utredningsprosjekter innenfor bestillings- og linjetrafikk Gjennomføre påbegynte prosjekter Formidling av erfaringer og kunnskap 7

8 2.2 Organisering Prosjektorganisasjonen i 2012 planlegges med en styringsgruppe og en prosjektgruppe. I tilknytning til prosjektgruppen opprettes etter behov arbeidsgrupper for ulike delprosjekt. Dette inkluderer aktører innen stat, fylke, kommunene, kollektivtrafikken, reiselivsnæringen osv. Styringsgruppe Prosjektgruppe Samarbeid Infrastruktur Bestillingstrsp Bestilling og linje Informasjon/ SIHF - OFK Gjøvik Jevnaker Gudbrandsdalen Markedsføring 2.3 Prosjektfinansiering/prosjektområder Fylkeskommunen søker om prosjektmidler for 2012 på 4,55 mill kr. Kravet om egenandel på 50 % er sikret gjennom fordeling på de ulike samarbeidspartnerne som vist i nedenstående tabell. Fylkeskommunen bidrar i prosjektet i 2012 med 4,8 mill kr. Mindreforbruket i 2011 på ca 1,65 mill kr overføres til Disponibel ramme for 2012 med nevnte forutsetninger, ligger på ca 13,7 mill kr. 8

9 Finansiering Søknad 2012 Lillehammer kommune 0,250 Gausdal kommune 0,150 Øyer kommune 0,150 Oppland fylkeskommune - totalt 4,800 Politisk handlingsrom 1,000 Investering infrastruktur 3,000 Opplandstrafikk 0,800 Statens vegvesen 0,500 Gjøvik kommune 0,900 Jevnaker kommune 0,173 Sykehuset Innlandet 0,150 Driftsinntekter 0,107 Reiseliv 0,400 Sum egenandel 7,580 Midler fra Samferdselsdepartementet 4,500 Overført fra ,650 SUM 13,730 Tall i millioner kroner. Budsjett Overført fra 2011 SD midler 2012 Egenandel Prosjektmidler Samarbeidsprosjekt SIHF og OFK 0,400 0,450 0,600 1, Gjøvik skysstasjon 1,650 3,750 5, Tekniske info. Løsninger - holdeplasser og knutepkt "sanntid" 1,150 1,470 2, Bestillingsruter for persontransport Jevnaker 0,400 0,510 0, Knutepunktsutvikling Tretten og Gausdal 1,250 0,100 1, Utredning "bestilling og linje i felles system" i Gudbrandsdalen 0,250 0,250 0, Utredning "bestillingstransport organitransportør 2012" 0,050 0,050 0, Informasjon og markedsføring 0,600 0,800 1,400 SUM 1,65 4,55 7,53 13,730 Tall i millioner kroner. 9

10 3 Prosjekter 3.1 Samarbeidsprosjekt Sykehuset Innlandet HF og Oppland fylkeskommune Mål: Gjennom de funn som er gjort i fase 1, se vedlegg 4, under kartlegging av reisevaner og holdninger, skal prosjektet videre i fase 2 utvikle tiltak og prosesser for å: Legge til rette for at flere pasienter selv skal velge kollektivtrafikk som reisemåte. Utvikle løsninger slik at rekvirenter i større grad enn i dag skal anbefale kollektive løsninger til sine pasienter fremfor bruk av egen bil eller drosje KID Helseruter i Innlandet Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk har i lang tid samarbeidet med Sykehuset Innlandet om transport i de to fylkene. De tre partene har tidligere etablert Offentlig betalte transporter i Hedmark og Oppland (OBT), hvor det ble samarbeidet om innkjøp, organisering, drift og utvikling av transporter. Gjennom Kjørekontoret Innlandet organiserte OBT-samarbeidet blant annet pasientreiser i de to Innlandsfylkene. Det ble samtidig lagt opp til en omfattende samordning av offentlig betalte transporter, med tanke på effektivisering, bruk av ressurser på tvers mellom oppdragsgiverne og bedre brukerbetjening. I 2009 valgte Sykehuset Innlandet HF (del av Helse Sør-Øst) å gå ut av et samarbeidet for heller å satse på egne innkjøp og organisering av pasientreiser. De to øvrige partene har etter dette organisert innkjøp og drift av transporttjenester hver for seg. Fortsatt er det en del planmessig, teknisk- og markedsmessig samarbeid mellom Opplandstrafikk og Hedmark Trafikk, men selve innkjøpene og organiseringen av transportene håndterer organisasjonene hver for seg. Sykehuset Innlandet HF har etter februar 2009 administrert pasientreiser selv. Gjennom samtaler i 2010 og 2011 ble det avtalt å undersøke grunnlaget for igjen å gjenoppta samarbeidet mellom de tre partene. Det ble dessuten avtalt å gå sammen om søknader om KIDmidler. Samarbeidspartene ønsket å undersøke mulighetene for et praktisk og om mulig mer formalisert samarbeid om offentlig betalte tjenester. Både Hedmark og Oppland fikk KID-midler til å utrede rammer for samarbeid ved tildelingen i Gjennom det som hittil er utført og erfart i fase er det klarlagt at det bør være grunnlag for et videre samarbeid om planlegging og organisering i en ny fase 2, og deretter gjennomføring av forsøk med et nytt reisetilbud i fase 3. Det er fase 2 det nå søkes KID-midler til. Utredningene i fase 2 vil definere behovene i fase Fremtidsscenario 3 10 år I dag bruker en stor del av pasientene som skal til kommune- eller spesialisthelsetjeneste egen bil, og har gjerne med seg ledsager. Fra et rent økonomisk perspektiv, er dette en ordning sykehusene har forholdsvis lave kostnader med, og vil i mange tilfeller kunne konkurrere økonomisk med kollektivtrafikken, men ikke miljømessig, trafikkavviklingsmessig, samfunnsøkonomisk og lignende. I et perspektiv på 3-10 år ventes det ytterligere økning i spesialisering innen sykehusene og økning i antall pasientreiser. Samtidig vil kostnaden for å bruke egen bil øke betydelig, både i form av økte avgifter ved kjøp, økte driftsutgifter, men også i form av bom og avgifter som etableres på mange veistrekninger. Mellom Hamar og Elverum vil bomavgiftene alene bli 100 kr hver vei innen Dette vil føre til en innstramning i sykehusenes regelverk til å la pasientene bruke egen bil, siden 10

11 utgiftene øker betydelig samtidig som ressursutnyttelsen er lav. Pasientene vil selv også få en langt høyere utgift enn i dag, og vil i større grad enn i dag ønske å benytte andre transportløsninger enn egen bil. Slik dagens holdninger og praksis tilsier, vil det bli langt flere pasienter som ber om drosje, en løsning som gir enda høyere utgifter for sykehusene, og vil i seg selv kreve ytterligere kostnadsbesparende tiltak. Ved å etablere en kvalitativ god og forutsigbar løsning innen kollektivtrafikken, informere, markedsføre og forankre den godt, vil mange pasienter selv kunne velge eller på medisinsk grunnlag få rekvirert reise innen løsningene i kollektivtrafikken. Det vil ta tid og ressurser å få dreid dagens holdninger, kompetanse og forståelse, men ved å starte nå gir det fremdeles mulighet til å være i forkant av en utvikling som gir langt høyere kostnader pr reisende enn i dag og vil bli vanskeligere å styre Fase 1-3 Fase 1 Utredning og analyse Fase 2 Utvikling av prosesser og tiltak Fase 3 Gjennomføre tiltak, evaluere og videreutvikle Fase 1 Fase 1, som nå gjennomføres, går i hovedsak ut på å kartlegge dagens situasjon og å undersøke hva rekvirenter og brukere av offentlig betalte transporter mener og tror. I den grad det er praktisk mulig vil en allerede i fase 1 se på muligheten til å planlegge/organisere småskala forsøk, basert på funn i markedsundersøkelsene. Både i denne del av prosjektet og i de neste faser vil det skje lokale tilpasninger. Selv om det er tett samordning mellom de tre partene, vil lokale forskjeller, regler og avtaler bety at den praktiske tilrettelegging vil være noe forskjellig i de to fylkene. Markedsundersøkelser og kartlegging vil i stor grad foregå med samme utgangspunkt og utføres av samme byrå. Fase 2 Fase 2 omfatter tilrettelegging og organisering av nye tilbud for pasientreiser. Dette trinnet går ut på å legge til rette for flere pasientreiser med allerede oppsatte ruter drevet av kollektivtrafikkselskapene i Hedmark og Oppland. Dette er et fellesprosjekt mellom de tre partene, hvor Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk søker om midler separat på samme måte som i fase 1. I tillegg til organisering av tilbudene vil det i denne fasen bli brukt betydelig ressurser til informasjon/kommunikasjon både til rekvirenter, pasienter, primærhelsetjeneste og kommuner for øvrig, samt til institusjoner, sjåfører og transportselskaper. I tillegg til omfattende markeds- og informasjonsplanlegging vil det i denne fase måtte utredes og avklares: Driftsansvar Egenandeler Bestillingsform og bestillingssteder Servicenivå på transporten Avgrensninger i type pasienter Utvalg av ruter Til og fra transport Informasjon og reiseplanlegging Profilering og markedsføring Betalingsordninger og oppgjørsform Rammer og regler for bestillere/rekvirenter 11

12 Utvalg av ulike kategorier/brukergrupper og transportvalg/preferanser Gjennom tiltakene gjelder det å finne suksesskriterier i forhold til enkelhet, trygghet, og brukertilfredshet. Tiltakene skal på sikt også gi den nødvendige økonomiske og samfunnsmessige gevinst. Fase 3 I Fase 3 ønsker samarbeidspartene å sette i gang tilpassede/nye transporttilbud for pasientreiser. Både helsebusser, til- og frabringer innen pasienttransporten samt noen bestillingsruter vil inngå i dette tilbudet. I Oppland skisseres det en hovedtrasé for helseruter, hvor det i dag går to høykvalitets langruter: A) Rute 150: Hadeland Gjøvik - Lillehammer B) Rute 151: Gjøvik - Lillehammer Knyttet opp mot disse vil vi også innpasse reiser med Helseekspressen videre til Oslo og eventuelt tog videre sørover og nordover. Rutene vil ha direkte henting/levering til sykehus langs ruta, knyttet opp til spesielle avganger. Dette er avganger som vil være tilpasset øvrig transport, slik at kapasiteten totalt sett blir best mulig utnyttet. Spørsmålet om servicegrad, eksempelvis bussvert, servering, aviser og andre forhold vil bli vurdert både i fase 2 og 3,og på de ulike ruter i fylkene. Servicegrad har i stor grad sammenheng med pasientenes tilstand og behov. Det vil være reserverte plasser for pasientreiser, med plassgaranti. Helsebuss vil følge hovedveiene mellom områdene med faste stoppesteder. For bussene er dagens ruter både i tilknytning til endeholdeplasser, på vegen mellom områdene/hovedholdeplasser og i forlengelsen av dagens oppsatte traséer. Det betyr at vi må organisere de nye tilbudene slik at brukerne, med minst mulig ulempe og kortest mulig kjøretid, kan bli transportert til og fra det enkelte sykehus/ behandlingssted. Tilbudene som krysser fylkesgrensa mellom Hedmark og Oppland, vil også tangere hverandre, slik at det er mulig å få til kombinasjoner. Øvrig De tidspunkter som hittil er skissert for Helsebuss vil være rettet mot ruter som i dag har moderat belegg. Det betyr at vi planlegger bedre kapasitetsutnyttelse på allerede oppsatte ruter, hvor deler av rutene har et fast timestilbud og korresponderer med andre ruter. Dette vil gjøre det enklere både for brukere og bestillere og ikke minst for sykehusene og behandlingsstedene, som skal planlegge undersøkelser og behandling. Ved å få mer av transportene over fra drosje og privatbil vil vi kunne oppnå en betydelig miljøgevinst både i form av klimagassutslipp og andre effekter. Færre biler betyr også mindre trafikk på allerede hardt belastede gater og parkeringsplasser. Tilbudet vil også kunne brukes av ansatte på sykehusene som enten reiser mellom de ulike enhetene eller reiser til og fra jobb. Lovverket i forhold til pasientreiser vil med en slik ordning bli bedre utnyttet ved at det etableres et tydelig og tilrettelagt tilbud for pasienter. I dag er det i hovedsak fokus på drosje eller egen bil. Helsebuss vil komplettere bildet, og pasienten vil bedre kunne få et tilbud tilpasset deres medisinske behov slik lovverket legger opp til. Den nye samhandlingsreformen vil trolig forsterke mange av de argumentene vi tidligere har brukt for vårt ønske om å få mer av pasientreisene over til kollektivtrafikken. Konkurransemessig vil et vellykket prosjekt også vise alle transportører at virkemidlene er mange og at dagens monopol på transport av pasienter er i ferd med å brytes. 12

13 For både kollektivselskapene og oppdragsgivere er det viktig å lære flere brukere gode kollektivvaner. Brukerterskelen øker med alder og tid siden sist en valgte kollektivt. Gjennom god tilrettelegging og servicerettet rutetilbud mener vi at en slikt nytt tilbud kan virke stimulerende både for den type reiser det her legges opp til og for kollektivtransporten i sin alminnelighet Gjennomføringsplan Fase 1 Ferdigstilles vinteren 2012 Fase 2 Påbegynnes og ferdigstilles i 2012 Fase 3 Oppstart 1. halvår 2013, samt videreføring og operasjonalisering av driftselementene i fase Prioriterte tiltak Prioriterte tiltak Samarbeid SIHF og OFK 2012 Utvikle tiltak og prosesser for å: o Legge til rette for at flere pasienter selv skal velge kollektivtrafikk som reisemåte. o Utvikle løsninger slik at rekvirenter i større grad enn i dag skal anbefale kollektive løsninger til sine pasienter fremfor bruk av egen bil eller drosje. 13

14 3.2 Gjøvik skysstasjon Bakgrunn Planarbeidet med Gjøvik skysstasjon er nå avsluttet og gått over i en prosjekteringsfase. Oppstart av byggingen vil skje i løpet av I dette prosjektet inngår flere parter; Gjøvik kommune - GK, Rom Eiendom - RE, Jernbaneverket - JBV, Statens vegvesen - SVV og Oppland fylkeskommune OFK. GK har påtatt seg rollen som prosjektdriver. Prosjektet består av 3 delelementer; nytt stasjonsbygg, kollektivgate parkområder. I forbindelse med prosjektering er ansvaret fordelt slik: Parter / Områder Stasjonsbygg Kollektivgate Parkområder Rom Eiendom X SVV / OFK X Gjøvik kommune X Ansvarsfordelingen innebærer også at de samme partene tar hovedansvaret for finansieringen. I planleggingen og prosjektering av de ulike områdene og elementene, er universell utforming en premiss. For samferdselsrelaterte områder legges SVVs håndbok 278 til grunn. GK skal sørge for informasjon og involvering av brukere og Rådet for funksjonshemmede Kollektivgata I henhold til vedtatt reguleringsplan skal det etableres en kollektivgate. Gata er ca 180 meter lang, og denne gir plass for 16 busser; 8 plasser á 2 busser. Til hver av de 8 plassene skal det være lehus med informasjonsløsninger. I tillegg skal det på torgarealet foran stasjonsbygget etableres sykkelparkering, lehus og et informasjonspunkt. Kollektivtrafikken til/ fra skysstasjonen skal prioriteres. Dette innebærer også ombygging av gater og kryss som ivaretar og prioriterer kollektivtrafikken. Kollektivgata, gater og kryss skal finansieres av SVV og Oppland fylkeskommune i fellesskap Stasjonsbygget RE skal prosjektere og bygge et nytt stasjonsbygg. Leietakere i bygget Narvesen, JBV og OFK. JBV og OFK samarbeider om fellesløsninger (info-system, møblering, drift med mer) i stasjonsbygget etter modell fra Lillehammer skysstasjon. 14

15 3.2.4 Prioriterte tiltak Prioriterte tiltak Gjøvik skysstasjon IKT løsninger o Talende skilt (lyddusj), taktile kart o Felles info. løsninger med JBV, (rute/reise informasjon) o Monitorer på alle avgangsplattformer o Touchmonitorer med tale o Billettsalg Inventar o Møbler o Informasjonsskranke o Informasjonsskilt 3.3 Tekniske informasjonsløsninger - Holdeplasser og knutepunkt MÅL: Tilgjengeliggjøre og forenkle informasjon til de reisende Bakgrunn I forbindelse med nytt anbud og avtaler på Gjøvik, Østre- og Vestre Toten kommune, samt at Oppland fylkeskommune er definert som pilotkommuner for universell utforming, hvor kollektivtransport er et prioritert område. Gjøvik skysstasjon skal også oppgraderes i Fagenhetene Opplandstrafikk og Regionalheten har som mål å bedre tilgjengeligheten til kollektive transportmidler i Oppland fylke, og søker om tilskudd for følgende elementer for gjennomføring i Gjøvikregionen: Sanntidsinformasjon Opplandstrafikk gjennomfører årlig brukerundersøkelser blant de reisende både bybuss Gjøvik og Lillehammer. Dette ble også gjennomført høsten 2010, se resultatene vedlagt. I undersøkelsen fant vi at bussens punktlighet er det elementet som har høyest viktighet, men lavest tilfredshet hos kunder på bybussene. Vi ønsker å lytte til våre kunder, og iverksette tiltak for å forbedre punktlighet. Et av disse tiltakene er et sanntidsinformasjonssystem, som kan gi våre reisende korrekt reiseinformasjon på holdeplass. Et slikt system tilfredsstiller også et av kravene i norsk bransjestandard til reisegaranti, der det forpliktes at ved forsinkelse skal kunden få best mulig informasjon om hva som skjer. På Lillehammer har Opplandstrafikk i 2010 og 2011 gjennomført et tilsvarende prosjekt. Lillehammer har i dag sanntid på bybussene. Løsningen er informasjonsskjermer på utvalgte holdeplasser, samt løsninger på internett, sms og mobiltelefon, som kan gi informasjon om sanntid på hver holdeplass 15

16 på bybussrutene. I den forbindelse er det allerede anskaffet et datasystem (baksystem), som kan brukes for sanntid på Gjøvik. Opplandstrafikk har gode erfaringer fra Lillehammerprosjektet på sanntid, og ønsker å videreføre dette til Gjøvik. Visningsenheter: Enkelte holdeplasser har ensidige holdeplasser, det vil si et stoppunkt for begge retninger og har da behov for kun 1 visningsenhet. Andre holdeplasser er definert som tosidige holdeplasser hvor det er naturlig med to stoppunkt, en for hver retning. Sistnevnte har behov for 2 visningsenheter pr holdeplass. Forslaget til holdeplassene er kategorisert etter antall påstigninger og viktighet i rutetilbudet. I tillegg legges det til rette for bruk av mobiltelefon, såkalt apps. som er et program du laster ned på smarttelefonen, sms og internett for å få samme informasjon Prioriterte tiltak Prioriterte tiltak tekniske informasjonsløsninger Tilgjengeliggjøre sanntid og ruteinformasjon på prioriterte holdeplasser og knutepunkt i regionen. 16

17 3.4 Bestillingstransport Jevnaker Kommunal og fylkeskommunal trafikk sammen med privatreiser Dagsenterkjøring grunnstammen i tilbudet Prosjektet drevet av kommunen Mål: Gjøre det enklere for kommunens befolkning, med hovedvekt på eldre, funksjonshemmede og barn/ungdom å forflytte seg i kommunen. Gi de som bor utenfor vanlig rutenett eller hvor rutefrekvensen på kollektivtransport er lav, mulighet til å benytte seg av kommunens kulturtilbud, besøke familie, delta i sosiale aktiviteter og lignende. Gi innbyggerne et bedre transporttilbud, som igjen øker kommunens servicegrad og innbyggernes muligheter til å ta aktivt del i kulturlivet og andre aktiviteter i og utenfor kommunen. Dette igjen øker kommunens attraktivitet som bosteds- og tilflytterkommune Bakgrunn og forutsetninger Jevnaker kommune foretok i 2008 en gjennomgang av virksomheten i enhet Pleie og omsorg (PLO). Ved gjennomgang av kostnadsnivået for og omfanget av transport i enheten ble det raskt foreslått å erstatte dagens ordning med for eksempel Ruslebuss. En Ruslebuss som ville ha kapasitet til å dekke kommunenes egne behov i forbindelse med dagsenterdrift og andre aktiviteter for gruppen eldre og for de som mottar tilrettelagte tjenester, samt for ungdom og andre ved fritidsreiser, sosiale aktiviteter og lignende. For kommunen vil det være naturlig å legge prosjektet inn under arbeidet med å opprette en frivillighetssentral i kommunen Prioriterte tiltak I utvikling av tilbudet vil det være naturlig å bruke erfaringene fra andre KID prosjekter i fylket, samt fra prosjekter i andre fylker. Forprosjekt er gjennomført, og det planlegges totalt 9 ulike ruter i kommunen. 3 av rutene har daglige avganger, og ivaretar dagens dagsentertrafikk i tillegg til de som har behov for transport til og fra butikk. Disse rutene er i hovedsak rettet mot eldre og hjemmeværende. 2 av rutene går på kveld og er rettet mot ungdom, trening og kulturtilbud, mens 2 ruter ivaretar ungdom som skal hjem natt til lørdag og natt til søndag basert på hjem for en 50-lapp. Siste 2 ruter er en gang i måneden ift aktiviteter som ivaretar ungdom med sportskafe og eldre med søndagsmiddag på JORS (Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter). Prioriterte tiltak bestillingstransport Jevnaker 2012 Opprette ruter som ivaretar både kommunal og fylkeskommunal trafikk hvor dagsentertrafikken er hovedstammen i tilbudet. 9 ruter totalt, som er rettet mot både eldre, hjemmeværende og ungdom, og rettet mot kultur, sosialt og fritid. 17

18 3.5 Holdeplass- og knutepunktsutvikling Tretten og Gausdal Gjennomføres på overførte midler fra Mål Gjennomføre planlagte tiltak som beskrevet i søknad for KID Lillehammer Prioriterte tiltak Prioriterte tiltak infrastruktur Terminal Tretten Etablere holdeplass og omstigning for inntil 4 busser. Sanntidsinformasjon og elektronisk ruteinformasjon på utvalgte holdeplasser o Segalstad bru og Follebu o Tilrettelegging av ca. 30 busser for sanntid, linje 211 og Utredning bestilling og linje i felles system i Gudbrandsdalen Mål: Utrede løsninger for bestillings- og linjetrafikk i felles system i Gudbrandsdalen Utrede bestillingstransport organisert av transportør Bakgrunn Opplandstrafikk ønsker i forbindelse med utlysning av nytt anbud i Lillehammer og Gudbrandsdalen i 2012, med oppstart , og utrede bestillingstrafikk koblet sammen med det ordinære linjenettet i spredtbebygde områder. Målet med denne vurdering er å få et rasjonelt opplegg for en slik integrert trafikk med servicetrafikk på dagtid og fritidstrafikk. Matetrafikk til hovedlinjer fra avgrensede bestillingstrafikkområder for kompletteringstrafikk i trafikkdøgnet. Dekningsområdene må baseres på en detaljert analyse av bosetting og demografi. Dette betyr at man tilbyr et begrenset antall reisemuligheter avhengig av hvilken klasse/type det aktuelle bestillingstrafikkområdet defineres som i analysen (befolkningstetthet, aldersstruktur, etc). 18

19 Stamruter Det forutsetter at i det i det aktuelle trafikkområdet er et basistilbud med avganger godt tilpasset arbeidsreisende og skoleelever og med busser som kjører i rute med tilbud basert på relevant trafikkgrunnlag med minst fire turer i hver retning mellom 6 og 18 på hverdager, inklusive skoleruter. For enkelte av de aktuelle delstrekninger er det opp til fire parallelle veger. Stamrutene kjører den traseen som har størst trafikkgrunnlag i henhold til den geografiske analysen. Stamrutene kan etter behov suppleres med skoleruter (midtskyss i andre traseer). Knutepunkter Vi foreslår at en prioriterer viktige knutepunkter på de aktuelle strekninger. Samtlige knutepunkter bør om mulig ha følgende: Taxistasjonering for transportørene God fysisk utforming (Gode plasser med universell utforming) Informasjons- og kommunikasjonsutstyr Videoovervåkning Innfartsparkering (bil, moped, sykkel, i framtiden også lademuligheter for elbil) Prioriterte tiltak Prioriterte tiltak bestilling og linje i felles system i Gudbrandsdalen Utrede muligheter for kobling linje- og bestillingsruter, både for arbeidsreisende og fritidsreiser Erstatte linjetrafikk med lav etterspørsel med bestillingstrafikk Utrede enkle betalingsløsninger for sømløse reiser 3.7 Bestillingstransport organisert av transportør Mål: Utvikle bestillingstransport i områder som i dag har et begrenset transporttilbud Bedre lokal brukermedvirkning og skape et lokalt eierskap til både utvikling, organisering og drift av tilbudet Motivere transportører til å utvikle bestillingstransport, som et supplement til tradisjonell drosjetransport Bakgrunn Med transportør menes i denne sammenheng lokale drosjesentraler/løyvehavere. Det kan også være løyvehavere på turvogn. 19

20 Løyvehavene besitter i hovedsak biler med inntil 5 seter. Ved de fleste sentraler er det busser med inntil 17 seter. I distriktene er en stor andel av transporten offentlig betalt,- som skoleskyss, syketransport og noe TT. Transportbehovet vil være størst ved skolestart og skoleslutt. Det er en utfordring å få en bedre utnyttelse av vognmateriellet på dagtid,- dvs mellom skolestart og skoleslutt. Utviklingen i distriktene er en befolkningsnedgang og gjennomsnittalderen øker. Transporttilbudet er begrenset. I de fleste områder er det kun et kollektivtilbud i forbindelse med skoleskyssen. For mange, spesielt eldre, er det vanskelig å komme til butikk og andre servicefunksjoner. Erfaringer fra KID- prosjektet i Gausdal viser at handleruter er vellykket, men vår erfaring er at organiseringen gjennom vårt kundesenter ikke var kostnadseffektivt Prioriterte tiltak Vi ønsker i samarbeid med næringen å utvikle nye konsepter som bedre tilrettelegger og markedsfører bestillingstransporttilbud tilpasset lokale forhold. Prioriterte tiltak bestillingstransport organisert av transportør 2012 Etablere rammevilkår for bestillingsruter drevet etter nettoavtale - prinsipp i samarbeid med næringen Transportører får et større ansvar for utvikling, tilrettelegging og markedsføring av transporttilbud Om mulig starte en prøveordning i 2 til 3 kommuner i løpet av høsten Informasjon og markedsføring Bakgrunn Prosjektet vil fortsette de siste årenes satsing på bedre og mer målrettet informasjon og markedsføring. Få produkter i vår tid kan selges uten betydelig markedsføring og informasjon. Da både de eksisterende og potensielle kundene stadig skiftes ut, er det nødvendig å gjøre dette til en sterk og kontinuerlig aktivitet. Visjon: Enkelt for alle å reise kollektivt Jo, enklere og tydeligere tilbudet, informasjonen og markedsføringen er, desto lettere er det for folk å reise kollektivt. Forenkling er derfor det bærende elementet for all informasjon og markedsføring som vil bli satt i verk i dette prosjektet. 20

21 Målene i prosjektet videreføres i henhold til markedsplan for Opplandstrafikk: Primærmål: Øke andelen kollektivreiser i Gjøvik og Lillehammerregionen gjennom målrettede markedstiltak. Sekundærmål: Styrke Opplandstrafikk som merkevare gjennom: Felles forståelse og motivasjon internt Tydelig og målrettet markedsføring Synlig og tilgjengelig informasjon Styrke merkevaren Opplandstrafikk Godt omdømme MÅLGRUPPER: Arbeidsreisende Ungdom Turister og reiselivet Brukermedvirkning Brukermedvirkning er vesentlig for å lykkes med prosjektet og for tilpasning og videreutvikling av kollektivtilbudet i regionen. KID prosjektet har gode erfaringer fra Lillehammerregionen med å utvikle tilbudet i nær kontakt med utvalgte brukergrupper. Dette vil prosjektet ta med seg i det videre arbeidet. I tillegg iverksettes følgende tiltak: Brukerpiloter for å utprøve nye løsninger for ulike grupper Fokusgrupper Kobling Lillehammernettet og Gjøviknettet Hovedfokus i informasjonen og markedsføringen i dette prosjektet er å synliggjøre tilbudet av stamnettet på strekningen Raufoss Gjøvik Lillehammer Øyer. Informasjonen og markedsføringen har som oppgave å få dette tilbudet til å fremstå som ett samordnet tilbud for transport for denne strekningen. En visjon om ett kollektivt reisenettverk som kobler distrikt og by med regionens hovedknutepunkter; Gjøvik- og Lillehammer skysstasjon. Stikkord for dette produktet er: Koble Lillehammernettet med Gjøviknettet Synliggjøre et samordnet rutetilbud med en hovedstamlinje mellom Raufoss Gjøvik Lillehammer Øyer = et samlet reisenettverk Knutepunkter: Raufoss, Gjøvik skysstasjon, Lillehammer skysstasjon og Øyer (Tingberg) Sykkelstativ på bussene 21

22 Figur: Prinsippskisse for å illustrere koblingen mellom Lillehammernettet og Gjøviknettet. Taktbuss langs stamnettet Raufoss - Gjøvik Lillehammer - Tingberg, suppleres med bestillingstrafikk i enden. Figur: Linjekart Bybuss Gjøvik 22

23 Figur: Linjekart Bybuss Lillehammer Pris og betalingsformer Ny teknologi og kreativitet kan gjøre det enklere for brukerne å betale for sine reiser og redusere barrierer for å reise kollektivt. Enkle betalingsløsninger er viktige i forhold til å gjøre det enkelt å velge kollektivt. Forenklet pris og sonestruktur Mobil billettering Pakkeløsninger for turisten Et forenklet pris og sonesystem i fylket er vesentlig i det videre arbeidet med å gjøre det enklere å reise kollektivt. Opplandstrafikk er i oppstartsfasen på å forenkle pris og sonestrukturen i fylket og har sommer 2013 som måldato for oppstart. Mobil billettering vil bli prioritert for å forenkle kjøp av billett. Prosjektet vil basere seg på eksisterende løsning i AtB. Ved hjelp av mobiltelefonen kan du kjøpe enkeltbillett for buss, men det vil også jobbes for å få inn pakkeløsninger, for eksempel buss og sykkel. Du kan kjøpe Mobillett på to ulike måter enten sende SMS til 2027 eller i form av App til både iphone og Android. Betaling skjer enten via mobilregningen eller via Mobilkonto (VISA/Mastercard). 23

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

FORORD. Jeg vil takke kunder, transportører, eiere, styret og ansatte for godt samarbeid i 2012. AKT. Siv Elisabeth Wiken Administrerende direktør

FORORD. Jeg vil takke kunder, transportører, eiere, styret og ansatte for godt samarbeid i 2012. AKT. Siv Elisabeth Wiken Administrerende direktør Årsrapport 2012 FORORD Det tar tid å bygge et konkurransedyktig kollektivtilbud. Hvis vi skal lykkes med å få flere til å velge bussen fremfor bilen krever dette langsiktig arbeid og forutsigbar finansiering.

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Notat. Informasjon og markedsføring. Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? 17 / 2009. Alberte Ruud

Notat. Informasjon og markedsføring. Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? 17 / 2009. Alberte Ruud Notat Alberte Ruud 17 / 2009 Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? Informasjon og markedsføring Forord Dette notatet er en del av prosjektet Hvordan får man bilister til at bruge kollektiv

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Innfartsparkeringsstrategi

Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:9 Versjon 2.0 7.10.2010 Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:8. Innfartsparkeringsstrategi Forord 3 1 Mål 5 2 Situasjonsbilde 7 3 Nærmere situasjonsbeskrivelse 9 3.1 Trafikantene

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre

Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre Utarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet Desember 2010 Forord I Klimaforliket fra januar

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Økt satsing ga frukter

Økt satsing ga frukter Årsrapport 2012 1 Økt satsing ga frukter Økt satsing på kollektivtrafikken i 2012 ga fin uttelling i form av en flott passasjervekst i Grenland på nærmere 10%. Det viser at bedre tilrettelegging av rutetilbudet,

Detaljer

Strategi for bussanlegg

Strategi for bussanlegg Ruterrapport 2012:5 Versjon 2.0 1.10.2012 Strategi for bussanlegg og skisser til organisering av øvrig buss- og båtinfrastruktur Ruter# 2 Strategi for bussanlegg og skisser til organisering av øvrig buss-

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer