Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011"

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: , Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: Referat Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011 Til stede: Jørund Jørgensen, UiT (ny) Bente Monsen, UiB Alan Belardinelli, UiO Oddbjørg Mikkelsen, NTNU Erik Bech, HVO Frøydis Aksnes, HIST Adelheid M. Huuse, Alen Milkovic, Knut Løvold, Øystein Ørnegård til stede + flere under EVUwebpres. Forfall: Julie Myhre Barkenæs, Stig Benserud, Tonje Irene Hansen, UIS Møteleder: Referent: Knut Løvold, Adelheid M. Huuse og Knut Løvold Dato: 19. januar 2011 Sist endret:

2 Dagsorden 0. Godkjenning av dagsorden 1. Godkjenning av referat fra 20.januar Presentasjon av nye EVU-web 3. Presentasjon fra UIB rundt bruk av EVU-modulen og EVU-web, erfaringer og ønsker 4. Saker fra NTNU 5. Status oppfølgingssaker 6. Eventuelt Side 2

3 0. Godkjenning av dagsorden Sakene som er lagt ut på nettsidene er sakene som var meldt inn fra i fjor. Ingen har derfor sett den innmeldte saken. Saken FS er saken fra NTNU Meldt til eventuelt: Adelheid har et spørsmål/sak til eventuelt (karakterutskrift /samlerapport over avlagte kurs) Starter med sak Referat fra møte 20. januar 2010 Referatet var på høring og endringer tatt inn etter siste møte.- ingen ytterligere kommentarer 2. Presentasjon av ny EVU-web Videreutvikling av EVUweb vil bli tatt, sammen med vedlikehold og utvikling av de andre applikasjonene, samtidig som EpN er den prioriterte oppgaven. Knut skal passe på mht. det som skjer i andre applikasjoner som kan være interessant for EVUweb. Flere saker som er meldt inn tidligere vil bli tatt med i første sprint. Tilbudsstatus, handlekurv, betalingsløsninger vil tas opp senere. Grensesnittet og funksjonalitet ser er i hovedsak ikke endret etter omskriving, men noen endringer er kommet.. Innlogging er vesentlig annerledes. Det er gjort en del angående sikkerhet, bl.a. blir det gitt mindre informasjon tilbake ved feilinnlogging. Nye sikkerhetskrav til innlogging gjelder alle applikasjonene. Kan bruke både spørreskjema og kursspørsmål kommer opp som hver sin side, med spørreskjema først. Ønsker. Ønske om at begge Søk på dette kurset: -boksen er innenfor rammen til kursteksten. Enighet i gruppen om at det var ønskelig. Mulighet for i FSSYSYTEM å differensiere mellom e-poster som skal legges i kø og sendes i fellesutsendelser og e-poster som skal sendes direkte. Viktig at passord fra applikasjonene kommer fort til de som behøver det (særlig EVU). Co-adressen: bør være mer skjult. Sjelden noen har co-adresse, mange registrerer sin vanlige adresse i dette feltet ved en feil, siden dette feltet ligger øverst. Telefonnr hjem/mobil i stedet for to felt. Telefonnr. 1 og 2, men viktig å få skilt ut hva som er mobil ved sending av sms. Hvilket felt bør være obligatorisk, hva skal feltene hete? Mulighet for å gjøre et av feltene obligatorisk? Problemstillinger rundt telefonnr. i applikasjonene - løsninger må diskuteres videre også i de andre gruppene som jobber med utvikling applikasjonene. Kan vi sende sms til dette nr.? Ja/Nei. Eller liknende Skal ikke ta avsluttende vurdering må fjernes fra oversikten etter søknad forvirrende. Side 3

4 Nye funksjoner for foretakskurs. Ved foretaksregistrering mulighet for noe forhåndsregistrering ved registrering av søker? Stort sett motargumenter vil ikke ha. Ikke mulig å endre på personopplysningene etter at søknad er gjort av foretaksregistratorønske om mer funksjonalitet i Endre søknad. Mulighet for å endre personopplysninger. Hva skal man i tilfelle få lov til å endre? Farlig å la registrator få lov til å endre for mye. Endringer som tilbakeskrives i persontabellen og kan gjøres av en annen person er veldig skummelt. Datatilsyn og lignende. Det kan ikke åpnes opp for at særlig endringer kan gjøres av en foretaksregistrator. Registrering av statsborgerskap. Problematisk ved rapportering når det er ukjent statsborgerskap. Obligatorisk å registrere. Vil gjelde alle applikasjonene. Endre firma til arbeidssted. Når kommer den nye EVUweben: Knut presenterte testplan. Demoversjon etterpå som deltakerne i gruppa må teste og melde tilbake på. Viktig å få fram gode feilmeldinger i applikasjonen. Fra utviklersynspunkt:: hva gjorde man for å få en feil, helt nøyaktig. Knut skal beskrive i testplanen hvordan man skal skrive en feilmelding og hvordan det skal meldes inn. Knut sender ut testplan til deltakerne i gruppa. Se godt på alle tekstene i EVUweben Tidsperspektiv: kan testes i demo i løpet av februar, dvs. legges ut sånn at institusjonene kan teste det fra februar. Lenker i EVUweb lenke til kursbeskrivelse + bokmerke (hjelpefunksjonalitet). Kan kun være synlig på samme måte som tekstkoder. Alle hadde lyst på funksjonen. Bokmerkefunksjonaliteten fjernes. 3. Erfaringer fra UiB Startet møtet med denne saken.ved Bente Monsen. Visning av websider info hentes i stor grad fra FS navn i EVUmodulen, de fleste går via web. Noen telefoner grunnet e-postadresse. UiT har mye henvendelser ang. e-postadressen. Erfaringsutveksling og diskusjon rundt felles problemstillinger. Diskusjon rundt fakturering og bruk av betalingsmodul mot økonomisystem. UiB har greid å redusere antall studieprogram innen EVU som de rapporterer på. Noen rapporteringsproblemer som har blitt meldt inn, finansieringstyper og studienivå. Erfaringsutveksling angående bruk av studieprogram hvor mange. Forskjellig praksis. Behov for å gjøre noe annerledes? Finansieringssprosenten må endres hver gang det rapporteres, dersom det er endringer. Kan det være mulig å legge tidskode på finansieringsprosenten? Side 4

5 Bruk og innkreving av sem.avgift for kursdeltakere. Varierer mellom institusjonene. UiB betaler en samlefaktura direkte til samskipnaden for disse og innkrever det på andre måter enn gjennom vanlig innkreving av semavgift via FS (setter fritak for sem.avgift i kursbildet). Forskjellige rutiner for innkreving av avgift og regnskapsføring (forskjellige systemer). Bruk av mangelbrev i FS (egendefinert). Mangler muligheter i EVU som finnes i opptaksmodulen og mangelbrev der. Dokstatus UiB har meldt inn ønske om å kunne formatere tekst på kursbeskrivelse (infotekster) som legges ved kursbevis, som en side 2. Dersom man kjører FS hvor dato for tildeling og opphør er utenfor når registerkort skrives ut, blir kursdeltakerne privatister på registerkortet. Funksjon som bør endres. Diskusjon rundt bruk av datoene i rapporten og studierettsperioder for kursdeltakerne. Forskjellig praksis. Eget felt for studierettsperide på kurset i kursbildet? UiB krever ikke inn GSK for å ta enkeltkurs (som må behandles), selv om de får studiepoeng (over 25 år, vedtatt av universitetsstyret UiB). Igjen forskjellig praksis hos lærestedene. Beskrivelser av ønskene må sendes inn via rutinen. Problem med endring av tidkode i FS , rapporten kan velge feil semester. Feilen har oppstått etter nyttår. Ønske om at det står oppgitt i rutinen hvilket semester de er undervisningsmeldt. Viste fram tvangskjøring av oppdatering av tekster ut i applikasjonen (slik at man slipper å vente 30 min eller logge ut og inn i applikasjonen). URL en vil sendes ut med applikasjonen. Skal være mulig å kjøre både gammel og ny applikasjon samtidig ingen kollisjon. Både gammel og ny i testfasen. 4. Saker fra NTNU Litt av dette punktet tatt under pkt. 3. Automatisk generering av brukernavn/passord på foretaksregistrator, slik at det blir et felles system? Krav til passord til kursdeltakerne finnes heller ikke, bør det komme? Er en del jobb å lage en sånn funksjon for krav til sikre passord. Spørsmål rundt sikkerheten ved foretaksregistratorer/foretaksregistrering. Foretaksregistratorene bør være personlige brukere. Retting av feil små og store bokstaver ved vask mot folkeregisteret rettes dette opp på sikt. Navn og adresse, må diskuteres for alle applikasjonene. Emne og tekst i EVUweb: kan dette endres? Endre teksten på EVU_EKSAMENSEMNER Mulig å blanke ut teksten i sin egen base. Ønske om GSK-funksjonalitet tas videre på møtet om neste sprint. Side 5

6 E-postadresse to ganger (bekreft-funksjon), teknisk sett ikke så vanskelig å få til. Samme ønske når de skal endre brukerinfo. Problemet kan også løses ved tilleggstekst. Hvis mulig, ikke mulighet til å lime inn tekst i visse felt (bekrefte passord og bekrefte e- postadresse). UiO: maks antall deltakere problematikk (samme som sist år). Venteliste? Stengt etter et visst antall. Knut ønske om å legge inn en tilbudsstatus venteliste i EVUweben også. Ønkse om mulighet for å søke etter at kurset er fullt, blir satt på en venteliste (ventelistefunksjon). Manuell registrering av venteliste og ventelistenr. Opptatt-feltet erstattes med Tilbudsstatusfeltet i modulen? Mulighet for å sette V for de som skal stå på venteliste.knut skal ta det videre og se hvor avansert de ønskede funksjonalitetene er. 5. Eventuelt Det er ønskelig å få en rapport lignende karakterutskrift med oversikt over kurs en deltaker har tatt ved institusjoenen.: 6. Status oppfølgingssaker Institusjonene Nr Sak Ansvarlig Merknad U3/10 Se sak 1.2: Notatet Kontroll av antall oppmeldte i EVUweb tas opp ved egen Alle medlemmene Kun UiB med tilbakemelding institusjon. Tilbakemelding til før neste møte i EVUgruppen til møtet i EVU-gruppen U10/10 NTNU sender ut sin rutinebeskrivelse til alle NTNU Sendes på nytt medlemmene i gruppen U13/10 Geir Solli () sender over siste versjon av tekster i EVUweb til Volda, som påtar seg / HiVolda Flerspråklighet på plass i neste ansvaret med å oversette dem til nynorsk versjon av EVUweb. Nr Sak Ansvarlig Merknad U8/10 Fra UiB FS : Feltene Opptatt og Tilbud svar ønske om samme Er beskrevet funksjonalitet som i opptaksmodulen. for utviklerne, Beskrivelse av hvordan det avventer kan/skal/komme til å bli må utformes og kommentarer oversendes institusjonene. U11/10 Fra UiO under sak 5: Ønske om begrensning på antall deltakere/søkere som kan melde seg til enkeltkurs via EVU-web. U12/10 Betalingsløsninger i webapplikasjonene Dette må det jobbes mer med Større jobb som er lagt til webutviklerne. Side 6

7 U16/10 Fra UIO. Mulighet for saksbehandler å velge og få epostvarsel hver gang noen søker på et kurs, og kunne stenge for søknad når taket på antall deltakere er nådd (lik funksjonalitet som nettskjema). I første omgang ses på mulighet for cc elle bcc av påmeldingene Neste møte: Onsdag Side 7

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5.

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Til: Planleggingsgruppen

Detaljer

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-071 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul Saker til behandling 28.-29. november Sak Modul Oppsummering STW-794 betalinger Faktura: egengenerering av 5 fakturadetaljer STW-798 innsynsmoduler VURDMELD: Skal KONT eller NY vises frem? STW-799 innsynsmoduler

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012 AGENDA Dag 1 9:30 10:30 Ankomst 10:30 11:30 Velkommen 11:30 12:30 Lunsj Gjennomgang av siste versjon av NetLifes utforming av utdanningsplaner 12:30 13:30 Gjennomgang

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Seminar StudentWeb-gruppen

Detaljer

Rutinebeskrivelser for godkjenning

Rutinebeskrivelser for godkjenning Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-14-005 12.6.2014 Sist

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-049 Innkalling

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Oppfriskningskurs i FS UMB

Oppfriskningskurs i FS UMB Oppfriskningskurs i FS UMB Table of Contents Oppslag i FS... 4 Søking i bilder... 4 Generelt om bilder... 5 Student Samlebildet (studierett, knapper, rullgardin)... 7 Vurderingsmelding vs Utdanningsplan...

Detaljer

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Emner... 4 2.1 Emne samlebilde... 4 2.1 Endring av sentrale emneopplysninger... 13 2.3 Kopiering av infotekster... 15 2.4 Emnelogg...

Detaljer

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Frikomport 2015 efaktors første svar

Frikomport 2015 efaktors første svar Frikomport 2015 efaktors første svar Grov oversikt over funksjonsområder Lillehammer, 15.april 2014 Generelt svar: Har svart enkeltvis under men det som er ønskelig er å ha grove kostnadsestimater for

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

Røde Kors. Ressurssystemet. Øvelser i bruk av ressurssystemet

Røde Kors. Ressurssystemet. Øvelser i bruk av ressurssystemet Røde Kors Ressurssystemet Øvelser i bruk av ressurssystemet Innhold 1. Ta Ressurssystemet i bruk Instruks for å opprette en bruker... 4 2. Har du glemt ditt passord?... 7 3. Hva finner du under menyene?...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer