INNKALLING ÅRSMØTE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING ÅRSMØTE 2015"

Transkript

1 INNKALLING ÅRSMØTE 2015 Det innkalles til årsmøte i Amatørkulturrådet i Bergen: Mandag 16. mars 2015, kl Sted: Aktivitets- og forsamlingshuset "Gnisten", Håsteinsgate 3, 5163 Laksevåg. AGENDA: 1. Åpning av årsmøtet 1.1: Godkjenning av innkalling og fremmøtte representanter 1.2: Valg av dirigent 1.3: Valg av referent 1.4: Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 2. Årsmelding Regnskap 2014 og budsjett Innkomne forslag* 5. Valg *Forslag sendes skriftlig innen 2. mars til: Sakspapirer er tilgjengelig fra mandag 9. mars. Gjeldende vedtekter for Amatørkulturrådet kan fås ved henvendelse til: Alle medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet kan stille med 2 representanter som har stemmerett på årsmøtet. Vi ber om påmelding til årsmøtet til: HER eller på tlf: Bergen 16. februar 2015 Styret Amatørkulturrådet i Bergen

2 Årsrapport 2014

3 I 2014 har Amatørkulturrådet i Bergen lagt bak seg et år med stor medlemsvekst og arrangert Amatørkulturkonferanse med rekorddeltagelse. Vi har fått svar på utfordringer gjennom Amatørkulturundersøkelsen og bragt dem videre til kulturpolitikere og kulturadministrasjon. Hver fredag har vi informert og synliggjort amatørkulturlivet gjennom Fredagsbrevet. Amatørkulturutøvere har preget Tall Ships Race, Kulturnatten og kulturdager i bydelene. Vi har samlet aktørene til faglige og sosiale Amatørkulturkvelder og sett at amatørene elsker sin kulturlidenskap og gjør Bergen til Nordens beste amatørkulturby!

4 AMATØRKULTURRÅDET I BERGEN Amatørkulturrådet i Bergen (org.nr ) ble opprettet i 2008 og 2014 har derfor vært 7. driftsår. Amatørkulturrådet har som formål å være en paraplyorganisasjon for alle som driver med kulturaktivitet på fritiden. Vi skal følge opp Bergen Kommunes visjon: Bergen skal være Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby innen 2017*. Amatørkulturrådet er organisert som en frivillig organisasjon med eget styre, vedtekter og årsmøte som høyeste organ. Amatørkulturrådet har ved årsskiftet 226 medlemsorganisasjoner innenfor en rekke kunst- og kulturuttrykk. Medlemskapet er gratis og gir rett til å avgi stemme på årsmøtet. Styret i Amatørkulturrådet består av syv personer som rekrutteres fra medlemsorganisasjonene. Amatørkulturrådet mottar årlig økonomisk støtte til drift og informasjonsarbeid/markedsføring fra Bergen Kommune og har i 2014 i tillegg mottatt prosjektstøtte fra Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune. I tillegg har man også lykkes med å få gavemidler fra SR Bank og innhente private sponsormidler. Amatørkulturrådet har arbeidsgiveransvar for 1 fast ansatt i 100% stilling og leier kontor på Kulturhuset USF. STYRETS ARBEID Styret i Amatørkulturrådet har bestått av tilsammen 7 personer i Det ble avholdt årsmøte 26. mars 2014 og her ble følgende styre valgt: Nils Yngve Brudvik styreleder Inger-Lise Skarstein nestleder Øyvind Vatshelle styremedlem Tore Grøhn styremedlem Jan Spjeldnæs styremedlem Beate Eide vara Vemund Grimstad vara Styret i Amatørkulturrådet (Tore Grøhn var ikke tilstede) Det har vært avholdt tilsammen 6 styremøter i 2014 i tillegg til årsmøtet. 47 saker har vært behandlet og det er ført protokoll fra styremøtene. Kontakten mellom styremedlemmene har vært god og det har spesielt vært hyppig kontakt mellom styreleder, nestleder og daglig leder i Amatørkulturrådet. Representanter fra styret har også deltatt på eksterne møter og arrangement. Det har være gjennomført arbeidsmøte for styret i forbindelse med Amatørkulturkonferansen og styremedlemmene har vært tilstede og bidratt på arrangementene Amatørkulturkveld. Styremedlemmer har mottatt møtegodtgjørelse på kr. 500,- pr. møte, begrenset oppad til maksimalt kr. 2500,- for *Kilde: Amatørkulturlivet i Bergen, Kapitel 5.1 (Amatørkulturplanen)

5 ADMINISTRASJON Amatørkulturrådet i Bergen har 1 ansatt daglig leder i 100% stilling. Geir Elling Eikenes tiltrådde stillingen 1. september 2013 og 2014 er således første hele driftsår for Eikenes. Daglig leder rapporterer til styret og utfører arbeidsoppgaver beskrevet i Amatørkulturrådets strategi og handlingsplan. Styret holdes løpende orientert om Amatørkulturrådets virksomhet og fatter vedtak på styremøter som iverksettes av daglig leder. Det ble gjennomført medarbeidersamtale mellom daglig leder og styreleder i desember Sykefraværet er lavt og det har ikke vært hendelser i 2014 knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Amatørkulturrådet kjøper regnskapstjenester fra profesjonell regnskapsfører som også fører lønn og beregner offentlige avgifter. Årsregnskap revideres på frivillig basis av ekstern person med profesjonell revisorbakgrunn. Amatørkulturrådet i Bergen har i 2014 leiet kontor av Hordaland Musikkråd på Kulturhuset USF. Kontrakten ble oppsagt medio juni med 6 måneders oppsigelsestid. Ved årsskiftet 2014/15 benyttet man fremdeles lokalene på USF. Oppsigelsen er begrunnet med ønske om rimeligere kontor og mer hensiktsmessig lagringsplass for utstyrsbanken. I løpet av 1. kvartal håper man å være på plass i nye permanente lokaler. ØKONOMI Tilskudd fra Bergen Kommune har vært det viktigste bidraget til drift av Amatørkulturrådet i Bergen. For 2014 ble det gitt driftsstøtte på kr ,- og støtte til informasjon/markedsføring på tilsammen kr ,- (Det ble søkt om kr ,-) I tillegg har man mottatt kr ,- i prosjektmidler knyttet til arrangementene Amatørkulturkveld og kr ,- i prosjektstøtte til Amatørkulturkonferansen. Hordaland Fylkeskommune har bidratt med kr ,- i prosjektmidler til Amatørkulturkvelder og Staten bevilget kr ,- i prosjektstøtte øremerket arbeid med flerkulturelle lag og organisasjoner. I tillegg har Amatørkulturrådet mottatt kr ,- i støtte fra SR Bank til innkjøp av lydog lysutstyr til utstyrsbanken. TicketCo (billettbestillingssystem) sponset Amatørkulturkonferansen med kr ,- Det er utarbeidet prosjektregnskaper for Amatørkulturkonferansen og Amatørkulturkvelder. De viser at begge prosjektene har mer enn 50% egenfinansieringen fra Amatørkulturrådet selv. I desember 2014 mottok Amatørkulturrådet kr ,- i MVA-kompensasjon som følge av at man i 2013 betalte kr ,- i MVA knyttet til innleie av daglig leder fra vikarbyrå. Bergen Kommunes årlige tilskudd til informasjon/markedsføring ble redusert med kr fra 2013 og har sammen med driftstilskuddet heller ikke vært indeksregulert de siste årene. Styrets ser derfor at det er nødvendig å styrke inntektene med bakgrunn i strategi og ambisjon for Amatørkulturrådet i Bergen. I 2014 har Amatørkulturrådet lykkes med å få prosjektstøtte fra Hordaland Fylkeskommune (kr ,- til Amatørkulturkvelder), men det har ikke lykkes å motta fast årlig driftstilskudd fra Fylkeskommunen. Det må i 2015 arbeides med få tilskuddet fra Bergen Kommune tilbake på samme nivå som før 2013 og samtidig søke driftsstøtte fra Hordaland Fylkeskommune med begrunnelse i at mange av våre medlemmer bor i Bergens omegnskommuner og at amatørkulturaktivitet i Bergen også hører innunder fylkets ansvarsområde. Utgiftsnivået i 2014 gjenspeiler at man drifter en frivillig organisasjon med enmannskontor og 1 fast ansatt. Regnskapet viser i hovedsak fire utgiftsgrupper som er kontorkostander (drift), lønn, arrangementer/markedsføring og investeringer/avskrivinger i lyd- og lysutstyr. (Utstyrsbanken) Styret er bevisst på at man til enhver tid må ha nødvendig egenkapital som følge av at man har arbeidsgiveransvar for 1 person. Størrelse på egenkapitalen blir vurdert utfra Amatørkulturrådets løpende forpliktelser og summen fastsettes av styret etter råd fra regnskapsfører.

6 MEDLEMMER, INFORMASJON OG KONTAKT Ved årsskiftet 2014/15 hadde Amatørkulturrådet i 227 medlemmer. Medlemsmassen er inndelt i følgende 14 kategorier: Rytmisk musikk Dans Annen musikk Korps/Orkester Folkedans- og musikk Kor Husflid Teater Lokal, teknikk, industri, kulturhistorie Litteratur Foto, film og video Billedkunst Studentkultur Festivaler Fredagsbrevet fra Amatørkulturrådet Medlemmenes størrelse og ambisjoner varierer sterkt fra semiprofesjonelle til små enheter med få amatørutøvere. Eksempelvis Bergen Ungdomslag Ervingen (BUL) med mange hundre medlemmer og amatørkulturaktivitet i mange sjangre til enkeltmedlem Lars Atle Lauvås som holder i hevd støping av tinnsoldater. Verving av nye medlemmer til Amatørkulturrådet skjer på flere måter. Både ved at daglig leder tar aktivt kontakt med nye potensielle medlemmer og ved henvendelser direkte fra lag og organisasjoner som har hørt om Amatørkulturrådet. Bergensk Rockekultur holdes i hevd av Bergen Beat Club I 2014 har Amatørkulturrådet fått 31 nye medlemmer. To medlemmer har opphørt (Ungfilm og Norsk Kystradio Museum). Potensialet for flere medlemmer er stort og i 2015 vil Amatørkulturrådet prioritere å bevisstgjøre medlemskapet hos hvert enkelt medlem, tilby flere medlemsfordeler og arrangere kurs og kompetansehevende tiltak for medlemmene. Videre forslå og initiere samarbeid på tvers av sjangre og utvikle nye aktiviteter hos de enkelte lag og organisasjoner. Styret i Amatørkulturrådet fulgte opp forslag fra årsmøtet om å etablere en gruppe for kulturhistorie. Nestleder i styret, Inger-Lise Skarstein som representerer Fortidsminneforeningen, tok initiativ til Gruppe for kulturhistorie og gruppen har hatt mandat fra Amatørkulturrådet til å arbeide frem et faglig kulturhistorie-program til en kommende Amatørkulturkveld. (Se arrangementer). Amatørkulturrådet har mange medlemmer i sjangeren kulturhistorie og gruppen ser på mulige samarbeidsformer og felles oppmerksomhet på vegne av et bredt spekter av medlemmer innen kulturhistorie. Kontakten mellom Amatørkulturrådet og medlemmene skjer gjennom ukentlige nyhetsbrev og kontakt med ledere og styremedlemmer. Nyhetsbrevene kan også henvise til Amatørkulturrådets nettsider for utfyllende informasjon. Nyhetsbrevene (Fredagsbrevet fra Amatørkulturrådet) presenterer arrangementer og aktivitet hos medlemmene og er dermed med på å synliggjøre byens amatørkulturaktivitet. Videre inneholder nyhetsbrevene informasjon om støtteordninger samt råd og forslag til drift av amatørlag- og organisasjoner. Nyhetsbrevene når også ut til politikere, offentlig kulturadministrasjon, media og profesjonelle kulturinstitusjoner. Medlemskontakt skjer også uformelt ved lån fra utstyrsbanken (utstyret hentes av medlemmene på Amatørkulturrådets kontor) og på arrangementene Amatørkulturkveld. Daglig leder i Amatørkulturrådet besøker også jevnlig medlemmenes arrangementer og bydelsvise kulturdager. Foruten ukentlige nyhetsbrev, egne nettsider (amatorkultur.no), kommuniserer Amatørkulturrådet på Facebook og Twitter.

7 UTADRETTET VIRKSOMHET Amatørkulturrådet har i 2014 både selv tatt initiativ og blitt forspurt om å gi innspill til ulike politiske og offentlige organer knyttet til utvikling av amatørkultur i samfunnet. Utgangspunktet for slike initiativ har ofte vært henvendelser fra våre medlemmer som ber om hjelp og støtte til å nå frem med problemstillinger knyttet til sin aktivitet. I mange tilfeller har det vært tilstrekkelig å opplyse om muligheter som medlemmet selv kan følge opp ovenfor rette organ. Amatørkulturrådet har også bedt bydelskulturkontorene følge opp slike henvendelser direkte med aktøren. Henvendelsene fra medlemmene har også dannet utgangspunkt for saker som blir omtalt og gitt råd om i Amatørkulturrådets nyhetsbrev og nettsider, som tema på Amatørkulturkveld og drøftet på styremøter som en del av arbeidet med å utvikle Amatørkulturrådets virksomhet. Amatørkulturrådet har også aktivt oppsøkt politikere og offentlig kulturadministrasjon for løpende holde god og tett dialog om utfordringer og status i byens Amatørkulturliv. I tillegg er det flere politikere som gjennom året følger oss ved å gi tilbakemeldinger på våre ukentlige nyhetsbrev. Det har også vært en bevisst strategi å invitere politikere og kulturadministrasjon til Amatørkulturkvelder. Amatørkulturrådet arrangerte Amatørkulturkonferanse i september 2014 (Se arrangementer) hvor amatørkulturutøverne kunne møte politikere og kulturadministrasjon. Det er vårt inntrykk at statusen og posisjonen til Amatørkulturrådet er blitt styrket i Amatørkulturrådet har proaktivt tatt kontakt med andre aktører som arbeider med frivillighet og særforbund for amatørkultur. For eksempel Folkeakademiet, Norges korpsforbund og Norges Speiderforbund. Møtene har hatt fokus på mulige samarbeidsområder og erfaringsutveksling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE: REGIONAL KULTURPLAN Hordaland Fylkeskommune avsluttet i 2014 sitt arbeid med Regional Kulturplan som ble vedtatt av Fylkestinget i desember. Kulturplanen skal virke i perioden og omtaler amatørkultur både i selve plandokumentet og i flere tiltak som foreslås i Handlingsplanen. Det er gledelig å registrere at konkrete forslag fra Amatørkulturrådet i Bergen er tatt med i planen: «For amatørkulturlivet i Hordaland kan det vere av stor nytte å etablere lokale amatørkulturråd, etter modell og inspirasjon frå dei lokale idrettsråda, som kan arbeide for eit større og sterkare amatørkulturliv i fylket, og som eventuelt er samordna i eit amatørkulturråd på fylkesplan. Eit viktig føremål for eit amatørkulturråd er å vere ei samordnande kraft for amatørkulturlaga og organisasjonane i sitt område. Det skal styrke amatørkulturlivets rolle og rammevilkår, vere ein rådgjevar for kommunen, og såleis vere ein møteplass og utviklingsdrivar mellom offentleg og frivillig arbeid. Det er ei målsetting å prøve ut etablering av lokale amatørkulturråd i samarbeid med nokre kommunar, etter modell frå idrettsråda. I neste omgang kan det vurderast danning av eit fylkesfemnande råd, som eit pilotprosjekt for å avklåra trong for slike råd i heile Hordaland.» Mål: 1. Frivillige lag og organisasjonar skal ha gode og føreseielege rammevilkår, og vere offensive i sine lokalsamfunn. 2. Fleire skal delta i det organiserte kulturlivet. Tiltak: Utvikle møteplassar og samarbeidsmodellar, til dømes amatørkulturråd, der frivillige organisasjonar kan auke kompetansen, utvikle nettverk og samarbeide med offentleg sektor. Mål: Det frivillige kulturlivet skal vere mangfaldig, arbeide fritt og sjølvstendig og vere tilgjengeleg for alle. Tiltak: Styrke organisering, kompetanse og samhandling på amatørkulturfeltet. Amatørkultuturrådet i Bergen ser frem til Hordaland Fylkes arbeid med amatørkulturpolitikk gjennom den regionale kulturplanen i 2015 og de kommende årene.

8 PLAN FOR FRIVILLIGHET I 2014 har Bergen Kommune arbeidet med plan for frivillighet som ble vedtatt i Bystyret i slutten av januar Også her har Amatørkulturrådet spilt inn forslag og synspunkt på hvordan amatørkulturlag- og organisasjoner og deres medlemmer bidrar til frivillig innsats i samfunnet. Planen avgrenser i utgangspunktet mellom frivillig arbeid og frivillig amatørkulturliv, men det er likevel flere skjæringspunkter som har vært viktig å påpeke i arbeidet med kommunenes plan for frivillighet. Ofte finner man de samme menneskene engasjert i amatørkultur som i frivillig omsorgsarbeid og det er flere lag og organisasjoner som har tilbud som retter seg mot eller tilbyr aktivitet i samarbeid med frivillighetssentraler og humanitære organisasjoner m.fl. Av særlig interesse for amatørkulturlivet er det gledelig å registrere at Bystyret i forbindelse med behandling av plan for frivillighet i januar 2015 vedtok: Bergen kommune vil ved planlegging og bygging av nye skolebygg og større rehabiliteringer / utvidelser av eksisterende anlegg motta innspill i planarbeidet for å sikre muligheten til gode lager og øvingslokaler/ møtelokaler til frivilligheten Bergen kommune vil gjennom avisen Bergenseren og Kommunetorget i BT presentere frivilligheten med informasjon om den enkelte organisasjon under samme plass som bydelskulturkontorene informerer. ØVRIG UTADRETTET VIRKSOMHET I 2014: Deltatt som medlem på årskonferansen til Norsk Publikumsutvikling og blitt nominert til publikumsprisen for prosjektet «Fra ide til suksess!» Holdt innlegg om amatørkulturlivets utfordringer knyttet til private sponsormidler på Bergen Kommunes innspillkonferanse for kulturlivet. Samarbeidet med Bergen Sentrum AS om amatørkulturaktivitet på «Bylørdag» Utviklet presentasjonen: «Fra ide til suksess!» i samarbeid med Sydvestkoret og presentert dette for andre sjangre og amatørkulturutøvere. Drøftet utfordringer, grenser og støtte til amatørkultur med Norsk Kulturråd. Presentert Amatørkulturrådet i Bergen til kulturminister Thorild Widvey. Hatt jevnlige møter og tatt opp spørsmål på vegne av medlemmene med lederne av Bergen Kommunes fire bydelskulturkontor. Sittet i jury for utdeling av bydelsvise amatørkulturpriser i regi av Bergen Kommune. Deltatt på planleggingsmøter knyttet til kulturdager i bydelene. Gitt innspill til Kriminalomsorgen om hvordan amatørkulturaktivitet kan benyttes i fengsler. Invitert Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS) og Det felles innvandrerråd i Hordaland for å inkludere og invitere fremmedkulturelle amatørkulturaktører til samarbeid.

9 ARRANGEMENTER 2014 Amatørkulturrådet har i 2014 gjennomført flere vellykkede arrangementer og vært «underleverandør» av våre medlemmer til større byomfattende kulturarrangement som Tall Ships Race og Kulturnatt. AMATØRKULTURKVELD Arrangementene Amatørkulturkveld er et åpent gratisarrangement spesielt for våre medlemmer og kan sees på som en «bransjekveld» for amatørkulturlivet med faglig relevant innhold, men også en sosial arena med deltagere fra mange ulike sjangre innen amatørkulturlivet. Amatørkulturkveldene er åpen for alle kulturinteresserte. Det har primært vært invitert fra egen medlemsbase, sekundert har arrangementene blitt markedsført gjennom tradisjonelle papirmedia (BA, BT) og gjennom sosiale media som Facebook, Twitter, eget nyhetsbrev og hjemmeside. Amatørkulturkveldene har vært planlagt og gjennomført av Amatørkulturrådets leder med støtte fra styremedlemmer og er finansiert med egne markedsføringsmidler samt prosjektstøtte fra Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune. Fremmøte på arrangementene varierer mellom 75 og 90 personer, avhengig av hva som står på det faglige programmet. Basert på gode tilbakemeldinger fra medlemmene og økende antall deltagere, finner Amatørkulturrådet i Bergen det riktig å fortsette med Amatørkulturkvelder også i Det er utarbeidet en egen rapport og prosjektregnskap fra Amatørkulturkulturkveldene i TALL SHIPS RACE, JULI 2014 Tall Ships Race hadde et omfattende kulturprogram med både amatører og profesjonelle utøvere. Amatørkulturrådet oppfordret arrangørene til å engasjere våre medlemmer til å opptre under arrangementet og ga råd og innspill til hvem som kunne egne seg til å opptre utendørs på scenen «Sailors Corner» på Bryggen. Et tyvetalls medlemmer fra sjangrene korps, kor, dans og teater, sørget for kontinuerlig underholdning fra formiddag til kveld i fire dager under Tall Ships Race. Seniordans i swing på seilskutefesten. KULTURNATT 12. SEPTEMBER 2014 Også i år preget en rekke amatørkulturutøvere Kulturnatten Rundt om i byen, på scener og i byrom, er det løpende opptredener og underholdning fra mange forskjellige sjangre. Amatørkulturrådet inngikk samarbeid med arrangøren av Kulturnatten og mange medlemmer fikk opptre under en stjerneklar Kulturnatt. Flere kor, sekkepipeorkester, trekkspill, teater og svingene orkestre, var noe av det mange bergensere kunne oppleve på en sen kulturell byvandring. Amatørkulturrådet ser på store byomfattende arrangementer som en god arena for å presentere amatørkultur og vil arbeide for at flest mulig av våre medlemmer får mulighet til å opptre på slike store byfester. Dragesekstetten i vakker Kulturnattkonsert.

10 AMATØRKULTURKONFERANSEN 2014 Det har siden opprettelsen av Amatørkulturrådet i Bergen i 2008 vært arrangert en årlig Amatørkulturkonferanse. Målgruppe for konferansen er ledere og utøvere i amatørlag- og organisasjoner innen alle sjangre og uttrykk, kulturpolitikere, ansatte i kommunal- og fylkeskommunal kulturadministrasjon og andre som virker innen en bredt kulturfelt. Amatørkulturkonferansen skal presentere aktuelle tema innen amatørkulturlivet, fange opp problemstillinger og muligheter og være den viktigste årlige møteplassen for amatørkulturutøvere. Statistikk fra tidligere amatørkulturkonferanser viser at 84 personer har vært det høyeste antall deltagere (2009). Gjennomsnitt for de tidligere konferansene har vært 64 påmeldte. Styret i Amatørkulturrådet vedtok derfor 75 deltagere som en realistisk målsetning for årets arrangement. Konferansen skulle være gratis for deltagerne. Styret i Amatørkulturrådet har arbeidet med konferansen på alle årets styremøter, gjennomført egne arbeidsmøter og gjennom kontakt med medlemmene fått innspill på hvilke temaer som var ønsket på årets program. Daglig leder i Amatørkulturrådet i Bergen var konferanseansvarlig. Amatørkulturrådets medlemmer ønsket å kunne stille spørsmål direkte til tilskuddsgivere på konferansen (Bydelskulturkontorene og Seksjon for kunst og kultur). Medlemmene ønsket også god tid til mingling deltagerne seg imellom og med representanter fra kommunal kulturadministrasjon. Av faglig innhold ble resultater fra Amatørkulturundersøkelsen, bydelskulturhus og rekruttering av medlemmer, sentrale programposter på årets program. Amatørkulturkonferansen i Kultursalen «Mimes Brønn» på Høyskolen i Bergen. Amatørkulturkonferansen 2014 ble arrangert som heldagskonferanse, lørdag 13. september i kultursalen «Mimes Brønn» i det nye bygget til Høyskolen i Bergen (HIB) på Kronstad. Bygget ble åpnet noen få dager før og Amatørkulturrådet var første eksterne leietager i den flotte kultursalen med 360 sitteplasser. Lokalene ble spesielt valgt for å kunne vise frem en ny potensiell fremføringsarena for amatørkulturlivet noe HIB også ønsker å tilrettelegge for i fremtiden. Mellom programpostene var det flere kulturinnslag fra medlemmene i Amatørkulturrådet: koret Volve Vokal, Dragesekstetten fra Dragefjellets Musikkorps og det unge trompettalentet Sofie Haukås. Det var spesielt gledelig at representanter fra flere innvandrerorganisasjoner deltok på årets Amatørkulturkonferanse og mange uttrykket stor takknemmelighet for å blir invitert til konferansen. For mange var det første gang de var tilstede på en «norsk» kulturkonferanse. Det har vært viktig å holde på gratisprinsippet for deltagelse på Amatørkulturkonferansen for å sikre at alle kan delta, enten «pålagt» deltagelse som leder eller styremedlem i amatørkulturforening eller bare som «vanlig» amatørkulturutøver. Ny rekord: 112 deltagere på årets Amatørkulturkonferanse! Årets Amatørkulturkonferanse må kunne oppsummeres som meget vellykket. Rekordpåmelding med 112 deltagere tyder på at programmet var attraktivt og mange var spesielt interessert i hva som kom frem i den ferske Amatørkulturundersøkelsen. I tillegg mottok Amatørkulturrådet i Bergen mange gode og konstruktive tilbakemeldinger i evalueringsskjemaet som ble sendt til deltagerne i etterkant av konferansen. Her kunne deltagerne også komme med ønsker for neste års konferanseprogram. Oppdeling av konferansen i flere parallelle sesjoner er et forslag som til neste år vil kunne gi målrettet kunnskap til bestemte sjangre og deres utfordringer.

11 UTSTYRSBANKEN I 2014 har det vært tilsammen 45 utlån av Amatørkulturrådets lyd- og lysutstyr. Høyttalere og projektor lånes ut oftest og leieperioden er hovedsakelig knyttet til helger. Medlemmer kan låne utstyret gratis til bruk på egne arrangementer. Utstyrsbanken består av: PA-anlegg (Høyttaleranlegg) med sub og monitor. 12 kanals miksepult med effekter. 5 sang/tale mikrofoner med stativ 2 stativer med 10 LED-lyskastere Projektor med tilhørende lerret på stativ Digitalt opptaksutstyr for sang- og musikkinnspilling til lydfil på PC. Utstyrsbanken er et populært medlemstilbud og i 2014 mottok Amatørkulturrådet kr ,- i gave fra SR-Bank til innkjøp av nytt utstyr. AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014 Et hovedfokus for Amatørkulturrådet i 2014 har vært å gjennomføre en større undersøkelse blant medlemmene. Undersøkelsen har hatt som mål å samle inn informasjon og dokumentasjon på hvilke utfordringer som er de viktigste for amatørkulturlivet, både sjangerspesifikt, men også på tvers av sjangre. Det er første gang Amatørkulturrådet gjennomførte en slik undersøkelse og den ble finansiert av Amatørkulturrådets egne midler. I løpet av våren ble det ved direkte medlemskontakt og korte intervjuer med noen av medlemmene, samlet inn problemstillinger, hypoteser og ønsker på hva undersøkelsen kunne gi svar på. Respons Analyse AS ble valgt til å gjennomføre undersøkelsen. Spørreskjema ble distribuert elektronisk til lag og organisasjoner medio mai måned. Til sammen 206 lag og organisasjoner mottok undersøkelsen og det kom inn 73 svar. Det gir en svarprosent på 35%. Amatørkulturundersøkelsen gir klare svar på utfordringer i amatørkulturlivet og danner dermed et godt grunnlag for hvilke problemstillinger og utfordringer Amatørkulturrådet i Bergen skal arbeide med. Amatørkulturundersøkelsen er presentert til kulturpolitikere og kulturadministrasjon og fått oppmerksomhet i media. Undersøkelsen kan lastes ned fra Amatør en som elsker Bergen, februar 2015 Geir Eikenes Daglig leder Amatørkulturrådet i Bergen

12 Årsregnskap520145/5Budsjett52015 Amatørkulturrådet>i>Bergen Regnskap Budsjett Budsjett Inntekter: BK#støtte#informasjon#&#markedsføring 450# # #000 BK#driftsstøtte 100# # #000 BK#prosjekt#Amatørkulturkonferase 20#000 25#000 0 BK#prosjekt#møteplasser* 20#000 25#000 20#000 HFK#prosjektstøtte 10# #000 HFK#integrering 14# #000 Sponsorinntekter 10#000 10#000 10#000 Gave#fra#Fond 20#000 50#000 20#000 Andre#inntekter #000 MVA#refusjon 83# #000 25#000 Sum5inntekter: Regnskap Budsjett Budsjett Utgifter: Lønn#&#sosiale#utgifter 557# # #000 Møtegodtgjørelse#styre# # Amatørkulturundersøkelse 28#284 25#000 2#500 Møteplasser#kostnader* 117#697 80#000 60#000 Husleie,#strøm,#renhold 51#226 45#000 30#000 Telefon 8#645 9#000 9#000 Internett#inkl.#fiberinstallasjon 12#612 9#000 0 Regnskap/revisjon#inkl.#MVA#regnskap 26#687 18#000 18#000 Forsikringer#inventar/utstyr 4#178 5#000 4#200 Porto 86 1# Kontorrekvisita 1#726 2#000 1#800 Programvare#og#datalisenser 3#217 4#000 3#300 Avis/Litteratur 3#712 4#000 3#800 Reiser#/#Konferanser/kurs 2#681 5#000 2#800 Avskrivinger 16#187 12#000 12#000 Investeringer#utstyr 0 10#000 0 Møtebevertning 2#264 3#000 2#500 Sum5utgifter: BALANSE EIENDELER Note Varige#driftsmidler 24# #000 Kortsiktige#fordringer 0 10#169 Bankinnskudd 149# #882 Sum5eiendeler: EGENKAPITAL Opptjent#egenkapital# # #417 Årsresultat#2014 W122#188 W234#342 Sum5egenkapital: Gjeld Leverandørgjeld 0 5#250 Skyldig#offentlige#avgifter#(Termin#6) 32# #064 Annen#kortsiktig#gjeld#(Feriepenger) 67# #662 Sum5kortsiktig5gjeld: Sum5egenkapital5og5gjeld:

13 NOTER Årsregnskap 2014 Amatørkulturrådet i Bergen Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Anskaffelseskost pr. 1/1! Tilgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/1! Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord. avskr Note 2 - Skyldig offentlige avgifter: Posten består av arbeidsgiveravgift og skattetrekk. Note 3 Annen kortsiktig gjeld: Posten består i all hovedsak av skyldige feriepenger, samt noen mindre kostander som betales i 2015.

14

15 Forslag til årsmøtet i Amatørkulturrådet i Bergen Fra: Laksevåg kultur historiske forening v/einar Holm FORSLAG til endring vedtekter: 13 Styret 13 Styret Amatørkulturrådet ledes av et styre valgt på årsmøte. Leder velges på årsmøtet, mens styret konstituerer seg selv når det gjelder øvrige verv. Valgte varamedlemmer har møte og talerett i styremøter, men kun stemmerett når de møter for et av medlemmene. Styrets representanter bør gjenspeile hovedsjangrene i amatørkulturlivet. Styrets oppgaver er å arbeide i tråd med det formål og de oppgaver som er vedtatt av årsmøtet. Styret skal være saksforberedende til årsmøtet. Styret kan være arbeidsgiver for personell ansatt for å ivareta særskilte oppgaver for amatørkulturrådet og det frivillige kulturliv-/amatørkulturlivet i Bergen. Endringsforslaget lyder: 13 Styret Amatørkulturrådet ledes av et styre valgt på Årsmøte. Leder velges på Årsmøte. Styret konstituerer seg selv når det gjelder øvrige verv. Styret, inklusive valgte varamedlemmer sammenkalles minst 6 ganger i året. I styremøtene har valgte varamedlemmer møteplikt, samt talerett og forslagsrett. Men stemmerett, kun når de møter for et av medlemmene. Begrunnelse: Amatørkulturrådet i Bergen med ca. 200 medlemmer ledes av et meget lite styre; Leder, 4 styremedlemmer og 2 vara. En ser det som særs viktig for aktiviteten i et hvert styre og for interessen fra et hvert varamedlem, å være engasjert i de saker som tas opp i styret. Varamedlemmer blir det best; ved å delta i styremøtene, og ha tale og forslagsrett. Ikke minst for å skape en bredere sakstilgang for de ca. 200 medlemsorganisasjonene som er med i Amatørkulturrådet i Bergen. SUBSIDIÆRT: (hvis det kom for sent inn.) Forslaget legges fram på Årsmøtet den og tas opp til godkjennelse av det neste Årsmøtet i Det kommende styre for 2015 kan så ta opp forslaget som praksis, til slik godkjennelse foreligger neste år og da "bakes" inn i Vedtektene. Laksevåg Kultur Historiske Forening - LKHF v/ Einar Holm - leder. Notat fra styret i Amatørkulturrådet: Antall styremøter Amatørkulturrådet gjennomførte i 2014 seks styremøter i tillegg til årsmøtet. Videre har det vært avholdt flere arbeidsmøter der styret har arbeidet med forberedelser til for eksempel Amatørkulturkonferansen og Amatørkulturundersøkelsen. Varamedlemmers rettigheter og plikter I Amatørkulturrådet har vara-medlemmene full møterett, uavhengig av forfall, og kalles inn til alle styremøter. I følge vedtektene har vara-medlemmene full møte- og talerett. Vararepresentantene holdes løpende orientert om aktiviteten og mottar alle styrepapirer og styreprotokoller.

16 Valgkomiteens innstilling til styre i Amatørkulturrådet i Bergen for Valgkomiteen har bestått av Marianne Herfindal Johannessen, Einar Holm og Birthe Ørbeck- Lomheim. Valgkomiteen har følgende innstilling til årsmøtet i Amatørkulturrådet i Bergen. Alle på listen er spurt og har takket ja til de foreslåtte tillitsvervene. Leder: Inger-Lise Haug Skarstein (Fortidsminneforeningen) Ny - velges for 1 år Styremedlemmer: Tore Grøhn (Dragefjellets musikkorps) Ikke på valg Jan Spjeldnæs (Folkeakademiet Åsane) Ikke på valg Vemund Grimstad (Bergen Beatclub) Ny velges for 2 år Rolf Rasmussen (Damsgård Historiske Forening) Ny velges for 2 år Varamedlemmer: Borghild Marie Opdahl (BUL Ervingen) Ny velges for 1 år Marit Bratten (Fyllingsdalen kulturråd) Ny - velges for 1 år Revisor: Beate Eide (Tertneskoret) Ny - velges for 1 år Bergen, 11.mars 2015 Marianne Herfindal Johannessen Einar Holm Birthe Ørbeck-Lomheim (Sign.) (Sign.) (Sign.)

17 Forslag til Handlingsplan 2015: Initiere samarbeid mellom amatørkulturaktører på tvers av sjanger. Amatørkulturrådet som paraplyorganisasjon «oppdager» samarbeidspotensiale mellom ulike sjangre og kan dermed initiere samarbeid. Slike samarbeid kan være med å styre tradisjonsrike og «truede» kulturuttrykk. Tiltak 2015: Ta initiativ til samarbeidsprosjekt mellom ulike sjangre amatørkultur. Formålstjenlige lokaler. Kartlegge status på eksisterende kommunale lokaler og arbeide for nye og oppgraderte lokaler for amatørkulturaktivitet ved rehabilitering og nybygg av barne- og ungdomsskoler. Pådriver for fortgang med nye bydelskulturhus og arbeide for like vilkår ved lån og leie av kirkerom. Tiltak 2015: Kartlegge og påvirke arbeidet med formålstjenlige kulturlokaler ovenfor politikere og administrasjon. Kompetansekurs basert på tilbakemeldinger i Amatørkulturundersøkelsen. Rekruttering, markedsføring mot publikum, arrangementsplanlegging og søknadsskriving, er områder hvor medlemmene ønsker kompetanse. Tiltak 2015: Amatørkulturrådet tar initiativ til å opprette kurs og tilby dette til medlemmene. Kulturminneregistrering Amatørkulturrådet i Bergen har over 40 lag- og organisasjoner innen sjangeren Kulturhistorie. Disse har mye kompetanse om viktige kulturminner i Bergen og er en ressurs i arbeidet med kulturminnevern og registrering Tiltak 2015: Amatørkulturrådet vil arbeide for at Bergen Kommune igangsetter et helhetlig arbeide med kulturminneregistrering og inviterer kulturhistorielag med på dette arbeidet. Synliggjøre Bergen Kommunes amatørkulturpolitikk i årene fremover. Mange amatørkulturutøvere opplever «avstand» og kjenner ikke godt nok til hvordan amatørkulturpolitikk utformes og forvaltes. Tiltak 2015: Arrangere valgdebatt om Amatørkultur i forkant av kommune og fylkestingsvalget i september. Amatørkultur i regionalt perspektiv Mange lag og organisasjoner i Amatørkulturrådet har medlemmer fra omegnskommuner og Hordaland Fylkeskommune har vedtatt en ny regional kulturplan for Hordaland Fylke for perioden som beskriver amatørkulturpolitikk. Tiltak 2015: Påvirke fylkespolitikere og administrasjon til å ha et større fokus på amatørkulturlivet og følge opp foreslått amatørkulturtiltak i regional kulturplan. Verve nye og utvikle medlemskontakt. Amatørkulturrådet har 227 medlemmer og potensialet for flere medlemmer er stort. Tiltak 2015: Arbeide med å verve flere amatør- lag og organisasjoner til Amatørkulturrådet og i dialog med medlemmene få kunnskap om felles utfordringer og ønsker for amatørkulturlivet. Styrke Amatørkulturrådet og amatørkulturaktivitet i Bergen. De siste årene har Amatørkulturrådet og amatørkulturutøvere fått mindre i tilskudd fra Bergen Kommune og det fører til at man på sikt må redusere aktivitet og ambisjoner. Tiltak 2015: Arbeide for at støtte fra Bergen Kommune økes.

18 Vedtekter for Amatørkulturrådet i Bergen (sist endret på årsmøte, 15 juni 2013) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig, partipolitisk nøytralt og uavhengig organ. Under Amatørkulturrådet hører kulturorganisasjoner, lag, kulturgrupper og lokale kulturråd. 2 Formål Amatørkulturrådet skal arbeide for at byens befolkning gis en mulighet til å utøve og oppleve kultur ut fra sine ønsker og behov. Amatørkulturrådet skal være en positiv verdiskaper og pådriver i bysamfunnet for å styrke amatørkulturens vilkår. Rådet skal derigjennom styrke sin posisjon som drivkraft for kulturlivet. Amatørkulturrådets arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, likeverd og lojalitet. All kulturell aktivitet skal bygge på grunnverdier som kulturglede, fellesskap, inkludering, mestring og opplevelse. 3 Oppgaver Amatørkulturrådet skal: Styrke amatørkulturens rolle og rammevilkår i Bergen kommune Styrke samarbeidet mellom alle frivillige kultur- og amatørkulturorganisasjoner i Bergen kommune Amatørkulturrådet skal være et felles talerør for det frivillige kulturlivet overfor politikere, offentlige myndigheter og kulturlivets egne fellesorganisasjoner Dokumentere og synliggjøre bredden i amatørkulturlivet. Være en utviklingsarena og skape møteplasser mellom det offentlige og amatørkulturlivet. Være arrangør av den årlige Amatørkulturkonferansen for frivillig kulturliv. 4 Medlemsskap Alle kulturorganisasjoner som har sitt virke innenfor amatørkulturlivet og eller som har hovedvekt av sitt arbeid innen amatørkulturområdet kan være medlem av amatørkulturrådet. Medlemsskapet er gyldig når laget/organisasjonen har bekreftet sitt medlemskap og har en ansvarlig kontaktperson valgt av medlemsorganisasjonen. Amatørkulturrådet i Bergen har ikke medlemskontingent. 5 Høyeste myndighet Årsmøte er Amatørkulturrådets høyeste myndighet. Mellom årsmøtene er styret høyeste myndighet. 6 Årsmøtet Årsmøtet avholdes årlig innen 1.mai. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. Frist for innsending av forslag til årsmøtet er 2 uker før årsmøtet avholdes. Innkalling sendes kontaktperson i de ulike medlemsorganisasjonene. De aktuelle organisasjonene skal ha hatt medlemskap i Amatørkulturrådet i Bergen i minst 3 måneder. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 7 Stemmerett, valgbarhet, tale og forslagsrett Stemmerett har hvert styremedlem i Amatørkulturrådet i Bergen og 2 representanter fra hver medlemsorganisasjon. For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Samtlige frammøtte blant medlemsorganisasjonene har tale og forslagsrett. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Det kan ikke velges representant som er ansatt i en medlemsorganisasjon. Bergen kommune har rett til å møte, og har talerett, men ikke stemmerett.

19 8 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være blant de stemmeberettigede representantene. Dette gjelder og for sekretær. 9 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: Godkjenne de fremmøtte representantene Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen Behandle årsmelding Behandle revidert regnskap Behandle innkomne forslag Vedta budsjett Foreta valg av leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder velges for 1 år. Samtlige styremedlemmer velges for 2 år hver. Hvert år er minst to styremedlemmer på valg. Varamedlemmer velges for 1 år. Valgkomite, bestående av leder og to medlemmer, velges for 1 år. Revisor velges for 1 år. 10 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: 1. Vedtak på årsmøtet 2. Vedtak av styret 3. Skriftlig krav fra 2/3 av medlemslagene 11 Vedtektsendring Endringer i vedtekter for Amatørkulturrådet kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Et enstemmig styre for amatørkulturådet kan, når særlige hensyn tilsier det, vedta midlertidige lovendringer mellom årsmøtene. Lovendringsforslaget skal behandles og godkjennes på første årsmøte. 12 Oppløsning Amatørkulturrådet kan bare oppløses av ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 av avgitte stemmer. Ved en eventuell oppløsing skal alle eiendeler tilfalle Bergen kommune. 13 Styret Amatørkulturrådet ledes av et styre valgt på årsmøte. Leder velges på årsmøtet, mens styret konstituerer seg selv når det gjelder øvrige verv. Valgte varamedlemmer har møte og talerett i styremøter, men kun stemmerett når de møter for et av medlemmene. Styrets representanter bør gjenspeile hovedsjangrene i amatørkulturlivet. Styrets oppgaver er å arbeide i tråd med det formål og de oppgaver som er vedtatt av årsmøtet. Styret skal være saksforberedende til årsmøtet. Styret kan være arbeidsgiver for personell ansatt for å ivareta særskilte oppgaver for amatørkulturrådet og det frivillige kulturliv-/amatørkulturlivet i Bergen. 14 Signatur Rådet forpliktes ved signatur av leder og ett styremedlem i fellesskap. 15 Bankfullmakter Styret kan beslutte hvem som skal ha tilgang til rådets bankkonto (disposisjonsfullmakt eller nettbanktilgang).

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes)

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) Forslagsstiller: Styret Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014

AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014 AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014 Hva ønsket Amatørkulturrådet å finne ut? En status i 2014 hos lag og organisasjoner som er medlemmer i Amatørkulturrådet i Bergen. Vi ønsket å få dokumentert problemstillinger

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer