Undertegnede har fungert som administrerende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undertegnede har fungert som administrerende"

Transkript

1 Et turbulent år 2002 Undertegnede har fungert som administrerende direktør i Norsk Rikstoto siden 9. aril etter at den tidligere direktøren trakk seg fra stillingen. Uten tvil har det vært en turbulent eriode for Norsk Rikstoto med nedgang i omsetningen og nedbemanning som resultat. Mitt hovedfokus fra dag én var å sette meg grundig inn i den økonomiske situasjonen og iverksette tiltak som å kort sikt ville gi reduserte kostnader. Derfor ble en rekke rosjekter stanset og en del ogaver rioritert bort. Gjennom hele 2002 har NR hatt en stram kontroll over kostnadene og ved årets slutt var vi i balanse og kan nå legge fram et lite lussresultat. Jeg vil berømme de ansatte for måten de har stått å under denne turbulente erioden reget av mye usikkerhet har vært et innholdsrikt år å mange måter. Det norske sillmarkedet har fortsatt å øke og endte å en totalomsetning tett ounder 30 milliarder kroner. Dette reresenterte en økning å mer enn 7 milliarder kroner fra året før, og størstearten av økningen er det automatmarkedet som har stått for. Det er ingen tvil om at både veksten i automatmarkedet og ikke minst økt konkurranse fra internasjonale bookmakere har hatt sitt å si for at Norsk Rikstoto for første gang å seks år måtte registrere en nedgang i omsetningen. Totalt ble det silt å hest for 2,5 milliarder kroner i Det er den nest høyeste totalomsetningen noensinne, men dessverre en nedgang å mer enn 100 millioner fra Det er ikke hyggelig å registrere at NR taer terreng i det norske sillmarkedet. Aller helst skulle vi fortsatt ogangen og i det minste orettholdt vår andel av det norske sillmarkedet. Det har vi ikke klart i 2002, men samtidig er det en rekke ositive elementer å bygge videre å: Ny betalingsløsning å Internett, som kundene har gitt en meget ositiv tilbakemelding å sillere har nå registrert seg via bankkort sillere er registrert som Internett-sillere, og markedsundersøkelser viser at o mot nordmenn silte å hest i løet av Norsk Rikstoto har en teknologisk lattform som er solid, og vi er attraktive som mulige innholdsleverandører hos flere distributører. Vi har god geografisk sredning å våre 1300 kommisjonærer. Rikstoto Direkte, vår egen tv-kanal tas inn av rundt 500 kommisjonærer og ca rivate abonnenter. I tillegg har vi inngått to viktige strategiske allianser: Én med NRK - og én med Telenor. Når det gjelder avtalen med NRK, gjelder denne i første omgang visning av lø både V75, V65, storlø og etter hvert Dagens Dobbel og lunsjtrav. På litt sikt er det lagt o til et nærmere forretningsmessig samarbeid mellom NRK og Norsk Rikstoto hva angår interaktive tjenester og nye distribusjonskanaler. Avtalen med Telenor er av samme sort: Det er etablert et testrosjekt mot nye kundegruer hvor sill via mobiltelefon er satsningsområde. Dette er en ny distribusjonskanal hvor Norsk Rikstoto anser det som strategisk viktig å være tidlig å banen og da i allianse med en av de største aktørene blir et sennende år. Ikke bare flytter Norsk Rikstoto inn i nye lokaler i Hestesortens Hus å Bjerke, men kamen om kundene vil bli både tøff, utfordrende og avgjørende. I den sammenheng er vi totalt avhengige av å komme i dialog med både myndighetene og kommisjonærene om en ny måte å beregne rovisjon å. Vi må også gjøre noe med sillerandelene for å gjøre enkelte rodukter enda mer attraktive for kundene. AD HAR ORDET NR har inngått en avtale med NRK om visning av storlø, V75, V65 og etter hvert Dagens Dobbel og lunsjtrav å NRK2. V65 ble innført 2. oktober og ble en umiddelbar suksess. Innføring av Duo har hatt en ositiv effekt å totalomsetningen. Testen med lunsjtrav har blitt så godt mottatt at den blir en ermanent ordning. Nordisk Sill har blitt videreutviklet. I første rekke betyr dette at det nå er mulig å sille til et formiddagslø i Sverige hver eneste hverdag og det vil bli ytterligere fokus å å utnytte storløene i Sverige, Danmark og Norge til felles sill. Arne Herberg Administrerende direktør 3

2 Styrets beretning for regnskasåret 2002 STYRETS BERETNING 2002 Basis for drift Stiftelsen Norsk Rikstoto fortsetter sitt virke som eksklusiv rettighetshaver til alt sill å hest i Norge under midlertidig forlengelse gitt av Landbruksdeartementet. Konsesjonen løer fram til 1. januar Norsk Rikstoto selger utelukkende sill levert av norsk hestesort. Økonomiske resultater for 2002 Etter å ha olevd en årrekke med økning i sill å hest, omsatte stiftelsen for kroner i Dette er en nedgang å 147 millioner sammenlignet med Nedgangen tilsvarer 5,6 rosent. Hovedårsakene til svikten i omsetning: 1. Norske sillere legger igjen rundt én milliard kroner å sill gjennom internasjonale Internett-selskaer. Utviklingen er foruroligende ettersom disse sillselskaene ikke tar hensyn til annet formål enn egen rofitt. 2. Hovedkonkurrenten Norsk Tiing har vunnet markedsandeler gjennom å tilrettelegge sill med faste odds. 3. Den generelle makroøkonomiske utviklingen er svak. Stiftelsen oarbeidet et regnskasmessig resultat å kroner før overføringer til formålet. For å beskytte formålet er det foretatt overføringer av tilnærmet hele overskuddet til sorten. Resultatet av denne overføringsolitikken er at Norsk Rikstoto for annet år å rad gjør o balansen i regnskaet med minimal egenkaital relativt til selskaets totale omsetning og aktivitet. Egenkaitalen er var ,17 kroner. Styret i Norsk Rikstoto vil arbeide for at egenkaitalen i stiftelsen styrkes i Fordelingsolitikken må tilrettelegges etter nye retningslinjer og i samarbeid med stifterne og sortens øvrige administrative organer for å sikre hestesortens totale egenkaitalsituasjon i årene som kommer. I bestrebelsen å å skae en ositiv egenkaital er det et roblem for Norsk Rikstoto at overføringer til formålet har blitt foretatt basert å budsjetterte tall og ikke reell omsetning. Norsk Rikstoto har nå endret denne raksisen. Norsk Rikstoto har foretatt følgende overføringer i 2002 : Norsk Hestesenter V75 og storlø-remier Transorttilskudd Det Norske Travselska Norsk Jockeyklub Bidrag til avskrivning, finans og ogradering av driftsselskaene Sum overføringer: Provisjoner til driftsselskaene: Av overføringer til Det Norske Travselska og Norsk Jockeyklub går henholdsvis 24,5 millioner og 9,1 millioner kroner til hestesortens aktive i form av remier og bidrag. Internett-sill/elektronisk distribusjon Norsk Rikstotos Internett-sill hadde sitt første år med full drift i Internett-siden virker som en informasjonsbase for våre sillere, og er et diskusjonsmedium med kundene i tillegg til å være innleveringssted for sill. Informasjonen og kommunikasjonen fungerer godt. Sillet har økt sterkt gjennom året og var ved årets slutt rundt 3,5 millioner kroner er uke. Styret anser satsningen å Internett å være vellykket og i tråd med forventningene. Det arbeides med nye tekniske distribusjonsløsninger gjennom flere kanaler. Styret anser at mobiltelefon og interaktivt tv blir viktige kanaler i løet av de neste årene. Styret har inntatt en roaktiv holdning i denne utviklingen til tross for at det krever store ressurser. Marked for sort og sill Konkurransen i sillmarkedet øker med den elektroniske utviklingen. Både antall aktører og kreativitet rundt selskasdannelser og skatteforhold stiller stadig nye krav til innenlandske leverandører av sill. Dette gir Norsk Rikstoto stadig nye markedsføringsmessige, tekniske og kostbare utfordringer. Styret har overfor stifterne og hestesorten for øvrig tatt initiativ til å utrede alternative administrative strukturer med siktemål å gjenskae et godt økonomisk fundament for hele hestesorten. Siktemålet med denne igangsatte rosessen er å styrke sortens økonomi og sikre en beslutningssterk og kostnadseffektiv administrativ struktur. 4

3 STYRETS BERETNING

4 Fremtidsutsikter Norsk hestesort har i 2002 olevd omsetningssvikt for første gang å syv år. Dermed har Norsk Rikstoto også olevd en svikt i inntektene som det er iverksatt mange tiltak for å demme o for. Fremtidsutsiktene er utvilsomt utfordrende, men slett ikke bare dystre: Selskaet har en god distribusjon og har tv-overføring av alle lø hos nesten 500 av de 1300 kommisjonærene. Nettsillet utvikler seg stadig i riktig retning, og forsøkene med felles sillotter med Sverige og Danmark har vært såass ositive at samarbeidet med disse landene vil bli gradvis utvidet. Tross alt kan hestesorten se tilbake å den nest høyeste omsetningen noensinne, og nye rodukter som V65 og Duo i tillegg til et strategisk samarbeid med NRK om visning av lø flere ganger er uke gjør at mulighetene for å snu omsetningsnedgangen absolutt er til stede. Morten Chr. Mo Leder Bjørn Iversen Nestleder STYRETS BERETING 2002 F ortsatt drift Årsogjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Egenkaitaldekningen er ikke tilfredsstillende. Styret vil med styrke fortsatt tilrettelegge for å gjennomføre tiltak som bedrer egenkaitalen i Det er iverksatt betydelig kostnadsreduserende tiltak som vil få en klar effekt i Tiltakene refererer seg blant annet til reduksjon av driftskostnader i Norsk Rikstoto, reduksjon av V75-remier og storløsremier, samt reduksjon i overføringer til Det Norske Travselska og Norsk Jockeyklub. Ytterligere kostnadskutt blir løende vurdert. I tillegg er det nødvendig å gjennomgå økonomimodellen og fordelingsnøkkelen for overføringer til formålet og stifterne. P rofil Norsk Rikstoto er otatt av at selskaets rodukter er forbundet med en ositiv rofil. I den forbindelse igangsatte Norsk Rikstoto et rofilrosjekt i år Stiftelsen arbeider med å favne hele hestesorten i ofølgingen av dette rosjektet. Arbeidsmiljø Det er ikke forekommet eller blitt raortert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i store materielle skader eller ersonskader i løet av året. Arbeidsmiljøet i stiftelsen betraktes som godt. Ingeborg Moen Borgerud Geir W. Tangen Svein Ribe- Andersen Jørn T. Løberg Ytre miljø Stiftelsens virksomhet medfører ikke skadevirkninger å det ytre miljø. Revisjon Revisjonen av regnskaet er utført av revisjonsselskaet PricewaterhouseCooers DA ved statsautorisert revisor Øyvind Thorsby. Morten Chr. Mo Leder Bjørn Iversen Nestleder Ingeborg Moen Borgerud Svein Ribe-Anderssen Geir W. Tangen Jørn T. Løberg 6

5 STYRETS BERETING

6 Banene år 2002 ADMINISTRASJONENS BERETNING 2002 Det er tolv totalisatorbaner, hvorav elleve travbaner og én galobane i Norge. Banenes totale inntekter ble i 2002 redusert med 9,4 rosent. Premier til de aktive i sorten har høyest rioritet, og det har i 2002 vært en sterk begrensning i midler brukt til oussing og vedlikehold av anleggene. Endring i Resultat banene: NOKX NOKX000 rosent: Inntekter: Fra NR - rovisjoner ,3 % Fra NR - bidrag avskrivning og finans ,6 % Andre inntekter ,2 % Sum ,4 % Kostnader: Driftskostnader ,5 % Premier ,2 % Avskrivning og finans ,7 % Skatt ,0 % Sum ,1 % Resultat etter skatt Den viktigste inntektskilden for banene er rovisjon fra NR av alt hestesill i regionen. I tillegg gir NR et bidrag som skal dekke avskrivninger og finans av tiltak iverksatt før 1. januar Sillinntektene har hatt følgende utvikling: Sillinntektene til banene: NOKX Endring Grunnbelø Mer-/mindre-inntekt Storløsremier Annet Sum Sillinntektene er i hovedsak rovisjon av sill i banens region. Grunnbeløet er samlede rovisjonsinntekter fra året før. Merinntekten beregnes å økning av sill i forhold til fjoråret. I tillegg overføres enkelte bidrag som skal dekke ekstraordinære kostnader som banene blir belastet med. Banesill og ublikum Publikumsbesøket å totalisatorbanene hadde i 2002 en tilbakegang. Antall besøkende å løsarenaene var for året Dette er en reduksjon med mot fjoråret. Også ublikumsbesøket å galobanen Øvrevoll hadde i 2002 en tilbakegang sammenlignet med Antall besøkende å Øvrevoll var for året Dette er en reduksjon med 899 sammenlignet med Eget banesill har i 2002 fortsatt den negative utviklingen som har vært gjeldende de siste årene. Reduksjonen av omsetning i eget banesill var i ,4 rosent. Det var kun Totonor som kunne vise til økt sill å egen bane. Banesill har hatt følgende utvikling: Hvem var best, eget banesill? 1. Totonor ,8 % 2. Øvrevoll ,7 % 3. Biri ,2 % 4. Sørlandet ,5 % 5. Leangen ,8 % 6. Klosterskogen ,7 % 7. Jarlsberg ,3 % 8. Forus ,8 % 9. Bergen ,0 % 10. Momarken ,6 % 11. Drammen ,3 % 12. Bjerke ,3 % Regionsill De tolv totalisatorbanene hadde i 2002 inntekter fra NR å sill i sin region. Dette omfatter de kommisjonærene som ligger i regionen og sill fra egen løsbane. Salgsofølging mot kommisjonærene er den enkelte løsbanes ansvar, og i samarbeid med NR vedrørende landsdekkende tiltak og kamanjer. 8 Det å øke antall besøkende er en rioritert ogave i hestesorten.

7 R angering av banene etter sillutviklingen: Det totale sillet i landet viser stor variasjon. Det var kun region Biri som hadde økning i Denne omsetningen omfatter alt sill i regionen, kommisjonærsill, Internett-sill og sill å egen bane. En rangering av regionene etter økning i sill i 2002 gir følgende resultater: R angering etter regionomsetningen: 1. Biri ,4 % 2. Forus ,3 % 3. Sørlandet ,5 % 4. Jarlsberg ,9 % 5. Øvrevoll ,8 % 6. Totonor ,9 % 7. Leangen ,8 % 8. Momarken ,9 % 9. Bergen ,5 % 10. Drammen ,5 % 11. Bjerke ,0 % 12. Klosterskogen ,1 % Omsetning 2002 NO KX000 Antall løsdager Baneomsetning totalt Omsetning i V75 V5/V65 DD V/Pl/Tr/Duo Banesill: Bjerke Øvrevoll Momarken Biri Drammen Jarlsberg Klosterskogen Sørlandet Forus Bergen Leangen Totonor Lokalkjøringer Sum banesill Kommisjonærsill og sill å Internett Totalt sill ADMINISTRASJONENS BERETNING 2002 Investeringer NR I 2002 ble det investert 16 millioner kroner, mot 46,6 millioner i Investering i silleløsning for Internett er leasingfinansiert. Norsk Rikstotos investeringer i 2002 er fordelt å følgende oster: Investeringer: NOKX000 CRM 797 Kommisjonærutstyr 484 PC- og datautstyr 856 Kontorinventar 16 Tekniske installasjoner Kontornettverk Sum

8 PENGEFLYTEN 10

9 Pengeflyten i hestesorten 2002 Kommisjonæromsetning 2 037,3 mill. kr Internett-sill 110,6 mill. kr Baneomsetning 331,0 mill. kr TOTALOMSETNING 2 478,9 MILL. KR Gevinster til sillerne 1 649,9 mill. kr Skatter og avgifter til staten 91,7 mill. kr Til sorten 737,3 mill. kr 2002 Øvrige inntekter 45,5 mill. kr Renter og avskrivning 43,8 mill. kr Kostnader for sill 303,6 mill. kr Norsk Hestesenter 18,3 mill. kr NORSK RIKSTOTO 306,3 mill. kr Premier og odretterremier 143,0 mill. kr Øvrige inntekter 42,4 mill. kr Driftsselskaene Drift og vedlikehold Administrasjon Løsavvikling Avskrivning og finans Innskuddsremier, 17,5 mill. kr PENGEFLYTEN Hestesorten 240,7 mill. kr Sentralforbundene DNT 50,5 mill. kr NJ 13,7 mill. kr 64,2 mill. kr 24,5 mill. kr 9,1 mill. kr 46,6 mill. kr Premie 216,2 mill. kr Odretteremier 21,6 mill. kr Transorttilskudd 2,9 mill. kr 11

10 Hestesortens organisasjon STYRENDE ORGANER Fra 1996 ble hestesorten organisert i to adskilte deler: Forretning og forening. F orretningsdelen Norsk Rikstoto har overordnet ansvar for drift og økonomi for alt totalisatorsill og har fått konsesjon for alt totalisatorsill fra Det kongelige landbruksdeartement. Ansvaret ivaretas ved at konsesjonen gis videre til tolv driftsselskaer (baner) mot at de, gjennom avtaler, forlikter seg til å følge konsesjonsbetingelsene. Gjennom samarbeid med sentralforbundene (Det Norske Travselska og Norsk Jockeyklub) og driftsselskaene skal Norsk Rikstoto bidra til å styrke hestesorten, hesteholdet og norsk hesteavl. Landbruksdeartementet Norsk Rikstoto beslutter å følgende områder: Antall arrangementsdager med totalisatorsill Hvor arrangementene skal legges Hvilke sillerodukter som skal tilbys Totale budsjetter i hestesorten Alt tilknyttet sill - inkludert distribusjon Fordeling av midler fra totalisatorsillet innen trav- og galosorten Regler tilknyttet sill og sillerodukter må godkjennes av Landbruksdeartementet. Av overskuddet til Norsk Rikstoto bevilger Landbruksdeartementet driftstilskudd til Norsk Hestesenter å Starum. Konsesjon Konsesjon Driftsavtale 1 2 driftsselskaer (totalisatorbaner) Driftsselskaene er organisert som aksjeselskaer med egne styrer og har ansvar for å arrangere trav- og galolø, selge sill og fremme sorten i sin region. 12

11 Reresentanskaet har 21 medlemmer: 12 utekes av driftsselskaene (ett fra hver) 2 utekes av Det Norske Travselska 2 utekes av Norsk Jockeyklub 3 utekes av Landbruksdeartementet 2 velges av og blant ansatte i Norsk Rikstoto 2002 Reresentantskaet velger styre og godkjenner regnskaet til Norsk Rikstoto V algkomité å 5 medlemmer Reresentantskaet velger 4 medlemmer, hvorav én nominert av Norsk Jockeyklub Landbruksdeartementet onevner leder Styre å 6 medlemmer Ett medlem nomineres av Landbruksdeartementet Ett medlem nomineres av Norsk Jockeyklub Ett medlem velges av og blant ansatte i Norsk Rikstoto Gir innstilling å styremedlemmer F oreningsdelen Norsk Jockeyklub 130 medlemmer STYRENDE ORGANER NJ generalforsamling NJ styre 11 medlemmer 5 medl. + 3 fra NJ 1 fra Øvrevoll Hesteeierforening 1 fra Øvrevoll Trenerforening 1 fra Norsk Forening for Fullblodsavl Generalforsamling Det Norske Travselska Styre 14 travforbund Styre Norsk Jockeyklub og Det Norske Travselska har ansvar for å utvikle sorten og tilknyttet næringsvirksomhet, samt har ansvar for avlsvirksomheten for travog galohester. Norsk Forening for Fullblodsavl: 80 medlemmer Øvrevoll Trenerforening: 25 medlemmer 18 travlag Styre Andre organisasjoner: Norsk Hesteeierforbund Norsk Travtrenerforbund Norsk Travamatørforening Øvrevoll Hesteeierforening: 130 medlemmer 13

Det er dessverre en nedgang i den norske hestepopulasjonen, og det har også vært en nedgang i spill på norske løp som vist i tabellen under.

Det er dessverre en nedgang i den norske hestepopulasjonen, og det har også vært en nedgang i spill på norske løp som vist i tabellen under. Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn

Detaljer

innhold Stadig enklere å spille 20 AD har ordet 3 Styrets beretning 2001 6 Resultatregnskap 2001 22 Administrasjonens beretning 2001 8 Balanse 2001 23

innhold Stadig enklere å spille 20 AD har ordet 3 Styrets beretning 2001 6 Resultatregnskap 2001 22 Administrasjonens beretning 2001 8 Balanse 2001 23 ÅRSRAPPORT 2001 S A M M E N S T I L L I N G Hestesporten totalt 2001 2000 1999 1998 Totalisatoromsetning totalt, mill. kr 2 626 2 572 2 330 2 105 Antall løpsdager 532 539 538 537 Antall startende hester

Detaljer

ToTo-prosjektet. Internasjonalt spill

ToTo-prosjektet. Internasjonalt spill Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn

Detaljer

DNT Banedrift. Status Fremdrift Diskusjon

DNT Banedrift. Status Fremdrift Diskusjon DNT Banedrift Status Fremdrift Diskusjon 1 Iverksatte /operative prosjekter Kort oppdatering Agenda Banestruktur Bakgrunn Norske totobaner har et vedlikeholdsetterslep på flere hundre millioner kroner

Detaljer

Anno 1948. Årskalender 2012

Anno 1948. Årskalender 2012 Anno 1948 Årskalender 2012 TKLs årskalender for 2012 er første utgave av kalenderen. Kalenderen inneholder detaljert program for alle aktiviteter i butikkens spilledel for hver eneste dag i hele spilleåret

Detaljer

Hestesporten totalt 2003 2002 2001 2000

Hestesporten totalt 2003 2002 2001 2000 Årsrapport innhold SAMMENSTILLING AD har ordet 3 Styrets beretning 4 Administrasjonens beretning 8 Pengeflyten 11 Styrende organer 12 Utvikling i spillemarkedet 14 Norsk Jockeyklub 16 Det Norske Travselskap

Detaljer

Formål: Bringe mest mulig penger tilbake til hestesporten, som igjen investeres i premier, forskning, rekruttering, avl og annet.

Formål: Bringe mest mulig penger tilbake til hestesporten, som igjen investeres i premier, forskning, rekruttering, avl og annet. NORSK RIKSTOTO AGENDA: Viktig informasjon: Rikstoto Baner Kundens forventninger til deg Ansvarlighet og kredittspill Kundestøtte Markedsføring av spill Spill Spillformer- og produkter Spillmenyen Oppgaver

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Innledning: Markedet er fortsatt preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, men selskapet ser en positiv utvikling i enkelte geografier.

Detaljer

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS LØPSBULLETINEN JANUAR 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 7 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 05/10-16.04.10 SAS Radisson Scandinavia Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 05/10-16.04.10 SAS Radisson Scandinavia Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 05/10-16.04.10 SAS Radisson Scandinavia Hotell Tilstede: Nils Dagestad, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Tina Dale Brauti, Per Arne Enholm og Per Erik Hagen. Forfall:

Detaljer

NNHOLD. Stiftelsen Norsk Rikstoto

NNHOLD. Stiftelsen Norsk Rikstoto Stiftelsen Norsk Rikstoto er en frittstående næringsdrivende stiftelse som ble stiftet 24. september 1982 av Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Jockeyklub (NJ). Stiftelsen skal i medhold av lov av 1.

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Sted er endret ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Middag fredag kveld 17. april kl 1900 og overnatting på Thon Hotel Linne Statsråds Mathiesens

Detaljer

I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut.

I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut. SPILLVEILEDNING I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut. Det er laget noen eksempler slik at dere er sikrere på hva kupongen

Detaljer

DNT Banedrift. Status Fremdrift Utfordringer

DNT Banedrift. Status Fremdrift Utfordringer DNT Banedrift Status Fremdrift Utfordringer Styringsgruppen DNT Banedrift Terje Aspevik (Styreleder Bergen Travpark AS) Ole Seigerud (Styreleder Oppland Travforbund) Camilla Garmann (Økonomidirektør NR)

Detaljer

BRUKERMANUAL TOTOMAT. Desember 2011

BRUKERMANUAL TOTOMAT. Desember 2011 BRUKERMANUAL TOTOMAT Desember 2011 Innhold TOTOMATUTSTYR 4 HVORDAN BRUKE TOTOMATEN 5 - Åpne 6 - PIN-kode 6 KUPONGBEHANDLING 7 - Salg av kuponger 7 - Salg av Lyntoto 9 - Lynsystem 10 - Valgfritt beløp på

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/12-13.05.12 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/12-13.05.12 Hestesportens Hus Endelig protokoll Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/12-13.05.12 Hestesportens Hus Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Roy Kristiansen, Elin Bergseth

Detaljer

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001 04 ÅRSRAPPORT INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2004 4 Banene 2004 8 Pengeflyten 2004 11 Hestesportens organisasjon 12 Utviklingen i spillemarkedet 14 Norsk Jockeyklub 16 Det Norske Travselskap

Detaljer

DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs UNGHESTSERIE

DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs UNGHESTSERIE LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB oppdatert pkt. 10.3 den 1.6.2006 ikke en off. endring VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB (Forening til fremme av den edle hestavl) Approbert av Det Kongelige Landbruksdepartement 04.06.2004 1 1.1 Klubbens

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Tina Dale Brauti og Per

Detaljer

DNT Banedrift. Status Fremdrift Diskusjon

DNT Banedrift. Status Fremdrift Diskusjon DNT Banedrift Status Fremdrift Diskusjon 1 Agenda Status prosjekter Gjennomgang av igangsatte/operative prosjekter Resultater Banestruktur Bakgrunn Norske totobaner har et vedlikeholdsetterslep på flere

Detaljer

TV 2 KONSERN 2002 Solid resultatutvikling

TV 2 KONSERN 2002 Solid resultatutvikling NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist tirsdag 28. januar, 2003 (kl 16.00) Emne : Regnskap for TV 2-konsernet

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen Endelig protokoll Side 1 av 9 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud,

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Per Erik Hagen og Øystein Østre (sak

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regn skap Hovedtall Regn skap Inntekter

Regn skap Hovedtall Regn skap Inntekter 4. kvartal 2001 Regnskapet for 4. kvartal viser et driftsresultat for 2001som er betydelig svakere enn året før. Etter finans og skatter viser TV 2 Gruppens regnskap et negativt årsresultat. Selv om TV

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 9/ oktober 2014 Thon Airport Hotell, Gardermoen

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 9/ oktober 2014 Thon Airport Hotell, Gardermoen Endelig protokoll Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 9/14 25. oktober 2014 Thon Airport Hotell, Gardermoen Tilstede: Atle Larsen, Per Garberg, Elin Bergseth, Trygve Holtebekk, Inger- Louise

Detaljer

Posten Norge konsern Resultat 1. halvår 2016

Posten Norge konsern Resultat 1. halvår 2016 Posten Norge konsern Resultat 1. halvår 2016 1 Agenda 1. halvår 2016 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2 Agenda

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen Agenda 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen 3 Konserndirektør finans Kvartalsrapport Expert Eilag, Q1-2002 Sigurd

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 7/ Trondheim

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 7/ Trondheim Endelig protokoll Side 1 av 7 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 7/12 15.-17.06.12 Trondheim Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud, Elin Bergseth og

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass

Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass Endelig protokoll Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF Årsplan og -budsjett 2016 for Drammen Drift KF Sammendrag Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2016. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER

LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER 2014 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 16/16 Losby Gods desember 2016

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 16/16 Losby Gods desember 2016 Foreløpig protokoll Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 16/16 Losby Gods 9.- 10. desember 2016 Tilstede:, Knut Weum, Elin Bergseth, Trond Olav Salte, Inger-Louise Dølvik, Cecilie Andersson

Detaljer

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 MELD DIN HEST PÅ NETT - Enklere, bedre og gratis! DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 /

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR 2013

LØPSBULLETINEN JANUAR 2013 LØPSBULLETINEN JANUAR 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/16 Hestesportens Hus Fredag 06.05.16 kl. 10.00-19.00

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/16 Hestesportens Hus Fredag 06.05.16 kl. 10.00-19.00 Foreløpig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/16 Hestesportens Hus Fredag 06.05.16 kl. 10.00-19.00 Tilstede: Svein Morten Buer, Knut Weum, Elin Bergseth, Inger-Louise Dølvik, Roy

Detaljer

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. lørdag 20. februar 2010, kl 10.00 på. Tyrifjord Hotell, Vikersund.

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. lørdag 20. februar 2010, kl 10.00 på. Tyrifjord Hotell, Vikersund. Saksliste generalforsamling i Buskerud Travforbund lørdag 20. februar 2010, kl 10.00 på Tyrifjord Hotell, Vikersund. I henhold til lov for Buskerud Travforbund har følgende møterett på generalforsamlingen:

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 13/ Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 13/ Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 13/11 9.12.11 Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Konsept. Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-.

Konsept. Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-. Konsept Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-. Den innbetalte summen dekker både innkjøp av hest og samtlige

Detaljer

BRUKERMANUAL. November 2009

BRUKERMANUAL. November 2009 BRUKERMANUAL November 2009 Innhold TERMINALUTSTYR...4 HVORDAN BRUKE TERMINALEN...5 - Åpne...6 - kommisjonærkort...6 KUPONGBEHANDLING...7 - Salg av kuponger...7 - Salg av Lyntoto...9 - Lynsystem... 10 -

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013

Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 Posten Norge Konsern Resultat per 1. halvår 2013 1 Agenda 1. halvår 2013 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2004

Resultat 2. kvartal 2004 Resultat 2. kvartal 2004 Pressekonferanse Oslo 11. august 2004 Driftsresultat 41,5 mill 50,8 mill Resultat etter skatt 8,3 mill 81,0 mill Kvartalsresultat Q2 2004 TV 2 Gruppen Hovedpunkter 2004 Utviklingstrekk

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Organisasjons- og økonomigruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen styremedlemmer Buskerud Travforbund inviteres som observatører Innkalling til generalforsamling Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Drammen

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat, VT/bkl/21.06.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 4/11: Tirsdag 29.mars 2011, kl.10.30 - kl. 16.00. Sted: Tilstede: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015

LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015 LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

NORD-NORGE TRAVFORBUND STRATEGIPLAN

NORD-NORGE TRAVFORBUND STRATEGIPLAN NORD-NORGE TRAVFORBUND STRATEGIPLAN 2017-2022 Felles plan for Nord Norsk Travsport; overordnet styringsverktøy, for å sikre fokus og fremdrift. Operative biten evalueres hvert år. Forankres i NNTF, Totonor,

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA FELLESFUNKSJONER AVISER TV/Film Produksjon Scandinavia

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge 27.03.2014 Fra forvaltning til forretning Bankene tar BankAxept videre det

Detaljer

Årsplan og -budsjett for 2017

Årsplan og -budsjett for 2017 Årsplan og -budsjett for 2017 Vedtatt av foretakets styre 20.09.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede mål og strategi... 1 3 Risikofaktorer... 2 4 Mål og indikatorer for 2017... 2 5

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Endelig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen (deltok under sakene behandlet under eventuelt),

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 Årsmelding 2010 for Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSOVERSIKT... 3 MØTER OG SAKER BEHANDLET AV STYRET... 3 STEVNER OG ARRANGEMENTER... 4 PONNIGRUPPA... 4 SPORTSLIGE

Detaljer

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma Norsk bredbåndsatsing og EØS Bredbånd er viktig for nærings- og distriktsutvikling

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR & FEBRUAR

LØPSBULLETINEN JANUAR & FEBRUAR LØPSBULLETINEN 2016 JANUAR & FEBRUAR KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Fredag 17. april 2009 ble STYREMØTE nr. 7/09 i Det Norske Travselskap avholdt i Peisestua, Bjerke Travbane kl. 12.00 16.30

Fredag 17. april 2009 ble STYREMØTE nr. 7/09 i Det Norske Travselskap avholdt i Peisestua, Bjerke Travbane kl. 12.00 16.30 Fredag 17. april 2009 ble STYREMØTE nr. 7/09 i Det Norske Travselskap avholdt i Peisestua, Bjerke Travbane kl. 12.00 16.30 Følgende deltok: Nils Dagestad Torbjørn Frøysnes Torhild G. Huseby Merete Johansen

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

-1988 Totalisatorbevilling frem t.o.m. 1988 direkte fra dep til Drammen og Opland Travselskap. DOT hadde aksjemajoriteten på banen.

-1988 Totalisatorbevilling frem t.o.m. 1988 direkte fra dep til Drammen og Opland Travselskap. DOT hadde aksjemajoriteten på banen. dep til. Drammen Travbane AS som eiendomsselskap stiftet 14.3.1953 (97 aksjonærer). Banen på Åssiden i Drammen åpnet 2. pinsedag 1955 dep til. 1989-1996 Buskerud Travforbund overtok totalisatorbevillingen.

Detaljer