INNKALLING ÅRSMØTE 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING ÅRSMØTE 2015"

Transkript

1 INNKALLING ÅRSMØTE 2015 Det innkalles til årsmøte i Amatørkulturrådet i Bergen: Mandag 16. mars 2015, kl Sted: Aktivitets- og forsamlingshuset "Gnisten", Håsteinsgate 3, 5163 Laksevåg. AGENDA: 1. Åpning av årsmøtet 1.1: Godkjenning av innkalling og fremmøtte representanter 1.2: Valg av dirigent 1.3: Valg av referent 1.4: Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 2. Årsmelding Regnskap 2014 og budsjett Innkomne forslag* 5. Valg *Forslag sendes skriftlig innen 2. mars til: Sakspapirer er tilgjengelig fra mandag 9. mars. Gjeldende vedtekter for Amatørkulturrådet kan fås ved henvendelse til: Alle medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet kan stille med 2 representanter som har stemmerett på årsmøtet. Vi ber om påmelding til årsmøtet til: HER eller på tlf: Bergen 16. februar 2015 Styret Amatørkulturrådet i Bergen

2 Årsrapport 2014

3 I 2014 har Amatørkulturrådet i Bergen lagt bak seg et år med stor medlemsvekst og arrangert Amatørkulturkonferanse med rekorddeltagelse. Vi har fått svar på utfordringer gjennom Amatørkulturundersøkelsen og bragt dem videre til kulturpolitikere og kulturadministrasjon. Hver fredag har vi informert og synliggjort amatørkulturlivet gjennom Fredagsbrevet. Amatørkulturutøvere har preget Tall Ships Race, Kulturnatten og kulturdager i bydelene. Vi har samlet aktørene til faglige og sosiale Amatørkulturkvelder og sett at amatørene elsker sin kulturlidenskap og gjør Bergen til Nordens beste amatørkulturby!

4 AMATØRKULTURRÅDET I BERGEN Amatørkulturrådet i Bergen (org.nr ) ble opprettet i 2008 og 2014 har derfor vært 7. driftsår. Amatørkulturrådet har som formål å være en paraplyorganisasjon for alle som driver med kulturaktivitet på fritiden. Vi skal følge opp Bergen Kommunes visjon: Bergen skal være Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby innen 2017*. Amatørkulturrådet er organisert som en frivillig organisasjon med eget styre, vedtekter og årsmøte som høyeste organ. Amatørkulturrådet har ved årsskiftet 226 medlemsorganisasjoner innenfor en rekke kunst- og kulturuttrykk. Medlemskapet er gratis og gir rett til å avgi stemme på årsmøtet. Styret i Amatørkulturrådet består av syv personer som rekrutteres fra medlemsorganisasjonene. Amatørkulturrådet mottar årlig økonomisk støtte til drift og informasjonsarbeid/markedsføring fra Bergen Kommune og har i 2014 i tillegg mottatt prosjektstøtte fra Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune. I tillegg har man også lykkes med å få gavemidler fra SR Bank og innhente private sponsormidler. Amatørkulturrådet har arbeidsgiveransvar for 1 fast ansatt i 100% stilling og leier kontor på Kulturhuset USF. STYRETS ARBEID Styret i Amatørkulturrådet har bestått av tilsammen 7 personer i Det ble avholdt årsmøte 26. mars 2014 og her ble følgende styre valgt: Nils Yngve Brudvik styreleder Inger-Lise Skarstein nestleder Øyvind Vatshelle styremedlem Tore Grøhn styremedlem Jan Spjeldnæs styremedlem Beate Eide vara Vemund Grimstad vara Styret i Amatørkulturrådet (Tore Grøhn var ikke tilstede) Det har vært avholdt tilsammen 6 styremøter i 2014 i tillegg til årsmøtet. 47 saker har vært behandlet og det er ført protokoll fra styremøtene. Kontakten mellom styremedlemmene har vært god og det har spesielt vært hyppig kontakt mellom styreleder, nestleder og daglig leder i Amatørkulturrådet. Representanter fra styret har også deltatt på eksterne møter og arrangement. Det har være gjennomført arbeidsmøte for styret i forbindelse med Amatørkulturkonferansen og styremedlemmene har vært tilstede og bidratt på arrangementene Amatørkulturkveld. Styremedlemmer har mottatt møtegodtgjørelse på kr. 500,- pr. møte, begrenset oppad til maksimalt kr. 2500,- for *Kilde: Amatørkulturlivet i Bergen, Kapitel 5.1 (Amatørkulturplanen)

5 ADMINISTRASJON Amatørkulturrådet i Bergen har 1 ansatt daglig leder i 100% stilling. Geir Elling Eikenes tiltrådde stillingen 1. september 2013 og 2014 er således første hele driftsår for Eikenes. Daglig leder rapporterer til styret og utfører arbeidsoppgaver beskrevet i Amatørkulturrådets strategi og handlingsplan. Styret holdes løpende orientert om Amatørkulturrådets virksomhet og fatter vedtak på styremøter som iverksettes av daglig leder. Det ble gjennomført medarbeidersamtale mellom daglig leder og styreleder i desember Sykefraværet er lavt og det har ikke vært hendelser i 2014 knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Amatørkulturrådet kjøper regnskapstjenester fra profesjonell regnskapsfører som også fører lønn og beregner offentlige avgifter. Årsregnskap revideres på frivillig basis av ekstern person med profesjonell revisorbakgrunn. Amatørkulturrådet i Bergen har i 2014 leiet kontor av Hordaland Musikkråd på Kulturhuset USF. Kontrakten ble oppsagt medio juni med 6 måneders oppsigelsestid. Ved årsskiftet 2014/15 benyttet man fremdeles lokalene på USF. Oppsigelsen er begrunnet med ønske om rimeligere kontor og mer hensiktsmessig lagringsplass for utstyrsbanken. I løpet av 1. kvartal håper man å være på plass i nye permanente lokaler. ØKONOMI Tilskudd fra Bergen Kommune har vært det viktigste bidraget til drift av Amatørkulturrådet i Bergen. For 2014 ble det gitt driftsstøtte på kr ,- og støtte til informasjon/markedsføring på tilsammen kr ,- (Det ble søkt om kr ,-) I tillegg har man mottatt kr ,- i prosjektmidler knyttet til arrangementene Amatørkulturkveld og kr ,- i prosjektstøtte til Amatørkulturkonferansen. Hordaland Fylkeskommune har bidratt med kr ,- i prosjektmidler til Amatørkulturkvelder og Staten bevilget kr ,- i prosjektstøtte øremerket arbeid med flerkulturelle lag og organisasjoner. I tillegg har Amatørkulturrådet mottatt kr ,- i støtte fra SR Bank til innkjøp av lydog lysutstyr til utstyrsbanken. TicketCo (billettbestillingssystem) sponset Amatørkulturkonferansen med kr ,- Det er utarbeidet prosjektregnskaper for Amatørkulturkonferansen og Amatørkulturkvelder. De viser at begge prosjektene har mer enn 50% egenfinansieringen fra Amatørkulturrådet selv. I desember 2014 mottok Amatørkulturrådet kr ,- i MVA-kompensasjon som følge av at man i 2013 betalte kr ,- i MVA knyttet til innleie av daglig leder fra vikarbyrå. Bergen Kommunes årlige tilskudd til informasjon/markedsføring ble redusert med kr fra 2013 og har sammen med driftstilskuddet heller ikke vært indeksregulert de siste årene. Styrets ser derfor at det er nødvendig å styrke inntektene med bakgrunn i strategi og ambisjon for Amatørkulturrådet i Bergen. I 2014 har Amatørkulturrådet lykkes med å få prosjektstøtte fra Hordaland Fylkeskommune (kr ,- til Amatørkulturkvelder), men det har ikke lykkes å motta fast årlig driftstilskudd fra Fylkeskommunen. Det må i 2015 arbeides med få tilskuddet fra Bergen Kommune tilbake på samme nivå som før 2013 og samtidig søke driftsstøtte fra Hordaland Fylkeskommune med begrunnelse i at mange av våre medlemmer bor i Bergens omegnskommuner og at amatørkulturaktivitet i Bergen også hører innunder fylkets ansvarsområde. Utgiftsnivået i 2014 gjenspeiler at man drifter en frivillig organisasjon med enmannskontor og 1 fast ansatt. Regnskapet viser i hovedsak fire utgiftsgrupper som er kontorkostander (drift), lønn, arrangementer/markedsføring og investeringer/avskrivinger i lyd- og lysutstyr. (Utstyrsbanken) Styret er bevisst på at man til enhver tid må ha nødvendig egenkapital som følge av at man har arbeidsgiveransvar for 1 person. Størrelse på egenkapitalen blir vurdert utfra Amatørkulturrådets løpende forpliktelser og summen fastsettes av styret etter råd fra regnskapsfører.

6 MEDLEMMER, INFORMASJON OG KONTAKT Ved årsskiftet 2014/15 hadde Amatørkulturrådet i 227 medlemmer. Medlemsmassen er inndelt i følgende 14 kategorier: Rytmisk musikk Dans Annen musikk Korps/Orkester Folkedans- og musikk Kor Husflid Teater Lokal, teknikk, industri, kulturhistorie Litteratur Foto, film og video Billedkunst Studentkultur Festivaler Fredagsbrevet fra Amatørkulturrådet Medlemmenes størrelse og ambisjoner varierer sterkt fra semiprofesjonelle til små enheter med få amatørutøvere. Eksempelvis Bergen Ungdomslag Ervingen (BUL) med mange hundre medlemmer og amatørkulturaktivitet i mange sjangre til enkeltmedlem Lars Atle Lauvås som holder i hevd støping av tinnsoldater. Verving av nye medlemmer til Amatørkulturrådet skjer på flere måter. Både ved at daglig leder tar aktivt kontakt med nye potensielle medlemmer og ved henvendelser direkte fra lag og organisasjoner som har hørt om Amatørkulturrådet. Bergensk Rockekultur holdes i hevd av Bergen Beat Club I 2014 har Amatørkulturrådet fått 31 nye medlemmer. To medlemmer har opphørt (Ungfilm og Norsk Kystradio Museum). Potensialet for flere medlemmer er stort og i 2015 vil Amatørkulturrådet prioritere å bevisstgjøre medlemskapet hos hvert enkelt medlem, tilby flere medlemsfordeler og arrangere kurs og kompetansehevende tiltak for medlemmene. Videre forslå og initiere samarbeid på tvers av sjangre og utvikle nye aktiviteter hos de enkelte lag og organisasjoner. Styret i Amatørkulturrådet fulgte opp forslag fra årsmøtet om å etablere en gruppe for kulturhistorie. Nestleder i styret, Inger-Lise Skarstein som representerer Fortidsminneforeningen, tok initiativ til Gruppe for kulturhistorie og gruppen har hatt mandat fra Amatørkulturrådet til å arbeide frem et faglig kulturhistorie-program til en kommende Amatørkulturkveld. (Se arrangementer). Amatørkulturrådet har mange medlemmer i sjangeren kulturhistorie og gruppen ser på mulige samarbeidsformer og felles oppmerksomhet på vegne av et bredt spekter av medlemmer innen kulturhistorie. Kontakten mellom Amatørkulturrådet og medlemmene skjer gjennom ukentlige nyhetsbrev og kontakt med ledere og styremedlemmer. Nyhetsbrevene kan også henvise til Amatørkulturrådets nettsider for utfyllende informasjon. Nyhetsbrevene (Fredagsbrevet fra Amatørkulturrådet) presenterer arrangementer og aktivitet hos medlemmene og er dermed med på å synliggjøre byens amatørkulturaktivitet. Videre inneholder nyhetsbrevene informasjon om støtteordninger samt råd og forslag til drift av amatørlag- og organisasjoner. Nyhetsbrevene når også ut til politikere, offentlig kulturadministrasjon, media og profesjonelle kulturinstitusjoner. Medlemskontakt skjer også uformelt ved lån fra utstyrsbanken (utstyret hentes av medlemmene på Amatørkulturrådets kontor) og på arrangementene Amatørkulturkveld. Daglig leder i Amatørkulturrådet besøker også jevnlig medlemmenes arrangementer og bydelsvise kulturdager. Foruten ukentlige nyhetsbrev, egne nettsider (amatorkultur.no), kommuniserer Amatørkulturrådet på Facebook og Twitter.

7 UTADRETTET VIRKSOMHET Amatørkulturrådet har i 2014 både selv tatt initiativ og blitt forspurt om å gi innspill til ulike politiske og offentlige organer knyttet til utvikling av amatørkultur i samfunnet. Utgangspunktet for slike initiativ har ofte vært henvendelser fra våre medlemmer som ber om hjelp og støtte til å nå frem med problemstillinger knyttet til sin aktivitet. I mange tilfeller har det vært tilstrekkelig å opplyse om muligheter som medlemmet selv kan følge opp ovenfor rette organ. Amatørkulturrådet har også bedt bydelskulturkontorene følge opp slike henvendelser direkte med aktøren. Henvendelsene fra medlemmene har også dannet utgangspunkt for saker som blir omtalt og gitt råd om i Amatørkulturrådets nyhetsbrev og nettsider, som tema på Amatørkulturkveld og drøftet på styremøter som en del av arbeidet med å utvikle Amatørkulturrådets virksomhet. Amatørkulturrådet har også aktivt oppsøkt politikere og offentlig kulturadministrasjon for løpende holde god og tett dialog om utfordringer og status i byens Amatørkulturliv. I tillegg er det flere politikere som gjennom året følger oss ved å gi tilbakemeldinger på våre ukentlige nyhetsbrev. Det har også vært en bevisst strategi å invitere politikere og kulturadministrasjon til Amatørkulturkvelder. Amatørkulturrådet arrangerte Amatørkulturkonferanse i september 2014 (Se arrangementer) hvor amatørkulturutøverne kunne møte politikere og kulturadministrasjon. Det er vårt inntrykk at statusen og posisjonen til Amatørkulturrådet er blitt styrket i Amatørkulturrådet har proaktivt tatt kontakt med andre aktører som arbeider med frivillighet og særforbund for amatørkultur. For eksempel Folkeakademiet, Norges korpsforbund og Norges Speiderforbund. Møtene har hatt fokus på mulige samarbeidsområder og erfaringsutveksling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE: REGIONAL KULTURPLAN Hordaland Fylkeskommune avsluttet i 2014 sitt arbeid med Regional Kulturplan som ble vedtatt av Fylkestinget i desember. Kulturplanen skal virke i perioden og omtaler amatørkultur både i selve plandokumentet og i flere tiltak som foreslås i Handlingsplanen. Det er gledelig å registrere at konkrete forslag fra Amatørkulturrådet i Bergen er tatt med i planen: «For amatørkulturlivet i Hordaland kan det vere av stor nytte å etablere lokale amatørkulturråd, etter modell og inspirasjon frå dei lokale idrettsråda, som kan arbeide for eit større og sterkare amatørkulturliv i fylket, og som eventuelt er samordna i eit amatørkulturråd på fylkesplan. Eit viktig føremål for eit amatørkulturråd er å vere ei samordnande kraft for amatørkulturlaga og organisasjonane i sitt område. Det skal styrke amatørkulturlivets rolle og rammevilkår, vere ein rådgjevar for kommunen, og såleis vere ein møteplass og utviklingsdrivar mellom offentleg og frivillig arbeid. Det er ei målsetting å prøve ut etablering av lokale amatørkulturråd i samarbeid med nokre kommunar, etter modell frå idrettsråda. I neste omgang kan det vurderast danning av eit fylkesfemnande råd, som eit pilotprosjekt for å avklåra trong for slike råd i heile Hordaland.» Mål: 1. Frivillige lag og organisasjonar skal ha gode og føreseielege rammevilkår, og vere offensive i sine lokalsamfunn. 2. Fleire skal delta i det organiserte kulturlivet. Tiltak: Utvikle møteplassar og samarbeidsmodellar, til dømes amatørkulturråd, der frivillige organisasjonar kan auke kompetansen, utvikle nettverk og samarbeide med offentleg sektor. Mål: Det frivillige kulturlivet skal vere mangfaldig, arbeide fritt og sjølvstendig og vere tilgjengeleg for alle. Tiltak: Styrke organisering, kompetanse og samhandling på amatørkulturfeltet. Amatørkultuturrådet i Bergen ser frem til Hordaland Fylkes arbeid med amatørkulturpolitikk gjennom den regionale kulturplanen i 2015 og de kommende årene.

8 PLAN FOR FRIVILLIGHET I 2014 har Bergen Kommune arbeidet med plan for frivillighet som ble vedtatt i Bystyret i slutten av januar Også her har Amatørkulturrådet spilt inn forslag og synspunkt på hvordan amatørkulturlag- og organisasjoner og deres medlemmer bidrar til frivillig innsats i samfunnet. Planen avgrenser i utgangspunktet mellom frivillig arbeid og frivillig amatørkulturliv, men det er likevel flere skjæringspunkter som har vært viktig å påpeke i arbeidet med kommunenes plan for frivillighet. Ofte finner man de samme menneskene engasjert i amatørkultur som i frivillig omsorgsarbeid og det er flere lag og organisasjoner som har tilbud som retter seg mot eller tilbyr aktivitet i samarbeid med frivillighetssentraler og humanitære organisasjoner m.fl. Av særlig interesse for amatørkulturlivet er det gledelig å registrere at Bystyret i forbindelse med behandling av plan for frivillighet i januar 2015 vedtok: Bergen kommune vil ved planlegging og bygging av nye skolebygg og større rehabiliteringer / utvidelser av eksisterende anlegg motta innspill i planarbeidet for å sikre muligheten til gode lager og øvingslokaler/ møtelokaler til frivilligheten Bergen kommune vil gjennom avisen Bergenseren og Kommunetorget i BT presentere frivilligheten med informasjon om den enkelte organisasjon under samme plass som bydelskulturkontorene informerer. ØVRIG UTADRETTET VIRKSOMHET I 2014: Deltatt som medlem på årskonferansen til Norsk Publikumsutvikling og blitt nominert til publikumsprisen for prosjektet «Fra ide til suksess!» Holdt innlegg om amatørkulturlivets utfordringer knyttet til private sponsormidler på Bergen Kommunes innspillkonferanse for kulturlivet. Samarbeidet med Bergen Sentrum AS om amatørkulturaktivitet på «Bylørdag» Utviklet presentasjonen: «Fra ide til suksess!» i samarbeid med Sydvestkoret og presentert dette for andre sjangre og amatørkulturutøvere. Drøftet utfordringer, grenser og støtte til amatørkultur med Norsk Kulturråd. Presentert Amatørkulturrådet i Bergen til kulturminister Thorild Widvey. Hatt jevnlige møter og tatt opp spørsmål på vegne av medlemmene med lederne av Bergen Kommunes fire bydelskulturkontor. Sittet i jury for utdeling av bydelsvise amatørkulturpriser i regi av Bergen Kommune. Deltatt på planleggingsmøter knyttet til kulturdager i bydelene. Gitt innspill til Kriminalomsorgen om hvordan amatørkulturaktivitet kan benyttes i fengsler. Invitert Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS) og Det felles innvandrerråd i Hordaland for å inkludere og invitere fremmedkulturelle amatørkulturaktører til samarbeid.

9 ARRANGEMENTER 2014 Amatørkulturrådet har i 2014 gjennomført flere vellykkede arrangementer og vært «underleverandør» av våre medlemmer til større byomfattende kulturarrangement som Tall Ships Race og Kulturnatt. AMATØRKULTURKVELD Arrangementene Amatørkulturkveld er et åpent gratisarrangement spesielt for våre medlemmer og kan sees på som en «bransjekveld» for amatørkulturlivet med faglig relevant innhold, men også en sosial arena med deltagere fra mange ulike sjangre innen amatørkulturlivet. Amatørkulturkveldene er åpen for alle kulturinteresserte. Det har primært vært invitert fra egen medlemsbase, sekundert har arrangementene blitt markedsført gjennom tradisjonelle papirmedia (BA, BT) og gjennom sosiale media som Facebook, Twitter, eget nyhetsbrev og hjemmeside. Amatørkulturkveldene har vært planlagt og gjennomført av Amatørkulturrådets leder med støtte fra styremedlemmer og er finansiert med egne markedsføringsmidler samt prosjektstøtte fra Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune. Fremmøte på arrangementene varierer mellom 75 og 90 personer, avhengig av hva som står på det faglige programmet. Basert på gode tilbakemeldinger fra medlemmene og økende antall deltagere, finner Amatørkulturrådet i Bergen det riktig å fortsette med Amatørkulturkvelder også i Det er utarbeidet en egen rapport og prosjektregnskap fra Amatørkulturkulturkveldene i TALL SHIPS RACE, JULI 2014 Tall Ships Race hadde et omfattende kulturprogram med både amatører og profesjonelle utøvere. Amatørkulturrådet oppfordret arrangørene til å engasjere våre medlemmer til å opptre under arrangementet og ga råd og innspill til hvem som kunne egne seg til å opptre utendørs på scenen «Sailors Corner» på Bryggen. Et tyvetalls medlemmer fra sjangrene korps, kor, dans og teater, sørget for kontinuerlig underholdning fra formiddag til kveld i fire dager under Tall Ships Race. Seniordans i swing på seilskutefesten. KULTURNATT 12. SEPTEMBER 2014 Også i år preget en rekke amatørkulturutøvere Kulturnatten Rundt om i byen, på scener og i byrom, er det løpende opptredener og underholdning fra mange forskjellige sjangre. Amatørkulturrådet inngikk samarbeid med arrangøren av Kulturnatten og mange medlemmer fikk opptre under en stjerneklar Kulturnatt. Flere kor, sekkepipeorkester, trekkspill, teater og svingene orkestre, var noe av det mange bergensere kunne oppleve på en sen kulturell byvandring. Amatørkulturrådet ser på store byomfattende arrangementer som en god arena for å presentere amatørkultur og vil arbeide for at flest mulig av våre medlemmer får mulighet til å opptre på slike store byfester. Dragesekstetten i vakker Kulturnattkonsert.

10 AMATØRKULTURKONFERANSEN 2014 Det har siden opprettelsen av Amatørkulturrådet i Bergen i 2008 vært arrangert en årlig Amatørkulturkonferanse. Målgruppe for konferansen er ledere og utøvere i amatørlag- og organisasjoner innen alle sjangre og uttrykk, kulturpolitikere, ansatte i kommunal- og fylkeskommunal kulturadministrasjon og andre som virker innen en bredt kulturfelt. Amatørkulturkonferansen skal presentere aktuelle tema innen amatørkulturlivet, fange opp problemstillinger og muligheter og være den viktigste årlige møteplassen for amatørkulturutøvere. Statistikk fra tidligere amatørkulturkonferanser viser at 84 personer har vært det høyeste antall deltagere (2009). Gjennomsnitt for de tidligere konferansene har vært 64 påmeldte. Styret i Amatørkulturrådet vedtok derfor 75 deltagere som en realistisk målsetning for årets arrangement. Konferansen skulle være gratis for deltagerne. Styret i Amatørkulturrådet har arbeidet med konferansen på alle årets styremøter, gjennomført egne arbeidsmøter og gjennom kontakt med medlemmene fått innspill på hvilke temaer som var ønsket på årets program. Daglig leder i Amatørkulturrådet i Bergen var konferanseansvarlig. Amatørkulturrådets medlemmer ønsket å kunne stille spørsmål direkte til tilskuddsgivere på konferansen (Bydelskulturkontorene og Seksjon for kunst og kultur). Medlemmene ønsket også god tid til mingling deltagerne seg imellom og med representanter fra kommunal kulturadministrasjon. Av faglig innhold ble resultater fra Amatørkulturundersøkelsen, bydelskulturhus og rekruttering av medlemmer, sentrale programposter på årets program. Amatørkulturkonferansen i Kultursalen «Mimes Brønn» på Høyskolen i Bergen. Amatørkulturkonferansen 2014 ble arrangert som heldagskonferanse, lørdag 13. september i kultursalen «Mimes Brønn» i det nye bygget til Høyskolen i Bergen (HIB) på Kronstad. Bygget ble åpnet noen få dager før og Amatørkulturrådet var første eksterne leietager i den flotte kultursalen med 360 sitteplasser. Lokalene ble spesielt valgt for å kunne vise frem en ny potensiell fremføringsarena for amatørkulturlivet noe HIB også ønsker å tilrettelegge for i fremtiden. Mellom programpostene var det flere kulturinnslag fra medlemmene i Amatørkulturrådet: koret Volve Vokal, Dragesekstetten fra Dragefjellets Musikkorps og det unge trompettalentet Sofie Haukås. Det var spesielt gledelig at representanter fra flere innvandrerorganisasjoner deltok på årets Amatørkulturkonferanse og mange uttrykket stor takknemmelighet for å blir invitert til konferansen. For mange var det første gang de var tilstede på en «norsk» kulturkonferanse. Det har vært viktig å holde på gratisprinsippet for deltagelse på Amatørkulturkonferansen for å sikre at alle kan delta, enten «pålagt» deltagelse som leder eller styremedlem i amatørkulturforening eller bare som «vanlig» amatørkulturutøver. Ny rekord: 112 deltagere på årets Amatørkulturkonferanse! Årets Amatørkulturkonferanse må kunne oppsummeres som meget vellykket. Rekordpåmelding med 112 deltagere tyder på at programmet var attraktivt og mange var spesielt interessert i hva som kom frem i den ferske Amatørkulturundersøkelsen. I tillegg mottok Amatørkulturrådet i Bergen mange gode og konstruktive tilbakemeldinger i evalueringsskjemaet som ble sendt til deltagerne i etterkant av konferansen. Her kunne deltagerne også komme med ønsker for neste års konferanseprogram. Oppdeling av konferansen i flere parallelle sesjoner er et forslag som til neste år vil kunne gi målrettet kunnskap til bestemte sjangre og deres utfordringer.

11 UTSTYRSBANKEN I 2014 har det vært tilsammen 45 utlån av Amatørkulturrådets lyd- og lysutstyr. Høyttalere og projektor lånes ut oftest og leieperioden er hovedsakelig knyttet til helger. Medlemmer kan låne utstyret gratis til bruk på egne arrangementer. Utstyrsbanken består av: PA-anlegg (Høyttaleranlegg) med sub og monitor. 12 kanals miksepult med effekter. 5 sang/tale mikrofoner med stativ 2 stativer med 10 LED-lyskastere Projektor med tilhørende lerret på stativ Digitalt opptaksutstyr for sang- og musikkinnspilling til lydfil på PC. Utstyrsbanken er et populært medlemstilbud og i 2014 mottok Amatørkulturrådet kr ,- i gave fra SR-Bank til innkjøp av nytt utstyr. AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014 Et hovedfokus for Amatørkulturrådet i 2014 har vært å gjennomføre en større undersøkelse blant medlemmene. Undersøkelsen har hatt som mål å samle inn informasjon og dokumentasjon på hvilke utfordringer som er de viktigste for amatørkulturlivet, både sjangerspesifikt, men også på tvers av sjangre. Det er første gang Amatørkulturrådet gjennomførte en slik undersøkelse og den ble finansiert av Amatørkulturrådets egne midler. I løpet av våren ble det ved direkte medlemskontakt og korte intervjuer med noen av medlemmene, samlet inn problemstillinger, hypoteser og ønsker på hva undersøkelsen kunne gi svar på. Respons Analyse AS ble valgt til å gjennomføre undersøkelsen. Spørreskjema ble distribuert elektronisk til lag og organisasjoner medio mai måned. Til sammen 206 lag og organisasjoner mottok undersøkelsen og det kom inn 73 svar. Det gir en svarprosent på 35%. Amatørkulturundersøkelsen gir klare svar på utfordringer i amatørkulturlivet og danner dermed et godt grunnlag for hvilke problemstillinger og utfordringer Amatørkulturrådet i Bergen skal arbeide med. Amatørkulturundersøkelsen er presentert til kulturpolitikere og kulturadministrasjon og fått oppmerksomhet i media. Undersøkelsen kan lastes ned fra Amatør en som elsker Bergen, februar 2015 Geir Eikenes Daglig leder Amatørkulturrådet i Bergen

12 Årsregnskap520145/5Budsjett52015 Amatørkulturrådet>i>Bergen Regnskap Budsjett Budsjett Inntekter: BK#støtte#informasjon#&#markedsføring 450# # #000 BK#driftsstøtte 100# # #000 BK#prosjekt#Amatørkulturkonferase 20#000 25#000 0 BK#prosjekt#møteplasser* 20#000 25#000 20#000 HFK#prosjektstøtte 10# #000 HFK#integrering 14# #000 Sponsorinntekter 10#000 10#000 10#000 Gave#fra#Fond 20#000 50#000 20#000 Andre#inntekter #000 MVA#refusjon 83# #000 25#000 Sum5inntekter: Regnskap Budsjett Budsjett Utgifter: Lønn#&#sosiale#utgifter 557# # #000 Møtegodtgjørelse#styre# # Amatørkulturundersøkelse 28#284 25#000 2#500 Møteplasser#kostnader* 117#697 80#000 60#000 Husleie,#strøm,#renhold 51#226 45#000 30#000 Telefon 8#645 9#000 9#000 Internett#inkl.#fiberinstallasjon 12#612 9#000 0 Regnskap/revisjon#inkl.#MVA#regnskap 26#687 18#000 18#000 Forsikringer#inventar/utstyr 4#178 5#000 4#200 Porto 86 1# Kontorrekvisita 1#726 2#000 1#800 Programvare#og#datalisenser 3#217 4#000 3#300 Avis/Litteratur 3#712 4#000 3#800 Reiser#/#Konferanser/kurs 2#681 5#000 2#800 Avskrivinger 16#187 12#000 12#000 Investeringer#utstyr 0 10#000 0 Møtebevertning 2#264 3#000 2#500 Sum5utgifter: BALANSE EIENDELER Note Varige#driftsmidler 24# #000 Kortsiktige#fordringer 0 10#169 Bankinnskudd 149# #882 Sum5eiendeler: EGENKAPITAL Opptjent#egenkapital# # #417 Årsresultat#2014 W122#188 W234#342 Sum5egenkapital: Gjeld Leverandørgjeld 0 5#250 Skyldig#offentlige#avgifter#(Termin#6) 32# #064 Annen#kortsiktig#gjeld#(Feriepenger) 67# #662 Sum5kortsiktig5gjeld: Sum5egenkapital5og5gjeld:

13 NOTER Årsregnskap 2014 Amatørkulturrådet i Bergen Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Anskaffelseskost pr. 1/1! Tilgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/1! Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord. avskr Note 2 - Skyldig offentlige avgifter: Posten består av arbeidsgiveravgift og skattetrekk. Note 3 Annen kortsiktig gjeld: Posten består i all hovedsak av skyldige feriepenger, samt noen mindre kostander som betales i 2015.

14

15 Forslag til årsmøtet i Amatørkulturrådet i Bergen Fra: Laksevåg kultur historiske forening v/einar Holm FORSLAG til endring vedtekter: 13 Styret 13 Styret Amatørkulturrådet ledes av et styre valgt på årsmøte. Leder velges på årsmøtet, mens styret konstituerer seg selv når det gjelder øvrige verv. Valgte varamedlemmer har møte og talerett i styremøter, men kun stemmerett når de møter for et av medlemmene. Styrets representanter bør gjenspeile hovedsjangrene i amatørkulturlivet. Styrets oppgaver er å arbeide i tråd med det formål og de oppgaver som er vedtatt av årsmøtet. Styret skal være saksforberedende til årsmøtet. Styret kan være arbeidsgiver for personell ansatt for å ivareta særskilte oppgaver for amatørkulturrådet og det frivillige kulturliv-/amatørkulturlivet i Bergen. Endringsforslaget lyder: 13 Styret Amatørkulturrådet ledes av et styre valgt på Årsmøte. Leder velges på Årsmøte. Styret konstituerer seg selv når det gjelder øvrige verv. Styret, inklusive valgte varamedlemmer sammenkalles minst 6 ganger i året. I styremøtene har valgte varamedlemmer møteplikt, samt talerett og forslagsrett. Men stemmerett, kun når de møter for et av medlemmene. Begrunnelse: Amatørkulturrådet i Bergen med ca. 200 medlemmer ledes av et meget lite styre; Leder, 4 styremedlemmer og 2 vara. En ser det som særs viktig for aktiviteten i et hvert styre og for interessen fra et hvert varamedlem, å være engasjert i de saker som tas opp i styret. Varamedlemmer blir det best; ved å delta i styremøtene, og ha tale og forslagsrett. Ikke minst for å skape en bredere sakstilgang for de ca. 200 medlemsorganisasjonene som er med i Amatørkulturrådet i Bergen. SUBSIDIÆRT: (hvis det kom for sent inn.) Forslaget legges fram på Årsmøtet den og tas opp til godkjennelse av det neste Årsmøtet i Det kommende styre for 2015 kan så ta opp forslaget som praksis, til slik godkjennelse foreligger neste år og da "bakes" inn i Vedtektene. Laksevåg Kultur Historiske Forening - LKHF v/ Einar Holm - leder. Notat fra styret i Amatørkulturrådet: Antall styremøter Amatørkulturrådet gjennomførte i 2014 seks styremøter i tillegg til årsmøtet. Videre har det vært avholdt flere arbeidsmøter der styret har arbeidet med forberedelser til for eksempel Amatørkulturkonferansen og Amatørkulturundersøkelsen. Varamedlemmers rettigheter og plikter I Amatørkulturrådet har vara-medlemmene full møterett, uavhengig av forfall, og kalles inn til alle styremøter. I følge vedtektene har vara-medlemmene full møte- og talerett. Vararepresentantene holdes løpende orientert om aktiviteten og mottar alle styrepapirer og styreprotokoller.

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes)

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) Forslagsstiller: Styret Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka 1 2 Om Norsk Bibliotekforening Hvem, hva, hvordan 5 Vedtekter 7 Prinsipprogram 10 Handlingsplan 11 Faglige utvalg 12 Om vår kommunikasjon 13 Mønstervedtekter 15 Din plass i organisasjonen What s in it

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse SAKSLISTE Vedlegg A Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse Strategier og tiltak for året: Videreutvikle felles WEB portal for EFK www.efk.no tatt

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer