FJELL KOMMUNE Ordføraren Dato: Vår ref.: 2011/ /2011 Ark.kode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJELL KOMMUNE Ordføraren Dato: 16.08.2011 Vår ref.: 2011/20-17410/2011 Ark.kode:"

Transkript

1 FJELL KOMMUNE Ordføraren Dato: Vår ref.: 2011/ /2011 Ark.kode: Politisk arbeidsutval Gjeld: Referat frå møte Desse møtte: Varaordførar Georg Indrevik Komitéleiar drift Vidar Arnesen Komitéleiar finans og forvaltning Inge Ree Komitéleiar plan og utvikling Daniel Victor Sandvik Frå administrasjonen møtte: Rådmann Steinar Nesse Servicetorgsjef Lillian Torsvik Informasjonsrådgjevar Vigleik Brekke Forfall: Ordførar Eli Årdal Berland FS-møte 22. august: - Kommunedelplan vatn og avlaup - Brannvernsamarbeid - Planprogram for kommunedelplan og områdeplan Bildøyna Slutthandsaming Til KD 30. august 2011 RS-saker: - Møtereferat kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne PS-saker: - Evaluering og vidareføring av prøveprosjekt Fjell kommune og Vestkantsvømmarane - Konsesjon for kinodrift - Framlegg til innsparing på 1 mill. i tilskotsordningar kulturføremål - Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell - Farleg skuleveg Kolltveit - Farleg skuleveg Ekerhovd Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 184 Telefaks: Bankkonto for skatt og avgift: STRAUME

2 Til KFF 30. august 2011 RS-saker: - Pålegg om undersøking av mogleg forureining PS-saker: - Sal av kommunale eigedomar - Garantiansvar Fjell bustadstifting - Avtale om overføring av båt til Stiftinga Langøy Til KPU 30. august Synfaringar PS-saker: - Reguleringssaker, byggjesaker, klagesaker Skriv og meldingar: - Kondolansebrev frå Krosna i Polen i samband med den tragiske hendinga i Oslo og på Utøya - Invitasjon frå Hordaland Fylkeskommune til 750 års jubileum for Håkonshallen til ordførar, ein person frå frivillig organisasjon og ein ungdom frå kvar kommune. PAU føreslår at ordførar, Dan Christensen frå Sotra Sportsklubb og leiar av UKS deltek frå Fjell på mottaking i Håkonshallen tysdag 13. september. - Ordføraropprop til alle kommunar om å gje kr. 1,- pr. innbyggjar til dei svoltramma på Afrikas horn. PAU bad rådmannen gje kr frå Fjell kommune, dekka av servicetorgsjefen si budsjettramme for Høyringssaker: I løpet av sommaren har det kome inn 25 høyringssaker. Rådmannen viste til at det ikkje er mulig for administrasjonen å skriva uttaler på alle desse sakene innan dei fristane som er sett. På denne bakgrunn ber PAU rådmannen vurdera å gje uttale i desse sakene: - Høyring forslag til endringar i kommunelova og enkelte andre lover (eigenkontroll i kommunane, m.m.). Høyringsfrist Høring Forslag til endringar i regnskapsføring pensjon. Høyringsfrist Transportprogram for Vestlandet høyring. Høyringsfrist KVU E39 Aksdal Bergen høyring. Høyringsfrist KVU for transportsystemet i Bergensområdet høring. Høyringsfrist Høring Del II Forslag til endringar i forskrifter til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling og tekniske krav til byggverk. Høyringsfrist Dei andre høyringssakene vert oversendt respektive sjefar/fagpersonar til orientering og vurdering i høve eventuell administrativ uttale innan oppgitt høyringsfrist. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 184 Telefaks: Bankkonto for skatt og avgift: STRAUME

3 Høyringssaker til møtet i PAU Dato Saksnr. Frist Frå Innhald Ansvarleg for framlegg til uttale/komité / Det kongelige Arbeidsdepartement Høring: Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen / Bergen kommune Høring: Forslag til Forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak for kommunal vei, fylkesvei og riksvei ved akutt luftforurensning i Bergen kommune / Det kongelige Arbeidsdepartement Høyringsnotat kommunal medfinansiering av landsdekkende tilbod varig tilrettelagt arbeid (VTA) - forskriftsendring / Helsedirektoratet Høring i forbindelse med revidering av rundskriv Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke Oppgaver og samarbeid / Det kongelige Høring evaluering av satsing på behovsdrevet innomvasjon og Nærings- og næringsutvikling i helsesektoren handelsdepartement / Det kongelige regionaldepartement / Det kongelige Barne-, Likestillings- og inkluderingsdeparte ment / Det kongelige Regionaldepartemen Høyring forslag til endringar i kommunelova og enkelte andre lover (eigenkontroll i kommunane, m.m.) Høring NOU 2011:7 Velferds- og migrasjonsutvalget 3697/PDFS/NOU DDD PDFS.pdf Høringsbrev forslag til endring (tilføyelse) i bustadbyggjelagslova om fusjon mellom boligbyggelag og heleide datteraksjeselskap Oversendt NAV som planlegg å gje uttale. Bedt om kopi av uttalen til PAU. (fung. Plan- og utbygg.sjef) for evt. uttale. Iflg. Espen Elstad vil kommunen ikkje gje uttale. Lokal løysing i Bergen. Oversendt NAV for eventuell uttale. Sendt helsesjefen for evt. uttale. Sendt helsesjefen for evt. uttale. Ikkje akt. å gje uttale iflg. Terje. Harald Rød NAV Ikkje aktuelt å gje 1 uttale

4 t / Det kongelige Regionaldepartemen t / Det kongelige Regionaldepartemen t / Direktoratet for naturforvaltning / VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk NUFHS Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Høring Forslag til endringar i regnskapsføring pensjon Høring Del II Forslag til endringar i forskrifter til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling og tekniske krav til byggverk og Høring på forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars 2017 Høring Revisjon av Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrere Ny nasjonal plan for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag knyttet opp mot samhandlingsreformen høring Økonomisjefen Plan- og for vidare vurdering av uttale i Utval for vilt og landbruk som ikkje ønskjer gje uttale, bør evt. vera adm. Uttale. Skulesjefen Helsesjefen Vestlandsrådet Transportprogram for Vestlandet høyring Plan- og / Det kongelige Barne-, Likestillings- og inkluderingsdeparte ment Høring Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Sosialsjefen / Direktoratet for naturforvaltning Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt for vidare vurdering av uttale i Utval for 2

5 / Direktoratet for naturforvaltning / Det kongelige justisog politidepartement Det kongelige kunnskapsdeparteme nt Det kongelige helseog omsorgsdepartement / Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte ment Det kongelige helseog omsorgsdepartement Høring på revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Høring Arbeidsgrupperapport om boligbrannsikkerhet En gjennomgang av dagens ordningar for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger kerhet 2010.pdf Høring forslag om endringar i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven. Forskriftens kapittel 13 Oppfølgingstenesta i vidaregåande opplæring Høringsbrev samhandlingsreformen forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følgje av Prop. 91 L ( ) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høring NOU 2011:14 Betre integrering Høring Forslag til endring av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS-registerforskriften) vilt og landbruk som ikkje ønskjer gje uttale, bør evt. vera adm. Uttale. for vidare vurdering av uttale i Utval for vilt og landbruk som ikkje ønskjer gje uttale, bør evt. vera adm. Uttale. Beredskapsleiar Roy Hansen Ikkje uttale. Helsesjefen NAV Ikkje uttale / Statens vegvesen KVU E39 Aksdal Bergen høyring Plan- og / Statens vegvesen KVU for transportsystemet i Bergensområdet - høring Plan- og 3

6 / Det kongelige helseog omsorgsdepartement Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg Omsorgssjefen 4

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2012 Styring, engasjement, tillit og service Innhald Oppgåvene til kommunen 2 Viktige hendingar i 2012 2 Økonomiske nøkkeltal 2006-2012 4 Utvalde demografiske nøkkeltal 2006-2012

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa.

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa. 6.0 3x20 3x20 3x20 (A3) (Sa2) 5.0 (Sa2) (H1) 6.5 3.0 Fjell kommune N=6688800 Fv555 2.920 daa. f_avg05 0.333 daa. f_kv04 f_lp03 1.603 daa. 30km/t o_kv03 R4.0 o_avg06 0.673 daa. f_ua03 0.368 daa. 6x45 ureg.

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 03.04.2008 Sted: Kultursalen Fra kl/til kl: 19.00 22.50 Behandla saker: 10/08-19/08 Tilstades: Funksjon Ordførar Varaordførar Vara kstyret Navn Oddvar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 17.september 2010 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 08.10.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Handlingsprogram for Fjell kommune 2015. Utkast til politisk drøfting: Panoramakonferansen 2015

Handlingsprogram for Fjell kommune 2015. Utkast til politisk drøfting: Panoramakonferansen 2015 Handlingsprogram for Fjell kommune 2015 Utkast til politisk drøfting: Panoramakonferansen 2015 Administrative tiltak i perioden Visjon: Fjell kommune skal bli den mest veldrivne kommunen i landet Rådmannen

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav -

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav - Fjell kommune - tryggleik og trivsel mellom by og hav - 1 Innhald Litt om Fjell kommune 3 Helsing frå ordføraren 4 Vi er her for deg. Servicetorget 5 Barn og unge i Fjell 6 Førebyggjande helsetenester

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret

MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Vedtaksprotokoll Masfjorden kommunestyre Møte nr. 4, den 19.09.2013 Side 1 av 16 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kommunestyret Den 19.09.2013 kl 11:45 17.30, heldt Kommunestyret møte på Kommunehuset.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer